Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 9

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

94
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 9', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 9

 1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung HOÀI THÖÙ CHÍN CAÙI BANG BÒ ÑÒCH BAO VAÂY Moïi ngöôøi thaáy Kieàu Phong ra ñi ñeàu chöng höûng. Coù ngöôøi lôùn tieáng goïi: -Bang chuùa ñöøng ñi nöõa! Coù ngöôøi hoâ: -Ñaïi cuïc Caùi bang ñeàu troâng caäy vaøo Bang chuùa, Bang chuùa chuû tröông cho! Coù ngöôøi naên næ: -Xin Bang chuùa trôû laïi cho! Ñoät nhieân coù tieáng goïi vang leân, roài moät caây gaäy töø treân khoâng neùm xuoáng. Chính laø Kieàu Phong neùm caây Ñaû caåu boång laïi. Töø tröôûng laõo giô tay ra ñoùn laáy. Tay vöøa chaïm vaøo caây boång thì töø caùnh tay cho ñeán toaøn thaân run leân nhö ñieän giaät, phaûi buoâng tay ra, dö löïc caây boång vaãn coøn raát maïnh caém saâu xuoáng ñaát maø ñöùng thaúng. Bang chuùng ñoàng thanh hoâ vang leân vì hoï troâng thaáy caây boång, moät vaät chí baûo ñeå traán bang. Hoï coù quan nieäm raèng thaáy caây gaäy töùc laø thaáy Bang chuùa. Trong loøng moïi ngöôøi ñeàu baâng khuaâng nghó ngôïi. Ñoaøn Döï cuõng goïi: -Ñaïi ca! Ñaïi ca! Toâi ñi theo ñaïi ca ñaây! Chaøng haáp taáp ñuoåi theo Kieàu Phong, nhöng vöøa chaïy ñöôïc ba böôùc, chaøng laïi nhôù ñeán Vöông Ngoïc Yeán, quay laïi nhìn. Vöøa nhìn thaáy maët naøng, chaân chaøng khoâng sao böôùc ñi ñöôïc nöõa. Trong loøng chaøng töï nhieân naåy ra bao nhieâu moái tô tình eâm dòu, chaøng quay trôû laïi, ñeán beân Vöông Ngoïc Yeán, hoûi: -Vöông coâ nöông! Caùc coâ ñònh ñi ñaâu baây giôø? Vöông Ngoïc Yeán ñaùp: -Bieåu huynh ta bò hoï vu oan, coù leõ chaøng chöa bieát, ñònh ñi baùo cho chaøng hay. Ñoaøn Döï teâ taùi trong loøng maø phaûi ngaäm boà hoøn laøm ngoït, noùi: -uûa! Maáy coâ nhoû tuoåi ñi ñöôøng xa sao tieän, ñeå toâi ñöa ñi. Chaøng laïi noùi theâm moät caâu ñeå chöõa theïn: -Toâi vaãn nghe danh coâng töû ñaõ laâu, muoán ñeán gaëp coâng töû moät laàn (?) Boãng thaáy Töø tröôûng laõo lôùn tieáng noùi: -Vieäc baùo thuø röûa haän cho Maõ Phoù Bang chuùa chuùng ta coù theå ñeå veà sau seõ tính. Nhöng baûn bang moät ngaøy khoâng theå voâ chuû, Kieàu Phong ñi roài, vieäc naøy khoâng theå trì hoaõn ñöôïc. Nhaân luùc ôû ñaây ñoâng ñuû caû, ta phaûi baøn tính ngay baây giôø. 114 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Toáng tröôûng laõo noùi: -Theo yù toâi thì chuùng ta neân ñi tìm Kieàu Bang chuùa trôû veà ñeå ngöôøi hoài taâm nghó laïi maø ñöøng thoaùi vò... Toáng chöa döùt lôøi thì ñaàu ñaèng taây coù ngöôøi keâu lôùn: -Kieàu Phong laø ngöôøi rôï Hoà nöôùc Khaát Ñan, sao laïi ñeå laøm thuû lónh chuùng ta ñöôïc? Böõa nay chuùng ta coøn nghó ñeán tình xöa nhöng laàn sau gaëp maët ñaõ thaønh cöøu ñòch ñaùnh nhau chí maïng. Toáng tröôûng laõo cöôøi laït, noùi: -Ngöôi ñaùnh nhau chí maïng vôùi Kieàu Bang chuùa ñöôïc khoâng? Ngöôøi ñoù noåi giaän, noùi: -Mình ta khoâng ñaùnh ñöôïc thì möôøi ngöôøi cuøng ñaùnh, möôøi ngöôøi khoâng noåi thì caû traêm ngöôøi. Nghóa só ôû Caùi bang ai khoâng taän trung baùo quoác. Chaúng leõ thaáy ñòch laø ruït coå vaøo ö? Gaõ noùi maáy caâu ñoù thaät khaúng khaùi hieân ngang. Nhieàu ngöôøi voã tay hoan hoâ. Tieáng hoan hoâ chöa döùt thì goùc taây baéc coù tieáng ngöôøi the theù: -Boïn Caùi bang öôùc heïn vôùi ngöôøi ta hoäi dieän ôû Hueä Sôn, theá maø boäi öôùc khoâng ñeán, thì ra chuùng coøn aån naáp ôû ñaây. Ha ha! Buoàn cöôøi, thaät ñaùng buoàn cöôøi! Gioïng noùi saéc nhoïn nhö ñaâm vaøo tai. Tieáng noùi khoâng ñöôïc roõ raøng, töïa hoà nhö ñaàu löôõi to quaù hay laø kòt muõi khieán ngöôøi nghe phaûi khoù chòu. Töôûng ñaø chuùa ôû phaân ñaø Ñaïi Nghóa vaø Phöông ñaø chuùa ôû phaân ñaø Ñaïi Duõng ñoàng thanh la leân: -ôø! Chuùng ta lôõ lôøi öôùc hoäi, boïn ñoái ñaàu ñaõ tìm ñeán ñaây! Ñoaøn Döï cuõng nhôù ra, luùc ban ngaøy cuøng Kieàu Phong gaëp maët laàn ñaàu ôû quaùn röôïu ñaõ nghe thaáy coù hai ngöôøi vaøo baùo, öôùc ñònh ñeán canh ba ñeâm nay coù cuoäc hoäi hoïp treân nuùi Hueä Sôn. Luùc ñoù döôøng nhö Kieàu Phong thaáy beân mình chöa ñuû ngöôøi, löïc löôïng haõy coøn ñôn baïc, nhöng vaãn y heïn. Chaøng ngöûa maët leân nhìn thì maûnh traêng ñaõ xeá, bieát raèng ñaõ qua canh ba. Ña soá ngöôøi Caùi bang chöa bieát cuoäc öôùc heïn naøy. Hoaëc giaû coù ngöôøi bieát thì cuõng chæ ñeå trong loøng vì boån bang ñang xaûy ra vieäc troïng ñaïi, neân khoâng coù ñaàu oùc naøo nghó tôùi nöõa, baây giôø môùi söïc nhôù ra. Töø tröôûng laõo hoûi doàn: -Cuoäc öôùc hoäi theá naøo? Ñoái ñaàu vôùi mình laø ai? Laâu nay Töø khoâng nghe gì ñeán vieäc cuûa baûn bang ñoái vôùi ñaùm giang hoà neân khoâng hieåu gì heát. Chaáp phaùp tröôûng laõo gheù tai noùi kheõ vôùi Töôûng ñaø chuùa: -Phaûi chaêng Kieàu Bang chuùa höùa lôøi öôùc heïn vôùi hoï? Töôûng ñaø chuùa ñaùp: -Ñuùng roài! Nhöng Bang chuùa vöøa môùi phaùi ngöôøi ñeán Hueä Sôn baùo cho ñoái phöông ñeå lui cuoäc hoäi dieän laïi sau baåy ngaøy. 