intTypePromotion=1

Lục mạch thần kiếm - tập 96

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
67
lượt xem
14
download

Lục mạch thần kiếm - tập 96

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 96', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 96

 1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Håi thø chÝn m−¬i s¸u §ång, Lý tranh h¬n truyÒn tuyÖt kü H− Tróc kh«ng biÕt m×nh ë trong t×nh tr¹ng nµy ®· bao l©u, råi ®ét nhiªn toµn th©n run b¾n lªn. Hai luång nhiÖt khÝ hoµ víi ch©n khÝ trong b¶n th©n, kh«ng cã g× dÉn ®¹o ch¹y tø tung kh¾p c¸c huyÖt ®¹o trong ng−êi rÊt mau. Nguyªn ng−êi H− Tróc ®· bÞ b¨ng kÕt ®ãng l¹i th× ch©n khÝ trong ng−êi §ång Mç cïng Lý Thu Thuû ®· trót vµo råi ®iÒu hoµ víi ch©n lùc cña V« Nhai Tö truyÒn cho tõ tr−íc. C¶ ba lùc l−îng hîp lµm mét. Nh÷ng luång lùc ®¹o ®Çy rÉy kh«ng cã g× chÕ ngù ®−îc, ch¹y ®Õn ®©u huyÖt ®¹o n¬i ®ã lËp tøc bÞ ®¶ th«ng. H− Tróc c¶m thÊy tùa hå m×nh ®−îc cëi trãi mµ ch©n khÝ ch¹y trong ng−êi nh− ngùa bÊt kham. Y khÏ rung hai tay mét c¸i th× søc m¹nh v« biªn tiÒm tµng trong ng−êi ®Èy cho khèi b¨ng bäc lÊy ng−êi vì tan råi rít xuèng ®Êt lo¶ng xo¶ng. H− Tróc liÒn ®øng lªn vµ c¶m thÊy kh«ng khÝ trong hÇm rÊt bøc bèi, thë hÝt khã kh¨n, th× tù hái: - Kh«ng hiÓu tÝnh m¹ng s− b¸ vµ s− thóc ra sao? ¢u lµ ta h·y cøu c¶ hai ng−êi ra ngoµi råi sÏ liÖu. H− Tróc ®−a tay ra sê bçng ch¹m vµo hai khèi b¨ng r¾n ch¾c, th× ra hai ng−êi ®Òu bÞ khèi b¨ng ®ãng chÆt. H− Tróc trong lßng kinh h·i v« cïng, kh«ng kÞp suy nghÜ g× n÷a liÒn mçi tay «m mét khèi, trong ®ã cã ng−êi, nhÊc bæng råi ®i lªn tÇng hÇm thø nhÊt. H− Tróc võa më ®−îc hai tÇng cöa gç ra th× c¶m thÊy luång kh«ng khÝ míi mÎ trµn vµo mÆt. Y hÝt mét h¬i dµi c¶m thÊy sung s−íng vµ tho¶i m¸i v« cïng. Bªn ngoµi cöa, võng tr¨ng v»ng vÆc gi÷a trêi, bãng hoa rîp ®Êt. Lóc ®ã ®ªm ®· khuya råi. H− Tróc mõng thÇm nghÜ bông: - Nh©n lóc ®ªm h«m, m×nh ra khái hoµng cung t−¬ng ®èi dÔ dµng h¬n. NghÜ vËy H− Tróc liÒn «m hai khèi b¨ng ch¹y th¼ng ra phÝa ch©n t−êng. Y võa ®Ò khÝ nh¶y vät lªn th× ®ét nhiªn ng−êi tõ tõ lªn cao h¬n mÆt t−êng chõng mét tr−îng råi cø l¬ löng b¨ng ®i. H− Tróc kh«ng hiÓu ch©n khÝ trong m×nh sao l¹i diÖu dông nh− vËy? Th©n thÓ lªn mçi lóc mét cao khiÕn y sî qu¸, buét miÖng la ho¶ng. Lóc y më miÖng, ch©n khÝ tho¸t ra nªn míi h¹ xuèng ®−îc. Bèn tªn ngù tiÒn thÞ vÖ n−íc T©y H¹ ®ang ®i tuÇn tra trong vßng thµnh, chît nghe cã tiÕng ng−êi la liÒn ch¹y l¹i xem th× thÊy hai khèi thñy tinh lín Ðp vµo mét bãng s¾c tro v−ît t−êng mµ ra. Chóng kh«ng hiÓu lµ qu¸i vËt g×, sî h·i qu¸ miÖng h¸ hèc ra kh«ng ngËm l¹i ®−îc n÷a. Chóng thÊy ba qu¸i vËt tho¸ng c¸i ®· bay vµo trong rõng c©y ngoµi bøc t−êng thµnh, liÒn la ã kªu ng−êi r−ît theo, nh−ng ch¼ng thÊy t«ng tÝch ®©u n÷a. Bèn g· kÎ nghi ngê lµ thÇn th¸nh, kÎ l¹i cho lµ ma quû hiÖn h×nh råi c·i cä nhau hoµi. Cã g· l¹i t−ëng lµ S¬n Tinh, mét g· l¹i b¶o ®ã lµ hoa trong v−ên th−îng uyÓn thµnh yªu. