Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 90

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

78
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 90', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 90

 1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Håi thø ChÝn m−¬i Thiªn S¬n §ång Mç : h×nh dung cæ qu¸i Tõ khi H− Tróc biÕt ¤ l·o ®¹i ®Õn nay, ®· nhiÒu lÇn h¾n lé vÎ kinh h·i, nh−ng ch−a bao giê thÊy h¾n khñng khiÕp nh− lÇn nµy. Nhµ s− thÊy téi nghiÖp cho h¾n, buét miÖng hái: - §o¹n c©n hñ cèt hoµn lµ g×? Ph¶i ch¨ng lµ mét thø thuèc kÞch ®éc? ¤ l·o ®¹i da mÆt co dóm l¹i, håi l©u kh«ng thèt ra lêi. §ét nhiªn, h¾n trá vµo mÆt H− Tróc chöi m¾ng thËm tÖ: - Th»ng träc thèi tha kia! G· thÇy chïa «n vËt kia! Tõ «ng tæ t¸m m−¬i ®êi nhµ mi trë xuèng, ®µn «ng ®Òu lµ ph−êng bØ æi nh− gièng rïa, ®µn bµ toµn h¹ng ca kü ty tiÖn. §Õn ®êi nhµ mi lµ tuyÖt chñng, kh«ng cßn lÊy mét mèng ®Ó thõa tù. NÕu mi mµ sinh con th× con trai ph¶i thiÕu hËu m«n, con g¸i ph¶i ba ch©n bèn tay. ¤ l·o ®¹i cµng chöi rña cµng ®−a ra nh÷ng lêi lÏ kú dÞ, th« tôc. H¾n chöi m¾ng ®Õn v¨ng c¶ bät r·i, tá ra h¾n c¨m hËn ®Õn cùc ®iÓm. ¤ l·o ®¹i m¾ng mét lóc l©u, trong kho¶ng thêi gian chõng ¨n xong b÷a c¬m, b¾p thÞt cö ®éng ®ông ch¹m ®Õn vÕt th−¬ng. H¾n ®au qu¸ kh«ng chÞu næi míi im miÖng. H− Tróc bu«ng mét tiÕng thë dµi råi nãi: - TiÓu t¨ng ®· lµ ng−êi tu hµnh dÜ nhiªn lµ kh«ng sinh con ®Î ch¸u th× lµm g× cßn cã trai cã g¸i n÷a? ¤ l·o ®¹i l¹i tøc m×nh m¾ng n÷a: - Th»ng «n vËt kia! Mi t−ëng ®−îc chÕt b×nh yªn, chØ ph¶i mét téi tuyÖt tù th«i −? §©u cã thÓ dÔ dµng thÕ ®−îc? Mi cßn ph¶i sinh m−êi t¸m ®øa con trai vµ m−êi t¸m ®øa con g¸i mµ ®øa nµo còng ph¶i uèng thuèc §o¹n c©n hñ cèt hoµn. Chóng ®au ®ín ngåi tr−íc mÆt mi mµ rªn xiÕt kªu gµo ®Õn chÝn m−¬i chÝn ngµy, chÕt ch¼ng chÕt ®−îc, sèng ch¼ng sèng cho. Råi sau cïng chÝnh mi còng ph¶i uèng §o¹n c©n hñ cèt hoµn ®Ó cho mi ®−îc nÕm mïi ®au khæ ª chÒ. H− Tróc giËt m×nh hái: - §o¹n c©n hñ cèt hoµn ®éc ®Þa ®Õn thÕ kia −? ¤ l·o ®¹i ®¸p: - Toµn th©n mi bao nhiªu g©n ®Òu bÞ ®øt hÕt, lóc ®ã mi muèn më miÖng, muèn co l−ìi còng kh«ng ®−îc. ThÕ råi... thÕ råi...! H¾n chît nghÜ ®Õn chÝnh h¾n ®· uèng ph¶i thø thuèc ®éc ¸c nhÊt thiªn h¹, råi h¾n kh«ng nãi n÷a. H¾n c¶m thÊy trong lßng ®au ®ín xãt xa ghª rîn h·i hïng. H¾n muèn ®Ëp ®Çu vµo gèc c©y tïng mµ chÕt ®i cho råi. C« bÐ bçng tñm tØm c−êi nãi: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Ta chØ cÇn ng−¬i ngoan ngo·n nghe theo lêi ta lµ ta kh«ng thóc ®Èy cho chÊt ®éc ph¸t ®éng. Thø thuèc nµy cã thÓ ®Õn m−êi n¨m kh«ng ph¸t ra còng ®−îc. Ng−¬i bÊt tÊt ph¶i sî h·i cuèng cuång lªn thÕ. Råi c« quay l¹i b¶o H− Tróc: - TiÓu hoµ th−îng kia! Ng−¬i ®iÓm huyÖt h¾n ®i, cho h¾n khái næi c¬n ®iªn ®Ëp ®Çu vµo gèc c©y mµ tù tËn. H− Tróc gËt ®Çu nãi: - §óng thÕ! Råi nhµ s− quµnh l¹i sau l−ng ¤ l·o ®¹i, thß tay sê lÇn huyÖt ý X¸ trªn l−ng h¾n. Nhµ s− xem xÐt cÈn thËn vµ nghiÖm cho thËt ®óng kh«ng sai råi míi ®iÓm vµo. ¤ l·o ®¹i rªn lªn mét tiÕng råi ngÊt ®i. ThËt ra lóc nµy H− Tróc ®· luyÖn m«n B¾c Minh ch©n khÝ thµnh tùu råi th× chµng bÊt tÊt ph¶i nh×n nhËn kü cµng, bÊt luËn ®· ®iÓm vµo huyÖt ®¹o nµo cña ®èi ph−¬ng còng ®Òu cã thÓ lµm cho h¾n bÞ träng th−¬ng vµ ngÊt ®i. H− Tróc thÊy ¤ l·o ®¹i n»m chÕt giÊc th× sî h·i ch©n tay luèng cuèng. Nhµ s− hÕt bãp mòi l¹i xoa ngùc cho h¾n håi l©u míi cøu tØnh l¹i ®−îc. ¤ l·o ®¹i ®· bÞ h− nh−îc ®Õn cùc ®iÓm. H¾n chØ cßn thoi thãp thë, kh«ng cßn mét chót tinh lùc nµo n÷a. H− Tróc thÊy ¤ l·o ®¹i håi tØnh råi y míi ®i t×m thùc vËt. Trong rõng c©y nµy ch¼ng thiÕu g× h−¬u nai cÇy c¸o cïng dª rõng, thá nói. Tuy nhµ s− rÊt ®ãi bông nh−ng khi nµo chÞu s¸t sinh. H− Tróc t×m kiÕm håi l©u mµ ch¼ng thÊy thø g× m×nh ¨n ®−îc, ®µnh nhÈy lªn c©y tïng h¸i qu¶ bãc lÊy nh©n. Mïi tr¸i tïng rÊt th¬m ngon. Nhµ s− mõng thÇm ®−îc thø nµy ¨n cho ®ì ®ãi nh−ng nh©n nã nhá qu¸, nhµ s− ¨n hÕt bÈy t¸m tr¨m mµ vÉn ch−a no. H− Tróc vèn cã t©m ®Þa tõ thiÖn, thÊy m×nh ®· ®ì ®ãi, liÒn h¸i thªm mét Ýt n÷a nh−ng kh«ng ¨n, bá vµo trong hai tói ®Çy nhÆt. Nhµ s− ®em xuèng mêi n÷ ®ång vµ ¤ l·o ®¹i ¨n. C« bÐ nãi: - Ta c¸m ¬n ng−¬i, nh−ng trong vßng ba th¸ng kh«ng thÓ ¨n chay ®−îc. Ng−¬i mau mau gi¶i khai huyÖt ®¹o cho ¤ l·o ®¹i. C« võa nãi võa truyÒn phÐp gi¶i huyÖt cho H− Tróc. H− Tróc nãi: - Ph¶i ®ã. Ch¾c ¤ l·o ®¹i còng ®ãi l¾m råi ®©y. Nhµ s− liÒn theo phÐp gi¶i huyÖt cña c« bÐ gi¶i khai huyÖt ®¹o cho ¤ l·o ®¹i. Y cÇm mét n¾m tr¸i tïng ®−a cho h¾n nãi: - ¤ tiªn sinh! Tiªn sinh ¨n t¹m mÊy tr¸i tïng nµy! Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung ¤ l·o ®¹i hÇm hÇm trîn m¾t lªn, ®ãn lÊy mÊy tr¸i tïng bãc ¨n. ¤ l·o ®¹i võa ¨n xong mét tr¸i ®· m¾ng lu«n: - Th»ng lái chÕt ®©m chÕt chÐm nµy! H¾n cÇm tr¸i kh¸c lªn ¨n råi nguyÒn rña mét c©u: - G· thÇy chïa «n vËt kia! H− Tróc kh«ng tøc giËn chi hÕt. Y lÈm bÈm: - M×nh ®¸nh l·o ®Õn chÕt ®i sèng l¹i, bÞ th−¬ng cùc kú trÇm träng, tr¸ch sao l·o ch¼ng c¨m tøc. C« bÐ nãi: - ¡n xong tr¸i tïng råi ngñ ®i, kh«ng ®−îc nãi g× n÷a! ¤ l·o ®¹i ®¸p: - Xin v©ng! H¾n kh«ng d¸m ®−a m¾t nh×n c« bÐ n÷a, ¨n hÕt chç tr¸i tïng råi ngoÎo ®Çu ra ngñ. H− Tróc ngåi bªn c« bÐ, y mÖt nhäc suèt ngµy nªn ch¼ng mÊy chèc còng ngñ say lu«n. S¸ng sím h«m sau, nhµ s− tØnh dËy thÊy chiÒu trêi u ¸m m©y kÐo ®en tùa hå nh− s¾p cã m−a rµo. C« bÐ nãi: - ¤ l·o ®¹i! Ng−¬i ®i t×m kiÕm mét con h−¬u sao hoÆc mét con dª rõng còng ®−îc ®em vÒ ®©y. Ta hÑn cho ng−¬i ®Õn giê th×n ph¶i cã. ¤ l·o ®¹i ®¸p: - Xin v©ng! H¾n cè g−îng ®øng lªn nhÆt mét cµnh c©y kh« lµm gËy ®Ó chèng ®i. Ng−êi h¾n vÉn cßn l¶o ®¶o. H− Tróc muèn l¹i n©ng ®ì ¤ l·o ®¹i nh−ng nghÜ tíi h¾n ®i b¾t thó rõng ®Ó s¸t sinh liÒn lu«n miÖng niÖm: - A di ®µ PhËt! A di ®µ PhËt! Råi nãi: - H−¬u nai ¬i! Dª thá gµ rõng ¬i! BÊt cø lo¹i g× thuéc vÒ sinh vËt, mau mau trèn l¸nh cho xa ®õng ®Ó ¤ l·o ®¹i b¾t ®−îc. C« bÐ bÜu m«i c−êi l¹t nh−ng kh«ng nãi g×. Ngê ®©u nhµ s− cø viÖc niÖm kinh, ¤ l·o ®¹i ®ang bÞ träng th−¬ng mµ kh«ng biÕt h¾n cã phï phÐp g×, ch−a ®Õn giê th×n ®· b¾t ®−îc mét con h−¬u sao nhá ®em vÒ. H− Tróc thÊy ¤ l·o ®¹i b¾t ®−îc h−¬u, y cµng niÖm PhËt vang lªn kh«ng ngít miÖng! Con h−¬u nhá nµy ch−a ®Çy mét n¨m cø kªu be be râ rµng nã muèn t×m mÑ. ¤ l·o ®¹i nãi: - G· tiÓu hoµ th−îng kia! Mau ®èt löa lªn ®Ó chóng ta n−íng h−¬u ¨n. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung H− Tróc nãi: - Téi nghiÖt, téi nghiÖt! TiÓu t¨ng nhÊt quyÕt kh«ng chÞu lµm viÖc téi nghiÖt nµy! ¤ l·o ®¹i xoay tay mãc èng giÇy lÊy ra mét l−ìi ®ao truû thñ s¸ng nho¸ng ®Ó giÕt h−¬u. C« bÐ nãi: - Råi h·y ®éng thñ! ¤ l·o ®¹i ®¸p: - V©ng! Råi bu«ng l−ìi truû thñ xuèng. H− Tróc c¶ mõng nãi: - Hay l¾m, hay l¾m! TiÓu c« n−¬ng! T©m ®Þa c« n−¬ng thËt lµ nh©n tõ, sau nµy rÊt ®−îc h−ëng phóc lµnh. C« bÐ chØ c−êi l¹t mét tiÕng chø kh«ng nãi g×. C« bÐ thÊy bãng c©y mçi lóc mét ng¾n l¹i. V× chiÒu trêi u ¸m nªn bãng c©y chØ lê mê khã lßng tr«ng râ. C« nãi: - §Õn giê ngä råi! C« «m ®Çu con h−¬u nhá lªn h¸ miÖng ra c¾n vµo cæ häng nã. Con h−¬u ®au qu¸ kªu rÝt lªn d·y dôa hoµi. Nh−ng c« bÐ gi÷ nã thËt chÆt, miÖng c« hót m¸u ång éc. H− Tróc c¶ kinh kªu lªn: - Trêi ¬i! TiÒn bèi thËt tµn nhÉn qu¸! C« vÉn mÆc kÖ, chØ r¸ng søc hót m¸u. Con h−¬u d·y dôa mçi lóc mét yÕu dÇn. Sau nã run lªn bÇn bËt råi chÕt th¼ng c¼ng. C« bÐ hót m¸u h−¬u no råi ph−ìn bông ra qu¨ng con h−¬u chÕt xuèng, mét tay trá lªn trêi mét tay trá xuèng ®Êt. C« l¹i luyÖn m«n "Thiªn th−îng ®Þa h¹ duy ng· ®éc t«n", mòi c« phun ra mét luång khãi tr¾ng quyÖn chung quanh ®Çu c«. Gi÷a lóc Êy trªn kh«ng gian ¸nh chíp loÐ lªn, sÐt næ vang trêi. Mét trËn m−a rµo ®æ xuèng nh− trót. H¹t m−a lín b»ng h¹t ®Ëu. C« bÐ vÉn ngåi yªn kh«ng nhóc nhÝch vµ tiÕp tôc luyÖn c«ng. Luång khãi tr¾ng mçi lóc mét dµy ®Æc. M−a to qu¸ lín lµ thÕ mµ lµn khãi tr¾ng vÉn kh«ng tan. H− Tróc cïng ¤ l·o ®¹i ®Òu Èn m−a ë d−íi gèc c©y. Håi l©u míi thÊy c« bÐ thu lµn khãi tr¾ng l¹i ®øng lªn. QuÇn ¸o c« bÐ bÞ n−íc m−a −ít ®Ém, nh−ng vÎ mÆt c« t−¬i h¬n, tinh thÇn rÊt sung tóc. C« nãi: - Chê t¹nh m−a sÏ n−íng thÞt h−¬u ¨n. H− Tróc trong lßng ®au xãt lªn tiÕng: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Th−a tiÒn bèi! B©y giê cã ¤ l·o ®¹i hÇu h¹. L·o hÕt lßng hÕt søc phôc vô, quyÕt kh«ng d¸m gia h¹i tiÒn bèi ®©u. VËy tiÓu t¨ng xin c¸o biÖt th«i! C« bÐ nãi: - Ta kh«ng cho ng−¬i ®i! H− Tróc nãi: - TiÓu t¨ng nãng lßng t×m c¸c vÞ s− b¸. NÕu kh«ng t×m thÊy th× ph¶i vÒ chïa ThiÕu L©m ngay ®Ó phôc mÖnh. Kh«ng thÓ chÇn chê ®−îc. C« bÐ l¹nh lïng hái: - Ph¶i ch¨ng ng−¬i kh«ng chÞu nghe lêi ta, muèn tù m×nh bá ®i? H− Tróc ®¸p: - TiÓu t¨ng ®· nghÜ ra mét kÕ lµ lÊy t¨ng bµo nhÐt ®Çy cá kh« cïng l¸ c©y vµo, gi¶ lµm mét c¸i tói lín ®eo lªn l−ng mµ trèn ®i. Lµm nh− thÕ ®Ó cho bän ng−êi ë d−íi ch©n nói tr«ng thÊy tÊt lµ hä t−ëng tiÒn bèi n»m trong tói vµ hä sÏ ®uæi theo tiÓu t¨ng. ThÕ lµ tiÓu t¨ng cã thÓ dÉn dô hä ®i cho thËt xa. Khi ®ã tiÒn bèi cïng ¤ l·o ®¹i thõa c¬ xuèng nói ®Ó vÒ nói Phiªu DiÔu! C« bÐ nãi: - C¸ch ®Êy hay ®Êy. Ta c¸m ¬n ng−¬i ®· nghÜ ngîi cho ta. Nh−ng ta kh«ng muèn trèn ch¹y. - ThÕ còng ®−îc! TiÒn bèi cø nÊp ë chç nµy. N¬i ®©y rõng rËm tuyÕt dµy, bän hä kh«ng t×m thÊy ®−îc ®©u. Hä cã v©y h·m th× còng chØ trong vßng m−êi ngµy råi sÏ rót ®i. TiÒn bèi th¸m thÝnh chê hä ®i råi h·y xuèng nói. C« bÐ nãi: - NÕu ®· qua m−êi ngµy hay t¸m ngµy n÷a th× c«ng lùc ta sÏ kh«i phôc l¹i nh− håi cßn m−êi t¸m, m−êi chÝn tuæi. Khi nµo ta cßn ®Ó cho chóng ch¹y tho¸t n÷a. H− Tróc lÊy lµm l¹, hái: - Sao? C« bÐ ®¸p: - Ng−¬i nh×n kü l¹i coi hiÖn giê ta thÕ nµo? So víi ba b÷a tr−íc cã g× kh¸c kh«ng? H− Tróc ng−ng thÇn nh×n vµo mÆt c« bÐ th× thÊy thÇn s¾c c« d−êng nh− ®· lín h¬n ®Õn mÊy tuæi. HiÖn giê c« b»ng ®øa nhá vµo cì m−êi mét, m−êi hai tuæi, chø kh«ng cßn lµ ®øa trÎ nÝt ®é t¸m chÝn tuæi n÷a. Nhµ s− Êp óng nãi: - TiÒn bèi... tiÒn bèi... Trong vßng ba h«m nay tùa hå nh− ng−êi ®· lín thªm ®−îc mÊy tuæi n÷a. Cã ®iÒu th©n h×nh tiÒn bèi ch−a cã lín h¬n tr−íc chót nµo. C« bÐ c¶ mõng nãi: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Hµ hµ! Nh·n lùc ng−¬i kh¸ nhØ! Ng−¬i nh×n nhËn ta ®· lín thªm mÊy tuæi kÓ còng lµ h¹ng tinh m¾t ®Êy! Råi c« l¹i m¾ng: - §å ngu! Thiªn S¬n §ång Mç th©n thÓ vÜnh viÔn nh− mét n÷ ®ång. DÜ nhiªn kh«ng bao giê cao h¬n n÷a. H− Tróc cïng ¤ l·o ®¹i võa nghe ®Õn bèn ch÷ "Thiªn S¬n §ång Mç" ®· giËt nÈy m×nh lªn, ®ång thanh hái: - Thiªn S¬n §ång Mç! C« lµ Thiªn S¬n §ång Mç −? C« bÐ h·nh diÖn ®¸p: - C¸c ng−¬i t−ëng ta lµ ai? Cô c¸c ng−¬i lóc nµo ch¶ nh− mét c« bÐ, ch¼ng lÏ m¾t c¸c ng−¬i ®ui råi sao mµ kh«ng tr«ng thÊy? ¤ l·o ®¹i gi−¬ng cÆp m¾t trßn xoe nh×n chßng chäc vµo c« bÐ håi l©u. MiÖng h¾n mÊp m¸y lu«n tùa hå nh− muèn nãi mµ kh«ng thèt ra lêi ®−îc. Sau mét lóc l©u ®ét nhiªn l·o ng· l¨n ra gi÷a ®èng tuyÕt Êp óng nãi: - Ta... ®¸ng lÏ ta ph¶i biÕt sím h¬n!... Ta qu¶ lµ mét døa ngu ngèc nhÊt thiªn h¹. Ta... t−ëng ng−¬i chØ lµ mét ®øa nhá tÇm th−êng ch¼ng cã chi ®¸ng kÓ ë trong cung cung Linh Thøu. Ngê ®©u... ngê ®©u ng−¬i l¹i chÝnh lµ Thiªn S¬n §ång Mç! C« bÐ nh×n H− Tróc hái: - Cßn ng−¬i t−ëng ta lµ ng−êi nh− thÕ nµo? H− Tróc vÎ mÆt rÊt b×nh tÜnh ®¸p: - TiÓu t¨ng t−ëng tiÒn bèi lµ c¸i oan hån cña con quû c¸i giµ m−în ®øa nhá nhËp vµo ®Ó hoµn hån. Thiªn S¬n §ång Mç sa sÇm nÐt mÆt hái: - Ng−¬i nãi l¨ng nh¨ng nh÷ng g× ta ®©y lµ con quû c¸i giµ m−în x¸c hoµn hån? N÷ thÝ chñ vÒ phÇn h×nh thÓ lµ n÷ ®ång mµ vÒ t©m trÝ cïng thanh ©m th× l¹i lµ bµ cô giµ. ThÝ chñ l¹i tù x−ng lµ mç mç. NÕu kh«ng ph¶i linh hån mét bµ giµ nhËp vµo ng−êi ®øa trÎ nÝt th× sao l¹i nh− vËy? §ång Mç c−êi khanh kh¸ch nãi: - TiÓu hoµ th−îng cã nh÷ng t− t−ëng kú dÞ nhØ? Råi c« quay sang hái ¤ l·o ®¹i: - H«m Êy ta lät vµo tay ng−¬i, ng−¬i kh«ng h¹ s¸t ta, ch¾c b©y giê ng−¬i hèi hËn l¾m ph¶i kh«ng? ¤ l·o ®¹i trë m×nh ngåi nhám dËy ®¸p: - §óng thÕ! T¹i h¹ ®· ba lÇn lªn nói Phiªu DiÔu vµ ®· ®−îc nghe thanh ©m tiÒn bèi. Nh−ng tiÒn bèi b¾t t¹i h¹ ph¶i bÞt mÆt, nªn t¹i h¹ ch−a ®−îc nh×n râ t−íng m¹o. ¤ l·o ®¹i nµy cã m¾t kh«ng trßng, l¹i t−ëng tiÒn bèi lµ mét c« bÐ c©m ®iÕc. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung N÷ ®ång nãi: - Ch¼ng nh÷ng m×nh ng−¬i ®· ®−îc nghe thanh ©m ta mµ trong bän yªu qu¸i ba m−¬i s¸u ®éng, b¶y m−¬i hai ®¶o cßn nhiÒu kÎ kh¸c nghe thÊy n÷a. NÕu mç mç kh«ng gi¶ c©m th× tÊt b¹i lé hµnh tung vµ sÏ nguy hiÓm cho mç mç biÕt bao nhiªu! ¤ l·o ®¹i thë dµi s−ên s−ît hái: - Vâ c«ng Thiªn S¬n §ång Mç ®· ®Õn mùc th«ng huyÒn, giÕt ng−êi kh«ng ph¶i dïng ®Õn hai chiªu. ThÕ mµ tiÒn bèi bÞ t¹i h¹ b¾t ®−îc sao kh«ng chèng cù? N÷ ®ång c−êi s»ng sÆc nãi: - Ta ®· b¶o rÊt c¸m ¬n ng−¬i tõng ra tay cøu viÖn cho ta lµ v× thÕ ®ã. Sè lµ h«m Êy chÝnh gÆp ngµy cã kÎ c−êng ®Þch s¾p ®Õn. Mç mç l¹i th©n thÓ khiÕm an, khã lßng chèng cù næi. May sao ng−¬i dïng tói v¶i chôp lÊy mç mç câng xuèng nói ®Ó mç mç tr¸nh khái mét kiÕp n¹n. ThÕ cã ph¶i lµ mç mç nªn c¸m ¬n ng−¬i kh«ng? N÷ ®ång nãi tíi ®©y ®ét nhiªn m¾t chiÕu ra nh÷ng tia s¸ng hung d÷, nãi tiÕp: - Nh−ng sau khi mi b¾t ®−îc mç mç l¹i b¶o mç mç gi¶ c©m, råi dïng bao nhiªu thñ ®o¹n v« lÔ ®Ó ®èi phã víi mç mç th× thùc lµ téi ¸c ngËp ®Çu. NÕu ng−¬i kh«ng cã nh÷ng thñ ®o¹n d· man Êy th× ta cã thÓ tha m¹ng cho ng−¬i ®−îc. ¤ l·o ®¹i nhÈy lªn mét c¸i råi quú hai gèi xuèng nãi: - Th−a mç mç! Ng−êi ta th−êng nãi: §· kh«ng biÕt lµ kh«ng cã téi. NÕu lóc Êy mµ ¤ l·o ®¹i nÇy biÕt mç mç th× mét lßng kÝnh sî kh«ng biÕt ®Õn ®©u mµ nãi. Dï ¤ mç lín mËt ®Õn ®©u còng quyÕt kh«ng d¸m khinh m¹n mç mç. N÷ ®ång c−êi l¹t nãi: - Ng−¬i sî h·i ta th× cã, cßn b¶o kÝnh träng th× ch−a ch¾c. Ng−¬i më cuéc ®¹i héi tô tËp bän yªu ma ba m−¬i s¸u ®éng vµ b¶y m−¬i hai ®¶o, quyÕt t©m ph¶n nghÞch. B©y giê cßn nãi sao ®−îc n÷a. ¤ l·o ®¹i må h«i tr¸n to¸t ra ®Çm ®×a, l¹y lÊy l¹y ®Ó, dËp ®Çu xuèng ®¸. H¾n l¹y ®Õn m−êi mÊy l¹y, m¸u t−¬i trªn tr¸n ch¶y ra ®Çm ®×a. H− Tróc lÈm bÈm: - TÐ ra vÞ tiÓu c« n−¬ng nµy lµ Thiªn S¬n §ång Mç. §ång Mç! §ång Mç! M×nh cø t−ëng mô hä §ång tªn Mç. Ngê ®©u ch÷ §ång nghÜ lµ trÎ con. §ång Mç tøc lµ bµ cô non. Vâ c«ng mô nµy ®· cao th©m lµ thÕ mµ trong t©m l¹i chøa ®ùng bao nhiªu m−u thÇn tr−íc quû nªn ai còng sî mô nh− cäp. ThÕ mµ mÊy b÷a nay m×nh tËn lùc gióp mô ch¾c trong bông mô c−êi thÇm m×nh lµ mét tªn hoµ th−îng ngu xuÈn. Nhµ s− thÊy ¤ l·o ®¹i l¹y lÊy l¹y ®Ó kh«ng ngít, còng ch¼ng biÕt nãi sao, liÒn trë gãt toan ®i. C« bÐ qu¸t hái: - Ng−¬i ®Þnh ®i ®©u? H·y ®øng l¹i ®·! H− Tróc quay l¹i ch¾p tay tr−íc ngùc nãi: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Ba b÷a nayH− Tróc nµy ®· lµm biÕt bao nhiªu viÖc ngu ngèc. B©y giê xin c¸o tõ th«i! §ång Mç hái: - Ng−¬i lµm nh÷ng viÖc ngu ngèc g×? H− Tróc ®¸p: - Vâ c«ng thÝ chñ ®· thÇn diÖu nh− thÕ, oai danh l¹i vang lõng thiªn h¹. H− Tróc nµy tuy cã m¾t mµ kh«ng thÊy nói Th¸i S¬n, l¹i cßn ra tay cøu thÝ chñ. ThÝ chñ cã phØ nhæ vµo mÆt H− Tróc nµy còng c¶m ¬n l¾m. Nh−ng tiÓu t¨ng cµng nghÜ bao nhiªu cµng hæ thÑn bÊy nhiªu. ThiÖt kh«ng cßn cã ®Êt ®Ó tù dung th©n n÷a. §ång Mç tiÕn ®Õn bªn H− Tróc, råi quay l¹i nh×n ¤ l·o ®¹i nãi: - Ta cã viÖc riªng cÇn nãi víi nhµ s− nµy. Ng−¬i h·y lui ra xa. ¤ l·o ®¹i v©ng d¹ lu«n mÊy tiÕng råi ®øng lªn, lo¹ng cho¹ng ®i vÒ mÐ ®«ng b¾c nÊp vµo sau mét c©y tïng. C« bÐ nh×n H− Tróc nãi: - TiÓu hoµ th−îng! Ba b÷a nay ®óng lµ ng−¬i ®· cøu m¹ng ta chø ®©u cã ph¶i lµm viÖc g× khê d¹i? Thiªn S¬n §ång Mç b×nh sinh ch−a thèt lêi c¶m ¬n ai. Nh−ng riªng ®èi víi ng−¬i ®· cøu m¹ng ta th× sau nµy ta tÊt cã ngµy ®Òn ®¸p. H− Tróc xua tay ®¸p: - Vâ c«ng n÷ thÝ chñ cao c−êng nh− thÕ, ®©u cã cÇn g× ®Õn tiÓu t¨ng ph¶i gióp søc? Râ rµng thÝ chñ ®· nãi mãc häng tiÓu t¨ng mµ th«i. C« bÐ sa sÇm nÐt mÆt nãi: - Ta ®· b¶o ng−¬i cøu m¹ng ta tøc lµ ng−¬i ®· cøu sèng ta thËt. Ta nãi thùc mµ ng−¬i ch¼ng lÊy thÕ lµm vui, l¹i cßn ra giäng khÝch b¸c. Ta luyÖn ®−îc m«n néi c«ng "Thiªn th−îng ®Þa h¹ duy ng· ®éc t«n". §ã chÝnh lµ mét m«n uy lùc ghª gím v« cïng, nh−ng nã còng cã mét ®iÒu ®¹i bÊt lîi cho ta la cø ba m−¬i n¨m ph¶i mét lÇn ph¶n l·o hoµn ®ång (®ang tuæi giµ trë thµnh trÎ nÝt). H− Tróc lÊy lµm l¹, hái: - Ph¶n l·o hoµn ®ång −? ThÕ th× cµng hay chø sao! Thiªn S¬n §ång Mç thë dµi ®¸p: - Ng−¬i lµ mét vÞ tiÓu hßa th−îng b¶n tÝnh thùc thµ trung hËu, l¹i cã ¬n cøu m¹ng cho ta, vËy ta nãi cho ng−¬i nghe còng ch¼ng hÒ chi. Ta luyÖn m«n c«ng phu nµy tõ thuë lªn n¨m. §Õn tuæi ba m−¬i s¸u trë l¹i thµnh trÎ nÝt. LÇn ®Çu ph¶i mÊt ba m−¬i ngµy míi luyÖn l¹i ®−îc. §Õn lÇn thø hai s¸u m−¬i s¸u tuæi, thêi gian chÝn m−¬i s¸u tuæi th× lÇn nµy l¹i mÊt ®Õn chÝn m−¬i ngµy míi cã thÓ phôc håi ®−îc c«ng lùc. H− Tróc rÊt ®çi ng¹c nhiªn d−¬ng cÆp m¾t trßn xoe hái: - Sao... thÝ chñ n¨m nay ®· chÝn m−¬i s¸u tuæi råi −? Thiªn S¬n §ång Mç ®¸p: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Ta ®©y lµ s− tØ V« Nhai Tö, s− phô ng−êi ®ã. NÕu V« Nhai Tö ch−a chÕt th× n¨m nay y chÝn ba tuæi. Ta lín h¬n y ba tuæi, ch¼ng ph¶i chÝn m−¬i s¸u lµ g×? H− Tróc d−¬ng