Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 94

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

61
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 94', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 94

 1. Lục Mạch Thần Kiếm 1 Nguyên tác: Kim Dung Håi thø chÝn m−¬i t− Thiªn S¬n lôc d−¬ng ch−ëng § ång Mç kh«ng thÊy H− Tróc tr¶ lêi, l¹i nãi tiÕp: - Võa råi ng−¬i bá ra ®i l¹i ©n cÇn dÆn ta lµ b¶o träng th©n thÓ, ra chiÒu quan t©m ®Õn ta l¾m. ThÕ mµ ta kh«ng ngê ng−¬i lµ mét th»ng lái bÊt l−¬ng. Huèng chi ng−¬i ®· cøu tÝnh mÖnh ta, mµ ta ®©y lµ ng−êi ©n o¸n ph©n minh, th−ëng ph¹t hîp lý. Ta coi ng−êi kh¸c h¼n víi bän « l·o ®¹i. B©y giê ta ph¶i gieo "Sinh tö phï" vµo m×nh ng−¬i lµ ta ph¹t ng−¬i ®ã, nh−ng ta sÏ truyÒn cho ng−¬i phÐp gi¶i trõ "Sinh tö phï". §ã lµ mét phÇn th−ëng xóng ®¸ng ®Òn ¬n ng−¬i cøu ta. H− Tróc võa rªn võa nãi: - V·n bèi ®· b¶o tr−íc: NÕu tiÒn bèi dïng c¸ch ®ã ®Ó kiÒm chÕ vµ b¾t v·n bèi lµm viÖc giÕt ng−êi, th−êng lu©n b¹i lý, th× thµ v·n bèi... chÞu chÕt, chø kh«ng... chÞu khuÊt phôc. §ång Mç c−êi l¹t nãi: - Chµ! Ng−¬i lµ mét tiÓu hoµ th−îng ngang b−íng, thÕ mµ ta kh«ng biÕt. Nh−ng t¹i sao ng−¬i kh«ng nãi ra mµ l¹i cø Êp a Êp óng? Ng−¬i nªn biÕt r»ng g· An ®éng chóa kia t¹i sao mµ nãi l¾p? H− Tróc ®¸p: - Ngµy tr−íc ch¾c y bÞ tróng... "Sinh tö phï" cña tiÒn bèi... Y ®au ®ín qu¸ råi miÖng... miÖng... §ång Mç ng¾t lêi: - Ng−¬i biÕt vËy lµ hay l¾m. "Sinh tö phï" mµ ph¸t t¸c th× mçi ngµy mét tÖ h¹i h¬n. LÇn ®Çu trong ng−êi ngøa ng¸y ®au ®ín, hÕt chÝn lÇn chÝn t¸m m−¬i mèt ngµy råi nh÷ng c¬n ®au khæ ngøa ng¸y mét gi¶m dÇn ®i. Còng qua mét thêi gian t¸m m−¬i mèt ngµy th× l¹i b¾t ®Çu ®au ®ín ngøa ng¸y cßn khæ h¬n lÇn tr−íc. Cø lÇn l−ît mçi tuÇn t¸m m−¬i mèt ngµy quanh ®i quÈn l¹i kh«ng bao giê hÕt. Ngõng mét l¸t mô nãi tiÕp: - H»ng n¨m ta ph¸i ng−êi ®i tuÇn hµnh c¸c §¶o c¸c §éng ®Ó ph¸t thuèc ng¨n ngõa ®au ®ín vµ ngøa ng¸y. Mçi lÇn ph¸t thuèc l¹i kiÒm h·m "Sinh tö phï" ®−îc mét n¨m kh«ng ph¸t t¸c. B©y giê H− Tróc míi tØnh ngé. Së dÜ c¸c ®éng chóa, ®¶o chóa ph¶i kinh sî §ång Mç nh− bËc thÇn minh, cam t©m chÞu ®¸nh ®Ëp hµnh h¹ lµ ®Ó ®−îc bµ ta ph¸t thuèc ng¨n ngõa "Sinh tö phï" ph¸t t¸c trong mét n¨m. NÕu thÕ nµy th× m×nh chung Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
 2. Lục Mạch Thần Kiếm 2 Nguyên tác: Kim Dung th©n còng bÞ mô kiÒm chÕ, vµ còng ®em th©n tr©u ngùa lµm t«i mäi cho mô nh− bän « l·o ®¹i hay sao? H− Tróc lµ con ng−êi bÒ ngoµi cã vÎ «n hoµ mµ bÒ trong rÊt cøng cái quËt c−êng, quyÕt kh«ng chÞu kÎ kh¸c dïng quyÒn uy hiÕp ®Ó b¾t buéc m×nh ph¶i khuÊt phôc. Y thµ chÞu gÉy chø kh«ng ®Ó ng−êi bÎ cong. §ång Mç cïng sèng víi H− Tróc trong ba th¸ng ®· biÕt râ tÝnh nÕt y, liÒn nãi: - Ta ®· b¶o lµ kh«ng coi ng−¬i nh− bän « l·o ®¹i sóc sinh kia ®©u. NghÜa la hµng n¨m cho ng−êi dïng thuèc trÊn ¸p "Sinh tö phï" ®Ó ng−¬i khái ph¶i ¨n kh«ng ngon ngñ kh«ng yªn. Trong m×nh ng−¬i ta gieo vµo chÝn c¸i "Sinh tö phï". Tuy vËy ta cã thÓ cö ®éng mét c¸i lµ trõ khö cho ng−¬i dÔ dµng, vÜnh viÔn kh«ng cßn mèi lo vÒ sau. H− Tróc lËp bËp: - §−îc vËy v·n bèi... ®a.... ®a... Nhµ s− muèn nãi "®a t¹" mµ kh«ng sao nãi ra ®−îc. §ång Mç lÊy cho H− Tróc mét viªn thuèc hoµn, H− Tróc uèng vµo mét lóc lµ hÕt ®au ®ín ngøa ng¸y ngay. §ång Mç l¹i nãi: - Muèn trõ khö ®Õn gèc "Sinh tö phï" th× ph¶i dïng néi lùc lßng bµn tay. Nh−ng cßn mÊy ngµy n÷a th× cuéc tu luyÖn thÇn c«ng ta sÏ thµnh tùu, ta kh«ng thÓ v× ng−¬i mµ tiªu hao nguyªn khÝ ®−îc. VËy ta d¹y ng−¬i c¸ch vËn c«ng ph¸t ch−ëng ®Ó ng−¬i tù ho¸ gi¶i lÊy. H− Tróc ®¸p: - Xin v©ng! §ång Mç liÌn truyÒn cho H− Tróc c¸ch vËn B¾c Minh ch©n khÝ tõ ®an ®iÒn ph¸t ra nh÷ng huyÖt "§¹i Cù", "Thiªn Khu", "Th¸i Êt", "L¬ng M«n", "ThÇn Phong", "ThÇn Tµng", ®i qua huyÖt "Khóc Tr×", "§¹i L¨ng", "D¬ng Kho¸i" ra ®Õn lßng bµn tay. Mô l¹i d¹y phÐp thu, nh¶ ch©n khÝ. H− Tróc luyÖn trong hai ngµy lµ thµnh thuéc hÕt. §ång Mç nãi: - Bän sóc sinh « l·o ®¹i tuy nh©n phÈm kÐm cái, song vâ c«ng kh«ng ph¶i tÇm th−êng. B¹n bÌ y tuy lµ hæ quÇn cÈu ®¶ng mµ néi lùc còng kh¸ tinh th©m, nh−ng kh«ng cã mét tªn nµo cã thÓ dïng néi lùc ®Ó ho¸ gi¶i "Sinh tö phï" cña ta ®−îc, ng−¬i cã biÕt t¹i sao kh«ng? Mô ngõng l¹i mét l¸t, biÕt râ H− Tróc kh«ng thÓ tr¶ lêi ®−îc, liÒn nãi tiÕp: Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
 3. Lục Mạch Thần Kiếm 3 Nguyên tác: Kim Dung - ChØ v× ta gieo vµo th©n thÓ chóng nh÷ng "Sinh tö phï" kh«ng gièng nhau mµ thñ ph¸p ho¸ gi¶i còng kh¸c nhau. Tû nh− g· nµy cã thÓ dïng thñ ph¸p D−¬ng c−¬ng ®Ó ho¸ gi¶i mét ®¹o "Sinh tö phï", nh−ng l¹i vÊp ph¶i ®¹o phï thø hai mµ còng dïng thñ ph¸p ®ã th× chØ tæ lµm cho ®au ®ín thªm, nªn hä kh«ng ho¸ gi¶i ®−îc. Trong m×nh ng−¬i bÞ gieo chÝn ®¹o "Sinh tö phï", còng ph¶i cã chÝn thñ ph¸p kh¸c nhau míi ho¸ gi¶i ®−îc. Nãi råi mô truyÒn cho chµng mét thø thñ ph¸p. Mô chê cho H− Tróc häc thuéc rßi mô liÒn ph©n tÝch tõng chiªu vµ c¸ch dïng thñ ph¸p ®Ó H− Tróc biÕt ®−êng øng phã. §ång Mç l¹i dÆn: - "Sinh tö phï" cña nói Phiªu DiÔu biÕn ho¸ v« cïng, vËy lóc ng−¬i ra tay gi¶i trõ ph¶i tuú c¬ øng biÕn. ChØ sai lÇm mét chót lµ lËp tøc bÞ nghÑt thë mµ chÕt, kh«ng th× còng thµnh tµn tËt suèt ®êi. Ng−¬i ph¶i coi "Sinh tö phï" nh− kÎ ®¹i ®Þch ®em toµn lùc ra ®èi phã, kh«ng thÓ chÓnh m¶ng ®−îc. H− Tróc khæ c«ng luyÖn tËp vµ biÕt r»ng ph¸p m«n cña §ång Mç x¶o diÖu v« cïng. BÊt luËn gÆp thñ ph¸p th©m ®éc nµo ®¸nh tíi th× ph¸p m«n nµy còng ho¸ gi¶ ®−îc. Y cµng luyÖn tËp cµng thªm béi phôc. B©y giê y míi hiÓu së dÜ "Sinh tö phï" khiÕn cho ba m−¬i s¸u ®éng chóa vµ b¶y m−¬i hai ®¶o chóa ph¶i kinh hån t¸ng ®ëm v× qu¶ nhiªn nã cã mét uy lùc v« cïng biÕn ¶o. NÕu kh«ng ®−îc §ång Mç ®Ých th©n truyÒn d¹y th× ai mµ biÕt r»ng trong thiªn h¹ l¹i cã phÐp ho¸ gi¶i thÇn diÖu ®Õn thÕ? H− Tróc luyÖn bèn ngµy liÒn míi thuéc hÕt chÝn m«n ph¸p cña mô. §ång Mç c¶ mõng nãi: - TiÓu tö! Ng−¬i còng th«ng minh ®Êy! Trong binh ph¸p cã c©u: "BiÕt ng−êi biÕt m×nh ®¸nh ®©u ®−îc ®Êy". Ng−¬i ®· chÕ phôc ®−îc "Sinh tö phï", vËy còng cÇn biÕt c¸ch gieo "Sinh tö phï". Tr−íc hÕt ng−¬i ®· hiÓu "Sinh tö phï" lµ g× ch−a? H− Tróc ng¬ ngÈn ®¸p: - §ã lµ mét thø ¸m khÝ. §ång Mç nãi: - §· ®µnh lµ ¸m khÝ, nh−ng ¸m khÝ g× míi ®−îc chø? Nã gièng h¹t bå ®Ò hay kim ch©m? H− Tróc lÈm bÈm: - M×nh ta ®· tróng ph¶i chÝn ph¸t ¸m khÝ mµ chØ thÊy ®au nhøc ngøa ng¸y, nh−ng sê lªn th× ch¼ng thÊy g× hÕt, kh«ng hiÓu h×nh tr¹ng nã ra sao? §ång Mç nãi: - §©y lµ mét thø "Sinh tö phï" ng−¬i cÇm lÊy mµ coi cho kü. Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
 4. Lục Mạch Thần Kiếm 4 Nguyên tác: Kim Dung Nhµ s− nghÜ ®Õn mét thø ¸m khÝ ghª gím nhÊt thiªn h¹, liÒn ®−a tay ra ®ãn lÊy th× thÊy nã l¹nh buèt. Nhµ s− nh×n l¹i ¸m khÝ nay h×nh trßn bÐ nhá, nhÑ nh− kh«ng, to b»ng ®Çu ngãn tay, máng nh− giÊy c¹nh s¾c dÞ th−êng. H− Tróc muèn sê kü xem th× lßng bµn tay l¹nh buèt, tho¸ng c¸i "Sinh tö phï" ®· kh«ng thÊy ®©u n÷a. Y c¶ kinh, v× kh«ng thÊy §ång Mç ®−a tay ra lÊy l¹i. VËy th× mãn ¸m khÝ ®ã biÕn ®©u mÊt? §ét nhiªn H− Tróc nghÜ tíi ®iÒu g× la lªn: -ói chao! Råi nghÜ thÇm: - ThËt lµ háng bÐt! ChiÕc "Sinh tö phï" nµy ®· chui vµo lßng bµn tay m×nh råi. §ång Mç hái: - Ng−¬i ®· hiÓu ch−a? H− Tróc Êp óng: - V·n bèi... §ång Mç nãi: - "Sinh tö phï" cña ta lµ mét miÕng b¨ng máng h×nh trßn. H− Tróc "å" lªn mét tiÕng ra chiÒu tØnh ngé. Nhµ s− hiÓu miÕng b¨ng máng