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung H− Tróc ra khái vßng thµnh, h¹ m×nh xuèng ®−îc råi ®i bé. D−íi ch©n y toµn lµ ®¸ xanh, hai bªn ®−êng nhµ ë chi chÝt. H− Tróc thÊy vËy kh«ng d¸m dõng b−íc cø c¾m ®Çu ch¹y vÒ phÝa T©y. H− Tróc ®i ®−îc mét lóc l¹i ®Õn ch©n t−êng thµnh, liÒn ®Ò khÝ nh¶y lªn mÆt thµnh. Y v−ît qua t−êng thµnh råi, bän lÝnh canh vâ nghÖ tÇm th−êng, võa thÊy m¾t ®· hoa lªn kh«ng nh×n râ lµ vËt g×, cø ®Ó mÆc cho y ®i. H− Tróc l¹i ch¹y h¬n m−êi dÆm n÷a th× ®Õn mét n¬i hoang d· kh«ng cã nhµ cöa chi hÕt míi d¸m dõng ch©n l¹i ®Æt hai khèi b¨ng xuèng, lÈm bÈm: - B©y giê ®iÒu cÇn nhÊt lµ m×nh ph¶i lÊy hai ng−êi ra khái khèi b¨ng nµy ®·. H− Tróc t×m ®Õn mét khe suèi, ®em hai khèi b¨ng ng©m xuèng n−íc... Bçng thÊy miÖng vµ mòi §ång Mç ®· hë ra ngoµi khèi b¨ng, song hai m¾t cßn nh¾m nghiÒn l¹i. H− Tróc kh«ng hiÓu bµ ta cßn sèng hay chÕt. Hai khèi b¨ng vì dÇn ra tõng miÕng rít xuèng n−íc tr«i ®i. H− Tróc l¹i ®Ëp bÓ hÕt nh÷ng miÕng b¨ng cøng bß xung quanh §ång Mç vµ Lý Thu Thuû råi c¾p hai ng−êi lªn. H− Tróc sê tr¸n hai ng−êi vÉn cßn thÊy h¬i nãng, liÒn ®em ®Ó mçi ng−êi ra mét n¬i xa nhau, v× sî khi håi tØnh, hai bµ l¹i ®éng thñ n÷a. H− Tróc gì ®−îc hai ng−êi ra khái khèi b¨ng th× trêi võa s¸ng. Ph−¬ng §«ng mÆt trêi ®· mäc, trªn c©y chim t−íc vÐo von. Bçng nghe d−íi gèc c©y mÐ b¾c, §ång Mç "å" lªn mét tiÕng, gèc c©y phÝa nam Lý Thu Thuû còng la lªn. C¶ hai ng−êi ®Òu ®· håi tØnh. H− Tróc c¶ mõng nh¶y ®Õn ®øng ng¨n vµo kho¶ng gi÷a hai ng−êi ch¾p tay thi lÔ nãi: - S− b¸! S− thóc! C¶ ba chóng ta may ra tho¸t chÕt. Cuéc tranh ®Êu võa råi xin ng−ng ®i th«i, ®õng t¸i diÔn n÷a. §ång Mç nãi: - Kh«ng ®−îc! Con tiÖn nh©n kia ch−a chÕt, khi nµo ta l¹i chÞu th«i? Lý Thu Thuû còng nãi: - Thï s©u tùa bÓ, ch−a chÕt quyÕt ch¼ng chÞu th«i. H− Tróc nghe giäng nãi hai ng−êi ®Çy vÎ o¸n hên, bÊt gi¸c c¶ kinh thÊt s¾c, hai tay xua lo¹n lªn nãi: - NÕu hai vÞ ®¸nh nhau ®Õn chÕt th× v·n bèi... Bçng thÊy Lý Thu Thuû chèng tay xuèng ®Êt muèn nh¶y xæ l¹i §ång Mç. §ång Mç còng vung tay lªn chuÈn bÞ nghinh ®Þch. Ngê ®©u Lý Thu Thuû võa ®øng ngay ng−êi, bçng la lªn mét tiÕng: - ói chao! Råi ng−êi l¹i nhòn ra tÐ nhµo xuèng ®Êt. §ång Mç vung hai tay lªn muèn khoanh trßn mét c¸i còng kh«ng ®−îc, l¹i tùa gèc c©y thë hång héc, g−¬ng mÆt giµ nua nh¨n nheo ra chiÒu khæ së. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Ta nªn biÕt hai ng−êi tuy cã thÇn c«ng tuyÖt thÕ, nh−ng võa qua mét tr−êng ¸c ®Êu, bao nhiªu ch©n khÝ ®· trót vµo ng−êi H− Tróc gÇn hÕt. PhÇn d− l¹i chØ cßn ®ñ ®Ó kÐo dµi chót h¬i tµn mµ th«i. Lóc nµy hai ng−êi tuy hÇm hÌ muèn ®¸nh nhau, nh−ng ®· kiÖt lùc mÊt råi. §ång Mç n¨m nay chÝn m−¬i s¸u tuæi, Lý Thu Thuû còng ngoµi t¸m chôc. C¶ hai ng−êi cïng bÞ träng th−¬ng mµ kiÖt lùc th× ch¼ng kh¸c g× ngän ®Ìn ®· ®Õn lóc kh« dÇu s¾p t¾t tíi n¬i. H− Tróc thÊy hai ng−êi kh«ng cßn søc ®Ó ®¸nh nhau th× trong bông mõng thÇm nãi: - Nh− thÕ cµng hay. Hai vÞ h·y ngåi nghØ mét lóc ®Ó v·n bèi ®i kiÕm thùc vËt ®em vÒ cho hai vÞ ¨n. Bçng thÊy §ång Mç cïng Lý Thu Thuû ®Òu ngåi xÕp b»ng, lßng bµn ch©n vµ lßng bµn tay h−íng lªn trêi cïng theo mét kiÓu, H− Tróc biÕt hai vÞ s− tû s− muéi ®ång m«n ®ang ®em toµn lùc vËn c«ng. Ng−êi nµo ng−ng tô ®−îc Ýt khÝ lùc ph¸t chiªu ra ®¸nh tr−íc lµ ®èi thñ kh«ng sao chèng næi. H− Tróc thÊy thÕ l¹i kh«ng d¸m