intTypePromotion=1

Lục mạch thần kiếm - tập 97

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
60
lượt xem
13
download

Lục mạch thần kiếm - tập 97

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 97', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 97

 1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Håi thø chÝn m−¬i bÈy T©n chñ nh©n cung cung Linh Thøu §ång Mç c−êi ha h¶ nãi: - Hay l¾m! Hay l¾m! Con tiÖn nh©n kia kinh h·i qu¸ chÕt råi! Ha ha! Mèi thï lín cña ta thÕ lµ tr¶ xong. Con tiÖn nh©n ph¶i chÕt tr−íc ta. §ång Mç nãi råi bÞ kÝch thÝch qu¸ m¹nh, h¬i thë kh«ng tiÕp ®−îc, phun ra mét ngôm m¸u t−¬i. TiÕng "vo vo" do èng s¸o ®en ph¸t ra ë trªn kh«ng trung tõ tõ h¹ thÊp xuèng. H− Tróc liÒn gi¬ tay ra ®ãn lÊy. Y toan b−íc l¹i gÇn §ång Mç xem sao, bçng nghe tiÕng vã ngùa dån dËp pha lÉn tiÕng "leng keng" nh− tiÕng nh¹c ngùa. MÊy chôc con l¹c ®µ tõ phÝa t©y nam ch¹y rÊt nhanh, trong nh¸y m¾t ®· ®Õn n¬i. H− Tróc quay ®Çu nh×n l¹i, thÊy trªn l−ng l¹c ®µ toµn lµ ®µn bµ c−ìi. Ai nÊy ®Òu mÆc ¸o xiªm xanh lît, tr«ng ®µng xa tùa hå mét ®¸m m©y xanh l¬ löng bay ®Õn. Nh÷ng thanh ©m thiÕu n÷ vang lªn: - Bän thuéc h¹ ®Õn chËm. Téi ®¸ng mu«n th¸c! MÊy chôc ng−êi c−ìi l¹c ®µ tõ ®»ng xa tr«ng thÊy §ång Mç, lËp tøc nh¶y ngay xuèng ®Õn tr−íc bµ ta phôc l¹y s¸t ®Êt. H− Tróc thÊy ng−êi ®i ®Çu to¸n ®µn bµ nµy lµ mét mô giµ −íc chõng n¨m s¸u chôc tuæi, cßn ngoµi ra lín cã nhá cã, cì bèn m−¬i tuæi s¾p xuèng m−êi b¶y, m−êi t¸m tuæi. Bän ng−êi nµy ra chiÒu khiÕp sî §ång Mç ghª gím. Hä phôc xuèng ®Êt kh«ng d¸m ngöng ®Çu lªn. §ång Mç ®»ng h¾ng mét tiÕng råi vÎ mÆt tøc giËn hái: - C¸c ng−¬i ®Òu t−ëng lµ ta ®· chÕt råi ph¶i kh«ng? Ch¼ng cã ai quan t©m ®Õn ta n÷a, mµ còng ch¼ng lo g× cã ng−êi qu¶n thóc c¸c ng−¬i, vµ c¸c ng−¬i sÏ ®−îc th¶nh th¬i vui thó, kh«ng cßn sî ai n÷a. §ång Mç nãi xong th× mô giµ nhÊt trong ®¸m ng−êi kia dËp ®Çu lu«n mÊy c¸i ®¸p: - Bän thuéc h¹ mu«n ngµn lÇn kh«ng d¸m thÕ. §ång Mç hái: - Sao l¹i kh«ng d¸m? NÕu c¸c ng−¬i thùc t×nh cßn nghÜ ®Õn ta th× sao l¹i chØ cã bÊy nhiªu ng−êi ®Õn ®©y? Mô giµ ®¸p: - Th−a gi¸o chñ! Tõ h«m gi¸o chñ rêi cung, bän thuéc h¹ ai nÊy ®Òu b¨n kho¨n lo l¾ng... §ång Mç tøc giËn ng¾t lêi: - Thói l¾m, thói l¾m! Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Mô giµ nãi: - D¹, d¹! §ång Mç l¹i cµng c¨m tøc qu¸t to: - Ng−¬i ®· biÕt lµ thói, sao cßn d¸m ë tr−íc mÆt ta gië giäng thói tha ®ã ra? Mô giµ kh«ng d¸m nãi g× n÷a, chØ dËp ®Çu xuèng ®Êt l¹y lia lÞa, ®Õn lóc tr¸n r−ím m¸u ra mµ vÉn ch−a th«i. H− Tróc nghÜ thÇm: - Ph−¬ng tr−îng chïa ThiÕu L©m m×nh oai danh lµ thÕ, nh−ng so víi §ång Mç th× bµ ta cßn h¸ch dÞch gÊp m−êi. §ång Mç nãi: - C¸c ng−¬i b¨n kho¨n lo l¾ng sao l¹i kh«ng xuèng nói t×m ta? Mô giµ ®¸p: - D¹ d¹! Bän thuéc h¹ cïng nhau th−¬ng nghÞ, lËp tøc xuèng nói ®i c¸c ng¶ ®Ó th¸m thÝnh tin gi¸o chñ. Thuéc h¹ thuéc bé HiÖu Thiªn ®i vÒ ph−¬ng §«ng ®Ó nghinh tiÕp ®¹i gi¸. cßn ngoµi ra bé D−¬ng Thiªn ®i vÒ phÝa §«ng Nam, bé XÝch Thiªn ®i vÒ phÝa chÝnh Nam, bé