intTypePromotion=1

Lục mạch thần kiếm - tập 83

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
79
lượt xem
20
download

Lục mạch thần kiếm - tập 83

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 83', giải trí - thư giãn, truyện kiếm hiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 83

  1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 1 Nguyªn t¸c :Kim Dung Håi thø t¸m m−¬i ba TiÓu c« n−¬ng ¸p ®¶o quÇn tµ L·o ®Çu to h« lªn mét tiÕng kh¹c ra mét côc ®êm ®Æc sÞt nhæ phãng b¾n vµo mÆt Bao BÊt §ång. Bao BÊt §ång nghiªng ng−êi ®i tr¸nh. Côc ®êm ®ang l¬ löng kh«ng gian chuyÓn h−íng vßng qua mÐ tai bªn tr¸i theo ®−êng c¸nh cung ®¸nh "t¸ch" mét tiÕng b¾n m¹nh vµo gi÷a tr¸n Bao BÊt §ång. Côc ®êm ®ã k×nh lùc rÊt m¹nh lµm cho Bao BÊt §ång ®au ®iÕng. G· l¶o ®¶o c¬ hå suýt ngÊt ®i. Nguyªn côc ®êm nµy ®· b¾n tróng huyÖt D−¬ng B¹ch trªn mÝ m¾t g· hä Bao. Mé Dung Phôc thÊt kinh lÈm bÈm: - Trong côc ®êm l·o nµy cã chøa k×nh lùc, c¸i ®ã ch¼ng lÊy chi lµm l¹, mµ chØ l¹ ë chç côc ®êm nhæ phãng ra cßn ®ang ë trªn kh«ng mµ sao l¹i chuyÓn h−íng ®−îc? L·o ®Çu to c−êi ha h¶ nãi: - Mé Dung Phôc! L·o phu kh«ng cÇn dïng lèi "gËy «ng ®Ëp l−ng «ng" mµ chØ cÇn ng−¬i nãi râ ®−îc lai lÞch côc ®êm ®ã lµ l·o phu phôc s¸t ®Êt råi. Mé Dung Phôc ®ang m¶i nghÜ vÒ côc ®êm t¹i sao l¹i chuyÓn h−íng ®−îc? BÊy giê thÊy l·o hái vÒ lai lÞch côc ®êm, y cè ý suy nghÜ mµ kh«ng ra ®−îc manh mèi, nªn ch−a biÕt tr¶ lêi ra sao. Thèt nhiªn bªn m×nh cã thanh ©m rÊt trong trÎo «n hoµ ®¸p: - §oan Méc ®¶o chóa! C¸c h¹ luyÖn thµnh ®−îc thuËt "Ngò ®Èu ^^^ ThÇn C«ng" thiÖt kh«ng ph¶i dÔ dµng! Nh−ng c¸c h¹ ®· tµn s¸t biÕt bao nhiªu sinh linh? C«ng tö t¹i h¹ kh«ng muèn nãi huþch toÑt tuyÖt kü cña c¸c h¹ lµ cã nh· ý tr¸nh cho c¸c h¹ khái bÞ ®ång ®¹o thï ghÐt. Cã lý ®©u c«ng tö t¹ih¹ l¹i dïng kü thuËt ®ã ®Ó ®èi phã l¹i c¸c h¹? Mé Dung Phôc nghiªng ®Çu nh×n l¹i th× ng−êi ®ã chÝnh lµ V−¬ng Ngäc YÕn. Y bÊt gi¸c võa kinh ng¹c võa mõng thÇm. Nguyªn Mé Dung Phôc ®· biÕt V−¬ng Ngäc YÕn th«ng minh tuyÖt thÕ, bÊt luËn s¸ch vë g× còng chØ qua m¾t nµng mét lÇn lµ nµng thuéc ngay kh«ng bao giê quªn ®−îc. Ch¶ thÕ mµ bao nhiªu kinh ®iÓn vÒ vâ häc cÊt trong Lang hoµng C¸c nµng ®äc hÕt vµ thuéc lßng. Nh÷ng m«n së tr−êng vâ c«ng c¸c nhµ, c¸c ph¸i kh¾p thiªn h¹ nµng ®Òu biÕt hÕt. Cã ®iÒu nµng hiÓu hÕt nh−ng kh«ng sö dông ®−îc mµ th«i. M«n "Ngò ^^^ mÔ thÇn c«ng" nµy m×nh ch−a tõng nghe ai nãi ®Õn mµ nµng còng biÕt råi. Cã ®iÒu m×nh ch−a hiÓu lµ nµng nãi cã ®óng hay kh«ng mµ th«i. Posted by LAW http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