bá ®i, v× sî lóc m×nh trë vÒ th× trong hai ng−êi e r»ng chØ cßn cã mét, mét ¾t ®· thµnh x¸c chÕt n»m l¨n ra ®ã. Y ®−a m¾t nh×n §ång Mç råi l¹i nh×n Lý Thu Thuû th× thÊy c¶ hai ng−êi nÐt mÆt nh¨n nheo, h×nh dung tiÒu tuþ. Y nghÜ bông: - C¶ hai ng−êi ®· giµ ®Õn thÕ råi mµ sao hä cßn nãng nÈy nh− vËy? Lóc nµy mÆt trêi ®· chiÕu ra nh÷ng tia s¸ng Êm ¸p. H− Tróc rò quÇn ¸o mét c¸i th× mét vËt rít xuèng ®Êt ®¸nh b¹ch mét tiÕng. §ã lµ bøc ®å h×nh mµ V« Nhai Tö ®· trao cho y. Bøc ho¹ nµy b»ng lôa, ng©m n−íc l©u nh− vËy nh−ng vÉn ch−a bÞ r¸ch n¸t, song nÐt vÏ ®· nhoÌ c¶ tr«ng kh«ng râ mÊy, H− Tróc liÒn ®em tr¶i ra ph¬i trªn mét hßn ®¸. Lý Thu Thuû nghe tiÕng ho¹ ®å rít, më hÐ m¾t ra, thÊy lµ mét bøc ho¹ th× thÐt lªn: - §em l¹i cho ta coi! Ta kh«ng tin r»ng s− huynh l¹i vÏ ch©n dung con tiÖn tú kia. §ång Mç còng la lín: - §õng cho h¾n coi! §Ó ta lµm thÞt h¾n. NÕu h¾n xem råi bùc tøc uÊt khÝ lªn mµ chÕt, ch¼ng ho¸ ra lµm ph−íc cho h¾n −? Lý Thu Thuû c−êi ha h¶ nãi: - Ta kh«ng xem n÷a ®©u! Mi t−ëng ta xem bøc ho¹ l¹i lßi ra ng−êi ë trong tranh kh«ng ph¶i lµ mi. NÐt bót tuyÖt diÖu cña s− ca kh«ng thÓ nµo l¹i dïng ®Ó vÏ mét con lïn, ng−êi ch¼ng ra ng−êi, quû ch¼ng ra quû? S− huynh ®· kh«ng vÏ bïa trõ quû th× vÏ ch©n t−íng mi lµm chi? ViÖc th−¬ng t©m nhÊt trong ®êi §ång Mç lµ bµ luyÖn c«ng kh«ng cÈn thËn ®Ó thµnh ng−êi lïn tÞt, vÜnh viÔn kh«ng cao lín lªn ®−îc. ViÖc nµy còng do bµn tay Lý Thu Thuû g©y ra. Khi x−a §ång Mç ®ang lóc luyÖn c«ng s¾p thµnh, Lý Thu Thuû la lªn mét tiÕng khiÕn bµ bÞ ph©n t©m mµ thµnh b¹i liÖt v× ch©n khÝ ch¹y ng−îc ®−êng, kh«ng thÓ nµo phôc nguyªn ®−îc n÷a. Lóc nµy Lý Thu Thuû l¹i nh¾c tíi vÕt th−¬ng lßng cña bµ ®Ó mØa mai chÕ giÔu. BÊt gi¸c khÝ tøc ®Çy ruét, bµ la lªn: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Con tiÖn nh©n kia! Ta... ta... Lý Thu Thuû l¹nh lïng hái: - Mi lµm sao? §ång Mç ®¸p: - VËn mi cßn ®á nªn t×m ®Õn n¬i tr−íc khi ta luyÖn xong m«n thÇn c«ng "Thiªn th−îng ®Þa h¹ duy ng· ®éc t«n", gi¶ tû mµ mi tíi chËm mét ngµy, chØ mét ngµy th«i... th× mi... ®·... ë trong tay ta råi. Lý Thu Thuû hái: - Mi luyÖn thÇn c«ng cña mi, dÔ th−êng mÊy chôc n¨m nay ta ngåi kh«ng ch¨ng? Ta nãi cho mi hay: Ba tr¨m s¸u m−¬i tÊm g−¬ng ®ång kh¾c c¶ pho "Thiªn gi¸m thÇn c«ng" ta ®· luyÖn ®−îc hÕt råi. Dï mi cã luyÖn ®−îc c«ng phu ma quû g× th× m«n "Thiªn gi¸m thÇn c«ng" cña ta ch¼ng lÏ kh«ng ®Þch næi hay sao? §ång Mç söng sèt hái: - "Thiªn gi¸m thÇn c«ng" −? Mi muèn nãi nh¨ng nãi cuéi thÕ nµo th× nãi, chø ta còng kh«ng tin. Lý Thu Thuû h¾ng giäng nãi: - Mi tin hay kh«ng ta còng ch¶ cÇn chi! Cã ®iÒu ®¸ng tiÕc... lµ ta tróng ph¶i gian kÕ cña mi, nÕu kh«ng th× cho mi coi m«n "Thiªn gi¸m thÇn c«ng" cña ta lîi h¹i thÕ nµo ®Ó mi ®−îc më réng thªm tÇm kiÕn thøc. §ång Mç nãi: - Dï cho mi cã nghiªn cøu ®−îc nh÷ng yÕu quyÕt vÒ "Thiªn gi¸m thÇn c«ng" còng ch¼ng chÞu næi mét ®ßn "Thiªn th−îng ®Þa h¹ duy ng· ®éc t«n" ®©u. Ta h½ng nãi mét chiªu "Niªm hoa vi tiÕu" lµ mi còng kh«ng tµi nµo ho¸ gi¶i ®−îc råi. Lý Thu Thuû hái: - Ai thÌm biÕt c¸i chiªu "Niªm hoa vi tiÕu" quû qu¸i g× ®ã! Nh÷ng kÎ mÆt mòi xÊu xa hay cã nh÷ng hµnh ®éng qu¸i gë. §ång