Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục Tiểu Phụng - tập 22

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

57
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục tiểu phụng - tập 22', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục Tiểu Phụng - tập 22

 1. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ HAI MÖÔI HAI THÖÔÏNG QUAN PHI YEÁN LAÏI XUAÁT HIEÄN Con tieåu yeâu tinh naøy döôøng nhö chæ thích laøm nhöõng chuyeän quaùi ñaûn. Luùc naøy thò ngoài choàm hoåm trong vieän, giöông caëp maét thao laùo nhìn khu ñaát troáng tröôùc maët ngô ngaån xuaát thaàn. Treân maët ñaát chaúng coù gì, caû ngoïn coû cuõng khoâng noát. Luïc Tieåu Phuïng cuõng nghó khoâng ra taïi sao khu ñaát naøy laïi trô truïi. Chaøng khoâng nhòn ñöôïc caát tieáng hoûi: -Tieåu bieåu thö ! Coâ coi caùi gì vaäy ? Tuyeát Nhi vaãn laëng thinh, cuõng khoâng quay ñaàu nhìn laïi. Duø laø nhaø hoïc cöùu ñang khaûo saùt kinh ñieån töôûng cuõng khoâng chuyeân taâm ñeán theá. Con tieåu yeâu quaùi ñang coi chi vaäy ? Luïc Tieåu Phuïng khoâng khoûi ñoäng tính hieáu kyø, chaøng cuõng ngoài xuoáng beân caïnh Tuyeát Nhi. Maét thò ngoù veà phöông naøo, chaøng cuõng ngoù theo phöông ñoù, nhöng chaúng thaáy chi heát. Hieån nhieân laâu ngaøy khoâng gaëp möa, maët ñaát ñaõ khoâ cöùng. Gaàn ñoù trong vöôøn hoa coû toát töôi maø khu ñaát naøy aøng kheø khoâng moät taác coû naøo moïc ñöôïc. Gieáng nöôùc gaàn ñoù döôøng nhö ñaõ laâu ngaøy khoâng ai duøng ñeán. Caùi caàn truïc treân mieäng gieáng baùm ñaày ñaát vaøng kheø. Hai beân vieän coù maáy gian söông phoøng cuõ kyõ raùch naùt. Khoùa cöûa ñaõ han ræ. Luïc Tieåu Phuïng quan saùt hoài laâu maø khoâng hieåu Tuyeát Nhi ngoài ñaây laøm chi ? Ñoät nhieân thò leân tieáng: -Ñaây laø nôi khaûo cöùu Phaät hoïc cuûa toå phuï ta hoài laõo nhaân gia coøn sinh thôøi. Luïc Tieåu Phuïng ñaõ bieát toå phuï thò ngaøy tröôùc cuøng vôùi Hoaéc Höu vaâng meänh Vöông trieàu uûy thaùc coâ nhi. Laõo chính laø Thöôïng Quan Caån aø cuõng laø hoaøng thuùc vieãn phoøng cuûa Ñaïi Kim Baèng Vöông. Tuyeát Nhi noùi tieáp: -Sau khi teä toå phuï qua ñôøi tröôùc ñaây moät naêm, chaúng coøn ai qua laïi choán naøy. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Coâ nöông tôùi ñaây laøm chi ? -233- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 2. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Tuyeát Nhi ñoät nhieân ngoeïo ñaàu tröøng maét hoûi laïi: -Caâu naøy ta ñang ñònh hoûi coâng töû. Coâng töû tôùi ñaây laøm chi ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Taïi haï … taïi haï ñeán kieám coâ. Tuyeát Nhi hoûi: -Kieám ta laøm chi ? Luïc Tieåu Phuïng laïnh luøng ñaùp: -Ñeán thaêm coâ vaø chôi vôùi coâ moät luùc cho ñôõ buoàn. Tuyeát Nhi döïng maët leân cöôøi laït hoûi: -Ta noùi caâu naøo coâng töû cuõng khoâng tin thì coøn coù chuyeän gì maø chôi ? Luïc Tieåu Phuïng cöôøi heà heà hoûi: -Sao coâ bieát taïi haï chaúng tin coâ caâu naøo ? Tuyeát Nhi