Chu Thiªn ®i vÒ phÝa T©y Nam, bé Thµnh Thiªn ®i vÒ phÝa chÝnh T©y, Bé U Thiªn ®i vÒ phÝa T©y B¾c, bé Loan Thiªn ®i vÒ phÝa §«ng B¾c, bé Qu©n Thiªn ë l¹i canh gi÷ b¶n cung. Thuéc h¹ bÊt tµi nªn theo hÇu chËm trÔ thËt lµ ®¸ng chÕt, ®¸ng chÕt. Nãi xong l¹i dËp ®Çu lia lÞa. §ång Mç nãi: - C¸c ng−¬i tªn nµo ¸o xiªm còng r¸ch r−íi. Ch¾c lµ bèn th¸ng trêi qua trªn ®−êng ®· gÆp nhiÒu nçi gian khæ. Mô giµ thÊy trong lêi §ång Mç cã ý ban khen c«ng lao cho bän m×nh th× nÐt mÆt lé vÎ vui mõng ®¸p: - NÕu ®−îc v× gi¸o chñ mµ hÕt søc tr©u ngùa th× dï ph¶i nh¶y vµo ®èng löa, bän thuéc h¹ còng ch¼ng d¸m tõ nan. Chót c«ng lao nhá män nµy chØ lµ bæn phËn cña bän thuéc h¹ mµ th«i. §ång Mç nãi: - Ta luyÖn c«ng ch−a xong th× thèt nhiªn gÆp c−êng ®Þch b¾t ®i, sau bÞ con tiÖn nh©n kia chÆt côt mét ch©n, suýt n÷a cßn bÞ mÊt m¹ng. May ®−îc s− ®iÖt ta lµ H− Tróc cøu tho¸t. Cuéc gian nan hiÓm trë nµy kh«ng thÓ nãi mÊy lêi mµ hÕt. Bän phô n÷ ¸o xanh véi quay l¹i khÊu ®Çu l¹y t¹ H− Tróc, nãi: - ¥n ®øc trêi biÓn cña tiªn sinh, bän tiÖn thiÕp dï tan x−¬ng n¸t thÞt còng ch−a thÓ b¸o ®Òn trong mu«n mét. H− Tróc thÊy ®ét nhiªn cã bao nhiªu ®µn bµ con g¸i dËp ®Çu l¹y m×nh th× ch©n tay luèng cuèng véi nãi: - T¹i h¹ kh«ng d¸m! T¹i h¹ kh«ng d¸m! Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Råi véi vµng quú xuèng thi lÔ. §ång Mç qu¸t lªn: - H− Tróc ®øng dËy! Bän chóng ®Òu lµ n« tú cña ta. Sao ng−¬i l¹i lµm vËy ®Ó mÊt c¶ phÈm gi¸? H− Tróc cßn nãi mÊy c©u "kh«ng d¸m" n÷a råi míi ®øng dËy. §ång Mç rót chiÕc nhÉn s¾t ë ngãn tay ra qu¨ng l¹i cho H− Tróc, H− Tróc ®−a hai tay ra ®ãn lÊy. §ång Mç nãi: - Ng−¬i lµ ch−ëng m«n ph¸i Tiªu Dao. Ta ®· ®em m«n tuyÖt häc vÒ "Sinh tö phï", "Thiªn S¬n chiÕt mai thñ", "Thiªn S¬n lôc d−¬ng ch−ëng" truyÒn thô cho ng−¬i. KÓ tõ h«m nay, ng−¬i lµ chñ nh©n cung Linh Thøu nói Phiªu DiÔu. Bän n« tú chÝn bé trong Linh Thøu cung ®Òu thuéc d−íi tay ng−¬i cÇm quyÒn sinh s¸t. Ng−¬i muèn ®Ó ai sèng hoÆc muèn giÕt ai còng tuú ë ng−¬i. H− Tróc c¶ kinh hái: - S− b¸! ViÖc nµy kh«ng thÓ ®−îc ®©u. §ång Mç tøc giËn hái: - Sao l¹i kh«ng ®−îc? Bän n« tú chÝn bé nµy phôc vô bÊt lùc, kh«ng nghinh gi¸ kÞp, ®Ó cho ta ph¶i chuèc th¶m chui vµo tói v¶i l¹i bÞ bän hæ quÇn, cÈu ®¶ng ¤ l·o ®¹i ng−îc ®·i khinh nhên. Råi sau cïng còng kh«ng qua khái tai n¹n côt ch©n, mÊt m¹ng... QuÇn n÷ toµn th©n run lªn bÇn bËt, n¨n nØ: - Bän n« tú téi thËt ®¸ng chÕt. Xin gi¸o chñ më l−îng h¶i hµ réng dung cho. §ång Mç nh×n H− Tróc nãi: - §¸m n« tú bé HiÖu Thiªn nµy ®· t×m ®−îc ®Õn ta, cã thÓ gi¶m téi cho chóng mét chót. Cßn bän n« tú t¸m bé kia ®Òu ph¶i chÆt ch©n tay vµ do ng−¬i xö trÝ. Bän ®µn bµ con g¸i khÊu ®Çu nãi: - §a t¹ gi¸o chñ! §ång Mç qu¸t hái: - Sao bän mi kh«ng l¹y t¹ t©n gi¸o chñ? Bän ®µn bµ l¹i quay sang khÊu ®Çu b¸i t¹ H− Tróc. H− Tróc xua tay lia lÞa nãi: - Th«i ®i, th«i ®i! Ta lµm chñ nh©n c¸c vÞ thÕ nµo ®−îc? §ång Mç nãi: - Dï tÝnh mÖnh ta chØ cßn sèng trong kho¶nh kh¾c, nh−ng ®−îc tËn m¾t thÊy con tiÖn nh©n chÕt tr−íc, l¹i t×m ®−îc truyÒn nh©n ®Ó truyÒn thô nh÷ng ®Òu së häc trong ®êi m×nh, th× dï chÕt còng nh¾m m¾t. Ng−¬i kh«ng chÞu −ng thuËn −? Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung H− Tróc Êp óng ®¸p: - C¸i ®ã... v·n bèi kh«ng lµm ®−îc. §ång Mç c−êi ha h¶ hái: - VÞ c« n−¬ng mµ ng−¬i ®· gÆp trong méng, ng−¬i cßn muèn gÆp nµng n÷a kh«ng? Ng−¬i cã chÞu nhËn lêi ta lµm chñ nh©n cung Linh Thøu kh«ng? H− Tróc võa nghe §ång Mç ®Ò cËp ®Õn c« n−¬ng trong méng th× toµn th©n run b¾n lªn, nÐt mÆt ®á bõng gËt ®Çu mÊy c¸i. §ång Mç c−êi nãi: - Hay l¾m! Hay l¾m! Ng−¬i lÊy bøc ho¹ ®å ra ®Ó ta xÐ ®i th× ta kh«ng cßn lo g× n÷a, vµ ta cã thÓ trá ®−êng cho ng−¬i t×m vÞ c« n−¬ng trong méng. H− Tróc nghÜ r»ng Lý Thu Thuû chÕt råi ®Ó bøc ho¹ ®å còng kh«ng cßn dïng ®−îc g× n÷a. §ång Mç ®· muèn xÐ ra cho h¶ giËn th× ®Ó tuú ý bµ ta muèn lµm sao th× lµm. H− Tróc nghÜ vËy liÒn lÊy bøc ho¹ ®å ra cho §ång Mç. §ång Mç gi¬ tay ra ®ãn lÊy, gi¬ lªn ¸nh mÆt trêi coi, råi bÊt gi¸c "å" lªn mét tiÕng. NÐt mÆt lé vÎ võa kinh h·i, võa vui mõng. Bµ xem kü l¹i lÇn n÷a råi ®ét nhiªn bËt lªn trµng c−êi ha h¶, lín tiÕng reo: - Kh«ng ph¶i h¾n, kh«ng ph¶i h¾n! Ha ha! Trong tiÕng c−êi ®«i hµng n−íc m¾t ch¶y xuèng nh− m−a råi rò ®Çu ra kh«ng nãi g× n÷a. H− Tróc c¶ kinh gi¬ tay ra ®ì lÊy §ång Mç th× thÊy g©n cèt trong toµn th©n bµ mÒm nh− b«ng co róm l¹i thµnh mét ®èng. §ång Mç chÕt råi. Bän n« tú bé HiÖu Thiªn cung Linh Thøu v©y quanh l¹i khãc rÇm lªn nghe rÊt th−¬ng t©m. Nguyªn bän ®µn bµ con g¸i nµy l©m vµo c¶nh cùc kú gian nguy ®· gÆp ®−îc §ång Mç ra tay cøu vít, nªn bµ ngù trÞ bän hä rÊt nghiªm kh¾c mµ hä ®Òu c¶m kÝch ¬n ®øc cña bµ kh«ng o¸n hËn. H− Tróc còng nghÜ ®Õn m×nh cïng ë víi §ång Mç bèn th¸ng trêi kh«ng dêi nöa b−íc l¹i ®−îc bµ truyÒn thô vâ c«ng. B©y giê thÊy bµ ta chÕt, y kh«ng khái ®au lßng phôc xuèng khãc rèng lªn. BÊt th×nh l×nh nghe thÊy phÝa sau cã tiÕng the thÐ nãi: - Ha ha! Tû tû ¬i! Rót côc tû tû l¹i chÕt tr−íc tiÓu muéi. VËy th× tû tû th¾ng hay lµ tiÓu muéi th¾ng? H− Tróc nghe thanh ©m Lý Thu Thuû th× giËt m×nh kinh h·i, tù hái: - Sao ng−êi chÕt råi mµ cßn sèng l¹i ®−îc? Y ®øng ph¾t dËy xoay ng−êi nh×n l¹i th× thÊy Lý Thu Thuû ®· ngåi lªn tùa l−ng vµo gèc c©y nãi: - HiÒn ®iÖt! Ng−¬i ®−a bøc ¶nh cho ta coi! T¹i sao s− tû ta võa khãc võa c−êi råi quy tiªn? Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung H− Tróc sÏ gì bµn tay §ång Mç lÊy tÊm h×nh ra. Y võa tr«ng th× bøc ho¹ nµy vÉn lµ ng−êi mü n÷ cung trang, diÖn m¹o gièng V−¬ng Ngäc YÕn nh− ®óc. Cã ®iÒu bøc ho¹ sau khi bÞ thÊm −ít ®em ra ph¬i kh«, nÐt bót chã nhiÒu chç lê mê. H− Tróc cÇm bøc ho¹ l¹i ®−a cho Lý Thu Thuû. Lý Thu Thuû ®ãn lÊy bøc ho¹ xem råi l¹i c−êi l¹t nãi: - Gi¸o chñ c¸c ng−¬i cïng ta liÒu m¹ng víi nhau trong mÊy m−¬i ngµy mµ cßn kh«ng ®Þch næi ta. C¸c ng−¬i chØ nh− ¸nh löa ®om ®ãm mµ d¸m tranh cïng ¸nh mÆt tr¨ng mÆt trêi ch¾c? H− Tróc quay ®Çu nh×n l¹i th× thÊy bän phô n÷ ¸o xanh chèng kiÕm, s¾c mÆt ng−êi nµo còng ®Çy vÎ bi phÉn ®ang l¨m le muèn x«ng vµo giÕt Lý Thu Thuû b¸o thï