  2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 2 Nguyªn t¸c :Kim Dung L·o giµ ®Çu to mÆt ®á nh− m¸u ®ét nhiªn biÕn thµnh lît l¹t. Song chØ trong nh¸y m¾t, mÆt l·o trë l¹i hång hµo ngay. L·o c−êi nãi: - Con nhá kia! Mi nãi nh¨ng g× thÕ! Mi sao hiÓu ®−îc vâ c«ng cña ta? "Ngò ^^^ mÔ thÇn c«ng" lµ m«n Ých kû h¹i nh©n, nham hiÓm vµ ®éc ¸c v« cïng! Tu luyÖn m«n ®ã lµm chi? Dï sao mi ®· gäi ®óng ®−îc dßng hä cña ta, còng lµ h¹ng kh¸ ®Êy. V−¬ng Ngäc YÕn thÊy l·o nãi vËy biÕt lµ m×nh ®o¸n tróng råi nh−ng kh«ng chÞu thõa nhËn m«n vâ, v× m«n ®ã cã tÝnh c¸ch ty tiÖn ai còng khinh bØ. NghÜ vËy nµng trë giäng phØnh phê l·o: - §oan Méc ®éng chóa ®éng XÝch DiÖm trªn nói Ngò chØ t¹i ®¶o H¶i Nam, ®· lµ ng−êi giang hå cßn ai kh«ng hay, cßn ai ch¶ biÕt, cã chi lµ l¹? TuyÖt kü "Ngò ^^^ mÔ thÇn c«ng" cña §oan Méc ®éng chóa h¼n lµ do m«n "§Þa háa c«ng" chÕ biÕn ra thµnh mét m«n th¶o diÖu v« song! §Þa ho¸ c«ng tuyÖt nghÖ c¨n b¶n cña ph¸i XÝch DiÖm §éng. T«n chñ ph¸i nµy ®Òu hä §oan Méc. L·o ®Çu to nµy tªn gäi §oan Méc Nguyªn. §oan Méc Nguyªn nghe V−¬ng Ngäc YÕn nãi râ lai lÞch m×nh, ®· ®em lßng kh©m phôc. L·o l¹i thÊy chç nµo nµng còng cã ý che dÊu c¸i m«n "Ngò ^^^ mÔ thÇn c«ng" ch¼ng tèt ®Ñp g× cho m×nh, ®©m ra cã c¶m t×nh víi nµng. Huèng chi c¸i ®éng XÝch DiÖm cán con ch¼ng cã tiÕng t¨m g×, c¶ c¸i m«n ph¸i nhá bÐ cña l·o còng ch¼ng mÊy ng−êi nghe ®Õn tªn. ThÕ mµ nµng l¹i ®Ò cao b»ng nh÷ng danh tõ: "Cßn ai kh«ng hay", "cßn ai ch¼ng biÕt"... KhiÕn cho l·o thÝch qu¸. L·o c−êi nãi: - Ph¶i råi! Ph¶i råi! §ã ch¼ng qua lµ chót tiÒn kû nhá män trong ®Þa ho¶ c«ng, pháng cã chi ®¸ng kÓ? L·o phu ®· cã lêi nãi tr−íc. Ng−¬i gi¶ng ra ®óng m«n ph¸i cña l·o phu. L·o phu kh«ng lµm khã dÔ cho ng−¬i n÷a. §ét nhiªn cã tiÕng khãc nghÑn ngµo rÊt nhá tõ t¶ng ®¸ ®èi diÖn ph¸t ra. TiÕng khãc rÊt kú l¹ nh− cã nh− kh«ng. Ng−êi ®ã võa khãc võa nãi: - §oan Méc Nguyªn! Lang qu©n ta còng mÊy ng−êi anh em cã ph¶i ®Òu chÕt vÒ tay ng−¬i c¶ kh«ng? Ng−¬i luyÖn c¸i m«n "Ngò ^^^ mÔ thÇn c«ng" trêi ®¸nh Êy ®Ó s¸t h¹i bän chóng chø g×? Ng−êi nãi c©u nµy ë trong t¶ng ®¸ che lÊp ®i kh«ng tr«ng râ t−íng m¹o, chØ thÊp tho¸ng thÊy m×nh mô mÆc ¸o ®en. Ng−êi mô cao cao, tay ¸o réng thïng th×nh. §oan Méc Nguyªn c−êi ha h¶ ®¸p: - VÞ c« n−¬ng ®ã lµ ai ®Êy? L·o phu ghÐt cay ghÐt ®¾ng c¸i m«n "Ngò ®Çu mÔ thÇn c«ng" ch¼ng biÕt nã lµ g×? N−¬ng tö ®õng nghe lêi tiÓu c« n−¬ng måm n¨m miÖng m−êi kia lµm chi! Ng−êi ®µn bµ nh×n vÒ phÝa V−¬ng Ngäc YÕn vÉy tay nãi: Posted by LAW http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
  3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 3 Nguyªn t¸c :Kim Dung - TiÓu c« n−¬ng ¬i! C« n−¬ng qua ®©y ch¬i. T¹i h¹ muèn hái c« mét ®iÒu. C¸i vÉy tay cña mô khiÕn cho V−¬ng Ngäc YÕn c¶m thÊy cã mét luång hÊp lùc muèn kÐo nµng ®i. Ng−êi nµng lay ®éng, ch©n tr¸i b−íc ®i mét b−íc. Nµng véi g¾ng g−îng ®øng v÷ng l¹i, nh−ng mô kia vÉy tay lu«n. V−¬ng Ngäc YÕn sî qu¸ bÊt gi¸c la lªn mét tiÕng. Mé Dung Phôc biÕt ®èi ph−¬ng thi triÓn mét thø "l¨ng h− cÇm n· ph¸p" trong tuyÖt kü "cÇm long c«ng", phÐp cÊm n· nµy lµ luyÖn ®−îc tinh thôc ®Õn tét ®é th× cã thÓ vÉy tay trªn kh«ng mµ kÐo ®èi ph−¬ng l¹i bªn m×nh ®−îc. V−¬ng Ngäc YÕn néi lùc b×nh th−êng, mµ mô kia vÉy tay lia