Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục Tiểu Phụng - tập 18

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

102
lượt xem
20
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục tiểu phụng - tập 18', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục Tiểu Phụng - tập 18

 1. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long HOÀI THÖÙ MÖÔØI TAÙM THÔ MÖÔØI SAÙU CHÖÕ AI ÑÖA TÔÙI Hoa Maõn Laâu khoâng nhòn ñöôïc baät tieáng la thaát thanh: -Phi Yeán ñaáy ö ? Thanh aâm beân ngoaøi ñaùp laïo: -Ñuùng roài. Chính tieän thieáp ñaây. Khoâng ngôø coâng töû coøn nhaän ñöôïc thanh aâm cuûa tieän thieáp. Moät ngöôøi nheï nhaøng ôû ngoaøi cöûa soå nhaûy vaøo. Coâ caát tieáng raàu raàu vöøa ra veû ghen tuoâng vöøa ra chieàu cheá nhaïo noùi: -Tieän thieáp töôûng coâng töû queân tieän thieáp roài. Hoa Maõn Laâu ñöùng ngaån ngöôøi ra hoài laâu môùi ngaäp ngöøng hoûi: -Sao coâ nöông … ñoät nhieân laïi tôùi ñaây ? Thöôïng Quan Phi Yeán hoûi laïi: -Phaûi chaêng coâng töû muoán noùi tieän thieáp khoâng neân ñeán nöõa ? Hoa Maõn Laâu laéc ñaàu thôû daøi ñaùp: -Taïi haï chæ nghó raèng coâ khoâng ñeán nöõa vì taïi haï töôûng coâ ñaõ … Thöôïng Quan Phi Yeán ngaét lôøi: -Coâng töû töôûng tieän thieáp cheát roài phaûi khoâng ? Hoa Maõn Laâu khoâng bieát noùi sao. Thöôïng Quan Phi Yeán laïi buoàn raàu thôû daøi noùi: -Tieän thieáp cuõng muoán cheát nhö y, cheát trong loøng coâng töû. Coâ töø töø tieán ñeán tröôùc maët Hoa Maõn Laâu noùi tieáp: -Tieän thieáp ngoù thaáy hai vò … trong loøng tieän thieáp raát khoù chòu. Neáu y khoâng cheát roài, coù leõ … tieän thieáp cuõng gieát y. Hoa Maõn Laâu traàm maëc hoài laâu boãng leân tieáng: -Moät hoâm taïi haï ñaõ nghe thaáy tieáng haùt cuûa coâ nöông. Thöôïng Quan Phi Yeán traàm ngaâm hoûi: -Phaûi chaêng ôû trong toøa mieáu sôn thaàn ñoå naùt ôû ngoaøi Vaïn Mai sôn trang ? Hoa Maõn Laâu ñaùp: -Phaûi roài. -191- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 2. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Thöôïng Quan Phi Yeán cuõng traàm laëng moät luùc môùi nheï nhaøng leân tieáng: -Nhöng luùc coâng töû tìm ñeán thì tieän thieáp ñaõ ñi roài. Thöôïng Quan Phi Yeán tieáng noùi caøng nheï hôn: -Coâng töû neân bieát tieän thieáp khoâng muoán ñi. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Coù ngöôøi böùc baùch coâ nöông phaûi ra ñi hay sao ? Thöôïng Quan Phi Yeán ñaùp: -Khuùc haùt ñoù cuõng laø ngöôøi khaùc böùc baùch tieän thieáp phaûi ca. Ban ñaàu tieän thieáp chöa hieåu boïn hoï ñònh laøm gì, sau môùi hieåu hoï muoán coâng töû ñeán toøa phaù mieáu. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Boïn hoï laø ai ? Thöôïng Quan Phi Yeán khoâng traû lôøi vaøo caâu hoûi. Thanh aâm coâ ñoät nhieân phaùt run döôøng nhö coâ khieáp sôï voâ cuøng ! Hoa Maõn Laâu laïi hoûi: -Chaúng leõ coâ nöông ñaõ loït vaøo tay boïn kia ? Thöôïng Quan Phi Yeán run leân ñaùp: -Coâng töû ! … Hay hôn heát laø coâng töû chaúng neân bieát nhieàu qua. Khoâng thì … khoâng thì … Hoa Maõn Laâu khoâng nhòn ñöôïc hoûi: -Khoâng thì laøm sao ? Thöôïng Quan Phi Yeán traàm ngaâm hoài laâu môùi ñaùp: -Hoâm a boïn hoï daãn duï coâng töû ñeán vì muïc ñích muoán caûnh caùo coâng töû ñöøng can y á thieäp vaøo vuï naøy nöõa. Ñoàng thôøi hoï muoán cho coâng töû hay tieän thieáp ñaõ loït vaøo tay hoï. Coâ khoâng ñeå Hoa Maõn Laâu môû mieäng laïi noùi tieáp: -Böõa nay boïn hoï baûo tieän thieáp tôùi ñaây ñeå khuyeân coâng töû chôù dính vaøo vuï ñoù nöõa, khoâng thì … khoâng thì boïn hoï seõ gieát coâng töû. Hoa Maõn Laâu ñoäng dung hoûi ngay: -Phaûi chaêng chuùng yeâu caàu coâ ñeán gieát taïi haï ? Thöôïng Quan Phi Yeán ñaùp: -Söï thöïc laø theá. Vì boïn hoï bieát raèng chaúng khi naøo coâng töû laïi nghó tôùi tieän thieáp saùt haïi coâng töû neân khoâng ñeà phoøng. Nhöng boïn hoï coù ngôø ñaâu tieän thieáp chaúng khi naøo nhaãn taâm haï ñoäc thuû vôùi coâng töû. Ñoät nhieân coâ nhaûy xoå laïi oâm laáy Hoa Maõn Laâu caát tieáng run run noùi: -192- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 3. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Baây giôø nhaát ñònh laø coâng töû ñaõ nghó tôùi boïn hoï laø ai roài, nhöng vónh vieãn coâng töû khoâng hieåu löïc löôïng cuûa hoï ñaùng sôï ñeán theá naøo ! … Hieän nay Dieâm Thieát San vaø Ñoäc Coâ Nhaát Haïc ñaõ cheát roài, ngöôøi muoán ngaên trôû vuï naøy chæ coù Hoaéc Höu. Hoa Maõn Laâu traàm gioïng noùi: -Baát luaän löïc löôïng cuûa boïn hoï gheâ gôùm ñeán theá naøo, taïi haï cuõng khoâng sôï … Thöôïng Quan Phi Yeán ngaét lôøi: -Coâng töû khoâng sôï nhöng tieän thieáp sôï quaù. Chaúng phaûi tieän thieáp sôï cho mình maø laø lo cho coâng töû. Neáu khoâng coù tieän thieáp thì caùc khoâng dính líu ñeán vuï naøy. Vaïn nhaát xaûy chuyeän baát traéc cho coâng töû thì tieän thieáp coøn soáng laøm sao ñöôïc ? Coâ caøng oâm gaõ chaët hôn, toaøn thaân run baàn baät. Mieäng coâ thôû ra muøi höông thoang thoaûng. Hoa Maõn Laâu khoâng nhòn ñöôïc cuõng giang hai tay oâm laáy Phi Yeán. Nhöng thi theå Thaïch Tuù Vaân coøn ôû beân caïnh gaõ. Thieáu nöõ ña tình naøy vöøa cheát ôû trong caùnh tay gaõ baây giôø gaõ laïi duøng hai caùnh tay naøy ñeå oâm ngöôøi khaùc theá naøo ñöôïc ? Trong loøng ñaày ñau khoå vaø maâu thuaån, Hoa Maõn Laâu muoán kieàm cheá tình caûm maø khoâng sao kieàm cheá noåi. Luc Hoa Maõn Laâu toan oâm laáy Phi Yeán, coâ ñaåy tay gaõ ra noùi: -YÙ töù cuûa tieän thieáp theá naøo chaéc baây giôø coâng töû ñaõ hieåu roài. Hoa Maõn Laâu ñaùp: -Taïi haï khoâng hieåu. Thöôïng Quan Phi Yeán noùi: -baát luaän coâng töû coù hieåu hay khoâng … tieän thieáp … tieän thieáp cuõng phaûi ra ñi. Hoa Maõn Laâu la thaát thanh: -Coâ ñi ö ? Sao laïi coøn ñi ? Thöôïng Quan Phi Yeán ñaùp: -Tieän