Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục Tiểu Phụng - tập 16

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

125
lượt xem
20
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục tiểu phụng - tập 16', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục Tiểu Phụng - tập 16

  1. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long HOÀI THÖÙ MÖÔØI SAÙU AÙNH ÑEØN LAY ÑOÄNG TRÖÔÙC LINH ÑAØI Hôn nöõa ñòa vò cuøng thaân theá Ñoäc Coâ Nhaát Haïc khieán laõo khoâng caàn traû lôøi nhöõng caâu hoûi vô vaån nhö vaäy. Hoaéc Thieán Thanh laïi hoûi: -Tröôùc kia ñaïo tröôûng ñaõ tôùi ñaây laàn naøo chöa ? Ñoäc Coâ Nhaát Haïc ñaùp coäc loác: -Chöa. Hoaéc Thieán Thanh noùi: -Vì theá neân taïi haï chöa bieát giöõa Dieâm ñaïi laõo baûn vaø ñaïo tröôûng laø ñoâi haûo baèng höõu. Ñoäc Coâ Nhaát Haïc sa saàm neùt maët ngaäp ngöøng noùi: -Caùc haï coøn chöa bieát nhieàu chuyeän. Hoaéc Thieán Thanh laïnh luøng ñaùp: -Ñaïo tröôûng laø baäc tieàn boái voõ laâm dó nhieân bieát nhieàu chuyeän hôn taïi haï. Ñoäc Coâ Nhaát Haïc höø moät tieáng. Hoaéc Thieán Thanh ñoät nhieân ngoaûnh ñaàu laïi, lieác caëp maét saéc nhö ñao nhìn chaèm chaëp vaøo maët laõo, thuûng thaúng noùi: -Neáu vaäy chaéc ñaïo tröôûng bieát y cheát trong tröôøng hôïp naøo ? Ñoäc Coâ Nhaát Haïc döôøng nhö bieán saéc. Ñoät nhieân laõo xoay mình raûo böôùc ñi ra. Hoaéc Thieán Thanh kheõ quaùt: -Ñöùng laïi ! Ñoäc Coâ Nhaát Haïc vöøa ñaët baøn chaân xuoáng, vieân gaïch vuoâng laùt döôùi ñaát lieàn bò nghieàn naùt. Treân baøn tay nhöõng ñöôøng gaân xanh noåi leân cao goà. Taám ñaïo baøo maëc treân mình khoâng gioù cuõng lay ñoäng. Sau moät luùc laâu laõo môùi töø töø xoay mình. Maét chieáu ra nöõng tia haøn quang trôïn leân nhìn Hoaéc Thieán Thanh, hoûi daèn töøng tieáng: -Phaûi chaêgn ngöôi hoâ ta ñöùng laïi ? Hoaéc Thieán Thanh cuõng sa saàm neùt maët, höõng hôø ñaùp: -Phaûi roài ! Chính taïi haï hoâ ñaïo tröôûng ñöùng laïi. -171- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  2. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Ñoäc Coâ Nhaát Haïc xaüng gioïng: -Ngöôi khoâng ñaùng ñaâu. Hoaéc Thieán Thanh cöôøi laït hoûi: -Taïi haï maø khoâng ñaùng ö ? Keå veà tuoåi taïi haï tuy chöa baèng ñaïo tröôûng, nhöng keå veà ñòa vò thì Hoaéc Thieán Thanh khoâng ôû döôùi Ñoäc Coâ Nhaát Haïc ñaâu nheù. Ñoäc Coâ Nhaát Haïc töùc giaän hoûi: -Ngöôi coù ñòa vò gì ? Hoaéc Thieán Thanh ñaùp: -Taïi haï bieát ñaïo tröôûng khoâng nhaän ra taïi haï, nhöng chieâu naøy khieán cho