Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 83

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

95
lượt xem
21
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 83', giải trí - thư giãn, truyện kiếm hiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 83

  1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 1 Nguyªn t¸c :Kim Dung Håi thø t¸m m−¬i ba TiÓu c« n−¬ng ¸p ®¶o quÇn tµ L·o ®Çu to h« lªn mét tiÕng kh¹c ra mét côc ®êm ®Æc sÞt nhæ phãng b¾n vµo mÆt Bao BÊt §ång. Bao BÊt §ång nghiªng ng−êi ®i tr¸nh. Côc ®êm ®ang l¬ löng kh«ng gian chuyÓn h−íng vßng qua mÐ tai bªn tr¸i theo ®−êng c¸nh cung ®¸nh "t¸ch" mét tiÕng b¾n m¹nh vµo gi÷a tr¸n Bao BÊt §ång. Côc ®êm ®ã k×nh lùc rÊt m¹nh lµm cho Bao BÊt §ång ®au ®iÕng. G· l¶o ®¶o c¬ hå suýt ngÊt ®i. Nguyªn côc ®êm nµy ®· b¾n tróng huyÖt D−¬ng B¹ch trªn mÝ m¾t g· hä Bao. Mé Dung Phôc thÊt kinh lÈm bÈm: - Trong côc ®êm l·o nµy cã chøa k×nh lùc, c¸i ®ã ch¼ng lÊy chi lµm l¹, mµ chØ l¹ ë chç côc ®êm nhæ phãng ra cßn ®ang ë trªn kh«ng mµ sao l¹i chuyÓn h−íng ®−îc? L·o ®Çu to c−êi ha h¶ nãi: - Mé Dung Phôc! L·o phu kh«ng cÇn dïng lèi "gËy «ng ®Ëp l−ng «ng" mµ chØ cÇn ng−¬i nãi râ ®−îc lai lÞch côc ®êm ®ã lµ l·o phu phôc s¸t ®Êt råi. Mé Dung Phôc ®ang m¶i nghÜ vÒ côc ®êm t¹i sao l¹i chuyÓn h−íng ®−îc? BÊy giê thÊy l·o hái vÒ lai lÞch côc ®êm, y cè ý suy nghÜ mµ kh«ng ra ®−îc manh mèi, nªn ch−a biÕt tr¶ lêi ra sao. Thèt nhiªn bªn m×nh cã thanh ©m rÊt trong trÎo «n hoµ ®¸p: - §oan Méc ®¶o chóa! C¸c h¹ luyÖn thµnh ®−îc thuËt "Ngò ®Èu ^^^ ThÇn C«ng" thiÖt kh«ng ph¶i dÔ dµng! Nh−ng c¸c h¹ ®· tµn s¸t biÕt bao nhiªu sinh linh? C«ng tö t¹i h¹ kh«ng muèn nãi huþch toÑt tuyÖt kü cña c¸c h¹ lµ cã nh· ý tr¸nh cho c¸c h¹ khái bÞ ®ång ®¹o thï ghÐt. Cã lý ®©u c«ng tö t¹ih¹ l¹i dïng kü thuËt ®ã ®Ó ®èi phã l¹i c¸c h¹? Mé Dung Phôc nghiªng ®Çu nh×n l¹i th× ng−êi ®ã chÝnh lµ V−¬ng Ngäc YÕn. Y bÊt gi¸c võa kinh ng¹c võa mõng thÇm. Nguyªn Mé Dung Phôc ®· biÕt V−¬ng Ngäc YÕn th«ng minh tuyÖt thÕ, bÊt luËn s¸ch vë g× còng chØ qua m¾t nµng mét lÇn lµ nµng thuéc ngay kh«ng bao giê quªn ®−îc. Ch¶ thÕ mµ bao nhiªu kinh ®iÓn vÒ vâ häc cÊt trong Lang hoµng C¸c nµng ®äc hÕt vµ thuéc lßng. Nh÷ng m«n së tr−êng vâ c«ng c¸c nhµ, c¸c ph¸i kh¾p thiªn h¹ nµng ®Òu biÕt hÕt. Cã ®iÒu nµng hiÓu hÕt nh−ng kh«ng sö dông ®−îc mµ th«i. M«n "Ngò ^^^ mÔ thÇn c«ng" nµy m×nh ch−a tõng nghe ai nãi ®Õn mµ nµng còng biÕt råi. Cã ®iÒu m×nh ch−a hiÓu lµ nµng nãi cã ®óng hay kh«ng mµ th«i. Posted by LAW http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
