Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 91

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

69
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 91', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 91

 1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Håi thø chÝn m−¬i mèt Nh÷ng mèi thï rïng rîn gi÷a ®ång m«n Ng−êi ®µn bµ ¸o tr¾ng ch−ng höng mét l¸t råi hái: - Hõ! Y... sao y l¹i giao nhÉn cho s− tû? NÕu kh«ng ph¶i lµ s− tØ ¨n c¾p th× h¼n lµ ®· c−íp giËt? §ång Mç lín tiÕng nãi: - Lý Thu Thuû! Ch−ëng m«n ph¸i Tiªu Dao truyÒn cho ng−¬i ph¶i quú xuèng ®Ó nghe mÖnh lÖnh. Ng−êi ®µn bµ ¸o tr¾ng tøc Lý Thu Thuû nãi: - Chøc ch−ëng m«n nh©n nµy chÝnh lµ s− tû tù phong cho m×nh hay sao? Ch¾c lµ... ch¾c lµ s− tû ®· ¸m h¹i y ®Ó ¨n c¾p nhÉn. Lý Thu Thuû vèn lµ ng−êi hoµ nh·, nh−ng tõ lóc tr«ng thÊy c¸i nhÉn s¾t, bµ kh«ng khái xóc ®éng vµ trong lêi nãi ®· ra chiÒu nãng n¶y. §ång Mç dâng d¹c hái: - Ng−¬i kh«ng chÞu tu©n theo mÖnh lÖnh cña ch−ëng m«n nh©n vµ muèn ph¶n nghÞch s− m«n, cã ph¶i thÕ kh«ng? §ét nhiªn mét lµn b¹ch quang xÑt qua! Ng−êi §ång Mç tung lªn råi hÊt v¨ng ®i xa! H− Tróc thÊt kinh hái: - Sao vËy? Råi nhµ s− nh×n thÊy trªn mÆt ®Êt tuyÕt ®äng cã vÕt m¸u loang vµ ngãn tay ót cña §ång Mç bÞ chÆt ®øt rít xuèng. C¸i nhÉn ^^^ lÊy ®· bÞ Lý Thu Thuû lÊy ®−îc cÇm trong tay. Nguyªn Lý Thu Thuû dïng thñ ph¸p mau lÑ tuyÖt lu©n chÆt ®øt ngãn tay ót cña §ång Mç råi ®o¹t chiÕc nhÉn. Bµ l¹i phãng ch−ëng hÊt mô b¾n ra xa, cßn bµ dïng thø khÝ giíi g× ®Ó chÆt ngãn tay §ång Mç th× H− Tróc kh«ng nh×n râ ®−îc v× bµ ra tay lÑ qu¸! Bçng nghe Lý Thu Thuû nãi: - §¹i s− tû! S− tû ®· ¸m h¹i y c¸ch nµo, s− tû nãi thËt cho tiÓu muéi nghe ®i! TiÓu muéi ®èi víi s− tû lµ chç t×nh nghÜa th©m träng quyÕt kh«ng lµm chuyÖn g× khã chÞu cho s− tû ®©u. B©y giê Lý Thu Thuû lÊy ®−îc chiÕc nhÉn råi, giäng nãi cña bµ ta trë l¹i rÊt «n tån. H− Tróc kh«ng nhÞn ®−îc n÷a, lªn tiÕng nãi: - Hai vÞ ®· lµ chç s− tû muéi cïng m«n ph¸i, sao l¹i ra tay ®éc ®Þa ®Õn thÕ? V« Nhai Tö l·o tiªn sinh nhÊt quyÕt kh«ng bÞ §ång Mç giÕt chÕt ®©u. TiÓu t¨ng lµ ng−êi xuÊt gia ch¼ng khi nµo nãi dèi thÝ chñ ®©u... Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Lý Thu Thuû quay sang hái H− Tróc: - T¹i h¹ kh«ng d¸m! Xin hái ®¹i s− ph¸p hiÖu lµ g×? Ngµi xuÊt gia ë b¶o tù nµo? T¹i sao l¹i biÕt danh hiÖu s− huynh cña t¹i h¹? H− Tróc ®¸p: - TiÓu t¨ng ph¸p danh lµ H− Tróc, ®Ö tö chïa ThiÕu L©m. Cßn viÖc V« Nhai Tö l·o tiªn sinh... nãi ra dµi qu¸... Nhµ s− ch−a døt lêi th× ®ét nhiªn Lý Thu Thuû phÊt tay ¸o mét c¸i, hai ®Çu gèi nhµ s− chïn l¹i råi c¶m thÊy tª nhøc, khÝ huyÕt trong ng−êi bçng ch¹y ng−îc ®−êng. Nhµ s− ng· l¨n ra kªu lªn: - Trêi ¬i! ThÝ chñ lµm g× thÕ? TiÓu t¨ng cã ®iÒu g× ®¾c téi víi thÝ chñ ®©u, sao l¹i ra tay ®¸nh tiÓu t¨ng bÞ th−¬ng? Lý Thu Thuû mØm c−êi ®¸p: - TiÓu s− phô ®· lµ cao t¨ng ph¸i ThiÕu L©m, t¹i h¹ ch¼ng qua muèn thö c«ng lùc mét chót mµ th«i! Hõ! TÐ ra tiÕng t¨m ph¸i ThiÕu L©m lõng lÉy lµ thÕ mµ cao t¨ng ph¸i nµy chØ cã thÕ th«i −? H− Tróc nh×n qua tÊm m¹ng che trªn mÆt Lý Thu Thuû th× thÊy nÐt mÆt bµ ta ph¶ng phÊt nh− mét thiÕu phô ngoµi bèn m−¬i tuæi. CÆp l«ng mµy rÊt xinh, nh−ng trªn m¸ d−êng nh− cã mÊy ngÊn m¸u l¹i tùa hå nh− cã vÕt sÑo n÷a. Nhµ s− nh×n kh«ng râ nªn trong lßng cµng khñng khiÕp. H− Tróc ®¸p: - TiÓu t¨ng lµ mét hoµ th−îng kÐm cái nhÊt t¹i chïa ThiÕu L©m. TiÒn bèi ch¼ng nªn lÊy mét m×nh tiÓu t¨ng lµ kÎ v« dông mµ m¹t s¸t tÖ ph¸i. Lý Thu Thuû kh«ng nãi g× víi nhµ s− n÷a, tõ tõ ®Õn bªn §ång Mç lªn giäng án thãt: - S− tû ¬i! MÊy n¨m nay nhí s− tû biÕt chõng nµo! Trêi ®· më m¾t cho tiÓu muéi cßn ®−îc gÆp mÆt s− tû mét lÇn. Tr−íc kia s− tû ®èi ®·i víi tiÓu muéi tö tÕ qu¸! TiÓu muéi ngµy ®ªm vÉn ghi nhí trong lßng... §ét nhiªn mét lµn b¹ch quang loÐ ra, §ång Mç ró lªn mét tiÕng bi th¶m råi l¨n trªn mÆt ®Êt ®©y tuyÕt phñ m¸u ch¶y thµnh vòng. Ch©n tr¸i §ång Mç ®· bÞ chÆt ®øt l×a khái m×nh. H− Tróc thÊy thÕ kinh h·i v« cïng. Nhµ s− c¶ giËn qu¸t hái: - §· lµ chç ®ång m«n mµ tû muéi... sao thÝ chñ l¹i nhÉn t©m h¹ thñ ®Õn thÕ ®−îc? ThÝ chñ... thÝ thñ thËt lµ d· man kh«ng b»ng gièng cÇm thó. Lý Thu Thuû tõ tõ quay ®Çu l¹i, bµ kÐo tÊm kh¨n lªn, ®Ó lé bé mÆt tr¸i xoan tr¾ng nân nµ. H− Tróc võa nh×n thÊy ®· la lªn mét tiÕng kinh ng¹c, trèng ngùc ®¸nh th×nh thÞch. MÆt bµ bÞ kiÕm th−¬ng hai vÖt ngang hai vÖt däc thµnh h×nh ch÷ "Tinh". VÕt kiÕm th−¬ng ®· lµm cho m¾t bªn ph¶i bµ låi ra ngoµi, miÖng bªn tr¸i mÐo xÖch ®i. Bé mÆt rÊt xinh ®Ñp biÕn thµnh xÊu xa, khñng khiÕp. