intTypePromotion=1

Lục mạch thần kiếm - tập 94

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
54
lượt xem
15
download

Lục mạch thần kiếm - tập 94

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 94', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 94

 1. Lục Mạch Thần Kiếm 1 Nguyên tác: Kim Dung Håi thø chÝn m−¬i t− Thiªn S¬n lôc d−¬ng ch−ëng § ång Mç kh«ng thÊy H− Tróc tr¶ lêi, l¹i nãi tiÕp: - Võa råi ng−¬i bá ra ®i l¹i ©n cÇn dÆn ta lµ b¶o träng th©n thÓ, ra chiÒu quan t©m ®Õn ta l¾m. ThÕ mµ ta kh«ng ngê ng−¬i lµ mét th»ng lái bÊt l−¬ng. Huèng chi ng−¬i ®· cøu tÝnh mÖnh ta, mµ ta ®©y lµ ng−êi ©n o¸n ph©n minh, th−ëng ph¹t hîp lý. Ta coi ng−êi kh¸c h¼n víi bän « l·o ®¹i. B©y giê ta ph¶i gieo "Sinh tö phï" vµo m×nh ng−¬i lµ ta ph¹t ng−¬i ®ã, nh−ng ta sÏ truyÒn cho ng−¬i phÐp gi¶i trõ "Sinh tö phï". §ã lµ mét phÇn th−ëng xóng ®¸ng ®Òn ¬n ng−¬i cøu ta. H− Tróc võa rªn võa nãi: - V·n bèi ®· b¶o tr−íc: NÕu tiÒn bèi dïng c¸ch ®ã ®Ó kiÒm chÕ vµ b¾t v·n bèi lµm viÖc giÕt ng−êi, th−êng lu©n b¹i lý, th× thµ v·n bèi... chÞu chÕt, chø kh«ng... chÞu khuÊt phôc. §ång Mç c−êi l¹t nãi: - Chµ! Ng−¬i lµ mét tiÓu hoµ th−îng ngang b−íng, thÕ mµ ta kh«ng biÕt. Nh−ng t¹i sao ng−¬i kh«ng nãi ra mµ l¹i cø Êp a Êp óng? Ng−¬i nªn biÕt r»ng g· An ®éng chóa kia t¹i sao mµ nãi l¾p? H− Tróc ®¸p: - Ngµy tr−íc ch¾c y bÞ tróng... "Sinh tö phï" cña tiÒn bèi... Y ®au ®ín qu¸ råi miÖng... miÖng... §ång Mç ng¾t lêi: - Ng−¬i biÕt vËy lµ hay l¾m. "Sinh tö phï" mµ ph¸t t¸c th× mçi ngµy mét tÖ h¹i h¬n. LÇn ®Çu trong ng−êi ngøa ng¸y ®au ®ín, hÕt chÝn lÇn chÝn t¸m m−¬i mèt ngµy råi nh÷ng c¬n ®au khæ ngøa ng¸y mét gi¶m dÇn ®i. Còng qua mét thêi gian t¸m m−¬i mèt ngµy th× l¹i b¾t ®Çu ®au ®ín ngøa ng¸y cßn khæ h¬n lÇn tr−íc. Cø lÇn l−ît mçi tuÇn t¸m m−¬i mèt ngµy quanh ®i quÈn l¹i kh«ng bao giê hÕt. Ngõng mét l¸t mô nãi tiÕp: - H»ng n¨m ta ph¸i ng−êi ®i tuÇn hµnh c¸c §¶o c¸c §éng ®Ó ph¸t thuèc ng¨n ngõa ®au ®ín vµ ngøa ng¸y. Mçi lÇn ph¸t thuèc l¹i kiÒm h·m "Sinh tö phï" ®−îc mét n¨m kh«ng ph¸t t¸c. B©y giê H− Tróc míi tØnh ngé. Së dÜ c¸c ®éng chóa, ®¶o chóa ph¶i kinh sî §ång Mç nh− bËc thÇn minh, cam t©m chÞu ®¸nh ®Ëp hµnh h¹ lµ ®Ó ®−îc bµ ta ph¸t thuèc ng¨n ngõa "Sinh tö phï" ph¸t t¸c trong mét n¨m. NÕu thÕ nµy th× m×nh chung Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
 2. Lục Mạch Thần Kiếm 2 Nguyên tác: Kim Dung th©n còng bÞ mô kiÒm chÕ, vµ còng ®em th©n tr©u ngùa lµm t«i mäi cho mô nh− bän « l·o ®¹i hay sao? H− Tróc lµ con ng−êi bÒ ngoµi cã vÎ «n hoµ mµ bÒ trong rÊt cøng cái quËt c−êng, quyÕt kh«ng chÞu kÎ kh¸c dïng quyÒn uy hiÕp ®Ó b¾t buéc m×nh ph¶i khuÊt phôc. Y thµ chÞu gÉy chø kh«ng ®Ó ng−êi bÎ cong. §ång Mç cïng sèng víi H− Tróc trong ba th¸ng ®· biÕt râ tÝnh nÕt y, liÒn nãi: - Ta ®· b¶o lµ kh«ng coi ng−¬i nh− bän « l·o ®¹i sóc sinh kia ®©u. NghÜa la hµng n¨m cho ng−êi dïng thuèc trÊn ¸p "Sinh tö phï" ®Ó ng−¬i khái ph¶i ¨n kh«ng ngon ngñ kh«ng yªn. Trong m×nh ng−¬i ta gieo vµo chÝn c¸i "Sinh tö phï". Tuy vËy ta cã thÓ cö ®éng mét c¸i lµ trõ khö cho ng−¬i dÔ dµng, vÜnh viÔn kh«ng cßn mèi lo vÒ sau. H− Tróc lËp bËp: - §−îc vËy v·n bèi... ®a.... ®a... Nhµ s− muèn nãi "®a t¹" mµ kh«ng sao nãi ra ®−îc. §ång Mç lÊy cho H− Tróc mét viªn thuèc hoµn, H− Tróc uèng vµo mét lóc lµ hÕt ®au ®ín ngøa ng¸y ngay. §ång Mç l¹i nãi: - Muèn trõ khö ®Õn gèc "Sinh tö phï" th× ph¶i dïng néi lùc lßng bµn tay. Nh−ng cßn mÊy ngµy n÷a th× cuéc tu luyÖn thÇn c«ng ta sÏ thµnh tùu, ta kh«ng thÓ v× ng−¬i mµ tiªu hao nguyªn khÝ ®−îc. VËy ta d¹y ng−¬i c¸ch vËn c«ng ph¸t ch−ëng ®Ó ng−¬i tù ho¸ gi¶i lÊy. H− Tróc ®¸p: - Xin v©ng! §ång Mç liÌn truyÒn cho H− Tróc c¸ch vËn B¾c Minh ch©n khÝ tõ ®an ®iÒn ph¸t ra nh÷ng huyÖt "§¹i Cù", "Thiªn Khu", "Th¸i Êt", "L¬ng M«n", "ThÇn Phong", "ThÇn Tµng", ®i qua huyÖt "Khóc Tr×", "§¹i L¨ng", "D¬ng Kho¸i" ra ®Õn lßng bµn tay. Mô l¹i d¹y phÐp thu, nh¶ ch©n khÝ. H− Tróc luyÖn trong hai ngµy lµ thµnh thuéc hÕt. §ång Mç nãi: - Bän sóc sinh « l·o ®¹i tuy nh©n phÈm kÐm cái, song vâ c«ng kh«ng ph¶i tÇm th−êng. B¹n bÌ y tuy lµ hæ quÇn cÈu ®¶ng mµ néi lùc còng kh¸ tinh th©m, nh−ng kh«ng cã mét tªn nµo cã thÓ dïng néi lùc ®Ó ho¸ gi¶i "Sinh tö phï" cña ta ®−îc, ng−¬i cã biÕt t¹i sao kh«ng? Mô ngõng l¹i mét l¸t, biÕt râ H− Tróc kh«ng thÓ tr¶ lêi ®−îc, liÒn nãi tiÕp: Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
 3. Lục Mạch Thần Kiếm 3 Nguyên tác: Kim Dung - ChØ v× ta gieo vµo th©n thÓ chóng nh÷ng "Sinh tö phï" kh«ng gièng nhau mµ thñ ph¸p ho¸ gi¶i còng kh¸c nhau. Tû nh− g· nµy cã thÓ dïng thñ ph¸p D−¬ng c−¬ng ®Ó ho¸ gi¶i mét ®¹o "Sinh tö phï", nh−ng l¹i vÊp ph¶i ®¹o phï thø hai mµ còng dïng thñ ph¸p ®ã th× chØ tæ lµm cho ®au ®ín thªm, nªn hä kh«ng ho¸ gi¶i ®−îc. Trong m×nh ng−¬i bÞ gieo chÝn ®¹o "Sinh tö phï", còng ph¶i cã chÝn thñ ph¸p kh¸c nhau míi ho¸ gi¶i ®−îc. Nãi råi mô truyÒn cho chµng mét thø thñ ph¸p. Mô chê cho H− Tróc häc thuéc rßi mô liÒn ph©n tÝch tõng chiªu vµ c¸ch dïng thñ ph¸p ®Ó H− Tróc biÕt ®−êng øng phã. §ång Mç l¹i dÆn: - "Sinh tö phï" cña nói Phiªu DiÔu biÕn ho¸ v« cïng, vËy lóc ng−¬i ra tay gi¶i trõ ph¶i tuú c¬ øng biÕn. ChØ sai lÇm mét chót lµ lËp tøc bÞ nghÑt thë mµ chÕt, kh«ng th× còng thµnh tµn tËt suèt ®êi. Ng−¬i ph¶i coi "Sinh tö phï" nh− kÎ ®¹i ®Þch ®em toµn lùc ra ®èi phã, kh«ng thÓ chÓnh m¶ng ®−îc. H− Tróc khæ c«ng luyÖn tËp vµ biÕt r»ng ph¸p m«n cña §ång Mç x¶o diÖu v« cïng. BÊt luËn gÆp thñ ph¸p th©m ®éc nµo ®¸nh tíi th× ph¸p m«n nµy còng ho¸ gi¶ ®−îc. Y cµng luyÖn tËp cµng thªm béi phôc. B©y giê y míi hiÓu së dÜ "Sinh tö phï" khiÕn cho ba m−¬i s¸u ®éng chóa vµ b¶y m−¬i hai ®¶o chóa ph¶i kinh hån t¸ng ®ëm v× qu¶ nhiªn nã cã mét uy lùc v« cïng biÕn ¶o. NÕu kh«ng ®−îc §ång Mç ®Ých th©n truyÒn d¹y th× ai mµ biÕt r»ng trong thiªn h¹ l¹i cã phÐp ho¸ gi¶i thÇn diÖu ®Õn thÕ? H− Tróc luyÖn bèn ngµy liÒn míi thuéc hÕt chÝn m«n ph¸p cña mô. §ång Mç c¶ mõng nãi: - TiÓu tö! Ng−¬i còng th«ng minh ®Êy! Trong binh ph¸p cã c©u: "BiÕt ng−êi biÕt m×nh ®¸nh ®©u ®−îc ®Êy". Ng−¬i ®· chÕ phôc ®−îc "Sinh tö phï", vËy còng cÇn biÕt c¸ch gieo "Sinh tö phï". Tr−íc hÕt ng−¬i ®· hiÓu "Sinh tö phï" lµ g× ch−a? H− Tróc ng¬ ngÈn ®¸p: - §ã lµ mét thø ¸m khÝ. §ång Mç nãi: - §· ®µnh lµ ¸m khÝ, nh−ng ¸m khÝ g× míi ®−îc chø? Nã gièng h¹t bå ®Ò hay kim ch©m? H− Tróc lÈm bÈm: - M×nh ta ®· tróng ph¶i chÝn ph¸t ¸m khÝ mµ chØ thÊy ®au nhøc ngøa ng¸y, nh−ng sê lªn th× ch¼ng thÊy g× hÕt, kh«ng hiÓu h×nh tr¹ng nã ra sao? §ång Mç nãi: - §©y lµ mét thø "Sinh tö phï" ng−¬i cÇm lÊy mµ coi cho kü. Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
 4. Lục Mạch Thần Kiếm 4 Nguyên tác: Kim Dung Nhµ s− nghÜ ®Õn mét thø ¸m khÝ ghª gím nhÊt thiªn h¹, liÒn ®−a tay ra ®ãn lÊy th× thÊy nã l¹nh buèt. Nhµ s− nh×n l¹i ¸m khÝ nay h×nh trßn bÐ nhá, nhÑ nh− kh«ng, to b»ng ®Çu ngãn tay, máng nh− giÊy c¹nh s¾c dÞ th−êng. H− Tróc muèn sê kü xem th× lßng bµn tay l¹nh buèt, tho¸ng c¸i "Sinh tö phï" ®· kh«ng thÊy ®©u n÷a. Y c¶ kinh, v× kh«ng thÊy §ång Mç ®−a tay ra lÊy l¹i. VËy th× mãn ¸m khÝ ®ã biÕn ®©u mÊt? §ét nhiªn H− Tróc nghÜ tíi ®iÒu g× la lªn: -ói chao! Råi nghÜ thÇm: - ThËt lµ háng bÐt! ChiÕc "Sinh tö phï" nµy ®· chui vµo lßng bµn tay m×nh råi. §ång Mç hái: - Ng−¬i ®· hiÓu ch−a? H− Tróc Êp óng: - V·n bèi... §ång Mç nãi: - "Sinh tö phï" cña ta lµ mét miÕng b¨ng máng h×nh trßn. H− Tróc "å" lªn mét tiÕng ra chiÒu tØnh