Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 87

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

60
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 87', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 87

 1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Håi thø t¸m m−¬i bÈy QuÇn hïng khiÕp phôc tiÓu c« n−¬ng Mé Dung Phôc nãi: - C¸c vÞ ®©y ®· bÞ Thiªn S¬n §ång Mç ¸p chÕ mµ kh«ng ph¶n kh¸ng ®−îc. Ph¶i ch¨ng vâ c«ng mô cao c−êng tuyÖt ®Ønh vµ mçi lÇn c¸c vÞ ®éng thñ víi mô lµ mét lÇn thÊt b¹i? ¤ l·o ®¹i ®¸p: - Vâ c«ng mô ¸c tÆc nµy dÜ nhiªn lµ lîi h¹i phi th−êng. Cã ®iÒu b¶n l·nh mô cao th©m ®Õn mùc nµo th× kh«ng ai hiÓu ®−îc. Mé Dung Phôc hái: - ¤ tiªn sinh nãi nh− vËy tøc lµ vâ c«ng mô cao th©m kh«n l−êng? ¤ l·o ®¹i gËt ®Çu ®¸p: - §óng lµ cao th©m kh«n l−êng. Mé Dung Phôc hái: - Tiªn sinh nãi mô sÏ cã ngµy ph¶i ®Òn téi nghÜa lµ lµm sao? ¤ l·o ®¹i gi−¬ng cÆp l«ng mµy lªn, tinh thÇn phÊn khëi ®¸p: - B÷a nay anh em chóng t«i tô häp ë ®©y chÝnh lµ v× viÖc nµy. Ngµy 3 th¸ng 3 n¨m nay t¹i h¹ cïng bän Ho¾c ®éng chóa ®éng Tö Nham, Kh©m ®¶o chóa ®¶o H¶i M· ph¶i cung phông ®ñ thø nµo tr©n ch©u b¶o bèi, nµo gÊm ®o¹n l−ît lµ, nµo s¬n hµo h¶i vÞ, nµo c¸c thø phÊn s¸p ®−a lªn ngän Phiªu diÔu nói Thiªn S¬n... Bao BÊt §ång c−êi ha h¶ ng¾t lêi: - Mô ¸c tÆc ®ã ®· lµ h¹ng yªu ma quû qu¸i. Mô ®· giµ råi th× cßn dïng phÊn s¸p lµm chi? ¤ l·o ®¹i ®¸p: - Mô ¸c tÆc ®ã tuæi giµ nh−ng thÞ n÷ n« béc rÊt nhiÒu. Trong bän phô n÷ nµy kÎ nµo Ýt tuæi còng biÕt dïng phÊn s¸p. Nh−ng trªn ngän nói nµy kh«ng cã ®µn «ng, ch¼ng hiÓu chóng trang ®iÓm ®Ó cho ai nh×n? Bao BÊt §ång c−êi nãi: - Ch¾c lµ ®Ó ¤ tiªn sinh ng¾m chø cßn ai? ¤ l·o ®¹i nghiªm nÐt mÆt nãi: - Bao huynh l¹i nãi giìn råi! Bän t«i cã lªn ngän Phiªu DiÔu th× ai nÊy ®Òu ph¶i dïng v¶i ®en bÞt m¾t l¹i, nghÜa lµ chØ ®−îc nghe tiÕng chø kh«ng tr«ng râ sù vËt. Nh÷ng nh©n vËt trªn ngän Phiªu diÔu ®Ñp hay xÊu, giµ hay trÎ, kh«ng ai biÕt c¶. Mé Dung Phôc hái: - Nh− vËy th× Thiªn S¬n §ång Mç lµ h¹ng ng−êi thÕ nµo? C¸c vÞ ®· ai nh×n thÊy mÆt ch−a? ¤ l·o ®¹i thë dµi ®¸p: - KÓ ra th× cã ng−êi thÊy mÆt mô råi, nh−ng l¹i bÞ cùc h×nh rÊt thª th¶m! Tr−íc ®©y hai m−¬i ba n¨m cã ng−êi c¶ gan vÐn tÊm kh¨n ®en che mÆt ®Ó ngã lªn mô. Nh−ng ch−a kÞp kÐo tÊm kh¨n xuèng th× ®· bÞ mô chäc lßi con ng−¬i c¶ hai m¾t, mï cßn sai c¾t l−ìi chÆt côt hai tay. Mé Dung Phôc hái: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Mô chäc mï m¾t lµ ®ñ råi, cßn c¾t l−ìi chÆt tay lµm g× n÷a? ¤ l·o ®¹i ®¸p: - Ch¾c lµ mô kh«ng ®Ó cho ng−êi ®ã tiÕt lé ch©n t−íng mô víi mét ai, c¾t l−ìi ®Ó y kh«ng nãi ®−îc vµ chÆt tay ®Ó y kh«ng viÕt ch÷ hoÆc vÏ h×nh mô ®−îc. Bao BÊt §ång l¾c ®Çu lÌ l−ìi nãi: - ThÕ th× ghª thËt! Mé Dung Phôc nãi: - Ngµy mïng ba th¸ng ba n¨m nay bän ¤ huynh lªn ngän nói Phiªu diÔu cã nghe ®−îc tin g× kh«ng? ¤ l·o ®¹i ®¸p: - T¹i h¹ cïng bän Ho¾c ®éng chóa, Kh©m ®¶o chóa c¶ th¶y chÝn ng−êi lªn ngän Phiªu diÔu th× ai nÊy trong lßng lóc nµo còng n¬m níp lo sî m×nh bÞ mÊt m¹ng. Mô l·o tÆc ba n¨m tr−íc ®©y cã dÆn ph¶i chuÈn bÞ mét Ýt d−îc vËt. ThiÖt ra cã mÊy thø rÊt hiÕm, nh− trøng con rïa ®· ba tr¨m n¨m, sõng h−¬u dµi ®Õn n¨m th−íc, kh«ng ai lÊy ®©u ®−îc. Bän t¹i h¹ kh«ng sao kiÕm ra ®ñ thø theo lêi dÆn cña mô vµ ch¾c r»ng lÇn ®ã sÏ bÞ tr¸ch ph¹t nÆng nÒ. Ngê ®©u chÝn ng−êi n¬m níp kinh h·i ®−a vËt phÈm lªn råi, mô l·o tÆc chØ sai ng−êi truyÒn lÖnh ra nãi: "BÊy nhiªu phÈm vËt lµ xong råi. §uæi cæ bän ®ª tiÖn Êy xuèng nói". Bän t¹i h¹ nghe lêi truyÒn kh¸c nµo ®−îc ®øc hoµng th−îng h¹ chiÕu phãng x¸. Nçi mõng biÕt lÊy chi c©n! LËp tøc ®−a nhau xuèng nói. Ai còng nghÜ r»ng dêi khái n¬i nguy hiÓm nµy sím ®−îc kh¾c nµo hay kh¾c Êy. Ai nÊy trong d¹ vÉn b¨n kho¨n chØ lo mô l·o tÆc kiÓm ®iÓm l¹i phÈm vËt kh«ng thÊy ®Çy ®ñ sÏ truy cøu vµ l«i l¹i b¾t chÞu téi... Ngõng mét l¸t, ¤ l·o ®¹i l¹i tiÕp: - ChÝn ng−êi chóng t«i xuèng ®Õn ch©n nói Phiªu diÔu, më tÊm kh¨n bÞt mÆt ra th× thÊy ë ch©n nói nµy cã ba ng−êi chÕt. Trong ®ã cã mét ng−êi Ho¾c ®éng chóa quªn biÕt lµ mét tay cao thñ t¹i NhÊt phÈm ®−êng n−íc T©y H¹ tªn gäi Cöu Dùc ®¹o nh©n. BÊt B×nh ®¹o nh©n kinh ng¹c la lªn: - ña! TÐ ra Cöu Dùc ®¹o nh©n bÞ mô l·o tÆc nµy s¸t h¹i. ThÕ mµ trªn chèn giang hå lêi ®ån ®¹i rÊt nhiÒu vµ ®Òu cho lµ nhµ Mé Dung ë C« T« ®· h¹ ®éc thñ. Bao BÊt §ång kh«ng nhÞn ®−îc nãi: - Thói l¾m, thói l¾m! Chóng ta ch¶ biÕt Cöu Dùc ®¹o nh©n hay B¸t VÜ hoµ th−îng g× g× r¸o. ThÕ mµ hä còng ®æ mãn nî nµy lªn ®Çu míi tøc chí. C©u g· nãi tôc: "Thói l¾m" lµ ®Ó m¾ng nh÷ng kÎ ®ån ®¹i trªn giang hå, chø kh«ng ph¶i m¾ng BÊt B×nh ®¹o nh©n, nh−ng nh÷ng ng−êi ngåi nghe còng kh«ng khái ch−íng tai. BÊt B×nh ®¹o nh©n kh«ng lÊy thÕ lµm tøc tèi l¹i tñm tØm c−êi nãi: - C©y lín th−êng gÆp giã d÷! Ai mµ ch¶ tr«ng vÒ nhµ Mé Dung ë C« T«. Bao BÊt §ång nãi: - Thói... G· míi buét miÖng ra mét tiÕng "thói", liÕc m¾t nh×n Mé Dung Phôc råi ngõng l¹i kh«ng nãi n÷a. BÊt B×nh ®¹o nh©n nãi mãc: - Sao Bao huynh chØ nãi cã mét tiÕng råi l¹i nuèt vµo bông ngay? Bao BÊt §ång võa nghe l·o nãi vËy, tho¸ng nghÜ qua ®· biÕt lµ l·o nãi xá, liÒn næi giËn ®ïng ®ïng qu¸t hái: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Sao? Ng−¬i m¾ng ta nuèt... thói −? BÊt B×nh ®¹o nh©n c−êi ®¸p: - Kh«ng d¸m! Bao huynh muèn nuèt g× th× nuèt, l·o phu biÕt ®©u mµ d¸m nãi! Bao BÊt §ång cßn muèn g©y lén víi l·o, nh−ng Mé Dung Phôc ®· g¹t ®i: - Nh÷ng tiÕng khen chª v« c¨n cø ë ®êi lµ viÖc rÊt th−êng. Bao tam ca cã tranh biÖn lµm g×? Råi y quay l¹i hái BÊt B×nh ®¹o nh©n: - T¹i h¹ nghe khinh c«ng cña Cöu Dùc ®¹o nh©n rÊt cao. TuyÖt kü "NhÊt thñ l«i c«ng ®¸ng" cña y ba m−¬i n¨m nay Ýt khi gÆp tay ®Þch thñ. §õng nãi y cïng t¹i h¹ tr−íc nay ch−a cã chuyÖn g× xÝch mÝch, mµ dï cã thï o¸n ®i ch¨ng n÷a th× t¹i h¹ vÞ tÊt ®· th¾ng ®−îc mét nh©n vËt nh− Cöu Dùc ®¹o tr−ëng, mét ng−êi ®· ®−îc ng−êi ®êi tÆng cho c¸i ngo¹i hiÖu lµ "SÊm ®éng chÝn tõng m©y". BÊt B×nh ®¹o nh©n tñm tØm c−êi nãi: - Mé Dung c«ng tö thËt qu¸ khiªm nh−îng. Tuy Cöu Dùc ®¹o nh©n cã tuyÖt nghÖ "SÊm ®éng chÝn tÇng m©y", nh−ng Mé Dung c«ng tö l¹i dïng thuËt nµy ®¸nh l¹i y th× y còng ®µnh bã tay chÞu chÕt! ¤ l·o ®¹i nãi: - Trong m×nh Cöu Dùc ®¹o nh©n cã hai vÕt th−¬ng ®Òu do mòi kiÕm ®©m vµo. V× thÕ mµ trªn chèn giang hå ng−êi ta ®ån ®¹i y bÞ giÕt vÒ tay Mé Dung ë C« T«. Nh−ng ®ã toµn lµ nh÷ng c©u ®ån ®¹i hoang ®−êng, chÝnh t¹i h¹ ®· môc kÝch th× cßn sai sao ®−îc? Gi¶ tû lµ Mé Dung c«ng tö giÕt chÕt Cöu Dùc ®¹o nh©n th× ®· dïng phÐp "L«i c«ng ®¸ng" ®Ó h¹ thñ. BÊt B×nh ®¹o nh©n hái: - Y bÞ chÕt v× kiÕm −? Mµ sao l¹i hai chç vÕt th−¬ng? ThÕ th× kú thiÖt! ¤ l·o ®¹i vç ®ïi ®¸nh ®Ðt mét tiÕng, trÇm trå khen ngîi: - BÊt B×nh ®¹o tr−ëng qu¶ nhiªn danh bÊt h− truyÒn, võa nghe ®· biÕt ngay bªn trong cã ®iÒu khuÊt khóc. Cöu Dùc ®¹o nh©n chÕt ë ch©n nói Phiªu DiÔu, trong m×nh hai chç bÞ th−¬ng vÒ kiÕm th× kh«ng ®óng thËt. Mé Dung Phôc tù hái: - Lµm sao mµ kh«ng ®óng? BÊt B×nh ®¹o nh©n nghi ngê cã ®iÒu khuÊt khóc bªn trong sao m×nh nghÜ kh«ng ra? Y nghÜ vËy råi bÊt gi¸c ra vÎ ng¬ ng¸c. ¤ l·o ®¹i vèn muèn kh¶o nghiÖm tµi Mé Dung Phôc liÒn hái: - Mé Dung c«ng tö! C«ng tö cã nhËn thÊy nh− vËy lµ kh«ng ®óng kh«ng? Mé Dung Phôc kh«ng muèn miÔn c−ìng nhËn nh÷ng ®iÒu m×nh ch−a biÕt mµ cho lµ biÕt råi, y toan thµnh thùc ®¸p: "C¸i ®ã t¹i h¹ kh«ng hiÓu râ'' th× thèt nhiªn V−¬ng Ngäc YÕn nãi: - Ch¾c lµ Cöu Dùc ®¹o nh©n bÞ th−¬ng ë gi÷a hai huyÖt "Phong ThÞ" vµ "Phôc Thæ" bªn ch©n ph¶i. Cßn mét mòi kiÕm n÷a ®©m vµo huyÖt "HuyÒn Khu" ë sau. Mòi kiÕm nµy ®· chÐm ®øt ®èt x−¬ng sèng, ch¼ng hiÓu cã ®óng thÕ kh«ng? ¤ l·o ®¹i c¶ kinh hái: - Lóc Êy c« n−¬ng còng ë d−íi ch©n nói Phiªu DiÔu? VËy mµ sao chóng t«i... kh«ng ai tr«ng thÊy c« n−¬ng? H¾n nãi ®Õn c©u thø hai th× thanh ©m ph¸t run tá ra sî h·i v« cïng. ¤ l·o ®¹i t−ëng r»ng V−¬ng Ngäc YÕn lóc ®ã cã mÆt t¹i tr−êng. Nh− vËy th× nh÷ng hµnh ®éng cña h¾n tõ ®ã trë ®i kh«ng thÓ nµo qua con m¾t nµng ®−îc vµ h¾n rÊt sî viÖc c¬ mËt ®· bÞ tiÕt lé. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung H¾n lÈm bÈm: - ThÕ th× m×nh ch−a khëi sù rÊt cã thÓ bÞ Thiªn S¬n §ång Mç biÕt tr−íc råi. Gi÷a ®¸m ®«ng l¹i cã tiÕng ng−êi väng l¹i l¾p b¾p hái: - Sao c« n−¬ng l¹i... biÕt mµ... t¹i h¹... kh«ng thÊy... Ng−êi nµy nãi l¾p l¹i trong lóc véi vµng nªn nãi kh«ng ®−îc râ. Y còng ®i theo ¤ l·o ®¹i håi th¸ng ba lªn nói Phiªu DiÔu ®Ó d©ng lÔ vËt vµ y lµ mét trong chÝn tay cao thñ nãi trªn. Y måm miÖng vông vÒ nh−ng vâ c«ng rÊt lîi h¹i nªn tuy y nãi l¾p mµ ch¼ng ai c−êi y c¶. V−¬ng Ngäc YÕn l¹nh lïng nãi: - Mïa xu©n n¨m nay t¹i h¹ ë Giang Nam, mµ nói Thiªn S¬n l¹i ë vÒ T©y Vùc, t¹i h¹ ch−a ®Õn ®ã bao giê. ¤ l·o ®¹i l¹i cµng sî h·i nghÜ thÇm: - NÕu