Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập thứ 59

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

69
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 59: Tiết Thần Y kể chuyện đồng môn Nguyên Thông Biện tiên sinh tức là Lung Ác lão nhân (ông già câm điếc) tai lão điếc lòi, miệng lão câm đặc, lão lấy danh hiệu là Thông Biện tiên sinh. Bọn đồ đệ trong môn phái lão đều bị lão chọc thủng lá nhỉ cho điếc, cắt đầu lưỡi cho câm... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập thứ 59

  1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung !"#$%&'$()%$%*+($,+($(-.#$/&0, 1*2,$345$,6&78$1#9:$;&5,6$%
  2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Chµng nÐ ®«ng l­ít t©y, l¸ch qua nh÷ng khe g­¬m ®ao chØ c¸ch nhau kh«ng ®Çy mét th­íc mµ lät vµo ®­îc. Bän qu©n Liªu vung binh khÝ ®©m tíi ch¼ng nh÷ng kh«ng khiÕn cho chµng bÞ th­¬ng mµ chóng ®øng s¸t nhau qu¸, thµnh ra binh khÝ l¹i ®©m vµo ng­êi m×nh. H­ Tróc ®­a hai tay ra n¾m lÊy tr­íc ngùc hay sau l­ng qu©n Liªu nÐm vµo trong trËn. Y võa liÖng ng­êi võa tiÕn vµo gÇn Gia LuËt Hång C¬. Hai tªn ®¹i t­íng tung ngùa x«ng ra, ®ång thêi gi¬ th­¬ng lªn ®©m vµo bông H­ Tróc. H­ Tróc nh¶y vät lªn, hai ch©n ®Æt vµo hai c©y th­¬ng cña hai t­íng Liªu. Hai t­íng qu¸t lªn mét tiÕng, rung ®éng chu«i th­¬ng toan lµm cho H­ Tróc tÐ xuèng. H­ Tróc nh©n lóc hai c©y th­¬ng rung ®éng, phi th©n nh¶y vät lªn kh«ng råi h¹ xuèng ®Ønh ®Çu Gia LuËt Hång C¬. Th©n ph¸p hai ng­êi mét nh­ c¸ léi n­íc, mét nh­ chim ­ng sµ xuèng, ®Õn bªn Gia LuËt Hång C¬. Gia LuËt Hång C¬ giËt m×nh phãng ®ao lªn kh«ng ®Ó chÐm ch©n H­ Tróc. H­ Tróc nhoµi ng­êi thß tay ra ®Ó n¾m lÊy sèng ®ao råi thõa thÕ chôp lÊy cæ tay mÆt Gia LuËt Hång C¬. Gi÷a lóc Êy §oµn Dù còng luån qua ®¸m ®«ng vµo n¾m ®­îc c¸nh tay tr¸i Gia LuËt Hång C¬. Hai ng­êi qu¸t lªn: - Ch¹y ®i! Råi kÐo tÊm th©n cao lín cña Gia LuËt Hång C¬ ra khái h«ng ngùa l«i ch¹y vÒ phÝa tr­íc. Qu©n t­íng Liªu quèc kinh h∙i la rÇm lªn nh­ng thÊy hoµng ®Õ ®∙ vµo tay ®Þch thñ ®Òu kh«ng d¸m lµm g× n÷a. MÊy tªn th©n binh liÒu m¹ng cøu chóa sÊn vµo, nh­ng l¹i bÞ H­ Tróc cïng §oµn Dù ®¸ tung ®i. Hai ng­êi b¾t ®­îc Liªu ®Õ råi, trong lßng c¶ mõng th× ®ét nhiªn thÊy Tiªu Phong nh¶y xæ l¹i. Hai ng­êi ®ång thanh la gäi: - §¹i ca! Ngê ®©u Tiªu Phong ®ét