intTypePromotion=1

Lục mạch thần kiếm - tập 87

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
52
lượt xem
14
download

Lục mạch thần kiếm - tập 87

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 87', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 87

 1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Håi thø t¸m m−¬i bÈy QuÇn hïng khiÕp phôc tiÓu c« n−¬ng Mé Dung Phôc nãi: - C¸c vÞ ®©y ®· bÞ Thiªn S¬n §ång Mç ¸p chÕ mµ kh«ng ph¶n kh¸ng ®−îc. Ph¶i ch¨ng vâ c«ng mô cao c−êng tuyÖt ®Ønh vµ mçi lÇn c¸c vÞ ®éng thñ víi mô lµ mét lÇn thÊt b¹i? ¤ l·o ®¹i ®¸p: - Vâ c«ng mô ¸c tÆc nµy dÜ nhiªn lµ lîi h¹i phi th−êng. Cã ®iÒu b¶n l·nh mô cao th©m ®Õn mùc nµo th× kh«ng ai hiÓu ®−îc. Mé Dung Phôc hái: - ¤ tiªn sinh nãi nh− vËy tøc lµ vâ c«ng mô cao th©m kh«n l−êng? ¤ l·o ®¹i gËt ®Çu ®¸p: - §óng lµ cao th©m kh«n l−êng. Mé Dung Phôc hái: - Tiªn sinh nãi mô sÏ cã ngµy ph¶i ®Òn téi nghÜa lµ lµm sao? ¤ l·o ®¹i gi−¬ng cÆp l«ng mµy lªn, tinh thÇn phÊn khëi ®¸p: - B÷a nay anh em chóng t«i tô häp ë ®©y chÝnh lµ v× viÖc nµy. Ngµy 3 th¸ng 3 n¨m nay t¹i h¹ cïng bän Ho¾c ®éng chóa ®éng Tö Nham, Kh©m ®¶o chóa ®¶o H¶i M· ph¶i cung phông ®ñ thø nµo tr©n ch©u b¶o bèi, nµo gÊm ®o¹n l−ît lµ, nµo s¬n hµo h¶i vÞ, nµo c¸c thø phÊn s¸p ®−a lªn ngän Phiªu diÔu nói Thiªn S¬n... Bao BÊt §ång c−êi ha h¶ ng¾t lêi: - Mô ¸c tÆc ®ã ®· lµ h¹ng yªu ma quû qu¸i. Mô ®· giµ råi th× cßn dïng phÊn s¸p lµm chi? ¤ l·o ®¹i ®¸p: - Mô ¸c tÆc ®ã tuæi giµ nh−ng thÞ n÷ n« béc rÊt nhiÒu. Trong bän phô n÷ nµy kÎ nµo Ýt tuæi còng biÕt dïng phÊn s¸p. Nh−ng trªn ngän nói nµy kh«ng cã ®µn «ng, ch¼ng hiÓu chóng trang ®iÓm ®Ó cho ai nh×n? Bao BÊt §ång c−êi nãi: - Ch¾c lµ ®Ó ¤ tiªn sinh ng¾m chø cßn ai? ¤ l·o ®¹i nghiªm nÐt mÆt nãi: - Bao huynh l¹i nãi giìn råi! Bän t«i cã lªn ngän Phiªu DiÔu th× ai nÊy ®Òu ph¶i dïng v¶i ®en bÞt m¾t l¹i, nghÜa lµ chØ ®−îc nghe tiÕng chø kh«ng tr«ng râ sù vËt. Nh÷ng nh©n vËt trªn ngän Phiªu diÔu ®Ñp hay xÊu, giµ hay trÎ, kh«ng ai biÕt c¶. Mé Dung Phôc hái: - Nh− vËy th× Thiªn S¬n §ång Mç lµ h¹ng ng−êi thÕ nµo? C¸c vÞ ®· ai nh×n thÊy mÆt ch−a? ¤ l·o ®¹i thë dµi ®¸p: - KÓ ra th× cã ng−êi thÊy mÆt mô råi, nh−ng l¹i bÞ cùc h×nh rÊt thª th¶m! Tr−íc ®©y hai m−¬i ba n¨m cã ng−êi c¶ gan vÐn tÊm kh¨n ®en che mÆt ®Ó ngã lªn mô. Nh−ng ch−a kÞp kÐo tÊm kh¨n xuèng th× ®· bÞ mô chäc lßi con ng−¬i c¶ hai m¾t, mï cßn sai c¾t l−ìi chÆt côt hai tay. Mé Dung Phôc hái: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Mô chäc mï m¾t lµ ®ñ råi, cßn c¾t l−ìi chÆt tay lµm g× n÷a? ¤ l·o ®¹i ®¸p: - Ch¾c lµ mô kh«ng ®Ó cho ng−êi ®ã tiÕt lé ch©n t−íng mô víi mét ai, c¾t l−ìi ®Ó y kh«ng nãi ®−îc vµ chÆt tay ®Ó y kh«ng viÕt ch÷ hoÆc vÏ h×nh mô ®−îc. Bao BÊt §ång l¾c ®Çu lÌ l−ìi nãi: - ThÕ th× ghª thËt! Mé Dung Phôc nãi: - Ngµy mïng ba th¸ng ba n¨m nay bän ¤ huynh lªn ngän nói Phiªu diÔu cã nghe ®−îc tin g× kh«ng? ¤ l·o ®¹i ®¸p: - T¹i h¹ cïng bän Ho¾c ®éng chóa, Kh©m ®¶o chóa c¶ th¶y chÝn ng−êi lªn ngän Phiªu diÔu th× ai nÊy trong lßng lóc nµo còng n¬m níp lo sî m×nh bÞ mÊt m¹ng. Mô l·o tÆc ba n¨m tr−íc ®©y cã dÆn ph¶i chuÈn bÞ mét Ýt d−îc vËt. ThiÖt ra cã mÊy thø rÊt hiÕm, nh− trøng con rïa ®· ba tr¨m n¨m, sõng h−¬u dµi ®Õn n¨m th−íc, kh«ng ai lÊy ®©u ®−îc. Bän t¹i h¹ kh«ng sao kiÕm ra ®ñ thø theo lêi dÆn cña mô vµ ch¾c r»ng lÇn ®ã sÏ bÞ tr¸ch ph¹t nÆng nÒ. Ngê ®©u chÝn ng−êi n¬m níp kinh h·i ®−a vËt phÈm lªn råi, mô l·o tÆc chØ sai ng−êi truyÒn lÖnh ra nãi: "BÊy nhiªu phÈm vËt lµ xong råi. §uæi cæ bän ®ª tiÖn Êy xuèng nói". Bän t¹i h¹ nghe lêi truyÒn kh¸c nµo ®−îc ®øc hoµng th−îng h¹ chiÕu phãng x¸. Nçi mõng biÕt lÊy chi c©n! LËp tøc ®−a nhau xuèng nói. Ai còng nghÜ r»ng dêi khái n¬i nguy hiÓm nµy sím ®−îc kh¾c nµo hay kh¾c Êy. Ai nÊy trong d¹ vÉn b¨n kho¨n chØ lo mô l·o tÆc kiÓm ®iÓm l¹i phÈm vËt kh«ng thÊy ®Çy ®ñ sÏ truy cøu vµ l«i l¹i b¾t chÞu téi... Ngõng mét l¸t, ¤ l·o ®¹i l¹i tiÕp: - ChÝn ng−êi chóng t«i xuèng ®Õn ch©n nói Phiªu diÔu, më tÊm kh¨n bÞt mÆt ra th× thÊy ë ch©n nói nµy cã ba ng−êi chÕt. Trong ®ã cã mét ng−êi Ho¾c ®éng chóa quªn biÕt lµ mét tay cao thñ t¹i NhÊt phÈm ®−êng n−íc T©y H¹ tªn gäi Cöu Dùc ®¹o nh©n. BÊt B×nh ®¹o nh©n kinh ng¹c la lªn: - ña! TÐ ra Cöu Dùc ®¹o nh©n bÞ mô l·o tÆc nµy s¸t h¹i. ThÕ mµ trªn chèn giang hå lêi ®ån ®¹i rÊt nhiÒu vµ ®Òu cho lµ nhµ Mé Dung ë C« T« ®· h¹ ®éc