  2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 2 Nguyªn t¸c :Kim Dung L·o giµ ®Çu to mÆt ®á nh− m¸u ®ét nhiªn biÕn thµnh lît l¹t. Song chØ trong nh¸y m¾t, mÆt l·o trë l¹i hång hµo ngay. L·o c−êi nãi: - Con nhá kia! Mi nãi nh¨ng g× thÕ! Mi sao hiÓu ®−îc vâ c«ng cña ta? "Ngò ^^^ mÔ thÇn c«ng" lµ m«n Ých kû h¹i nh©n, nham hiÓm vµ ®éc ¸c v« cïng! Tu luyÖn m«n ®ã lµm chi? Dï sao mi ®· gäi ®óng ®−îc dßng hä cña ta, còng lµ h¹ng kh¸ ®Êy. V−¬ng Ngäc YÕn thÊy l·o nãi vËy biÕt lµ m×nh ®o¸n tróng råi nh−ng kh«ng chÞu thõa nhËn m«n vâ, v× m«n ®ã cã tÝnh c¸ch ty tiÖn ai còng khinh bØ. NghÜ vËy nµng trë giäng phØnh phê l·o: - §oan Méc ®éng chóa ®éng XÝch DiÖm trªn nói Ngò chØ t¹i ®¶o H¶i Nam, ®· lµ ng−êi giang hå cßn ai kh«ng hay, cßn ai ch¶ biÕt, cã chi lµ l¹? TuyÖt kü "Ngò ^^^ mÔ thÇn c«ng" cña §oan Méc ®éng chóa h¼n lµ do m«n "§Þa háa c«ng" chÕ biÕn ra thµnh mét m«n th¶o diÖu v« song! §Þa ho¸ c«ng tuyÖt nghÖ c¨n b¶n cña ph¸i XÝch DiÖm §éng. T«n chñ ph¸i nµy ®Òu hä §oan Méc. L·o ®Çu to nµy tªn gäi §oan Méc Nguyªn. §oan Méc Nguyªn nghe V−¬ng Ngäc YÕn nãi râ lai lÞch m×nh, ®· ®em lßng kh©m phôc. L·o l¹i thÊy chç nµo nµng còng cã ý che dÊu c¸i m«n "Ngò ^^^ mÔ thÇn c«ng" ch¼ng tèt ®Ñp g× cho m×nh, ®©m ra cã c¶m t×nh víi nµng. Huèng chi c¸i ®éng XÝch DiÖm cán con ch¼ng cã tiÕng t¨m g×, c¶ c¸i m«n ph¸i nhá bÐ cña l·o còng ch¼ng mÊy ng−êi nghe ®Õn tªn. ThÕ mµ nµng l¹i ®Ò cao b»ng nh÷ng danh tõ: "Cßn ai kh«ng hay", "cßn ai ch¼ng biÕt"... KhiÕn cho l·o thÝch qu¸. L·o c−êi nãi: - Ph¶i råi! Ph¶i råi! §ã ch¼ng qua lµ chót tiÒn kû nhá män trong ®Þa ho¶ c«ng, pháng cã chi ®¸ng kÓ? L·o phu ®· cã lêi nãi tr−íc. Ng−¬i gi¶ng ra ®óng m«n ph¸i cña l·o phu. L·o phu kh«ng lµm khã dÔ cho ng−¬i n÷a. §ét nhiªn cã tiÕng khãc nghÑn ngµo rÊt nhá tõ t¶ng ®¸ ®èi diÖn ph¸t ra. TiÕng khãc rÊt kú l¹ nh− cã nh− kh«ng. Ng−êi ®ã võa khãc võa nãi: - §oan Méc Nguyªn! Lang qu©n ta còng mÊy ng−êi anh em cã ph¶i ®Òu chÕt vÒ tay ng−¬i c¶ kh«ng? Ng−¬i luyÖn c¸i m«n "Ngò ^^^ mÔ thÇn c«ng" trêi ®¸nh Êy ®Ó s¸t h¹i bän chóng chø g×? Ng−êi nãi c©u nµy ë trong t¶ng ®¸ che lÊp ®i kh«ng tr«ng râ t−íng m¹o, chØ thÊp tho¸ng thÊy m×nh mô mÆc ¸o ®en. Ng−êi mô cao cao, tay ¸o réng thïng th×nh. §oan Méc Nguyªn c−êi ha h¶ ®¸p: - VÞ c« n−¬ng ®ã lµ ai ®Êy? L·o phu ghÐt cay ghÐt ®¾ng c¸i m«n "Ngò ®Çu mÔ thÇn c«ng" ch¼ng biÕt nã lµ g×? N−¬ng tö ®õng nghe lêi tiÓu c« n−¬ng måm n¨m miÖng m−êi kia lµm chi! Ng−êi ®µn bµ nh×n vÒ phÝa V−¬ng Ngäc YÕn vÉy tay nãi: Posted by LAW http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
  3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 3 Nguyªn t¸c :Kim Dung - TiÓu c« n−¬ng ¬i! C« n−¬ng qua ®©y ch¬i. T¹i h¹ muèn hái c« mét ®iÒu. C¸i vÉy tay cña mô khiÕn cho V−¬ng Ngäc YÕn c¶m thÊy cã mét luång hÊp lùc muèn kÐo nµng ®i. Ng−êi nµng lay ®éng, ch©n tr¸i b−íc ®i mét b−íc. Nµng véi g¾ng g−îng ®øng v÷ng l¹i, nh−ng mô kia vÉy tay lu«n. V−¬ng Ngäc YÕn sî qu¸ bÊt gi¸c la lªn mét tiÕng. Mé Dung Phôc biÕt ®èi ph−¬ng thi triÓn mét thø "l¨ng h− cÇm n· ph¸p" trong tuyÖt kü "cÇm long c«ng", phÐp cÊm n· nµy lµ luyÖn ®−îc tinh thôc ®Õn tét ®é th× cã thÓ vÉy tay trªn kh«ng mµ kÐo ®èi ph−¬ng l¹i bªn m×nh ®−îc. V−¬ng Ngäc YÕn néi lùc b×nh th−êng, mµ mô kia vÉy tay lia lÞa míi kÐo ®−îc nµng ®i th× ®ñ biÕt c«ng phu cña mô ch−a ®−îc tinh th©m cho l¾m. Mé Dung Phôc thÊy mô vÉy tay ®Õn lÇn thø ba liÒn khÏ phÊt tay ¸o mét c¸i, theo chiÒu "®Èu chuyÓn tinh di" khiÕn cho néi kinh phÐp "L¨ng h− cÇm n·" b¾t ng−îc chiÒu l¹i. Mô kia la lªn mét tiÕng. Ch©n ®øng kh«ng v÷ng, mô ®ang ë trong khe ®¸ t¶ng lo¹ng cho¹ng råi b−íc ra ngoµi. Mô bÞ l«i ®Õn tr−íc mÆt Mé Dung Phôc chØ cßn c¸ch bèn n¨m th−íc, néi k×nh míi tiªu tan kh«ng tiÕn vÒ phÝa tr−íc n÷a. Mô ®µn bµ c¶ kinh, sî Mé Dung Phôc h¹ thñ h¹i m×nh liÒn cè søc nhÈy m¹nh mét c¸i lïi l¹i phÝa sau h¬n mét t−îng míi ®øng v÷ng vµng. V−¬ng Ngäc YÕn nãi: - LÏ phu nh©n t¹i ®¶o Na Hoa biÓn Nam H¶i! "Th¸i YÕn C«ng" cña phu nh©n thiÖt lµ thÇn diÖu! T¹i h¹ kh©m phôc v« cïng! ThiÕu phô kia biÕn s¾c: - TiÓu c« n−¬ng! Sao c« n−¬ng... l¹i biÕt hä ta? vµ... biÕt lu«n c¶ "Th¸i YÕn C«ng" cña ta? Lóc nµy thiÕu phô kh«ng cßn ë trong khe mÊy t¶ng ®¸ tèi t¨m n÷a. Mäi ng−êi tr«ng râ thiÕu phô mÆc ¸o ®en. Nh−ng ¸o ®en nµy d−êng nh− cã thªu nhiÒu thø chØ ngò s¾c vµ kim tuyÕn, ng©n tuyÕn. D−íi ¸nh ®Ìn löa, tÊm ¸o bËt lªn nh÷ng mµu s¾c lãng l¸nh biÕn ¶o rùc rì. V−¬ng Ngäc YÕn l¹i nãi: - ThÊt th¸i b¶o y lµ mét mãn chi b¶o ë ®¶o Na Hoa, bèn bÒ ®Òu biÕt tiÕng, phu nh©n l¹i võa míi thi triÓn mét c«ng phu rÊt thÇn diÖu lµ "CÇm long kh«ng h¹c" b¾t ®−îc vËt ë trªn kh«ng vµ ®ã chÝnh lµ "Th¸i YÕn C«ng" mét tuyÖt kü lõng danh thiªn h¹ cña ®¶o Na Hoa. Nguyªn ®¶o Na Hoa ë miÒn Nam H¶i. Trªn nh÷ng hèc ®¸ nói t¹i ®¶o nµy chim Ðn lµm tæ ë nh÷ng chç rÊt cao vµ cùc kú hiÓm hãc, nªn viÖc t×m lÊy yÕn nµo kh«ng ph¶i dÔ dµng. Nhµ hä Lª ë ®¶o nµy ®· l©u ®êi, cã ®Õn mÊy tr¨m n¨m, råi do c«ng viÖc t×m yÕn sµo mµ luyÖn thµnh tuyÖt kü "Th¸i YÕn C«ng" mét m«n ®éc ®¸o cña riªng nhµ hä Lª. TuyÖt kü nµy ch¼ng nh÷ng cÇn mét "cÇm n· thñ ph¸p" cã thÓ b¾t lÊy ®å vËt trªn kh«ng gian mµ c¶ vÒ m«n khinh c«ng, bé ph¸p còng kh¸c xa nh÷ng m«n ph¸i th«ng th−êng. Posted by LAW http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
  4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 4 Nguyªn t¸c :Kim Dung V−¬ng Ngäc YÕn võa nh×n nhËn th©n ph¸p Lª phu nh©n nh¶y bËt tung m×nh vÒ phÝa sau, tùa hå nh− ngän giã bÓ hÊt ng−êi Lª phu nh©n th× kh«ng cßn nghi ngê g× n÷a vµ nãi to¹c ra. Lª phu nh©n bÞ Mé Dung Phôc vÉy tay mét c¸i ®· l«i cuèn ®−îc m×nh ®i th× trong lßng kinh h·i v« cïng! Mô l¹i nghe V−¬ng Ngäc YÕn nãi to¹c vâ c«ng lai lÞch nhµ m×nh th× cho lµ nh÷ng m«n së tr−êng cña m×nh, ®èi ph−¬ng ®Òu biÕt hÕt. Mô kh«ng d¸m tá vÎ ngang ng−îc n÷a, quay l¹i nãi víi §oan Méc Nguyªn: - §oan Méc l·o nhÞ! §· lµ bËc h¶o h¸n th× chÝnh m×nh ®· lµm ®iÒu g× ph¶i tù nhËn lÊy. Lang qu©n ta cïng mÊy anh em ph¶i ch¨ng ®· bÞ h¹i vÒ tay ng−¬i? §oan Méc Nguyªn c−êi ha h¶ ®¸p: - T−ëng ai? TÐ ra lµ Lª phu nh©n, ®¶o chóa ®¶o Na Hoa biÓn Nam H¶i. L·o phu cam bÒ thÊt kÝnh! Chóng ta cïng ë miÒn Nam H¶i vËy phu nh©n lµ hµng xãm víi l·o phu. L·o phu xin nãi