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Lý Thu Thuû nãi: - Nh÷ng n¨m tr−íc kia cã kÎ dïng mòi kiÕm v¹ch vµo mÆt t¹i h¹ ®Õn nçi thÕ nµy. TiÓu s− phô chïa ThiÕu L©m thö nghÜ xem cã nªn tr¶ thï hay kh«ng? Lý Thu Thuû nãi xong l¹i tõ tõ kÐo tÊm kh¨n xuèng che mÆt. H− Tróc hái l¹i: - §©y cã ph¶i lµ §ång Mç ®· tµn h¹i thÝ chñ kh«ng? Lý Thu Thuû ®¸p: - TiÓu s− phô thö hái l¹i y xem. §ång Mç tuy bÞ chÆt ch©n m¸u ch¶y ra nh− suèi mµ mô vÉn kh«ng chÕt ngÊt, lªn tiÕng ®¸p: - §óng råi! ChÝnh ta ®· v¹ch vµo mÆt nã. N¨m ta 26 tuæi, luyÖn c«ng s¾p ®Õn ngµy thµnh tùu, cã thÓ lµm cho ng−êi ta cao lín lªn nh− nh÷ng ng−êi ®µn bµ th«ng th−êng. Nh−ng råi ta bÞ nã h·m h¹i lµm cho th©n thÓ liÖt b¹i. VËy ta hái ng−¬i mèi th©m thï nµy cã nªn b¸o hay kh«ng? H− Tróc ng−íc m¾t nh×n Lý Thu Thuû vµ nghÜ thÇm: - NÕu lêi §ång Mç qu¶ ®óng sù thùc th× Lý Thu Thuû lµ ng−êi g©y ¸c nghiÖt tr−íc. §ång Mç l¹i nãi: - B÷a nay ta ®· lät vµo tay mi th× cßn nãi g× n÷a? Cßn vÞ tiÓu hoµ th−îng ®©y lµ b¹n vong niªn víi V« Nhai Tö. Mi kh«ng ®−îc ®éng ®Õn mét sîi l«ng cña nhµ s−. NÕu mi cµn rì th× y quyÕt kh«ng tha ®©u. Lý Thu Thuû thë dµi ®¸p: - S− tû! S− tû ®· lín tuæi h¬n mµ l¹i th«ng minh h¬n tiÓu muéi. Nh−ng b÷a nay s− tû muèn g¹t tiÓu muéi kh«ng ph¶i lµ chuyÖn dÔ ®©u. S− tû ®· nãi y... y hiÖn nay h·y cßn trªn thÕ gian th× c¸i nhÉn s¾t nµy sao l¹i lät vµo tay s− tû ®−îc? VÞ tiÓu s− phô nµy ®èi víi tiÓu muéi ®· kh«ng thï kh«ng o¸n, v¶ tiÓu muéi vèn lµ ng−êi nh¸t gan, ch¼ng bao giê d¸m g©y thï víi ph¸i ThiÕu L©m lµ Th¸i S¬n lµ sao B¾c §Èu trong vâ l©m. TiÓu muéi kh«ng lµm cho nhµ s− bÞ th−¬ng ®©u. S− tû ®õng ng¹i g× hÕt. TiÓu muéi cã mang theo hai viªn Cöu chuyÒn hïng xµ hoµn, xin mêi s− tû uèng vµo cho vÕt th−¬ng ®õng ch¶y m¸u n÷a. H− Tróc nh×n tay bµ ta, nh÷ng ngãn tay th¸p bót rÊt xinh x¾n ®ang cÇm hai viªn thuèc vµng khÌ, gièng hÖt nh− thuèc mµ ¤ l·o ®¹i uèng lóc tr−íc. Nhµ s− lÈm bÈm: - Thiªn ®¹o tuÇn hoµn, cuéc b¸o øng thËt mau lÑ, ng−êi ta ph¶i khiÕp sî. Bçng thÊy Thiªn S¬n §ång Mç la lªn: - TiÓu hoµ th−îng! Ng−¬i phãng m¹nh ch−ëng vµo ®Ønh ®Çu cho ta chÕt ®i, ®õng ®Ó cho ta ph¶i chÞu nh÷ng sù ®au ®ín nhôc nh· cña con tiÖn nh©n nµy n÷a. Lý Thu Thuû c−êi nãi: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - VÞ tiÓu hoµ th−îng ®ã mÖt l¾m råi. B©y giê y cÇn n»m dµi ra ®Ó nghØ ng¬i mét chót. Thiªn S¬n §ång Mç biÕt lµ Lý Thu Thuû ®· ®iÓm huyÖt H− Tróc b»ng phÐp "Hµn tô ph¸t huyÖt" ®Ó kiÒm chÕ y råi, mô tøc qu¸, trong ngùc ®au nhãi lªn. Lý Thu Thuû l¹i nãi: - S− tû ¬i! S− tû cã hai ch©n, b©y giê mét ch©n dµi mét ch©n ng¾n ^^^ tr«ng thÊy khã coi qu¸. Mét vÞ mü nh©n nh− s− tû mµ mét bªn cao mét bªn thÊp th× ho¸ ra mü nh©n lÖch vai, tÊt "y" kh«ng khái ch¸n ghÐt, vËy ®Ó tiÓu muéi thanh to¸n lµm cho hai ch©n s− tû b»ng nhau. Bµ võa døt lêi, mét ¸nh b¹ch quang loÐ lªn, trong tay bµ cÇm mét thø khÝ giíi. LÇn nµy H− Tróc tr«ng râ trong tay Lý Thu Thuû cÇm mét l−ìi ®ao truû thñ. L−ìi truû thñ nµy d−êng nh− chÕ b»ng thuû tinh vµ cã thÓ tr«ng suèt qua ®−îc. Lý Thu Thuû cè kÐo dµi cuéc khñng khiÕp ®Ó hµnh h¹ §ång Mç cho bâ ghÐt, nªn bµ ta kh«ng ra tay mau lÑ. Bµ cÇm l−ìi truû thñ gi¬ lªn gi¬ xuèng tr−íc ch©n ph¶i §ång Mç. H− Tróc tøc qu¸ lÈm bÈm: - Mô nµy thiÖt lµ tµn nhÉn. Nhµ s− lßng cµng khÝch ®éng. B¾c Minh ch©n khÝ trong th©n thÓ cµng x«ng lªn m¹nh vµ lËp tøc y c¶m thÊy hai ch©n m×nh tù gi¶i khái huyÖt ®¹o, hµnh ®éng kh«ng bÞ trë ng¹i g× n÷a. H− Tróc kh«ng kÞp nghÜ g× thªm, x«ng l¹i phÝa tr−íc, ½m §ång Mç lªn, h−íng vÒ phÝa ®Ønh nói mµ ch¹y. Lóc Lý Thu Thuû dïng kü thuËt "Hµn tô phÊt huyÖt" hÊt ng· H− Tróc, bµ ta ph¸t gi¸c ra vâ c«ng nhµ s− rÊt tÇm th−êng, nªn ch¼ng coi vµo ®©u råi bá mÆc nhµ s− n»m ®ã kh«ng ®Ó ý tíi n÷a quay l¹i hµnh h¹ §ång Mç. Lý Thu Thuû muèn ®Ó nhµ s− n»m chøng kiÕn cuéc hµnh h¹ tµn ¸c vµ cho r»ng trong tr−êng hîp cã thªm mét ng−êi bµng quan th× sù hµnh h¹ cña m×nh míi t¨ng