nµy bÞ nhiÖt khÝ trong lßng bµn tay lµm cho tan ra nªn tho¸ng c¸i kh«ng tr«ng thÊy ®©u n÷a. Nguyªn lßng bµn tay H− Tróc néi lùc nãng nh− löa. MiÕng b¨ng kia ®· biÕn thµnh chÊt h¬i nªn y kh«ng biÕt. §ång Mç nãi: - Muèn häc phÐp ho¸ gi¶i "Sinh tö phï" th× cÇn ph¶i biÕt c¸ch ph¸t x¹ (b¾n ra) thÕ nµo. Muèn biÕt ph¸t x¹, cÇn ph¶i häc c¸ch chÕ luyÖn tr−íc. MiÕng b¨ng nhá bÐ nh− vËy còng cã thÓ thµnh máng nh− giÊy mµ xuyªn kh«ng thñng, ®Ëp kh«ng vì lµ mét viÖc rÊt khã. Trong lßng bµn tay ng−¬i ®æ mét chót n−íc trong vµo, råi vËn néi lùc cho ph¸t ra luång l·nh khÝ l¹nh gÊp mÊy lÇn th× chót n−íc trong ®ã ®ãng l¹i thµnh b¨ng. Mô nãi xong tuÇn tù d¹y H− Tróc vËn ®éng ng−îc l¹i ®Ó khÝ d−¬ng chuyÓn thµnh ©m nhu. May lµ H− Tróc ®· ®−îc V« Nhai Tö truyÒn B¾c Minh ch©n khÝ cho `B¾c Minh ch©n khÝ ®ñ c¶ hai mÆt ©m d−¬ng. Tr−íc nay H− Tróc toµn luyÖn vÒ lèi d−¬ng c−¬ng, nh−ng trong ng−êi ®· cã c¨n b¶n chØ cÇn vËn ch©n khÝ xoay chiÒu ch¹y ng−îc l¹i th× thµnh ©m nhu ngay ch¼ng khã kh¨n g×. H− Tróc häc ®−îc c¸ch chÕ "Sinh tö phï", råi §ång Mç l¹i d¹y y c¸ch ph¸t x¹ vµ vËn thï k×nh ®Ó ®iÓm tróng huyÖt ®¹o. Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
 5. Lục Mạch Thần Kiếm 5 Nguyên tác: Kim Dung §ång Mç cßn d¹y c¸ch chÕ mÊy phÇn néi lùc d−¬ng c−¬ng, mÊy phÇn ©m nhu, mçi c¸ch mét kh¸c vµ tuú theo ý muèn cña m×nh. H− Tróc l¹i mÊt thªm ba ngµy míi häc xong c¸ch chÕ biÕn rÊt tinh vi vµ c¸ch ph¸t x¹ ®óng møc. §Õn ngµy thø t−, §ång Mç b¶o H− Tróc ®iÒu d−ìng néi lùc, hai tay ng−ng tô ch©n lùc råi nãi: - "Sinh tö phï" cña ng−¬i nÕu tróng vµo chç ®Çu gèi th× bªn trong lµ huyÖt "©m l¨ng toµn", ng−¬i vËn ch−ëng lùc d−¬ng c−¬ng vµo bµn tay ph¶i, vËn néi lùc ©m nhu vµo lßng bµn tay tr¸i, phãng lu«n ba lÇn lµ ho¸ gi¶i ®−îc c¶ chÊt hµn ®éc nhiÖt ®éc trong "Sinh tö phï". H− Tróc lµm theo lêi §ång Mç d¹y vµ chµng c¶m thÊy khoan kho¸i v« cïng. §ång Mç tiÕp tôc chØ ®iÓm. H− Tróc nhÊt nhÊt ho¸ gi¶i ®−îc c¶. Khi y ho¸ gi¶i ®−îc ®Õn chiÕc "Sinh tö phï" thø b¶y th× §ång Mç nãi: - Cßn hai c¸i "Sinh tö phï" n÷a lµ hÕt, ng−¬i tù vËn ch©n khÝ råi nhËn xÐt coi ë vÞ trÝ nµo. Ng−¬i nhËn ra ®−îc nãi cho hay ®Ó ta xem l¹i cã ®óng kh«ng? H− Tróc v©ng lêi. §ång Mç ®ét nhiªn buån rÇu thë dµi nãi: - §Õn giê ngä ngµy mai th× ta ®· luyÖn thÇn c«ng xong. Nh−ng ®Õn lóc tèi hËu nµy cã thÓ x¶y ra rÊt nhiÒu sù nguy hiÓm bÊt ngê. VËy ®ªm nay ta cÇn ®Þnh thÇn nghØ ng¬i ng−¬i ®õng nãi g× víi ta n÷a ®Ó cho ta ®−îc yªn tÜnh t©m thÇn. Hu Tróc ®¸p: - V·n bèi xin tu©n lÖnh. Y lÈm bÈm mét m×nh: - Ngµy giê ®i mau qu¸, mµ m×nh kh«ng biÕt. ThÊm tho¸t m×nh ®· ë víi mô ba th¸ng råi ®©y. Gi÷a lóc Êy H− Tróc bçng nghe thÊy tiÕng nãi rÊt nhá nh− tiÕng muçi vo ve lät vµo tai: - S− tû! S− tû! S− tû ë chç nµo? TiÓu muéi nhí s− tû qu¸. Sao s− tû ®· vµo nhµ tiÓu muéi mµ kh«ng xuÊt hiÖn ®Ó gÆp nhau? VËy ch¼ng ho¸ ra chóng ta xem nhau nh− ng−êi ngoµi ? Thanh ©m tuy rÊt nhá mµ tiÕng nµo còng rÊt râ rµng. Ng−êi nãi ch¼ng ph¶i Lý Thu Thuû th× cßn lµ ai? H− Tróc kinh h·i la ho¶ng: - Trêi ¬i!... Y... Y... Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
 6. Lục Mạch Thần Kiếm 6 Nguyên tác: Kim Dung §ång Mç qu¸t lªn: - Lµm g× mµ hèt ho¶ng thÕ? H− Tróc khÏ ®¸p: - Y... t×m ®Õn n¬i råi! §ång Mç nãi: - H¾n biÕt ta vµo hoµng cung, nh−ng kh«ng biÕt nÊp ë ®©u. Trong hoµng cung cã hµng ngµn hµng v¹n phßng. Dï h¾n ch¹y ®i kiÕm tõng phßng mét, mÊt m−êi ngµy, nöa th¸ng, ch−a ch¾c ®· t×m thÊy. H− Tróc nghe §ång Mç gi¶i thÝch nh− vËy míi h¬i yªn d¹. §ång Mç l¹i nãi: - ChØ ®Õn giê ngä ngµy mai lµ chóng ta kh«ng sî g× y n÷a. Qu¶ nhiªn thanh ©m Lý Thu Thuû l¹i dÇn dÇn ra xa, råi kh«ng nghe thÊy g× n÷a c¶. H− Tróc theo ph−¬ng ph¸p cña §ång