intTypePromotion=1

Lục mạch thần kiếm - tập 91

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
64
lượt xem
14
download

Lục mạch thần kiếm - tập 91

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 91', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 91

 1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Håi thø chÝn m−¬i mèt Nh÷ng mèi thï rïng rîn gi÷a ®ång m«n Ng−êi ®µn bµ ¸o tr¾ng ch−ng höng mét l¸t råi hái: - Hõ! Y... sao y l¹i giao nhÉn cho s− tû? NÕu kh«ng ph¶i lµ s− tØ ¨n c¾p th× h¼n lµ ®· c−íp giËt? §ång Mç lín tiÕng nãi: - Lý Thu Thuû! Ch−ëng m«n ph¸i Tiªu Dao truyÒn cho ng−¬i ph¶i quú xuèng ®Ó nghe mÖnh lÖnh. Ng−êi ®µn bµ ¸o tr¾ng tøc Lý Thu Thuû nãi: - Chøc ch−ëng m«n nh©n nµy chÝnh lµ s− tû tù phong cho m×nh hay sao? Ch¾c lµ... ch¾c lµ s− tû ®· ¸m h¹i y ®Ó ¨n c¾p nhÉn. Lý Thu Thuû vèn lµ ng−êi hoµ nh·, nh−ng tõ lóc tr«ng thÊy c¸i nhÉn s¾t, bµ kh«ng khái xóc ®éng vµ trong lêi nãi ®· ra chiÒu nãng n¶y. §ång Mç dâng d¹c hái: - Ng−¬i kh«ng chÞu tu©n theo mÖnh lÖnh cña ch−ëng m«n nh©n vµ muèn ph¶n nghÞch s− m«n, cã ph¶i thÕ kh«ng? §ét nhiªn mét lµn b¹ch quang xÑt qua! Ng−êi §ång Mç tung lªn råi hÊt v¨ng ®i xa! H− Tróc thÊt kinh hái: - Sao vËy? Råi nhµ s− nh×n thÊy trªn mÆt ®Êt tuyÕt ®äng cã vÕt m¸u loang vµ ngãn tay ót cña §ång Mç bÞ chÆt ®øt rít xuèng. C¸i nhÉn ^^^ lÊy ®· bÞ Lý Thu Thuû lÊy ®−îc cÇm trong tay. Nguyªn Lý Thu Thuû dïng thñ ph¸p mau lÑ tuyÖt lu©n chÆt ®øt ngãn tay ót cña §ång Mç råi ®o¹t chiÕc nhÉn. Bµ l¹i phãng ch−ëng hÊt mô b¾n ra xa, cßn bµ dïng thø khÝ giíi g× ®Ó chÆt ngãn tay §ång Mç th× H− Tróc kh«ng nh×n râ ®−îc v× bµ ra tay lÑ qu¸! Bçng nghe Lý Thu Thuû nãi: - §¹i s− tû! S− tû ®· ¸m h¹i y c¸ch nµo, s− tû nãi thËt cho tiÓu muéi nghe ®i! TiÓu muéi ®èi víi s− tû lµ chç t×nh nghÜa th©m träng quyÕt kh«ng lµm chuyÖn g× khã chÞu cho s− tû ®©u. B©y giê Lý Thu Thuû lÊy ®−îc chiÕc nhÉn råi, giäng nãi cña bµ ta trë l¹i rÊt «n tån. H− Tróc kh«ng nhÞn ®−îc n÷a, lªn tiÕng nãi: - Hai vÞ ®· lµ chç s− tû muéi cïng m«n ph¸i, sao l¹i ra tay ®éc ®Þa ®Õn thÕ? V« Nhai Tö l·o tiªn sinh nhÊt quyÕt kh«ng bÞ §ång Mç giÕt chÕt ®©u. TiÓu t¨ng lµ ng−êi xuÊt gia ch¼ng khi nµo nãi dèi thÝ chñ ®©u... Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Lý Thu Thuû quay sang hái H− Tróc: - T¹i h¹ kh«ng d¸m! Xin hái ®¹i s− ph¸p hiÖu lµ g×? Ngµi xuÊt gia ë b¶o tù nµo? T¹i sao l¹i biÕt danh hiÖu s− huynh cña t¹i h¹? H− Tróc ®¸p: - TiÓu t¨ng ph¸p danh lµ H− Tróc, ®Ö tö chïa ThiÕu L©m. Cßn viÖc V« Nhai Tö l·o tiªn sinh... nãi ra dµi qu¸... Nhµ s− ch−a døt lêi th× ®ét nhiªn Lý Thu Thuû phÊt tay ¸o mét c¸i, hai ®Çu gèi nhµ s− chïn l¹i råi c¶m thÊy tª nhøc, khÝ huyÕt trong ng−êi bçng ch¹y ng−îc ®−êng. Nhµ s− ng· l¨n ra kªu lªn: - Trêi ¬i! ThÝ chñ lµm g× thÕ? TiÓu t¨ng cã ®iÒu g× ®¾c téi víi thÝ chñ ®©u, sao l¹i ra tay ®¸nh tiÓu t¨ng bÞ th−¬ng? Lý Thu Thuû mØm c−êi ®¸p: - TiÓu s− phô ®· lµ cao t¨ng ph¸i ThiÕu L©m, t¹i h¹ ch¼ng qua muèn thö c«ng lùc mét chót mµ th«i! Hõ! TÐ ra tiÕng t¨m ph¸i ThiÕu L©m lõng lÉy lµ thÕ mµ cao t¨ng ph¸i nµy chØ cã thÕ th«i −? H− Tróc nh×n qua tÊm m¹ng che trªn mÆt Lý Thu Thuû th× thÊy nÐt mÆt bµ ta ph¶ng phÊt nh− mét thiÕu phô ngoµi bèn m−¬i tuæi. CÆp l«ng mµy rÊt xinh, nh−ng trªn m¸ d−êng nh− cã mÊy ngÊn m¸u l¹i tùa hå nh− cã vÕt sÑo n÷a. Nhµ s− nh×n kh«ng râ nªn trong lßng cµng khñng khiÕp. H− Tróc ®¸p: - TiÓu t¨ng lµ mét hoµ th−îng kÐm cái nhÊt t¹i chïa ThiÕu L©m. TiÒn bèi ch¼ng nªn lÊy mét m×nh tiÓu t¨ng lµ kÎ v« dông mµ m¹t s¸t tÖ ph¸i. Lý Thu Thuû kh«ng nãi g× víi nhµ s− n÷a, tõ tõ ®Õn bªn §ång Mç lªn giäng án thãt: - S− tû ¬i! MÊy n¨m nay nhí s− tû biÕt chõng nµo! Trêi ®· më m¾t cho tiÓu muéi cßn ®−îc gÆp mÆt s− tû mét lÇn. Tr−íc kia s− tû ®èi ®·i víi tiÓu muéi tö tÕ qu¸! TiÓu muéi ngµy ®ªm vÉn ghi nhí trong lßng... §ét nhiªn mét lµn b¹ch quang loÐ ra, §ång Mç ró lªn mét tiÕng bi th¶m råi l¨n trªn mÆt ®Êt ®©y tuyÕt phñ m¸u ch¶y thµnh vòng. Ch©n tr¸i §ång Mç ®· bÞ chÆt ®øt l×a khái m×nh. H− Tróc thÊy thÕ kinh h·i v« cïng. Nhµ s− c¶ giËn qu¸t hái: - §· lµ chç ®ång m«n mµ tû muéi... sao thÝ chñ l¹i nhÉn t©m h¹ thñ ®Õn thÕ ®−îc? ThÝ chñ... thÝ thñ thËt lµ d· man kh«ng b»ng gièng cÇm thó. Lý Thu Thuû tõ tõ quay ®Çu l¹i, bµ kÐo tÊm kh¨n lªn, ®Ó lé bé mÆt tr¸i xoan tr¾ng nân nµ. H− Tróc võa nh×n thÊy ®· la lªn mét tiÕng kinh ng¹c, trèng ngùc ®¸nh th×nh thÞch. MÆt bµ bÞ kiÕm th−¬ng hai vÖt ngang hai vÖt däc thµnh h×nh ch÷ "Tinh". VÕt kiÕm th−¬ng ®· lµm cho m¾t bªn ph¶i bµ låi ra ngoµi, miÖng bªn tr¸i mÐo xÖch ®i. Bé mÆt rÊt xinh ®Ñp biÕn thµnh xÊu xa, khñng khiÕp. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Lý Thu Thuû nãi: - Nh÷ng n¨m tr−íc kia cã kÎ dïng mòi kiÕm v¹ch vµo mÆt t¹i h¹ ®Õn nçi thÕ nµy. TiÓu s− phô chïa ThiÕu L©m thö nghÜ xem cã nªn tr¶ thï hay kh«ng? Lý Thu Thuû nãi xong l¹i tõ tõ kÐo tÊm kh¨n xuèng che mÆt. H− Tróc hái l¹i: - §©y cã ph¶i lµ §ång Mç ®· tµn h¹i thÝ chñ kh«ng? Lý Thu Thuû ®¸p: - TiÓu s− phô thö hái l¹i y xem. §ång Mç tuy bÞ chÆt ch©n m¸u ch¶y ra nh− suèi mµ mô vÉn kh«ng chÕt ngÊt, lªn tiÕng ®¸p: - §óng råi! ChÝnh ta ®· v¹ch vµo mÆt nã. N¨m ta 26 tuæi, luyÖn c«ng s¾p ®Õn ngµy thµnh tùu, cã thÓ lµm cho ng−êi ta cao lín lªn nh− nh÷ng ng−êi ®µn bµ th«ng th−êng. Nh−ng råi ta bÞ nã h·m h¹i lµm cho th©n thÓ liÖt b¹i. VËy ta hái ng−¬i mèi th©m thï nµy cã nªn b¸o hay kh«ng? H− Tróc ng−íc m¾t nh×n Lý Thu Thuû vµ nghÜ thÇm: - NÕu lêi §ång Mç qu¶ ®óng sù thùc th× Lý Thu Thuû lµ ng−êi g©y ¸c nghiÖt tr−íc. §ång Mç l¹i nãi: - B÷a nay ta ®· lät vµo tay mi th× cßn nãi g× n÷a? Cßn vÞ tiÓu hoµ th−îng ®©y lµ b¹n vong niªn víi V« Nhai Tö. Mi kh«ng ®−îc ®éng ®Õn mét sîi l«ng cña nhµ s−. NÕu mi cµn rì th× y quyÕt kh«ng tha ®©u. Lý Thu Thuû thë dµi ®¸p: - S− tû! S− tû ®· lín tuæi h¬n mµ l¹i th«ng minh h¬n tiÓu muéi. Nh−ng b÷a nay s− tû muèn g¹t tiÓu muéi kh«ng ph¶i lµ chuyÖn dÔ ®©u. S− tû ®· nãi y... y hiÖn nay h·y cßn trªn thÕ gian th× c¸i nhÉn s¾t nµy sao l¹i lät vµo tay s− tû ®−îc? VÞ tiÓu s− phô nµy ®èi víi tiÓu muéi ®· kh«ng thï kh«ng o¸n, v¶ tiÓu muéi vèn lµ ng−êi nh¸t gan, ch¼ng bao giê d¸m g©y thï víi ph¸i ThiÕu L©m lµ Th¸i S¬n lµ sao B¾c §Èu trong vâ l©m. TiÓu muéi kh«ng lµm cho nhµ s− bÞ th−¬ng ®©u. S− tû ®õng ng¹i g× hÕt. TiÓu muéi cã mang theo hai viªn Cöu chuyÒn hïng xµ hoµn, xin mêi s− tû uèng vµo cho vÕt th−¬ng ®õng ch¶y m¸u n÷a. H− Tróc nh×n tay bµ ta, nh÷ng ngãn tay th¸p bót rÊt xinh x¾n ®ang cÇm hai viªn thuèc vµng khÌ, gièng hÖt nh− thuèc mµ ¤ l·o ®¹i uèng lóc tr−íc. Nhµ s− lÈm bÈm: - Thiªn ®¹o tuÇn hoµn, cuéc b¸o øng thËt mau lÑ, ng−êi ta ph¶i khiÕp sî. Bçng thÊy Thiªn S¬n §ång Mç la lªn: - TiÓu hoµ th−îng! Ng−¬i phãng m¹nh ch−ëng vµo ®Ønh ®Çu cho ta chÕt ®i, ®õng ®Ó cho ta ph¶i chÞu nh÷ng sù ®au ®ín nhôc nh· cña con tiÖn nh©n nµy n÷a. Lý Thu Thuû c−êi nãi: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - VÞ tiÓu hoµ th−îng ®ã mÖt l¾m råi. B©y giê y cÇn n»m dµi ra ®Ó nghØ ng¬i mét chót. Thiªn S¬n §ång Mç biÕt lµ Lý Thu Thuû ®· ®iÓm huyÖt H− Tróc b»ng phÐp "Hµn tô ph¸t huyÖt" ®Ó kiÒm chÕ y råi, mô tøc qu¸, trong ngùc ®au nhãi lªn. Lý Thu Thuû l¹i nãi: - S− tû ¬i! S− tû cã hai ch©n, b©y giê mét ch©n dµi mét ch©n ng¾n ^^^ tr«ng thÊy khã coi qu¸. Mét vÞ mü nh©n nh− s− tû mµ mét bªn cao mét bªn thÊp th× ho¸ ra mü nh©n lÖch vai, tÊt "y" kh«ng khái ch¸n ghÐt, vËy ®Ó tiÓu muéi thanh to¸n lµm cho hai ch©n s− tû b»ng nhau. Bµ võa døt lêi, mét ¸nh b¹ch quang loÐ lªn, trong tay bµ cÇm mét thø khÝ giíi. LÇn nµy H− Tróc tr«ng râ trong tay Lý Thu Thuû cÇm mét l−ìi ®ao truû thñ. L−ìi truû thñ nµy d−êng nh− chÕ b»ng thuû tinh vµ cã thÓ tr«ng suèt qua ®−îc. Lý Thu Thuû cè kÐo dµi cuéc khñng khiÕp ®Ó hµnh h¹ §ång Mç cho bâ ghÐt, nªn bµ ta kh«ng ra tay mau lÑ. Bµ cÇm l−ìi truû thñ gi¬ lªn gi¬ xuèng tr−íc ch©n ph¶i §ång Mç. H− Tróc tøc qu¸ lÈm bÈm: - Mô nµy thiÖt lµ tµn nhÉn. Nhµ s− lßng cµng khÝch ®éng. B¾c Minh ch©n khÝ trong th©n thÓ cµng x«ng lªn m¹nh vµ lËp tøc y c¶m thÊy hai ch©n m×nh tù gi¶i khái huyÖt ®¹o, hµnh ®éng kh«ng bÞ trë ng¹i g× n÷a. H− Tróc kh«ng kÞp nghÜ g× thªm, x«ng l¹i phÝa tr−íc, ½m §ång Mç lªn, h−íng vÒ phÝa ®Ønh nói mµ ch¹y. Lóc Lý Thu Thuû dïng kü thuËt "Hµn tô phÊt huyÖt" hÊt ng· H− Tróc, bµ ta ph¸t gi¸c ra vâ c«ng nhµ s− rÊt tÇm th−êng, nªn ch¼ng coi vµo ®©u råi bá mÆc nhµ s− n»m ®ã kh«ng ®Ó ý tíi n÷a quay l¹i hµnh h¹ §ång Mç. Lý Thu Thuû muèn ®Ó nhµ s− n»m chøng kiÕn cuéc hµnh h¹ tµn ¸c vµ cho r»ng trong tr−êng hîp cã thªm mét ng−êi bµng quan th× sù