Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục Tiểu Phụng - tập 1

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

334
lượt xem
68
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục tiểu phụng - tập 1', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục Tiểu Phụng - tập 1

  1. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ NHAÁT NAÈM CÖÏ ÑÒCH QUAÀN MA KHIEÁP VÍA Luïc Tieåu Phuïng naèm duoãi daøi treân giöôøng, tröôùc maët ñaët moät chung lôùn ñaày röôïu. Röôïu khoâng rôùt ra ngoaøi chuùt naøo vì chaøng naèm yeân khoâng cöû ñoäng, coi nhö ngöôøi cheát roài. Caëp maét chaøng nhaém laïi, thuûy chung khoâng môû ra. Loâng maøy chaøng raát raäm, loâng mi cuõng daøi. Treân moâi chaøng ñeå hai haøng raâu caét xeùn raát chænh teà. Laõo baûn nöông ngoài ñoái dieän vôùi Luïc Tieåu Phuïng ngaém nghía boä raâu meùp cuûa chaøng. Muï quaû laø thieáu phuï xinh ñeïp phi thöôøng vôùi caëp loâng maøy cong vuùt, ñoâi maét to lôùn, ñoâi moâi moïng maø töôi thaém chaúng khaùc traùi ñaøo chín. Baát luaän laø ai ngoù thaáy cuõng khoâng nhòn ñöôïc muoán ngoaïm moät mieáng. Nhöng choã kheâu gôïi nhaát trong ngöôøi muï chaúng phaûi laø göông maët, cuõng khoâng phaûi ôû thaân hình maø ôû caùi phong vaän raát thaønh thuoäc. Ñaõ laø trai maø ngoù thaáy ngöôøi ñaøn baø nhö muï laø naåy loøng ham muoán. Nhöng hieän giôø döôøng nhö muï laïi khoaùi hai haøng raâu meùp cuûa Luïc Tieåu Phuïng. Muï ngaém nghía hoài laâu, laâu laém, boãng noåi leân traøng cöôøi khanh khaùch noùi : -Hai haøng raâu meùp cuûa Luïc ñaïi thieáu gia hoaøn toaøn gioáng heät hai haøng loâng maøy. Khoâng traùch ngöôøi ta noùi ñaïi thieáu gia laø ngöôøi coù boán haøng loâng maøy. Muï cöôøi töôi nhö hoa nôû noùi tieáp : -Ai chöa nhìn thaáy ñaïi thieáu gia, nhaát ñònh khoâng nghó ra ñöôïc hai haøng loâng maøy moïc ôû treân moâi. Luïc Tieåu Phuïng vaãn khoâng nhuùc nhích. Boãng chaøng hít moät hôi daøi, chung röôïu ñaày ôû tröôùc boãng bò chaøng huùt leân mieäng. “Öïc” moät caùi, chaøng nuoát röôïu xuoáng buïng roài. Luïc Tieåu Phuïng nhaû hôi ra, caùi chung khoâng laäp töùc trôû veà choã cuõ. Laõo baûn nöông hoûi : -Ñaây laø caùch uoáng röôïu cuûa ñaïi thieáu gia, hay laø ñaïi thieáu gia laøm troø quæ thuaät ? Luïc Tieåu Phuïng vaãn nhaém maét, khoâng môû mieäng, chæ ñöa tay leân lau caùi cheùn khoâng ôû tröôùc ngöïc. Laõo baûn nöông laïi roùt röôïu vaøo chung cho chaøng, nhöng muï khoâng nhòn ñöôïc hoûi: -26- Typed by Lö Haûi – hailu@hcm.fpt.vn http://come.to/kimdung
