Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 95

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

53
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 95', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 95

  1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Håi thø chÝn m−¬i l¨m Cuéc ®Êu gay go d−íi hÇm n−íc ®¸ Nguyªn V« Nhai Tö ®em hÕt c«ng lùc cña l·o truyÒn cho H− Tróc chø kh«ng ph¶i c«ng phu. C«ng lùc víi c«ng phu chØ kh¸c nhau mét ch÷ mµ nghÜa l¹i xa nhau rÊt nhiÒu. Nh−ng Lý Thu Thuû ®ang lóc t©m tÝnh xóc ®éng nªn ch¼ng nghÜ g× ®Õn chç sai biÖt ®ã. Mô l¹i hái: - S− huynh ta ®· thu ng−¬i lµm ®Ö tö, mµ sao ng−¬i kh«ng kªu ta b»ng s− thóc? H− Tróc ®éng t©m, liÒn h«: - S− b¸! S− thóc! Hai vÞ ®· lµ ng−êi mét nhµ sao l¹i kh«ng cëi mèi oan cõu, cø hôc hÆc nhau hoµi? Theo ý kiÕn cña tiÓu ®iÖt th× nh÷ng viÖc ®· råi, hai vÞ nªn bá qua lµ h¬n. Lý Thu Thuû nãi: - Méng lang! Ng−¬i cßn nhá tuæi kh«ng hiÓu mô giµ nµy dông t©m hiÓm ¸c v« cïng! Ng−¬i tr¸nh ra mét bªn ®i... Mô ch−a døt lêi, ®ét nhiªn la lªn mét tiÕng: - ói chao! Nguyªn §ång Mç ®øng ë sau l−ng H− Tróc ®ét nhiªn vung ch−ëng ®¸nh ra. Ph¸t ch−ëng nµy bµ dïng toµn néi lùc ©m nhu nªn kh«ng mét tiÕng ®éng. Hai ng−êi ®øng gÇn nhau qu¸, lóc Lý Thu Thuû ph¸t gi¸c ra võa phãng ch−ëng lùc ph¶n kÝch th× ch−ëng lùc §ång Mç ®· x« tíi tr−íc ngùc m×nh. Mô véi lïi l¹i phÝa sau nh−ng còng chËm mÊt råi. Mô c¶m thÊy nh− bÞ nghÑt thë vµ kinh m¹ch ®· bÞ tæn th−¬ng. §ång Mç c−êi hái mãc: - S− muéi! Chiªu ®ã cña tû tû thÕ nµo? Xin s− muéi chØ ®iÓm cho! Lý Thu Thuû véi vËn khÝ ®Ó ng¨n ngõa th−¬ng thÕ ph¸t t¸c nªn kh«ng d¸m më miÖng tr¶ lêi. §ång Mç ®¸nh lÐn mét chiªu thµnh c«ng th× khi nµo l¹i chÞu bá qua. Mét ch©n cña mô nh¶y tung lªn phãng ch−ëng ®¸nh tíi veo vÐo. H− Tróc véi la lªn: - TiÒn bèi! Kh«ng nªn h¹ ®éc thñ! Råi y liÒn ¸p dông thñ ph¸p "Lôc d−¬ng ch−ëng" mµ §ång Mç ®· truyÒn thô ®em ra ho¸ gi¶i ba ph¸t ch−ëng cña mô nh»m ®¸nh tíi Lý Thu Thuû. §ång Mç c¶ giËn qu¸t m¾ng: - Th»ng giÆc non nµy! Mi dïng c«ng phu ®ã ®Ó chèng l¹i ta −? Nguyªn H− Tróc tr−íc kia ®· kiªn quyÕt cù tuyÖt kh«ng chÞu luyÖn m«n "Thiªn S¬n lôc d−¬ng ch−ëng" nh−ng §ång Mç biÕt mai sau cßn gÆp nhiÒu ®¹i n¹n, mô cÇn cã mét tay trî thñ ®¾c lùc, nªn nghÜ c¸ch g¹t H− Tróc d¹y phÐp ho¸ gi¶i "Sinh tö phï" ®Ó truyÒn thô Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung "Lôc d−¬ng ch−ëng" cho y, råi l¹i cïng H− Tróc rÌn luyÖn c¸ch cïng nhau ®èi thñ nhiÒu lÇn ®Ó ®em nh÷ng biÕn ho¸ tinh diÖu dèc ra truyÒn thô cho kú hÕt. Ngê ®©u lóc nµy §ång Mç võa chiÕm ®−îc th−îng phong th× l¹i bÞ H− Tróc ¸p dông c¸c chiªu thøc do mô truyÒn d¹y ®em ra ho¸ gi¶i ®Ó chèng ®ì cho Lý Thu Thuû. §ång Mç c¨m tøc v« cïng, nh−ng kh«ng tiÖn nãi ra lµ m×nh ®· d¹y H− Tróc m«n "Thiªn S¬n lôc d−¬ng ch−ëng" mµ chØ qu¸t th¸o nh− sÊm cho h¶ giËn. H− Tróc nãi: - Th−a tiÒn bèi! V·n bèi khuyªn tiÒn bèi nªn nghÜ t×nh ®ång m«n mµ h¹ thñ n−¬ng tay mét chót. §ång Mç l¹i thÐt lªn: - Cót ®i! Cót ®i cho khuÊt m¾t ta! Lý Thu Thuû ®−îc H− Tróc bªnh vùc cho vµ ra tay ng¨n ngõa ba chiªu thøc ghª hån cña §ång Mç cïng ®Õn, míi r¶nh tay ®iÒu hoµ h¬i thë ®−îc mét l¸t, råi nãi: - Méng lang! Ta kh«ng cã g× ®¸ng ng¹i n÷a. Ng−¬i cø tr¸nh ra mét bªn ®i! Mô võa nãi võa phãng ch−ëng tr¸i ®¸nh tíi. §ång thêi mô ®−a tay ph¶i lµm c¸i vßng ®ai ®Ó ch−ëng lùc tay tr¸i quanh qua bªn m×nh H− Tróc nh»m ®¸nh §ång Mç. §ång Mç ngÊm ngÇm kinh h·i nghÜ thÇm: - Con tiÖn nh©n nµy ®· luyÖn ®−îc m«n "B¹ch hång ch−ëng lùc", ra chiªu theo ®−êng th¼ng hay ®−êng cong tuú theo t©m ý, thËt lµ ghª gím! Råi bµ liÒn vung ch−ëng ra nghinh ®Þch. H− Tróc bÞ lät vµo vßng chiÕn cña hai bµ. Y biÕt r»ng b¶n l·nh m×nh h·y cßn tÇm th−êng, kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó khuyªn gi¶i ®«i bªn liÒn bu«ng tiÕng thë dµi råi lïi ra ngoµi xa. H− Tróc ®øng coi hai ng−êi chiÕn ®Êu håi l©u, nh÷ng k×nh phong khñng khiÕp cña hai bµ ph¸t ra t¹t vµo mÆt y r¸t nh− bÞ dao cøa. Y kh«ng thÓ chèng l¹i ®−îc, toan lïi vÒ tÇng hÇm thø ba. Bçng nghe ®¸nh "sÇm" mét tiÕng, §ång Mç ró lªn, v× bµ ta ®· bÞ Lý Thu Thuû phãng ch−ëng ®Èy m¹nh, ng−êi bÞ v¨ng vµo khèi n−íc ®¸ cøng r¾n. H− Tróc c¶ kinh véi la lªn: - Dõng tay! Dõng tay! Råi lËp tøc phãng ra hai chiªu "Thiªn S¬n chiÕt mai thñ" ®Ó ho¸ gi¶i mÊy ®ßn tÊn c«ng cña Lý Thu Thuû. §ång Mç thõa c¬ héi chíp nho¸ng nµy nh¶y lui vÒ tÇng hÇm thø ba. Thèt nhiªn mét tiÕng ró thª th¶m: - ói chao! Råi ng−êi §ång Mç ng· l¨n trªn bËc ®¸. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung H− Tróc kinh h·i hái dån: - TiÒn bèi! TiÒn bèi lµm sao thÕ? H− Tróc véi b−íc tíi n¬i, ®−a tay sê bông §ång Mç, toan n©ng bµ ta d¹y th× c¶m thÊy hai bµn tay bµ ta l¹nh nh− b¨ng. Y l¹i sê lªn mòi th× kh«ng thÊy thë n÷a råi. H− Tróc võa kinh h·i võa ®au th−¬ng la ho¶ng: - S− thóc! S− thóc ®¸nh chÕt s− b¸ råi! S− thóc thËt tµn ¸c qu¸! Lý Thu Thuû nghi hoÆc hái: - Con ng−êi Êy gian tr¸ l¾m! Ta míi ®¸nh mét ch−ëng, h¾n ch−a chÕt ®©u. H− Tróc võa khãc võa nãi: - S− b¸ ®· t¾t thë råi, cßn g× n÷a mµ kh«ng chÕt! S− b¸ ¬i! TiÓu ®iÖt ®· khuyªn s− b¸ ch¼ng nªn ®eo thï ®eo hËn lµm chi... Lý Thu Thuû lÊy trong bäc ra mét c©y ®uèc nhá th¾p lªn soi th× thÊy trªn thÒm bÇy nhÇy m¸u t−¬i. §ång Mç n»m sãng s−ît trªn bËc ®¸, cöa miÖng vµ tr−íc ngùc còng ®Òu dÝnh m¸u. Mçi khi luyÖn m«n "Thiªn th−îng ®Þa h¹ duy ng· ®éc t«n", §ång Mç ®Òu ph¶i uèng m¸u t−¬i. NÕu b©y giê bÞ ®øt kinh m¹ch, thæ huyÕt chØ chõng mét chung uèng r−îu còng ®ñ chÕt ng−êi. Huèng chi trªn thÒm nhµ vµ bùc ®¸ bÇy nhÇy nh÷ng m¸u th× Ýt ra còng cã ®Õn mÊy b¸t lín. Lý Thu Thuû vµ §ång Mç cïng mét s− m«n cã lý nµo mô l¹i kh«ng biÕt râ ®−êng t¬ kÏ tãc vÒ m«n tuyÖt kü "Thiªn th−îng ®Þa h¹ duy ng· ®éc t«n" nµy khi luyÖn thµnh uy lùc kh«ng ai b× kÞp. ThÕ mµ mô quyÕt t©m kh«ng rÌn luyÖn m«n ®ã, chØ v× bªn trong cã nhiÒu ®iÒu rÊt nguy hiÓm. BÊy giê mô thÊy §ång Mç bÞ ®øt kinh m¹ch thæ m¸u ra mµ chÕt mét c¸ch thª th¶m, thÕ lµ mèi thï mÊy chôc n¨m cña mô nay ®· tr¶ ®−îc. DÜ nhiªn mô rÊt vui mõng nh−ng kh«ng khái c¶m thÊy nçi b©ng khu©ng tÞch mÞch. Mô ®øng thén mÆt ra nh×n §ång Mç n»m chÕt, th©n h×nh m¸u me be bÐt råi bu«ng mét tiÕng thë dµi n·o ruét. H− Tróc ngåi ngay bªn «m lÊy §ång Mç nghÑn ngµo khãc lãc