cÆp m¾t thao l¸o nh×n ch»m chÆp vµo s¾c diÖn cïng th©n thÓ Thiªn S¬n §ång Mç th× ch¼ng thÊy chç nµo mô gièng bµ cô chÝn m−¬i s¸u tuæi c¶. Thiªn S¬n §ång Mç nãi: - C«ng phu "Thiªn th−îng ®Þa h¹ duy ng· ®éc t«n" nguyªn lµ mét m«n néi c«ng kú diÖu v« song. Nh−ng v× ta tu luyÖn m«n nµy sím qu¸. Lóc lªn n¨m ®· b¾t ®Çu tu luyÖn. Ba n¨m sau th× uy lùc ®· tiÕn bé l¾m råi. Tuæi thanh xu©n vÉn gi÷ ®−îc cho vÎ mÆt kh«ng giµ råi sau ®ã kh«ng lín lªn ®−îc n÷a vÜnh viÔn chØ b»ng ®øa trÎ nÝt t¸m chÝn tuæi. H− Tróc gËt ®Çu nãi: - µ ra thÕ! Ta nªn biÕt c¬ quan ph¸t dôc trong ng−êi lªn, nh÷ng thÓ chÊt bªn ngoµi cã liªn quan ®Õn phÇn bÝ mËt bªn trong nh− chÊt ãc vµ c¸c d©y thÇn kinh. Nªn nh÷ng phÇn bÝ mËt bªn trong thÊt th−êng cã thÓ lµm cho ng−êi lín qu¸ cì mµ còng cã thÓ vÜnh viÔn kh«ng lín lªn ®−îc. Bëi vËy trªn thÕ gian cã nh÷ng ®øa nhá b¶y t¸m tuæi ®· cao b»ng ng−êi lín vµ cã nh÷ng ng−êi ®· mÊy chôc tuæi mµ chØ thÊp kh«ng ®Çy ba th−íc. §ã lµ sù th−êng ch¼ng lÊy g× lµm kú dÞ. ViÖc luyÖn tËp néi c«ng cã ¶nh h−ëng rÊt nhiÒu t¸c dông thÇn c«ng vµ ¶nh h−ëng ®Õn ho¹t ®éng cña phÇn bÝ mËt bªn trong, tuy nãi ra cã vÎ m¬ hå nh−ng kh«ng ph¶i phi lý. H− Tróc nghe §ång Mç gi¶i thÝch râ rµng míi tin mô qu¶ lµ Thiªn S¬n §ång Mç. Nhµ s− l¹i hái: - N¨m nay thÝ chñ l¹i gÆp n¨m ph¶n l·o hoµn ®ång th× c«ng cuéc ®ã ra sao? Thiªn S¬n §ång Mç ®¸p: - Lóc chím ®Õn giai ®o¹n ph¶n l·o hoµn ®ång c«ng lùc hoµn toµn mÊt hÕt. ^^^ tu luyÖn th× phôc håi l¹i ®−îc c«ng lùc b»ng ®øa nhá n¨m tuæi. §Õn ngµy thø hai c«ng lùc b»ng håi s¸u tuæi, ngµy thø ba b»ng håi b¶y tuæi... mçi mét ngµy luyÖn tËp lµ kÐo l¹i mét n¨m. Ngµy nµo ®óng ngä còng ph¶i uèng m¸u t−¬i míi cã thÓ luyÖn c«ng ®−îc. Ngõng mét l¸t §ång Mç l¹i nãi tiÕp: - H«m ¤ l·o ®¹i lªn nói Phiªu DiÔu ®Ó th¸m thÝnh, ta míi luyÖn ®−îc bèn ngµy th× bÞ h¾n b¾t. Ng−¬i thö nghÜ coi lóc ®ã ta míi cã c«ng lùc b»ng ®øa nhá t¸m tuæi th× lµm thÕ nµo kh¸ng cù ®−îc? Råi mÊy h«m sau ta kh«ng ®−îc uèng m¸u t−¬i vµ vÉn gi÷ nguyªn møc ®øa nhá t¸m tuæi. DiÔn biÕn ph¶n l·o hoµn ®ång còng nh− r¾n ®æi lèt. Mçi lÇn tho¸t x¸c lµ mét lÇn lín lªn. Nh−ng ^^^ diÔn ®ang dë dang mµ bÞ ng−êi b¾t ®−îc th× thiÖt nguy hiÓm v« cïng. Gi¶ tØ mét vµi ngµy n÷a ta vÉn kh«ng ®−îc uèng m¸u t−¬i th× kh«ng tµi nµo luyÖn néi c«ng ®−îc vµ ch©n khÝ trong ng−êi bµnh tr−íng lªn råi ph¸t tiÕt ra ngoµi cho ®Õn biÖt mµ chÕt. VËy ta b¶o ng−¬i ®· cøu sèng ta, ch¼ng ph¶i ta nãi ngoa ®©u. H− Tróc l¹i hái: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - HiÖn giê thÝ chñ ®· phôc håi c«ng lùc l¹i b»ng ng−êi m−êi mét tuæi. Nh− vËy, muèn tíi mùc chÝn m−¬i s¸u tuæi th× cßn ph¶i nh÷ng t¸m m−¬i l¨m ngµy n÷a hay sao? Nh− thÕ th× cßn ph¶i s¸t sinh hoÆc h−¬u sao hoÆc dª rõng t¸m m−¬i l¨m con n÷a −? Thiªn S¬n §ång Mç tñm tØm c−êi ®¸p: - TiÓu hßa th−îng biÕt suy tÝnh vµ ®· trë thµnh ng−êi th«ng minh råi ®Êy, trong t¸m m−¬i l¨m ngµy trêi nµy, cßn ph¶i tr¶i qua bao nhiªu b−íc gian nguy. Bän BÊt B×nh ®¹o nh©n, ¤ l·o ®¹i chØ lµ h¹ng chuét nh¾t ch¼ng cã chi ®¸ng kÓ. Nh−ng nÕu ta gÆp ph¶i ®¹i ®Þch biÕt tin nµy mµ ®Õn ®©y th× mét m×nh ta khã lßng chèng næi, ph¶i cÇn ng−¬i hé vÖ cho ta míi xong. H− Tróc nãi: - Vâ c«ng tiÓu t¨ng kÐm cái. TiÓu t¨ng ®øng tr−íc mÆt tiÒn bèi kh«ng bâ lµm trß c−êi. ChÝnh tiÒn bèi cßn ch−a ®èi phã ®−îc c−êng ®Þch th× dÜ nhiªn tiÓu t¨ng ch¶ lµm g× ®−îc hä. Theo ý nghÜ cña tiÓu t¨ng th× tiÒn bèi nªn l¸nh xa ®i, chê cho hÕt t¸m m−¬i l¨m ngµy n÷a, c«ng lùc hoµn toµn phôc håi nh− cò, th× ch¼ng cßn sî g× ai hÕt. Thiªn S¬n §ång Mç nãi: - Vâ c«ng ng−¬i tuy thÊp kÐm, nh−ng ®−îc V« Nhai Tö ®em toµn thÓ c«ng lùc trót sang cho ng−¬i. C«ng lùc ®ã thËt lµ hy h÷u trªn ®êi. ChØ cÇn sao ng−¬i biÕt phÐp ph¸t huy ra mµ vËn dông th× cã thÓ ®èi phã ®−îc víi kÎ cõu ®Þch cña ta. Mô trÇm ng©m mét l¸t råi nãi tiÕp: - B©y giê ®µnh thÕ nµy vËy. Chóng ta hiÖp lùc hç trî cho nhau. Ta ®em nh÷ng m«n vâ c«ng tinh vi ¶o diÖu truyÒn cho ng−¬i, ng−¬i dïng vâ c«ng ®Ó chèng ®Þch hé vÖ cho ta. ThÕ lµ l−ìng lîi. X−a nay mô lµ ng−êi −a thãi chuyªn quyÒn. Mô nãi thÕ nµo lµ b¾t ng−êi ta ph¶i theo nh− vËy, nªn mô kh«ng chê H− Tróc tr¶ lêi liÒn nãi tiÕp: - Ng−¬i tØ nh− con em mét ®¹i tµi chñ, ®−îc tæ t«n ®Ó l¹i cho c¸i gia tµi kÕch