Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục Tiểu Phụng - tập 17

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

80
lượt xem
20
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục tiểu phụng - tập 17', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục Tiểu Phụng - tập 17

  1. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long HOÀI THÖÙ MÖÔØI BAÛY NGA MI TÖÙ TUÙ LUAÄN ANH TAØI Hoa Maõn Laâu hoûi: -Coâng töû cho laø trong voøng ba chuïc chieâu Taây Moân Xuy Tuyeát khoâng thaéng ñöôïc Ñoäc Coâ Nhaát Haïc hay sao ? Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi ñaùp: -Chaúng moät ai coù theå ñöa Ñoäc Coâ Nhaát Haïc vaøo ñaát cheát trong voøng ba chuïc chieâu. Taây Moân Xuy Tuyeát cuõng vaäy. Hoa Maõn Laâu traàm maëc hoài laâu roài thôû daøi noùi: -Caùi ñoù laø coâng töû phoûng ñoaùn nhö vaäy. Luïc Tieåu Phuïng nhaên nhoù cöôøi ñaùp: -Vì theá maø baây giôø taïi haï laïi hy voïng Taây Moân Xuy Tuyeát ñöøng kieám thaáy Ñoäc Coâ Nhaát Haïc. Hai ngöôøi ñaõ ñi qua quaûng ñöôøng lôùn tòch mòch tôùi tröôùc con soâng nhoû ôû ngoaøi Chaâu quang baûo khí caùc. Maûnh traêng thöôïng huyeàn chieáu laøn saùng baïc xuoáng gioøng nöôùc chaûy lôø ñôø nhö vaøng gieo ngaán nöôùc. Moät ngöôøi laëng leõ ñöùng beân bôø soáng, toaøn thaân maëc ñoà traéng nhö tuyeát. Luïc Tieåu Phuïng ngoù thaáy ngöôøi ñoù. Ngöôøi cuõng nhìn Luïc Tieåu Phuïng leân tieáng: -Taïi haï chöa cheát ñaâu. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi noùi: -Coi Taây Moân huynh thöïc chaúng gioáng ngöôøi cheát chuùt naøo. Taây Moân Xuy Tuyeát noùi: -Ngöôøi cheát laø Ñoäc Coâ Nhaát Haïc. Luïc Tieåu Phuïng thoâi khoâng cöôøi nöõa. Taây Moân Xuy Tuyeát hoûi: -Coâng töû chöa nghó tôùi hay sao ? Luïc Tieåu Phuïng thöøa nhaän ñieàu ñoù maø baûn taâm chaøng khoâng muoán thöøa nhaän. Taây Moân Xuy Tuyeát baät cöôøi, tieáng cöôøi raát coå quaùi. Y noùi: -Chính taïi haï cuõng khoâng nghó tôùi. -181- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  2. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Luïc Tieåu Phuïng “uûa” leân moät tieáng. Taây Moân Xuy Tuyeát noùi: -Luùc Toâ Thieáu Anh xöû duïng hai möôi moát chieâu ñoù, taïi haï ñaõ coù thaáy ba choã sô hôû. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Vì theá maø Taây Moân huynh nhaän thaáy ít ra coù ba cô hoäi ñeå haï saùt Ñoäc Coâ Nhaát Haïc chaêng ? Taây Moân Xuy Tuyeát gaät ñaàu daùp: -Thoâng thöôøng taïi haï chæ caàn moät cô hoäi laø ñuû roài, nhöng vöøa roài taïi haï ñoäng thuû vôùi laõo thì ngay moät cô hoäi cuõng khoâng naém vöõng. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Taïi sao vaäy ? Taây Moân Xuy Tuyeát ñaùp: -Kieám phaùp cuûa laõo tuy coù choã sô hôû, nhöng moãi laàn taïi haï phoùng kieám ñaâm tôùi laø laõo laïi boå sung choã sô hôû ñöôïc ngay. Taïi haï chöa töøng thaáy ai töï bieát choã sô hôû veà kieám phaùp cuûa mình, nhöng Ñoäc Coâ Nhaát Haïc laïi bieát ñieåm naøy. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Nhöõng kieám phaùp treân theá gian ñeàu coù choã sô hôû, nhöng ngöôøi töï bieát choã sô hôû trong kieám phaùp cuûa mình thieät khoâng coù maáy. Taây Moân Xuy Tuyeát noùi: -Taïi haï ba laàn ñoäng thuû thì ba kaàn bò ñoái phöông ñôõ gaït lieàn bieát laø mình khoâng gieát ñöôïc laõo. Kieám phaùp naøo cuõng ñaõ khoâng gieát ñöôïc ngöôøi taát chính mình phaûi cheát khoâng coøn nghi ngôø gì nöõa. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi noùi: -Taây Moân huynh tuy coù tính töï phuï, nhöng laïi töï bieát mình neân môùi soáng ñöôïc. Taây Moân Xuy Tuyeát noùi: -Sôû dó taïi haï khoâng cheát laø vì sau ba chuïc chieâu, kieám phaùp cuûa laõo ñoät nhieân roái loaïn. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Moät tay cao thuû nhö laõo maø kieám phaùp ñoät nhieân roái loaïn thì chæ coù hai nguyeân nhaân … Taây Moân Xuy Tuyeát vaãn laéng tai nghe. Luïc Tieåu Phuïng noùi tieáp: -Taâm ñaõ loaïn thì kieám phaùo cuõng loaïn. Taây Moân Xuy Tuyeát ñaùp: -182- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  3. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Nhöng taâm laõo khoâng roái loaïn. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Chaúng leõ noäi löïc laõo khoâng keá tieáp ñöôïc nöõa ? Noäi löïc khoâng keá tieáp cuõng laø moät nguyeân nhaân khieán cho kieám phaù roái loaïn. Luïc Tieåu Phuïng laïi hoûi: -Coâng löïc laõo raát thaâm haäu thì laøm sao môùi ba chuïc hei6u ñaõ khoâng keá tieáp ñöôïc nöõa ? Taây Moân Xuy Tuyeát ñaùp: -Taïi haï ñaõ noùi chính mình cuõng khoâng nghó ra. Luïc Tieåu Phuïng traàm ngaâm hoûi: -Phaûi chaêng tröôùc khi giao thuû vôùi Taây Moân huynh, noäi löïc cuûa laõo ñaõ bò ngöôøi ta laøm cho tieâu hao roài ? Phaûi chaêng laõo ñaõ cuøng ngöôøi khaùc giao thuû tröôùc ñoù ? Taây Moân Xuy Tuyeát laïnh luøng noùi: -Laõo khoâng noùi, taïi haï cuõng khoâng bieát coù phaûi theá chaêng ? Neáu taïi haï bieát thì nhaát ñònh khoâng böùc baùch laõo phaûi ra tay. Luïc Tieåu Phuïng nhaên nhoù cöôøi noùi: -Khi Taây Moân huynh ñaõ böùc baùch ngöôøi ta ra tay thì coøn cô hoäi ñeå cho ngöôøi ta noùi nöõa khoâng ? Taây Moân Xuy Tuyeát neùt maët khoâng loä veû gì, hoài laâu môùi thuûng thaúng ñaùp: -Tröôùc khi laâm töû laõo ñaõ noùi moät caâu raát kyø quaùi. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Laõo noùi gì ? Taây Moân Xuy Tuyeát ñaùp: -Laõo noùi laõo … Laõo ruùt kieám ra, löôõi kieám haõy coøn dính maùu. Ñoäc Coâ Nhaát Haïc ngoù thaáy treân löôõi kieám cuûa ngöôøi khaùc dính maùu cuûa mình, laïi ngoù Taây Moân Xuy Tuyeát thoåi kieám cho maùu töôi nhoû gioït, laõo khoâng loä veû ñau khoå vaø khuûng khieáp, ñoät nhieân lôùn tieáng la: -Ta hieåu roài ! Ta hieåu roài ! … Taây Moân Xuy Tuyeát noùi: -Laõo baûo laõo hieåu roài. Luïc Tieåu Phuïng chau maøy hoûi: -Laõo hieåu chuyeän gì ? Taây Moân Xuy Tuyeát aùnh maét aâm thaàm traàm troïng, buoâng tieáng thôû daøi ñaùp: -183- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  4. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Coù leõ laõo hieåu roõ ñôøi ngöôøi ngaén nguûi nhö haït söông buoåi sôùm, laõo khoâng tha thieát gì ñeán thanh danh ñòa vò nöõa vì ñeán luùc cuoái cuøng moïi söï ñeàu thaønh moät tröôøng aûo moäng … Luïc Tieåu Phuïng traàm ngaâm, thuûng thaúng noùi: -Chính vì ñôøi ngöôøi ngaén nguûi neân chaúng theå hao phí thôøi gian maø phaûi laøm moät caùi gì. Theá laø laõo hieåu roõ maø tình thöïc laõo chaúng hieåu gì. Cöùu caùnh cuûa laõo ra laøm sao ? Taây Moân Xuy Tuyeát ñöa muïc quang nhìn ra phía xa xa. Hoài laâu y buoâng xuoâi moät caâu: -Taïi haï ñoùi roài. Caâu noùi cuûa y chaúng aên nhaäp vaøo ñaâu. Luïc Tieåu Phuïng kinh ngaïc nhìn Taây Moân Xuy Tuyeát hoûi: -Taây Moân huynh ñoùi roài ö ? Taây Moân Xuy Tuyeát h74ng hôø ñaùp: -Sau khi gieát ngöôøi laø taïi haï laïi thaáy ñoùi. Ñaây laø moät quaùn röôïu nhoû ôû meù khu röøng daâu. Trong röøng daâu coù maáy nhaø, ngoaøi röøng daâu cuõng coù maáy nhaø, haàu heát laø nhaø chaên taèm. Nhöõng nhaø naøy caùch ñöôøng caùi töông ñoái gaàn hôn neân phía tröôùc döïng leân caên nhaø goã nhoû coù cöûa soå boán maët ñeå baùn röôïu vaø nhöõng moùn aên giaûn dò cho khaùch qua ñöôøng. Nga Mi Töù Tuù tìm vaøo ñaây luùc chuû nhaø ñaõ saép ñi nguû, nhöng ai maø cöï tuyeät boán coâ gaùi xinh ñeïp nhö theá ñöôïc ? Trong töûu quaùn coù ba caùi baøn goã raát saïch seõ. Nhöõng moùn nhaém röôïu giaûn dò nhöng thanh khieát. Röôïu trong quaùn laït leõo laïi raát hôïp vôùi khaåu vò cuûa caùc coâ. Caùc coâ aên uoáng raát khoan khoaùi. Khi caùc coâ vui veû laø noùi chuyeän ríu rít, cöôøi khuùc khích töïa hoà baày gaø maùi non. Toân Tuù Thanh ñoät nhieân hoûi: -Gaõ hoï Hoa maø ngöôøi noùi ñoù khaåu aâm gioáng nöôøi Giang Nam chaúng hieåu coù phaûi gaõ ôû hoï Hoa ñoù khoâng ? Thaïch Tuù Vaân hoûi: -Hoï Hoa naøo ? Toân Tuù Thanh ñaùp: -Hoï Hoa ôû Giang Nam. Nghe noùi ñieàn ñòa nhaø naøy roäng moâng meânh, moät ngöôøi chaïy ngöïa suoát ngaøy cuõng chöa heát phaïm vi saûn nghieäp cuûa hoï. Maõ Tuù Chaân noùi: -184- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  5. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Ta cuõng bieát nhaø ñoù, nhöng chaéc Hoa Maõn Laâu khoâng phaûi laø ngöôøi nhaø naøy. Toân Tuù Thanh hoûi: -Taïi sao vaäy ? Maõ Tuù Chaân ñaùp: -Nghe noùi ngöôøi nhaø Hoa gia soáng moät cuoäc ñôøi xa xæ. Veà ñöôøng aåm thöïc, y phuïc ñeàu nghieân cöùu raát kyõ caøng. Caû boïn maõ phu cuûa hoï ra ngoaøi cuõng coù veû laém. Coøn Hoa Maõn Laâu baûn tính chaát phaùc vaû laïi ta khoâng phaùt giaùc trong con em nhaø Hoa gia coù keû naøo ñui maét. Thaïch Tuù Vaân cöôøi laït noùi: -Ñui maét thì ñaõ sao ? Tuy gaõ ñui maét maø vaãn nhìn thaáy, coù khí gaõ coøn tinh hôn ngöôøi saùng maét nhö chuùng ta nöõa. Maõ Tuù Chaân töï bieát mình khoâng neân noùi caâu naøy, thò lieàn mæm cöôøi ñoåi gioïng: -Voõ coâng gaõ quaû khoâng phaûi taàm thöôøng. Chính ta cuõng khoâng ngôø gaõ tuøy tieän ñöa hai ngoùn tay ra keïp laáy thanh kieám cuûa ngöôi moät caùch deã daøng. Toân Tuù Thanh cöôøi noùi: -Coù leõ con nha ñaàu naøy bò gaõ laøm cho meâ muoäi. Thaïch Tuù Vaân trôïn maét leân noùi: -Neáu tyû tyû khoâng phuïc thì laàn sau töï mình thöû coi. Chaúng phaûi tieåu muoäi taâng boác gaõ, söï thöïc moân naøy cuûa gaõ khaép thieân haï khoâng ai bì kòp. Toân Tuù Thanh hoûi: -Taây Moân Xuy Tuyeát theá naøo ? Ñöôøng kieám cuûa y chaúng leõ coøn keùm coûi ö ? Thaïch Tuù Vaân khoâng noùi nöõa. Thò chaúng theå khoâng thöøa nhaän chieâu kieám cuûa Taây Moân Xuy Tuyeát raát khuûng khieáp. Maõ Tuù Chaân noùi: -Nghe noùi Taây Moân Xuy Tuyeát chaúng nhöõng kieám phaùp voâ song gia theá cuõng khaù laém. Vaïn Mai sôn trang cuûa y vinh hoa phuù quyù chaúng keùm gì Hoa gia ôû Giang Nam. Toân Tuù Thanh saùng maét leân noùi: -Tieåu muoäi thích y chaúng phaûi vì gia theá. Duø y chæ laø moät keû cuøng ngheøo voâ danh, tieåu muoäi cuõng vaãn öa thích nhö vaäy. Thaïch Tuù Vaân laïnh luøng noùi: -Tieåu muoäi coi gaõ töø ñaàu xuoáng ñeán goùt chaân chaúng thaáy choã naøo khaû aùi. Toân Tuù Thanh noùi: -Duø y coù choã khaû aùi, vieäc gì phaûi ñeå ngöôi ngoù thaáy. Chæ coát ta … -185- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  6. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Toân Tuù Thanh ñoät nhieân döøng laïi.maët thò ñoû ra ñeán mang tai, vì giöõa luùc aáy moät ngöôøi toaøn thaân maëc aùo tr8aùng nhö tuyeát töø ngoaøi ñi vaøo. Chính laø Taây Moân Xuy Tuyeát. Thaïch Tuù Vaân cuõng khoâng noùi neân lôøi. Boán coâ gaùi ñang chuyeän troø ríu rít ñoät nhieân ñeàu ngaäm mieäng. Caùc coâ chaúng nhöõng ngoù thaáy Taây Moân Xuy Tuyeát maø caû Hoa Maõn Laâu vaø Luïc Tieåu Phuïng cuõng ñeán. Taây Moân Xuy Tuyeát caëp maét saù8c nhö ñao trôïn leân nhìn boán coâ. Ñoät nhieân y böôùc tôùi laïnh luøng noùi: -Chaúng nhöõng ta ñaõ gieát cheát Toâ Thieáu Anh, baây giôø laïi haï saùt caû Ñoäc Coâ Nhaát Haïc nöõa. Boán thieáu nöõ thay ñoåi saéc maët, nhaát laø Toân Tuù Thanh caøng lôït laït, khoâng coøn chuùt huyeát saéc. Trong loøng daï thieáu nöõ moät khi cöøu haän noåi leân laø tình yeâu bieán maát ngay, huoáng chi Toâ Thieáu Anh laø con ngöôøi phong löu khaû aùi laïi bò Taây Moân Xuy Tuyeát gieát cheát. Duø caû boán coâ luùc tröôùc muoán tranh ñoaït tình yeâu cuûa y, baây giôø cuõng khoâng öa y nöõa. Toân Tuù Thanh baät tieáng la: -Caùc haï … caùc haï baûo sao ? Taây Moân Xuy Tuyeát ñaùp: -Taïi haï ñaõ haït saùt Ñoäc Coâ Nhaát Haïc. Moái cöøu haän gieát thaày laïi caøng gheâ gôùm ! Thaïch Tuù Vaân nhaûy boå leân quaùt hoûi: -Nhò sö thö ta hoan hyû ngöôi, maø ngöôi … ngöôi … laïi laøm vieäc taøn baïo nhö vaäy ö ? Khoâng ai ngôø thò daùm noùi caâu naøy. Caû Taây Moân Xuy Tuyeát döôøng nhö cuõng söõng soát. Neùt maët Toân Tuù Thanh luùc ñoû nhöø, luùc xanh leùt. Ñoät nhieân thò nghieán raêng ken keùt. Hai thanh kieám ñaõ chui ra khoûi tay aùo, kieám quang laáp loaùng nhaèm ñaâm vaøo tröôùc ngöïc Taây Moân Xuy Tuyeát. Taây Moân Xuy Tuyeát vaãn chöa ra tay, kheõ phaát tay aùo moät caùi. Ngöôøi y tröôït luøi laïi phía sau baûy, taùm thöôùc. Toân Tuù Thanh vaønh maét ñoû hoe theùt leân lanh laûnh: -Ngöôi gieát sö phuï ta, ta quyeát lieàu maïng vôùi ngöôi. Thò huy ñoäng song kieám nghieán raêng nhaûy xoå veà phía Taây Moân Xuy Tuyeát. -186- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  7. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Kieám chieâu cuûa thò laáy söï mau leï, bieán hoùa laøm chuû choát. Kieám quang loeù leân nhö traän möa hoa. Chôùp maét thò ñaõ söû baûy chieâu lieàn. Caùc coâ kia cuõng ruùt kieám ra khoûi tay aùo roài. Thaïch Tuù Vaân lôùn tieáng: -Ñaây laø vieäc rieâng giöõa chuùng ta vaø Taây Moân Xuy Tuyeát, ngöôøi ngoaøi chaúng neân can thieäp vaøo. Dó nhieân thò noùi caâu naøy ñeå Hoa Maõn Laâu nghe. Söï thöïc Hoa Maõn Laâu cuõng chaúng theå duùng tay vaøo. Gaõ cuõng chaúng theå ñeå boán coâ g1i voâ toäi cheát veà löôõi kieám cuûa Taây Moân Xuy Tuyeát maø chöa bieát laøm theá naøo. Giöõa luùc aáy