Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 97

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

64
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 97', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 97

 1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Håi thø chÝn m−¬i bÈy T©n chñ nh©n cung cung Linh Thøu §ång Mç c−êi ha h¶ nãi: - Hay l¾m! Hay l¾m! Con tiÖn nh©n kia kinh h·i qu¸ chÕt råi! Ha ha! Mèi thï lín cña ta thÕ lµ tr¶ xong. Con tiÖn nh©n ph¶i chÕt tr−íc ta. §ång Mç nãi råi bÞ kÝch thÝch qu¸ m¹nh, h¬i thë kh«ng tiÕp ®−îc, phun ra mét ngôm m¸u t−¬i. TiÕng "vo vo" do èng s¸o ®en ph¸t ra ë trªn kh«ng trung tõ tõ h¹ thÊp xuèng. H− Tróc liÒn gi¬ tay ra ®ãn lÊy. Y toan b−íc l¹i gÇn §ång Mç xem sao, bçng nghe tiÕng vã ngùa dån dËp pha lÉn tiÕng "leng keng" nh− tiÕng nh¹c ngùa. MÊy chôc con l¹c ®µ tõ phÝa t©y nam ch¹y rÊt nhanh, trong nh¸y m¾t ®· ®Õn n¬i. H− Tróc quay ®Çu nh×n l¹i, thÊy trªn l−ng l¹c ®µ toµn lµ ®µn bµ c−ìi. Ai nÊy ®Òu mÆc ¸o xiªm xanh lît, tr«ng ®µng xa tùa hå mét ®¸m m©y xanh l¬ löng bay ®Õn. Nh÷ng thanh ©m thiÕu n÷ vang lªn: - Bän thuéc h¹ ®Õn chËm. Téi ®¸ng mu«n th¸c! MÊy chôc ng−êi c−ìi l¹c ®µ tõ ®»ng xa tr«ng thÊy §ång Mç, lËp tøc nh¶y ngay xuèng ®Õn tr−íc bµ ta phôc l¹y s¸t ®Êt. H− Tróc thÊy ng−êi ®i ®Çu to¸n ®µn bµ nµy lµ mét mô giµ −íc chõng n¨m s¸u chôc tuæi, cßn ngoµi ra lín cã nhá cã, cì bèn m−¬i tuæi s¾p xuèng m−êi b¶y, m−êi t¸m tuæi. Bän ng−êi nµy ra chiÒu khiÕp sî §ång Mç ghª gím. Hä phôc xuèng ®Êt kh«ng d¸m ngöng ®Çu lªn. §ång Mç ®»ng h¾ng mét tiÕng råi vÎ mÆt tøc giËn hái: - C¸c ng−¬i ®Òu t−ëng lµ ta ®· chÕt råi ph¶i kh«ng? Ch¼ng cã ai quan t©m ®Õn ta n÷a, mµ còng ch¼ng lo g× cã ng−êi qu¶n thóc c¸c ng−¬i, vµ c¸c ng−¬i sÏ ®−îc th¶nh th¬i vui thó, kh«ng cßn sî ai n÷a. §ång Mç nãi xong th× mô giµ nhÊt trong ®¸m ng−êi kia dËp ®Çu lu«n mÊy c¸i ®¸p: - Bän thuéc h¹ mu«n ngµn lÇn kh«ng d¸m thÕ. §ång Mç hái: - Sao l¹i kh«ng d¸m? NÕu c¸c ng−¬i thùc t×nh cßn nghÜ ®Õn ta th× sao l¹i chØ cã bÊy nhiªu ng−êi ®Õn ®©y? Mô giµ ®¸p: - Th−a gi¸o chñ! Tõ h«m gi¸o chñ rêi cung, bän thuéc h¹ ai nÊy ®Òu b¨n kho¨n lo l¾ng... §ång Mç tøc giËn ng¾t lêi: - Thói l¾m, thói l¾m! Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Mô giµ nãi: - D¹, d¹! §ång Mç l¹i cµng c¨m tøc qu¸t to: - Ng−¬i ®· biÕt lµ thói, sao cßn d¸m ë tr−íc mÆt ta gië giäng thói tha ®ã ra? Mô giµ kh«ng d¸m nãi g× n÷a, chØ dËp ®Çu xuèng ®Êt l¹y lia lÞa, ®Õn lóc tr¸n r−ím m¸u ra mµ vÉn ch−a th«i. H− Tróc nghÜ thÇm: - Ph−¬ng tr−îng chïa ThiÕu L©m m×nh oai danh lµ thÕ, nh−ng so víi §ång Mç th× bµ ta cßn h¸ch dÞch gÊp m−êi. §ång Mç nãi: - C¸c ng−¬i b¨n kho¨n lo l¾ng sao l¹i kh«ng xuèng nói t×m ta? Mô giµ ®¸p: - D¹ d¹! Bän thuéc h¹ cïng nhau th−¬ng nghÞ, lËp tøc xuèng nói ®i c¸c ng¶ ®Ó th¸m thÝnh tin gi¸o chñ. Thuéc h¹ thuéc bé HiÖu Thiªn ®i vÒ ph−¬ng §«ng ®Ó nghinh tiÕp ®¹i gi¸. cßn ngoµi ra bé D−¬ng Thiªn ®i vÒ phÝa §«ng Nam, bé XÝch Thiªn ®i vÒ phÝa chÝnh Nam, bé Chu Thiªn ®i vÒ phÝa T©y Nam, bé Thµnh