Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 88

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

97
lượt xem
20
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 88', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 88

 1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Håi thø t¸m m−¬i t¸m Nhµ s− H− Tróc l¹i xuÊt hiÖn Mäi ng−êi nh×n l¹i bé mÆt thñ cÊp nµy th× thÊy r©u ®©m tua tña, hai m¾t trßn xoe, chÝnh lµ Khu ®¶o chóa, ng−êi võa bá hµng ngò trèn ch¹y ®i. ¤ l·o ®¹i run sî la lªn: - Trêi ¬i! Khu ®¶o chóa!... Trong lóc hèt ho¶ng, h¾n nghÜ kh«ng ra Khu ®¶o chóa võa trèn ®i t¹i sao ®· mÊt m¹ng mau ®Õn thÕ? Råi trong cã h¾n bçng næi lªn mét ý niÖm cùc kú khñng khiÕp. H¾n tù hái: - Ch¼ng lÏ Thiªn S¬n §ång Mç d· ®Õn ®©y råi −? Bçng nghe BÊt B×nh ®¹o nh©n cÊt tiÕng c−êi ha ha råi nãi:: - KiÕm ThÇn! KiÕm ThÇn! Qu¶ nhiªn danh bÊt h− truyÒn! KiÕm ThÇn huynh canh g¸c thËt lµ nghiªm mËt! PhÝa sau khu thung lòng mét thanh ©m trong trÎo väng l¹i: - KÎ nµo ®· l©m trËn mµ bá trèn th× ai tr«ng thÊy còng cã quyÒn giÕt chÕt. Xin c¸c vÞ ®éng chóa, ®¶o chóa miÔn tr¸ch cho t¹i h¹ ®iÒu ®ã. Mäi ng−êi ®ang ë trong c¬n sî h·i bÊy giê míi hoµn hån, ®ång thanh nãi: - May ®−îc KiÕm ThÇn trõ diÖt qu©n ph¶n nghÞch ®Ó ®¹i sù cña chóng ta kh«ng bÞ ph¸ ho¹i, thÕ th× cßn g× hay b»ng! Mé Dung Phôc cïng bän §Æng B¸ch Xuyªn ®Òu nghÜ bông: - G· nµy tù x−ng lµ KiÕm ThÇn thËt lµ ng«ng cuång tù cao tù ®¹i. Dï kiÕm ph¸p y cã giái ®Õn ®©u ch¨ng n÷a th× còng kh«ng nªn tù x−ng lµ "thÇn". Trªn chèn giang hå m×nh ch−a tõng nghe thÊy nh©n vËt nµo cã c¸i biÖt hiÖu kú nh− vËy. Kh«ng hiÓu kiÕm ph¸p g· nµy h¬n m×nh ®Õn møc ®é nµo? ¤ l·o ®¹i c−êi thÇm võa råi ®· ®em lßng nghi hoÆc hoÆc vu v¬, råi h¾n lín tiÕng nãi: - Xin liÖt vÞ huynh ®Ö lÊy khÝ giíi ra. Mçi vÞ hoÆc chÐm mét nh¸t hoÆc ®©m mét mòi vµo ng−êi con lái nµy! Tuy ¶ c©m ®iÕc, nh−ng còng lµ mét nh©n vËt ë trong nói Phiªu DiÔu. Mòi ®ao cña chóng ta ®· dÝnh m¸u ¶ tøc lµ tõ nay trë ®i chóng ta cïng bän ng−êi nói Phiªu DiÔu sÏ thµnh hai phe ®èi ®Çu mét mÊt mét cßn. Hµnh ®éng nµy cßn khiÕn cho kÎ nµo ¨n ë hai lßng còng kh«ng thÓ lïi b−íc ®−îc n÷a. ¤ l·o ®¹i nãi xong, liÒn rót l−ìi quû ®Çu ®ao ra cÇm tay, ¸nh s¸ng xanh lÌ lÊp lo¸ng. Mäi ng−êi ®øng bªn ¤ l·o ®¹i ®Òu ngöi thÊy mét mïi tanh t−ëi tõ l−ìi ®ao Lôc b¹ H−¬ng lé ®ao tiÕt ra. §¸m ng−êi tô häp ®Òu hoan h«: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Ph¶i l¾m! Cã thÕ míi ®−îc! Mét khi chóng ta ®· cã lêi huyÕt thÖ ®ång minh víi nhau th× chØ cã tiÕn chø kh«ng cã tho¸i. Mé Dung Phôc chau mµy lÈm bÈm: - ¤ l·o ®¹i hµnh ®éng thÕ nµy kh¸c nµo bµy trËn quay l−ng xuèng s«ng, chØ cã tiÕn míi sèng, hÔ tho¸i lµ chÕt, khiÕn cho kh«ng ai d¸m hai lßng. Tuy vô nµy tµn nhÉn thËt ®©y, nh−ng ®· lµ ng−êi tõng tr¶i giang hå th× dï gÆp nh÷ng sù tµn nhÉn h¬n thÕ nµy n÷a còng lµ th−êng. Y nghÜ vËy råi ch¼ng bËn t©m ®Õn n÷a. §oµn Dù thÊy thÕ, kh«ng nhÉn n¹i ®−îc, lín tiÕng la lªn: - Lµm thÕ kh«ng ®−îc ®©u! NhÊt ®Þnh lµ kh«ng ®−îc! Mé Dung huynh! Mé Dung huynh nªn ra tay ng¨n c¶n, ®õng ®Ó hä hµnh ®éng bÊt nh©n nh− vËy míi ph¶i. Mé Dung Phôc l¾c ®Çu nãi: - §oµn huynh! TÊt c¶ th©n thÕ cïng tÝnh m¹ng ng−êi ta ®Òu rµng buéc vµo hµnh ®éng nµy. Chóng ta lµ ng−êi ngoµi ch¼ng nªn can thiÖp vµo viÖc cña hä. §oµn Dù ®éng lßng nghÜa hiÖp, tøc giËn nãi: - §· lµ bËc ®¹i tr−îng phu th× gi÷a ®−êng gÆp chuyÖn bÊt b×nh còng kh«ng thÓ nh¾m m¾t bá qua ®−îc. V−¬ng c« n−¬ng! Dï c« n−¬ng cã tr¸ch m¾ng t¹i h¹ còng ®µnh chÞu, t¹i h¹ kh«ng thÓ kh«ng cøu c« bÐ kia ®−îc. Nh−ng... khèn nçi, søc t¹i h¹ kh«ng trãi næi con gµ th× dï cã muèn cøu c« ta còng khã lßng lµm ®−îc! Råi chµng quay sang cÇu cøu §Æng B¸ch Xuyªn vµ C«ng D· Cµn, hái: - Trêi ¬i! §Æng c«ng! C«ng D· c«ng! Sao nhÞ vÞ kh«ng ®éng thñ ®i! Chµng l¹i kªu c¶ ®Õn Bao BÊt §ång cïng Phong Ba ¸c: - Bao huynh! Phong huynh! §Ö x«ng vµo cøu ng−êi råi Bao huynh cïng Phong huynh tiÕp øng cho ®Ö ®−îc kh«ng? Bän §Æng B¸ch Xuyªn bèn ng−êi bao giê còng hµnh ®éng theo ý Mé Dung Phôc. Chóng thÊy y kh«ng muèn dóng tay vµo vô nµy ®µnh nh×n §oµn Dù l¾c ®Çu. G· nµo còng tá vÎ bÇn thÇn. ¤ l·o ®¹i thÊy §oµn Dù kªu gäi hÕt ng−êi nä ®Õn ng−êi kia ®Ó ng¨n trë hµnh ®éng cña bän h¾n, th× nghÜ thÇm: - Th»ng cha nµy c«ng lùc rÊt cao th©m. G· mµ sinh sù th× thiÖt khã cho m×nh. NÕu m×nh cßn chÇn chê th× cßn sinh l¾m chuyÖn. ¢u lµ m×nh ®éng thñ ph¾t ®i cho xong. NghÜ vËy h¾n võa gi¬ l−ìi quû ®Çu ®ao lªn võa nãi: - ¤ l·o ®¹i xin ®éng thñ tr−íc tiªn! Råi toan bæ l−ìi ®ao xuèng c« bÐ ®øng trong tói v¶i. §oµn Dù la lªn: - Háng råi! Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Chµng vung ngãn tay ra chiªu "ThiÕu xung kiÕm" trong phÐp "Lôc M¹ch ThÇn KiÕm", phãng vµo quû ®Çu ®ao cña ¤ l·o ®¹i. Nh−ng phÐp "Lôc M¹ch ThÇn KiÕm" kh«ng ph¸t hay thu l¹i theo nh− ý muèn chµng. Cã lóc hiÖu nghiÖm, cã lóc kh«ng. Cã khi ch©n khÝ x«ng lªn ®Çy dÉy trong ng−êi, uy lùc cùc kú m·nh liÖt, cã khi l¹i kh«ng vËn dông cho néi lùc ph¸t ®éng ®−îc chót nµo. Lóc nµy chµng phãng chiªu nh−ng ch©n khÝ chØ vËn dông ®Õn bµn tay råi ngõng l¹i kh«ng ph¸t ra ®−îc mµ l−ìi ®ao cña ¤ l·o ®¹i ®· gi¸ng xuèng gÇn ®Õn m×nh c« bÐ. BÊt th×nh l×nh mét bãng ®en tõ phÝa sau mét t¶ng ®¸ lín vät ra. Bãng ®en gi¬ tay tr¸i lªn g¹t ph¾t l−ìi ®ao cña ¤ l·o ®¹i ra, cßn tay ph¶i chép ngay lÊy tói v¶i ®Æt lªn l−ng, câng lu«n c¶ c« g¸i lÉn c¸i tói nh»m vÒ mÐ t©y b¾c mµ ch¹y. Mäi ng−êi nhèn nh¸o c¶ lªn, la ã vang trêi võa x«ng vµo r−ît theo bãng ®en. Nh−ng bãng ®en c−íc lùc thÇn tèc, ch¹y nhanh nh− biÕn kh«ng ai ®uæi kÞp. §oµn Dù c¶ mõng, m¾t chµng s¸ng rùc lªn vµ ®· nhËn ra bãng ®en lµ ai. Chµng lín tiÕng la lªn: - TÐ ra lµ H− Tróc hoµ th−îng chïa ThiÕu L©m. H− Tróc s− huynh! §oµn mç xin ch¾p tay thi lÔ kÝnh mé s− huynh. Chïa ThiÕu L©m cña s− huynh lµ sao B¾c §Èu, lµ nói Th¸i S¬n cña vâ l©m, qu¶ nhiªn danh bÊt h− truyÒn! Ng−êi c−íp tói v¶i ®ùng c« bÐ chÝnh lµ H− Tróc hoµ th−îng. H− Tróc h«m gÆp §inh Xu©n Thu trong ph¹n ®iÕm råi t¹i ®ã x¶y ra cuéc ¸c ®Êu kinh hån. Nhµ s− ®éi c¸i bµn lï lï ®i ra. §inh Xu©n Thu phãng ch−ëng ®¸nh vì tan c¸i bµn khiÕn cho nhµ s− ph¶i mét phen hó vÝa c−íp ®−êng ch¹y trèi chÕt. H− Tróc ch¹y ra khái ph¹n ®iÕm råi toan ®i t×m s− b¸ lµ bän TuÖ Ph−¬ng ®Ó xem ng−êi chØ thÞ ra sao. Ta nªn biÕt r»ng tõ lóc s− b¸ cña H− Tróc lµ HuyÒn N¹n ®¹i s− bÞ chÕt v× ph¸t ch−ëng cña y, H− Tróc kinh h·i v« cïng kh«ng biÕt lµm thÕ nµo ®−îc. Y l¹i ch−a cã kinh nghiÖm b«n tÈu giang hå, ®−êng lèi kh«ng biÕt, ch¼ng kh¸c g× con chim bÞ tªn, kh«ng d¸m gÆp ai n÷a mµ còng kh«ng d¸m vµo qu¸n trä, chØ t×m vµo nh÷ng nÎo ®−êng s¬n d· hÎo l¸nh mµ ®i lang thang. H− Tróc gÆp thêi kú ba m−¬i s¸u ®éng chóa vµ b¶y m−¬i hai ®¶o chóa −íc hÑn ®Õn héi häp t¹i hang nói V« Danh. Nh÷ng ng−êi nµy ®Òu ®em ®Ö tö th©n tÝn ®i theo nªn sè ng−êi rÊt ®«ng. H− Tróc däc ®−êng ®· gÆp bän nµy. Nhµ s− thÊy hä h×nh dung cæ qu¸i, hµnh tung kú bÝ, liÒn ®éng tÝnh hiÕu kú. Y bÝ mËt theo hä ®Õn ®©y ®Ó xem hä lµm g×. TÊt c¶ nh÷ng t×nh tr¹ng b÷a nay nhµ s− ®Òu ®−îc m¾t thÊy tai nghe, nh−ng y ch¼ng hiÓu g× vÒ nh÷ng chuyÖn ©n o¸n trªn chèn giang hå. B¶n tÝnh H− Tróc ®Çy lßng nghÜa hiÖp, s½n d¹ tõ bi. Y thÊy ¤ l·o ®¹i gi¬ quû ®Çu ®ao lªn toan chÐm mét ®øa nhá c©m ®iÕc, mµ c« ta kh«ng cã mét chót lùc l−îng nµo ®Ó kh¸ng cù, lßng y kh«ng nì bá qua c¶nh hiÕp ®¸p v« lý nµy. Y bÊt chÊp ai ph¶i ai tr¸i vµ cè cøu cho b»ng ®−îc c« bÐ. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Lóc Êy y ®øng sau t¶ng ®¸ lín nh¶y vät ra c−íp lÊy c¸i tói v¶i ®Ó lªn l−ng ch¹y liÒn. H− Tróc vâ c«ng rÊt tÇm th−êng, nh−ng ®· ®−îc ch−ëng m«n ph¸i Tiªu Dao ®em c«ng phu b¶y m−¬i n¨m tu luyÖn truyÒn thô cho y lµm truyÒn nh©n. Nhµ s− sau khi ®−îc h−ëng thô toµn bé néi lùc cña s− phô, ch©n nguyªn m·nh liÖt v« cïng, quyÕt nhiªn bän ¤ l·o ®¹i, BÊt B×nh ®¹o nh©n kh«ng thÓ b× kÞp. H− Tróc câng tói v¶i lªn l−ng, ch¹y nhanh nh− bay lªn dèc nói. Ngän nói nµy c©y rõng rËm r¹p, chØ trong chèc l¸t lµ ®· kh«ng ai nh×n thÊy tung tÝch nhµ s− n÷a. Bao nhiªu ¸m khÝ cña c¸c ®éng chóa, ®¶o chóa phãng theo nÕu kh«ng c¾m vµo th©n c©y th× còng bÞ cµnh l¸ hÊt rít xuèng ®Êt. Mäi ng−êi thÊy H− Tróc c−íc bé mau lÑ phi th−êng vµ chØ hÊt tay mét c¸i, nhµ s− ®· g¹t ®−îc ¤ l·o ®¹i ra th× biÕt néi lùc y còng ghª gím l¾m. Hä l¹i thÊy §oµn Dù b¶o y lµ mét vÞ hoµ th−îng chïa ThiÕu L©m. Mét khi ®· nghe ®Õn tiÕng t¨m chïa ThiÕu L©m, ng−êi nµo còng ®em lßng khiÕp sî, nÓ nang, kh«ng muèn bøc b¸ch qu¸ ®é. ChØ v× vô nÇy rÊt quan träng nªn hä kh«ng d¸m bá qua. ThÊy ®øa nhá kia ®−îc nhµ s− chïa ThiÕu L©m cøu tho¸t câng ch¹y, hä nghÜ r»ng nÕu kh«ng giÕt ®−îc c« bÐ ®i ®Ó bÞt miÖng th× cuéc m−u ®å nµy lËp tøc sÏ bÞ tiÕt lé ra ngoµi vµ mèi ho¹ bÊt tr¾c sÏ x¶y ®Õn ngay, nªn mäi ng−êi gäi nhau om sßm ch¹y vµo rõng sôc t×m. Ngän nói nµy ®· cao ngÊt trêi, rõng c©y rËm r¹p um tïm mµ trªn ®Ønh nói l¹i ®Çy tuyÕt phñ tr¾ng xo¸. Muèn lªn ®−îc ®Õn chç cao nhÊt, nh÷ng tay khinh c«ng tuyÖt vêi còng ph¶i trÌo Ýt ra lµ n¨m s¸u ngµy. BÊt B×nh ®¹o nh©n ®ét nhiªn cÊt tiÕng la gäi: - Anh em bÊt tÊt ph¶i hoang mang. Nhµ s− ®ã ®· lªn ®Ønh nói tøc lµ ®i vµo b−íc ®−êng cïng, trõ phi y cã bay lªn trêi mÊt, cßn