ñaïo tröôûng bieát ngay. Tröôùc hai ngöôøi ñöùng ñoái dieän, baây giôø ñoät nhieân Hoaéc Thieán Thanh xoay qua meù höõu, kheõ giang hai tay theo theá “Phuïng Hoaøng Trieån Xí”. Hai ngoùn tay traùi theo kieåu moû con phöôïng moå xuoáng thieân linh Ñoäc Coâ Nhaát Haïc. Ñoäc Coâ Nhaát Haïc ñöa tay maët cheânh cheách leân nhaèm chuïp coå tay ñoái phöông. Khoâng ngôø Hoaéc Thieán Thanh kheõ tröôït chaân moät caùi löôùt ñi boán thöôùc tôùi sau vai beân höõu Ñoäc Coâ Nhaát Haïc. Tuy cuõng laø chieâu thöùc Phuïng Hoaøng Trieån Xí nhöng höôùng cuøng boä vò ra tay ñaõ hoaøn toaøn caûi bieán. Tay maët laøm moû chim phöôïng moå vaøo huyeát quaûn phía sau coå tay Ñoäc Coâ Nhaát Haïc. Caùch bieán chieâu tuy giaûn dò, nhöng huyeàn cô tuyeät dieäu beân trong khoâng buùt naøo taû xieát. Ñoäc Coâ Nhaát Haïc la thaát thanh: -Phuïng Song Phi ! Laõo vöøa quaùt vöøa laïng ngöôøi qua meù taû, theo theá Hoài Thuû Voïng Nguyeät Thöùc, duøng tay traùi ñoùn tieáp chieâu “Phuïng Traùc” cuûa Hoaéc Thieán Thanh . Hoà Thieát Hoa nhaû löïc löôïng Tieåu Thieân Tinh ôû trong loøng baøn tay xoay ra ngoaøi. Boãng nghe ñaùnh chaùt moät tieáng. Hai baøn tay ñuïng nhau roài hai ngöôøi ñoät nhieân khoâng nhuùc nhích nöõa. Hoaéc Thieán Thanh thoå khí khai thanh, chaäm raõi noùi: -Ñuùng roài ! Ñoù ñuùng laø chieâu Phuïng Song Phi. Ngaøy tröôùc Thieân Caàm laõo nhaân moät mình leân nuùi Nga Mi cuøng leänh sö laø Hoà ñaïo nhaân ñaáu chöôûng ñaõ thi trieån chieâu Phuïng Song Phi naøy. Khi ñoù dó nhieân ñaïo tröôûng cuõng ñöùng beân coi. Ñoäc Coâ Nhaát Haïc ñaùp: -Ñuùng theá ! Laõo môùi ñaùp hai tieáng saéc maët ñaõ xaùm xanh. -172- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  3. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Nhöõng tay cao thuû khi tyû ñaáu noäi löïc, ñaùng lyù khoâng theå môû mieäng noùi naêng. Nhöng Thieân Caàm laõo nhaân laø tay thieân taøi ñaëc bieät ñaõ luyeän thaønh moân noäi coâng coù theå môû mieäng noùi ngay luùc tyû ñaáu. Khi laõo noùi chaúng nhöõng khoâng laøm suùt giaûm noäi löïc maø coøn thöøa cô baøi tieát ñöôïc luoàng khí ñuïc ôû trong huyeät Ñan ñieàn ra ngoaøi. Hoaéc Thieán Thanh laø ngöôøi höôûng thuï chaân truyeàn veà noäi löïc cuûa Thieân Caàm laõo nhaân. Luùc naøy haén muoán duøng moân ñoù ñeå aùp ñaûo Ñoäc Coâ Nhaát Haïc. Hoaéc Thieán Thanh laïi noùi: -Phaàn ñoâng cao thuû voõ laâm luùc tieáp chieâu naøy laïng ngöôøi qua meù höõu, duøng tay maët chieát chieâu, nhöng Hoà ñaïo nhaân laïi haønh ñoäng traùi ngöôïc, duøng taû chöôûng