115 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Töôûng noùi raát kheõ vaøo loã tai ñuû cho chaáp phaùp tröôûng laõo nghe thaáy maø thoâi, theá maø ngöôøi kia ôû ngoaøi röøng haïnh cuõng nghe roõ, lieàn noùi: -Ñaõ heïn laø phaûi ñuùng, khoâng coù lui laïi baûy, taùm ngaøy gì heát. Muoán luøi laïi moät giôø cuõng khoâng ñöôïc! Baïch Theá Kính töùc giaän noùi: -Caùi bang ta ñöôøng ñöôøng laø moät bang lôùn trong nöôùc Ñaïi Toáng, haù sôï boïn giaëc Hoà Taây Haï caùc ngöôi hay sao? Chaúng qua vì trong baûn bang coù vieäc khaån yeáu, roãi coâng ñaâu maø ñi caõi nhau nhaûm nhí vôùi caùc ngöôi! Thay ñoåi ngaøy hoäi hoïp laø chuyeän taàm thöôøng, coù chi maø phaûi la où? Ñoät nhieân coù tieáng goïi, sau röøng haïnh moät ngöôøi voït ra teù laên döôùi ñaát khoâng nhuùc nhích. Boïn Baïch Theá Kính nhìn thaáy ngöôøi naøy maët muõi baày nhaày, coå hoïng bò caét ñöùt, taét hôi töø bao giôø. Moïi ngöôøi nhìn ra laø phoù ñaø chuùa ôû phaân ñaø Ñaïi Tín. Töôûng ñaø chuùa vöøa sôï vöøa giaän, la leân: -Taù hieàn ñeä ñaây maø! Y vöøa ñöôïc leänh Kieàu Bang chuùa phaùi ñi ñeå traû lôøi hoaõn laïi ngaøy hoäi. Chaáp phaùp tröôûng laõo noùi: -Töø tröôûng laõo! Hieän giôø Bang chuùa khoâng coù ôû ñaây, xin tröôûng laõo taïm chaáp tröôûng chöùc quyeàn Bang chuùa. Baïch Theá Kính khoâng muoán tieát loä boä maët voâ chuû cuûa baûn bang ñeå khoûi bò keùm theá beân ñòch. Töø tröôûng laõo hieåu yù, nghó thaàm: "Luùc naøy mình khoâng chòu ñaûm ñöông traùch nhieäm thì cuõng khoâng theå naøo tìm ñöôïc ngöôøi thöù hai naøo giöõ vöõng ñaïi cuïc", beøn lôùn tieáng hoûi: -Ngöôøi ta thöôøng noùi "hai nöôùc ñöông luùc giao tranh khoâng cheùm söù giaû". Theá maø teä bang phaùi ngöôøi ñeán xin hoaõn cuoäc töông hoäi, sao quyù quoác laïi gieát y? Tieáng the theù ñaùp laïi: -Haén ñaõ toû veû kieâu ngaïo laïi noùi naêng voâ leã, vaøo yeát kieán töôùng quaân beân ta khoâng chòu quyø laïy, khoâng gieát coøn ñeå laøm gì? Bang chuùng nghe thaáy noåi leân la où, nhieàu ngöôøi buoâng tieáng chöûi maéng. Ñeán luùc naøy maø Töø tröôûng laõo vaãn chöa bieát keû ñoái ñaàu laø haïng ngöôøi naøo, chæ thaáy Baïch Theá Kính hieåu y laø ngöôøi nöôùc Taây Haï, roài baây giôø ngöôøi naøy laïi goïi y baèng töôùng quaân thì coøn bieát ñaâu maø moø. Laõo lieàn hoûi: -Ngöôi cöù chui ruùc vaøo xoù naøo, sao khoâng daùm loù maët ra ñaây? Cöù naáp naùnh ñeå noùi nhaêng noùi cuoäi, ñaâu coù phaûi laø haûo haùn. Ngöôøi kia cöôøi ha haû hoâ leân: -Töôùng quaân! Ta ra ñi thoâi chöù! 116 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Boãng nghe ñaèng xa coù tieáng tuø vaø noåi leân, tieáp theo laø tieáng voù ngöïa töø ngoaøi maáy daëm voïng laïi. Beân ñòch saép ñeán laø caû moät ñoäi nhaân maõ nhöng haõy coøn khaù xa. Töø tröôûng laõo gheù mieäng vaøo tai Baïch Theá Kính hoûi kheõ: -Hoï laø ai vaø ñeán coù chuyeän gì? Baïch Theá Kính ñaùp: -Nöôùc Taây Haï coù toøa nhaø giaûng voõ goïi laø Nhaát phaåm ñöôøng chi ñoù. Ngöôøi ta ñoàn toaø nhaø naøy do quoác vöông Taây Haï döïng ra, laøm nôi chieâu naïp nhöõng tay cao thuû trong voõ laâm, tieáp ñaõi raát troïng voïng ñeå truyeàn daïy voõ ngheä cho quan quaân trong nöôùc. Töø tröôûng laõo gaät ñaàu noùi: -Nöôùc Taây Haï chænh ñoán quaân cô, luyeän taäp voõ ngheä, phaûi chaêng coát ñeå sang xaâm phaïm giang san nhaø Ñaïi Toáng? Baïch Theá Kính kheõ ñaùp: -Chính laø vì vaäy. Sôû dó ñaët teân laø "Nhaát phaåm ñöôøng" vì ngöôøi naøo ñaõ ñöôïc vaøo ñaây ñeàu laø haïng voõ coâng baäc nhaát. Ngöôøi cai quaûn Nhaát phaåm ñöôøng laø moät vò vöông gia vaø ñöôïc phong chöùc Chinh Ñoâng Ñaïi Töôùng quaân, teân goïi Haùch Lieân Thieát Thuï gì ñoù. Môùi ñaây y thoáng laõnh duõng syõ trong toaø Nhaát phaåm ñöôøng ñi söù Bieän Löông, vaøo trieàu kieán hoaøng thöôïng vaø hoaøng haäu nhaø Ñaïi Toáng ta. Tuy möôïn tieáng laø veà trieàu coáng, song thöïc teá ñeå do thaùm quaân tình. Gaõ Haùch Lieân Thieát Thuï dieãu voõ döông oai ôû choán kinh sö roài cho keû tuyø toøng cuûa gaõ ra ñoøi tyû voõ vôùi ngöï laâm quaân. Trong boïn quan quaân ngöï laâm quaân taïi trieàu ñình laøm gì coù tay cao thuû. May maø Toâ hoïc syõ nghó ra moät keá... Töø tröôûng laõo ngaét lôøi: -Toâ hoïc syõ naøo? Ñaïi Toâ hoïc syõ hay Tieåu Toâ hoïc syõ? Baïch Theá Kính noùi: -Chính Ñaïi Toâ hoïc syõ teân goïi Toâ Thuùc, Toâ Ñoâng Pha. Hoïc syõ taâu leân thaùi haäu: "Nhaø Ñaïi Toáng ta, deïp voõ luyeän vaên, moái bang giao vôùi caùc nöôùc laùng gieàng raát laø hoaø muïc, khoâng tieän tyû thí voõ coâng. Nhöng ngöôøi Taây Haï laïi hieáu