Mç truyÒn thô cho, ^^^ B¾c Minh ch©n khÝ ra kh¾p c¬ thÓ t×m xem "Sinh tö phï" ë chç nµo. Chõng nöa giê, H− Tróc bçng l¹i nghe thÊy tiÕng nhá vo lät vµo lç tai: - S− tû! S− tû cßn nhí V« Nhai Tö s− huynh kh«ng? HiÖn giê y ë trong cung tiÓu muéi, chê s− tû ra cã c©u chuyÖn rÊt cÇn muèn nãi víi s− tû ®ã. H− Tróc khÏ nãi: - Bµ nµy chØ hay nãi nh¨ng. V« Nhai Tö tiªn sinh ®· quy tiªn l©u råi. TiÒn bèi ®õng m¾c m−u bµ ta. §ång Mç nãi: - Chóng ta ë tËn trong nµy b©y giê cã gµo lªn h¾n còng kh«ng nghe tiÕng. HiÖn h¾n ë rÊt xa, vËn dông phÐp "truyÒn ©m siªu hån ®¹i ph¸p" ®Ó toan bøc b¸ch ta ph¶i ra mÆt. Cßn h¾n ®Ò cËp ®Õn V« Nhai Tö g× g× ®ã ch¼ng qua lµ cèt lµm cho ta rèi trÝ. Khi nµo ta l¹i m¾c vµo c¹m bÉy cña h¾n? Lý Thu Thuû vÉn tiÕp tôc nãi kh«ng ngõng, tõ giê nµy sang giê kh¸c, mô kÓ lÓ nh÷ng t×nh c¶nh cïng nhau häc vâ ngµy tr−íc. ThØnh tho¶ng mô nh¾c tíi V« Nhai Tö cïng mô thÒ thèt nÆng lêi råi ngo¸c miÖng ra mµ rÐo quang qu¸c, m¾ng nhiÕc §ång Mç lµ con quû d©m ®·ng nhÊt thiªn h¹, con tiÖn nh©n tµn ¸c v« liªm sØ. Mô m¾ng nhiÕc mét c¸ch tµn tÖ, th« bØ ch¼ng thiÕu c©u g×. H− Tróc ®· bÞt tai l¹i mµ thanh ©m kia vÉn lät qua bµn tay chui vµo trong lç nhÜ nghe rÊt khã chÞu. H− Tróc trong lßng nãng n¶y tøc tèi v« cïng, la lªn: - Toµn lµ l¸o hÕt! Toµn lµ l¸o hÕt! Ta kh«ng tin ®−îc! Råi xÐ v¹t ¸o cuén nhá l¹i ®ót nót lç tai. Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
 7. Lục Mạch Thần Kiếm 7 Nguyên tác: Kim Dung §ång Mç nãi: - Thanh ©m nµy kh«ng tµi nµo ng¨n trë cho khái lät vµo tai ®−îc v× con tiÖn nh©n kia vËn néi lùc rÊt cao th©m ®Ó ph¸t ra tiÕng nãi. Chóng ta ë d−íi tÇng hÇm thø ba nµy, qua biÕt bao nhiªu lÇn ng¨n trë mµ cßn lät vµo tai ®−îc. ThÕ th× nót giÎ pháng cã ¨n thua g×? Ng−¬i cø b×nh t©m tÜnh trÝ kh«ng nªn ®Ó ý vµo lêi nãi cña con tiÖn nh©n, vµ chØ coi nh− tiÕng chã sña bß rèng lµ kh«ng sao hÕt. H− Tróc v©ng lêi. Nh−ng y nghe Lý Thu Thuû kÓ nh÷ng téi ¸c cña §ång Mç l¹i kh«ng thÓ lµm ng¬ ®−îc, råi trong lßng y sinh ra b¸n tÝn b¸n nghi kh«ng hiÓu nh÷ng c©u Lý Thu Thuû nãi lµ ch©n hay gi¶. Mét lóc sau, ®ét nhiªn H− Tróc nghÜ tíi ®iÒu g× liÒn nãi: - TiÒn bèi! Giê luyÖn c«ng cña tiÒn bèi s¾p ®Õn råi vµ lÇn nµy lµ giê cuèi cïng cho th©n c«ng viªn m·n. ThÕ mµ mô kia tÝnh ®óng thêi giê quÊy nhiÔu, lµm cho tiÒn bèi ph¶i ph©n t¸n, nh− vËy giê luyÖn c«ng h«m nay nguy hiÓm v« cïng. §ång Mç nh¨n nhã c−êi ®¸p: - B©y giê ng−¬i míi biÕt ? Con tiÖn nh©n ®ã biÕt r»ng thÇn c«ng ta luyÖn xong th× h¾n kh«ng tµi nµo ®Þch næi, nªn h¾n dïng hÕt søc lùc ®Ó ng¨n trë ta. H− Tróc hái: - VËy ph¶i t¹m g¸c viÖc luyÖn c«ng hay sao? V·n bèi nghÜ r»ng tiÒn bèi luyÖn vµo lóc bÞ ngo¹i ma quÊy nhiÔu th× cã thÓ... x¶y ra nguy hiÓm. §ång Mç nãi: - §å ngèc ¬i! Ng−¬i ®Þnh thµ chÕt chø kh«ng chÞu gióp ta ®èi phã víi con tiÖn nh©n nµy hay sao mµ vÉn quan t©m ®Õn sù an nguy? H− Tróc söng sèt ®¸p: - V·n bèi kh«ng thÓ gióp tiÒn bèi h¹i ng−êi, nh−ng còng kh«ng muèn ®Ó kÎ kh¸c gia h¹i tiÒn bèi. §ång Mç nãi: - T©m ®Þa ng−¬i rÊt tèt! ViÖc nµy ta nghÜ nhiÒu l¾m råi. Con tiÖn nh©n kia mét mÆt dïng phÐp "TruyÒn ©m siªu hån ®¹i ph¸p" nhiÔu lo¹n t©m thÇn ta, mét mÆt th× xua chã ngao ®i t×m kiÕm t«ng tÝch ë kh¾p n¬i. Bèn mÆt hoµng cung nµy h¾n ®· bè trÝ nghiªm mËt nh− t−êng ®ång v¸ch s¾t, kh«ng tµi nµo trèn ra ®−îc, mµ Èn nóp thªm mét ngµy nµo lµ nguy hiÓm ngµy Êy. Hìi ¬i! May mµ chóng ta vµo s©u trong hiÓm ®Þa nµy ë trong nhµ h¾n. NÕu kh«ng th× e r»ng chóng ta ®· bÞ h¾n ph¸t gi¸c ra tõ hai th¸ng tr−íc råi. Ngµy Êy c«ng lùc ta cßn thÊp kÐm kh«ng cã chót lùc l−îng nµo ®Ó kh¸ng cù. B©y giê nghe ®Õn phÐp "TruyÒn ©m siªu hån ®¹i ph¸p" cña h¾n Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