  2. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -OÂ hay ! Ñaïi thieáu gia keâu tieän thieáp ñeán boài tieáp ñaïi thieáu gia uoáng röôïu maø sao cöù nhaém maét naèm thaúng caúng nhö ngöôøi cheát, thaäm chí khoâng ngoù tieän thieáp moät laàn naøo? Luïc Tieåu Phuïng ñaønh leân tieáng : -Taïi haï khoâng daùm nhìn nöông töû ? Laõo baûn nöông hoûi : -Taïi sao vaäy ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Taïi haï sôï bò nöông töû haáp daãn. Laõo baûn nöông caén moâi hoûi : -Ñaïi thieáu gia coá yù muoán cho nhieàu ngöôøi nhaän ra giöõa tieän thieáp vaø ñaïi thieáu gia coù nhöõng vuï khoâng roõ reät maø laïi sôï tieän thieáp haáp daãn laø nghóa laøm sao ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Laø vì ñaáng tröôïng phu cuûa nöông töû. Laõo baûn nöông hoûi : -Vì haén ö ? Chaúng leõ ñaïi thieáu gia töôûng haén thích laøm con ruøa soáng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Duø sao con ruøa soáng coøn hôn con ruøa cheát. Luïc Tieåu Phuïng khoâng ñeå laõo baûn nöông môû mieäng, chaøng noùi tieáp : -Con ngöôøi nhö haén baát cöù choã naøo vaø nôi ñaâu ñeàu coù theå bò ngöôøi ta chaët ñaàu. Haén quen bieát raát nhieàu ngöôøi laïi hieåu nhieàu chuyeän bí maät. Laõo baûn nöông chaúng theå khoâng thöøa nhaän nhöõng ñieàu naøy. Chu Ñình quaû laø laøm laém chuyeän bí maät vaø kyø quaùi cho nhieàu ngöôøi. Nhöõng ngöôøi ñoù tuy tin haén kín tieáng nhöng duø sao mieäng ngöôøi cheát vaãn yeân oån hôn laø ngöôøi soáng. Gieát ngöôøi bòt mieäng, huûy thi dieät tích laø vieäc thoâng thöôøng xaûy ra nhö côm böõa. Luïc Tieåu Phuïng laïi noùi : -Sau khi haén cheát roài, taïi haï khoâng tin raèng nöông töû thuû tieát vôùi haén ñöôïc moät naêm. Laõo baûn nöông giöông caëp loâng maøy leân, cöôøi laït hoûi : -Luïc ñaïi thieáu gia coi tieän thieáp laø haïng ngöôøi naøo ? Phan Kim Lieân trong chuyeän Thuûy Höû chaêng ? Luïc Tieåu Phuïng thaûn nhieân ñaùp : -Ñaùng tieác laø duø nöông töû coù laøm Phan Kim Lieân, taïi haï cuõng chaúng phaûi laø Taây Moân Khaùnh. -27- Typed by Lö Haûi – hailu@hcm.fpt.vn http://come.to/kimdung
  3. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Laõo baûn nöông trôïn maét leân nhìn chaøng roài ñoät nhieân ñöùng phaét leân caém ñaàu chaïy ñi ngay. Luïc Tieåu Phuïng vaãn naèm yeân khoâng nhuùc nhích maø cuõng khoâng toû yù giöõ muï laïi. Nhöng laõo baûn nöông vöøa ra tôùi cöûa, boãng quay trôû laïi ñöùng gaàn ñaàu giöôøng, hai tay chaép ñeå sau löng, muï cöôøi laït hoûi : -Phaûi chaêng ñaïi thieáu gia töôûng tieän thieáp thöïc söï khoâng hieåu yù töù cuûa ñaïi thieáu gia? Chaúng leõ ñaïi thieáu gia cho laø tieän