chieán, khinh nhaø Ñaïi Toáng ta nhö khoâng coù ngöôøi. Chi baèng heïn hoï ñeán muøa xuaân sang naêm ñeán thaønh Bieän Löông maø xem voõ hoïc nhaø Ñaïi Toáng". Töø tröôûng laõo gaät ñaàu, ñaùp: -Ñoù laø keá hoaõn binh. Vaäy trong naêm nay boïn ta phaûi môøi caùc baäc cao thuû khaép nôi, löïa choïn duõng só ñeå chuaån bò sang naêm ñoái ñòch. Baïch Theá Kính noùi: -Tröôùc khi ngöôøi Taây Haï qua Ñaïi Toáng, hoï cuõng ñaõ bieát ñaïi khaùi veà voõ hoïc nöôùc ta, hoï hieåu raèng baûn bang laø moät phaùi voõ lôùn trong trieàu Ñaïi Toáng. Hoï muoán huyû dieät baûn bang ñeå gaây thanh theá vaø ñeå sang naêm naém vöõng phaàn thaéng, vì hoï chaéc 117 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung raèng thaàn daân nhaø Ñaïi Toáng moät khi nghe thaáy quaân Taây Haï keùo ñeán laø sôï vôõ maät. Khi ñoù hoï seõ xaâm laán bôø coõi ñöôïc deã daøng. Töø tröôûng laõo ngaám ngaàm kinh haõi, kheõ noùi: -Keá aáy quaû nhieân ñoäc ñòa. Baïch Theá Kính laïi noùi: -Gaõ Haùch Lieân Thieát Thuï ra khoûi kinh thaønh Bieän Löông lieàn xuoáng ngay Toáng ñaø baûn bang ôû Laïc Döông thì vöøa truùng luùc Kieàu Bang chuùa suaát lónh chuùng toâi xuoáng Giang Nam veà vieäc baùo thuø cho Maõ Phoù Bang chuùa. Boïn ngöôøi Taây Haï phaûi moät phen maát coâng khoâng. Nhöng hoï chöa chòu thoâi, laïi theo xuoáng Giang Nam naøy öôùc heïn cuøng Kieàu Bang chuùa töông hoäi. Töø tröôûng laõo traàm ngaâm moät laùt roài noùi kheõ: -Coù leõ boïn hoï truø tính tröôùc heát haõy huyû dieät Caùi bang ta roài coøn leân ñaùnh phaù chuøa Thieáu Laâm, sau nöõa ñeán phaùi Hoa sôn, phaùi Ñoâng Haûi. Ñaùnh laàn laàn cho caùc phaùi, caùc bang ôû Trung Nguyeân tan naùt. Nhö theá thì cuoäc thaéng sang naêm möôøi phaàn hoï naém ñeán chín roài. Baïch Theá Kính noùi: -Keå ra thì hoï ñònh theá ñoù, nhöng lieäu nhöõng tay duõng só Taây Haï coù laøm noåi theá khoâng? Ñieàu ñoù chæ coù Kieàu Bang chuùa lieäu ñöôïc maø thoâi. Nhöng tieác raèng giöõa luùc nguy caáp naøy... Ñang noùi dôû caâu, laõo hieåu raèng noùi heát khoâng tieän neân thoâi. Luùc naøy tieáng voù ngöïa ñaõ gaàn tôùi nôi. Taùm ngöôøi cöôõi ngöïa, chia hai haøng xoâng vaøo trong röøng, ñeàu caàm ñao tröôøng. Muõi daùo coù buoäc moät laù côø nhoû. Löôõi ñao saùng loaùng. Treân boán laù côø beân taû theâu hai chöõ "Taây haï" coøn boán laù beân höõu theâu hai chöõ "Haùch Lieân" ñeàu baèng chæ traéng. Sau taùm ngöôøi cöôõi ngöïa caàm côø thì ñeán boán ngöôøi thoåi hieäu tuø vaø, boán ngöôøi ñaùnh troáng. Quaàn chuùng Caùi bang nhuùn vai, noùi: -Boïn naøy laøm nhö kieåu ra quaân trong khi hai nöôùc giao tranh, ñaâu coù phaûi leà loái caùc baäc anh huøng haûo haùn trong ñaùm giang hoà ñeán cuøng nhau hoäi ngoä. Sau maáy teân ñaùnh troáng thì ñeán taùm teân voõ syõ Taây Haï. Töø tröôûng laõo thaáy trong taùm ngöôøi naøy ñaõ coù ñeán saùu ngöôøi raâu toùc baïc phô vaøo haïng taùm möôi tuoåi thì nghó buïng: "Ñaây chaéc laø nhaân vaät trong Nhaát phaåm ñöôøng". Taùm teân voõ syõ chia hai ñöùng beân taû höõu. Sau cuøng laø moät ngöôøi cöôõi ngöïa töø töø ñi vaøo röøng haïnh. Ngöôøi naøy ñoä ba möôi tö, ba möôi laêm tuoåi, mình maëc aùo caåm baøo ñoû, muõi nhö muõi chim öng, veû maët roõ ra moät ngöôøi minh tinh maãn caùn. Ñi theo saùt ngöôøi naøy laø moät gaõ ñaïi haùn ngöôøi cao leânh kheânh, ñaëc bieät coù caùi muõi raát lôùn. Gaõ muõi lôùn vöøa vaøo tôùi röøng ñaõ boâ boâ: -Quan Chinh Ñoâng ñaïi töôùng quaân ñaõ ñeán! Bang chuùa Caùi bang ñaâu, mau ra ngheânh tieáp! 118 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Tieáng gaõ noùi the theù, ñuùng laø gaõ ñaõ ñeán tröôùc. Töø tröôûng laõo noùi: -Bang chuùa baûn bang khoâng coù ñaây, coâng vieäc baûn bang do laõo phu xöû lyù. Anh em Caùi bang chuùng toâi toaøn laø nhöõng ngöôøi giang hoà thaûo daõ, töôùng quaân nöôùc Taây Haï muoán töông kieán theo leã quan lieâu thì chuùng toâi khoâng daùm vôùi cao. Xin môøi töôùng quaân leân hoäi dieän cuøng caùc baäc vöông coâng nhaø Ñaïi Toáng, caàn chi phaûi ñeán chôi vôùi luõ haønh khaát chuùng toâi. Giaû tyû caùc ngöôøi laáy ñòa vò ñoàng ñaïo trong voõ laâm ñeán ñaây gaëp nhau thì töôùng quaân laø khaùch phöông xa, xin xuoáng ngöïa vaøo ñaây theo leã chuû khaùch noùi chuyeän. Caâu naøy Töø tröôûng laõo noùi thaät ñöùng ñaén, khoâng kieâu ngaïo maø cuõng khoâng maát ñòa vò mình. Bang chuùa nghó thaàm: "Töø tröôûng laõo quaû laø moät tay ngoaïi giao cöï phaùch". Gaõ haùn töû muõi lôùn noùi: -Bang chuùa beân quyù bang ñaõ khoâng coù ñaây thì töôùng quaân beân toâi khoâng theå thi leã cuøng laõo ñöôïc. Gaõ lieác maét nhìn thaáy caây Ñaû caåu boång vaãn coøn caém döôùi ñaát, lieàn noùi: -uûa! Caønh truùc naøy nhaün boùng ñeïp gôùm! Mình phaûi laáy veà laøm caùi caùn choåi môùi ñöôïc ! Gaõ vöôn tay vung roi ngöïa ra cuoán laáy