boãng nghe ñaùnh choang moät tieáng, Taây Moân Xuy Tuyeát ñoät nhieân ñöa tay ra ñaåy vaøo khuyûu tay Toân Tuù Thanh. Thanh kieám ôû trong tay traùi ñaäp vaøo thanh kieám beân tay maët. Hai kieám ñuïng nhau laøm cho tay thò teâ choàn. Laäp töùc song kieám cuûa thò loït vaøo tay Taây Moân Xuy Tuyeát. Taây Moân Xuy Tuyeát laïnh luøng hoûi: -Luøi laïi ñi ! Hay laø böùc baùch ta phaûi ruùt kieám ? Thanh aâm y laïnh laõo nhöng muïc quang laïi oân nhu, vì theá Toân Tuù Thanh môùi coøn soáng. Duø sao y cuõng laø moät con ngöôøi, moät chaøng trai thì khi naøo y laïi haï ñoäc thuû vôùi moät coâ gaùi dieãm leä ñaõ coù loøng öa thích y ? Toân Tuù Thanh saéc maët caøng lôït laït hôn. Trong khoeù maét ñaõ coù ngaán leä. Thò nghieán raêng rít leân: -Ta ñaõ noùi laø böõa nay boïn ta nhaát ñònh lieàu maïng vôùi ngöôi. Neáu chuùng ta … khoâng gieát ñöôïc ngöôøi thì … chòu cheát tröôùc maët ngöôi. Taây Moân Xuy Tuyeát cöôøi ñaùp: -Cheát cuõng chaúng ích gì. Sao caùc coâ khoâng trôû veà keâu toaøn boä nhaân soá ôû moät traêm leû taùm toøa Thanh Y Laâu ñeán ñaây ? Toân Tuù Thanh kinh haõi la thaát thanh: -Ngöôi baûo sao ? Taây Moân Xuy Tuyeát da91p: -Ñoäc Coâ Nhaát Haïc ñaõ laø toång thuû laõnh ôû Thanh Y Laâu … Toân Tuù Thanh töùc giaän ngaét lôøi: -Ngöôi baûo ta laø ngöôøi ôû Thanh Y Laâu ö ? Ngöôi coù ñieân hay khoâng ? Laàn naøy lao õ nhaân gia ñeán Quan Trung thì nhaän ñöôïc tin laàn thöù nhaát ôû Thanh Y Laâu … -187- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  8. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Ñoät nhieân ngoaøi cöûa soå maët sau baät leân moät tieáng keng. Moät tia haéc quang nhoû nhö loâng trau xuyeân qua cöûa soå bay vaøo ñaùng truùng löng Toân Tuù Thanh. Maët thò co ruùm laïi, ngöôøi thò teù vaøo loøng Taây Moân Xuy Tuyeát. Thaïch Tuù Vaân ñöùng gaàn cöûa soå maët sau töùc giaän quaùt leân moät tieáng, xoay mình voït ra, nhöng giöõa luùc aáy beân ngoaøi cöûa soå laïi coù moät tia haéc quang baén vaøo leï quaù, thò khoâng traùnh kòp. Thaïch Tuù Vaân la leân moät tieáng. Thanh kieám tuoät khoûi tay bay ñi. Ngöôøi thò teù xuoáng. Luùc naøy Toân Tuù Thanh ñaõ teù vaøo loøng Taây Moân Xuy Tuyeát. Taây Moân Xuy Tuyeát duøng moät tay oâm ngang löng thoï, coøn tay kia ruùt kieám ra. kieám quang laáp loaùng. Caû ngöôøi laãn kieám ñoät nhieân xuyeân qua cöûa soå voït ra. Luïc Tieåu Phuïng ñaõ voït qua moät khuoân cöûa soå khaùc löôùt ra ngoaøi. Laïi nghe tieáng Maõ Tuù Chaân, Dieäp Tuù Chaâu töùc giaän quaùt thaùo phi thaân röôït theo. Ñeâm daõ khuya, gioù thoåi qua vöôøn rau sau cöûa soå. Boùng