Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 96

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

70
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 96', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 96

 1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Håi thø chÝn m−¬i s¸u §ång, Lý tranh h¬n truyÒn tuyÖt kü H− Tróc kh«ng biÕt m×nh ë trong t×nh tr¹ng nµy ®· bao l©u, råi ®ét nhiªn toµn th©n run b¾n lªn. Hai luång nhiÖt khÝ hoµ víi ch©n khÝ trong b¶n th©n, kh«ng cã g× dÉn ®¹o ch¹y tø tung kh¾p c¸c huyÖt ®¹o trong ng−êi rÊt mau. Nguyªn ng−êi H− Tróc ®· bÞ b¨ng kÕt ®ãng l¹i th× ch©n khÝ trong ng−êi §ång Mç cïng Lý Thu Thuû ®· trót vµo råi ®iÒu hoµ víi ch©n lùc cña V« Nhai Tö truyÒn cho tõ tr−íc. C¶ ba lùc l−îng hîp lµm mét. Nh÷ng luång lùc ®¹o ®Çy rÉy kh«ng cã g× chÕ ngù ®−îc, ch¹y ®Õn ®©u huyÖt ®¹o n¬i ®ã lËp tøc bÞ ®¶ th«ng. H− Tróc c¶m thÊy tùa hå m×nh ®−îc cëi trãi mµ ch©n khÝ ch¹y trong ng−êi nh− ngùa bÊt kham. Y khÏ rung hai tay mét c¸i th× søc m¹nh v« biªn tiÒm tµng trong ng−êi ®Èy cho khèi b¨ng bäc lÊy ng−êi vì tan råi rít xuèng ®Êt lo¶ng xo¶ng. H− Tróc liÒn ®øng lªn vµ c¶m thÊy kh«ng khÝ trong hÇm rÊt bøc bèi, thë hÝt khã kh¨n, th× tù hái: - Kh«ng hiÓu tÝnh m¹ng s− b¸ vµ s− thóc ra sao? ¢u lµ ta h·y cøu c¶ hai ng−êi ra ngoµi råi sÏ liÖu. H− Tróc ®−a tay ra sê bçng ch¹m vµo hai khèi b¨ng r¾n ch¾c, th× ra hai ng−êi ®Òu bÞ khèi b¨ng ®ãng chÆt. H− Tróc trong lßng kinh h·i v« cïng, kh«ng kÞp suy nghÜ g× n÷a liÒn mçi tay «m mét khèi, trong ®ã cã ng−êi, nhÊc bæng råi ®i lªn tÇng hÇm thø nhÊt. H− Tróc võa më ®−îc hai tÇng cöa gç ra th× c¶m thÊy luång kh«ng khÝ míi mÎ trµn vµo mÆt. Y hÝt mét h¬i dµi c¶m thÊy sung s−íng vµ tho¶i m¸i v« cïng. Bªn ngoµi cöa, võng tr¨ng v»ng vÆc gi÷a trêi, bãng hoa rîp ®Êt. Lóc ®ã ®ªm ®· khuya råi. H− Tróc mõng thÇm nghÜ bông: - Nh©n lóc ®ªm h«m, m×nh ra khái hoµng cung t−¬ng ®èi dÔ dµng h¬n. NghÜ vËy H− Tróc liÒn «m hai khèi b¨ng ch¹y th¼ng ra phÝa ch©n t−êng. Y võa ®Ò khÝ nh¶y vät lªn th× ®ét nhiªn ng−êi tõ tõ lªn cao h¬n mÆt t−êng chõng mét tr−îng råi cø l¬ löng b¨ng ®i. H− Tróc kh«ng hiÓu ch©n khÝ trong m×nh sao l¹i diÖu dông nh− vËy? Th©n thÓ lªn mçi lóc mét cao khiÕn y sî qu¸, buét miÖng la ho¶ng. Lóc y më miÖng, ch©n khÝ tho¸t ra nªn míi h¹ xuèng ®−îc. Bèn tªn ngù tiÒn thÞ vÖ n−íc T©y H¹ ®ang ®i tuÇn tra trong vßng thµnh, chît nghe cã tiÕng ng−êi la liÒn ch¹y l¹i xem th× thÊy hai khèi thñy tinh lín Ðp vµo mét bãng s¾c tro v−ît t−êng mµ ra. Chóng kh«ng hiÓu lµ qu¸i vËt g×, sî h·i qu¸ miÖng h¸ hèc ra kh«ng ngËm l¹i ®−îc n÷a. Chóng thÊy ba qu¸i vËt tho¸ng c¸i ®· bay vµo trong rõng c©y ngoµi bøc t−êng thµnh, liÒn la ã kªu ng−êi r−ît theo, nh−ng ch¼ng thÊy t«ng tÝch ®©u n÷a. Bèn g· kÎ nghi ngê lµ thÇn th¸nh, kÎ l¹i cho lµ ma quû hiÖn h×nh råi c·i cä nhau hoµi. Cã g· l¹i t−ëng lµ S¬n Tinh, mét g· l¹i b¶o ®ã lµ hoa trong v−ên th−îng uyÓn thµnh yªu. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung H− Tróc ra khái vßng thµnh, h¹ m×nh xuèng ®−îc råi ®i bé. D−íi ch©n y toµn lµ ®¸ xanh, hai bªn ®−êng nhµ ë chi chÝt. H− Tróc thÊy vËy kh«ng d¸m dõng b−íc cø c¾m ®Çu ch¹y vÒ phÝa T©y. H− Tróc ®i ®−îc mét lóc l¹i ®Õn ch©n t−êng thµnh, liÒn ®Ò khÝ nh¶y lªn mÆt thµnh. Y v−ît qua t−êng thµnh råi, bän lÝnh canh vâ nghÖ tÇm th−êng, võa thÊy m¾t ®· hoa lªn kh«ng nh×n râ lµ vËt g×, cø ®Ó mÆc cho y ®i. H− Tróc l¹i ch¹y h¬n m−êi dÆm n÷a th× ®Õn mét n¬i hoang d· kh«ng cã nhµ cöa chi hÕt míi d¸m dõng ch©n l¹i ®Æt hai khèi b¨ng xuèng, lÈm bÈm: - B©y giê ®iÒu cÇn nhÊt lµ m×nh ph¶i lÊy hai ng−êi ra khái khèi b¨ng nµy ®·. H− Tróc t×m ®Õn mét khe suèi, ®em hai khèi b¨ng ng©m xuèng n−íc... Bçng thÊy miÖng vµ mòi §ång Mç ®· hë ra ngoµi khèi b¨ng, song hai m¾t cßn nh¾m nghiÒn l¹i. H− Tróc kh«ng hiÓu bµ ta cßn sèng hay chÕt. Hai khèi b¨ng vì dÇn ra tõng miÕng rít xuèng n−íc tr«i ®i. H− Tróc l¹i ®Ëp bÓ hÕt nh÷ng miÕng b¨ng cøng bß xung quanh §ång Mç vµ Lý Thu Thuû råi c¾p hai ng−êi lªn. H− Tróc sê tr¸n hai ng−êi vÉn cßn thÊy h¬i nãng, liÒn ®em ®Ó mçi ng−êi ra mét n¬i xa nhau, v× sî khi håi tØnh, hai bµ l¹i ®éng thñ n÷a. H− Tróc gì ®−îc hai ng−êi ra khái khèi b¨ng th× trêi võa s¸ng. Ph−¬ng §«ng mÆt trêi ®· mäc, trªn c©y chim t−íc vÐo von. Bçng nghe d−íi gèc c©y mÐ b¾c, §ång Mç "å" lªn mét tiÕng, gèc c©y phÝa nam Lý Thu Thuû còng la lªn. C¶ hai ng−êi ®Òu ®· håi tØnh. H− Tróc c¶ mõng nh¶y ®Õn ®øng ng¨n vµo kho¶ng gi÷a hai ng−êi ch¾p tay thi lÔ nãi: - S− b¸! S− thóc! C¶ ba chóng ta may ra tho¸t chÕt. Cuéc tranh ®Êu võa råi xin ng−ng ®i th«i, ®õng t¸i diÔn n÷a. §ång Mç nãi: - Kh«ng ®−îc! Con tiÖn nh©n kia ch−a chÕt, khi nµo ta l¹i chÞu th«i? Lý Thu Thuû còng nãi: - Thï s©u tùa bÓ, ch−a chÕt quyÕt ch¼ng chÞu th«i. H− Tróc nghe giäng nãi hai ng−êi ®Çy vÎ o¸n hên, bÊt gi¸c c¶ kinh thÊt s¾c, hai tay xua lo¹n lªn nãi: - NÕu hai vÞ ®¸nh nhau ®Õn chÕt th× v·n bèi... Bçng thÊy Lý Thu Thuû chèng tay xuèng ®Êt muèn nh¶y xæ l¹i §ång Mç. §ång Mç còng vung tay lªn chuÈn bÞ nghinh ®Þch. Ngê ®©u Lý Thu Thuû võa ®øng ngay ng−êi, bçng la lªn mét tiÕng: - ói chao! Råi ng−êi l¹i nhòn ra tÐ nhµo xuèng ®Êt. §ång Mç vung hai tay lªn muèn khoanh trßn mét c¸i còng kh«ng ®−îc, l¹i tùa gèc c©y thë hång héc, g−¬ng mÆt giµ nua nh¨n nheo ra chiÒu khæ së. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Ta nªn biÕt hai ng−êi tuy cã thÇn c«ng tuyÖt thÕ, nh−ng võa qua mét tr−êng ¸c ®Êu, bao nhiªu ch©n khÝ ®· trót vµo ng−êi H− Tróc gÇn hÕt. PhÇn d− l¹i chØ cßn ®ñ ®Ó kÐo dµi chót h¬i tµn mµ th«i. Lóc nµy hai ng−êi tuy hÇm hÌ muèn ®¸nh nhau, nh−ng ®· kiÖt lùc mÊt råi. §ång Mç n¨m nay chÝn m−¬i s¸u tuæi, Lý Thu Thuû còng ngoµi t¸m chôc. C¶ hai ng−êi cïng bÞ träng th−¬ng mµ kiÖt lùc th× ch¼ng kh¸c g× ngän ®Ìn ®· ®Õn lóc kh« dÇu s¾p t¾t tíi n¬i. H− Tróc thÊy hai ng−êi kh«ng cßn søc ®Ó ®¸nh nhau th× trong bông mõng thÇm nãi: - Nh− thÕ cµng hay. Hai vÞ h·y ngåi nghØ mét lóc ®Ó v·n bèi ®i kiÕm thùc vËt ®em vÒ cho hai vÞ ¨n. Bçng thÊy §ång Mç cïng Lý Thu Thuû ®Òu ngåi xÕp b»ng, lßng bµn ch©n vµ lßng bµn tay h−íng lªn trêi cïng theo mét kiÓu, H− Tróc biÕt hai vÞ s− tû s− muéi ®ång m«n ®ang ®em toµn lùc vËn c«ng. Ng−êi nµo ng−ng tô ®−îc Ýt khÝ lùc ph¸t chiªu ra ®¸nh tr−íc lµ ®èi thñ kh«ng sao chèng næi. H− Tróc thÊy thÕ l¹i kh«ng d¸m bá ®i, v× sî lóc m×nh trë vÒ th× trong hai ng−êi e r»ng chØ cßn cã mét, mét ¾t ®· thµnh x¸c chÕt n»m l¨n ra ®ã. Y ®−a m¾t nh×n §ång Mç råi l¹i nh×n Lý Thu Thuû th× thÊy c¶ hai ng−êi nÐt mÆt nh¨n nheo, h×nh dung tiÒu tuþ. Y nghÜ bông: - C¶ hai ng−êi ®· giµ ®Õn thÕ råi mµ sao hä cßn nãng nÈy nh− vËy? Lóc nµy mÆt trêi ®· chiÕu ra nh÷ng tia s¸ng Êm ¸p. H− Tróc rò quÇn ¸o mét c¸i th× mét vËt rít xuèng ®Êt ®¸nh b¹ch mét tiÕng. §ã lµ bøc ®å h×nh mµ V« Nhai Tö ®· trao cho y. Bøc ho¹ nµy b»ng lôa, ng©m n−íc l©u nh− vËy nh−ng vÉn ch−a bÞ r¸ch n¸t, song nÐt vÏ ®· nhoÌ c¶ tr«ng kh«ng râ mÊy, H− Tróc liÒn ®em tr¶i ra ph¬i trªn mét hßn ®¸. Lý Thu Thuû nghe tiÕng ho¹ ®å rít, më hÐ m¾t ra, thÊy lµ mét bøc ho¹ th× thÐt lªn: - §em l¹i cho ta coi! Ta kh«ng tin r»ng s− huynh l¹i vÏ ch©n dung con tiÖn tú kia. §ång Mç còng la lín: - §õng cho h¾n coi! §Ó ta lµm thÞt h¾n. NÕu h¾n xem råi bùc tøc uÊt khÝ lªn mµ chÕt, ch¼ng ho¸ ra lµm ph−íc cho h¾n −? Lý Thu Thuû c−êi ha h¶ nãi: - Ta kh«ng xem n÷a ®©u! Mi t−ëng ta xem bøc ho¹ l¹i lßi ra ng−êi ë trong tranh kh«ng ph¶i lµ mi. NÐt bót tuyÖt diÖu cña s− ca kh«ng thÓ nµo l¹i dïng ®Ó vÏ mét con lïn, ng−êi ch¼ng ra ng−êi, quû ch¼ng ra quû? S− huynh ®· kh«ng vÏ bïa trõ quû th× vÏ ch©n t−íng mi lµm chi? ViÖc th−¬ng t©m nhÊt trong ®êi §ång Mç lµ bµ luyÖn c«ng kh«ng cÈn thËn ®Ó thµnh ng−êi lïn tÞt, vÜnh viÔn kh«ng cao lín lªn ®−îc. ViÖc nµy còng do bµn tay Lý Thu Thuû g©y ra. Khi x−a §ång Mç ®ang lóc luyÖn c«ng s¾p thµnh, Lý Thu Thuû la lªn mét tiÕng khiÕn bµ bÞ ph©n t©m mµ thµnh b¹i liÖt v× ch©n khÝ ch¹y ng−îc ®−êng, kh«ng thÓ nµo phôc nguyªn ®−îc n÷a. Lóc nµy Lý Thu Thuû l¹i nh¾c tíi vÕt th−¬ng lßng cña bµ ®Ó mØa mai chÕ giÔu. BÊt gi¸c khÝ tøc ®Çy ruét, bµ la lªn: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Con tiÖn nh©n kia! Ta... ta... Lý Thu Thuû l¹nh lïng hái: - Mi lµm sao? §ång Mç ®¸p: - VËn mi cßn ®á nªn t×m ®Õn n¬i tr−íc khi ta luyÖn xong m«n thÇn c«ng "Thiªn th−îng ®Þa h¹ duy ng· ®éc t«n", gi¶ tû mµ mi tíi chËm mét ngµy, chØ mét ngµy th«i... th× mi... ®·... ë trong tay ta råi. Lý Thu Thuû hái: - Mi luyÖn thÇn c«ng cña mi, dÔ th−êng mÊy chôc n¨m nay ta ngåi kh«ng ch¨ng? Ta nãi cho mi hay: Ba tr¨m s¸u m−¬i tÊm g−¬ng ®ång kh¾c c¶ pho "Thiªn gi¸m thÇn c«ng" ta ®· luyÖn ®−îc hÕt råi. Dï mi cã luyÖn ®−îc c«ng phu ma quû g× th× m«n "Thiªn gi¸m thÇn c«ng" cña ta ch¼ng lÏ kh«ng ®Þch næi hay sao? §ång Mç söng sèt hái: - "Thiªn gi¸m thÇn c«ng" −? Mi muèn nãi nh¨ng nãi cuéi thÕ nµo th× nãi, chø ta còng kh«ng tin. Lý Thu Thuû h¾ng giäng nãi: - Mi tin hay kh«ng ta còng ch¶ cÇn chi! Cã ®iÒu ®¸ng tiÕc... lµ ta tróng ph¶i gian kÕ cña mi, nÕu kh«ng th× cho mi coi m«n "Thiªn gi¸m thÇn c«ng" cña ta lîi h¹i thÕ nµo ®Ó mi ®−îc më réng thªm tÇm kiÕn thøc. §ång Mç nãi: - Dï cho mi cã nghiªn cøu ®−îc nh÷ng yÕu quyÕt vÒ "Thiªn gi¸m thÇn c«ng" còng ch¼ng chÞu næi mét ®ßn "Thiªn th−îng ®Þa h¹ duy ng· ®éc t«n" ®©u. Ta h½ng nãi mét chiªu "Niªm hoa vi tiÕu" lµ mi còng kh«ng tµi nµo ho¸ gi¶i ®−îc råi. Lý Thu Thuû hái: - Ai thÌm biÕt c¸i chiªu "Niªm hoa vi tiÕu" quû qu¸i g× ®ã! Nh÷ng kÎ mÆt mòi xÊu xa hay cã nh÷ng hµnh ®éng qu¸i gë. §ång Mç c¶ giËn, cè g−îng ®øng