ngé. Nhµ s− hiÓu miÕng b¨ng máng nµy bÞ nhiÖt khÝ trong lßng bµn tay lµm cho tan ra nªn tho¸ng c¸i kh«ng tr«ng thÊy ®©u n÷a. Nguyªn lßng bµn tay H− Tróc néi lùc nãng nh− löa. MiÕng b¨ng kia ®· biÕn thµnh chÊt h¬i nªn y kh«ng biÕt. §ång Mç nãi: - Muèn häc phÐp ho¸ gi¶i "Sinh tö phï" th× cÇn ph¶i biÕt c¸ch ph¸t x¹ (b¾n ra) thÕ nµo. Muèn biÕt ph¸t x¹, cÇn ph¶i häc c¸ch chÕ luyÖn tr−íc. MiÕng b¨ng nhá bÐ nh− vËy còng cã thÓ thµnh máng nh− giÊy mµ xuyªn kh«ng thñng, ®Ëp kh«ng vì lµ mét viÖc rÊt khã. Trong lßng bµn tay ng−¬i ®æ mét chót n−íc trong vµo, råi vËn néi lùc cho ph¸t ra luång l·nh khÝ l¹nh gÊp mÊy lÇn th× chót n−íc trong ®ã ®ãng l¹i thµnh b¨ng. Mô nãi xong tuÇn tù d¹y H− Tróc vËn ®éng ng−îc l¹i ®Ó khÝ d−¬ng chuyÓn thµnh ©m nhu. May lµ H− Tróc ®· ®−îc V« Nhai Tö truyÒn B¾c Minh ch©n khÝ cho `B¾c Minh ch©n khÝ ®ñ c¶ hai mÆt ©m d−¬ng. Tr−íc nay H− Tróc toµn luyÖn vÒ lèi d−¬ng c−¬ng, nh−ng trong ng−êi ®· cã c¨n b¶n chØ cÇn vËn ch©n khÝ xoay chiÒu ch¹y ng−îc l¹i th× thµnh ©m nhu ngay ch¼ng khã kh¨n g×. H− Tróc häc ®−îc c¸ch chÕ "Sinh tö phï", råi §ång Mç l¹i d¹y y c¸ch ph¸t x¹ vµ vËn thï k×nh ®Ó ®iÓm tróng huyÖt ®¹o. Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
 5. Lục Mạch Thần Kiếm 5 Nguyên tác: Kim Dung §ång Mç cßn d¹y c¸ch chÕ mÊy phÇn néi lùc d−¬ng c−¬ng, mÊy phÇn ©m nhu, mçi c¸ch mét kh¸c vµ tuú theo ý muèn cña m×nh. H− Tróc l¹i mÊt thªm ba ngµy míi häc xong c¸ch chÕ biÕn rÊt tinh vi vµ c¸ch ph¸t x¹ ®óng møc. §Õn ngµy thø t−, §ång Mç b¶o H− Tróc ®iÒu d−ìng néi lùc, hai tay ng−ng tô ch©n lùc råi nãi: - "Sinh tö phï" cña ng−¬i nÕu tróng vµo chç ®Çu gèi th× bªn trong lµ huyÖt "©m l¨ng toµn", ng−¬i vËn ch−ëng lùc d−¬ng c−¬ng vµo bµn tay ph¶i, vËn néi lùc ©m nhu vµo lßng bµn tay tr¸i, phãng lu«n ba lÇn lµ ho¸ gi¶i ®−îc c¶ chÊt hµn ®éc nhiÖt ®éc trong "Sinh tö phï". H− Tróc lµm theo lêi §ång Mç d¹y vµ chµng c¶m thÊy khoan kho¸i v« cïng. §ång Mç tiÕp tôc chØ ®iÓm. H− Tróc nhÊt nhÊt ho¸ gi¶i ®−îc c¶. Khi y ho¸ gi¶i ®−îc ®Õn chiÕc "Sinh tö phï" thø b¶y th× §ång Mç nãi: - Cßn hai c¸i "Sinh tö phï" n÷a lµ hÕt, ng−¬i tù vËn ch©n khÝ råi nhËn xÐt coi ë vÞ trÝ nµo. Ng−¬i nhËn ra ®−îc nãi cho hay ®Ó ta xem l¹i cã ®óng kh«ng? H− Tróc v©ng lêi. §ång Mç ®ét nhiªn buån rÇu thë dµi nãi: - §Õn giê ngä ngµy mai th× ta ®· luyÖn thÇn c«ng xong. Nh−ng ®Õn lóc tèi hËu nµy cã thÓ x¶y ra rÊt nhiÒu sù nguy hiÓm bÊt ngê. VËy ®ªm nay ta cÇn ®Þnh thÇn nghØ ng¬i ng−¬i ®õng nãi g× víi ta n÷a ®Ó cho ta ®−îc yªn tÜnh t©m thÇn. Hu Tróc ®¸p: - V·n bèi xin tu©n lÖnh. Y lÈm bÈm mét m×nh: - Ngµy giê ®i mau qu¸, mµ m×nh kh«ng biÕt. ThÊm tho¸t m×nh ®· ë víi mô ba th¸ng råi ®©y. Gi÷a lóc Êy H− Tróc bçng nghe thÊy tiÕng nãi rÊt nhá nh− tiÕng muçi vo ve lät vµo tai: - S− tû! S− tû! S− tû ë chç nµo? TiÓu muéi nhí s− tû qu¸. Sao s− tû ®· vµo nhµ tiÓu muéi mµ kh«ng xuÊt hiÖn ®Ó gÆp nhau? VËy ch¼ng ho¸ ra chóng ta xem nhau nh− ng−êi ngoµi ? Thanh ©m tuy rÊt nhá mµ tiÕng nµo còng rÊt râ rµng. Ng−êi nãi ch¼ng ph¶i Lý Thu Thuû th× cßn lµ ai? H− Tróc kinh h·i la ho¶ng: - Trêi ¬i!... Y... Y... Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
 6. Lục Mạch Thần Kiếm 6 Nguyên tác: Kim Dung §ång Mç qu¸t lªn: - Lµm g× mµ hèt ho¶ng thÕ? H− Tróc khÏ ®¸p: - Y... t×m ®Õn n¬i råi! §ång Mç nãi: - H¾n biÕt ta vµo hoµng cung, nh−ng kh«ng biÕt nÊp ë ®©u. Trong hoµng cung cã hµng ngµn hµng v¹n phßng. Dï h¾n ch¹y ®i kiÕm tõng phßng mét, mÊt m−êi ngµy, nöa th¸ng, ch−a ch¾c ®· t×m thÊy. H− Tróc nghe §ång Mç gi¶i thÝch nh− vËy míi h¬i yªn d¹. §ång Mç l¹i nãi: - ChØ ®Õn giê ngä ngµy mai lµ chóng ta kh«ng sî g× y n÷a. Qu¶ nhiªn thanh ©m Lý Thu Thuû l¹i dÇn dÇn ra xa, råi kh«ng nghe thÊy g× n÷a c¶. H− Tróc