tieáp chieâu. Hoà ñaïo nhaân quaû khoâng hoå laø toân sö moät ñôøi. Ñaïo tröôûng coù hieåu choã khaùc bieät beân trong chaêng ? Ñoäc Coâ Nhaát Haïc ñaùp: -Duøng tay maët tieáp chieâu tuy töông ñoái leï hôn, nhöng bieán hoùa thaân phaùp nhö vaäy laø cuøng ñöôøng roài. Baèng duøng tay traùi chieát chieâu, chöôûng theá phoùng ra, dö löïc chöa heát, vaãn coøn coù theå bieán hoùa theo yù mình. Laõo khoâng muoán môû mieäng nhöng cuõng khoâng theå toû ra khieáp nhöôïc. Laõo noùi tôùi ñaây, ñoät nhieân hôi thôû hoàng hoäc, khoâng noùi theâm ñöôïc nöõa. Hoaéc Thieán Thanh noùi: -Phaûi roài ! Chính vì theá maø Thieân Caàm laõo nhaân chæ duøng chieâu thöùc naøy ñeå tyû ñaáu noäi löïc vaø sau bieán hoùa aùp ñaûo ñoái phöông … Ñoäc Coâ Nhaát Haïc döôøng nhö khoâng muoán noùi nöõa. Ñoät nhieân laõo quaùt hoûi: -Taïi sao ngöôi laïi hieåu veà ñieåm naøy ? Hoaéc Thieán Thanh ñaùp: -Vì Thieân Caàm laõo nhaân chính tieân phuï. Ñoäc Coâ Nhaát Haïc nghe noùi baát giaùc thay ñoåi saéc maët. Hoaéc Thieán Thanh laïnh luøng noùi tieáp: -Hoà ñaïo nhaân cuøng tieân phuï keát baïn ngang haøng vôùi nhau. Ñieåm naøy chaéc ñaïo tröôûng bieát roài. Ñoäc Coâ Nhaát Haïc thay ñoåi s81c maët luùc xanh leø, luùc traéng bôït. Chaúng nhöõng laõo khoâng theå noùi ñöôïc nöõa maø cuõng chaúng coøn ñieàu gì ñeå noùi theâm. Thieân Caàm laõo nhaân laø baäc tieàn boái ñòa vò toân cao, khoâng ai bì kòp. Veà tình baïn beø laõo ngang haøng vôùi Hoà ñaïo nhaân thöïc ra, ñaõ khieán cho ñaïo nhaân theâm phaàn haõnh dieän. -173- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  4. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Ñoäc Coâ Nhaát Haïc tuy laø ngöôøi kieâu ngaïo cöông lieät, nhöng khoâng theå laáy vai veá maø naâng mình leân cao vaøo haøng tieàn boái. Hoaéc Thieán Thanh thuûng thaúng noùi: -Ñòa vò taïi haï hieän nay theá naøo ñaïo tröôûng ñaõ hieåu roài, nhöng coøn maáy caâu muoán hoûi ñaïo tröôûng. Ñoäc Coâ Nhaát Haïc gaät ñaàu, laõo ngaám ngaàm nghieán chaët hai haøm raêng. Treân traùn ñaõ toaùt moà hoâi laám taám. Hoaéc Thieán Thanh hoûi: -Taïi so ñaïo tröôûng laïi muoán Toâ Thieáu Anh thay ñoåi hoï teân, maïo xöng laø hoïc cöùu ? Giöõa ñaïo tröôûng vaø Dieâm ñaïi laõo baûn tröôùc kia chöa töøng ñi laïi vôùi nhau, nay laõo cheát roài, ñaïo tröôûng ñoät nhieân saán ñeán laøm chi ? Ñoäc Coâ Nhaát Haïc ñaùp: -Vuï naøy khoâng lieân quan gì ñeán caùc haï. Hoaéc Thieán Thanh hoûi: -Chaúng leõ taïi haï khoâng hoûi ñöôïc ö ? Ñoäc Coâ Nhaát Haïc buoâng thoõng: -Khoâng