thËt ch−a tõng gÆp quý lang qu©n lÇn nµo, chø ®õng nãi ®Õn chuyÖn gia h¹i y n÷a! Lª phu nh©n nöa tin nöa ngê nãi: - L·o cã h¹ thñ hay kh«ng, sau nµy ta sÏ biÕt chí giÊu ta thÕ nµo ®−îc. Ta mong r»ng l·o kh«ng ph¶i lµ hung thñ. Lª phu nh©n døt lêi råi l¹i Èn vµo trong khe ®¸. Lª phu nh©n võa rót lui th× ®ét nhiªn tõ trªn ngän c©y tïng cã mét vËt nÆng rít xuèng ®¸nh "cho¶ng" mét tiÕng nghe kinh khñng. VËt ®ã ®ông vµo t¶ng ®¸ nói, chÝnh lµ mét chiÕc ®Ønh ®ång rÊt lín. Mé Dung Phôc ngÈng ®Çu lªn tr«ng lªn ngän c©y tïng tr−íc ®Ó xem nh©n vËt nµo ®· lÐn Èn nóp trªn ®ã. Y tù hái: - Kh«ng biÕt ng−êi nµy lµ ai mµ mang næi mét vËt nÆng ®Õn mÊy tr¨m c©n lªn ngän c©y, råi l¹i quËt xuèng? C¸i ®Ønh nµy tr«ng còng gièng nh− c¸i ®Ønh ®ång cña ®éng BÝch L©n mµ C«ng D· Cµn võa ®¸ l¨n ra lóc n·y. Cã ®iÒu nã lín h¬n c¸i ®Ønh kia nhiÒu. Ch¼ng lÏ Tang Thæ C«ng l¹i nÊp trªn ngän c©y −? Mé Dung Phôc ngÈng ®Çu lªn th× ch¼ng thÊy mét ng−êi nµo. Gi÷a lóc Êy, y bçng nghe mÊy tiÕng vo ve nhá nhÑ vang lªn bªn tai, lÉn víi tiÕng giã. NÕu kh«ng thÝnh tai th× kh«ng ph©n biÖt ®−îc. T©m linh y rÊt mÉn tiÖp, võa nghe thÊy tiÕng vo ve kh¸c l¹ liÒn huy ®éng mét luång k×nh phong phãng ra. Tr−íc m¾t ¾nh s¸ng b¹c lËp loÌ cã ®Õn mÊy ngh×n mòi kim nhá nh− l«ng tr©u b¾n tung ra bèn phÝa. Mé Dung Phôc lÈm bÈm: - Nguy råi! §o¹n n¾m lÊy l−ng V−¬ng Ngäc YÕn, tung m×nh nh¶y lªn kh«ng. Y bçng nghe tiÕng C«ng D· Cµn, Phong Ba ¸c cïng mäi ng−êi xung quanh m×nh nhao nhao kªu lªn: - ói chao! nguy råi! Posted by LAW http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
  5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 5 Nguyªn t¸c :Kim Dung - Trêi ¬i tróng ph¶i ®éc ch©m råi! - MÑ kiÕp! ¸m khÝ nµy ®éc l¾m ®©y! - ói chao! Sao l¹i ngøa chÕt ng−êi thÕ nµy? Mé Dung Phôc cßn ®ang l¬ löng trªn kh«ng, ®−a m¾t nh×n xuèng nh×n thÊy n¾p chiÕc ®Ønh ®ång lín kia ®éng ®Ëy, råi v« sè nh÷ng vËt g× ë trong ®Ønh tung ra. Y kh«ng kÞp nghÜ g× h¬n, liÒn nh¾c V−¬ng Ngäc YÕn ®Ó vµo ngän c©y nãi: - BiÓu muéi h·y ngåi ®©y! Råi y tung m×nh h¹ xuèng, hai ch©n ®øng th¼ng lªn n¾p ®Ønh b»ng phÐp "Thiªn c©n trôy" ®Ó ®Ì chÆt n¾p ®Ønh kh«ng cho ®éng ®Ëy. Cö ®éng cña y chØ biÕn diÔn trong chíp m¾t. Mé Dung Phôc gi÷ ®−îc n¾p ®Ønh l¹i råi nghe tiÕng la gäi bèn mÆt vang lªn: - ói chao! Mau lÊy thuèc gi¶i ®éc cho ta! - §©y lµ "Ng−u mao ch©m" cña ®éng BÝch L©n. ChØ trong vßng mét giê, nã lµm cho s−ng cæ häng vµ ®¸nh th¼ng vµo tr¸i tim th× rÊt lµ nguy hiÓm. - Tang Thæ C«ng! Tªn giÆc thèi tha kia! Mi ë ®©u? - Ph¶i tãm cæ h¾n ®Ó b¾t h¾n lÊy thuèc gi¶i. - Th»ng cha ®Óu gi¶ nµy phãng "Ng−u mao ch©m" bõa b·i. M×nh ®©y lµ b¹n giµ còng bÞ th−¬ng víi h¾n råi! - LÊy thuèc gi¶i mau! LÊy thuèc gi¶i mau! Tang Thæ C«ng ®©u? Nh÷ng tiÕng la gäi Tang Thæ C«ng, lÊy thuèc gi¶i nhèn nh¸o c¶ lªn. Ng−êi tróng ®éc ch©m cã kÎ nh¶y lo¹n lªn, cã ng−êi «m gèc c©y mµ kªu. Xem thÕ ®ñ biÕt "Ng−u mao ch©m" lîi h¹i v« cïng, khiÕn