hµnh h¹ cña m×nh míi t¨ng thªm mÊy phÇn høng thó. Bµ ta ®Þnh bông chê ®Õn lóc sau cïng míi h¹ s¸t nhµ s− bÞt miÖng. Ngê ®©u nhµ s− ®em ch©n lùc m×nh gi¶i khai míi ®−îc huyÖt ®¹o. Trong thêi gian chíp nho¸ng nµy, Lý Thu Thuû kh«ng kÞp ®Ò phßng, ®Ó H− Tróc bÊt th×nh l×nh «m ®−îc §ång Mç ch¹y xa tíi n¨m s¸u tr−îng. Lý Thu Thuû r¶o b−íc ®uæi theo, c−êi nãi: - TiÓu s− phô! S− phô bÞ s− tû cña t¹i h¹ lµm cho mª mÈn t©m thÇn råi ch¨ng? S− tû t¹i h¹ lµ ng−êi nguyÖt thÑn hoa nh−êng nh−ng ®· thµnh bµ cô chÝn m−¬i s¸u tuæi råi ®ã, chø kh«ng ph¶i lµ mét vÞ c« n−¬ng m−êi b¶y m−êi t¸m ®©u nhÐ. Bµ ta û m×nh cã b¶n l·nh cao c−êng, ch¼ng coi vµo ®©u vµ cho lµ chØ trong kho¶nh kh¾c sÏ ®uæi kÞp. Bµ ta võa ®uæi võa nghÜ: VÞ tiÓu s− phô nµy ch¼ng cã b¶n lÜnh chi ®¸ng kÓ. Dï y luyÖn c«ng ngay tõ ngµy cßn ë trong bµo thai th× ®Õn giê bÊt qu¸ míi ®−îc h¬n hai chôc n¨m c«ng lùc mµ th«i! Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Lý Thu Thuû vèn biÕt néi c«ng ph¸i ThiÕu L©m ph¸t triÓn rÊt chËm ch¹p, cµng luyÖn l©u ngµy th× c«ng lùc cµng tinh th©m. Lóc b¾t ®Çu khëi luyÖn tõ m−êi tuæi cho ®Õn hai m−¬i tuæi, c«ng lùc ch−a cã g× ®¸ng kÓ. Bµ ta cã ngê ®©u H− Tróc ch¹y rÊt lÑ. HuyÕt m¹ch cµng chuyÓn ®éng mau th× B¾c Minh ch©n khÝ cµng ph¸t huy rÊt nhiÒu. Hai ng−êi c¸ch nhau chõng n¨m s¸u tr−îng mµ thuû chung Lý Thu Thuû vÉn kh«ng ®uæi kÞp H− Tróc. ChØ trong kho¶nh kh¾c Lý Thu Thuû ®· theo s−ên non thoai tho¶i ®uæi ®−îc ®Õn mét dÆm mµ vÉn kh«ng kÞp. Bµ võa kinh ng¹c võa tøc giËn la gäi: - TiÓu s− phô! NÕu tiÓu s− phô kh«ng chÞu dõng b−íc cø ch¹y hoµi th× t¹i h¹ sÏ phãng ch−ëng lùc ®¸nh cho tiÓu s− phô bÞ th−¬ng ®ã. §ång Mç biÕt ch−ëng lùc cña s− muéi m×nh biÕn ¶o kh«n l−êng, ch¾c ch¾n H− Tróc kh«ng thÓ chèng cù næi. Mô chØ phãng vµi ph¸t ch−ëng lµ H− Tróc sÏ mÊt m¹ng ngay, råi m×nh còng lät vµo tay h¾n. §ång Mç nghÜ vËy liÒn nãi: - TiÓu s− phô! §a t¹ ng−¬i cã lßng tèt cøu ta, nh−ng con tiÖn nh©n kia thËt lµ ghª gím! Chóng ta kh«ng ®Þch næi h¾n ®©u! Ng−¬i... ng−¬i hÊt ta xuèng khe nói, cã khi v× thÕ mµ h¾n kh«ng s¸t h¹i ng−¬i n÷a. H− Tróc ®¸p: - Kh«ng thÓ nµo thÕ ®−îc. Nhµ s− chØ nãi cã bÊy nhiªu tiÕng mµ ch©n khÝ ®· tiÕt ra, ch¹y chËm l¹i mét chót, nªn Lý Thu Thuû ®uæi ®Õn n¬i. §ét nhiªn nhµ s− thÊy sau l−ng cã giã l¹nh tùa hå nh− mét khèi b¨ng lín ®Ì vµo da thÞt m×nh. TiÕp theo ng−êi nhµ s− lao ®i råi kh«ng sao g−îng l¹i ®−îc n÷a, ®Ó m×nh rít xuèng khe nói. Nhµ s− biÕt r»ng Lý Thu Thuû dïng ch−ëng lùc ©m hµn. Nh−ng hai tay vÉn «m chÆt §ång Mç, ®Ó ng−êi rít xuèng vùc th¼m vµ la thÇm: - Rít xuèng ®©y th× sÏ tan x−¬ng n¸t thÞt ra nh− mét ®èng bïn. Lóc H− Tróc ®ang ^^^, nhµ s− cßn v¨ng v¼ng nghe tiÕng Lý Thu Thuû ®øng trªn nói nãi väng xuèng: - Chao «i! Ta ra tay nÆng qu¸. ThÕ lµ tiÖn nghi cho mô mÊt råi. Nguyªn ngän nói nµy cã mét c¸i ngßi côt, v× trªn mÆt ngßi tuyÕt phñ che lÊp kh«ng râ dÊu vÕt g×. Lý Thu Thuû phãng ch−ëng ®¸nh ®Þnh bông chØ lµm cho H− Tróc ng· ra råi n¾m lÊy §ång Mç dïng nh÷ng ph−¬ng ph¸p cùc kú tµn ¸c ®Ó hµnh h¹ mô. Kh«ng ngê ch−ëng võa phãng ra, H− Tróc tr−ît ch©n trªn mÆt tuyÕt råi c¶ nhµ s− lÉn §ång Mç rít c¶ xuèng khe nói. Lý Thu Thuû tuy giÕt chÕt §ång Mç ®Ó röa hËn, nh−ng thÊy mô chÕt mét c¸ch dÔ dµng th× cuéc b¸o thï cña m×nh kh«ng ®−îc thÝch thó cho l¾m nªn bµ ta cßn tiÕc rÎ. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Lóc H− Tróc rít xuèng thÊy ng−êi m×nh ch¬i v¬i, kh«ng tù ^^^ ®−îc, ®µnh ®Ó cho ng−êi tuét th¼ng xuèng. Bªn tai nhµ s− nghe tiÕng giã vï vï. Tuy kho¶ng thêi gian chíp nho¸ng nµy ch¼ng cã bao l©u mµ nhµ s− t−ëng chõng nh− mét thêi gian dµi v« tËn. Nhµ s− m¾t cßn nh×n thÊy lµn tuyÕt tr¾ng xo¸ trªn s−ên nói ^^^ ng−êi m×nh ®ang nhµo xuèng th× yªn trÝ r»ng m×nh gieo ng−êi vµo ®©y lµ hÕt ®êi. M¾t nhµ s− bçng hoa lªn v× nh×n thÊy trong ®¸m tuyÕt cã mét chÊm ®en ®ang tõ tõ chuyÓn ®éng. Nhµ s− kh«ng kÞp nh×n kü th× ng−êi m×nh ®· gieo gÇn xuèng ®Õn ®Êt. BÊt th×nh l×nh cã tiÕng ng−êi hái: - Ai? Råi mét luång c−êng lùc ®ét nhiªn ®−a ngang ra ch¹m vµo l−ng H− Tróc. H− Tróc ng−êi ch−a chÊm ®Êt ®· b¾n chªnh chÕch ra. Nhµ s− giËt m×nh liÕc nh×n thÊy ng−êi ra tay võa ®Èy m×nh lµ Mé Dung Phôc. H− Tróc véi la lªn: - §ãn lÊy nµy! Nhµ s− toan vËn k×nh lùc ®Ó liÖng §ång Mç ra. Nªn biÕt r»ng H− Tróc tõ trªn s−ên nói cao tr¨m tr−îng rít xuèng m−êi phÇn ch¾c chÕt c¶ m−êi. Nhµ s− chît thÊy Mé Dung Phôc ®øng bªn liÒn muèn qu¨ng §ång Mç cho y ®ãn lÊy ®Ó cøu m¹ng cho mô. Ngê ®©u Mé Dung Phôc thÊy hai ng−êi tõ trªn ngän nói tÐ nhµo xuèng liÒn ra chiªu "®Èu chuyÓn tinh di" khiÕn cho søc m¹nh rít xuèng gi¶m ®i qu¸ nöa vµ ®æi chiÒu ®ang ®©m th¼ng xuèng cho t¹t ngang ra. Luång lùc ®¹o nµy m·nh liÖt v« cïng. H− Tróc tuy muèn liÖng §ång Mç ra nh−ng bÞ luång c−êng lùc ®Ì Ðp nªn kh«ng thÓ tung §ång Mç ra ®−îc. Nhµ s− ®ang lóc ngÇn ngõ mét gi©y th× ng−êi ®· bay ra m−êi mÊy tr−îng råi l¹i rít xuèng. §ét nhiªn ch©n nhµ s− ®¸p vµo mét vËt g× rÊt mÒm nhòn vµ n¶y lªn, khiÕn cho nhµ s− l¹i b¾n lªn kh«ng. Nhµ s− trong lßng kinh h·i vµ rÊt lÊy lµm kú dÞ la ho¶ng: - C¸i g× ®ã? H− Tróc ®Ó ý nh×n th× ra mét tay nhµ s− thÊp lñn thñn mµ bÐo chïn bÐo chôt, ng−êi trßn ñng nh− qu¶ bãng n»m l¨n ra ®ã. Râ rµng lµ Tam TÜnh hoµ th−îng. Nhµ s− trßn ñng lµ con ng−êi qu¸i dÞ nªn mçi lÇn y ph¹m thanh quy th× trong chïa ThiÕu L©m ch¼ng ai lµ kh«ng biÕt. ChuyÖn ngÉu nhiªn nµy thËt lµ kú l¹! H− Tróc lóc rít xuèng ®¸p hai ch©n vµo bông y, ®¸ng lý Tam TÜnh lËp tøc vì bông lßi ruét chÕt liÒn. Nh−ng may mµ da bông y hÊt ra ®−îc. Còng nhê thÕ ma hai ch©n H− Tróc kh«ng ®Õn nçi bÞ g·y n¸t. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung H− Tróc bÞ hÊt v¨ng ra kh«ng tù chñ ®−îc, ng−êi y ®ang l¬ löng th× cã tiÕng la: - C−u Ma TrÝ! §¹i s− ®ãn lÊy "qu¶ bãng ng−êi" ®ã! H− Tróc nghØnh vÒ phÝa ph¸t ra tiÕng gäi bÊt gi¸c hån vÝa lªn m©y. V× ng−êi ®ã chÝnh lµ Tinh Tó l·o qu¸i §inh Xu©n Thu. H− Tróc ch¾c §inh Xu©n Thu tr«ng thÊy m×nh t¸t h¹ ®éc thñ ngay. Nhµ s− véi «m §ång Mç sang tay tr¸i, cßn tay ph¶i gi¬ lªn tr−íc ngùc ®Ó che chë chç nguy hiÓm. Gi÷a lóc Êy §inh Xu©n Thu ®· phãng ch−ëng ra. H− Tróc còng vung ch−ëng ra chèng ®ì. B©y giê B¾c Minh ch©n khÝ cña nhµ s− ®· cã ®Õn n¨m s¸u thµnh c«ng lùc. Hai ch−ëng võa ch¹m nhau, §inh Xu©n Thu rung ng−êi lªn lïi l¹i mét b−íc. MiÖng l·o la lªn mét tiÕng: "Chµ!" Ch−ëng lùc hïng hån nµy kh«ng lµm cho H− Tróc bÞ th−¬ng mµ chØ nÈy ng−êi y lªn kh«ng, ch¬i v¬i kh«ng ®¹p vµo ®©u ®−îc. §inh Xu©n Thu l¹i phãng ra mét ch−ëng n÷a. Ng−êi H− Tróc tùa hå mòi tªn l×a khái d©y cung rít nhanh xuèng. Bçng nghe mét thanh ©m hoµ nh· gäi: - A di ®µ PhËt! Chît thÊy mét nhµ s− trÎ vÎ mÆt hiÒn hoµ t−íng m¹o trang nghiªm phãng ch−ëng ®¸nh ra. H− Tróc lµ mét ®Ö tö nhµ PhËt rÊt thµnh kÝnh. Tuy ng−êi y ®ang l¬ löng trªn kh«ng mµ vÉn gi¬ mét c¸nh tay lªn tuyªn PhËt hiÖu nãi: - A di ®µ PhËt! §¹i s− phô tõ bi! Nhµ s− c¶m thÊy mét luång lùc ®¹o tuy hoµ mµ bao la réng r·i cho m×nh c¬ héi nghÑt thë. Nh−ng toµn th©n c¶m thÊy Êm ¸p dÔ chÞu. H− Tróc còng vung ch−ëng ra ®Ó chèng l¹i. Hai luång ch−ëng lùc gÆp nhau, ng−êi nhµ s− l¹i tung lªn trªn kh«ng. Nhµ s− cßn nghe ra tiÕng ng−êi hái: - B©y giê lµm thÕ nµo? B©y giê lµm thÕ nµo? Råi thanh ©m mét n÷ lang ®¸p l¹i: - C¸i trß lÊy ng−êi lµm khÝ giíi th× chØ cã m«n vâ cña nhµ hä Diªm ë phñ Th¸i Nguyªn. Nh−ng nhµ s− nµy c«ng lùc b¶n th©n kh«ng ph¶i tÇm th−êng. Y ë trªn kh«ng mµ vÉn biÕn chiªu th× kh¸c víi chiªu thøc "Nh©n h×nh kim c−¬ng chØ" cña nhµ hä Diªm nhiÒu. §oµn c«ng tö! Ta còng kh«ng biÕt ®èi phã c¸ch nµo. Cã ®iÒu c«ng tö chí nªn thi triÓn Lôc M¹ch ThÇn KiÕm ®Ó ®¸nh nhµ s−, lì ra y mÊt m¹ng th× téi nghiÖp! Hai ng−êi ®ang nãi chuyÖn ®©y tøc lµ §oµn Dù vµ V−¬ng Ngäc YÕn. V−¬ng Ngäc YÕn tuy nãi rÊt mau vµ nãi ®−îc kh¸ nhiÒu mµ vÉn cßn ch−a hÕt th× ng−êi H− Tróc ®· tung vÒ phÝa §oµn Dù. §oµn Dù la lªn: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - TiÓu s− phô! T¹i h¹ kh«ng lµm cho s− phô bÞ th−¬ng ®©u! Råi gi¬ tay ra toan ½m lÊy H− Tróc. V−¬ng Ngäc YÕn víi nh¾c §oµn Dù: - ThÕ ®Èy l¹i rÊt hung m·nh, kh«ng nªn ®ãn tiÕp theo bÒ chÝnh diÖn. Nh−ng §oµn Dù ngoµi m«n L¨ng ba vi bé ch¼ng hiÓu mét m«n vâ c«ng nµo kh¸c. Cßn m«n Lôc M¹ch ThÇn KiÕm cã lóc dïng ®−îc, l¹i cã lóc kh«ng hiÖu nghiÖm. VËy còng kh«ng thÓ kÓ lµ mét m«n vâ cña chµng. Huèng chi m«n Lôc M¹ch ThÇn KiÕm l¹i dïng ch©n khÝ ®Ó ®¸nh ng−êi bÞ th−¬ng th× kh«ng thÓ sö dông ®Ó ®ì cho H− Tróc ®−îc. Chµng nghe V−¬ng Ngäc YÕn h«, liÒn di chuyÓn th©n h×nh sö dông phÐp "L¨ng Ba vi bé". Gi÷a lóc Êy, H− Tróc cïng §ång Mç l¹i nh¾m ®óng l−ng chµng mµ ®¸p xuèng. §oµn Dù nghÜ thÇm: - ThÕ nµy th× háng bÐt! Chµng liÒn gia t¨ng c−íc lùc ch¹y vÒ phÝa tr−íc. VÒ c¸c m«n vâ c«ng kh¸c tuy chµng ch¼ng hiÓu tý g×, nh−ng vÒ phÐp L¨ng ba vi bé th× chµng l¹i tinh thôc v« cïng! Trong kho¶ng thêi gian chíp nho¸ng nµy, §oµn Dù c¶m thÊy trªn l−ng bÞ ®Ì Ðp c¬ hå nghÑt thë. Nh−ng mçi lÇn cÊt b−íc ch©n, luång lùc ®¹o trªn l−ng l¹i gi¶m bít dÇn ®i. Cµng cø thÕ ch¹y lu«n mét lóc h¬n ba chôc b−íc. H− Tróc tõ trªn l−ng §oµn Dù nhÑ nhµng tuét xuèng. H− Tróc cïng §ång Mç tõ trªn cao mÊy tr¨m tr−îng rít xuèng, ®Çu tiªn ®−îc Mé Dung Phôc ra chiªu "§Èu chuyÓn tinh di" l¸i chÕch ®i ®· gi¶m søc m¹nh ®−îc mét phÇn. KÕ ®ã lµn da bông nhµ s− Tam TÜnh hÊt lªn, sau ®−îc §inh Xu©n Thu vµ C−u Ma TrÝ ®Èy qua ®Èy l¹i. Cuèi cïng ®−îc §oµn Dù câng trªn l−ng ch¹y quanh quÈn theo ®−êng vßng vÌo ®Õn n¨m lÇn míi h¹ xuèng ®Êt nªn ch¼ng bÞ th−¬ng chót nµo. H− Tróc ®øng th¼ng ng−êi lªn tá lêi c¶m t¹ nãi: - Xin c¶m ¬n c¸c vÞ ®· cøu cho! Bçng thÊy cã tiÕng thë dµi tõ trªn s−ên nói väng xuèng. §ång Mç tõ lóc bÞ chÆt ch©n, tuy mÊt m¸u nhiÒu, nh−ng thÇn trÝ vÉn tØnh t¸o. Mô võa nghe tiÕng thë dµi ®· kinh h·i nãi: - Nguy råi! Con tiÖn nh©n l¹i ®uæi tíi n¬i. Ch¾c lµ nã cè t×m cho thÊy thi thÓ m×nh ®Ó chÆt lµm mu«n ®o¹n míi h¶ giËn. Ch¹y mau ®i! Ch¹y mau ®i! H− Tróc nghÜ ®Õn Lý Thu Thuû lßng d¹ ®éc ¸c, thñ ®o¹n tµn nhÉn, th× l¹i sî cuèng cuång. Nhµ s− véi «m xèc §ång Mç lªn nh»m ch¹y vµo trong rõng. C−u Ma TrÝ tr«ng bÒ ngoµi thÊy mô ®ang ®é xu©n xanh mµ l¹i xinh ®Ñp. Nh−ng lóc nµy mô n»m co róm trong lßng H− Tróc nªn l·o kh«ng tr«ng râ ng−êi mô thÊp lïn bÐ nhá. L·o cho ngay lµ nhµ s− d¾t g¸i ®Ñp ch¹y trèn, liÒn lín tiÕng h«: - A di ®µ PhËt! Mét nhµ s− chïa ThiÕu L©m kh«ng gi÷ quy luËt tu hµnh, ®i c−ìng ®o¹t phô n÷ nhµ l−¬ng thiÖn. §inh Xu©n Thu qu¸t lªn nh− sÊm: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Th»ng träc con kia! Mi ®· xÐo chÕt mét vÞ hoµ th−îng chïa ThiÕu L©m... ta ph¶i rãc x−¬ng, lét da mi míi ®−îc! L·o phãng ng−êi ch¹y nh− bay ®uæi theo. Mé Dung Phôc võa phãng ch−ëng ra võa nãi: - §inh l·o tiªn sinh! Tiªn sinh cïng ta ch−a ph©n th¾ng b¹i, muèn nh©n c¬ héi nµy ®Ó chuån ®i ph¶i kh«ng? §inh Xu©n Thu tøc giËn nãi: - Thói l¾m! Cã lµ con rïa míi toan bá trèn! L·o ®Ò tô ch©n lùc, phãng ch−ëng nh»m Mé Dung Phôc ®¸nh tr¶. Lý Thu Thuû theo s−ên nói ch¹y xuèng, tuy khinh c«ng bµ mau lÑ v« cïng, nh−ng so víi H− Tróc rít th¼ng xuèng th× b× thÕ nµo ®−îc. Thùc ra bµ cßn c¸ch rÊt xa, nh−ng H− Tróc trong lßng sî h·i qu¸, kh«ng d¸m dõng l¹i chót nµo. H− Tróc ch¹y ®i ®−îc h¬n mét tr¨m dÆm n÷a, §ång Mç ®ét nhiªn b¶o nhµ s−: - Ng−¬i bu«ng ta xuèng, xÐ ¸o buéc vÕt th−¬ng l¹i, ®õng ®Ó cã vÕt m¸u cho ®Þch nh©n biÕt ®−êng mµ theo dâi. Ng−¬i l¹i ®iÓm vµo hai huyÖt ®¹o "Hoµn Khiªu" vµ "Thõa Phï" ba c¸i cho m¸u ng−ng ch¶y ra n÷a. H− Tróc ®¸p: - V©ng. Råi lµm theo lêi mô. Nhµ s− vÉn ®Ó ý l¾ng tai nghe xem Lý Thu Thuû cã ®éng tÜnh g× kh«ng. §ång Mç mãc trong bäc ra mét viªn thuèc s¾c vµng uèng ngay råi nãi: - Con tiÖn nh©n kia ®èi víi ta cã mét mèi thï s©u tùa bÓ. ThÕ nµo h¾n còng kh«ng chÞu bu«ng tha ®©u. Ta cßn ph¶i b¶y m−¬i hai ngµy n÷a míi hoµn nguyªn ®−îc. Lóc ®ã th× kh«ng cßn sî g× h¾n. Nh−ng trong b¶y m−¬i hai ngµy nµy, ta trèn ®©u cho ®−îc b©y giê? Råi mô lÈm bÈm mét m×nh: - B©y giê chØ cßn c¸ch Èn m×nh trong chïa ThiÕu L©m lµ hay h¬n hÕt. Mô nãi ®Õn ®©y, H− Tróc nghe tiÕng sî qu¸ giËt nÈy m×nh lªn. §ång Mç tøc giËn nãi: - G· hoµ th−îng chÕt ®©m nµy! Lµm sao mµ ng−¬i ph¶i sî ®Õn thÕ? Tõ ®©y ®Õn chïa ThiÕu L©m ®−êng xa ngµn dÆm, lµm sao mµ tíi ®ã ®−îc? Råi mô nghiªng ®Çu ®i nãi: - ë ®©y ®i th¼ng vÒ phÝa T©y, chØ cßn h¬n tr¨m dÆm n÷a lµ ®Õn n−íc T©y H¹. Con tiÖn nh©n kia cã mèi quan hÖ s©u xa víi n−íc nµy. NÕu h¾n ra lÖnh cho hÕt th¶y nh÷ng cao thñ trong NhÊt phÈm ®−êng chia ng¶ ®i lïng bän ta th× khã mµ tr¸nh khái ®éc thñ cña chóng. TiÓu hoµ th−îng! Ng−¬i tÝnh chóng ta trèn ®i ®©u cho ph¶i? H− Tróc ®¸p: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Chóng ta h·y l¸nh m×nh trong nh÷ng s¬n ®éng t¹i n¬i rõng s©u nói th¼m th× trong vßng b¶y t¸m chôc ngµy vÞ tÊt lÖnh s− muéi ®· t×m ®−îc ®Õn