nhiªn phãng ch­ëng ®¸nh hai ng­êi. Hai ng­êi giËt m×nh kinh h∙i, thÊy ch­ëng lùc m∙nh liÖt cña Tiªu Phong x« tíi, ®µnh ph¶i gi¬ tay lªn ®ì. Bèn ch­ëng ch¹m nhau, k×nh phong rÝt lªn Çm Çm. Tiªu Phong x«ng l¹i thõa thÕ c­íp lÊy Gia LuËt Hång C¬. Lóc nµy bªn qu©n Liªu còng nh­ bªn quÇn hµo ®Òu Çm Çm ®æ tíi. Mét bªn ®Þnh c­íp hoµng ®Õ vÒ, mét bªn l¹i ®Þnh tiÕp øng cho bän Tiªu Phong, H­ Tróc vµ §oµn Dù. Ngê ®©u Tiªu Phong ®ét nhiªn l¹i ®èi ch­ëng víi H­ Tróc vµ §oµn Dù. Hai ng­êi cïng kh«ng hiÓu ®øng thén mÆt ra. Typed by KII http://come.to/kimdung
  3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Tiªu Phong lín tiÕng nãi: - Ai nÊy h∙y ®øng im! T¹i h¹ cã chuyÖn muèn nãi víi §¹i Liªu hoµng ®Õ! Qu©n Liªu cïng quÇn hµo lËp tøc dõng b­íc. Hai bªn ®Òu sî tù h¹i ng­êi nhµ, nªn chØ ®øng xa reo hß chø kh«ng d¸m x«ng vµo mµ còng kh«ng d¸m b¾n tªn. H­ Tróc cïng §oµn Dù còng lïi l¹i ba b­íc chia ra ®øng sau Gia LuËt Hång C¬ ®Ó ®Ò phßng y trèn vÒ b¶n trËn, ®ång thêi ng¨n ngõa nh÷ng tay cao thñ KhÊt §an x«ng ra cøu chóa. Gia LuËt Hång C¬ s¾c mÆt kh«ng cßn h¹t m¸u. Y nghÜ thÇm: - G∙ Tiªu Phong nµy tÝnh khÝ nãng n¶y. M×nh ®∙ giam h¾n vµo trong còi s­ tö ®Ó sØ nhôc h¾n. B©y giê m×nh l¹i lät vµo tay h¾n nhÊt ®Þnh bÞ h¾n b¸o thï, quyÕt kh«ng tha m¹ng. Nh­ng l¹i nghe Tiªu Phong nãi: - BÖ h¹! Hai vÞ nµy lµ anh em kÕt nghÜa víi thÇn. Hä kh«ng s¸t h¹i bÖ h¹ ®©u, xin bÖ h¹ yªn t©m. Gia LuËt Hång C¬ h¾ng giäng mét tiÕng, quay l¹i nh×n H­ Tróc vµ §oµn Dù. Tiªu Phong l¹i nãi: - NhÞ ®Ö cña h¹ thÇn lµ H­ Tróc Tö, lµm chñ nh©n cung Linh Thøu. Cßn tam ®Ö lµ §oµn c«ng tö n­íc §¹i Lý. ThÇn ®∙ cã dÞp t©u bÖ h¹ råi. Gia LuËt Hång C¬ gËt ®Çu nãi: - Qu¶ lµ nh÷ng nh©n vËt phi th­êng, tiÕng ®ån kh«ng ngoa. Tiªu Phong l¹i nãi: - Bän thÇn lËp tøc tha bÖ h¹ vÒ b¶n trËn vµ chØ xin bÖ h¹ ban th­ëng cho. Gia LuËt Hång C¬ kh«ng tin ë tai m×nh, tù hái: - Trong thiªn h¹ sao l¹i cã chuyÖn dÔ dµng thÕ ®­îc? Råi y bông b¶o d¹: - > ph¶i råi! Ch¾c Tiªu Phong håi t©m nghÜ l¹i nªn cÇu ta phong cho ba ng­êi lµm quan. Y t­¬i c­êi ®¸p: - C¸c khanh muèn g× trÉm còng ­ng thuËn hÕt. Tiªu Phong nãi: - BÖ h¹ ®∙ bÞ hai vÞ huynh ®Ö cña vi thÇn b¾t ®­îc. Theo lÒ luËt KhÊt §an th× bÖ h¹ ph¶i ®em b¶o vËt chuéc lÊy míi xong. Gia LuËt Hång C¬ nhÝu cÆp l«ng mµy, hái: - Khanh muèn thø g×? Tiªu Phong ®¸p: - Vi thÇn c¶ gan thay mÆt cho hai vÞ huynh ®Ö chØ xin bÖ h¹ ­ng cho mét lêi. Gia LuËt Hång C¬ cµng nh¨n tÝt cÆp l«ng mµy l¹i, hái ngay: Typed by KII http://come.to/kimdung