ng−êi tróng ph¶i kh«ng sao chÞu næi. Trong nh÷ng ng−êi bÞ tróng ®éc ch©m nµy cã mét sè lµ ch−ëng m«n nh©n hay t«n chñ c¸c phe ph¸i còng la lµng chöi tôc, kh«ng gi÷ ®−îc th¸i ®é b×nh tÜnh cña ng−êi cao c¶ n÷a. Mé Dung Phôc vÉn b¨n kho¨n tù hái: - Trong anh em m×nh ch¼ng biÕt cã ai tróng ®éc ch©m kh«ng? ChØ trong nh¸y m¾t y thÊy C«ng D· Cµn tay tr¸i xoa ngùc, tay ph¶i «m bông, ®ang ng−ng thÇn vËn khÝ, Phong Ba ¸c th× hai ch©n nhÈy lo¹n lªn lín tiÕng m¾ng chöi om sßm. Mé Dung Phôc biÕt r»ng hai g· ®· bÞ tróng ¸m khÝ, trong lßng võa lo l¾ng nghi ngê, l¹i võa c¨m hËn. - Râ rµng cã ng−êi vËn ®éng c¬ quan trong ®Ønh ®ång th× nh÷ng mòi tªn ë trong ®Ønh míi phãng ra ®−îc. NÕu kh«ng th× trong nh¸y m¾t ®éc ch©m lµm sao b¾n ra nhiÒu ®Õn thÕ? Posted by LAW http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
  6. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 6 Nguyªn t¸c :Kim Dung §¸ng giËn h¬n n÷a lµ c¸i ®Ønh ®ång rít xuèng ®¸nh binh mét tiÕng lµm cho y ph¶i ngöng ®Çu nh×n lªn ngän c©y ®Ó ng−êi ngåi trong ®Ønh nh©n c¬ héi chíp nho¸ng nµy phãng ®éc ch©m ra. NÕu Mé Dung Phôc kh«ng øng biÕn mau lÑ vµ néi lùc kh«ng m·nh liÖt th× ®· bÞ hµng ngµn hµng v¹n mòi kim ch©m b¾n vµo trong da thÞt råi. KÎ ngåi trong ®Ønh phãng trém ¸m khÝ ra ®· ®−îc chiÕc ®Ønh che cho g· yªn nh− nói Th¸i S¬n. Mé Dung Phôc vËn néi k×nh ®Ó hÊt ®éc ch©m ra ®Òu b¾n vµo nh÷ng ng−êi xung quanh, hoÆc b¾n vµo ®Ønh còng kh«ng lµm cho g· bÞ th−¬ng ®−îc. Bçng nghe mét thanh ©m qu¸i gë lªn tiÕng: - Mé Dung Phôc! §ã lµ lçi t¹i ng−¬i. Chñ tr−¬ng cña ng−¬i lµ lÊy gËy «ng ®Ëp l−ng «ng th× b©y giê nh÷ng mòi tªn nµy ng−¬i hÊt ra lµm cho nhµ ng−¬i bÞ n¹n lµ ®¸ng l¾m. Ng−êi nãi mÊy c©u nÇy ®· ®øng xa Èn vµo sau t¶ng ®¸ lín nªn kh«ng tróng ph¶i ®éc ch©m, h¾n b×nh yªn ®øng nãi mãc ch¬i. Mé Dung Phôc kh«ng thÌm ®Ó ý g× ®Õn ng−êi ®· nãi ®æng ®ã, Y nghÜ bông: - Muèn gi¶i ®−îc ®éc ch©m nµy th× dÜ nhiªn ph¶i cÇn ®Õn ng−êi ngåi trong ®Ønh ®· vËn ®éng c¬ quan phãng ®éc ch©m ra. Thèt nhiªn Mé Dung Phôc thÊy chiÕc n¾p ®Ønh ë d−íi ch©n m×nh kh«ng ngít rung ®éng th× ch¾c lµ ng−êi ngåi trong ®Ønh toan hÊt n¾p ®Ønh ®Ó x«ng ra. Song phÐp "khinh träng th©n c«ng phu" cña Mé Dung Phôc rÊt mùc tinh th©m. Ba ngãn tay y b¸m vµo c©y tïng lín muèn nhÑ m×nh lªn nh− c¸i l«ng còng ®−îc, mµ muèn ®Ì chÆt th× cã thÓ nÆng b»ng v¹n c©n. Ng−êi ngåi trong ®Ønh muèn tho¸t ra chØ cã c¸ch lµ dïng b¶o ®ao hay b¶o kiÕm chÐm vì ®Ønh mµ ra. Cßn lÊy søc m¹nh ®Èy mÆt ®Ønh th× kh«ng ¨n thua g×, v× lóc nµy ba ngãn tay Mé Dung Phôc ®· b¸m vµo gèc c©y th× n¾p ®Ønh ch¼ng kh¸c g× ®ãng vµo c©y vËy. Néi lùc con ng−êi lµm sao mµ ®Èy bËt c¶ gèc c©y lªn ®−îc. Ng−êi ngåi trong ®Ønh thÇn lùc h¼n lµ ghª gím l¾m. Lóc b×nh th−êng ch¾c h¾n cã thÓ dïng søc m¹nh ë l−ng ®Èy ng· ®−îc c¶ con bß méng lín. NÕu kh«ng thÕ th× khi nµo h¾n d¸m m¹o hiÓm dïng ph−¬ng ph¸p kú qu¸i nµy ®Ó h¹i ng−êi? Ng−êi ngåi trong ®Ønh ®Èy lu«n