Thiªn ®i vÒ phÝa chÝnh T©y, Bé U Thiªn ®i vÒ phÝa T©y B¾c, bé Loan Thiªn ®i vÒ phÝa §«ng B¾c, bé Qu©n Thiªn ë l¹i canh gi÷ b¶n cung. Thuéc h¹ bÊt tµi nªn theo hÇu chËm trÔ thËt lµ ®¸ng chÕt, ®¸ng chÕt. Nãi xong l¹i dËp ®Çu lia lÞa. §ång Mç nãi: - C¸c ng−¬i tªn nµo ¸o xiªm còng r¸ch r−íi. Ch¾c lµ bèn th¸ng trêi qua trªn ®−êng ®· gÆp nhiÒu nçi gian khæ. Mô giµ thÊy trong lêi §ång Mç cã ý ban khen c«ng lao cho bän m×nh th× nÐt mÆt lé vÎ vui mõng ®¸p: - NÕu ®−îc v× gi¸o chñ mµ hÕt søc tr©u ngùa th× dï ph¶i nh¶y vµo ®èng löa, bän thuéc h¹ còng ch¼ng d¸m tõ nan. Chót c«ng lao nhá män nµy chØ lµ bæn phËn cña bän thuéc h¹ mµ th«i. §ång Mç nãi: - Ta luyÖn c«ng ch−a xong th× thèt nhiªn gÆp c−êng ®Þch b¾t ®i, sau bÞ con tiÖn nh©n kia chÆt côt mét ch©n, suýt n÷a cßn bÞ mÊt m¹ng. May ®−îc s− ®iÖt ta lµ H− Tróc cøu tho¸t. Cuéc gian nan hiÓm trë nµy kh«ng thÓ nãi mÊy lêi mµ hÕt. Bän phô n÷ ¸o xanh véi quay l¹i khÊu ®Çu l¹y t¹ H− Tróc, nãi: - ¥n ®øc trêi biÓn cña tiªn sinh, bän tiÖn thiÕp dï tan x−¬ng n¸t thÞt còng ch−a thÓ b¸o ®Òn trong mu«n mét. H− Tróc thÊy ®ét nhiªn cã bao nhiªu ®µn bµ con g¸i dËp ®Çu l¹y m×nh th× ch©n tay luèng cuèng véi nãi: - T¹i h¹ kh«ng d¸m! T¹i h¹ kh«ng d¸m! Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Råi véi vµng quú xuèng thi lÔ. §ång Mç qu¸t lªn: - H− Tróc ®øng dËy! Bän chóng ®Òu lµ n« tú cña ta. Sao ng−¬i l¹i lµm vËy ®Ó mÊt c¶ phÈm gi¸? H− Tróc cßn nãi mÊy c©u "kh«ng d¸m" n÷a råi míi ®øng dËy. §ång Mç rót chiÕc nhÉn s¾t ë ngãn tay ra qu¨ng l¹i cho H− Tróc, H− Tróc ®−a hai tay ra ®ãn lÊy. §ång Mç nãi: - Ng−¬i lµ ch−ëng m«n ph¸i Tiªu Dao. Ta ®· ®em m«n tuyÖt häc vÒ "Sinh tö phï", "Thiªn S¬n chiÕt mai thñ", "Thiªn S¬n lôc d−¬ng ch−ëng" truyÒn thô cho ng−¬i. KÓ tõ h«m nay, ng−¬i lµ chñ nh©n cung Linh Thøu nói Phiªu DiÔu. Bän n« tú chÝn bé trong Linh Thøu cung ®Òu thuéc d−íi tay ng−¬i cÇm quyÒn sinh s¸t. Ng−¬i muèn ®Ó ai sèng hoÆc muèn giÕt ai còng tuú ë ng−¬i. H− Tróc c¶ kinh hái: - S− b¸! ViÖc nµy kh«ng thÓ ®−îc ®©u. §ång Mç tøc giËn hái: - Sao l¹i kh«ng ®−îc? Bän n« tú chÝn bé nµy phôc vô bÊt lùc, kh«ng nghinh gi¸ kÞp, ®Ó cho ta ph¶i chuèc th¶m chui vµo tói v¶i l¹i bÞ bän hæ quÇn, cÈu ®¶ng ¤ l·o ®¹i ng−îc ®·i khinh nhên. Råi sau cïng còng kh«ng qua khái tai n¹n côt ch©n, mÊt m¹ng... QuÇn n÷ toµn th©n run lªn bÇn bËt, n¨n nØ: - Bän n« tú téi thËt ®¸ng chÕt. Xin gi¸o chñ më l−îng h¶i hµ réng dung cho. §ång Mç nh×n H− Tróc nãi: - §¸m n« tú bé HiÖu Thiªn nµy ®· t×m ®−îc ®Õn ta, cã thÓ gi¶m téi cho chóng mét chót. Cßn bän n« tú t¸m bé kia ®Òu ph¶i chÆt ch©n tay vµ do ng−¬i xö trÝ. Bän ®µn bµ con g¸i khÊu ®Çu nãi: - §a t¹ gi¸o chñ! §ång Mç qu¸t hái: - Sao bän mi kh«ng l¹y t¹ t©n gi¸o chñ? Bän ®µn bµ l¹i quay sang khÊu ®Çu b¸i t¹ H− Tróc. H− Tróc xua tay lia lÞa nãi: - Th«i ®i, th«i ®i! Ta lµm chñ nh©n c¸c vÞ thÕ nµo ®−îc? §ång Mç nãi: - Dï tÝnh mÖnh ta chØ cßn sèng trong kho¶nh kh¾c, nh−ng ®−îc tËn m¾t thÊy con tiÖn nh©n chÕt tr−íc, l¹i t×m ®−îc truyÒn nh©n ®Ó truyÒn thô nh÷ng ®Òu së häc trong ®êi m×nh, th× dï chÕt còng nh¾m m¾t. Ng−¬i kh«ng chÞu −ng thuËn −? Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung H− Tróc Êp óng ®¸p: - C¸i ®ã... v·n bèi kh«ng lµm ®−îc. §ång Mç c−êi ha h¶ hái: - VÞ c« n−¬ng mµ ng−¬i ®· gÆp trong méng, ng−¬i cßn muèn gÆp nµng n÷a kh«ng? Ng−¬i cã chÞu nhËn lêi ta lµm chñ nh©n cung Linh Thøu kh«ng? H− Tróc võa nghe §ång Mç ®Ò cËp ®Õn c« n−¬ng trong méng th× toµn th©n run b¾n lªn, nÐt mÆt ®á bõng gËt ®Çu mÊy c¸i. §ång Mç c−êi nãi: - Hay l¾m! Hay l¾m! Ng−¬i lÊy bøc ho¹ ®å ra ®Ó ta xÐ ®i th× ta kh«ng cßn lo g× n÷a, vµ ta cã thÓ trá ®−êng cho ng−¬i t×m vÞ c« n−¬ng trong méng. H− Tróc nghÜ r»ng Lý Thu Thuû chÕt råi ®Ó bøc ho¹ ®å còng kh«ng cßn dïng ®−îc g× n÷a. §ång Mç ®· muèn xÐ ra cho h¶ giËn th× ®Ó tuú ý bµ ta muèn lµm sao th× lµm. H− Tróc nghÜ vËy liÒn lÊy bøc ho¹ ®å ra cho §ång Mç. §ång Mç gi¬ tay ra ®ãn lÊy, gi¬ lªn ¸nh mÆt trêi coi, råi bÊt gi¸c "å" lªn mét tiÕng. NÐt mÆt lé vÎ võa kinh h·i, võa vui mõng. Bµ xem kü l¹i lÇn n÷a råi ®ét nhiªn bËt lªn trµng c−êi ha h¶, lín tiÕng reo: - Kh«ng ph¶i h¾n, kh«ng ph¶i h¾n! Ha ha! Trong tiÕng c−êi ®«i hµng n−íc m¾t ch¶y xuèng nh− m−a råi rò ®Çu ra kh«ng nãi g× n÷a. H− Tróc c¶ kinh gi¬ tay ra ®ì lÊy §ång Mç th× thÊy g©n cèt trong toµn th©n bµ mÒm nh− b«ng co róm l¹i thµnh mét ®èng. §ång Mç chÕt råi. Bän n« tú bé HiÖu Thiªn cung Linh Thøu v©y quanh l¹i khãc rÇm lªn nghe rÊt th−¬ng t©m. Nguyªn bän ®µn bµ con g¸i nµy l©m vµo c¶nh cùc kú gian nguy ®· gÆp ®−îc §ång Mç ra tay cøu vít, nªn bµ ngù trÞ bän hä rÊt nghiªm kh¾c mµ hä ®Òu c¶m kÝch ¬n ®øc cña bµ kh«ng o¸n hËn. H− Tróc còng nghÜ ®Õn m×nh cïng ë víi §ång Mç bèn th¸ng trêi kh«ng dêi nöa b−íc l¹i ®−îc bµ truyÒn thô vâ c«ng. B©y giê thÊy bµ ta chÕt, y kh«ng khái ®au lßng phôc xuèng khãc rèng lªn. BÊt th×nh l×nh nghe thÊy phÝa sau cã tiÕng the thÐ nãi: - Ha ha! Tû tû ¬i! Rót côc tû tû l¹i chÕt tr−íc tiÓu muéi. VËy th× tû tû th¾ng hay lµ tiÓu muéi th¾ng? H− Tróc nghe thanh ©m Lý Thu Thuû th× giËt m×nh kinh h·i, tù hái: - Sao ng−êi chÕt råi mµ cßn sèng l¹i ®−îc? Y ®øng ph¾t dËy xoay ng−êi nh×n l¹i th× thÊy Lý Thu Thuû ®· ngåi lªn tùa l−ng vµo gèc c©y nãi: - HiÒn ®iÖt! Ng−¬i ®−a bøc ¶nh cho ta coi! T¹i sao s− tû ta võa khãc võa c−êi råi quy tiªn? Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung H− Tróc sÏ gì bµn tay §ång Mç lÊy tÊm h×nh ra. Y võa tr«ng th× bøc ho¹ nµy vÉn lµ ng−êi mü n÷ cung trang, diÖn m¹o gièng V−¬ng Ngäc YÕn nh− ®óc. Cã ®iÒu bøc ho¹ sau khi bÞ thÊm −ít ®em ra ph¬i kh«, nÐt bót chã nhiÒu chç lê mê. H− Tróc cÇm bøc ho¹ l¹i ®−a cho Lý Thu Thuû. Lý Thu Thuû ®ãn lÊy bøc ho¹ xem råi l¹i c−êi l¹t nãi: - Gi¸o chñ c¸c ng−¬i cïng ta liÒu m¹ng víi nhau trong mÊy m−¬i ngµy mµ cßn kh«ng ®Þch næi ta. C¸c ng−¬i chØ nh− ¸nh löa ®om ®ãm mµ d¸m tranh cïng ¸nh mÆt tr¨ng mÆt trêi ch¾c? H− Tróc quay ®Çu nh×n l¹i th× thÊy bän phô n÷ ¸o xanh chèng kiÕm, s¾c mÆt ng−êi nµo còng ®Çy vÎ bi phÉn ®ang l¨m le muèn x«ng vµo giÕt Lý Thu Thuû b¸o thï cho §ång Mç. ChØ v× ch−a ®−îc hiÖu lÖnh cña t©n chñ nh©n nªn kh«ng d¸m ®éng thñ. H− Tróc Êp óng: - S− thóc... Lý Thu Thuû nãi: - Vâ c«ng s− b¸ ng−¬i tuy rÊt cao th©m nh−ng cßn lóc s¬ hë. Cøu binh cña y ®· ®Õn, dÜ nhiªn lµ ta kh«ng kh¸ng cù næi nªn ta gi¶ chÕt. Ha ha! Rót côc y ph¶i chÕt tr−íc ta. G©n cèt trong toµn th©n y ®· g·y nhõ. C«ng lùc y bÞ tiªu tan. C¸i chÕt nh− vËy th× kh«ng cßn ph¶i gi¶ tr¸ n÷a. H− Tróc nãi: - Lóc cßn ë trong nhµ hÇm n−íc ®¸ chiÕn ®Êu kÞch liÖt, s− b¸ ®· tr¸ tö vµ lõa ®−îc s− thóc mét phen. ThÕ th× c¶ s− b¸ lÉn s− thóc kÎ t¸m l¹ng ng−êi nöa c©n ch¼ng ai chÞu kÐm ai. Lý Thu Thuû thë dµi nãi: - Trong th©m t©m ng−¬i vÉn cßn cã chót thiªn vÒ s− b¸. Mô võa nãi võa më bøc ho¹ ra coi, råi thÇn s¾c ®ét nhiªn biÕn ®æi! Hai tay run bÇn bËt. C¶ bøc ho¹ còng rung lªn. Mô khÏ nãi: - §óng lµ h¾n, ®óng lµ h¾n. Ha ha! Ha ha! Tuy mô næi lªn trµng c−êi, nh−ng trong tiÕng c−êi chøa ®Çy nçi ®au khæ bi th−¬ng. H− Tróc kh«ng khái th−¬ng t©m hái: - S− thóc! S− thóc lµm sao vËy? Y lÈm bÈm: - Mét bµ b¶o "kh«ng ph¶i h¾n" råi l¹i mét bµ b¶o "chÝnh h¾n", kh«ng hiÓu ng−êi trong bøc h×nh lµ ai? Lý Thu Thuû chó ý nh×n mü nh©n trong bøc ho¹ håi l©u råi nãi: - Ng−¬i coi ®©y! Ng−êi nµy m¸ lóm ®ång tiÒn. Con m¾t bªn ph¶i cã nèt ruåi ®en, cã ®óng thÕ kh«ng? Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung H− Tróc nh×n l¹i mü nh©n trong bøc ho¹ råi gËt ®Çu ®¸p: - §óng! Lý Thu Thuû buån rÇu ®¸p: - H¾n lµ em g¸i ta. H− Tróc l¹i cµng lÊy lµm kú hái: - Y lµ em g¸i s− thóc −? Lý Thu Thuû ®¸p: - Dung m¹o em g¸i gièng ta nh− ®óc. Nh−ng h¾n m¸ lóm ®ång tiÒn vµ c¹nh mÆt bªn ph¶i cã nèt ruåi ®en, cßn ta ®©y kh«ng cã. H− Tróc "ña" lªn mét tiÕng. Lý Thu Thuû l¹i nãi: - S− tû b¶o ta lµ s− ca ho¹ ch©n dung y, sím tèi ch¼ng nì rêi tay. Ta kh«ng tin. Nh−ng... ta kh«ng ngê l¹i lµ ch©n dung tiÓu muéi ta. HiÒn ®iÖt... bøc ho¹ nµy ë ®©u ra? H− Tróc liÒn ®em vô V« Nhai Tö lóc l©m chung trao l¹i bøc ho¹ cho m×nh vµ dÆn ®Õn nói Thiªn S¬n t×m ng−êi truyÒn thô vâ nghÖ, c¶ t×nh h×nh lóc §ång Mç nh×n thÊy bøc ho¹ råi næi c¬n tøc giËn H− Tróc còng nhÊt nhÊt thuËt l¹i hÕt. Lý Thu Thuû thë dµi nãi: - Lóc ®Çu s− tû nh×n thÊy ng−êi trong bøc ho¹ nµy liÒn ngì lµ ta. Mét lµ v× t−íng m¹o ta rÊt gièng, hai lµ s− ca vÉn quý ta h¬n! Huèng chi, håi s− tû cïng ta t−¬ng tranh th× em g¸i ta míi m−êi l¨m tuæi. H¾n l¹i kh«ng hiÓu vâ c«ng, nªn s− tû ta kh«ng khi nµo ngê lµ h¾n. Lóc nãng n¶y y ch−a kÞp ®Ó ý nh×n nhËn ®Õn ng−êi trong bøc ho¹ m¸ lóm ®ång tiÒn vµ cã mét nèt ruåi c¹nh mÆt. ¤i! TiÓu muéi ¬i! Ng−¬i thËt lµ tèt ph−íc! Ng−¬i thËt lµ tèt ph−íc! Lý Thu Thuû nãi lu«n hai c©u: "Ng−¬i thËt lµ tèt ph−íc" råi kh«ng khái s÷ng sê, tu«n ®«i dßng luþ. H− Tróc bông b¶o d¹: - TÐ ra s− b¸ cïng s− thóc ®Òu ®èi víi s− phô m×nh cã mèi th©m t×nh mµ trong t©m thÇn ng−êi l¹i ®Ó ý ®Õn kÎ kh¸c. Kh«ng hiÓu bµ em s− thóc cßn sèng hay chÕt råi? S− thóc võa nãi y hoµn toµn kh«ng biÕt vâ c«ng mµ sao s− phô l¹i b¶o m×nh ®em bøc ho¹ ®å nµy ®i t×m thÇy häc nghÖ? Bçng nghe Lý Thu Thuû thÐt lªn: - S− tû ¬i! ChÞ em ta ®Òu lµ nh÷ng kÎ ®¸ng th−¬ng, vµ ®Òu bÞ con ng−êi v« l−¬ng t©m ®ã lõa g¹t! Ha ha! Ha ha! Lý Thu Thuû c−êi lín ba tiÕng råi ng· ngöa vÒ ®»ng sau t¾t h¬i. H− Tróc cói nh×n xuèng xem th× thÊy mòi vµ miÖng Lý Thu Thuû øa m¸u ra råi ngõng thë mµ chÕt. H− Tróc ch¾c h¼n lÇn nµy mô kh«ng chÕt gi¶ n÷a. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung H− Tróc nh×n hai x¸c chÕt kh«ng biÕt lµm thÕ nµo. Mô giµ cÇm ®Çu bé HiÖu Thiªn nãi: - Th−a chñ nh©n, chóng ta cã cÇn ®−a di thÓ gi¸o chñ vÒ cung Linh Thøu ®Ó lµm lÔ an t¸ng cho long träng kh«ng? Xin chñ nh©n chØ thÞ cho. H− Tróc ®¸p: - Nh− thÕ lµ ph¶i. H− Tróc trá thi thÓ Lý Thu Thuû nãi: - Cßn vÞ nµy... còng lµ s− muéi cña gi¸o chñ c¸c ng−¬i! Tuy cã thï h»n víi gi¸o chñ håi sinh thêi. Nh−ng... chÕt råi th× oan cõu còng cëi më. Theo ý ta th× nªn chuyÓn vËn c¶ vÒ ®Ó an t¸ng, c¸c ng−¬i nghÜ sao? Mô giµ khom l−ng ®¸p: - Xin kÝnh cÈn tu©n lêi chØ gi¸o. H− Tróc c¶m thÊy trong lßng ®−îc h¶ hª. Y chØ sî bän ®µn bµ ¸o xanh nµy thï h»n Lý Thu Thuû, ch¼ng nh÷ng kh«ng chÞu ®em thi hµi mô vÒ an t¸ng, mµ cã khi cßn muèn ®Ëp tan x¸c cho h¶ giËn. Y kh«ng ngê hä v©ng theo mét c¸ch ngoan ngo·n, kh«ng nöa lêi ph¶n ®èi. Y cã biÕt ®©u r»ng bän ®µn bµ d−íi tr−íng §ång Mç kÝnh sî chñ nh©n phi th−êng, tuyÖt kh«ng bao giê d¸m tr¸i ý. B©y giê H− Tróc lµ t©n chñ nh©n bän chóng, dÜ nhiªn mÖnh lÖnh ®· ban ra cßn ai d¸m kh¸ng cù. Mô giµ chØ huy bän phô n÷ dïng ch¨n chiªn gãi hai x¸c chÕt ®Ó lªn l−ng l¹c ®µ råi kÝnh cÈn mêi H− Tróc c−ìi l¹c ®µ ®i tr−íc. H− Tróc khiªm tèn mÊy lêi vµ nghÜ bông: - ViÖc ®· x¶y ra thÕ nµy. §»ng nµo m×nh còng ph¶i ®−îc chÝnh m¾t tr«ng thÊy sù ch«n cÊt di thÓ hai vÞ §ång, Lý råi míi trë vÒ chïa ThiÕu L©m chÞu téi. C¶ hai tr−êng hîp ®Òu ph¶i tu©n theo m¹ng lÖnh cña ph−¬ng tr−îng cña s− phô, b©y giê suy nghÜ còng v« Ých. H− Tróc l¹i hái ®Õn c¸ch x−ng h« víi mô giµ th× mô ®¸p: - Phu qu©n n« tú hä D−, nªn gi¸o chñ tr−íc kªu b»ng "TiÓu D−". VËy chñ nh©n tuú tiÖn gäi thÕ nµo còng ®−îc. H− Tróc nghÜ §ång Mç ngoµi chÝn m−¬i tuæi th× bµ gäi mô nµy b»ng "TiÓu D−" còng ®−îc. Cßn m×nh gäi thÕ kh«ng tiÖn liÒn nãi: - D− bµ bµ! §¹o hiÖu t¹i h¹ lµ H− Tróc Tö. VËy chóng ta cø x−ng h« ngang hµng lµ ph¶i. NÕu cø mét ®iÒu chñ nh©n, hai ®iÒu chñ nh©n ch¼ng ho¸ ra lµm cho t¹i h¹ ph¶i tæn thä hay sao? D− bµ bµ l¹y phôc xuèng ®Êt n−íc m¾t ®Çm ®×a nãi: - Chñ nh©n réng ¬n cho! Chñ nh©n muèn giÕt muèn ®¸nh thÕ nµo, phËn n« tú còng xin chÞu. N« tú khÈn cÇu chñ nh©n ®õng ®uæi ra khái cung Linh Thøu. H− Tróc giËt m×nh hái: - D− bµ bµ dËy ®i th«i! Sao l¹i nãi vËy? Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Råi véi d−a tay ra ®ì mô dËy, bän phô n÷ kia thÊy thÕ liÒn quú c¶ xuèng l¹y lôc khÈn cÇu: - Xin chñ nh©n më l−îng h¶i hµ bao dung cho! Nguyªn §ång Mç tr−íc kia lóc nµo tøc giËn qu¸ th× trë ng−îc giäng nãi l¹i, nh−ng khi bµ ta ¨n nãi rÊt lÞch sù th× bän chóng sÏ bÞ th¶m ho¹ khæ së hÕt chç nãi. Sì dÜ bän ¤ l·o ®¹i cïng c¸c ®éng chóa, ®¶o chóa nÕu ®−îc §ång Mç ph¸i ng−êi ®Õn nhôc m¹ ®¸nh ®Ëp th× më yÕn tiÖc ¨n mõng v× hä kh«ng ph¶i lo mèi ho¹ to lín h¬n. B©y giê bän n« tú thÊy H− Tróc khiªm cung gi÷ lÔ víi D− bµ th× bän chóng còng t−ëng lµ s¾p cã träng h×nh, nªn quú c¶ xuèng n¨n nØ. H− Tróc hái râ nguyªn do råi kiÕm lêi an ñi, nh−ng bän chóng vÉn n¬m níp lo sî. H− Tróc ngåi trªn l−ng l¹c ®µ råi b¶o bän chóng còng c−ìi l¹c ®µ mµ ®i, nh−ng chóng nhÊt ®Þnh kh«ng d¸m, chØ d¾t l¹c ®µ ®i theo. H− Tróc nãi: - Chóng ta cÇn vÒ nhanh ®Õn cung Linh Thøu, nÕu kh«ng th× thêi tiÕt nãng n¶y, sî di thÓ gi¸o chñ ®i ®−êng cã biÕn. BÊy giê bän ®µn bµ míi kh«ng d¸m tr¸i lÖnh, ngåi trªn l−ng l¹c ®µ nh−ng vÉn theo ë phÝa sau c¸ch xa xa. H− Tróc muèn hái vÒ t×nh h×nh trong cung Linh Thøu nh−ng e r»ng kh«ng tiÖn hái l¹i th«i. §oµn ng−êi theo ®−êng t¾t nh»m h−íng T©y mµ ®i. §i ®−îc hai ngµy th× gÆp ng−êi ®−a tin cña bé D−¬ng Thiªn. D− bµ còng phãng tÝn hiÖu lªn. G· ®−a tin liÒn quay vÒ b¸o c¸o. Ch¼ng mÊy chèc bän ®µn bµ con g¸i bé D−¬ng Thiªn c−ìi l¹c ®µ ch¹y nh− bay tíi n¬i. Toµn thÓ bän nµy, ®Òu mÆc ¸o tÝa. Chóng sôp l¹y tr−íc thi thÓ §ång Mç vµ ra m¾t t©n chñ nh©n. Thñ l·nh bän D−¬ng Thiªn hä Th¹ch míi ngoµi ba m−¬i tuæi. H− Tróc gäi y b»ng Th¹ch tÈu. Nh−ng y sî bän kia ®em lßng ngê vùc cè ý gi¶ t¹o ®Ó ®i ®Õn mét cuéc trõng ph¹t khñng khiÕp nªn trong lêi nãi kh«ng d¸m thÊt lÔ, mµ chØ an ñi vµi c©u l¹t lÏo, uý l¹o bän chóng däc ®−êng vÊt v¶. Bé h¹ bé D−¬ng Thiªn c¶ mõng l¹y t¹. §oµn ng−êi mÊy ngµy liÒn ®i vÒ h−íng T©y. Bé HiÖu Thiªn vµ bé D−¬ng Thiªn ph¸i ng−êi ®i liªn l¹c víi n¨m bé XÝch Thiªn, Chu Thiªn, HuyÒn Thiªn, U Thiªn, Thµnh Thiªn ®Ó triÖu tËp ®Õn cho ®«ng ®ñ. ChØ cã bé Loan Thiªn lµ ®i vÒ phÝa cùc T©y rÊt xa x«i t×m §ång Mç nªn ch−a ®−îc tin. Nguyªn cung Linh Thøu kh«ng cã mét ng−êi ®µn «ng nµo. H− Tróc mét m×nh ë víi mÊy tr¨m phô n÷ ®Ñp nªn y rÊt bÏn lÏn, may lµ quÇn n÷ ®èi xö víi y cùc kú cung kÝnh. NÕu H− Tróc kh«ng cÊt lêi hái th× ch¼ng ai d¸m lªn tiÕng, thµnh ra H− Tróc còng ®ì ®−îc nhiÒu ®iÒu phiÒn phøc. Mét h«m ®oµn ng−êi ®ang ®i th× mét phô n÷ ¸o ®en c−ìi l¹c ®µ nh− bay ch¹y tíi. ThÞ lµ mét tªn th¸m tö trong bé HuyÒn Thiªn ®i tr−íc th¨m ®−êng. ThÞ cÇm c©y cê ®en phÊt lo¹n lªn ®Ó biÓu thÞ phÝa tr−íc lµ cã biÕn cè. Th¸m tö bé HuyÒn Thiªn lËp tøc phi b¸o víi thñ lÜnh b¶n bé. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Thñ l·nh bé HuyÒn Thiªn lµ mét vÞ c« n−¬ng chõng hai m−¬i tuæi, tªn lµ Phï MÉn Nghi ®−îc tin b¸o c¸o, hÊp tÊp nh¶y xuèng l¹c ®µ ch¹y bé ®Õn tr−íc mÆt H− Tróc bÈm: - Th−a chñ nh©n! Th¸m tö cña n« tú b¸o c¸o bän n« tµi ba m−¬i s¸u ®éng, b¶y m−¬i hai ®¶o ®Òu lµ thuéc h¹ cña b¶n cung, nh©n lóc gi¸o chñ bÞ n¹n, d¸m c¶ gan næi lªn lµm ph¶n, ®ang tiÕn ®¸nh nói Phiªu DiÔu. Bé Qu©n Thiªn hiÖn phßng thñ nghiªm mËt c¸c nÎo ®−êng lªn nói. Bän yªu ma kia kh«ng lµm g× ®−îc. Nh−ng mét ng−êi chÞ em do bé Qu©n Tiªn ph¸i xuèng nói ®Ó ®i cÇu cøu ®· bÞ chóng giÕt chÕt. C¸c ®éng chóa, ®¶o chóa lµm viÖc t¹o ph¶n, H− Tróc ®· biÕt råi. Nh−ng y t−ëng bän kia kh«ng biÕt ®−îc §ång Mç, mµ BÊt B×nh ®¹o nh©n l¹i mÊt m¹ng vÒ tay m×nh cßn ¤ l·o ®¹i bÞ träng th−¬ng ch−a biÕt thÕ nµo, y yªn chÝ bän hä thÊy khã kh¨n mµ ph¶i gi¶i t¸n rót lui råi. Kh«ng ngê viÖc x¶y ra tõ bèn th¸ng tr−íc ®©y, mµ ®Õn b©y giê hä vÉn tô tËp ®Ó lªn ®¸nh nói Phiªu DiÔu. H− Tróc sinh tr−ëng ë chïa ThiÕu L©m, kh«ng b−íc ch©n ra khái cöa, nªn kh«ng hiÓu g× nh©n t×nh thÕ th¸i. B©y giê gÆp viÖc nµy, kh«ng biÕt ph¶i ®èi phã ra sao. H− Tróc trÇm ng©m mét lóc råi Êp óng: - ViÖc nµy... viÖc nµy... L¹i nghe thÊy tiÕng vã ngùa dån dËp, hai ng−êi kþ m· n÷a ®Õn. Ng−êi ®i tr−íc lµ ®Ö tö bé HuyÒn Thiªn, ng−êi ®i sau lµ mét phô n÷ mÆc ¸o vµng n»m phôc trªn l−ng ngùa, m×nh ®Çy nh÷ng m¸u, tay tr¸i bÞ chÆt côt. Phï MÉn Nghi vÎ mÆt bi phÉn nãi: - Th−a chñ nh©n! §©y lµ Tr×nh tû tû, phã thñ l·nh bé Qu©n Thiªn. Thuéc h¹ e r»ng y khã sèng ®−îc. ThiÕu n÷ hä Tr×nh ®· ngÊt xØu råi. Bän con g¸i liÒn xóm l¹i t×m c¸ch cÇm m¸u cho chÞ, thÊy h¬i thë chØ cßn thoi thãp, d−êng nh− s¾p chÕt ®Õn n¬i. H− Tróc coi th−¬ng thÕ th× råi nhí tíi phÐp trÞ th−¬ng mµ Th«ng BiÖn tiªn sinh T« Tinh Hµ ®· truyÒn dËy cho. Y giôc l¹c ®µ ®Õn gÇn, d¬ ngãn tay gi÷a bªn tr¸i ra bóng mÊy c¸i ®Ó phong to¶ nh÷ng ®−êng huyÖt ®¹o gÇn chç c¸nh tay bÞ chÆt ®øt. LËp tøc m¸u ng−ng l¹i kh«ng ch¶y ra n÷a. H− Tróc bóng mét c¸i thø s¸u lµ chiªu "Tinh hoµn khiªu trÞch" cña §ång Mç d¹y cho. Mét luång B¾c Minh ch©n khÝ thóc vµo trong huyÖt "Trung Phñ" trªn c¸nh tay cña thiÕu n÷ ®ang bÞ th−¬ng. ThÞ bçng la lªn mét tiÕng "ói chao" råi tØnh l¹i nãi: - C¸c vÞ tû muéi! Mau mau lªn nói Phiªu DiÔu tiÕp øng! Chóng t«i kh«ng chèng cù næi n÷a råi. H− Tróc thi triÓn phÐp c¸ch kh«ng ®iÓm chØ, kh«ng ph¶i lµ cã ý muèn ph« tr−¬ng thÇn kü mµ v× ng−êi bÞ th−¬ng lµ mét thiÕu n÷ ®−¬ng xu©n. Dï y hiÖn giê kh«ng ph¶i lµ hoµ th−îng n÷a, song ®Ö tö nhµ PhËt ph¶i l¸nh xa phô n÷ ®· thµnh thãi quen, y kh«ng tiÖn thß tay vµo th©n thÓ thiÕu n÷. Kh«ng ngê y bóng tay mÊy c¸i mµ l¹i hiÖu nghiÖm nh− thÇn! Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Ta nªn biÕt r»ng hiÖn giê H− Tróc trong ng−êi cã mét néi lùc v« biªn do V« Nhai Tö, Thiªn S¬n §ång Mç vµ Lý Thu Thuû lµ ba tay ®¹i danh truyÒn vµo. Ngoµi c«ng lùc hïng hËu, y cßn thªm c¶ nh÷ng m«n tuyÖt kü cña ng−êi. Dï mét ng−êi trong bän §ång Mç cã ai sèng sãt th× néi lùc vµ vâ c«ng cßn thua y xa. Bän ®µn bµ con g¸i c¸c bé tu©n theo di mÖnh cña §ång Mç thê H− Tróc lµm t©n chñ nh©n, thÊy y tuæi h·y cßn non, c¸ch nãi n¨ng cïng hµnh ®éng cã chç ngèc nghÕch, khê kh¹o, nªn vÉn ch−a thµnh t©m kÝnh phôc. Huèng chi cã bao nhiªu ®µn bµ con g¸i ë cung Linh Thøu toµn bÞ bän ®µn «ng quÊy rèi vµ g©y nªn th¶m ho¹ ng−êi chÕt nhµ tan. §ång Mç l¹i rÌn luyÖn hun ®óc cho hä thµnh nh÷ng tÊm lßng c−¬ng quyÕt thï hËn ®µn «ng nh− r¾n ®éc, thó d÷. Lóc nµy thÊy H− Tróc ra tay theo c«ng phu cña cung Linh Thøu vµ c«ng lùc thuÇn thôc ®Õn tét ®é, bän thuéc h¹ giËt m×nh kinh h·i, song v« cïng sung s−íng næi lªn nh÷ng tiÕng hoan h« rÇm trêi, ch¼ng ai b¶o ai chóng phôc l¹y xuèng ®Êt kÝnh