ngöôøi khoâng thaáy ñaâu nöõa. Moïi ngöôøi xuyeân vaøo khu röøng daâu raäm raïp, boãng nghe tieáng choù suûa voïng laïi. Kieám quang cuûa Taây Moân Xuy Tuyeát ñaõ chuoàn vaøo röøng. Maõ Tuù Chaân vaø Dieäp Tuù Chaâu chaúng nghó gì nöõa heát söùc röôït theo. Nhöõng ngöôøi trong nhaø taïi khu röøng naøy ñeàu nguû heát roài, caû aùnh ñeøn cuõng khoâng coøn nöõa. AÙnh kieám cuûa Taây Moân Xuy Tuyeát ñaõ maát huùt. Moät con choù vaøng nhìn ra ñöôøng nhoû phía sau röøng suûa loaïn leân. Maõ Tuù Chaân giuïc: -Röôït cho mau ! Baát cöù giaù naøo cuõng phaûi ñoaït Toân laõo nhò veà. Tieáng noùi chöa döùt hai ngöôøi laïi baêng mình löôùt ñi. Luïc Tieåu Phuïng khoâng ñuoåi theo nöõa. Ñoät nhieân chaøng ñöùng laïi döôùi goác caây cuùi xuoáng löôïm vaät gì … oOo Chuû nhaân töûu ñieám aån vaøo goùc nhaø, maët khoâng coøn chuùt huyeát saéc. Hoa Maõn Laâu cuùi xuoáng nheï nhaøng boàng Thaïch Tuù Vaân leân. Traùi tim thò coøn ñaäp raát yeáu ôùt. Khuoân maët dieãm leä cuûa thò hieän thaønh maøu töû vong xaùm ngaét, ñaùng sôï. Thò töø töø môû maét ra chaêm chuù nhìn Hoa Maõn Laâu, theàu thaøo hoûi: -Coâng töû … coâng töû khoâng ñi ö ? … -188- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  9. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Hoa Maõn Laâu caát gioïng oân nhu ñaùp: -Taïi haï khoâng ñi, ôû laïi chieáu coá cho coâ nöông. Khoeù maét Thaïch Tuù Vaân loä veû kyø dò, töïa hoà an uûi, laïi hình nhö raát ñoãi bi ai. Thò göôïng cöôøi noùi: -Khoâng ngôø … coâng töû coøn nhaän ñöôïc tieän thieáp. Hoa Maõn Laâu ñaùp: -Taïi haï vónh vieãn nhaän ñöôïc coâ nöông. Thaïch Tuù Vaân laïi mæm cöôøi, nuï cöôøi raát theâ löông, thò hoûi: -Tieän thieáp tuy chöa bieán thaønh ngöôøi caâm, nhöng … saép cheát roài. Ngöôøi cheát … cuõng khoâng noùi ñöôïc. Phaûi vaäy chaêng ? Hoa Maõn Laâu ngaäp ngöøng: -Coâ nöông … khoâng cheát ñaâu, nhaát ñònh khoâng … Thaïch Tuù Vaân ñaùp: -Coâng töû ñöøng an uûi … tieän thieáp nöõa. Tieän thieáp … bieát mình ñaõ truùng phaûi … ñoäc chaâm. Hoa Maõn Laâu ñoäng dung hoûi: -Ñoäc chaâm ö ? Thaïch Tuù Vaân ñaùp: -Vì tieän thieáp caûm thaáy toaøn thaân teâ daïi … chaéc laø vì chaát ñoäc saép phaùt taùc. Coâng töû … coâng töû thöû sôø veát thöông tieän thieáp coi. Chaéc laø noùng boûng. Boãng thò naém laáy tay ml ñaët leân veát thöông. Veát thöông cuûa Thaïch Tuù Vaân ôû ngay choã meàm xeøo tröôùc ngöïc, vöøa nhaün nhuïi vöøa aám aùp. Thaïch Tuù Vaân ñaët caùi baøn tay giaù laïnh cuûa Hoa Maõn Laâu vaøo tröôùc ngöïc roài traùi tim thò ñaäp nhanh hôn. Hoa Maõn Laâu cuõng caûm thaáy traùi tim mình ñaäp