theo ph−¬ng ph¸p cña §ång Mç truyÒn thô cho, ^^^ B¾c Minh ch©n khÝ ra kh¾p c¬ thÓ t×m xem "Sinh tö phï" ë chç nµo. Chõng nöa giê, H− Tróc bçng l¹i nghe thÊy tiÕng nhá vo lät vµo lç tai: - S− tû! S− tû cßn nhí V« Nhai Tö s− huynh kh«ng? HiÖn giê y ë trong cung tiÓu muéi, chê s− tû ra cã c©u chuyÖn rÊt cÇn muèn nãi víi s− tû ®ã. H− Tróc khÏ nãi: - Bµ nµy chØ hay nãi nh¨ng. V« Nhai Tö tiªn sinh ®· quy tiªn l©u råi. TiÒn bèi ®õng m¾c m−u bµ ta. §ång Mç nãi: - Chóng ta ë tËn trong nµy b©y giê cã gµo lªn h¾n còng kh«ng nghe tiÕng. HiÖn h¾n ë rÊt xa, vËn dông phÐp "truyÒn ©m siªu hån ®¹i ph¸p" ®Ó toan bøc b¸ch ta ph¶i ra mÆt. Cßn h¾n ®Ò cËp ®Õn V« Nhai Tö g× g× ®ã ch¼ng qua lµ cèt lµm cho ta rèi trÝ. Khi nµo ta l¹i m¾c vµo c¹m bÉy cña h¾n? Lý Thu Thuû vÉn tiÕp tôc nãi kh«ng ngõng, tõ giê nµy sang giê kh¸c, mô kÓ lÓ nh÷ng t×nh c¶nh cïng nhau häc vâ ngµy tr−íc. ThØnh tho¶ng mô nh¾c tíi V« Nhai Tö cïng mô thÒ thèt nÆng lêi råi ngo¸c miÖng ra mµ rÐo quang qu¸c, m¾ng nhiÕc §ång Mç lµ con quû d©m ®·ng nhÊt thiªn h¹, con tiÖn nh©n tµn ¸c v« liªm sØ. Mô m¾ng nhiÕc mét c¸ch tµn tÖ, th« bØ ch¼ng thiÕu c©u g×. H− Tróc ®· bÞt tai l¹i mµ thanh ©m kia vÉn lät qua bµn tay chui vµo trong lç nhÜ nghe rÊt khã chÞu. H− Tróc trong lßng nãng n¶y tøc tèi v« cïng, la lªn: - Toµn lµ l¸o hÕt! Toµn lµ l¸o hÕt! Ta kh«ng tin ®−îc! Råi xÐ v¹t ¸o cuén nhá l¹i ®ót nót lç tai. Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
 7. Lục Mạch Thần Kiếm 7 Nguyên tác: Kim Dung §ång Mç nãi: - Thanh ©m nµy kh«ng tµi nµo ng¨n trë cho khái lät vµo tai ®−îc v× con tiÖn nh©n kia vËn néi lùc rÊt cao th©m ®Ó ph¸t ra tiÕng nãi. Chóng ta ë d−íi tÇng hÇm thø ba nµy, qua biÕt bao nhiªu lÇn ng¨n trë mµ cßn lät vµo tai ®−îc. ThÕ th× nót giÎ pháng cã ¨n thua g×? Ng−¬i cø b×nh t©m tÜnh trÝ kh«ng nªn ®Ó ý vµo lêi nãi cña con tiÖn nh©n, vµ chØ coi nh− tiÕng chã sña bß rèng lµ kh«ng sao hÕt. H− Tróc v©ng lêi. Nh−ng y nghe Lý Thu Thuû kÓ nh÷ng téi ¸c cña §ång Mç l¹i kh«ng thÓ lµm ng¬ ®−îc, råi trong lßng y sinh ra b¸n tÝn b¸n nghi kh«ng hiÓu nh÷ng c©u Lý Thu Thuû nãi lµ ch©n hay gi¶. Mét lóc sau, ®ét nhiªn H− Tróc nghÜ tíi ®iÒu g× liÒn nãi: - TiÒn bèi! Giê luyÖn c«ng cña tiÒn bèi s¾p ®Õn råi vµ lÇn nµy lµ giê cuèi cïng cho th©n c«ng viªn m·n. ThÕ mµ mô kia tÝnh ®óng thêi giê quÊy nhiÔu, lµm cho tiÒn bèi ph¶i ph©n t¸n, nh− vËy giê luyÖn c«ng h«m nay nguy hiÓm v« cïng. §ång Mç nh¨n nhã c−êi ®¸p: - B©y giê ng−¬i míi biÕt ? Con tiÖn nh©n ®ã biÕt r»ng thÇn c«ng ta luyÖn xong th× h¾n kh«ng tµi nµo ®Þch næi, nªn h¾n dïng hÕt søc lùc ®Ó ng¨n trë ta. H− Tróc hái: - VËy ph¶i t¹m g¸c viÖc luyÖn c«ng hay sao? V·n bèi nghÜ r»ng tiÒn bèi luyÖn vµo lóc bÞ ngo¹i ma quÊy nhiÔu th× cã thÓ... x¶y ra nguy hiÓm. §ång Mç nãi: - §å ngèc ¬i! Ng−¬i ®Þnh thµ chÕt chø kh«ng chÞu gióp ta ®èi phã víi con tiÖn nh©n nµy hay sao mµ vÉn quan t©m ®Õn sù an nguy? H− Tróc söng sèt ®¸p: - V·n bèi kh«ng thÓ gióp tiÒn bèi h¹i ng−êi, nh−ng còng kh«ng muèn ®Ó kÎ kh¸c gia h¹i tiÒn bèi. §ång Mç nãi: - T©m ®Þa ng−¬i rÊt tèt! ViÖc nµy ta nghÜ nhiÒu l¾m råi. Con tiÖn nh©n kia mét mÆt dïng phÐp "TruyÒn ©m siªu hån ®¹i ph¸p" nhiÔu lo¹n t©m thÇn ta, mét mÆt th× xua chã ngao ®i t×m kiÕm t«ng tÝch ë kh¾p n¬i. Bèn mÆt hoµng cung nµy h¾n ®· bè trÝ nghiªm mËt nh− t−êng ®ång v¸ch s¾t, kh«ng tµi nµo trèn ra ®−îc, mµ Èn nóp thªm mét ngµy nµo lµ nguy hiÓm ngµy Êy. Hìi ¬i! May mµ chóng ta vµo s©u trong hiÓm ®Þa nµy ë trong nhµ h¾n. NÕu kh«ng th× e r»ng chóng ta ®· bÞ h¾n ph¸t gi¸c ra tõ hai th¸ng tr−íc råi. Ngµy Êy c«ng lùc ta cßn thÊp kÐm kh«ng cã chót lùc l−îng nµo ®Ó kh¸ng cù. B©y giê nghe ®Õn phÐp "TruyÒn ©m siªu hån ®¹i ph¸p" cña h¾n Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