 8. Lục Mạch Thần Kiếm 8 Nguyên tác: Kim Dung mµ hèt ho¶ng ch¹y ®i th× kh¸c nµo gi¬ tay chÞu trãi. G· ngèc kia! Giê ngä ®Õn råi. Mç mç ph¶i b¾t ®Çu luyÖn c«ng ®©y! §ång Mç nãi xong c¾n cæ con b¹ch h¹c cuèi cïng ®Ó uèng m¸u t−¬i råi ngåi xÕp b»ng vËn khÝ luyÖn c«ng. ë trong hÇm n−íc ®¸ ngµy còng nh ®ªm, H Tróc chØ nghe tiÕng Lý Thu Thuû la gµo mçi lóc mét thªm rïng rîn th× biÕt lµ cuéc sinh tö tån vong hiÖn ë lóc nµy. §ét nhiªn Lý Thu Thuû biÕn ®æi thanh ©m giäng nãi rÊt «n hoµ ªm dÞu. Mô nãi: - S− ca ¬i! S− ca ®Êy ? S− ca «m lÊy ca! Hõ! «m chÆt thªm chót n÷a! H− Tróc thén mÆt ra tù hái: - Sao mô l¹i nãi c©u nµy? Bçng §ång Mç hÇm hÌ qu¸t m¾ng: - Con tiÖn nh©n khèn kiÕp! Con tiÖn nh©n khèn kiÕp! H− Tróc giËt m×nh kinh h·i. Y biÕt giê phót nµy §ång Mç ®ang luyÖn c«ng lµ quan hÖ v« cïng. ThÕ mµ t©m thÇn mô xóc ®éng c¨m phÉn th× nguy hiÓm kh«ng sao lêng ®−îc. V× chØ sai mét ly lµ cã thÓ th©n h×nh b¹i ho¹i ®Õn thµnh tµn phÕ. H− Tróc vÉn nghe tiÕng Lý Thu Thuû ngät ngµo quyÕn rò vµ toµn lµ nh÷ng c©u l¼ng l¬ ©n ¸i víi V« Nhai Tö. Nhµ s− kh«ng nhÞn ®−îc, chît nhí l¹i t×nh tr¹ng nh÷ng lóc mª ly, hoan l¹c cïng thiÕu n÷ kia. Löa dôc bèc lªn ngïn ngôt, toµn th©n m¸u nãng s«i ®éng, da thÞt nãng báng. Bçng nghe §ång Mç thë hång héc m¾ng nhiÕc: - Con tiÖn nh©n mÆt dµy kia! S− ®Ö cã bao giê thµnh thùc −a mi? Mi ch−uêng c¸i mÆt dµy ra ®Ó khªu gîi quyÕn rò y. Thùc lµ mét ®øa ®ª tiÖn khèn kiÕp! H− Tróc thÊt kinh nãi: - TiÒn bèi! Mô cè ý trªu tøc ®Ó kÝch ®éng t©m thÇn tiÒn bèi. TiÒn bèi ®õng cho ®ã lµ chuyÖn thùc. §ång Mç vÉn hÇm hÇm tho¸ m¹: - Con tiÖn nh©n mÆt dµy kia! NÕu y thùc lßng víi mi th× sao ®Õn lóc s¾p chÕt cßn lÇn mß lªn tËn nói Phiªu DiÔu ®em c¸i nhÉn s¾t cña b¶n m«n truyÒn l¹i cho ta? Sao y cßn ®em c¸ch ph¸ gi¶i thÕ cê bÝ Èn nãi cho ta hay? Ta b¶o cho mi biÕt: muèn ph¸ gi¶i thÕ cê bÝ hiÓm th× n−íc ®Çu tiªn lµ ®Æt qu©n cê ®en bÝt chÆt lèi ®i ®Ó cho bªn cê tr¾ng ¨n hÕt qu©n trong ®¸m nµy, th× côc diÖn tù nhiªn më réng vµ chuyÓn b¹i thµnh th¾ng ngay! Ngõng mét l¸t, §ång Mç l¹i l¶m nh¶m nãi: Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
 9. Lục Mạch Thần Kiếm 9 Nguyên tác: Kim Dung - Mi cø t−ëng t−îng thÕ cê ®ã ra mµ coi, cã ph¶i ®i nh− thÕ lµ tuyÖt diÖu kh«ng? Gi¶i ph¸p nµy ta kh«ng nghÜ ra ®−îc, chÝnh s− ®Ö ®· m¸ch b¶o ta(?) S− ®Ö cßn lÊy tÊm h×nh håi ta m−êi t¸m tuæi, chÝnh tay y vÏ ra ®−a cho ta coi vµ b¶o: H¬n s¸u m−¬i n¨m nay y lÊy tÊm h×nh ®ã lµm b¹n suèt ngµy ®ªm. Hµ hµ! Mi nghe ®õng lÊy lµm khã chÞu nhÐ!... §ång Mç cßn nãi rÊt nhiÒu. H− Tróc cø thén mÆt ra mµ nghe. §ã toµn lµ nh÷ng c©u §ång Mç t−ëng t−îng hay bÞa ®Æt ra vµ kh«ng biÕt bµ ta nãi víi m×nh ®Ó lµm g×? Hay lµ bµ bÞ thanh ©m Lý Thu Thuû ng¨n trë lóc luyÖn c«ng nªn thÇn trÝ sinh ra mª lo¹n. BÊt th×nh l×nh nghe ®¸nh "sÇm" mét tiÕng. Cöa lín hÇm n−íc ®¸ bÞ ng−êi ®Èy ra. TiÕp theo lµ tiÕng cöa ng¸ch kÑt më. Råi cöa lín cöa ng¸ch còng ®ãng sËp l¹i. Thanh ©m Lý Thu Thuû l¹i qu¸t th¸o vang lªn: - Mi nãi l¸o! Mi nãi l¸o! S− ca chØ yªu m×nh ta mµ th«i. Y vÏ h×nh mi lµm khØ g×? Con lïn kia! Ng−êi mi ch¼ng ®¸ng nöa hßn ^^^ ba hån b¶y vÝa ®ßi ®i vâng ®µo. Ho¹ cã lµ quû sø nã yªu mi ®−îc. Mi chØ quen ®Æt ®iÒu l¸o toÐt!... TiÕp theo m−êi mÊy tiÕng sÇm sÇm vang lªn nh− sÊm næ trªn tÇng thø nhÊt hÇm n−íc ®¸ väng xuèng. H− Tróc sî h·i thén mÆt ra. D−êng nh− b©y giê y míi hiÓu §ång Mç nãi mÊy c©u võa råi lµ ®Ó trªu tøc Lý Thu Thuû. B©y giê Lý Thu Thuû nghe tiÕng míi biÕt ®−êng t×m vµo nhµ hÇm n−íc ®¸ ®Ó g©y sù. H− Tróc cµng lé vÎ lo l¾ng. Bçng §ång Mç l¹i c−êi khanh kh¸ch la lªn: - Con tiÖn nh©n kia! Mi t−ëng V« Nhai Tö chØ yªu m×nh mi th«i ? Mi thËt lµ mét ®øa mª muéi. Tuy ta thÊp lïn