  4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - HiÒn ®Ö muèn ®iÒu chi? Tiªu Phong nãi: - ThÇn xin bÖ h¹ ­ng lêi lËp tøc tho¸i binh vµ suèt ®êi ®õng cho mét tªn qu©n Liªu nµo v­ît bê câi sang ®Êt Tèng. §oµn Dù nghe Tiªu Phong nãi vËy th× vui mõng kh«n xiÕt, bông b¶o d¹: - NÕu qu©n Liªu ®∙ kh«ng x©m ph¹m vµo bê câi §¹i Tèng th× chØ cßn c¸ch ch¾p c¸nh míi bay sang tiÕn ®¸nh §¹i Lý ®­îc. Chµng liÒn nãi xen vµo: - ChÝnh thÕ! NÕu Liªu ®Õ thuËn t×nh nh­ vËy th× bän tiÓu thÇn lËp tøc tha ng­êi vÒ ngay. Nh­ng chµng l¹i tù hái: - NhÞ ca ta ph¶i xuÊt lùc h¬n ta nhiÒu míi b¾t ®­îc Liªu ®Õ. Ch¼ng hiÓu y cã muèn ®iÒu g× kh«ng? Chµng nghÜ vËy liÒn quay sang hái H­ Tróc: - NhÞ ca! NhÞ ca cã muèn lÊy g× cña hoµng ®Õ KhÊt §an ®Ó chuéc m¹ng kh«ng? H­ Tróc l¾c ®Çu ®¸p: - Ta còng chØ muèn mét lêi nh­ vËy mµ th«i. Gia LuËt Hång C¬ sa sÇm nÐt mÆt hái: - C¸c ng­êi c¶ gan d¸m bøc b¸ch ta ­? NÕu ta kh«ng chÞu th× sao? Tiªu Phong ®¸p: - NÕu bÖ h¹ kh«ng ­ng th× cïng chÕt c¶. Ngäc ®¸ ®Òu ra tro hÕt. Ngµy tr­íc thÇn cïng bÖ h¹ kÕt nghÜa anh em ®∙ cã lêi thÒ mong ®­îc chÕt cïng ngµy. Gia LuËt Hång C¬ run lªn nghÜ bông: - Tiªu Phong lµ mét g∙ ch¼ng biÕt sî trêi sî ®Êt lµ g×. H¾n nãi mét lµ mét, hai lµ hai. NÕu m×nh kh«ng chÞu ­ng lêi th× tÊt chÕt vÒ tay m∙ng phu. Gia LuËt Hång C¬ nghÜ vËy liÒn c­êi ha h¶, dâng d¹c nãi: - C¸i m¹ng cña Gia LuËt Hång C¬ nµy mµ ®em ®æi lÊy sù b×nh yªn mÊy chôc n¨m cho hai n­íc Tèng, Liªu th× lµ mét c¸i m¹ng quý träng l¾m nhØ? Tiªu Phong ®¸p: - BÖ h¹ lµ chóa tÓ n­íc §¹i Liªu. VËy th× d­íi gÇm trêi nµy cßn g× quý träng h¬n n÷a? Gia LuËt Hång C¬ c­êi nãi: - Nh­ vËy th× ngµy tr­íc ng­êi N÷ Ch©n ®∙ ®ßi ta ba m­¬i xe hoµng kim, ba tr¨m xe b¹ch ng©n, ba ngµn con tuÊn m∙, hiÒn ®Ö kh«ng coi vµo ®©u ­? Tiªu Phong chØ khom l­ng chø kh«ng tr¶ lêi. Gia LuËt Hång C¬ quay ®Çu nh×n l¹i thÊy bän t­íng sÜ cña m×nh ®Òu ®øng xa ngoµi tr¨m th­íc, kh«ng cßn c¸ch g× cøu m×nh tho¸t hiÓm ®­îc. Y Typed by KII http://come.to/kimdung