lªn ra chiªu "Niªm hoa vi tiÕu", nh−ng kh«ng tµi nµo ®øng dËy ®−îc. Bµ kh«ng biÕt lµm thÕ nµo ®µnh quay l¹i b¶o H− Tróc: - Ng−¬i l¹i ®©y! H− Tróc l¹i gÇn hái: - S− b¸ cã ®iÒu chi d¹y b¶o? §ång Mç ®¸p: - Ta ®em chiªu thøc nµy d¹y cho ng−¬i ®Ó ®¸nh con tiÖn nh©n kia thö xem nã cã chèng næi kh«ng? H− Tróc l¾c ®Çu ®¸p: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - §iÖt nhi kh«ng thÓ ®øng vÒ phe nµo ®−îc vµ còng kh«ng d¸m ®¸nh s− thóc. §ång Mç tøc giËn nãi: - §−îc råi! Kh«ng ph¶i ng−¬i ®¸nh h¾n thËt ®©u mµ chØ ph« diÔn chiªu thøc cho h¾n coi th«i. H− Tróc thÊy hai ng−êi l©m vµo côc diÖn vung kiÕm gi−¬ng cung, chØ cßn chê cã chót khÝ lùc lµ l¹i nh¶y xæ vµo giao ®Êu. LÇn nµy mµ hai vÞ cßn ®¸nh nhau th× tÊt ph¶i ®Õn kÎ sèng ng−êi chÕt. Nh−ng y nhí lµ nãi chØ ph« diÔn chiªu thøc cho Lý Thu Thuû xem th× xÐt ra còng ch¼ng tæn h¹i g×, liÒn nãi: - ThÕ th× ®−îc, xin s− b¸ chØ gi¸o cho. §ång Mç nãi: - Ng−¬i ghÐ tai l¹i ®©y, ®õng ®Ó con tiÖn nh©n nghe râ yÕu quyÕt. Lý Thu Thuû bÜu m«i nãi: - C¸i nghÒ män cña mi pháng cã chi ®¸ng kÓ mµ b¶o ta thÌm kh¸t. H− Tróc ®−a m¾t nh×n Lý Thu Thuû ra chiÒu ¸y n¸y råi ghÐ tai vµo bªn miÖng §ång Mç. §ång Mç gi¶i thÝch cho H− Tróc nghe vÒ chiªu "Niªm hoa vi tiÕu", d¹y y c¸ch vËn khÝ thÕ nµo, ph¸t chiªu ra sao? Ba th¸ng võa qua, H− Tróc ®· ®−îc §ång Mç chØ gi¸o rÊt nhiÒu. Nµo bay nh¶y trªn c©y, nµo nÐm tr¸i tïng, nµo ®iÓm huyÖt. C¶ ®Õn nh÷ng c«ng phu vÒ "Thiªn S¬n chiÕt mai thñ", "Thiªn S¬n lôc d−¬ng ch−ëng" còng ®Òu häc qua. H− Tróc vèn ®· cã mét c¨n b¶n v÷ng ch¾c vÒ vâ häc, nªn chiªu "Niªm hoa vi tiÕu" bµ ta võa nãi ra lµ y ®· hiÓu ngay, chØ cÇn hái l¹i nh÷ng chç nghi ngê. H− Tróc thuéc lßng råi ch¹y l¹i tr−íc mÆt Lý Thu Thuû nãi: - S− thóc! S− b¸ sai tiÓu ®iÖt biÓu diÔn mét chiªu thøc xin s− thóc chØ ®iÓm cho. Lý Thu Thuû h¬i biÕn s¾c mÆt. Mô nghÜ thÇm: - G· tiÓu hoµ th−îng nµy ë chung víi con lïn, dÜ nhiªn g· lµ t©m phóc cña h¾n. Huèng chi h¾n l¹i cã nhÉn ch−ëng m«n ®Ó ra hiÖu lÖnh th× dÜ nhiªn g· ph¶i tu©n theo. B÷a nay ®¹i n¹n m×nh ®· ®Õn n¬i nªn gÆp ph¶i th»ng lái nµy s¾p h¹ ®éc thñ ®¸nh m×nh. Lý Thu Thuû cßn ®ang ngÉm nghÜ th× H− Tróc ®· gi¬ tay tr¸i lªn. Ngãn tay c¸i vµ ngãn trá chÜa ra nh− thÓ nhãn cµnh hoa. MÆt lé vÎ «n hoµ vui t−¬i. Tay ph¶i tõ tõ gi¬ lªn, hai ngãn tay bóng nhÑ mét c¸i nh− bóng h¹t s−¬ng trªn ®o¸ hoa. Bçng nghe ®¸nh "vÐo" mét tiÕng, c©y tïng c¸ch ®ã chõng h¬n tr−îng hiÖn ra mét lç nhá. Lý Thu Thuû kinh h·i lÈm bÈm: - Thùc lµ mét luång chØ lùc ghª gím! §ång Mç cÊt tiÕng m¾ng: - §å ngu! Sao chiªu thøc cña ng−¬i l¹i ph¸t ra tiÕng ®éng? ThÕ lµ vËn néi lùc ch−a ®−îc thuÇn thôc, ng−¬i cã biÕt kh«ng? H− Tróc ®¸p: - V©ng! Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Råi nhµ s− l¹i thö mét lÇn n÷a. LÇn nµy thñ ph¸p vi diÖu h¬n. C©y tïng còng hiÖn ra mét lç thñng nh−ng thanh ©m ph¸t ra nhá h¬n nhiÒu, c¬ hå nghe kh«ng râ. §ång Mç h¾ng giäng nãi: - Còng cßn ph¸t ra ©m thanh, nh−ng c¸ch vËn c«ng nh− thÕ lµ t¹m ®−îc. Con tiÖn nh©n kia! NÕu ta ra chiªu thøc nµy th× tuyÖt kh«ng mét tiÕng ®éng, liÖu mi cã chèng næi kh«ng? Lý Thu Thuû thÊy hai lÇn H− Tróc ®Òu bóng vÒ phÝa c©y tïng míi