 8. Lục Mạch Thần Kiếm 8 Nguyên tác: Kim Dung mµ hèt ho¶ng ch¹y ®i th× kh¸c nµo gi¬ tay chÞu trãi. G· ngèc kia! Giê ngä ®Õn råi. Mç mç ph¶i b¾t ®Çu luyÖn c«ng ®©y! §ång Mç nãi xong c¾n cæ con b¹ch h¹c cuèi cïng ®Ó uèng m¸u t−¬i råi ngåi xÕp b»ng vËn khÝ luyÖn c«ng. ë trong hÇm n−íc ®¸ ngµy còng nh ®ªm, H Tróc chØ nghe tiÕng Lý Thu Thuû la gµo mçi lóc mét thªm rïng rîn th× biÕt lµ cuéc sinh tö tån vong hiÖn ë lóc nµy. §ét nhiªn Lý Thu Thuû biÕn ®æi thanh ©m giäng nãi rÊt «n hoµ ªm dÞu. Mô nãi: - S− ca ¬i! S− ca ®Êy ? S− ca «m lÊy ca! Hõ! «m chÆt thªm chót n÷a! H− Tróc thén mÆt ra tù hái: - Sao mô l¹i nãi c©u nµy? Bçng §ång Mç hÇm hÌ qu¸t m¾ng: - Con tiÖn nh©n khèn kiÕp! Con tiÖn nh©n khèn kiÕp! H− Tróc giËt m×nh kinh h·i. Y biÕt giê phót nµy §ång Mç ®ang luyÖn c«ng lµ quan hÖ v« cïng. ThÕ mµ t©m thÇn mô xóc ®éng c¨m phÉn th× nguy hiÓm kh«ng sao lêng ®−îc. V× chØ sai mét ly lµ cã thÓ th©n h×nh b¹i ho¹i ®Õn thµnh tµn phÕ. H− Tróc vÉn nghe tiÕng Lý Thu Thuû ngät ngµo quyÕn rò vµ toµn lµ nh÷ng c©u l¼ng l¬ ©n ¸i víi V« Nhai Tö. Nhµ s− kh«ng nhÞn ®−îc, chît nhí l¹i t×nh tr¹ng nh÷ng lóc mª ly, hoan l¹c cïng thiÕu n÷ kia. Löa dôc bèc lªn ngïn ngôt, toµn th©n m¸u nãng s«i ®éng, da thÞt nãng báng. Bçng nghe §ång Mç thë hång héc m¾ng nhiÕc: - Con tiÖn nh©n mÆt dµy kia! S− ®Ö cã bao giê thµnh thùc −a mi? Mi ch−uêng c¸i mÆt dµy ra ®Ó khªu gîi quyÕn rò y. Thùc lµ mét ®øa ®ª tiÖn khèn kiÕp! H− Tróc thÊt kinh nãi: - TiÒn bèi! Mô cè ý trªu tøc ®Ó kÝch ®éng t©m thÇn tiÒn bèi. TiÒn bèi ®õng cho ®ã lµ chuyÖn thùc. §ång Mç vÉn hÇm hÇm tho¸ m¹: - Con tiÖn nh©n mÆt dµy kia! NÕu y thùc lßng víi mi th× sao ®Õn lóc s¾p chÕt cßn lÇn mß lªn tËn nói Phiªu DiÔu ®em c¸i nhÉn s¾t cña b¶n m«n truyÒn l¹i cho ta? Sao y cßn ®em c¸ch ph¸ gi¶i thÕ cê bÝ Èn nãi cho ta hay? Ta b¶o cho mi biÕt: muèn ph¸ gi¶i thÕ cê bÝ hiÓm th× n−íc ®Çu tiªn lµ ®Æt qu©n cê ®en bÝt chÆt lèi ®i ®Ó cho bªn cê tr¾ng ¨n hÕt qu©n trong ®¸m nµy, th× côc diÖn tù nhiªn më réng vµ chuyÓn b¹i thµnh th¾ng ngay! Ngõng mét l¸t, §ång Mç l¹i l¶m nh¶m nãi: Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
 9. Lục Mạch Thần Kiếm 9 Nguyên tác: Kim Dung - Mi cø t−ëng t−îng thÕ cê ®ã ra mµ coi, cã ph¶i ®i nh− thÕ lµ tuyÖt diÖu kh«ng? Gi¶i ph¸p nµy ta kh«ng nghÜ ra ®−îc, chÝnh s− ®Ö ®· m¸ch b¶o ta(?) S− ®Ö cßn lÊy tÊm h×nh håi ta m−êi t¸m tuæi, chÝnh tay y vÏ ra ®−a cho ta coi vµ b¶o: H¬n s¸u m−¬i n¨m nay y lÊy tÊm h×nh ®ã lµm b¹n suèt ngµy ®ªm. Hµ hµ! Mi nghe ®õng lÊy lµm khã chÞu nhÐ!... §ång Mç cßn nãi rÊt nhiÒu. H− Tróc cø thén mÆt ra mµ nghe. §ã toµn lµ nh÷ng c©u §ång Mç t−ëng t−îng hay bÞa ®Æt ra vµ kh«ng biÕt bµ ta nãi víi m×nh ®Ó lµm g×? Hay lµ bµ bÞ thanh ©m Lý Thu Thuû ng¨n trë lóc luyÖn c«ng nªn thÇn trÝ sinh ra mª lo¹n. BÊt th×nh l×nh nghe ®¸nh "sÇm" mét tiÕng. Cöa lín hÇm n−íc ®¸ bÞ ng−êi ®Èy ra. TiÕp theo lµ tiÕng cöa ng¸ch kÑt më. Råi cöa lín cöa ng¸ch còng ®ãng sËp l¹i. Thanh ©m Lý Thu Thuû l¹i qu¸t th¸o vang lªn: - Mi nãi l¸o! Mi nãi l¸o! S− ca chØ yªu m×nh ta mµ th«i. Y vÏ h×nh mi lµm khØ g×? Con lïn kia! Ng−êi mi ch¼ng ®¸ng nöa hßn ^^^ ba hån b¶y vÝa ®ßi ®i vâng ®µo. Ho¹ cã lµ quû sø nã yªu mi ®−îc. Mi chØ quen ®Æt ®iÒu l¸o toÐt!... TiÕp theo m−êi mÊy tiÕng sÇm sÇm vang lªn nh− sÊm næ trªn tÇng thø nhÊt hÇm n−íc ®¸ väng xuèng. H− Tróc sî h·i thén mÆt ra. D−êng nh− b©y giê y míi hiÓu §ång Mç nãi mÊy c©u võa råi lµ ®Ó trªu tøc Lý Thu Thuû. B©y giê Lý Thu Thuû nghe tiÕng míi biÕt ®−êng t×m vµo nhµ hÇm n−íc ®¸ ®Ó g©y sù. H− Tróc cµng lé vÎ lo l¾ng. Bçng §ång Mç l¹i c−êi khanh kh¸ch la lªn: - Con tiÖn nh©n kia! Mi t−ëng V« Nhai Tö chØ yªu m×nh mi th«i ? Mi thËt lµ mét ®øa mª muéi. Tuy