intTypePromotion=1

Lục mạch thần kiếm - tập 89

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
58
lượt xem
15
download

Lục mạch thần kiếm - tập 89

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 89', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 89

 1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Håi thø t¸m m−¬i chÝn TruyÒn thñ ph¸p chèng ng¨n ®¹i ®Þch C« bÐ chê cho H− Tróc diÔn l¹i c¸ch ph¸ thÕ cê bÝ hiÓm xong, trÇm ng©m mét lóc råi nãi: - Xem nh− thÕ th× tiÓu hoµ th−îng lµ ng−êi thµnh thùc chø kh«ng ph¶i kÎ nãi h−¬u nãi v−în. C« ngõng l¹i mét chót råi hái: - Cßn chuyÖn V« Nhai Tö truyÒn c¸i nhÉn s¾t nµy l¹i cho ng−¬i ®Çu ®u«i thÕ nµo, ng−¬i kÓ hÕt l¹i cho ta nghe. Ta nãi tr−íc cho ng−¬i lµ ph¶i nãi thËt ®óng, chØ sai nöa lêi lµ chÕt víi ta ®ã. H− Tróc ®¸p: - Xin v©ng. Råi nhµ s− ®em c©u chuyÖn tõ ®Çu: Y ®−îc s− phô cho xuèng nói ®i ®©u? T¹i sao l¹i ®Õn chç ph¸ thÕ cê bÝ hiÓm? V« Nhai Tö truyÒn c«ng lùc, trao nhÉn thÕ nµo? §inh Xu©n Thu ®· dïng c¸ch g× ®Ó ¸m to¸n s¸t h¹i T« Tinh Hµ cïng HuyÒn N¹n ®¹i s−? M×nh ®i kiÕm bän s− b¸ TuÖ Ph−¬ng ra sao? NhÊt nhÊt kÓ l¹i cho c« bÐ kh«ng sãt m¶y may. Trong khi H− Tróc thuËt chuyÖn, c« bÐ kh«ng nãi mét c©u, kh«ng hái mét lêi, cø ®øng ch¨m chó nghe, chê cho nhµ s− kÓ xong, c« míi lªn tiÕng: - Ta nghe ng−¬i nãi th× V« Nhai Tö râ rµng lµ s− phô ng−¬i thÕ mµ ng−¬i kh«ng kªu y b»ng s− phô, l¹i gäi y lµ V« Nhai Tö l·o tiªn sinh lµ nghÜa lµm sao? H− Tróc ra chiÒu bÏn lÏn ®¸p: - TiÓu t¨ng vèn lµ kÎ tu hµnh ë chïa ThiÕu L©m, thiÖt t×nh kh«ng thÓ quy ®Çu m«n ph¸i nµo kh¸c ®−îc. C« bÐ l¹i hái: - Ng−¬i nhÊt quyÕt kh«ng muèn lµm ch−ëng m«n ph¸i Tiªu Dao −? H− Tróc l¾c ®Çu lu«n mÊy c¸i råi ®¸p: - TiÓu t¨ng thùc kh«ng muèn lµm chót nµo! C« bÐ liÒn nãi: - Nh− vËy dÔ l¾m... H− Tróc mõng thÇm, ng¾t lêi hái ngay: - TiÒn bèi tÝnh b©y giê ph¶i lµm thÕ nµo míi rót lui ®−îc? C« bÐ c−êi nãi: - Khã g×? Ng−¬i trao c¸i nhÉn ®ã l¹i cho ta, thÕ lµ xong råi. Ta thay ng−¬i lµm ch−ëng m«n ph¸i Tiªu Dao cho, ®−îc kh«ng? Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung H− Tróc sung s−íng ®¸p: - NÕu ®−îc vËy th× cßn g× hay b»ng. Nãi xong nhµ s− th¸o chiÕc nhÉn s¾t ë ngãn tay ra trao l¹i cho c« bÐ. C« bÐ mõng vui lé ra ngoµi mÆt, ®ãn lÊy chiÕc nhÉn cÇm ®eo vµo ngãn tay. Ngê ®©u ngãn tay c« lín qu¸, c¸c ngãn gi÷a, ngãn v« danh kh«ng tµi nµo xá lät vµo ®−îc, c« ®µnh g¾ng g−îng ®eo vµo ngãn tay ót vËy, d−êng nh− c« lÊy thÕ lµm bÊt m·n l¾m. Sau c« bÐ l¹i hái: - Ng−¬i cßn nãi V« Nhai Tö cßn trao cho ng−¬i mét tÊm ®å h×nh vµ dÆn ng−¬i lªn nói Thiªn S¬n t×m ng−êi truyÒn thô phÐp "Tiªu dao ngù phong". VËy tÊm ®å h×nh Êy ®©u? H− Tróc thß tay vµo bäc lÊy ®å h×nh ra. C« bÐ më tÊm ®å h×nh xem. Võa ngã thÊy trong bøc ®å h×nh vÏ mét mü nh©n ¨n mÆc theo lèi cung trang, ®ét nhiªn c« sa sÇm nÐt mÆt, cÊt tiÕng m¾ng: - L·o giµ ®ã... biÓu ng−¬i ®i t×m con tiÖn tú nµy ®Ó nã truyÒn thô vâ c«ng cho −...? Th× ra th»ng cha nµy lóc chÕt ®Õn n¬i råi vÉn kh¾c kho¶i kh«ng quªn ®−îc con mÌo m¶ gµ ®ång míi ngåi vÏ bøc ch©n dung nã ®Ñp thÕ nµy! MÆt c« x−ng sØa lªn, d−êng nh− ®· næi tam bµnh, lôc tÆc. C« cÇm bøc vÏ liÖng xuèng ®Êt, lÊy hai ch©n dÉm lªn di di l¹i. H− Tróc thÊy bøc mü nh©n ®å ®Ñp ®Ï thÕ mµ bÞ c« bÐ di ch©n lªn cho ®Êt hoen è nhµu n¸t, véi kªu lªn: - Trêi ¬i! Råi véi cói xuèng nhÆt lªn, nhµ s− thÊy tÊm mü nh©n ®å nhµu n¸t d¬ bÈn, ch¼ng cßn gi¸ trÞ g× n÷a, lÊy lµm khã chÞu trong lßng. C« bÐ thÊy H− Tróc l−îm bøc ho¹ ®å lªn cµng c¨m tøc hái: - Mi còng th−¬ng tiÕc nã l¾m −? H− Tróc nãi: - D¹ ph¶i! Bøc ho¹ ®å ®Ñp thÕ mµ bÞ nhµu n¸t, ai l¹i kh«ng tiÕc? C« bÐ hái: - Th»ng cha ®ã cã b¶o ng−¬i con tiÖn nh©n ®ã lµ ai kh«ng? H− Tróc l¾c ®Çu ®¸p: - Kh«ng! Nhµ s− lÈm bÈm: - Kh«ng hiÓu sao ®èi víi V« Nhai Tö l·o tiªn sinh mµ c« nµy thèt nhiªn ®æi giäng ra chiÒu khinh m¹n kªu mét ®iÒu th»ng cha nµy, hai ®iÒu th»ng cha nµy lµ nghÜa g×? C« bÐ vÉn hÇm hÇm tøc giËn nãi: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Hõ! Th»ng cha nµy si mª ®Õn thÕ lµ cïng. §õng nãi b©y giê mµ ngay mÊy chôc n¨m vÒ tr−íc, dung m¹o con tiÖn nh©n kia còng kh«ng xinh ®Ñp ®Õn thÕ nµy. C« cµng nãi cµng tøc thß tay ra toan giùt lÊy bøc ho¹ ®å ®Ó xÐ tan n¸t cho bâ giËn. H− Tróc véi rót tay vÒ, cÊt bøc ho¹ ®å vµo bäc. C« bÐ ng−êi thÊp lñn thñn, kh«ng c−íp ®−îc mü nh©n ®å, ^^^ thë lªn hång héc, c« chöi m¾ng kh«ng tiÕc lêi: - Th»ng giÆc giµ v« l−¬ng t©m! Qu©n mÌo m¶ gµ ®ång ®ª tiÖn! H− Tróc ®øng ®ã chØ ngÈn ng−êi ra kh«ng hiÓu v× lý do g× mµ c« bÐ lo¾t cho¾t l¹i næi l«i ®×nh. Y ®o¸n lµ c¸i oan hån nµo nhËp vµo c« bÐ quen biÕt mü nh©n trong bøc ho¹ vµ hai ng−êi nµy h¼n cã mét mèi thï s©u ®éc nªn chØ tr«ng thÊy h×nh ng−êi trªn bøc vÏ còng ®ñ hÇm hÇm tøc giËn. C« bÐ cßn ®ang tiÕp tôc tho¸ m¹ b»ng nh÷ng lêi nguyÒn rña cay ®éc th× trong bông H− Tróc ®ét nhiªn s«i rÐo lªn. Nguyªn nhµ s− lËt ®Ët suèt ®ªm qua vµ c¶ buæi s¸ng h«m nay y ch¹y trèn kh«ng ®−îc lóc nµo nghØ ng¬i mµ l¹i ch−a ®−îc h¹t c¬m nµo vµo ruét nªn y ®ãi qu¸ ®Õn s«i bông. C« bÐ hái: - Ng−¬i ®ãi l¾m ph¶i kh«ng? H− Tróc ®¸p: - §óng thÕ! Trªn ngän nói ®Çy tuyÕt phñ nµy, ch¼ng cã thø