Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 89

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

61
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 89', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 89

 1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Håi thø t¸m m−¬i chÝn TruyÒn thñ ph¸p chèng ng¨n ®¹i ®Þch C« bÐ chê cho H− Tróc diÔn l¹i c¸ch ph¸ thÕ cê bÝ hiÓm xong, trÇm ng©m mét lóc råi nãi: - Xem nh− thÕ th× tiÓu hoµ th−îng lµ ng−êi thµnh thùc chø kh«ng ph¶i kÎ nãi h−¬u nãi v−în. C« ngõng l¹i mét chót råi hái: - Cßn chuyÖn V« Nhai Tö truyÒn c¸i nhÉn s¾t nµy l¹i cho ng−¬i ®Çu ®u«i thÕ nµo, ng−¬i kÓ hÕt l¹i cho ta nghe. Ta nãi tr−íc cho ng−¬i lµ ph¶i nãi thËt ®óng, chØ sai nöa lêi lµ chÕt víi ta ®ã. H− Tróc ®¸p: - Xin v©ng. Råi nhµ s− ®em c©u chuyÖn tõ ®Çu: Y ®−îc s− phô cho xuèng nói ®i ®©u? T¹i sao l¹i ®Õn chç ph¸ thÕ cê bÝ hiÓm? V« Nhai Tö truyÒn c«ng lùc, trao nhÉn thÕ nµo? §inh Xu©n Thu ®· dïng c¸ch g× ®Ó ¸m to¸n s¸t h¹i T« Tinh Hµ cïng HuyÒn N¹n ®¹i s−? M×nh ®i kiÕm bän s− b¸ TuÖ Ph−¬ng ra sao? NhÊt nhÊt kÓ l¹i cho c« bÐ kh«ng sãt m¶y may. Trong khi H− Tróc thuËt chuyÖn, c« bÐ kh«ng nãi mét c©u, kh«ng hái mét lêi, cø ®øng ch¨m chó nghe, chê cho nhµ s− kÓ xong, c« míi lªn tiÕng: - Ta nghe ng−¬i nãi th× V« Nhai Tö râ rµng lµ s− phô ng−¬i thÕ mµ ng−¬i kh«ng kªu y b»ng s− phô, l¹i gäi y lµ V« Nhai Tö l·o tiªn sinh lµ nghÜa lµm sao? H− Tróc ra chiÒu bÏn lÏn ®¸p: - TiÓu t¨ng vèn lµ kÎ tu hµnh ë chïa ThiÕu L©m, thiÖt t×nh kh«ng thÓ quy ®Çu m«n ph¸i nµo kh¸c ®−îc. C« bÐ l¹i hái: - Ng−¬i nhÊt quyÕt kh«ng muèn lµm ch−ëng m«n ph¸i Tiªu Dao −? H− Tróc l¾c ®Çu lu«n mÊy c¸i råi ®¸p: - TiÓu t¨ng thùc kh«ng muèn lµm chót nµo! C« bÐ liÒn nãi: - Nh− vËy dÔ l¾m... H− Tróc mõng thÇm, ng¾t lêi hái ngay: - TiÒn bèi tÝnh b©y giê ph¶i lµm thÕ nµo míi rót lui ®−îc? C« bÐ c−êi nãi: - Khã g×? Ng−¬i trao c¸i nhÉn ®ã l¹i cho ta, thÕ lµ xong råi. Ta thay ng−¬i lµm ch−ëng m«n ph¸i Tiªu Dao cho, ®−îc kh«ng? Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung H− Tróc sung s−íng ®¸p: - NÕu ®−îc vËy th× cßn g× hay b»ng. Nãi xong nhµ s− th¸o chiÕc nhÉn s¾t ë ngãn tay ra trao l¹i cho c« bÐ. C« bÐ mõng vui lé ra ngoµi mÆt, ®ãn lÊy chiÕc nhÉn cÇm ®eo vµo ngãn tay. Ngê ®©u ngãn tay c« lín qu¸, c¸c ngãn gi÷a, ngãn v« danh kh«ng tµi nµo xá lät vµo ®−îc, c« ®µnh g¾ng g−îng ®eo vµo ngãn tay ót vËy, d−êng nh− c« lÊy thÕ lµm bÊt m·n l¾m. Sau c« bÐ l¹i hái: - Ng−¬i cßn nãi V« Nhai Tö cßn trao cho ng−¬i mét tÊm ®å h×nh vµ dÆn ng−¬i lªn nói Thiªn S¬n t×m ng−êi truyÒn thô phÐp "Tiªu dao ngù phong". VËy tÊm ®å h×nh Êy ®©u? H− Tróc thß tay vµo bäc lÊy ®å h×nh ra. C« bÐ më tÊm ®å h×nh xem. Võa ngã thÊy trong bøc ®å h×nh vÏ mét mü nh©n ¨n mÆc theo lèi cung trang, ®ét nhiªn c« sa sÇm nÐt mÆt, cÊt tiÕng m¾ng: - L·o giµ ®ã... biÓu ng−¬i ®i t×m con tiÖn tú nµy ®Ó nã truyÒn thô vâ c«ng cho −...? Th× ra th»ng cha nµy lóc chÕt ®Õn n¬i råi vÉn kh¾c kho¶i kh«ng quªn ®−îc con mÌo m¶ gµ ®ång míi ngåi vÏ bøc ch©n dung nã ®Ñp thÕ nµy! MÆt c« x−ng sØa lªn, d−êng nh− ®· næi tam bµnh, lôc tÆc. C« cÇm bøc vÏ liÖng xuèng ®Êt, lÊy hai ch©n dÉm lªn di di l¹i. H− Tróc thÊy bøc mü nh©n ®å ®Ñp ®Ï thÕ mµ bÞ c« bÐ di ch©n lªn cho ®Êt hoen è nhµu n¸t, véi kªu lªn: - Trêi ¬i! Råi véi cói xuèng nhÆt lªn, nhµ s− thÊy tÊm mü nh©n ®å nhµu n¸t d¬ bÈn, ch¼ng cßn gi¸ trÞ g× n÷a, lÊy lµm khã chÞu trong lßng. C« bÐ thÊy H− Tróc l−îm bøc ho¹ ®å lªn cµng c¨m tøc hái: - Mi còng th−¬ng tiÕc nã l¾m −? H− Tróc nãi: - D¹ ph¶i! Bøc ho¹ ®å ®Ñp thÕ mµ bÞ nhµu n¸t, ai l¹i kh«ng tiÕc? C« bÐ hái: - Th»ng cha ®ã cã b¶o ng−¬i con tiÖn nh©n ®ã lµ ai kh«ng? H− Tróc l¾c ®Çu ®¸p: - Kh«ng! Nhµ s− lÈm bÈm: - Kh«ng hiÓu sao ®èi víi V« Nhai Tö l·o tiªn sinh mµ c« nµy thèt nhiªn ®æi giäng ra chiÒu khinh m¹n kªu mét ®iÒu th»ng cha nµy, hai ®iÒu th»ng cha nµy lµ nghÜa g×? C« bÐ vÉn hÇm hÇm tøc giËn nãi: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Hõ! Th»ng cha nµy si mª ®Õn thÕ lµ cïng. §õng nãi b©y giê mµ ngay mÊy chôc n¨m vÒ tr−íc, dung m¹o con tiÖn nh©n kia còng kh«ng xinh ®Ñp ®Õn thÕ nµy. C« cµng nãi cµng tøc thß tay ra toan giùt lÊy bøc ho¹ ®å ®Ó xÐ tan n¸t cho bâ giËn. H− Tróc véi rót tay vÒ, cÊt bøc ho¹ ®å vµo bäc. C« bÐ ng−êi thÊp lñn thñn, kh«ng c−íp ®−îc mü nh©n ®å, ^^^ thë lªn hång héc, c« chöi m¾ng kh«ng tiÕc lêi: - Th»ng giÆc giµ v« l−¬ng t©m! Qu©n mÌo m¶ gµ ®ång ®ª tiÖn! H− Tróc ®øng ®ã chØ ngÈn ng−êi ra kh«ng hiÓu v× lý do g× mµ c« bÐ lo¾t cho¾t l¹i næi l«i ®×nh. Y ®o¸n lµ c¸i oan hån nµo nhËp vµo c« bÐ quen biÕt mü nh©n trong bøc ho¹ vµ hai ng−êi nµy h¼n cã mét mèi thï s©u ®éc nªn chØ tr«ng thÊy h×nh ng−êi trªn bøc vÏ còng ®ñ hÇm hÇm tøc giËn. C« bÐ cßn ®ang tiÕp tôc tho¸ m¹ b»ng nh÷ng lêi nguyÒn rña cay ®éc th× trong bông H− Tróc ®ét nhiªn s«i rÐo lªn. Nguyªn nhµ s− lËt ®Ët suèt ®ªm qua vµ c¶ buæi s¸ng h«m nay y ch¹y trèn kh«ng ®−îc lóc nµo nghØ ng¬i mµ l¹i ch−a ®−îc h¹t c¬m nµo vµo ruét nªn y ®ãi qu¸ ®Õn s«i bông. C« bÐ hái: - Ng−¬i ®ãi l¾m ph¶i kh«ng? H− Tróc ®¸p: - §óng thÕ! Trªn ngän nói ®Çy tuyÕt phñ nµy, ch¼ng cã thø g× ¨n ®−îc. C« bÐ nãi: - Sao l¹i kh«ng