Mç c¶ giËn, cè g−îng ®øng lªn ra chiªu "Niªm hoa vi tiÕu", nh−ng kh«ng tµi nµo ®øng dËy ®−îc. Bµ kh«ng biÕt lµm thÕ nµo ®µnh quay l¹i b¶o H− Tróc: - Ng−¬i l¹i ®©y! H− Tróc l¹i gÇn hái: - S− b¸ cã ®iÒu chi d¹y b¶o? §ång Mç ®¸p: - Ta ®em chiªu thøc nµy d¹y cho ng−¬i ®Ó ®¸nh con tiÖn nh©n kia thö xem nã cã chèng næi kh«ng? H− Tróc l¾c ®Çu ®¸p: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - §iÖt nhi kh«ng thÓ ®øng vÒ phe nµo ®−îc vµ còng kh«ng d¸m ®¸nh s− thóc. §ång Mç tøc giËn nãi: - §−îc råi! Kh«ng ph¶i ng−¬i ®¸nh h¾n thËt ®©u mµ chØ ph« diÔn chiªu thøc cho h¾n coi th«i. H− Tróc thÊy hai ng−êi l©m vµo côc diÖn vung kiÕm gi−¬ng cung, chØ cßn chê cã chót khÝ lùc lµ l¹i nh¶y xæ vµo giao ®Êu. LÇn nµy mµ hai vÞ cßn ®¸nh nhau th× tÊt ph¶i ®Õn kÎ sèng ng−êi chÕt. Nh−ng y nhí lµ nãi chØ ph« diÔn chiªu thøc cho Lý Thu Thuû xem th× xÐt ra còng ch¼ng tæn h¹i g×, liÒn nãi: - ThÕ th× ®−îc, xin s− b¸ chØ gi¸o cho. §ång Mç nãi: - Ng−¬i ghÐ tai l¹i ®©y, ®õng ®Ó con tiÖn nh©n nghe râ yÕu quyÕt. Lý Thu Thuû bÜu m«i nãi: - C¸i nghÒ män cña mi pháng cã chi ®¸ng kÓ mµ b¶o ta thÌm kh¸t. H− Tróc ®−a m¾t nh×n Lý Thu Thuû ra chiÒu ¸y n¸y råi ghÐ tai vµo bªn miÖng §ång Mç. §ång Mç gi¶i thÝch cho H− Tróc nghe vÒ chiªu "Niªm hoa vi tiÕu", d¹y y c¸ch vËn khÝ thÕ nµo, ph¸t chiªu ra sao? Ba th¸ng võa qua, H− Tróc ®· ®−îc §ång Mç chØ gi¸o rÊt nhiÒu. Nµo bay nh¶y trªn c©y, nµo nÐm tr¸i tïng, nµo ®iÓm huyÖt. C¶ ®Õn nh÷ng c«ng phu vÒ "Thiªn S¬n chiÕt mai thñ", "Thiªn S¬n lôc d−¬ng ch−ëng" còng ®Òu häc qua. H− Tróc vèn ®· cã mét c¨n b¶n v÷ng ch¾c vÒ vâ häc, nªn chiªu "Niªm hoa vi tiÕu" bµ ta võa nãi ra lµ y ®· hiÓu ngay, chØ cÇn hái l¹i nh÷ng chç nghi ngê. H− Tróc thuéc lßng råi ch¹y l¹i tr−íc mÆt Lý Thu Thuû nãi: - S− thóc! S− b¸ sai tiÓu ®iÖt biÓu diÔn mét chiªu thøc xin s− thóc chØ ®iÓm cho. Lý Thu Thuû h¬i biÕn s¾c mÆt. Mô nghÜ thÇm: - G· tiÓu hoµ th−îng nµy ë chung víi con lïn, dÜ nhiªn g· lµ t©m phóc cña h¾n. Huèng chi h¾n l¹i cã nhÉn ch−ëng m«n ®Ó ra hiÖu lÖnh th× dÜ nhiªn g· ph¶i tu©n theo. B÷a nay ®¹i n¹n m×nh ®· ®Õn n¬i nªn gÆp ph¶i th»ng lái nµy s¾p h¹ ®éc thñ ®¸nh m×nh. Lý Thu Thuû cßn ®ang ngÉm nghÜ th× H− Tróc ®· gi¬ tay tr¸i lªn. Ngãn tay c¸i vµ ngãn trá chÜa ra nh− thÓ nhãn cµnh hoa. MÆt lé vÎ «n hoµ vui t−¬i. Tay ph¶i tõ tõ gi¬ lªn, hai ngãn tay bóng nhÑ mét c¸i nh− bóng h¹t s−¬ng trªn ®o¸ hoa. Bçng nghe ®¸nh "vÐo" mét tiÕng, c©y tïng c¸ch ®ã chõng h¬n tr−îng hiÖn ra mét lç nhá. Lý Thu Thuû kinh h·i lÈm bÈm: - Thùc lµ mét luång chØ lùc ghª gím! §ång Mç cÊt tiÕng m¾ng: - §å ngu! Sao chiªu thøc cña ng−¬i l¹i ph¸t ra tiÕng ®éng? ThÕ lµ vËn néi lùc ch−a ®−îc thuÇn thôc, ng−¬i cã biÕt kh«ng? H− Tróc ®¸p: - V©ng! Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Råi nhµ s− l¹i thö mét lÇn n÷a. LÇn nµy thñ ph¸p vi diÖu h¬n. C©y tïng còng hiÖn ra mét lç thñng nh−ng thanh ©m ph¸t ra nhá h¬n nhiÒu, c¬ hå nghe kh«ng râ. §ång Mç h¾ng giäng nãi: - Còng cßn ph¸t ra ©m thanh, nh−ng c¸ch vËn c«ng nh− thÕ lµ t¹m ®−îc. Con tiÖn nh©n kia! NÕu ta ra chiªu thøc nµy th× tuyÖt kh«ng mét tiÕng ®éng, liÖu mi cã chèng næi kh«ng? Lý Thu Thuû thÊy hai lÇn H− Tróc ®Òu bóng vÒ phÝa c©y tïng míi biÕt g· kh«ng cã ý gia h¹i m×nh, th× ®· h¬i yªn lßng. Mô cïng §ång Mç ®· tõng tranh ®Êu, khi nµo l¹i chÞu thua kÐm ®èi ph−¬ng dÔ dµng nh− vËy. Mô liÒn cÊt tiÕng hái: - HiÒn ®iÖt! T«n tÝnh ®¹i danh lµ g×? Ta ch−a thØnh gi¸o? H− Tróc thÊy Lý Thu Thuû nãi n¨ng «n hoµ khiªm nh−îng vµ gi÷ lÔ nªn véi ®¸p: - TiÓu ®iÖt kh«ng d¸m. TiÓu ®iÖt nguyªn lµ ng−êi ®· xuÊt gia t¹i chïa ThiÕu L©m, ph¸p danh H− Tróc. TiÓu ®iÖt hËn m×nh bÊt tiÕu, ph¹m vµo giíi luËt tu hµnh, kh«ng lµm hoµ th−îng ®−îc n÷a. TiÓu ®iÖt tõ thña nhá ®· kh«ng cha kh«ng mÑ, nªn kh«ng biÕt tôc danh lµ g×. H− Tróc nãi xong lé vÎ buån rÇu. Lý Thu Thuû gËt ®Çu nãi: - HiÒn ®iÖt! C¸i ®ã ng−¬i bÊt tÊt ph¶i lÊy lµm buån phiÒn. ThiÒn gia ®· nãi: "T©m tøc lµ PhËt". Lµm hoµ th−îng hay kh«ng còng ch¼ng cã g× ®¸ng ph©n biÖt cho l¾m, chØ cÇn lµm nhiÒu ®iÒu lµnh. Nh÷ng ng−êi c− sÜ phµm tôc vÉn cã thÓ tu thµnh chÝnh qu¶. Ng−¬i ®· gia nhËp b¶n m«n, ®¹o hiÖu s− phô ng−¬i lµ V« Nhai Tö, vËy th× ng−¬i lµ H− Tróc Tö råi. H− Tróc kh«ng lµm ®−îc hoµ th−îng, t¨ng ch¼ng ra t¨ng, tôc ch¼ng ra tôc nªn lóc nµo còng b¨n kho¨n. B©y giê nghe Lý Thu Thuû më ®−êng cho nh− vËy, y trë nªn ng−êi cã lèi tho¸t, bÊt gi¸c c¶ mõng, ch¾p tay nãi: - §a t¹ s− thóc! §a t¹ s− thóc! TiÓu ®iÖt c¶m kÝch v« cïng! Lý Thu Thuû lµ hoµng th¸i phi n−íc T©y H¹, vâ c«ng ®· cao th©m, ®Þa vÞ l¹i t«n quý, vÉn coi ng−êi b»ng nöa con m¾t. H¬n n÷a, tr−íc nay mô lµ ng−êi l¹nh lÏo l¹i hay nghi kþ, ch¼ng th©n mËt víi ai. B©y giê mô së dÜ ra chiÒu lÞch sù víi H− Tróc chØ v× vâ c«ng ®· mÊt hÕt, lßng vÉn n¬m níp lo sî H− Tróc nh©n lóc m×nh gÆp c¶nh hiÓm nghÌo mµ h¹ ®éc thñ nªn dïng lêi ngon ngät ®Ó lung l¹c y. Mô thÊy H− Tróc lé vÎ vui mõng mét c¸ch thµnh thùc liÒn nãi: - HiÒn ®iÖt! Ng−¬i lµ ng−êi rÊt tèt. Ta võa thÊy ®· −ng ngay, ch¾c lµ ng−¬i sÏ ®−îc viÖc cho ta. §ång Mç tøc giËn nãi: - Thói l¾m! TiÓu hoµ th−îng kia! Ng−¬i ®õng nghe con tiÖn nh©n nãi ngon ngät. Tr−íc nay h¾n chØ −a nh÷ng chµng trai xinh ®Ñp, cßn bé mÆt ng−¬i h¾n võa nh×n thÊy ®· buån n«n. C©u h¾n nãi: "Ta võa nh×n thÊy ®· −ng ngay" chØ lµ c©u lõa dèi. Con tiÖn nh©n Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung kia! NÕu mi kh«ng chèng næi mçi mét chiªu "Niªm hoa vi tiÕu" nµy th× chÞu thua ®i, sao cßn phØnh phê g· tiÓu hoµ th−îng lµm chi? TÝnh §ång Mç vèn nãng nh− löa. Tuy bµ bÞ träng th−¬ng, nh−ng vÉn kh«ng gi¶m bít tÝnh c¸u kØnh. Lý Thu Thuû c−êi nh¹t nãi: - Chiªu "Niªm hoa vi tiÕu" mang c¸i tªn qu¶ ®· kh«ng lÇm. Ta võa nghe c¸i tªn hay hay t−ëng cã g× ®Æc biÖt, ngê ®©u l¹i tÇm th−êng ®Õn thÕ? H¸ ch¼ng khiÕn cho ng−êi ta c−êi vì ruét. Ta chØ cÇn thi triÓn m«n "L¨ng ba vi bé" trong "Thiªn gi¸m thÇn c«ng" lµ tr¸nh ®−îc chiªu thøc cña mi dÔ nh− trë bµn tay. §ång Mç söng sèt hái: - Mi biÕt phÐp "L¨ng ba vi bé" −? Ha ha! Mi chØ chuyªn nãi kho¸c, ai mµ tin ®−îc? Lý Thu Thuû nh×n H− Tróc nãi: - HiÒn ®iÖt! PhÐp "L¨ng ba vi bé" cña ta thËt lµ mét bé ph¸p trªn ®êi cã mét. NÕu ng−¬i häc ®−îc bé ph¸p nµy råi th× bÊt luËn gÆp ph¶i h¹ng c−êng ®Þch nµo còng dÔ dµng. H− Tróc c¶ mõng nãi: - ThÕ th× hay qu¸! TiÓu ®iÖt b×nh sinh rÊt sî ph¶i giÕt ng−êi mµ chØ mong trèn