thieáp ngu ngoác ñeán theá ? Luïc Tieåu Phuïng hoûi laïi : -Nöông töû khoâng phaûi laø... Laõo baûn nöông lôùn tieáng ngaét lôøi : -Ñaïi thieáu gia gaây chuyeän long trôøi lôû ñaát vôùi haén vôùi haén sao coøn sôï ngöôøi gieát haén? Teù ra ñaïi thieáu gia coá yù ñeå cho ngöôøi ta nhaän thaáy tieän thieáp cuøng ñaïi thieáu gia tuy coù moái lieân quan maø tieän thieáp toû ra trong traéng, khoâng thaønh quaû phuï, ñöông nhieân phaûi caàu ñaïi thieáu gia baûo veä cho haén. Haén ñöôïc ñaïi thieáu gia baûo veä thì ngöôøi naøo muoán gieát haén ít ra cuõng coøn phaûi suy tính... Maùu noùng boác leân, muï lôùn tieáng hôn noùi tieáp : -Nhöng sao ñaïi thieáu gia khoâng nghó giuøm tieän thieáp. Vì ñaâu maø tieän thieáp phaûi ñeo mo vaøo maët moät caùch khoâng minh baïch ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Neáu coù phaûi vaäy thì cuõng laø vì tröôïng phu cuûa nöông töû. Laõo baûn nöông ñoät nhieân khoâng thoát ra ñöôïc lôøi nöõa. Ngöôøi ñaøn baø vì choàng maø phaûi hy sinh moät ñieåm naøo thì cuõng laø thieân kinh ñòa nghóa. Luïc Tieåu Phuïng höõng hôø noùi tieáp : -Vì theá maø chæ caàn tröôïng phu cuûa nöông töû ñem loøng tin töôûng nöông töû laø ñuû, coøn mieäng theá phoâi pha, töôûng nöông töû chaúng caàn phaûi ñeå yù. Laõo baûn nöông caén moâi ngô ngaån hoài laâu. Sau muï khoâng nhòn ñöôïc hoûi nöõa : -Ñaïi thieáu gia cho raèng haén thöïc söï tín nhieäm tieän thieáp ? Luïc Tieåu Phuïng ueå oaûi thôû daøi hoûi laïi : -Sao nöông töû khoâng hoûi thaúng haén caâu naøy ? Chaøng hít moät hôi chaân khí laøm cho chung röôïu ôû tröôùc ngöïc chaïy vaøo mieäng roài noùi : -Boïn ngöôøi Thanh Y Laâu khoâng phaûi laø haïng ngu doát. Baây giôø hoï saép ñeán, nöông töû neân veà cho leï. -28- Typed by Lö Haûi – hailu@hcm.fpt.vn http://come.to/kimdung
  4. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Laõo baûn nöông trong maét loä veû quan thieát, muï hoûi : -Boïn chuùng muoán kieám ñaïi thieáu gia thaät ö ? Kieám ñeå laøm gì ? Luïc Tieåu Phuïng laïnh luøng ñaùp : -Caùi ñoù chính taïi haï muoán hoûi chuùng, khoâng thì taïi haï cuõng chaúng ñeå boïn hoï ñeán kieám mình. oOo Chu Ñình ngoài treân gheá thaùi sö ngô ngaån xuaát thaàn, chaúng hieåu haén ñang nghó vô vaãn ñieàu chi? Phaûi chaêng nghó xem ñieàu kyø quaùi gì roài seõ xaûy ra ? Laõo baûn nöông thoaên thoaét tieán vaøo. Muï boïc hai ngoùn tay baèng taám khaên nhoû vöøa uoán eùo taám löng thon vöøa cau maët hai laàn. Chu Ñình lôø ñi nhö khoâng nhìn thaáy. Laõo baûn nöông khoâng nhòn ñöôïc leân tieáng : -Tieän thieáp ñaõ veà ñaây. Chu Ñình ñaùp : -Ta ñaõ ngoù thaáy roài. Laõo baûn nöông coá laøm ra veû thaàn bí noùi : -Tieän thieáp vöøa uoáng raát nhieàu röôïu ôû trong quaùn vôùi Tieåu Phuïng, baây giôø vaãn coøn choaùng vaùng. Chu Ñình ñaùp : -Ta bieát roài. Laõo baûn nöông chuyeån ñoäng muïc quang noùi : -Nhöng boïn tieän thieáp ngoaøi chuyeän uoáng röôïu, chaúng laøm vieäc gì khaùc. Chu Ñình ñaùp : -Ta bieát roài. Laõo baûn nöông ra veû töùc mình la leân : -Laõo coøn bieát caùi ñeách gì ? Chu Ñình höõng hôø ñaùp : -Caùi ñeách thì ta khoâng bieát ñöôïc. Maùu noùng cuûa laõo baûn nöông caøng boác maïnh, muï lôùn tieáng : -Ta cuøng gaõ trai ngoài uoáng röôïu haøng nöõa ngaøy trong phoøng maø laõo khoâng aên moät chuùt daám chua naøo, laïi coøn ngoài ñaây nghó vô nghó vaãn. -29- Typed by Lö Haûi – hailu@hcm.fpt.vn http://come.to/kimdung
  5. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Chu Ñình ñaùp : -Bôûi vì ta khoâng coù tö töôûng hoà ñoà neân ta môùi khoâng aên phaûi giaám chua. Laõo baûn nöông laïi chaép tay ñeå sau löng noùi : -Moät chaøng trai nhö gaõ vaø moät phuï nöõ nhö ta nhoát vaøo trong caên phoøng nhoû, chaúng leõ hai ngöôøi vaãn giöõ möïc thöôùc maø uoáng röôïu ñöôïc chaêng ? Laõo baûn nöông laïi hoûi tieáp : -Laõo cho gaõ laø haïng ngöôøi naøo ? Laø thaùnh nhaân hay Lieãu Haï Hueä ngoài chung xe vôùi ñaøn baø maø vaãn nhìn thaúng chöù khoâng heà nhìn ngang laàn naøo ? Chu Ñình cöôøi ñaùp : -Ta bieát gaõ laø quaân khoán kieáp, nhöng ta vaãn tín nhieäm gaõ. Laõo baûn nöông caøng töùc hôn, lôùn tieáng : -Laõo khoâng ghen vì tín nhieäm gaõ chöù khoâng phaûi vì tín nhieäm ta ö ? Chu Ñình ñaùp : -Ñöông nhieân ta tín nhieäm caû muï. Laõo baûn nöông noùi : -Nhöng laõo tín nhieäm gaõ hôn ta. Chu Ñình ñaùp : -Muï neân nhôù giöõa chuùng ta ñaõ coù moät thôøi kyø noái khoá. Laõo baûn nöông cöôøi laït hoûi : -Hai ngöôøi laø baïn höõu maáy chuïc naêm, sao baây giôø laïi trôû maët thaønh thuø, thaäm chí chaúng ai nhìn ñeán ai hay noùi vôùi nhau moät lôøi naøo caû ? Chu Ñình thaûn nhieân ñaùp : -Vì gaõ laø quaân khoán kieáp maø ta cuõng laø quaân khoán kieáp. Laõo baûn nöông nhìn Chu Ñình roài khoâng nhòn ñöôïc baät leân tieáng cöôøi khuùc khích, muï laéc ñaàu cöôøi noùi : -Hai vò laø quaân khoán kieáp nhö theá naøo, ta chaúng bieát tí gì maø caøng nghó laïi caøng hoà ñoà. Chu Ñình ñaùp : -Vuï chuùng ta laø quaân khoán kieáp dó nhieân muï khoâng hieåu ñöôïc, vì muï chaúng phaûi laø quaân khoán kieáp. Laõo baûn nöông mæm cöôøi noùi : -Laõo noùi caâu naøy thì con nghe ñöôïc. Chu Ñình cöôøi xoøa noùi: -Muï coù laø quaân khoán kieáp thì cuõng chæ laø quaân khoán kieáp nhoû xíu maø thoâi. -30- Typed by Lö Haûi – hailu@hcm.fpt.vn http://come.to/kimdung