cÈn coi H− Tróc nh− mét vÞ thiªn thÇn. H− Tróc thÊt kinh hái: - C¸c ng−¬i lµm g× thÕ? Mau mau dËy ®i! Lóc n·y ®· cã ng−êi b¸o cho thiÕu n÷ hä Tr×nh hay viÖc gi¸o chñ quy tiªn vµ vÞ thanh niªn nµy lµ ©n nh©n mµ l¹i lµ truyÒn nh©n cña gi¸o chñ hiÖn giê lµm t©n chñ nh©n b¶n cung. ThiÕu n÷ hä Tr×nh tªn gäi Tr×nh Thanh S−¬ng g¾ng g−îng xuèng ngùa quú xuèng ®Êt lµm lÔ ra m¾t nãi: - §a t¹ ®¹i ®øc cña chñ nh©n ®· cøu m¹ng cho. Xin... chñ nh©n ®Õn cøu ngay bän chÞ em trªn nói. Hä ®· cè søc chèng cù trong bèn th¸ng, nh−ng Ýt ng−êi kh«ng ®Þch l¹i sè ®«ng, ®ang l©m vµo t×nh tr¹ng cùc kú nguy hiÓm. Døt lêi nµng phñ phôc xuèng ®Êt kh«ng ngöng ®Çu lªn n÷a. H− Tróc véi nãi: - Cã chuyÖn g× cø nãi mau ®i! BÊt tÊt ph¶i ®a lÔ! Th¹ch tÈu, ng−¬i ®ì y dËy ®i! D− bµ bµ! B©y giê mô tÝnh thÕ nµo ®©y? D− bµ bµ ®· ®i víi t©n chñ nh©n t¸m chÝn ngµy, tuy b©y giê míi ®−îc nh×n thÊy tµi nghÖ cña y, nh−ng ®· biÕt tÝnh y thùc thµ kh«ng hiÓu viÖc ®êi liÒn ®¸p: - KÝnh bÈm chñ nh©n! Tõ ®©y ®Õn nói Phiªu DiÔu ®−êng cßn xa ph¶i ®i ®Õn hai ngµy n÷a míi tíi. Hay h¬n hÕt lµ xin chñ nh©n ban lÖnh cho n« tú dÉn b¶n bé thuéc h¹ lËp tøc ch¹y vÒ cøu cÊp. Råi chñ nh©n thèng lÜnh c¶ ®oµn ®Õn sau. §¹i gi¸ chñ nh©n mµ vÒ ®Õn n¬i th× bän ma tµ kia nhÊt ®Þnh ph¶i tan tµnh kh«ng cã g× ®¸ng lo ng¹i. H− Tróc gËt ®Çu, nh−ng råi nghÜ l¹i cã ®iÒu g× kh«ng æn, nªn dïng d»ng ch−a quyÕt ®Þnh. D− bµ quay l¹i nh×n Phï MÉn Nghi nãi: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Phï muéi muéi! Chñ nh©n võa míi kÕ vÞ. Muèn trÊn ¸p bän yªu ma mµ ph¸p y tùa hå ch−a ®ñ vÎ uy nghi. Muéi muéi lµ "Ch©m ThÇn" b¶n cung, ph¶i tøc tèc chÕ t¹o mét bé ph¸p y ®Ó chñ nh©n mÆc. Phï MÉn Nghi ®¸p: - ChÝnh ph¶i! TiÓu muéi còng nghÜ nh− vËy. H− Tróc söng sèt bông b¶o d¹: - B©y giê ®ang lóc nguy ngËp, sao hä cßn nghÜ ®Õn viÖc may quÇn ¸o? ThËt lµ kiÕn thøc cña bän ®µn bµ. Bän phô n÷ ®Òu ®−a m¾t nh×n H− Tróc ®Ó chê y ra lÖnh. H− Tróc cói ®Çu xuèng th× thÊy ¸o t¨ng bµo cña m×nh võa r¸ch n¸t võa bÈn thØu v× bèn th¸ng trêi kh«ng giÆt giò. ChÝnh m×nh còng ngöi thÊy mïi khª nång nÆc. ë gi÷a ®¸m phô n÷ xiªm y hoa lÖ, y bÊt gi¸c c¶m thÊy thÑn thïng. Huèng chi y ®· kh«ng ph¶i lµ hoµ th−îng n÷a mµ cßn mÆc ¸o t¨ng bµo th× kh«ng ph¶i lèi. Thùc ra, quÇn n÷ ®· thê H− Tróc lµm chñ nh©n, khi nµo cßn quan t©m ®Õn quÇn ¸o xÊu tèt. Chóng ch¨m chó nh×n y, kh«ng ph¶i lµ ®Ó nh×n bé quÇn ¸o bªn ngoµi. Nh−ng H− Tróc tù thÑn v× m×nh ¨n mÆc r¸ch r−íi d¬ bÈn, nªn vÎ mÆt ra chiÒu ng−îng nghÞu. D− bµ bµ chê mét lóc ch−a thÊy H− Tróc tr¶ lêi liÒn nh¾c l¹i: - Chñ nh©n! N« tú ®i tr−íc ®−îc ch¨ng? H− Tróc ®¸p: - Chóng ta ®i c¶ víi nhau mét ®oµn. ViÖc cøu ng−êi lµ gÊp. Cßn bé ¸o ta mÆc tuy lem luèc, nh−ng sau sÏ giÆt còng ®−îc, c¸i ®ã kh«ng quan hÖ l¾m. Døt lêi nhµ s− thóc l¹c ®µ ch¹y ®i. QuÇn n÷ ®Òu thóc lõa ngùa ch¹y rÊt gÊp. Nh÷ng con l¹c ®µ nµy rÊt dai søc mµ ch¹y còng rÊt nhanh. §oµn ng−êi ch¹y ®Õn mÊy dÆm ®−êng míi t×m ®−îc chç nghØ ng¬i ®Ó thæi c¬m. © HQD Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2