g× ¨n ®−îc. C« bÐ nãi: - Sao l¹i kh«ng cã? Trªn nói nµy cã gµ rõng, cã h−¬u nai l¹i cã c¶ dª rõng. Ng−¬i l¹i ®©y ta d¹y cho mét chót khinh c«ng ch¹y rÊt mau nh− trªn ®Êt b»ng, ®ång thêi d¹y c¸ch b¾t gµ ®ång cïng h−¬u, nai, cÇy, c¸o... H− Tróc kh«ng chê c« bÐ nãi hÕt véi xua tay ng¾t lêi: - §· lµ kÎ tu hµnh ®©u cã thÓ s¸t sinh ®−îc? Thµ r»ng tiÓu t¨ng chÞu chÕt ®ãi, quyÕt kh«ng d¸m ®éng ®Õn ®å ¨n mÆn. C« bÐ tøc m×nh m¾ng: - G· thÇy chïa ngu ngèc xÊu xa nµy! Ch¼ng lÏ suèt ®êi ng−¬i ch−a ¨n mÆn bao giê sao? H− Tróc nhí l¹i h«m vµo qu¸n c¬m bÞ A Tö ®¸nh lõa ¨n mét miÕng thÞt bÐo vµ hóp nöa b¸t thang gµ bçng nh¨n mÆt nãi: - Cã mét lÇn tiÓu t¨ng bÞ ng−êi ta lõa g¹t kh«ng biÕt nªn ¨n ph¶i ®å mÆn, nh−ng ®ã chØ lµ v« t©m kh«ng biÕt, ch¾c ®øc PhËt tæ kh«ng b¾t téi. Chø cßn b¶o tiÓu t¨ng chÝnh m×nh thß tay ra mµ s¸t sinh th× nhÊt quyÕt kh«ng thÓ nµo lµm ®−îc. C« bÐ nãi: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Ng−¬i b¶o ng−¬i kh«ng d¸m giÕt gµ ®ång, giÕt h−¬u nai, cÇy c¸o, chóng chØ lµ nh÷ng lo¹i sóc sinh mµ ng−¬i ®· sî kh«ng d¸m giÕt råi. ThÕ th× giÕt ng−êi cßn ph¹m téi ¸c ®Õn ®©u mµ nãi? H− Tróc lÊy lµm l¹ hái: - TiÓu t¨ng cã bao giê d¸m giÕt ng−êi? A di ®µ PhËt! A di ®µ PhËt! §øc PhËt tõ bi tÕ ®é cho nh÷ng ng−êi mª muéi ®· ph¹m téi. C« bÐ nãi: - Ng−¬i cßn niÖm PhËt −? ThÕ th× thiÖt lµ buån c−êi. Ng−¬i kh«ng ®i b¾t gµ rõng cho ta ¨n th× chØ trong hai giê n÷a lµ ta ph¶i chÕt thÕ lµ ng−¬i giÕt ta ®ã! H− Tróc g·i ®Çu g·i tai nãi: - Trªn nói nµy ch¾c cßn cá th¬m, cã m¨ng tre, tiÓu t¨ng ®i kiÕm vÒ cho tiÒn bèi x¬i còng ®−îc chí sao? C« bÐ sa sÇm nÐt mÆt l¹i, trá võng th¸i d−¬ng nãi: - Võng th¸i d−¬ng kia lªn ®Ønh ®Çu, nÕu ta kh«ng ®−îc ¨n ®å huyÕt thùc, nhÊt ®Þnh lµ ph¶i chÕt. Ta nãi thiÖt chø kh«ng ph¶i g¹t ng−¬i ®©u. H− Tróc cùc kú kinh h·i nãi: - TiÒn bèi vÉn m¹nh giái, cÇn g× ph¶i ¨n ®å huyÕt thùc míi sèng? H− Tróc võa nghe thÊy c« bÐ nãi ®Õn ba ch÷ "®å huyÕt thùc" ®· bë vÝa, bÊt gi¸c y nghÜ ngay tíi loµi quû kh¸t m¸u nªn cµng sî h·i h¬n. Bçng c« bÐ l¹i nãi tiÕp: - Ta ph¶i mét c¸i bÖnh kú qu¸i lµ hµng ngµy cø ®óng giê ngä kh«ng ®−îc ¨n ®å huyÕt thùc th× ch©n khÝ trong ng−êi s«i lªn sïng sôc ®èt chÕt ngay lËp tøc. Lóc l©m tö, ng−êi ph¸t ®iªn lªn vµ sÏ nguy cho ng−¬i l¾m ®ã! H− Tróc vÉn kh«ng chÞu ®i, l¾c ®Çu quÇy quËy nãi: - Muèn sao th× tiÓu t¨ng còng ®µnh chÞu. §· lµ ®Ö tö nhµ PhËt ph¶i nghiªm cÈn, triÖt ®Ó gi÷ thanh quy giíi luËt. §õng nãi viÖc s¸t sinh dÜ nhiªn lµ kh«ng bao giê d¸m lµm, mµ ®èi víi kÎ mª muéi n¶y ra ý nghÜ s¸t sinh nh− tiÒn bèi ®©y ch¼ng h¹n, còng ph¶i hÕt søc c¶n ng¨n. C« bÐ qu¾c m¾t lªn nh×n nhµ s−, thÊy y tuy ra chiÒu sî h·i song chÝ rÊt kiªn quyÕt chø kh«ng chÞu khuÊt phôc theo m×nh. C« liÒn ®æi giäng c−êi khanh kh¸ch hái: - Ng−¬i tù x−ng lµ ®Ö tö nhµ PhËt, g×n gi÷ thanh quy giíi luËt. VËy giíi luËt lµ nh÷ng g×? H− Tróc ®¸p: - Giíi luËt nhµ PhËt chia lµm tiÓu thõa giíi vµ ®¹i thõa giíi, hai thø riªng biÖt. C« bÐ c−êi m¸t hái: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - L¾m chuyÖn nhØ? TiÓu thõa giíi vµ ®¹i thõa giíi lµ g×? H− Tróc ®¸p: - TiÓu thõa giíi t−¬ng ®èi dÔ h¬n vµ chia ra lµm bèn bËc, mét lµ ngò giíi, hai lµ b¸t giíi, ba lµ thËp giíi vµ bèn lµ cô tóc giíi, c¶ thÈy ph¶i kiªng hai tr¨m n¨m m−¬i ®iÒu. Ngõng mét l¸t nhµ s− l¹i nãi tiÕp: - VÒ ngò giíi th× nh÷ng kÎ tu t¹i gia còng ph¶i gi÷ g×n. Trong ngò giíi ®Çu tiªn lµ kh«ng ®−îc s¸t sinh, thø hai lµ kh«ng ®−îc trém c¾p, thø ba lµ kh«ng ®−îc d©m tµ, thø t− lµ kh«ng ®−îc uèng r−îu. C« bÐ vÉn ngåi nghe kh«ng nãi g×, nhµ s− l¹i nãi tiÕp: - KÎ xuÊt gia ®Çu PhËt th× tr−íc hÕt ph¶i gi÷ b¸t giíi råi sang ®Õn thËp giíi vµ cuèi cïng réng ra ®Õn nhÞ b¸ch ngò thËp giíi. Nh− vËy th× kÎ xuÊt gia ®Çu PhËt so víi ng−êi tu t¹i gia cßn tinh vi h¬n nhiÒu. Nãi tãm l¹i, giíi s¸t sinh lµ giíi ®Çu tiªn ®Ö tö nhµ PhËt kh«ng bao giê ®−îc ph¹m ®Õn. C« bÐ trÇm ng©m mét lóc råi hái: - Ta tõng nghe nãi nh÷ng bËc cao t¨ng cöa PhËt nÕu muèn thµnh chÝnh qu¶ th× ph¶i gi÷ Th−îng thõa giíi vµ cßn kªu b»ng ThËp ^^^ cã ®óng thÕ kh«ng? H− Tróc kinh h·i ®¸p: - §óng thÕ! BËc ®¹i thõa hy sinh th©n m×nh ®Ó cøu ng−êi chø thËp nh©n còng cßn ch−a ®ñ. C« bÐ hái: - ThËp nh©n lµ nh÷ng g×? Nhµ s− H− Tróc vÒ vâ c«ng th× tÇm th−êng th«i, nh−ng vÒ kinh PhËt th× thuéc tr¬n lµu lµu. Y ®¸p ngay: - Trong thËp nh©n th× ®iÒu thø nhÊt lµ c¾t thÞt nu«i chim −ng, ®iÒu thø hai lµ gieo m×nh vµo miÖng hæ ®ãi... C« bÐ kh«ng ngê nhµ s− ®äc hÕt, ng¾t lêi hái ngay: - C¾t thÞt nu«i chim −ng lµ thÕ nµo? H− Tróc ch¾p tay ®Ó tr−íc ngùc ®¸p: - Ngµy x−a ®øc PhËt ThÝch Ca M©u Ni thÊy con chim −ng ®ãi toan vå con bå c©u, tÊm lßng tõ bi cña ngµi kh«ng nì ®Ó con bå c©u bÞ chÕt, liÒn dÊu nã vµo trong lßng. Con chim −ng ®ãi qu¸ hái: "Ngµi cøu tÝnh m¹ng con bå c©u mµ ®Ó t«i chÕt h¸ ch¼ng bÊt nh©n l¾m −? " §øc PhËt liÒn xÎo miÕng thÞt m×nh cho con chim −ng ¨n. C« bÐ l¹i hái: - ThÕ th× c¸i tÝch gieo m×nh vµo miÖng hæ ®ãi ®¹i kh¸i còng thÕ th«i chø g×? H− Tróc ®¸p: - §óng thÕ! Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung C« bÐ l¹i nãi: - Xem thÕ th× biÕt thanh quy giíi luËt cña nhµ PhËt tinh vi vµ réng r·i bao la, ®©u ph¶i vÎn vÑn ë mÊy ch÷ "kh«ng s¸t sinh" mµ th«i. Nay ng−¬i kh«ng ®i b¾t gµ rõng cïng h−¬u nai cÇy c¸o cho ta th× ng−¬i còng nªn b¾t ch−íc §øc ThÝch Ca M©u Ni lÊy thÞt trong ng−êi ng−¬i ®Ó nu«i ta khái chÕt tr−a nay. NÕu kh«ng thÕ th× sao ph¶i lµ ®Ö tö nhµ PhËt? C« bÐ võa nãi võa vÐn cao tay ¸o H− Tróc lªn ®Ó lé c¸nh tay bÐo mËp tr¾ng ngÇn råi c−êi nãi: - C¸i c¸nh tay cña ng−¬i ®©y ®ñ nu«i sèng ta ®−îc mét ngµy. H− Tróc thÊy c« bÐ nhe hai hµm r¨ng tr¾ng ën, võa dµi võa nhän tuyÖt kh«ng gièng r¨ng ®øa trÎ nÝt chót nµo, l¹i thÊy c« bÐ lÊm lÐt nh×n c¸nh tay m×nh ra vÎ thÌm thuång tùa hå nh− muèn bÎ lÊy mµ nhai nghiÕn ngÊu th× kh«ng khái rïng m×nh. ChÝnh ra c« nµy chØ b»ng ®øa nhá t¸m chÝn tuæi, søc lùc ch−a cã g× ®¸ng sî, nh−ng trong lßng H− Tróc vÉn yªn trÝ lµ mét oan hån ¸m x¸c hay lµ ma quû nhËp vµo ng−êi, nªn nhµ s− thÊy c« cã ý nghÜ bÊt chÝnh, bÊt gi¸c y ho¶ng hèt nh− ng−êi mÊt hån vµ t−ëng chõng nh÷ng huyÕt m¹ch ®Òu ng−ng l¹i. Y la lªn mét tiÕng thËt to råi hÊt tay c« bÐ ra, r¶o b−íc ch¹y lªn ®Ønh nói... Trong lóc hèt ho¶ng kinh hån vì mËt, nhµ s− la hÐt vang ®éng mét gãc rõng... Bçng thÊy trªn s−ên nói phÝa xa xa cã tiÕng ng−êi h« ho¸n: - G· ®©y råi! C¸c vÞ mau mau qua bªn nµy. Ng−êi ph¸t ra tiÕng h« rÊt lín, åm åm nh− tiÕng lÖnh vì ®ã chÝnh lµ BÊt B×nh ®¹o nh©n. H− Tróc lÈm bÈm: - ChÕt råi! Nguy ®Õn n¬i råi! M×nh la hÐt to qu¸ nªn tiÕt lé hµnh tung cho c−êng ®Þch biÕt ®−êng theo dâi, b©y giê lµm thÕ nµo? H− Tróc toan quay vÒ chç cò ®Ó câng c« bÐ ch¹y nh−ng v× sî qu¸ ®µnh bá c« ta l¹i, ch¹y lÊy mét m×nh. Nh−ng nhµ s− nghÜ l¹i c¶m thÊy kh«ng nì liÒn dõng b−íc ®øng trªn s−ên nói, trong lßng do dù, y nh×n xuèng th× thÊy n¨m c¸i chÊm ®en ®−¬ng bß lªn th× lÈm bÈm: - Bän ®Þch nh©n tuy cßn xa nh−ng råi hä còng ®uæi ®Õn n¬i. C« bÐ kia lät vµo tay hä th× dÜ nhiªn khã lßng tho¸t chÕt. Nhµ s− l¹i ch¹y xuèng mÊy b−íc gäi: - Nµy tiÒn bèi! NÕu tiÒn bèi ph¸t thÖ kh«ng c¾n tiÓu t¨ng th× tiÓu t¨ng sÏ câng tiÒn bèi ch¹y trèn. C« bÐ c−êi ha h¶ ®¸p: - Ng−¬i trë l¹i ®©y! Ta nãi cho ng−¬i hay! D−íi kia n¨m ng−êi ®ang trÌo lªn th× ng−êi ®i ®Çu lµ BÊt B×nh ®¹o nh©n. Ng−êi thø hai lµ ¤ l·o ®¹i, thø ba lµ g· hä An, cßn hai ng−êi n÷a th× mét hä La vµ mét hä Lîi. Ta d¹y cho ng−¬i mÊy thñ ph¸p ®Ó ®¸nh ng· l·o BÊt B×nh ®¹o nh©n kia. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Ngõng mét l¸t, c« l¹i tñm tØm c−êi nãi tiÕp: - Mµ ng−¬i chØ ®−îc ®¸nh cho l·o giµ khiÕn cho l·o kh«ng h¹i ng−¬i ®−îc, nh− vËy kh«ng thÓ gäi lµ s¸t sinh hay ph¸ giíi ®−îc. H− Tróc trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - BÊt B×nh ®¹o nh©n, ¤ l·o ®¹i vâ c«ng rÊt cao, tiÓu t¨ng lµm sao ®Þch næi hä? B¶n l·nh cña tiÒn bèi tuy cao th©m nh−ng trong kho¶ng thêi gian gi©y l¸t nµy, tiÓu t¨ng kh«ng thÓ häc kÞp. C« bÐ nãi: - §å ngu! V« Nhai Tö l·nh ®¹o ph¸i Tiªu Dao. Y lµ s− phô T« Tinh Hµ cïng §inh Xu©n Thu. Vâ c«ng hai g· T«, §inh thÕ nµo ng−¬i còng ®· biÕt râ råi. §å ®Ö ®Õn mùc ®ã th× b¶n l·nh s− phô cã thÓ nghÜ ra mµ biÕt râ ®−îc. Y ®em c¶ c«ng lùc tu luyÖn b¶y m−¬i n¨m truyÒn cho ng−¬i. Bän BÊt B×nh ®¹o nh©n, ¤ l·o ®¹i b× víi ng−¬i thÕ nµo ®−îc?ChØ v× ng−¬i ngu ngèc qu¸ nªn kh«ng biÕt vËn dông néi lùc mµ th«i. Ng−¬i cÇm tói v¶i l¹i ®©y, hÝt m¹nh mét h¬i thë, vËn ch©n khÝ vµo c¸nh tay ph¶i råi më miÖng tói ra. Cßn tay tr¸i th× ®Ëp vµo sau l−ng ®Þch nh©n. H− Tróc lµm theo c¸ch cña c« bÐ nh−ng y vÉn kh«ng hiÓu mÊy thñ ph¸p cña c« bÐ sao l¹i h¹ ®−îc nh÷ng tay cao thñ vâ l©m kia. Bçng nghe c« bÐ nãi tiÕp: - Sau ®ã ng−¬i lÊy ngãn tay trá bªn tr¸i ®iÓm vµo nh÷ng bé vÞ nµy cña ®Þch nh©n. C« ®Ó ý thÊy thñ ph¸p cña H− Tróc, nãi tiÕp: - Ng−¬i lµm thÕ kh«ng ®−îc. Ph¶i vËn khÝ theo ®óng c¸ch thøc. Bé vÞ bªn ®Þch mµ m×nh ®Þnh ®iÓm vµo kh«ng ®−îc sai trÖch chót nµo. Sai mét ly ®i mét dÆm thÕ ®ã. Lóc l©m ®Þch, th× ch¼ng nh÷ng tay kh«ng h¹ ®−îc ®Þch nh©n mµ cßn cã thÓ mÊt m¹ng víi hä n÷a. H− Tróc theo lêi c« bÐ chØ dÉn, dông t©m nhí thËt kü. Cã ®iÒu mÊy thñ ph¸p ®ã l¹i thi triÓn mau lÑ qu¸. Tho¹t tr«ng t−ëng chõng nh− chØ cã n¨m s¸u chiªu thøc. Nh−ng mçi chiªu thøc l¹i kÌm theo nh÷ng th©n ph¸p, bé ph¸p, ch−ëng ph¸p ®Æc biÖt kú diÖu cña nã. H¹ bµn ph¶i ®øng thÕ nµo, th−îng bµn chÕch ®i ph¶i lµm sao? Thùc lµ phøc t¹p v« cïng! H− Tróc luyÖn hµng nöa ngµy trêi mµ vÉn ch−a ®óng c¸ch. Nhµ s− nguyªn kh«ng ph¶i lµ ng−êi th«ng minh, nh−ng trÝ nhí rÊt tèt. C« bÐ d¹y y c¸ch nµo, y nhí tõng c©u mét. Nh−ng khi b¶o y diÔn l¹i tÊt c¶ c¸c chiªu thøc th× kh«ng lµm thÕ nµo cho y khái lÇm lÉn, sai trËt. C« bÐ liªn tiÕp d¹y ®i d¹y l¹i mÊy lÇn ch−a ®−îc nh− ý, c« tøc qu¸ cÊt tiÕng m¾ng: - Qu©n nµy sao ngu dèt ®Õn thÕ! VËy mµ V« Nhai Tö lÊy ng−¬i lµm truyÒn nh©n th× thËt lµ y ®ui m¾t. Gi¶ tû ng−¬i lµ mét g· thiÕu niªn tuÊn tó th× cßn th−¬ng ®−îc, song t−íng m¹o ng−¬i l¹i xÊu nh− ma lem. Ta kh«ng hiÓu sao th»ng cha V« Nhai Tö l¹i lùa ng−¬i ®Æt lµm ch−ëng m«n ph¸i Tiªu Dao? H− Tróc võa lµm l¹i võa tøc m×nh nãi: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - V« Nhai Tö l·o tiªn sinh còng ®· biÓu tiÓu t¨ng lµ nhÊt t©m cè t×m mét chµng thiÕu niªn phong l−u tuÊn nh· ®Ó lµm truyÒn nh©n. C¸i