  6. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn oOo Luïc Tieåu Phuïng ñang nhaém maét naèm ruoãi daøi nguyeân choã. Tröôùc ngöïc ñaët moät chung röôïu ñaày. Chung röôïu naøy laõo baûn nöông ñaõ roùt cho chaøng tröôùc khi muï ra veà. Dó nhieân Luïc Tieåu Phuïng khoâng vì roùt chung röôïu maø phaûi ñöùng leân. Caùi giöôøng chaøng naêm raát eâm aùi deã chòu. Hieän giôø troâng khaép thieân haï khoâng maáy ngöôøi yeâu caàu chaøng böôùc xuoáng khoûi giöôøng ñöôïc. Taám aùo choaøng maøu hoàng cuûa Luïc Tieåu Phuïng treo treân maéc ôû ñaàu giöôøng. Baát luaän ñi ñaâu chaøng cuõng khoaùc taám aùo naøy. Vì theá heã ai ngoù thaáy taám aùo choaøng maøu hoàng laø bieát ngay nhaát ñònh chaøng ôû quanh ñaây. Trong phoøng coù boùng ngöôøi thaáp thoaùng aùnh vaøo giaáy daùn cöûa soå. Thieát Dieän Phaùn Quan vaø Caâu Hoàn Thuû ñaõ ngoù thaáy taám aùo maøu hoàng. Hai ngöôøi beøn ñaåy cöûa soå chuoàn vaøo. Chuùng ñi tôùi ñaàu giöôøng trôïn maét leân nhìn Luïc Tieåu Phuïng. Luïc Tieåu Phuïng vaãn naèm thaúng caúng treân giöôøng nhö ngöôøi cheát, tuyeät khoâng phaûn öùng chi heát. Thaäm chí chaøng coøn gioáng ngöôøi taét thôû. Thieát Dieän Phaùn Quan lôùn tieáng hoûi: -Phaûi chaêng ñaïi thieáu gia laø Luïc Tieåu Phuïng ? Vaãn chaúng thaáy phaûn öùng gì. Caâu Hoàn Thuû chau maøy laïnh luøng hoûi: -Coù phaûi ngöôøi naøy cheát roài khoâng ? Thieát Dieän Phaùn Quan cöôøi laït ñaùp: -Coù theå laém haïng ngöôøi naøy khoâng soáng laâu ñöôïc. Luïc Tieåu Phuïng ñoät nhieân môû böøng maét ngoù hai ngöôøi moät caùi, nhöng roài nhaém laïi ngay. Mieäng chaøng laåm nhaåm: -Laï thieät ! Döôøng nhö ta vöøa ngoù thaáy coù hai ngöôøi vaøo nhaø naøy. Thieát Dieän Phaùn Quan laïi lôùn tieáng: -Trong nhaø vaãn co hai ngöôøi. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Coù hai ngöôøi vaøo nhaø ö ? Sao ta khoâng nghe tieáng goõ cöûa ? Caâu Hoàn Thuû ñaùp: -Ta coù goõ cöûa ñaâu maø ngöôi nghe tieáng ? Luïc Tieåu Phuïng giöông maét leân doøm ngoù boïn chuùng roài ñoät nhieân hoûi: -31- Typed by Lö Haûi – hailu@hcm.fpt.vn http://come.to/kimdung