mµ tùa hå mô kh«ng nh×n thÊy. Håi l©u, Lý Thu Thuû cÇm c©y ®uèc trong tay võa ®i xuèng võa cÊt giäng thª l−¬ng hái: - S− tû «i! S− tû chÕt thËt −? TiÓu muéi vÉn ch¼ng yªn t©m chót nµo! Lý Thu Thuû ®i tíi cßn c¸ch §ång Mç n¨m th−íc th× ¸nh ®uèc thÊp tho¸ng chiÕu vµo mÆt §ång Mç. Thu Thuû nh×n râ bé mÆt nh¨n nheo nh÷ng vÕt nh¨n gÇn miÖng ®Òu ®äng m¸u t−¬i tr«ng rÊt ghª sî. Lý Thu Thuû dÞu dµng nãi: - S− tû ¬i! Mét ®êi tiÓu muéi bÞ khæ vÒ tay s− tû ®· nhiÒu. S− tû ®õng gi¶ vê chÕt n÷a ®Ó lõa tiÓu muéi m¾c bÉy. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Mô võa nãi xong liÒn vung tay tr¸i lªn nh¾m ®¸nh vµo tr−íc ngùc §ång Mç. Ph¸t ch−ëng nµy tùa hå ch¼ng cã g× lµ m·nh liÖt nh−ng nghe vang lªn mÊy tiÕng "r¾c r¾c", d−êng nh− mÊy rÎ x−¬ng s−ên §ång Mç ®· bÞ g·y n¸t. H− Tróc c¶ giËn qu¸t hái: - S− b¸ ®· bÞ t¸ng m¹ng vÒ tay s− thóc! Sao s− thóc cßn nhÉn t©m tµn h¹i ®Õn di thÓ cña ng−êi? H− Tróc thÊy Lý Thu Thuû toan phãng ch−ëng thø hai ra liÒn vung ch−ëng ra ng¨n l¹i. Lý Thu Thuû liÕc m¾t nh×n H− Tróc th× thÊy con ng−êi ®−îc §ång Mç gäi b»ng ®Ö nhÊt l·ng tö cña c¸c ph¸i vâ Trung Nguyªn m¾t to, mòi huÕch, tai lín, måm réng, l«ng mµy th« rËm. T−íng m¹o thËt lµ quª kÖch th« lç, ch¼ng cã vÎ g× lµ phong l−u anh tuÊn th× mô biÕt ngay lµ m¾c lõa §ång Mç. Mô liÒn ®−a tay ph¶i ra n¾m lÊy vai H− Tróc. H− Tróc nghiªng m×nh ®i nÐ tr¸nh nãi: - TiÓu ®iÖt kh«ng ®Êu víi s− thóc ®©u mµ chØ khuyªn s− thóc ®õng ®éng ®Õn di thÓ s− b¸ n÷a. Lý Thu Thuû phãng ra bèn chiªu liÒn kh«ng ngê H− Tróc ®· ®em m«n "Thiªn S¬n lôc d−¬ng ch−ëng" ra ®ì g¹t ®i hÕt. Trong lóc ®ì g¹t l¹i ngÊm ngÇm cã uy lùc rÊt hïng hËu ®Ó ph¶n c«ng. Lý Thu Thuû trá phÝa sau l−ng H− Tróc hái: - Ai ®øng sau l−ng ng−¬i ®ã? H− Tróc kh«ng cã kinh nghiÖm chiÕn ®Êu, nghe Lý Thu Thuû nãi giËt m×nh quay ®Çu l¹i th× c¶m thÊy tr−íc ngùc ®au nhãi lªn. H− Tróc ®· bÞ Lý Thu Thuû ®iÓm tróng huyÖt ®¹o, tiÕp theo nh÷ng huyÖt ®¹o ë hai vai, hai ch©n ®Òu bÞ ®iÓm tróng, lËp tøc ng−êi nhòn ra ng· l¨n xuèng phÝa d−íi ch©n §ång Mç. H− Tróc võa kinh h·i võa tøc giËn la lªn: - S− thóc lµ bËc tiÒn bèi mµ sao lóc ®éng thñ cßn dïng c¸ch lõa g¹t tiÓu ®iÖt? Lý Thu Thuû c−êi khanh kh¸ch nãi: - Binh bÊt yÓm tr¸. B÷a nay ta d¹y ng−¬i mét bµi häc ®Ó rót kinh nghiÖm sau nµy. Mô quay l¹i nh×n §ång Mç th× thÊy mét tay bµ ®Ó trªn bông vµ ngãn tay ót râ rµng cã ®eo chiÕc nhÉn s¾t cña ch−ëng m«n nh©n ph¸i Tiªu Dao th× löa ghen l¹i s«i lªn sïng sôc. Mô cÊt tiÕng the thÐ hái: - ChiÕc nhÉn s¾t cña s− huynh sao l¹i ®eo ë tay mi? Råi mô khom l−ng cói xuèng ®−a c©y ®uèc sang tay cßn tay ph¶i gi¬ ra ®Ó gì chiÕc nhÉn s¾t ®ang ®eo ë ngãn tay §ång Mç. BÊt th×nh l×nh ngãn tay ph¶i §ång Mç vßng ra ®¸nh mét ch−ëng rÊt nÆng vµo huyÖt "ChÝnh D−¬ng" sau l−ng Lý Thu Thuû. TiÕp theo c¸nh tay tr¸i còng ®¸nh tróng vµo huyÖt "§¬n Trung" tr−íc ngùc mô. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Mét ph¸t ch−ëng, mét chiªu quyÒn phãng ra bÊt th×nh l×nh, ch¼ng nh÷ng Lý Thu Thuû kh«ng kÞp chèng ®ì, ®Õn nÐ tr¸nh hay vËn khÝ ®Ó hé vÖ còng kh«ng kÞp. Ng−êi mô bÞ thoi quyÒn cña §ång Mç ®¸nh hÊt ng· lªn trªn bËc ®¸ råi l¨n trßn rít xuèng c¸ch chç §ång Mç n»m chõng vµi víi tay, c©y ®uèc trong tay còng bÞ v¨ng ®i. §ång Mç chuÈn bÞ ®· l©u, thoi quyÒn nµy bµ quyÕt chÝ ph¶i h¹ Lý Thu Thuû b»ng mét ®ßn th«i, nªn uy thÕ m·nh liÖt dÞ th−êng. C©y ®uèc tõ tÇng hÇm thø ba, bay qua tÇng hÇm thø hai råi lªn ®Õn tÇng hÇm thø nhÊt míi rít xuèng. Trong tÇng hÇm thø ba tèi ®en nh− mùc, chØ cßn nghe thÊy tiÕng c−êi khanh kh¸ch cña §ång Mç. H− Tróc võa kinh h·i võa mõng thÇm véi hái: - TiÒn bèi! TiÒn bèi ch−a chÕt −? ThÕ th× hay l¾m! Nguyªn §ång Mç luyÖn thÇn c«ng ch−a xong mµ ë trªn ®Ønh nói TuyÕt Phong ®· bÞ Lý Thu Thuû chÐm ®øt mét ch©n, c«ng lùc bµ ta bÞ tæn th−¬ng rÊt nhiÒu, chuyÕn nµy l¹i quyÕt ®Êu sinh tö, ®· giao thñ ®Õn h¬n hai tr¨m chiªu, §ång Mç biÕt r»ng chØ cã b¹i chø kh«ng th¾ng ®−îc. §Õn lóc bµ ta bÞ tróng mét ch−ëng cña Lý Thu Thuû th× thÕ kÐm l¹i cµng râ rÖt. MÆt kh¸c H− Tróc kh«ng chÞu gióp ®ì. Tuy y cã c¶n trë Lý Thu Thuû kh«ng cho thõa th¾ng truy kÝch, nh−ng nguþ kÕ cña bµ còng kh«ng cã c¸ch g× thi thè ®−îc. §ång Mç biÕt r»ng nÕu cßn ®Êu n÷a tÊt bÞ th¶m b¹i. Bµ liÒn nghiÕn r¨ng chÞu ®au ®Ó yªn cho Lý Thu Thuû ®¸nh mét ch−ëng, cø n»m gi¶ chÕt. Lóc n·y trªn bËc ®¸ cïng tr−íc ngùc vµ trªn mÐp bµ ®Òu cã m¸u t−¬i, nh−ng ®ã lµ m¸u h−¬u mµ bµ ®· dù bÞ tõ tr−íc ®Ó dô ®Þch vµo c¹m bÉy. Kh«ng ngê Lý Thu Thuû còng lµ mét tay ®¸o ®Ó. Mô thÊy §ång Mç râ rµng t¾t h¬i råi nh−ng vÉn phãng ch−ëng vµo tr−íc ngùc §ång Mç. §ång Mç ®· trãt th× ph¶i trÐt, nªn cè g¾ng chÞu thªm mét ®ßn. NÕu kh«ng cã H− Tróc ë bªn ng¨n trë th× bµ cßn liªn tiÕp bÞ ®¸nh ®Õn n¸t nhõ th× kh«ng cßn c¸ch nµo thùc hiÖn ©m m−u ®−îc n÷a. Mét lµ nhê H− Tróc v× lßng nh©n hËu ®· ng¨n trë Lý Thu Thuû. Hai n÷a lµ võa tr«ng thÊy chiÕc nhÉn s¾t, Lý Thu Thuû m¾c bÉy ngay. Lý Thu Thuû tuy biÕt §ång Mç gi¶o quyÖt nham hiÓm, nh−ng mô kh«ng bao giê ngê §ång Mç cßn ®ñ søc chÞu ®ùng ®Õn thÕ. §ång Mç cè nhÉn n¹i cho ®Õn lóc nµy míi phãng hai ®ßn chÝ m¹ng ra. Lý Thu Thuû ®· bÞ th−¬ng nÆng c¶ tr−íc ngùc, lÉn sau l−ng. Néi lùc tiÒm tµng trong ng−êi mô mÊy chôc n¨m trêi nay ®ét nhiªn cuån cuén ph¸t tiÕt nh− n−íc vì bê kh«ng kiÒm h·m l¹i ®−îc. Vâ c«ng cña ph¸i Tiªu Dao tuy ®øng vµo bËc nhÊt trong thiªn h¹ nh−ng nÕu kh«ng kiÒm chÕ ®−îc néi lùc th× nã ch¹y nhén nh¹o trong ng−êi råi bµi tiÕt ra ngoµi. C¸i ®au khæ vÒ néi lùc nhén nh¹o hay thùc ra chØ cã ng−êi trong c¶nh ngé míi biÕt, cßn ngoµi kh«ng thÓ nµo t−ëng t−îng ®−îc, còng kh«ng thÓ dïng lêi nãi ®Ó h×nh dung hÕt ®−îc nçi ®au khæ. ChØ trong kho¶nh kh¾c, Lý Thu Thuû thÊy trong c¸c huyÖt ®¹o trong toµn th©n tùa hå nh− Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  6. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung cã tr¨m ngµn kim ®éc cña ong vµng ®èt. Mô kinh h·i v« cïng vµ biÕt r»ng th−¬ng thÕ nµy kh«ng thÓ nµo ^^^ ®−îc. Mô ®µnh la gäi: - Méng lang! Ng−¬i cã lßng tèt th× mau mau phãng mét ch−ëng ®¸nh vµo huyÖt "B¸ch héi" trªn ®Çu ta. H− Tróc võa thÊy §ång Mç chÕt mµ sèng l¹i th× khoan kho¸i v« cïng. Nh−ng lóc nµy l¹i thÊy Lý Thu Thuû toµn th©n run bÇn bËt th× kh«ng khái sinh lßng bÊt nhÉn. H− Tróc l¹i thÊy Lý Thu Thuû