ngoµi ra kh«ng cã c¸ch nµo tho¸t ®−îc. Chóng ta cø canh g¸c kh¾p c¸c ng¶ d−íi ch©n nói lµ y hÕt ®−êng ®i xuèng. Mäi ng−êi nghe BÊt B×nh ®¹o tr−ëng nãi vËy míi h¬i yªn d¹. ¤ l·o ®¹i liÒn ph©n phèi mäi ng−êi canh g¸c kh¾p c¸c nÎo ®−êng th«ng lªn ®Ønh nói. Nh−ng h¾n vÉn cßn sî H− Tróc xuèng nói mµ bän canh g¸c kh«ng ®ñ søc ng¨n trë, hä liÒn chia mçi ng¶ ®−êng ra lµm ba chÆng. ChÆng trªn kh«ng chèng næi ®· cã chÆng gi÷a. D−íi chÆng gi÷a l¹i cßn chÆng d−íi cïng. Ngoµi ra hä cßn c¾t m−êi mÊy tay cao thñ ®i l¹i tuÇn tiÔu ®Ó kÞp thêi tiÕp øng. Bè trÝ cuéc canh g¸c xong råi, bän ¤ l·o ®¹i, BÊt B×nh ®¹o nh©n, Tang Thæ C«ng, Ho¾c ®éng chóa, Kh©m ®¶o chóa mÊy chôc ng−êi ®i lªn ®Ønh nói lôc t×m, cÇn diÖt cho ®−îc nhµ s− nµy ®Ó trõ mèi lo vÒ sau. Bän Mé Dung Phôc trÊn gi÷ ë con ®−êng vÒ mÐ ®«ng. Tuy ngoµi mÆt hä xin bän nµy phßng thñ mÐ ®«ng mµ thùc ra lµ hä kh«ng muèn cho bän ng−êi ®ã dù vµo vô nµy. Mé Dung Phôc còng hiÓu nh− vËy. Y biÕt bän ¤ l·o ®¹i vÉn cßn cã lßng nghi kþ m×nh, nh−ng chØ tñm tØm c−êi, dÉn bän §Æng B¸ch Xuyªn gi÷ con ®−êng mÐ ®«ng, chø kh«ng nãi g×. §oµn Dù ch¼ng cÇn e dÌ chi hÕt, chµng lín tiÕng khen H− Tróc lµ bËc ®¹i anh hïng, ®¹i h¶o h¸n kh«ng ngít miÖng, khiÕn bän ¤ l·o ®¹i rÊt c¨m tøc. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Nh¾c l¹i H− Tróc võa ®Ò khÝ võa ch¹y lªn nói, th× thÊy cµng lªn cao rõng c©y cµng rËm r¹p. PhÝa sau vÉn nghe tiÕng ng−êi huyªn n¸o r−ît theo nh−ng mçi lóc mét nhá ®i. Lóc nhµ s− ra tay cøu ng−êi chØ v× lßng nghÜa hiÖp thóc ®Èy. B©y giê y míi nghÜ ®Õn vâ c«ng bän ng−êi nµy ®· ghª gím l¹i cã mét sè rÊt ®«ng, mµ thñ ®o¹n ng−êi nµo còng v« cïng ®éc ¸c. ChØ mét tªn trong ®èi ph−¬ng ra tay lµ m×nh ®· kh«ng ®Þch næi, huèng chi hä ®«ng ng−êi nh− thÕ. NghÜ vËy, nhµ s− ®©m ra sî h·i v« cïng lÈm bÈm mét m×nh: - B©y giê chØ cßn c¸ch t×m ®Õn mét n¬i nµo thËt kÝn ®¸o, vµo ®ã Èn nóp ®Ó hä kh«ng t×m ®Õn n¬i ®−îc th× tÝnh m¹ng m×nh còng nh− tÝnh m¹ng c« bÐ nµy míi gi÷ ®−îc an toµn. Lóc nµy nhµ s− l©m vµo t×nh tr¹ng ®èi kh«ng cÇn t×m Ên, ®i kh«ng cÇn t×m ®−êng. Cø nh¾m m¾t ®i vµo chç nµo c©y cèi cùc kú rËm r¹p lµ x«ng pha ®i vµo. Còng may mµ néi lùc y ®Çy rÉy, ch¹y gÇn hai giê mµ ch¼ng thÊy mÖt nhäc chi hÕt. Nhµ s− l¹i ch¹y mét lóc n÷a th× trêi s¸ng râ. Ch©n y dÉm lªn nh÷ng chç ®Çy tuyÕt ®éng, th× ra y ®· ch¹y ®Õn khu rõng ©m u, ¸nh s¸ng mÆt trêi ch−a lät vµo ®−îc nªn tuyÕt vÉn kh«ng tan. H− Tróc ®Þnh thÇn nh×n ®Þa thÕ xung quanh mét l−ît. Tr¸i tim nhµ s− vÉn ®Ëp th×nh thÞch. Nhµ s− tù hái: - Kh«ng biÕt m×nh ph¶i ch¹y trèn ®Õn ®©u míi yªn th©n? BÊt th×nh l×nh phÝa sau cã tiÕng qu¸t: - Th»ng quû con nµy giái thËt! Ng−¬i t−ëng trèn ®−îc −? Ta lµm cho ng−¬i ph¶i hæ thÑn mµ chÕt. H− Tróc giËt m×nh la lªn, la ho¶ng: - ói chao! Råi co giß ch¹y lªn ®Ønh nói nh− ng−êi ph¸t ®iªn. Nhµ s− ch¹y ®−îc mÊy dÆm n÷a míi d¸m dõng ch©n ngo¶nh ®Çu l¹i th× kh«ng thÊy cã ng−êi ®uæi theo. Y ®· h¬i yªn d¹, tù nãi mét m×nh: - Hay qu¸! Kh«ng cã ng−êi ®uæi theo n÷a råi. Nh−ng nhµ s− võa døt lêi th× sau l−ng l¹i cã tiÕng chÕ diÔu: - BËc nam tö tr−îng phu lµm g× mµ nh¸t gan qu¸ ®Õn thÕ. ThËt lµ loµi chuét nh¾t! H− Tróc l¹i sî cuèng cuång, cÊt b−íc ch¹y nh− bay, thanh ©m kia vÉn nheo nhÐo ë ®»ng sau: - §å nh¸t gan! §å ngu d¹i ch¼ng ra trß g× c¶! D−êng nh− thanh ©m chØ c¸ch chõng hai ba th−íc ë phÝa sau, ng−êi nãi ®ã cã thÓ víi tay ®Õn nhµ s− ®−îc. H− Tróc nghÜ thÇm: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Háng bÐt! ThiÖt lµ háng bÐt! Ng−êi nµy cã vâ c«ng cao c−êng ®Õn nh− thÕ ch¾c lµ m×nh kh«ng tho¸t khái ®éc thñ cña h¾n råi! Nhµ s− võa nghÜ võa gia t¨ng c−íc lùc ®Õn tét ®é, mçi lóc ch¹y mét mau h¬n. Thanh ©m kia l¹i lªn tiÕng: - §· nh¸t gan thÕ th× cßn træ tµi anh hïng cøu ng−êi lµm chi? Ta hái ng−¬i! Ng−¬i ®Þnh trèn ch¹y tíi ®©u? H− Tróc nghe tiÕng nãi ngay ë bªn tai, y sî qu¸, hai ch©n nhòn ra suýt n÷a tÐ xuèng. Y l¶o ®¶o mÊy b−íc råi quay ®Çu l¹i nh×n. Lóc nµy trêi ®· s¸ng râ. ¸nh s¸ng mÆt trêi chiÕu thÊu vµo c¶ khu rõng rËm r¹p tr«ng rÊt râ mµ tuyÖt kh«ng thÊy mét bãng ng−êi. H− Tróc nghÜ bông ch¾c ng−êi nµy Èn nÊp trong mét gèc c©y nµo gÇn ®Êy. Y liÒn cung kÝnh nãi: - TiÓu t¨ng thÊy ®¸m ng−êi ®ã lµm cµn toan s¸t h¹i mét c« bÐ nhá tuæi, nªn ch¼ng l−îng søc m×nh, ra tay cøu c« ta, thiÖt kh«ng d¸m tù x−ng lµ anh hïng hµo kiÖt. Thanh ©m kia l¹i lªn tiÕng c−êi l¹t nãi: - Ng−¬i mµ viÖc kh«ng biÕt tù l−îng søc m×nh th× chØ tæ r−íc lÊy khæ nhôc vµo th©n mµ th«i! Thanh ©m nµy vÉn vang lªn tùa hå ngay ë bªn tai. H− Tróc l¹i cµng kinh h·i, hèt ho¶ng quay ®Çu nh×n l¹i mµ phÝa sau nµo thÊy