lÞa míi kÐo ®−îc nµng ®i th× ®ñ biÕt c«ng phu cña mô ch−a ®−îc tinh th©m cho l¾m. Mé Dung Phôc thÊy mô vÉy tay ®Õn lÇn thø ba liÒn khÏ phÊt tay ¸o mét c¸i, theo chiÒu "®Èu chuyÓn tinh di" khiÕn cho néi kinh phÐp "L¨ng h− cÇm n·" b¾t ng−îc chiÒu l¹i. Mô kia la lªn mét tiÕng. Ch©n ®øng kh«ng v÷ng, mô ®ang ë trong khe ®¸ t¶ng lo¹ng cho¹ng råi b−íc ra ngoµi. Mô bÞ l«i ®Õn tr−íc mÆt Mé Dung Phôc chØ cßn c¸ch bèn n¨m th−íc, néi k×nh míi tiªu tan kh«ng tiÕn vÒ phÝa tr−íc n÷a. Mô ®µn bµ c¶ kinh, sî Mé Dung Phôc h¹ thñ h¹i m×nh liÒn cè søc nhÈy m¹nh mét c¸i lïi l¹i phÝa sau h¬n mét t−îng míi ®øng v÷ng vµng. V−¬ng Ngäc YÕn nãi: - LÏ phu nh©n t¹i ®¶o Na Hoa biÓn Nam H¶i! "Th¸i YÕn C«ng" cña phu nh©n thiÖt lµ thÇn diÖu! T¹i h¹ kh©m phôc v« cïng! ThiÕu phô kia biÕn s¾c: - TiÓu c« n−¬ng! Sao c« n−¬ng... l¹i biÕt hä ta? vµ... biÕt lu«n c¶ "Th¸i YÕn C«ng" cña ta? Lóc nµy thiÕu phô kh«ng cßn ë trong khe mÊy t¶ng ®¸ tèi t¨m n÷a. Mäi ng−êi tr«ng râ thiÕu phô mÆc ¸o ®en. Nh−ng ¸o ®en nµy d−êng nh− cã thªu nhiÒu thø chØ ngò s¾c vµ kim tuyÕn, ng©n tuyÕn. D−íi ¸nh ®Ìn löa, tÊm ¸o bËt lªn nh÷ng mµu s¾c lãng l¸nh biÕn ¶o rùc rì. V−¬ng Ngäc YÕn l¹i nãi: - ThÊt th¸i b¶o y lµ mét mãn chi b¶o ë ®¶o Na Hoa, bèn bÒ ®Òu biÕt tiÕng, phu nh©n l¹i võa míi thi triÓn mét c«ng phu rÊt thÇn diÖu lµ "CÇm long kh«ng h¹c" b¾t ®−îc vËt ë trªn kh«ng vµ ®ã chÝnh lµ "Th¸i YÕn C«ng" mét tuyÖt kü lõng danh thiªn h¹ cña ®¶o Na Hoa. Nguyªn ®¶o Na Hoa ë miÒn Nam H¶i. Trªn nh÷ng hèc ®¸ nói t¹i ®¶o nµy chim Ðn lµm tæ ë nh÷ng chç rÊt cao vµ cùc kú hiÓm hãc, nªn viÖc t×m lÊy yÕn nµo kh«ng ph¶i dÔ dµng. Nhµ hä Lª ë ®¶o nµy ®· l©u ®êi, cã ®Õn mÊy tr¨m n¨m, råi do c«ng viÖc t×m yÕn sµo mµ luyÖn thµnh tuyÖt kü "Th¸i YÕn C«ng" mét m«n ®éc ®¸o cña riªng nhµ hä Lª. TuyÖt kü nµy ch¼ng nh÷ng cÇn mét "cÇm n· thñ ph¸p" cã thÓ b¾t lÊy ®å vËt trªn kh«ng gian mµ c¶ vÒ m«n khinh c«ng, bé ph¸p còng kh¸c xa nh÷ng m«n ph¸i th«ng th−êng. Posted by LAW http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
  4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 4 Nguyªn t¸c :Kim Dung V−¬ng Ngäc YÕn võa nh×n nhËn th©n ph¸p Lª phu nh©n nh¶y bËt tung m×nh vÒ phÝa sau, tùa hå nh− ngän giã bÓ hÊt ng−êi Lª phu nh©n th× kh«ng cßn nghi ngê g× n÷a vµ nãi to¹c ra. Lª phu nh©n bÞ Mé Dung Phôc vÉy tay mét c¸i ®· l«i cuèn ®−îc m×nh ®i th× trong lßng kinh h·i v« cïng! Mô l¹i nghe V−¬ng Ngäc YÕn nãi to¹c vâ c«ng lai lÞch nhµ m×nh th× cho lµ nh÷ng m«n së tr−êng cña m×nh, ®èi ph−¬ng ®Òu biÕt hÕt. Mô kh«ng d¸m tá vÎ ngang ng−îc n÷a, quay l¹i nãi víi §oan Méc Nguyªn: - §oan Méc l·o nhÞ! §· lµ bËc h¶o h¸n th× chÝnh m×nh ®· lµm ®iÒu g× ph¶i tù nhËn lÊy. Lang qu©n ta cïng mÊy anh em ph¶i ch¨ng ®· bÞ h¹i vÒ tay ng−¬i? §oan Méc Nguyªn c−êi ha h¶ ®¸p: - T−ëng ai? TÐ ra lµ Lª phu nh©n, ®¶o chóa ®¶o Na Hoa biÓn Nam H¶i. L·o phu cam bÒ thÊt kÝnh! Chóng ta cïng ë miÒn Nam H¶i vËy phu nh©n lµ hµng xãm víi l·o phu. L·o