ta thÊp lïn thËt nh−ng ng−êi ®Ñp, bãng d¸ng ta yÓu ®iÖu. MÊy chôc n¨m tr−íc ®©y s− ®Ö biÕt hÕt tÝnh nÕt mi c¶ råi. Mi lµ mét ®øa d©m ®·ng −a thãi tr¨ng hoa, ^^^ bän thiÕu niªn anh tuÊn... Thanh ©m nµy hiÖn ë tÇng thø nhÊt nhµ hÇm. §ång Mç tr−−íc ë tÇng thø ba mµ mô lªn tÇng thø nhÊt bao giê H− Tróc còng kh«ng biÕt n÷a. H− Tróc l¹i nghe §ång Mç c−êi nãi: - ChÞ em chóng ta mÊy chôc n¨m kh«ng gÆp nhau. B©y giê ph¶i th¾m thiÕt víi nhau míi ph¶i. Cöa lín nhµ hÇm nµy ®· ®ãng l¹i ®Ó khái ng−êi kh¸c vµo quÊy nhiÔu. Ha ha! Mi û m×nh ®«ng ng−êi dÔ thñ th¾ng. B©y giê mi cã kªu bän thÞ vÖ ®Õn ®©y th× mi mau më cöa ra cho hä vµo. Tuy mi hiÖn ë trong nµy, nh−ng c¸ch truyÒn ©m cßn vang ra ngoµi ®−îc ®ã. Trong gi©y l¸t H− Tróc nghÜ rÊt nhiÒu: - §ång Mç chäc giËn Lý Thu Thuû dÉn ®−îc mô vµo hÇm n−íc ®¸, råi l¹i liÖng nh÷ng khèi n−íc ®¸ lín chËn chÆt cöa l¹i quyÕt mét trËn tö sinh. Nh− vËy Lý Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
 10. Lục Mạch Thần Kiếm 10 Nguyên tác: Kim Dung Thu Thuû ë n¬i hoµng cung n−íc T©y H¹ tuy thÕ lùc rÊt lín nh−ng còng kh«ng cã c¸ch nµo kªu ®¸m thÞ vÖ vµo tiÕp tay ®−îc. Song H− Tróc kh«ng hiÓu t¹i sao Lý Thu Thuû kh«ng dïng néi lùc san b»ng nh÷ng khèi n−íc ®¸ ngoµi cöa? Vµ kh«ng kªu ng−êi ®Õn tiÕp tay nh− §ång Mç võa b¶o? Råi y kÕt luËn: bÊt luËn lµ san b»ng n−íc ®¸ hay dïng phÐp truyÒn ©m còng ph¶i ph©n chia søc. §ång Mç l¹i nhßm nhâm ë ngay bªn c¹nh chØ chê c¬ héi s¬ hë lµ lËp tøc ®¸nh mét ®ßn chÝ m¹ng. NÕu kh«ng ®óng thÕ th× Lý Thu Thuû b¶n tÝnh kiªu ng¹o kh«ng muèn m−în søc ng−êi ngoµi mµ ®Ó ®Ých th©n thanh to¸n kÎ t×nh ®Þch. H− Tróc l¹i nghÜ tiÕp: - Nh÷ng ngµy ®· qua, lóc §ång Mç luyÖn m«n "Thiªn th−îng ®Þa h¹ duy ng· ®éc t«n" trªn ®Ønh ®Çu bµ ta cã luång h¬i tr¾ng ng−ng tô. Bµ kh«ng nãi n¨ng mµ còng kh«ng nhóc nhÝch tùa hå kh«ng hiÓu ®Õn viÖc bªn ngoµi. ThÕ mµ lóc nµy bµ ta kh«ng nhÞn ®−îc ph¶i lªn tiÕng tranh h¬i víi Lý Thu Thuû. Nh− vËy viÖc luyÖn c«ng cña bµ ta ®Õn giê chãt ph¶i chËm l¹i mét ngµy, h¸ ch¼ng sî c¸i sÈy nÈy c¸i ung ? Cuéc tranh ®Êu b÷a nay ch−a râ ai ®−îc ai thua. NÕu §ång Mç ®¾c th¾ng, trèn tho¸t ra khái hoµng cung nµy råi ngµy mai sÏ luyÖn thªm cã ®−îc kh«ng? H− Tróc ®ang nghÜ ngîi liªn miªn l¹i nghe nh÷ng tiÕng "sÇm sÇm, ®ïng ®ïng" nh− ph¸o liªn ch©u, râ rµng lµ §ång Mç vµ Lý Thu Thuû ®ang dïng néi lùc khu©n nh÷ng phiÕn n−íc ®¸ liÖng nhau ®Ó h¹ ®èi ph−¬ng. H− Tróc ë víi §ång Mç ba th¸ng. Tuy bµ ta hû né thÊt th−êng hµnh ®éng chØ theo ý m×nh, khiÕn y ®au khæ kh«ng biÕt bao nhiªu. Nh−ng sím h«m cã nhau còng n¶y t×nh th©n cËn. Lóc nµy y chØ sî §ång Mç bÞ ®éc thñ cña Lý Thu Thuû. Trong nhµ hÇm tèi ®en nh− mùc, dÜ nhiªn H− Tróc kh«ng râ t×nh h×nh cuéc ¸c ®Êu gi÷a hai ng−êi, song tai râ mån mét. H− Tróc võa b−íc lªn ®Õn tÇng thø hai, ®· nghe Lý Thu Thuû qu¸t: - Ai? Nh÷ng tiÕng "sÇm sÇm" còng ngõng l¹i. H− Tróc liÒn nÝn h¬i kh«ng d¸m lªn tiÕng. Bçng nghe §ång Mç nãi: - Y lµ mét thiÕu niªn c«ng tö l·ng m¹n nhÊt trong c¸c ph¸i vâ Trung Nguyªn, mang c¸i ngo¹i hiÖu "PhÊn DiÖn La S¸t Vâ Phan An" vµ "L¹t Thñ Tµi Hoa TiÕu Lang Qu©n". Mi cã muèn thÊy mÆt y kh«ng? H− Tróc nghÜ bông: Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