cho §ång Mç. ChØ v× ch−a ®−îc hiÖu lÖnh cña t©n chñ nh©n nªn kh«ng d¸m ®éng thñ. H− Tróc Êp óng: - S− thóc... Lý Thu Thuû nãi: - Vâ c«ng s− b¸ ng−¬i tuy rÊt cao th©m nh−ng cßn lóc s¬ hë. Cøu binh cña y ®· ®Õn, dÜ nhiªn lµ ta kh«ng kh¸ng cù næi nªn ta gi¶ chÕt. Ha ha! Rót côc y ph¶i chÕt tr−íc ta. G©n cèt trong toµn th©n y ®· g·y nhõ. C«ng lùc y bÞ tiªu tan. C¸i chÕt nh− vËy th× kh«ng cßn ph¶i gi¶ tr¸ n÷a. H− Tróc nãi: - Lóc cßn ë trong nhµ hÇm n−íc ®¸ chiÕn ®Êu kÞch liÖt, s− b¸ ®· tr¸ tö vµ lõa ®−îc s− thóc mét phen. ThÕ th× c¶ s− b¸ lÉn s− thóc kÎ t¸m l¹ng ng−êi nöa c©n ch¼ng ai chÞu kÐm ai. Lý Thu Thuû thë dµi nãi: - Trong th©m t©m ng−¬i vÉn cßn cã chót thiªn vÒ s− b¸. Mô võa nãi võa më bøc ho¹ ra coi, råi thÇn s¾c ®ét nhiªn biÕn ®æi! Hai tay run bÇn bËt. C¶ bøc ho¹ còng rung lªn. Mô khÏ nãi: - §óng lµ h¾n, ®óng lµ h¾n. Ha ha! Ha ha! Tuy mô næi lªn trµng c−êi, nh−ng trong tiÕng c−êi chøa ®Çy nçi ®au khæ bi th−¬ng. H− Tróc kh«ng khái th−¬ng t©m hái: - S− thóc! S− thóc lµm sao vËy? Y lÈm bÈm: - Mét bµ b¶o "kh«ng ph¶i h¾n" råi l¹i mét bµ b¶o "chÝnh h¾n", kh«ng hiÓu ng−êi trong bøc h×nh lµ ai? Lý Thu Thuû chó ý nh×n mü nh©n trong bøc ho¹ håi l©u råi nãi: - Ng−¬i coi ®©y! Ng−êi nµy m¸ lóm ®ång tiÒn. Con m¾t bªn ph¶i cã nèt ruåi ®en, cã ®óng thÕ kh«ng? Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung H− Tróc nh×n l¹i mü nh©n trong bøc ho¹ råi gËt ®Çu ®¸p: - §óng! Lý Thu Thuû buån rÇu ®¸p: - H¾n lµ em g¸i ta. H− Tróc l¹i cµng lÊy lµm kú hái: - Y lµ em g¸i s− thóc −? Lý Thu Thuû ®¸p: - Dung m¹o em g¸i gièng ta nh− ®óc. Nh−ng h¾n m¸ lóm ®ång tiÒn vµ c¹nh mÆt bªn ph¶i cã nèt ruåi ®en, cßn ta ®©y kh«ng cã. H− Tróc "ña" lªn mét tiÕng. Lý Thu Thuû l¹i nãi: - S− tû b¶o ta lµ s− ca ho¹ ch©n dung y, sím tèi ch¼ng nì rêi tay. Ta kh«ng tin. Nh−ng... ta kh«ng ngê l¹i lµ ch©n dung tiÓu muéi ta. HiÒn ®iÖt... bøc ho¹ nµy ë ®©u ra? H− Tróc liÒn ®em vô V« Nhai Tö lóc l©m chung trao l¹i bøc ho¹ cho m×nh vµ dÆn ®Õn nói Thiªn S¬n t×m ng−êi truyÒn thô vâ nghÖ, c¶ t×nh h×nh lóc §ång Mç nh×n thÊy bøc ho¹ råi næi c¬n tøc giËn H− Tróc còng nhÊt nhÊt thuËt l¹i hÕt. Lý Thu Thuû thë dµi nãi: - Lóc ®Çu s− tû nh×n thÊy ng−êi trong bøc ho¹ nµy liÒn ngì lµ ta. Mét lµ v× t−íng m¹o ta rÊt gièng, hai lµ s− ca vÉn quý ta h¬n! Huèng chi, håi s− tû cïng ta t−¬ng tranh th× em g¸i ta míi m−êi l¨m tuæi. H¾n l¹i kh«ng hiÓu vâ c«ng, nªn s− tû ta kh«ng khi nµo ngê lµ h¾n. Lóc nãng n¶y y ch−a kÞp ®Ó ý nh×n nhËn ®Õn ng−êi trong bøc ho¹ m¸ lóm ®ång tiÒn vµ cã mét nèt ruåi c¹nh mÆt. ¤i! TiÓu muéi ¬i! Ng−¬i thËt lµ tèt ph−íc! Ng−¬i thËt lµ tèt ph−íc! Lý Thu Thuû nãi lu«n hai c©u: "Ng−¬i thËt lµ tèt ph−íc" råi kh«ng khái s÷ng sê, tu«n ®«i dßng luþ. H− Tróc bông b¶o d¹: - TÐ ra s− b¸ cïng s− thóc ®Òu ®èi víi s− phô m×nh cã mèi th©m t×nh mµ trong t©m thÇn ng−êi l¹i ®Ó ý ®Õn kÎ kh¸c. Kh«ng hiÓu bµ em s− thóc cßn sèng hay chÕt råi? S− thóc võa nãi y hoµn toµn kh«ng biÕt vâ c«ng mµ sao s− phô l¹i b¶o m×nh ®em bøc ho¹ ®å nµy ®i t×m thÇy häc nghÖ? Bçng nghe Lý Thu Thuû thÐt lªn: - S− tû ¬i! ChÞ em ta ®Òu lµ nh÷ng kÎ ®¸ng th−¬ng, vµ ®Òu bÞ con ng−êi v« l−¬ng t©m ®ã lõa g¹t! Ha ha! Ha ha! Lý Thu Thuû c−êi lín ba tiÕng råi ng· ngöa vÒ ®»ng sau t¾t h¬i. H− Tróc cói nh×n xuèng xem th× thÊy mòi vµ miÖng Lý Thu Thuû øa m¸u ra råi ngõng thë mµ chÕt. H− Tróc ch¾c h¼n lÇn nµy mô kh«ng chÕt gi¶ n÷a. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung H− Tróc nh×n hai x¸c chÕt kh«ng biÕt lµm thÕ nµo. Mô giµ cÇm ®Çu bé HiÖu Thiªn nãi: - Th−a chñ nh©n, chóng ta cã cÇn ®−a di thÓ gi¸o chñ vÒ cung Linh Thøu ®Ó lµm lÔ an t¸ng cho long träng kh«ng? Xin chñ nh©n chØ thÞ cho. H− Tróc ®¸p: - Nh− thÕ lµ ph¶i. H− Tróc trá thi thÓ Lý Thu Thuû nãi: - Cßn vÞ nµy... còng lµ s− muéi cña gi¸o chñ c¸c ng−¬i! Tuy cã thï h»n víi gi¸o chñ håi sinh thêi. Nh−ng... chÕt råi th× oan cõu còng cëi më. Theo ý ta th× nªn chuyÓn vËn c¶ vÒ ®Ó an t¸ng, c¸c ng−¬i nghÜ sao? Mô giµ khom l−ng ®¸p: - Xin kÝnh cÈn tu©n lêi chØ gi¸o. H− Tróc c¶m thÊy trong lßng ®−îc h¶ hª. Y chØ sî bän ®µn bµ ¸o xanh nµy thï h»n Lý Thu Thuû, ch¼ng nh÷ng kh«ng chÞu ®em thi hµi mô vÒ an t¸ng, mµ cã khi cßn muèn ®Ëp tan x¸c cho h¶ giËn. Y kh«ng ngê hä v©ng theo mét c¸ch ngoan ngo·n, kh«ng nöa lêi ph¶n ®èi. Y cã biÕt ®©u r»ng bän ®µn bµ d−íi tr−íng §ång Mç kÝnh sî chñ nh©n phi th−êng, tuyÖt kh«ng bao giê d¸m tr¸i ý. B©y giê H− Tróc lµ t©n chñ nh©n bän chóng, dÜ nhiªn mÖnh lÖnh ®· ban ra cßn ai d¸m kh¸ng cù. Mô giµ chØ huy bän phô n÷ dïng ch¨n chiªn gãi hai x¸c chÕt ®Ó lªn l−ng l¹c ®µ råi kÝnh cÈn mêi H− Tróc c−ìi l¹c ®µ ®i tr−íc. H− Tróc khiªm tèn mÊy lêi vµ nghÜ bông: - ViÖc ®· x¶y ra thÕ nµy. §»ng nµo m×nh còng ph¶i ®−îc chÝnh m¾t tr«ng thÊy sù ch«n cÊt di thÓ hai vÞ §ång, Lý råi míi trë vÒ chïa ThiÕu L©m chÞu téi. C¶ hai tr−êng hîp ®Òu ph¶i tu©n theo m¹ng lÖnh cña ph−¬ng tr−îng cña s− phô, b©y giê suy nghÜ còng v« Ých. H− Tróc l¹i hái ®Õn c¸ch x−ng h« víi mô giµ th× mô ®¸p: - Phu qu©n n« tú hä D−, nªn gi¸o chñ tr−íc kªu b»ng "TiÓu D−". VËy chñ nh©n tuú tiÖn gäi thÕ nµo còng ®−îc. H− Tróc nghÜ §ång Mç ngoµi chÝn m−¬i tuæi th× bµ gäi mô nµy b»ng "TiÓu D−" còng ®−îc. Cßn m×nh gäi thÕ kh«ng tiÖn liÒn nãi: - D− bµ bµ! §¹o hiÖu t¹i h¹ lµ H− Tróc Tö. VËy chóng ta cø x−ng h« ngang hµng lµ ph¶i. NÕu cø mét ®iÒu chñ nh©n, hai ®iÒu chñ nh©n ch¼ng ho¸ ra lµm cho t¹i h¹ ph¶i tæn thä hay sao? D− bµ bµ l¹y phôc xuèng ®Êt n−íc m¾t ®Çm ®×a nãi: - Chñ nh©n réng ¬n cho! Chñ nh©n muèn giÕt muèn ®¸nh thÕ nµo, phËn n« tú còng xin chÞu. N« tú khÈn cÇu chñ nh©n ®õng ®uæi ra khái cung Linh Thøu. H− Tróc giËt m×nh hái: - D− bµ bµ dËy ®i th«i! Sao l¹i nãi vËy? Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Råi véi d−a tay ra ®ì mô dËy, bän phô n÷ kia thÊy thÕ liÒn quú c¶ xuèng l¹y lôc khÈn cÇu: - Xin chñ nh©n më l−îng h¶i hµ bao dung cho! Nguyªn §ång Mç tr−íc kia lóc nµo tøc giËn qu¸ th× trë ng−îc giäng nãi l¹i, nh−ng khi bµ ta ¨n nãi rÊt lÞch sù th× bän chóng sÏ bÞ th¶m ho¹ khæ së hÕt chç nãi. Sì dÜ bän ¤ l·o ®¹i cïng c¸c ®éng chóa, ®¶o chóa nÕu ®−îc §ång Mç ph¸i ng−êi ®Õn nhôc m¹ ®¸nh ®Ëp th× më yÕn tiÖc ¨n mõng v× hä kh«ng ph¶i lo mèi ho¹ to lín h¬n. B©y giê bän n« tú thÊy H− Tróc khiªm cung gi÷ lÔ víi D− bµ th× bän chóng còng t−ëng lµ s¾p cã träng h×nh, nªn quú c¶ xuèng n¨n nØ. H− Tróc hái râ nguyªn do råi kiÕm lêi an ñi, nh−ng bän chóng vÉn n¬m níp lo sî. H− Tróc ngåi trªn l−ng l¹c ®µ råi b¶o bän chóng còng c−ìi l¹c ®µ mµ ®i, nh−ng chóng nhÊt ®Þnh kh«ng d¸m, chØ d¾t l¹c ®µ ®i theo. H− Tróc nãi: - Chóng ta cÇn vÒ nhanh ®Õn cung Linh Thøu, nÕu kh«ng th× thêi tiÕt nãng n¶y, sî di thÓ gi¸o chñ ®i ®−êng cã biÕn. BÊy giê bän ®µn bµ míi kh«ng d¸m tr¸i lÖnh, ngåi trªn l−ng l¹c ®µ nh−ng vÉn theo ë phÝa sau c¸ch xa xa. H− Tróc muèn hái vÒ t×nh h×nh trong cung Linh Thøu nh−ng e r»ng kh«ng tiÖn hái l¹i th«i. §oµn ng−êi theo ®−êng t¾t nh»m h−íng T©y mµ ®i. §i ®−îc hai ngµy th× gÆp ng−êi ®−a tin cña bé D−¬ng Thiªn. D− bµ còng phãng tÝn hiÖu lªn. G· ®−a tin liÒn quay vÒ b¸o c¸o. Ch¼ng mÊy chèc bän ®µn bµ con g¸i bé D−¬ng Thiªn c−ìi l¹c ®µ ch¹y nh− bay tíi n¬i. Toµn thÓ bän nµy, ®Òu mÆc ¸o tÝa. Chóng sôp l¹y tr−íc thi thÓ §ång Mç vµ ra m¾t t©n chñ nh©n. Thñ l·nh bän D−¬ng Thiªn hä Th¹ch míi ngoµi ba m−¬i tuæi. H− Tróc gäi y b»ng Th¹ch tÈu. Nh−ng y sî bän kia ®em lßng ngê vùc cè ý gi¶ t¹o ®Ó ®i ®Õn mét cuéc trõng ph¹t khñng khiÕp nªn trong lêi nãi kh«ng d¸m thÊt lÔ, mµ chØ an ñi vµi c©u l¹t lÏo, uý l¹o bän chóng däc ®−êng vÊt v¶. Bé h¹ bé D−¬ng Thiªn c¶ mõng l¹y t¹. §oµn ng−êi mÊy ngµy liÒn ®i vÒ h−íng T©y. Bé HiÖu Thiªn vµ bé D−¬ng Thiªn ph¸i ng−êi ®i liªn l¹c víi n¨m bé XÝch Thiªn, Chu Thiªn, HuyÒn Thiªn, U Thiªn, Thµnh Thiªn ®Ó triÖu tËp ®Õn cho ®«ng ®ñ. ChØ cã bé Loan Thiªn lµ ®i vÒ phÝa cùc T©y rÊt xa x«i t×m §ång Mç nªn ch−a ®−îc tin. Nguyªn cung Linh Thøu kh«ng cã mét ng−êi ®µn «ng nµo. H− Tróc mét m×nh ë víi mÊy tr¨m phô n÷ ®Ñp nªn y rÊt bÏn lÏn, may lµ quÇn n÷ ®èi xö víi y cùc kú cung kÝnh. NÕu H− Tróc kh«ng cÊt lêi hái th× ch¼ng ai d¸m lªn tiÕng, thµnh ra H− Tróc còng ®ì ®−îc nhiÒu ®iÒu phiÒn phøc. Mét h«m ®oµn ng−êi ®ang ®i th× mét phô n÷ ¸o ®en c−ìi l¹c ®µ nh− bay ch¹y tíi. ThÞ lµ mét tªn th¸m tö trong bé HuyÒn Thiªn ®i tr−íc th¨m ®−êng. ThÞ cÇm c©y cê ®en phÊt lo¹n lªn ®Ó biÓu thÞ phÝa tr−íc lµ cã biÕn cè. Th¸m tö bé HuyÒn Thiªn lËp tøc phi b¸o víi thñ lÜnh b¶n bé. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Thñ l·nh bé HuyÒn Thiªn lµ mét vÞ c« n−¬ng chõng hai m−¬i tuæi, tªn lµ Phï MÉn Nghi ®−îc tin b¸o c¸o, hÊp tÊp nh¶y xuèng l¹c ®µ ch¹y bé ®Õn tr−íc mÆt H− Tróc bÈm: - Th−a chñ nh©n! Th¸m tö cña n« tú b¸o c¸o bän n« tµi ba m−¬i s¸u ®éng, b¶y m−¬i hai ®¶o ®Òu lµ thuéc h¹ cña b¶n cung, nh©n lóc gi¸o chñ bÞ n¹n, d¸m c¶ gan næi lªn lµm ph¶n, ®ang tiÕn ®¸nh nói Phiªu DiÔu. Bé Qu©n Thiªn hiÖn phßng thñ nghiªm mËt c¸c nÎo ®−êng lªn nói. Bän yªu ma kia kh«ng lµm g× ®−îc. Nh−ng mét ng−êi chÞ em do bé Qu©n Tiªn ph¸i xuèng nói ®Ó ®i cÇu cøu ®· bÞ chóng giÕt chÕt. C¸c ®éng chóa, ®¶o chóa lµm viÖc t¹o ph¶n, H− Tróc ®· biÕt råi. Nh−ng y t−ëng bän kia kh«ng