  7. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Caùc ngöôøi coù phaûi laø ngöôøi thaät khoâng ? Thieát Dieän Phaùn Quan töùc giaän hoûi laïi: -Khoâng phaûi ngöôøi chaúng leõ laø quyû soáng chaêng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Ta khoâng tin. Caâu Hoàn Thuû hoûi: -Sao laïi khoâng tin ? Luïc Tieåu Phuïng laïnh luøng ñaùp: -Neáu laø ngöôøi thì luùc vaøo phoøng ta phaûi goõ cöûa tröôùc, chæ coù loaøi daõ caåu môùi suøng suïc nhaûy qua cöûa soå leûn vaøo. Caâu Hoàn Thuû bieán saéc, ñoät nhieân vung roi quaát xuoáng Luïc Tieåu Phuïng. Haén chaúng nhöõng laø moät trong boán tay ñaïi cao thuû chuyeân söû song caâu taïi Quan Noäi, maø coâng phu xöû Xaø bì tieân cuõng khaù cao minh. Caây roi cuûa haén baèng da raén keát laïi. Ngöôøi ta noùi haén coù theå duøng caây tieân naøy ñeå ñaäp naùt haït ñaøo ñaët treân ba taám ñaäu huû. Con ngöôøi Luïc Tieåu Phuïng dó nhieân so vôùi haït ñaøo coøn lôùn hôn nhieàu maø chaøng laïi gioáng ngöôøi cheát naèm ñöø tröôùc maët haén. Caây roi quaát xuoáng möôøi phaàn ñeát chín laø aên chaéc. Deø ñaâu Luïc Tieåu Phuïng giô hai ngoùn tay leân kheõ boùp moät caùi, töïa hoà gaõ aên xin boùp moät con boï thoái tha. Chaøng ñaõ naém ñöôïc caây roi gioáng nhö con linh xaø cuûa ñoái phöông. Thuû phaùp naøy khoâng phaûi Hoa Maõn Laâu truyeàn thuï cho chaøng maø laø chaøng ñaõ daïy Hoa Maõn Laâu. Hieän giôø Caâu Hoàn Thuû laâm vaøo tình traïng gioáng nhö Thoâi Nhaát Ñoäng bò Hoa Maõn Laâu duøng hai ngoùn tay keïp chaët löôõi ñao. Maët haén luùc xanh leø, luùc traéng beäch, luùc ñoû böøng. Haén vaän duïng toaøn löïc maø chaúng taøi naøo giaät ñöôïc caây roi keïp trong hai ngoùn tay Luïc Tieåu Phuïng ra. Luïc Tieåu Phuïng vaãn naèm yeân moät caùch raát khoan khoaùi. Chung röôïu treân ngöïc chaøng khoâng ñoå ra laáy nöûa gioït. Thieát Dieän Phaùn Quan ñöùng beân thaáy theá, khoùe maét cuõng loä veû khuûng khieáp. Ñoät nhieân haén cöôøi roä noùi : -Boïn taïi haï chæ muoán thöû xem ñaây coù ñuùng laø Luïc Tieåu Phuïng hay khoâng maø thoâi. -32- Typed by Lö Haûi – hailu@hcm.fpt.vn http://come.to/kimdung
  8. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Caâu Hoàn Thuû noùi theo : -Thoùi ñôøi ñang ñaø xuoáng doác, loøng ngöôøi chaúng thaønh thöïc nhö tröôùc. Treân choán giang hoà moãi ngaøy moät saûn xuaát nhieàu cuûa giaû. Töôûng Luïc baèng höõu khoâng neân traùch boïn taïi haï veà chuyeän thaát leã naøy. Hai ngöôøi moät tung moät höùng tìm caùch haï ñaøi. Luïc Tieåu Phuïng naèm im nhaém maét töïa hoà ñaõ nguû say. Caâu Hoàn Thuû hoài laâu khoâng nhòn ñöôïc, haéng ñaëng hai tieáng roài noùi : -Luïc baèng höõu dó nhieân ñaõ bieát boïn taïi haï laø ai roài ! Chöøng nhö haén muoán nhaéc Luïc Tieåu Phuïng ñöøng queân nhöõng nhaân vaät ôû Thanh Y Laâu chaúng phaûi laø haïng ngöôøi ñeå chaøng coi thöôøng. Thieát Dieän Phaùn Quan noùi theo : -Boïn taïi haï chuyeán naøy ñeán ñaây baát quaù vaâng leänh treân... Luïc baèng