intTypePromotion=1

Lục mạch thần kiếm - tập 88

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
91
lượt xem
19
download

Lục mạch thần kiếm - tập 88

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 88', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 88

 1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Håi thø t¸m m−¬i t¸m Nhµ s− H− Tróc l¹i xuÊt hiÖn Mäi ng−êi nh×n l¹i bé mÆt thñ cÊp nµy th× thÊy r©u ®©m tua tña, hai m¾t trßn xoe, chÝnh lµ Khu ®¶o chóa, ng−êi võa bá hµng ngò trèn ch¹y ®i. ¤ l·o ®¹i run sî la lªn: - Trêi ¬i! Khu ®¶o chóa!... Trong lóc hèt ho¶ng, h¾n nghÜ kh«ng ra Khu ®¶o chóa võa trèn ®i t¹i sao ®· mÊt m¹ng mau ®Õn thÕ? Råi trong cã h¾n bçng næi lªn mét ý niÖm cùc kú khñng khiÕp. H¾n tù hái: - Ch¼ng lÏ Thiªn S¬n §ång Mç d· ®Õn ®©y råi −? Bçng nghe BÊt B×nh ®¹o nh©n cÊt tiÕng c−êi ha ha råi nãi:: - KiÕm ThÇn! KiÕm ThÇn! Qu¶ nhiªn danh bÊt h− truyÒn! KiÕm ThÇn huynh canh g¸c thËt lµ nghiªm mËt! PhÝa sau khu thung lòng mét thanh ©m trong trÎo väng l¹i: - KÎ nµo ®· l©m trËn mµ bá trèn th× ai tr«ng thÊy còng cã quyÒn giÕt chÕt. Xin c¸c vÞ ®éng chóa, ®¶o chóa miÔn tr¸ch cho t¹i h¹ ®iÒu ®ã. Mäi ng−êi ®ang ë trong c¬n sî h·i bÊy giê míi hoµn hån, ®ång thanh nãi: - May ®−îc KiÕm ThÇn trõ diÖt qu©n ph¶n nghÞch ®Ó ®¹i sù cña chóng ta kh«ng bÞ ph¸ ho¹i, thÕ th× cßn g× hay b»ng! Mé Dung Phôc cïng bän §Æng B¸ch Xuyªn ®Òu nghÜ bông: - G· nµy tù x−ng lµ KiÕm ThÇn thËt lµ ng«ng cuång tù cao tù ®¹i. Dï kiÕm ph¸p y cã giái ®Õn ®©u ch¨ng n÷a th× còng kh«ng nªn tù x−ng lµ "thÇn". Trªn chèn giang hå m×nh ch−a tõng nghe thÊy nh©n vËt nµo cã c¸i biÖt hiÖu kú nh− vËy. Kh«ng hiÓu kiÕm ph¸p g· nµy h¬n m×nh ®Õn møc ®é nµo? ¤ l·o ®¹i c−êi thÇm võa råi ®· ®em lßng nghi hoÆc hoÆc vu v¬, råi h¾n lín tiÕng nãi: - Xin liÖt vÞ huynh ®Ö lÊy khÝ giíi ra. Mçi vÞ hoÆc chÐm mét nh¸t hoÆc ®©m mét mòi vµo ng−êi con lái nµy! Tuy ¶ c©m ®iÕc, nh−ng còng lµ mét nh©n vËt ë trong nói Phiªu DiÔu. Mòi ®ao cña chóng ta ®· dÝnh m¸u ¶ tøc lµ tõ nay trë ®i chóng ta cïng bän ng−êi nói Phiªu DiÔu sÏ thµnh hai phe ®èi ®Çu mét mÊt mét cßn. Hµnh ®éng nµy cßn khiÕn cho kÎ nµo ¨n ë hai lßng còng kh«ng thÓ lïi b−íc ®−îc n÷a. ¤ l·o ®¹i nãi xong, liÒn rót l−ìi quû ®Çu ®ao ra cÇm tay, ¸nh s¸ng xanh lÌ lÊp lo¸ng. Mäi ng−êi ®øng bªn ¤ l·o ®¹i ®Òu ngöi thÊy mét mïi tanh t−ëi tõ l−ìi ®ao Lôc b¹ H−¬ng lé ®ao tiÕt ra. §¸m ng−êi tô häp ®Òu hoan h«: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Ph¶i l¾m! Cã thÕ míi ®−îc! Mét khi chóng ta ®· cã lêi huyÕt thÖ ®ång minh víi nhau th× chØ cã tiÕn chø kh«ng cã tho¸i. Mé Dung Phôc chau mµy lÈm bÈm: - ¤ l·o ®¹i hµnh ®éng thÕ nµy kh¸c nµo bµy trËn quay l−ng xuèng s«ng, chØ cã tiÕn míi sèng, hÔ tho¸i lµ chÕt, khiÕn cho kh«ng ai d¸m hai lßng. Tuy vô nµy tµn nhÉn thËt ®©y, nh−ng ®· lµ ng−êi tõng tr¶i giang hå th× dï gÆp nh÷ng sù tµn nhÉn h¬n thÕ nµy n÷a còng lµ th−êng. Y nghÜ vËy råi ch¼ng bËn t©m ®Õn n÷a. §oµn Dù thÊy thÕ, kh«ng nhÉn n¹i ®−îc, lín tiÕng la lªn: - Lµm thÕ kh«ng ®−îc ®©u! NhÊt ®Þnh lµ kh«ng ®−îc! Mé Dung huynh! Mé Dung huynh nªn ra tay ng¨n c¶n, ®õng ®Ó hä hµnh ®éng bÊt nh©n nh− vËy míi ph¶i. Mé Dung Phôc l¾c ®Çu nãi: - §oµn huynh! TÊt c¶ th©n thÕ cïng tÝnh m¹ng ng−êi ta ®Òu rµng buéc vµo hµnh ®éng nµy. Chóng ta lµ ng−êi ngoµi ch¼ng nªn can thiÖp vµo viÖc cña hä. §oµn Dù ®éng lßng nghÜa hiÖp, tøc giËn nãi: - §· lµ bËc ®¹i tr−îng phu th× gi÷a ®−êng gÆp chuyÖn bÊt b×nh còng kh«ng thÓ nh¾m m¾t bá qua ®−îc. V−¬ng c« n−¬ng! Dï c« n−¬ng cã tr¸ch m¾ng t¹i h¹ còng ®µnh chÞu, t¹i h¹ kh«ng thÓ kh«ng cøu c« bÐ kia ®−îc. Nh−ng... khèn nçi, søc t¹i h¹ kh«ng trãi næi con gµ th× dï cã muèn cøu c« ta còng khã lßng lµm ®−îc! Råi chµng quay sang cÇu cøu §Æng B¸ch Xuyªn vµ C«ng D· Cµn, hái: - Trêi ¬i! §Æng c«ng! C«ng D· c«ng! Sao nhÞ vÞ kh«ng ®éng thñ ®i! Chµng l¹i kªu c¶ ®Õn Bao BÊt §ång cïng Phong Ba ¸c: - Bao huynh! Phong huynh! §Ö x«ng vµo cøu ng−êi råi Bao huynh cïng Phong huynh tiÕp øng cho ®Ö ®−îc kh«ng? Bän §Æng B¸ch Xuyªn bèn ng−êi bao giê còng hµnh ®éng theo ý Mé Dung Phôc. Chóng thÊy y kh«ng muèn dóng tay vµo vô nµy ®µnh nh×n §oµn Dù l¾c ®Çu. G· nµo còng tá vÎ bÇn thÇn. ¤ l·o ®¹i thÊy §oµn Dù kªu gäi hÕt ng−êi nä ®Õn ng−êi kia ®Ó ng¨n trë hµnh ®éng cña bän h¾n, th× nghÜ thÇm: - Th»ng cha nµy c«ng lùc rÊt cao th©m. G· mµ sinh sù th× thiÖt khã cho m×nh. NÕu m×nh cßn chÇn chê th× cßn sinh l¾m chuyÖn. ¢u lµ m×nh ®éng thñ ph¾t ®i cho xong. NghÜ vËy h¾n võa gi¬ l−ìi quû ®Çu ®ao lªn võa nãi: - ¤ l·o ®¹i xin ®éng thñ tr−íc tiªn! Råi toan bæ l−ìi ®ao xuèng c« bÐ ®øng trong tói v¶i. §oµn Dù la lªn: - Háng råi! Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Chµng vung ngãn tay ra chiªu "ThiÕu xung kiÕm" trong phÐp "Lôc M¹ch ThÇn KiÕm", phãng vµo quû ®Çu ®ao cña ¤ l·o ®¹i. Nh−ng phÐp "Lôc M¹ch ThÇn KiÕm" kh«ng ph¸t hay thu l¹i theo nh− ý muèn chµng. Cã lóc hiÖu nghiÖm, cã lóc kh«ng. Cã khi ch©n khÝ x«ng lªn ®Çy dÉy trong ng−êi, uy lùc cùc kú m·nh liÖt, cã khi l¹i kh«ng vËn dông cho néi lùc ph¸t ®éng ®−îc chót nµo. Lóc nµy chµng phãng chiªu nh−ng ch©n khÝ chØ vËn dông ®Õn bµn tay råi ngõng l¹i kh«ng ph¸t ra ®−îc mµ l−ìi ®ao cña ¤ l·o ®¹i ®· gi¸ng xuèng gÇn ®Õn m×nh c« bÐ. BÊt th×nh l×nh mét bãng ®en tõ phÝa sau mét t¶ng ®¸ lín vät ra. Bãng ®en gi¬ tay tr¸i lªn g¹t ph¾t l−ìi ®ao cña ¤ l·o ®¹i ra, cßn tay ph¶i chép ngay lÊy tói v¶i ®Æt lªn l−ng, câng lu«n c¶ c« g¸i lÉn c¸i tói nh»m vÒ mÐ t©y b¾c mµ ch¹y. Mäi ng−êi nhèn nh¸o c¶ lªn, la ã vang trêi võa x«ng vµo r−ît theo bãng ®en. Nh−ng bãng ®en c−íc lùc thÇn tèc, ch¹y nhanh nh− biÕn kh«ng ai ®uæi kÞp. §oµn Dù c¶ mõng, m¾t chµng s¸ng rùc lªn vµ ®· nhËn ra bãng ®en lµ ai. Chµng lín tiÕng la lªn: - TÐ ra lµ H− Tróc hoµ th−îng chïa ThiÕu L©m. H− Tróc s− huynh! §oµn mç xin ch¾p tay thi lÔ kÝnh mé s− huynh. Chïa ThiÕu L©m cña s− huynh lµ sao B¾c §Èu, lµ nói Th¸i S¬n cña vâ l©m, qu¶ nhiªn danh bÊt h− truyÒn! Ng−êi c−íp tói v¶i ®ùng c« bÐ chÝnh lµ H− Tróc hoµ th−îng. H− Tróc h«m gÆp §inh Xu©n Thu trong ph¹n ®iÕm råi t¹i ®ã x¶y ra cuéc ¸c ®Êu kinh hån. Nhµ s− ®éi c¸i bµn lï lï ®i ra. §inh Xu©n Thu phãng ch−ëng ®¸nh vì tan c¸i bµn khiÕn cho nhµ s− ph¶i mét phen hó vÝa c−íp ®−êng ch¹y trèi chÕt. H− Tróc ch¹y ra khái ph¹n ®iÕm råi toan ®i t×m s− b¸ lµ bän TuÖ Ph−¬ng ®Ó xem ng−êi chØ thÞ ra sao. Ta nªn biÕt r»ng tõ lóc s− b¸ cña H− Tróc lµ HuyÒn N¹n ®¹i s− bÞ chÕt v× ph¸t ch−ëng cña y, H− Tróc kinh h·i v« cïng kh«ng biÕt lµm thÕ nµo ®−îc. Y l¹i ch−a cã kinh nghiÖm b«n tÈu giang hå, ®−êng lèi kh«ng biÕt, ch¼ng kh¸c g× con chim bÞ tªn, kh«ng d¸m gÆp ai n÷a mµ còng kh«ng d¸m vµo qu¸n trä, chØ t×m vµo nh÷ng nÎo ®−êng s¬n d· hÎo l¸nh mµ ®i lang thang. H− Tróc gÆp thêi kú ba m−¬i s¸u ®éng chóa vµ b¶y m−¬i hai ®¶o chóa −íc hÑn ®Õn héi häp t¹i hang nói V« Danh. Nh÷ng ng−êi nµy ®Òu ®em ®Ö tö th©n tÝn ®i theo nªn sè ng−êi rÊt ®«ng. H− Tróc däc ®−êng ®· gÆp bän nµy. Nhµ s− thÊy hä h×nh dung cæ qu¸i, hµnh tung kú bÝ, liÒn ®éng tÝnh hiÕu kú. Y bÝ mËt theo hä ®Õn ®©y ®Ó xem hä lµm g×. TÊt c¶ nh÷ng t×nh tr¹ng b÷a nay nhµ s− ®Òu ®−îc m¾t thÊy tai nghe, nh−ng y ch¼ng hiÓu g× vÒ nh÷ng chuyÖn ©n o¸n trªn chèn giang hå. B¶n tÝnh H− Tróc ®Çy lßng nghÜa hiÖp, s½n d¹ tõ bi. Y thÊy ¤ l·o ®¹i gi¬ quû ®Çu ®ao lªn toan chÐm mét ®øa nhá c©m ®iÕc, mµ c« ta kh«ng cã mét chót lùc l−îng nµo ®Ó kh¸ng cù, lßng y kh«ng nì bá qua c¶nh hiÕp ®¸p v« lý nµy. Y bÊt chÊp ai ph¶i ai tr¸i vµ cè cøu cho b»ng ®−îc c« bÐ. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Lóc Êy y ®øng sau t¶ng ®¸ lín nh¶y vät ra c−íp lÊy c¸i tói v¶i ®Ó lªn l−ng ch¹y liÒn. H− Tróc vâ c«ng rÊt tÇm th−êng, nh−ng ®· ®−îc ch−ëng m«n ph¸i Tiªu Dao ®em c«ng phu b¶y m−¬i n¨m tu luyÖn truyÒn thô cho y lµm truyÒn nh©n. Nhµ s− sau khi ®−îc h−ëng thô toµn bé néi lùc cña s− phô, ch©n nguyªn m·nh liÖt v« cïng, quyÕt nhiªn bän ¤ l·o ®¹i, BÊt B×nh ®¹o nh©n kh«ng thÓ b× kÞp. H− Tróc câng tói v¶i lªn l−ng, ch¹y nhanh nh− bay lªn dèc nói. Ngän nói nµy c©y rõng rËm r¹p, chØ trong chèc l¸t lµ ®· kh«ng ai nh×n thÊy tung tÝch nhµ s− n÷a. Bao nhiªu ¸m khÝ cña c¸c ®éng chóa, ®¶o chóa phãng theo nÕu kh«ng c¾m vµo th©n c©y th× còng bÞ cµnh l¸ hÊt rít xuèng ®Êt. Mäi ng−êi thÊy H− Tróc c−íc bé mau lÑ phi th−êng vµ chØ hÊt tay mét c¸i, nhµ s− ®· g¹t ®−îc ¤ l·o ®¹i ra th× biÕt néi lùc y còng ghª gím l¾m. Hä l¹i thÊy §oµn Dù b¶o y lµ mét vÞ hoµ th−îng chïa ThiÕu L©m. Mét khi ®· nghe ®Õn tiÕng t¨m chïa ThiÕu L©m, ng−êi nµo còng ®em lßng khiÕp sî, nÓ nang, kh«ng muèn bøc b¸ch qu¸ ®é. ChØ v× vô nÇy rÊt quan träng nªn hä kh«ng d¸m bá qua. ThÊy ®øa nhá kia ®−îc nhµ s− chïa ThiÕu L©m cøu tho¸t câng ch¹y, hä nghÜ r»ng nÕu kh«ng giÕt ®−îc c« bÐ ®i ®Ó bÞt miÖng th× cuéc m−u ®å nµy lËp tøc sÏ bÞ tiÕt lé ra ngoµi vµ mèi ho¹ bÊt tr¾c sÏ x¶y ®Õn ngay, nªn mäi ng−êi gäi nhau om sßm ch¹y vµo rõng sôc t×m. Ngän nói nµy ®· cao ngÊt trêi, rõng c©y rËm r¹p um tïm mµ trªn ®Ønh nói l¹i ®Çy tuyÕt phñ tr¾ng xo¸. Muèn lªn ®−îc ®Õn chç cao nhÊt, nh÷ng tay khinh c«ng tuyÖt vêi còng ph¶i trÌo Ýt ra lµ n¨m s¸u ngµy. BÊt B×nh ®¹o nh©n ®ét nhiªn cÊt tiÕng la gäi: - Anh em bÊt tÊt ph¶i hoang mang. Nhµ s− ®ã ®· lªn ®Ønh nói tøc lµ ®i vµo b−íc ®−êng cïng, trõ phi y