thªm mÊy phÇn høng thó. Bµ ta ®Þnh bông chê ®Õn lóc sau cïng míi h¹ s¸t nhµ s− bÞt miÖng. Ngê ®©u nhµ s− ®em ch©n lùc m×nh gi¶i khai míi ®−îc huyÖt ®¹o. Trong thêi gian chíp nho¸ng nµy, Lý Thu Thuû kh«ng kÞp ®Ò phßng, ®Ó H− Tróc bÊt th×nh l×nh «m ®−îc §ång Mç ch¹y xa tíi n¨m s¸u tr−îng. Lý Thu Thuû r¶o b−íc ®uæi theo, c−êi nãi: - TiÓu s− phô! S− phô bÞ s− tû cña t¹i h¹ lµm cho mª mÈn t©m thÇn råi ch¨ng? S− tû t¹i h¹ lµ ng−êi nguyÖt thÑn hoa nh−êng nh−ng ®· thµnh bµ cô chÝn m−¬i s¸u tuæi råi ®ã, chø kh«ng ph¶i lµ mét vÞ c« n−¬ng m−êi b¶y m−êi t¸m ®©u nhÐ. Bµ ta û m×nh cã b¶n l·nh cao c−êng, ch¼ng coi vµo ®©u vµ cho lµ chØ trong kho¶nh kh¾c sÏ ®uæi kÞp. Bµ ta võa ®uæi võa nghÜ: VÞ tiÓu s− phô nµy ch¼ng cã b¶n lÜnh chi ®¸ng kÓ. Dï y luyÖn c«ng ngay tõ ngµy cßn ë trong bµo thai th× ®Õn giê bÊt qu¸ míi ®−îc h¬n hai chôc n¨m c«ng lùc mµ th«i! Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Lý Thu Thuû vèn biÕt néi c«ng ph¸i ThiÕu L©m ph¸t triÓn rÊt chËm ch¹p, cµng luyÖn l©u ngµy th× c«ng lùc cµng tinh th©m. Lóc b¾t ®Çu khëi luyÖn tõ m−êi tuæi cho ®Õn hai m−¬i tuæi, c«ng lùc ch−a cã g× ®¸ng kÓ. Bµ ta cã ngê ®©u H− Tróc ch¹y rÊt lÑ. HuyÕt m¹ch cµng chuyÓn ®éng mau th× B¾c Minh ch©n khÝ cµng ph¸t huy rÊt nhiÒu. Hai ng−êi c¸ch nhau chõng n¨m s¸u tr−îng mµ thuû chung Lý Thu Thuû vÉn kh«ng ®uæi kÞp H− Tróc. ChØ trong kho¶nh kh¾c Lý Thu Thuû ®· theo s−ên non thoai tho¶i ®uæi ®−îc ®Õn mét dÆm mµ vÉn kh«ng kÞp. Bµ võa kinh ng¹c võa tøc giËn la gäi: - TiÓu s− phô! NÕu tiÓu s− phô kh«ng chÞu dõng b−íc cø ch¹y hoµi th× t¹i h¹ sÏ phãng ch−ëng lùc ®¸nh cho tiÓu s− phô bÞ th−¬ng ®ã. §ång Mç biÕt ch−ëng lùc cña s− muéi m×nh biÕn ¶o kh«n l−êng, ch¾c ch¾n H− Tróc kh«ng thÓ chèng cù næi. Mô chØ phãng vµi ph¸t ch−ëng lµ H− Tróc sÏ mÊt m¹ng ngay, råi m×nh còng lät vµo tay h¾n. §ång Mç nghÜ vËy liÒn nãi: - TiÓu s− phô! §a t¹ ng−¬i cã lßng tèt cøu ta, nh−ng con tiÖn nh©n kia thËt lµ ghª gím! Chóng ta kh«ng ®Þch næi h¾n ®©u! Ng−¬i... ng−¬i hÊt ta xuèng khe nói, cã khi v× thÕ mµ h¾n kh«ng s¸t h¹i ng−¬i n÷a. H− Tróc ®¸p: - Kh«ng thÓ nµo thÕ ®−îc. Nhµ s− chØ nãi cã bÊy nhiªu tiÕng mµ ch©n khÝ ®· tiÕt ra, ch¹y chËm l¹i mét chót, nªn Lý Thu Thuû ®uæi ®Õn n¬i. §ét nhiªn nhµ s− thÊy sau l−ng cã giã l¹nh tùa hå nh− mét khèi b¨ng lín ®Ì vµo da thÞt m×nh. TiÕp theo ng−êi nhµ s− lao ®i råi kh«ng sao g−îng l¹i ®−îc n÷a, ®Ó m×nh rít xuèng khe nói. Nhµ s− biÕt r»ng Lý Thu Thuû dïng ch−ëng lùc ©m hµn. Nh−ng hai tay vÉn «m chÆt §ång Mç, ®Ó ng−êi rít xuèng vùc th¼m vµ la thÇm: - Rít xuèng ®©y th× sÏ tan x−¬ng n¸t thÞt ra nh− mét ®èng bïn. Lóc H− Tróc ®ang ^^^, nhµ s− cßn v¨ng v¼ng nghe tiÕng Lý Thu Thuû ®øng trªn nói nãi väng xuèng: - Chao «i! Ta ra tay nÆng qu¸. ThÕ lµ tiÖn nghi cho mô mÊt råi. Nguyªn ngän nói nµy cã mét c¸i ngßi côt, v× trªn mÆt ngßi tuyÕt phñ che lÊp kh«ng râ dÊu vÕt g×. Lý Thu Thuû phãng ch−ëng ®¸nh ®Þnh bông chØ lµm cho H− Tróc ng· ra råi n¾m lÊy §ång Mç dïng nh÷ng ph−¬ng ph¸p cùc kú tµn ¸c ®Ó hµnh h¹ mô. Kh«ng ngê ch−ëng võa phãng ra, H− Tróc tr−ît ch©n trªn mÆt tuyÕt råi c¶ nhµ s− lÉn §ång Mç rít c¶ xuèng khe nói. Lý Thu Thuû tuy giÕt chÕt §ång Mç ®Ó röa hËn, nh−ng thÊy mô chÕt mét c¸ch dÔ dµng th× cuéc b¸o thï cña m×nh kh«ng ®−îc thÝch thó cho l¾m nªn bµ ta cßn tiÕc rÎ. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Lóc H− Tróc rít xuèng thÊy ng−êi m×nh ch¬i v¬i, kh«ng tù ^^^ ®−îc, ®µnh ®Ó cho ng−êi tuét th¼ng xuèng. Bªn tai nhµ s− nghe tiÕng giã vï vï. Tuy kho¶ng thêi gian chíp nho¸ng nµy ch¼ng cã bao l©u mµ nhµ s− t−ëng chõng nh− mét thêi gian dµi v« tËn. Nhµ s− m¾t cßn nh×n thÊy lµn tuyÕt tr¾ng xo¸ trªn s−ên nói ^^^ ng−êi m×nh ®ang nhµo xuèng th× yªn trÝ r»ng m×nh gieo ng−êi vµo ®©y lµ hÕt ®êi. M¾t nhµ s− bçng hoa lªn v× nh×n thÊy trong ®¸m tuyÕt cã mét chÊm ®en ®ang tõ tõ chuyÓn ®éng. Nhµ s− kh«ng kÞp nh×n kü th× ng−êi m×nh ®· gieo gÇn xuèng ®Õn ®Êt. BÊt th×nh l×nh cã tiÕng ng−êi hái: - Ai? Råi mét luång c−êng lùc ®ét nhiªn ®−a ngang ra ch¹m vµo l−ng H− Tróc. H− Tróc ng−êi ch−a chÊm ®Êt ®· b¾n chªnh chÕch ra. Nhµ s− giËt m×nh liÕc nh×n thÊy ng−êi ra tay võa ®Èy m×nh lµ Mé Dung Phôc. H− Tróc véi la lªn: - §ãn lÊy nµy! Nhµ s− toan vËn k×nh lùc ®Ó liÖng §ång Mç ra. Nªn biÕt