thËt nh−ng ng−êi ®Ñp, bãng d¸ng ta yÓu ®iÖu. MÊy chôc n¨m tr−íc ®©y s− ®Ö biÕt hÕt tÝnh nÕt mi c¶ råi. Mi lµ mét ®øa d©m ®·ng −a thãi tr¨ng hoa, ^^^ bän thiÕu niªn anh tuÊn... Thanh ©m nµy hiÖn ë tÇng thø nhÊt nhµ hÇm. §ång Mç tr−−íc ë tÇng thø ba mµ mô lªn tÇng thø nhÊt bao giê H− Tróc còng kh«ng biÕt n÷a. H− Tróc l¹i nghe §ång Mç c−êi nãi: - ChÞ em chóng ta mÊy chôc n¨m kh«ng gÆp nhau. B©y giê ph¶i th¾m thiÕt víi nhau míi ph¶i. Cöa lín nhµ hÇm nµy ®· ®ãng l¹i ®Ó khái ng−êi kh¸c vµo quÊy nhiÔu. Ha ha! Mi û m×nh ®«ng ng−êi dÔ thñ th¾ng. B©y giê mi cã kªu bän thÞ vÖ ®Õn ®©y th× mi mau më cöa ra cho hä vµo. Tuy mi hiÖn ë trong nµy, nh−ng c¸ch truyÒn ©m cßn vang ra ngoµi ®−îc ®ã. Trong gi©y l¸t H− Tróc nghÜ rÊt nhiÒu: - §ång Mç chäc giËn Lý Thu Thuû dÉn ®−îc mô vµo hÇm n−íc ®¸, råi l¹i liÖng nh÷ng khèi n−íc ®¸ lín chËn chÆt cöa l¹i quyÕt mét trËn tö sinh. Nh− vËy Lý Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
 10. Lục Mạch Thần Kiếm 10 Nguyên tác: Kim Dung Thu Thuû ë n¬i hoµng cung n−íc T©y H¹ tuy thÕ lùc rÊt lín nh−ng còng kh«ng cã c¸ch nµo kªu ®¸m thÞ vÖ vµo tiÕp tay ®−îc. Song H− Tróc kh«ng hiÓu t¹i sao Lý Thu Thuû kh«ng dïng néi lùc san b»ng nh÷ng khèi n−íc ®¸ ngoµi cöa? Vµ kh«ng kªu ng−êi ®Õn tiÕp tay nh− §ång Mç võa b¶o? Råi y kÕt luËn: bÊt luËn lµ san b»ng n−íc ®¸ hay dïng phÐp truyÒn ©m còng ph¶i ph©n chia søc. §ång Mç l¹i nhßm nhâm ë ngay bªn c¹nh chØ chê c¬ héi s¬ hë lµ lËp tøc ®¸nh mét ®ßn chÝ m¹ng. NÕu kh«ng ®óng thÕ th× Lý Thu Thuû b¶n tÝnh kiªu ng¹o kh«ng muèn m−în søc ng−êi ngoµi mµ ®Ó ®Ých th©n thanh to¸n kÎ t×nh ®Þch. H− Tróc l¹i nghÜ tiÕp: - Nh÷ng ngµy ®· qua, lóc §ång Mç luyÖn m«n "Thiªn th−îng ®Þa h¹ duy ng· ®éc t«n" trªn ®Ønh ®Çu bµ ta cã luång h¬i tr¾ng ng−ng tô. Bµ kh«ng nãi n¨ng mµ còng kh«ng nhóc nhÝch tùa hå kh«ng hiÓu ®Õn viÖc bªn ngoµi. ThÕ mµ lóc nµy bµ ta kh«ng nhÞn ®−îc ph¶i lªn tiÕng tranh h¬i víi Lý Thu Thuû. Nh− vËy viÖc luyÖn c«ng cña bµ ta ®Õn giê chãt ph¶i chËm l¹i mét ngµy, h¸ ch¼ng sî c¸i sÈy nÈy c¸i ung ? Cuéc tranh ®Êu b÷a nay ch−a râ ai ®−îc ai thua. NÕu §ång Mç ®¾c th¾ng, trèn tho¸t ra khái hoµng cung nµy råi ngµy mai sÏ luyÖn thªm cã ®−îc kh«ng? H− Tróc ®ang nghÜ ngîi liªn miªn l¹i nghe nh÷ng tiÕng "sÇm sÇm, ®ïng ®ïng" nh− ph¸o liªn ch©u, râ rµng lµ §ång Mç vµ Lý Thu Thuû ®ang dïng néi lùc khu©n nh÷ng phiÕn n−íc ®¸ liÖng nhau ®Ó h¹ ®èi ph−¬ng. H− Tróc ë víi §ång Mç ba th¸ng. Tuy bµ ta hû né thÊt th−êng hµnh ®éng chØ theo ý m×nh, khiÕn y ®au khæ kh«ng biÕt bao nhiªu. Nh−ng sím h«m cã nhau còng n¶y t×nh th©n cËn. Lóc nµy y chØ sî §ång Mç bÞ ®éc thñ cña Lý Thu Thuû. Trong nhµ hÇm tèi ®en nh− mùc, dÜ nhiªn H− Tróc kh«ng râ t×nh h×nh cuéc ¸c ®Êu gi÷a hai ng−êi, song tai râ mån mét. H− Tróc võa b−íc lªn ®Õn tÇng thø hai, ®· nghe Lý Thu Thuû qu¸t: - Ai? Nh÷ng tiÕng "sÇm sÇm" còng ngõng l¹i. H− Tróc liÒn nÝn h¬i kh«ng d¸m lªn tiÕng. Bçng nghe §ång Mç nãi: - Y lµ mét thiÕu niªn c«ng tö l·ng m¹n nhÊt trong c¸c ph¸i vâ Trung Nguyªn, mang c¸i ngo¹i hiÖu "PhÊn DiÖn La S¸t Vâ Phan An" vµ "L¹t Thñ Tµi Hoa TiÕu Lang Qu©n". Mi cã muèn thÊy mÆt y kh«ng? H− Tróc nghÜ bông: Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