gi¬ tay lªn kÐo tÊm kh¨n che mÆt xuèng, lÊy mãng tay cµo mÆt cho ch¶y m¸u ®Çm ®×a th× biÕt r»ng c«ng lùc mô bÞ bÕ t¾c nªn ®au ®ín kh«ng nhÞn ®−îc n÷a. H− Tróc muèn ng¨n trë kh«ng nì ®Ó mô tµn huû th©n thÓ nh−ng khèn nçi chÝnh m×nh ®· bÞ bµ ta ®iÓm huyÖt kh«ng sao nhóc nhÝch ®−îc. Lý Thu Thuû l¹i kªu lªn: - Méng lang!... Mau vung quyÒn ®¸nh chÕt ta ®i. §ång Mç c−êi l¹t nãi: - Mi ®· ®iÓm huyÖt y cßn kªu y cøu trî lµm chi? Ha ha! M×nh lµm m×nh chÞu, kªu mµ ai th−¬ng? ThÕ míi biÕt l−íi trêi lång léng, tuy th−a mµ kh«ng lät ra ngoµi ®−îc. Lý Thu Thuû cè g−îng g¹o ®øng lªn ®Õn gi¶i huyÖt cho H− Tróc. Nh−ng toµn th©n tª nhøc, muèn cö ®éng mét ngãn tay còng kh«ng ®−îc th× cßn nãi chi ®Õn chuyÖn ®øng lªn n÷a. H− Tróc ®−a m¾t nh×n §ång Mç råi l¹i nh×n Lý Thu Thuû. Y thÊy §ång Mç tuy dïng quû kÕ ®¸nh ®−îc Lý Thu Thuû mét ch−ëng, mét quyÒn nh−ng bµ còng bÞ th−¬ng cùc kú trÇm träng, n»m l¨n trªn bËc ®¸, miÖng kh«ng ngít kªu la chø kh«ng c−êi giÔu ®−îc nh− võa råi n÷a. H− Tróc l¹i ®¶o m¾t nh×n quanh th× thÊy c¶nh vËt mçi lóc mét râ h¬n, tùa hå trong hÇm n−íc ®¸ s¸ng ra dÇn dÇn, H− Tróc rÊt lÊy lµm l¹, ngo¶nh ®Çu chó ý nh×n vÒ phÝa ph¸t ra ¸nh s¸ng th× thÊy trªn tÇng lÇu thø nhÊt cã ¸nh löa. H− Tróc mõng thÇm trong bông, buét miÖng nãi: - Cã ng−êi vµo ®©y råi! §ång Mç giËt m×nh kinh h·i nghÜ thÇm: - NÕu cã ng−êi vµo th× ch¾c lµ bän thñ h¹ cña con tiÖn nh©n kia. Bµ g¾ng g−îng vËn ®éng ch©n khÝ muèn ®øng dËy nh−ng kh«ng tµi nµo ®øng lªn ®−îc. Bµ võa khom ng−êi lªn th× ch©n ®· nhñn ra, tÐ nhµo xuèng ®Êt. Bµ tõ tõ cè søc ®−a hai tay ra ®Ó kÐo Lý Thu Thuû l¹i vµ ®Þnh bông nh©n lóc cøu binh cña kÎ thï ch−a ®Õn, ra tay h¹ s¸t tr−íc lµ th−îng s¸ch. BÊt th×nh l×nh nghe nh÷ng tiÕng tÝ t¸ch rÊt nhá d−êng nh− tiÕng n−íc tõ trªn bËc ®¸ ch¶y xuèng. Lý Thu Thuû cïng H− Tróc còng nghe râ tiÕng n−íc ch¶y lÒn quay ®Çu ra nh×n th× qu¶ nhiªn thÊy trªn bËc ®¸ cã n−íc ch¶y xuèng. C¶ ba ng−êi cïng lÊy lµm kú, tù hái: - N−íc nµy ë ®©u ch¶y xuèng? Trong nhµ hÇm mçi lóc mét s¸ng h¬n. TiÕng n−íc tr−íc cßn nhá giät tong tong b©y giê ®· ch¶y thµnh dßng trµn qua bËc ®¸ trót xuèng. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  7. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung H− Tróc ngo¶nh ®Çu nh×n lªn tÇng hÇm thø nhÊt th× thÊy mét mí löa ch¸y Çm Çm mçi lóc mét to mµ kh«ng thÊy ng−êi tiÕn vµo. Lý Thu Thuû "hõ" mét tiÕng råi la lªn: - Ch¸y råi! Ch¸y råi!... Ch¸y nh÷ng tói b«ng råi!... Nguyªn ngoµi cöa hÇm n−íc ®¸ cã xÕp ®Çy bao t¶i mµ lóc vµo H− Tróc cho lµ nh÷ng bao l−¬ng thùc, §ång Mç l¹i t−ëng lµ bao c¸t nh−ng thùc ra lµ bao chøa b«ng. Ta nªn biÕt r»ng b«ng chøa nhiÒu søc nãng nªn vÒ mïa träng ®«ng, ng−êi ta ph¶i ®¾p ch¨n b«ng, mÆc ¸o b«ng lµ ®Ó gi÷ søc nãng trong ng−êi. ChÝnh trong b«ng kh«ng cã nhiÖt khÝ, nh−ng nã gi÷ ®−îc c¶ khÝ l¹nh. Viªn qu¶n sù th¸i gi¸m trong hoµng cung n−íc T©y H¹ sai xÕp b«ng vµo cöa hÇm n−íc ®¸ còng lµ ®Ó gi÷ nhiÖt khÝ bªn ngoµi kh«ng trµn vµo trong nhµ ®−îc th× n−íc ®¸ míi khái tan r·. Kh«ng ngê Lý Thu Thuû bÞ §ång Mç ®¸nh mét thoi quyÒn khiÕn c©y ®uèc trong tay mô tuét tay v¨ng lªn rít vµo ®èng bao