biÕt ®−îc §ång Mç, mµ BÊt B×nh ®¹o nh©n l¹i mÊt m¹ng vÒ tay m×nh cßn ¤ l·o ®¹i bÞ träng th−¬ng ch−a biÕt thÕ nµo, y yªn chÝ bän hä thÊy khã kh¨n mµ ph¶i gi¶i t¸n rót lui råi. Kh«ng ngê viÖc x¶y ra tõ bèn th¸ng tr−íc ®©y, mµ ®Õn b©y giê hä vÉn tô tËp ®Ó lªn ®¸nh nói Phiªu DiÔu. H− Tróc sinh tr−ëng ë chïa ThiÕu L©m, kh«ng b−íc ch©n ra khái cöa, nªn kh«ng hiÓu g× nh©n t×nh thÕ th¸i. B©y giê gÆp viÖc nµy, kh«ng biÕt ph¶i ®èi phã ra sao. H− Tróc trÇm ng©m mét lóc råi Êp óng: - ViÖc nµy... viÖc nµy... L¹i nghe thÊy tiÕng vã ngùa dån dËp, hai ng−êi kþ m· n÷a ®Õn. Ng−êi ®i tr−íc lµ ®Ö tö bé HuyÒn Thiªn, ng−êi ®i sau lµ mét phô n÷ mÆc ¸o vµng n»m phôc trªn l−ng ngùa, m×nh ®Çy nh÷ng m¸u, tay tr¸i bÞ chÆt côt. Phï MÉn Nghi vÎ mÆt bi phÉn nãi: - Th−a chñ nh©n! §©y lµ Tr×nh tû tû, phã thñ l·nh bé Qu©n Thiªn. Thuéc h¹ e r»ng y khã sèng ®−îc. ThiÕu n÷ hä Tr×nh ®· ngÊt xØu råi. Bän con g¸i liÒn xóm l¹i t×m c¸ch cÇm m¸u cho chÞ, thÊy h¬i thë chØ cßn thoi thãp, d−êng nh− s¾p chÕt ®Õn n¬i. H− Tróc coi th−¬ng thÕ th× råi nhí tíi phÐp trÞ th−¬ng mµ Th«ng BiÖn tiªn sinh T« Tinh Hµ ®· truyÒn dËy cho. Y giôc l¹c ®µ ®Õn gÇn, d¬ ngãn tay gi÷a bªn tr¸i ra bóng mÊy c¸i ®Ó phong to¶ nh÷ng ®−êng huyÖt ®¹o gÇn chç c¸nh tay bÞ chÆt ®øt. LËp tøc m¸u ng−ng l¹i kh«ng ch¶y ra n÷a. H− Tróc bóng mét c¸i thø s¸u lµ chiªu "Tinh hoµn khiªu trÞch" cña §ång Mç d¹y cho. Mét luång B¾c Minh ch©n khÝ thóc vµo trong huyÖt "Trung Phñ" trªn c¸nh tay cña thiÕu n÷ ®ang bÞ th−¬ng. ThÞ bçng la lªn mét tiÕng "ói chao" råi tØnh l¹i nãi: - C¸c vÞ tû muéi! Mau mau lªn nói Phiªu DiÔu tiÕp øng! Chóng t«i kh«ng chèng cù næi n÷a råi. H− Tróc thi triÓn phÐp c¸ch kh«ng ®iÓm chØ, kh«ng ph¶i lµ cã ý muèn ph« tr−¬ng thÇn kü mµ v× ng−êi bÞ th−¬ng lµ mét thiÕu n÷ ®−¬ng xu©n. Dï y hiÖn giê kh«ng ph¶i lµ hoµ th−îng n÷a, song ®Ö tö nhµ PhËt ph¶i l¸nh xa phô n÷ ®· thµnh thãi quen, y kh«ng tiÖn thß tay vµo th©n thÓ thiÕu n÷. Kh«ng ngê y bóng tay mÊy c¸i mµ l¹i hiÖu nghiÖm nh− thÇn! Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Ta nªn biÕt r»ng hiÖn giê H− Tróc trong ng−êi cã mét néi lùc v« biªn do V« Nhai Tö, Thiªn S¬n §ång Mç vµ Lý Thu Thuû lµ ba tay ®¹i danh truyÒn vµo. Ngoµi c«ng lùc hïng hËu, y cßn thªm c¶ nh÷ng m«n tuyÖt kü cña ng−êi. Dï mét ng−êi trong bän §ång Mç cã ai sèng sãt th× néi lùc vµ vâ c«ng cßn thua y xa. Bän ®µn bµ con g¸i c¸c bé tu©n theo di mÖnh cña §ång Mç thê H− Tróc lµm t©n chñ nh©n, thÊy y tuæi h·y cßn non, c¸ch nãi n¨ng cïng hµnh ®éng cã chç ngèc nghÕch, khê kh¹o, nªn vÉn ch−a thµnh t©m kÝnh phôc. Huèng chi cã bao nhiªu ®µn bµ con g¸i ë cung Linh Thøu toµn bÞ bän ®µn «ng quÊy rèi vµ g©y nªn th¶m ho¹ ng−êi chÕt nhµ tan. §ång Mç l¹i rÌn luyÖn hun ®óc cho hä thµnh nh÷ng tÊm lßng c−¬ng quyÕt thï hËn ®µn «ng nh− r¾n ®éc, thó d÷. Lóc nµy thÊy H− Tróc ra tay theo c«ng phu cña cung Linh Thøu vµ c«ng lùc thuÇn thôc ®Õn tét ®é, bän thuéc h¹ giËt m×nh kinh h·i, song v« cïng sung s−íng næi lªn nh÷ng tiÕng hoan h« rÇm trêi, ch¼ng ai b¶o ai chóng phôc l¹y xuèng ®Êt