thñ. Bao BÊt §ång kh«ng nhÞn ®−îc nãi: - Thói l¾m, thói l¾m! Chóng ta ch¶ biÕt Cöu Dùc ®¹o nh©n hay B¸t VÜ hoµ th−îng g× g× r¸o. ThÕ mµ hä còng ®æ mãn nî nµy lªn ®Çu míi tøc chí. C©u g· nãi tôc: "Thói l¾m" lµ ®Ó m¾ng nh÷ng kÎ ®ån ®¹i trªn giang hå, chø kh«ng ph¶i m¾ng BÊt B×nh ®¹o nh©n, nh−ng nh÷ng ng−êi ngåi nghe còng kh«ng khái ch−íng tai. BÊt B×nh ®¹o nh©n kh«ng lÊy thÕ lµm tøc tèi l¹i tñm tØm c−êi nãi: - C©y lín th−êng gÆp giã d÷! Ai mµ ch¶ tr«ng vÒ nhµ Mé Dung ë C« T«. Bao BÊt §ång nãi: - Thói... G· míi buét miÖng ra mét tiÕng "thói", liÕc m¾t nh×n Mé Dung Phôc råi ngõng l¹i kh«ng nãi n÷a. BÊt B×nh ®¹o nh©n nãi mãc: - Sao Bao huynh chØ nãi cã mét tiÕng råi l¹i nuèt vµo bông ngay? Bao BÊt §ång võa nghe l·o nãi vËy, tho¸ng nghÜ qua ®· biÕt lµ l·o nãi xá, liÒn næi giËn ®ïng ®ïng qu¸t hái: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Sao? Ng−¬i m¾ng ta nuèt... thói −? BÊt B×nh ®¹o nh©n c−êi ®¸p: - Kh«ng d¸m! Bao huynh muèn nuèt g× th× nuèt, l·o phu biÕt ®©u mµ d¸m nãi! Bao BÊt §ång cßn muèn g©y lén víi l·o, nh−ng Mé Dung Phôc ®· g¹t ®i: - Nh÷ng tiÕng khen chª v« c¨n cø ë ®êi lµ viÖc rÊt th−êng. Bao tam ca cã tranh biÖn lµm g×? Råi y quay l¹i hái BÊt B×nh ®¹o nh©n: - T¹i h¹ nghe khinh c«ng cña Cöu Dùc ®¹o nh©n rÊt cao. TuyÖt kü "NhÊt thñ l«i c«ng ®¸ng" cña y ba m−¬i n¨m nay Ýt khi gÆp tay ®Þch thñ. §õng nãi y cïng t¹i h¹ tr−íc nay ch−a cã chuyÖn g× xÝch mÝch, mµ dï cã thï o¸n ®i ch¨ng n÷a th× t¹i h¹ vÞ tÊt ®· th¾ng ®−îc mét nh©n vËt nh− Cöu Dùc ®¹o tr−ëng, mét ng−êi ®· ®−îc ng−êi ®êi tÆng cho c¸i ngo¹i hiÖu lµ "SÊm ®éng chÝn tõng m©y". BÊt B×nh ®¹o nh©n tñm tØm c−êi nãi: - Mé Dung c«ng tö thËt qu¸ khiªm nh−îng. Tuy Cöu Dùc ®¹o nh©n cã tuyÖt nghÖ "SÊm ®éng chÝn tÇng m©y", nh−ng Mé Dung c«ng tö l¹i dïng thuËt nµy ®¸nh l¹i y th× y còng ®µnh bã tay chÞu chÕt! ¤ l·o ®¹i nãi: - Trong m×nh Cöu Dùc ®¹o nh©n cã hai vÕt th−¬ng ®Òu do mòi kiÕm ®©m vµo. V× thÕ mµ trªn chèn giang hå ng−êi ta ®ån ®¹i y bÞ giÕt vÒ tay Mé Dung ë C« T«. Nh−ng ®ã toµn lµ nh÷ng c©u ®ån ®¹i hoang ®−êng, chÝnh t¹i h¹ ®· môc kÝch th× cßn sai sao ®−îc? Gi¶ tû lµ Mé Dung c«ng tö giÕt chÕt Cöu Dùc ®¹o nh©n th× ®· dïng phÐp "L«i c«ng ®¸ng" ®Ó h¹ thñ. BÊt B×nh ®¹o nh©n hái: - Y bÞ chÕt v× kiÕm −? Mµ sao l¹i hai chç vÕt th−¬ng? ThÕ th× kú thiÖt! ¤ l·o ®¹i vç ®ïi ®¸nh ®Ðt mét tiÕng, trÇm trå khen ngîi: - BÊt B×nh ®¹o tr−ëng qu¶ nhiªn danh bÊt h− truyÒn, võa nghe ®· biÕt ngay bªn trong cã ®iÒu khuÊt khóc. Cöu Dùc ®¹o nh©n chÕt ë ch©n nói Phiªu DiÔu, trong m×nh hai chç bÞ th−¬ng vÒ kiÕm th× kh«ng ®óng thËt. Mé Dung Phôc tù hái: - Lµm sao mµ kh«ng ®óng? BÊt B×nh ®¹o nh©n nghi ngê cã ®iÒu khuÊt khóc bªn trong sao m×nh nghÜ kh«ng ra? Y nghÜ vËy råi bÊt gi¸c ra vÎ ng¬ ng¸c. ¤ l·o ®¹i vèn muèn kh¶o nghiÖm tµi Mé Dung Phôc liÒn hái: - Mé Dung c«ng tö! C«ng tö cã nhËn thÊy nh− vËy lµ kh«ng ®óng kh«ng? Mé Dung Phôc kh«ng muèn miÔn c−ìng nhËn nh÷ng ®iÒu m×nh ch−a biÕt mµ cho lµ biÕt råi, y toan thµnh thùc ®¸p: "C¸i ®ã t¹i h¹ kh«ng hiÓu râ'' th× thèt nhiªn V−¬ng Ngäc YÕn nãi: - Ch¾c lµ Cöu Dùc ®¹o nh©n bÞ th−¬ng ë gi÷a hai huyÖt "Phong ThÞ" vµ "Phôc Thæ" bªn ch©n ph¶i. Cßn mét mòi kiÕm n÷a ®©m vµo huyÖt "HuyÒn Khu" ë sau. Mòi kiÕm nµy ®· chÐm ®øt ®èt x−¬ng sèng, ch¼ng hiÓu cã ®óng thÕ kh«ng? ¤ l·o ®¹i c¶ kinh hái: - Lóc Êy c« n−¬ng còng ë d−íi ch©n nói Phiªu DiÔu? VËy mµ sao chóng t«i... kh«ng ai tr«ng thÊy c« n−¬ng? H¾n nãi ®Õn c©u thø hai th× thanh ©m ph¸t run tá ra sî h·i v« cïng. ¤ l·o ®¹i t−ëng r»ng V−¬ng Ngäc YÕn lóc ®ã cã mÆt t¹i tr−êng. Nh− vËy th× nh÷ng hµnh ®éng cña h¾n tõ ®ã trë ®i kh«ng thÓ nµo qua con m¾t nµng ®−îc vµ h¾n rÊt sî viÖc c¬ mËt ®· bÞ tiÕt lé. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung H¾n lÈm bÈm: - ThÕ th× m×nh ch−a khëi sù rÊt cã thÓ bÞ Thiªn S¬n §ång Mç biÕt tr−íc råi. Gi÷a ®¸m ®«ng l¹i cã tiÕng ng−êi väng l¹i l¾p b¾p hái: - Sao c« n−¬ng l¹i... biÕt mµ... t¹i h¹... kh«ng thÊy... Ng−êi nµy nãi l¾p l¹i trong lóc véi vµng nªn nãi kh«ng ®−îc râ. Y còng ®i theo ¤ l·o ®¹i håi th¸ng ba lªn nói Phiªu DiÔu ®Ó d©ng lÔ vËt vµ y lµ mét trong chÝn tay cao thñ nãi trªn. Y måm miÖng vông vÒ nh−ng vâ c«ng rÊt lîi h¹i nªn tuy y nãi l¾p mµ ch¼ng ai c−êi y c¶. V−¬ng Ngäc YÕn l¹nh lïng nãi: - Mïa xu©n n¨m nay t¹i h¹ ë Giang Nam, mµ nói Thiªn S¬n l¹i ë vÒ T©y Vùc, t¹i h¹ ch−a ®Õn ®ã bao giê. ¤ l·o ®¹i l¹i