t¶i chøa b«ng. LËp tøc b«ng ch¸y lªn. Søc nãng lµm cho n−íc ®¸ tan r· ra ch¶y xuèng. B«ng lµ vËt dÔ ch¸y, ch¸y hÕt tói nµy sang tói kh¸c. ThÕ löa mçi lóc mét to. Ch¼ng bao l©u tÇng hÇm thø ba n−íc ch¶y xuèng ®äng l¹i thµnh vòng cao h¬n mét tÊc mµ n−íc trªn bËc ®¸ vÉn tiÕp tôc ch¶y xuèng ^^^. Trong hÇm chøa ®Çy n−íc ®¸, n−íc ®äng l¹i mçi lóc mét cao råi dÇn dÇn trµn ngËp ®Õn th¾t l−ng ba ng−êi. Lý Thu Thuû bÊt gi¸c thë dµi nãi: - S− tû ¬i! ChÞ em m×nh b÷a nay cïng chÕt. S− tû gi¶i khai huyÖt ®¹o cho Méng lang ®Ó g· tho¸t ra ®i. C¶ ba ng−êi trong bông ®Òu hiÓu râ ch¼ng bao l©u n÷a n−íc sÏ ngËp lªn cao vµ c¶ ba ®Òu chÕt hÕt. §ång Mç ngõng tiÕng rªn, c−êi l¹t nãi: - Gi¶ tû mi kh«ng nh¾c ta th× ta ®· hµnh ®éng råi. Ta ®ang muèn gi¶i khai huyÖt ®¹o cho g·, nh−ng mi l¹i nãi lªn, ra ®iÒu nh©n ®øc th× ta kh«ng gi¶i khai n÷a. TiÓu hoµ th−îng! ThÕ lµ ng−¬i chÕt vÒ c©u nãi cña con tiÖn nh©n. Ng−¬i cã biÕt kh«ng? §ång Mç trë m×nh quay l¹i phÝa bËc ®¸, cè nhoai lªn ®−îc mét bËc lµ tho¸t khái bÞ ngËp n−íc vµ ®−îc thÊy Lý Thu Thuû chÕt ngép. Tuy chÝnh m×nh còng khã tr¸nh ®−îc c¸i chÕt, nh−ng thÊy Lý Thu Thuû chÕt th¶m tr−íc m×nh th× còng coi lµ ®· tr¶ ®−îc mèi thï mµ mÊy m−¬i n¨m nay kh«ng lóc nµo quªn. Lý Thu Thuû thÊy §ång Mç cø nhoai dÇn lªn tõng bËc, mµ khÝ l¹nh thÊu x−¬ng do n−íc ®¸ trµn lªn lÊp xÊp tíi ngùc. Ch©n khÝ trong ng−êi mô l¹i cµng nhén nh¹o ®au ®ín v« cïng. Mô l¹i mong cho n−íc mau ngËp ®Õn miÖng ®Õn mòi ®Ó chÕt qu¸ch ®i cßn h¬n lµ bÞ ®au nhøc nh− mu«n ngµn con ong ®èt hay hµng ngµn mòi kim ch©m ®©m vµo. Bçng nghe §ång Mç la lªn mét tiÕng, kh«ng râ bµ lµm thÕ nµo l¹i l¨n tâm xuèng n−íc. Nguyªn §ång Mç ®ang bÞ träng th−¬ng, tay ch©n mÊt hÕt søc lùc. Bµ r¸ng bß lªn ®−îc ®Õn bËc thø b¶y th× mét khèi b¨ng to b»ng n¾m tay tr«i xuèng ch¹m vµo ®Çu gèi. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  8. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung §ång Mç kh«ng gi÷ v÷ng ®−îc th©n m×nh, tr−ît mét c¸i rít xuèng ®óng vµo trªn m×nh H− Tróc, bµ tr»n ®i c¸i n÷a l¹i rít sang bªn tr¸i H− Tróc cßn bªn h÷u y lµ Lý Thu Thuû. ThÕ lµ ba ng−êi liÒn nhau n»m trong vòng n−íc. §ång Mç l¨n xuèng n−íc råi ng−êi bµ nhá bÐ h¬n H− Tróc vµ Lý Thu Thuû nhiÒu nªn n−íc ch−a ngËp trµn lªn m×nh hai ng−êi Lý Thu Thuû vµ H− Tróc mµ §ång Mç th× bÞ ch×m lØm d−íi n−íc råi. §ång Mç tuy bÞ th−¬ng nÆng, xong ®Çu ãc vÉn tØnh t¸o. Bµ cïng Lý Thu Thuû häc vâ c«ng nh− nhau. Lóc nµy chÝnh bµ ®ang ®au khæ v× c«ng tr×nh bÊy l©u s¾p tiªu tan, nh−ng vÉn mang mét ý niÖm... - BÊt luËn thÕ nµo còng lµm cho con tiÖn nh©n kia ph¶i chÕt tr−íc ta. Bµ muèn ra tay h¹i Lý Thu Thuû nh−ng gi÷a hai ng−êi l¹i cã H− Tróc n»m ch¾n ngang. Tuy trong ng−êi bµ néi lùc trµn trÒ, nh−ng lóc nµy dï muèn chuyÓn ®éng c¸nh tay tõng tÊc mét còng kh«ng thÓ ®−îc. Bµ thÊy vai H− Tróc kÒ vai Lý Thu Thuû chît nhí ra liÒn nãi: - TiÓu hoµ th−îng! Ng−¬i chí cã vËn néi lùc chèng cù. Lµm nh− vËy tøc lµ t×m ®−êng chÕt ®ã. Råi kh«ng chê H− Tróc tr¶ lêi ®· vËn néi lùc thóc vµo vai H− Tróc. Lý Thu Thuû lËp tøc rung lªn, liÒn ph¸t gi¸c ra §ång Mç dïng néi lùc ®Ó ®¸nh chuyÒn. Hµnh ®éng nµy cña §ång Mç thùc ra chØ tæ lµm cho m×nh chãng chÕt. Nªn biÕt r»ng lóc nµy §ång Mç kh«ng cßn c¸ch nµo vËn khÝ ®−îc. §· kh«ng cã néi lùc bæ sung mµ l¹i thªm phÇn tiªu hao tÊt ph¶i chãng chÕt. MÆt kh¸c nÕu §ång Mç kh«ng c«ng kÝch cø ®Ó cho n−íc ngËp lªn th× trong ba ng−êi, kÎ chÕt tr−íc ®−¬ng nhiªn lµ §ång Mç, bµ h¹ thñ ®¸nh mét ®ßn cuèi cïng kh«ng cÇn biÕt hËu qu¶ ra sao n÷a. Lý Thu Thuû thë dµi nãi: - S− tû ¬i! S− tû ®· bøc b¸ch, vËy chóng ta cïng chÕt c¶ lµ xong! Råi mô cè g¾ng vËn néi lùc chèng l¹i. H− Tróc ë gi÷a hai ng−êi. Tr−íc y c¶m thÊy bªn vai dùa vµo §ång Mç cã mét luång nhiÖt khÝ truyÒn sang m×nh. B©y giê c¶ bªn vai tùa vµo Lý Thu Thuû còng cã mét luång khÝ d−¬ng ho¶ thóc vµo y. ChØ trong chíp m¾t hai luång k×nh khÝ xung ®ét trong ng−êi H− Tróc mét c¸ch m·nh liÖt. Nguyªn c«ng lùc §ång Mç vµ Lý Thu Thuû ngang nhau. Sau khi hai ng−êi bÞ träng th−¬ng råi, vÉn kÎ t¸m l¹ng ng−êi nöa c©n nh− cò, kh«ng ph©n cao thÊp. Néi lùc hai ng−êi tiÕp xóc tranh giµnh thÕ lùc nhau vµ ®Òu ng−ng l¹i trong ng−êi H− Tróc, kh«ng ai tÊn c«ng ®−îc ®Õn chÝnh m×nh ®Þch nh©n. Nh− vËy kÎ chÞu ®au khæ chÝnh lµ H− Tróc, v× y l¹i bÞ t¶ h÷u gi¸p c«ng. May mµ H− Tróc ®· ®−îc b¶y m−¬i n¨m c«ng lùc cña V« Nhai Tö truyÒn cho. V¶ l¹i, c¶ ba ng−êi ®· lµ ®ång m«n, néi lùc l¹i t−¬ng ®−¬ng, nªn côc diÖn nµy cÇm cù nhau mµ H− Tróc còng kh«ng ®Õn nçi mÊt m¹ng vÒ cuéc gi¸p kÝch cña hai tay ®¹i cao thñ. Trong ba ng−êi th× §ång Mç sî h·i h¬n nhÊt v× n−íc lªn cao dÇn, cæ lªn lÇn ®Õn c»m, råi tõ c»m lªn ®Õn miÖng. Bµ cè th«i thóc néi lùc ®Ó ®¸nh mét ®ßn tèi hËu mong h¹ s¸t t×nh ®Þch. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  9. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Lý Thu Thuû néi lùc còng ®Çy rÉy, kh«ng ph¶i mét giê hay mÊy kh¾c mµ hao t¸n hÕt ®−îc. TiÕng n−íc ch¶y rãc r¸ch vÉn kh«ng ngõng råi thÊy trong miÖng m¸t l¹nh. Mét tia n−íc ®· trµn vµo miÖng §ång Mç. §ång Mç kinh h·i tù nhiªn cè nhoµi ng−êi lªn, nh−ng kh«ng ngåi v÷ng ®−îc råi l¹i tôt xuèng n−íc næi lÒnh bÒnh. Nguyªn bµ mÊt mét ch©n nªn ng−êi nhÑ ®i vµ dÔ næi h¬n ng−êi th−êng. ThÕ lµ bµ t×m thÊy c¸i sèng ë trong c¸i chÕt. §ång Mç ®¸nh b¹o ®Ó m×nh n»m ngöa trªn mÆt n−íc chØ ch×a mòi vµ miÖng ra thë mµ th«i. §ång Mç c¶m thÊy trong lßng b×nh tÜnh vµ nghÜ thÇm: - N−íc lªn cao th× ng−êi m×nh còng cao. Kh«ng ngê m×nh bÞ mÊt mét ch©n l¹i chiÕm phÇn tiÖn nghi h¬n kÎ kh¸c ë d−íi n−íc. Néi lùc ë trong tay bµ vÉn tiÕp tôc phãng ra. H− Tróc rªn la nãi: - S− b¸! S− thóc! Hai vÞ dï cã tû ®Êu n÷a, rót côc vÉn ch¼ng ai h¬n ai kÐm. Cßn tiÓu ®iÖt ë gi÷a thµnh ra chÞu chÕt. §ång Mç cïng Lý Thu Thuû hiÖn giê l©m vµo côc diÖn tû thÝ néi lùc cùc kú nguy hiÓm. Ai ng−ng l¹i tr−íc lµ ng−êi ®ã ph¶i t¸ng m¹ng. Huèng chi hai bªn néi lùc ngang nhau th× bÊt luËn kÎ th¾ng ng−êi b¹i rèt cuéc ®Òu mÊt m¹ng c¶. Hai bªn chØ cßn tranh nhau ai t¾t h¬i tr−íc mµ th«i. §ång Mç cïng Lý Thu Thuû c¶ hai ng−êi ®Òu cao ng¹o ghª gím, ch¼ng ai chÞu thua ai. Mèi cõu hËn tÝch luü mÊy chôc n¨m trêi mét khi ®· næ bïng th× kh«ng cßn c¸ch nµo dµn xÕp ®−îc n÷a. §ång Mç cïng Lý Thu Thuû ch¼ng ai chÞu dõng