biÕt g· kh«ng cã ý gia h¹i m×nh, th× ®· h¬i yªn lßng. Mô cïng §ång Mç ®· tõng tranh ®Êu, khi nµo l¹i chÞu thua kÐm ®èi ph−¬ng dÔ dµng nh− vËy. Mô liÒn cÊt tiÕng hái: - HiÒn ®iÖt! T«n tÝnh ®¹i danh lµ g×? Ta ch−a thØnh gi¸o? H− Tróc thÊy Lý Thu Thuû nãi n¨ng «n hoµ khiªm nh−îng vµ gi÷ lÔ nªn véi ®¸p: - TiÓu ®iÖt kh«ng d¸m. TiÓu ®iÖt nguyªn lµ ng−êi ®· xuÊt gia t¹i chïa ThiÕu L©m, ph¸p danh H− Tróc. TiÓu ®iÖt hËn m×nh bÊt tiÕu, ph¹m vµo giíi luËt tu hµnh, kh«ng lµm hoµ th−îng ®−îc n÷a. TiÓu ®iÖt tõ thña nhá ®· kh«ng cha kh«ng mÑ, nªn kh«ng biÕt tôc danh lµ g×. H− Tróc nãi xong lé vÎ buån rÇu. Lý Thu Thuû gËt ®Çu nãi: - HiÒn ®iÖt! C¸i ®ã ng−¬i bÊt tÊt ph¶i lÊy lµm buån phiÒn. ThiÒn gia ®· nãi: "T©m tøc lµ PhËt". Lµm hoµ th−îng hay kh«ng còng ch¼ng cã g× ®¸ng ph©n biÖt cho l¾m, chØ cÇn lµm nhiÒu ®iÒu lµnh. Nh÷ng ng−êi c− sÜ phµm tôc vÉn cã thÓ tu thµnh chÝnh qu¶. Ng−¬i ®· gia nhËp b¶n m«n, ®¹o hiÖu s− phô ng−¬i lµ V« Nhai Tö, vËy th× ng−¬i lµ H− Tróc Tö råi. H− Tróc kh«ng lµm ®−îc hoµ th−îng, t¨ng ch¼ng ra t¨ng, tôc ch¼ng ra tôc nªn lóc nµo còng b¨n kho¨n. B©y giê nghe Lý Thu Thuû më ®−êng cho nh− vËy, y trë nªn ng−êi cã lèi tho¸t, bÊt gi¸c c¶ mõng, ch¾p tay nãi: - §a t¹ s− thóc! §a t¹ s− thóc! TiÓu ®iÖt c¶m kÝch v« cïng! Lý Thu Thuû lµ hoµng th¸i phi n−íc T©y H¹, vâ c«ng ®· cao th©m, ®Þa vÞ l¹i t«n quý, vÉn coi ng−êi b»ng nöa con m¾t. H¬n n÷a, tr−íc nay mô lµ ng−êi l¹nh lÏo l¹i hay nghi kþ, ch¼ng th©n mËt víi ai. B©y giê mô së dÜ ra chiÒu lÞch sù víi H− Tróc chØ v× vâ c«ng ®· mÊt hÕt, lßng vÉn n¬m níp lo sî H− Tróc nh©n lóc m×nh gÆp c¶nh hiÓm nghÌo mµ h¹ ®éc thñ nªn dïng lêi ngon ngät ®Ó lung l¹c y. Mô thÊy H− Tróc lé vÎ vui mõng mét c¸ch thµnh thùc liÒn nãi: - HiÒn ®iÖt! Ng−¬i lµ ng−êi rÊt tèt. Ta võa thÊy ®· −ng ngay, ch¾c lµ ng−¬i sÏ ®−îc viÖc cho ta. §ång Mç tøc giËn nãi: - Thói l¾m! TiÓu hoµ th−îng kia! Ng−¬i ®õng nghe con tiÖn nh©n nãi ngon ngät. Tr−íc nay h¾n chØ −a nh÷ng chµng trai xinh ®Ñp, cßn bé mÆt ng−¬i h¾n võa nh×n thÊy ®· buån n«n. C©u h¾n nãi: "Ta võa nh×n thÊy ®· −ng ngay" chØ lµ c©u lõa dèi. Con tiÖn nh©n Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung kia! NÕu mi kh«ng chèng næi mçi mét chiªu "Niªm hoa vi tiÕu" nµy th× chÞu thua ®i, sao cßn phØnh phê g· tiÓu hoµ th−îng lµm chi? TÝnh §ång Mç vèn nãng nh− löa. Tuy bµ bÞ träng th−¬ng, nh−ng vÉn kh«ng gi¶m bít tÝnh c¸u kØnh. Lý Thu Thuû c−êi nh¹t nãi: - Chiªu "Niªm hoa vi tiÕu" mang c¸i tªn qu¶ ®· kh«ng lÇm. Ta võa nghe c¸i tªn hay hay t−ëng cã g× ®Æc biÖt, ngê ®©u l¹i tÇm th−êng ®Õn thÕ? H¸ ch¼ng khiÕn cho ng−êi ta c−êi vì ruét. Ta chØ cÇn thi triÓn m«n "L¨ng ba vi bé" trong "Thiªn gi¸m thÇn c«ng" lµ tr¸nh ®−îc chiªu thøc cña mi dÔ nh− trë bµn tay. §ång Mç söng sèt hái: - Mi biÕt phÐp "L¨ng ba vi bé" −? Ha ha! Mi chØ chuyªn nãi kho¸c, ai mµ tin ®−îc? Lý Thu Thuû nh×n H− Tróc nãi: - HiÒn ®iÖt! PhÐp "L¨ng ba vi bé" cña ta thËt lµ mét bé ph¸p trªn ®êi cã mét. NÕu ng−¬i häc ®−îc bé ph¸p nµy råi th× bÊt luËn gÆp ph¶i h¹ng c−êng ®Þch nµo còng dÔ dµng. H− Tróc c¶ mõng nãi: - ThÕ th× hay qu¸! TiÓu ®iÖt b×nh sinh rÊt sî ph¶i giÕt ng−êi mµ chØ mong trèn l¸nh ®èi ph−¬ng