l¸nh ®èi ph−¬ng kh«ng muèn ®éng thñ víi ai. NÕu häc ®−îc mét bé ph¸p tr¸nh ®Þch cßn g× hay h¬n n÷a? Lý Thu Thuû tñm tØm c−êi nãi: - HiÒn ®iÖt t©m ®Þa rÊt tèt. Sau nµy nhÊt ®Þnh sÏ trë nªn mét vÞ ®¹i anh hïng trong thiªn h¹. H− Tróc nghe mô t¸n d−¬ng m×nh th× kh«ng khái thÑn ®á mÆt lªn. §ång Mç m¾ng liÒn: - Con ®Ü ngùa kia! ThËt lµ mÆt dÇy! Mi cßn b¶n l·nh g× kh¸c n÷a kh«ng? Lý Thu Thuû kh«ng thÌm tr¶ lêi §ång Mç, l¹i b¶o H− Tróc: - M«n "L¨ng ba vi bé" lµ do s¸u m−¬i t− quÎ trong kinh DÞch biÕn ho¸ ra. Ng−¬i ®· häc kinh DÞch ch−a? Kinh DÞch kh«ng nh÷ng lµ s¸ch vë c¨n b¶n cña Nho gia, mµ §¹o gia häc còng nhiÒu, chØ cã PhËt gia lµ kh«ng häc. H− Tróc l¾c ®Çu nãi: - Kh«ng cã! Lý Thu Thuû nãi: - C¸i ®ã kh«ng cÇn. Ngµy sau ta sÏ tõ tõ d¹y ng−¬i. Ta h·y d¹y ng−¬i mét b−íc tøc lµ bé ph¸p tõ cung "§ång Nh©n" ®Õn cung "Quy Muéi". Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Nãi råi mô rót cµnh ch©u thoa trªn ®Çu tõ tõ v¹ch xuèng ®Êt mét b¶n ®å, d¹y H− Tróc b−íc theo b¶n ®å. Tuy nãi lµ mét b−íc nh−ng th©n h×nh uèn Ðo, c−íc bé tùa hå lïi l¹i phÝa sau mµ l¹i b−íc r−ín vÒ phÝa tr−íc rÊt lµ phiÒn phøc. §ång Mç ngåi ®»ng xa tr«ng thÊy kh«ng khái nao nóng trong lßng, nghÜ thÇm: - Qu¶ nhiªn bé ph¸p "L¨ng ba vi bé" ®· bÞ con tiÖn nh©n nghiªn cøu ra råi! Bµ lµ ng−êi rÊt nãng tÝnh véi la lªn: - §óng råi! Dï cho bé ph¸p cña mi cã ®óng phÐp mµ tr¸nh ®−îc chiªu "Niªm hoa vi tiÕu" cña ta nh−ng sang tíi chiªu thø hai lµ chiªu "Tam long tø t−îng" uy m·nh v« cïng, trong ch−ëng lùc l¹i cã c¶ chØ lùc "Kim C−¬ng thÇn chØ" th× tr¸nh thÕ nµo ®−îc. TiÓu hoµ th−îng! Ng−¬i mau qua bªn nµy ®Ó ta d¹y ng−¬i chiªu "Tam long tø t−îng". Lý Thu Thuû mØm c−êi nãi: - HiÒn ®iÖt! S− b¸ kªu ng−¬i ®ã, ng−¬i sang mµ häc ®i. Ng−¬i häc ®−îc nhiÒu vâ c«ng lµ hay cho ng−¬i ®Êy. H− Tróc l¹i ch¹y tíi tr−íc mÆt §ång Mç häc chiªu "Tam long tø t−îng". Chiªu thøc nµy qu¶ nhiªn c−¬ng m·nh phi th−êng. M−êi ngãn tay phãng ra cïng mét lóc. C©y tïng bÞ m−êi chØ lùc ®©m thñng m−êi lç. TiÕp theo song ch−ëng ®¸nh tíi. Mét tiÕng "ch¸t" vang lªn khiÕn cho c©y tïng gÉy ngay khóc gi÷a. H− Tróc kh«ng ngê chiªu thøc nµy l¹i lîi h¹i ®Õn thÕ nªn kh«ng khái kinh h·i. Lý Thu Thuû nãi: - Chiªu thøc ®ã gåm c¶ ch−ëng lùc lÉn chØ lùc thËt lµ b¸ ®¹o vµ mét khi ®· phãng ra kh«ng cßn ®Êt thu vÒ vµ ph¶i ®¸nh chÕt ®Þch nh©n, muèn tha còng kh«ng ®−îc. H− Tróc gËt ®Çu nãi: - Ph¶i råi! TiÓu ®iÖt còng c¶m thÊy chiªu nµy tµn nhÉn qu¸. §ång Mç c¶ giËn qu¸t lªn: - G· thÇy chïa thèi tha kia! Ng−¬i lín mËt d¸m phô ho¹ víi con tiÖn nh©n dÌm pha chiªu thøc cña ta kh«ng ra g×. H− Tróc c·i: - TiÓu ®iÖt chØ nãi chiªu ®ã h¬i ¸c qu¸ mµ th«i. §ång Mç nãi: - §èi víi h¹ng ng−êi tµn ¸c th× thi triÓn chiªu thøc hung hiÓm chõng nµo hay chõng Êy ®Ó giÕt cho kú hÕt míi ph¶i, cßn nh©n nh−îng lµm g×? Lý Thu Thuû nãi: - HiÒn ®iÖt! NÕu s− tû ta ra chiªu ¸c h¹i Êy th× ch−ëng phong vµ chØ lùc bao trïm trong mét ph¹m vi m−êi tr−îng vu«ng. Tuy phÐp "L¨ng ba vi bé" cã thÓ tr¸nh ®−îc nh−ng m×nh bÞ kÐm thÕ. NÕu y ra liÒn m−êi mÊy chiªu th× kh«ng cã c¸ch nµo trë tay kÞp. §ång Mç ra chiÒu ®¾c ý nãi: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Mi