cã? Trªn nói nµy cã gµ rõng, cã h−¬u nai l¹i cã c¶ dª rõng. Ng−¬i l¹i ®©y ta d¹y cho mét chót khinh c«ng ch¹y rÊt mau nh− trªn ®Êt b»ng, ®ång thêi d¹y c¸ch b¾t gµ ®ång cïng h−¬u, nai, cÇy, c¸o... H− Tróc kh«ng chê c« bÐ nãi hÕt véi xua tay ng¾t lêi: - §· lµ kÎ tu hµnh ®©u cã thÓ s¸t sinh ®−îc? Thµ r»ng tiÓu t¨ng chÞu chÕt ®ãi, quyÕt kh«ng d¸m ®éng ®Õn ®å ¨n mÆn. C« bÐ tøc m×nh m¾ng: - G· thÇy chïa ngu ngèc xÊu xa nµy! Ch¼ng lÏ suèt ®êi ng−¬i ch−a ¨n mÆn bao giê sao? H− Tróc nhí l¹i h«m vµo qu¸n c¬m bÞ A Tö ®¸nh lõa ¨n mét miÕng thÞt bÐo vµ hóp nöa b¸t thang gµ bçng nh¨n mÆt nãi: - Cã mét lÇn tiÓu t¨ng bÞ ng−êi ta lõa g¹t kh«ng biÕt nªn ¨n ph¶i ®å mÆn, nh−ng ®ã chØ lµ v« t©m kh«ng biÕt, ch¾c ®øc PhËt tæ kh«ng b¾t téi. Chø cßn b¶o tiÓu t¨ng chÝnh m×nh thß tay ra mµ s¸t sinh th× nhÊt quyÕt kh«ng thÓ nµo lµm ®−îc. C« bÐ nãi: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Ng−¬i b¶o ng−¬i kh«ng d¸m giÕt gµ ®ång, giÕt h−¬u nai, cÇy c¸o, chóng chØ lµ nh÷ng lo¹i sóc sinh mµ ng−¬i ®· sî kh«ng d¸m giÕt råi. ThÕ th× giÕt ng−êi cßn ph¹m téi ¸c ®Õn ®©u mµ nãi? H− Tróc lÊy lµm l¹ hái: - TiÓu t¨ng cã bao giê d¸m giÕt ng−êi? A di ®µ PhËt! A di ®µ PhËt! §øc PhËt tõ bi tÕ ®é cho nh÷ng ng−êi mª muéi ®· ph¹m téi. C« bÐ nãi: - Ng−¬i cßn niÖm PhËt −? ThÕ th× thiÖt lµ buån c−êi. Ng−¬i kh«ng ®i b¾t gµ rõng cho ta ¨n th× chØ trong hai giê n÷a lµ ta ph¶i chÕt thÕ lµ ng−¬i giÕt ta ®ã! H− Tróc g·i ®Çu g·i tai nãi: - Trªn nói nµy ch¾c cßn cá th¬m, cã m¨ng tre, tiÓu t¨ng ®i kiÕm vÒ cho tiÒn bèi x¬i còng ®−îc chí sao? C« bÐ sa sÇm nÐt mÆt l¹i, trá võng th¸i d−¬ng nãi: - Võng th¸i d−¬ng kia lªn ®Ønh ®Çu, nÕu ta kh«ng ®−îc ¨n ®å huyÕt thùc, nhÊt ®Þnh lµ ph¶i chÕt. Ta nãi thiÖt chø kh«ng ph¶i g¹t ng−¬i ®©u. H− Tróc cùc kú kinh h·i nãi: - TiÒn bèi vÉn m¹nh giái, cÇn g× ph¶i ¨n ®å huyÕt thùc míi sèng? H− Tróc võa nghe thÊy c« bÐ nãi ®Õn ba ch÷ "®å huyÕt thùc" ®· bë vÝa, bÊt gi¸c y nghÜ ngay tíi loµi quû kh¸t m¸u nªn cµng sî h·i h¬n. Bçng c« bÐ l¹i nãi tiÕp: - Ta ph¶i mét c¸i bÖnh kú qu¸i lµ hµng ngµy cø ®óng giê ngä kh«ng ®−îc ¨n ®å huyÕt thùc th× ch©n khÝ trong ng−êi s«i lªn sïng sôc ®èt chÕt ngay lËp tøc. Lóc l©m tö, ng−êi ph¸t ®iªn lªn vµ sÏ nguy cho ng−¬i l¾m ®ã! H− Tróc vÉn kh«ng chÞu ®i, l¾c ®Çu quÇy quËy nãi: - Muèn sao th× tiÓu t¨ng còng ®µnh chÞu. §· lµ ®Ö tö nhµ PhËt ph¶i nghiªm cÈn, triÖt ®Ó gi÷ thanh quy giíi luËt. §õng nãi viÖc s¸t sinh dÜ nhiªn lµ kh«ng bao giê d¸m lµm, mµ ®èi víi kÎ mª muéi n¶y ra ý nghÜ s¸t sinh nh− tiÒn bèi ®©y ch¼ng h¹n, còng ph¶i hÕt søc c¶n ng¨n. C« bÐ qu¾c m¾t lªn nh×n nhµ s−, thÊy y tuy ra chiÒu sî h·i song chÝ rÊt kiªn quyÕt chø kh«ng chÞu khuÊt phôc theo m×nh. C« liÒn ®æi giäng c−êi khanh kh¸ch hái: - Ng−¬i tù x−ng lµ ®Ö tö nhµ PhËt, g×n gi÷ thanh quy giíi luËt. VËy giíi luËt lµ nh÷ng g×? H− Tróc ®¸p: - Giíi luËt nhµ PhËt chia lµm tiÓu thõa giíi vµ ®¹i thõa giíi, hai thø riªng biÖt. C« bÐ c−êi m¸t hái: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - L¾m chuyÖn nhØ? TiÓu thõa giíi vµ ®¹i thõa giíi lµ g×? H− Tróc ®¸p: - TiÓu thõa giíi t−¬ng ®èi dÔ h¬n vµ chia ra lµm bèn bËc, mét lµ ngò giíi, hai lµ b¸t giíi, ba lµ thËp giíi vµ bèn lµ cô tóc giíi, c¶ thÈy ph¶i kiªng hai tr¨m n¨m m−¬i ®iÒu. Ngõng mét l¸t nhµ s− l¹i nãi tiÕp: - VÒ ngò giíi th× nh÷ng kÎ tu t¹i gia còng ph¶i gi÷ g×n. Trong ngò giíi ®Çu tiªn lµ kh«ng ®−îc s¸t sinh, thø hai lµ kh«ng ®−îc trém c¾p, thø ba lµ kh«ng ®−îc d©m tµ, thø t− lµ kh«ng ®−îc uèng r−îu. C« bÐ vÉn ngåi nghe kh«ng nãi g×, nhµ s− l¹i nãi tiÕp: - KÎ xuÊt gia ®Çu PhËt th× tr−íc hÕt ph¶i gi÷ b¸t giíi råi sang ®Õn thËp giíi vµ cuèi cïng réng ra ®Õn nhÞ b¸ch ngò thËp giíi. Nh− vËy th× kÎ xuÊt gia ®Çu PhËt so víi ng−êi tu t¹i gia cßn tinh vi h¬n nhiÒu. Nãi tãm l¹i, giíi s¸t sinh lµ giíi ®Çu tiªn ®Ö tö nhµ PhËt kh«ng bao giê ®−îc ph¹m ®Õn. C« bÐ trÇm ng©m mét lóc råi hái: - Ta tõng nghe nãi nh÷ng bËc cao t¨ng cöa PhËt nÕu muèn thµnh chÝnh qu¶ th× ph¶i gi÷ Th−îng thõa giíi vµ cßn kªu b»ng ThËp ^^^ cã ®óng thÕ kh«ng? H− Tróc kinh h·i ®¸p: - §óng thÕ! BËc ®¹i thõa hy sinh th©n m×nh ®Ó cøu ng−êi chø thËp nh©n còng cßn ch−a ®ñ. C« bÐ hái: - ThËp nh©n lµ nh÷ng g×? Nhµ s− H− Tróc vÒ vâ c«ng th× tÇm th−êng th«i, nh−ng vÒ kinh PhËt th× thuéc tr¬n lµu lµu. Y ®¸p ngay: - Trong thËp nh©n th× ®iÒu thø nhÊt lµ c¾t thÞt nu«i chim −ng, ®iÒu thø hai lµ gieo m×nh vµo miÖng hæ ®ãi... C« bÐ kh«ng ngê nhµ s− ®äc hÕt, ng¾t lêi hái ngay: - C¾t thÞt nu«i chim −ng lµ thÕ nµo? H− Tróc ch¾p tay ®Ó tr−íc ngùc ®¸p: - Ngµy x−a ®øc PhËt ThÝch Ca M©u Ni thÊy con chim −ng ®ãi toan vå con bå c©u, tÊm lßng tõ bi cña ngµi kh«ng nì ®Ó con bå c©u bÞ chÕt, liÒn dÊu nã vµo trong lßng. Con chim −ng ®ãi qu¸ hái: "Ngµi cøu tÝnh m¹ng con bå c©u mµ ®Ó t«i chÕt h¸ ch¼ng bÊt nh©n l¾m −? " §øc PhËt liÒn xÎo miÕng thÞt m×nh cho con chim −ng ¨n. C« bÐ l¹i hái: - ThÕ th× c¸i tÝch gieo m×nh vµo miÖng hæ ®ãi ®¹i kh¸i còng thÕ th«i chø g×? H− Tróc ®¸p: - §óng thÕ! Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung C« bÐ l¹i nãi: - Xem thÕ th× biÕt thanh quy giíi luËt cña nhµ PhËt tinh vi vµ réng r·i bao la, ®©u ph¶i vÎn vÑn ë mÊy ch÷ "kh«ng s¸t sinh" mµ th«i. Nay ng−¬i kh«ng ®i b¾t gµ rõng cïng h−¬u nai cÇy c¸o cho ta th× ng−¬i còng nªn b¾t ch−íc §øc ThÝch Ca M©u Ni lÊy thÞt trong ng−êi ng−¬i ®Ó nu«i ta khái chÕt tr−a nay. NÕu kh«ng thÕ th× sao ph¶i lµ ®Ö tö nhµ PhËt? C« bÐ võa nãi võa vÐn cao tay ¸o H− Tróc lªn ®Ó lé c¸nh tay bÐo mËp tr¾ng ngÇn råi c−êi nãi: - C¸i c¸nh tay cña ng−¬i ®©y ®ñ nu«i sèng ta ®−îc mét ngµy. H− Tróc thÊy c« bÐ nhe hai hµm r¨ng tr¾ng ën, võa dµi võa nhän tuyÖt kh«ng gièng r¨ng ®øa trÎ nÝt chót nµo, l¹i thÊy c« bÐ lÊm lÐt nh×n c¸nh tay m×nh ra vÎ thÌm thuång tùa hå nh− muèn bÎ lÊy mµ nhai nghiÕn ngÊu th× kh«ng khái rïng m×nh. ChÝnh ra c« nµy chØ b»ng ®øa nhá t¸m chÝn tuæi, søc lùc ch−a cã g× ®¸ng sî, nh−ng trong lßng H− Tróc vÉn yªn trÝ lµ mét oan hån ¸m x¸c hay lµ ma quû nhËp vµo ng−êi, nªn nhµ s− thÊy c« cã ý nghÜ bÊt chÝnh, bÊt gi¸c y ho¶ng hèt nh− ng−êi mÊt hån vµ t−ëng chõng nh÷ng huyÕt m¹ch ®Òu ng−ng l¹i. Y la lªn mét tiÕng thËt to råi hÊt tay c« bÐ ra, r¶o b−íc ch¹y lªn ®Ønh nói... Trong lóc hèt ho¶ng kinh hån vì mËt, nhµ s− la hÐt vang ®éng mét gãc rõng... Bçng thÊy trªn s−ên nói phÝa xa xa cã tiÕng ng−êi h« ho¸n: - G· ®©y råi! C¸c vÞ mau mau qua bªn nµy. Ng−êi ph¸t ra tiÕng h« rÊt lín, åm åm nh− tiÕng lÖnh vì ®ã chÝnh lµ BÊt B×nh ®¹o nh©n. H− Tróc lÈm bÈm: - ChÕt råi! Nguy ®Õn n¬i råi! M×nh la hÐt to qu¸ nªn tiÕt lé hµnh tung cho c−êng ®Þch biÕt ®−êng theo dâi, b©y giê lµm thÕ nµo? H− Tróc toan quay vÒ chç cò ®Ó câng c« bÐ ch¹y nh−ng v× sî qu¸ ®µnh bá c« ta l¹i, ch¹y lÊy mét m×nh. Nh−ng nhµ s− nghÜ l¹i c¶m thÊy kh«ng nì liÒn dõng b−íc ®øng trªn s−ên nói, trong lßng do dù, y nh×n xuèng th× thÊy n¨m c¸i chÊm ®en ®−¬ng bß lªn th× lÈm bÈm: - Bän ®Þch nh©n tuy cßn xa nh−ng råi hä còng ®uæi ®Õn n¬i. C« bÐ kia lät vµo tay hä th× dÜ nhiªn khã lßng tho¸t chÕt. Nhµ s− l¹i ch¹y xuèng mÊy b−íc gäi: - Nµy tiÒn bèi! NÕu tiÒn bèi ph¸t thÖ kh«ng c¾n tiÓu t¨ng th× tiÓu t¨ng sÏ câng tiÒn bèi ch¹y trèn. C« bÐ c−êi ha h¶ ®¸p: - Ng−¬i trë l¹i ®©y! Ta nãi cho ng−¬i hay! D−íi kia n¨m ng−êi ®ang trÌo lªn th× ng−êi ®i ®Çu lµ BÊt B×nh ®¹o nh©n. Ng−êi thø hai lµ ¤ l·o ®¹i, thø ba lµ g· hä An, cßn hai ng−êi n÷a th× mét hä La vµ mét hä Lîi. Ta d¹y cho ng−¬i mÊy thñ ph¸p ®Ó ®¸nh ng· l·o BÊt B×nh ®¹o nh©n kia. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Ngõng mét l¸t, c« l¹i tñm tØm c−êi nãi tiÕp: - Mµ ng−¬i chØ ®−îc ®¸nh cho l·o giµ khiÕn cho l·o kh«ng h¹i ng−¬i ®−îc, nh− vËy kh«ng thÓ gäi lµ s¸t sinh hay ph¸ giíi ®−îc. H− Tróc trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - BÊt B×nh ®¹o nh©n, ¤ l·o ®¹i vâ c«ng rÊt cao, tiÓu t¨ng lµm sao ®Þch næi hä? B¶n l·nh cña tiÒn bèi tuy cao th©m nh−ng trong kho¶ng thêi gian gi©y l¸t nµy, tiÓu t¨ng kh«ng thÓ häc kÞp. C« bÐ nãi: - §å ngu! V« Nhai Tö l·nh ®¹o ph¸i Tiªu Dao. Y lµ s− phô T« Tinh Hµ cïng §inh Xu©n Thu. Vâ c«ng hai g· T«, §inh thÕ nµo ng−¬i còng ®· biÕt râ råi. §å ®Ö ®Õn mùc ®ã th× b¶n l·nh s− phô cã thÓ nghÜ ra mµ biÕt râ ®−îc. Y ®em c¶ c«ng lùc tu luyÖn b¶y m−¬i n¨m truyÒn cho ng−¬i. Bän BÊt B×nh ®¹o nh©n, ¤ l·o ®¹i b× víi ng−¬i thÕ nµo ®−îc?ChØ v× ng−¬i ngu ngèc qu¸ nªn kh«ng biÕt vËn dông néi lùc mµ th«i. Ng−¬i cÇm tói v¶i l¹i ®©y, hÝt m¹nh mét h¬i thë, vËn ch©n khÝ vµo c¸nh tay ph¶i råi më miÖng tói ra. Cßn tay tr¸i th× ®Ëp vµo sau l−ng ®Þch nh©n. H− Tróc lµm theo c¸ch cña c« bÐ nh−ng y vÉn kh«ng hiÓu mÊy thñ ph¸p cña c« bÐ sao l¹i h¹ ®−îc nh÷ng tay cao thñ vâ l©m kia. Bçng nghe c« bÐ nãi tiÕp: - Sau ®ã ng−¬i lÊy ngãn tay trá bªn tr¸i ®iÓm vµo nh÷ng bé vÞ nµy cña ®Þch nh©n. C« ®Ó ý thÊy thñ ph¸p cña H− Tróc, nãi tiÕp: - Ng−¬i lµm thÕ kh«ng ®−îc. Ph¶i vËn khÝ theo ®óng c¸ch thøc. Bé vÞ bªn ®Þch mµ m×nh ®Þnh ®iÓm vµo kh«ng ®−îc sai trÖch chót nµo. Sai mét ly ®i mét dÆm thÕ ®ã. Lóc l©m ®Þch, th× ch¼ng nh÷ng tay kh«ng h¹ ®−îc ®Þch nh©n mµ cßn cã thÓ mÊt m¹ng víi hä n÷a. H− Tróc theo lêi c« bÐ chØ dÉn, dông t©m nhí thËt kü. Cã ®iÒu mÊy thñ ph¸p ®ã l¹i thi triÓn mau lÑ qu¸. Tho¹t tr«ng t−ëng chõng nh− chØ cã n¨m s¸u chiªu thøc. Nh−ng mçi chiªu thøc l¹i kÌm theo nh÷ng th©n ph¸p, bé ph¸p, ch−ëng ph¸p ®Æc biÖt kú diÖu cña nã. H¹ bµn ph¶i ®øng thÕ nµo, th−îng bµn chÕch ®i ph¶i lµm sao? Thùc lµ phøc t¹p v« cïng! H− Tróc luyÖn hµng nöa ngµy trêi mµ vÉn ch−a ®óng c¸ch. Nhµ s− nguyªn kh«ng ph¶i lµ ng−êi th«ng minh, nh−ng trÝ nhí rÊt tèt. C« bÐ d¹y y c¸ch nµo, y nhí tõng c©u mét. Nh−ng khi b¶o y diÔn l¹i tÊt c¶ c¸c chiªu thøc th× kh«ng lµm thÕ nµo cho y khái lÇm lÉn, sai trËt. C« bÐ liªn tiÕp d¹y ®i d¹y l¹i mÊy lÇn ch−a ®−îc nh− ý, c« tøc qu¸ cÊt tiÕng m¾ng: - Qu©n nµy sao ngu dèt ®Õn thÕ! VËy mµ V« Nhai Tö lÊy ng−¬i lµm truyÒn nh©n th× thËt lµ y ®ui m¾t. Gi¶ tû ng−¬i lµ mét g· thiÕu niªn tuÊn tó th× cßn th−¬ng ®−îc, song t−íng m¹o ng−¬i l¹i xÊu nh− ma lem. Ta kh«ng hiÓu sao th»ng cha V« Nhai Tö l¹i lùa ng−¬i ®Æt lµm ch−ëng m«n ph¸i Tiªu Dao? H− Tróc võa lµm l¹i võa tøc m×nh nãi: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - V« Nhai Tö l·o tiªn sinh còng ®· biÓu tiÓu t¨ng lµ nhÊt t©m cè t×m mét chµng thiÕu niªn phong l−u tuÊn nh· ®Ó lµm truyÒn nh©n. C¸i lÖ luËt cña ph¸i Tiªu Dao