n¬i. §ång Mç nãi: - Ng−¬i ch¼ng biÕt cãc g× c¶. Con tiÖn nh©n ®ã mµ kh«ng t×m ®−îc chóng ta th× nhÊt ®Þnh nã ®Õn n−íc T©y H¹ gäi ®µn chã s¨n h¬n b¶y ngµn con chã ngao thÝnh mòi v« cïng, bÊt luËn chóng ta nÊp ë ®©u th× ®µn sóc sinh ®ã còng t×m ®−îc l«i vÒ. H− Tróc nãi: - VËy th× chóng ta ch¹y vÒ ng¶ §«ng Nam, cµng xa n−íc T©y H¹ chõng nµo cµng tèt chõng Êy. §ång Mç h¾ng giäng nãi: - Con tiÖn nh©n kia rÊt nhiÒu tai m¾t. Ng¶ §«ng Nam ch¾c thÞ ®· bè trÝ rÊt nhiÒu ng−êi ngùa. Mô trÇm ng©m mét chót råi ®ét nhiªn vç tay nãi tiÕp: - TiÓu hoµ th−îng ¬i! §−îc råi! ThÕ cê bÝ hiÓm b÷a tr−íc ng−¬i ph¸ ®−îc ®ã, n−íc ®Çu tiªn tuyÖt diÖu ë chç nµo? H− Tróc ®ang gÆp lóc v« cïng nguy ngËp, cßn ®Çu ãc nµo mµ nghÜ ®Õn c¸ch b×nh luËn thÕ cê. Nhµ s− liÒn ®¸p: - TiÓu t¨ng nh¾m m¾t ®Æt liÒu con cê xuèng, thÕ nµo lÊp mÊt lèi tho¸t cña bªn m×nh, ®Õn nçi bÞ chÕt mÊt c¶ ph©n nöa qu©n. §ång Mç c¶ mõng nãi: - Ph¶i råi! MÊy chôc n¨m nay biÕt bao nhiªu bËc th«ng minh tµi trÝ gÊp tr¨m ng−¬i mµ ch¼ng ai ph¸ næi thÕ cê bÝ hiÓm. §ã chØ v× lý do tr«ng ®−êng chÕt nªn ch¼ng ai d¸m lÇn vµo. TiÓu hoµ th−îng! Ng−¬i câng ta lªn ngän c©y vµ mau mau ch¹y vÒ phÝa T©y, thÕ lµ tuyÖt diÖu. H− Tróc hái: - B©y giê chóng ta ®Þnh ch¹y tíi ®©u? §ång Mç ®¸p: - Chóng ta ®i ®Õn n¬i cùc kú nguy hiÓm mµ kh«ng ai ngê tíi. Nh−ng cã ®Æt m×nh vµo tuyÖt ®Þa th× míi sèng ®−îc. Chóng ta cÇn ph¶i m¹o hiÓm mét phen. H− Tróc nh×n vÕt th−¬ng ë ch©n mô, bu«ng mét tiÕng thë dµi råi lÈm bÈm: - Mô ®· kh«ng ®i ®−îc n÷a, m×nh ch¼ng m¹o hiÓm th× còng kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c. Nhµ s− thÊy §ång Mç bÞ th−¬ng trÇm träng, nªn ch¼ng quan t©m vÒ ®iÒu kiªng kþ "nam n÷ thä thä bÊt th©n n÷a", råi nhµ s− cø ®i theo ph−¬ng h−íng cña §ång Mç chØ b¶o, nh×n vÒ h−íng T©y mµ ch¹y. Nhµ s− ch¹y mét h¬i liÒn h¬n m−êi dÆm, chît nghe cã thanh ©m uyÓn chuyÓn tõ ®»ng xa väng l¹i gäi: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - TiÓu hoµ th−îng! TiÓu hoµ th−îng tÐ xuèng ®Êt chÕt ch−a? S− tû ¬i! S− tû ë chç nµo? TiÓu muéi nhí s− tû v« cïng! Mau mau ra ®©y víi tiÓu muéi! H− Tróc nghe râ lµ thanh ©m Lý Thu Thuû th× sî h·i qu¸ hai ch©n nhòn ra, thiÕu chót n÷a tõ trªn ngän c©y tÐ xuèng. §ång Mç cÊt tiÕng m¾ng: - G· tiÓu hoµ th−îng v« dông nµy! Sao mµ ng−¬i ngu ngèc thÕ? Cã ®iÒu g× ®¸ng sî ®©u? Ng−¬i kh«ng nghe thÊy tiÕng con tiÖn nh©n ®· gäi mçi lóc mét xa. Nh− vËy cã ph¶i h¾n ®ang r−ît theo vÒ phÝa §«ng mµ m×nh ®ang ch¹y ®©y lµ vÒ phÝa T©y kh«ng? H− Tróc ®Ó ý l¾ng tai nghe, qu¶ nhiªn tiÕng gäi cña Lý Thu Thuû mçi lóc mét xa dÇn. Nhµ s− l¹i cµng béi phôc §ång Mç lµ ng−êi kh«n ngoan tinh tÕ. Y ngËp ngõng hái: - Bµ Êy... sao bµ Êy biÕt chóng ta trªn s−ên nói cao rít xuèng vùc th¼m s©u hµng tr¨m tr−îng mµ ch−a chÕt? §ång Mç ®¸p: - DÜ nhiªn lµ cã kÎ hít lÎo víi h¾n! Hõ! L¹i tªn tiÓu quû §inh Xu©n Thu chø cßn ai? Mç mç ®· dù bÞ s½n cho h¾n mét viªn §o¹n c©n hñ cèt hoµn ®©y råi! H− Tróc thÊy §ång Mç kªu §inh Xu©n Thu b»ng "tªn tiÓu quû" kh«ng khái lÊy lµm l¹. Nh−ng nhµ s− nghÜ l¹i: S− phô §inh Xu©n Thu lµ V« Nhai Tö cßn lµ s− ®Ö mô th× mô cã gäi l·o b»ng tiÓu quû còng ch¼ng cã chi lµ tr¸i ng−îc. Nhµ s− hái: - Cã ®óng lµ §inh Xu©n Thu kh«ng? §ång Mç ®¸p: - Trõ th»ng giÆc non ®ã, cßn ngoµi ra ®Òu lµ bän hËu sinh tiÓu bèi, cã ai nhËn biÕt ®−îc ta ®©u? Mô ngÉm nghÜ mét l¸t råi nãi tiÕp: - MÊy chôc n¨m nay, mç mç chØ ë trªn nói Phiªu DiÔu, kh«ng h¹ s¬n lÇn nµo, thµnh ra kh«ng biÕt vâ häc trªn ®êi ngµy nay tiÕn triÓn mau lÑ lµ thÕ! MÊy th»ng lái nhá tuæi ®ã mµ kiªm th«ng c¶ hai mÆt néi c«ng vµ chóng ®Òu lµ nh÷ng cao thñ c¶. G· thanh niªn c«ng tö kia biÕt c¸ch ho¸ gi¶i thÕ m¹nh cña chóng ta tõ trªn cao rít xuèng. G· dïng phÐp "Bèn l¹ng ®Èy ngµn c©n" phãng ch−ëng ra m−în søc ng−êi ®Ó hÊt ®i ®· ®Õn ®é xuÊt thÇn nhËp ho¸. ThÕ råi nhµ s− ®øng tuæi d−êng nh− lµ mét nh©n vËt cã danh väng t¹i n−íc Thæ Phån. ThÕ råi l¹i mét anh chµng n÷a kh«ng hiÓu lµ ai mµ l¹i biÕt phÐp "L¨ng Ba vi bé"... Mô tù hái ®Ó m×nh nghe chø kh«ng hái g× ®Õn H− Tróc. H− Tróc còng sî Lý Thu Thuû ®uæi kÞp, nªn chØ ®Ò khÝ c¾m ®Çu ch¹y lÊy ®−îc, ch¼ng buån ®Ó vµo tai nh÷ng lêi b×nh luËn cña §ång Mç. BÊy giê H− Tróc ®· ch¹y d−íi ®Êt b»ng råi mµ vÉn ph¶i t×m nh÷ng lèi ®i nhá hÑp mµ x«ng pha. §ªm ®Õn hai ng−êi ngñ l¹i trong bôi cá rËm chèn rõng s©u. S¸ng h«m sau l¹i ®i sím. §ång Mç vÉn trá vÒ phÝa T©y mµ ch¹y. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung H− Tróc chît nhí ra hái: - TiÒn bèi! TiÒn bèi b¶o cø ch¹y vÒ phÝa T©y th× ch¼ng bao l©u n÷a m×nh sÏ ch¹y vµo ®Þa phËn n−íc T©y H¹ th× lµm thÕ nµo? TiÓu t¨ng t−ëng chóng ta ®õng nh»m phÝa T©y mµ ch¹y n÷a. §ång Mç c−êi l¹t hái: - T¹i sao chóng ta kh«ng nªn ch¹y vÒ phÝa T©y? H− Tróc ®¸p: - V¹n nhÊt m×nh lÇn mß vµo ®Þa phËn n−íc T©y H¹, h¸ ch¼ng ph¶i tù chui ®Çu vµo bÉy hay sao? §ång Mç nãi: - Chç ng−¬i ®ang ch¹y ®©y còng lµ bê câi n−íc T©y H¹ råi ®ã... H− Tróc thÊt kinh la ho¶ng: - Sao? Chç nµy lµ ®Êt n−íc T©y H¹ råi −? TiÒn bèi ®· hiÓu... bµ Lý Thu Thuû cã thÕ lùc rÊt lín ë n−íc T©y H¹ kia mµ? §ång Mç c−êi ®¸p: - Ph¶i råi! T©y H¹ lµ n¬i con tiÖn nh©n ®ã mÆc søc hoµnh hµnh kh«ng cßn uý kþ g× n÷a. H¾n muèn lµm m−a lµm giã thÕ nµo còng ®−îc. VËy mµ chóng ta cø ®Õn th¼ng n¬i träng ®Þa cña h¾n míi lµ diÖu kÕ. V× kh«ng khi nµo h¾n ®o¸n ra ®−îc m×nh x©m ph¹m vµo khu vùc cña h¾n. H¾n cø viÖc ®i kh¾p n¬i mµ t×m mµ kiÕm. Cã ngê ®©u m×nh vÉn ngåi yªn æn trong sµo huyÖt cña h¾n ®Ó tu luyÖn? Mô nãi ®Õn ®©y rÊt lÊy lµm ®¾c ý, bËt lªn mét trµng c−êi khanh kh¸ch, råi nãi tiÕp: - TiÓu hßa th−îng ¬i! §©y lµ ta ®· häc ®−îc `ph−¬ng ph¸p tuyÖt diÖu cña ng−¬i ®ã. Mét n−íc cê rÊt ngu ngèc ch¼ng hîp t×nh hîp lý chót nµo mµ l¹i thµnh ra n−íc cê cao nhÊt. H− Tróc trong lßng rÊt béi phôc, cÊt tiÕng khen: - TiÒn bèi liÖu viÖc nh− thÇn, qu¶ nhiªn kh«ng ai biÕt ®©u mµ l−êng ®−îc. Cã ®iÒu... §ång Mç hái: - Cã ®iÒu lµm sao? H− Tróc ®¸p: - N¬i träng ®Þa cña Lý Thu Thuû chØ sî cã ng−êi kh¸c. NÕu m×nh bÞ bän hä kh¸m ph¸ ra hµnh tung bÝ mËt th×... §ång Mç ®»ng h¾ng ng¾t lêi: - NÕu lµ chç kh«ng cã ai th× sao gäi lµ m¹o hiÓm ®−îc? Cã dÊn th©n vµo chç cùc kú gian nan nguy hiÓm míi ®¸ng mÆt nam tö, míi lµ hµnh vi cña bËc ®¹i tr−îng phu. H− Tróc lÈm bÈm: - Gi¶ tû v× viÖc cøu nh©n ®é thÕ th× dï dÊn th©n vµo n¬i nguy hiÓm míi xøng ®¸ng. Nh−ng ®©y c¶ mô lÉn Lý Thu Thuû th× kÎ t¸m l¹ng ng−êi nöa c©n ch¼ng ai kÐm ai vµ toµn lµ ph−êng b¹c ¸c bÊt nh©n. M×nh cø m¹o hiÓm cho mô th× thËt hoµi c«ng v« Ých! Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung §ång Mç thÊy vÎ mÆt H− Tróc ra chiÒu ph©n v©n, d−êng nh− cã ý hèi tiÕc c«ng tr×nh, mô ®o¸n ra ý nghÜ cña y liÒn nãi: - Ta ®· b¶o ng−¬i m¹o hiÓm cho ta th× ng−¬i còng ®−îc ®Òn båi, chø cã ®Ó ng−¬i khã nhäc mét c¸ch v« Ých ®©u. Råi ®©y ta sÏ d¹y cho ng−¬i ba ®−êng ch−ëng ph¸p, s¸u ®−êng cÇm n·. Hai m«n nµy hîp l¹i gäi lµ "Thiªn S¬n chiÕt mai thñ". H− Tróc nãi: - TiÒn bèi bÞ träng th−¬ng ch−a khái, ch¼ng nªn phÝ søc nhäc lßng, h·y nghØ ng¬i Ýt l©u lµ h¬n. §ång Mç ®¶o hai m¾t nh×n nhµ s− råi nãi: - Ng−¬i cã ®iÒu hiÒm nghi lµ c«ng phu cña ta thuéc bµng m«n t¶ ®¹o nªn kh«ng muèn häc ph¶i ch¨ng? H− Tróc Êp óng ®¸p: - C¸i ®ã... c¸i ®ã... v·n bèi kh«ng cã ý nghÜ nh− vËy ®©u. TiÒn bèi ®õng hiÓu lÇm! §ång Mç nãi: - Thiªn S¬n §ång Mç tr−íc nay ch¼ng chÞu lµm viÖc g× chØ Ých cho m×nh mµ ®Ó thiÖt cho ng−êi. Ta d¹y vâ c«ng cho ng−¬i còng v× ®−îc viÖc cho ta. Bëi lÏ ta ph¶i m−în tay ng−¬i ®Ó chèng ng¨n c−êng ®Þch. Ng−¬i mµ kh«ng chÞu häc s¸u ®−êng "Thiªn S¬n chiÕt mai thñ" th× tÊt sÏ ph¶i bá m×nh ë n−íc T©y H¹. TiÕng t¨m cña mét g· tiÓu hoµ th−îng bÞ tiªu diÖt ë T©y H¹ th× cã chi ®¸ng kÓ, nh−ng mç mç còng kh«ng thÓ sèng ®−îc th× sao? H− Tróc liÒn ®¸p: - Xin v©ng lêi tiÒn bèi! Nhµ s− thÊy Thiªn S¬n §ång Mç ch¼ng thiÖn l−¬ng g×, cã ®iÒu mô nghÜ sao nãi vËy, kÓ còng lµ mét h¹ng "ch©n tiÓu nh©n" quang minh lçi l¹c, cßn h¬n h¹ng "nguþ qu©n tö" gi¶ dèi. Lóc Êy §ång Mç ®em khÈu quyÕt vÒ ch−ëng ph¸p ®Çu tiªn trong m«n "Thiªn S¬n chiÕt mai thñ" ra truyÒn thô cho H− Tróc. Bµi khÈu quyÕt nµy cã m−êi hai c©u, mçi c©u b¶y ch÷, tæng céng lµ t¸m m−¬i t− ch÷. H− Tróc häc thuéc rÊt mau. §ång Mç chØ ®äc mét l−ît lµ y nhí ®−îc ngay. §ång Mç nãi: - Ng−¬i câng ta trªn l−ng nh»m phÝa T©y mµ ch¹y, võa ch¹y võa ®äc l¹i bµi khÈu quyÕt. H− Tróc lµm theo lêi mô. Kh«ng ngê míi ®äc ®−îc ba ch÷ ®Çu ®Õn ch÷ thø t− lµ ch÷ "phï" th× kh«ng sao thèt ra ®−îc. Nhµ s− dõng b−íc lÊy l¹i h¬i míi ®äc lªn ®−îc. §ång Mç gi¬ ch−ëng lªn ®Ëp vµo ®Ønh ®Çu y råi m¾ng: - G· tiÓu hoµ th−îng nµy tåi qu¸! Míi c©u ®Çu mµ ®· ®äc kh«ng ra. Tuy mô kh«ng ®Ëp m¹nh l¾m nh−ng tróng vµo huyÖt "B¸ch Héi" nhµ s−. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung H− Tróc l¹ng ng−êi ®i mét c¸i vµ c¶m thÊy ®Çu ãc cho¸ng v¸ng. Y ®äc l¹i bµi khÈu quyÕt ®Õn ch÷ thø t− th× l¹i bÞ vÊp. §ång Mç l¹i ®Ëp nhµ s− mét ch−ëng n÷a. H− Tróc rÊt lÊy lµm kú tù hái: - T¹i sao m×nh cø ®äc ®Õn ch÷ "phï" lµ bÞ vÊp kh«ng nãi ra ®−îc? Nhµ s− ®äc tíi lÇn thø ba, võa ®Ò tô ch©n khÝ xong, ch÷ng "phï" ®· bËt ra khái miÖng lu«n. §ång Mç c−êi nãi: - Tèt l¾m! ThÕ lµ ®· qua ®−îc mét cöa råi! Nguyªn bµi khÈu quyÕt nµy mçi c©u gåm toµn nh÷ng ch÷ tróc tr¾c khã ®äc. C©u th× b¶y ch÷ b»ng liÒn, c©u th× b¶y ch÷ vÇn tr¾c, kh«ng ¨n nhÞp víi sù h« hÊp cña mäi ng−êi. Ngay lóc b×nh t©m trÝ ®äc lªn cßn khã thay, huèng chi nhµ s− võa ch¹y võa ®äc nªn cµng khã ph¸t ©m h¬n n÷a. Häc bµi khÈu quyÕt nµy thùc ra lµ mét `ph−¬ng ph¸p ®Ó ®iÒu hoµ ch©n khÝ. §Õn giê ngä, §ång Mç b¶o H− Tróc ®Æt mô xuèng, mô cÇm viªn ®¸ nhá bóng ngãn tay trá vµo mét c¸i cho b¾n lªn kh«ng trung tróng mét con qu¹ rít xuèng ®Ó b¾t lÊy uèng huyÕt t−¬i, råi mô ngåi luyÖn m«n "Thiªn th−îng ®Þa h¹ duy ng· ®éc t«n". Ta nªn nhí r»ng §ång Mç lóc nµy ®· kh«i phôc c«ng lùc b»ng lóc m−êi t¸m tuæi. So víi Lý Thu Thuû mô ch−a vµo ®©u thÕ mµ mô bóng ngãn tay ®· ®ñ søc m¹nh b¾n ®−îc con qu¹ r¬i xuèng mét c¸ch dÔ dµng. §ång Mç luyÖn c«ng xong b¶o H− Tróc câng m×nh lªn vµ ®äc bµi khÈu quyÕt. Nhµ s− ®äc xong xu«i råi, mô b¶o y ®äc ng−îc l¹i. Bµi khÈu quyÕt nµy ®äc xu«i còng ®· khã kh¨n, ph¶i cong l−ìi chóm miÖng míi ph¸t ©m ®−îc. §äc ng−îc l¹i th× lµn h¬i còng ®i ng−îc ®−êng ph¶i cuén l−ìi lªn vµ rÝt hai hµm r¨ng l¹i, ®©u ph¶i chuyÖn dÔ dµng. Nh−ng H− Tróc lµ ng−êi nghÞ lùc cã thõa nªn häc ch−a ®Õn tèi ®· ®äc ®−îc ch¼ng khã kh¨n g×. Nhµ s− ®äc bµi khÈu quyÕt nµy bÊt luËn ®äc xu«i hay ®äc ng−îc ®Òu râ rµng minh b¹ch. §ång Mç rÊt mõng nãi: - TiÓu hoµ th−îng! ThÕ lµ ®−îc råi! Råi ®ét nhiªn mô la ho¶ng: - ói chao!.... ói chao!... Thanh ©m mô biÕn ®æi kh¸c th−êng. Hai tay mô n¾m chÆt lÊy ®Çu H− Tróc võa l¾c võa ®¸nh. Mô qu¸t m¾ng om sßm: - Th»ng giÆc v« l−¬ng t©m nµy! Ng−¬i... ng−¬i... NhÊt ®Þnh ng−¬i ®· lµm trß ®åi b¹i víi con tiÖn nh©n kia råi. Ng−¬i cßn ®Þnh che m¾t ta, lõa g¹t ta −? Trêi ¬i!... H− Tróc c¶ kinh, c¸i ®Çu träc cña nhµ s− bÞ mô ®¸nh xuèng m−êi mÊy c¸i. Nhµ s− c¶ kinh véi bu«ng mô xuèng hái: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 15. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - TiÒn bèi! TiÒn bèi... b¶o sao? MÆt §ång Mç trë nªn tÝm bÇm, mô hÐt lªn: - Mi cïng con tiÓu nh©n Lý Thu Thuû ®· t− th«ng víi nhau råi ph¶i kh«ng? Mi cßn cã c·i n÷a th«i? Mi ®· chÞu thõa nhËn hay ch−a? NÕu kh«ng thÕ th× lµm sao nã ®em "TiÓu v« t−íng thÇn c«ng" truyÒn cho mi? Mi... mi lµm cho ta ®au khæ biÕt chõng nµo...! H− Tróc xoa ®Çu hái l¹i: - TiÒn bèi! TiÓu v« t−íng c«ng lµ c¸i g×? §ång Mç thén mÆt ra råi ®Þnh thÇn l¹i, lau r¸o n−íc m¾t thë dµi nãi: - Kh«ng cã chuyÖn chi c¶. S− phô ng−¬i ®èi víi ta kh«ng tèt. Nguyªn H− Tróc lóc ®äc bµi khÈu quyÕt, nhiÒu chç khã kh¨n mµ y ®äc rÊt l−u lo¸t. NhÊt lµ lóc ®äc ng−îc l¹i, l¹i cµng tr«i ch¶y. §ång Mç sùc nghÜ ra vµ t−ëng nhµ s− ®· tËp luyÖn m«n "TiÓu v« t−íng thÇn c«ng". Tuy mô cïng V« Nhai Tö vµ Lý Thu Thuû ba ng−êi cïng häc mét thÇy, nh−ng mçi ng−êi cã mét tuyÖt nghÖ riªng vµ së häc cña ba ng−êi cã nhiÒu ®iÓm kh«ng gièng nhau. M«n "TiÓu v« t−íng thÇn c«ng", s− phô chØ truyÒn cho mét m×nh Lý Thu Thuû. §ã lµ mét m«n thÇn c«ng lîi h¹i v« cïng! §ång Mç ®· mÊy lÇn ®Þnh gia h¹i Lý Thu Thuû mµ kh«ng thµnh c«ng v× lµ bµ ta cã m«n "tiÓu v« t−íng c«ng". §ång Mç tuy kh«ng hiÓu m«n nµy, nh−ng diÖu dông cña nã thÕ nµo mô ®· biÕt hÕt. B©y giê mô ph¸t gi¸c ra trong ng−êi H− Tróc ch¼ng nh÷ng cã thÇn c«ng nµy mµ c«ng lùc l¹i rÊt th©m hËu. Lóc mô võa kinh h·i võa ghen tøc nªn thÇn trÝ mª lo¹n, t−ëng H− Tróc lµ V« Nhai Tö nªn mô cø ®¸nh nhµ s− hoµi. Sau t©m thÇn mô tØnh l¹i, mô nhí tíi V« Nhai Tö ®· ph¶n béi m×nh, t− th«ng cïng víi Lý Thu Thuû råi cÊu kÕt víi nhau. NghÜ tíi ®ã, §ång Mç võa c¨m giËn, võa tù th−¬ng th©n m×nh © HQD Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2