ñaàu caây Ñaû caåu boång. Quaàn chuùng Caùi bang voäi la leân: -Mi cuùt ngay! -Quaân choù ñeû naøy! -Meï noù, laùo quaù! Ñaàu roi ngöïa cuûa gaõ muõi lôùn saép cuoán ñöôïc caây Ñaû caåu boång boãng coù boùng ngöôøi nhaûy vuït ra vöôn tay moät caùi, chaén ôû phía tröôùc caây Ñaû caåu boång. Ngöôøi naøy chôø cho roi ngöïa quaán vaøo tay mình roài co tay laïi moät caùi, gaõ ñaïi haùn khoâng ngoài vöõng treân löng ngöïa ñöôïc, phaûi tung mình nhaûy theo ñöùng xuoáng ñaát. Hai beân ñoàng thôøi cuøng vaän ñoäng kình löïc, boãng nghe "raéc" moät tieáng, caây roi ngöïa ñaõ ñöùt ñoâi. Ngöôøi aáy xoay mình trôû tay cöôùp laïi caây Ñaû caåu boång, xong chaúng noùi caâu gì luøi trôû veà ngay. Moïi ngöôøi nhìn xem ai thì teù ra truyeàn coâng tröôûng laõo. Truyeàn coâng laõo voõ coâng tuyeät cao, oâng raát ít lôøi, nhöng trong baûn bang coù vieäc nguy nan thì oâng laïi laø ngöôøi raát ñaéc löïc. OÂng vöøa ra chieâu naøy keùo gaõ ñaïi haùn muõi to xuoáng ngöïa, roi ngöïa gaõ laïi bò ñöùt ñoâi, theá laø gaõ thua roài. Gaõ ñaïi haùn cuõng thaâm traàm gheâ laém. Tuy bò moät voá cay nhöng gaõ tuyeät nhieân khoâng bieán saéc, vaãn ñieàm nhieân noùi moùc: -Boïn haønh khaát xin côm quaû nhieân buïng daï heïp hoøi, moät caønh tre maø cuõng khoâng cho ngöôøi ta. Töø tröôûng laõo hoûi: -Caùc vò anh huøng haûo haùn beân Taây Haï öôùc heïn gaëp gôõ teä bang coù vieäc gì? 119 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Haùn töû ñaùp: -Töôùng quaân ta nghe noùi boïn Caùi bang ôû Trung Nguyeân coù hai moân tuyeät kyõ "Ñaû mieâu boån g phaùp" vaø "Haøng xaø thaäp baùt chöôûng" neân muoán ñeán ñeå xem chôi. Bang chuùng nghe noùi löûa giaän böøng böøng, vì gaõ coù yù xuyeân taïc "Ñaû caåu boång phaùp" thaønh "Ñaû mieâu boång phaùp" vaø "Haøng long thaäp baùt chöôûng" ra "Haøng xaø thaäp baùt chöôûng", roõ raøng laø gaõ coù yù khinh nhôøn mình. Cuoäc hoäi ngoä ngaøy nay khoù loøng traùnh khoûi gaây ra cuoäc aùc chieán. Bang chuùng töùc giaän buoâng lôøi xæ maï. Töø tröôûng laõo, truyeàn coâng tröôûng laõo, chaáp phaùp tröôûng laõo ai naáy caû kinh nghó thaàm: "Ñaû caåu boång phaùp" vaø "Haøng long thaäp baùt chöôûng" bao giôø cuõng chæ coù Bang chuùa boån bang laø bieát söû duïng maø thoâi. Ñoái phöông ñaõ bieát teân hai moân tuyeät kyõ naøy maø chuùng coù veû khoâng sôï gì, yû vaøo voõ ngheä ngang taøng ñeán ñaây khieâu chieán, e raèng mình khoù choáng laïi ñöôïc. Töø tröôûng laõo noùi: -Caùc oâng muoán xem "Ñaû mieâu boång phaùp" cuøng "Haøng xaø thaäp baùt chöôûng" cuûa teä bang, ñieàu ñoù phoûng coù khoù gì! Chæ caàn ñem con meøo hoaëc con raén ra ñaây laø coù caùch ñoái phoù ñöôïc ngay. Caùc haï muoán hoïc laøm meøo hay raén naøo? Ngoâ tröôûng laõo cuõng cöôøi ha haû, noùi: -Ñoái phöông laø roàng chuùng ta môùi duøng ñeán "Haøng long chöôûng", ñoái phöông laø raén thì chæ caàn baûn laõnh baét raén laø ñuû. Gaõ haùn töû muõi to laïi thua moät traän ñaáu khaåu, ñang tìm caâu noùi laïi thì phía sau ñoät nhieân coù tieáng noùi oàm oàm: -Haøng long cuõng ñöôïc maø haøng xaø cuõng ñöôïc, ai daùm ñaáu vôùi ta thì ra ñaây? Ngöôøi naøy vöøa noùi vöøa reõ ñaùm ñoâng ngöôøi ñi ra, ñöùng ngaát ngöôûng, hai tay chaép ñeå sau löng. Quaàn chuùng Caùi bang nhìn thaáy y töôùng maïo cöïc kyø xaáu xa, maët muõi hung aùc, chöa bieát laø ai. Boãng thaáy Ñoaøn Döï leân tieáng goïi: -OÂ kìa! Ñoà ñeä! Ngöôi cuõng ñeán ñaây aø? Troâng thaáy sö phuï sao laïi khoâng laïy? Ngöôøi maët muõi xaáu xa naøy chính laø Nam Haûi Ngaïc Thaàn, teân goïi Nhaïc Laõo Tam. Nam Haûi Ngaïc Thaàn troâng thaáy Ñoaøn Döï cuõng giaät mình, laõo ra chieàu beõn leõn noùi: -Ngöôi... ngöôi... Ñoaøn Döï noùi: -Naøy ñoà ñeä! Bang chuùa Caùi bang ñaây laø huynh tröôûng môùi keát nghóa vôùi ta. Quyù vò ñaây ñeàu laø sö baù, sö thuùc ngöôi ñoù, ngöôi khoâng ñöôïc voâ leã! Mau trôû veà ñi! Nam Haûi Ngaïc Thaàn gaàm leân moät tieáng, bao nhieâu caønh laù trong röøng haïnh ñoäng raøo raøo, laõo maéng: -Meï kieáp! Laïi gaëp phaûi ñoà choù! Ñoaøn Döï noùi: -Ngöôi maéng ai laø ñoà choù? 120 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Nam Haûi Ngaïc Thaàn tuy hung haõn voâ cuøng nhöng nhöõng caâu laõo ñaõ noùi ra baát luaän theá naøo cuõng khoâng caõi lôøi. Taïi phuû Traán Nam Vöông nöôùc Ñaïi Lyù, laõo ñaõ laøm leã baùi kieán nhaän Ñoaøn Döï laøm sö phuï, laõo vaãn khoâng töø choái. Nam Haûi Ngaïc Thaàn ñaùp: -Tính toâi quen mieäng maéng ngöôøi, laõo gia quan taâm laøm gì? Vaû laïi, toâi coù maéng laõo gia ñaâu! Ñoaøn Döï noùi: -Höø! Ngöôi thaáy sö phuï sao khoâng suïp laïy vaán an, theá thì coøn ra theå thoáng gì nöõa? Nam Haûi Ngaïc Thaàn coá nhòn, quyø xuoáng daäp ñaàu noùi: -Sö phuï! Laõo gia vaãn maïnh gioûi ñaáy aï? Laõo caøng nghó caøng töùc, laïy xong ñöùng phaét daäy, trôû goùt