Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục Tiểu Phụng - tập 12

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

115
lượt xem
27
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục tiểu phụng - tập 12', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục Tiểu Phụng - tập 12

 1. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long HOÀI THÖÙ MÖÔØI HAI SÔN TAÂY NHAÏN KHEÙT TIEÁNG QUAN TRUNG Ñan Phuïng coâng chuùa chôùp maét hoûi: -Naøy ! Nhöõng bao töû ñoù laõo coù baùn khoâng ? Tieåu baûn ñaùp: -Coù tieàn laø baùn heát. Ñan Phuïng coâng chuùa hoûi: -Bao nhieâu tieàn moät caùi ? Tieåu baûn ñaùp: -Reû laém ! Moät vaïn löôïng baïc moät caùi, thieáu moät ñoàng cuõng khoâng ñöôïc. Ñan Phuïng coâng chuùa bieán saéc laïnh luøng noùi: -Ñöôïc laém ! Ta mua hai caùi, ngöôi ñöa laïi ñaây. Tieåu baûn ñaùp: -Ñöôïc roài ! Haén vöøa caàm hai caùi bao töû giô leân thì ñoät nhieân moät con choù vaøng töø goùc töôøng nhaûy ra suûa “gaâu gaâu”. Tieåu baûn trôïn maét leân noùi: -Chaúng leõ ngöôi cuõng nhö vò coâ nöông naøy muoán mua bao töû cuûa ta ? Ngöôi chöa bieát bao töû thöôøng duøng ñeå ñaùnh baãy choù ö ? Quaû nhieân haén duøng bao töû ñeå ñaùnh baãy choù thaät. Con choù vaøng laäp töùc im tieáng khoâng suûa nöõa. Noù ngoaïm vaøo bao töû hai caùi roài ñoät nhieân ruù leân nhöõng tieáng theâ thaûm. Noù giaõy duïa döôùi daát maáy caùi roài naèm cheát laên ra ñoù. Ñan Phuïng coâng chuùa bieán saéc hoûi: -Bao töû cuûa ngöôi coù chaát ñoäc hay sao ? Tieåu baûn cöôøi ñaùp: -Chaúng nhöõng coù chaát ñoäc maø coøn coù caû thòt ngöôøi ôû trong nöõa. Ñan Phuïng coâng chuùa töùc giaän hoûi: -Theá maø ngöôi daùm ñem thöù bao töû naøy ñi baùn ö ? Tieåu baûn ñaûo loøng traéng ra maét laïnh luøng ñaùp: -140- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 2. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Ta baùn gì maëc ta, coâ mua hay khoâng tuøy yù, ta coù baét eùp coâ ñaâu ? Ñan Phuïng coâng chuùa giaän xaùm maët laïi cô hoà khoâng nhòn ñöôïc, muoán xoâng ra ñaùnh cho haén maáy caùi baït tai. Luïc Tieåu Phuïng kheõ naém laáy tay naøng. Giöõa luùc aáy, boãng nghe coù tieáng ngöôøi ngaâm: Traêng sao vaèng vaëc caû baàu trôøi. Vì ai ngô ngaån ñöùng ñaây chôi ? Moät gaõ haùn töû ra veû thaày ñoà, hai tay chaép sau löng caát böôùc tieán vaøo nhìn gaõ tieåu baûn baùn bao töû cöôøi hoûi: -Ñeâm nay ngöôi haï ñoäc gieát maáy ngöôøi roài ? Gaõ tieåu baûn trôïn loøng traéng maét leân ñaùp: -Ta baùn bao töû chæ coù choù aên môùi cheát, chöù ngöôøi aên khoâng cheát, ngöôi khoâng tin thì haõy thöû coi. Gaõ noùi roài lieäng bao töû tôùi. Thaày ñoà ñoùn laáy aên roài sôø buïng cöôøi noùi: -Xem chöøng bao töû cuûa ngöôi chaúng nhöõng khoâng laøm cheát ngöôøi maø coøn chöõa ñöôïc beänh nöõa. Boãng nghe moät ngöôøi ñöùng ngoaøi töôøng hoûi voïng vaøo: -Beänh gì ? Thaày ñoà ñaùp: -Beänh ñoùi. Ngöôøi ngoaøi töôøng noùi: -Ta cuõng