sao mµ kú qu¸i thÕ? Tõ ®©y trë ®i, tiÒn bèi gi÷ lÊy chøc ch−ëng m«n ph¸i Tiªu Dao... Råi y kh«ng nãi n÷a. Y ®Þnh b¶o r»ng: tiÒn bèi chØ lµ mét vÞ tiÓu c« n−¬ng mang linh hån mét con quû giµ vµ còng ch¼ng tèt ®Ñp g×. H− Tróc võa luyÖn thªm mÊy lÇn n÷a, nh−ng lÇn th× tay ph¶i ®−a ra lÑ qu¸, lÇn th× ngãn tay ®iÓm ph−¬ng vÞ lÖch ®i mét chót. Y cã tÝnh kiªn nhÉn, toan luyÖn l¹i n÷a, th× nh÷ng tiÕng b−íc ch©n bçng vang lªn. BÊt B×nh ®¹o nh©n ®ang ch¹y nh− bay vµ ®uæi lªn gÇn tíi n¬i. L·o c−êi nãi: - Nhµ s− kia! Ng−¬i ch¹y lÑ qu¸ mµ ta ®uæi nhäc muèn chÕt! L·o ®iÓm ngãn ch©n xuèng mét c¸i råi nh¶y xæ ®Õn. H− Tróc tù biÕt m×nh kh«ng ®Þch næi, toan xoay m×nh ch¹y trèn th× c« bÐ l¹i qu¸t lªn: - Ng−¬i lµm theo ®óng thñ ph¸p cña ta mµ ®èi phã, kh«ng ®−îc sai lÇm. H− Tróc kh«ng kÞp suy nghÜ g× n÷a, më miÖng c¸i tói v¶i ra, vËn ch©n khÝ vµo c¸nh tay råi ®Ëp vµo ng−êi BÊt B×nh ®¹o nh©n. BÊt B×nh ®¹o nh©n lªn tiÕng m¾ng: - Th»ng lái con! Ng−¬i d¸m ngang nhiªn ®éng thñ víi ®¹o gia −? Råi l·o vung ch−ëng lªn ®¸nh. H− Tróc kh«ng chê cho ®èi ph−¬ng ph¸t ch−ëng tíi n¬i ®· ®−a ch©n ra mãc tróng ®èi ph−¬ng. BÊt B×nh ®¹o nh©n ng−êi lo¹ng cho¹ng tr−ît vÒ phÝa tr−íc. H− Tróc võa vßng tay tr¸i võa vËn ch©n khÝ råi vç vµo l−ng BÊt B×nh ®¹o nh©n. L¹ thay! BÊt B×nh ®¹o nh©n lµ tay b¶n l·nh phi th−êng, coi tÊt c¶ ba m−¬i s¸u ®¶o chóa cïng b¶y m−¬i hai ®éng chóa kh«ng vµo ®©u mµ kh«ng chÞu næi mét ch−ëng nµy cña H− Tróc. Ng−êi l·o l¹ng ®i råi chui tät vµo miÖng c¸i tói v¶i. H− Tróc c¶ mõng phãng chØ ®iÓm vµo huyÖt "ý x¸" cña BÊt B×nh ®¹o nh©n. HuyÖt "ý x¸" ë sau l−ng hai bªn x−¬ng sèng gÇn c¹nh l¸ l¸ch. H− Tróc ®· kh«ng hiÓu c¸ch ®iÓm huyÖt, l¹i trong lóc véi vµng nªn ®iÓm trÖch ®i mét chót, tróng vµo huyÖt "D−¬ng Vâng" liÒn trªn huyÖt "ý x¸". BÊt B×nh ®¹o nh©n kªu lªn mét tiÕng thËt to, chui ®−îc ra ngoµi c¸i tói v¶i. L·o lïi l¹i mÊy b−íc råi l¨n ng−êi xuèng s−ên nói. C« bÐ kªu lªn mÊy tiÕng: - §¸ng tiÕc! ThËt lµ ®¸ng tiÕc! Råi quay l¹i m¾ng H− Tróc: - Ng−¬i ngu qu¸! Ta biÓu ng−¬i ®iÓm vµo huyÖt "ý x¸" tø y kh«ng cßn nhóc nhÝch ®−îc n÷a. Ai b¶o ng−¬i ®iÓm huyÖt "D−¬ng Vâng" lµm chi? Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung H− Tróc võa kinh h·i võa mõng thÇm nãi: - ói chµ! Ph¸p thuËt cña tiÒn bèi hay qu¸! ChØ ph¸p ®ã tuy tiÓu t¨ng ®iÓm lÇm còng ®ñ lµm cho l·o ph¶i mét phen bë vÝa, h¸ ch¼ng sung s−íng råi sao? BÊt B×nh ®¹o nh©n l¨n xuèng s−ên nói råi, nh−ng ¤ l·o ®¹i ®· nh¶y tíi n¬i. H− Tróc gi−¬ng miÖng tói ra nãi: - ¤ l·o ®¹i! Ng−¬i thö xem cho biÕt mét chót còng hay. ¤ l·o ®¹i thÊy BÊt B×nh ®¹o nh©n míi ®¸nh mét chiªu ®· thÊt b¹i th× trong lßng nao nóng. L·o gi¬ thanh Lôc ba H−¬ng lé ®ao chÐm xÐo vµo ng−êi H− Tróc b»ng chiªu "V©n nhiÔu Vu s¬n" H− Tróc kinh h·i la lªn: - ói chao! Nguy råi! Y dïng ®ao th× tiÓu t¨ng kh«ng thÓ nµo ®èi phã ®−îc. TiÒn bèi ch−a d¹y tiÓu t¨ng ph−¬ng ph¸p ®èi phã víi quû ®Çu ®ao. B©y giê cã d¹y còng kh«ng kÞp n÷a. C« bÐ la lªn: - Ng−¬i l¹i ®©y «m ta nh¶y lªn ngän c©y. Lóc nµy ¤ l·o ®¹i ®· chÐm H− Tróc liÒn ba ®ao, may mµ h¾n vÉn kinh h·i kh«ng d¸m sÊn vµo gÇn ba nh¸t ®ao ®ã chØ chÐm hê bªn ngoµi. ThÕ mµ H− Tróc ®· ph¶i «m ®Çu ch¹y nh− chuét. T×nh thÕ rÊt lµ nguy cÊp. Nhµ s− nghe tiÕng c« bÐ gäi th× trong bông mõng thÇm, lÈm bÈm: - Nh¶y lªn ngän c©y ®Ó trèn tr¸nh lµ ph¶i l¾m. Lèi nµy m×nh ®· häc ®−îc råi. Nhµ s− ®ang ®Þnh ch¹y l¹i «m c« bÐ th× ¤ l·o ®¹i phãng ®ao theo thÕ liªn hoµn ®¸nh tíi nhanh nh− giã b·o. "VÐo, vÐo" hai tiÕng, ¤ l·o ®¹i ®· nh»m chç yÕu huyÖt nhµ s− chÐm tíi. H− Tróc hèt ho¶ng la lªn: - ChÕt råi! Nhµ s− ®Ò khÝ nh¶y vät lªn c©y nh− ng−êi biÕt bay råi ®¸p xuèng mét cµnh lín trªn ngän c©y tïng. C©y tïng nµy cao ®Õn bèn tr−îng, thÕ mµ H− Tróc nh¶y vät lªn ®−îc ngay khiÕn cho ¤ l·o ®¹i ph¶i kinh h·i v« cïng. Vâ c«ng ¤ l·o ®¹i tuy rÊt tinh th©m, nh−ng khinh c«ng h¾n còng tÇm th−êng th«i, c©y tïng cao nh− vËy h¾n kh«ng tµi nµo nh¶y lªn ®−îc. V¶ l¹i môc ®Ých h¾n lµ b¾t c« bÐ kia chø kh«ng ph¶i H− Tróc. H¾n ®øng d−íi chöi ®æng: - Nhµ s− chÕt ®©m chÕt chÐm kia! Ng−¬i ®· cã b¶n l·nh th× cø ngåi trªn ngän c©y ®ã vÜnh viÔn ®õng hßng xuèng n÷a. ¤ l·o ®¹i nãi xong ch¹y l¹i chç c« bÐ. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung H¾n thß tay ra n¾m ®−îc sau g¸y c«. H¾n muèn b¾t c« bÐ ®Ó cho c¶ bÊy nhiªu ng−êi trong bän, mçi ng−êi chÐm mét ®ao råi lÊy huyÕt c« ¨n thÒ, khiÕn cho ai cã muèn sinh lßng ph¶n phóc còng kh«ng ®−îc n÷a. H− Tróc thÊy c« bÐ l¹i bÞ b¾t th× trong lßng nãng nÈy nghÜ thÇm: - Mô ®· b¶o m×nh «m mô nh¶y lªn c©y mµ m×nh l¹i nh¶y tr−íc, khinh c«ng nµy chÝnh m×nh ®−îc mô truyÒn thô, b©y giê m×nh bá mÆc mô, h¸ ch¼ng ph¶i lµ ph−êng vong ©n béi nghÜa? NghÜ vËy, nhµ s− l¹i tõ ngän c©y nh¶y xuèng. Y cÇm trong tay chiÕc tói v¶i, lóc nh¶y xuèng ®· gi−¬ng miÖng tói ra s½n, muèn chôp lÊy c« bÐ ®Ó cøu c« tho¸t n¹n, nh−ng y chôp thÕ nµo l¹i tróng ®Çu ¤ l·o ®¹i. H− Tróc mõng qu¸ gi¬ ngãn tay tr¸i ®iÓm xuèng l−ng l·o ¤. Chiªu nµy còng kh«ng ®óng nh− chØ ph¸p cña c« bÐ ®· truyÒn d¹y. Nhµ s− ®iÓm chÖch xuèng d−íi huyÖt Y X¸ chõng mét tÊc vµ tróng huyÖt VÞ Th−¬ng. ¤ l·o ®¹i thÊy trªn ®Ønh ®Çu cã mét luång giã chôp xuèng råi mÆt mòi tèi t¨m, m¾t ch¼ng nh×n thÊy g×. H¾n kinh h·i qu¸ gi¬ ®ao chÐm bõa vÒ phÝa tr−íc, nh−ng ®ao l¹i chÐm vµo chç kh«ng vµ gi÷a lóc Êy H− Tróc gi¬ tay ®iÓm vµo huyÖt VÞ Th−¬ng cña h¾n. ¤ l·o ®¹i tuy kh«ng v× thÕ mµ nhñn ng−êi ra nh−ng hai c¸nh tay ®· tª b¹i. Thanh Lôc ba h−¬ng lé ®ao ®ang cÇm trong tay rít xuèng ®Êt ®¸nh "choang" mét tiÕng, cßn tay kia n¾m cæ c« bÐ còng bu«ng ra. ¤ l·o ®¹i hèt ho¶ng gì c¸i tói chôp trªn ®Çu ra ®ång thêi h¾n l¨n m×nh ra ®»ng xa. H− Tróc liÒn «m lÊy c« bÐ nh¶y tung lªn ngän c©y. Y võa nh¶y võa nãi: - ThÕ lµ tho¸t hiÓm! ThÕ lµ tho¸t hiÓm! C« g¸i s¾c mÆt lît l¹t, tøc m×nh m¾ng: - §å bá ®i ch¼ng ra trß g× c¶! Mç mç ®· d¹y ng−¬i thñ ph¸p kú diÖu, thÕ mµ hai lÇn cïng ®iÓm trËt c¶! H− Tróc m¾c cì nãi: - D¹ d¹! T¹i h¹ vông vÒ thËt nªn ®· ®iÓm trËt huyÖt ®¹o y. C« bÐ l¹i nãi: - Ng−¬i coi k×a! Bän chóng l¹i ®Õn ®ã! H− Tróc nh×n xuèng th× qu¶ nhiªn thÊy BÊt B×nh ®¹o nh©n cïng ¤ l·o ®¹i ®· trÌo lªn ®Õn chç cò. Ngoµi ra cßn ba ng−êi n÷a ®ang ®øng ®»ng xa chØ chá nh−ng kh«ng d¸m ®Õn gÇn. Bçng mét g· thÊp lñn thñn mµ bÐo chïn bÐo chôt kªu lªn mét tiÕng nh¶y tíi. Trªn ng−êi g· cã lµn ¸nh b¹c bao phñ, th× ra g· móa tÝt ®«i bóa ng¾n ®Ó che th©n. TiÕp theo hai tiÕng "ch¸t ch¸t" vang lªn, hai c©y bóa chÐm vµo th©n c©y. G· nµy søc m¹nh mµ l−ìi bóa l¹i rÊt s¾c bÐn. Xem chõng h¾n chØ chÐm nhiÒu l¾m lµ m−êi nh¸t th× c©y tïng ®ã tÊt nhiªn ph¶i ®æ xuèng. H− Tróc c¶ kinh hái lu«n mÊy c©u: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - B©y giê biÕt lµm thÕ nµo? B©y giê biÕt lµm thÕ nµo? C« bÐ l¹nh lïng ®¸p: - S− phô ng−¬i lµ th»ng cha V« Nhai Tö ®· trá ®−êng cho ng−¬i ®i cÇu con tiÖn tú vÏ trªn ho¹ ®å ®Ó nã truyÒn thô vâ c«ng cho. VËy ng−¬i ®i mµ kiÕm nã! Con tiÖn tú ®ã d¹y ng−¬i råi ng−¬i sÏ ®ñ tµi ®Ó h¹ ®−îc n¨m con chã, con lîn nµy ddos! H− Tróc kªu lªn: - Trêi ¬i!... Råi y nghÜ bông: - Lóc nguy cÊp nµy mµ mô cßn nghÜ c¸ch tranh h¬n víi c« g¸i trong ho¹ ®å th× kú thËt. Tuy trong lßng nhµ s− rÊt nãng n¶y nh−ng y chØ nghÜ vËy th«i, chø kh«ng nãi ra miÖng. "Ch¸t ch¸t" hai tiÕng n÷a, g· thÊp lïn ®· cÇm hai c©y bóa chÐm vµo c©y tïng lu«n hai nh¸t n÷a. C©y tïng lung lay kh«ng ngít, nh÷ng cµnh l¸ vµ gai rít xuèng nh− m−a. BÊy giê c« bÐ míi b¶o: - Ng−¬i ®Ò tô ch©n khÝ vµo huyÖt ®an ®iÒn råi vËn néi lùc ra b¶ vai chuyÓn xuèng huyÖt Kiªn tØnh ë khuûu tay. TiÕp theo lµ vËn ch©n lùc vµo ba huyÖt D−¬ng kho¸t, D−¬ng cèc, D−¬ng tr× ë cæ tay vµ sau cïng vËn xuèng ®Õn huyÖt Quan xung ngãn tay v« danh. Ng−¬i ®· vËn xong ch−a? C« võa nãi võa ®−a ngãn tay trá vµo c¸c huyÖt ®¹o trªn m×nh H− Tróc v× c« biÕt r»ng ngay nh÷ng huyÖt ®¹o trong ng−êi nhµ s− còng kh«ng nhËn râ ®−îc. NÕu chØ nãi tªn huyÖt ®¹o ra kh«ng th× nhÊt ®Þnh y hoang mang ch¼ng biÕt ®©u mµ lÇn, nªn c« ph¶i trá tay vµo míi xong. H− Tróc tõ khi ®−îc V« Nhai Tö truyÒn c«ng lùc cho, ch©n khÝ ®Çy rÉy trong th©n thÓ, y muèn vËn tíi ®©u còng ®−îc ngay, kh«ng ph¶i ng−ng trÖ chót nµo. Y thÊy c« bÐ b¶o sao cø vËn khÝ ®óng nh− vËy. Gi÷a lóc Êy l¹i hai tiÕng "ch¸t ch¸t" n÷a vang lªn. C©y tïng ®−a ®i ®−a l¹i, nhad s− kinh h·i ®¸p: - VËn xong c¶ råi. C« bÐ l¹i nãi: - Ng−¬i h¸i mÊy tr¸i tïng nh¾m nÐm vµo ®Çu g· thÊp lïn kia, kh«ng tróng ®Çu th× tróng vµo ngùc còng ®−îc. Ng−¬i dïng ch©n lùc ngãn tay v« danh mµ hÊt ra. - Xin v©ng! H− Tróc h¸i tr¸i c©y tïng ®Ó vµo ®Çu ngãn tay v« danh. C« bÐ l¹i giôc: - B¾n xuèng cho mau! H− Tróc ®Èy ngãn tay c¸i cho tr¸i tïng ë ®Çu ngãn tay v« danh b¾n ngay xuèng ®¸nh "vÐo" mét tiÕng, thÕ m¹nh v« cïng! Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Nh−ng H− Tróc ch−a häc qua lèi phãng ¸m khÝ thµnh ra b¾n kh«ng tróng. Tr¸i c©y tïng rít xuèng ®Êt ®¸nh "c¸ch" mét tiÕng cßn c¸ch g· thÊp lïn ®Õn ba th−íc. Lùc ®¹o nhµ s− tuy m¹nh nh−ng kh«ng cã hiÖu qu¶ tróng ®Ých, thÕ mµ còng lµm cho g· thÊp lïn ph¶i giËt m×nh kinh h·i. Nh−ng chØ tho¸ng c¸i g· l¹i vung bóa lªn chÐm lu«n. C« bÐ tøc m×nh m¾ng H− Tróc: - §å ngu xuÈn! Ng−¬i l¹i b¾n xuèng ph¸t n÷a thö xem. H− Tróc rÊt m¾c cì, y l¹i theo lêi c« bÐ vËn khÝ bóng xuèng mét tr¸i kh¸c. LÇn nµy y võa bóng võa run tay lËt bËt thµnh ra l¹i sai ®Ých ®Õn n¨m th−íc. C« bÐ véi nãi: - Chç nµy c¸ch c©y tïng mÐ t¶ xa qu¸ mµ ng−¬i «m ta th× nh¶y kh«ng tíi n¬i ®−îc. T×nh thÕ tr−íc m¾t nguy cÊp qu¸ råi. Ng−¬i ch¹y trèn lÊy m×nh ng−¬i th«i. H− Tróc ®¸p: - Sao tiÒn bèi l¹i nãi vËy? TiÓu t¨ng h¸ ph¶i kÎ vong ©n béi nghÜa, tham sèng sî chÕt? Mèi nguy hiÓm ®Õn ®©u còng mÆc, tiÓu t¨ng nhÊt ®Þnh hÕt søc cøu tiÒn bèi. NÕu kh«ng cøu ®−îc th× tiÓu t¨ng sÏ cïng chÕt víi tiÒn bèi. C« bÐ nãi: - G· thÇy chïa nµy ngu qu¸! Ta víi ng−¬i vèn kh«ng th©n thÝch l¹i kh«ng quen biÕt. Sao ng−¬i l¹i cø ®ßi v× ta mµ liÒu m¹ng? Hõ! Bän chóng muèn giÕt hÕt c¶ hai ng−êi chóng ta. Nh−ng kh«ng ph¶i chuyÖn dÔ ®©u! B©y giê ng−¬i h¸i m−êi hai tr¸i c©y tïng, mçi tay cÇm s¸u tr¸i vµ ph¶i vËn ch©n khÝ nh− thÕ nµy... C« võa nãi võa d¹y nhµ s− c¸ch vËn khÝ. H− Tróc míi ghi nhí lêi d¹y b¶o nh−ng ch−a kÞp thi hµnh th× c©y tïng lung lay d÷ déi nh− ng−êi ®−a vâng. TiÕp theo mÊy tiÕng "r¾c r¾c" vang lªn. Th©n c©y ®· xiªu vÒ mÐ ®«ng b¾c s¾p ®æ xuèng. BÊt B×nh ®¹o nh©n, ¤ l·o ®¹i, g· thÊp lïn vµ c¶ hai ng−êi kh¸c lín tiÕng reo hß råi nh¶y c¶ l¹i. C« bÐ qu¸t lªn: - LiÖng n¾m tr¸i c©y ®ã ra ®i. Lóc nµy trong lßng bµn tay H− Tróc ch©n khÝ ®ang ch¹y m¹ch nh− muèn tho¸t ra ngoµi. Nhµ s− võa gi¬ hai tay lªn, m−êi hai tr¸i c©y tïng ®· vät ra bËt lªn mÊy tiÕng l¸t ch¸t. Bèn ng−êi bªn ®Þch bÞ ng· l¨n ra. Cßn g· thÊp lïn kh«ng tróng ph¶i tr¸i c©y tïng còng la lªn: - ¤i mÑ ¬i! G· qu¨ng ®«i bóa ®i råi ch¹y xuèng nói. Trong n¨m ng−êi nµy th× vâ c«ng g· thÊp lïn kÐm h¬n hÕt. Lóc H− Tróc liÖng m−êi hai tr¸i c©y tïng ra mau lÑ qu¸ nªn kh«ng ai cã thÓ tr¸nh kÞp. G· thÊp lïn së dÜ kh«ng bÞ tróng ph¶i lµ v× ng−êi g· thÊp, tr¸i tïng bay qua ®Çu, chø kh«ng ph¶i g· nÐ tr¸nh kÞp. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Trªn mÆt ®Êt ®Çy tuyÕt phñ cã loang læ vÕt ®á t−¬i. §ã lµ m¸u trong m×nh bèn ng−êi kia ch¶y ra. H− Tróc liÖng nh÷ng tr¸i tïng ra råi, sî c« bÐ bÞ ng· liÒn «m chÆt lÊy l−ng c«, nhÑ nhµng nh¶y xuèng ®Êt. §ét nhiªn y tr«ng thÊy bèn ng−êi kia bÞ th−¬ng nÆng nh− vËy, th× kh«ng khái ngÈn ng−êi ra. C« bÐ cÊt tiÕng hoan h«, c« ®ang ë trong lßng H− Tróc cËy cùa nh¶y vät ®Õn bªn m×nh BÊt B×nh ®¹o nh©n ghÐ miÖng vµo vÕt th−¬ng l·o hót lÊy m¸u t−¬i. H− Tróc c¶ kinh kªu lªn: - TiÒn bèi lµm chi vËy? Råi y n¾m lÊy l−ng c« nhÊc bæng lªn. C« bÐ hái: - Ng−¬i ®· ®¸nh chÕt y. Mç mç hót lÊy m¸u ®Ó ch÷a bÖnh cho m×nh sao l¹i kh«ng ®−îc? H− Tróc thÊy miÖng c« vÊy ®Çy m¸u. NhÊt lµ c« më miÖng ra c−êi nãi, tr«ng l¹i cµng kinh h·i. Nhµ s− liÒn tõ tõ ®Æt c« xuèng hái: - TiÓu t¨ng ®¸nh chÕt l·o råi −? C« bÐ ®¸p: - Ch¼ng lÏ ta cßn nãi dèi n÷a sao? C« nãi xong l¹i cói xuèng hót m¸u. H− Tróc thÊy BÊt B×nh ®¹o nh©n trªn tr¸n thñng ra mét lç to b»ng qu¶ trøng gµ th× run lªn la ho¶ng: - Ui chao! TiÓu t¨ng liÖng tr¸i tïng lät vµo ãc y råi ch¾c? Tr¸i tïng nµy võa nhÑ võa mÒm lµm sao l¹i ®¸nh g·y x−¬ng lät vµo trong ãc ®−îc? Y l¹i coi ba ng−êi kia th× mét ng−êi bÞ tr¸i tïng nÐm tróng ngùc, mét ng−êi tróng vµo yÕt hÇu vµ mét ng−êi tróng vµo sèng mòi. MÊy ng−êi nµy còng t¾t thë c¶ råi. Mét m×nh ¤ l·o ®¹i tuy tróng ph¶i hai tr¸i tïng nh−ng chØ ë ngoµi da nªn ch−a chÕt. MiÖng h¾n kh«ng ngít rªn la. H− Tróc ®Õn bªn ¤ l·o ®¹i l¹y phôc xuèng ®Êt nãi: - ¤ tiªn sinh! TiÓu t¨ng v× lì tay lµm tiªn sinh ®Õn bÞ th−¬ng, thËt kh«ng ph¶i cè ý. Nh−ng thÕ lµ téi nÆng l¾m råi, tiÓu t¨ng rÊt lÊy lµm ¸y n¸y vµ tù thÑn víi tiªn sinh! ¤ l·o ®¹i bÞ ®au l¹i cµng c¨m tøc nãi: - Ng−¬i... l¹i cßn muèn... nãi giìn n÷a −? Ng−¬i... cÇm ®ao chÐm ta mét nh¸t... giÕt chÕt ta ®i cho råi!... H− Tróc nãi: - LÏ ®©u tiÓu t¨ng d¸m nãi giìn víi tiªn sinh? Nh−ng... nh−ng... Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung §ét nhiªn nhµ s− sùc nhí ®Õn m×nh võa ra tay ®· giÕt chÕt ba m¹ng ng−êi, mµ xem chõng ¤ l·o ®¹i còng khã lßng tho¸t chÕt. ThÕ lµ m×nh ®· ph¹m vµo téi s¸t sinh, mét téi nÆng nhÊt cña nhµ PhËt. Y võa ®au lßng võa kinh h·i, toµn th©n run lªn bÇn bËt, hai hµng n−íc m¾t trµo ra. C« bÐ uèng no m¸u t−¬i råi tõ tõ ®øng lªn, quay l¹i nh×n thÊy H− Tróc ®ang ch©n tay cuèng quýt thoa bãp vÕt th−¬ng cho ¤ l·o ®¹i. ¤ l·o ®¹i ng−êi kh«ng nhóc nhÝch ®−îc mµ miÖng vÉn lín tiÕng m¾ng chöi kh«ng ngít. H¾n dïng nh÷ng lêi lÏ rÊt ¸c ®éc, rÊt thËm tÖ mµ nguyÒn rña, mµ m¾ng nhiÕc xèi x¶ vµo mÆt H− Tróc. H− Tróc tuyÖt kh«ng c¸u giËn, chØ ¨n n¨m xin lçi. - Ph¶i l¾m! Ph¶i l¾m! Qu¶ lµ tiÓu t¨ng téi lçi kh«ng biÕt nãi thÕ nµo cho hÕt ®−îc. Cã ®iÒu tiªn sinh m¾ng nhiÕc ®Õn cha mÑ tiÓu t¨ng, nh−ng tiÓu t¨ng chØ lµ mét kÎ c«i cót, kh«ng biÕt cha mÑ lµ ai c¶ th× tiªn sinh m¾ng nhiÕc còng b»ng v« Ých mµ th«i! ¤ tiªn sinh! Chç da bông tiªn sinh ch¾c lµ ®au l¾m? DÜ nhiªn tiªn sinh ph¶i næi nãng, tiÓu t¨ng kh«ng hÒ d¸m tr¸ch tiªn sinh ®iÒu ®ã. TiÓu t¨ng chØ thuËn tay liÖng tr¸i tïng ra mét c¸i, thiÖt kh«ng ngê mÊy tr¸i tïng nµy ¸c nghiÖt ®Õn thÕ! Hìi «i! MÊy tr¸i tïng nµy ®óng lµ tµ m«n råi, mµ kh«ng th× còng lµ lo¹i tïng b¸ ®¹o ®Æc biÖt chø kh«ng ph¶i h¹ng tïng th«ng th−êng. ¤ l·o ®¹i c¨m giËn v¨ng tôc ra chöi m¾ng, nguyÒn rña: - MÑ kiÕp! Tr¸i tïng nÇy sao l¹i kh«ng gièng nh÷ng tr¸i tïng kh¸c? Th»ng träc thèi tha kia! Sau nµy mi chÕt ®i sÏ bÞ th¶m h×nh "nói ®ao cµy kiÕm" hoÆc nh¶y vµo v¹c dÇu s«i hay sa xuèng m−êi tÇng ®Þa ngôc. Néi lùc mi cao c−êng qu¸ ®çi, cø ®¸nh chÕt ¤ l·o ®¹i nµy. ¤ mç v× nghÖ thuËt kh«ng b»ng ng−êi, dï chÕt còng ch¼ng o¸n hËn ai. Th«i mi ®õng nãi pha trß n÷a. Tïng nµo lµ tïng tµ m«n b¸ ®¹o? Mi luyÖn thµnh "B¾c minh ch©n khÝ" th× lµm sao kh«ng hung d÷... kh«ng b¸ ®¹o...? H¾n nãi ®Õn mÊy c©u sau cïng råi d−êng nh− kh«ng cßn h¬i søc ®Ó nãi tiÕp n÷a vµ næi lªn mét c¬n ho sï sô. H− Tróc lÊy lµm l¹ hái: - ¤ tiªn sinh nãi c¸i g×... B¾c... ®ã? C« bÐ c−êi ®¸p: - B÷a nay thËt t×nh mç mç ®· gióp cho th»ng träc ®ã. ThÇn c«ng "B¾c minh ch©n khÝ" cña ta ®©y chÝnh ra lµ mét m«n bÝ mËt kh«ng truyÒn thô cho ai. Nh−ng v× ng−¬i hÕt d¹ trung thµnh, v× mç mç mµ liÒu m¹ng, ®¸ng ®−îc mç mç truyÒn tuyÖt nghÖ cho. V¶ l¹i trong nguy cÊp, mç mç cÇn ng−¬i, phi ng−¬i ra cßn ai ra tay gióp cho? Råi mô quay sang nãi víi ¤ l·o ®¹i: - ¤ l·o ®¹i! Nhìn lùc ng−¬i kh¸ ®Êy! Ng−¬i nhËn ra ®−îc ngay thñ ph¸p mµ g· tiÓu hoµ th−îng ®· ®¸nh ra. ¤ l·o ®¹i d−¬ng cÆp m¾t trßn xoe võa kinh h·i võa lÊy lµm kú, ngÈn ng−êi ra mét lóc råi hái c« bÐ: - Mi lµ ai?... Mi c©m kia mµ?... Sao giê mi nãi ®−îc? Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 15. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung C« bÐ c−êi l¹t nãi: - MÆt mi mµ d¸m hái ta lµ ai −? Råi c« mãc trong bäc ra mét c¸i b×nh lÊy hai viªn thuèc vµng ®−a cho H− Tróc nãi: - Ng−¬i cho h¾n uèng ®i. H− Tróc ®¸p: - Xin v©ng! Nh−ng trong lßng nhµ s− nghÜ thÇm: - NÕu ®©y lµ thuèc ch÷a th−¬ng th× hay l¾m. Nh−ng nÕu lµ thuèc ®éc th× tÝnh m¹ng ¤ l·o ®¹i ch¼ng nh÷ng kh«ng gi÷ ®−îc mµ cßn chÕt lÑ h¬n. Tuy nhµ s− nghÜ vËy nh−ng thÊy ¤ l·o ®¹i ®au khæ qu¸ chõng th× cho lµ h¾n cã mau chÕt cµng chãng tho¸t nî nªn y kh«ng nãi g× n÷a, cÇm viªn thuèc kª vµo miÖng ¤ l·o ®¹i. ¤ l·o ®¹i ngöi thÊy mïi thuèc cay sÌ, chÊt thuèc rÊt m·nh liÖt, h¾n h¾t h¬i lu«n mÊy c¸i, trong bông võa kinh h·i võa mõng thÇm cÊt tiÕng hái: - Ph¶i ch¨ng... ®©y lµ Cöu chuyÓn... Cöu chuyÓn hïng xµ hoµn? C« bÐ gËt ®Çu ®¸p: - Ph¶i råi! Qu¶ nhiªn ng−¬i biÕt nhiÒu hiÓu réng, ®¸ng mÆt ®µn anh ba m−¬i s¸u ®éng vµ b¶y m−¬i hai ®¶o. ¤ l·o ®¹i dÞu giäng hái: - Sao ng−¬i l¹i muèn cøu m¹ng ta? Nh−ng h¾n sî bá lì mÊt c¬ héi rÊt tèt tr−íc m¾t nªn kh«ng cho c« bÐ tr¶ lêi, h¸ miÖng ®íp lu«n c¶ hai viªn thuèc nuèt vµo bông. C« bÐ ®¸p: - Mét lµ ta c¸m ¬n ng−¬i ®· viÖn thñ cho ta, hai lµ vÒ sau cßn cã chç dïng ng−¬i. ¤ l·o ®¹i l¹i cµng kh«ng hiÓu hái: - Ta cã ¬n ®øc gióp ®ì ng−¬i bao giê ®©u? ¤ mç lóc nµo còng chØ hoµi b·o tÊm lßng trõ diÖt ng−¬i mµ th«i, mçi khi nghÜ ®Õn ng−¬i lµ ta ch¼ng yªn t©m chót nµo! C« bÐ c−êi nãi: - Ta khen mi lµ mét kÎ quang minh lçi l¹c, lËp chÝ thÕ nµo nãi râ nh− vËy kh«ng thÌm óp më. Cã thÕ míi khái uæng lµ mét tay h¶o h¸n. Mô ngÈng lªn tr«ng chiÒu trêi th× vÇng th¸i d−¬ng ®· lªn ®Õn ®Ønh ®Çu. Mô nh×n H− Tróc nãi: - Thø Cöu chuyÓn hïng xµ hoµn nµy chuyªn trÞ néi th−¬ng nguy hiÓm vµ cã thÓ c¶i tö håi sinh linh nghiÖm v« cïng. TiÓu hoµ th−îng! §· ®Õn giê ta luyÖn c«ng råi ®©y. Ng−¬i ®øng mµ hé vÖ cho ta. NÕu cã ng−êi quÊy rÇy th× bÊt luËn lµ ai, ng−¬i lËp tøc thi triÓn m«n "B¾c minh ch©n khÝ" mµ ta võa truyÒn cho ng−¬i ®ã, lÊy mét côc ®Êt hay mét viªn ®¸ b¾n ra lµ xong. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 16. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung H− Tróc l¾c ®Çu ®¸p: - NÕu ®¸nh chÕt ng−êi th× sao? TiÓu t¨ng kh«ng d¸m lµm ®©u. C« bÐ ch¹y ra s−ên ®åi nh×n xuèng råi nãi: - B©y giê kh«ng cã ai lªn hÕt, ng−¬i kh«ng lµm th× th«i. C« nãi xong ngåi xÕp b»ng, ngãn tay trá bªn ph¶i chØ lªn trêi, ngãn tai trá bªn tr¸i chØ xuèng ®Êt. MiÖng mô kh¹c mét tiÕng, lç mòi phun ra hai gi©y khãi tr¾ng lît. ¤ l·o ®¹i c¶ kinh la lªn: - ói chµ! §©y lµ c«ng phu "Thiªn th−îng ®Þa h¹ duy ng· ®éc t«n". H− Tróc nãi: - ¤ tiªn sinh! Tiªn sinh uèng thuèc råi th−¬ng thÕ cã bít kh«ng? ¤ l·o ®¹i vÉn cßn c¨m giËn lín tiÕng m¾ng: - Th»ng träc thèi tha kia! Th−¬ng thÕ ta cã bít hay kh«ng th× viÖc g× ®Õn mi? Ta kh«ng cÇn g· yªu t¨ng nãi dµi dßng n÷a. Tuy ngoµi miÖng h¾n m¾ng nh− vËy nh−ng c¶m thÊy néi th−¬ng trong bông ®· bít ®au th× lÈm bÈm: - Cöu chuyÓn hïng xµ hoµn lµ mét thø linh d−îc trÞ th−¬ng hiÖu nghiÖm nh− thÇn cña cung Linh Thøu trªn ngän Phiªu DiÔu nói Thiªn S¬n. Thø hoµn nµy cã c«ng hiÖu c¶i tö håi sinh. Nh− vËy c¸i m¹ng m×nh cã thÓ v·n håi ®−îc ®©y. Nh−ng h¾n thÊy c« bÐ luyÖn ®−îc c«ng phu kia th× trong lßng tr¨m mèi nghi ngê. Nguyªn m«n "Thiªn th−îng ®Þa h¹ duy ng· ®éc t«n" h¾n ®· tõng nghe ng−êi nãi tíi lµ mét m«n cao h¬n hÕt tÊt c¶ cña cung Linh Thøu. NÕu ai kh«ng cã mÊy chôc n¨m néi c«ng lµm c¨n b¶n th× tµi nµo tu luyÖn ®−îc. C« bÐ nµy tuy lµ ng−êi ë cung Linh Thøu nh−ng lµ ®øa trÎ nÝt sao cã néi c«ng ®Õn møc th−îng thõa nh− vËy? ¤ l·o ®¹i tù hái: - Hay lµ m×nh nhËn xÐt lÇm, c«ng phu c« bÐ ®ang luyÖn kh«ng ph¶i m«n "Thiªn th−îng ®Þa h¹ duy ng· ®éc t«n"? Bçng mét lµn b¹ch khÝ ë trong mòi c« bÐ bèc ra bao phñ lÊy ®Çu c« quanh quÈn m·i kh«ng tan vµ mçi lóc mét dÇy ®Æc thªm, thµnh mét ®¸m mï tr¾ng che kÝn c¶ mÆt c« ®i kh«ng tr«ng râ n÷a. L¸t sau h¾n l¹i thÊy nh÷ng khíp x−¬ng trong toµn th©n c« kªu r¨ng r¾c nh− b¾p rang. H− Tróc cïng ¤ l·o ®¹i ngÈn ng−êi ra ®−a m¾t nh×n nhau ch¼ng hiÓu ra sao. Tuy ¤ l·o ®¹i ®· ®−îc nghe ®ån vÒ c«ng phu "Thiªn th−îng ®Þa h¹ duy ng· ®éc t«n" nh−ng còng ch¼ng hiÓu cøu c¸nh thÕ nµo. TiÕng r¨ng r¾c trong khíp x−¬ng c« bÐ mçi lóc mét th−a dÇn mµ lµn mï tr¾ng còng nh¹t dÇn ®i. Sau chØ cßn l¹i mét luång b¹ch khÝ, c« l¹i hÝt vµo trong mòi. HÝt hÕt luång b¹ch khÝ råi c« bÐ më bõng m¾t ra, tõ tõ ®øng dËy. H− Tróc cïng ¤ l·o ®¹i hai ng−êi ®ång thêi dôi m¾t, t−ëng chõng nh− m¾t bÞ mê ®i kh«ng tr«ng râ, v× hai ng−êi cïng thÊy c« bÐ sau khi luyÖn c«ng xong nÐt mÆt c« ra chiÒu kh¸c l¹, nh−ng kh«ng nãi ra ®−îc chç kh¸c l¹ ®ã nh− thÕ nµo. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 17. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung C« bÐ nheo m¾t nh×n ¤ l·o ®¹i råi nãi: - Ng−¬i qu¶ nhiªn kiÕn thøc uyªn b¸c. C¶ ®Õn m«n "Thiªn th−îng ®Þa h¹ duy ng· ®éc t«n" cña ta mµ ng−¬i còng biÕt. ¤ l·o ®¹i hái: - C«... thËt t×nh c« lµ ai? C« bÐ ®¸p: - MËt ng−¬i còng lín n÷a! C« bÐ chØ nãi vËy chø kh«ng tr¶ lêi ¤ l·o ®¹i. C« l¹i quay sang b¶o H− Tróc: - Tay tr¸i ng−¬i ½m ta, cßn tay ph¶i n¾m lÊy l−ng ¤ l·o ®¹i. Ng−¬i vËn dông néi lùc "B¾c minh ch©n khÝ" mµ ta võa d¹y ng−¬i ®ã ®Ó nh¶y lªn ngän c©y råi cø thÕ mµ tung m×nh nh¶y lªn ®Ønh nói. B÷a nay cßn cã thÓ nh¶y cao ®−îc ba tr¨ng tr−îng n÷a ®ã. H− Tróc nãi: - TiÓu t¨ng e r»ng ch−a ®ñ c«ng lùc ®Ó lµm nh− vËy. Tuy miÖng nãi thÕ nh−ng nhµ s− vÉn lµm theo lêi c« g¸i. Tay tr¸i ½m c« bÐ, tay ph¶i x¸ch l−ng ¤ l·o ®¹i, nhµ s− hÕt søc cè g¾ng mµ kh«ng sao nh¶y lªn ngän c©y ®−îc. C« bÐ tøc giËn hái: - Sao ng−¬i kh«ng vËn khÝ? H− Tróc ng−îng nghÞu, g−îng c−êi ®¸p: - D¹ d¹! TiÓu t¨ng trong lóc hoang mang quªn ®i mÊt. Råi nhµ s− vËn ch©n khÝ theo lèi c« bÐ truyÒn thô th× l¹ thay, ng−êi ¤ l·o ®¹i lËp tøc chØ cßn nhÑ b»ng mét mí b«ng mµ c« g¸i th× tùa hå nh− kh«ng cã g×. H− Tróc võa nh¶y tung lªn ®· tíi ngän c©y. Nhµ s− cø tiÕp tôc theo c¸ch thøc cña c« bÐ ®· truyÒn thô, khoa ch©n b−íc tõ c©y nä sang c©y kia c¸ch nhau ®Õn ngoµi mét tr−îng còng tùa hå nh− ®i trªn ®Êt b»ng, ch¼ng khã kh¨n g×. H− Tróc ®ang l−ít trªn ngän c©y mét c¸ch rÊt lÑ lµng, nh−ng y thÊy m×nh ®i ®−îc nh− vËy trong lßng kh«ng khái thÇm kinh h·i. Sù kinh h·i ®· lµm cho ch©n khÝ quay vÒ huyÖt ®an ®iÒn, ch©n b−íc thµnh nÆng trÞch råi lËp tøc tÐ xuèng. Nh−ng tay nhµ s− vÉn ½m c« bÐ vµ n¾m l−ng ¤ l·o ®¹i kh«ng chÞu bu«ng ra. Ch©n võa chÊm ®Êt, nhµ s− lËp tøc l¹i nhÈy lªn. V× sî c« bÐ tr¸ch m¾ng, y kh«ng nãi g× l¹i b¨ng b¨ng ch¹y lªn nói. Ban ®Çu H− Tróc ®Ò khÝ ch−a ®−îc linh ®éng, cã lóc ch©n b−íc chËm trÔ, nh−ng vÒ sau ch©n khÝ trong ng−êi y chuyÓn vËn rÇn rÇn mét c¸ch rÊt lÑ lµng kh¸c nµo h¬i thë b×nh th−êng vµ trong bông rÊt khoan kho¸i. Nhµ s− kh«ng cßn nghÜ ngîi g× n÷a, tù nhiªn ch©n khÝ l−u th«ng cµng mau vµ y ch¹y cµng lÑ, trÌo nói còng nhanh nh− ch¹y xuèng dèc, khã bÒ dõng l¹i. C« bÐ nãi: - Ng−¬i míi luyÖn m«n "B¾c minh ch©n khÝ" kh«ng nªn sö dông th¸i qu¸. NÕu muèn b¶o träng tÝnh mÖnh th× dõng b−íc l¹i ®i. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 18. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung H− Tróc nãi: - V©ng. Råi nhµ s− ®i thªm mÊy tr−îng n÷a ®o¹n tõ trªn c©y nh¶y xuèng. ¤ l·o ®¹i võa kinh h·i võa khen ngîi, quay l¹i nãi víi c« bÐ: - M«n "B¾c minh ch©n khÝ" nµy b÷a nay c« míi d¹y y lµ mét mµ ®· ghª gím ®Õn thÕ! Vâ c«ng ë cung Linh Thøu nói Phiªu DiÔu qu¶ nhiªn s©u nh− biÓn c¶. C« cßn lµ ®øa trÎ nÝt mµ vâ c«ng ®· cao c−êng ®Õn nh− vËy th× ghª thËt! C« bÐ ch¹y ®Õn mét gèc c©y lín, bèn mÆt c©y cèi dÇy chi chÝt, c−êi nãi: - Bän chuét nh¾t c¸c ng−¬i trong ba ngµy n÷a ch−a ch¾c ®· t×m ®Õn ®©y ®−îc. ¤ l·o ®¹i buån rÇu nãi: - Bän chóng ta dÜ nhiªn lµ sÏ bÞ thua xiÓng liÓng råi. G· tiÓu hoµ th−îng nµy ®· ®−îc truyÒn thô "B¾c minh ch©n khÝ", ®em toµn lùc ra hé vÖ cho ng−¬i th× dï c¶ bän ta cã t×m thÊy ng−¬i còng kh«ng lµm g× ®−îc. C« bÐ c−êi l¹t kh«ng nãi g×, c« tùa l−ng vµo cµnh c©y nh¾m m¾t ngñ. H− Tróc sau mét cuéc b«n ba, trong bông l¹i thÊy ®ãi nao. Nhµ s− hÕt nh×n c« bÐ l¹i quay ra nh×n ¤ l·o ®¹i nãi: - TiÓu t¨ng muèn ®i t×m chót g× ¨n cho ®ì ®ãi nh−ng chØ sî tiªn sinh cßn ®em lßng ®en tèi gia h¹i c« bÐ nµy, nªn tiÓu t¨ng ch¼ng yªn lßng chót nµo. Chi b»ng tiÓu t¨ng ®em c¶ tiªn sinh ®i lµ yªn. H− Tróc nãi xong l¹i n¾m lÊy l−ng ¤ l·o ®¹i toan ®i th× c« bÐ trõng m¾t lªn nh×n nhµ s− nãi: - Ng−¬i ngu qu¸. Ta ®· d¹y ng−¬i c¸ch ®iÓm huyÖt. Ch¼ng lÏ b©y giê h¾n n»m th¼ng c¼ng kh«ng nhóc nhÝch mµ ng−¬i còng ®iÓm kh«ng tróng −? H− Tróc ®¸p: - TiÓu t¨ng vông d¹i qu¸ sî ®iÓm kh«ng tróng vµ y vÉn cßn cö ®éng ®−îc. C« bÐ nãi: - TÝnh mÖnh y, ta ®· cÇm "sinh tö phï" trong tay th× khi nµo h¾n cßn d¸m väng ®éng n÷a? ¤ l·o ®¹i võa nghe thÊy c« bÐ nãi ®Õn ba ch÷ "sinh tö phï" th× ®· thÊt thanh la ho¶ng: - Ng−¬i... ng−¬i... ng−¬i... C« bÐ hái: - Võa råi ng−¬i nuèt mÊy viªn thuèc cña ta? ¤ l·o ®¹i ®¸p: - Hai viªn. C« bÐ hái: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 19. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Cöu chuyÒn hïng xµ hoµn lµ mét thø thuèc thÇn hiÖu v« cïng cña cung Linh Thøu, sao ng−¬i l¹i uèng nh÷ng hai viªn. Ng−¬i thËt kh«ng b»ng gièng sóc vËt, ®¸ng g× mµ uèng cña ta nh÷ng hai viªn linh ®an? ¤ l·o ®¹i tr¸n to¸t må h«i run rÈy nãi: - Cßn... mét viªn n÷a th×... C« bÐ kh«ng ®¸p, l¹i hái: - HuyÖt "Thiªn Tr×" cña ng−¬i ra sao? ¤ l·o ®¹i hai tay run lªn véi cëi ¸o ra qu¶ thÊy c¹nh vó bªn tr¸i tr−íc ngùc, huyÖt "Thiªn Tr×" hiÖn thµnh mét c¸i chÊm ®á nh− m¸u. H¾n kªu lªn: - ói chao! Råi suýt ngÊt ®i. Håi l©u h¾n Êp óng. - Ng−¬i... ng−¬i lµ ai? Sao ng−¬i l¹i biÕt chç sinh tö cña ta? Ph¶i ch¨ng ng−¬i ®· cho ta uèng §o¹n c©n hñ cèt hoµn? C« bÐ c−êi tñm tØm råi ®¸p: - Ta cßn cã viÖc sai b¶o, kh«ng thóc ®Èy cho chÊt thuèc ph¸t ®éng ngay ®©u, ng−¬i ®õng lo. Nh−ng hai m¾t ¤ l·o ®¹i låi ra, vÎ mÆt khñng khiÕp kh«ng biÕt ®Õn ®©u mµ nãi. © HQD Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2