biÕt vËy lµ kh¸ ®Êy! Lý Thu Thuû nãi: - C¸ch chèng cù tèt nhÊt lµ theo chiÒu ch−ëng lùc chØ lùc cña ®èi ph−¬ng tung m×nh lïi l¹i ®Ó chê cho lùc ®¹o ®èi ph−¬ng vµo lóc s¾p hÕt th× ®ét nhiªn ph¶n kÝch bÊt ngê. Mô nãi thÕ råi truyÒn chiªu thøc cho H− Tróc. §ång Mç chê cho H− Tróc tr×nh diÔn xong, bµ kh«ng nhÞn ®−îc ph¶i cÊt tiÕng khen: - Mi nghÜ ra ®−îc chiªu nµy cã thÓ nãi lµ mét kiÖt t¸c trong vâ häc tõ x−a ®Õn nay. Lý Thu Thuû nãi: - Kh«ng d¸m! §a t¹ tû tû qu¸ khen! GÆp tû tû ra tay chØ gi¸o, tiÓu muéi tÊt nhiªn ph¶i dïng toµn lùc ®Ó ®èi phã. §ång Mç qu¸t hái: - Mi ®¾c s¸ch c¸i g×? Sau chiªu ®ã ta cßn cã chiªu kh¸c liÖu mi cã ho¸ gi¶i ®−îc kh«ng? TiÓu hoµ th−îng! Mau l¹i ®©y ta d¹y cho råi biÓu diÔn ®Ó h¾n coi. ThÕ råi s− tû s− muéi hai ng−êi tiÕp tôc ®em nh÷ng chiªu tuyÖt häc cña m×nh ®Ó d¹y cho H− Tróc víi môc ®Ých ®Ó khuÊt phôc ®èi ph−¬ng. Hai ng−êi tuy lµ b¹n ®ång m«n häc nghÒ mét cöa, nh−ng vÒ sau ®Òu cã nh÷ng phen kú ngé vµ ®Òu trë nªn nh÷ng tay b¶n lÜnh phi th−êng. Thiªn S¬n §ång Mç tuy luyÖn m«n "Thiªn th−îng ®Þa h¹ duy ng· ®éc t«n" cßn thiÕu mét ngµy, nh−ng mäi thø c«ng phu ®Òu ®· thuéc lßng. Cßn Lý Thu Thuû ®· thµnh tùu m«n "Thiªn gi¸m thÇn c«ng", mét vâ häc tèi th−îng cña ph¸i Tiªu Dao. Tãm l¹i c¶ hai ng−êi ®Òu ®· cã nh÷ng m«n tuyÖt nghÖ, xøng ®¸ng lµ t«n s− mét ®êi nªn ch¼ng ai chÞu thua ai. BÊt luËn vÒ vâ c«ng hay vÒ c¬ trÝ, vÒ kinh nghiÖm hay vÒ néi lùc ®Òu khã lßng ph©n cao thÊp ®−îc. Lóc nµy chØ thi ®ua chiªu sè còng kh«ng cã c¸ch nµo ph©n th¾ng phô. H− Tróc ®−îc hai ng−êi truyÒn thô c¸c chiªu thøc cµng vÒ sau cµng khã. May mµ y ®· ®−îc néi lùc cña ba tay ®¹i cao thñ ph¸i Tiªu Dao trót vµo m×nh. KhÝ lùc ®· dåi dµo, c¬ trÝ cµng mau lÑ, nªn dï chiªu thøc kú diÖu cæ qu¸i ®Õn ®©u, H− Tróc còng häc ®−îc råi ph« diÔn l¹i ®óng ngay kh«ng cã chç nµo sai trËt hoÆc thiÕu sãt. §ång Mç vµ Lý Thu Thuû v« cïng hiÕu th¾ng, H− Tróc th× m¶i chó ý häc c¸c chiªu thøc kh«ng cßn ®Ó t©m g× ®Õn viÖc ngoµi, quªn c¶ ®ãi kh¸t. Y häc c¸c chiªu thÕ cho ®Õn lóc trêi tèi th× thµnh thuéc l¾m råi, cã thÓ ph« diÔn mét c¸ch tuyÖt diÖu, khiÕn ng−êi bªn c¹nh còng kh«ng nghe râ. H− Tróc cÇm ®¸ liÖng lªn trêi ®¸nh m−êi mÊy con chim sÎ rít xuèng, nhæ l«ng ®em ra khe suèi röa s¹ch råi n−íng cho ba ng−êi cïng ¨n mét b÷a. §o¹n y l¹i lÊy hai tay vèc n−íc suèi vÒ cho §ång Mç cïng Lý Thu Thuû uèng. Tõ lóc H− Tróc hoµ th−îng biÕn thµnh H− Tróc Tö th× y kh«ng kiªng ¨n mÆn n÷a vµ dÜ nhiªn kh«ng gi÷ s¸t giíi. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung S¸ng sím h«m sau H− Tróc cßn ®ang ngñ, §ång Mç ®· gäi dËy vµ b¶o r»ng cßn mét chiªu tuyÖt kü bµ d¹y nèt cho y ®Ó sang so s¸nh víi Lý Thu Thuû. §Õn khi H− Tróc häc ®−îc råi ®em ra ph« diÔn, Lý Thu Thuû øng ®èi b»ng ba chiªu gåm c¶ c«ng thñ thËt lµ kú diÖu. T×nh tr¹ng nµy kÐo dµi hÕt ngµy nµy qua ngµy kh¸c, ch¼ng bao l©u ®· h¬n hai chôc ngµy. Th−¬ng thÕ §ång Mç vµ Lý Thu Thuû khã mµ ch÷a khái ®−îc. Huèng chi h»ng ngµy hai ng−êi l¹i mang hÕt tµn lùc ra tranh ®Êu. Dï hai ng−êi kh«ng ®Ých th©n ra tay, nh−ng hao tæn tinh thÇn kh«ng ph¶i Ýt. ThÇn s¾c hai ng−êi mçi ngµy mét thªm tiÒu tuþ. Hai ng−êi còng biÕt r»ng