cã bay lªn trêi mÊt, cßn ngoµi ra kh«ng cã c¸ch nµo tho¸t ®−îc. Chóng ta cø canh g¸c kh¾p c¸c ng¶ d−íi ch©n nói lµ y hÕt ®−êng ®i xuèng. Mäi ng−êi nghe BÊt B×nh ®¹o tr−ëng nãi vËy míi h¬i yªn d¹. ¤ l·o ®¹i liÒn ph©n phèi mäi ng−êi canh g¸c kh¾p c¸c nÎo ®−êng th«ng lªn ®Ønh nói. Nh−ng h¾n vÉn cßn sî H− Tróc xuèng nói mµ bän canh g¸c kh«ng ®ñ søc ng¨n trë, hä liÒn chia mçi ng¶ ®−êng ra lµm ba chÆng. ChÆng trªn kh«ng chèng næi ®· cã chÆng gi÷a. D−íi chÆng gi÷a l¹i cßn chÆng d−íi cïng. Ngoµi ra hä cßn c¾t m−êi mÊy tay cao thñ ®i l¹i tuÇn tiÔu ®Ó kÞp thêi tiÕp øng. Bè trÝ cuéc canh g¸c xong råi, bän ¤ l·o ®¹i, BÊt B×nh ®¹o nh©n, Tang Thæ C«ng, Ho¾c ®éng chóa, Kh©m ®¶o chóa mÊy chôc ng−êi ®i lªn ®Ønh nói lôc t×m, cÇn diÖt cho ®−îc nhµ s− nµy ®Ó trõ mèi lo vÒ sau. Bän Mé Dung Phôc trÊn gi÷ ë con ®−êng vÒ mÐ ®«ng. Tuy ngoµi mÆt hä xin bän nµy phßng thñ mÐ ®«ng mµ thùc ra lµ hä kh«ng muèn cho bän ng−êi ®ã dù vµo vô nµy. Mé Dung Phôc còng hiÓu nh− vËy. Y biÕt bän ¤ l·o ®¹i vÉn cßn cã lßng nghi kþ m×nh, nh−ng chØ tñm tØm c−êi, dÉn bän §Æng B¸ch Xuyªn gi÷ con ®−êng mÐ ®«ng, chø kh«ng nãi g×. §oµn Dù ch¼ng cÇn e dÌ chi hÕt, chµng lín tiÕng khen H− Tróc lµ bËc ®¹i anh hïng, ®¹i h¶o h¸n kh«ng ngít miÖng, khiÕn bän ¤ l·o ®¹i rÊt c¨m tøc. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Nh¾c l¹i H− Tróc võa ®Ò khÝ võa ch¹y lªn nói, th× thÊy cµng lªn cao rõng c©y cµng rËm r¹p. PhÝa sau vÉn nghe tiÕng ng−êi huyªn n¸o r−ît theo nh−ng mçi lóc mét nhá ®i. Lóc nhµ s− ra tay cøu ng−êi chØ v× lßng nghÜa hiÖp thóc ®Èy. B©y giê y míi nghÜ ®Õn vâ c«ng bän ng−êi nµy ®· ghª gím l¹i cã mét sè rÊt ®«ng, mµ thñ ®o¹n ng−êi nµo còng v« cïng ®éc ¸c. ChØ mét tªn trong ®èi ph−¬ng ra tay lµ m×nh ®· kh«ng ®Þch næi, huèng chi hä ®«ng ng−êi nh− thÕ. NghÜ vËy, nhµ s− ®©m ra sî h·i v« cïng lÈm bÈm mét m×nh: - B©y giê chØ cßn c¸ch t×m ®Õn mét n¬i nµo thËt kÝn ®¸o, vµo ®ã Èn nóp ®Ó hä kh«ng t×m ®Õn n¬i ®−îc th× tÝnh m¹ng m×nh còng nh− tÝnh m¹ng c« bÐ nµy míi gi÷ ®−îc an toµn. Lóc nµy nhµ s− l©m vµo t×nh tr¹ng ®èi kh«ng cÇn t×m Ên, ®i kh«ng cÇn t×m ®−êng. Cø nh¾m m¾t ®i vµo chç nµo c©y cèi cùc kú rËm r¹p lµ x«ng pha ®i vµo. Còng may mµ néi lùc y ®Çy rÉy, ch¹y gÇn hai giê mµ ch¼ng thÊy mÖt nhäc chi hÕt. Nhµ s− l¹i ch¹y mét lóc n÷a th× trêi s¸ng râ. Ch©n y dÉm lªn nh÷ng chç ®Çy tuyÕt ®éng, th× ra y ®· ch¹y ®Õn khu rõng ©m u, ¸nh s¸ng mÆt trêi ch−a lät vµo ®−îc nªn tuyÕt vÉn kh«ng tan. H− Tróc ®Þnh thÇn nh×n ®Þa thÕ xung quanh mét l−ît. Tr¸i tim nhµ s− vÉn ®Ëp th×nh thÞch. Nhµ s− tù hái: - Kh«ng biÕt m×nh ph¶i ch¹y trèn ®Õn ®©u míi yªn th©n? BÊt th×nh l×nh phÝa sau cã tiÕng qu¸t: - Th»ng quû con nµy giái thËt! Ng−¬i t−ëng trèn ®−îc −? Ta lµm cho ng−¬i ph¶i hæ thÑn mµ chÕt. H− Tróc giËt m×nh la lªn, la ho¶ng: - ói chao! Råi co giß ch¹y lªn ®Ønh nói nh− ng−êi ph¸t ®iªn. Nhµ s− ch¹y ®−îc mÊy dÆm n÷a míi d¸m dõng ch©n ngo¶nh ®Çu l¹i th× kh«ng thÊy cã ng−êi ®uæi theo. Y ®· h¬i yªn d¹, tù nãi mét m×nh: - Hay qu¸! Kh«ng cã ng−êi ®uæi theo n÷a råi. Nh−ng nhµ s− võa døt lêi th× sau l−ng l¹i cã tiÕng chÕ diÔu: - BËc nam tö tr−îng phu lµm g× mµ nh¸t gan qu¸ ®Õn thÕ. ThËt lµ loµi chuét nh¾t! H− Tróc l¹i sî cuèng cuång, cÊt b−íc ch¹y nh− bay, thanh ©m kia vÉn nheo nhÐo ë ®»ng sau: - §å nh¸t gan! §å ngu d¹i ch¼ng ra trß g× c¶! D−êng nh− thanh ©m chØ c¸ch chõng hai ba th−íc ë phÝa sau, ng−êi nãi ®ã cã thÓ víi tay ®Õn nhµ s− ®−îc. H− Tróc nghÜ thÇm: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Háng bÐt! ThiÖt lµ háng bÐt! Ng−êi nµy cã vâ c«ng cao c−êng ®Õn nh− thÕ ch¾c lµ m×nh kh«ng tho¸t khái ®éc thñ cña h¾n råi! Nhµ s− võa nghÜ võa gia t¨ng c−íc lùc ®Õn tét ®é, mçi lóc ch¹y mét mau h¬n. Thanh ©m kia l¹i lªn tiÕng: - §· nh¸t gan thÕ th× cßn træ tµi anh hïng cøu ng−êi lµm chi? Ta hái ng−¬i! Ng−¬i ®Þnh trèn ch¹y tíi ®©u? H− Tróc nghe tiÕng nãi ngay ë bªn tai, y sî qu¸, hai ch©n nhòn ra suýt n÷a tÐ xuèng. Y l¶o ®¶o mÊy b−íc råi quay ®Çu l¹i nh×n. Lóc nµy trêi ®· s¸ng râ. ¸nh s¸ng mÆt trêi chiÕu thÊu vµo c¶ khu rõng rËm r¹p tr«ng rÊt râ mµ tuyÖt kh«ng thÊy mét bãng ng−êi. H− Tróc nghÜ bông ch¾c ng−êi nµy Èn nÊp trong mét gèc c©y nµo gÇn ®Êy. Y liÒn cung kÝnh nãi: - TiÓu t¨ng thÊy ®¸m ng−êi ®ã lµm cµn toan s¸t h¹i mét c« bÐ nhá tuæi, nªn ch¼ng l−îng søc m×nh, ra tay cøu c« ta, thiÖt kh«ng d¸m tù x−ng lµ anh hïng hµo kiÖt. Thanh ©m kia l¹i lªn tiÕng c−êi l¹t nãi: - Ng−¬i mµ viÖc kh«ng biÕt tù l−îng søc m×nh th× chØ tæ r−íc lÊy khæ nhôc vµo th©n mµ th«i! Thanh ©m nµy vÉn vang lªn tùa hå ngay ë bªn tai. H− Tróc l¹i cµng kinh h·i, hèt ho¶ng quay ®Çu nh×n l¹i mµ phÝa sau nµo thÊy ai ®©u? Nhµ s− nghÜ bông: - Th©n ph¸p ng−êi nµy mau lÑ, xuÊt quû nhËp thÇn khiÕn m×nh kh«ng tr«ng thÊy ®−îc th× vâ c«ng y ch¾c ch¾n cßn cao h¬n m×nh ®Õn mÊy chôc lÇn. NÕu y cè ý gia h¹i th× chØ gi¬ tay lªn mét c¸i lµ ®Õn m−êi H− Tróc còng råi ®êi, chø ®õng nãi mét H− Tróc n÷a. V¶ nghe giäng nãi th× y chØ tr¸ch m×nh lµ bÊt tµi vµ nh¸t gan, d−êng nh− y kh«ng cïng mét phe víi ¤ l·o ®¹i th× ph¶i. NghÜ vËy, H− Tróc ®Þnh thÇn l¹i råi nãi: - TiÓu t¨ng bÊt tµi, mong r»ng tiÒn bèi chØ ®iÓm cho. Thanh ©m kia l¹i c−êi l¹t nãi: - Ng−êi cã ph¶i lµ ®å tö ®å t«n g× cña ta ®©u mµ ta chØ ®iÓm cho ng−¬i? H− Tróc hÊp tÊp ®¸p: - D¹, d¹!... TiÒn bèi d¹y chÝ lý. TiÓu t¨ng ¨n nãi cµn rì mong r»ng tiÒn bèi tha téi cho. Bªn ®Þch rÊt ®«ng ng−êi mµ tiÓu t¨ng kh«ng ph¶i lµ ®èi thñ cña hä. TiÓu t¨ng... tiÓu t¨ng muèn kiÕm ®−êng tÈu tho¸t. Nhµ s− nãi xong, l¹i ®Ò khÝ tiÕp tôc lªn ®Ønh nói. Thanh ©m sau l−ng lªn tiÕng: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Ngän nói nµy lµ chç tuyÖt lé. Bän chóng ë d−íi ch©n nói canh gi÷ c¶ råi. Ng−¬i cßn ®Þnh ch¹y ®i ®©u cho tho¸t? H− Tróc rÊt ®çi hoang mang, dõng b−íc l¹i ®øng thén mÆt ra, Êp óng: - TiÓu t¨ng... kh«ng biÕt tÝnh thÕ nµo ®−îc ®©y, mµ còng kh«ng biÕt râ ®−êng ®i. Xin tiÒn bèi më lßng tõ bi chØ ®iÓm cho mét lèi tho¸t. Thanh ©m ë sau l−ng l¹i bËt lªn tiÕng c−êi kh»ng khÆc råi nãi b»ng mét giäng h÷ng hê: - HiÖn thêi chØ cã hai ®−êng, tuú ng−¬i chän lÊy mét. H− Tróc hái: - Lµ nh÷ng ®−êng nµo? Thanh ©m kia ®¸p: - Mét lµ ng−¬i trë gãt quay vÒ ®−êng cò xuèng nói, x«ng vµo trïng vi cña ®Þch mµ giÕt hÕt bän yªu ma quû qu¸i ®ã ®i, thÕ lµ th−îng s¸ch. H− Tróc nãi: - §−êng nµy kh«ng xong råi. Mét lµ tiÓu t¨ng kh«ng ®ñ tµi n¨ng, hai lµ tiÓu t¨ng kh«ng muèn giÕt ng−êi. Thanh ©m kia nãi: - VËy ph¶i theo ®−êng thø hai. Ng−¬i tung m×nh nh¶y xuèng vùc s©u mu«n tr−îng cho th©n m×nh tan n¸t. ThÕ th× ®õng nãi mét ®iÒu chø ®Õn c¶ tr¨m ®iÒu còng gi¶i quyÕt xong hÕt! H− Tróc ngËp ngõng: - C¸i ®ã... Nhµ s− quay ®Çu nh×n l¹i: chç nµy kh¾p mÆt ®Êt ®Òu phñ tuyÕt. Y nh×n xuèng th× chØ thÊy cã mét vÕt ch©n m×nh mµ th«i chø kh«ng thÊy vÕt ch©n ng−êi thø hai nµo n÷a. Nhµ s− lÈm bÈm mét m×nh: - Ng−êi nµy ®i trªn tuyÕt mµ kh«ng lé vÕt ch©n th× vâ c«ng y cao biÕt ®Õn thÕ nµo mµ nãi? Thanh ©m kia l¹i hái: - Hai ®−êng ®ã ng−¬i tÝnh thÕ nµo? H− Tróc ®¸p: - Nh¶y xuèng vùc th¼m th× m¹ng tiÓu t¨ng chÕt ®· ®µnh råi, nh−ng cßn lµm liªn luþ c¶ ®Õn con nhá mµ tiÓu t¨ng ®· cøu ®em theo còng ph¶i chÕt víi m×nh. Nh− thÕ lµ cøu ng−êi mµ l¹i ho¸ ra h¹i ng−êi. Thanh ©m kia hái: - Ng−¬i cã liªn quan g× víi bän trªn nói Phiªu DiÔu? Sao kh«ng t×m c¸ch tho¸t lÊy th©n mµ cßn m¹o hiÓm cøu ng−êi ®ã lµm chi? Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung H− Tróc võa t¨ng gia c−íc lùc ch¹y thËt lÑ ®i lªn ®Ønh nói võa cÊt tiÕng ®¸p: - Nµo nói Phiªu DiÔu, nµo cung Linh Thøu g× g× ®i n÷a th× b÷a nay tiÓu t¨ng còng míi nghe thÊy lµ mét chø nµo cã quen biÕt ai trªn ®ã bao giê. TiÓu t¨ng lµ ®Ö tö ph¸i ThiÕu L©m ^^^ míi v©ng mÖnh s− phô xuèng nói lÇn ®Çu. BÊt luËn lµ ^^^ chèn giang hå tiÓu t¨ng ®Òu kh«ng cã mèi liªn quan ^^^ Thanh ©m kia c−êi nh¹t ®¸p: - Ng−¬i nãi vËy tøc lµ thÊy viÖc nghÜa th× ®em lßng dòng c¶m ra mµ hµnh ®éng vµ ng−¬i lµ mét vÞ tiÓu hoµ th−îng chïa ThiÕu L©m ph¶i kh«ng? H− Tróc ®¸p: - Lµ tiÓu hoµ th−îng th× ®óng sù thùc, cßn thÊy viÖc nghÜa mµ hµnh ®éng th× kh«ng d¸m nãi. TiÓu t¨ng ch¼ng cã kiÕn thøc g×, nªn cã nhiÒu hµnh ®éng cµn rì. HiÖn giê trong ®Çu ãc cßn v« sè vÊn ®Ò nan gi¶i kh«ng biÕt lµm thÕ nµo cho ph¶i. Thanh ©m kia nãi: - Néi lùc cña ng−¬i ®Çy rÉy trong m×nh thËt lµ hiÕm cã. Nh−ng c«ng lùc cña ng−¬i l¹i hoµn toµn kh«ng ph¶i thuéc ph¸i ThiÕu L©m lµ nghÜa lµm sao? H− Tróc ®¸p: - ChuyÖn nµy nãi ra dµi l¾m vµ chÝnh lµ mét vÊn ®Ò ®· lµm bËn ®Çu ãc tiÓu t¨ng. Thanh ©m kia giôc: - C¸i g× mµ ng−¬i b¶o nãi ra dµi víi nãi ra ng¾n. Ta kh«ng cho ng−¬i nãi l¨ng nh¨ng ®Ó b−ng bÝt dÊu quanh. Ng−¬i ph¶i nãi thËt ®i! Giäng nãi ra chiÒu s¾c bÐn muèn b¾t H− Tróc ph¶i nãi thËt, kh«ng cho tõ chèi. H− Tróc nhí l¹i T« Tinh Hµ ®· dÆn: danh tõ "ph¸i Tiªu Dao" lµ mét ®iÒu bÝ mËt, ngoµi ng−êi b¶n ph¸i ra kh«ng ®−îc nãi víi ai, nªn tuy nhµ s− biÕt ng−êi phÝa sau m×nh lµ mét bËc tiÒn bèi b¶n l·nh cùc kú cao th©m, nh−ng ®Õn mÆt mòi cßn ch−a tr«ng thÊy bao giê th× khi nµo d¸m ®em chuyÖn bÝ mËt träng ®¹i nh− vËy cña b¶n ph¸i ra bµy tá víi y. Nhµ s− nghÜ vËy liÒn ®¸p: - Xin tiÒn bèi l−îng thø cho. TiÓu t¨ng thùc t×nh cã nhiÒu nçi khæ t©m kh«ng thÓ tr×nh bµy víi tiÒn bèi ®−îc. Thanh ©m kia d»n giäng nãi: - Hõ! §· thÕ th× ng−¬i ®Æt ta xuèng th«i! H− Tróc giËt nÈy ng−êi lªn l¾p b¾p hái: - TiÒn bèi... b¶o sao? Thanh ©m kia nh¾c l¹i: - Ng−¬i ®Æt ta xuèng ®i! Nãi r¾c rèi g× l¾m thÕ? H− Tróc nghe thanh ©m nµy ®µn «ng ch¼ng ra ®µn «ng, ®µn bµ ch¼ng ra ®µn bµ. Cã ®iÒu giäng nãi nh− ng−êi giµ c¶. Råi nhµ s− tù hái: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Sao ng−êi nµy l¹i b¶o m×nh ®Æt y xuèng? Thùc m×nh kh«ng hiÓu ý tø c©u ®ã ra sao? Nhµ s− nghÜ vËy liÒn dõng b−íc quay ®Çu nh×n l¹i th× phÝa sau vÉn ch¼ng thÊy bãng mét ai. Nhµ s− cßn ®ang ng¬ ngÈn hå nghi th× thanh ©m kia cÊt tiÕng m¾ng: - G· thµy chïa xÊu xa nµy! Mau ®Æt ta xuèng. Ta ngåi trong c¸i tói v¶i ®eo trªn l−ng ng−¬i chø ë ®©u? Ng−¬i t−ëng ta lµ ai? H− Tróc hån vÝa lªn m©y. V× kinh h·i qu¸, y bu«ng tay ra liÒn. ChiÕc tói v¶i rít xuèng ®Êt ®¸nh "huþch" mét tiÕng. Ng−êi trong tói la lªn: - ói chao! TiÕng kªu ®au nµy còng ra vÎ mét ng−êi giµ. ChÝnh v× nghe tiÕng thanh ©m giµ l·o ®ã mµ H− Tróc còng la lªn mét tiÕng kinh hoµng råi hái: - TiÓu c« n−¬ng! TÐ ra lµ tiÓu c« n−¬ng ®Êy −? T¹i sao khÈu ©m c« nghe giµ ®Õn thÕ ®−îc? Nhµ s− døt lêi cói xuèng cëi miÖng tói v¶i råi n©ng ®ì c« bÐ dËy. C« nµy th©n h×nh nhá bÐ vµ thÊp lñn thñn chØ b»ng ®øa con nÝt chõng t¸m chÝn tuæi, vÎ mÆt rÊt non nít. T−íng m¹o c« tuy kh«ng ®Ñp l¾m nh−ng râ rµng lµ mét vÞ tiÓu c« n−¬ng. C« bÐ m×nh mÆc tÊm ¸o cµ sa cña trÎ nÝt. M¸i tãc ch¶i rÏ ra hai bªn buéc l¹i thµnh tr¸i ®µo. Cæ c« ®eo mét c¸i kho¸ b¹c. Nh−ng hai m¾t c« s¸ng nh− ®iÖn vµ nhanh loang lo¸ng. Lóc c« qu¾c m¾t nh×n H− Tróc tr«ng rÊt oai nghiªm khiÕn cho y ph¶i khiÕp sî. H− Tróc thÊy vÎ mÆt vµ th¸i ®é c« nµy rÊt lµ kú dÞ th× y h¸ hèc miÖng ra håi l©u kh«ng nãi nªn lêi. C« bÐ liÒn cÊt tiÕng nãi: - Ng−¬i thÊy bËc tr−ëng bèi mµ kh«ng thi lÔ. ThÕ th× cßn ra nghÜa lý g×? Cè nhiªn thanh ©m c« ra vÎ ng−êi giµ mµ vÎ mÆt còng rÊt nghiªm nghÞ. H− Tróc ngËp ngõng: - TiÓu... c« n−¬ng...! C« bÐ véi g¾t lªn: - TiÓu c« n−¬ng víi ®¹i c« n−¬ng c¸i g×? Ta lµ mç mç ®©y mµ! H− Tróc tñm tØm c−êi nãi: - HiÖn giê chóng ta ®ang h·m th©n vµo tuyÖt ®Þa, c« n−¬ng ch¼ng nªn nãi giìn. C« l¹i chui vµo trong tói nµy ®i ®Ó tiÓu t¨ng câng lªn l−ng mµ trÌo nói. ChØ trong chèc l¸t lµ bän ®Þch sÏ ®uæi ®Õn n¬i ®ã! C« bÐ ®¶o m¾t nh×n, ®ét nhiªn thÊy trªn ngãn tay nhµ s− thÊy ®eo mét c¸i nhÉn s¾t th× giËt m×nh hái: - Ng−¬i... ng−¬i ®eo c¸i g× thÕ kia? §−a ta coi thö! Nguyªn H− Tróc b¶n ý còng kh«ng muèn ®eo c¸i nhÉn s¾t nµy vµo ngãn tay. Nh−ng y biÕt ®ã lµ mét vËt rÊt träng yÕu kh«ng d¸m bá trong bäc, sî cã ngµy rít mÊt. Nhµ s− nghe c« bÐ hái tíi c¸i nhÉn liÒn c−êi ®¸p: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - §ã lµ mét vËt tÇm th−êng ch¶ cã g× ®¸ng coi c¶! C« bÐ ®ét nhiªn thß tay ra n¾m lÊy cæ tay tr¸i H− Tróc, ®Ó ý nh×n rÊt kü c¸i nhÉn nµy. H− Tróc chît nh×n thÊy ngãn tay c« g¸i rÊt lín, ch¼ng t−¬ng xøng víi th©n h×nh c« chót nµo. NhÊt lµ l−ng bµn tay c« ®· r¨n reo g©n xanh næi lªn, ch¼ng kh¸c g× tay mét bµ giµ ®Õn t¸m chÝn chôc tuæi. Nhµ s− kh«ng hiÓu t¹i sao ®øa con nÝt mµ da dÎ l¹i thÕ nµy? Y sî h·i qu¸ giËt m¹nh mét c¸i tho¸t ra khái n¾m tay cña ®èi ph−¬ng. C« bÐ l¹i hái: - C¸i nhÉn nµy cña ng−¬i ¨n c¾p cña ai? Thanh ©m cùc kú nghiªm kh¾c nh− ®Ó thÈm vÊn kÎ trém c−íp vËy. H− Tróc cã ý kh«ng b»ng lßng, nãi: - §· lµ kÎ xuÊt gia, ai còng ph¶i theo giíi luËt nghiªm kh¾c, ta nµo cã lµm viÖc trém c¾p? §©y lµ vËt cña ng−êi ta cho tiÓu t¨ng, mµ c« l¹i b¶o lµ cña ¨n c¾p? C« bÐ nãi: - Ng−¬i ®õng nãi quanh co! Ng−¬i b¶o lµ ®Ö tö chïa ThiÕu L©m, sao ng−êi ta l¹i cho ng−¬i c¸i nhÉn nµy? NÕu ng−¬i kh«ng nãi râ ®Çu ®u«i th× b÷a nay ta lét da rãc x−¬ng ng−¬i ra ®Ó ng−¬i ph¶i cùc kú ®au khæ ®ã. H− Tróc bÊt gi¸c bËt c−êi, y nghÜ bông: - NÕu m×nh kh«ng chÝnh m¾t tr«ng thÊy ng−êi, chØ tai nghe thanh ©m th× thËt ®· bÞ c« bÐ nµy lµm cho bë vÝa. Nhµ s− ®¸p: - TiÓu c« n−¬ng!... Ba tiÕng tiÓu c« n−¬ng võa ra khái miÖng th× ®ét nhiªn nghe ®¸nh "bèp" mét c¸i, m¸ bªn tr¸i nhµ s− ®· bÞ mét c¸i t¸t. C¸i t¸t nµy nghe vang tai nh−ng søc c« bÐ lóc ®ã d−êng nh− yÕu ®uèi nªn kh«ng ®au ®ín l¾m. H− Tróc tøc giËn hái: - Sao c« ®éng ra tay lµ ®· ®¸nh ng−êi? C« cßn bÐ thÕ mµ ®· cã hµnh ®éng d· man v« lÔ! C« bÐ nãi: - Ph¸p danh ng−¬i lµ H− Tróc! Hõ! Linh, HuyÒn, TuÖ, H−... ng−¬i lµ ®Ö tö ®êi thø t¸m m−¬i b¶y ph¸i ThiÕu L©m. Cã ph¶i ng−¬i kªu bän tiÓu hoµ th−îng HuyÒn Bi, HuyÒn Tõ, HuyÒn Th«ng, HuyÒn N¹n b»ng s− tæ kh«ng? H− Tróc giËt m×nh kinh h·i lïi l¹i mét b−íc. Y tù hái: - T¹i sao c« bÐ t¸m chÝn tuæi ®Çu nµy ®· biÕt lai lÞch c¸c bËc tr−ëng bèi nhµ m×nh, mµ l¹i d¸m