kÝnh cÈn coi H− Tróc nh− mét vÞ thiªn thÇn. H− Tróc thÊt kinh hái: - C¸c ng−¬i lµm g× thÕ? Mau mau dËy ®i! Lóc n·y ®· cã ng−êi b¸o cho thiÕu n÷ hä Tr×nh hay viÖc gi¸o chñ quy tiªn vµ vÞ thanh niªn nµy lµ ©n nh©n mµ l¹i lµ truyÒn nh©n cña gi¸o chñ hiÖn giê lµm t©n chñ nh©n b¶n cung. ThiÕu n÷ hä Tr×nh tªn gäi Tr×nh Thanh S−¬ng g¾ng g−îng xuèng ngùa quú xuèng ®Êt lµm lÔ ra m¾t nãi: - §a t¹ ®¹i ®øc cña chñ nh©n ®· cøu m¹ng cho. Xin... chñ nh©n ®Õn cøu ngay bän chÞ em trªn nói. Hä ®· cè søc chèng cù trong bèn th¸ng, nh−ng Ýt ng−êi kh«ng ®Þch l¹i sè ®«ng, ®ang l©m vµo t×nh tr¹ng cùc kú nguy hiÓm. Døt lêi nµng phñ phôc xuèng ®Êt kh«ng ngöng ®Çu lªn n÷a. H− Tróc véi nãi: - Cã chuyÖn g× cø nãi mau ®i! BÊt tÊt ph¶i ®a lÔ! Th¹ch tÈu, ng−¬i ®ì y dËy ®i! D− bµ bµ! B©y giê mô tÝnh thÕ nµo ®©y? D− bµ bµ ®· ®i víi t©n chñ nh©n t¸m chÝn ngµy, tuy b©y giê míi ®−îc nh×n thÊy tµi nghÖ cña y, nh−ng ®· biÕt tÝnh y thùc thµ kh«ng hiÓu viÖc ®êi liÒn ®¸p: - KÝnh bÈm chñ nh©n! Tõ ®©y ®Õn nói Phiªu DiÔu ®−êng cßn xa ph¶i ®i ®Õn hai ngµy n÷a míi tíi. Hay h¬n hÕt lµ xin chñ nh©n ban lÖnh cho n« tú dÉn b¶n bé thuéc h¹ lËp tøc ch¹y vÒ cøu cÊp. Råi chñ nh©n thèng lÜnh c¶ ®oµn ®Õn sau. §¹i gi¸ chñ nh©n mµ vÒ ®Õn n¬i th× bän ma tµ kia nhÊt ®Þnh ph¶i tan tµnh kh«ng cã g× ®¸ng lo ng¹i. H− Tróc gËt ®Çu, nh−ng råi nghÜ l¹i cã ®iÒu g× kh«ng æn, nªn dïng d»ng ch−a quyÕt ®Þnh. D− bµ quay l¹i nh×n Phï MÉn Nghi nãi: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Phï muéi muéi! Chñ nh©n võa míi kÕ vÞ. Muèn trÊn ¸p bän yªu ma mµ ph¸p y tùa hå ch−a ®ñ vÎ uy nghi. Muéi muéi lµ "Ch©m ThÇn" b¶n cung, ph¶i tøc tèc chÕ t¹o mét bé ph¸p y ®Ó chñ nh©n mÆc. Phï MÉn Nghi ®¸p: - ChÝnh ph¶i! TiÓu muéi còng nghÜ nh− vËy. H− Tróc söng sèt bông b¶o d¹: - B©y giê ®ang lóc nguy ngËp, sao hä cßn nghÜ ®Õn viÖc may quÇn ¸o? ThËt lµ kiÕn thøc cña bän ®µn bµ. Bän phô n÷ ®Òu ®−a m¾t nh×n H− Tróc ®Ó chê y ra lÖnh. H− Tróc cói ®Çu xuèng th× thÊy ¸o t¨ng bµo cña m×nh võa r¸ch n¸t võa bÈn thØu v× bèn th¸ng trêi kh«ng giÆt giò. ChÝnh m×nh còng ngöi thÊy mïi khª nång nÆc. ë gi÷a ®¸m phô n÷ xiªm y hoa lÖ, y bÊt gi¸c c¶m thÊy thÑn thïng. Huèng chi y ®· kh«ng ph¶i lµ hoµ th−îng n÷a mµ cßn mÆc ¸o t¨ng bµo th× kh«ng ph¶i lèi. Thùc ra, quÇn n÷ ®· thê H− Tróc lµm chñ nh©n, khi nµo cßn quan t©m ®Õn quÇn ¸o xÊu tèt. Chóng ch¨m chó nh×n y, kh«ng ph¶i lµ ®Ó nh×n bé quÇn ¸o bªn ngoµi. Nh−ng H− Tróc tù thÑn v× m×nh ¨n mÆc r¸ch r−íi d¬ bÈn, nªn vÎ mÆt ra chiÒu ng−îng nghÞu. D− bµ bµ chê mét lóc ch−a thÊy H− Tróc tr¶ lêi liÒn nh¾c l¹i: - Chñ nh©n! N« tú ®i tr−íc ®−îc ch¨ng? H− Tróc ®¸p: - Chóng ta ®i c¶ víi nhau mét ®oµn. ViÖc cøu ng−êi lµ gÊp. Cßn bé ¸o ta mÆc tuy lem luèc, nh−ng sau sÏ giÆt còng ®−îc, c¸i ®ã kh«ng quan hÖ l¾m. Døt lêi nhµ s− thóc l¹c ®µ ch¹y ®i. QuÇn n÷ ®Òu thóc lõa ngùa ch¹y rÊt gÊp. Nh÷ng con l¹c ®µ nµy rÊt dai søc mµ ch¹y còng rÊt nhanh. §oµn ng−êi ch¹y ®Õn mÊy dÆm ®−êng míi t×m ®−îc chç nghØ ng¬i ®Ó thæi c¬m. © HQD Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2