phu xin nãi thËt ch−a tõng gÆp quý lang qu©n lÇn nµo, chø ®õng nãi ®Õn chuyÖn gia h¹i y n÷a! Lª phu nh©n nöa tin nöa ngê nãi: - L·o cã h¹ thñ hay kh«ng, sau nµy ta sÏ biÕt chí giÊu ta thÕ nµo ®−îc. Ta mong r»ng l·o kh«ng ph¶i lµ hung thñ. Lª phu nh©n døt lêi råi l¹i Èn vµo trong khe ®¸. Lª phu nh©n võa rót lui th× ®ét nhiªn tõ trªn ngän c©y tïng cã mét vËt nÆng rít xuèng ®¸nh "cho¶ng" mét tiÕng nghe kinh khñng. VËt ®ã ®ông vµo t¶ng ®¸ nói, chÝnh lµ mét chiÕc ®Ønh ®ång rÊt lín. Mé Dung Phôc ngÈng ®Çu lªn tr«ng lªn ngän c©y tïng tr−íc ®Ó xem nh©n vËt nµo ®· lÐn Èn nóp trªn ®ã. Y tù hái: - Kh«ng biÕt ng−êi nµy lµ ai mµ mang næi mét vËt nÆng ®Õn mÊy tr¨m c©n lªn ngän c©y, råi l¹i quËt xuèng? C¸i ®Ønh nµy tr«ng còng gièng nh− c¸i ®Ønh ®ång cña ®éng BÝch L©n mµ C«ng D· Cµn võa ®¸ l¨n ra lóc n·y. Cã ®iÒu nã lín h¬n c¸i ®Ønh kia nhiÒu. Ch¼ng lÏ Tang Thæ C«ng l¹i nÊp trªn ngän c©y −? Mé Dung Phôc ngÈng ®Çu lªn th× ch¼ng thÊy mét ng−êi nµo. Gi÷a lóc Êy, y bçng nghe mÊy tiÕng vo ve nhá nhÑ vang lªn bªn tai, lÉn víi tiÕng giã. NÕu kh«ng thÝnh tai th× kh«ng ph©n biÖt ®−îc. T©m linh y rÊt mÉn tiÖp, võa nghe thÊy tiÕng vo ve kh¸c l¹ liÒn huy ®éng mét luång k×nh phong phãng ra. Tr−íc m¾t ¾nh s¸ng b¹c lËp loÌ cã ®Õn mÊy ngh×n mòi kim nhá nh− l«ng tr©u b¾n tung ra bèn phÝa. Mé Dung Phôc lÈm bÈm: - Nguy råi! §o¹n n¾m lÊy l−ng V−¬ng Ngäc YÕn, tung m×nh nh¶y lªn kh«ng. Y bçng nghe tiÕng C«ng D· Cµn, Phong Ba ¸c cïng mäi ng−êi xung quanh m×nh nhao nhao kªu lªn: - ói chao! nguy råi! Posted by LAW http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
  5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 5 Nguyªn t¸c :Kim Dung - Trêi ¬i tróng ph¶i ®éc ch©m råi! - MÑ kiÕp! ¸m khÝ nµy ®éc l¾m ®©y! - ói chao! Sao l¹i ngøa chÕt ng−êi thÕ nµy? Mé Dung Phôc cßn ®ang l¬ löng trªn kh«ng, ®−a m¾t nh×n xuèng nh×n thÊy n¾p chiÕc ®Ønh ®ång lín kia ®éng ®Ëy, råi v« sè nh÷ng vËt g× ë trong ®Ønh tung ra. Y kh«ng kÞp nghÜ g× h¬n, liÒn nh¾c V−¬ng Ngäc YÕn ®Ó vµo ngän c©y nãi: - BiÓu muéi h·y ngåi ®©y! Råi y tung m×nh h¹ xuèng, hai ch©n ®øng th¼ng lªn n¾p ®Ønh b»ng phÐp "Thiªn c©n trôy" ®Ó ®Ì chÆt n¾p ®Ønh kh«ng cho ®éng ®Ëy. Cö ®éng cña y chØ biÕn diÔn trong chíp m¾t. Mé Dung Phôc gi÷ ®−îc n¾p ®Ønh l¹i råi nghe tiÕng la gäi bèn mÆt vang lªn: - ói chao! Mau lÊy thuèc gi¶i ®éc cho ta! - §©y lµ "Ng−u mao ch©m" cña ®éng BÝch L©n. ChØ trong vßng mét giê, nã lµm cho s−ng cæ häng vµ ®¸nh th¼ng vµo tr¸i tim th× rÊt lµ nguy hiÓm. - Tang Thæ C«ng! Tªn giÆc thèi tha kia! Mi ë ®©u? - Ph¶i tãm cæ h¾n ®Ó b¾t h¾n lÊy thuèc gi¶i. - Th»ng cha ®Óu gi¶ nµy phãng "Ng−u mao ch©m" bõa b·i. M×nh ®©y lµ b¹n giµ còng bÞ th−¬ng víi h¾n råi! - LÊy thuèc gi¶i mau! LÊy thuèc gi¶i mau! Tang Thæ C«ng ®©u? Nh÷ng tiÕng la gäi Tang Thæ C«ng, lÊy thuèc gi¶i nhèn nh¸o c¶ lªn. Ng−êi tróng ®éc ch©m cã kÎ nh¶y lo¹n lªn, cã ng−êi «m gèc c©y mµ kªu. Xem thÕ ®ñ biÕt "Ng−u mao ch©m" lîi