  5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung tÝnh bÒ khinh träng th× trªn ®êi kh«ng cßn g× quý h¬n tÝnh m¹ng, liÒn rót mét mòi tªn lang nha råi hai tay bÎ lµm ®«i qu¨ng xuèng ®Êt nãi: - Ta ­ng thuËn lêi hiÒn ®Ö! Tiªu Phong nãi: - Xin ®a t¹ bÖ h¹. Gia LuËt Hång C¬ trë gãt toan ®i, nh­ng thÊy H­ Tróc cïng §oµn Dù qu¾c m¾t lªn nh×n, cã ý kh«ng nh­êng lèi. Y liÒn quay l¹i nh×n Tiªu Phong th× thÊy «ng lÆng lÏ ch¼ng nãi ch¼ng r»ng. Y hiÓu ngay lµ ba ng­êi sî m×nh nuèt lêi, liÒn rót b¶o ®ao ra gi¬ lªn qu¸ ®Ønh ®Çu, lín tiÕng tuyªn bè: - Tam qu©n §¹i Liªu h∙y nghe lÖnh ®©y! Bªn trËn qu©n Liªu næi lªn mét håi trèng råi lËp tøc yªn lÆng. Gia LuËt Hång C¬ dâng d¹c ra lÖnh: - Tõ nay Liªu, Tèng thµnh hai n­íc anh em vµ lËp tøc thu binh b∙i chiÕn. Ngõng mét chót y l¹i nãi tiÕp: - Trong suèt ®êi trÉm, kh«ng ®­îc mét tªn qu©n nµo x©m ph¹m bê câi nhµ §¹i Tèng. Gia LuËt Hång C¬ døt lêi h¹ ®ao xuèng, qu©n Liªu l¹i næi lªn mét håi trèng. Tiªu Phong khom l­ng nãi: - Vi thÇn xin kÝnh cÈn tiÔn ®­a bÖ h¹ vÒ b¶n trËn. H­ Tróc cïng §oµn Dù ®øng ra c¶ hai bªn ®Ó nh­êng lèi råi vßng l¹i ®øng ë phÝa sau Tiªu Phong. Gia LuËt Hång C¬ võa kinh h∙i, võa mõng thÇm l¹i võa xÊu hæ, nh÷ng muèn mau mau rêi khái hiÓm ®Þa, nh­ng ch¼ng lÏ l¹i tá ra khiÕp nh­îc tr­íc mÆt Tiªu Phong cïng Liªu binh. Y ph¶i tù c­êng trÊn tÜnh, tõ tõ b­íc vÒ b¶n trËn. MÊy chôc tªn th©n binh c­ìi ngùa x«ng ra ®ãn tiÕp. Gia LuËt Hång C¬ lóc ®Çu cßn ®i thong th¶, nh­ng sau y ch¹y nhanh h¬n mµ ch©n h¬i lo¹ng cho¹ng chØ muèn ng∙ l¨n. Hai tay y run lªn. Må h«i tr¸n to¸t ra ®Çm ®×a. Hai tªn thÞ vÖ dÉn ngùa tíi, nh¶y xuèng ®ì Liªu ®Õ lªn yªn. Gia LuËt Hång C¬ lóc nµy toµn th©n ®∙ nhòn ra. Ch©n ®Ó vµo bµn ®¹p råi mµ kh«ng ngåi lªn ®­îc. Hai tªn thÞ vÖ ph¶i ®Èy m¹nh Gia LuËt Hång C¬ lªn l­ng ngùa. Qu©n Liªu thÊy hoµng ®Õ v« sù trë vÒ liÒn tung h« v¹n tuÕ. Lóc nµy qu©n Tèng ®øng trªn mÆt thµnh Nh¹n M«n quan cïng quÇn hµo ë tr­íc cöa quan thÊy Liªu ®Õ h¹ lÖnh tho¸i binh th× ®Òu reo hß mõng rì. Ai nÊy ®Òu biÕt ng­êi KhÊt §an tuy hung tµn hiÕu s¸t, nh­ng tr­íc nay rÊt mùc thñ tÝn. Khi n­íc ®∙ cã giao ­íc ®iÒu chi hä kh«ng ph¶n béi bao giê. Huèng chi Liªu ®Õ ®∙ th©n hµnh ban lÖnh tr­íc mÆt ba qu©n. NÕu ngµy sau y muèn Typed by KII http://come.to/kimdung