kh«ng muèn ®éng thñ víi ai. NÕu häc ®−îc mét bé ph¸p tr¸nh ®Þch cßn g× hay h¬n n÷a? Lý Thu Thuû tñm tØm c−êi nãi: - HiÒn ®iÖt t©m ®Þa rÊt tèt. Sau nµy nhÊt ®Þnh sÏ trë nªn mét vÞ ®¹i anh hïng trong thiªn h¹. H− Tróc nghe mô t¸n d−¬ng m×nh th× kh«ng khái thÑn ®á mÆt lªn. §ång Mç m¾ng liÒn: - Con ®Ü ngùa kia! ThËt lµ mÆt dÇy! Mi cßn b¶n l·nh g× kh¸c n÷a kh«ng? Lý Thu Thuû kh«ng thÌm tr¶ lêi §ång Mç, l¹i b¶o H− Tróc: - M«n "L¨ng ba vi bé" lµ do s¸u m−¬i t− quÎ trong kinh DÞch biÕn ho¸ ra. Ng−¬i ®· häc kinh DÞch ch−a? Kinh DÞch kh«ng nh÷ng lµ s¸ch vë c¨n b¶n cña Nho gia, mµ §¹o gia häc còng nhiÒu, chØ cã PhËt gia lµ kh«ng häc. H− Tróc l¾c ®Çu nãi: - Kh«ng cã! Lý Thu Thuû nãi: - C¸i ®ã kh«ng cÇn. Ngµy sau ta sÏ tõ tõ d¹y ng−¬i. Ta h·y d¹y ng−¬i mét b−íc tøc lµ bé ph¸p tõ cung "§ång Nh©n" ®Õn cung "Quy Muéi". Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Nãi råi mô rót cµnh ch©u thoa trªn ®Çu tõ tõ v¹ch xuèng ®Êt mét b¶n ®å, d¹y H− Tróc b−íc theo b¶n ®å. Tuy nãi lµ mét b−íc nh−ng th©n h×nh uèn Ðo, c−íc bé tùa hå lïi l¹i phÝa sau mµ l¹i b−íc r−ín vÒ phÝa tr−íc rÊt lµ phiÒn phøc. §ång Mç ngåi ®»ng xa tr«ng thÊy kh«ng khái nao nóng trong lßng, nghÜ thÇm: - Qu¶ nhiªn bé ph¸p "L¨ng ba vi bé" ®· bÞ con tiÖn nh©n nghiªn cøu ra råi! Bµ lµ ng−êi rÊt nãng tÝnh véi la lªn: - §óng råi! Dï cho bé ph¸p cña mi cã ®óng phÐp mµ tr¸nh ®−îc chiªu "Niªm hoa vi tiÕu" cña ta nh−ng sang tíi chiªu thø hai lµ chiªu "Tam long tø t−îng" uy m·nh v« cïng, trong ch−ëng lùc l¹i cã c¶ chØ lùc "Kim C−¬ng thÇn chØ" th× tr¸nh thÕ nµo ®−îc. TiÓu hoµ th−îng! Ng−¬i mau qua bªn nµy ®Ó ta d¹y ng−¬i chiªu "Tam long tø t−îng". Lý Thu Thuû mØm c−êi nãi: - HiÒn ®iÖt! S− b¸ kªu ng−¬i ®ã, ng−¬i sang mµ häc ®i. Ng−¬i häc ®−îc nhiÒu vâ c«ng lµ hay cho ng−¬i ®Êy. H− Tróc l¹i ch¹y tíi tr−íc mÆt §ång Mç häc chiªu "Tam long tø t−îng". Chiªu thøc nµy qu¶ nhiªn c−¬ng m·nh phi th−êng. M−êi ngãn tay phãng ra cïng mét lóc. C©y tïng bÞ m−êi chØ lùc ®©m thñng m−êi lç. TiÕp theo song ch−ëng ®¸nh tíi. Mét tiÕng "ch¸t" vang lªn khiÕn cho c©y tïng gÉy ngay khóc gi÷a. H− Tróc kh«ng ngê chiªu thøc nµy l¹i lîi h¹i ®Õn thÕ nªn kh«ng khái kinh h·i. Lý Thu Thuû nãi: - Chiªu thøc ®ã gåm c¶ ch−ëng lùc lÉn chØ lùc thËt lµ b¸ ®¹o vµ mét khi ®· phãng ra kh«ng cßn ®Êt thu vÒ vµ ph¶i ®¸nh chÕt ®Þch nh©n, muèn tha còng kh«ng ®−îc. H− Tróc gËt ®Çu nãi: - Ph¶i råi! TiÓu ®iÖt còng c¶m thÊy chiªu nµy tµn nhÉn qu¸. §ång Mç c¶ giËn qu¸t lªn: - G· thÇy chïa thèi tha kia! Ng−¬i lín mËt d¸m phô ho¹ víi con tiÖn nh©n dÌm pha chiªu thøc cña ta kh«ng ra g×. H− Tróc c·i: - TiÓu ®iÖt chØ nãi chiªu ®ã h¬i ¸c qu¸ mµ th«i. §ång Mç nãi: - §èi víi h¹ng ng−êi tµn ¸c th× thi triÓn chiªu thøc hung hiÓm chõng nµo hay chõng Êy ®Ó giÕt cho kú hÕt míi ph¶i, cßn nh©n nh−îng lµm g×? Lý Thu Thuû nãi: - HiÒn ®iÖt! NÕu s− tû ta ra chiªu ¸c h¹i Êy th× ch−ëng phong vµ chØ lùc bao trïm trong mét ph¹m vi m−êi tr−îng vu«ng. Tuy phÐp "L¨ng ba vi bé" cã thÓ tr¸nh ®−îc nh−ng m×nh bÞ kÐm thÕ. NÕu y ra liÒn m−êi mÊy chiªu th× kh«ng cã c¸ch nµo trë tay kÞp. §ång Mç ra chiÒu ®¾c ý nãi: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Mi biÕt vËy