chaïy ñi lieàn, vöøa chaïy vöøa gaàm leân. Moïi ngöôøi nghe tieáng gaàm cuûa laõo nhö nöôùc thuyû trieàu ñoå xuoáng aàm aàm, ai nghe cuõng bieát ngay voõ coâng cuûa laõo ta khoâng phaûi taàm thöôøn g. Trong Caùi bang baát quaù chæ ñöôïc vaøi ba ngöôøi nhö Töø tröôûng laõo hoaëc truyeàn coâng tröôûng laõo laø coù theå ñoái ñòch vôùi laõo ñöôïc. Theá maø caäu thö sinh yeáu ôùt Ñoaøn Döï laïi ngang nhieân laø sö phuï laõo thì ai maø khoâng ngaïc nhieân . Boãng thaáy trong ñaùm voõ syõ Taây Haï moät ngöôøi nhaûy ra, ngöôøi cao leânh kheânh nhö caây tre, chaân böôùc raát leï laøng, hai tay caàm khí giôùi raát laï caùn daøi ñeán ba thöôùc coù naêm moùng saét nhoïn quaét, aùnh traêng chieáu vaøo xanh leø. Ñoaøn Döï bieát gaõ laø moät trong Töù aùc ñöùng haøng thöù tö, töùc Cuøng Hung Cöïu aùc Vaân Trung Haïc. Chaøng töï hoûi: "Sao boïn Töù aùc laïi keùo nhau sang ñaàu Taây Haï. Chaøng chuù yù nhìn sang phía ngöôøi Taây Haï, quaû thaáy coù caû Voâ aùc Baát Taùt Dieäp Nhò Nöông boàng moät ñöùa nhoû mieäng cöôøi khanh khaùch. Chæ coøn thieáu minh laõo ñöùng ñaàu boïn naøy laø aùc Quaùn Man Doanh Ñoaøn Dieân Khaùnh thaùi töû." Chaøng nghó thaàm: "Chæ caàn mình thaùi töû Dieân Khaùnh khoâng ñeán laø ñöôïc, coøn Nhò aùc, Töù aùc töôûng ngöôøi Caùi bang ñaây cuõng ñuû ñoái phoù roài". Nguyeân boïn Töù aùc töø luùc rôøi khoûi nöôùc Ñaïi Lyù lieàn sang Taây Haï vaøo Nhaát phaåm ñöôøng. Vì nghe tin ôû ñaây coù cho söù ñi môøi nhöõng tay cao thuû voõ laâm, boïn naøy lieàn quy ñaàu Taây Haï. Haùch Lieân Thieát Thuï thaáy boïn Töù aùc giôû maáy ngoùn voõ ra, ñaõ bieát ngay laø nhöõng tay cao thuû tuyeät luaân, lieàn tieáp ñoùn troïng voïng. Chuyeán naøy Haùch Lieân Thieát Thuï sang thaønh Bieän Löông ñem boán ngöôøi ñi theo ñeå laøm thuû tuùc cho mình. Vaân Trung Haïc nhaåy ra, lôùn tieáng noùi: -Töôùng quaân ta nghe noùi Caùi bang coù hai moân tuyeät kyõ. Neáu boïn ngöôi quaû nhöõng tay baûn laõnh cao cöôøng, hay chæ laø haïng coù danh haõo, vaäy thì ra ñaây ta coi! Hoà tröôûng laõo noùi vôùi Töø tröôûng laõo: -Ñeå toâi ra tyû thí vôùi haén! 121 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 9. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Töø tröôûng laõo noùi: -Gaõ naøy khinh coâng lôïi haïi laém ñaáy. Hoà huynh phaûi caån thaän môùi ñöôïc! Hoà tröôûng laõo vaùc cöông tröôïng ra ñöùng caùch Vaân Trung Haïc ñoä hôn moät tröôïng, noùi: -Tuyeät kyõ cuûa baûn bang phaûi tuyø ngöôøi môùi ñem ra thi thoá, coøn ñoái vôùi caùc haï laø haïng voâ danh tieåu toát thì caàn gì duøng ñeán "Ñaû caåu boång phaùp". Haõy coi ñaây! Laõo vung cöông tröôïng leân nghe vuø vuø, nhaèm vai beân taû Vaân Trung Haïc ñaùnh xuoáng. Hoà tröôûng laõo ngöôøi thaáp luøn, beùo chuøn chuït maø Vaân Trung Haïc thì cao leânh kheânh vaø gaày khaúng gaày kheo, thaønh ra caëp ñoái thuû naøy troâng khoâng xöùng ñoâi. Caây cöông tröôïng cuûa Hoà tröôûng laõo daøi ñeán hôn moät tröôïng, neân tuy Vaân Trung Haïc ngöôøi cao ngheäu maø laõo vung tröôïng leân cuõng thaønh theá treân cao ñaùnh xuoáng thaáp. Nguyeân Hoà tröôûng laõo ñöôïc sö phuï truyeàn thuï cho loái söû duïng thöù binh khí daøi naøy laø coù yù buø vaøo choã ngöôøi laõo thaáp luûn thuûn, neân luùc laõo phaùt huy quyeàn löïc thaáp maø thaønh cao. Vaân Trung Haïc neù ngöôøi traùnh khoûi, roài nghe ñaùnh "bòch" moät tieáng, ñaát caùt baén tung leân, vì caây tröôïng cuûa Hoà tröôûng laõo vuït xuoán g ñaát, ñaàu tröôïng ngaäp saâu hôn moät thöôùc. Xem theá ñuû bieát söùc maïnh gheâ ngöôøi. Vaân Trung Haïc töï bieát thöïc löïc mình khoâng baèng laõo, heát traùnh qua beân taû laïi nghieâng beân höõu, vaän ñoäng khinh coâng cuøng laõo giao ñaáu. Hoà tröôûng laõo muùa tít caây tröôïng, quanh mình laõo chæ thaáy moät luoàng aùnh baïc, nhöng khoâng ñaùnh truùng Vaân Trung Haïc ñöôïc ñoøn naøo. Ñoaøn Döï ñang xuaát thaàn theo doõi cuoäc ñaáu, boãng beân tai nghe gioïng noùi eâm aùi cuûa moät nöõ lang hoûi: -Ñoaøn ñaïi ca! Boïn mình giuùp beân naøo cho phaûi? Ñoaøn Döï ngoaûnh ñaàu laïi thì ngöôøi hoûi ñoù chính laø Vöông Ngoïc Yeán, chaøng baát giaùc taâm thaàn meâ maån, ngaån ngô hoûi laïi: -Coâ nöông baûo sao? Ngoïc Yeán noùi: -Gaõ gaày nhom vaø cao leânh kheânh kia laø baïn vôùi ñoà ñeä ñaïi ca, coøn laõo luøn maäp thì laïi laø thuoäc haï cuûa ngöôøi anh keát nghóa vôùi ñaïi ca. Hai ngöôøi caøng ñaùnh caøng haêng, chuùng ta neân giuùp ai hay laø neân can ngaên? Ñoaøn Döï noùi: -Ñoà ñeä toâi laø con ngöôøi ñoäc aùc maø gaõ cao gaày kia laïi caøng teä haïi hôn, giuùp hoï laøm gì? Vöông Ngoïc Yeán traàm ngaâm moät laùt roài noùi: -uûa! Boïn Caùi bang ñaõ ñuoåi huynh tröôûng ñaïi ca khoâng ñeå laøm bang chuùa, laïi ñoå oan cho bieåu huynh toâi, toâi gheùt hoï laém. 122 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 10. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Sôû dó Vöông Ngoïc Yeán töùc giaän boïn naøy laø vì hoï ñoái vôùi bieåu huynh naøng khoâng toát. Baát luaän ai coi bieåu huynh naøng khoâng ra gì, naøng ñeàu cho laø ngöôøi aùc nhaát thieân haï. Vöông Ngoïc Yeán laïi noùi tieáp: -Laõo luøn maäp söû hai möôi boán ñöôøng "Pha Ma tröôïng" cuûa Nguõ Ñaøi Sôn. Vì laõo luøn quaù neân hai chieâu "Taàn Vöông Tieân Thaïch" cuøng "Ñaïi Baøng Trieån Xí" khoâng ñöôïc kín ñaùo, chæ ñaùnh vaøo haï baøn beân höõu laõo laø khoâng ñôõ ñöôïc. Song gaõ cao gaày khoâng nhaän ra, laïi töôûng ngöôøi luøn thì haï baøn raát vöõng, nhöng thöïc ra khoâng phaûi theá. Maëc daàu naøng noùi nhoû nhöng nhöõng tay cao thuû gioûi noäi coâng trong tröôøng ñaáu ñeàu nghe thaáy roõ raøng. Ai cuõng bieát voõ coâng Hoà tröôûng laõo khoâng phaûi haïng taàm thöôøng, song vöøa nhìn ñaõ nhaän roõ ngay choã sôû ñoaûn cuûa laõo thì thöïc khoâng ñöôïc maáy ngöôøi. Nghe Vöông Ngoïc Yeán noùi ra, moïi ngöôøi ñeàu nhaän laø ñuùng. Hoà tröôûng laõo söû hai chieâu "Taàn Vöông Tieân Thaïch" vaø "Ñaïi Baøng Trieån Xí" quaû veà söùc maïnh thì coù thöøa nhöng veà vöõng chaõi thì chöa ñuû, haï baøn sô hôû raát nhieàu. Vaân Trung Haïc lieác maét nhìn Vöông Ngoïc Yeán khen raèng: -Coâ em ñeïp quaù! Maø tinh maét thaät chaúng ai baèng, laáy toâi laøm choàng quaùch. Laõo vöøa noùi vöøa vung caây cöông traûo leân ñaùnh luoân ba chieâu vaøo haï baøn Hoà tröôûng laõo. Quaû nhieân chieâu thöù ba Hoà tröôûng laõo khoâng ñôõ ñöôïc, vöøa nghe "soät" moät tieáng, ñuøi laõo bò ñaâm moät nhaùt daøi vaø saâu vaøo ñeán xöông, maùu chaûy ñaàm ñìa. Vöông Ngoïc Yeán tính tình hoàn nhieân thaät thaø, nghe Vaân Trung Haïc khen mình ñeïp thì laáy laøm khoaùi chí. Gaõ noùi hoãn theá maø naøng khoâng ñeå yù, mæm cöôøi noùi: -Noùi theá maø khoâng bieát xaáu, ngöôi coù taøi caùn gì ta môùi chòu laáy ngöôi chöù? Vaân Trung Haïc thích quaù, noùi: -Sao naøng khoâng chòu laáy ta? Phaûi chaêng naøng ñaõ coù thaèng loûi maët traéng kia? Ñeå ta gieát yù trung nhaân cuûa naøng ñi, xem naøng coù phaûi laáy ta khoâng? Caâu noùi naøy phaïm vaøo ñieàu toái kî cuûa Vöông Ngoïc Yeán, naøng quay maët ñi khoâng theøm noùi gì nöõa. Vaân Trung Haïc toan tìm lôøi noùi gôõ laïi thì Ngoâ tröôûng laõo beân Caùi bang ñaõ nhaûy ra, giô quyû ñaàu ñao leân cheùm beân traùi boán nhaùt, beân phaûi boán nhaùt, treân boán nhaùt, döôùi boán nhaùt, toång coäng möôøi saùu nhaùt, khí theá raát laø duõng maõnh. Vaân Trung haïc khoâng hieåu ñao phaùp laõo thuoäc veà moân phaùi naøo, neù traùnh heát beân noï sang beân kia, sôï haõi voâ cuøng. Vöông Ngoïc Yeán cöôøi noùi: -Ngoâ tröôûng laõo söû "Töù töôïng hôïp löïc ñao phaùp", beân trong goàm taùm queû vaø sinh khaéc bieán hoaù khoân löôøng. Gaõ cao gaày kia khoâng hieåu, neáu gaõ bieát söû chieâu "Haïc xaø baùt ñaû" thì coù theå phaù nguy ñöôïc. Ngöôøi Caùi bang laïi nghe naøng chæ ñöôøng giuùp cho Vaân Trung Haïc thì trong loøng ai naáy ñeàu caêm giaän. Boãng thaáy Vaân Trung Haïc bieán ñoåi chieâu thöùc, ñöùng xoaïc 123 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 11. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung chaân ra, caàm cöông traûo queùt ngang troâng töïa hoà nhö con tieân haïc. Ngoïc Yeán ñöùng saùt laïi beân Ñoaøn Döï kheõ cöôøi noùi: -Gaõ cao gaày maéc möu toâi roài, khoâng chöøng tay traùi gaõ bò cheùm ñöùt baây giôø. Ñoaøn Döï laáy laøm laï, hoûi: -Ñuùng theá khoâng? Ngoïc Yeán chöa kòp ñaùp ñaõ thaáy Ngoâ tröôûng laõo cheùm xeùo leân, töïa hoà nhö khoâng hôïp leà loái naøo caû, ra ñoøn moãi luùc moät chaäm laïi. Ñoät nhieân, laõo cheùm ba ñao raát mau, aùnh ñao vöøa loeù leân, Vaân Trung Haïc ñaõ keâu ruù leân moät tieáng thaát thanh, löng baøn tay gaõ bò truùng ñao. Caây cöông traûo beân tay naøy khoâng naém vöõng ñöôïc, rôùt xuoáng ñaát ñaùnh "choang" moät tieáng. May thaân phaùp gaõ mau leï dò thöôøng, voäi luøi veà phía sau traùnh kòp ba nhaùt ñao cuûa Ngoâ tröôûng laõo neân gaõ chæ bò thöông xoaøng. Ngoâ tröôûng laõo böôùc tôùi tröôùc maët Vöông Ngoïc Yeán, caàm döïng caây ñao leân, noùi: -Ña taï coâ nöông! Vöông Ngoïc Yeán mæm cöôøi, noùi: -Pheùp "Kyø moân tam taøi ñao" cuûa tröôûng laõo quaû laø tuyeät dieäu! Ngoâ tröôûng laõo giaät mình, nghó thaàm: "Coâ naøy bieát caû ñeán ñao phaùp bí hieåm cuûa ta thì gheâ thaät!". Nguyeân Vöông Ngoïc Yeán hieåu ñao phaùp cuûa Ngoâ tröôûng laõo nhöng noùi traù laø "Töù töôïng luïc hôïp ñao" vì naøng thaáy Vaân Trung Haïc bieát söû chieâu "Haïc xaø baùt ñaû", lieàn khuyeán khích cho gaõ ra chieâu naøy, quaû nhieân gaõ truùng keá, suyùt bò ñöùt maát tay. Ñöùng beân Haùch Lieân Thieát Thuï laø ngöôøi noùi tieáng the theù, teân goïi Noã Nhi Haûi. Tuy haén maët muõi baàn tieän nhöng laø