  6. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung nuèt lêi th× ngay ng­êi Liªu ®∙ coi y kh«ng vµo ®©u vµ ng«i hoµng ®Õ cña y còng bÞ lung lay. Gia LuËt Hång C¬ vÎ mÆt c¨m phÉn. Y nghÜ thÇm: - ChuyÕn nµy m×nh bÞ Tiªu Phong uy hiÕp, ph¶i tuyªn lêi träng thÖ míi ®­îc tho¸t th©n, thËt lµ mÊt mÆt vµ th­¬ng tæn c¶ ®Õn uy thÕ n­íc §¹i Liªu. Nh­ng y thÊy t­íng sÜ n­íc Liªu tung h« v¹n tuÕ ra vÎ chÝ thµnh. Y nh×n vµo cÆp m¾t c¸c t­íng sÜ th× thÊy s¸ng rùc c¶ lªn ra chiÒu hoan hØ. Nguyªn t­íng sÜ n­íc Liªu nghe lÖnh ban s­, ®­îc håi h­¬ng ®oµn tô cïng cha mÑ vî con, ®∙ kh«ng ph¶i chÞu ®ùng nçi khæ cùc vÒ chiÕn chinh v¹n dÆm l¹i kh«ng lo mÊt m¹ng, nªn chóng mõng rì v« cïng. Ta nªn biÕt ng­êi KhÊt §an tuy kiªu dòng thiÖn chiÕn nh­ng lao ®Çu vµo cuéc chiÕn chinh, ai mµ nhÊt ®Þnh ®­îc lµ m×nh kh«ng chÕt? Nay hä ®­îc tho¸t khái chiÕn ho¹, th× chØ trõ bän ®¹i t­íng míi mong cã chiÕn tranh ®Ó ®­îc th¨ng quan, cßn hÕt th¶y ®Òu mõng vui kh«n xiÕt. Gia LuËt Hång C¬ nghÜ bông: - TÐ ra bän sÜ tèt cña ta còng ch¼ng muèn c«ng ph¹t Nam triÒu. NÕu m×nh huy ®éng Nam chinh th× ch­a ch¾c g× ®∙ thñ th¾ng. Y l¹i nghÜ r»ng: - Bän man rî N÷ Ch©n thËt lµ kh¶ è. NÕu ®Ó chóng ë sau l­ng KhÊt §an th× thiÖt lµ mét mèi lo t©m phóc. Ta h∙y quÐt xong bän nµy råi sÏ liÖu. Gia LuËt Hång C¬ gi¬ b¶o ®ao lªn lín tiÕng tuyªn bè: - B¾c viÖn ®¹i v­¬ng! Khanh h∙y truyÒn lÖnh cho ba qu©n hËu ®éi biÕn thµnh tiÒn ®éi ban s­ kÐo vÒ Nam Kinh. Trong qu©n næi hiÖu trèng cïng hiÖu tï vµ, truyÒn ngù chØ xuèng. TiÕng hoan h« l¹i vang ®éng mét gãc trêi håi l©u. Gia LuËt Hång C¬ quay ®Çu nh×n l¹i thÊy Tiªu Phong vÉn ®øng ngay ng­êi nh­ mét t­îng gç. Y c­êi l¹t, lín tiÕng nãi: - Tiªu ®¹i v­¬ng! §¹i v­¬ng ®∙ lËp ®­îc c«ng lín cho nhµ §¹i Tèng. Ch¾c lµ quyÒn cao léc hËu ®Õn n¬i råi. Tiªu Phong lín tiÕng ®¸p: - T©u bÖ h¹! ThÇn Tiªu Phong lµ ng­êi KhÊt §an, nay l¹i uy hiÕp bÖ h¹ thµnh kÎ ®¹i téi víi tæ quèc. ThÇn cßn mÆt mòi nµo ë l¹i trªn thÕ gian n÷a. ¤ng nãi xong l­îm hai khóc mòi tªn lªn vËn néi c«ng, råi hai c¸nh tay ®©m m¹nh vµo tr¸i tim... Gia LuËt Hång C¬ la lªn mét tiÕng: - Ui chao! Råi phãng ngùa ch¹y ®Õn, nh­ng võa ®i ®­îc mÊy b­íc liÒn bu«ng c­¬ng dõng l¹i. H­ Tróc cïng §oµn Dù hån l¹c ph¸ch xiªu, ®ång thanh la lªn: - §¹i ca! §¹i ca! Typed by KII http://come.to/kimdung