tay tr−íc. H¬n n÷a néi lùc cã chç ph¸t tiÕt ra ngoµi th©n thÓ tuy mçi lóc mét suy gi¶m ®i, hao t¸n c«ng lùc dÜ nhiªn lµ mét c¸i ®au khæ, nh−ng v× thÕ mµ gi¶i tho¸t ®−îc c«ng lùc ra ngoµi, cßn ®ì ®au khæ h¬n ®Ó c«ng lùc nhén nh¹o trong ng−êi kh«ng cã g× kiÒm chÕ. Mét qu·ng thêi gian chõng ¨n xong b÷a c¬m l¹i tr«i qua. N−íc l¹nh ®· ngËp ®Õn bªn miÖng Lý Thu Thuû, mô kh«ng biÕt b¬i nªn kh«ng d¸m häc kiÓu §ång Mç cho ng−êi næi lªn mÆt n−íc. Mô liÒn bÕ t¾c ®−êng h« hÊp theo phÐp "Quy tøc c«ng" ®Ó chiÕn ®Êu víi ®Þch nh©n. Dï n−íc ngËp ®Õn m¾t ®Õn mòi, nh−ng néi lùc hïng hËu vÉn ph¸t tiÕt ra ngoµi kh«ng ngít. H− Tróc uèng õng ùc lu«n ba ngôm n−íc gi¸ l¹nh y liÒn la lªn: - ói chao! TiÓu ®iÖt... sÆc n−íc... §ang lóc kinh hoµng, ®ét nhiªn hai m¾t tèi sÇm l¹i, råi kh«ng nh×n thÊy g× n÷a. H− Tróc véi ngËm miÖng l¹i, thë b»ng mòi. Nh÷ng lóc hÝt kh«ng khÝ vµo, trong ngùc khã chÞu v« cïng. Nguyªn trong nhµ hÇm n−íc ®¸ nµy bèn mÆt kÝn mÝt ®· kh«ng cã chç th«ng h¬i. Nh÷ng bao b«ng gßn l¹i ch¸y hµng mÊy giê lµm cho bao nhiªu d−ìng khÝ trong tÇng hÇm thø ba ®Òu ch¸y thµnh th¸n khÝ hÕt. Löa kh«ng cã chç th«ng h¬i råi sau còng t¾t. H− Tróc cïng §ång Mç c¶m thÊy khã thë, cßn Lý Thu Thuû hiÖn ®ang vËn dông "Quy tøc c«ng" nªn kh«ng hay biÕt g×. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  10. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Tuy löa t¾t råi, nh−ng n−íc b¨ng vÉn cßn ch¶y xuèng kh«ng ngít. H− Tróc trong bãng tèi mß, biÕt r»ng n−íc b¨ng ®· trµn qua miÖng ngËp lªn ®Õn c»m vµ dÇn dÇn ®Õn lç mòi. H− Tróc thë dµi nhñ thÇm: - Th«i ta ®µnh chÞu chÕt vËy! §ång Mç cïng Lý Thu Thuû vÉn tiÕp tôc thóc ®Èy néi lùc c«ng kÝch nhau. H− Tróc ®· c¶m thÊy ch©n khÝ trong ng−êi nhén nh¹o, lôc phñ ngò t¹ng tùa hå thay ®æi ph−¬ng vÞ. §ång thêi n−íc l¹nh chØ cßn c¸ch lç mòi m×nh mét chót. N−íc mµ d©ng lªn mét ph©n n÷a th× kh«ng cßn c¸ch g× thë hÝt kh«ng khÝ ®−îc. H− Tróc cßn ®au khæ h¬n ë c¸c chç huyÖt ®¹o bÞ phong to¶, muèn ngÈng ®Çu lªn mét c¸i còng kh«ng ®−îc. Nh−ng l¹ thay! T×nh tr¹ng nµy kÐo dµi kh¸ l©u mµ n−íc b¨ng kh«ng d©ng cao lªn thªm chót nµo n÷a, chØ gi÷ nguyªn mùc ®ã. Nguyªn tõ lóc nh÷ng bao b«ng t¾t råi, nh÷ng khèi n−íc ®¸ kh«ng tan ra n÷a. L¹i mét lóc sau, H− Tróc thÊy trong ng−êi ®au ®ín nh− dÇn. Sù ®au ®ín mçi lóc mét gia t¨ng. C¸i ®au ®ín truyÒn tõ d−íi l−ng lªn dÇn dÇn ®Õn n¸ch, råi lªn ®Õn ngùc. Nguyªn ë trong tÇng hÇm thø ba chÊt ®Çy khèi n−íc ®¸, cùc kú gi¸ l¹nh. N−íc b¨ng ch¶y xuèng dÇn dÇn ®ãng l¹i thµnh phiÕn. Sau c¶ ba ng−êi §ång Mç, Lý Thu Thuû vµ H− Tróc ®Òu bÞ ®ãng kÕt l¹i trong b¨ng. Mét khi b¨ng ®· ®ãng l¹i r¾n ch¾c th× néi lùc cña §ång Mç vµ Lý Thu Thuû bÞ c¸ch riªng ra, chø kh«ng thÓ truyÒn qua ng−êi H− Tróc ®−îc. Néi lùc §ång Mç vµ Lý Thu Thuû m−êi phÇn cã ®Õn chÝn ®· truyÒn vµo trong ng−êi H− Tróc råi ®øng l¹i ®ã. Néi lùc trong ng−êi H− Tróc ®· ®Çy rÉy nªn xung ®ét nhau mçi lóc mét ghª gím h¬n. H− Tróc t−ëng chõng nh− da thÞt m×nh s¾p næ tung. Tuy H− Tróc trong khèi b¨ng gi¸ mµ khÝ nãng trong ng−êi lµm cho bøt røt rÊt lµ khã chÞu. © HQD Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2