 11. Lục Mạch Thần Kiếm 11 Nguyên tác: Kim Dung - M×nh lµ kÎ hñ lËu xÊu xa lµm g× l¹i cã nh÷ng c¸i ngo¹i hiÖu ®Ñp ®Ï "PhÊn DiÖn La S¸t Vâ Phan An" víi "L¹t Thñ Tµi Hoa TiÕu Lang Qu©n"? Hìi ¬i! Bµ nµy ®em m×nh ra lµm trß c−êi! Lý Thu Thuû nãi: - Mi ®õng gië thãi nãi cµn. Ta thµnh bµ cô ®· mÊy chôc n¨m nay, cßn muèn coi mÆt nh÷ng ph−êng con nÝt hay sao? Mi nãi nh÷ng g× "PhÊn DiÖn La S¸t Vâ Phan An", nh−ng ta biÕt râ y lµ mét tªn tiÓu hoµ th−îng h×nh dung cæ qu¸i câng mi ch¹y thÊt ®iªn b¸t ®¶o. Mô bËt lín tiÕng gäi: - TiÓu hoµ th−îng! Cã ph¶i ng−¬i ®ã kh«ng? H− Tróc trèng ngùc ®¸nh h¬n trèng lµng, ch¼ng biÕt cã nªn tr¶ lêi kh«ng. Nhµ s− cßn ®ang ngËp ngõng th× §ång Mç ®· lªn tiÕng: - Méng lang, ng−¬i lµ tiÓu hoµ th−îng ? Ha ha! Ng−êi ta ®em chµng thiÕu niªn anh tuÊn nh− ng−¬i g¹t cho c¸i chøc tiÓu hoµ th−îng. NghÜ thËt buån c−êi ®Õn vì ruét. Hai tiÕng Méng lang võa lät tai, H− Tróc ®á mÆt lªn lÈm bÈm: - Háng bÐt! ThËt lµ háng bÐt! C« kia nãi nh÷ng g× víi m×nh ®Òu bÞ §ång Mç nghe râ hÕt. Trêi ¬i! Nh÷ng c©u nµy ®©u cã thÓ ®Ó cho ng−êi thø ba nghe thÊy ®−îc? §ång Mç l¹i giôc: - Méng lang, ng−¬i cã ph¶i lµ tiÓu hoµ th−îng kh«ng? Mau mau tr¶ lêi ta. H− Tróc khÏ nãi: - Kh«ng ph¶i. Tuy nhµ s− ®¸p rÊt khÏ, nh−ng §ång Mç vµ Lý Thu Thuû còng nghe râ. §ång Mç l¹i næi lªn trµng c−êi khanh kh¸ch nãi: - Méng lang! Kh«ng viÖc g× ®Õn ng−¬i ph¶i nãng n¶y. Ch¼ng mÊy chèc ng−¬i sÏ ®−îc cïng Méng c« t−¬ng kiÕn. Nµng t−¬ng t− ng−¬i ®Õn ph¸t ®iªn mÊy b÷a nay. Nµng ¨n kh«ng ngon ngñ kh«ng yªn chØ v× nhí ng−¬i mµ ra. Ng−¬i nãi thËt cho ta hay: ng−i cã nhí nµng kh«ng? H− Tróc ®èi víi thiÕu n÷ kia cã mét mèi ch©n t×nh ®»m th¾m. MÊy b÷a nay tuy y chó t©m vµo viÖc luyÖn ph¸t x¹ vµ ho¸ gi¶i "Sinh tö phï", nh−ng thuû chung vÉn nhí nµng ®Õn ®iªn ®¶o thÇn hån. B©y giê nghe §ång Mç hái mét c¸ch ®ét ngét, bÊt gi¸c y buét miÖng ®¸p lu«n: - Cã nhí chø! Lý Thu Thuû chËm r·i nãi: Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
 12. Lục Mạch Thần Kiếm 12 Nguyên tác: Kim Dung - Méng lang, Méng lang! TÐ ra ng−¬i lµ mét chµng thanh niªn tuÊn tó thËt. Ng−¬i l¹i ®©y ®Ó ta coi mÆt xem mét vÞ phong l−u l·ng tö trong giíi vâ l©m Trung Nguyªn lµ nh©n vËt thÕ nµo? KÓ tuæi th× Lý Thu Thuû ®· ®Õn t¸m chÝn chôc, nh− c©u nµy mô nãi b»ng ©m thanh th¸nh thãt uyÓn chuyÓn, khiÕn cho H− Tróc nghe mµ trèng ngùc ®¸nh th×nh thÞch, t−ëng chõng trong thêi gian chíp nho¸ng nµy m×nh biÕn thµnh mét tay phong l−u l·ng tö ®Ö nhÊt trong c¸c ph¸i vâ Trung Nguyªn thËt. Nh−ng råi y nghÜ l¹i ®Õn ch©n t−íng m×nh liÒn lÈm bÈm: - T¹i h¹ lµ mét h¸n tö xÊu xa, th« bØ vông vÒ, mµ b¶o lµ mét chµng l·ng tö phong l−u th× thËt buån c−êi ®Õn chÕt mÊt. Sau H− Tróc l¹i tù hái: - §ång Mç ®ang cã ®¹i ®Þch tr−íc m¾t, sao bµ cßn ®em m×nh nãi chuyÖn kh«i hµi? Ch¾c h¼n bµ cã th©m ý g× ®©y. µ ph¶i råi, ngµy tr−íc V« Nhai Tö khi muèn thu ta lµm ch−ëng m«n ph¸i Tiªu Dao, chØ hiÒm mét ®iÒu lµ ta t−íng m¹o xÊu xa. Sau T« Tinh Hµ tiÒn bèi l¹i nãi: muèn kiÒm chÕ ®−îc §inh Xu©n Thu ph¶i t×m cho ®−îc mét ng−êi mü m¹o thiÕu niªn, phong t− anh tuÊn. Khi ®ã ta kh«ng hiÓu t¹i sao. B©y giê xem ra th× lùa chän ng−êi nµy tÊt cã liªn quan ®Õn Lý Thu Thuû. Gi÷a lóc H− Tróc ®ang ngÉm nghÜ th× ®ét nhiªn cã ¸nh hµo quang lÊp l¸nh. Trªn tÇng hÇm thø nhÊt vät ra m«t tia s¸ng nh− sao sa. TiÕp theo lµ nh÷ng tiÕng vï vï ghª rîn. H− Tróc b−íc qua bËc ®¸ nh×n lªn th× thÊy mét chÊm tr¾ng vµ mét chÊm ®en bay l−în rÊt nhanh. Hai chÊm nµy lóc ph©n lóc hîp bËt ra nh÷ng tiÕng l¸ch t¸ch nh− ph¸o liªn ch©u. HiÓn nhiªn §ång Mç cïng Lý Thu Thuû ®ang chiÕn ®Êu kÞch liÖt. Trªn nh÷ng khèi b¨ng cã bã ®uèc bÐ nhá loÌ ra nh÷ng tia s¸ng yÕu ít. H− Tróc thÊy mét bãng ®en vµ mét bãng tr¾ng quay lén mau lÑ kh«ng thÓ t−ëng t−îng ®−îc, nªn kh«ng ph©n biÖt ®−îc ®©u lµ §ång Mç, ®©u lµ Lý Thu Thuû. Bã ®uèc nhá xÝu nªn ch¸y rÊt mau, chØ trong kho¶nh kh¾c ®· hÕt. Mét tiÕng vï vï l−ít qua. Trong hÇm n−íc ®¸ l¹i tèi ®en nh− mùc. Nh−ng ch−ëng phong veo vÐo vÉn næi lªn kÞch liÖt. H− Tróc trong lßng rÊt xao xuyÕn nghÜ thÇm: - §ång Mç bÞ ®øt mét ch©n. NÕu ®¸nh l©u tÊt lµ bÊt lîi. Ta ph¶i t×m c¸ch nµo gióp bµ mét tay míi ®−îc. Nh−ng §ång Mç lµ ng−êi tµn nhÉn, mét khi chiÕm ®−îc th−îng phong th× Lý Thu Thuû tÊt kh«ng toµn tÝnh m¹ng. §ã lµ ®iÒu ta kh«ng muèn. Huèng chi b¶n l·nh hai ng−êi nµy ®· ®Õn mùc thÇn sÇu quû khèc th× ta nhóng tay vµo thÕ nµo ®−îc? H− Tróc cßn ®ang bµng hoµng lo sî, v« kÕ kh¶ thi, bçng nghe ®¸nh "ch¸t" mét tiÕng råi §ång Mç kªu to lªn mét tiÕng: Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