gäi c¸c vÞ s− b¸ tæ, s− thóc tæ m×nh lµ HuyÒn Tõ, HuyÒn Bi b»ng tiÓu hoµ th−îng? C©u nãi cña c« ta ®©u cã ph¶i lµ h¹ng trÎ nÝt? Råi nhµ s− chît nghÜ ra, lÈm bÈm: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Trªn ®êi ng−êi ta ®ån r»ng cã chuyÖn hån ng−êi chÕt m−în x¸c. Hay lµ... cã linh hån mét vÞ tiÒn bèi nµo nhËp vµo ng−êi c« bÐ nµy? Bçng nghe c« bÐ l¹i giôc: - Ta hái ng−¬i, ph¶i th× ng−¬i b¶o r»ng ph¶i, kh«ng th× ng−¬i b¶o r»ng kh«ng ph¶i, sao l¹i kh«ng ®¸p? H− Tróc liÒn ®¸p: - C« n−¬ng nãi ®óng ®ã! Cã ®iÒu c« kªu c¶ vÞ ®¹i s− lµ ph−¬ng tr−îng b¶n tù b»ng tiÓu hoµ th−îng th× khÝ qu¸ ®Êy! C« bÐ nãi: - Y ch¶ lµ tiÓu hoµ th−îng th× lµ g×? Ta ngang hµng víi Linh M«n ®¹i s− lµ s− phô y. HuyÒn Tõ hÔ gÆp ta lµ kÝnh cÈn kªu b»ng tiÒn bèi. Ta kªu y b»ng tiÓu hoµ th−îng ®· m−êi mÊy n¨m nay råi, cã g× mµ ng−¬i b¶o "khÝ qu¸" víi ch¼ng "khÝ qu¸"? H− Tróc l¹i cµng kinh h·i. Linh M«n thiÒn s− lµ s− phô HuyÒn Tõ vµ lµ ®Ö tö ®êi thø t¸m m−¬i t− chïa ThiÕu L©m. Nh÷ng vÞ cao t¨ng næi tiÕng chïa ThiÕu L©m H− Tróc ®Òu biÕt c¶. Y cµng nghe c« bÐ nãi cµng tin trong ng−êi c« cã mét linh hån bËc tr−ëng bèi nµo nhËp vµo. NghÜ vËy nhµ s− liÒn hái: - ThÕ th×... thÕ th× c« lµ ai? C« bÐ ra vÎ tøc m×nh nãi: - Ban ®Çu ng−¬i gäi ta mét ®iÒu tiÒn bèi, hai ®iÒu tiÒn bèi, ta t−ëng ng−¬i lµ kÎ cung kÝnh biÕt lÔ. Sao b©y giê ng−¬i l¹i kªu ta b»ng c«? NÕu ta kh«ng nghÜ ®Õn ng−¬i ®· cã c«ng cøu ta th× mç mç nµy ®· phãng mét ch−ëng ®¸nh chÕt t−¬i c¸i m¹ng chã m¸ cña ng−¬i råi! H− Tróc võa nghe thÊy c« bÐ tù x−ng lµ mç mç th× ho¶ng hån nãi: - Mç mç! TiÓu t¨ng kh«ng d¸m hái ®Õn t«n tÝnh ®¹i danh n÷a! C« bÐ ®æi giËn lµm vui nãi: - ThÕ míi ph¶i chø! Ta h·y hái ng−¬i c¸i nhÉn s¾t nµy ë ®©u ra? H− Tróc ®¸p: - TiÓu t¨ng xin nãi rÊt thµnh thùc, ®ã lµ cña mét vÞ tiªn sinh ®· cho tiÓu t¨ng. Thùc ra tiÓu t¨ng còng kh«ng muèn nhËn, v× m×nh lµ ®Ö tö ph¸i ThiÕu L©m kh«ng ®−îc phÐp l·nh c¸i nhÉn nµy. Nh−ng vÞ l·o tiªn sinh ®ã ®Õn lóc l©m nguy kh«ng cho d·i bµy... C« bÐ ®ét nhiªn l¹i thß tay ra n¾m lÊy cæ tay H− Tróc, run run hái: - Ng−¬i nãi... vÞ tiªn sinh ®ã ®Õn lóc... l©m nguy ph¶i kh«ng? Y chÕt råi −? Kh«ng! Kh«ng! Ng−¬i h·y nãi t−íng m¹o vÞ tiªn sinh ®ã thÕ nµo cho ta biÕt ®i. H− Tróc ®¸p: - L·o tiªn sinh ®ã r©u dµi ba th−íc, mÆt ®Ñp nh− ngäc, phong ®é cùc kú tuÊn nh·. C« bÐ l¹i cµng run m¹nh h¬n, hái: - TÝnh m¹ng y lµm sao l¹i l©m nguy? Y lµ... mét tay b¶n l·nh... Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung C« bÐ ®ét nhiªn ®æi lßng bi th−¬ng ra lßng tøc giËn, qu¸t m¾ng: - G· thÇy chïa thèi tha nµy! V« Nhai Tö lµ mét tay b¶n lÜnh phi th−êng. Y ®· kh«ng "t¸n c«ng" th× lµm sao mµ chÕt ®−îc? Mét ng−êi nh− y cã lý ®©u chÕt dÔ dµng nh− vËy? H− Tróc sî h·i ch¼ng biÕt nãi sao, chØ gËt ®Çu ®¸p: - D¹, d¹! C« bÐ ®øng tr−íc mÆt nhµ s− tuy cßn nhá tuæi nh−ng oai thÕ rÊt nghiªm kh¾c, cã thÓ trÊn ¸p ®−îc ng−êi ®èi diÖn. H− Tróc võa kÝnh cÈn võa sî h·i c« ta, nªn kh«ng d¸m hÐ r¨ng c·i lý chót nµo mµ còng kh«ng d¸m hái l¹i, mÆc dÇu nhµ s− ch¼ng hiÓu g× hÕt. Y tù hái: "T¸n c«ng lµ thÕ nµo? Con ng−êi ta xÈy mét tý lµ chÕt dÔ nh− kh«ng, mµ theo lêi c« nµy th× chÕt ®−îc còng khã lµ nghÜa lµm sao?" C« bÐ l¹i hái: - Ng−¬i gÆp V« Nhai Tö ë ®©u? H− Tróc hái l¹i: - Ph¶i ch¨ng tiÒn bèi hái vÞ l·o tiªn sinh mÆt mòi kh«i ng«, s− phô Th«ng BiÖn tiªn sinh T« Tinh Hµ? C« bÐ ®¸p: - DÜ nhiªn lµ ta hái y. Hõ ! §Õn tªn tuæi y mµ ng−¬i còng kh«ng biÕt, th× ra ng−¬i chØ nãi dèi quanh, d¸m b¶o y ®· lÊy c¸i nhÉn s¾t nµy cho ng−¬i. Ng−¬i thËt lµ ®øa mÆt dÇy v« liªm sØ mµ cßn to gan lín mËt n÷a. H− Tróc hái: - TiÒn bèi cã quen biÕt V« Nhai Tö l·o tiªn sinh −? C« bÐ tøc m×nh qu¸t lªn: - Ta hái mi chø cã ph¶i mi hái ta ®©u? Ta nh¾c l¹i: Mi gÆp V« Nhai Tö ë ®©u? Nãi mau! H− Tróc ®¸p: - TiÓu t¨ng gÆp l·o tiªn sinh ®ã trªn mét ngän nói. Së dÜ cã cuéc gÆp gì nµy lµ v× tiÓu t¨ng ngÉu nhiªn ph¸ ®−îc mét thÕ cê kú bÝ mµ ra. C« bÐ gi¬ tay ra toan t¸t cho nhµ s− mét c¸i, nh−ng v× lóc nµy hai ng−êi ®øng ®èi diÖn nhau mµ c« thÊp lñn thñn, tay c« v−¬n lªn chØ ®Õn tr−íc ngùc H− Tróc mµ th«i, nªn c« l¹i rôt tay vÒ kh«ng t¸t n÷a. C« hÇm hÇm næi giËn qu¸t m¾ng: - Mi thiÖt lµ mét g· hay nãi loanh quanh. ThÕ cê kú bÝ ®ã bÇy ra ®· mÊy chôc n¨m, bao nhiªu kÎ sÜ tµi trÝ kh¾p thiªn h¹ cßn ch−a ph¸ ®−îc, huèng chi lµ g· thÇy chïa dèt nh− bß mµ l¹i ph¸ ®−îc −? Mi cßn nãi huªnh hoang th× ta kh«ng nÓ mi n÷a ®©u! H− Tróc nãi: - Thùc ra th× tiÓu t¨ng lµm g× ph¸ næi thÕ cê bÝ hiÓm nµy. Nh−ng khi ®ã tiÓu t¨ng ë vµo thÕ c−ìi cäp, Th«ng BiÖn tiªn sinh bøc b¸ch tiÓu t¨ng ph¶i ®i mét n−íc cê. TiÓu t¨ng