cµng sî h·i nghÜ thÇm: - NÕu c« nµy kh«ng ®−îc môc kÝch th× còng ph¶i cã ng−êi ®−a tin ®Õn. Ch¼ng lÏ viÖc nµy ®· ®ån ®¹i s«i næi trªn chèn giang hå råi −? NghÜ vËy y liÒn hái: - C« n−¬ng nghe ai nãi mµ biÕt? V−¬ng Ngäc YÕn ®¸p: - T¹i h¹ ®o¸n vËy th«i. Cöu Dùc ®¹o nh©n lµ mét tay cao thñ ë L«i §iÖn m«n. Mçi khi y cïng ai ®éng thñ lµ l¹i thi triÓn m«n khinh c«ng. Tay tr¸i dïng thiÕt bµi phãng ra bèn m−¬i hai ®−êng "Thôc ®ao nan bµi ph¸p" ®Ó che ®ì c¶ tr−íc mÆt lÉn sau l−ng. Th−îng bµn vÒ mÐ h÷u kÝn ®¸o nh− mét chiÕc ®ai s¾t. §èi ph−¬ng khã lßng h¹ thñ ®−îc. Cöu Dùc ®¹o nh©n chØ cã mét chç së ®o¶n lµ mÐ h÷u h¹ bµn. NÕu ®èi ph−¬ng lµ mét tay cao thñ sö dông kiÕm mµ muèn ®¸nh y bÞ th−¬ng tÊt ph¶i ®©m vµo kho¶ng gi÷a hai huyÖt ®¹o "Phong ThÞ" vµ "Phôc Thæ" ë ®ïi bªn ph¶i. Khi bÞ ®èi ph−¬ng dïng kiÕm ®©m vµo chç nµy, Cöu Dùc ®¹o nh©n tÊt gi¬ thiÕt bµi lªn ®ì ngùc, ®ång thêi sö chiªu "Xu©n l«i sa ®éng" ®Ó ®Ëp vµo mÐ t¶ ®èi ph−¬ng nh−ng ®èi ph−¬ng ®· lµ tay cao thñ tù nhiªn hä sÏ nh©n c¬ héi nµy ®Ó chÐm vµo l−ng y. T¹i h¹ ®o¸n chiªu sau nµy nÕu hung thñ kh«ng dïng thÕ "B¹ch hång qu¸n nhËt" tÊt dïng thÕ "B¹ch ®Õ tr¶m xµ" mµ Cöu Dùc ®¹o nh©n bÞ chÐm tróng vµo huyÖt "HuyÒn Khu" trªn x−¬ng sèng. Ngõng mét l¸t nµng nãi tiÕp: - Cöu Dùc ®¹o nh©n vâ c«ng cao c−êng, kÎ dïng kiÕm khã chÐm y bÞ th−¬ng ®−îc. NÕu hä dïng ph¸n quan bót hoÆc nh÷ng khÝ giíi ng¾n ®Ó ®iÓm huyÖt th× t−¬ng ®èi dÔ h¬n nh−ng ®èi ph−¬ng ®· dïng kiÕm th× ph¶i ra hai chiªu ®ã míi hiÖu nghiÖm. ¤ l·o ®¹i thë phµo mét c¸i nhÑ nhâm nh− ng−êi ®−îc trót g¸nh nÆng. Håi l©u h¾n míi gi¬ ngãn tay c¸i lªn nãi: - L·o phu rÊt kh©m phôc! Ng−êi nhµ Mé Dung ë C« T« thiÖt kh«ng ai kÐm kiÕn thøc. Lêi biÖn luËn cña c« n−¬ng ph©n tÝch râ rµng vµ rÊt hîp lý nh− ®−îc chÝnh m¾t m×nh trong thÊy cuéc diÔn biÕn ®ã vËy. §oµn Dù kh«ng nhÞn ®−îc, lªn tiÕng nãi: - VÞ c« n−¬ng hä V−¬ng ®©y kh«ng ph¶i lµ... - Bµ ngo¹i t¹i h¹ dßng hä Mé Dung th× dï cã kªu t¹i h¹ lµ ng−êi nhµ Mé Dung còng ®−îc. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung §oµn Dù nghe nµng nãi mµ ï tai, råi mÆt mòi tèi sÇm l¹i, ng−êi chµng l¶o ®¶o. C©u "dï cã kªu t¹i h¹ lµ ng−êi nhµ Mé Dung còng ®−îc" cña V−¬ng Ngäc YÕn ®· lµm cho chµng cùc kú xóc ®éng! VÞ ®¶o chóa nãi l¾p lªn tiÕng: - TÐ ra... nh−... ¤ l·o ®¹i kh«ng chê ®¶o chóa nãi hÕt c©u, ®· ng¾t lêi: - Cöu Dùc ®¹o nh©n ®ã ®· bÞ th−¬ng ®óng nh− lêi V−¬ng c« n−¬ng ®o¸n. Y bÞ th−¬ng ë khu gi÷a hai huyÖt "Phong ThÞ" vµ "Phôc Thæ" vµ bÞ mét kiÕm chÐm ®øt mét ®èt x−¬ng sèng ë huyÖt "HuyÒn Khu". C« n−¬ng suy ®o¸n theo ®¹o lý vâ häc mµ ch¼ng kh¸c g× ng−êi ®−îc m¾t thÊy tai nghe. V−¬ng Ngäc YÕn võa ý gËt ®Çu. VÞ ®¶o chóa nãi l¾p l¹i hái: - Gi¶ tû b©y giê c« n−¬ng... muèn giÕt... ¤ l·o ®¹i... th× lµm thÕ nµo? ¤ l·o ®¹i nghe y hái vËy th× ®ïng ®ïng næi giËn, qu¸t lín: - Ng−¬i hái c©u nµy lµ cã ý g×? Nh−ng råi h¾n nghÜ thÇm: - C« nµy tuy cßn nhá tuæi, nh−ng cã tµi suy ®o¸n theo vâ häc. C« võa ®o¸n vÒ c¸i chÕt cña Cöu Dùc ®¹o nh©n, thùc kh«ng thÓ tin lµ tuyÖt diÖu ®Õn thÕ. BiÕt ®©u c« ta ch¼ng Èn nóp ë chç nµo d−íi ch©n nói Phiªu DiÔu vµ chÝnh m¾t c« tr«ng thÊy nh÷ng chiªu thøc cña hung thñ. ViÖc nµy quan hÖ rÊt lín ta ph¶i hái cho biÕt râ míi ®−îc! H¾n nghÜ vËy råi cÊt tiÕng hái: - Xin c« n−¬ng cho biÕt: Gi¶ tû c« n−¬ng muèn giÕt l·o phu th× lµm thÕ nµo? V−¬ng Ngäc YÕn tñm tØm c−êi ghÐ vµo tai Mé Dung Phôc nãi nhá: - BiÓu ca! L·o nµy vâ c«ng s¬ hë huyÖt "Thiªn T«n" sau vai vµ huyÖt "Thanh L·nh Uyªn" ë khuûu tay. NÕu biÓu ca ®¸nh vµo hai chç ®ã th× kiÒm chÕ ®−îc l·o ngay. Nh÷ng ®iÒu hiÓu biÕt vÒ vâ häc cña V−¬ng Ngäc YÕn cßn uyªn b¸c h¬n Mé Dung Phôc nhiÒu. Nh÷ng khi rçi, y th−êng nhê nµng chØ b¶o nh÷ng thÕ vâ, nh−ng chØ ë nh÷ng n¬i v¾ng vÎ. M¹n ®µ s¬n trang t¹i C« T« ch¼ng h¹n th× y míi d¸m thØnh gi¸o. Cßn ë tr−íc mÆt hµng mÊy tr¨m cao thñ, y ph¶i gi÷ ®Þa vÞ m×nh, cã lý ®©u cam chÞu ®Ó mét c« thiÕu n÷ chØ ®iÓm cho mÊt thÓ diÖn. Y h¾ng giäng råi kh«ng chÞu ho¹ theo nh− lêi V−¬ng Ngäc YÕn, y dâng d¹c nãi: - ¤ ®éng chóa ®· hái biÓu muéi th× biÓu muéi cø viÖc ®µng hoµng nãi ra còng ch¼ng hÒ chi. V−¬ng Ngäc YÕn thÑn qu¸ mÆt ®á bõng lªn. Nµng lÈm bÈm: - M×nh t−ëng c«ng c©n víi y, ngê ®©u y l¹i gi÷ oai phong cña mét bËc ®¹i tr−îng phu tr−íc mÆt mäi ng−êi, thµnh ra m×nh ph¶i bÏ bµng. NghÜ vËy råi nµng nãi: - BiÓu ca! Nhµ Mé Dung ë C« T« hiÓu biÕt c¸c m«n vâ kh¾p thiªn h¹. Sao biÓu ca kh«ng nãi cho ¤ l·o ®¹i nghe ®i! Nh−ng Mé Dung Phôc vèn tÝnh cao ng¹o kh«ng muèn m−în ®iÒu hiÓu biÕt cña ng−êi lµm cña m×nh ®Ó lÊy oai víi thiªn h¹. Y liÒn ®¸p: - ¤ ®éng chóa vâ c«ng cao c−êng, muèn ®¸nh ®éng chóa bÞ th−¬ng ®©u ph¶i chuyÖn dÔ dµng. Xin ®éng chóa tiÕp tôc cho hay nh÷ng ®iÒu m¾t thÊy tai nghe ë d−íi ch©n nói Phiªu DiÔu. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung ¤ l·o ®¹i muèn ®iÒu tra cho ra ngµy ®ã ë d−íi ch©n nói Phiªu DiÔu cã ai Èn nÊp gÇn ®ã kh«ng, liÒn nãi: - V−¬ng c« n−¬ng! C« n−¬ng ®· kh«ng biÕt c¸ch h¹ thñ thÕ nµo ®Ó s¸t h¹i ¤ mç, th× dÜ nhiªn nh÷ng chiªu thøc ®· h¹ s¸t Cöu Dùc ®¹o nh©n c« n−¬ng võa nãi ®Òu lµ gi¶ dèi ®Ó khoe m×nh hoÆc ®Ó giìn ¤ mç mµ th«i. Xin hái l¹i: T¹i sao c« n−¬ng biÕt hoµn c¶nh Cöu Dùc ®¹o nh©n bÞ t¸ng m¹ng? C« n−¬ng nªn nãi thùc t×nh ®i! Vô nµy quan hÖ rÊt lín chø kh«ng ph¶i nh− trß ®ïa. Tõ lóc V−¬ng Ngäc YÕn ch¹y qua bªn m×nh Mé Dung Phôc, §oµn Dù ®em hÕt t©m trÝ theo dâi nµng. Nh÷ng cö chØ cña nµng nh− ch¨m chó nh×n Mé Dung Phôc vµ l¾ng tai nghe lêi y ®Òu kh«ng qua ®−îc m¾t chµng. Cã nh÷ng c©u nµng ghÐ tai nãi nhá víi Mé Dung Phôc, chµng ®Òu nghe râ hÕt v× néi c«ng chµng rÊt th©m hËu. B©y giê §oµn Dù nghe ¤ l·o ®¹i ra giäng bµi xÝch V−¬ng Ngäc YÕn ®· nãi dèi, chµng rÊt lÊy lµm khã chÞu, v× nµng lµ mét vÞ thiªn thÇn ë trong ®Çu ãc chµng. Chµng ®· hÕt m×nh kÝnh cÈn, th× khi nµo chÞu ®Ó kÎ kh¸c d¸m ®em lêi khinh m¹n nµng. §oµn Dù tøc qu¸ nh−ng kh«ng nãi g×, b−íc xÐo ch©n ph¶i ®i, thi triÓn phÐp "L¨ng ba vi bé" hÕt xiªn mÐ t¶ l¹i l¹ng vÒ mÐ h÷u ®i tíi phÝa sau ¤ l·o ®¹i. ¤ l·o ®¹i c¶ kinh qu¸t hái: - Ng−¬i lµm chi vËy? §oµn Dù gi¬ tay ph¶i ra chÝ vµo huyÖt "Thiªn T«n", vai bªn h÷u ¤ l·o ®¹i. Tay tr¸i chµng n¾m lÊy huyÖt "Thanh L·nh Uyªn" ë khuûu tay tr¸i h¾n. Hai huyÖt ®¹o nµy chÝnh lµ nh÷ng ®iÓm mµ ¤ l·o ®¹i th−êng s¬ hë, hÔ ®· ®Ó ng−êi ®iÓm tróng lµ bÞ träng th−¬ng. §oµn Dù ra tay ch¼ng theo chiªu thøc nµo hÕt, nh−ng mét lµ bé ph¸p cña chµng rÊt tinh diÖu, chµng l−ít ®Õn phÝa sau mµ l·o kh«ng kÞp ®Ò phßng, hai lµ V−¬ng Ngäc YÕn ®· coi chuÈn ®Ých vâ c«ng cïng chiªu sè cña ¤ l·o ®¹i vµ biÕt râ hai huyÖt ®¹o nµy ®Òu lµ nh−îc ®iÓm cña h¾n. Khi hai bªn tû ®Êu, th× ®iÒu cÇn nhÊt lµ gi÷ kÝn nh÷ng nh−îc ®iÓm ®Ó khái bÞ ®¸nh tróng. §iÒu tèi kþ lµ ®õng ®Ó ®èi ph−¬ng biÕt chç së ®o¶n cña m×nh. NÕu ®ßn ®èi ph−¬ng ®¸nh tróng vµo chç kh¸c, th−¬ng thÕ dÜ nhiªn nhÑ h¬n. Lóc nµy ¤ l·o ®¹i muèn xoay tay ph¶n kÝch th× ph¸t gi¸c ra hai nh−îc ®iÓm cña m×nh ®ång thêi bÞ ®èi ph−¬ng n¾m ®−îc. §oµn Dù chØ cßn chÝ m¹nh mét c¸i lµ ¤ l·o ®¹i sÏ thµnh phÕ nh©n. ¤ l·o ®¹i cã biÕt ®©u §oµn Dù chØ lµ ng−êi cã néi lùc th©m hËu nh−ng kh«ng thÓ tuú ý ph¸t huy th× dï chµng cã n¾m ®−îc hai chç nh−îc ®iÓm cña h¾n mµ vÉn ch¼ng lµm g× h¾n ®−îc. ¤ l·o ®¹i ®· bÞ §oµn Dù gi÷ tróng huyÖt ®¹o, khi nµo cßn d¸m h¨ng? H¾n g−îng c−êi nãi: - Vâ c«ng §oµn c«ng tö thiÖt lµ thÇn diÖu. ¤ mç kÝnh phôc v« cïng! §oµn Dù ®¸p: - T¹i h¹ ch¼ng hiÓu vâ c«ng lµ g× c¶, hoµn toµn nhê V−¬ng c« n−¬ng chØ ®iÓm ®ã. Nãi xong chµng bu«ng tay ra tõ tõ ®i vÒ chç cò. ¤ l·o ®¹i kinh h·i v« cïng, ®øng thén mÆt ra mét lóc råi nãi: - B÷a nay ¤ mç míi biÕt thiªn ®Þa bao la b¸t ng¸t, ng−êi cã vâ c«ng cao c−êng nhÊt thiªn h¹ ch−a ch¾c ®· ph¶i chØ mét m×nh Thiªn S¬n §ång Mç mµ th«i! H¾n võa nãi võa nh×n bãng sau l−ng §oµn Dù víi vÎ mÆt kinh nghi ho¶ng hèt. BÊt B×nh ®¹o nh©n nãi: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Ng−¬i ®· ®−îc nh÷ng bËc cao nh©n b¶n l·nh kinh ng−êi tuèt g−¬m gióp ®ì. Thùc lµ ®¸ng mõng! ¤ l·o ®¹i gËt ®Çu nãi: - V©ng v©ng! Chóng ta hiÖn giê cã thÓ n¾m v÷ng phÇn th¾ng thªm ®−îc mÊy phÇn. BÊt B×nh ®¹o nh©n nãi: - Cöu Dùc ®¹i huynh bÞ hai chç tróng kiÕm uæng m¹ng, ch¾c kh«ng ph¶i lµ nh©n vËt trong cung Linh Thøu nói Phiªu DiÔu h¹ thñ ®©u. ¤ l·o ®¹i nãi: - Ph¶i ®ã! Ngay khi thÊy ®¹o nh©n bÞ hai vÕt th−¬ng t¹i h¹ còng cã ý nghÜ nh− ®¹o tr−ëng. V× nh÷ng ng−êi ë cung Linh Thøu nói Phiªu DiÔu tr−íc nay chØ dïng mét chiªu lµ giÕt ®−îc ng−êi ngay, kh«ng cã lý nµo l¹i phãng hai chiªu liÒn mét lóc vµo ®èi ph−¬ng c¶. Mé Dung Phôc nghe nãi c¶ kinh, nghÜ thÇm: - Chñ tr−¬ng "gËy «ng ®Ëp l−ng «ng" cña nhµ Mé Dung ®· lµ mét b¶n l·nh kinh ng−êi trong vâ l©m. ThÕ mµ t¹i cung Linh Thøu trªn ®Ønh Phiªu DiÔu nói Thiªn S¬n nµy cßn cã nh©n vËt ghª gím h¬n! Hä giÕt ng−êi kh«ng bao giê ph¶i cÇn ®Õn chiªu thø hai th× kú thËt. M×nh kh«ng thÓ tin r»ng trªn ®êi l¹i cßn ng−êi cã b¶n l·nh tuyÖt diÖu ®Õn thÕ ®−îc! Nh−ng Mé Dung Phôc vèn lµ ng−êi th©m trÇm kÝn ®¸o. Nh÷ng nçi mõng vui, lo l¾ng hay hoµi nghi chØ dÊu kÝn trong th©m t©m chø kh«ng ®Ó lé ra ngoµi mÆt, mµ còng kh«ng nãi hë ra lêi. Bao BÊt §ång bèp xèp hái ngay: - ¤ ®éng chóa! §éng chóa nãi bän ®ã muèn giÕt ng−êi chØ cÇn mét chiªu lµ xong, kh«ng bao giê ph¶i thi triÓn ®Õn chiªu thø hai lµ ®èi víi h¹ng vâ c«ng tÇm th−êng th× míi dÔ thÕ ®−îc. Ch¼ng lÏ ®èi víi nh÷ng tay cao thñ tuyÖt lu©n, hä còng chØ mét chiªu mµ h¹ s¸t ®−îc ®èi ph−¬ng −? T¹i h¹ cho ®ã lµ hä nãi kho¸c, kh«ng thÓ nµo tin ®−îc. ¤ l·o ®¹i ®¸p: - Sù thiÖt lµ nh− vËy. Bao huynh kh«ng tin th× t¹i h¹ còng kh«ng biÕt nãi sao n÷a. Cã ®iÒu bän chóng ta bÊy nhiªu ng−êi mµ ph¶i chÞu mô Thiªn S¬n §ång Mç øc hiÕp, khinh bØ, b¶o sao nghe vËy, kh«ng hÒ d¸m hÐ r¨ng chèng ®èi, tÊt nhiªn mô ph¶i cã tµi siªu viÖt, kh«ng th× sao c¶ th¶y ba m−¬i s¸u ®éng, b¶y m−¬i hai ®¶o ®Òu ph¶i chÞu lÐp mét bÒ ch¼ng d¸m hã hÐ? Vµ t¹i sao chóng ta cam bÒ n« lÖ hÕt n¨m nµy qua n¨m kh¸c kh«ng mét ai d¸m sinh lßng chèng ®èi? Bao BÊt §ång gËt ®Çu nãi: - T¹i h¹ ch¾c r»ng bªn trong h¾n cã ®iÒu chi khuÊt khóc, vÞ tÊt mäi ng−êi ®Òu cam t©m lµm t«i mäi cho mô m·i m·i. Bao BÊt §ång vèn tÝnh −a ph¶n ®èi thuyÕt cña mäi ng−êi. Tuy g· biÕt ¤ l·o ®¹i nãi ®óng lý råi, nh−ng vÉn c·i ch¬i, g· nãi tiÕp: - ¤ ®éng chóa b¶o kh«ng mét ai d¸m sinh lßng chèng ®èi th× hiÖn giê ®©y mäi ng−êi ch¼ng sinh lßng chèng ®èi m−u ®å chuyÖn ph¶n nghÞch lµ g×? ¤ l·o ®¹i ®¸p: - Trong vô nµy ®−¬ng nhiªn ph¶i cã lý do. Ngµy ®ã t¹i h¹ thÊy Cöu Dùc ®¹o nh©n bÞ th−¬ng hai chç, míi sinh lßng nghi hoÆc, l¹i xem ®Õn hai thi thÓ x¸c chÕt kia th× hä còng kh«ng ph¶i chØ bÞ mét chiªu mµ mÊt m¹ng ngay, râ rµng hä ®· tr¶i qua mét cuéc ¸c ®Êu, mµ bÞ nhiÒu vÕt th−¬ng h¬n n÷a. Ngõng mét l¸t, h¾n nãi tiÕp: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Lóc ®ã t¹i h¹ th−¬ng nghÞ cïng mÊy «ng b¹n hä Ho¾c, hä Kh©m vÒ vô kú dÞ nµy vµ nªu ra nhiÒu nghi vÊn: Bän Cöu Dùc ®¹o nh©n ba ng−êi nµy cã ph¶i ®· bÞ nh©n vËt trong cung Linh Thøu h¹ s¸t kh«ng? NÕu kh«ng ph¶i ng−êi cung Linh Thøu h¹ thñ th× cßn ai lµ ng−êi d¸m c¶ gan g©y chuyÖn ®éng trêi nµy ngay d−íi ch©n nói Phiªu DiÔu? ¤ l·o ®¹i vç tr¸n nh− ®Ó «n l¹i cuéc diÔn biÕn lóc ®−¬ng thêi råi kÓ tiÕp: - Chóng t«i tuy trong lßng tr¨m mèi nghi ngê mµ vÉn ph¶i võa ®i võa nãi chuyÖn, ai còng mong mau rêi khái ®Çm rång hang cäp nµy xa chõng nµo hay chõng nÊy. §i thªm ®−îc mÊy dÆm ®−êng n÷a, An ®éng chóa ®ét nhiªn cÊt tiÕng hái: "Ch¼ng lÏ... l·o phu nh©n... m¾c...?" Mé Dung Phôc thÊy ¤ l·o ®¹i b¾t ch−íc giäng nãi nh¸t gõng th× biÕt ngay An ®éng chóa lµ ai råi. Y lÈm bÈm: - TÐ ra anh chµng nãi l¾p ®ã còng lµ mét vÞ ®éng chóa kia ®Êy! ¤ l·o ®¹i kÓ tiÕp: - Chóng t«i ch−a rêi xa nói Phiªu DiÔu ®−îc mÊy, mµ thùc ra dï cã ë ngoµi v¹n dÆm ®i n÷a, khi ®Ò cËp ®Õn mô l·o tÆc ®ã còng ch¶ng ai d¸m bu«ng lêi bÊt kÝnh mµ vÉn ph¶i gäi mô b»ng "l·o phu nh©n". An huynh ®Ö nãi dë c©u: "Ch¼ng lÏ... l·o... phu nh©n... m¾c"... th× mäi ng−êi ch¼ng ai b¶o ai ®Òu buét miÖng nãi lªn: "... m¾c bÖnh?". BÊt B×nh ®¹o nh©n hái xen vµo: - Kh«ng hiÓu mô §ång Mç ®· bao nhiªu tuæi? ¤ l·o ®¹i ®¸p: - §iÒu nµy thùc ch¼ng biÕt râ. Chóng t«i ë d−íi quyÒn thèng trÞ cña mô kÎ Ýt còng cã ®«i ba chôc n¨m mµ ng−êi nhiÒu th× ®Õn bèn n¨m m−¬i n¨m råi, nh−ng ch−a mét ai ®−îc thÊy mÆt mô, mµ còng ch¼ng ai hái ®Õn tuæi mô c¶. ¤ l·o ®¹i tr¶ lêi BÊt B×nh ®¹o nh©n råi kÓ tiÕp: - An huynh ®Ö nªu ra c©u hái ®ã, chóng t«i còng nghÜ ngay ®Õn c¸i chÕt? Dï §ång Mç b¶n l·nh cã ghª gím ®Õn ®©u ch¨ng n÷a, hay cã tu luyÖn thµnh tinh, thµnh con ng−êi s¾t thÐp chÐm kh«ng vµo còng kh«ng tr¸nh khái ®−îc ®Þnh luËt cña t¹o ho¸. ¤ l·o ®¹i nh×n Bao BÊt §ång nãi tiÕp: - ChuyÕn nµy chóng t«i lªn nói Phiªu DiÔu d©ng phÈm vËt kh«ng ®−îc ®Çy ®ñ. §ång Mç kh«ng tr¸ch ph¹t ®· lµ mét ®iÒu kú l¹. Lóc ra vÒ xuèng ®Õn ch©n nói, l¹i thÊy bän Cöu Dùc ®¹o nh©n bÞ h¹ s¸t cã nhiÒu vÕt th−¬ng chø kh«ng ph¶i mét, cµng khiÕn cho chóng t«i thªm lßng ngê vùc. Nãi tãm l¹i bªn trong vô nµy tÊt cã ®iÒu g× bÝ Èn phi th−êng. BÊt B×nh ®¹o nh©n hái: - C¸c vÞ ®· t×nh nghi cã ®iÒu bÝ Èn råi cã nghÜ c¸ch kh¸m ph¸ ra kh«ng? ¤ l·o ®¹i ®¸p: Bän t¹i h¹ ®Òu