 11. Lục Mạch Thần Kiếm 11 Nguyên tác: Kim Dung - M×nh lµ kÎ hñ lËu xÊu xa lµm g× l¹i cã nh÷ng c¸i ngo¹i hiÖu ®Ñp ®Ï "PhÊn DiÖn La S¸t Vâ Phan An" víi "L¹t Thñ Tµi Hoa TiÕu Lang Qu©n"? Hìi ¬i! Bµ nµy ®em m×nh ra lµm trß c−êi! Lý Thu Thuû nãi: - Mi ®õng gië thãi nãi cµn. Ta thµnh bµ cô ®· mÊy chôc n¨m nay, cßn muèn coi mÆt nh÷ng ph−êng con nÝt hay sao? Mi nãi nh÷ng g× "PhÊn DiÖn La S¸t Vâ Phan An", nh−ng ta biÕt râ y lµ mét tªn tiÓu hoµ th−îng h×nh dung cæ qu¸i câng mi ch¹y thÊt ®iªn b¸t ®¶o. Mô bËt lín tiÕng gäi: - TiÓu hoµ th−îng! Cã ph¶i ng−¬i ®ã kh«ng? H− Tróc trèng ngùc ®¸nh h¬n trèng lµng, ch¼ng biÕt cã nªn tr¶ lêi kh«ng. Nhµ s− cßn ®ang ngËp ngõng th× §ång Mç ®· lªn tiÕng: - Méng lang, ng−¬i lµ tiÓu hoµ th−îng ? Ha ha! Ng−êi ta ®em chµng thiÕu niªn anh tuÊn nh− ng−¬i g¹t cho c¸i chøc tiÓu hoµ th−îng. NghÜ thËt buån c−êi ®Õn vì ruét. Hai tiÕng Méng lang võa lät tai, H− Tróc ®á mÆt lªn lÈm bÈm: - Háng bÐt! ThËt lµ háng bÐt! C« kia nãi nh÷ng g× víi m×nh ®Òu bÞ §ång Mç nghe râ hÕt. Trêi ¬i! Nh÷ng c©u nµy ®©u cã thÓ ®Ó cho ng−êi thø ba nghe thÊy ®−îc? §ång Mç l¹i giôc: - Méng lang, ng−¬i cã ph¶i lµ tiÓu hoµ th−îng kh«ng? Mau mau tr¶ lêi ta. H− Tróc khÏ nãi: - Kh«ng ph¶i. Tuy nhµ s− ®¸p rÊt khÏ, nh−ng §ång Mç vµ Lý Thu Thuû còng nghe râ. §ång Mç l¹i næi lªn trµng c−êi khanh kh¸ch nãi: - Méng lang! Kh«ng viÖc g× ®Õn ng−¬i ph¶i nãng n¶y. Ch¼ng mÊy chèc ng−¬i sÏ ®−îc cïng Méng c« t−¬ng kiÕn. Nµng t−¬ng t− ng−¬i ®Õn ph¸t ®iªn mÊy b÷a nay. Nµng ¨n kh«ng ngon ngñ kh«ng yªn chØ v× nhí ng−¬i mµ ra. Ng−¬i nãi thËt cho ta hay: ng−i cã nhí nµng kh«ng? H− Tróc ®èi víi thiÕu n÷ kia cã mét mèi ch©n t×nh ®»m th¾m. MÊy b÷a nay tuy y chó t©m vµo viÖc luyÖn ph¸t x¹ vµ ho¸ gi¶i "Sinh tö phï", nh−ng thuû chung vÉn nhí nµng ®Õn ®iªn ®¶o thÇn hån. B©y giê nghe §ång Mç hái mét c¸ch ®ét ngét, bÊt gi¸c y buét miÖng ®¸p lu«n: - Cã nhí chø! Lý Thu Thuû chËm r·i nãi: Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
 12. Lục Mạch Thần Kiếm 12 Nguyên tác: Kim Dung - Méng lang, Méng lang! TÐ ra ng−¬i lµ mét chµng thanh niªn tuÊn tó thËt. Ng−¬i l¹i ®©y ®Ó ta coi mÆt xem mét vÞ phong l−u l·ng tö trong giíi vâ l©m Trung Nguyªn lµ nh©n vËt thÕ nµo? KÓ tuæi th× Lý Thu Thuû ®· ®Õn t¸m chÝn chôc, nh− c©u nµy mô nãi b»ng ©m thanh th¸nh thãt uyÓn chuyÓn, khiÕn cho H− Tróc nghe mµ trèng ngùc ®¸nh th×nh thÞch, t−ëng chõng trong thêi gian chíp nho¸ng nµy m×nh biÕn thµnh mét tay phong l−u l·ng tö ®Ö nhÊt trong c¸c ph¸i vâ Trung Nguyªn thËt. Nh−ng råi y nghÜ l¹i ®Õn ch©n t−íng m×nh liÒn lÈm bÈm: - T¹i h¹ lµ mét h¸n tö xÊu xa, th« bØ vông vÒ, mµ b¶o lµ mét chµng l·ng tö phong l−u th× thËt buån c−êi ®Õn chÕt mÊt. Sau H− Tróc l¹i tù hái: - §ång Mç ®ang cã ®¹i ®Þch tr−íc m¾t, sao bµ cßn ®em m×nh nãi chuyÖn kh«i hµi? Ch¾c h¼n bµ cã th©m ý g× ®©y. µ ph¶i råi, ngµy tr−íc V« Nhai Tö khi muèn thu ta lµm ch−ëng m«n ph¸i Tiªu Dao, chØ hiÒm mét ®iÒu lµ ta t−íng m¹o xÊu xa. Sau T« Tinh Hµ tiÒn bèi l¹i nãi: muèn kiÒm chÕ ®−îc §inh Xu©n Thu ph¶i t×m cho ®−îc mét ng−êi mü m¹o thiÕu niªn, phong t− anh tuÊn. Khi ®ã ta kh«ng hiÓu t¹i sao. B©y giê xem ra th× lùa chän ng−êi nµy tÊt cã liªn quan ®Õn Lý Thu Thuû. Gi÷a lóc H− Tróc ®ang ngÉm nghÜ th× ®ét nhiªn cã ¸nh hµo quang lÊp l¸nh. Trªn tÇng hÇm thø nhÊt vät ra m«t tia s¸ng nh− sao sa. TiÕp theo lµ nh÷ng tiÕng vï vï ghª rîn. H− Tróc b−íc qua bËc ®¸ nh×n lªn th× thÊy mét chÊm tr¾ng vµ mét chÊm ®en bay l−în rÊt nhanh. Hai chÊm nµy lóc ph©n lóc hîp bËt ra nh÷ng tiÕng l¸ch t¸ch nh− ph¸o liªn ch©u. HiÓn nhiªn §ång Mç cïng Lý Thu Thuû ®ang chiÕn ®Êu kÞch liÖt. Trªn nh÷ng khèi b¨ng cã bã ®uèc bÐ nhá loÌ ra nh÷ng tia s¸ng yÕu ít. H− Tróc thÊy mét bãng ®en vµ mét bãng tr¾ng quay lén mau lÑ kh«ng thÓ t−ëng t−îng ®−îc, nªn kh«ng ph©n biÖt ®−îc ®©u lµ §ång Mç, ®©u lµ Lý Thu Thuû. Bã ®uèc nhá xÝu nªn ch¸y rÊt mau, chØ trong kho¶nh kh¾c ®· hÕt. Mét tiÕng vï vï l−ít qua. Trong hÇm n−íc ®¸ l¹i tèi ®en nh− mùc. Nh−ng ch−ëng phong veo vÐo vÉn næi lªn kÞch liÖt. H− Tróc trong lßng rÊt xao xuyÕn nghÜ thÇm: - §ång Mç bÞ ®øt mét ch©n. NÕu ®¸nh l©u tÊt lµ bÊt lîi. Ta ph¶i t×m c¸ch nµo gióp bµ mét tay míi ®−îc. Nh−ng §ång Mç lµ ng−êi tµn nhÉn, mét khi chiÕm ®−îc th−îng phong th× Lý Thu Thuû tÊt kh«ng toµn tÝnh m¹ng. §ã lµ ®iÒu ta kh«ng muèn. Huèng chi b¶n l·nh hai ng−êi nµy ®· ®Õn mùc thÇn sÇu quû khèc th× ta nhóng tay vµo thÕ nµo ®−îc? H− Tróc cßn ®ang bµng hoµng lo sî, v« kÕ kh¶ thi, bçng nghe ®¸nh "ch¸t" mét tiÕng råi §ång Mç kªu to lªn mét tiÕng: Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