lµ kh¸ ®Êy! Lý Thu Thuû nãi: - C¸ch chèng cù tèt nhÊt lµ theo chiÒu ch−ëng lùc chØ lùc cña ®èi ph−¬ng tung m×nh lïi l¹i ®Ó chê cho lùc ®¹o ®èi ph−¬ng vµo lóc s¾p hÕt th× ®ét nhiªn ph¶n kÝch bÊt ngê. Mô nãi thÕ råi truyÒn chiªu thøc cho H− Tróc. §ång Mç chê cho H− Tróc tr×nh diÔn xong, bµ kh«ng nhÞn ®−îc ph¶i cÊt tiÕng khen: - Mi nghÜ ra ®−îc chiªu nµy cã thÓ nãi lµ mét kiÖt t¸c trong vâ häc tõ x−a ®Õn nay. Lý Thu Thuû nãi: - Kh«ng d¸m! §a t¹ tû tû qu¸ khen! GÆp tû tû ra tay chØ gi¸o, tiÓu muéi tÊt nhiªn ph¶i dïng toµn lùc ®Ó ®èi phã. §ång Mç qu¸t hái: - Mi ®¾c s¸ch c¸i g×? Sau chiªu ®ã ta cßn cã chiªu kh¸c liÖu mi cã ho¸ gi¶i ®−îc kh«ng? TiÓu hoµ th−îng! Mau l¹i ®©y ta d¹y cho råi biÓu diÔn ®Ó h¾n coi. ThÕ råi s− tû s− muéi hai ng−êi tiÕp tôc ®em nh÷ng chiªu tuyÖt häc cña m×nh ®Ó d¹y cho H− Tróc víi môc ®Ých ®Ó khuÊt phôc ®èi ph−¬ng. Hai ng−êi tuy lµ b¹n ®ång m«n häc nghÒ mét cöa, nh−ng vÒ sau ®Òu cã nh÷ng phen kú ngé vµ ®Òu trë nªn nh÷ng tay b¶n lÜnh phi th−êng. Thiªn S¬n §ång Mç tuy luyÖn m«n "Thiªn th−îng ®Þa h¹ duy ng· ®éc t«n" cßn thiÕu mét ngµy, nh−ng mäi thø c«ng phu ®Òu ®· thuéc lßng. Cßn Lý Thu Thuû ®· thµnh tùu m«n "Thiªn gi¸m thÇn c«ng", mét vâ häc tèi th−îng cña ph¸i Tiªu Dao. Tãm l¹i c¶ hai ng−êi ®Òu ®· cã nh÷ng m«n tuyÖt nghÖ, xøng ®¸ng lµ t«n s− mét ®êi nªn ch¼ng ai chÞu thua ai. BÊt luËn vÒ vâ c«ng hay vÒ c¬ trÝ, vÒ kinh nghiÖm hay vÒ néi lùc ®Òu khã lßng ph©n cao thÊp ®−îc. Lóc nµy chØ thi ®ua chiªu sè còng kh«ng cã c¸ch nµo ph©n th¾ng phô. H− Tróc ®−îc hai ng−êi truyÒn thô c¸c chiªu thøc cµng vÒ sau cµng khã. May mµ y ®· ®−îc néi lùc cña ba tay ®¹i cao thñ ph¸i Tiªu Dao trót vµo m×nh. KhÝ lùc ®· dåi dµo, c¬ trÝ cµng mau lÑ, nªn dï chiªu thøc kú diÖu cæ qu¸i ®Õn ®©u, H− Tróc còng häc ®−îc råi ph« diÔn l¹i ®óng ngay kh«ng cã chç nµo sai trËt hoÆc thiÕu sãt. §ång Mç vµ Lý Thu Thuû v« cïng hiÕu th¾ng, H− Tróc th× m¶i chó ý häc c¸c chiªu thøc kh«ng cßn ®Ó t©m g× ®Õn viÖc ngoµi, quªn c¶ ®ãi kh¸t. Y häc c¸c chiªu thÕ cho ®Õn lóc trêi tèi th× thµnh thuéc l¾m råi, cã thÓ ph« diÔn mét c¸ch tuyÖt diÖu, khiÕn ng−êi bªn c¹nh còng kh«ng nghe râ. H− Tróc cÇm ®¸ liÖng lªn trêi ®¸nh m−êi mÊy con chim sÎ rít xuèng, nhæ l«ng ®em ra khe suèi röa s¹ch råi n−íng cho ba ng−êi cïng ¨n mét b÷a. §o¹n y l¹i lÊy hai tay vèc n−íc suèi vÒ cho §ång Mç cïng Lý Thu Thuû uèng. Tõ lóc H− Tróc hoµ th−îng biÕn thµnh H− Tróc Tö th× y kh«ng kiªng ¨n mÆn n÷a vµ dÜ nhiªn kh«ng gi÷ s¸t giíi. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung S¸ng sím h«m sau H− Tróc cßn ®ang ngñ, §ång Mç ®· gäi dËy vµ b¶o r»ng cßn mét chiªu tuyÖt kü bµ d¹y nèt cho y ®Ó sang so s¸nh víi Lý Thu Thuû. §Õn khi H− Tróc häc ®−îc råi ®em ra ph« diÔn, Lý Thu Thuû øng ®èi b»ng ba chiªu gåm c¶ c«ng thñ thËt lµ kú diÖu. T×nh tr¹ng nµy kÐo dµi hÕt ngµy nµy qua ngµy kh¸c, ch¼ng bao l©u ®· h¬n hai chôc ngµy. Th−¬ng thÕ §ång Mç vµ Lý Thu Thuû khã mµ ch÷a khái ®−îc. Huèng chi h»ng ngµy hai ng−êi l¹i mang hÕt tµn lùc ra tranh ®Êu. Dï hai ng−êi kh«ng ®Ých th©n ra tay, nh−ng hao tæn tinh thÇn kh«ng ph¶i Ýt. ThÇn s¾c hai ng−êi mçi ngµy mét thªm tiÒu tuþ. Hai ng−êi còng biÕt r»ng th−¬ng