cã mét ý nghÜ nh− nhau, nh−ng chØ ng−êi nµy tr«ng thÊy ng−êi kia ch¼ng ai d¸m më miÖng nªu lªn ý kiÕn g× c¶. Ng−êi th× võa kinh ng¹c võa mõng thÇm, cã ng−êi lé vÎ ©u sÇu buån b·. ai còng biÕt r»ng ®©y lµ mét c¬ héi duy nhÊt ®Ó ph¸ xiÒng xÝch x©y l¹i cuéc ®êi míi, nh−ng §ång mç mç cai trÞ bän t¹i h¹ mét c¸ch qu¸ nghiªm kh¾c th× cßn ai d¸m x−íng ra ®Ò nghÞ ®i do th¸m cho biÕt râ thùc h− n÷a. L©u l¾m, Kh©m huynh ®Ö míi lªn tiÕng: - Lêi An nhÞ ca pháng ®o¸n rÊt cã lý. Nh−ng... nh−ng viÖc nµy rÊt nguy hiÓm, theo ý kiÕn tiÓu ®Ö th× chóng ta h·y quay vÒ nhµ b×nh tÜnh chê ®îi tin tøc. Khi nµo ®−îc tin x¸c thùc bÊy giê sÏ liÖu còng ch−a muén. Y cho ®ã lµ mét ý kiÕn vÑn toµn. ¤ l·o ®¹i hÝt mét h¬i thë råi kÓ tiÕp: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Nh©m huynh ®Ö lµ mét tay l·o thµnh, tÝnh nÕt tr× träng. ý kiÕn cña y kÓ ra rÊt chu ®¸o. Nh−ng... bän t¹i h¹ nãng ruét qu¸, kh«ng chê ®îi ®−îc th× An ®éng chóa l¹i nãi: "§¹o bïa... sinh tö..." y kh«ng nãi hÕt mµ mäi ng−êi còng hiÓu ngay. L·o ¸c tÆc trong tay n¾m gi÷ ®¹o bïa sinh tö vÒ tÝnh m¹ng bän t¹i h¹ nªn kh«ng ai d¸m ph¶n kh¸ng. Gi¶ tû mô cã l©m träng bÖnh chÕt ®i th× l¸ bïa sinh tö ®ã l¹i sang tay ng−êi thø hai, råi ®−¬ng nhiªn chóng t«i l¹i lµm n« lÖ cho ng−êi thø hai ®ã. NÕu ng−êi kÕ ch©n nµy hung tµn ®éc ¸c h¬n c¶ mô §ång mç mç th× sè phËn chóng t«i ph¶i chÞu hµnh h¹ nhôc nh· tÖ h¹i h¬n ngµy nay n÷a. Chóng t«i thiÖt l©m vµo t×nh tr¹ng mét mòi tªn ®· ®Æt lªn d©y cung kh«ng phãng ra kh«ng ®−îc, chóng t«i còng biÕt r»ng cuéc do th¸m nµy nguy hiÓm phi th−êng nh−ng kh«ng kh¸m ph¸ ra ®−îc thùc sù còng kh«ng xong. Bao BÊt §ång l¹i giôc: - ThÕ råi sao n÷a? ¤ ®éng chóa kÓ ®i... ¤ l·o ®¹i ®¸p: - Trong bän chóng t«i, nãi vÒ vâ c«ng vµ c¬ trÝ th× An ®éng chóa lµ tay xuÊt s¾c h¬n c¶. NhÊt lµ vÒ khinh c«ng l¹i cµng tréi h¬n ng−êi th−êng rÊt nhiÒu. Lóc Êy t¸m ng−êi ®Òu yªn lÆng ®−a m¾t nh×n An ®éng chóa. ¤ l·o ®¹i nãi ®Õn c©u "t¸m ng−êi ®−a m¾t nh×n An ®éng chóa" th× bän Mé Dung Phôc, V−¬ng Ngäc YÕn, §oµn Dù, §Æng B¸ch Xuyªn vµ c¶ nh÷ng ng−êi ch−a biÕt An ®éng chóa mÆt mòi thÕ nµo ®Òu ®¶o m¾t nh×n bän nµy ®Ó nghe vâ c«ng cña ®éng chóa hä An, ng−êi nãi l¾p, xem thÕ nµo. Mäi ng−êi nhí l¹i võa råi ¤ l·o ®¹i dÉn bän Mé Dung Phôc cïng BÊt B×nh ®¹o nh©n ®i ra m¾t c¸c vÞ ®éng chóa, ®¶o chóa mµ kh«ng thÊy ¤ l·o ®¹i giíi thiÖu ®Õn ai lµ An ®éng chóa c¶. ¤ l·o ®¹i tñm tØm c−êi nãi: - An ®éng chóa tÝnh −a thanh tÜnh, kh«ng thÝch kÕt b¹n, xin c¸c vÞ miÔn tr¸ch. - Lóc Êy chóng t«i ®Òu tin cËy vµo tµi ba cña An ®éng chóa ®i th¸m thÝnh xem sao. An ®éng chóa liÒn nãi: "C¸c anh em ®· hÕt lßng tin cËy, kh«ng cã lý nµo ®Ö l¹i kh−íc tõ" råi y trë gãt ®i ngay. Mäi ng−êi ®Òu biÕt An ®éng chóa ®ã tÊt còng nãi l¾p chø kh«ng ®−îc tr¬n tru. Nh−ng v× ¤ l·o ®¹i kh«ng tiÖn thuËt theo giäng nãi cña y, sî mäi ng−êi ph¶i ph× c−êi. ¤ l·o ®¹i kÓ tiÕp: - Chóng t«i ngåi chê nãng ruét v« cïng! Qu·ng th× giê cña ng−êi lo l¾ng mong mái sao mµ nã dµi thÕ! Kh«ng tr¸ch ng−êi ta th−êng nãi "Mét ngµy ®»ng ®½ng xem b»ng ba thu". Chóng t«i chØ lo An ®éng chóa ®· gÆp chuyÖn g× bÊt tr¾c. T×nh thËt mµ nãi chóng t«i sî An ®éng chóa bÞ mô ¸c tÆc b¾t ®−îc h¹ ®éc thñ chØ cã mét phÇn, mµ c¸i sî mô næi trËn l«i ®×nh ®uæi theo hái téi chóng t«i l¹i cµng lín h¬n. Tuy biÕt r»ng cã lo sî còng ch¼ng Ých g×, v¶ l¹i sù viÖc ®ã ®· b¾t ®Çu råi th× còng ph¶i d¸m liÒu. Mô ¸c tÆc mµ muèn trõng trÞ th× m×nh ch¼ng tµi nµo ch¹y tho¸t ®−îc. Chóng t«i chê rßng r· ba giê th× An ®éng chóa trë vÒ chç hÑn, võa tr«ng thÊy y lé vÎ vui mõng, ai nÊy t−ëng chõng nh− m×nh ®−îc ^^^ bá t¶ng ®¸ lín ®éi trªn ®Çu xuèng. An ®éng chóa nãi ngay: "L·o phu nh©n m¾c bÖnh kh«ng ë trªn nói". Y kÓ l¹i: "Lóc quay vÒ nói Phiªu DiÔu nghe lám ®−îc bän thÞ n÷ nãi chuyÖn víi nhau lµ mô ¸c tÆc m¾c bÖnh nÆng ph¶i ®i xa t×m thuèc ®iÒu trÞ". ¤ l·o ®¹i nãi tíi ®©y, ®¸m ®«ng cã tiÕng hoan h« næi dËy. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung KÓ ra th× tin Thiªn S¬n §ång Mç m¾c bÖnh hä ®· biÕt c¶ nªn míi ®Õn tô tËp ë ®©y nh−ng b©y giê hä nghe thÊy ¤ l·o ®¹i nh¾c tíi vÉn c¶m thÊy vui lßng nªn l¹i hoan h« lÇn n÷a. §oµn Dù l¾c ®Çu nãi: - Nghe tin ng−êi ta m¾c bÖnh mµ vui mõng th× thËt lµ kú! Chµng nãi c©u nµy gi÷a lóc tiÕng hoan h« rÇm ré nh− sÊm vang nªn ch¼ng ai ®Ó ý ®Õn. ¤ l·o ®¹i l¹i nãi: - Chóng t«i ®−îc tin nµy, ai còng vui lßng h¶ d¹ nh−ng vÉn cßn lo mô ¸c tÆc rÊt nhiÒu nguþ kÕ, cã khi mô cè ý gi¶ vê ®Ó th¸m thÝnh chóng t«i. Ngõng mét l¸t, ¤ l·o ®¹i l¹i nãi tiÕp: - Bän chÝn ng−êi chóng t«i th−¬ng nghÞ xong råi, hai h«m sau liÒn ®−a nhau lªn nói Phiªu DiÔu ®Ó nghe ngãng tin tøc. LÇn nµy, chÝnh tai ¤ mç nghe ®−îc tin mô l·o tÆc qu¶ thùc bÞ bÖnh nÆng, kh«ng cßn nghi ngê g× n÷a. Nh−ng l¸ bïa sinh tö ë ®©u th× ch−a ®iÒu tra ra ®−îc. Bao BÊt §ång ®ét nhiªn hái xen vµo: - Trêi ¬i! "L¸ bïa sinh tö" lµ c¸i quû g×? ¤ l·o huynh nãi cho t¹i h¹ nghe ®i! ¤ l·o ®¹i thë dµi ®¸p: - C©u chuyÖn nµy dµi l¾m, khã mµ gi¶i thÝch trong mét lóc cho Bao huynh râ ®−îc. Tãm t¾t l¹i th× l¸ bïa sinh tö ®ã, mô ¸c tÆc cßn cÇm ë trong tay th× bÊt cø lóc nµo mô muèn b¾t chóng t«i ph¶i chÕt còng ®−îc. Bao BÊt §ång hái: - §ã ph¶i ch¨ng lµ mét thø ph¸p b¶o cùc kú lîi h¹i? ¤ l·o ®¹i nh¨n nhã c−êi ®¸p: - Cã thÓ nãi thÕ ®−îc. H¾n kh«ng muèn bµn nhiÒu vÒ chuyÖn l¸ bïa sinh tö, liÒn ngay ng−êi nãi tiÕp: - Mô ¸c tÆc m¾c bÖnh nÆng lµ mét ®iÒu ch¾c ch¾n tr¨m phÇn tr¨m. C«ng viÖc chóng ta lµ nh©n c¬ héi nµy vïng dËy ®Ó tho¸t ra khái xiÒng xÝch mô. T¹i h¹ tin r»ng anh em phÊn khëi tinh thÇn quyÕt liÒu mét chuyÕn. Cã ®iÒu hiÖn giê mô ¸c tÆc ®· quay vÒ cung Linh Thøu nói Phiªu DiÔu ch−a th× kh«ng tµi nµo biÕt râ. Mäi viÖc hµnh ®éng cÇn ®−îc toµn thÓ anh em th−¬ng nghÞ kü cµng. NhÊt lµ ba vÞ Mé Dung c«ng tö, §oµn c«ng tö, BÊt B×nh ®¹o tr−ëng cã cao kiÕn g× xin nãi cho nghe. §oµn Dù nãi: - Nh©n lóc ng−êi ta gÆp n¹n mµ ¸m to¸n th× ®©u ph¶i lµ hµnh ®éng cña ng−êi qu©n tö? T¹i h¹ ch¼ng ý kiÕn chi hÕt, mµ dï cã ý kiÕn ch¨ng n÷a còng kh«ng tiÖn nãi ra. ¤ l·o ®¹i biÕn s¾c toan ®¸p lêi th× BÊt B×nh ®¹o nh©n nh×n h¾n ®−a m¾t ra hiÖu, råi tñm tØm c−êi nãi: - §oµn huynh ®· b¶o ®øng bµng quan kh«ng gióp bªn nµo, nªn kh«ng chÞu ®−a ý kiÕn ra. §ã lµ th−êng t×nh! ¤ l·o ®¹i, b©y giê chóng ta muèn tiÕn ®¸nh nói Phiªu DiÔu th× cÇn nhÊt lµ ph¶i biÕt râ thùc h− trong cung Linh Thøu. Bän ®éng chóa cïng ¤ huynh c¶ th¶y chÝn ng−êi ®· lªn nói th¸m thÝnh, vËy sau khi mô ¸c tÆc rêi khái cung Linh Thøu th× trong cung cßn l¹i bao nhiªu tay cao thñ? C¸ch bè trÝ thÕ nµo? ¤ huynh tuy kh«ng biÕt hÕt nh−ng ch¾c còng hiÓu ®−îc mét ®«i phÇn, xin ¤ huynh nãi ra ®Ó c¸c vÞ liÖu ®Þnh. ¤ l·o ®¹i nãi: - Nãi ra thiÖt m¾c cì! Chóng t«i ®Õn dß xÐt cung Linh Thøu mµ thùc ra ch¼ng ai d¸m vµo th¸m thÝnh. C¶ chÝn ng−êi ph¶i hÕt søc Èn nÊp vµ chØ sî gÆp ph¶i mét nh©n vËt lîi h¹i Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung nµo th× nguy to. T¹i h¹ nÊp ë trong v−ên hoa phÝa sau cung bÞ mét ¶ n÷ ®ång b¾t gÆp. Coi c¸ch ¨n mÆc cña ¶ nµy th× biÕt ¶ lµ mét ®øa nha hoµn. T¹i h¹ tr¸nh kh«ng kÞp bÞ ¶ nh×n râ mÆt. Sî ¶ tiÕt lé bÝ mËt, t¹i h¹ liÒn nhÈy xæ l¹i thi triÓn phÐp cÇm n· muèn n¾m ¶ l¹i. ThiÖt lµ mét sù liÒu lÜnh kh«ng kÓ g× ®Õn tÝnh m¹ng n÷a. Ta nªn hiÓu r»ng mäi nh©n vËt trong cung Linh Thøu kh«ng ph¶i tÇm th−êng. Dï ¶ chØ lµ mét ®øa trÎ nÝt nh−ng biÕt ®©u vâ c«ng ¶ ch¼ng rÊt thÇn diÖu? T¹i h¹ tù biÕt cö ®éng cña m×nh m−êi phÇn chÕt chÝn... ¤ l·o ®¹i nãi tíi ®©y th× giäng nãi run lªn, tá ra khi ®ã h¾n l©m vµo t×nh tr¹ng cùc kú nguy hiÓm, b©y giê nhí ®Õn h·y cßn ph¸t ín. Mäi ng−êi l¼ng lÆng ngåi nghe ¤ l·o ®¹i thuËt chuyÖn, m¾t thÊy h¾n lóc nµy vÉn ®−îc b×nh yªn v« sù th× nghÜ ngay ®Õn khi h¾n cã gÆp nguy hiÓm g× th× råi còng tho¸t khái ®−îc. Nh−ng nh÷ng ng−êi nµy hÔ ®éng nghÜ ®Õn Thiªn S¬n §ång Mç lµ l¹i rïng m×nh, thÕ mµ ¤ l·o ®¹i d¸m lªn tËn nói Phiªu DiÔu hµnh ®éng th× dï h¾n cã v× t×nh tr¹ng b¾t buéc mµ ph¶i liÒu lÜnh m¹o hiÓm còng lµ mét tay lín mËt v« cïng, nÕu lµ h¹ng ng−êi tÇm th−êng th× ®µnh bã tay chÞu chÕt, nªn ai còng sinh lßng béi phôc h¾n. ¤ l·o ®¹i kÓ tiÕp: - T¹i h¹ x«ng vµo råi vËn dông toµn lùc thi triÓn ngay tuyÖt chiªu "Hæ tr¶o c«ng". Lóc ®ã t¹i h¹ ®· ®Þnh bông s½n, nÕu mét chiªu mµ kh«ng b¾t ®−îc con nhá, ®Ó nã chØ kÞp la lªn mét tiÕng cho nh÷ng tay tiÕp viÖn ®Õn n¬i th× m×nh chØ cßn c¸ch tõ trªn ngän nói cao tr¨m tr−îng nh¶y xuèng tù vÉn mét c¸ch mau lÑ sung s−íng, nhÊt ®Þnh kh«ng ®Ó lät vµo tay mô ¸c tÆc råi mµ chÞu ®ùng nh÷ng cuéc hµnh h¹ d· man tµn nhÉn. Ngõng mét lóc, ¤ l·o ®¹i kÓ tiÕp: - Ngê ®©u... tay tr¸i t¹i h¹ chôp xuèng vai con nhá, tay ph¶i n¾m chÆt ®−îc c¸nh tay nã, mµ nã tuyÖt kh«ng kh¸ng cù chi hÕt. Ng−êi nã chØ l¹ng ®i mét c¸i råi ng· l¨n