moät tay tuùc trí ña möu. Haén thaáy Vöông Ngoïc Yeán maáy caâu tröôùc cho Vaân Trung Haïc thaéng, roài maáy caâu sau laïi giuùp Ngoâ tröôûng laõo ñaû thöông Vaân Trung Haïc, lieàn quay laïi noùi vôùi Haùch Lieân Thieát Thuï: -Töôùng quaân! Coâ beù ngöôøi Haùn kia tinh quaùi laém, ta baét veà Nhaát phaåm ñöôøng, ñeå naøng bieát ñöôïc ñieàu gì thì phaûi noùi heát ra thì lôïi haïi voâ cuøng. Haùch Lieân Thieát Thuï noùi: -Hay laém! Ngöôi laøm ñi! Noã Nhi haûi veânh maët leân, nghó buïng: "OÂng naøy thaät kheùo quaù, moãi khi mình hieán keá laø oâng laïi noùi moãi caâu goïn loûn "Hay laém! Ngöôi laøm ñi!" Nhöng hieán keá thì deã, laøm vieäc môùi khoù. Coâ beù naøy voõ coâng cao cöôøng khoâng bieùt ñeán ñaâu maø löôøng! Mình ra taát bò eâ maët vôùi moïi ngöôøi, chi baèng ta haï thuû tröôùc ñi laø hôn". Haén tieán leân ba böôùc, noùi: -Töø tröôûng laõo! Töôùng quaân chuùng toâi muoán xem "Ñaû caåu boång phaùp" vaø "Haøng long thaäp baùt chöôûng" cuûa quyù bang. Coù bieát thì bieåu dieãn ñi cho coi, maø khoâng bieát thì chuùng toâi xin caùo töø, chaû roãi coâng ñaâu maø chôø. 124 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 12. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Töø tröôûng laõo cöôøi laït, ñaùp: -Nhöõng tay cao thuû trong Nhaát phaåm ñöôøng beân quyù qoác chuùng toâi xem ra taàm thöôøng laém, khoâng ñaùng xem "Ñaû caåu boång phaùp" vaø "Haøng long thaäp baùt chöôûng". Noã Nhi Haûi noùi: -Theá naøo môùi laø xöùng ñaùng? Töø tröôûng laõo ñaùp: -Phaûi ñaùnh baïi ñöôïc nhöõng boïn taàm thöôøng beân chuùng toâi thì ngöôøi caàm ñaàu Caùi bang môùi chòu ra tay. Vöøa noùi tôùi ñaây, ñoät nhieân laõo ho leân suø suï, roài thaáy maét ñau leân kòch lieät khoâng môû ra ñöôïc, nöôùc maét traøo ra. Töø tröôûng laõo caû kinh, voäi nhaûy tung ngöôøi leân. Nguyeân laõo laø tay giang hoà laõo luyeän, kieán thöùc raát roäng, vöøa thaáy coù ñieàu kyø dò thì bieát ngay laø beân ñòch ñaõ duøng taø phaùp, lieàn nhaûy voït leân khoâng trung nín thôû, chaân phaûi ñaù luoân ba phaùt. Noã Nhi Haûi khoâng ngôø laõo giaø ñaàu baïc phô maø chaân tay mau leï ñeán theá. Haén voäi neù traùnh, nhöng chæ traùnh ñöôïc phaàn tröôùc ngöïc laø nôi troïng yeáu. Baû vai haén bò truùng, ngöôøi haén xieâu ñi, tieän ñaø haén nhaûy luøi veà phía sau. Quaàn chuùng Caùi bang nhaát teà la leân: -Khoâng bieát maét bò beänh gì maø töï nhieân khoâng môû ra ñöôïc, ñau nhöùc voâ cuøng, nöôùc maét traøo ra. Vöông Ngoïc Yeán, A Chaâu, A Bích cuõng bò ñau maét khoâng môû ra ñöôïc. Nguyeân ngöôøi Taây haï ñaõ ngaàm phoùng ra moät luoàng muø ñoäc khoâng muøi vò laïi khoâng hình saéc. Thöù muø ñoäc naøy laáy noïc caùc gioáng raén ñoäc luyeän vôùi muø ñoäc ôû nuùi Ñaïi Tuyeát Sôn ra ñöïng vaøo bình. Khi duøn g ñeán thì hoï uoáng thuoác giaûi ñoäc tröôùc giöõ mình, roài môùi môû naép bình cho muø ñoäc bay ra. Duø ai thính muõi, tinh maét ñeán ñaâu cuõng khoâng theå phaùt giaùc ra ñöôïc. Muø ñoäc laøm cho chaûy nöôùc maét, hôi ñoäc nhieãm vaøo ñaàu oùc. Nhöõng tieáng keâu ruù leân khoâng ngôùt, quaàn chuùng Caùi bang luïc ñuïc ngaõ laên ra. Ñoaøn Döï ñaõ nuoát "Maõng hoå chu caùp" neân baát luaän taø khí gì cuõng khoâng xaâm nhaäp vaøo ngöôøi ñöôïc. Chaøng thaáy moïi ngöôøi Caùi bang, roài A Chaâu, Bích ñeàu hoát hoaûng, khoâng hieåu taïi sao, trong loøng raát kinh sôï. Chaøng laïi thaáy Töø tröôûng laõo nhaém maét, hai laàn nhaåy leân treân khoâng, roài chaân tay laõo bò teâ lieät ngaõ laên ra. Noã Nhi Haûi lôùn tieáng quaùt thaùo, chæ huy boïn thuû haï cuøng caùc voõ syõ troùi heát ngöôøi Caùi bang laïi, coøn töï mình thì tieán ñeán beân Vöông Ngoïc Yeán, giô tay naém laáy coå tay naøng. Ñoaøn Döï quaùt leân: -Mi laøm troø gì vaäy? Trong luùc caáp baùch, chaøng giô ngoùn tay troû beân phaûi leân, moät luoàng chaân khí töø ñaàu ngoùn tay phoùng ra nghe "xuyø", chính laø pheùp Luïc Maïch Thaàn Kieám cuûa hoï 125 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 13. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Ñoaøn nöôùc Ñaïi Lyù. Noã Nhi Haûi khoâng hieåu gì caû, vaãn chuïp laáy coå tay Vöông Ngoïc Yeán. Ñoät nhieân nghe "raéc" moät tieáng, xöông tay phaûi haén ñaõ gaõy laøm ñoâi. Neân bieát raèng, moät khi Luïc Maïch Thaàn Kieám ñaõ phoùng ra thì caùi thaân theå huyeát nhuïc bình thöôøng cuûa con ngöôøi khoâng taøi naøo choáng laïi ñöôïc. Noã Nhi Haûi la leân: -Xin thoâi! Ñoaøn Döï cuùi xuoáng oâm laáy taám löng thon cuûa Vöông Ngoïc Yeán vaøo loøng, ñoaïn duøng pheùp "Laêng ba vi boä" böôùc xeùo leân ba thöôùc roài laïi reõ ngang hai böôùc, chaøng chaïy raát nheï nhaøng. Dieäp Nhò Nöông vaãy tay moät caùi, phoùng kim ñoäc vaøo sau löng Ñoaøn Döï. Muõi teân ñoäc naøy ñi thaúng vaø raát maïnh. Ñoaøn Döï chính ra khoâng bieát caùch neù traùnh