r»ng H− Tróc tõ trªn s−ên nói cao tr¨m tr−îng rít xuèng m−êi phÇn ch¾c chÕt c¶ m−êi. Nhµ s− chît thÊy Mé Dung Phôc ®øng bªn liÒn muèn qu¨ng §ång Mç cho y ®ãn lÊy ®Ó cøu m¹ng cho mô. Ngê ®©u Mé Dung Phôc thÊy hai ng−êi tõ trªn ngän nói tÐ nhµo xuèng liÒn ra chiªu "®Èu chuyÓn tinh di" khiÕn cho søc m¹nh rít xuèng gi¶m ®i qu¸ nöa vµ ®æi chiÒu ®ang ®©m th¼ng xuèng cho t¹t ngang ra. Luång lùc ®¹o nµy m·nh liÖt v« cïng. H− Tróc tuy muèn liÖng §ång Mç ra nh−ng bÞ luång c−êng lùc ®Ì Ðp nªn kh«ng thÓ tung §ång Mç ra ®−îc. Nhµ s− ®ang lóc ngÇn ngõ mét gi©y th× ng−êi ®· bay ra m−êi mÊy tr−îng råi l¹i rít xuèng. §ét nhiªn ch©n nhµ s− ®¸p vµo mét vËt g× rÊt mÒm nhòn vµ n¶y lªn, khiÕn cho nhµ s− l¹i b¾n lªn kh«ng. Nhµ s− trong lßng kinh h·i vµ rÊt lÊy lµm kú dÞ la ho¶ng: - C¸i g× ®ã? H− Tróc ®Ó ý nh×n th× ra mét tay nhµ s− thÊp lñn thñn mµ bÐo chïn bÐo chôt, ng−êi trßn ñng nh− qu¶ bãng n»m l¨n ra ®ã. Râ rµng lµ Tam TÜnh hoµ th−îng. Nhµ s− trßn ñng lµ con ng−êi qu¸i dÞ nªn mçi lÇn y ph¹m thanh quy th× trong chïa ThiÕu L©m ch¼ng ai lµ kh«ng biÕt. ChuyÖn ngÉu nhiªn nµy thËt lµ kú l¹! H− Tróc lóc rít xuèng ®¸p hai ch©n vµo bông y, ®¸ng lý Tam TÜnh lËp tøc vì bông lßi ruét chÕt liÒn. Nh−ng may mµ da bông y hÊt ra ®−îc. Còng nhê thÕ ma hai ch©n H− Tróc kh«ng ®Õn nçi bÞ g·y n¸t. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung H− Tróc bÞ hÊt v¨ng ra kh«ng tù chñ ®−îc, ng−êi y ®ang l¬ löng th× cã tiÕng la: - C−u Ma TrÝ! §¹i s− ®ãn lÊy "qu¶ bãng ng−êi" ®ã! H− Tróc nghØnh vÒ phÝa ph¸t ra tiÕng gäi bÊt gi¸c hån vÝa lªn m©y. V× ng−êi ®ã chÝnh lµ Tinh Tó l·o qu¸i §inh Xu©n Thu. H− Tróc ch¾c §inh Xu©n Thu tr«ng thÊy m×nh t¸t h¹ ®éc thñ ngay. Nhµ s− véi «m §ång Mç sang tay tr¸i, cßn tay ph¶i gi¬ lªn tr−íc ngùc ®Ó che chë chç nguy hiÓm. Gi÷a lóc Êy §inh Xu©n Thu ®· phãng ch−ëng ra. H− Tróc còng vung ch−ëng ra chèng ®ì. B©y giê B¾c Minh ch©n khÝ cña nhµ s− ®· cã ®Õn n¨m s¸u thµnh c«ng lùc. Hai ch−ëng võa ch¹m nhau, §inh Xu©n Thu rung ng−êi lªn lïi l¹i mét b−íc. MiÖng l·o la lªn mét tiÕng: "Chµ!" Ch−ëng lùc hïng hån nµy kh«ng lµm cho H− Tróc bÞ th−¬ng mµ chØ nÈy ng−êi y lªn kh«ng, ch¬i v¬i kh«ng ®¹p vµo ®©u ®−îc. §inh Xu©n Thu l¹i phãng ra mét ch−ëng n÷a. Ng−êi H− Tróc tùa hå mòi tªn l×a khái d©y cung rít nhanh xuèng. Bçng nghe mét thanh ©m hoµ nh· gäi: - A di ®µ PhËt! Chît thÊy mét nhµ s− trÎ vÎ mÆt hiÒn hoµ t−íng m¹o trang nghiªm phãng ch−ëng ®¸nh ra. H− Tróc lµ mét ®Ö tö nhµ PhËt rÊt thµnh kÝnh. Tuy ng−êi y ®ang l¬ löng trªn kh«ng mµ vÉn gi¬ mét c¸nh tay lªn tuyªn PhËt hiÖu nãi: - A di ®µ PhËt! §¹i s− phô tõ bi! Nhµ s− c¶m thÊy mét luång lùc ®¹o tuy hoµ mµ bao la réng r·i cho m×nh c¬ héi nghÑt thë. Nh−ng toµn th©n c¶m thÊy Êm ¸p dÔ chÞu. H− Tróc còng vung ch−ëng ra ®Ó chèng l¹i. Hai luång ch−ëng lùc gÆp nhau, ng−êi nhµ s− l¹i tung lªn trªn kh«ng. Nhµ s− cßn nghe ra tiÕng ng−êi hái: - B©y giê lµm thÕ nµo? B©y giê lµm thÕ nµo? Råi thanh ©m mét n÷ lang ®¸p l¹i: - C¸i trß lÊy ng−êi lµm khÝ giíi th× chØ cã m«n vâ cña nhµ hä Diªm ë phñ Th¸i Nguyªn. Nh−ng nhµ s− nµy c«ng lùc b¶n th©n kh«ng ph¶i tÇm th−êng. Y ë trªn kh«ng mµ vÉn biÕn chiªu th× kh¸c víi chiªu thøc "Nh©n h×nh kim c−¬ng chØ" cña nhµ hä Diªm nhiÒu. §oµn c«ng tö! Ta còng kh«ng biÕt ®èi phã c¸ch nµo. Cã ®iÒu c«ng tö chí nªn thi triÓn Lôc M¹ch ThÇn KiÕm ®Ó ®¸nh nhµ s−, lì ra y mÊt m¹ng th× téi nghiÖp! Hai ng−êi ®ang nãi chuyÖn ®©y tøc lµ §oµn Dù vµ V−¬ng Ngäc YÕn. V−¬ng Ngäc YÕn tuy nãi rÊt mau vµ nãi ®−îc kh¸ nhiÒu mµ vÉn cßn ch−a hÕt th× ng−êi H− Tróc ®· tung vÒ phÝa §oµn Dù. §oµn Dù la lªn: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - TiÓu s− phô! T¹i h¹ kh«ng lµm cho s− phô bÞ th−¬ng ®©u! Råi gi¬ tay ra toan ½m lÊy H− Tróc. V−¬ng Ngäc YÕn víi nh¾c §oµn Dù: - ThÕ ®Èy l¹i rÊt hung m·nh, kh«ng nªn ®ãn tiÕp theo bÒ chÝnh diÖn. Nh−ng §oµn Dù ngoµi m«n L¨ng ba vi bé ch¼ng hiÓu mét m«n vâ c«ng nµo kh¸c. Cßn m«n Lôc M¹ch ThÇn KiÕm cã lóc dïng ®−îc, l¹i cã lóc kh«ng hiÖu nghiÖm. VËy còng kh«ng thÓ kÓ lµ mét m«n vâ cña chµng. Huèng chi m«n Lôc M¹ch ThÇn KiÕm l¹i dïng ch©n khÝ ®Ó ®¸nh ng−êi bÞ th−¬ng th× kh«ng thÓ sö dông ®Ó ®ì cho H− Tróc ®−îc. Chµng nghe V−¬ng Ngäc YÕn h«, liÒn di chuyÓn th©n h×nh sö dông phÐp "L¨ng Ba vi bé". Gi÷a