c« nµy kh«ng ®−îc môc kÝch th× còng ph¶i cã ng−êi ®−a tin ®Õn. Ch¼ng lÏ viÖc nµy ®· ®ån ®¹i s«i næi trªn chèn giang hå råi −? NghÜ vËy y liÒn hái: - C« n−¬ng nghe ai nãi mµ biÕt? V−¬ng Ngäc YÕn ®¸p: - T¹i h¹ ®o¸n vËy th«i. Cöu Dùc ®¹o nh©n lµ mét tay cao thñ ë L«i §iÖn m«n. Mçi khi y cïng ai ®éng thñ lµ l¹i thi triÓn m«n khinh c«ng. Tay tr¸i dïng thiÕt bµi phãng ra bèn m−¬i hai ®−êng "Thôc ®ao nan bµi ph¸p" ®Ó che ®ì c¶ tr−íc mÆt lÉn sau l−ng. Th−îng bµn vÒ mÐ h÷u kÝn ®¸o nh− mét chiÕc ®ai s¾t. §èi ph−¬ng khã lßng h¹ thñ ®−îc. Cöu Dùc ®¹o nh©n chØ cã mét chç së ®o¶n lµ mÐ h÷u h¹ bµn. NÕu ®èi ph−¬ng lµ mét tay cao thñ sö dông kiÕm mµ muèn ®¸nh y bÞ th−¬ng tÊt ph¶i ®©m vµo kho¶ng gi÷a hai huyÖt ®¹o "Phong ThÞ" vµ "Phôc Thæ" ë ®ïi bªn ph¶i. Khi bÞ ®èi ph−¬ng dïng kiÕm ®©m vµo chç nµy, Cöu Dùc ®¹o nh©n tÊt gi¬ thiÕt bµi lªn ®ì ngùc, ®ång thêi sö chiªu "Xu©n l«i sa ®éng" ®Ó ®Ëp vµo mÐ t¶ ®èi ph−¬ng nh−ng ®èi ph−¬ng ®· lµ tay cao thñ tù nhiªn hä sÏ nh©n c¬ héi nµy ®Ó chÐm vµo l−ng y. T¹i h¹ ®o¸n chiªu sau nµy nÕu hung thñ kh«ng dïng thÕ "B¹ch hång qu¸n nhËt" tÊt dïng thÕ "B¹ch ®Õ tr¶m xµ" mµ Cöu Dùc ®¹o nh©n bÞ chÐm tróng vµo huyÖt "HuyÒn Khu" trªn x−¬ng sèng. Ngõng mét l¸t nµng nãi tiÕp: - Cöu Dùc ®¹o nh©n vâ c«ng cao c−êng, kÎ dïng kiÕm khã chÐm y bÞ th−¬ng ®−îc. NÕu hä dïng ph¸n quan bót hoÆc nh÷ng khÝ giíi ng¾n ®Ó ®iÓm huyÖt th× t−¬ng ®èi dÔ h¬n nh−ng ®èi ph−¬ng ®· dïng kiÕm th× ph¶i ra hai chiªu ®ã míi hiÖu nghiÖm. ¤ l·o ®¹i thë phµo mét c¸i nhÑ nhâm nh− ng−êi ®−îc trót g¸nh nÆng. Håi l©u h¾n míi gi¬ ngãn tay c¸i lªn nãi: - L·o phu rÊt kh©m phôc! Ng−êi nhµ Mé Dung ë C« T« thiÖt kh«ng ai kÐm kiÕn thøc. Lêi biÖn luËn cña c« n−¬ng ph©n tÝch râ rµng vµ rÊt hîp lý nh− ®−îc chÝnh m¾t m×nh trong thÊy cuéc diÔn biÕn ®ã vËy. §oµn Dù kh«ng nhÞn ®−îc, lªn tiÕng nãi: - VÞ c« n−¬ng hä V−¬ng ®©y kh«ng ph¶i lµ... - Bµ ngo¹i t¹i h¹ dßng hä Mé Dung th× dï cã kªu t¹i h¹ lµ ng−êi nhµ Mé Dung còng ®−îc. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung §oµn Dù nghe nµng nãi mµ ï tai, råi mÆt mòi tèi sÇm l¹i, ng−êi chµng l¶o ®¶o. C©u "dï cã kªu t¹i h¹ lµ ng−êi nhµ Mé Dung còng ®−îc" cña V−¬ng Ngäc YÕn ®· lµm cho chµng cùc kú xóc ®éng! VÞ ®¶o chóa nãi l¾p lªn tiÕng: - TÐ ra... nh−... ¤ l·o ®¹i kh«ng chê ®¶o chóa nãi hÕt c©u, ®· ng¾t lêi: - Cöu Dùc ®¹o nh©n ®ã ®· bÞ th−¬ng ®óng nh− lêi V−¬ng c« n−¬ng ®o¸n. Y bÞ th−¬ng ë khu gi÷a hai huyÖt "Phong ThÞ" vµ "Phôc Thæ" vµ bÞ mét kiÕm chÐm ®øt mét ®èt x−¬ng sèng ë huyÖt "HuyÒn Khu". C« n−¬ng suy ®o¸n theo ®¹o lý vâ häc mµ ch¼ng kh¸c g× ng−êi ®−îc m¾t thÊy tai nghe. V−¬ng Ngäc YÕn võa ý gËt ®Çu. VÞ ®¶o chóa nãi l¾p l¹i hái: - Gi¶ tû b©y giê c« n−¬ng... muèn giÕt... ¤ l·o ®¹i... th× lµm thÕ nµo? ¤ l·o ®¹i nghe y hái vËy th× ®ïng ®ïng næi giËn, qu¸t lín: - Ng−¬i hái c©u nµy lµ cã ý g×? Nh−ng råi h¾n nghÜ thÇm: - C« nµy tuy cßn nhá tuæi, nh−ng cã tµi suy ®o¸n theo vâ häc. C« võa ®o¸n vÒ c¸i chÕt cña Cöu Dùc ®¹o nh©n, thùc kh«ng thÓ tin lµ tuyÖt diÖu ®Õn thÕ. BiÕt ®©u c« ta ch¼ng Èn nóp ë chç nµo d−íi ch©n nói Phiªu DiÔu vµ chÝnh m¾t c« tr«ng thÊy nh÷ng chiªu thøc cña hung thñ. ViÖc nµy quan hÖ rÊt lín ta ph¶i hái cho biÕt râ míi ®−îc! H¾n nghÜ vËy råi cÊt tiÕng hái: - Xin c« n−¬ng cho biÕt: Gi¶ tû c« n−¬ng muèn giÕt l·o phu th× lµm thÕ nµo? V−¬ng Ngäc YÕn tñm tØm c−êi ghÐ vµo tai Mé Dung Phôc nãi nhá: - BiÓu ca! L·o nµy vâ c«ng s¬ hë huyÖt "Thiªn T«n" sau vai vµ huyÖt "Thanh L·nh Uyªn" ë khuûu tay. NÕu biÓu ca ®¸nh vµo hai chç ®ã th× kiÒm chÕ ®−îc l·o ngay. Nh÷ng ®iÒu hiÓu biÕt vÒ vâ häc cña V−¬ng Ngäc YÕn cßn uyªn b¸c h¬n Mé Dung Phôc nhiÒu. Nh÷ng khi rçi, y th−êng nhê nµng chØ b¶o nh÷ng thÕ vâ, nh−ng chØ ë nh÷ng n¬i v¾ng vÎ. M¹n ®µ s¬n trang t¹i C« T« ch¼ng h¹n th× y míi d¸m thØnh gi¸o. Cßn ë tr−íc mÆt hµng mÊy tr¨m cao thñ, y ph¶i gi÷ ®Þa vÞ m×nh, cã lý ®©u cam chÞu ®Ó mét c« thiÕu n÷ chØ ®iÓm cho mÊt thÓ diÖn. Y h¾ng giäng råi kh«ng chÞu ho¹ theo nh− lêi V−¬ng Ngäc YÕn, y dâng d¹c nãi: - ¤ ®éng chóa ®· hái biÓu muéi th× biÓu muéi cø viÖc ®µng hoµng nãi ra còng ch¼ng hÒ chi. V−¬ng Ngäc YÕn thÑn qu¸ mÆt ®á bõng lªn. Nµng lÈm bÈm: - M×nh t−ëng c«ng c©n víi y, ngê ®©u y l¹i gi÷ oai phong cña mét bËc ®¹i tr−îng phu tr−íc mÆt mäi ng−êi, thµnh ra m×nh ph¶i bÏ bµng. NghÜ vËy råi nµng nãi: - BiÓu ca! Nhµ Mé Dung ë C« T« hiÓu biÕt c¸c m«n vâ kh¾p thiªn h¹. Sao biÓu ca kh«ng nãi cho ¤ l·o ®¹i nghe ®i! Nh−ng Mé Dung Phôc vèn tÝnh cao ng¹o kh«ng muèn m−în ®iÒu hiÓu biÕt cña ng−êi lµm cña m×nh ®Ó lÊy oai víi thiªn h¹. Y liÒn ®¸p: - ¤ ®éng chóa vâ c«ng cao c−êng, muèn ®¸nh ®éng chóa bÞ th−¬ng ®©u ph¶i chuyÖn dÔ dµng. Xin ®éng chóa tiÕp tôc cho hay nh÷ng ®iÒu m¾t thÊy tai nghe ë d−íi ch©n nói Phiªu DiÔu. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung ¤ l·o ®¹i muèn ®iÒu tra cho ra ngµy ®ã ë d−íi ch©n nói Phiªu DiÔu cã ai Èn nÊp gÇn ®ã kh«ng, liÒn nãi: - V−¬ng c« n−¬ng! C« n−¬ng ®· kh«ng biÕt c¸ch h¹ thñ thÕ nµo ®Ó s¸t h¹i ¤ mç, th× dÜ nhiªn nh÷ng chiªu thøc ®· h¹ s¸t Cöu Dùc ®¹o nh©n c« n−¬ng võa nãi ®Òu lµ gi¶ dèi ®Ó khoe m×nh hoÆc ®Ó giìn ¤ mç mµ th«i. Xin hái l¹i: T¹i sao c« n−¬ng biÕt hoµn c¶nh Cöu Dùc ®¹o nh©n bÞ t¸ng m¹ng? C« n−¬ng nªn nãi thùc t×nh ®i! Vô nµy quan hÖ rÊt lín chø kh«ng ph¶i nh− trß ®ïa. Tõ lóc V−¬ng Ngäc YÕn ch¹y qua bªn m×nh Mé Dung Phôc, §oµn Dù ®em hÕt t©m trÝ theo dâi nµng. Nh÷ng cö chØ cña nµng nh− ch¨m chó nh×n Mé Dung Phôc vµ l¾ng tai nghe lêi y ®Òu kh«ng qua ®−îc m¾t chµng. Cã nh÷ng c©u nµng ghÐ tai nãi nhá víi Mé Dung Phôc, chµng ®Òu nghe râ hÕt v× néi c«ng chµng rÊt th©m hËu. B©y giê §oµn Dù nghe ¤ l·o ®¹i ra giäng bµi xÝch V−¬ng Ngäc YÕn ®· nãi dèi, chµng rÊt lÊy lµm khã chÞu, v× nµng lµ mét vÞ thiªn thÇn ë trong ®Çu ãc chµng. Chµng ®· hÕt m×nh kÝnh cÈn, th× khi nµo chÞu ®Ó kÎ kh¸c d¸m ®em lêi khinh m¹n nµng. §oµn Dù tøc qu¸ nh−ng kh«ng nãi g×, b−íc xÐo ch©n ph¶i ®i, thi triÓn phÐp "L¨ng ba vi bé" hÕt xiªn mÐ t¶ l¹i l¹ng vÒ mÐ h÷u ®i tíi phÝa sau ¤ l·o ®¹i. ¤ l·o ®¹i c¶ kinh qu¸t hái: - Ng−¬i lµm chi vËy? §oµn Dù gi¬ tay ph¶i ra chÝ vµo huyÖt "Thiªn T«n", vai bªn h÷u ¤ l·o ®¹i. Tay tr¸i chµng n¾m lÊy huyÖt "Thanh L·nh Uyªn" ë khuûu tay tr¸i h¾n. Hai huyÖt ®¹o nµy chÝnh lµ nh÷ng ®iÓm mµ ¤ l·o ®¹i th−êng s¬ hë, hÔ ®· ®Ó ng−êi ®iÓm tróng lµ bÞ träng th−¬ng. §oµn Dù ra tay ch¼ng theo chiªu thøc nµo hÕt, nh−ng mét lµ bé ph¸p cña chµng rÊt tinh diÖu, chµng l−ít ®Õn phÝa sau mµ l·o kh«ng kÞp ®Ò phßng, hai lµ V−¬ng Ngäc YÕn ®· coi chuÈn ®Ých vâ c«ng cïng chiªu sè cña ¤ l·o ®¹i vµ biÕt râ hai huyÖt ®¹o nµy ®Òu lµ nh−îc ®iÓm cña h¾n. Khi hai bªn tû ®Êu, th× ®iÒu cÇn nhÊt lµ gi÷ kÝn nh÷ng nh−îc ®iÓm ®Ó khái bÞ ®¸nh tróng. §iÒu tèi kþ lµ ®õng ®Ó ®èi ph−¬ng biÕt chç së ®o¶n cña m×nh. NÕu ®ßn ®èi ph−¬ng ®¸nh tróng vµo chç kh¸c, th−¬ng thÕ dÜ nhiªn nhÑ h¬n. Lóc nµy ¤ l·o ®¹i muèn xoay tay ph¶n kÝch th× ph¸t gi¸c ra hai nh−îc ®iÓm cña m×nh ®ång thêi bÞ ®èi ph−¬ng n¾m ®−îc. §oµn Dù chØ cßn chÝ m¹nh mét c¸i lµ ¤ l·o ®¹i sÏ thµnh phÕ nh©n. ¤ l·o ®¹i cã biÕt ®©u §oµn Dù chØ lµ ng−êi cã néi lùc th©m hËu nh−ng kh«ng thÓ tuú ý ph¸t huy th× dï chµng cã n¾m ®−îc hai chç nh−îc ®iÓm cña h¾n mµ vÉn ch¼ng lµm g× h¾n ®−îc. ¤ l·o ®¹i ®· bÞ §oµn Dù gi÷ tróng huyÖt ®¹o, khi nµo cßn d¸m h¨ng? H¾n g−îng c−êi nãi: - Vâ c«ng §oµn c«ng tö thiÖt lµ thÇn diÖu. ¤ mç kÝnh phôc v« cïng! §oµn Dù ®¸p: - T¹i h¹ ch¼ng hiÓu vâ c«ng lµ g× c¶, hoµn toµn nhê V−¬ng c« n−¬ng chØ ®iÓm ®ã. Nãi xong chµng bu«ng tay ra tõ tõ ®i vÒ chç cò. ¤ l·o ®¹i kinh h·i v« cïng, ®øng thén mÆt ra mét lóc råi nãi: - B÷a nay ¤ mç míi biÕt thiªn ®Þa bao la b¸t ng¸t, ng−êi cã vâ c«ng cao c−êng nhÊt thiªn h¹ ch−a ch¾c ®· ph¶i chØ mét m×nh Thiªn S¬n §ång Mç mµ th«i! H¾n võa nãi võa nh×n bãng sau l−ng §oµn Dù víi vÎ mÆt kinh nghi ho¶ng hèt. BÊt B×nh ®¹o nh©n nãi: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Ng−¬i ®· ®−îc nh÷ng bËc cao nh©n b¶n l·nh kinh ng−êi tuèt g−¬m gióp ®ì. Thùc lµ ®¸ng mõng! ¤ l·o ®¹i gËt ®Çu nãi: - V©ng v©ng! Chóng ta hiÖn giê cã thÓ n¾m v÷ng phÇn th¾ng thªm ®−îc mÊy phÇn. BÊt B×nh ®¹o nh©n nãi: - Cöu Dùc ®¹i huynh bÞ hai chç tróng kiÕm uæng m¹ng, ch¾c kh«ng ph¶i lµ nh©n vËt trong cung Linh Thøu nói Phiªu DiÔu h¹ thñ ®©u. ¤ l·o ®¹i nãi: - Ph¶i ®ã! Ngay khi thÊy ®¹o nh©n bÞ hai vÕt th−¬ng t¹i h¹ còng cã ý nghÜ nh− ®¹o tr−ëng. V× nh÷ng ng−êi ë cung Linh Thøu nói Phiªu DiÔu tr−íc nay chØ dïng mét chiªu lµ giÕt ®−îc ng−êi ngay, kh«ng cã lý nµo l¹i phãng hai chiªu liÒn mét lóc vµo ®èi ph−¬ng c¶. Mé Dung Phôc nghe nãi c¶ kinh, nghÜ thÇm: - Chñ tr−¬ng "gËy «ng ®Ëp l−ng «ng" cña nhµ Mé Dung ®· lµ mét b¶n l·nh kinh ng−êi trong vâ l©m. ThÕ mµ t¹i cung Linh Thøu trªn ®Ønh Phiªu DiÔu nói Thiªn S¬n nµy cßn cã nh©n vËt ghª gím h¬n! Hä giÕt