mÊy c¸i mµ n¾p ®Ønh ch¼ng kh¸c g× bÞ tr¸i nói ®Ì lªn, kh«ng nhóc nhÝch ®−îc chót nµo. H¾n cùc kú nãng nÈy, lu«n lu«n vËn hÕt søc b×nh sinh nh−ng lay ®éng lµm sao ®−îc phÐp "thiªn c©n truþ" cña Mé Dung Phôc? Mé Dung Phôc ®· ®Þnh xong kÕ s¸ch. Y biÕt râ ®èi ph−¬ng mçi lÇn cè søc hÊt n¾p ®Ønh lªn lµ mét lÇn hao tæn rÊt nhiÒu ch©n khÝ. Y ®· vËn néi lùc vµo c¶ c©y tïng lín nªn c©y tïng l¾c ®i l¾c l¹i mµ gèc c©y tïng còng vang lªn nh÷ng tiÕng kÏo kÑt. Tuy nhiªn muèn nhæ bËt gèc c©y lªn ®©u ph¶i chuyÖn dÔ dµng. Cã ®iÒu nh÷ng rÔ nhá bÞ ®øt mÊt nhiÒu. Posted by LAW http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
  7. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 7 Nguyªn t¸c :Kim Dung Mé Dung Phôc ®Þnh bông chê cho ng−êi trong ®Ønh ®Èy c¸i n÷a råi ®ét nhiªn sÏ níi tay cho ®èi ph−¬ng vät ra ngoµi ®Ønh. Y ch¾c r»ng lóc h¾n võa ra khái thÕ nµo còng liÖng ra mét n¾m ®éc ch©m ®Ó hé th©n. Khi ®ã m×nh sÏ vung ch−ëng ®¸nh ph¸ch kh«ng cho hµng tr¨m hµng ngµn mòi ®éc ch©m b¾n hÊt trë l¹i tróng vµo ng−êi h¾n th× lo g× h¾n kh«ng lÊy thuèc gi¶i ra ®Ó tù cøu vµ lóc ®ã m×nh sÏ c−íp lÊy mét Ýt thuèc gi¶i. C¸ch nµy so víi c¸ch van xin g· cßn dÔ h¬n nhiÒu. N¾p ®Ønh l¹i bÞ ®Èy hai lÇn n÷a råi ®ét nhiªn kh«ng thÊy ®éng tÜnh g× n÷a. Mé Dung Phôc biÕt ng−êi ngåi trong ®Ønh ®ang vËn ®éng néi lùc ®Ó chuÈn bÞ mét phen cö ®éng n÷a ®Ó x«ng ra mét c¸ch ®ét ngét. Y còng ®Þnh lÇn nµy sÏ níi tay cho h¾n ra vµ vËn néi lùc s½n sµng ®Ó phãng ch−ëng. Ngê ®©u Mé Dung Phôc chê håi l©u ng−êi trong ®Ønh vÉn kh«ng nhóc nhÝch tùa hå bÞ chÕt ngép trong ®ã råi. Bèn phÝa tiÕng kªu gµo la hÐt mçi lóc mét thª th¶m h¬n. Cã ng−êi c«ng lùc tÇm th−êng ngøa qu¸ kh«ng nhÞn ®−îc ph¶i l¨n lén d−íi ®Êt. Cã kÎ ®Ëp ®Çu vµo ®¸ hay tay ®Êm ngùc th×nh th×nh, t×nh tr¹ng rÊt lµ khñng khiÕp. Bçng nghe bÈy t¸m ng−êi ®ång thêi kªu lªn: - Tóm cæ th»ng cha Tang Thæ C«ng ra ®©y, b¾t h¾n ph¶i lÊy thuèc gi¶i ®éc cho mau! Gi÷a nh÷ng tiÕng la ã, m−êi mÊy ng−êi m¾t ®á säng, ®ång thêi x«ng vÒ phÝa Mé Dung Phôc. Mé Dung Phôc ch©n tr¸i ®iÓm xuèng n¾p ®Ønh. Ng−êi y nhÑ nhµng nhÈy tung lªn kh«ng. Y toan ngåi xuèng mét cµnh c©y tïng mäc chÜa ngang ra th× ®ét nhiªn nh÷ng tiÕng vo vo vang lªn. Hµng tr¨m hµng ngµn mòi kim nhá li ti loÐ s¸ng b¾n chªnh chÕch lªn. BiÕn diÔn nµy x¶y ra rÊt ®ét ngét. Ng−êi b¾n ®éc ch©m lµ Tang Thæ C«ng h·y cßn ngåi trong ®Ønh, thÕ mµ n¾m ®éc ch©m nµy phãng ra rÊt m·nh liÖt th× râ rµng ®· ®−îc b¾n ra b»ng m¸y mãc chø søc ng−êi ®©u m¹nh ®−îc ®Õn thÕ? Ch¼ng lÏ Tang Thæ C«ng cßn cã ®ång ®¶ng nÊp gÇn ®©y ®Ó h¹ ®éc thñ n÷a ch¨ng? Lóc nµy Mé Dung Phôc ng−êi ®ang l¬ löng trªn kh«ng ch¼ng cã c¸ch nµo tr¸nh ®−îc. NÕu dïng ch−ëng lùc hÊt xuèng th× bèn ng−êi bän §Æng B¸ch Xuyªn ®ang ngåi d−íi gèc c©y l¹i bÞ tróng tªn thªm mét lÇn n÷a. Nh− thÕ lµ lµm h¹i ®Õn anh em nhµ. Mé Dung Phôc nghÜ ®Õn s¸u ch÷ "Nam Mé Dung, B¾c KiÒu Phong" kh«ng ph¶i chèc l¸t mµ nªn ®−îc. Nhµ hä