lÖ luËt cña ph¸i Tiªu Dao sao mµ kú qu¸i thÕ? Tõ ®©y trë ®i, tiÒn bèi gi÷ lÊy chøc ch−ëng m«n ph¸i Tiªu Dao... Råi y kh«ng nãi n÷a. Y ®Þnh b¶o r»ng: tiÒn bèi chØ lµ mét vÞ tiÓu c« n−¬ng mang linh hån mét con quû giµ vµ còng ch¼ng tèt ®Ñp g×. H− Tróc võa luyÖn thªm mÊy lÇn n÷a, nh−ng lÇn th× tay ph¶i ®−a ra lÑ qu¸, lÇn th× ngãn tay ®iÓm ph−¬ng vÞ lÖch ®i mét chót. Y cã tÝnh kiªn nhÉn, toan luyÖn l¹i n÷a, th× nh÷ng tiÕng b−íc ch©n bçng vang lªn. BÊt B×nh ®¹o nh©n ®ang ch¹y nh− bay vµ ®uæi lªn gÇn tíi n¬i. L·o c−êi nãi: - Nhµ s− kia! Ng−¬i ch¹y lÑ qu¸ mµ ta ®uæi nhäc muèn chÕt! L·o ®iÓm ngãn ch©n xuèng mét c¸i råi nh¶y xæ ®Õn. H− Tróc tù biÕt m×nh kh«ng ®Þch næi, toan xoay m×nh ch¹y trèn th× c« bÐ l¹i qu¸t lªn: - Ng−¬i lµm theo ®óng thñ ph¸p cña ta mµ ®èi phã, kh«ng ®−îc sai lÇm. H− Tróc kh«ng kÞp suy nghÜ g× n÷a, më miÖng c¸i tói v¶i ra, vËn ch©n khÝ vµo c¸nh tay råi ®Ëp vµo ng−êi BÊt B×nh ®¹o nh©n. BÊt B×nh ®¹o nh©n lªn tiÕng m¾ng: - Th»ng lái con! Ng−¬i d¸m ngang nhiªn ®éng thñ víi ®¹o gia −? Råi l·o vung ch−ëng lªn ®¸nh. H− Tróc kh«ng chê cho ®èi ph−¬ng ph¸t ch−ëng tíi n¬i ®· ®−a ch©n ra mãc tróng ®èi ph−¬ng. BÊt B×nh ®¹o nh©n ng−êi lo¹ng cho¹ng tr−ît vÒ phÝa tr−íc. H− Tróc võa vßng tay tr¸i võa vËn ch©n khÝ råi vç vµo l−ng BÊt B×nh ®¹o nh©n. L¹ thay! BÊt B×nh ®¹o nh©n lµ tay b¶n l·nh phi th−êng, coi tÊt c¶ ba m−¬i s¸u ®¶o chóa cïng b¶y m−¬i hai ®éng chóa kh«ng vµo ®©u mµ kh«ng chÞu næi mét ch−ëng nµy cña H− Tróc. Ng−êi l·o l¹ng ®i råi chui tät vµo miÖng c¸i tói v¶i. H− Tróc c¶ mõng phãng chØ ®iÓm vµo huyÖt "ý x¸" cña BÊt B×nh ®¹o nh©n. HuyÖt "ý x¸" ë sau l−ng hai bªn x−¬ng sèng gÇn c¹nh l¸ l¸ch. H− Tróc ®· kh«ng hiÓu c¸ch ®iÓm huyÖt, l¹i trong lóc véi vµng nªn ®iÓm trÖch ®i mét chót, tróng vµo huyÖt "D−¬ng Vâng" liÒn trªn huyÖt "ý x¸". BÊt B×nh ®¹o nh©n kªu lªn mét tiÕng thËt to, chui ®−îc ra ngoµi c¸i tói v¶i. L·o lïi l¹i mÊy b−íc råi l¨n ng−êi xuèng s−ên nói. C« bÐ kªu lªn mÊy tiÕng: - §¸ng tiÕc! ThËt lµ ®¸ng tiÕc! Råi quay l¹i m¾ng H− Tróc: - Ng−¬i ngu qu¸! Ta biÓu ng−¬i ®iÓm vµo huyÖt "ý x¸" tø y kh«ng cßn nhóc nhÝch ®−îc n÷a. Ai b¶o ng−¬i ®iÓm huyÖt "D−¬ng Vâng" lµm chi? Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung H− Tróc võa kinh h·i võa mõng thÇm nãi: - ói chµ! Ph¸p thuËt cña tiÒn bèi hay qu¸! ChØ ph¸p ®ã tuy tiÓu t¨ng ®iÓm lÇm còng ®ñ lµm cho l·o ph¶i mét phen bë vÝa, h¸ ch¼ng sung s−íng råi sao? BÊt B×nh ®¹o nh©n l¨n xuèng s−ên nói råi, nh−ng ¤ l·o ®¹i ®· nh¶y tíi n¬i. H− Tróc gi−¬ng miÖng tói ra nãi: - ¤ l·o ®¹i! Ng−¬i thö xem cho biÕt mét chót còng hay. ¤ l·o ®¹i thÊy BÊt B×nh ®¹o nh©n míi ®¸nh mét chiªu ®· thÊt b¹i th× trong lßng nao nóng. L·o gi¬ thanh Lôc ba H−¬ng lé ®ao chÐm xÐo vµo ng−êi H− Tróc b»ng chiªu "V©n nhiÔu Vu s¬n" H− Tróc kinh h·i la lªn: - ói chao! Nguy råi! Y dïng ®ao th× tiÓu t¨ng kh«ng thÓ nµo ®èi phã ®−îc. TiÒn bèi ch−a d¹y tiÓu t¨ng ph−¬ng ph¸p ®èi phã víi quû ®Çu ®ao. B©y giê cã d¹y còng kh«ng kÞp n÷a. C« bÐ la lªn: - Ng−¬i l¹i ®©y «m ta nh¶y lªn ngän c©y. Lóc nµy ¤ l·o ®¹i ®· chÐm H− Tróc liÒn ba ®ao, may mµ h¾n vÉn kinh h·i kh«ng d¸m sÊn vµo gÇn ba nh¸t ®ao ®ã chØ chÐm hê bªn ngoµi. ThÕ mµ H− Tróc ®· ph¶i «m ®Çu ch¹y nh− chuét. T×nh thÕ rÊt lµ nguy cÊp. Nhµ s− nghe tiÕng c« bÐ gäi th× trong bông mõng thÇm, lÈm bÈm: - Nh¶y lªn ngän c©y ®Ó trèn tr¸nh lµ ph¶i l¾m. Lèi nµy m×nh ®· häc ®−îc råi. Nhµ s− ®ang ®Þnh ch¹y l¹i «m c« bÐ th× ¤ l·o ®¹i phãng ®ao theo thÕ liªn hoµn ®¸nh tíi nhanh nh− giã b·o. "VÐo, vÐo" hai tiÕng, ¤ l·o ®¹i ®· nh»m chç yÕu huyÖt nhµ s− chÐm tíi. H− Tróc hèt ho¶ng la lªn: - ChÕt råi! Nhµ s− ®Ò khÝ nh¶y vät lªn c©y nh− ng−êi biÕt bay råi ®¸p xuèng mét cµnh lín trªn ngän c©y tïng. C©y tïng nµy cao ®Õn bèn tr−îng, thÕ mµ H− Tróc nh¶y vät lªn ®−îc ngay khiÕn cho ¤ l·o ®¹i ph¶i kinh h·i v« cïng. Vâ c«ng ¤ l·o ®¹i tuy rÊt tinh th©m, nh−ng khinh c«ng h¾n còng tÇm th−êng th«i, c©y tïng cao nh− vËy h¾n kh«ng tµi nµo nh¶y lªn ®−îc. V¶ l¹i môc ®Ých h¾n lµ b¾t c« bÐ kia chø kh«ng ph¶i H− Tróc. H¾n ®øng d−íi chöi ®æng: - Nhµ s− chÕt ®©m chÕt chÐm kia! Ng−¬i ®· cã b¶n l·nh th× cø ngåi trªn ngän c©y ®ã vÜnh viÔn ®õng hßng xuèng n÷a. ¤ l·o ®¹i nãi xong ch¹y l¹i chç c« bÐ. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung H¾n thß tay ra n¾m ®−îc sau g¸y c«. H¾n muèn b¾t c« bÐ ®Ó cho c¶ bÊy nhiªu ng−êi trong bän, mçi ng−êi chÐm mét ®ao råi lÊy huyÕt c« ¨n thÒ, khiÕn cho ai cã muèn sinh lßng ph¶n phóc còng kh«ng ®−îc n÷a. H− Tróc thÊy c« bÐ l¹i bÞ b¾t th× trong lßng nãng nÈy nghÜ thÇm: - Mô ®· b¶o m×nh «m mô nh¶y lªn c©y mµ m×nh l¹i nh¶y tr−íc, khinh c«ng nµy chÝnh m×nh ®−îc mô truyÒn thô, b©y giê m×nh bá mÆc mô, h¸ ch¼ng ph¶i lµ ph−êng vong ©n béi nghÜa? NghÜ vËy, nhµ s− l¹i tõ ngän c©y nh¶y xuèng. Y cÇm trong tay chiÕc tói v¶i, lóc nh¶y xuèng ®· gi−¬ng miÖng tói ra s½n, muèn chôp lÊy c« bÐ ®Ó cøu c« tho¸t n¹n, nh−ng y chôp thÕ nµo l¹i tróng ®Çu ¤ l·o ®¹i. H− Tróc mõng qu¸ gi¬ ngãn tay tr¸i ®iÓm xuèng l−ng l·o ¤. Chiªu nµy còng kh«ng ®óng nh− chØ ph¸p cña c« bÐ ®· truyÒn d¹y. Nhµ s− ®iÓm chÖch xuèng d−íi huyÖt Y X¸ chõng mét tÊc vµ tróng huyÖt VÞ Th−¬ng. ¤ l·o ®¹i thÊy