gì, chæ nhôø ôû boä phaùp luùc ñi cheách, luùc luøi laïi. Kim ñoäc baén tôùi nôi thì ngöôøi chaøng ñaõ laêng qua meù höõu ba thöôùc. Ba tay cao thuû trong boïn voõ syõ Taây haï nhaát teà xuoáng ngöïa goïi nhau ñuoåi theo. Ñoaøn Döï ñeán beân moät con ngöïa, ñaët Ngoïc Yeán leân yeân tröôùc roài phi thaân nhaûy leân sau, phoùng nöôùc ñaïi chaïy nhö bay. Boïn voõ syõ Taây Haï ñaõ chieám ñoùng nhöõng nôi hieåm yeáu boán maët röøng haïnh, khi thaáy Ñoaøn Döï cöôõi ngöïa ñoät nhieân chaïy ra chuùng lieàn baén teân khoâng ngôùt. Hôn möôøi muõi teân "Lang nha vuõ tieán" ñeàu caém phaäp vaøo caây haïnh. Trong boùng toái Ñoaøn Döï baûo ngöïa: -Naøy ngöïa khoâng ngoan! Naøy ngöïa khoâng ngoan! Chaïy caøng nhanh caøng toát! Veà nhaø ta cho aên gaø, aên thòt, aén caù, aên cöøu (!) Ngöïa chaïy moät luùc ñaõ boû xa nhöõng ngöôøi ôû phía sau. Chaøng hoûi Ngoïc Yeán: -Vöông coâ nöông! Coâ laøm sao vaäy? Vöông Ngoïc Yeán ñaùp: -Toâi bò truùng ñoäc roài, trong ngöôøi khoâng coøn chuùt khí löïc naøo nöõa. Ñoaøn Döï nghe hai tieáng "truùng ñoäc" thì giaät naåy ngöôøi leân, voäi hoûi: -Coù naëng laém khoâng? Phaûi tìm thuoác giaûi ñoäc môùi ñöôïc. Ngoïc Yeán noùi: -Toâi cuõng khoâng bieát nöõa, ñaïi ca giuïc ngöïa ñi mau ñeán choã naøo bình yeân roài seõ noùi chuyeän. Ñoaøn Döï hoûi: -Baây giôø ñi ñaâu cho bình yeân? Ngoïc Yeán noùi: -Veà Thaùi Hoà. Ñoaøn Döï nhìn nhaän phöông höôùng, bieát Thaùi Hoà ôû veà meù taây, lieàn cho ngöïa chaïy veà ngaû taây baéc ñeå vöøa xa quaân ñòch vöøa veà gaàn Thaùi Hoà. con ngöïa naøy ñi chöa ñöôïc bao laâu ñaõ meät nhoaøi, trôøi laïi laát phaát möa. Ñoaøn Döï hoûi: -Vöông coâ nöông! Coâ caûm thaáy theá naøo? 126 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 14. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Vöông Ngoïc Yeán ñaùp: -Khoâng sao. Ñoaøn Döï ñöôïc ñi cuøng myõ nhaân, trong loøng vui söôùng khoân xieát, nhöng laïi sôï naøng truùng ñoäc maõnh lieät coù theå nguy haïi ñeán tính maïng. Vì theá maø coù luùc chaøng mæm cöôøi, coù luùc neùt maët laïi buoàn thiu. Ñeâm toái khoâng nhìn roõ neân khoâng bieát veû maët chaøng thay ñoåi luoân luoân. Trôøi möa moãi luùc moät naëng haït, Ñoaøn Döï côûi aùo tröôøng baøo cuûa mình ra che leân ngöôøi cho Vöông Ngoïc Yeán, nhöng chæ ñöôïc moät laùt thì che ñöôïc ngöôøi noï, hôû ngöôøi kia roài caû hai ngöôøi cuøng öôùt nhö chuoät. Ñoaøn Döï laïi hoûi: -Vöông coâ nöông! Coâ thaáy theá naøo? Vöông Ngoïc Yeán thôû daøi ñaùp: -Ñaõ laïnh laïi öôùt, tìm vaøo ñaâu aån möa moät luùc. Baát luaän Vöông Ngoïc Yeán baûo gì, Ñoaøn Döï cuõng coi nhö ngoïc chæ treân thieân ñình hoaëc nhö chieáu chæ nhaø vua. Naøng baûo caàn tìm choã truù möa, chaøng bieát roõ raèng ñaây chöa thoaùt ra khoûi voøng nguy hieåm maø vaãn luoân moàm khen phaûi. Trong loøng laïi naûy ra nhöõng yù nghó vôù vaån: "Luùc naøo Vöông coâ nöông cuõng chæ nghó ñeán bieåu huynh naøng laø gaõ Moä Dung Phuïc, coøn Ñoaøn Döï naøy thuyû chung vaãn voâ hy voïng. Hoâm nay ta cuøng naøng gaëp böôùc gian nguy, ta taän taâm kieät löïc baûo veä cho naøng, giaû tyû coù vì naøng maø phaûi cheát, thì sau khi ta cheát roài chaéc naøng cuõng nghó ñeán ta vaøi phaàn. Sau naøy, naøng cuøng Moä Dung Phuïc thaønh hoân sinh con ñeû chaùu, luùc raûnh vieäc keå laïi chuyeän xöa cho con chaùu nghe, coù khi cuõng ñeà caäp ñeán vieäc hoâm nay. Baáy giôø tuy ñaàu naøng ñaõ baïc phô, nhaéc ñeán ba chöõ "Ñoaøn coâng töû" chaéc naøng cuõng chaâu leä tuoân rôi..." Chaøng nghó vaäy, baát giaùc töï thöông cho mình, hai maét ñoû hoe. Vöông Ngoïc Yeán thaáy chaøng ngaån ngô, chaúng bieát coù tìm ñöôïc choã truù möa khoâng, lieàn hoûi laïi: -Theá naøo? Khoâng coù choã naøo truù möa ñöôïc ö? Ñoaøn Döï coøn ñöông ngô ngaån, noùi ñi ñaâu: -Luùc ñoù coâ nöông noùi chuyeän cuøng con gaùi... Vöông Ngoïc Yeán laáy laøm laï, hoûi: -Ñaïi ca noùi con gaùi toâi caùi gì vaäy? Baáy giôø Ñoaøn Döï môùi giaät mình tænh ngoä, cöôøi noùi: -Cheát chöa! Toâi ñang nghó vaån vô. Chaøng ñöa maét nhìn chung quanh, thaáy goùc ñoâng baéc coù moät caùi traïi ñaët coái giaõ gaïo, lieàn noùi: -Choã kia coù theå truù möa ñöôïc. Roài baét ngöïa reõ vaøo. Ñeán nôi, chaøng xuoáng ngöïa, nhìn thaáy Vöông Ngoïc Yeán saéc maët lôït laït, baát giaùc ñoäng loøng tieác ngoïc thöông höông, hoûi naøng: 127 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 15. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Coâ nöông ñau buïng hay nhöùc ñaàu? Vöông Ngoïc Yeán laéc ñaàu, tuûm tæm cöôøi, ñaùp: -Toâi khoâng sao caû! Ñoaøn Döï noùi: -Chao oâi! Khoâng bieát boïn Taây Haï ñaõ tung thuoác ñoäc gì ra, toâi phaûi tìm thuoác giaûi cho coâ nöông môùi ñöôïc. -------------------------oOo------------------------- 128 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2