Mé Dung cã vâ c«ng gia truyÒn ®Õn møc ®é thÇn sÇu quû khèc. Mé Dung Phôc tuy ®Ó hÕt t©m lùc vµo viÖc trung h−ng phôc quèc, kh«ng dµnh hÕt th× giê vµo viÖc luyÖn vâ, nh−ng dßng dâi chÝnh t«ng Mé Dung ë C« T« h¸ ph¶i tÇm th−êng? Mé Dung Phôc phÊt tay ¸o mét c¸i phïng lªn nh− c¸nh buåm ë trªn kh«ng ®Ó m−în ®µ nhÈy tr¸nh sang bªn tr¸i ba th−íc. §ång thêi l¹i vung tay ¸o bªn ph¶i lªn mét luång néi lùc Posted by LAW http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
  8. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 8 Nguyªn t¸c :Kim Dung nhu hoµ mµ th©m hËu phãng ra khiÕn cho hµng ngµn mòi ®éc ch©m phãng lªn trêi. Råi ng−êi nh− chiÕc diÒu giÊy nhÑ nhµng h¹ dÇn xuèng. Lóc nµy trªn trêi tuy kh«ng cã ¸nh s¸ng tr¨ng sao, nh−ng ®Ìn ®uèc bèn mÆt chiÕu s¸ng tá. Mäi ng−êi m¾t nh×n thÊy Mé Dung Phôc th©n ph¸p nhÑ nhµng tùa hå nh− ng−êi ®i ë trªn kh«ng th× kh«ng khái kinh h·i. Nh÷ng tiÕng la ã qu¸t m¾ng xen lÉn víi tiÕng hoan h« nh− sÊm dËy lËp tøc lÊn ¸p h¼n nh÷ng tiÕng la thª th¶m chãi tai kia. Mé Dung Phôc lóc ng−êi cßn l¬ löng trªn kh«ng ®· ®Ó m¾t chó ý nh×n xem ®¸m tªn ®ã tõ ®©u b¾n lªn th× ®ét nhiªn cã tiÕng la ói chao ph¸t ra tõ ngän c©y tïng vµ ®óng lµ thanh ©m V−¬ng Ngäc YÕn. Mé Dung Phôc kh«ng cßn th× giê ®Ó hái han nµng n÷a. Ng−êi y rít xuèng gÇn ®Êt cßn c¸ch chõng mét tr−îng th× ch©n tr¸i ®· dËm vµo mét cµnh c©y mäc ngang ra ®Ó m−în ®µ nhÈy sang mÐ h÷u. Lóc tr−íc y h¹ m×nh xuèng tõ tõ nh−ng b©y giê y phãng ng−êi ®i lÑ nh− chim −ng. Nh− mét luång k×nh phong l−ít qua, hai ch©n y ®· ®Æt xuèng ®Çu mét ng−êi thÊp tïn hòn mµ bÐo chïn bÐo chôt ngåi c¹nh phiÕn ®¸. Nguyªn khi y cßn l¬ löng trªn kh«ng ®−a m¾t nh×n bao qu¸t toµn tr−êng ®· thÊy ng−êi nµy «m mét c¸i ®Ønh nh− thñ thÕ ®Ó phãng tªn ra. G· lïn xoay ng−êi ®i tr¸nh ra ba th−íc, ®éng t¸c cùc kú mau lÑ, tr«ng nh− mét qu¶ cÇu trßn quay d−íi ®Êt. Mé Dung Phôc ch©n tr−ît vµo chç kh«ng ®· phãng ch−ëng ra ®¸nh binh mét tiÕng. Ch−ëng lùc phãng tíi sau l−ng ®èi ph−¬ng. G· lïn ®ang muèn ®øng dËy th× bÞ ch−ëng lùc cña Mé Dung Phôc ®¸nh tíi l¹i ng· l¨n ra. G· liÒn m−în thÕ l¨n lu«n ®i bÈy t¸m tr−îng råi míi ®øng lªn. Nh−ng ph¸t ch−ëng nµy cña Mé Dung Phôc cùc kú m·nh liÖt. G· võa ®øng lªn th× ng−êi ®· l¶o ®¶o mÊy c¸i, hai ch©n nhòn ra l¹i ngåi phÖt xuèng. M−êi mÊy ng−êi vÉn la gäi: - Tang Thæ C«ng! LÊy thuèc gi¶i ra! Råi nhÈy xæ l¹i. §Æng B¸ch Xuyªn vµ Bao BÊt §ång ®Òu lÈm bÈm: - TÐ ra g· nµy lµ Tang Thæ C«ng. Hai ng−êi hÊp tÊp toan b¾t g· ®Ó lÊy thuèc gi¶i trÞ th−¬ng cho anh em võa qu¸t võa nhÈy phãc tíi. Tang Thæ C«ng tay tr¸i chèng xuèng ®Êt toan ®øng lªn, nh−ng v× bÞ th−¬ng nÆng qu¸ nªn kh«ng cßn ®ñ søc. Bao BÊt §ång nhÈy l¹i rÊt lÑ liÒn thß tay ra n¾m lÊy vai g·. Y ra chiªu nµy rÊt nÆng tay, t−ëng ®èi ph−¬ng kh«ng thÓ nµo tr¸nh ®−îc. Ngê ®©u n¨m ngãn tay võa n¾m ®−îc vai ®èi ph−¬ng th× ngãn tay vµ lßng bµn tay ®au nhøc kh«ng chÞu ®−îc ph¶i rót vÒ. Posted by LAW http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