hoûi ñöôïc. Hoaéc Thieán Thanh xaüng gioïng: -Ñaïo tröôûng ñöøng queân taïi haï laø toång quaûn ôû ñaây maø khoâng hoûi ñöôïc thì ai coù quyeàn hoûi ? Ñoäc Coâ Nhaát Haïc traùn toaùt moà hoâi. Vieân gaïch döôùi ch6n beã naùt ra thaønh töøng maûnh. Chaân phaûi laõo ñoät nhieân ñaù vung leân. Tay maët naém laáy ñoác kieám. Trong khoaûng thôøi gian chôùp maét naøy, löïc löôïng ôû baøn tay Hoaéc Thieán Thanh ñoät nhieân bieán maát. Haén ñaõ möôïn ñaø chöôûng löïc ñeå voït mình ñi. Ñoäc Coâ Nhaát Haïc ñoät nhieân maát ñieåm töïa, laûo daûo ngöôøi ñi cô hoà teù xuoáng. Boãng thaáy kieám quang laáp loaùng tieáp theo moät tieáng chaùt vang leân, tia löûa baén tung toeù. Thanh tröôøng kieám trong tay laõo ñaõ caém xuoáng ñaát. Laõo ngöûng ñaàu nhìn thì khoâng thaáy Hoaéc Thieán Thanh ñaâu nöõa. Gioù thoåi laät böùc maøn traéng. Ñen löûa treân baøn tröôùc linh toøa lay ñoäng roài taét phuït. Ñoäc Coâ Nhaát Haïc tay oâm tröôøng kieám nhìn vaøo boùng toái. Baát giaùc laõo caûm thaáy moûi meät quaù. Laõo laø moät oâng giaø dó nhieân söùc löïc coù haïn. Laõo ruùt kieám leân tra vaøo voû chaäm chaïp ñi ra. Trong boùng toái döôøng nhö coù caëp maét saùng ngôøi ñang hau haùu nhìn laõo. -174- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  5. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Ñoäc Coâ Nhaát Haïc ngöûng ñaàu leân thaáy moät ngöôøi ñöùng döôùi goác caây baïch döông khoâng nhuùc nhích. Toaøn thaân ngöôøi naøy maëc quaàn aùo traéng nhö tuyeát. Ñoäc Coâ Nhaát Haïc tay vaãn naém ñoác kieám, lôùn tieáng quaùt: -Ai ñoù ? Ngöôøi kia khoâng ñaùp, hoûi laïi: -Nghieâm Ñoäc Haïc ñaáy ö ? Ñoäc Coâ Nhaát Haïc ñoät nhieân bieán saéc, da maët co ruùm laïi. Baïch Y Nhaân trong boùng toái töø töø ñi ra ñöùng döôùi aùnh traêng. AÙo quaàn y traéng nhö tuyeát khoâng moät veát buïi. Saéc maët khoâng loä veû gì. Sau löng ñeo cheânh cheách moät thanh tröôøng kieám voû ñen, hình daïng raát coå quaùi. Ñoäc Coâ Nhaát Haïc ñoägn dung hoûi: -Phaûi chaêng caùc haï laø Taây Moân Xuy Tuyeát ? Taây Moân Xuy Tuyeát ñaùp: -Chính thò. Ñoäc Coâ Nhaát Haïc lôùn tieáng hoûi: -Phaûi chaêng caùc haï ñaõ haï saùt Toâ Thieáu Khanh ? Taây Moân Xuy Tuyeát ñaùp: -Phaûi roài ! Taïi haï ñaõ gieát y, nhöng thöïc ra y khoâng ñaùng cheát. Ngöôøi ñaùng cheát chính laø Nghieâm Ñoäc Haïc. Ñoäc Coâ Nhaát Haïc ñaõ thu thò tuyeát laïi. Taây Moân Xuy Tuyeát laïnh luøng noùi tieáp: -Neáu laõo laø Nghieâm Ñoäc Haïc thì ta phaûi gieát laõo. Ñoäc Coâ Nhaát Haïc ñoät nhieân cöôøi roä ñaùp: -Nghieâm Ñoäc Haïc khoâng theå cheát ñöôïc. Coù gieát thì gieát Ñoäc Coâ Nhaát Haïc. Taây Moân Xuy Tuyeát “uûa” leân moät tieáng. Ñoäc Coâ Nhaát Haïc laïi noùi: -Ngöôi maø gieát Ñoäc Coâ Nhaát Haïc seõ löøng danh thieân haï. Taây Moân Xuy Tuyeát cöôøi laït noùi: -Neáu vaäy caøng hay. Ñoäc Coâ Nhaát Haïc hoûi: -Caøng hay ö ? Taây Moân Xuy Tuyeát noùi: -Baát luaän laõo laø Ñoäc Haïc cuõng theá, hay Nhaát Haïc cuõng vaäy, baûn nhaân phaûi gieát laõo. Ñoäc Coâ Nhaát Haïc laïi cöôøi laït noùi: -175- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  6. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Hay laém ! Taây Moân Xuy Tuyeát hoûi: -Hay laém ö ? Ñoäc Coâ Nhaát Haïc ñaùp: -Baát luaän ngöôi muoán gieát Ñoäc Haïc hay Nhaát Haïc thì cöù ruùt kieám ra. Taây Moân Xuy Tuyeát laïi noùi: -Hay laém ! Ñoäc Coâ Nhaát Haïc tay naém ñoác kieám caûm thaáy tay mình laïnh gnaét, laïnh hôn caû ñoác kieám. Chaúng nhöõng tay laõo laïnh maø loøng laõo cuõng laïnh nöõa. Baây giôø duø laõo coù hy sinh caû oai danh hieån haùch, ñòa vò toân cao cuõng khoâng vaõn hoài ñöôïc löïc löôïng ñaõ maát ñi. Ñoäc Coâ Nhaát Haïc nhìn Taây Moân Xuy Tuyeát, laïi nghó tôùi Hoaéc Thieán Thanh, baát giaùc hoái haän trong loøng. Ñaây laø laàn ñaàu tieân laõo hoái haän maø cuõng laø laàn cuoái cuøng trong ñôøi laõo. Ñoät nhieân laõo muoán gaëp Luïc Tieåu Phuïng, nhöng laõo bieát baây giôø chaøng khoâng trôû laïi nöõa. Laõo chæ coøn con ñöôøng ruùt kieám, ngoaøi ra khoâng coøn caùch naøo. Ñoät nhieân trong boùng toái kieám khí ngaát trôøi laøm cho gioù laïnh caøng theâm laïnh buoát. Maùu Taây Moân Xuy Tuyeát chaûy ra cuõng bò gioù thoåi khoâ laïi. oOo Khoang xe khoâng roäng laém, chæ vöøa ñuû choã cho boán ngöôøi ngoài. Con ngöïa keùo xe ñaõ ñöôïc huaán luyeän raát thuaàn thuïc. Coã xe ñi treân ñöôøng ñaát maøu vaøng chaïy raát bình yeân. Maõ Tuù Chaân vaø Thaïch Tuù Vaân ngoài moät beân. Toân Tuù Thanh vaø Dieäp Tuù Chaâu ngoài ôû phía ñoái dieän. Xe chaïy ñaõ khaù laâu. Thaïch Tuù Vaân ñoät nhieân phaùt giaùc maáy ngöôøi kia ngoù mình chaèm chaëp. Thò muoán lôø ñi nhö khoâng hay bieát nhöng roài thò khoâng nhòn ñöôïc caát tieáng hoûi: -Laøm gì maø caùc vò ngoù ta döõ theá ? Chaúng leõ treân maët ta coù gì laï ? Toân Tuù Thanh cöôøi ñaùp: -Neáu treân maët ngöôi coù gì thì vöøa roài cuõng bò ngöôøi ta queät ñi heát. â -176- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  7. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Maét thò lôùn, moâi thò moûng dính. Baát luaän laø ai cuõng nhaän ra thò ñaõ noùi laø chaúng neå nang gì. Toân Tuù Thanh khoâng ñeå Thaïch Tuù Vaân kòp môû mieäng ñaõ cöôùp lôøi: -Laï ôû choã con nha ñaàu naøy luùc bình thôøi chaúng coù gì deã coi maø baây giôø taïi sao aû môû mieäng laïi ñeïp theá !Thaïch Tuù Vaân vaãn khoâng ñoû m aët, thaûn nhieân ñaùp: -Thöïc ra cuõng chaúng coù gì laø laï. Vì y hoï Hoa neântieåu muoäi môû mieäng laø ñeïp nhö hoa. -Y ? Y laø ai ? Thaïch Tuù Vaân ñaùp: -Y hoï Hoa, teân goïi Hoa Maõn Laâu. Toân Tuù Thanh hoûi: -Taïi sao ngöôi laïi bieát caû teân hoï ngöôøi ta ? Thaïch Tuù Vaân ñaùp: -Vì y vöøa baûo cho tieåu muoäi hay. Toân Tuù Thanh hoûi: -Sao ta khoâng nghe thaáy ? Thaïch Tuù Vaân ñaùp: -Boïn tieåu muoäi noùi chuyeän rieâng vôùi nhau khi naøo laïi ñeå tyû tyû nghe tieáng ? Huoáng chi luùc ñoù trong ñaàu oùc tyû tyû coøn maõi nghó tôùi Luïc Tieåu Phuïng. Toân Tuù Thanh la leân: -Ta nghó ñeán Luïc Tieåu Phuïng ö ? Ai baûo ta nghó ñeán Luïc Tieåu Phuïng ? Thaïch Tuù Vaân ñaùp: -Tieåu muoäi baûo theá. Ngöôøi ta ñang ngoài trong thuøng taém, tyû tyû cuõng maét la maøy leùt doøm ngoù ngöôøi ta. Tieåu muoäi nhìn thaáy roài tyû tyû muoán caõi cuõng khoâng ñöôïc ñaâu. Toân Tuù Thanh vöøa töùc giaän vöøa baät cöôøi. Coâ vöøa cöôøi vöøa maéng: -Coù phaûi con nha ñaàu naøy ñieân khuøng roài khoâng ? Mieäng aû noùi toaøn chuyeän vôù vaån. Maõ Tuù Chaân höõng hôø ñaùp: -Con nha ñaàu naøy cuõng hôi ñieân thaät, nhöng thöïc ra maét ngöôi khoâng ngôùt nhìn chaèm chaëp vaøo maët Luïc Tieåu Phuïng. Thaïch Tuù Vaân voã tay cöôøi noùi: -Ñaïi sö thö baûo vaäy laø coâng baèng. Toân Tuù Thanh ñaûo maét nhình quanh, ñoät nhieân aû thôû daøi noùi: -Lôøi y thöïc coù choã coângbaèng, nhöng hôi chua chaùt moät chuùt. Maõ Tuù Chaân trôïn maét leân nhìn Toân Tuù Thanh hoûi: -177- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  8. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Chua chaùt ö ? Laøm sao maø chua chaùt ? Toân Tuù Thanh ñaùp: -Chua chaùt nhö muøi giaám. Maõ Tuù Chaân laïi lôùn tieáng hoûi: -Chaúng leõ ngöôi baûo ta aên phaûi giaám chua ? Toân Tuù Thanh ñaùp: -Tieåu muoäi khoâng noùi theá. Ñoù laø tyû tyû noùi ra. Thò nhòn cöôøi noùi tieáp: -Ai cuõng baûo Luïc Tieåu Phuïng phong löu ñaøng ñieám, nhöng böõa nay tieåu muoäi ngoù thaáy y ngoài trong thuøng taém chaúng khaùc gì chaøng ngoác, so vôùi Taây Moân Xuy Tuyeá t coøn keùm xa laém. Thaïch Tuù Vaân giaät mình kinh haõi hoûi: -Tyû tyû baûo sao ? Toân Tuù Thanh ñaùp: -Ta muoán noùi laø giaû tyû ta