maïnh. Giöõa luùc aáy gaõ nghe thanh aâm Luïc Tieåu Phuïng ôû ngoaøi cöûa soå caát leân hoûi: -Thaïch coâ nöông truùng phaûi thöù aùm khí gì ? Hoa Maõn Laâu ñaùp: -Ñoäc chaâm. Luïc Tieåu Phuïng laúng laëng moät luùc boãng laïi caát tieáng: -Huynh ñaøi haõy taïm ôû laïi ñaây baø6u baïn vôùi y, taïi haï ñi kieám moät ngöôøi. Chaøng noùi ñeán chöõ sau cuøng thì ngöôøi ñaõ laûng ra xa. Thaïch Tuù Vaân vöøa thôû vöøa hoûi: -189- Typed by NDT http://come.to/kimdung
  10. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Coâng töû khoâng ñi, ôû laïi baàu baïn vôùi tieän thieáp thaät ö ? Hoa Maõn Laâu ñaùp: -Coâ nöông nhaém maét laïi. Taïi haï … huùt ñoäc chaâm ra cho. Saéc maët lôït laït cuûa Thaïch Tuù Vaân öûng hoàng. Maét thò döôøng nhö saùng leân, thò hoûi: -Coâng töû chòu laøm theá thaät ö ? Hoa Maõn Laâu buoàn raàu ngaäp ngöøng: -Chæ caàn coâ nöông chòu. Thaïch Tuù Vaân ngaét lôøi: -Ñieàu gì tieän thieáp cuõng chòu heát, nhögn tieän thieáp khoâng muoán nhaém maét, vì coøn muoán ngoù coâng töû. Thanh aâm thò moãi luùc moät yeáu ôùt. Sau nuï cöôøi treân moâi thò ñoät nhieân cöùng ñô. AÙnh maét thò cuõng maát heát roài. Töû thaàn ñoät nhieân ñoaït Thaïch Tuù Vaân khoûi trong loøng Hoa Maõn Laâu khoâng moät tieáng ñoäng. Nhöng caëp maét thò töïa hoà vaãn ñaêm ñaêm nhìn gaõ, vaø nhìn moät caùch vónh vieãn … Hoa Maõn Laâu töôûng chöøng tröôùc maét toái saàm laïi. Gaõ ñoät nhieân haän mình ñaõ thaønh keû ñui muø khoâng theå nhìn Thaïch Tuù Vaân moät laàn toái haäu. Gaõ laø moät thanh nieân, Thaïch Tuù Vaân cuõng laø moät coâ gaùi nhoû tuoåi daày nhöïa soáng, nhöng ñoät nhieân ngöôøi coâ giaù laïnh, cöùng ñô. Hoa Maõn Laâu töø töø ruùt tay veà. Hai haøng chaâu leä baát giaùc taàm taû tuoân rôi. Gaõ vaãn khoâng nhuùc nhích, cuõng khoâng ñi ñaâu. Ñaây laø thöù nhaát gaõ caûm thaáy caûnh taøn khoác trong ñôøi ngöôøi. Gioù töø treân cao thoåi xuoáng, töø ngoaøi cöûa thoåi vaøo. Ngoïn gioù thaùng tö doàn leân ngöôøi gaõ laïnh leõo chaúng khaùc gì muøa ñoâng. Hoa Maõn Laâu ñoät nhieân phaùt giaùc ra trong al2n gioù coù muøi höông thoang thoaûng, laïi nghe tieáng keït ôû cöûa soå phía sau löng vang leân. Gaõ quay phaét laïi, chuaån bò nhaåy leân. Nhöng giöõa luùc aáy, ngoaøi cöûasoå moät thanh aâm vöø aoân nhu vöøa ngon ngoït kheõ caát leân: -Coâng töû baát taát phaûi kinh haõi. Tieän thieáp ñaây maø. Thanh aâm raát quen thuoäc, ngöôøi cuõng laø ngöôøi chaøng vaãn töôûng nhôù. ---------------------------oOo--------------------------- -190- Typed by NDT http://come.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2