ng−êi kh«ng bao giê ph¶i cÇn ®Õn chiªu thø hai th× kú thËt. M×nh kh«ng thÓ tin r»ng trªn ®êi l¹i cßn ng−êi cã b¶n l·nh tuyÖt diÖu ®Õn thÕ ®−îc! Nh−ng Mé Dung Phôc vèn lµ ng−êi th©m trÇm kÝn ®¸o. Nh÷ng nçi mõng vui, lo l¾ng hay hoµi nghi chØ dÊu kÝn trong th©m t©m chø kh«ng ®Ó lé ra ngoµi mÆt, mµ còng kh«ng nãi hë ra lêi. Bao BÊt §ång bèp xèp hái ngay: - ¤ ®éng chóa! §éng chóa nãi bän ®ã muèn giÕt ng−êi chØ cÇn mét chiªu lµ xong, kh«ng bao giê ph¶i thi triÓn ®Õn chiªu thø hai lµ ®èi víi h¹ng vâ c«ng tÇm th−êng th× míi dÔ thÕ ®−îc. Ch¼ng lÏ ®èi víi nh÷ng tay cao thñ tuyÖt lu©n, hä còng chØ mét chiªu mµ h¹ s¸t ®−îc ®èi ph−¬ng −? T¹i h¹ cho ®ã lµ hä nãi kho¸c, kh«ng thÓ nµo tin ®−îc. ¤ l·o ®¹i ®¸p: - Sù thiÖt lµ nh− vËy. Bao huynh kh«ng tin th× t¹i h¹ còng kh«ng biÕt nãi sao n÷a. Cã ®iÒu bän chóng ta bÊy nhiªu ng−êi mµ ph¶i chÞu mô Thiªn S¬n §ång Mç øc hiÕp, khinh bØ, b¶o sao nghe vËy, kh«ng hÒ d¸m hÐ r¨ng chèng ®èi, tÊt nhiªn mô ph¶i cã tµi siªu viÖt, kh«ng th× sao c¶ th¶y ba m−¬i s¸u ®éng, b¶y m−¬i hai ®¶o ®Òu ph¶i chÞu lÐp mét bÒ ch¼ng d¸m hã hÐ? Vµ t¹i sao chóng ta cam bÒ n« lÖ hÕt n¨m nµy qua n¨m kh¸c kh«ng mét ai d¸m sinh lßng chèng ®èi? Bao BÊt §ång gËt ®Çu nãi: - T¹i h¹ ch¾c r»ng bªn trong h¾n cã ®iÒu chi khuÊt khóc, vÞ tÊt mäi ng−êi ®Òu cam t©m lµm t«i mäi cho mô m·i m·i. Bao BÊt §ång vèn tÝnh −a ph¶n ®èi thuyÕt cña mäi ng−êi. Tuy g· biÕt ¤ l·o ®¹i nãi ®óng lý råi, nh−ng vÉn c·i ch¬i, g· nãi tiÕp: - ¤ ®éng chóa b¶o kh«ng mét ai d¸m sinh lßng chèng ®èi th× hiÖn giê ®©y mäi ng−êi ch¼ng sinh lßng chèng ®èi m−u ®å chuyÖn ph¶n nghÞch lµ g×? ¤ l·o ®¹i ®¸p: - Trong vô nµy ®−¬ng nhiªn ph¶i cã lý do. Ngµy ®ã t¹i h¹ thÊy Cöu Dùc ®¹o nh©n bÞ th−¬ng hai chç, míi sinh lßng nghi hoÆc, l¹i xem ®Õn hai thi thÓ x¸c chÕt kia th× hä còng kh«ng ph¶i chØ bÞ mét chiªu mµ mÊt m¹ng ngay, râ rµng hä ®· tr¶i qua mét cuéc ¸c ®Êu, mµ bÞ nhiÒu vÕt th−¬ng h¬n n÷a. Ngõng mét l¸t, h¾n nãi tiÕp: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Lóc ®ã t¹i h¹ th−¬ng nghÞ cïng mÊy «ng b¹n hä Ho¾c, hä Kh©m vÒ vô kú dÞ nµy vµ nªu ra nhiÒu nghi vÊn: Bän Cöu Dùc ®¹o nh©n ba ng−êi nµy cã ph¶i ®· bÞ nh©n vËt trong cung Linh Thøu h¹ s¸t kh«ng? NÕu kh«ng ph¶i ng−êi cung Linh Thøu h¹ thñ th× cßn ai lµ ng−êi d¸m c¶ gan g©y chuyÖn ®éng trêi nµy ngay d−íi ch©n nói Phiªu DiÔu? ¤ l·o ®¹i vç tr¸n nh− ®Ó «n l¹i cuéc diÔn biÕn lóc ®−¬ng thêi råi kÓ tiÕp: - Chóng t«i tuy trong lßng tr¨m mèi nghi ngê mµ vÉn ph¶i võa ®i võa nãi chuyÖn, ai còng mong mau rêi khái ®Çm rång hang cäp nµy xa chõng nµo hay chõng nÊy. §i thªm ®−îc mÊy dÆm ®−êng n÷a, An ®éng chóa ®ét nhiªn cÊt tiÕng hái: "Ch¼ng lÏ... l·o phu nh©n... m¾c...?" Mé Dung Phôc thÊy ¤ l·o ®¹i b¾t ch−íc giäng nãi nh¸t gõng th× biÕt ngay An ®éng chóa lµ ai råi. Y lÈm bÈm: - TÐ ra anh chµng nãi l¾p ®ã còng lµ mét vÞ ®éng chóa kia ®Êy! ¤ l·o ®¹i kÓ tiÕp: - Chóng t«i ch−a rêi xa nói Phiªu DiÔu ®−îc mÊy, mµ thùc ra dï cã ë ngoµi v¹n dÆm ®i n÷a, khi ®Ò cËp ®Õn mô l·o tÆc ®ã còng ch¶ng ai d¸m bu«ng lêi bÊt kÝnh mµ vÉn ph¶i gäi mô b»ng "l·o phu nh©n". An huynh ®Ö nãi dë c©u: "Ch¼ng lÏ... l·o... phu nh©n... m¾c"... th× mäi ng−êi ch¼ng ai b¶o ai ®Òu buét miÖng nãi lªn: "... m¾c bÖnh?". BÊt B×nh ®¹o nh©n hái xen vµo: - Kh«ng hiÓu mô §ång Mç ®· bao nhiªu tuæi? ¤ l·o ®¹i ®¸p: - §iÒu nµy thùc ch¼ng biÕt râ. Chóng t«i ë d−íi quyÒn thèng trÞ cña mô kÎ Ýt còng cã ®«i ba chôc n¨m mµ ng−êi nhiÒu th× ®Õn bèn n¨m m−¬i n¨m råi, nh−ng ch−a mét ai ®−îc thÊy mÆt mô, mµ còng ch¼ng ai hái ®Õn tuæi mô c¶. ¤ l·o ®¹i tr¶ lêi BÊt B×nh ®¹o nh©n råi kÓ tiÕp: - An huynh ®Ö nªu ra c©u hái ®ã, chóng t«i còng nghÜ ngay ®Õn c¸i chÕt? Dï §ång Mç b¶n l·nh cã ghª gím ®Õn ®©u ch¨ng n÷a, hay cã tu luyÖn thµnh tinh, thµnh con ng−êi s¾t thÐp chÐm kh«ng vµo còng kh«ng tr¸nh khái ®−îc ®Þnh luËt cña t¹o ho¸. ¤ l·o ®¹i nh×n Bao BÊt §ång nãi tiÕp: - ChuyÕn nµy chóng t«i lªn nói Phiªu DiÔu d©ng phÈm vËt kh«ng ®−îc ®Çy ®ñ. §ång Mç kh«ng tr¸ch ph¹t ®· lµ mét ®iÒu kú l¹. Lóc ra vÒ xuèng ®Õn ch©n nói, l¹i thÊy bän Cöu Dùc ®¹o nh©n bÞ h¹ s¸t cã nhiÒu vÕt th−¬ng chø kh«ng ph¶i mét, cµng khiÕn cho chóng t«i thªm lßng ngê vùc. Nãi tãm l¹i bªn trong vô nµy tÊt cã ®iÒu g× bÝ Èn phi th−êng. BÊt B×nh ®¹o nh©n hái: - C¸c vÞ ®· t×nh nghi cã ®iÒu bÝ Èn råi cã nghÜ c¸ch kh¸m ph¸ ra kh«ng? ¤ l·o ®¹i ®¸p: Bän t¹i h¹ ®Òu cã mét ý nghÜ nh− nhau, nh−ng chØ ng−êi nµy tr«ng thÊy ng−êi kia ch¼ng ai d¸m më miÖng nªu lªn ý kiÕn g× c¶. Ng−êi th× võa kinh ng¹c võa mõng thÇm, cã ng−êi lé vÎ ©u sÇu buån b·. ai còng biÕt r»ng ®©y lµ mét c¬ héi duy nhÊt ®Ó ph¸ xiÒng xÝch x©y l¹i cuéc ®êi míi, nh−ng §ång mç mç cai trÞ bän t¹i h¹ mét c¸ch qu¸ nghiªm kh¾c th× cßn ai d¸m x−íng ra ®Ò nghÞ ®i do th¸m cho biÕt râ thùc h− n÷a. L©u l¾m, Kh©m huynh ®Ö míi lªn tiÕng: - Lêi An nhÞ ca pháng ®o¸n rÊt cã lý. Nh−ng... nh−ng viÖc nµy rÊt nguy hiÓm, theo ý kiÕn tiÓu ®Ö th× chóng ta h·y quay vÒ nhµ b×nh tÜnh chê ®îi tin tøc. Khi nµo ®−îc tin x¸c thùc bÊy giê sÏ liÖu còng ch−a muén. Y cho ®ã lµ mét ý kiÕn vÑn toµn. ¤ l·o ®¹i hÝt mét h¬i thë råi kÓ tiÕp: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Nh©m huynh ®Ö lµ mét tay l·o thµnh, tÝnh nÕt tr× träng. ý kiÕn cña y kÓ ra rÊt chu ®¸o. Nh−ng... bän t¹i h¹ nãng ruét qu¸, kh«ng chê ®îi ®−îc th× An ®éng chóa l¹i nãi: "§¹o bïa... sinh tö..." y kh«ng nãi hÕt mµ mäi ng−êi còng hiÓu ngay. L·o ¸c tÆc trong tay n¾m gi÷ ®¹o bïa sinh tö vÒ tÝnh m¹ng bän t¹i h¹ nªn kh«ng ai d¸m ph¶n kh¸ng. Gi¶ tû mô cã l©m träng bÖnh chÕt ®i th× l¸ bïa sinh tö ®ã l¹i sang tay ng−êi thø hai, råi ®−¬ng nhiªn chóng t«i l¹i lµm n« lÖ cho ng−êi thø hai ®ã. NÕu ng−êi kÕ ch©n nµy hung tµn ®éc ¸c h¬n c¶ mô §ång mç mç th× sè phËn chóng t«i ph¶i chÞu hµnh h¹ nhôc nh· tÖ h¹i h¬n ngµy nay n÷a. Chóng t«i thiÖt l©m vµo t×nh tr¹ng mét mòi tªn ®· ®Æt lªn d©y cung kh«ng phãng ra kh«ng ®−îc, chóng t«i còng biÕt r»ng cuéc do th¸m nµy nguy hiÓm phi th−êng nh−ng kh«ng kh¸m ph¸ ra ®−îc thùc sù còng kh«ng xong. Bao BÊt §ång l¹i giôc: - ThÕ råi sao n÷a? ¤ ®éng chóa kÓ ®i... ¤ l·o ®¹i ®¸p: - Trong bän chóng t«i, nãi vÒ vâ c«ng vµ c¬ trÝ th× An ®éng chóa lµ tay xuÊt s¾c h¬n c¶. NhÊt lµ vÒ khinh c«ng l¹i cµng tréi h¬n ng−êi th−êng rÊt nhiÒu. Lóc Êy t¸m ng−êi ®Òu yªn lÆng ®−a m¾t nh×n An ®éng chóa. ¤ l·o ®¹i nãi ®Õn c©u "t¸m ng−êi ®−a m¾t nh×n An ®éng chóa" th× bän Mé Dung Phôc, V−¬ng Ngäc YÕn, §oµn Dù, §Æng B¸ch Xuyªn vµ c¶ nh÷ng ng−êi ch−a biÕt An ®éng chóa mÆt mòi thÕ nµo ®Òu ®¶o m¾t nh×n bän nµy ®Ó nghe vâ c«ng cña ®éng chóa hä An, ng−êi nãi l¾p, xem thÕ nµo. Mäi ng−êi nhí l¹i võa råi ¤ l·o ®¹i dÉn bän Mé Dung Phôc cïng BÊt B×nh ®¹o nh©n ®i ra m¾t c¸c vÞ ®éng chóa, ®¶o chóa mµ kh«ng thÊy ¤ l·o ®¹i giíi thiÖu ®Õn ai lµ An ®éng chóa c¶. ¤ l·o ®¹i tñm tØm c−êi nãi: - An ®éng chóa tÝnh −a thanh tÜnh, kh«ng thÝch kÕt b¹n, xin c¸c vÞ miÔn tr¸ch. - Lóc Êy chóng t«i ®Òu tin cËy vµo tµi ba cña An ®éng chóa ®i th¸m thÝnh xem sao. An ®éng chóa liÒn nãi: "C¸c anh em ®· hÕt lßng tin cËy, kh«ng cã lý nµo ®Ö l¹i kh−íc tõ" råi y trë gãt ®i ngay. Mäi ng−êi ®Òu biÕt An ®éng chóa ®ã tÊt còng nãi l¾p chø kh«ng ®−îc tr¬n tru. Nh−ng v× ¤ l·o ®¹i kh«ng tiÖn thuËt theo giäng nãi cña y, sî mäi ng−êi ph¶i ph× c−êi. ¤ l·o ®¹i kÓ tiÕp: - Chóng t«i ngåi chê nãng ruét v« cïng! Qu·ng th× giê cña ng−êi lo l¾ng mong mái sao mµ nã dµi thÕ! Kh«ng tr¸ch ng−êi ta th−êng nãi "Mét ngµy ®»ng ®½ng xem b»ng ba thu". Chóng t«i chØ lo An ®éng chóa ®· gÆp chuyÖn g× bÊt tr¾c. T×nh thËt mµ nãi chóng t«i sî An ®éng chóa bÞ mô ¸c tÆc b¾t ®−îc h¹ ®éc thñ chØ cã mét phÇn, mµ c¸i sî mô næi trËn l«i ®×nh ®uæi theo hái téi chóng t«i l¹i cµng lín h¬n. Tuy biÕt r»ng cã lo sî còng ch¼ng Ých g×, v¶ l¹i sù viÖc ®ã ®· b¾t ®Çu råi th× còng ph¶i d¸m liÒu. Mô ¸c tÆc mµ muèn trõng trÞ th× m×nh ch¼ng tµi nµo ch¹y tho¸t ®−îc. Chóng t«i chê rßng r· ba giê th× An ®éng chóa trë vÒ chç hÑn, võa tr«ng thÊy y lé vÎ vui mõng, ai nÊy t−ëng chõng nh− m×nh ®−îc ^^^ bá t¶ng ®¸ lín ®éi trªn ®Çu xuèng. An ®éng chóa nãi ngay: "L·o phu nh©n m¾c bÖnh kh«ng ë trªn nói". Y kÓ l¹i: "Lóc quay vÒ nói Phiªu DiÔu nghe lám ®−îc bän thÞ n÷ nãi chuyÖn víi nhau lµ mô ¸c tÆc m¾c bÖnh nÆng ph¶i ®i xa t×m thuèc ®iÒu trÞ". ¤ l·o ®¹i nãi tíi ®©y, ®¸m ®«ng cã tiÕng hoan h« næi dËy. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung KÓ ra th× tin Thiªn S¬n §ång Mç m¾c bÖnh hä ®· biÕt c¶ nªn míi ®Õn tô tËp ë ®©y nh−ng b©y giê hä nghe thÊy ¤ l·o ®¹i nh¾c tíi vÉn c¶m thÊy vui lßng nªn l¹i hoan h« lÇn n÷a. §oµn Dù l¾c ®Çu nãi: - Nghe tin ng−êi ta m¾c bÖnh mµ vui mõng th× thËt lµ kú! Chµng nãi c©u nµy gi÷a lóc tiÕng hoan h« rÇm ré nh− sÊm vang nªn ch¼ng ai ®Ó ý ®Õn. ¤ l·o ®¹i l¹i nãi: - Chóng t«i ®−îc tin nµy, ai còng vui lßng h¶ d¹ nh−ng vÉn cßn lo mô ¸c tÆc rÊt nhiÒu nguþ kÕ, cã khi mô cè ý gi¶ vê ®Ó th¸m thÝnh chóng t«i. Ngõng mét l¸t, ¤ l·o ®¹i l¹i nãi tiÕp: - Bän chÝn ng−êi chóng t«i th−¬ng nghÞ xong råi, hai h«m sau liÒn ®−a nhau lªn nói Phiªu DiÔu ®Ó nghe ngãng tin tøc. LÇn nµy, chÝnh tai ¤ mç nghe ®−îc tin mô l·o tÆc qu¶ thùc bÞ bÖnh nÆng, kh«ng cßn nghi ngê g× n÷a. Nh−ng l¸ bïa sinh tö ë ®©u th× ch−a ®iÒu tra ra ®−îc. Bao BÊt §ång ®ét nhiªn hái xen vµo: - Trêi ¬i! "L¸ bïa sinh tö" lµ c¸i quû g×? ¤ l·o huynh nãi cho t¹i h¹ nghe ®i! ¤ l·o ®¹i thë dµi ®¸p: - C©u chuyÖn nµy dµi l¾m, khã mµ gi¶i thÝch trong mét lóc cho Bao huynh râ ®−îc. Tãm t¾t l¹i th× l¸ bïa sinh tö ®ã, mô ¸c tÆc cßn cÇm ë trong tay th× bÊt cø lóc nµo mô muèn b¾t chóng t«i ph¶i chÕt còng ®−îc. Bao BÊt §ång hái: - §ã ph¶i ch¨ng lµ mét thø ph¸p b¶o cùc kú lîi h¹i? ¤ l·o ®¹i nh¨n nhã c−êi ®¸p: - Cã thÓ nãi thÕ ®−îc. H¾n kh«ng muèn bµn nhiÒu vÒ chuyÖn l¸ bïa sinh tö, liÒn ngay ng−êi nãi tiÕp: - Mô ¸c tÆc m¾c bÖnh nÆng lµ mét ®iÒu ch¾c ch¾n tr¨m phÇn tr¨m. C«ng viÖc chóng ta lµ nh©n c¬ héi nµy vïng dËy ®Ó tho¸t ra khái xiÒng xÝch mô. T¹i h¹ tin r»ng anh em phÊn khëi tinh thÇn quyÕt liÒu mét chuyÕn. Cã ®iÒu hiÖn giê mô ¸c tÆc ®· quay vÒ cung Linh Thøu nói Phiªu DiÔu ch−a th× kh«ng tµi nµo biÕt râ. Mäi viÖc hµnh ®éng cÇn ®−îc toµn thÓ anh em th−¬ng nghÞ kü cµng. NhÊt lµ ba vÞ Mé Dung c«ng tö, §oµn c«ng tö, BÊt B×nh ®¹o tr−ëng cã cao kiÕn g× xin nãi cho nghe. §oµn Dù nãi: - Nh©n lóc ng−êi ta gÆp n¹n mµ ¸m to¸n th× ®©u ph¶i lµ hµnh ®éng cña ng−êi qu©n tö? T¹i h¹ ch¼ng ý kiÕn chi hÕt, mµ dï cã ý kiÕn ch¨ng n÷a còng kh«ng tiÖn nãi ra. ¤ l·o ®¹i biÕn s¾c toan ®¸p lêi th× BÊt B×nh ®¹o nh©n nh×n h¾n ®−a m¾t ra hiÖu, råi tñm tØm c−êi nãi: - §oµn huynh ®· b¶o ®øng bµng quan kh«ng gióp bªn nµo, nªn kh«ng chÞu ®−a ý kiÕn ra. §ã lµ th−êng t×nh! ¤ l·o ®¹i, b©y giê chóng ta muèn tiÕn ®¸nh nói Phiªu DiÔu th× cÇn nhÊt lµ ph¶i biÕt râ thùc h− trong cung Linh Thøu. Bän ®éng chóa cïng ¤ huynh c¶ th¶y chÝn ng−êi ®· lªn nói th¸m thÝnh, vËy sau khi mô ¸c tÆc rêi khái cung Linh Thøu th× trong cung cßn l¹i bao nhiªu tay cao thñ? C¸ch bè trÝ thÕ nµo? ¤ huynh tuy kh«ng biÕt hÕt nh−ng ch¾c còng hiÓu ®−îc mét ®«i phÇn, xin ¤ huynh nãi ra ®Ó c¸c vÞ liÖu ®Þnh. ¤ l·o ®¹i nãi: - Nãi ra thiÖt m¾c cì! Chóng t«i ®Õn dß xÐt cung Linh Thøu mµ thùc ra ch¼ng ai d¸m vµo th¸m thÝnh. C¶ chÝn ng−êi ph¶i hÕt søc Èn nÊp vµ chØ sî gÆp ph¶i mét nh©n vËt lîi h¹i Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung nµo th× nguy to. T¹i h¹ nÊp ë trong v−ên hoa phÝa sau cung bÞ mét ¶ n÷ ®ång b¾t gÆp. Coi c¸ch ¨n mÆc cña ¶ nµy th× biÕt ¶ lµ mét ®øa nha hoµn. T¹i h¹ tr¸nh kh«ng kÞp bÞ ¶ nh×n râ mÆt. Sî ¶ tiÕt lé bÝ mËt, t¹i h¹ liÒn nhÈy xæ l¹i thi triÓn phÐp cÇm n· muèn n¾m ¶ l¹i. ThiÖt lµ mét sù liÒu lÜnh kh«ng kÓ g× ®Õn tÝnh m¹ng n÷a. Ta nªn hiÓu r»ng mäi nh©n vËt trong cung Linh Thøu kh«ng ph¶i tÇm th−êng. Dï ¶ chØ lµ mét ®øa trÎ nÝt nh−ng biÕt ®©u vâ c«ng ¶ ch¼ng rÊt thÇn diÖu? T¹i h¹ tù biÕt cö ®éng cña m×nh m−êi phÇn chÕt chÝn... ¤ l·o ®¹i nãi tíi ®©y th× giäng nãi run lªn, tá ra khi ®ã h¾n l©m vµo t×nh tr¹ng cùc kú nguy hiÓm, b©y giê nhí ®Õn h·y cßn ph¸t ín. Mäi ng−êi l¼ng lÆng ngåi nghe ¤ l·o ®¹i thuËt chuyÖn, m¾t thÊy h¾n lóc nµy vÉn ®−îc b×nh yªn v« sù th× nghÜ ngay ®Õn khi h¾n cã gÆp nguy hiÓm g× th× råi còng tho¸t khái ®−îc. Nh−ng nh÷ng ng−êi nµy hÔ ®éng nghÜ ®Õn Thiªn S¬n §ång Mç lµ l¹i rïng m×nh, thÕ mµ ¤ l·o ®¹i d¸m lªn tËn nói Phiªu DiÔu hµnh ®éng th× dï h¾n cã v× t×nh tr¹ng b¾t buéc mµ ph¶i liÒu lÜnh m¹o hiÓm còng lµ mét tay lín mËt v« cïng, nÕu lµ h¹ng ng−êi tÇm th−êng th× ®µnh bã tay chÞu chÕt, nªn ai còng sinh lßng béi phôc h¾n. ¤ l·o ®¹i kÓ tiÕp: - T¹i h¹ x«ng vµo råi vËn dông toµn lùc thi triÓn ngay tuyÖt chiªu "Hæ tr¶o c«ng". Lóc ®ã t¹i h¹ ®· ®Þnh bông s½n, nÕu mét chiªu mµ kh«ng b¾t ®−îc con nhá, ®Ó nã chØ kÞp la lªn mét tiÕng cho nh÷ng tay tiÕp viÖn ®Õn n¬i th× m×nh chØ cßn c¸ch tõ trªn ngän nói cao tr¨m tr−îng nh¶y xuèng tù vÉn mét c¸ch mau lÑ sung s−íng, nhÊt ®Þnh kh«ng ®Ó lät vµo tay mô ¸c tÆc råi mµ chÞu ®ùng nh÷ng cuéc hµnh h¹ d· man tµn nhÉn. Ngõng mét lóc, ¤ l·o ®¹i kÓ tiÕp: - Ngê ®©u... tay tr¸i t¹i h¹ chôp xuèng vai con nhá, tay ph¶i n¾m chÆt ®−îc c¸nh tay nã, mµ nã tuyÖt kh«ng kh¸ng cù chi hÕt. Ng−êi nã chØ l¹ng ®i mét c¸i råi ng· l¨n ra. Toµn