th−¬ng thÕ cña m×nh ®· qu¸ trÇm träng khã nçi v·n håi nªn ai còng muèn ®−îc m¾t thÊy kÎ thï chÕt tr−íc cho h¶ giËn. Chç hai ng−êi tranh ®Êu c¸ch thµnh Linh Ch©u n−íc T©y H¹ kh«ng xa mÊy, nh−ng ë trong hÎm nói hÑp hßi, v¾ng vÎ, nªn nh÷ng tay cao thñ trong NhÊt phÈm ®−êng n−íc T©y H¹ ch−a ph¸t gi¸c ra. §ång Mç cïng Lý Thu Thuû l¹i ®Êu thªm mÊy ngµy. Nh÷ng chiªu thøc vÒ sau l¹i cµng phøc t¹p, míi mÎ vµ vi diÖu h¬n, nªn hai ng−êi ph¶i lao t©m khæ trÝ míi nghÜ c¸ch ra chiªu ®−îc. H− Tróc tù hái: - Cuéc tû ®Êu cø liªn miªn m·i thÕ nµy bao giê cho xong? ¢u ta ®µnh ®¾c téi víi s− b¸ s− thóc, c−ìng b¸ch hai vÞ rêi nhau. Ta h·y câng Lý s− thóc ch¹y ®i xa ®Ó mçi ng−êi mét n¬i kh«ng cßn ai thÊy mÆt nhau vµ kh«ng nghe tiÕng nhau ®Ó mµ tranh h¬n n÷a. Råi ta quay vÒ câng s− b¸ ®i n¬i kh¸c thÕ lµ xong. Dï hai vÞ cã tho¸ m¹ ta còng ®µnh chÞu. Nh−ng lóc nµy H− Tróc ®ang häc ®Õn nh÷ng chiªu sè cùc kú vi diÖu. Y còng c¶m thÊy cùc kú høng thó trong viÖc ®−îc thÊm nhuÇn nh÷ng m«n vâ häc cao th©m nªn bÞ l«i cuèn kh«ng tù chñ lµm theo ý riªng ®−îc n÷a. Tû dô §ång Mç võa ra mét chiªu th× H− Tróc muèn coi Lý Thu Thuû sÏ dïng chiªu thøc nµo ®Ó ®èi phã vµ ng−îc l¹i, víi cao chiªu cña Lý Thu Thuû tÊn c«ng, H− Tróc l¹i mong muèn ®−îc xem c¸ch ph¶n kÝch cña §ång Mç. ThÕ råi H− Tróc cø lÇn lùa ®×nh ho·n viÖc chia c¸ch hai ng−êi, kÐo dµi t×nh tr¹ng hÕt ngµy nµy qua ngµy kh¸c. Mét h«m sau giê ^^^, §ång Mç ra mét chiªu, míi gi¶i thÝch ch−a ®−îc ph©n nöa th× vËn khÝ kh«ng lªn ®−îc n÷a c¬ hå ngÊt ®i. Lý Thu Thuû c−êi l¹t mØa mai nãi: - Mi ®· nhËn thua ch−a? NÕu lóc ra tay tû ®Êu thùc sù... ®©u cã... ®©u cã... Mô nãi liÒn ba tiÕng "®©u cã" råi ho lªn sï sô kh«ng nãi tiÕp ®−îc. Gi÷a lóc Êy vÒ gãc t©y nam ®ét nhiªn cã tiÕng "leng keng" väng l¹i tùa hå nh− tiÕng nh¹c ngùa. §ång Mç võa nghe thÊy ®ét nhiªn tinh thÇn phÊn khëi mãc trong bäc ra mét èng ng¾n s¾c ®en nãi: - Ng−¬i cÇm c¸i èng nµy tung lªn trªn kh«ng. Lý Thu Thuû mçi lóc mét ho kÞch liÖt h¬n. Mô biÕt r»ng §ång Mç ®· cã viÖn binh ®Õn th× t¸nh m¹ng mô khã mµ tho¸t ®−îc, nªn l¹i dïng nguþ kÕ cña §ång Mç lµ gi¶ chÕt. H− Tróc ch¼ng hiÓu ra sao, cÇm lÊy c¸i èng nhá s¾t ®en ®Æt vµo ngãn tay gi÷a råi hÊt lªn trªn kh«ng. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Bçng nghe thÊy mét håi cßi lanh l¶nh tõ trong èng ph¸t ra. Lóc nµy chØ lùc cña H− Tróc ®· ®Õn mùc phi th−êng. C¸i èng nhá bay vót th¼ng lªn trêi lÉn vµo ®¸m m©y råi næi lªn nh÷ng tiÕng vi vu kh«ng ngít. H− Tróc trong lßng kinh h·i nãi: - Nguy råi! C¸i èng s¸o nhá nµy lµ tÝn hiÖu cña s− b¸, ch¾c bµ kªu ng−êi ®Õn ®Ó ®èi phã víi Lý s− thóc ®©y. Nãi råi y ch¹y l¹i tr−íc mÆt Lý Thu Thuû phôc xuèng khÏ nãi: - S− thóc! S− b¸ ®· cã nh÷ng ng−êi tiÕp viÖn ®Õn n¬i. TiÓu ®iÖt câng s− thóc trèn ch¹y th«i. Nh−ng Lý Thu Thuû nh¾m m¾t cói ®Çu kh«ng ho n÷a mµ còng kh«ng nhóc nhÝch. H− Tróc c¶ kinh, ®−a tay ra sê mòi kh«ng thÊy thë n÷a th× kinh h·i la gäi: - S− thóc! S− thóc! Nhµ s− võa gäi võa lay vai Lý Thu Thuû t−ëng ®¸nh thøc cho mô tØnh dËy. Ngê ®©u tay H− Tróc võa ch¹m vµo ng−êi th× mô ng· l¨n ra, mô chÕt råi! © HQD Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2