h¹i v« cïng, khiÕn ng−êi tróng ph¶i kh«ng sao chÞu næi. Trong nh÷ng ng−êi bÞ tróng ®éc ch©m nµy cã mét sè lµ ch−ëng m«n nh©n hay t«n chñ c¸c phe ph¸i còng la lµng chöi tôc, kh«ng gi÷ ®−îc th¸i ®é b×nh tÜnh cña ng−êi cao c¶ n÷a. Mé Dung Phôc vÉn b¨n kho¨n tù hái: - Trong anh em m×nh ch¼ng biÕt cã ai tróng ®éc ch©m kh«ng? ChØ trong nh¸y m¾t y thÊy C«ng D· Cµn tay tr¸i xoa ngùc, tay ph¶i «m bông, ®ang ng−ng thÇn vËn khÝ, Phong Ba ¸c th× hai ch©n nhÈy lo¹n lªn lín tiÕng m¾ng chöi om sßm. Mé Dung Phôc biÕt r»ng hai g· ®· bÞ tróng ¸m khÝ, trong lßng võa lo l¾ng nghi ngê, l¹i võa c¨m hËn. - Râ rµng cã ng−êi vËn ®éng c¬ quan trong ®Ønh ®ång th× nh÷ng mòi tªn ë trong ®Ønh míi phãng ra ®−îc. NÕu kh«ng th× trong nh¸y m¾t ®éc ch©m lµm sao b¾n ra nhiÒu ®Õn thÕ? Posted by LAW http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
  6. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 6 Nguyªn t¸c :Kim Dung §¸ng giËn h¬n n÷a lµ c¸i ®Ønh ®ång rít xuèng ®¸nh binh mét tiÕng lµm cho y ph¶i ngöng ®Çu nh×n lªn ngän c©y ®Ó ng−êi ngåi trong ®Ønh nh©n c¬ héi chíp nho¸ng nµy phãng ®éc ch©m ra. NÕu Mé Dung Phôc kh«ng øng biÕn mau lÑ vµ néi lùc kh«ng m·nh liÖt th× ®· bÞ hµng ngµn hµng v¹n mòi kim ch©m b¾n vµo trong da thÞt råi. KÎ ngåi trong ®Ønh phãng trém ¸m khÝ ra ®· ®−îc chiÕc ®Ønh che cho g· yªn nh− nói Th¸i S¬n. Mé Dung Phôc vËn néi k×nh ®Ó hÊt ®éc ch©m ra ®Òu b¾n vµo nh÷ng ng−êi xung quanh, hoÆc b¾n vµo ®Ønh còng kh«ng lµm cho g· bÞ th−¬ng ®−îc. Bçng nghe mét thanh ©m qu¸i gë lªn tiÕng: - Mé Dung Phôc! §ã lµ lçi t¹i ng−¬i. Chñ tr−¬ng cña ng−¬i lµ lÊy gËy «ng ®Ëp l−ng «ng th× b©y giê nh÷ng mòi tªn nµy ng−¬i hÊt ra lµm cho nhµ ng−¬i bÞ n¹n lµ ®¸ng l¾m. Ng−êi nãi mÊy c©u nÇy ®· ®øng xa Èn vµo sau t¶ng ®¸ lín nªn kh«ng tróng ph¶i ®éc ch©m, h¾n b×nh yªn ®øng nãi mãc ch¬i. Mé Dung Phôc kh«ng thÌm ®Ó ý g× ®Õn ng−êi ®· nãi ®æng ®ã, Y nghÜ bông: - Muèn gi¶i ®−îc ®éc ch©m nµy th× dÜ nhiªn ph¶i cÇn ®Õn ng−êi ngåi trong ®Ønh ®· vËn ®éng c¬ quan phãng ®éc ch©m ra. Thèt nhiªn Mé Dung Phôc thÊy chiÕc n¾p ®Ønh ë d−íi ch©n m×nh kh«ng ngít rung ®éng th× ch¾c lµ ng−êi ngåi trong ®Ønh toan hÊt n¾p ®Ønh ®Ó x«ng ra. Song phÐp "khinh träng th©n c«ng phu" cña Mé Dung Phôc rÊt mùc tinh th©m. Ba ngãn tay y b¸m vµo c©y tïng lín muèn nhÑ m×nh lªn nh− c¸i l«ng còng ®−îc, mµ muèn ®Ì chÆt th× cã thÓ nÆng b»ng v¹n c©n. Ng−êi ngåi trong ®Ønh muèn tho¸t ra chØ cã c¸ch lµ dïng b¶o ®ao hay b¶o kiÕm chÐm vì ®Ønh mµ ra. Cßn lÊy søc m¹nh ®Èy mÆt ®Ønh th× kh«ng ¨n thua g×, v× lóc nµy ba ngãn tay Mé Dung Phôc ®· b¸m vµo gèc c©y th× n¾p ®Ønh ch¼ng kh¸c g× ®ãng vµo c©y vËy. Néi lùc con ng−êi lµm sao mµ ®Èy bËt c¶ gèc c©y lªn ®−îc. Ng−êi ngåi trong ®Ønh thÇn lùc h¼n lµ ghª gím l¾m. Lóc b×nh th−êng ch¾c h¾n cã thÓ dïng søc m¹nh ë l−ng ®Èy ng· ®−îc c¶ con bß méng lín. NÕu kh«ng thÕ th× khi nµo h¾n d¸m m¹o hiÓm dïng ph−¬ng ph¸p kú qu¸i nµy ®Ó h¹i ng−êi? Ng−êi ngåi trong ®Ønh ®Èy lu«n mÊy c¸i mµ n¾p ®Ønh ch¼ng kh¸c g× bÞ tr¸i nói ®Ì lªn, kh«ng nhóc nhÝch ®−îc chót nµo. H¾n cùc kú nãng nÈy, lu«n lu«n vËn hÕt søc b×nh sinh nh−ng lay ®éng lµm sao ®−îc phÐp "thiªn c©n truþ" cña Mé Dung Phôc? Mé Dung Phôc ®· ®Þnh xong kÕ s¸ch. Y biÕt râ ®èi ph−¬ng mçi lÇn cè søc hÊt n¾p ®Ønh lªn lµ mét lÇn hao tæn rÊt nhiÒu ch©n khÝ. Y ®· vËn néi lùc vµo c¶ c©y tïng lín nªn c©y tïng l¾c ®i l¾c l¹i mµ gèc c©y tïng còng vang lªn nh÷ng tiÕng kÏo kÑt. Tuy nhiªn muèn nhæ bËt gèc c©y lªn ®©u ph¶i chuyÖn dÔ dµng. Cã ®iÒu nh÷ng rÔ nhá bÞ ®øt mÊt nhiÒu. Posted by LAW http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
  7. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 7 Nguyªn t¸c :Kim Dung Mé Dung Phôc ®Þnh bông chê cho ng−êi trong ®Ønh ®Èy c¸i n÷a råi ®ét nhiªn sÏ níi tay cho ®èi ph−¬ng vät ra ngoµi ®Ønh. Y ch¾c r»ng lóc h¾n võa ra khái thÕ nµo còng liÖng ra mét n¾m ®éc ch©m ®Ó hé th©n. Khi ®ã m×nh sÏ vung ch−ëng ®¸nh ph¸ch kh«ng cho hµng tr¨m hµng ngµn mòi ®éc ch©m b¾n hÊt trë l¹i tróng vµo ng−êi h¾n th× lo g× h¾n kh«ng lÊy thuèc gi¶i ra ®Ó tù cøu vµ lóc ®ã m×nh sÏ c−íp lÊy mét Ýt thuèc gi¶i. C¸ch nµy so víi c¸ch van xin g· cßn dÔ h¬n nhiÒu. N¾p ®Ønh l¹i bÞ ®Èy hai lÇn n÷a råi ®ét nhiªn kh«ng thÊy ®éng tÜnh g× n÷a. Mé Dung Phôc biÕt ng−êi ngåi trong ®Ønh ®ang vËn ®éng néi lùc ®Ó chuÈn bÞ mét phen cö ®éng n÷a ®Ó x«ng ra mét c¸ch ®ét ngét. Y còng ®Þnh lÇn nµy sÏ níi tay cho h¾n ra vµ vËn néi lùc s½n sµng ®Ó phãng ch−ëng. Ngê ®©u Mé Dung Phôc chê håi l©u ng−êi trong ®Ønh vÉn kh«ng nhóc nhÝch tùa hå bÞ chÕt ngép trong ®ã råi. Bèn phÝa tiÕng kªu gµo la hÐt mçi lóc mét thª th¶m h¬n. Cã ng−êi c«ng lùc tÇm th−êng ngøa qu¸ kh«ng nhÞn ®−îc ph¶i l¨n lén d−íi ®Êt. Cã kÎ ®Ëp ®Çu vµo ®¸ hay tay ®Êm ngùc th×nh th×nh, t×nh tr¹ng rÊt lµ khñng khiÕp. Bçng nghe bÈy t¸m ng−êi ®ång thêi kªu lªn: - Tóm cæ th»ng cha Tang Thæ C«ng ra ®©y, b¾t h¾n ph¶i lÊy thuèc gi¶i ®éc cho mau! Gi÷a nh÷ng tiÕng la ã, m−êi mÊy ng−êi m¾t ®á säng, ®ång thêi x«ng vÒ phÝa Mé Dung Phôc. Mé Dung Phôc ch©n tr¸i ®iÓm xuèng n¾p ®Ønh. Ng−êi y nhÑ nhµng nhÈy tung lªn kh«ng. Y toan ngåi xuèng mét cµnh c©y tïng mäc chÜa ngang ra th× ®ét nhiªn nh÷ng tiÕng vo vo vang lªn. Hµng tr¨m hµng ngµn mòi kim nhá li ti loÐ s¸ng b¾n chªnh chÕch lªn. BiÕn diÔn nµy x¶y ra rÊt ®ét ngét. Ng−êi b¾n ®éc ch©m lµ Tang Thæ C«ng h·y cßn ngåi trong ®Ønh, thÕ mµ n¾m ®éc ch©m nµy phãng ra rÊt m·nh liÖt th× râ rµng ®· ®−îc b¾n ra b»ng m¸y mãc chø søc ng−êi ®©u m¹nh ®−îc ®Õn thÕ? Ch¼ng lÏ Tang Thæ C«ng cßn cã ®ång ®¶ng nÊp gÇn ®©y ®Ó h¹ ®éc thñ n÷a ch¨ng? Lóc nµy Mé Dung Phôc ng−êi ®ang l¬ löng trªn kh«ng ch¼ng cã c¸ch nµo tr¸nh ®−îc. NÕu dïng ch−ëng lùc hÊt xuèng th× bèn ng−êi bän §Æng B¸ch Xuyªn ®ang ngåi d−íi gèc c©y l¹i bÞ tróng tªn thªm mét lÇn n÷a. Nh− thÕ lµ lµm h¹i ®Õn anh em nhµ. Mé Dung Phôc nghÜ ®Õn s¸u ch÷ "Nam Mé Dung, B¾c KiÒu Phong" kh«ng ph¶i chèc l¸t mµ nªn ®−îc. Nhµ hä Mé Dung cã vâ c«ng gia truyÒn ®Õn møc ®é thÇn sÇu quû khèc. Mé Dung Phôc tuy ®Ó hÕt t©m lùc vµo viÖc trung h−ng phôc quèc, kh«ng dµnh hÕt th× giê vµo viÖc luyÖn vâ, nh−ng dßng dâi chÝnh t«ng Mé Dung ë C« T« h¸ ph¶i tÇm th−êng? Mé Dung Phôc phÊt tay ¸o mét c¸i phïng lªn nh− c¸nh buåm ë trªn kh«ng ®Ó m−în ®µ nhÈy tr¸nh sang bªn tr¸i ba th−íc. §ång thêi l¹i vung tay ¸o bªn ph¶i lªn mét luång néi lùc Posted by LAW http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
  8. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 8 Nguyªn t¸c :Kim Dung nhu hoµ mµ th©m hËu phãng ra khiÕn cho hµng ngµn mòi ®éc ch©m phãng lªn trêi. Råi ng−êi nh− chiÕc diÒu giÊy nhÑ nhµng h¹ dÇn xuèng. Lóc nµy trªn trêi tuy kh«ng cã ¸nh s¸ng tr¨ng sao, nh−ng ®Ìn ®uèc bèn mÆt chiÕu s¸ng tá. Mäi ng−êi m¾t nh×n thÊy Mé Dung Phôc th©n ph¸p nhÑ nhµng tùa hå nh− ng−êi ®i ë trªn kh«ng th× kh«ng khái kinh h·i. Nh÷ng tiÕng la ã qu¸t m¾ng xen lÉn víi tiÕng hoan h« nh− sÊm dËy lËp tøc lÊn ¸p h¼n nh÷ng tiÕng la thª th¶m chãi tai kia. Mé Dung Phôc lóc ng−êi cßn l¬ löng trªn kh«ng ®· ®Ó m¾t chó ý nh×n xem ®¸m tªn ®ã tõ ®©u b¾n lªn th× ®ét nhiªn cã tiÕng la ói chao ph¸t ra tõ ngän c©y tïng vµ ®óng lµ thanh ©m V−¬ng Ngäc YÕn. Mé Dung Phôc kh«ng cßn th× giê ®Ó hái han nµng n÷a. Ng−êi y rít xuèng gÇn ®Êt cßn c¸ch chõng mét tr−îng th× ch©n tr¸i ®· dËm vµo mét cµnh c©y mäc ngang ra ®Ó m−în ®µ nhÈy sang mÐ h÷u. Lóc tr−íc y h¹ m×nh xuèng tõ tõ nh−ng b©y giê y phãng ng−êi ®i lÑ nh− chim −ng. Nh− mét luång k×nh phong l−ít qua, hai ch©n y ®· ®Æt xuèng ®Çu mét ng−êi thÊp tïn hòn mµ bÐo chïn bÐo chôt ngåi c¹nh phiÕn ®¸. Nguyªn khi y cßn l¬ löng trªn kh«ng ®−a m¾t nh×n bao qu¸t toµn tr−êng ®· thÊy ng−êi nµy «m mét c¸i ®Ønh nh− thñ thÕ ®Ó phãng tªn ra. G· lïn xoay ng−êi ®i tr¸nh ra ba th−íc, ®éng t¸c cùc kú mau lÑ, tr«ng nh− mét qu¶ cÇu trßn quay d−íi ®Êt. Mé Dung Phôc ch©n tr−ît vµo chç kh«ng ®· phãng ch−ëng ra ®¸nh binh mét tiÕng. Ch−ëng lùc phãng tíi sau l−ng ®èi ph−¬ng. G· lïn ®ang muèn ®øng dËy th× bÞ ch−ëng lùc cña Mé Dung Phôc ®¸nh tíi l¹i ng· l¨n ra. G· liÒn m−în thÕ l¨n lu«n ®i bÈy t¸m tr−îng råi míi ®øng lªn. Nh−ng ph¸t ch−ëng nµy cña Mé Dung Phôc cùc kú m·nh liÖt. G· võa ®øng lªn th× ng−êi ®· l¶o ®¶o mÊy c¸i, hai ch©n nhòn ra l¹i ngåi phÖt xuèng. M−êi mÊy ng−êi vÉn la gäi: - Tang Thæ C«ng! LÊy thuèc gi¶i ra! Råi nhÈy xæ l¹i. §Æng B¸ch Xuyªn vµ Bao BÊt §ång ®Òu lÈm bÈm: - TÐ ra g· nµy lµ Tang Thæ C«ng. Hai ng−êi hÊp tÊp toan b¾t g· ®Ó lÊy thuèc gi¶i trÞ th−¬ng cho anh em võa qu¸t võa nhÈy phãc tíi. Tang Thæ C«ng tay tr¸i chèng xuèng ®Êt toan ®øng lªn, nh−ng v× bÞ th−¬ng nÆng qu¸ nªn kh«ng cßn ®ñ søc. Bao BÊt §ång nhÈy l¹i rÊt lÑ liÒn thß tay ra n¾m lÊy vai g·. Y ra chiªu nµy rÊt nÆng tay, t−ëng ®èi ph−¬ng kh«ng thÓ nµo tr¸nh ®−îc. Ngê ®©u n¨m ngãn tay võa n¾m ®−îc vai ®èi ph−¬ng th× ngãn tay vµ lßng bµn tay ®au nhøc kh«ng chÞu ®−îc ph¶i rót vÒ. Posted by LAW http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