 13. Lục Mạch Thần Kiếm 13 Nguyên tác: Kim Dung - ói chao! H− Tróc t−ëng chõng §ång Mç bÞ th−¬ng råi. Bçng l¹i nghe Lý Thu Thuû c−êi ha h¶ nãi mãc: - S− tû! Chiªu ®ã cña tiÓu muéi thÕ nµo xin s− tû chØ ®iÓm cho. §ét nhiªn mô qu¸t lªn: - Mi ch¹y ®»ng nµo cho tho¸t? H− Tróc thÊy bªn m×nh l−ít qua mét luång giã l¹nh. §ång Mç ®· ®Õn bªn khÏ b¶o: - Ph¸t ch−ëng ra theo chiªu thø hai. H− Tróc ch¼ng hiÓu ra sao, võa toan hái l¹i th× thÊy mét luång hµn phong t¹t vµo mÆt. Mét ch−ëng lùc lîi h¹i ®¸nh tíi. H− Tróc kh«ng kÞp nghÜ g× n÷a liÒn thi triÓn thñ ph¸p thø hai vÒ viÖc ph¸ gi¶i "Sinh tö phï" mµ §ång Mç ®· truyÒn cho. Trong bãng tèi, ch−ëng lùc ch¹m nhau. H− Tróc run ng−êi lªn, khÝ huyÕt nhén nh¹o rÊt lµ khã chÞu, y liÒn dïng thñ ph¸p thø b¶y ®Ó gi¶i khai. Bçng nghe tiÕng Lý Thu Thuû "hõ" mét tiÕng råi qu¸t hái: - Ng−¬i lµ ai? Sao l¹i biÕt phÐp "Thiªn S¬n lôc d−¬ng ch−ëng?" Ai d¹y cho ng−¬i? H− Tróc lÊy lµm l¹ kú hái l¹i: - "Thiªn S¬n lôc d−¬ng ch−ëng" lµ c¸i g×? Lý Thu Thuû ®¸p: - Ng−¬i kh«ng cßn nh×n nhËn ? Chiªu thø hai lµ "D−¬ng Xu©n B¹ch TuyÕt" vµ chiªu thø b¶y "D−¬ng Quan Tam §iÖp" lµ nh÷ng chiªu bÝ truyÒn cña b¶n m«n, sao ngu¬i l¹i häc ®−îc? H− Tróc l¹i ng¬ ng¸o hái: - C¸i g× mµ "D−¬ng Xu©n B¹ch TuyÕt" víi "D−¬ng Quan Tam §iÖp"? H− Tróc m¬ mµng, d−êng nh− ch¼ng hiÓu g× vµ y t−ëng m×nh ®· m¾c mÑo §ång Mç. §ång Mç ®øng sau l−ng H− Tróc, c−êi khÈy nãi: - VÞ Méng lang nµy ®· mang tiÕng lµ tay l·ng tö ®Ö nhÊt trong c¸c ph¸i vâ Trung Nguyªn th× dÜ nhiªn tÊt c¶ c¸c m«n cÇm, kú, thi, ho¹, y, bèc, tinh, t−íng, nghÒ g× mµ y ch¼ng hiÓu mét c¸ch tinh vi? Ch¶ thÕ mµ, y ®· lät vµo m¾t xanh cña V« Nhai Tö s− ®Ö. S− ®Ö thu y lµm ®Ö tö truyÒn nh©n, §inh Xu©n Thu ph¶n lo¹n, V« Nhai Tö ®· sai Méng lang ra tay tiªu diÖt h¾n råi. Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
 14. Lục Mạch Thần Kiếm 14 Nguyên tác: Kim Dung Lý Thu Thuû sang s¶ng tiÕng vµng hái: - Cã ®óng vËy kh«ng? H− Tróc nghe hai ng−êi cïng kªu m×nh b»ng Méng lang, bÊt gi¸c thÑn mÆt ®á ra ®Õn mang tai. C©u §ång Mç võa nãi trªn lµ gi¶, song ®o¹n d−íi lµ thùc, nªn H− Tróc kh«ng thÓ dïng ch÷ "thËt" hay ch÷ "gi¶" ®Ó tr¶ lêi. MÊy thñ ph¸p nµy râ rµng lµ §ång Mç ®· truyÒn thô cho y ®Ó tiªu gi¶i "Sinh tö phï", ngê ®©u Lý Thu Thuû l¹i b¶o lµ "Thiªn S¬n lôc d−¬ng ch−ëng". §ång Mç cã yªu cÇu y häc "Thiªn S¬n lôc d−¬ng ch−ëng" ®Ó ®èi phã víi Lý Thu Thuû mµ y nhÊt ®Þnh kh«ng chÞu. H− Tróc tù hái: - Ch¼ng lÏ... mÊy thñ ph¸p nµy tøc lµ "Thiªn S¬n lôc d−¬ng ch−ëng" ? Lý Thu Thuû thÊy H− Tróc ng¬ ngÈn kh«ng tr¶ lêi liÒn lín tiÕng giôc: - C« c« ®©y hái ng−¬i, sao ng−¬i l¹i lµm thinh? Mô døt lêi, ®−a tay ra chôp xuèng vai H− Tróc. H− Tróc ®· ®−îc §ång Mç d¹y cho nh÷ng chiªu thøc ho¸ gi¶i vµ cã thÓ ë trong bãng tèi, tiÕng giã ®Ó ph©n biÖt ph−¬ng h−íng mµ tuú c¬ øng biÕn. Y võa thÊy Lý Thu Thuû gi¬ tay lªn toan chôp xuèng vai m×nh, liÒn h¹ thÊp vai tr¸nh xÐo ®i råi xoay tay l¹i b¾t cæ tay ®èi ph−¬ng. Lý Thu Thuû véi rôt tay vÒ cÊt tiÕng khen: - Giái l¾m! Chiªu "D−¬ng ca thiÒn ®iªu" nµy néi c«ng ®· th©m hËu mµ xuÊt thñ l¹i thuÇn thôc. Cã ph¶i V« Nhai Tö s− huynh ®· ®em hÕt tuyÖt nghÖ truyÒn cho ng−¬i råi kh«ng? H− Tróc ngËp ngõng ®¸p: - Qu¶ V« Nhai Tö... tiÒn bèi ®·... ®em hÕt c«ng phu truyÒn l¹i cho t¹i h¹. Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2