coù beänh naøy maø laø beänh naëng laém. Mau lieäng bao töû ra ñieàu trò cho ta. Tieåu baûn ñaùp: -Ñöôïc roài ! Gaõ caàm caùi bao töû lieäng qua töôøng. Treân ñaàu töôøng boãng hieän ra moät teân khaát caùi ñaàu buø. Haén haù mieäng ñôùp laáy bao töû roài ngaäm mieäng laïi. Haén nuoát roài. Tieåu baûn hai tay khoâng ngôøt lieäng leân baûy, taùm caùi bao töû. Gaõ lieäng mau, teân khaát caùi nuoát cuõng mau. Chæ trong khoaûnh khaéc baûy taùm caùi bao töû ñeàu maát bieán. Teân khaát caùi beù nhoû gaày nhom nuoát caû vaøo buïng. Thaày ñoà cöôøi noùi: -Theá laø y ñaõ chöõa beänh ñoùi cho ngöôi roài. Teân khaát caùi nhaên nhoù cöôøi ñaùp: -141- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 3. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Taïi haï maéc baãy haén roài. Nhöõng bao töû naøy tuy khoâng ñoäc ñeán cheát ngöôøi, nhöng coù theå laøm cho ngöôøi ta chöôùng buïng leân maø heát soáng. Ngoaøi vieän laïi coù ngöôøi cöôøi noùi: -Chöôùng buïng cuõng khoâng sao. Ngöôøi bò chöôùng buïng, ngöôøi cheát ñoùi, ngöôøi bò vôï laøm cho uaát haän maø cheát, ta ñeàu chöõa ñöôïc heát. Moät thaày lang baùn thuoác rong troû vaøo röông thuoác, tay caàm moät xaâu döôïc vaät taäp teãnh ñi vaøo. Haén laø moät ngöôøi queø. Toøa vieän laïnh luøng vaéng veû coù maáy ngöôøi ñeán bieán thaønh huyeân naùo. Veà sau caû ngöôøi baùn hoa, ngöôøi gaùnh rau cuõng ñeán. Ñan Phuïng coâng chuùa trôïn maét leân nhìn hoï. Tuy naøng chöa nhieàu lòch duyeät gaing hoà maø cuõng nhaän ra boïn ngöôøi naøy ñeán quaáy raày mình. Laï ôû choã moïi ngöôøi ñeàu ñöùng ngoaøi saân khoâng coù yù gì ñeán laøm khoù deã naøng. Ñan Phuïng coâng chuùa khoâng nhòn ñöôïc kheõ hoûi: -Coù phaûi boïn hoï ñeán baùo thuø cho Dieâm Thieát San khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng laéc ñaàu mæm cöôøi ñaùp: -Dieâm ñaïi laõo baûn khoâng coù nhöõng baïn höõu naøy. Ñan Phuïng coâng chuùa noùi: -Nhöng tieän thieáp coi boïn hoï khoâng phaûi laø thaày lang hay tieåu baûn, laïi döôøng nhö ñeàu coù voõ coâng. Luïc Tieåu Phuïng trôû veà choã ngoài höõng hôø ñaùp: -Choán thò tænh thöôøng laø nhöõng nôi roàng aån coïp naáp, chæ mong hoï khoâng ñeán tìm mình laø mình chaúng caàn dính líu vaøo chuyeän cuûa hoï. Hoa Maõn Laâu boãng baät cöôøi hoûi: -Coâng töû bieán thaønh ngöôøi khoâng can thieäp vaøo vieäc cuûa keû khaùc töø hoài naøo ? Luïc Tieåu Phuïng cuõng cöôøi ñaùp: -Taïi haï vöøa môùi bieán thaønh ngöôøi nhö vaäy. Troáng laàu ñaõ ñieåm canh ba. Laõo giaø caàm doïc taåu huùt thuoác baøo ñoät nhieân ñöùng daäy vöôn vai hoûi: -Ngöôøi öôùc heïn vôùi chuùng ta ñeán ñaây maø sao chính y laïi chöa tôùi ? Teù ra laõo ñaõ chaúng ñieác tai, cuõng khoâng caâm mieäng. Ñan Phuïng coâng chuùa caøng laáy laøm kyø ! Naøng khoâng hieåu ai heïn nhöõng ngöôøi naøy tôùi ñaây ? Vaø tôùi vôùi muïc ñích gì ? Thaày ñoà ñaùp: -Ñeâm ñaõ haàu taøn, chaéc y cuõng saép tôùi. -142- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 4. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Teân tieåu baûn baùn bao töû noùi: -Ñeå taïi haï ra coi. Hai tay haén khoâng ngôùt caàm nhöõng caùi bao töû lieäng ra. Maáy chuïc caùi bao töû caùi noï choàng leân caùi kia thaønh moät ñoáng cao ñeán baûy taùm thöôùc. Teân tieåu baûn tung mình nhaûy leân ñöùng treân ñoáng bao töû theo theá Kim Keâ Ñoäc Laäp moät caùch raát vöõng vaøng khoâng laûo ñaûo chuùt naøo. Chaúng nhöõng hai tay haén cöû ñoäng mau leï vöøa chaéc chaén maø khinh coâng cuõng ñaùng lieät vaøo cao thuû haïng nhaát treân choán giang hoà. Ñan Phuïng coâng chuùa thôû daøi, mieäng laåm baåm: -Nay tieän thieáp môùi hieåu roõ len loûi vaøo choán giang hoà quaû khoâng phaûi laø vieäc deã daøng. Hoa Maõn Laâu gaät ñaàu ñaùp: -Coâ nöông hieåu ñöôïc nhö vaäy laø hay laém. Boãng nghe teân tieåu baûn la leân: -Ñeán roài ! Y ñeán roài ! moïi ngöôøi nghe haén hoâ ñeàu phaán khôûi tinh thaàn. Caû traùi tim Ñan Phuïng coâng chuùa cuõng hoài hoäp ñaäp nhanh hôn. Thöïc tình naøng chæ muoán coi xem y laø nhaân vaät theá naøo. Nhöng naøng ngoù thaáy roài laïi ra chieàu thaát voïng. Nguyeân caùc coâ thieáu nöõ bao giôø cuõng nghó ñeán caùi hay caùi ñeïp nhö trong ñaàu oùc töôûng töôïng : ngöôøi tôùi ñaây duø chaúng phaûi thieáu nieân hieäp khaùch phong tö tuaán nhaõ thì ít ra cuõng laø moät tay haøo kieät giang hoà mình mang tuyeät kyõ, oai phong baùt dieän, kheùt tieáng töù phöông. Ngôø ñaâu ngöôøi tôùi nôi chæ laø moät laõo giaø ñaàu troïc, göôn gmaët vaøng öûng, laïi maëc boä quaàn aùo vaûi thoâ maøu xaùm xòt. Caùi aùo daøi chaúng ra daøi, ngaén chaúng ra ngaén, vöøa ñaép tôùi ñaàu goái. Chaân laõo xoû ñoâi vôù traéng, ñi giaày vaûi saéc tro. Ñuùng laø caùch aên maëc cuûa moät laõo nhaø queâ. Nhöng hai maét laõo saùng ngôøi, haøo quang chieáu ra boán maët. Laïo ôû choã boïn ngöôøi trong vieän hieån nhieân ñang chôø ñôïi, maø luùc laõo tôùi nôi laïi chaúng moät ai chaøo hoûi laõo, chæ laëng leõ traùnh ra ñeå nhöôøng loái. Laõo troïc ñaûo muïc quang nhìn quanh moät löôït roài ñoät nhieân raûo böôùc ñi veà phía caên phoøng coù Luïc Tieåu Phuïng. Töôùng laõo ñi coù veû chaäm chaïp nhöng chæ maáy böôùc ñaõ vöôït qua toøa vieän tieán ñeán cöûa phoøng. Cöûa phoøng ñaõ môû saün, laõo khoâng goõ cöûa cuõng chaúng leân tieáng söøng söïc ñi vaøo ngoài ñoái dieän vôùi Luïc Tieåu Phuïng, caàm ngay huõ röôïu ngöûi maáy caùi roài caá t tieáng khen: -143- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 5. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Röôïu ngon quaù ! Luïc Tieåu Phuïng gaät ñaàu ñaùp: -Ñuùng laø röôïu ngon. Laõo troïc hoûi: -Moãi ngöôøi moät nöûa chöù ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Ñöôïc. Laõo troïc khoâng noùi gì nöõa beâ ngay huõ röôïu gheù mieäng vaøo nuoát öøng öïc moät hoài roài ñaët xuoáng. Chôùp maét nöûa huõ röôïu chui vaøo buïng laõo. Boä maët vaøng kheø boãng bieán thaønh hoàng quang maõn dieän. Caû con ngöôøi laõo toû ra phaán khôûi tinh thaàn. Laõo giô tay aùo leân lau meùp noùi: -Con meï noù ! Theá môùi taïm ñuû. Luïc Tieåu Phuïng cuõng chaúng noùi gì, ñoùn laáy huõ röôïu uoáng. Chaøng uoáng cuõng chaúng chaäm hôn laõo chuùt naøo, noùi cho ñuùng thì chaúng chaäm hôn baát cöù ai. Huõ röôïu heát saïch khoâng coøn moät gioït. Laõo troïc ñaàu ñoät nhieân cöôøi roä noùi: -Hay quaù ! Röôïu maïnh ngöôøi cuõng maïnh. Luïc Tieåu Phuïng ñöa tay aùo leân chuøi meùp ñaùp: -Ngöôøi coù maïnh môùi bieát röôïu maïnh. Laõo troïc nhìn chaøng hoûi -144- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 6. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Ba naêm chöa gaëp nhau, oâng baïn uoáng maõi maø sao khoâng cheát ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Haûo nhaân laø khoâng soáng laâu. Taïi haï chæ lo cho laõo, vì laõo laø haûo nhaân. Laõo troïc trôïn maét leân hoûi: -Ai baûo ta laø haûo nhaân ? Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ñaùp: Ngöôøi giang hoà coøn khoâng baûo Sôn Taây Nhaïn laø ngöôøi ñaùng keå chôi ñöôïc, maø con baø noù cuõng laø moät ñaïi haûo nhaân. Laõo troïc cöôøi roä noùi: -Ngöôi laø keû ñaïi toài baïi, ta laø moät ñaïi haûo nhaân thì con baø noù quaû laø hay thieät ! Ñan Phuïng coâng chuùa doøm ngoù laõo, cô hoà khoâng tin ôû maét mình. Naøng khoâng ngôø laõo vöøa troïc vöøa cuïc mòch laïi noùi toaøn gioïng thoâ bæ maø löøng danh ba chuïc naêm. Caëp thieát chöôûng cuûa laõo ñaõ kheùt tieáng Quan Trung. Ai cuõng keâu laø ñaïi hieäp Sôn Taây Nhaïn. Nhöng laõo naøy laïi chaúng coù moät chuùt n o laø ñaïi hieäp. Phaûi chaêng ñaây chính laø choã aø thaønh coâng cuûa laõo ? Duø laõo theá naøo ñi chaêng nöõa thì con ngöôøi noåi danh ñaïi hieäp khoâng phaûi chuyeän deã daøng. Ñan Phuïng coâng chuùa nghó maõi khoâng ra. Boãng naøng phaùt giaùc nhöõng vieäc nghó khoâng ra caøng ngaøy caøng nhieàu. Sôn Taây Nhaïn döøng tieáng cöôøi, ñöa muïc quang laáp loaùng ngoù Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Chaéc ngöôi khoâng nghó ra ñöôïc taïi sao ta laïi kieám ngöôi ? Luïc Tieåu Phuïng thöøa nhaän: -Taïi haï nghó khoâng ra. Sôn Taây Nhaïn noùi: -Thöïc tình ngöôi môùi ñeán Thaùi Nguyeân, ta ñaõ bieát roài. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ñaùp: -Caùi ñoù chaúng coù chi laø laï. Chæ coù taïi haï ñeán roài maø laõo khoâng bieát môùi laø moät quaùi söï. Sôn Taây Nhaïn noùi: -Nhöng maõi ñeán baây giôø ta môùi tôùi tìm ngöôi. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Vì laõo baän nhieàu vieäc quaù. Sôn Taây Nhaïn noùi: -145- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 7. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Ta chaúng baän vieäc gì heát. Ta khoâng ñeán ngay chæ vì ngöôi laø taân khaùch cuûa sö thuùc ta. Ta ñaõ khoâng theå laø taân khaùch cuûa laõo thì cöù lôø ñi nhö khoâng bieát laø xong. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi noùi: -Taïi haï laïi töôûng vì mình caïo raâu neân caû laõo höõu cuõng khoâng nhaän ra ñöôïc. Sôn Taây Nhaïn cöôøi roä noùi: -Nhöng ta coi hai haøm raâu cuûa ngöôi laïi chaùn voâ cuøng ! Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Laõo chaùn thì chaúng quan heä gì, chæ coát sao ngöôøi ta ñöøng chaùn laø ñöôïc. Sôn Taây Nhaïn ñoät nhieân döøng tieáng cöôøi noùi: -Hoaéc Thieân Thanh laø sö thuùc ta. Treân choán giang hoà ít ngöôøi tin nhö vaäy. Coøn ngöôøi thì chaéc ñaõ bieát roài. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Taïi haï bieát roài. Sôn Taây Nhaïn hoûi: -Beân ngoaøi coù laõo quaùi vaät huùt thuoác baøo. Laõo hoï Phaøn, teân goïi Phaøn Ngaïc. Ngöôi coù quen bieát khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Phaûi chaêng laø Phaøn ñaïi tieân sinh tröôùc kia moät mình saán vaøo Phi Ngö ñöôøng, taûo binh taùm ñaïi traïi. Y chuyeân duøng doïc taåu ñeå ñieåm ba möôi saùu ñaïi huyeät, baûy möôi hai tieåu huyeät cuûa ngöôøi. Sôn Taây Nhaïn ñaùp: -Chính laø laõo ñoù. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Sôn Taây Song Tuù, hoï Phaøn, hoï Giaûn ngang nhau. Thaày ñoà kieát xaùc kia, Giaûn nhò tieân sinh, phaûi chaêng laø truyeàn nhaân duy nhaát veà moân Ñaøn Chæ Thaàn Thoâng ? Sôn Taây Nhaïn gaät ñaàu ñaùp: -Ngöôøi kieát xaùc, thaày lang daïo, teân tieåu baûn baùn bao töû, ngöôøi baùn phaán hoa, theâm vaøo chöôûng quyû ôû ñòa phöông naøy vaø laõo Vöông maäp uù baùn mì ôû ngoaøi cöûa, caû thaûy baûy ngöôøi keát baùi ñeä huynh. Ngöôøi ta keâu baèng “Thò tænh thaát hieäp” cuõng coù ngöôøi hoâ baèng “Sôn Taây thaát nghóa”. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi maùt noùi: -Ñoù toaøn laø nhöõng nhaân vaät löøng danh nghóa só thì cuoäc nhaõ höùng böõa nay naùo nhieät voâ cuøng. Hoï ñeán toøa tieåu vieän naøy ñeå hoùng maùt ? Sôn Taây Nhaïn hoûi: -146- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 8. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Ngöôi khoâng bieát hoï ñeán ñaây laøm gì thaät ö ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Khoâng bieát. Siôn Taây Nhaïn noùi: -Boïn hoï ñeàu ñoàng moân vôùi ta. Keå vai veá coù keû coøn laø ñoà toân cuûa Hoaéc Thieân Thanh. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Laõo nhaân gia toát phöôùc thieät ! Sôn Taây Nhaïn nghieâm nghò noùi: -Saùu chuïc naêm tröôùc toå sö gai saùng laäp Thieân Caàm moân. Ñieàu ñaïi giôùi thöù nhaát laø boïn ta phaûi toân thaày troïng ñaïo, giöõ vai veá cho ñuùng khuoân pheùp, nhaát thieát khoâng theå sai traät. Luïc Tieåu Phuïng noùi -Dó nhieân phaûi ñuùng quy cuû. Sôn Taây Nhaïn laïi noùi: -Toå sö gia suoát ñôøi ñeå heát taâm löïc vaøo voõ hoïc, ñeán ngaøy tuoåi giaø môùi nghó tôùi ñöôøng gia thaát. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Thieân Caàm laõo nhaân cuõng ñaõ laáy vôï sinh con ö ? Sôn Taây Nhaïn ñaùp: -Vuï naøy quaû ít ngöôøi giang hoà bieát tôùi. Naêm toå sö gia baûy möôi baûy tuoåi môùi coù ngöôøi noái doõi. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Ngöôøi noái doõi laõo nhaân gia laø Hoaéc Thieân Thanh phaûi khoâng ? Sôn Taây Nhaïn ñaùp: -Chính thò ! Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi noùi: -Taïi haï hieåu vì sao y nhoû tuoåi maø beà baäc laïi cao hôn ngöôøi khaùc nhieàu. Sôn Taây Nhaïn noùi: -Vì theá maø vai y phaûi gaùnh troïng traùch ñaùng sôï. Luïc Tieåu Phuïng “uûa” leân moät tieáng. Sôn Taây Nhaïn bieán ñoåi saéc maët thaønh nghieâm trang ñaùp: -Chaúng nhöõng y tieáp tuïc höông khoùi, huyeát maïch cuûa toå sö gia, maø coøn laø ngöôøi thöøa keá duy nhaát Thieân Caàm moân. Boïn ta chòu ôn lôùn cuûa sö moân, duø coù tan xöông naùt -147- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 9. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long thòt cuõng chaúng theå ñeå xaûy chuyeän baát traéc cho y. Veà ñaïo lyù naøy chaéc ngöôi cuõng hieåu roõ roài. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Bieát laém chöù. Sôn Taây Nhaïn thôû daøi noùi: -Vì theá cöù saùng daäy maø vaïn nhaát y xaûy chuyeän gì laø Thieân Caàm moân chuùng ta töø treân xuoáng döôùi maáy traêm ngöôøi khoâng coøn moät ai soáng ñöôïc nöõa. Luïc Tieåu Phuïng chau maøy hoûi: -Y coù xaåy chuyeän gì baát haïnh ñaâu ? Sôn Taây Nhaïn ñaùp: -Neáu y thaát baïi veà tay ngöôi thì duø ngöôi chaúng gieát y, y cuõng khoâng soáng ñöôïc nöõa. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Taïi haï cuõng bieát y tính tình cöông lieät nhöng vò taát y ñaõ thaát baïi. Sôn Taây Nhaïn noùi: -Dó nhieân laø chöa nhaát ñònh y thaát baïi. Luïc Tieåu Phuïng laïnh luøng hoûi: -Neáu y thaéng taïi haï thì maáy traêm ñeä töû töø treân xuoáng döôùi ôû Thieân Caàm moân haù chaúng veû vang laém ru ? Sôn Taây Nhaïn ñaùp: -Ngöôi laø baïn ta, ta cuõng khoâng muoán ngöôi bò haïi veà tay y ñeå toån thöông hoøa khí. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi noùi” -Laõo quaû laø moät haûo nhaân. Sôn Taây Nhaïn hôi ñoû maët, nhaên nhoù cöôøi hoûi: -Neáu caùc vò giao thuû thì baát luaän laø ai thaéng ai baïi cuõng ñeàu ñi tôùi h aäu quaû khoân löôøng. Hoaéc sö thuùc vôùi ngöôi cuõng laø choã tri giao, sao ngöôi phaûi coâ laøm vuï naøy ? Luïc Tieåu Phuïng mæm cöôøi ñaùp: -Baây giôø taïi haï ñaõ hieåu yù laõo. Laõo chæ muoán taïi haï dôøi khoûi nôi ñaây tröôùc khi maët trôøi moïc ñeå y khoâng tìm ñöôïc. Sôn Taây Nhaïn khoâng noùi nöõa. Khoâng noùi töùc laø maëc nhieân thöøa nhaän. Ñan Phuïng coâng chuùa ñoä nhieân cöôøi laït noùi: -Baây giôø tieän thieáp cuõng hieåu roõ yù laõo nhaân gia roài. Laõo ñöa nhieàu ngöôøi tôùi ñeå böùc baùch y phaûi ra ñi, khieán cho Hoaéc Thieân Thanh chaúng chieán cuõng thaéng, khoâng thì caùc vò ñoái phoù vôùi y. Baây giôø caùch luùcmaët trôøi moïc chaúng coøn bao laâu nöõa, y maø ñaùnh lui -148- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 10. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long ñöôïc caùc vò thì luùc maët trôøi moïc cuõng chaúng coøn hôi söùc ñaâu ñeå giao thuû vôùi Hoaéc Thieân Thanh. Naøng giaän xaùm maët laïi cöôøi laït noùi tieáp: -Bieän phaùp naøy quaû ñaõ khoâng laàm, e raèng chæ coù laõo laø ñaïi hieäp môùi nghó ra ñöôïc. Sôn Taây Nhaïn saéc maët luùc xanh leø luùc traéng bôït, ñoät nhieân laõo cöôøi roä noùi: -Gioûi laém ! Coâ nöông thoùa maï thaät hay. Coù ñieàu Sôn Taây Nhaïn naøy tuy chaúng ra troø gì nhöng cuõng khoâng laøm nhö theá ñöôïc. Ñan Phuïng coâng chuùa hoûi: -Neáu laõo laøm gì maø y cuõng khoâng chòu ñi thì laõo tính sao ? Sôn Taây Nhaïn ñöùng phaét daäy raûo böôùc ñi ra. Nhöõng ngöôøi trong vieän ñeàu im laëng.caëp maét laõo saùng leân nhìn giöõa moïi ngöôøi, ñoät nhieân laõo caát tieáng hoûi: -Neáu y khoâng ñi thì caùc ngöôi laøm sao ? Teân tieåu baûn baùn bao töû ñaûo caëp maët traéng daõ laïnh luøng ñaùp: -Caùi ñoù giaûn dò laém. Neáu y khoâng ñi thì taïi haï ñi. Sôn Taây Nhaïn laïi cöôøi. Tieáng cöôøi nguï yù raát bi thaûm. Laõo töø töø gaät ñaàu noùi: -Hay laém ! Ngöôi ñi, ta cuõng ñi. Moïi ngöôøi ñeàu ñi heát. Teân tieåu baûn baùn bao töû noùi: -Ñaõ theá thì taïi haï ñi tröôùc moät böôùc cuõng chaúng heà gì. Haénxoay coå tay moät caùi ruùt tieâm ñao ra, ñoät nhieân haén xoay ñao ñaâm vaøo coå mình. Haén ñoäng thuû raát bình tænh vaø mau leï phi thöôøng. Nhöng coù ngöôøi coøn mau leï hôn haén. Ñoät nhieân nghe ñaùnh chaùt moät tieáng. Hoûa tinh baén tung toeù. Thanh ñao trong tay haén ñaõ gaõy thaønh hai ñoaïn. Caû vaät kia cuõng gaõy theo rôùt xuoáng ñaát. Moïi ngöôøi nhìn laïi thì ra nöûa caùi ñuõa cuûa Luïc Tieåu Phuïng. Baén caây ñuõa ngaø maø ñaùnh gaõy ñöôïc tieâm ñao cuûa ngöôøi khaùc thì e raèng trong thieân haï cuõng khoâng coù maáy. Ñan Phuïng coâng chuùa ñoät nhieân hieåu ra taïi sao Sôn Taây Nhaïn laïi laøm nhö vaäy. Nguyeân vì Hoaéc Thieân Thanh chaúng phaûi laø ñòch thuû cuûa Luïc Tieåu Phuïng. Ngöôøi khaùc tuy khoâng bieát theá, nhöng Sôn Taây Nhaïn ñaõ hieåu roõ. Teân tieåu baûn baùn bao töû kinh haõi, ngoù laïi thanh ñao cuït trong tay. Haén söõng soát moät luùc, ñoät nhieân daäm chaân, ngöûng ñaàu, trôïn maét nhìn Luïc Tieåu Phuïng lôùn tieáng hoûi: -Ngöôi laøm theá laø coù yù gì ? Luïc Tieåu Phuïng vöøa cöôøi vöøa höõng hôø hoûi: -Ta chaúng coù yù gì khaùc, chæ muoán hoûi ngöôi moät caâu. -149- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 11. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Teân tieåu baûn baùn hoa töû hoûi: -Caâu gì ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Ta noùi bao giôø laø khoâng boû ñi ? Teân tieåu baûn baùn bao töû thoän maët ra. ---------------------------oOo--------------------------- -150- Typed by NDT http://come.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2