höõu dôøi goùt ngoïc theo boïn taïi haï trôû veà moät chuyeán. Boïn taïi haï chaúng nhöõng phuï traùch vieäc ñöa ñoùn maø coøn baûo ñaûm khoâng ñuïng ñeán moät sôïi loâng cuûa Luïc baèng höõu. Luïc Tieåu Phuïng ueå oaûi thôû ra moät hôi roài noùi : -Theo caùc vò veà laøm chi ? Laõo baûn nöông cuûa caùc vò khoâng chòu boài tieáp ta trong giaác nguû. Thieát Dieän Phaùn Quan xòu maët laïi, caát gioïng laïnh luøng ñaùp : -Boïn taïi haï laøm gì coù laõo baûn nöông ? Chæ ôû ñaây môùi coù. Luïc Tieåu Phuïng sa saàm neùt maët noùi : -Caùc vò ñaõ bieát roõ vuï naøy thì mau trôû veà noùi cho hoï Veä cuûa caùc vò ôû treân laàu bieát hay hôn heát laø y ñöøng ñoäng ñeán Chu Ñình, khoâng thì ta cho moät môù löûa ñoát saïch moät traêm leû taùm toøa Thanh Y Laâu cuûa caùc vò ñoù. Thieát Dieän Phaùn Quan cöôøi nhaït noùi : -Boïn ta gieát Chu Ñình haù chaúng phaûi laøm ñieàu hay cho Luïc baèng höõu ? Luïc Tieåu Phuïng laïnh luøng hoûi laïi : -Chaúng leõ caùc vò coøn chöa nghe ngöôøi ta noùi taïi haï tröôùc giôø khoâng öa ñaøn baø goaù ? Thieát Dieän Phaùn Quan ñaùp : -Chæ caàn Luïc baèng höõu chòu theo boïn ta moät chuyeán laø ta baûo ñaûm khoâng ñeå cho laõo baûn nöông thaønh goùa phuï... Haén chöa döùt lôøi, ñoät nhieân nghe thaáy tieáng goõ cöûa. Khoâng phaûi beân ngoaøi coù ngöôøi goõ cöûa, maø ngöôøi goõ cöûa chaúng hieåu ñaõ vaøo nhaø töø luùc naøo. Ngöôøi naøy khoâng phaûi duøng tay ñeå goõ cöûa vì y khoâng coù tay. -33- Typed by Lö Haûi – hailu@hcm.fpt.vn http://come.to/kimdung
  9. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Trôøi ñaõ huyønh hoân. Boùng tòch döông töø ngoaøi cöûa soå chieáu ñuùng vaøo maët ngöôøi goõ cöûa, ñaây khoâng theå laø moät göông maët. Caùi maët naøy ñaõ bò ngöôøi ta hôùt ñi moät nöûa veà meù taû, veát thöông baây giôø ñaõ khoâ ñeùt vaø co laïi khieán caùi muõi vaø troøng maét ñeà u leäch laïc khoâng coøn hình thuø gì nöõa. Caùi muõi khoâng coøn laø caùi muõi maø laø nöõa caùi. Caëp maét cuõng chæ coøn moät con. Muõi beân taû cuûa haén ñaõ bieán thaønh moät loã saâu hoaém ñen sì. Goùc traùn bò ngöôøi ta laáy muõi dao raïch chöõ thaäp vaøo. Hai tay bò chaët töø coå tay. Hieän giôø tay maët laép moät caùi thieát caâu haøo quang laáp loaùng, tay traùi laép moät quaû thieát caàu lôùn hôn ñaàu ngöôøi. Ñem Thieát Dieän Phaùn Quan so vôùi ngöôøi naøy thì haén bieán thaønh con ngöôøi maët traéng phong tö anh tuaán. ---------------------------oOo--------------------------- -34- Typed by Lö Haûi – hailu@hcm.fpt.vn http://come.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2