ai ®©u? Nhµ s− nghÜ bông: - Th©n ph¸p ng−êi nµy mau lÑ, xuÊt quû nhËp thÇn khiÕn m×nh kh«ng tr«ng thÊy ®−îc th× vâ c«ng y ch¾c ch¾n cßn cao h¬n m×nh ®Õn mÊy chôc lÇn. NÕu y cè ý gia h¹i th× chØ gi¬ tay lªn mét c¸i lµ ®Õn m−êi H− Tróc còng råi ®êi, chø ®õng nãi mét H− Tróc n÷a. V¶ nghe giäng nãi th× y chØ tr¸ch m×nh lµ bÊt tµi vµ nh¸t gan, d−êng nh− y kh«ng cïng mét phe víi ¤ l·o ®¹i th× ph¶i. NghÜ vËy, H− Tróc ®Þnh thÇn l¹i råi nãi: - TiÓu t¨ng bÊt tµi, mong r»ng tiÒn bèi chØ ®iÓm cho. Thanh ©m kia l¹i c−êi l¹t nãi: - Ng−êi cã ph¶i lµ ®å tö ®å t«n g× cña ta ®©u mµ ta chØ ®iÓm cho ng−¬i? H− Tróc hÊp tÊp ®¸p: - D¹, d¹!... TiÒn bèi d¹y chÝ lý. TiÓu t¨ng ¨n nãi cµn rì mong r»ng tiÒn bèi tha téi cho. Bªn ®Þch rÊt ®«ng ng−êi mµ tiÓu t¨ng kh«ng ph¶i lµ ®èi thñ cña hä. TiÓu t¨ng... tiÓu t¨ng muèn kiÕm ®−êng tÈu tho¸t. Nhµ s− nãi xong, l¹i ®Ò khÝ tiÕp tôc lªn ®Ønh nói. Thanh ©m sau l−ng lªn tiÕng: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Ngän nói nµy lµ chç tuyÖt lé. Bän chóng ë d−íi ch©n nói canh gi÷ c¶ råi. Ng−¬i cßn ®Þnh ch¹y ®i ®©u cho tho¸t? H− Tróc rÊt ®çi hoang mang, dõng b−íc l¹i ®øng thén mÆt ra, Êp óng: - TiÓu t¨ng... kh«ng biÕt tÝnh thÕ nµo ®−îc ®©y, mµ còng kh«ng biÕt râ ®−êng ®i. Xin tiÒn bèi më lßng tõ bi chØ ®iÓm cho mét lèi tho¸t. Thanh ©m ë sau l−ng l¹i bËt lªn tiÕng c−êi kh»ng khÆc råi nãi b»ng mét giäng h÷ng hê: - HiÖn thêi chØ cã hai ®−êng, tuú ng−¬i chän lÊy mét. H− Tróc hái: - Lµ nh÷ng ®−êng nµo? Thanh ©m kia ®¸p: - Mét lµ ng−¬i trë gãt quay vÒ ®−êng cò xuèng nói, x«ng vµo trïng vi cña ®Þch mµ giÕt hÕt bän yªu ma quû qu¸i ®ã ®i, thÕ lµ th−îng s¸ch. H− Tróc nãi: - §−êng nµy kh«ng xong råi. Mét lµ tiÓu t¨ng kh«ng ®ñ tµi n¨ng, hai lµ tiÓu t¨ng kh«ng muèn giÕt ng−êi. Thanh ©m kia nãi: - VËy ph¶i theo ®−êng thø hai. Ng−¬i tung m×nh nh¶y xuèng vùc s©u mu«n tr−îng cho th©n m×nh tan n¸t. ThÕ th× ®õng nãi mét ®iÒu chø ®Õn c¶ tr¨m ®iÒu còng gi¶i quyÕt xong hÕt! H− Tróc ngËp ngõng: - C¸i ®ã... Nhµ s− quay ®Çu nh×n l¹i: chç nµy kh¾p mÆt ®Êt ®Òu phñ tuyÕt. Y nh×n xuèng th× chØ thÊy cã mét vÕt ch©n m×nh mµ th«i chø kh«ng thÊy vÕt ch©n ng−êi thø hai nµo n÷a. Nhµ s− lÈm bÈm mét m×nh: - Ng−êi nµy ®i trªn tuyÕt mµ kh«ng lé vÕt ch©n th× vâ c«ng y cao biÕt ®Õn thÕ nµo mµ nãi? Thanh ©m kia l¹i hái: - Hai ®−êng ®ã ng−¬i tÝnh thÕ nµo? H− Tróc ®¸p: - Nh¶y xuèng vùc th¼m th× m¹ng tiÓu t¨ng chÕt ®· ®µnh råi, nh−ng cßn lµm liªn luþ c¶ ®Õn con nhá mµ tiÓu t¨ng ®· cøu ®em theo còng ph¶i chÕt víi m×nh. Nh− thÕ lµ cøu ng−êi mµ l¹i ho¸ ra h¹i ng−êi. Thanh ©m kia hái: - Ng−¬i cã liªn quan g× víi bän trªn nói Phiªu DiÔu? Sao kh«ng t×m c¸ch tho¸t lÊy th©n mµ cßn m¹o hiÓm cøu ng−êi ®ã lµm chi? Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung H− Tróc võa t¨ng gia c−íc lùc ch¹y thËt lÑ ®i lªn ®Ønh nói võa cÊt tiÕng ®¸p: - Nµo nói Phiªu DiÔu, nµo cung Linh Thøu g× g× ®i n÷a th× b÷a nay tiÓu t¨ng còng míi nghe thÊy lµ mét chø nµo cã quen biÕt ai trªn ®ã bao giê. TiÓu t¨ng lµ ®Ö tö ph¸i ThiÕu L©m ^^^ míi v©ng mÖnh s− phô xuèng nói lÇn ®Çu. BÊt luËn lµ ^^^ chèn giang hå tiÓu t¨ng ®Òu kh«ng cã mèi liªn quan ^^^ Thanh ©m kia c−êi nh¹t ®¸p: - Ng−¬i nãi vËy tøc lµ thÊy viÖc nghÜa th× ®em lßng dòng c¶m ra mµ hµnh ®éng vµ ng−¬i lµ mét vÞ tiÓu hoµ th−îng chïa ThiÕu L©m ph¶i kh«ng? H− Tróc ®¸p: - Lµ tiÓu hoµ th−îng th× ®óng sù thùc, cßn thÊy viÖc nghÜa mµ hµnh ®éng th× kh«ng d¸m nãi. TiÓu t¨ng ch¼ng cã kiÕn thøc g×, nªn cã nhiÒu hµnh ®éng cµn rì. HiÖn giê trong ®Çu ãc cßn v« sè vÊn ®Ò nan gi¶i kh«ng biÕt lµm thÕ nµo cho ph¶i. Thanh ©m kia nãi: - Néi lùc cña ng−¬i ®Çy rÉy trong m×nh thËt lµ hiÕm cã. Nh−ng c«ng lùc cña ng−¬i l¹i hoµn toµn kh«ng ph¶i thuéc ph¸i ThiÕu L©m lµ nghÜa lµm sao? H− Tróc ®¸p: - ChuyÖn nµy nãi ra dµi l¾m vµ chÝnh lµ mét vÊn ®Ò ®· lµm bËn ®Çu ãc tiÓu t¨ng. Thanh ©m kia giôc: - C¸i g× mµ ng−¬i b¶o nãi ra dµi víi nãi ra ng¾n. Ta kh«ng cho ng−¬i nãi l¨ng nh¨ng ®Ó b−ng bÝt dÊu quanh. Ng−¬i ph¶i nãi thËt ®i! Giäng nãi ra chiÒu s¾c bÐn muèn b¾t H− Tróc ph¶i nãi thËt, kh«ng cho tõ chèi. H− Tróc nhí l¹i T« Tinh Hµ ®· dÆn: danh tõ "ph¸i Tiªu Dao" lµ mét ®iÒu bÝ mËt, ngoµi ng−êi b¶n ph¸i ra kh«ng ®−îc nãi víi ai, nªn tuy nhµ s− biÕt ng−êi phÝa sau m×nh lµ mét bËc tiÒn bèi b¶n l·nh cùc kú cao th©m, nh−ng ®Õn mÆt mòi cßn ch−a tr«ng thÊy bao giê th× khi nµo d¸m ®em chuyÖn bÝ mËt träng ®¹i nh− vËy cña b¶n ph¸i ra bµy tá víi y. Nhµ s− nghÜ vËy liÒn ®¸p: - Xin tiÒn bèi l−îng thø cho. TiÓu t¨ng thùc t×nh cã nhiÒu nçi khæ t©m kh«ng thÓ tr×nh bµy víi tiÒn bèi ®−îc. Thanh ©m kia d»n giäng nãi: - Hõ! §· thÕ th× ng−¬i ®Æt ta xuèng th«i! H− Tróc giËt nÈy ng−êi lªn l¾p b¾p hái: - TiÒn bèi... b¶o sao? Thanh ©m kia nh¾c l¹i: - Ng−¬i ®Æt ta xuèng ®i! Nãi r¾c rèi g× l¾m thÕ? H− Tróc nghe thanh ©m nµy ®µn «ng ch¼ng ra ®µn «ng, ®µn bµ ch¼ng ra ®µn bµ. Cã ®iÒu giäng nãi nh− ng−êi giµ c¶. Råi nhµ s− tù hái: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Sao ng−êi nµy l¹i b¶o m×nh ®Æt y xuèng? Thùc m×nh kh«ng hiÓu ý tø c©u ®ã ra sao? Nhµ s− nghÜ vËy liÒn dõng b−íc quay ®Çu nh×n l¹i th× phÝa sau vÉn ch¼ng thÊy bãng mét ai. Nhµ s− cßn ®ang ng¬ ngÈn hå nghi th× thanh ©m kia cÊt tiÕng m¾ng: - G· thµy chïa xÊu xa nµy! Mau ®Æt ta xuèng. Ta ngåi trong c¸i tói v¶i ®eo trªn l−ng ng−¬i chø ë ®©u? Ng−¬i t−ëng ta lµ ai? H− Tróc hån vÝa lªn m©y. V× kinh h·i qu¸, y bu«ng tay ra liÒn. ChiÕc tói v¶i rít xuèng ®Êt ®¸nh "huþch" mét tiÕng. Ng−êi trong tói la lªn: - ói chao! TiÕng kªu ®au nµy còng ra vÎ mét ng−êi giµ. ChÝnh v× nghe tiÕng thanh ©m giµ l·o ®ã mµ H− Tróc còng la lªn mét tiÕng kinh hoµng råi hái: - TiÓu c« n−¬ng! TÐ ra lµ tiÓu c« n−¬ng ®Êy −? T¹i sao khÈu ©m c« nghe giµ ®Õn thÕ ®−îc? Nhµ s− døt lêi cói xuèng cëi miÖng tói v¶i råi n©ng ®ì c« bÐ dËy. C« nµy th©n h×nh nhá bÐ vµ thÊp lñn thñn chØ b»ng ®øa con nÝt chõng t¸m chÝn tuæi, vÎ mÆt rÊt non nít. T−íng m¹o c« tuy kh«ng ®Ñp l¾m nh−ng râ rµng lµ mét vÞ tiÓu c« n−¬ng. C« bÐ m×nh mÆc tÊm ¸o cµ sa cña trÎ nÝt. M¸i tãc ch¶i rÏ ra hai bªn buéc l¹i thµnh tr¸i ®µo. Cæ c« ®eo mét c¸i kho¸ b¹c. Nh−ng hai m¾t c« s¸ng nh− ®iÖn vµ nhanh loang lo¸ng. Lóc c« qu¾c m¾t nh×n H− Tróc tr«ng rÊt oai nghiªm khiÕn cho y ph¶i khiÕp sî. H− Tróc thÊy vÎ mÆt vµ th¸i ®é c« nµy rÊt lµ kú dÞ th× y h¸ hèc miÖng ra håi l©u kh«ng nãi nªn lêi. C« bÐ liÒn cÊt tiÕng nãi: - Ng−¬i thÊy bËc tr−ëng bèi mµ kh«ng thi lÔ. ThÕ th× cßn ra nghÜa lý g×? Cè nhiªn thanh ©m c« ra vÎ ng−êi giµ mµ vÎ mÆt còng rÊt nghiªm nghÞ. H− Tróc ngËp ngõng: - TiÓu... c« n−¬ng...! C« bÐ véi g¾t lªn: - TiÓu c« n−¬ng víi ®¹i c« n−¬ng c¸i g×? Ta lµ mç mç ®©y mµ! H− Tróc tñm tØm c−êi nãi: - HiÖn giê chóng ta ®ang h·m th©n vµo tuyÖt ®Þa, c« n−¬ng ch¼ng nªn nãi giìn. C« l¹i chui vµo trong tói nµy ®i ®Ó tiÓu t¨ng câng lªn l−ng mµ trÌo nói. ChØ trong chèc l¸t lµ bän ®Þch sÏ ®uæi ®Õn n¬i ®ã! C« bÐ ®¶o m¾t nh×n, ®ét nhiªn thÊy trªn ngãn tay nhµ s− thÊy ®eo mét c¸i nhÉn s¾t th× giËt m×nh hái: - Ng−¬i... ng−¬i ®eo c¸i g× thÕ kia? §−a ta coi thö! Nguyªn H− Tróc b¶n ý còng kh«ng muèn ®eo c¸i nhÉn s¾t nµy vµo ngãn tay. Nh−ng y biÕt ®ã lµ mét vËt rÊt träng yÕu kh«ng d¸m bá trong bäc, sî cã ngµy rít mÊt. Nhµ s− nghe c« bÐ hái tíi c¸i nhÉn liÒn c−êi ®¸p: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - §ã lµ mét vËt tÇm th−êng ch¶ cã g× ®¸ng coi c¶! C« bÐ ®ét nhiªn thß tay ra n¾m lÊy cæ tay tr¸i H− Tróc, ®Ó ý nh×n rÊt kü c¸i nhÉn nµy. H− Tróc chît nh×n thÊy ngãn tay c« g¸i rÊt lín, ch¼ng t−¬ng xøng víi th©n h×nh c« chót nµo. NhÊt lµ l−ng bµn tay c« ®· r¨n reo g©n xanh næi lªn, ch¼ng kh¸c g× tay mét bµ giµ ®Õn t¸m chÝn chôc tuæi. Nhµ s− kh«ng hiÓu t¹i sao ®øa con nÝt mµ da dÎ l¹i thÕ nµy? Y sî h·i qu¸ giËt m¹nh mét c¸i tho¸t ra khái n¾m tay cña ®èi ph−¬ng. C« bÐ l¹i hái: - C¸i nhÉn nµy cña ng−¬i ¨n c¾p cña ai? Thanh ©m cùc kú nghiªm kh¾c nh− ®Ó thÈm vÊn kÎ trém c−íp vËy. H− Tróc cã ý kh«ng b»ng lßng, nãi: - §· lµ kÎ xuÊt gia, ai còng ph¶i theo giíi luËt nghiªm kh¾c, ta nµo cã lµm viÖc trém c¾p? §©y lµ vËt cña ng−êi ta cho tiÓu t¨ng, mµ c« l¹i b¶o lµ cña ¨n c¾p? C« bÐ nãi: - Ng−¬i ®õng nãi quanh co! Ng−¬i b¶o lµ ®Ö tö chïa ThiÕu L©m, sao ng−êi ta l¹i cho ng−¬i c¸i nhÉn nµy? NÕu ng−¬i kh«ng nãi râ ®Çu ®u«i th× b÷a nay ta lét da rãc x−¬ng ng−¬i ra ®Ó ng−¬i ph¶i cùc kú ®au khæ ®ã. H− Tróc bÊt gi¸c bËt c−êi, y nghÜ bông: - NÕu m×nh kh«ng chÝnh m¾t tr«ng thÊy ng−êi, chØ tai nghe thanh ©m th× thËt ®· bÞ c« bÐ nµy lµm cho bë vÝa. Nhµ s− ®¸p: - TiÓu c« n−¬ng!... Ba tiÕng tiÓu c« n−¬ng võa ra khái miÖng th× ®ét nhiªn nghe ®¸nh "bèp" mét c¸i, m¸ bªn tr¸i nhµ s− ®· bÞ mét c¸i t¸t. C¸i t¸t nµy nghe vang tai nh−ng søc c« bÐ lóc ®ã d−êng nh− yÕu ®uèi nªn kh«ng ®au ®ín l¾m. H− Tróc tøc giËn hái: - Sao c« ®éng ra tay lµ ®· ®¸nh ng−êi? C« cßn bÐ thÕ mµ ®· cã hµnh ®éng d· man v« lÔ! C« bÐ nãi: - Ph¸p danh ng−¬i lµ H− Tróc! Hõ! Linh, HuyÒn, TuÖ, H−... ng−¬i lµ ®Ö tö ®êi thø t¸m m−¬i b¶y ph¸i ThiÕu L©m. Cã ph¶i ng−¬i kªu bän tiÓu hoµ th−îng HuyÒn Bi, HuyÒn Tõ, HuyÒn Th«ng, HuyÒn N¹n b»ng s− tæ kh«ng? H− Tróc giËt m×nh kinh h·i lïi l¹i mét b−íc. Y tù hái: - T¹i sao c« bÐ t¸m chÝn tuæi ®Çu nµy ®· biÕt lai lÞch c¸c bËc tr−ëng bèi nhµ m×nh, mµ l¹i d¸m gäi c¸c vÞ s− b¸ tæ, s− thóc tæ m×nh lµ HuyÒn Tõ, HuyÒn Bi b»ng tiÓu hoµ th−îng? C©u nãi cña c« ta ®©u cã ph¶i lµ h¹ng trÎ nÝt? Råi nhµ s− chît nghÜ ra, lÈm bÈm: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Trªn ®êi ng−êi ta ®ån r»ng cã chuyÖn hån ng−êi chÕt m−în x¸c. Hay lµ... cã linh hån mét vÞ tiÒn bèi nµo nhËp vµo ng−êi c« bÐ nµy? Bçng nghe c« bÐ l¹i giôc: - Ta hái ng−¬i, ph¶i th× ng−¬i b¶o r»ng ph¶i, kh«ng th× ng−¬i b¶o r»ng kh«ng ph¶i, sao l¹i kh«ng ®¸p? H− Tróc liÒn ®¸p: - C« n−¬ng nãi ®óng ®ã! Cã ®iÒu c« kªu c¶ vÞ ®¹i s− lµ ph−¬ng tr−îng b¶n tù b»ng tiÓu hoµ th−îng th× khÝ qu¸ ®Êy! C« bÐ nãi: - Y ch¶ lµ tiÓu hoµ th−îng th× lµ g×? Ta ngang hµng víi Linh M«n ®¹i s− lµ s− phô y. HuyÒn Tõ hÔ gÆp ta lµ kÝnh cÈn kªu b»ng tiÒn bèi. Ta kªu y b»ng tiÓu hoµ th−îng ®· m−êi mÊy n¨m nay råi, cã g× mµ ng−¬i b¶o "khÝ qu¸" víi ch¼ng "khÝ qu¸"? H− Tróc l¹i cµng kinh h·i. Linh M«n thiÒn s− lµ s− phô HuyÒn Tõ vµ lµ ®Ö tö ®êi thø t¸m m−¬i t− chïa ThiÕu L©m. Nh÷ng vÞ cao t¨ng næi tiÕng chïa ThiÕu L©m H− Tróc ®Òu biÕt c¶. Y cµng nghe c« bÐ nãi cµng tin trong ng−êi c« cã mét linh hån bËc tr−ëng bèi nµo nhËp vµo. NghÜ vËy nhµ s− liÒn hái: - ThÕ th×... thÕ th× c« lµ ai? C« bÐ ra vÎ tøc m×nh nãi: - Ban ®Çu ng−¬i gäi ta mét ®iÒu tiÒn bèi, hai ®iÒu tiÒn bèi, ta t−ëng ng−¬i lµ kÎ cung kÝnh biÕt lÔ. Sao b©y giê ng−¬i l¹i kªu ta b»ng c«? NÕu ta kh«ng nghÜ ®Õn ng−¬i ®· cã c«ng cøu ta th× mç mç nµy ®· phãng mét ch−ëng ®¸nh chÕt t−¬i c¸i m¹ng chã m¸ cña ng−¬i råi! H− Tróc võa nghe thÊy c« bÐ tù x−ng lµ mç mç th× ho¶ng hån nãi: - Mç mç! TiÓu t¨ng kh«ng d¸m hái ®Õn t«n tÝnh ®¹i danh n÷a! C« bÐ ®æi giËn lµm vui nãi: - ThÕ míi ph¶i chø! Ta h·y hái ng−¬i c¸i nhÉn s¾t nµy ë ®©u ra? H− Tróc ®¸p: - TiÓu t¨ng xin nãi rÊt thµnh thùc, ®ã lµ cña mét vÞ tiªn sinh ®· cho tiÓu t¨ng. Thùc ra tiÓu t¨ng còng kh«ng muèn nhËn, v× m×nh lµ ®Ö tö ph¸i ThiÕu L©m kh«ng ®−îc phÐp l·nh c¸i nhÉn nµy. Nh−ng vÞ l·o tiªn sinh ®ã ®Õn lóc l©m nguy kh«ng cho d·i bµy... C« bÐ ®ét nhiªn l¹i thß tay ra n¾m lÊy cæ tay H− Tróc, run run hái: - Ng−¬i nãi... vÞ tiªn sinh ®ã ®Õn lóc... l©m nguy ph¶i kh«ng? Y chÕt råi −? Kh«ng! Kh«ng! Ng−¬i h·y nãi t−íng m¹o vÞ tiªn sinh ®ã thÕ nµo cho ta biÕt ®i. H− Tróc ®¸p: - L·o tiªn sinh ®ã r©u dµi ba th−íc, mÆt ®Ñp nh− ngäc, phong ®é cùc kú tuÊn nh·. C« bÐ l¹i cµng run m¹nh h¬n, hái: - TÝnh m¹ng y lµm sao l¹i l©m nguy? Y lµ... mét tay b¶n l·nh... Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung C« bÐ ®ét nhiªn ®æi lßng bi th−¬ng ra lßng tøc giËn, qu¸t m¾ng: - G· thÇy chïa thèi tha nµy! V« Nhai Tö lµ mét tay b¶n lÜnh phi th−êng. Y ®· kh«ng "t¸n c«ng" th× lµm sao mµ chÕt ®−îc? Mét ng−êi nh− y cã lý ®©u chÕt dÔ dµng nh− vËy? H− Tróc sî h·i ch¼ng biÕt nãi sao, chØ gËt ®Çu ®¸p: - D¹, d¹! C« bÐ ®øng tr−íc mÆt nhµ s− tuy cßn nhá tuæi nh−ng oai thÕ rÊt nghiªm kh¾c, cã thÓ trÊn ¸p ®−îc ng−êi ®èi diÖn. H− Tróc võa kÝnh cÈn võa sî h·i c« ta, nªn kh«ng d¸m hÐ r¨ng c·i lý chót nµo mµ còng kh«ng d¸m hái l¹i, mÆc dÇu nhµ s− ch¼ng hiÓu g× hÕt. Y tù hái: "T¸n c«ng lµ thÕ nµo? Con ng−êi ta xÈy mét tý lµ chÕt dÔ nh− kh«ng, mµ theo lêi c« nµy th× chÕt ®−îc còng khã lµ nghÜa lµm sao?" C« bÐ l¹i hái: - Ng−¬i gÆp V« Nhai Tö ë ®©u? H− Tróc hái l¹i: - Ph¶i ch¨ng tiÒn bèi hái vÞ l·o tiªn sinh mÆt mòi kh«i ng«, s− phô Th«ng BiÖn tiªn sinh T« Tinh Hµ? C« bÐ ®¸p: - DÜ nhiªn lµ ta hái y. Hõ ! §Õn tªn tuæi y mµ ng−¬i còng kh«ng biÕt, th× ra ng−¬i chØ nãi dèi quanh, d¸m b¶o y ®· lÊy c¸i nhÉn s¾t nµy cho ng−¬i. Ng−¬i thËt lµ ®øa mÆt dÇy v« liªm sØ mµ cßn to gan lín mËt n÷a. H− Tróc hái: - TiÒn bèi cã quen biÕt V« Nhai Tö l·o tiªn sinh −? C« bÐ tøc m×nh qu¸t lªn: - Ta hái mi chø cã ph¶i mi hái ta ®©u? Ta nh¾c l¹i: Mi gÆp V« Nhai Tö ë ®©u? Nãi mau! H− Tróc ®¸p: - TiÓu t¨ng gÆp l·o tiªn sinh ®ã trªn mét ngän nói. Së dÜ cã cuéc gÆp gì nµy lµ v× tiÓu t¨ng ngÉu nhiªn ph¸ ®−îc mét thÕ cê kú bÝ mµ ra. C« bÐ gi¬ tay ra toan t¸t cho nhµ s− mét c¸i, nh−ng v× lóc nµy hai ng−êi ®øng ®èi diÖn nhau mµ c« thÊp lñn thñn, tay c« v−¬n lªn chØ ®Õn tr−íc ngùc H− Tróc mµ th«i, nªn c« l¹i rôt tay vÒ kh«ng t¸t n÷a. C« hÇm hÇm næi giËn qu¸t m¾ng: - Mi thiÖt lµ mét g· hay nãi loanh quanh. ThÕ cê kú bÝ ®ã bÇy ra ®· mÊy chôc n¨m, bao nhiªu kÎ sÜ tµi trÝ kh¾p thiªn h¹ cßn ch−a ph¸ ®−îc, huèng chi lµ g· thÇy chïa dèt nh− bß mµ l¹i ph¸ ®−îc −? Mi cßn nãi huªnh hoang th× ta kh«ng nÓ mi n÷a ®©u! H− Tróc nãi: - Thùc ra th× tiÓu t¨ng lµm g× ph¸ næi thÕ cê bÝ hiÓm nµy. Nh−ng khi ®ã tiÓu t¨ng ë vµo thÕ c−ìi cäp, Th«ng BiÖn tiªn sinh bøc b¸ch tiÓu t¨ng ph¶i ®i mét n−íc cê. TiÓu t¨ng ngu xuÈn