lóc Êy, H− Tróc cïng §ång Mç l¹i nh¾m ®óng l−ng chµng mµ ®¸p xuèng. §oµn Dù nghÜ thÇm: - ThÕ nµy th× háng bÐt! Chµng liÒn gia t¨ng c−íc lùc ch¹y vÒ phÝa tr−íc. VÒ c¸c m«n vâ c«ng kh¸c tuy chµng ch¼ng hiÓu tý g×, nh−ng vÒ phÐp L¨ng ba vi bé th× chµng l¹i tinh thôc v« cïng! Trong kho¶ng thêi gian chíp nho¸ng nµy, §oµn Dù c¶m thÊy trªn l−ng bÞ ®Ì Ðp c¬ hå nghÑt thë. Nh−ng mçi lÇn cÊt b−íc ch©n, luång lùc ®¹o trªn l−ng l¹i gi¶m bít dÇn ®i. Cµng cø thÕ ch¹y lu«n mét lóc h¬n ba chôc b−íc. H− Tróc tõ trªn l−ng §oµn Dù nhÑ nhµng tuét xuèng. H− Tróc cïng §ång Mç tõ trªn cao mÊy tr¨m tr−îng rít xuèng, ®Çu tiªn ®−îc Mé Dung Phôc ra chiªu "§Èu chuyÓn tinh di" l¸i chÕch ®i ®· gi¶m søc m¹nh ®−îc mét phÇn. KÕ ®ã lµn da bông nhµ s− Tam TÜnh hÊt lªn, sau ®−îc §inh Xu©n Thu vµ C−u Ma TrÝ ®Èy qua ®Èy l¹i. Cuèi cïng ®−îc §oµn Dù câng trªn l−ng ch¹y quanh quÈn theo ®−êng vßng vÌo ®Õn n¨m lÇn míi h¹ xuèng ®Êt nªn ch¼ng bÞ th−¬ng chót nµo. H− Tróc ®øng th¼ng ng−êi lªn tá lêi c¶m t¹ nãi: - Xin c¶m ¬n c¸c vÞ ®· cøu cho! Bçng thÊy cã tiÕng thë dµi tõ trªn s−ên nói väng xuèng. §ång Mç tõ lóc bÞ chÆt ch©n, tuy mÊt m¸u nhiÒu, nh−ng thÇn trÝ vÉn tØnh t¸o. Mô võa nghe tiÕng thë dµi ®· kinh h·i nãi: - Nguy råi! Con tiÖn nh©n l¹i ®uæi tíi n¬i. Ch¾c lµ nã cè t×m cho thÊy thi thÓ m×nh ®Ó chÆt lµm mu«n ®o¹n míi h¶ giËn. Ch¹y mau ®i! Ch¹y mau ®i! H− Tróc nghÜ ®Õn Lý Thu Thuû lßng d¹ ®éc ¸c, thñ ®o¹n tµn nhÉn, th× l¹i sî cuèng cuång. Nhµ s− véi «m xèc §ång Mç lªn nh»m ch¹y vµo trong rõng. C−u Ma TrÝ tr«ng bÒ ngoµi thÊy mô ®ang ®é xu©n xanh mµ l¹i xinh ®Ñp. Nh−ng lóc nµy mô n»m co róm trong lßng H− Tróc nªn l·o kh«ng tr«ng râ ng−êi mô thÊp lïn bÐ nhá. L·o cho ngay lµ nhµ s− d¾t g¸i ®Ñp ch¹y trèn, liÒn lín tiÕng h«: - A di ®µ PhËt! Mét nhµ s− chïa ThiÕu L©m kh«ng gi÷ quy luËt tu hµnh, ®i c−ìng ®o¹t phô n÷ nhµ l−¬ng thiÖn. §inh Xu©n Thu qu¸t lªn nh− sÊm: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Th»ng träc con kia! Mi ®· xÐo chÕt mét vÞ hoµ th−îng chïa ThiÕu L©m... ta ph¶i rãc x−¬ng, lét da mi míi ®−îc! L·o phãng ng−êi ch¹y nh− bay ®uæi theo. Mé Dung Phôc võa phãng ch−ëng ra võa nãi: - §inh l·o tiªn sinh! Tiªn sinh cïng ta ch−a ph©n th¾ng b¹i, muèn nh©n c¬ héi nµy ®Ó chuån ®i ph¶i kh«ng? §inh Xu©n Thu tøc giËn nãi: - Thói l¾m! Cã lµ con rïa míi toan bá trèn! L·o ®Ò tô ch©n lùc, phãng ch−ëng nh»m Mé Dung Phôc ®¸nh tr¶. Lý Thu Thuû theo s−ên nói ch¹y xuèng, tuy khinh c«ng bµ mau lÑ v« cïng, nh−ng so víi H− Tróc rít th¼ng xuèng th× b× thÕ nµo ®−îc. Thùc ra bµ cßn c¸ch rÊt xa, nh−ng H− Tróc trong lßng sî h·i qu¸, kh«ng d¸m dõng l¹i chót nµo. H− Tróc ch¹y ®i ®−îc h¬n mét tr¨m dÆm n÷a, §ång Mç ®ét nhiªn b¶o nhµ s−: - Ng−¬i bu«ng ta xuèng, xÐ ¸o buéc vÕt th−¬ng l¹i, ®õng ®Ó cã vÕt m¸u cho ®Þch nh©n biÕt ®−êng mµ theo dâi. Ng−¬i l¹i ®iÓm vµo hai huyÖt ®¹o "Hoµn Khiªu" vµ "Thõa Phï" ba c¸i cho m¸u ng−ng ch¶y ra n÷a. H− Tróc ®¸p: - V©ng. Råi lµm theo lêi mô. Nhµ s− vÉn ®Ó ý l¾ng tai nghe xem Lý Thu Thuû cã ®éng tÜnh g× kh«ng. §ång Mç mãc trong bäc ra mét viªn thuèc s¾c vµng uèng ngay råi nãi: - Con tiÖn nh©n kia ®èi víi ta cã mét mèi thï s©u tùa bÓ. ThÕ nµo h¾n còng kh«ng chÞu bu«ng tha ®©u. Ta cßn ph¶i b¶y m−¬i hai ngµy n÷a míi hoµn nguyªn ®−îc. Lóc ®ã th× kh«ng cßn sî g× h¾n. Nh−ng trong b¶y m−¬i hai ngµy nµy, ta trèn ®©u cho ®−îc b©y giê? Råi mô lÈm bÈm mét m×nh: - B©y giê chØ cßn c¸ch Èn m×nh trong chïa ThiÕu L©m lµ hay h¬n hÕt. Mô nãi ®Õn ®©y, H− Tróc nghe tiÕng sî qu¸ giËt nÈy m×nh lªn. §ång Mç tøc giËn nãi: - G· hoµ th−îng chÕt ®©m nµy! Lµm sao mµ ng−¬i ph¶i sî ®Õn thÕ? Tõ ®©y ®Õn chïa ThiÕu L©m ®−êng xa ngµn dÆm, lµm sao mµ tíi ®ã ®−îc? Råi mô nghiªng ®Çu ®i nãi: - ë ®©y ®i th¼ng vÒ phÝa T©y, chØ cßn h¬n tr¨m dÆm n÷a lµ ®Õn n−íc T©y H¹. Con tiÖn nh©n kia cã mèi quan hÖ s©u xa víi n−íc nµy. NÕu h¾n ra lÖnh cho hÕt th¶y nh÷ng cao thñ trong NhÊt phÈm ®−êng chia ng¶ ®i lïng bän ta th× khã mµ tr¸nh khái ®éc thñ cña chóng. TiÓu hoµ th−îng! Ng−¬i tÝnh chóng ta trèn ®i ®©u cho ph¶i? H− Tróc ®¸p: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Chóng ta h·y l¸nh m×nh trong nh÷ng s¬n ®éng t¹i n¬i rõng s©u nói th¼m th× trong vßng b¶y t¸m chôc ngµy vÞ tÊt lÖnh s− muéi ®· t×m ®−îc ®Õn n¬i. §ång Mç nãi: - Ng−¬i ch¼ng biÕt cãc g× c¶. Con tiÖn nh©n ®ã mµ kh«ng t×m ®−îc chóng ta th× nhÊt ®Þnh nã ®Õn n−íc T©y H¹ gäi ®µn chã s¨n h¬n b¶y ngµn con chã ngao thÝnh mòi v« cïng, bÊt luËn chóng ta nÊp ë ®©u th× ®µn sóc sinh ®ã còng t×m ®−îc l«i vÒ. H− Tróc nãi: - VËy th× chóng ta ch¹y vÒ ng¶ §«ng Nam, cµng xa n−íc T©y H¹ chõng nµo cµng tèt chõng Êy. §ång Mç h¾ng giäng nãi: - Con tiÖn nh©n kia rÊt nhiÒu tai m¾t. Ng¶ §«ng Nam ch¾c thÞ ®· bè trÝ rÊt nhiÒu ng−êi ngùa. Mô trÇm ng©m mét chót råi ®ét nhiªn vç tay nãi tiÕp: - TiÓu hoµ th−îng ¬i! §−îc råi! ThÕ cê bÝ hiÓm b÷a tr−íc ng−¬i ph¸ ®−îc ®ã, n−íc ®Çu tiªn tuyÖt diÖu ë chç nµo? H− Tróc ®ang gÆp lóc v« cïng nguy ngËp, cßn ®Çu ãc nµo mµ nghÜ ®Õn c¸ch b×nh luËn thÕ cê. Nhµ s− liÒn ®¸p: - TiÓu t¨ng nh¾m m¾t ®Æt liÒu con cê xuèng, thÕ nµo lÊp mÊt lèi tho¸t cña bªn m×nh, ®Õn nçi bÞ chÕt mÊt c¶ ph©n nöa qu©n. §ång Mç c¶ mõng nãi: - Ph¶i råi! MÊy chôc n¨m nay biÕt bao nhiªu bËc th«ng minh tµi trÝ gÊp tr¨m ng−¬i mµ ch¼ng ai ph¸ næi thÕ cê bÝ hiÓm. §ã chØ v× lý do tr«ng ®−êng chÕt nªn ch¼ng ai d¸m lÇn vµo. TiÓu hoµ th−îng! Ng−¬i câng ta lªn ngän c©y vµ mau mau ch¹y vÒ phÝa T©y, thÕ lµ tuyÖt diÖu. H− Tróc hái: - B©y giê chóng ta ®Þnh ch¹y tíi ®©u? §ång Mç ®¸p: - Chóng ta ®i ®Õn n¬i cùc kú nguy hiÓm mµ kh«ng ai ngê tíi. Nh−ng cã ®Æt m×nh vµo tuyÖt ®Þa th× míi sèng ®−îc. Chóng ta cÇn ph¶i m¹o hiÓm mét phen. H− Tróc nh×n vÕt th−¬ng ë ch©n mô, bu«ng mét tiÕng thë dµi råi lÈm bÈm: - Mô ®· kh«ng ®i ®−îc n÷a, m×nh ch¼ng m¹o hiÓm th× còng kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c. Nhµ s− thÊy §ång Mç bÞ th−¬ng trÇm träng, nªn ch¼ng quan t©m vÒ ®iÒu kiªng kþ "nam n÷ thä thä bÊt th©n n÷a", råi nhµ s− cø ®i theo ph−¬ng h−íng cña §ång Mç chØ b¶o, nh×n vÒ h−íng T©y mµ ch¹y. Nhµ s− ch¹y mét h¬i liÒn h¬n m−êi dÆm, chît nghe cã thanh ©m uyÓn chuyÓn tõ ®»ng xa väng l¹i gäi: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - TiÓu hoµ th−îng! TiÓu hoµ th−îng tÐ xuèng ®Êt chÕt ch−a? S− tû ¬i! S− tû ë chç nµo? TiÓu muéi nhí s− tû v« cïng! Mau mau ra ®©y víi tiÓu muéi! H− Tróc nghe râ lµ thanh ©m Lý Thu Thuû th× sî h·i qu¸ hai ch©n nhòn ra, thiÕu chót n÷a tõ trªn ngän c©y tÐ xuèng. §ång Mç cÊt tiÕng m¾ng: - G· tiÓu hoµ th−îng v« dông nµy! Sao mµ ng−¬i ngu ngèc thÕ? Cã ®iÒu g× ®¸ng sî ®©u? Ng−¬i kh«ng nghe thÊy tiÕng con tiÖn nh©n ®· gäi mçi lóc mét xa. Nh− vËy cã ph¶i h¾n ®ang r−ît theo vÒ phÝa §«ng mµ m×nh ®ang ch¹y ®©y lµ vÒ phÝa T©y kh«ng? H− Tróc ®Ó ý l¾ng tai nghe, qu¶ nhiªn tiÕng gäi cña Lý Thu Thuû mçi lóc mét xa dÇn. Nhµ s− l¹i cµng béi phôc §ång Mç lµ ng−êi kh«n ngoan tinh tÕ. Y ngËp ngõng hái: - Bµ Êy... sao bµ Êy biÕt chóng ta trªn s−ên nói cao rít xuèng vùc th¼m s©u hµng tr¨m tr−îng mµ ch−a chÕt? §ång Mç ®¸p: - DÜ nhiªn lµ cã kÎ hít lÎo víi h¾n! Hõ! L¹i tªn tiÓu quû §inh Xu©n Thu chø cßn ai? Mç mç ®· dù bÞ s½n cho h¾n mét viªn §o¹n c©n hñ cèt hoµn ®©y råi! H− Tróc thÊy §ång Mç kªu §inh Xu©n Thu b»ng "tªn tiÓu quû" kh«ng khái lÊy lµm l¹. Nh−ng nhµ s− nghÜ l¹i: S− phô §inh Xu©n Thu lµ V« Nhai Tö cßn lµ s− ®Ö mô th× mô cã gäi l·o b»ng tiÓu quû còng ch¼ng cã chi lµ tr¸i ng−îc. Nhµ s− hái: - Cã ®óng lµ §inh Xu©n Thu kh«ng? §ång Mç ®¸p: - Trõ th»ng giÆc non ®ã, cßn ngoµi ra ®Òu lµ bän hËu sinh tiÓu bèi, cã ai nhËn biÕt ®−îc ta ®©u? Mô ngÉm nghÜ mét l¸t råi nãi tiÕp: - MÊy chôc n¨m nay, mç mç chØ ë trªn nói Phiªu DiÔu, kh«ng h¹ s¬n lÇn nµo, thµnh ra kh«ng biÕt vâ häc trªn ®êi ngµy nay tiÕn triÓn mau lÑ lµ thÕ! MÊy th»ng lái nhá tuæi ®ã mµ kiªm th«ng c¶ hai mÆt néi c«ng vµ chóng ®Òu lµ nh÷ng cao thñ c¶. G· thanh niªn c«ng tö kia biÕt c¸ch ho¸ gi¶i thÕ m¹nh cña chóng ta tõ trªn cao rít xuèng. G· dïng phÐp "Bèn l¹ng ®Èy ngµn c©n" phãng ch−ëng ra m−în søc ng−êi ®Ó hÊt ®i ®· ®Õn ®é xuÊt thÇn nhËp ho¸. ThÕ råi nhµ s− ®øng tuæi d−êng nh− lµ mét nh©n vËt cã danh väng t¹i n−íc Thæ Phån. ThÕ råi l¹i mét anh chµng n÷a kh«ng hiÓu lµ ai mµ l¹i biÕt phÐp "L¨ng Ba vi bé"... Mô tù hái ®Ó m×nh nghe chø kh«ng hái g× ®Õn H− Tróc. H− Tróc còng sî Lý Thu Thuû ®uæi kÞp, nªn chØ ®Ò khÝ c¾m ®Çu ch¹y lÊy ®−îc, ch¼ng buån ®Ó vµo tai nh÷ng lêi b×nh luËn cña §ång Mç. BÊy giê H− Tróc ®· ch¹y d−íi ®Êt b»ng råi mµ vÉn ph¶i t×m nh÷ng lèi ®i nhá hÑp mµ x«ng pha. §ªm ®Õn hai ng−êi ngñ l¹i trong bôi cá rËm chèn rõng s©u. S¸ng h«m sau l¹i ®i sím. §ång Mç vÉn trá vÒ phÝa T©y mµ ch¹y. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung H− Tróc chît nhí ra hái: - TiÒn bèi! TiÒn bèi b¶o cø ch¹y vÒ phÝa T©y th× ch¼ng bao l©u n÷a m×nh sÏ ch¹y vµo ®Þa phËn n−íc T©y H¹ th× lµm thÕ nµo? TiÓu t¨ng t−ëng chóng ta ®õng nh»m phÝa T©y mµ ch¹y n÷a. §ång Mç c−êi l¹t hái: - T¹i sao chóng ta kh«ng nªn ch¹y vÒ phÝa T©y? H− Tróc ®¸p: - V¹n nhÊt m×nh lÇn mß vµo ®Þa phËn n−íc T©y H¹, h¸ ch¼ng ph¶i tù chui ®Çu vµo bÉy hay sao? §ång Mç nãi: - Chç ng−¬i ®ang ch¹y ®©y còng lµ bê câi n−íc T©y H¹ råi ®ã... H− Tróc thÊt kinh la ho¶ng: - Sao? Chç nµy lµ ®Êt n−íc T©y H¹ råi −? TiÒn bèi ®· hiÓu... bµ Lý Thu Thuû cã thÕ lùc rÊt lín ë n−íc T©y H¹ kia mµ? §ång Mç c−êi ®¸p: - Ph¶i råi! T©y H¹ lµ n¬i con tiÖn nh©n ®ã mÆc søc hoµnh hµnh kh«ng cßn uý kþ g× n÷a. H¾n muèn lµm m−a lµm giã thÕ nµo còng ®−îc. VËy mµ chóng ta cø ®Õn th¼ng n¬i träng ®Þa cña h¾n míi lµ diÖu kÕ. V× kh«ng khi nµo h¾n ®o¸n ra ®−îc m×nh x©m ph¹m vµo khu vùc cña h¾n. H¾n cø viÖc ®i kh¾p n¬i mµ t×m mµ kiÕm. Cã ngê ®©u m×nh vÉn ngåi yªn æn trong sµo huyÖt cña h¾n ®Ó tu luyÖn? Mô nãi ®Õn ®©y rÊt lÊy lµm ®¾c ý, bËt lªn mét trµng c−êi khanh kh¸ch, råi nãi tiÕp: - TiÓu hßa th−îng ¬i! §©y lµ ta ®· häc ®−îc `ph−¬ng ph¸p tuyÖt diÖu cña ng−¬i ®ã. Mét n−íc cê rÊt ngu ngèc ch¼ng hîp t×nh hîp lý chót nµo mµ l¹i thµnh ra n−íc cê cao nhÊt. H− Tróc trong lßng rÊt béi phôc, cÊt tiÕng khen: - TiÒn bèi liÖu viÖc nh− thÇn, qu¶ nhiªn kh«ng ai biÕt ®©u mµ l−êng ®−îc. Cã ®iÒu... §ång Mç hái: - Cã ®iÒu lµm sao? H− Tróc ®¸p: - N¬i träng ®Þa cña Lý Thu Thuû chØ sî cã ng−êi kh¸c. NÕu m×nh bÞ bän hä kh¸m ph¸ ra hµnh tung bÝ mËt th×... §ång Mç ®»ng h¾ng ng¾t lêi: - NÕu lµ chç kh«ng cã ai th× sao gäi lµ m¹o hiÓm ®−îc? Cã dÊn th©n vµo chç cùc kú gian nan nguy hiÓm míi ®¸ng mÆt nam tö, míi lµ hµnh vi cña bËc ®¹i tr−îng phu. H− Tróc lÈm bÈm: - Gi¶ tû v× viÖc cøu nh©n ®é thÕ th× dï dÊn th©n vµo n¬i nguy hiÓm míi xøng ®¸ng. Nh−ng ®©y c¶ mô lÉn Lý Thu Thuû th× kÎ t¸m l¹ng ng−êi nöa c©n ch¼ng ai kÐm ai vµ toµn lµ ph−êng b¹c ¸c bÊt nh©n. M×nh cø m¹o hiÓm cho mô th× thËt hoµi c«ng v« Ých! Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung §ång Mç thÊy vÎ mÆt H− Tróc ra chiÒu ph©n v©n, d−êng nh− cã ý hèi tiÕc c«ng tr×nh, mô ®o¸n ra ý nghÜ cña y liÒn nãi: - Ta ®· b¶o ng−¬i m¹o hiÓm cho ta th× ng−¬i còng ®−îc ®Òn båi, chø cã ®Ó ng−¬i khã nhäc mét c¸ch v« Ých ®©u. Råi ®©y ta sÏ d¹y cho ng−¬i ba ®−êng ch−ëng ph¸p, s¸u ®−êng cÇm n·. Hai m«n nµy hîp l¹i gäi lµ "Thiªn S¬n chiÕt mai thñ". H− Tróc nãi: - TiÒn bèi bÞ träng th−¬ng ch−a khái, ch¼ng nªn phÝ søc nhäc lßng, h·y nghØ ng¬i Ýt l©u lµ h¬n. §ång Mç ®¶o hai m¾t nh×n nhµ s− råi nãi: - Ng−¬i cã ®iÒu hiÒm nghi lµ c«ng phu cña ta thuéc bµng m«n t¶ ®¹o nªn kh«ng muèn häc ph¶i ch¨ng? H− Tróc Êp óng ®¸p: - C¸i ®ã... c¸i ®ã... v·n bèi kh«ng cã ý nghÜ nh− vËy ®©u. TiÒn bèi ®õng hiÓu lÇm! §ång Mç nãi: - Thiªn S¬n §ång Mç tr−íc nay ch¼ng chÞu lµm viÖc g× chØ Ých cho m×nh mµ ®Ó thiÖt cho ng−êi. Ta d¹y vâ c«ng cho ng−¬i còng v× ®−îc viÖc cho ta. Bëi lÏ ta ph¶i m−în tay ng−¬i ®Ó chèng ng¨n c−êng ®Þch. Ng−¬i mµ kh«ng chÞu häc s¸u ®−êng "Thiªn S¬n chiÕt mai thñ" th× tÊt sÏ ph¶i bá m×nh ë n−íc T©y H¹. TiÕng t¨m cña mét g· tiÓu hoµ th−îng bÞ tiªu diÖt ë T©y H¹ th× cã chi ®¸ng kÓ, nh−ng mç mç còng kh«ng thÓ sèng ®−îc th× sao? H− Tróc liÒn ®¸p: - Xin v©ng lêi tiÒn bèi! Nhµ s− thÊy Thiªn S¬n §ång Mç ch¼ng thiÖn l−¬ng g×, cã ®iÒu mô nghÜ sao nãi vËy, kÓ còng lµ mét h¹ng "ch©n tiÓu nh©n" quang minh lçi l¹c, cßn h¬n h¹ng "nguþ qu©n tö" gi¶ dèi. Lóc Êy §ång Mç ®em khÈu quyÕt vÒ ch−ëng ph¸p ®Çu tiªn trong m«n "Thiªn S¬n chiÕt mai thñ" ra truyÒn thô cho H− Tróc. Bµi khÈu quyÕt nµy cã m−êi hai c©u, mçi c©u b¶y ch÷, tæng céng lµ t¸m m−¬i t− ch÷. H− Tróc häc thuéc rÊt mau. §ång Mç chØ ®äc mét l−ît lµ y nhí ®−îc ngay. §ång Mç nãi: - Ng−¬i câng ta trªn l−ng nh»m phÝa T©y mµ ch¹y, võa ch¹y võa ®äc l¹i bµi khÈu quyÕt. H− Tróc lµm theo lêi mô. Kh«ng ngê míi ®äc ®−îc ba ch÷ ®Çu ®Õn ch÷ thø t− lµ ch÷ "phï" th× kh«ng sao thèt ra ®−îc. Nhµ s− dõng b−íc lÊy l¹i h¬i míi ®äc lªn ®−îc. §ång Mç gi¬ ch−ëng lªn ®Ëp vµo ®Ønh ®Çu y råi m¾ng: - G· tiÓu hoµ th−îng nµy tåi qu¸! Míi c©u ®Çu mµ ®· ®äc kh«ng ra. Tuy mô kh«ng ®Ëp m¹nh l¾m nh−ng tróng vµo huyÖt "B¸ch Héi" nhµ s−. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung H− Tróc l¹ng ng−êi ®i mét c¸i vµ c¶m thÊy ®Çu ãc cho¸ng v¸ng. Y ®äc l¹i bµi khÈu quyÕt ®Õn ch÷ thø t− th× l¹i bÞ vÊp. §ång Mç l¹i ®Ëp nhµ s− mét ch−ëng n÷a. H− Tróc rÊt lÊy lµm kú tù hái: - T¹i sao m×nh cø ®äc ®Õn ch÷ "phï" lµ bÞ vÊp kh«ng nãi ra ®−îc? Nhµ s− ®äc tíi lÇn thø ba, võa ®Ò tô ch©n khÝ xong, ch÷ng "phï" ®· bËt ra khái miÖng lu«n. §ång Mç c−êi nãi: - Tèt l¾m! ThÕ lµ ®· qua ®−îc mét cöa råi! Nguyªn bµi khÈu quyÕt nµy mçi c©u gåm toµn nh÷ng ch÷ tróc tr¾c khã ®äc. C©u th× b¶y ch÷ b»ng liÒn, c©u th× b¶y ch÷ vÇn tr¾c, kh«ng ¨n nhÞp víi sù h« hÊp cña mäi ng−êi. Ngay lóc b×nh t©m trÝ ®äc lªn cßn khã thay, huèng chi nhµ s− võa ch¹y võa ®äc nªn cµng khã ph¸t ©m h¬n n÷a. Häc bµi khÈu quyÕt nµy thùc ra lµ mét `ph−¬ng ph¸p ®Ó ®iÒu hoµ ch©n khÝ. §Õn giê ngä, §ång Mç b¶o H− Tróc ®Æt mô xuèng, mô cÇm viªn ®¸ nhá bóng ngãn tay trá vµo mét c¸i cho b¾n lªn kh«ng trung tróng mét con qu¹ rít xuèng ®Ó b¾t lÊy uèng huyÕt t−¬i, råi mô ngåi luyÖn m«n "Thiªn th−îng ®Þa h¹ duy ng· ®éc t«n". Ta nªn nhí r»ng §ång Mç lóc nµy ®· kh«i phôc c«ng lùc b»ng lóc m−êi t¸m tuæi. So víi Lý Thu Thuû mô ch−a vµo ®©u thÕ mµ mô bóng ngãn tay ®· ®ñ søc m¹nh b¾n ®−îc con qu¹ r¬i xuèng mét c¸ch dÔ dµng. §ång Mç luyÖn c«ng xong b¶o H− Tróc câng m×nh lªn vµ ®äc bµi khÈu quyÕt. Nhµ s− ®äc xong xu«i råi, mô b¶o y ®äc ng−îc l¹i. Bµi khÈu quyÕt nµy ®äc xu«i còng ®· khã kh¨n, ph¶i cong l−ìi chóm miÖng míi ph¸t ©m ®−îc. §äc ng−îc l¹i th× lµn h¬i còng ®i ng−îc ®−êng ph¶i cuén l−ìi lªn vµ rÝt hai hµm r¨ng l¹i, ®©u ph¶i chuyÖn dÔ dµng. Nh−ng H− Tróc lµ ng−êi nghÞ lùc cã thõa nªn häc ch−a ®Õn tèi ®· ®äc ®−îc ch¼ng khã kh¨n g×. Nhµ s− ®äc bµi khÈu quyÕt nµy bÊt luËn ®äc xu«i hay ®äc ng−îc ®Òu râ rµng minh b¹ch. §ång Mç rÊt mõng nãi: - TiÓu hoµ th−îng! ThÕ lµ ®−îc råi! Råi ®ét nhiªn mô la ho¶ng: - ói chao!.... ói chao!... Thanh ©m mô biÕn ®æi kh¸c th−êng. Hai tay mô n¾m chÆt lÊy ®Çu H− Tróc võa l¾c võa ®¸nh. Mô qu¸t m¾ng om sßm: - Th»ng giÆc v« l−¬ng t©m nµy! Ng−¬i... ng−¬i... NhÊt ®Þnh ng−¬i ®· lµm trß ®åi b¹i víi con tiÖn nh©n kia råi. Ng−¬i cßn ®Þnh che m¾t ta, lõa g¹t ta −? Trêi ¬i!... H− Tróc c¶ kinh, c¸i ®Çu träc cña nhµ s− bÞ mô ®¸nh xuèng m−êi mÊy c¸i. Nhµ s− c¶ kinh véi bu«ng mô xuèng hái: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 15. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - TiÒn bèi! TiÒn bèi... b¶o sao? MÆt §ång Mç trë nªn tÝm bÇm, mô hÐt lªn: - Mi cïng con tiÓu nh©n Lý Thu Thuû ®· t− th«ng víi nhau råi ph¶i kh«ng? Mi cßn cã c·i n÷a th«i? Mi ®· chÞu thõa nhËn hay ch−a? NÕu kh«ng thÕ th× lµm sao nã ®em "TiÓu v« t−íng thÇn c«ng" truyÒn cho mi? Mi... mi lµm cho ta ®au khæ biÕt chõng nµo...! H− Tróc xoa ®Çu hái l¹i: - TiÒn bèi! TiÓu v« t−íng c«ng lµ c¸i g×? §ång Mç thén mÆt ra råi ®Þnh thÇn l¹i, lau r¸o n−íc m¾t thë dµi nãi: - Kh«ng cã chuyÖn chi c¶. S− phô ng−¬i ®èi víi ta kh«ng tèt. Nguyªn H− Tróc lóc ®äc bµi khÈu quyÕt, nhiÒu chç khã kh¨n mµ y ®äc rÊt l−u lo¸t. NhÊt lµ lóc ®äc ng−îc l¹i, l¹i cµng tr«i ch¶y. §ång Mç sùc nghÜ ra vµ t−ëng nhµ s− ®· tËp luyÖn m«n "TiÓu v« t−íng thÇn c«ng". Tuy mô cïng V« Nhai Tö vµ Lý Thu Thuû ba ng−êi cïng häc mét thÇy, nh−ng mçi ng−êi cã mét tuyÖt nghÖ riªng vµ së häc cña ba ng−êi cã nhiÒu ®iÓm kh«ng gièng nhau. M«n "TiÓu v« t−íng thÇn c«ng", s− phô chØ truyÒn cho mét m×nh Lý Thu Thuû. §ã lµ mét m«n thÇn c«ng lîi h¹i v« cïng! §ång Mç ®· mÊy lÇn ®Þnh gia h¹i Lý Thu Thuû mµ kh«ng thµnh c«ng v× lµ bµ ta cã m«n "tiÓu v« t−íng c«ng". §ång Mç tuy kh«ng hiÓu m«n nµy, nh−ng diÖu dông cña nã thÕ nµo mô ®· biÕt hÕt. B©y giê mô ph¸t gi¸c ra trong ng−êi H− Tróc ch¼ng nh÷ng cã thÇn c«ng nµy mµ c«ng lùc l¹i rÊt th©m hËu. Lóc mô võa kinh h·i võa ghen tøc nªn thÇn trÝ mª lo¹n, t−ëng H− Tróc lµ V« Nhai Tö nªn mô cø ®¸nh nhµ s− hoµi. Sau t©m thÇn mô tØnh l¹i, mô nhí tíi V« Nhai Tö ®· ph¶n béi m×nh, t− th«ng cïng víi Lý Thu Thuû råi cÊu kÕt víi nhau. NghÜ tíi ®ã, §ång Mç võa c¨m giËn, võa tù th−¬ng th©n m×nh © HQD Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2