ra. Toµn th©n nã kh«ng mét chót khÝ lùc, d−êng nh− nã kh«ng cã vâ c«ng chi hÕt. Mäi ng−êi ngåi nghe ®Òu ng¹c nhiªn th× ¤ l·o ®¹i l¹i nãi: - Lóc ®ã t¹i h¹ mõng rì kh«ng biÕt ®Õn thÕ nµo mµ kÓ, mõng ®Õn nçi bñn rñn c¶ ch©n tay. Nãi ra ch¼ng bâ lµm trß c−êi cho c¸c vÞ. Con nhá ®ã ng· ra råi th× c¸i con ng−êi ¤ l·o ®¹i v« vÞ nµy xuýt n÷a còng ng· theo. Nghe ¤ l·o ®¹i nãi ®Õn ®©y, mäi ng−êi ®Òu c−êi å lªn, ®Çu ãc c¶m thÊy khoan kho¸i, trót bá h¼n nh÷ng chuyÖn lo l¾ng hoang mang trong gi©y l¸t. Tuy ¤ l·o ®¹i tù c−êi m×nh lµ con ng−êi nh¸t gan, chØ bông n¸t d¹, qu¸ lo nh÷ng chuyÖn kh«ng ®©u, nh−ng ai nÊy ®Òu cho h¾n lµ mét tay dòng c¶m phi th−êng v× h¾n d¸m lªn tËn nói Phiªu DiÔu b¾t ng−êi lµ lµm mét viÖc kinh thiªn ®éng ®Þa. ¤ l·o ®¹i gi¬ tay ra vÉy, mét tªn thñ h¹ cña h¾n liÒn x¸ch mét c¸i tói v¶i ®en ch¹y ra. G· ®Æt tói xuèng tr−íc mÆt ¤ l·o ®¹i. ¤ l·o ®¹i cëi miÖng tói kÐo thÊp xuèng, ®Ó lé ra mét con ng−êi. Ai nÊy ®Òu å lªn mét tiÕng, ng−êi ®øng trong tói th©n h×nh bÐ nhá vµ chØ lµ mét ®øa trÎ nÝt con g¸i. - Con nhá nµy ¤ mç b¾t ë trªn nói Phiªu DiÔu ®em vÒ ®ã. Mäi ng−êi hß reo Çm trêi: - Hoan h« ¤ l·o ®¹i! - ¤ l·o ®¹i bÊt hñ! - ¤ l·o ®¹i qu¶ lµ mét tay anh hïng h¶o h¸n! Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - QuÇn tiªn ba m−¬i s¸u ®éng, b¶y m−¬i hai ®¶o xin t«n ¤ l·o ®¹i lªn lµm thñ l·nh! TiÕng hoan h« cña mäi ng−êi xen lÉn víi tiÕng khãc u ó. TiÕng khãc ®ã ë miÖng con nhá bËt ra, nã hai tay b−ng mÆt khãc nøc në. ¤ l·o ®¹i nãi: - Chóng t«i b¾t ®−îc nhá nµy råi, vÉn n¬m níp lo sî cã ng−êi biÕt ra r−ît theo, nªn hÊp tÊp ch¹y xuèng nói liÒn. Lóc hái con nhá nµy th× thËt lµ ®¸ng buån, kh«ng khai th¸c ®−îc chót g× v× nã lµ mét ®øa c©m. Ban ®Çu chóng t«i t−ëng nã gi¶ vê, ®· nghÜ ra bao nhiªu biÖn ph¸p ®Ó thö th¸ch. Cã lóc l¹i bÊt th×nh l×nh thÐt vµo sau l−ng nã mét tiÕng thËt to thö xem nã cã giËt m×nh kh«ng. Nh−ng thö ®i thö l¹i m·i, nã vÉn hoµn c©m. Mäi ng−êi nghe tiÕng con nhá khãc u ó th× biÕt r»ng qu¶ nhiªn nã c©m thËt, cã ®iÒu tiÕng khãc nã lanh l¶nh, ®óng lµ tiÕng khãc cña ®øa con nÝt. Gi÷a ®¸m ®«ng cã ng−êi cÊt tiÕng hái: - ¤ l·o ®¹i! Nã ®· kh«ng biÕt nãi, sao kh«ng viÕt ch÷ thö hái xem nã cã hiÓu kh«ng? ¤ l·o ®¹i ®¸p: - Nã ch¼ng hiÓu chi hÕt! Chóng t«i ®· dïng ®ñ c¸ch, nµo d×m xuèng n−íc l¹nh, nµo dóng vµo n−íc nãng, nµo b¾t nhÞn ®ãi, ch¼ng cßn thiÕu c¸ch g× mµ xem ra nã kh«ng ph¶i lµ ®øa quËt c−êng. ThiÖt lµ mét ®øa nhá võa c©m võa ngu ngèc. §oµn Dù kh«ng nhÞn ®−îc, c−êi kh»ng khÆc nãi: - Dïng nh÷ng thñ ®o¹n ®ª hÌn ®Ó hµnh h¹ mét c« bÐ, thÕ mµ kh«ng biÕt nhôc? ¤ l·o ®¹i nãi: - Chóng t«i bÞ mô Thiªn S¬n §ång Mç hµnh h¹ cßn th¶m khèc d· man gÊp m−êi. M×nh cã tr¶ o¸n mét chót ®· thÊm vµo ®©u, nhôc g× mµ nhôc? §oµn Dù nãi: - C¸c vÞ cã b¸o thï tr¶ o¸n th× ph¶i ®èi phã víi chÝnh mô Thiªn S¬n §ång Mç míi hîp lý. Ai ®êi l¹i ®i ¨n thua víi ®øa con nÝt th× ®−îc Ých g×? ¤ l·o ®¹i nãi: - Còng cã Ých chø!... Råi h¾n cÊt cao giäng, nãi: - C¸c vÞ huynh ®Ö! H«m nay chóng ta ®ång t©m hiÖp lùc l¹i lªn nói Phiªu DiÔu ph¶n kh¸ng. KÓ tõ giê phót nµy, phóc cïng h−ëng, ho¹ cïng chÞu. VËy chóng ta ph¶i uèng m¸u ¨n thÒ, m−u ®å viÖc lín. VÞ nµo kh«ng ®ång ý cho biÕt? ¤ l·o ®¹i hái liÒn hai c©u kh«ng thÊy cã tiÕng ng−êi ®¸p l¹i. Khi h¾n hái ®Õn c©u thø ba th× mét ®¹i h¸n cao lín ®øng lªn kh«ng nãi g× råi trë gãt quay vÒ phÝa t©y mµ ch¹y. ¤ l·o ®¹i lín tiÕng gäi: - Khu ®¶o chóa KiÕm Ng−! §¹i h¸n vÉn kh«ng tr¶ lêi, cø c¾m ®Çu ch¹y nh− bay. Y ch¹y lÑ qu¸ chõng, míi chíp m¾t ®· ch¹y quanh hÕt mét khu thung lòng. Mäi ng−êi la lªn: - Th»ng cha nµy nh¸t gan, ch−a l©m trËn ®· bá ch¹y. Mau ng¨n chÆn h¾n l¹i! M−êi mÊy ng−êi lËp tøc r−ît theo. Nh÷ng ng−êi nµy ®Òu vµo lo¹i khinh c«ng rÊt giái, nh−ng Khu ®¶o chóa ®· ch¹y xa råi, ch¼ng hiÓu hä cßn ®uæi kÞp n÷a kh«ng? BÊt th×nh l×nh mét tiÕng ró thª th¶m tõ phÝa sau nói väng l¹i. Mäi ng−êi ®Òu kinh ng¹c, nh×n nhau thÊt s¾c. C¶ m−êi mÊy ng−êi ®i r−ît Khu ®¶o chóa cïng dõng b−íc. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Bçng nghe mét luång giã rÝt lªn vï vï, mét vËt h×nh trßn nh− qu¶ bãng tõ sau nói vät lªn trªn kh«ng bay tíi rít vµo gi÷a ®¸m ®«ng. ¤ l·o ®¹i véi nhÈy tung ng−êi lªn gi¬ tay ra ®ãn lÊy vËt trßn trÜnh ®ã, soi vµo ¸nh ®Ìn sai th× lµ mét chiÕc ®Çu l©u, m¸u thÞt bÇy nhÇy! © HQD Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2