  9. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 9 Nguyªn t¸c :Kim Dung Y xoay bµn tay lªn coi thÊy lßng bµn tay m¸u ch¶y ®Çm ®×a. Nguyªn trªn ¸o Tang Thæ C«ng ®· d¾t ®Çy mòi kim nhän ch¼ng kh¸c g× l«ng nhÝm. Nh÷ng mòi ch©m nµy ®Òu tÈm thuèc ®éc. ChØ trong chèc l¸t, Bao BÊt §ång c¶m thÊy lßng bµn tay ngøa ng¸y ghª gím, ®au buèt thÊu tim. Y c¨m hËn kh«ng chÆt ®øt ®−îc bµn tay nµy vøt ®i ngay. Bao BÊt §ång võa kinh h·i võa c¨m giËn liÒn phãng ch©n tr¸i ra ®¸ mét chiªu Kim c©u ph¸ b¨ng nh»m vµo ®Ýt Tang Thæ C«ng. G· thÊy h¾n n»m phôc d−íi ®Êt ng−êi h¬i qu»n qu¹i ®· ch¾c mÎm thÕ nµo còng ®¸ tróng ®èi ph−¬ng. Bao BÊt §ång ra tay rÊt mau, chíp m¾t ®Çu bµn ch©n chØ cßn c¸ch ®Ýt Tang Thæ C«ng chõng mÊy tÊc th× ®ét nhiªn tØnh ngé la lín: - Chao «i! Háng råi! NÕu m«ng ®Ýt h¾n còng ®Æt ®éc ch©m th× c¸i ch©n nµy cña m×nh còng bÞ háng mÊt. Ngu. Nh−ng ch©n ®· phãng ra nÕu thu vÒ ®ét ngét th× sÏ tæn th−¬ng ®Õn g©n cèt. G· liÒn phãng tay tr¸i rÊt mau ®Ëp m¹nh xuèng ®Êt råi m−în ®µ cho ng−êi lén b¨ng ®i. G· tÝnh rÊt mau lÑ, ®Çu bµn ch©n chØ h¬i l−ít vµo quÇn Tang Thæ C«ng mµ th«i, kh«ng biÕt m«ng ®Ýt Tang Thæ C«ng cã ch©m ®éc hay kh«ng. Lóc Êy §Æng B¸ch Xuyªn cïng mäi ng−êi ®· nhÈy tíi phÝa sau Tang Thæ C«ng, m¾t thÊy Bao BÊt §ång ra tay b¾t h¾n mµ ch¼ng hiÓu t¹i sao g· l¹i bÞ th−¬ng? Tuy Tang Thæ C«ng n»m phôc d−íi ®Êt kh«ng nhóc nhÝch mµ ch¼ng d¸m m¹o hiÓm ®éng thñ. Bao BÊt §ång tÝnh t×nh cè chÊp, ®· bÞ thÊt b¹i, khi nµo chÞu th«i? G· liÒn «m mét khèi ®¸ lín nÆng ®Õn h¬n hai tr¨m c©n, kªu lªn: - Tr¸nh ra! §Ó tiÓu ®Ö ®¸nh chÕt qu©n khèn n¹n! Cã ng−êi véi la lªn: - Kh«ng ®−îc! §¸nh chÕt g· th× lÊy ®©u ra thuèc gi¶i ®éc. Cã ng−êi l¹i kªu lªn: - Thuèc gi¶i ë trong m×nh h¾n! Cø ®¸nh chÕt h¾n ®i lµ lÊy ®−îc. BÊy nhiªu ng−êi tuy tô häp víi nhau, xem chõng mçi ng−êi cã mét ý kiÕn riªng, ch¼ng ai ®ång t©m hiÖp lùc. Bao BÊt §ång muèn ®¸nh chÕt Tang Thæ C«ng cã ng−êi ph¶n ®èi l¹i cã ng−êi biÓu ®ång t×nh. Mçi ng−êi nãi mét c¸ch. Bao BÊt §ång tay cÇm t¶ng ®¸ lín b−íc mau l¹i l−ng Tang Thæ C«ng qu¸t lªn: Posted by LAW http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
  10. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 10 Nguyªn t¸c :Kim Dung - Ta ph¶i ®¸nh chÕt mi, mét kÎ khèn n¹n ®Çy m×nh chç nµo còng cã ®éc ch©m. Lóc ®ã lßng bµn tay g· cµng ngøa ran lªn kh«ng chÞu næi. G· gi¬ th¼ng hai tay ®Ëp m¹nh t¶ng ®¸ xuèng l−ng Tang Thæ C«ng. Bçng nghe mét tiÕng binh vang lªn! D−íi ®Êt c¸t bôi bay mï. Mäi ng−êi ®Òu giËt m×nh kinh h·i. NÕu c¸i ®Ëp ®ã mµ tróng l−ng Tang Thæ C«ng th× da thÞt g· ®Õn tan n¸t vµ h¾n ró lªn thª th¶m lµ cïng, kh«ng thÓ nµo cã c¸t bôi bay mï nh− thÕ ®−îc. Mäi ng−êi ®Þnh thÇn nh×n l¹i th× kinh h·i v« cïng. Khèi ®¸ n»m tr¬ d−íi ®Êt mµ Tang Thæ C«ng ®· biÕn ®i ®©u mÊt. © HQD Posted by LAW http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2