  7. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Nh­ng thÊy hai ®o¹n tªn ®∙ c¾m vµo tr¸i tim. Tiªu Phong hai m¾t nh¾m nghiÒn vµ t¾t h¬i råi. H­ Tróc véi xÐ ¸o tr­íc ngùc Tiªu Phong ra ®Ó cÊp cøu nh­ng tªn ®∙ c¾m vµo tr¸i tim, biÕt lµ kh«ng thÓ v∙n håi ®­îc n÷a. Y thÊy tr­íc ngùc Tiªu Phong cã h×nh con chã sãi xanh lÌ h¸ miÖng nhe nanh coi rÊt khñng khiÕp. H­ Tróc cïng §oµn Dù n»m phôc xuèng ®Êt khãc rèng lªn. Bang chóng C¸i Bang còng ch¹y l¹i b¸i phôc xuèng ®Êt. Ng« tr­ëng l∙o ®Êm ngùc la lªn: - KiÒu bang chóa! Bang chóa tuy lµ ng­êi KhÊt §an mµ cã khÝ ®é anh hïng gÊp ngµn lÇn bän ng­êi H¸n v« dông chóng t«i. QuÇn hµo Trung Nguyªn còng v©y quanh c¶ l¹i, th× thÇm hái nhau: - KiÒu bang chóa qu¶ lµ ng­êi KhÊt §an ­? VËy mµ sao «ng ta l¹i gióp nhµ §¹i Tèng. ThÕ th× trong chñng téc KhÊt §an còng cã bËc ®¹i anh hïng hµo kiÖt. Cã ng­êi nãi: - ¤ng tõ nhá ®­îc ng­êi H¸n nu«i d­ìng cho ®Õn khi kh«n lín nªn ®∙ häc ®­îc ®¹i nh©n ®¹i nghÜa cña ng­êi H¸n. Cã ng­êi hái: - Nay hai n­íc ®∙ b∙i binh giao h¶o, sao y l¹i cßn tù vÉn? Cã tiÕng ng­êi ®¸p l¹i: - Anh cßn biÕt cãc g×? Tuy y cã c«ng víi §¹i Tèng nh­ng ®∙ thµnh mét tªn ph¶n quèc gióp ®Þch nªn y sî téi mµ tù s¸t. Cã ng­êi b¸c ngay: - KiÒu bang chóa lµ mét bËc ®¹i anh hïng. Ng­êi cßn biÕt sî ai? Sao mµ ng­¬i ngèc thÕ? Gia LuËt Hång C¬ thÊy Tiªu Phong tù vÉn còng kh«ng khái b©ng khu©ng trong d¹. Y lÈm bÈm: - Tiªu Phong ®èi víi n­íc §¹i Liªu ta võa cã c«ng l¹i võa cã téi. Y n¨n nØ khuyªn ta ®õng khëi binh ®¸nh Tèng. Nh­ng xÐt cho cïng th× y v× ng­êi Tèng hay ng­êi KhÊt §an? Dï sao ta còng thÊy ë con ng­êi y ®∙ kÕt nghÜa anh em víi ta, thuû chung gi÷ mét lßng trung. Nay y tù vÉn tr­íc ¶i Nh¹n M«n quan tá ra kh«ng tham mïi phó quý c«ng danh cña Nam triÒu lµ nghÜa lµm sao? Gia LuËt Hång C¬ ngÉm nghÜ mét håi råi l¾c ®Çu, në mét nô c­êi chua ch¸t, bu«ng mét tiÕng thë dµi. §o¹n y b¾t ngùa quay ®Çu l¹i ®i vÒ trËn Liªu. Vã ngùa lép cép vang lªn mét lóc, hµng v¹n nh©n m∙ n­íc Liªu võa ®i võa ngo¶nh cæ l¹i nh×n thi thÓ Tiªu Phong n»m th¼ng d­íi ®Êt ra chiÒu th­¬ng c¶m. Trªn vßm trêi tiÕng chim lÝu lo gäi nhau. Mét ®µn hång nh¹n v­ît qua bøc t­êng thµnh ¶i Nh¹n M«n quan råi bay m∙i ®i... Typed by KII http://come.to/kimdung
  8. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Qu©n Liªu ®i mçi lóc mét xa, tiÕng vã ngùa dÇn dÇn biÕn thµnh nh÷ng tiÕng sÊm rÒn khe khÏ ë phÝa sau nói. Typed by KII http://come.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2