trªn ®Ønh ®Çu cã mét luång giã chôp xuèng råi mÆt mòi tèi t¨m, m¾t ch¼ng nh×n thÊy g×. H¾n kinh h·i qu¸ gi¬ ®ao chÐm bõa vÒ phÝa tr−íc, nh−ng ®ao l¹i chÐm vµo chç kh«ng vµ gi÷a lóc Êy H− Tróc gi¬ tay ®iÓm vµo huyÖt VÞ Th−¬ng cña h¾n. ¤ l·o ®¹i tuy kh«ng v× thÕ mµ nhñn ng−êi ra nh−ng hai c¸nh tay ®· tª b¹i. Thanh Lôc ba h−¬ng lé ®ao ®ang cÇm trong tay rít xuèng ®Êt ®¸nh "choang" mét tiÕng, cßn tay kia n¾m cæ c« bÐ còng bu«ng ra. ¤ l·o ®¹i hèt ho¶ng gì c¸i tói chôp trªn ®Çu ra ®ång thêi h¾n l¨n m×nh ra ®»ng xa. H− Tróc liÒn «m lÊy c« bÐ nh¶y tung lªn ngän c©y. Y võa nh¶y võa nãi: - ThÕ lµ tho¸t hiÓm! ThÕ lµ tho¸t hiÓm! C« g¸i s¾c mÆt lît l¹t, tøc m×nh m¾ng: - §å bá ®i ch¼ng ra trß g× c¶! Mç mç ®· d¹y ng−¬i thñ ph¸p kú diÖu, thÕ mµ hai lÇn cïng ®iÓm trËt c¶! H− Tróc m¾c cì nãi: - D¹ d¹! T¹i h¹ vông vÒ thËt nªn ®· ®iÓm trËt huyÖt ®¹o y. C« bÐ l¹i nãi: - Ng−¬i coi k×a! Bän chóng l¹i ®Õn ®ã! H− Tróc nh×n xuèng th× qu¶ nhiªn thÊy BÊt B×nh ®¹o nh©n cïng ¤ l·o ®¹i ®· trÌo lªn ®Õn chç cò. Ngoµi ra cßn ba ng−êi n÷a ®ang ®øng ®»ng xa chØ chá nh−ng kh«ng d¸m ®Õn gÇn. Bçng mét g· thÊp lñn thñn mµ bÐo chïn bÐo chôt kªu lªn mét tiÕng nh¶y tíi. Trªn ng−êi g· cã lµn ¸nh b¹c bao phñ, th× ra g· móa tÝt ®«i bóa ng¾n ®Ó che th©n. TiÕp theo hai tiÕng "ch¸t ch¸t" vang lªn, hai c©y bóa chÐm vµo th©n c©y. G· nµy søc m¹nh mµ l−ìi bóa l¹i rÊt s¾c bÐn. Xem chõng h¾n chØ chÐm nhiÒu l¾m lµ m−êi nh¸t th× c©y tïng ®ã tÊt nhiªn ph¶i ®æ xuèng. H− Tróc c¶ kinh hái lu«n mÊy c©u: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - B©y giê biÕt lµm thÕ nµo? B©y giê biÕt lµm thÕ nµo? C« bÐ l¹nh lïng ®¸p: - S− phô ng−¬i lµ th»ng cha V« Nhai Tö ®· trá ®−êng cho ng−¬i ®i cÇu con tiÖn tú vÏ trªn ho¹ ®å ®Ó nã truyÒn thô vâ c«ng cho. VËy ng−¬i ®i mµ kiÕm nã! Con tiÖn tú ®ã d¹y ng−¬i råi ng−¬i sÏ ®ñ tµi ®Ó h¹ ®−îc n¨m con chã, con lîn nµy ddos! H− Tróc kªu lªn: - Trêi ¬i!... Råi y nghÜ bông: - Lóc nguy cÊp nµy mµ mô cßn nghÜ c¸ch tranh h¬n víi c« g¸i trong ho¹ ®å th× kú thËt. Tuy trong lßng nhµ s− rÊt nãng n¶y nh−ng y chØ nghÜ vËy th«i, chø kh«ng nãi ra miÖng. "Ch¸t ch¸t" hai tiÕng n÷a, g· thÊp lïn ®· cÇm hai c©y bóa chÐm vµo c©y tïng lu«n hai nh¸t n÷a. C©y tïng lung lay kh«ng ngít, nh÷ng cµnh l¸ vµ gai rít xuèng nh− m−a. BÊy giê c« bÐ míi b¶o: - Ng−¬i ®Ò tô ch©n khÝ vµo huyÖt ®an ®iÒn råi vËn néi lùc ra b¶ vai chuyÓn xuèng huyÖt Kiªn tØnh ë khuûu tay. TiÕp theo lµ vËn ch©n lùc vµo ba huyÖt D−¬ng kho¸t, D−¬ng cèc, D−¬ng tr× ë cæ tay vµ sau cïng vËn xuèng ®Õn huyÖt Quan xung ngãn tay v« danh. Ng−¬i ®· vËn xong ch−a? C« võa nãi võa ®−a ngãn tay trá vµo c¸c huyÖt ®¹o trªn m×nh H− Tróc v× c« biÕt r»ng ngay nh÷ng huyÖt ®¹o trong ng−êi nhµ s− còng kh«ng nhËn râ ®−îc. NÕu chØ nãi tªn huyÖt ®¹o ra kh«ng th× nhÊt ®Þnh y hoang mang ch¼ng biÕt ®©u mµ lÇn, nªn c« ph¶i trá tay vµo míi xong. H− Tróc tõ khi ®−îc V« Nhai Tö truyÒn c«ng lùc cho, ch©n khÝ ®Çy rÉy trong th©n thÓ, y muèn vËn tíi ®©u còng ®−îc ngay, kh«ng ph¶i ng−ng trÖ chót nµo. Y thÊy c« bÐ b¶o sao cø vËn khÝ ®óng nh− vËy. Gi÷a lóc Êy l¹i hai tiÕng "ch¸t ch¸t" n÷a vang lªn. C©y tïng ®−a ®i ®−a l¹i, nhad s− kinh h·i ®¸p: - VËn xong c¶ råi. C« bÐ l¹i nãi: - Ng−¬i h¸i mÊy tr¸i tïng nh¾m nÐm vµo ®Çu g· thÊp lïn kia, kh«ng tróng ®Çu th× tróng vµo ngùc còng ®−îc. Ng−¬i dïng ch©n lùc ngãn tay v« danh mµ hÊt ra. - Xin v©ng! H− Tróc h¸i tr¸i c©y tïng ®Ó vµo ®Çu ngãn tay v« danh. C« bÐ l¹i giôc: - B¾n xuèng cho mau! H− Tróc ®Èy ngãn tay c¸i cho tr¸i tïng ë ®Çu ngãn tay v« danh b¾n ngay xuèng ®¸nh "vÐo" mét tiÕng, thÕ m¹nh v« cïng! Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Nh−ng H− Tróc ch−a häc qua lèi phãng ¸m khÝ thµnh ra b¾n kh«ng tróng. Tr¸i c©y tïng rít xuèng ®Êt ®¸nh "c¸ch" mét tiÕng cßn c¸ch g· thÊp lïn ®Õn ba th−íc. Lùc ®¹o nhµ s− tuy m¹nh nh−ng kh«ng cã hiÖu qu¶ tróng ®Ých, thÕ mµ còng lµm cho g· thÊp lïn ph¶i giËt m×nh kinh h·i. Nh−ng chØ tho¸ng c¸i g· l¹i vung bóa lªn chÐm lu«n. C« bÐ tøc m×nh m¾ng H− Tróc: - §å ngu xuÈn! Ng−¬i l¹i b¾n xuèng ph¸t n÷a thö xem. H− Tróc rÊt m¾c cì, y l¹i theo lêi c« bÐ vËn khÝ bóng xuèng mét tr¸i kh¸c. LÇn nµy y võa bóng võa run tay lËt bËt thµnh ra l¹i sai ®Ých ®Õn n¨m th−íc. C« bÐ véi nãi: - Chç nµy c¸ch c©y tïng mÐ t¶ xa qu¸ mµ ng−¬i «m ta th× nh¶y kh«ng tíi n¬i ®−îc. T×nh thÕ tr−íc m¾t nguy cÊp qu¸ råi. Ng−¬i ch¹y trèn lÊy m×nh ng−¬i th«i. H− Tróc ®¸p: - Sao tiÒn bèi l¹i nãi vËy? TiÓu t¨ng h¸ ph¶i kÎ vong ©n béi nghÜa, tham sèng sî chÕt? Mèi nguy hiÓm ®Õn ®©u còng mÆc, tiÓu t¨ng nhÊt ®Þnh hÕt søc cøu tiÒn bèi. NÕu kh«ng cøu ®−îc th× tiÓu t¨ng sÏ cïng chÕt víi tiÒn bèi. C« bÐ nãi: - G· thÇy chïa nµy ngu qu¸! Ta víi ng−¬i vèn kh«ng th©n thÝch l¹i kh«ng quen biÕt. Sao ng−¬i l¹i cø ®ßi v× ta mµ liÒu m¹ng? Hõ! Bän chóng muèn giÕt hÕt c¶ hai ng−êi chóng ta. Nh−ng kh«ng ph¶i chuyÖn dÔ ®©u! B©y giê ng−¬i h¸i m−êi hai tr¸i c©y tïng, mçi tay cÇm s¸u tr¸i vµ ph¶i vËn ch©n khÝ nh− thÕ nµy... C« võa nãi võa d¹y nhµ s− c¸ch vËn khÝ. H− Tróc míi ghi nhí lêi d¹y b¶o nh−ng ch−a kÞp thi hµnh th× c©y tïng lung lay d÷ déi nh− ng−êi ®−a vâng. TiÕp theo mÊy tiÕng "r¾c r¾c" vang lªn. Th©n c©y ®· xiªu vÒ mÐ ®«ng b¾c s¾p ®æ xuèng. BÊt B×nh ®¹o nh©n, ¤ l·o ®¹i, g· thÊp lïn vµ c¶ hai ng−êi kh¸c lín tiÕng reo hß råi nh¶y c¶ l¹i. C« bÐ qu¸t lªn: - LiÖng n¾m tr¸i c©y ®ã ra ®i. Lóc nµy trong lßng bµn tay H− Tróc ch©n khÝ ®ang ch¹y m¹ch nh− muèn tho¸t ra ngoµi. Nhµ s− võa gi¬ hai tay lªn, m−êi hai tr¸i c©y tïng ®· vät ra bËt lªn mÊy tiÕng l¸t ch¸t. Bèn ng−êi bªn ®Þch bÞ ng· l¨n ra. Cßn g· thÊp lïn kh«ng tróng ph¶i tr¸i c©y tïng còng la lªn: - ¤i mÑ ¬i! G· qu¨ng ®«i bóa ®i råi ch¹y xuèng nói. Trong n¨m ng−êi nµy th× vâ c«ng g· thÊp lïn kÐm h¬n hÕt. Lóc H− Tróc liÖng m−êi hai tr¸i c©y tïng ra mau lÑ qu¸ nªn kh«ng ai cã thÓ tr¸nh kÞp. G· thÊp lïn së dÜ kh«ng bÞ tróng ph¶i lµ v× ng−êi g· thÊp, tr¸i tïng bay qua ®Çu, chø kh«ng ph¶i g· nÐ tr¸nh kÞp. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Trªn mÆt ®Êt ®Çy tuyÕt phñ cã loang læ vÕt ®á t−¬i. §ã lµ m¸u trong m×nh bèn ng−êi kia ch¶y ra. H− Tróc liÖng nh÷ng tr¸i tïng ra råi, sî c« bÐ bÞ ng· liÒn «m chÆt lÊy l−ng c«, nhÑ nhµng nh¶y xuèng ®Êt. §ét nhiªn y tr«ng thÊy bèn ng−êi kia bÞ th−¬ng nÆng nh− vËy, th× kh«ng khái ngÈn ng−êi ra. C« bÐ cÊt tiÕng hoan h«, c« ®ang ë trong lßng H− Tróc cËy cùa nh¶y vät ®Õn bªn m×nh BÊt B×nh ®¹o nh©n ghÐ miÖng vµo vÕt th−¬ng l·o hót lÊy m¸u t−¬i. H− Tróc c¶ kinh kªu lªn: - TiÒn bèi lµm chi vËy? Råi y n¾m lÊy l−ng c« nhÊc bæng lªn. C« bÐ hái: - Ng−¬i ®· ®¸nh chÕt y. Mç mç hót lÊy m¸u ®Ó ch÷a bÖnh cho m×nh sao l¹i kh«ng ®−îc? H− Tróc thÊy miÖng c« vÊy ®Çy m¸u. NhÊt lµ c« më miÖng ra c−êi nãi, tr«ng l¹i cµng kinh h·i. Nhµ s− liÒn tõ tõ ®Æt c« xuèng hái: - TiÓu t¨ng ®¸nh chÕt l·o råi −? C« bÐ ®¸p: - Ch¼ng lÏ ta cßn nãi dèi n÷a sao? C« nãi xong l¹i cói xuèng hót m¸u. H− Tróc thÊy BÊt B×nh ®¹o nh©n trªn tr¸n thñng ra mét lç to b»ng qu¶ trøng gµ th× run lªn la ho¶ng: - Ui chao! TiÓu t¨ng liÖng tr¸i tïng lät vµo ãc y råi ch¾c? Tr¸i tïng nµy võa nhÑ võa mÒm lµm sao l¹i ®¸nh g·y x−¬ng lät vµo trong ãc ®−îc? Y l¹i coi ba ng−êi kia th× mét ng−êi bÞ tr¸i tïng nÐm tróng ngùc, mét ng−êi tróng vµo yÕt hÇu vµ mét ng−êi tróng vµo sèng mòi. MÊy ng−êi nµy còng t¾t thë c¶ råi. Mét m×nh ¤ l·o ®¹i tuy tróng ph¶i hai tr¸i tïng nh−ng chØ ë ngoµi da nªn ch−a chÕt. MiÖng h¾n kh«ng ngít rªn la. H− Tróc ®Õn bªn ¤ l·o ®¹i l¹y phôc xuèng ®Êt nãi: - ¤ tiªn sinh! TiÓu t¨ng v× lì tay lµm tiªn sinh ®Õn bÞ th−¬ng, thËt kh«ng ph¶i cè ý. Nh−ng thÕ lµ téi nÆng l¾m råi, tiÓu t¨ng rÊt lÊy lµm ¸y n¸y vµ tù thÑn víi tiªn sinh! ¤ l·o ®¹i bÞ ®au l¹i cµng c¨m tøc nãi: - Ng−¬i... l¹i cßn muèn... nãi giìn n÷a −? Ng−¬i... cÇm ®ao chÐm ta mét nh¸t... giÕt chÕt ta ®i cho råi!... H− Tróc nãi: - LÏ ®©u tiÓu t¨ng d¸m nãi giìn víi tiªn sinh? Nh−ng... nh−ng... Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung §ét nhiªn nhµ s− sùc nhí ®Õn m×nh võa ra tay ®· giÕt chÕt ba m¹ng ng−êi, mµ xem chõng ¤ l·o ®¹i còng khã lßng tho¸t chÕt. ThÕ lµ m×nh ®· ph¹m vµo téi s¸t sinh, mét téi nÆng nhÊt cña nhµ PhËt. Y võa ®au lßng võa kinh h·i, toµn th©n run lªn bÇn bËt, hai hµng n−íc m¾t trµo ra. C« bÐ uèng no m¸u t−¬i råi tõ tõ ®øng lªn, quay l¹i nh×n thÊy H− Tróc ®ang ch©n tay cuèng quýt thoa bãp vÕt th−¬ng cho ¤ l·o ®¹i. ¤ l·o ®¹i ng−êi kh«ng nhóc nhÝch ®−îc mµ miÖng vÉn lín tiÕng m¾ng chöi kh«ng ngít. H¾n dïng nh÷ng lêi lÏ rÊt ¸c ®éc, rÊt thËm tÖ mµ nguyÒn rña, mµ m¾ng nhiÕc xèi x¶ vµo mÆt H− Tróc. H− Tróc tuyÖt kh«ng c¸u giËn, chØ ¨n n¨m xin lçi. - Ph¶i l¾m! Ph¶i l¾m! Qu¶ lµ tiÓu t¨ng téi lçi kh«ng biÕt nãi thÕ nµo cho hÕt ®−îc. Cã ®iÒu tiªn sinh m¾ng nhiÕc ®Õn cha mÑ tiÓu t¨ng, nh−ng tiÓu t¨ng chØ lµ mét kÎ c«i cót, kh«ng biÕt cha mÑ lµ ai c¶ th× tiªn sinh m¾ng nhiÕc còng b»ng v« Ých mµ th«i! ¤ tiªn sinh! Chç da bông tiªn sinh ch¾c lµ ®au l¾m? DÜ nhiªn tiªn sinh ph¶i næi nãng, tiÓu t¨ng kh«ng hÒ d¸m tr¸ch tiªn sinh ®iÒu ®ã. TiÓu t¨ng chØ thuËn tay liÖng tr¸i tïng ra mét c¸i, thiÖt kh«ng ngê mÊy tr¸i tïng nµy ¸c nghiÖt ®Õn thÕ! Hìi «i! MÊy tr¸i tïng nµy ®óng lµ tµ m«n råi, mµ kh«ng th× còng lµ lo¹i tïng b¸ ®¹o ®Æc biÖt chø kh«ng ph¶i h¹ng tïng th«ng th−êng. ¤ l·o ®¹i c¨m giËn v¨ng tôc ra chöi m¾ng, nguyÒn rña: - MÑ kiÕp! Tr¸i tïng nÇy sao l¹i kh«ng gièng nh÷ng tr¸i tïng kh¸c? Th»ng träc thèi tha kia! Sau nµy mi chÕt ®i sÏ bÞ th¶m h×nh "nói ®ao cµy kiÕm" hoÆc nh¶y vµo v¹c dÇu s«i hay sa xuèng m−êi tÇng ®Þa ngôc. Néi lùc mi cao c−êng qu¸ ®çi, cø ®¸nh chÕt ¤ l·o ®¹i nµy. ¤ mç v× nghÖ thuËt kh«ng b»ng ng−êi, dï chÕt còng ch¼ng o¸n hËn ai. Th«i mi ®õng nãi pha trß n÷a. Tïng nµo lµ tïng tµ m«n b¸ ®¹o? Mi luyÖn thµnh "B¾c minh ch©n khÝ" th× lµm sao kh«ng hung d÷... kh«ng b¸ ®¹o...? H¾n nãi ®Õn mÊy c©u sau cïng råi d−êng nh− kh«ng cßn h¬i søc ®Ó nãi tiÕp n÷a vµ næi lªn mét c¬n ho sï sô. H− Tróc lÊy lµm l¹ hái: - ¤ tiªn sinh nãi c¸i g×... B¾c... ®ã? C« bÐ c−êi ®¸p: - B÷a nay thËt t×nh mç mç ®· gióp cho th»ng träc ®ã. ThÇn c«ng "B¾c minh ch©n khÝ" cña ta ®©y chÝnh ra lµ mét m«n bÝ mËt kh«ng truyÒn thô cho ai. Nh−ng v× ng−¬i hÕt d¹ trung thµnh, v× mç mç mµ liÒu m¹ng, ®¸ng ®−îc mç mç truyÒn tuyÖt nghÖ cho. V¶ l¹i trong nguy cÊp, mç mç cÇn ng−¬i, phi ng−¬i ra cßn ai ra tay gióp cho? Råi mô quay sang nãi víi ¤ l·o ®¹i: - ¤ l·o ®¹i! Nhìn lùc ng−¬i kh¸ ®Êy! Ng−¬i nhËn ra ®−îc ngay thñ ph¸p mµ g· tiÓu hoµ th−îng ®· ®¸nh ra. ¤ l·o ®¹i d−¬ng cÆp m¾t trßn xoe võa kinh h·i võa lÊy lµm kú, ngÈn ng−êi ra mét lóc råi hái c« bÐ: - Mi lµ ai?... Mi c©m kia mµ?... Sao giê mi nãi ®−îc? Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 15. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung C« bÐ c−êi l¹t nãi: - MÆt mi mµ d¸m hái ta lµ ai −? Råi c« mãc trong bäc ra mét c¸i b×nh lÊy hai viªn thuèc vµng ®−a cho H− Tróc nãi: - Ng−¬i cho h¾n uèng ®i. H− Tróc ®¸p: - Xin v©ng! Nh−ng trong lßng nhµ s− nghÜ thÇm: - NÕu ®©y lµ thuèc ch÷a th−¬ng th× hay l¾m. Nh−ng nÕu lµ thuèc ®éc th× tÝnh m¹ng ¤ l·o ®¹i ch¼ng nh÷ng kh«ng gi÷ ®−îc mµ cßn chÕt lÑ h¬n. Tuy nhµ s− nghÜ vËy nh−ng thÊy ¤ l·o ®¹i ®au khæ qu¸ chõng th× cho lµ h¾n cã mau chÕt cµng chãng tho¸t nî nªn y kh«ng nãi g× n÷a, cÇm viªn thuèc kª vµo miÖng ¤ l·o ®¹i. ¤ l·o ®¹i ngöi thÊy mïi thuèc cay sÌ, chÊt thuèc rÊt m·nh liÖt, h¾n h¾t h¬i lu«n mÊy c¸i, trong bông võa kinh h·i võa mõng thÇm cÊt tiÕng hái: - Ph¶i ch¨ng... ®©y lµ Cöu chuyÓn... Cöu chuyÓn hïng xµ hoµn? C« bÐ gËt ®Çu ®¸p: - Ph¶i råi! Qu¶ nhiªn ng−¬i biÕt nhiÒu hiÓu réng, ®¸ng mÆt ®µn anh ba m−¬i s¸u ®éng vµ b¶y m−¬i hai ®¶o. ¤ l·o ®¹i dÞu giäng hái: - Sao ng−¬i l¹i muèn cøu m¹ng ta? Nh−ng h¾n sî bá lì mÊt c¬ héi rÊt tèt tr−íc m¾t nªn kh«ng cho c« bÐ tr¶ lêi, h¸ miÖng ®íp lu«n c¶ hai viªn thuèc nuèt vµo bông. C« bÐ ®¸p: - Mét lµ ta c¸m ¬n ng−¬i ®· viÖn thñ cho ta, hai lµ vÒ sau cßn cã chç dïng ng−¬i. ¤ l·o ®¹i l¹i cµng kh«ng hiÓu hái: - Ta cã ¬n ®øc gióp ®ì ng−¬i bao giê ®©u? ¤ mç lóc nµo còng chØ hoµi b·o tÊm lßng trõ diÖt ng−¬i mµ th«i, mçi khi nghÜ ®Õn ng−¬i lµ ta ch¼ng yªn t©m chót nµo! C« bÐ c−êi nãi: - Ta khen mi lµ mét kÎ quang minh lçi l¹c, lËp chÝ thÕ nµo nãi râ nh− vËy kh«ng thÌm óp më. Cã thÕ míi khái uæng lµ mét tay h¶o h¸n. Mô ngÈng lªn tr«ng chiÒu trêi th× vÇng th¸i d−¬ng ®· lªn ®Õn ®Ønh ®Çu. Mô nh×n H− Tróc nãi: - Thø Cöu chuyÓn hïng xµ hoµn nµy chuyªn trÞ néi th−¬ng nguy hiÓm vµ cã thÓ c¶i tö håi sinh linh nghiÖm v« cïng. TiÓu hoµ th−îng! §· ®Õn giê ta luyÖn c«ng råi ®©y. Ng−¬i ®øng mµ hé vÖ cho ta. NÕu cã ng−êi quÊy rÇy th× bÊt luËn lµ ai, ng−¬i lËp tøc thi triÓn m«n "B¾c minh ch©n khÝ" mµ ta võa truyÒn cho ng−¬i ®ã, lÊy mét côc ®Êt hay mét viªn ®¸ b¾n ra lµ xong. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 16. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung H− Tróc l¾c ®Çu ®¸p: - NÕu ®¸nh chÕt ng−êi th× sao? TiÓu t¨ng kh«ng d¸m lµm ®©u. C« bÐ ch¹y ra s−ên ®åi nh×n xuèng råi nãi: - B©y giê kh«ng cã ai lªn hÕt, ng−¬i kh«ng lµm th× th«i. C« nãi xong ngåi xÕp b»ng, ngãn tay trá bªn ph¶i chØ lªn trêi, ngãn tai trá bªn tr¸i chØ xuèng ®Êt. MiÖng mô kh¹c mét tiÕng, lç mòi phun ra hai gi©y khãi tr¾ng lît. ¤ l·o ®¹i c¶ kinh la lªn: - ói chµ! §©y lµ c«ng phu "Thiªn th−îng ®Þa h¹ duy ng· ®éc t«n". H− Tróc nãi: - ¤ tiªn sinh! Tiªn sinh uèng thuèc råi th−¬ng thÕ cã bít kh«ng? ¤ l·o ®¹i vÉn cßn c¨m giËn lín tiÕng m¾ng: - Th»ng träc thèi tha kia! Th−¬ng thÕ ta cã bít hay kh«ng th× viÖc g× ®Õn mi? Ta kh«ng cÇn g· yªu t¨ng nãi dµi dßng n÷a. Tuy ngoµi miÖng h¾n m¾ng nh− vËy nh−ng c¶m thÊy néi th−¬ng trong bông ®· bít ®au th× lÈm bÈm: - Cöu chuyÓn hïng xµ hoµn lµ mét thø linh d−îc trÞ th−¬ng hiÖu nghiÖm nh− thÇn cña cung Linh Thøu trªn ngän Phiªu DiÔu nói Thiªn S¬n. Thø hoµn nµy cã c«ng hiÖu c¶i tö håi sinh. Nh− vËy c¸i m¹ng m×nh cã thÓ v·n håi ®−îc ®©y. Nh−ng h¾n thÊy c« bÐ luyÖn ®−îc c«ng phu kia th× trong lßng tr¨m mèi nghi ngê. Nguyªn m«n "Thiªn th−îng ®Þa h¹ duy ng· ®éc t«n" h¾n ®· tõng nghe ng−êi nãi tíi lµ mét m«n cao h¬n hÕt tÊt c¶ cña cung Linh Thøu. NÕu ai kh«ng cã mÊy chôc n¨m néi c«ng lµm c¨n b¶n th× tµi nµo tu luyÖn ®−îc. C« bÐ nµy tuy lµ ng−êi ë cung Linh Thøu nh−ng lµ ®øa trÎ nÝt sao cã néi c«ng ®Õn møc th−îng thõa nh− vËy? ¤ l·o ®¹i tù hái: - Hay lµ m×nh nhËn xÐt lÇm, c«ng phu c« bÐ ®ang luyÖn kh«ng ph¶i m«n "Thiªn th−îng ®Þa h¹ duy ng· ®éc t«n"? Bçng mét lµn b¹ch khÝ ë trong mòi c« bÐ bèc ra bao phñ lÊy ®Çu c« quanh quÈn m·i kh«ng tan vµ mçi lóc mét dÇy ®Æc thªm, thµnh mét ®¸m mï tr¾ng che kÝn c¶ mÆt c« ®i kh«ng tr«ng râ n÷a. L¸t sau h¾n l¹i thÊy nh÷ng khíp x−¬ng trong toµn th©n c« kªu r¨ng r¾c nh− b¾p rang. H− Tróc cïng ¤ l·o ®¹i ngÈn ng−êi ra ®−a m¾t nh×n nhau ch¼ng hiÓu ra sao. Tuy ¤ l·o ®¹i ®· ®−îc nghe ®ån vÒ c«ng phu "Thiªn th−îng ®Þa h¹ duy ng· ®éc t«n" nh−ng còng ch¼ng hiÓu cøu c¸nh thÕ nµo. TiÕng r¨ng r¾c trong khíp x−¬ng c« bÐ mçi lóc mét th−a dÇn mµ lµn mï tr¾ng còng nh¹t dÇn ®i. Sau chØ cßn l¹i mét luång b¹ch khÝ, c« l¹i hÝt vµo trong mòi. HÝt hÕt luång b¹ch khÝ råi c« bÐ më bõng m¾t ra, tõ tõ ®øng dËy. H− Tróc cïng ¤ l·o ®¹i hai ng−êi ®ång thêi dôi m¾t, t−ëng chõng nh− m¾t bÞ mê ®i kh«ng tr«ng râ, v× hai ng−êi cïng thÊy c« bÐ sau khi luyÖn c«ng xong nÐt mÆt c« ra chiÒu kh¸c l¹, nh−ng kh«ng nãi ra ®−îc chç kh¸c l¹ ®ã nh− thÕ nµo. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 17. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung C« bÐ nheo m¾t nh×n ¤ l·o ®¹i råi nãi: - Ng−¬i qu¶ nhiªn kiÕn thøc uyªn b¸c. C¶ ®Õn m«n "Thiªn th−îng ®Þa h¹ duy ng· ®éc t«n" cña ta mµ ng−¬i còng biÕt. ¤ l·o ®¹i hái: - C«... thËt t×nh c« lµ ai? C« bÐ ®¸p: - MËt ng−¬i còng lín n÷a! C« bÐ chØ nãi vËy chø kh«ng tr¶ lêi ¤ l·o ®¹i. C« l¹i quay sang b¶o H− Tróc: - Tay tr¸i ng−¬i ½m ta, cßn tay ph¶i n¾m lÊy l−ng ¤ l·o ®¹i. Ng−¬i vËn dông néi lùc "B¾c minh ch©n khÝ" mµ ta võa d¹y ng−¬i ®ã ®Ó nh¶y lªn ngän c©y råi cø thÕ mµ tung m×nh nh¶y lªn ®Ønh nói. B÷a nay cßn cã thÓ nh¶y cao ®−îc ba tr¨ng tr−îng n÷a ®ã. H− Tróc nãi: - TiÓu t¨ng e r»ng ch−a ®ñ c«ng lùc ®Ó lµm nh− vËy. Tuy miÖng nãi thÕ nh−ng nhµ s− vÉn lµm theo lêi c« g¸i. Tay tr¸i ½m c« bÐ, tay ph¶i x¸ch l−ng ¤ l·o ®¹i, nhµ s− hÕt søc cè g¾ng mµ kh«ng sao nh¶y lªn ngän c©y ®−îc. C« bÐ tøc giËn hái: - Sao ng−¬i kh«ng vËn khÝ? H− Tróc ng−îng nghÞu, g−îng c−êi ®¸p: - D¹ d¹! TiÓu t¨ng trong lóc hoang mang quªn ®i mÊt. Råi nhµ s− vËn ch©n khÝ theo lèi c« bÐ truyÒn thô th× l¹ thay, ng−êi ¤ l·o ®¹i lËp tøc chØ cßn nhÑ b»ng mét mí b«ng mµ c« g¸i th× tùa hå nh− kh«ng cã g×. H− Tróc võa nh¶y tung lªn ®· tíi ngän c©y. Nhµ s− cø tiÕp tôc theo c¸ch thøc cña c« bÐ ®· truyÒn thô, khoa ch©n b−íc tõ c©y nä sang c©y kia c¸ch nhau ®Õn ngoµi mét tr−îng còng tùa hå nh− ®i trªn ®Êt b»ng, ch¼ng khã kh¨n g×. H− Tróc ®ang l−ít trªn ngän c©y mét c¸ch rÊt lÑ lµng, nh−ng y thÊy m×nh ®i ®−îc nh− vËy trong lßng kh«ng khái thÇm kinh h·i. Sù kinh h·i ®· lµm cho ch©n khÝ quay vÒ huyÖt ®an ®iÒn, ch©n b−íc thµnh nÆng trÞch råi lËp tøc tÐ xuèng. Nh−ng tay nhµ s− vÉn ½m c« bÐ vµ n¾m l−ng ¤ l·o ®¹i kh«ng chÞu bu«ng ra. Ch©n võa chÊm ®Êt, nhµ s− lËp tøc l¹i nhÈy lªn. V× sî c« bÐ tr¸ch m¾ng, y kh«ng nãi g× l¹i b¨ng b¨ng ch¹y lªn nói. Ban ®Çu H− Tróc ®Ò khÝ ch−a ®−îc linh ®éng, cã lóc ch©n b−íc chËm trÔ, nh−ng vÒ sau ch©n khÝ trong ng−êi y chuyÓn vËn rÇn rÇn mét c¸ch rÊt lÑ lµng kh¸c nµo h¬i thë b×nh th−êng vµ trong bông rÊt khoan kho¸i. Nhµ s− kh«ng cßn nghÜ ngîi g× n÷a, tù nhiªn ch©n khÝ l−u th«ng cµng mau vµ y ch¹y cµng lÑ, trÌo nói còng nhanh nh− ch¹y xuèng dèc, khã bÒ dõng l¹i. C« bÐ nãi: - Ng−¬i míi luyÖn m«n "B¾c minh ch©n khÝ" kh«ng nªn sö dông th¸i qu¸. NÕu muèn b¶o träng tÝnh mÖnh th× dõng b−íc l¹i ®i. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 18. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung H− Tróc nãi: - V©ng. Råi nhµ s− ®i thªm mÊy tr−îng n÷a ®o¹n tõ trªn c©y nh¶y xuèng. ¤ l·o ®¹i võa kinh h·i võa khen ngîi, quay l¹i nãi víi c« bÐ: - M«n "B¾c minh ch©n khÝ" nµy b÷a nay c« míi d¹y y lµ mét mµ ®· ghª gím ®Õn thÕ! Vâ c«ng ë cung Linh Thøu nói Phiªu DiÔu qu¶ nhiªn s©u nh− biÓn c¶. C« cßn lµ ®øa trÎ nÝt mµ vâ c«ng ®· cao c−êng ®Õn nh− vËy th× ghª thËt! C« bÐ ch¹y ®Õn mét gèc c©y lín, bèn mÆt c©y cèi dÇy chi chÝt, c−êi nãi: - Bän chuét nh¾t c¸c ng−¬i trong ba ngµy n÷a ch−a ch¾c ®· t×m ®Õn ®©y ®−îc. ¤ l·o ®¹i buån rÇu nãi: - Bän chóng ta dÜ nhiªn lµ sÏ bÞ thua xiÓng liÓng råi. G· tiÓu hoµ th−îng nµy ®· ®−îc truyÒn thô "B¾c minh ch©n khÝ", ®em toµn lùc ra hé vÖ cho ng−¬i th× dï c¶ bän ta cã t×m thÊy ng−¬i còng kh«ng lµm g× ®−îc. C« bÐ c−êi l¹t kh«ng nãi g×, c« tùa l−ng vµo cµnh c©y nh¾m m¾t ngñ. H− Tróc sau mét cuéc b«n ba, trong bông l¹i thÊy ®ãi nao. Nhµ s− hÕt nh×n c« bÐ l¹i quay ra nh×n ¤ l·o ®¹i nãi: - TiÓu t¨ng muèn ®i t×m chót g× ¨n cho ®ì ®ãi nh−ng chØ sî tiªn sinh cßn ®em lßng ®en tèi gia h¹i c« bÐ nµy, nªn tiÓu t¨ng ch¼ng yªn lßng chót nµo. Chi b»ng tiÓu t¨ng ®em c¶ tiªn sinh ®i lµ yªn. H− Tróc nãi xong l¹i n¾m lÊy l−ng ¤ l·o ®¹i toan ®i th× c« bÐ trõng m¾t lªn nh×n nhµ s− nãi: - Ng−¬i ngu qu¸. Ta ®· d¹y ng−¬i c¸ch ®iÓm huyÖt. Ch¼ng lÏ b©y giê h¾n n»m th¼ng c¼ng kh«ng nhóc nhÝch mµ ng−¬i còng ®iÓm kh«ng tróng −? H− Tróc ®¸p: - TiÓu t¨ng vông d¹i qu¸ sî ®iÓm kh«ng tróng vµ y vÉn cßn cö ®éng ®−îc. C« bÐ nãi: - TÝnh mÖnh y, ta ®· cÇm "sinh tö phï" trong tay th× khi nµo h¾n cßn d¸m väng ®éng n÷a? ¤ l·o ®¹i võa nghe thÊy c« bÐ nãi ®Õn ba ch÷ "sinh tö phï" th× ®· thÊt thanh la ho¶ng: - Ng−¬i... ng−¬i... ng−¬i... C« bÐ hái: - Võa råi ng−¬i nuèt mÊy viªn thuèc cña ta? ¤ l·o ®¹i ®¸p: - Hai viªn. C« bÐ hái: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 19. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Cöu chuyÒn hïng xµ hoµn lµ mét thø thuèc thÇn hiÖu v« cïng cña cung Linh Thøu, sao ng−¬i l¹i uèng nh÷ng hai viªn. Ng−¬i thËt kh«ng b»ng gièng sóc vËt, ®¸ng g× mµ uèng cña ta nh÷ng hai viªn linh ®an? ¤ l·o ®¹i tr¸n to¸t må h«i run rÈy nãi: - Cßn... mét viªn n÷a th×... C« bÐ kh«ng ®¸p, l¹i hái: - HuyÖt "Thiªn Tr×" cña ng−¬i ra sao? ¤ l·o ®¹i hai tay run lªn véi cëi ¸o ra qu¶ thÊy c¹nh vó bªn tr¸i tr−íc ngùc, huyÖt "Thiªn Tr×" hiÖn thµnh mét c¸i chÊm ®á nh− m¸u. H¾n kªu lªn: - ói chao! Råi suýt ngÊt ®i. Håi l©u h¾n Êp óng. - Ng−¬i... ng−¬i lµ ai? Sao ng−¬i l¹i biÕt chç sinh tö cña ta? Ph¶i ch¨ng ng−¬i ®· cho ta uèng §o¹n c©n hñ cèt hoµn? C« bÐ c−êi tñm tØm råi ®¸p: - Ta cßn cã viÖc sai b¶o, kh«ng thóc ®Èy cho chÊt thuèc ph¸t ®éng ngay ®©u, ng−¬i ®õng lo. Nh−ng hai m¾t ¤ l·o ®¹i låi ra, vÎ mÆt khñng khiÕp kh«ng biÕt ®Õn ®©u mµ nãi. © HQD Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2