xï, tiÒn b¹c thõa th·i, kh«ng thiÕu chi n÷a. B©y giê ng−¬i kh«ng cÇn ph¶i gãp nhÆt tiÒn tµi mµ chØ t×m c¸ch vung ra xµi phÝ. Ng−êi ta th−êng nãi: TÝch tô tiÒn tµi míi lµ viÖc khã, cßn vung tiÒn ra tiªu xµi lµ viÖc dÔ ît. Ng−¬i chØ luyÖn trong mét th¸ng lµ kh¸, luyÖn ®−îc hai th¸ng th× t¹m cã thÓ chèng ®èi ®−îc víi kÎ cõu ®Þch cña ta. B©y giê ng−¬i cÇn ph¶i nhí ngay c¸c khÈu quyÕt. CÇu ®Çu lµ "Ph¸p thiªn thuËn tù nhiªn". H− Tróc xua tay lia lÞa nãi: - TiÒn bèi! TiÓu t¨ng lµ ®Ö tö chïa ThiÕu L©m. C«ng phu cña tiÒn bèi tuy thÇn diÖu v« song, nh−ng tiÓu t¨ng quyÕt kh«ng thÓ häc ®−îc. Xin tiÒn bèi miÔn thø cho. Thiªn S¬n §ång Mç næi giËn nãi: - C«ng phu ph¸i ThiÕu L©m cña ng−¬i ®· bÞ V« Nhai Tö ho¸ gi¶i hÕt cßn ®©u, sao ng−¬i cø kÓ lµ ®Ö tö ph¸i ThiÕu L©m víi ta m·i? H− Tróc nãi: - Råi ®©y tiÓu t¨ng quay vÒ ph¸i ThiÕu L©m luyÖn l¹i tõ ®Çu. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Thiªn S¬n §ång Mç tøc giËn nãi: - Ng−¬i t−ëng ta lµ bµng m«n t¶ ®¹o nªn kh«ng thÌm häc ph¶i kh«ng? H− Tróc ®¸p: - §Ö tö nhµ PhËt lÊy tõ bi lµm c¨n b¶n, lÊy phæ ®é chóng sinh lµm t©m nguyÖn, ch¨m chó vµo viÖc tông kinh lÔ PhËt míi lµ chÝnh nghÜa thø nhÊt. Cßn viÖc luyÖn vâ c«ng nÕu ®Õn bËc cao th©m ®−îc còng lµ hay l¾m, mµ ch¼ng thµnh tµi còng kh«ng trë ng¹i chi ®Õn viÖc tu cho thµnh chÝnh qu¶. VËy kÎ tu hµnh kh«ng thÓ nh©n viÖc luyÖn vâ mµ sao l·ng viÖc chÝnh yÕu lµ niÖm kinh cóng PhËt. Thiªn S¬n §ång Mç thÊy nhµ s− bu«ng rñ l«ng mµy thÊp xuèng tr«ng nghiÔm nhiªn cã khÝ t−îng mét vÞ cao t¨ng bÐ nhá th× lÈm bÈm: - G· thµy chïa nµy nghÜ viÓn v«ng qu¸! Mô trÇm ng©m gi©y l¸t råi nghÜ ra mét kÕ liÒn lín tiÕng gäi: - ¤ l·o ®¹i! Ng−¬i ®i b¾t cho ta hai con h−¬u sao ®em vÒ ®©y lËp tøc ®Ó ta ¨n thÞt. ¤ l·o ®¹i Èn nÊp c¸ch ®ã ngoµi m−êi tr−îng mµ hiÖn giê c«ng lùc §ång Mç ch−a ®ñ, thanh ©m mô kh«ng väng ra xa. Mô gäi lu«n ba c©u mµ ¤ l·o ®¹i vÉn kh«ng tr¶ lêi. H− Tróc thÊt kinh nãi: - T¹i sao tiÒn bèi l¹i muèn giÕt h−¬u sao? H«m nay tiÒn bèi ch¶ ®· uèng m¸u t−¬i råi −? Thiªn S¬n §ång Mç c−êi ®¸p: - §©y lµ ng−¬i bøc b¸ch ta ph¶i s¸t sinh sao l¹i cßn hái? H− Tróc lÊy lµm l¹ hái: - TiÓu t¨ng... tiÓu t¨ng bøc b¸ch tiÒn bèi s¸t sinh bao giê? Thiªn S¬n §ång Mç ®¸p: - Ng−¬i kh«ng chÞu gióp ta ®Ó chèng ng¨n c−êng ®Þch vµ ta ®©y tÊt bÞ dµy xÐo cho ®Õn chÕt. Ng−¬i thö nghÜ coi trong lßng ta phiÒn muén biÕt chõng nµo? Nçi o¸n hËn nµy kh«ng biÕt ph¸t tiÕt vµo ®©u, ta ®µnh giÕt h−¬u ®Ó trót nçi uÊt hËn lªn ®Çu sinh vËt. H− Tróc ch¾p tay ®Ó tr−íc ngùc nãi: - A di ®µ PhËt! ThËt lµ téi nghiÖp! TiÒn bèi ¬i! Nh÷ng con h−¬u con dª ®ã thËt t×nh ®¸ng th−¬ng. TiÒn bèi nªn tha m¹ng cho chóng. §ång Mç c−êi l¹t ®¸p: - ChÝnh m¹ng ta còng s¾p nguy ®Õn n¬i cßn ch¼ng gi÷ ®−îc th× ta ch¼ng cÇn nghÜ g× ®Õn sinh vËt n÷a. Nãi xong mô l¹i cÊt giäng nãi: - ¤ l·o ®¹i! Ng−¬i mau ®i b¾t h−¬u sao vÒ cho ta! ¤ l·o ®¹i lªn tiÕng tr¶ lêi tõ ®»ng xa väng l¹i. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung H− Tróc ®©m ra ho¶ng hèt kh«ng biÕt lµm thÕ nµo. Nhµ s− nghÜ bông: - NÕu m×nh bá ®i ngay th× kh«ng biÕt cßn bao nhiªu h−¬u nai sÏ bÞ chÕt oan uæng vµo tay §ång Mç, m×nh l¹i mang tiÕng lµ ¸p bøc mô ph¶i s¸t sinh kÓ còng qu¸ ®¸ng. M×nh mµ l−u l¹i häc vâ c«ng cña mô th× còng kh«ng æn chót nµo. ¤ l·o ®¹i kÓ vÒ b¶n l·nh b¾t h−¬u sao thËt Ýt ng−êi b× kÞp. Ch¼ng mÊy chèc h¾n b¾t mét con h−¬u sao cÇm sõng nã l«i vÒ. H¾n biÕt Thiªn S¬n §ång Mç cÇn uèng huyÕt t−¬i nªn ph¶i b¾t sèng ®Ó tuú mô xö trÝ. Thiªn S¬n §ång Mç l¹nh lïng nãi: - B÷a nay uèng m¸u h−¬u råi, ng−¬i cÇm dao chÐm chÕt con h−¬u nµy ®i råi qu¼ng xuèng khe nói. H− Tróc véi nãi: - Khoan ®·! Khoan ®·!... Thiªn S¬n §ång Mç ng¾t lêi: - NÕu ng−¬i chÞu tu©n theo lêi ta th× ta kh«ng giÕt con h−¬u nµy. NÕu ng−¬i bá ta mµ ®i th× mçi ngµy ta ph¶i giÕt ®Õn hµng chôc con lµ Ýt. Ta trë thµnh ng−êi ®a s¸t hay kh«ng lµ tuú ë ng−¬i. Ngµy x−a, ®øc ThÝch Ca v× phæ ®é chóng sinh ®· tuyªn bè: "NÕu ta kh«ng vµo ®Þa ngôc th× cßn ai d¸m vµo?" Ng−¬i chÇu chùc ta mÊy ngµy ch−a ph¶i khæ n·o nh− vµo ®Þa ngôc, thÕ mµ ng−¬i nhÉn t©m khiÕn cho ®µn h−¬u ph¶i chÕt oan! Nh− vËy h¸ ph¶i lßng d¹ tõ bi cña ®Ö tö nhµ PhËt? Nhµ s− nghe §ång Mç nãi vËy, må h«i tho¸t ra nh− t¾m råi ®¸p: - TiÒn bèi d¹y chÝ ph¶i! Xin tiÒn bèi bu«ng tha con h−¬u nµy. H− Tróc xin tu©n lêi tiÒn bèi lµ xong. Thiªn S¬n §ång Mç c¶ mõng quay l¹i b¶o ¤ l·o ®¹i: - Ng−¬i bu«ng tha con h−¬u ®ã ra, vµ chÝnh ng−¬i ph¶i ®i thËt xa. Thiªn S¬n §ång Mç chê cho ¤ l·o ®¹i ®i xa råi míi b¾t ®Çu truyÒn khÈu quyÕt vÒ phÐp vËn dông ch©n khÝ trong ng−êi. Mô lµ s− tØ s− ®Ö ®ång m«n víi V« Nhai Tö. §−êng lèi vâ c«ng cña mét ph¸i truyÒn d¹y ra nªn gièng hÖt V« Nhai Tö. H− Tróc ®· s½n c¨n b¶n, lµ theo cïng ®−êng lèi nªn tiÕn bé rÊt mau. H«m sau ®Õn giê §ång Mç luyÖn m«n "Thiªn th−îng ®Þa h¹ duy ng· ®éc t«n", c¾n cæ h−¬u ®Ó hót m¸u t−¬i råi lÊy thuèc rÝt vµo vÕt th−¬ng cho nã vµ th¶ cho ®i. §o¹n mô quay l¹i b¶o ¤ l·o ®¹i: - TiÓu s− phô (!) ®©y kh«ng muèn cho ng−êi ta s¸t sinh. VËy tõ nay trë ®i, mç mç kh«ng cho ng−êi ¨n thÞt h−¬u n÷a, ph¶i dïng tr¸i tïng lµm b÷a. NÕu ng−¬i cßn ¨n thÞt h−¬u dª th× mç mç sÏ giÕt ng−êi ®Ó b¸o thï cho chóng. ¤ l·o ®¹i v©ng d¹ lu«n måm, nh−ng trong bông h¾n nguyÒn rña ®Õn «ng tæ m−êi l¨m hai m−¬i ®êi nhµ H− Tróc. H¾n thÊy §ång Mç tõ nay ®èi víi H− Tróc ®em lßng kÝnh nÓ, nªn dï h¾n nghÜ tíi c¸c ®au khæ v× §o¹n c©n hñ cèt hoµn kh«ng d¸m ®em lêi v« lÔ víi nhµ s− n÷a. L¹i mÊy ngµy tr«i qua, H− Tróc thÊy §ång Mç kh«ng giÕt h¹i h−¬u dª mµ ¤ l·o Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung ®¹i còng ®· tõ tõ lç miÖng kh«ng hçn l¸o nh− tr−íc, th× trong bông mõng thÇm råi tù nghÜ: Ng−êi ta ra ®iÒu thñ tÝn víi m×nh, cã lý ®©u m×nh ch¼ng tËn t©m tËn lùc víi ng−êi ta? Ngµy ngµy nhµ s− còng g¾ng hÕt lßng luyÖn vâ c«ng kh«ng d¸m chÓnh m¶ng chót nµo. Dung m¹o Thiªn S¬n §ång Mç mçi ngµy mét biÕn ®æi. Míi trong bèn n¨m ngµy ®· thay ®æi tõ c« bÐ m−êi hai biÕn thµnh thiÕu n÷ m−êi s¸u m−êi b¶y tuæi. Cã ®iÒu th©n h×nh mô vÉn y nguyªn: bÐ lo¾t cho¾t vµ thÊp lñn thñn. Mét h«m sau giê ngä, §ång Mç luyÖn xong m«n "ThiÖn th−îng ®Þa h¹ duy ng· ®éc t«n" råi quay l¹i b¶o H− Tróc cïng ¤ l·o ®¹i: - Chóng ta ë chç nµy ®· l©u råi. Ch¾c lµ bän yªu ma s¾p t×m ®Õn n¬i. TiÓu hßa th−îng! Ng−¬i câng ta lªn ngän nói vµ mét tay ph¶i x¸ch ¤ l·o ®¹i ®i theo, ®õng ®Ó dÊu vÕt g× trªn mÆt tuyÕt. H− Tróc v©ng lêi, ®−a tay toan ½m §ång Mç th× nh×n thÊy dung nhan mô rÊt xinh ®Ñp, khoÐ m¾t long lanh thùc lµ mét vÞ c« n−¬ng nguyÖt thÑn hoa nh−êng. Nhµ s− kinh h·i véi rót tay vÒ Êp óng nãi: - TiÓu... tiÓu t¨ng kh«ng d¸m m¹o ph¹m vµo ng−êi tiÒn bèi, v× tiÒn bèi ®· trë thµnh mét vÞ c« n−¬ng ®ang ®é tuæi xu©n chø kh«ng ph¶i lµ con nÝt n÷a. LÒ luËt "nam n÷ thä thä bÊt th©n" ®èi víi ng−êi xuÊt gia cµng kiªng kþ. Thiªn S¬n §ång Mç c−êi h× h×, vÎ mÆt xinh t−¬i, hai m¸ ®á bõng khoÐ thu ®−a ®Èy mØm c−êi nãi: - TiÓu hoµ th−îng l¹i nãi nh¨ng råi! Mç mç lµ mét cô bµ chÝn m−¬i s¸u tuæi th× ng−¬i cã câng lªn l−ng còng ch¼ng can hÖ g×. Mô nãi xong n»m phôc trªn l−ng H− Tróc. H− Tróc c¶ kinh nãi: - Kh«ng ®−îc! Kh«ng ®−îc! Råi co c¼ng ch¹y liÒn. Thiªn S¬n §ång Mç thi triÓn khinh c«ng ®uæi theo. Lóc nµy H− Tróc ®· luyÖn m«n B¾c Minh ch©n khÝ ®−îc ®Õn n¨m s¸u thµnh. §ång Mç míi ®i tíi c«ng lùc b»ng håi m−êi t¸m tuæi, nªn vÒ khinh c«ng th× mô hiÖn kh«ng b»ng H− Tróc. H− Tróc míi b¨ng m×nh ®i mÊy c¸i ®· bá mô kh¸ xa. §ång Mç la lªn: - TiÓu hßa th−îng kia! H·y quay trë l¹i ®·. H− Tróc dõng b−íc nãi: - TiÓu t¨ng d¾t tay tiÒn bèi nh¶y lªn ngän c©y nhÐ! §ång Mç tøc qu¸ nãi: - Ng−¬i thËt lµ mét ®øa trÎ cùc kú hñ lËu viÓn v«ng, ch¼ng cã chót linh c¬ nµo! HÕt kiÕp nµy ng−¬i còng khã lßng häc ®−îc ®Õn bËc vâ c«ng th−îng thõa. H− Tróc võa quay l¹i th× ®ét nhiªn m¾t hoa lªn. Mét bãng tr¾ng ®øng ng¨n tr−íc mÆt §ång Mç. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Bãng tr¾ng nµy nh− cã nh− kh«ng, ®i lui ®i tíi. Ng−êi ®ã toµn th©n mÆc ®å tr¾ng l¹i gi÷a n¬i nhiÒu tuyÕt thµnh ra chØ thÊy lê mê kh«ng râ. H− Tróc c¶ kinh tiÕn lªn hai b−íc, bçng nghe §ång Mç võa la võa gäi tiÕn vÒ phÝa tr−íc. Bãng tr¾ng khÏ cÊt tiÕng hái: - S− tû! S− tû ë ®©y m¹nh giái ch¨ng? Thanh ©m ng−êi ®µn bµ nµy ªm ¸i vµ uyÓn chuyÓn rÊt dÔ nghe. H− Tróc tiÕn lªn hai b−íc, thÊy ng−êi ¸o tr¾ng th©n h×nh thanh dÎ tha th−ít ®óng lµ ®µn bµ. Nh−ng y che mÆt b»n tÊm kh¨n lôa tr¾ng nªn kh«ng tr«ng râ t−íng m¹o. H− Tróc nghe bµ ta gäi §ång Mç b»ng s− tû th× cho lµ cïng ng−êi mét nhµ vµ §ång Mç ®· cã tay gióp ®ì. Nhµ s− mõng thÇm ch¾c mÈm phen nµy m« ®−îc ng−êi nµy ®Õn hé vÖ sÏ bu«ng tha cho m×nh ®i kh«ng b¾t m×nh ë l¹i n÷a. Nh−ng lóc nhµ s− liÕc m¾t nh×n §ång Mç th× thÊy vÎ mÆt mô ta rÊt kú qu¸i, d−êng nh− kinh h·i d−êng nh− c¨m hËn, râ ra kh«ng hîp ý víi nhau. §ång Mç l¹ng ng−êi ®Õn bªn m×nh H− Tróc la ho¶ng: - Câng ta lªn nói cho mau! H− Tróc vÉn ngËp ngõng: - C¸i ®ã... C¸i ®ã... tiÓu t¨ng ®· nãi lµ kh«ng tiÖn mµ!... §ång Mç c¶ giËn gi¬ tay lªn t¸t mét c¸i vµo mÆt nhµ s− råi la lªn: - Con tiÖn nh©n ®· ®uæi tíi n¬i ®Þnh lµm h¹i ta. Ng−¬i kh«ng tr«ng thÊy hay sao? Mô t¸t kh¸ m¹nh, nöa mÆt H− Tróc s−ng vï. Ng−êi ¸o tr¾ng nãi: - S− tû! S− tû giµ råi mµ vÉn næi c¬n ghen tøc −? Ng−êi ta ®· kh«ng muèn thÕ mµ s− tû cø Ðp buéc ng−êi ta, nµo ®¸nh nµo m¾ng lµ nghÜa lý g×? H− Tróc nghe ng−êi ®µn bµ ¸o tr¾ng nãi n¨ng dÞu dµng, trong lßng xiÕt bao c¶m kÝch. Nhµ s− lÈm bÈm: - Bµ nµy qu¶ lµ ®ång m«n cïng §ång Mç vµ V« Nhai Tö mµ sao tÝnh t×nh ch¼ng gièng chót nµo? Bµ nh· nhÆn «n hoµ, hiÓu t×nh ®¹t lý, kh¸c h¼n §ång Mç. §ång Mç vÉn kh«ng ngít miÖng thóc giôc H− Tróc: - Mau câng ta ch¹y ®i, dêi khái con tiÖn nh©n nµy cµng xa cµng tèt. Ta nhÊt ®Þnh kh«ng quªn lßng tèt cña ng−¬i vµ sÏ cã ngµy träng b¸o. Ng−êi ®µn bµ ¸o tr¾ng vÉn ra vÎ nhµn nh· b×nh th¶n, ®øng yªn mét bªn. Lµn giã nhÑ nhµng lay ®éng xiªm ¸o, tr«ng bµ d¸ng ®iÖu phiªu diªu nh− mét vÞ tiªn n−¬ng. H− Tróc tù hái: - VÞ c« n−¬ng nµy nhón nh−êng nh· nhÆn lµ thÕ, mµ sao §ång Mç ®èi víi c« l¹i ra chiÒu ch¸n ghÐt sî h·i? Bçng nghe ng−êi ®µn bµ ¸o tr¾ng hái: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 15. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - S− tû ¬i! ChÞ em chóng ta h¬n hai chôc n¨m trêi ch−a ®−îc gÆp nhau. B÷a nay t¸i ngé, s− tû ®· ch¼ng h©n hoan th× chí, l¹i cßn hèt ho¶ng bá ®i nghÜa lµm sao? TiÓu muéi tÝnh ra mÊy b÷a nay gÆp dÞp vui mõng cña s− tû ®−îc ph¶n l·o hoµn ®ång. GÇn ®©y l¹i nghe s− tû thu phô kh¸ nhiÒu bän yªu ma quû qu¸i vÒ lµm thñ h¹. TiÓu muéi h»n lo bän chóng nh©n c¬ héi nµy lµm ph¶n nªn ph¶i ®Õn cung Linh Thøu nói Phiªu DiÔu t×m s− tû ®Ó ra tay gióp søc, kh¸ng cù tµ ma, nh−ng l¹i kh«ng t×m thÊy s− tû ë ®ã. §ång Mç thÊy H− Tróc kh«ng chÞu câng m×nh trèn ch¹y, mô ch¼ng biÕt lµm thÕ nµo, vÎ mÆt vÉn h»n häc ®¸p: - §a t¹ tÊm lßng tèt cña ng−¬i. Ng−¬i tÝnh ®óng vµo thêi kú ta ®ang tiªu t¸n ch©n lùc ®Ó phôc håi c«ng phu mµ t×m ®Õn nói Phiªu DiÔu ph¶i ch¨ng lµ ®Ó tr¶ mèi hËn ngµy tr−íc? Nh−ng ng−¬i kh«ng tÝnh ®Õn chuyÖn thÇn xui quû khiÕn cã ng−êi bá ta vµo tói v¶i câng lªn ®Ønh nói. Ng−¬i ®· uæng c«ng vµ «m mèi thÊt väng råi cã ph¶i thÕ ch¨ng, Lý Thu Thuû? B÷a nay, tuy ng−¬i t×m ®−îc ®Õn ®©y nh−ng tiÕc r»ng ®· chËm mÊt mÊy ngµy. HiÖn giê tuy ta kh«ng ®Þch l¹i ng−¬i nh−ng ng−¬i ®õng hßng kh«ng tæn h¬i søc mµ ¨n c¾p ®−îc thÇn c«ng cña ta. Ng−êi ®µn bµ ¸o tr¾ng ®¸p: - Sao s− tû l¹i nãi thÕ? Sau khi tõ biÖt s− tû, tiÓu muéi hµng ngµy vÉn nhí s− tû lu«n lu«n vµ lóc nµo còng muèn ®Õn cung Linh Thøu ®Ó vÊn an. Nh−ng mÊy chôc n¨m tr−íc kia s− tû hiÓu lÇm tiÓu muéi råi trong bông s− tû sinh lßng hoµi nghi vµ mçi lÇn gÆp nhau s− tû ch¼ng hái c¨n do ®· bu«ng lêi tr¸ch m¾ng. TiÓu muéi mét lµ sî s− tû næi nãng, hai lµ sî s− tû ®¸nh ®Ëp, nªn chÇn chê kh«ng d¸m ®Õn th¨m. NÕu s− tû vÉn nghÜ r»ng tiÓu muéi cã ý bÊt l−¬ng ®èi víi s− tû th× s− tû thËt lµ qu¸ ®a t©m. Ng−êi ¸o tr¾ng mét ®iÒu s− tû hai ®iÒu s− tû, nãi n¨ng mét niÒm thñ lÔ l¹i ra chiÒu th©n mËt, kh«ng cã c©u nµo d¸m xóc ph¹m. H− Tróc vèn biÕt tÝnh t×nh §ång Mç cùc kú ngang ng−îc. Chµng ®· tr«ng râ hai ng−êi ®µn bµ nµy mét ng−êi thiÖn mét ng−êi ¸c v× chuyÖn hiÒm khÝch n¨m x−a, kh«ng cÇn nãi y còng biÕt §ång Mç lµ ng−êi cµn rì. §ång Mç tøc giËn nãi: - Lý Thu Thuû! Sù t×nh ®· ®Õn thÕ nµy, b÷a nay ng−¬i cßn ®Õn nãi khÐo ®Ó ch©m chäc ta còng ch¼ng Ých g×! Ng−¬i h·y coi xem c¸i g× ®©y? Nãi xong mô gi¬ tay tr¸i lªn ®Ó ch×a ra c¸i nhÉn s¾t ®eo ë ngãn tay ót ra. Ng−êi ®µn bµ ¸o tr¾ng bçng run lªn, thÊt thanh hái: - §©y lµ c¸i nhÉn s¾t cña ch−ëng m«n... S− tû lÊy ë ®©u ®−îc thÕ? §ång Mç l¹i c−êi ®¸p: - DÜ nhiªn lµ "y" trao l¹i cho ta... Ng−¬i ®· biÕt sao cßn cè hái vÆn? © HQD Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2