cã biÕt g× ®©u, ®µnh nh¾m m¾t l¹i, cÇm qu©n cê ®Æt bõa xuèng bµn. Ngê ®©u qu©n cê Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung ®Æt xuèng n−íc chÑn häng khiÕn cho mét ®¸m qu©n ®en bªn m×nh ph¶i chÕt hÕt. Nh÷ng con cê chç nµy bá ra råi, sau cïng ®i ®Õn chç ph¸ ®−îc thÕ cê nµy. Rèt l¹i chØ lµ mét sù may m¾n. Hìi «i! Còng v× tiÓu t¨ng ®i n−íc cê liÒu lÜnh ®ã mµ råi sau gÆp ph¶i bao nhiªu téi nghiÖt. ThËt lµ téi nghiÖp! A di ®µ PhËt! Xin ®øc PhËt tõ bi gi¶i tho¸t cho kÎ ngu muéi nµy! Nhµ s− võa nãi võa chÊp tay ®Ó tr−íc ngùc niÖm PhËt lu«n mét håi. C« bÐ b¸n tÝn b¸n nghi nãi: - Mi nãi nh− vËy th× cßn cã chç nghe ®−îc... C« ch−a døt lêi, ®ét nhiªn tõ d−íi s−ên nói v¨ng v¼ng cã tiÕng gäi nhau vµ tiÕng ch©n ng−êi nhén nhÞp. H− Tróc la ho¶ng: - ói chao! Nguy råi! Nhµ s− hÊp tÊp më tói v¶i ra bá c« bÐ vµo trong tói råi ®Æt lªn l−ng co ch©n ch¹y lªn dèc nói nh− kÎ ph¸t ®iªn. Nhµ s− ch¹y ®−îc mét lóc th× tiÕng la ã mçi lóc mét xa dÇn. Y quay ®Çu l¹i thÊy vÕt ch©n m×nh in trªn tuyÕt râ mån mét bÊt gi¸c la ho¶ng lªn: - Trêi ¬i! Nguy to råi! C« bÐ hái: - ViÖc g× mµ nguy? H− Tróc ®¸p: - TiÓu t¨ng l−u vÕt ch©n l¹i trªn mÆt tuyÕt th× dï cã ch¹y xa ®Õn ®©u, hä còng theo dÊu vÕt ®uæi ®Õn n¬i ®−îc. C« bÐ nãi: - Muèn tr¸nh ®−êng ®õng ®Ó vÕt ch©n l¹i sao ng−¬i kh«ng dïng thuËt phi hµnh ®i trªn ngän c©y. §¸ng tiÕc lµ vâ c«ng ng−¬i kÐm cái qu¸, cã c¸i thuËt khinh c«ng nhá män mµ còng kh«ng biÕt. Nhµ s− kia! Ta xem néi lùc ng−¬i còng kh¸, ng−¬i h·y thö ®i coi. H− Tróc nãi: - D¹! §Ó tiÓu t¨ng thö coi. Råi nhµ s− b¨ng m×nh, nh¶y lªn rÊt cao, cao h¬n ngän c©y nhiÒu. Nh−ng lóc h¹ m×nh xuèng ®¸p vµo cµnh c©y th× ng−êi y nÆng qu¸. Cµnh c©y g·y r¨ng r¾c. C¶ ng−êi lÉn cµnh ®Òu qu¨ng xuèng. Lóc nhµ s− l¬ löng qu¨ng xuèng ë thÕ ng· ngöa vµ m×nh sÏ ®Ì lªn c¸i tói. Nh−ng nhµ s− t©m ®Þa rÊt nh©n tõ, sî m×nh ®Ì lªn tÊt lµm cho c« bÐ ph¶i bÞ th−¬ng. Trong lóc hoang mang nhµ s− véi trÇn m×nh cho gieo ng−êi sÊp xuèng. "Binh" mét tiÕng! Tr¸n nhµ s− ®Ëp vµo t¶ng ®¸ nói ®Õn n¸t thÞt ch¶y m¸u, y la rÇm lªn: - ói chao! ói chao! H− Tróc cè g−îng låm cåm ®øng lªn, tù lÊy lµm m¾c cì nãi: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - TiÓu t¨ng ngu dèt qu¸, kh«ng xong råi! C« bÐ nãi: - Ng−¬i thµ ®Ó m×nh bÞ th−¬ng chø kh«ng d¸m ®Ì lªn ta. ThÕ lµ ®èi víi mç mç biÕt tá lßng cung kÝnh. Mç mç mét lµ muèn lîi dông ng−¬i, hai lµ ®Ó th−ëng c«ng cho kÎ hËu bèi, mç mç truyÒn thô lèi phi hµnh cho ng−¬i. Nµy ng−¬i nghe cho râ: Lóc nh¶y tung ng−êi lªn th× ph¶i co hai ®Çu gèi l¹i, ®Ò tô ch©n khÝ vµo huyÖt ®an ®iÒn, hÔ thÊy ch©n khÝ ®−a ng−¬i lªn råi th× th¶ láng con ng−êi ra vµ chØ bÝt kÝn mét huyÖt ®¹o "Ngäc chÈm" mµ th«i... C« bÐ võa nãi võa gi¶i thÝch tõng c©u mét. §ång thêi c« l¹i d¹y cho H− Tróc chuyÓn h−íng lóc ng−êi ®ang ë trªn kh«ng, t¹t ngang hay v−ît lªn cao h¬n n÷a ph¶i lµm thÕ nµo. C« bÐ d¹y xong råi nãi: - Ng−¬i h·y theo ph−¬ng ph¸p cña ta l¹i nh¶y lªn ®i! H− Tróc nãi: - D¹! §Ó tiÓu t¨ng thö nhÈy mét m×nh xem sao ®·, v× sî lóc tÐ xuèng th× lµm cho tiÒn bèi ph¶i ®au ®ín. Nhµ s− nãi xong toan ®Æt c¸i tói trªn l−ng xuèng. C« bÐ tøc giËn qu¸t lªn: - Mç mç ®· ®em b¶n l·nh d¹y ng−¬i ch¼ng lÏ cßn sai lÇm ®−îc −? ViÖc chi cßn ph¶i thö th¸ch. NÕu lÇn nµy ng−¬i l¹i tÐ n÷a th× mç mç lËp tøc giÕt chÕt ng−¬i ®ã. H− Tróc sî h·i v« cïng, bÊt gi¸c nghÜ tíi m×nh ®ang câng mét c¸i oan hån nhËp vµo x¸c ng−êi, th× må h«i tho¸t ra nh− t¾m, tãc tai ®øng dùng c¶ lªn. Y toan cÇm c¸i tói v¶i qu¨ng ra xa nh−ng l¹i kh«ng d¸m. Råi y nghiÕn r¨ng vËn khÝ theo ®óng phÐp cña c« bÐ võa truyÒn thô, co hai ch©n tung m×nh nh¶y lªn... LÇn nµy nhµ s− thi triÓn khinh c«ng theo ®óng lêi d¹y cña c« bÐ, nªn lóc nh¶y, ng−êi y tõ tõ ®−a lªn trªn kh«ng. Dï y ®ang l¬ löng trong kh«ng gian mµ chuyÓn h−íng theo ý muèn còng rÊt dÔ dµng. Nhµ s− mõng qu¸, la lªn: - Hay qu¸! Hay qu¸! Kh«ng ngê võa më miÖng, ch©n khÝ tiÕt ra ngoµi, ng−êi l¹i rít xuèng. May mµ lÇn nµy h¹ ng−êi xuèng th¼ng, hai ch©n ®ông m¹nh xuèng ®Êt, chØ thÊy h¬i ®au chø kh«ng ®Õn nçi ng· l¨n ra. C« bÐ lín tiÕng m¾ng: - §å ngu xuÈn! NÕu ng−¬i muèn më miÖng ra nãi th× tr−íc hÕt ph¶i ®iÒu hoµ h« hÊp. B−íc thø nhÊt ch−a xong ®· muèn ®Õn b−íc thø n¨m, thø s¸u råi! H− Tróc nãi: - D¹ d¹! ThËt tiÓu t¨ng ngu ngèc! Nhµ s− l¹i ®Ò khÝ nh¶y lªn lÇn thø hai, råi nhÑ nhµng ®¸p xuèng cµnh c©y chØ rung chø kh«ng g·y rêi. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 15. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung H− Tróc trong d¹ vui mõng, nh−ng kh«ng d¸m më miÖng. Y theo lêi cña c« bÐ nh¶y xa h¬n mét tr−îng ®¸p xuèng cµnh c©y thø hai, råi y l¹i chuyÓn sang cµnh c©y thø ba. C¸ch vËn khÝ ®· thuËn tiÖn vµ thÊy th©n m×nh d−êng nh− nhÑ nhâm, søc lùc sung tóc, cµng nh¶y cµng xa. Sau nhµ s− nh¶y mét c¸i lµ v−ît qua hai cµnh c©y, råi v−ît qua tõ c©y nä sang c©y kia tho¨n tho¾t. Ng−êi y l¬ löng trªn kh«ng ch¼ng kh¸c g× c−ìi giã mµ ®i. Nhµ s− kh«ng khái võa kinh h·i võa mõng thÇm. Trªn ®Ønh nói ®Çy tuyÕt phñ nµy, cµnh c©y dµy chi chÝt, nhµ s− nh¶y chuyÒn tõ ngän c©y nµy sang ngän c©y kia, ng−êi ®i d−íi ®Êt kh«ng biÕt dÊu vÕt ®©u mµ truy t×m. Ch¼ng bao l©u nhµ s− ®· vµo ®Õn gi÷a khu rõng s©u th¼m. C« bÐ nãi: - §−îc råi! Th«i xuèng ®i! B©y giê H− Tróc l¹i cµng ®em lßng kÝnh phôc vµ sî h·i c« bÐ, y ®¸p ngay: - D¹! Råi tõ tõ nh¶y xuèng. Y ®ì c« bÐ ra ngoµi tói v¶i. C« bÐ thÊy nhµ s− lé vÎ vui mõng kh«ng bót nµo t¶ xiÕt, th× l¹i cÊt tiÕng m¾ng: - G· thÇy chïa nµy ch¼ng ra trß g×! Míi häc ®−îc mét chót c«ng phu nhá män mµ ®· lÊy lµm vui mõng tù m·n. H− Tróc nãi: - D¹ d¹! TiÓu t¨ng nh·n giíi rÊt n«ng c¹n. Mç mç, tuyÖt nghÖ mç mç d¹y cho tiÓu t¨ng rÊt lµ h÷u dông... C« bÐ hái: - Míi d¹y qua mét l−ît ng−¬i ®· hiÓu ngay, con m¾t mç mç xÐt ng−êi qu¶ ®· kh«ng lÇm. Nh−ng néi lùc cña ng−¬i kh«ng ph¶i thuéc ph¸i ThiÕu L©m. VËy vâ c«ng nµy ng−¬i ®· häc ai? Sao ng−¬i cßn nhá tuæi mµ néi c«ng ®· th©m hËu ®Õn thÕ? H− Tróc c¶m thÊy trong lßng chua xãt, cÆp m¾t bÊt gi¸c ®á hoe, ®¸p: - §ã lµ V« Nhai Tö l·o tiªn sinh lóc l©m chung ®· ®em néi lùc b¶y m−¬i n¨m tu luyÖn truyÒn vµo trong th©n thÓ tiÓu t¨ng. Thùc t×nh tiÓu t¨ng kh«ng d¸m ph¶n béi ph¸i ThiÕu L©m ®Ó ®i theo ph¸i kh¸c. Nh−ng khi ®ã V« Nhai Tö l·o tiªn sinh ch¼ng cho nãi n¨ng g×, ho¸ gi¶i ngay c«ng lùc cña tiÓu t¨ng ®· häc ë ph¸i ThiÕu L©m råi tiªn sinh ®em c«ng phu cña m×nh truyÒn l¹i cho tiÓu t¨ng. TiÓu t¨ng ch¼ng biÕt ®ã lµ phóc hay lµ ho¹. Hìi «i! Nãi tãm l¹i, ngµy sau tiÓu t¨ng vÒ chïa ThiÕu L©m. Nãi tãm l¹i... nãi tãm l¹i... Nhµ s− l¾p lu«n mét håi "nãi tãm l¹i" mµ ch¼ng biÕt nãi tãm l¹i... ra sao n÷a. C« bÐ ngÈn ng−êi kh«ng nãi g×, cÇm tói v¶i tr¶i lªn t¶ng ®¸, ngåi trÇm t− mét lóc råi nhÑ nhµng cÊt tiÕng hái: - Ng−¬i nãi thÕ th× ra V« Nhai Tö qu¶ nhiªn ®· ®em chøc ch−ëng m«n ph¸i Tiªu Dao cho ng−¬i? H− Tróc nãi: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 16. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - TÐ ra mç mç còng biÕt ®Õn ba ch÷ "ph¸i Tiªu Dao". Y tõng nghe T« Tinh Hµ ®· nãi nÕu kh«ng ph¶i ng−êi b¶n ph¸i mµ nãi ®Õn ba ch÷ "ph¸i Tiªu Dao" th× quyÕt kh«ng ®Ó sèng ë ®êi. B©y giê y thÊy ë miÖng c« bÐ nãi ra míi d¸m nãi theo. Y vÉn t−ëng c« bÐ nµy lµ mét vÞ tiÒn bèi nµo m−în x¸c ®Ó hoµn hån vµ cho c« lµ ma quû chø kh«ng ph¶i ng−êi. Dï cã muèn giÕt c« nµy còng kh«ng biÕt giÕt ph¶i ai? Nhµ s− cßn ®ang nghÜ ngîi liªn miªn bçng nghe c« bÐ tøc giËn hái: - Sao ta l¹i kh«ng biÕt ph¸i Tiªu Dao? Cã khi ta biÕt ph¸i Tiªu Dao tr−íc c¶ V« Nhai Tö n÷a lµ kh¸c. H− Tróc nãi: - D¹ d¹! Y nghÜ thÇm: - Cã lÏ bµ nµy lµ hån ma tõ mÊy tr¨m n¨m vÒ tr−íc, dÜ nhiªn bµ ta cßn giµ h¬n V« Nhai Tö l·o tiªn sinh nhiÒu. Bçng thÊy c« bÐ l−îm mét cµnh kh« v¹ch xuèng mÆt ®Êt ®Çy tuyÕt phñ mµ vÏ toµn ®−êng th¼ng, ch¼ng mÊy chèc, c« vÏ thµnh mét bµn cê v©y, ngang m−êi chÝn hµng, däc m−êi chÝn hµng. H− Tróc ngÊm ngÇm kinh h·i nghÜ thÇm: - Kh«ng chõng c« nµy b¾t m×nh ®¸nh cê. NÕu vËy th× háng bÐt. Nhµ s− thÊy c« bÐ vÏ xong bµn cê, l¹i khuyªn trßn trèng gi÷a lµm qu©n tr¾ng. Nh÷ng khoanh trßn mµ cã mét chÊm ë gi÷a lµ qu©n ®en. Bµn cê dÇy chi chÝt nh÷ng qu©n. §Õn lóc c« bÐ bÇy cê míi xong mét nöa, H− Tróc ®· nhËn ra ngay ®ã lµ thÕ cê bÝ hiÓm cña V« Nhai Tö tr−íc kia ®Ó l¹i liÒn lÈm bÈm: - TÐ ra c« nµy còng biÕt thÕ cê kú bÝ ®ã. Råi y tù hái: - Ph¶i ch¨ng ngµy tr−íc c« kh«ng ph¸ næi thÕ cê nµy råi tøc qu¸ mµ chÕt ®i? ý nghÜ nµy khiÕn cho nhµ s− ín l¹nh x−¬ng sèng. C« bÐ bÇy thÕ cê xong, hái: - Ng−¬i b¶o ®· gi¶i ®−îc thÕ cê nµy. VËy ®Çu tiªn ®i n−íc nµo, ng−¬i thö diÔn l¹i cho ta coi! H− Tróc ®¸p: - D¹! Råi h¹ mét con cê vÝt chÕt mét ®èng qu©n cña m×nh. Côc diÖn bµn cê lËp tøc cëi më, råi sau y nghe §oµn Diªn Kh¸nh dïng phÐp truyÒn ©m nhËp mËt chØ thÞ c¸ch ph¶n kÝch l¹i bªn cê tr¾ng. H− Tróc diÔn l¹i thÕ cê xong, c« bÐ bÊt gi¸c må h«i tr¸n tho¸t ra −ít ®Çm, miÖng lÈm bÈm: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 17. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Lßng trêi! ThiÖt lµ lßng trêi muèn vËy! Thiªn h¹ cßn ai nghÜ ra ®−îc ph¶i h¹ s¸t bªn m×nh tr−íc råi míi tÊn c«ng bªn ®Þch. ThiÖt lµ mét thÕ cê kú dÞ! © HQD Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2