th©n nã kh«ng mét chót khÝ lùc, d−êng nh− nã kh«ng cã vâ c«ng chi hÕt. Mäi ng−êi ngåi nghe ®Òu ng¹c nhiªn th× ¤ l·o ®¹i l¹i nãi: - Lóc ®ã t¹i h¹ mõng rì kh«ng biÕt ®Õn thÕ nµo mµ kÓ, mõng ®Õn nçi bñn rñn c¶ ch©n tay. Nãi ra ch¼ng bâ lµm trß c−êi cho c¸c vÞ. Con nhá ®ã ng· ra råi th× c¸i con ng−êi ¤ l·o ®¹i v« vÞ nµy xuýt n÷a còng ng· theo. Nghe ¤ l·o ®¹i nãi ®Õn ®©y, mäi ng−êi ®Òu c−êi å lªn, ®Çu ãc c¶m thÊy khoan kho¸i, trót bá h¼n nh÷ng chuyÖn lo l¾ng hoang mang trong gi©y l¸t. Tuy ¤ l·o ®¹i tù c−êi m×nh lµ con ng−êi nh¸t gan, chØ bông n¸t d¹, qu¸ lo nh÷ng chuyÖn kh«ng ®©u, nh−ng ai nÊy ®Òu cho h¾n lµ mét tay dòng c¶m phi th−êng v× h¾n d¸m lªn tËn nói Phiªu DiÔu b¾t ng−êi lµ lµm mét viÖc kinh thiªn ®éng ®Þa. ¤ l·o ®¹i gi¬ tay ra vÉy, mét tªn thñ h¹ cña h¾n liÒn x¸ch mét c¸i tói v¶i ®en ch¹y ra. G· ®Æt tói xuèng tr−íc mÆt ¤ l·o ®¹i. ¤ l·o ®¹i cëi miÖng tói kÐo thÊp xuèng, ®Ó lé ra mét con ng−êi. Ai nÊy ®Òu å lªn mét tiÕng, ng−êi ®øng trong tói th©n h×nh bÐ nhá vµ chØ lµ mét ®øa trÎ nÝt con g¸i. - Con nhá nµy ¤ mç b¾t ë trªn nói Phiªu DiÔu ®em vÒ ®ã. Mäi ng−êi hß reo Çm trêi: - Hoan h« ¤ l·o ®¹i! - ¤ l·o ®¹i bÊt hñ! - ¤ l·o ®¹i qu¶ lµ mét tay anh hïng h¶o h¸n! Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - QuÇn tiªn ba m−¬i s¸u ®éng, b¶y m−¬i hai ®¶o xin t«n ¤ l·o ®¹i lªn lµm thñ l·nh! TiÕng hoan h« cña mäi ng−êi xen lÉn víi tiÕng khãc u ó. TiÕng khãc ®ã ë miÖng con nhá bËt ra, nã hai tay b−ng mÆt khãc nøc në. ¤ l·o ®¹i nãi: - Chóng t«i b¾t ®−îc nhá nµy råi, vÉn n¬m níp lo sî cã ng−êi biÕt ra r−ît theo, nªn hÊp tÊp ch¹y xuèng nói liÒn. Lóc hái con nhá nµy th× thËt lµ ®¸ng buån, kh«ng khai th¸c ®−îc chót g× v× nã lµ mét ®øa c©m. Ban ®Çu chóng t«i t−ëng nã gi¶ vê, ®· nghÜ ra bao nhiªu biÖn ph¸p ®Ó thö th¸ch. Cã lóc l¹i bÊt th×nh l×nh thÐt vµo sau l−ng nã mét tiÕng thËt to thö xem nã cã giËt m×nh kh«ng. Nh−ng thö ®i thö l¹i m·i, nã vÉn hoµn c©m. Mäi ng−êi nghe tiÕng con nhá khãc u ó th× biÕt r»ng qu¶ nhiªn nã c©m thËt, cã ®iÒu tiÕng khãc nã lanh l¶nh, ®óng lµ tiÕng khãc cña ®øa con nÝt. Gi÷a ®¸m ®«ng cã ng−êi cÊt tiÕng hái: - ¤ l·o ®¹i! Nã ®· kh«ng biÕt nãi, sao kh«ng viÕt ch÷ thö hái xem nã cã hiÓu kh«ng? ¤ l·o ®¹i ®¸p: - Nã ch¼ng hiÓu chi hÕt! Chóng t«i ®· dïng ®ñ c¸ch, nµo d×m xuèng n−íc l¹nh, nµo dóng vµo n−íc nãng, nµo b¾t nhÞn ®ãi, ch¼ng cßn thiÕu c¸ch g× mµ xem ra nã kh«ng ph¶i lµ ®øa quËt c−êng. ThiÖt lµ mét ®øa nhá võa c©m võa ngu ngèc. §oµn Dù kh«ng nhÞn ®−îc, c−êi kh»ng khÆc nãi: - Dïng nh÷ng thñ ®o¹n ®ª hÌn ®Ó hµnh h¹ mét c« bÐ, thÕ mµ kh«ng biÕt nhôc? ¤ l·o ®¹i nãi: - Chóng t«i bÞ mô Thiªn S¬n §ång Mç hµnh h¹ cßn th¶m khèc d· man gÊp m−êi. M×nh cã tr¶ o¸n mét chót ®· thÊm vµo ®©u, nhôc g× mµ nhôc? §oµn Dù nãi: - C¸c vÞ cã b¸o thï tr¶ o¸n th× ph¶i ®èi phã víi chÝnh mô Thiªn S¬n §ång Mç míi hîp lý. Ai ®êi l¹i ®i ¨n thua víi ®øa con nÝt th× ®−îc Ých g×? ¤ l·o ®¹i nãi: - Còng cã Ých chø!... Råi h¾n cÊt cao giäng, nãi: - C¸c vÞ huynh ®Ö! H«m nay chóng ta ®ång t©m hiÖp lùc l¹i lªn nói Phiªu DiÔu ph¶n kh¸ng. KÓ tõ giê phót nµy, phóc cïng h−ëng, ho¹ cïng chÞu. VËy chóng ta ph¶i uèng m¸u ¨n thÒ, m−u ®å viÖc lín. VÞ nµo kh«ng ®ång ý cho biÕt? ¤ l·o ®¹i hái liÒn hai c©u kh«ng thÊy cã tiÕng ng−êi ®¸p l¹i. Khi h¾n hái ®Õn c©u thø ba th× mét ®¹i h¸n cao lín ®øng lªn kh«ng nãi g× råi trë gãt quay vÒ phÝa t©y mµ ch¹y. ¤ l·o ®¹i lín tiÕng gäi: - Khu ®¶o chóa KiÕm Ng−! §¹i h¸n vÉn kh«ng tr¶ lêi, cø c¾m ®Çu ch¹y nh− bay. Y ch¹y lÑ qu¸ chõng, míi chíp m¾t ®· ch¹y quanh hÕt mét khu thung lòng. Mäi ng−êi la lªn: - Th»ng cha nµy nh¸t gan, ch−a l©m trËn ®· bá ch¹y. Mau ng¨n chÆn h¾n l¹i! M−êi mÊy ng−êi lËp tøc r−ît theo. Nh÷ng ng−êi nµy ®Òu vµo lo¹i khinh c«ng rÊt giái, nh−ng Khu ®¶o chóa ®· ch¹y xa råi, ch¼ng hiÓu hä cßn ®uæi kÞp n÷a kh«ng? BÊt th×nh l×nh mét tiÕng ró thª th¶m tõ phÝa sau nói väng l¹i. Mäi ng−êi ®Òu kinh ng¹c, nh×n nhau thÊt s¾c. C¶ m−êi mÊy ng−êi ®i r−ît Khu ®¶o chóa cïng dõng b−íc. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Bçng nghe mét luång giã rÝt lªn vï vï, mét vËt h×nh trßn nh− qu¶ bãng tõ sau nói vät lªn trªn kh«ng bay tíi rít vµo gi÷a ®¸m ®«ng. ¤ l·o ®¹i véi nhÈy tung ng−êi lªn gi¬ tay ra ®ãn lÊy vËt trßn trÜnh ®ã, soi vµo ¸nh ®Ìn sai th× lµ mét chiÕc ®Çu l©u, m¸u thÞt bÇy nhÇy! © HQD Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2