treâu choïc chaøng trai thì nhaát ñònh ta löïa Taây Moân Xuy Tuyeát. Haén môùi laø moât nam nhaân coù khíc phaùch. Caû möôøi teân Luïc Tieåu Phuïng cuõng khoâng bì kòp. Thaïch Tuù Vaân thôû daøi noùi: -Tieåu muoäi coi chöøng tyû tyû ñieân thaät roài. Duø thieân haï cheát heát ñaøn oâng, tieåu muoäi cuõng khoâng ñeå vaøo maét con ngöôøi soáng maø laïi laïnh luøng nhö thaây ma ñoù. Toân Tuù Thanh ñaùp: -Ngöôi coi thöôøng nhöng ta laïi laáy laøm vöøa yù. Theá môùi laø caûi cuùc cuõng ngon, baïc haø cuõng toát, moãi ngöôøi moät veû keùm gì nhau ? Maõ Tuù Chaân khoâng nhòn ñöôïc baät cöôøi noùi: -Coi boä caùc ngöôi muoán ñem caûi cuùc, baïc haø chia nhau roài. Toân Tuù Thanh cöôøi ngaët ngheõo ñaùp: -Boïn tieåu muoäi chia cho ñaïi sö thö khoùm baïc haø laø Luïc Tieåu Phuïng. Thaïch Tuù Vaân nheo maét hoûi: -Theá coøn Dieäp tam coâ nöông thì trô ra hay sao ? Dieäp Tuù Chaâu ñoû maët leân hoûi laïi: -Theá maø khoâng bieát theïn ! Caùc vò vöøa ngoù thaáy ngöôøi ta moät laàn ñaõ noåi beänh töông tö. Chaúng leõ caùc vò chöa töøng thaáy qua ngöôøi ñaøn oâng naøo chaêng ? Toân Tuù Thanh thôû daøi ñaùp: -Boïn ta thaáy thì thaáy nhieàu roài, nhöng chöa coù ngöôøi ñaøn oâng naøo ñöôïc nhö vaäy. -178- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  9. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Thò nheo maét nhìn Dieäp Tuù Chaâu noùi tieáp: -Thöïc ra thì böõa nay chuùng ta thaáy ba chaøng trai moãi ngöôøi moät veû ñeàu ñöôïc caû. Ngöôi tuy mieäng chaúng noùi ra maø khoâng hcöøng thích caû ba gaõ. Dieäp Tuù Chaâu maët ñoû nhö gaác chín, boái roái ñaùp: -Tyû tyû … tyû tyû ñieân thaät roài. Maõ Tuù Chaân noùi: -Toân laõo nhò coù ñieàu khoâng toát laø chæ thích khinh khi ngöôøi thaønh thöïc. Toân Tuù Thanh hoûi: -Ñaïi sö thö baûo y thaønh thöïc chaêng ? Y beà ngoaøi tuy ra chieàu chaát phaùt maø söï thaät trong boân chi em ta, ngöôøi laáy choàng sôùm nhaát chaéc laø y roài. Dieäp Tuù Chaâu ngaäp ngöøng hoûi: -Tyû tyû … caên cöù vaøo ñaâu maø noùi vaäy ? Thaïch Tuù Vaân cöôùp lôøi Vì Toân tyû tyû töï bieát mình khoâng laáy ai ñöôïc. Ñöøng noùi gaõ trai boán haøng loâng maøy maø caû nam nhaân boán traùi maät cuõng khoâng daùm laáy y. Maõ Tuù Chaân noùi: -Caùi ñoù thì ñuùng thaät. Ai maø daùm laáy haïng gaùi moõm nhoïn löôõi cong nhö y. ngöôøi ta sôï y quaù ñeán cheát giaác. Thaïch Tuù Vaân khoâng nhòn ñöôïc, cöôøi noùi: -Hoaëc giaû chæ co ngöôøi ñieác môùi daùm … Toân Tuù Thanh nhaûy boå leân lôùn tieáng : -Gioûi quaù roài ! Ba vò lieân hieäp