  9. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 9 Nguyªn t¸c :Kim Dung Y xoay bµn tay lªn coi thÊy lßng bµn tay m¸u ch¶y ®Çm ®×a. Nguyªn trªn ¸o Tang Thæ C«ng ®· d¾t ®Çy mòi kim nhän ch¼ng kh¸c g× l«ng nhÝm. Nh÷ng mòi ch©m nµy ®Òu tÈm thuèc ®éc. ChØ trong chèc l¸t, Bao BÊt §ång c¶m thÊy lßng bµn tay ngøa ng¸y ghª gím, ®au buèt thÊu tim. Y c¨m hËn kh«ng chÆt ®øt ®−îc bµn tay nµy vøt ®i ngay. Bao BÊt §ång võa kinh h·i võa c¨m giËn liÒn phãng ch©n tr¸i ra ®¸ mét chiªu Kim c©u ph¸ b¨ng nh»m vµo ®Ýt Tang Thæ C«ng. G· thÊy h¾n n»m phôc d−íi ®Êt ng−êi h¬i qu»n qu¹i ®· ch¾c mÎm thÕ nµo còng ®¸ tróng ®èi ph−¬ng. Bao BÊt §ång ra tay rÊt mau, chíp m¾t ®Çu bµn ch©n chØ cßn c¸ch ®Ýt Tang Thæ C«ng chõng mÊy tÊc th× ®ét nhiªn tØnh ngé la lín: - Chao «i! Háng råi! NÕu m«ng ®Ýt h¾n còng ®Æt ®éc ch©m th× c¸i ch©n nµy cña m×nh còng bÞ háng mÊt. Ngu. Nh−ng ch©n ®· phãng ra nÕu thu vÒ ®ét ngét th× sÏ tæn th−¬ng ®Õn g©n cèt. G· liÒn phãng tay tr¸i rÊt mau ®Ëp m¹nh xuèng ®Êt råi m−în ®µ cho ng−êi lén b¨ng ®i. G· tÝnh rÊt mau lÑ, ®Çu bµn ch©n chØ h¬i l−ít vµo quÇn Tang Thæ C«ng mµ th«i, kh«ng biÕt m«ng ®Ýt Tang Thæ C«ng cã ch©m ®éc hay kh«ng. Lóc Êy §Æng B¸ch Xuyªn cïng mäi ng−êi ®· nhÈy tíi phÝa sau Tang Thæ C«ng, m¾t thÊy Bao BÊt §ång ra tay b¾t h¾n mµ ch¼ng hiÓu t¹i sao g· l¹i bÞ th−¬ng? Tuy Tang Thæ C«ng n»m phôc d−íi ®Êt kh«ng nhóc nhÝch mµ ch¼ng d¸m m¹o hiÓm ®éng thñ. Bao BÊt §ång tÝnh t×nh cè chÊp, ®· bÞ thÊt b¹i, khi nµo chÞu th«i? G· liÒn «m mét khèi ®¸ lín nÆng ®Õn h¬n hai tr¨m c©n, kªu lªn: - Tr¸nh ra! §Ó tiÓu ®Ö ®¸nh chÕt qu©n khèn n¹n! Cã ng−êi véi la lªn: - Kh«ng ®−îc! §¸nh chÕt g· th× lÊy ®©u ra thuèc gi¶i ®éc. Cã ng−êi l¹i kªu lªn: - Thuèc gi¶i ë trong m×nh h¾n! Cø ®¸nh chÕt h¾n ®i lµ lÊy ®−îc. BÊy nhiªu ng−êi tuy tô häp víi nhau, xem chõng mçi ng−êi cã mét ý kiÕn riªng, ch¼ng ai ®ång t©m hiÖp lùc. Bao BÊt §ång muèn ®¸nh chÕt Tang Thæ C«ng cã ng−êi ph¶n ®èi l¹i cã ng−êi biÓu ®ång t×nh. Mçi ng−êi nãi mét c¸ch. Bao BÊt §ång tay cÇm t¶ng ®¸ lín b−íc mau l¹i l−ng Tang Thæ C«ng qu¸t lªn: Posted by LAW http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
  10. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 10 Nguyªn t¸c :Kim Dung - Ta ph¶i ®¸nh chÕt mi, mét kÎ khèn n¹n ®Çy m×nh chç nµo còng cã ®éc ch©m. Lóc ®ã lßng bµn tay g· cµng ngøa ran lªn kh«ng chÞu næi. G· gi¬ th¼ng hai tay ®Ëp m¹nh t¶ng ®¸ xuèng l−ng Tang Thæ C«ng. Bçng nghe mét tiÕng binh vang lªn! D−íi ®Êt c¸t bôi bay mï. Mäi ng−êi ®Òu giËt m×nh kinh h·i. NÕu c¸i ®Ëp ®ã mµ tróng l−ng Tang Thæ C«ng th× da thÞt g· ®Õn tan n¸t vµ h¾n ró lªn thª th¶m lµ cïng, kh«ng thÓ nµo cã c¸t bôi bay mï nh− thÕ ®−îc. Mäi ng−êi ®Þnh thÇn nh×n l¹i th× kinh h·i v« cïng. Khèi ®¸ n»m tr¬ d−íi ®Êt mµ Tang Thæ C«ng ®· biÕn ®i ®©u mÊt. © HQD Posted by LAW http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2