thÕ cña m×nh ®· qu¸ trÇm träng khã nçi v·n håi nªn ai còng muèn ®−îc m¾t thÊy kÎ thï chÕt tr−íc cho h¶ giËn. Chç hai ng−êi tranh ®Êu c¸ch thµnh Linh Ch©u n−íc T©y H¹ kh«ng xa mÊy, nh−ng ë trong hÎm nói hÑp hßi, v¾ng vÎ, nªn nh÷ng tay cao thñ trong NhÊt phÈm ®−êng n−íc T©y H¹ ch−a ph¸t gi¸c ra. §ång Mç cïng Lý Thu Thuû l¹i ®Êu thªm mÊy ngµy. Nh÷ng chiªu thøc vÒ sau l¹i cµng phøc t¹p, míi mÎ vµ vi diÖu h¬n, nªn hai ng−êi ph¶i lao t©m khæ trÝ míi nghÜ c¸ch ra chiªu ®−îc. H− Tróc tù hái: - Cuéc tû ®Êu cø liªn miªn m·i thÕ nµy bao giê cho xong? ¢u ta ®µnh ®¾c téi víi s− b¸ s− thóc, c−ìng b¸ch hai vÞ rêi nhau. Ta h·y câng Lý s− thóc ch¹y ®i xa ®Ó mçi ng−êi mét n¬i kh«ng cßn ai thÊy mÆt nhau vµ kh«ng nghe tiÕng nhau ®Ó mµ tranh h¬n n÷a. Råi ta quay vÒ câng s− b¸ ®i n¬i kh¸c thÕ lµ xong. Dï hai vÞ cã tho¸ m¹ ta còng ®µnh chÞu. Nh−ng lóc nµy H− Tróc ®ang häc ®Õn nh÷ng chiªu sè cùc kú vi diÖu. Y còng c¶m thÊy cùc kú høng thó trong viÖc ®−îc thÊm nhuÇn nh÷ng m«n vâ häc cao th©m nªn bÞ l«i cuèn kh«ng tù chñ lµm theo ý riªng ®−îc n÷a. Tû dô §ång Mç võa ra mét chiªu th× H− Tróc muèn coi Lý Thu Thuû sÏ dïng chiªu thøc nµo ®Ó ®èi phã vµ ng−îc l¹i, víi cao chiªu cña Lý Thu Thuû tÊn c«ng, H− Tróc l¹i mong muèn ®−îc xem c¸ch ph¶n kÝch cña §ång Mç. ThÕ råi H− Tróc cø lÇn lùa ®×nh ho·n viÖc chia c¸ch hai ng−êi, kÐo dµi t×nh tr¹ng hÕt ngµy nµy qua ngµy kh¸c. Mét h«m sau giê ^^^, §ång Mç ra mét chiªu, míi gi¶i thÝch ch−a ®−îc ph©n nöa th× vËn khÝ kh«ng lªn ®−îc n÷a c¬ hå ngÊt ®i. Lý Thu Thuû c−êi l¹t mØa mai nãi: - Mi ®· nhËn thua ch−a? NÕu lóc ra tay tû ®Êu thùc sù... ®©u cã... ®©u cã... Mô nãi liÒn ba tiÕng "®©u cã" råi ho lªn sï sô kh«ng nãi tiÕp ®−îc. Gi÷a lóc Êy vÒ gãc t©y nam ®ét nhiªn cã tiÕng "leng keng" väng l¹i tùa hå nh− tiÕng nh¹c ngùa. §ång Mç võa nghe thÊy ®ét nhiªn tinh thÇn phÊn khëi mãc trong bäc ra mét èng ng¾n s¾c ®en nãi: - Ng−¬i cÇm c¸i èng nµy tung lªn trªn kh«ng. Lý Thu Thuû mçi lóc mét ho kÞch liÖt h¬n. Mô biÕt r»ng §ång Mç ®· cã viÖn binh ®Õn th× t¸nh m¹ng mô khã mµ tho¸t ®−îc, nªn l¹i dïng nguþ kÕ cña §ång Mç lµ gi¶ chÕt. H− Tróc ch¼ng hiÓu ra sao, cÇm lÊy c¸i èng nhá s¾t ®en ®Æt vµo ngãn tay gi÷a råi hÊt lªn trªn kh«ng. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Bçng nghe thÊy mét håi cßi lanh l¶nh tõ trong èng ph¸t ra. Lóc nµy chØ lùc cña H− Tróc ®· ®Õn mùc phi th−êng. C¸i èng nhá bay vót th¼ng lªn trêi lÉn vµo ®¸m m©y råi næi lªn nh÷ng tiÕng vi vu kh«ng ngít. H− Tróc trong lßng kinh h·i nãi: - Nguy råi! C¸i èng s¸o nhá nµy lµ tÝn hiÖu cña s− b¸, ch¾c bµ kªu ng−êi ®Õn ®Ó ®èi phã víi Lý s− thóc ®©y. Nãi råi y ch¹y l¹i tr−íc mÆt Lý Thu Thuû phôc xuèng khÏ nãi: - S− thóc! S− b¸ ®· cã nh÷ng ng−êi tiÕp viÖn ®Õn n¬i. TiÓu ®iÖt câng s− thóc trèn ch¹y th«i. Nh−ng Lý Thu Thuû nh¾m m¾t cói ®Çu kh«ng ho n÷a mµ còng kh«ng nhóc nhÝch. H− Tróc c¶ kinh, ®−a tay ra sê mòi kh«ng thÊy thë n÷a th× kinh h·i la gäi: - S− thóc! S− thóc! Nhµ s− võa gäi võa lay vai Lý Thu Thuû t−ëng ®¸nh thøc cho mô tØnh dËy. Ngê ®©u tay H− Tróc võa ch¹m vµo ng−êi th× mô ng· l¨n ra, mô chÕt råi! © HQD Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2