ngu xuÈn cã biÕt g× ®©u, ®µnh nh¾m m¾t l¹i, cÇm qu©n cê ®Æt bõa xuèng bµn. Ngê ®©u qu©n cê Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung ®Æt xuèng n−íc chÑn häng khiÕn cho mét ®¸m qu©n ®en bªn m×nh ph¶i chÕt hÕt. Nh÷ng con cê chç nµy bá ra råi, sau cïng ®i ®Õn chç ph¸ ®−îc thÕ cê nµy. Rèt l¹i chØ lµ mét sù may m¾n. Hìi «i! Còng v× tiÓu t¨ng ®i n−íc cê liÒu lÜnh ®ã mµ råi sau gÆp ph¶i bao nhiªu téi nghiÖt. ThËt lµ téi nghiÖp! A di ®µ PhËt! Xin ®øc PhËt tõ bi gi¶i tho¸t cho kÎ ngu muéi nµy! Nhµ s− võa nãi võa chÊp tay ®Ó tr−íc ngùc niÖm PhËt lu«n mét håi. C« bÐ b¸n tÝn b¸n nghi nãi: - Mi nãi nh− vËy th× cßn cã chç nghe ®−îc... C« ch−a døt lêi, ®ét nhiªn tõ d−íi s−ên nói v¨ng v¼ng cã tiÕng gäi nhau vµ tiÕng ch©n ng−êi nhén nhÞp. H− Tróc la ho¶ng: - ói chao! Nguy råi! Nhµ s− hÊp tÊp më tói v¶i ra bá c« bÐ vµo trong tói råi ®Æt lªn l−ng co ch©n ch¹y lªn dèc nói nh− kÎ ph¸t ®iªn. Nhµ s− ch¹y ®−îc mét lóc th× tiÕng la ã mçi lóc mét xa dÇn. Y quay ®Çu l¹i thÊy vÕt ch©n m×nh in trªn tuyÕt râ mån mét bÊt gi¸c la ho¶ng lªn: - Trêi ¬i! Nguy to råi! C« bÐ hái: - ViÖc g× mµ nguy? H− Tróc ®¸p: - TiÓu t¨ng l−u vÕt ch©n l¹i trªn mÆt tuyÕt th× dï cã ch¹y xa ®Õn ®©u, hä còng theo dÊu vÕt ®uæi ®Õn n¬i ®−îc. C« bÐ nãi: - Muèn tr¸nh ®−êng ®õng ®Ó vÕt ch©n l¹i sao ng−¬i kh«ng dïng thuËt phi hµnh ®i trªn ngän c©y. §¸ng tiÕc lµ vâ c«ng ng−¬i kÐm cái qu¸, cã c¸i thuËt khinh c«ng nhá män mµ còng kh«ng biÕt. Nhµ s− kia! Ta xem néi lùc ng−¬i còng kh¸, ng−¬i h·y thö ®i coi. H− Tróc nãi: - D¹! §Ó tiÓu t¨ng thö coi. Råi nhµ s− b¨ng m×nh, nh¶y lªn rÊt cao, cao h¬n ngän c©y nhiÒu. Nh−ng lóc h¹ m×nh xuèng ®¸p vµo cµnh c©y th× ng−êi y nÆng qu¸. Cµnh c©y g·y r¨ng r¾c. C¶ ng−êi lÉn cµnh ®Òu qu¨ng xuèng. Lóc nhµ s− l¬ löng qu¨ng xuèng ë thÕ ng· ngöa vµ m×nh sÏ ®Ì lªn c¸i tói. Nh−ng nhµ s− t©m ®Þa rÊt nh©n tõ, sî m×nh ®Ì lªn tÊt lµm cho c« bÐ ph¶i bÞ th−¬ng. Trong lóc hoang mang nhµ s− véi trÇn m×nh cho gieo ng−êi sÊp xuèng. "Binh" mét tiÕng! Tr¸n nhµ s− ®Ëp vµo t¶ng ®¸ nói ®Õn n¸t thÞt ch¶y m¸u, y la rÇm lªn: - ói chao! ói chao! H− Tróc cè g−îng låm cåm ®øng lªn, tù lÊy lµm m¾c cì nãi: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - TiÓu t¨ng ngu dèt qu¸, kh«ng xong råi! C« bÐ nãi: - Ng−¬i thµ ®Ó m×nh bÞ th−¬ng chø kh«ng d¸m ®Ì lªn ta. ThÕ lµ ®èi víi mç mç biÕt tá lßng cung kÝnh. Mç mç mét lµ muèn lîi dông ng−¬i, hai lµ ®Ó th−ëng c«ng cho kÎ hËu bèi, mç mç truyÒn thô lèi phi hµnh cho ng−¬i. Nµy ng−¬i nghe cho râ: Lóc nh¶y tung ng−êi lªn th× ph¶i co hai ®Çu gèi l¹i, ®Ò tô ch©n khÝ vµo huyÖt ®an ®iÒn, hÔ thÊy ch©n khÝ ®−a ng−¬i lªn råi th× th¶ láng con ng−êi ra vµ chØ bÝt kÝn mét huyÖt ®¹o "Ngäc chÈm" mµ th«i... C« bÐ võa nãi võa gi¶i thÝch tõng c©u mét. §ång thêi c« l¹i d¹y cho H− Tróc chuyÓn h−íng lóc ng−êi ®ang ë trªn kh«ng, t¹t ngang hay v−ît lªn cao h¬n n÷a ph¶i lµm thÕ nµo. C« bÐ d¹y xong råi nãi: - Ng−¬i h·y theo ph−¬ng ph¸p cña ta l¹i nh¶y lªn ®i! H− Tróc nãi: - D¹! §Ó tiÓu t¨ng thö nhÈy mét m×nh xem sao ®·, v× sî lóc tÐ xuèng th× lµm cho tiÒn bèi ph¶i ®au ®ín. Nhµ s− nãi xong toan ®Æt c¸i tói trªn l−ng xuèng. C« bÐ tøc giËn qu¸t lªn: - Mç mç ®· ®em b¶n l·nh d¹y ng−¬i ch¼ng lÏ cßn sai lÇm ®−îc −? ViÖc chi cßn ph¶i thö th¸ch. NÕu lÇn nµy ng−¬i l¹i tÐ n÷a th× mç mç lËp tøc giÕt chÕt ng−¬i ®ã. H− Tróc sî h·i v« cïng, bÊt gi¸c nghÜ tíi m×nh ®ang câng mét c¸i oan hån nhËp vµo x¸c ng−êi, th× må h«i tho¸t ra nh− t¾m, tãc tai ®øng dùng c¶ lªn. Y toan cÇm c¸i tói v¶i qu¨ng ra xa nh−ng l¹i kh«ng d¸m. Råi y nghiÕn r¨ng vËn khÝ theo ®óng phÐp cña c« bÐ võa truyÒn thô, co hai ch©n tung m×nh nh¶y lªn... LÇn nµy nhµ s− thi triÓn khinh c«ng theo ®óng lêi d¹y cña c« bÐ, nªn lóc nh¶y, ng−êi y tõ tõ ®−a lªn trªn kh«ng. Dï y ®ang l¬ löng trong kh«ng gian mµ chuyÓn h−íng theo ý muèn còng rÊt dÔ dµng. Nhµ s− mõng qu¸, la lªn: - Hay qu¸! Hay qu¸! Kh«ng ngê võa më miÖng, ch©n khÝ tiÕt ra ngoµi, ng−êi l¹i rít xuèng. May mµ lÇn nµy h¹ ng−êi xuèng th¼ng, hai ch©n ®ông m¹nh xuèng ®Êt, chØ thÊy h¬i ®au chø kh«ng ®Õn nçi ng· l¨n ra. C« bÐ lín tiÕng m¾ng: - §å ngu xuÈn! NÕu ng−¬i muèn më miÖng ra nãi th× tr−íc hÕt ph¶i ®iÒu hoµ h« hÊp. B−íc thø nhÊt ch−a xong ®· muèn ®Õn b−íc thø n¨m, thø s¸u råi! H− Tróc nãi: - D¹ d¹! ThËt tiÓu t¨ng ngu ngèc! Nhµ s− l¹i ®Ò khÝ nh¶y lªn lÇn thø hai, råi nhÑ nhµng ®¸p xuèng cµnh c©y chØ rung chø kh«ng g·y rêi. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 15. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung H− Tróc trong d¹ vui mõng, nh−ng kh«ng d¸m më miÖng. Y theo lêi cña c« bÐ nh¶y xa h¬n mét tr−îng ®¸p xuèng cµnh c©y thø hai, råi y l¹i chuyÓn sang cµnh c©y thø ba. C¸ch vËn khÝ ®· thuËn tiÖn vµ thÊy th©n m×nh d−êng nh− nhÑ nhâm, søc lùc sung tóc, cµng nh¶y cµng xa. Sau nhµ s− nh¶y mét c¸i lµ v−ît qua hai cµnh c©y, råi v−ît qua tõ c©y nä sang c©y kia tho¨n tho¾t. Ng−êi y l¬ löng trªn kh«ng ch¼ng kh¸c g× c−ìi giã mµ ®i. Nhµ s− kh«ng khái võa kinh h·i võa mõng thÇm. Trªn ®Ønh nói ®Çy tuyÕt phñ nµy, cµnh c©y dµy chi chÝt, nhµ s− nh¶y chuyÒn tõ ngän c©y nµy sang ngän c©y kia, ng−êi ®i d−íi ®Êt kh«ng biÕt dÊu vÕt ®©u mµ truy t×m. Ch¼ng bao l©u nhµ s− ®· vµo ®Õn gi÷a khu rõng s©u th¼m. C« bÐ nãi: - §−îc råi! Th«i xuèng ®i! B©y giê H− Tróc l¹i cµng ®em lßng kÝnh phôc vµ sî h·i c« bÐ, y ®¸p ngay: - D¹! Råi tõ tõ nh¶y xuèng. Y ®ì c« bÐ ra ngoµi tói v¶i. C« bÐ thÊy nhµ s− lé vÎ vui mõng kh«ng bót nµo t¶ xiÕt, th× l¹i cÊt tiÕng m¾ng: - G· thÇy chïa nµy ch¼ng ra trß g×! Míi häc ®−îc mét chót c«ng phu nhá män mµ ®· lÊy lµm vui mõng tù m·n. H− Tróc nãi: - D¹ d¹! TiÓu t¨ng nh·n giíi rÊt n«ng c¹n. Mç mç, tuyÖt nghÖ mç mç d¹y cho tiÓu t¨ng rÊt lµ h÷u dông... C« bÐ hái: - Míi d¹y qua mét l−ît ng−¬i ®· hiÓu ngay, con m¾t mç mç xÐt ng−êi qu¶ ®· kh«ng lÇm. Nh−ng néi lùc cña ng−¬i kh«ng ph¶i thuéc ph¸i ThiÕu L©m. VËy vâ c«ng nµy ng−¬i ®· häc ai? Sao ng−¬i cßn nhá tuæi mµ néi c«ng ®· th©m hËu ®Õn thÕ? H− Tróc c¶m thÊy trong lßng chua xãt, cÆp m¾t bÊt gi¸c ®á hoe, ®¸p: - §ã lµ V« Nhai Tö l·o tiªn sinh lóc l©m chung ®· ®em néi lùc b¶y m−¬i n¨m tu luyÖn truyÒn vµo trong th©n thÓ tiÓu t¨ng. Thùc t×nh tiÓu t¨ng kh«ng d¸m ph¶n béi ph¸i ThiÕu L©m ®Ó ®i theo ph¸i kh¸c. Nh−ng khi ®ã V« Nhai Tö l·o tiªn sinh ch¼ng cho nãi n¨ng g×, ho¸ gi¶i ngay c«ng lùc cña tiÓu t¨ng ®· häc ë ph¸i ThiÕu L©m råi tiªn sinh ®em c«ng phu cña m×nh truyÒn l¹i cho tiÓu t¨ng. TiÓu t¨ng ch¼ng biÕt ®ã lµ phóc hay lµ ho¹. Hìi «i! Nãi tãm l¹i, ngµy sau tiÓu t¨ng vÒ chïa ThiÕu L©m. Nãi tãm l¹i... nãi tãm l¹i... Nhµ s− l¾p lu«n mét håi "nãi tãm l¹i" mµ ch¼ng biÕt nãi tãm l¹i... ra sao n÷a. C« bÐ ngÈn ng−êi kh«ng nãi g×, cÇm tói v¶i tr¶i lªn t¶ng ®¸, ngåi trÇm t− mét lóc råi nhÑ nhµng cÊt tiÕng hái: - Ng−¬i nãi thÕ th× ra V« Nhai Tö qu¶ nhiªn ®· ®em chøc ch−ëng m«n ph¸i Tiªu Dao cho ng−¬i? H− Tróc nãi: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 16. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - TÐ ra mç mç còng biÕt ®Õn ba ch÷ "ph¸i Tiªu Dao". Y tõng nghe T« Tinh Hµ ®· nãi nÕu kh«ng ph¶i ng−êi b¶n ph¸i mµ nãi ®Õn ba ch÷ "ph¸i Tiªu Dao" th× quyÕt kh«ng ®Ó sèng ë ®êi. B©y giê y thÊy ë miÖng c« bÐ nãi ra míi d¸m nãi theo. Y vÉn t−ëng c« bÐ nµy lµ mét vÞ tiÒn bèi nµo m−în x¸c ®Ó hoµn hån vµ cho c« lµ ma quû chø kh«ng ph¶i ng−êi. Dï cã muèn giÕt c« nµy còng kh«ng biÕt giÕt ph¶i ai? Nhµ s− cßn ®ang nghÜ ngîi liªn miªn bçng nghe c« bÐ tøc giËn hái: - Sao ta l¹i kh«ng biÕt ph¸i Tiªu Dao? Cã khi ta biÕt ph¸i Tiªu Dao tr−íc c¶ V« Nhai Tö n÷a lµ kh¸c. H− Tróc nãi: - D¹ d¹! Y nghÜ thÇm: - Cã lÏ bµ nµy lµ hån ma tõ mÊy tr¨m n¨m vÒ tr−íc, dÜ nhiªn bµ ta cßn giµ h¬n V« Nhai Tö l·o tiªn sinh nhiÒu. Bçng thÊy c« bÐ l−îm mét cµnh kh« v¹ch xuèng mÆt ®Êt ®Çy tuyÕt phñ mµ vÏ toµn ®−êng th¼ng, ch¼ng mÊy chèc, c« vÏ thµnh mét bµn cê v©y, ngang m−êi chÝn hµng, däc m−êi chÝn hµng. H− Tróc ngÊm ngÇm kinh h·i nghÜ thÇm: - Kh«ng chõng c« nµy b¾t m×nh ®¸nh cê. NÕu vËy th× háng bÐt. Nhµ s− thÊy c« bÐ vÏ xong bµn cê, l¹i khuyªn trßn trèng gi÷a lµm qu©n tr¾ng. Nh÷ng khoanh trßn mµ cã mét chÊm ë gi÷a lµ qu©n ®en. Bµn cê dÇy chi chÝt nh÷ng qu©n. §Õn lóc c« bÐ bÇy cê míi xong mét nöa, H− Tróc ®· nhËn ra ngay ®ã lµ thÕ cê bÝ hiÓm cña V« Nhai Tö tr−íc kia ®Ó l¹i liÒn lÈm bÈm: - TÐ ra c« nµy còng biÕt thÕ cê kú bÝ ®ã. Råi y tù hái: - Ph¶i ch¨ng ngµy tr−íc c« kh«ng ph¸ næi thÕ cê nµy råi tøc qu¸ mµ chÕt ®i? ý nghÜ nµy khiÕn cho nhµ s− ín l¹nh x−¬ng sèng. C« bÐ bÇy thÕ cê xong, hái: - Ng−¬i b¶o ®· gi¶i ®−îc thÕ cê nµy. VËy ®Çu tiªn ®i n−íc nµo, ng−¬i thö diÔn l¹i cho ta coi! H− Tróc ®¸p: - D¹! Råi h¹ mét con cê vÝt chÕt mét ®èng qu©n cña m×nh. Côc diÖn bµn cê lËp tøc cëi më, råi sau y nghe §oµn Diªn Kh¸nh dïng phÐp truyÒn ©m nhËp mËt chØ thÞ c¸ch ph¶n kÝch l¹i bªn cê tr¾ng. H− Tróc diÔn l¹i thÕ cê xong, c« bÐ bÊt gi¸c må h«i tr¸n tho¸t ra −ít ®Çm, miÖng lÈm bÈm: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 17. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Lßng trêi! ThiÖt lµ lßng trêi muèn vËy! Thiªn h¹ cßn ai nghÜ ra ®−îc ph¶i h¹ s¸t bªn m×nh tr−íc råi míi tÊn c«ng bªn ®Þch. ThiÖt lµ mét thÕ cê kú dÞ! © HQD Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2