 13. Lục Mạch Thần Kiếm 13 Nguyên tác: Kim Dung - ói chao! H− Tróc t−ëng chõng §ång Mç bÞ th−¬ng råi. Bçng l¹i nghe Lý Thu Thuû c−êi ha h¶ nãi mãc: - S− tû! Chiªu ®ã cña tiÓu muéi thÕ nµo xin s− tû chØ ®iÓm cho. §ét nhiªn mô qu¸t lªn: - Mi ch¹y ®»ng nµo cho tho¸t? H− Tróc thÊy bªn m×nh l−ít qua mét luång giã l¹nh. §ång Mç ®· ®Õn bªn khÏ b¶o: - Ph¸t ch−ëng ra theo chiªu thø hai. H− Tróc ch¼ng hiÓu ra sao, võa toan hái l¹i th× thÊy mét luång hµn phong t¹t vµo mÆt. Mét ch−ëng lùc lîi h¹i ®¸nh tíi. H− Tróc kh«ng kÞp nghÜ g× n÷a liÒn thi triÓn thñ ph¸p thø hai vÒ viÖc ph¸ gi¶i "Sinh tö phï" mµ §ång Mç ®· truyÒn cho. Trong bãng tèi, ch−ëng lùc ch¹m nhau. H− Tróc run ng−êi lªn, khÝ huyÕt nhén nh¹o rÊt lµ khã chÞu, y liÒn dïng thñ ph¸p thø b¶y ®Ó gi¶i khai. Bçng nghe tiÕng Lý Thu Thuû "hõ" mét tiÕng råi qu¸t hái: - Ng−¬i lµ ai? Sao l¹i biÕt phÐp "Thiªn S¬n lôc d−¬ng ch−ëng?" Ai d¹y cho ng−¬i? H− Tróc lÊy lµm l¹ kú hái l¹i: - "Thiªn S¬n lôc d−¬ng ch−ëng" lµ c¸i g×? Lý Thu Thuû ®¸p: - Ng−¬i kh«ng cßn nh×n nhËn ? Chiªu thø hai lµ "D−¬ng Xu©n B¹ch TuyÕt" vµ chiªu thø b¶y "D−¬ng Quan Tam §iÖp" lµ nh÷ng chiªu bÝ truyÒn cña b¶n m«n, sao ngu¬i l¹i häc ®−îc? H− Tróc l¹i ng¬ ng¸o hái: - C¸i g× mµ "D−¬ng Xu©n B¹ch TuyÕt" víi "D−¬ng Quan Tam §iÖp"? H− Tróc m¬ mµng, d−êng nh− ch¼ng hiÓu g× vµ y t−ëng m×nh ®· m¾c mÑo §ång Mç. §ång Mç ®øng sau l−ng H− Tróc, c−êi khÈy nãi: - VÞ Méng lang nµy ®· mang tiÕng lµ tay l·ng tö ®Ö nhÊt trong c¸c ph¸i vâ Trung Nguyªn th× dÜ nhiªn tÊt c¶ c¸c m«n cÇm, kú, thi, ho¹, y, bèc, tinh, t−íng, nghÒ g× mµ y ch¼ng hiÓu mét c¸ch tinh vi? Ch¶ thÕ mµ, y ®· lät vµo m¾t xanh cña V« Nhai Tö s− ®Ö. S− ®Ö thu y lµm ®Ö tö truyÒn nh©n, §inh Xu©n Thu ph¶n lo¹n, V« Nhai Tö ®· sai Méng lang ra tay tiªu diÖt h¾n råi. Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
 14. Lục Mạch Thần Kiếm 14 Nguyên tác: Kim Dung Lý Thu Thuû sang s¶ng tiÕng vµng hái: - Cã ®óng vËy kh«ng? H− Tróc nghe hai ng−êi cïng kªu m×nh b»ng Méng lang, bÊt gi¸c thÑn mÆt ®á ra ®Õn mang tai. C©u §ång Mç võa nãi trªn lµ gi¶, song ®o¹n d−íi lµ thùc, nªn H− Tróc kh«ng thÓ dïng ch÷ "thËt" hay ch÷ "gi¶" ®Ó tr¶ lêi. MÊy thñ ph¸p nµy râ rµng lµ §ång Mç ®· truyÒn thô cho y ®Ó tiªu gi¶i "Sinh tö phï", ngê ®©u Lý Thu Thuû l¹i b¶o lµ "Thiªn S¬n lôc d−¬ng ch−ëng". §ång Mç cã yªu cÇu y häc "Thiªn S¬n lôc d−¬ng ch−ëng" ®Ó ®èi phã víi Lý Thu Thuû mµ y nhÊt ®Þnh kh«ng chÞu. H− Tróc tù hái: - Ch¼ng lÏ... mÊy thñ ph¸p nµy tøc lµ "Thiªn S¬n lôc d−¬ng ch−ëng" ? Lý Thu Thuû thÊy H− Tróc ng¬ ngÈn kh«ng tr¶ lêi liÒn lín tiÕng giôc: - C« c« ®©y hái ng−¬i, sao ng−¬i l¹i lµm thinh? Mô døt lêi, ®−a tay ra chôp xuèng vai H− Tróc. H− Tróc ®· ®−îc §ång Mç d¹y cho nh÷ng chiªu thøc ho¸ gi¶i vµ cã thÓ ë trong bãng tèi, tiÕng giã ®Ó ph©n biÖt ph−¬ng h−íng mµ tuú c¬ øng biÕn. Y võa thÊy Lý Thu Thuû gi¬ tay lªn toan chôp xuèng vai m×nh, liÒn h¹ thÊp vai tr¸nh xÐo ®i råi xoay tay l¹i b¾t cæ tay ®èi ph−¬ng. Lý Thu Thuû véi rôt tay vÒ cÊt tiÕng khen: - Giái l¾m! Chiªu "D−¬ng ca thiÒn ®iªu" nµy néi c«ng ®· th©m hËu mµ xuÊt thñ l¹i thuÇn thôc. Cã ph¶i V« Nhai Tö s− huynh ®· ®em hÕt tuyÖt nghÖ truyÒn cho ng−¬i råi kh«ng? H− Tróc ngËp ngõng ®¸p: - Qu¶ V« Nhai Tö... tiÒn bèi ®·... ®em hÕt c«ng phu truyÒn l¹i cho t¹i h¹. Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2