thieáp khoâng muoán ñi, nhöng khoâng ñi khoâng ñöôïc. Gioïng noùi cuûa coâ ñaày veû khuûng khieáp vaø ñau khoå. Coâ noùi tieáp: -Neáu coâng töû coøn coù chuùt loøng töû teá vôùi tieän thieáp thì ñöøng hoûi nöõa, cuõng chaúng neân keùo tieän thieáp laïi. Khoâng theá thì chaúng nhöõng coù haïi cho chính coâng töû maø coøn nguy haïi caû cho tieän thieáp nöõa. Hoa Maõn Laâu ngaäp ngöøng: -Nhöng taïi haï … taïi haï … -193- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 4. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Thöôïng Quan Phi Yeán ngaét lôøi: -Ñeå tieän thieáp ñi thoâi. Töø nay tieän thieáp chæ caàu ñöôïc bieát coâng töû vaãn coøn soáng bình yeân laø loøng thieáp thoûa maõn laém roài. Thanh aâm cuûa coâ moãi luùc moät xa roài maát huùt. Baàu trôøi toái taêm. Hoa Maõn Laâu ñoät nhieân phaùt giaùc ra mình bò haõm vaøo voøng haéc aùm cuøng tòch mòch. Gaõ cuõng bieát Phi Yeán baát ñaéc dó maø phaûi a ñi. Trong taâm coâ ñau khoå ñeán cuøng cöïc. Hoa Maõn Laâu ñöùng ngaån ngöôøi. Gaõ khoâng theå giuùp coâ giaûi quyeát tình traïng khoán naïn, cuõng chaúng theå an uûi noãi ñau khoå cho coâ, chaúng khaùc gì vöøa roài gaõ ñeå Thaïch Tuù Vaân cheát ôû trong loøng mình. Gaõ laåm baåm: -Ta laø con ngöôøi theá naøo ? Coù ñaùng gì nöõa khoâng ? Beân tai gaõ phaûng phaát nhö coù tieáng ngöôøi cöôøi laït baûo gaõ: -Ngöôi baát quaù laø keû ñui maét voâ duïng. Ngöôøi ñui maét keùo daøi cuoäc soáng trong haéc aùm maø laø caùi haéc aùm tuyeät voïng. Gaõ naém hai tay ñöùng tröôùc ngoïn gioù ban mai buoåi thaùng tö. Ñoät nhieân gaõ phaùt giaùc ñôøi ngöôøi khoâng phaûi laø ñeïp toát vónh vieãn nhö gaõ haèng töôûng töôïng. Trong ñôøi coù raát nhieàu noåi bi ai thoáng khoå maø khoâng sao ñöôïc. Thaùng tö voán muøa laø chim eùn bay veà, nhöng chim eùn cuûa gaõ laïi bay ñi, bay ñi nhö tuoåi thanh xuaân cuûa con ngöôøi vónh vieãn khoâng trôû laïi. Gaõ töø töø böôùc tôùi khu ñaát coû ngoaøi cöûa, khu ñaát coû ñaõ bò söông ñeâm laøm cho öôùt aùt. Coû ñaõ öôùt ñaãm töùc laø ñeâm ñaõ khuya roài. oOo Hoaéc Thieán Thanh töø töø xuyeân qua khu ñình vieân. AÙnh ñeøn treân tieåu laâu soi tôùi boä maët lôït laït cuûa haén. Hieån nhieân haén raát meät nhoïc maø laø caùi meät nhoïc cuûa keû coâ ñoäc. Trong ao sen nöôùc bieác trong veo phaûn chieáu tinh nguyeät treân voøm trôøi nhö ñaûo loän xuoáng. Hai tay chaép ñeå sau löng, Hoaéc Thieán Thanh ñöùng ôû ñaàu caàu cöûu khuùc. Côn gioù thoåi qua, moät taám laù ruïng. Haéncuùi xuoáng löôïm caùi laù ruïng, ñoät nhieân leân tieáng: -Coâng töû ñaõ tôùi roài. Ngöôøi môùi tôùi laø Luïc Tieåu Phuïng. Chaøng ñaùp: -Taïi haï tôùi roài. -194- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 5. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Luïc Tieåu Phuïng töø ngoaøi bôø töôøng voït leân tieán vaøo nhö caùi laù ruïng. Chaøng haï mình xuoáng bôø beân kia ao sen, cuõng ñang nhìn Hoaéc Thieán Thanh. Hai ngöôøi caùch nhau caùi ao sen roäng chöøng möôøi tröôïng maø töôûng chöøng gaàn laém. Luïc Tieåu Phuïng mæm cöôøi hoûi: -Döôøng nhö toân giaù ñang chôø taïi haï. Hoaéc Thieán Thanh ñaùp: -Phaûi roài. Ta ñang chôø coâng töû. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Toân giaù bieát taïi haï ñeán ñaây hay sao ? Hoaéc Thieán Thanh gaät ñaàu ñaùp: -Ta bieát raèng coâng töû theá naøo cuõng ñeán. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Taïi sao vaäy ? Hoaéc Thieán Thanh ñaùp: -Coâng töû ñi roài nôi ñaây laïi xaûy raát nhieàu chuyeän. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Xaûy nhieàu chuyeän ö ? Hoaéc Thieán Thanh hoûi: -Coâng töû khoâng bieát hay sao ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Taïi haï chæ bieát coù moät ñieàu. Hoaéc Thieán Thanh hoûi: -Coâng töû bieát Ñoäc Coâ Nhaát Haïc ñaõ cheát ôû ñaây roài sao ? Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi ñaùp: -Nhöng coù ñieàu taïi haï chöa bieát laõo coù neân cheát hay khoâng ? Hoaéc Thieán Thanh traàm ngaâm, ñoät nhieân thôû daøi tieáp: -Dó nhieân coâng töû cuõng khoâng bieát caùi cheát cuûa laõo coù lieân quan ñeán ta. Luïc Tieåu Phuïng “oà” leân moät tieáng. Hoaéc Thieán Thanh noùi: -Neáu khoâng coù ta thì khoâng chöøng laõo laïi chöa cheát döôùi löôõi kieám cuûa Taây Moân Xuy Tuyeát. Luïc Tieåu Phuïng laïi “oà” moät tieáng. Hoaéc Thieán Thanh noùi: -195- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 6. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Tröôùc nay ta khoâng öa nhöõng keû töï toân maø Ñoäc Coâ Nhaát Haïc laïi laø ngöôøi voïng töï toân ñaïi, vì theá luùc Taây Moân Xuy Tuyeát chöa tôùi, ta ñaõ giao thuû vôùi haén. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Taïi haï bieát roài. Hoaéc Thieán Thanh ngaïc nhieân hoûi: -Sao coâng töû laïi bieát ñöôïc ? Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ñaùp: -Luùc Ñoäc Coâ Nhaát Haïc giao thuû vôùi Taây Moân Xuy Tuyeát. Chaân löïc laõo nhieàu laém chæ coøn laïi naêm thaønh. Ngöôøi laøm cho chaân löïc laõo hao toån maát naêm thaønh ôû gaàn ñaây khoâng coù maáy. Hoaéc Thieán Thanh gaät ñaàu noùi: -Ñuùng theá ! Vuï naøy coâng töû coù theå nghó ra ñöôïc. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Coøn moät ñieàu taïi haï nghó khoâng ra. Hoaéc Thieán Thanh laïi laåm nhaåm gaät ñaàu. Luïc Tieåu Phuïng noùi tieáp: -Nghó khoâng ra cuõng chaúng heà chi. Baây giôø taïi h chæ muoán bieát Thöôïng Quan Ñan aï Phuïng ôû choã naøo ? Hoaéc Thieán Thanh noùi: -Coøn moät ñieàu nöõa coâng töû cuõng khoâng nghó ra ñöôïc. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Ñieàu gì ? Hoaéc Thieán Thanh ñaùp: -Y khoâng ñeán ñaây, maø e raèng y khoâng bao giôø ñeán nöõa. Luïc Tieåu Phuïng ngaån ngöôøi ra. Quaû chaøng khoâng ngôø Thöôïng Quan Ñan Phuïng sao laïi khoâng ôû ñaây ? Hoaéc Thieán Thanh hoûi: -Chaéc coâng töû phaûi laáy laøm kyø laø taïi sao ta bieát y khoâng ñeán ñaây nöõa ? Luïc Tieåu Phuïng thöøa nhaän: -Caùi ñoù taïi haï thaät laáy laøm kyø. Hoaéc Thieán Thanh noùi: -Coâng töû coi phong thô naøy seõ khoâng laáy laøm laï nöõa. Quaû nhieân laõo laáy trong tay aùo ra moät phong thô lieäng ñi nhö ñaùm maây bay veà phía Luïc Tieåu Phuïng. -196- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 7. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Trong thô chæ voûn veïn möôøi saùu chöõ: Ñan Phuïng nan caàu. Tieåu Phuïng hoài ñaàu. Nhöôïc baát hoài ñaàu. Tính maïng nan löu. Chöõ vieát raát ñeïp. Caû tôø giaáy vieát thô cuõng laø thöù giaáy ñaëc bieät. Ngoaøi bao thô ñeà caâu: “Thô ñeå cho Luïc Tieåu Phuïng”. Hoaéc Thieán Thanh noùi: -Phong thôø naøy ñeå laïi cho coâng töû, baây giôø ta ñaõ trao cho coâng töû roài. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Nhöng taïi haï chaúng hieåu yù töù trong thô ra laøm sao ? Hoaéc Thieán Thanh höõng hôø ñaùp: -Giaûn dò laém ! YÙ töù trong thô naøy noùi coâng töû khoù loøng kieámthaáy Thöôïng Quan Ñan Phuïng nöõa, vaäy hay hôn heát laø coâng töû quay veà ñi. Neáu coøn can thieäp vaøo vuï naøy thì seõ coù ngöôøi ñeán laáy tính maïng cuûa coâng töû. Dó nhieân laõo cuõng bieát Luïc Tieåu Phuïng hieåu yù thô roài nhöng vaãn giaûi thích laïi cho chaøng nghe. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Ai ñaõ ñöa thô naøy cho caùc haï ñeå trao laïi taïi haï ? Hoaéc Thieán Thanh ñaùp: -Khoâng bieát. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Caùc haï cuõng khoâng bieát ö ? Hoaéc Thieán Thanh hoûi laïi: -Giaû tyû coâng töû cuõng vieát moät phong thô kieåu naøy baûo ta chuyeån giao cho ngöôøi khaùc, lieäu coâng töû coù caàm ñeán maët ta maø ñöa khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Dó nhieân laø khoâng. Hoaéc Thieán Thanh noùi: -Theá thì ngöôøi v t phong thô naøy cuõng khoâng caàm ñöa vaøo tay ta. Ta löôïm ñöôïc noù ieá ôû döôùi linh vò Dieâm ñaïi laõo baûn. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi noùi: -Dó nhieân caùc haï khoâng theå bieát ñöôïc. -197- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 8. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Hoaéc Thieán Thanh ñaùp: -Nhöng coâng töû caàn phaûi bieát … Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Caàn phaûi bieát caùi gì ? Hoaéc Thieán Thanh ñaùp: -Caàn bieát phong thô naøy ai ñaõ vieát ra. Luïc Tieåu Phuïng nhaên nhoù cöôøi ñaùp: -Taïi haï chæ hy voïng phong thô naøy chaúng phaûi laø Dieâm ñaïi laõo baûn vieát ôû trong quan taøi. Hoaéc Thieán Thanh muïc quang laáp loaùng hoûi: -Coâng töû cuõng neân bieát ngoaøi Dieâm ñaïi laõo baûn, coøn ai khoâng muoán cho coâng töû can thieäp vaøo vuï naøy ? Luïc Tieåu Phuïng laïi thôû daøi ñaùp: -Ñaùng tieác laø taïi haï khoâng sao bieát ñöôïc. Hoaéc Thieán Thanh noùi: -Ít ra coâng töû phaûi bieát coøn moät ngöôøi. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Ai ? Hoaéc Thieán Thanh ñaùp: -Ta ñaây. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi oà. Hoaéc Thieán Thanh laïi khoâng cöôøi, sòu maët xuoáng hoûi: -Thöôïng Quan Ñan Phuïng ñaõ khoâng ñeán nöõa thì coâng töû cuõng chaúng caàn can thieäp vaøo vuï naøy. Chaâu quang baûo khí caùc, moät gia taøi keách xuø, haù chaúng thuoäc veà ta ö ? Luïc Tieåu Phuïng mæm cöôøi ñaùp: -Nhöng taïi haï laïi bieát roõ vò chöôûng moân phaùi Thieân Caâm tuyeät khoâng theå laøm chuyeän naøy. Hoaéc Thieán Thanh ngoù chaøng, khoeù mieäng loä nuï cöôøi tuûm tæm, ñoät nhieân hoûi: -Coâng töû coù muoán uoáng moät chung röôïu khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Coù chöù. Röôïu töø trong bình söù Thanh Hoa luùc roùt ra chaúng coù muøi vò gì, cô hoà gioáng nöôùc laõ khoâng hôn khoâng keùm, nhöng sau ñoå röôïu môùi vaøo muøi thôm ngaøo ngaït daøn duïa caû gian phoøng nhoû maø saïch seõ. -198- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 9. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Luïc Tieåu Phuïng trònh troïng nhaép moät hôùp, thôû phaøo moät caùi noùi: -Ñaây môùi ñuùng laø röôïu Nöõ Nhi Hoàng. Hoaéc Thieán Thanh noùi: -Coâng töû quaû laø ngöôøi saønh soûi. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi noùi: -Vì theá maø laàn sau neáu caùc haï laïi coù thöù röôïu ngon naøy neân môøi taïi haï ñeán uoáng, nhaát ñònh taïi haï khoâng cheâ röôïu thöôïng haûo. Hoaéc Thieán Thanh cöôøi ñaùp: -Chaúng phaûi luùc naøo ta cuõng coù thöù röôïu ngon naøy. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -UÛa ! Hoaéc Thieán Thanh noùi: -Khi ta ñeán baùi phoûng moät oâng haøng xoùm laàn tröôùc, laõo ñaõ taëng cho ta. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi noùi: -Taïi haï ca ngôïi caùc haï coù oâng haøng xoùm toát nhö vaäy. Chaúng leõ baây giôø oâng cuõng khoù kieám nhö thöù röôïu ngon naøy ? Hoaéc Thieán Thanh ñaùp: -Nhöng laõo laø ngöôøi raát coå quaùi. Chaéc coâng töû ñaõ nghe ngöôøi ta noùi ñeán laõo roài. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Taïi haï quen raát nhieàu quaùi nhaân nhöng chöa hieåu nhaân vaät maø caùc haï noùi ñoù laø ai ? Hoaéc Thieán Thanh ñaùp: -Laõo teân goïi laø Hoaéc Höu. Luïc Tieåu Phuïng la thaát thanh: -Hoaéc Höu ö ? Sao laõo laïi laø haøng xoùm vôùi caùc haï ñöôïc ? Hoaéc Thieán Thanh ñaùp: -Tuy laõo hoâng ôû luoân ñaây, nhöng ñaõ döïng moät toøa laàu nhoû ôû maët sau traùi nuùi naøy. Naêm naøo laõo cuõng ôû ñoù chöøng moät hai thaùng. Luïc Tieåu Phuïng saùng maét leân hoûi: -Caùc haï coù bieát laõo ñeán ñaây laøm gì khoâng ? Hoaéc Thieán Thanh ñaùp: -Ngoaøi uoáng röôïu, döôøng nhö laõo chaúng laøm moät vieäc chi heát. Luïc Tieåu Phuïng khoâng hoûi nöõa, töïa hoà chaøng haõm mình vaøo cuoäc suy tö. Tröôùc nay vaãn theá, khi chaøng uoáng röôïu laø khoâng chòu môû mieäng hay ñoäng caân naõo. Laàn naøy cuõng vaäy. -199- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 10. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Hoaéc Thieán Thanh khoâng chuù yù ñeánveû maët cuûa chaøng. Haén laïi noùi: -Nhöõng thöù röôïu maø coâng töû keå teân ra ñöôïc, döôøng nhö ñeàu coù ôû nôi laõo. Tuy ta khoâng thích uoáng röôïu laém, nhöng khi ñaõ vaøo toøa töûu laâu ôû phía sau laø khoâng muoán trôû ra nöõa. Luïc Tieåu Phuïng ñoät nhieân hoûi: -Caùc haï coù bieát thöù röôïu naøo vò ngon ñaëc bieät khoâng ? Hoaéc Thieán Thanh ñaùp: -Ta khoâng bieát. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Röôïu aên caép. Hoaéc Thieán Thanh cöôøi oà hoûi: -Phaûi chaêng coâng töû muoán daãn ta tôùi ñoù ñeå aên caép röôïu ? Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ñaùp: -Caùc haï thaät laø thoâng minh. Hoaéc Thieán Thanh hoûi: -Treân coõi ñôøi naøy coù moät haïng ngöôøi khoâng theå uoáng ñöôïc moät gioït röôïu. Coâng töû coù bieát laø haïng ngöôøi naøo khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Taïi haï khoâng bieát. Hoaéc Thieán Thanh ñaùp: -Ñoù laø ngöôøi khoâng ñaàu. Vì vaäy neáu coâng töû muoán coøn caùi ñaàu ñeå uoáng röôïu thì hay hôn heát laø thuû tieâu yù kieán ñoù ñi. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi noùi: -AÊn caép röôïu cuõng nhö aên troäm saùch laø haïng troäm caép tao nhaõ, duø coù bò ngöôøi toùm ñöôïc cuõng khoâng kheùp vaøo toäi chaët ñaàu. Hoaéc Thieán Thanh noùi: -Duø sao heã ñeû ngöôøi ta toùm ñöôïc laø khoâng hay roài. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi hoûi: -Caùc haï voán laø ngöôøi moät nhaø vôùi Hoaéc Höu töø maáy traêm naêm tröôùc roài thì caùc haï coøn sôï gì ? Hoaéc Thieán Thanh ñaùp: -Nhöng chính mieäng laõo noùi cho ta hay treân toøa tieåu laâu ñoù coù moät traêm leû taùm cô quan mai phuïc. Neáu chaúng phaûi laø taân khaùch laõo môøi ñeán thì baát cöù ai vaøo cuõng khoù loøng soáng soùt ñeå trôû ra. -200- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 11. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Haén thôû daøi noùi tieáp: -Nhöõng cô quan ñoù khoâng nhaän ra ngöôøi quenhay ngöôøi laï. Baát luaän hoï Hoaéc cuõng theá maø hoï Luïc cuõng vaäy, chaúng coù chuùt chi khaùc bieät. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi ñaùp: -Taïi haï coù boán haøng loâng maøy, bôùt ñi hai haøng cuõng chaúng sao, nhöng chæ coù moät caùi ñaàu, maát moät nöûa laø khoâng ñöôïc. Chaøng laïi nhaên nhoù cöôøi noùi: -Coù maáy huõ röôïu maø laõo cuõng boá trí ñeán moät traêm leû taùm thöù cô quan ñeå ñeà phoøng ngöôøi aên caép, khoâng traùch laõo giaàu coù ñöôïc. ---------------------------oOo--------------------------- -201- Typed by NDT http://come.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2