vôùi nhau ñeå khinh khi ngöôøi ta. Cuøng laémToân moã ñem caû ba gaõ trai kia nhöôøng cho ba vò, chaéc laø caùc vò thoûa maõn laém. Thaïch Tuù Vaân hoûi: -Tyû tyû nhöôøng caû cho boïn tieåu muoäi ö ? Nhöng ba gaõ trai ñoù coù phaûi laø tyû tyû ñaâu ? Maõ Tuù Chaân thôû daøi noùi: -Con nha ñaàu naøy theá maø ñaùo ñeå, caùi gì y cuõng bieát. Toân Tuù Thanh trôïn maét nhìn ba coâ la leân: -Ñoùi cheát ngöôøi roài. Maõ Tuù Chaân giaät mình ngoù laïi thò töôûng chöøng thò noåi côn ñieân. Toân Tuù Thanh khoâng nhòn ñöôïc phì cöôøi noùi tieáp: -Moät khi tieåu muoäi töùc mình laø buïng laïi ñoùi meo. Baây giôø tieåu muoäi ñang töùc ñaây, phaûi ñi kieám gì aên môùi ñöôïc. -179- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  10. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Boán coâ gaùi naøy ngoài vôùi nhau maø baûo hoï ñöøng baøn chuyeän ñaøn oâng thì thaät laø moät ñieàu khoù chòu, chaúng khaùc gì boán chaøng trai khoâng ñöôï c noùi chuyeän ñaøn baø. Nhöng hieän giôø Hoa Maõn Laâu vaø Luïc Tieåu Phuïng khoâng noùi chuyeän ñoù. Hai ngöôøi baøn veà Taây Moân Xuy Tuyeát. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Taïi haï mong baây giôø y chöa kieám thaáy Ñoäc Coâ Nhaát Haïc. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Coâng töû nhaän thaáy y khoâng ñòch noåi Ñoäc Coâ Nhaát Haïc hay sao ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Kieám phaùp y cöïc kyø taøn ñoäc, chaúng neå nang gì. Y ñaõ ñoäng thuû laø heát côõ. Hoa Maõn Laâu laåm nhaåm gaät ñaàu noùi: -Con ngöôøi ñaõ caïn taàu raùo maùng vôùi keû khaùc thì ñoái vôùi mình cuõng khaéc khe heát choã noùi. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Vì theá moät khi y ruùt kieám khoûi voû thì chaúng gieát ñöôïc ngöôøi laø mình phaûi cheát. Hoa Maõn Laâu noùi: -Nhöng hieän giôø y khoâng cheát. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Ñoù laø vì y chöa gaëp ñoái thuû nhö Ñoäc Coâ Nhaát Haïc. Chaøng töø töø noùi tieáp: -Kieám phaùp cuûa Ñoäc Coâ Nhaát Haïc cuõng raát traàm huøng, noäi löïc laïi thaâm haäu. Theá coâng cuûa laõo tuy khuûng khieáp, nhöng phoøng thuû cuõng cöïc kyø nghieâm maät. Laõo laïi giaøu kinh nghieäm ñoái ñòch hôn Taây Moân Xuy Tuyeát nhieàu. Neáu trong voøng ba chuïc chieâu maø Taây Moân Xuy Tuyeát khoâng thuû thaéng taát laø phaûi cheát döôùi ba löôõi kieám cuûa Ñoäc Coâ Nhaát Haïc. ---------------------------oOo--------------------------- -180- Typed by NDT http://come.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2