ñaùp: -Chính coâng töû noùi ra nhö vaäy. Luïc Tieåu Phuïng chôùp maét maáy caùi hoûi: -Chaúng leõ coâ töôûng taïi haï noùi caâu gì cuõng laø thaät caû ? Tuyeát Nhi giöông caëp maét leân nhìn chaøng hoài laâu, boãng thò mæm cöôøi. Luïc Tieåu Phuïng cuõng cöôøi theo. Chaøng chôït phaùt giaùc luùc thò cöôøi ra veû moät coâ gaùi vöøa ngoan ngoaõn vöøa deã baûo. Tuyeát Nhi boãng döïng maët leân hoûi: -Coâng töû muoán chôi troø gì vôùi ta thì chôi ñi ? Luïc Tieåu Phuïng hoûi laïi: -Taïi haï muoán hoûi coâ gaëp leänh sö thö laàn cuoái cuøng vaøo luùc naøo ? Tuyeát Nhi ñaùp: -Chính hoâm y ñöa Hoa Maõn Laâu veà ñaây, maø cuõng laø ngaøy chuùng ta ra ñi tìm coâng töû. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Sau khi coâ trôû veà khoâng gaëp y laàn naøo nöõa ö ? Tuyeát Nhi ñaùp: -Khoâng gaëp nöõa. Maët loä veû bi thöông, thò noùi tieáp: -Ngaøy thöôøng y ñoái vôùi ta raát toát. Bình thôøi y ra ñi, laàn naøo cuõng ñeå lôøi daën ta, nhöng laàn naøy … laàn naøy nhaát ñònh y bò ngöôøi gieát cheát roài. Luïc Tieåu Phuïng ra chieàu suy nghó hoûi: -234- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 3. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Bình thôøi y coù thöôøng ra ngoaøi khoâng ? Tuyeát Nhi ñaùp: -Ngaøy tröôùc y khoâng daùm, sau khi toå phuï qua ñôøi, y bieán thaønh lôùn maät daàn daàn. Chaúng nhöõng nhieàu laàn ra ñi maø thöôøng thöôøng ñi haøng nöûa thaùng cuõng chaúng trôû veà. Ta hoaøi nghi y coù tình nhaân ôû ngoaøi, nhöng y khoâng chòu thöøa nhaän. Thò laïi noùi theâm: -Song thaân sôùm qua ñôøi, chuùng ta vaãn ôû chung vôùi toå phuï. Y chaúng bieát sôï trôøi sôï ñaát nhöng raát sôï toå phuï. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Thuùc thuùc caùc coâ tröôùc nay khoâng quaûn coá y hay sao ? Tuyeát Nhi laéc ñaàu ñaùp: -Laõo nhaân gia coù muoán quaûn coá cuõng khoâng ñöôïc. Thaäm chí coù laàn thuùc thuùc boû y vaøo phoøng khoùa laïi maø y coøn nghó caùch chuoàn ra ñöôïc. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Bình thôøi leänh thuùc thuùc ñoái ñaõi vôùi leänh thö thö coù töû teá khoâng ? Tuyeát Nhi ñaùp: -Khoâng töû teá ñaâu. Thuùc thuùc thöôøng thoùa maï thö thö, baûo y laøm baïi hoaïi moân phong nhaø Thöôïng Quan. Thö thö vaãn khoâng ñeå loøng. Thò nghieán raêng noùi tieáp: -Vì theá maø ta hoaøi nghi laõo nhaân gia haï saùt thö thö. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Nhöng leänh thö thö khoâng cheát ñaâu. Tuyeát Nhi hoûi: -Ai baûo theá ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Hoa Maõn Laâu môùi gaëp y caùch ñaây chöa laâu. Tuyeát Nhi cöôøi laït hoûi: -Gaõ ngoù thaáy thö thö ta ö ? Gaõ ñui maét chaúng khaùc gì gioáng dôi thì nhaän thaáy thö thö ta theá naøo ñöôïc ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Y nghe roõ thanh aâm leänh thö thö noùi chuyeän. Tuyeát Nhi ñoät nhieân bieán saéc noùi: -Neáu vaäy thì nhaát ñònh Thöôïng Quan Ñan Phuïng ñaõ maïo xöng y. Hai ngöôøi naøy hao hao gioáng nhau. Hoài coøn nhoû thöôøng baét chöôùc thanh aâm cuûa ñoái phöông ñeå noùi -235- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 4. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn chuyeän. Moät laàn Ñan Phuïng bòt maët baét chöôùc tieáng thö thö ñeå gaït ta maø ta cuõng maéc löøa luoân. Luïc Tieåu Phuïng khoâng khoûi loä veû kyø quaùi. Vuï naøy caøng ñi vaøo choã kyø bí caøng khieán cho chaøng thích thuù. Tuyeát Nhi naém chaët tay laïi noùi: -Coâng töû noùi vaäy laø ta hieåu ngay. Keû sat haïi thö thö ta ñích thò laø y. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Coâ muoán noùi Thöôïng Quan Ñan Phuïng chaêng ? Tuyeát Nhi gaät ñaàu ñaùp: -Ngoaøi maët tuy thò töû teá vôùi thö thö thöôøng noùi y hoaøn toaøn giaû traù vì y vaãn ñem loøng ghen gheùt vôùi thö thö bôûi ñaõ keùm thoâng minh laïi thua beà xinh ñeïp. Thò khoâng chôø Luïc Tieåu Phuïng leân tieáng, laïi noùi tieáp: -Thò saùt haïi thö thö roài coøn coá yù maïo xöng thö thö ôû tröôùc maët Hoa Maõn Laâu ñeå caùc vò töôûng thö thö ta chöa cheát. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi khoâng bieát noùi sao ? Lôøi Tuyeát Nhi tuy coù veû hoang ñöôøng nhöng chaúng phaûi hoaøn toaøn voâ lyù. Tuyeát Nhi ñoät nhieân naém laáy tay Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Ta nhôø coâng töû giuùp cho moät vieäc. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Giuùp coâ ñieàu gì ? Tuyeát Nhi ñaùp: -Giuùp ta moùc thi theå thö thö leân. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Coâ nöông ñaõ bieát thi theå leänh thö thö choân vuøi ôû ñaâu chöa ? Tuyeát Nhi daùp: -Ta bieát roài, nhaát ñònh ôû nôi ñaây. Luïc Tieåu Phuïng muoán cöôøi nhöng khoâng sao cöôøi ra tieáng ñöôïc. Tuyeát Nhi veû maët nghieâm trang noùi: -Ta cöù tìm khu vöôøn hoa naøy maø ruùt cuïc tìm khoâng ra. Baây giôø ta môùi phaùt giaùc y nhaá t ñònh gieát cheát thö thö ta roài vuøi xaùc ôû ñaây. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi hoûi: -Coâ ñaõ phaùt hieän ra ñieàu chi ? Tuyeát Nhi ñaùp: -236- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 5. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Luùc tuoåi giaø toå phuï ta chaúng khaùc gì nhaø sö, chaúng nhöõng khoâng daày xeùo caû con kieán maø coøn nghieàn côm naùt ñeå nuoâi chuùng. Vì theá trong vieän naøy raát nhieàu kieán. Coâ höùng khôûi ñoû maët leân noùi tieáp: -Theá maø baây giôø ta ngoài ñaây coi ñeán hai giôø chaúng thaáy moät con kieán naøo. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Vì theá maø coâ cho laø … Tuyeát Nhi ngaét lôøi: -Ta nhaän ra khu ñaát naøy nhaát ñònh coù chaát ñoäc neân caû con kieán cuõng khoâng daùm beùn maûng tôùi. Luïc Tieåu Phuïng söõng soát hoûi: -Coù chaát ñoäc ö ? Tuyeát Nhi ñaùp: -Nhaát ñònh y duøng ñoäc döôïc saùt haïi thö thö. Baây giôø chaát ñoäc töø thi theå thö thö taùn ra thaám vaøo ñaát neân caû khu ñaát naøy cuõng bò ñoäc töû. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Ñaát cuõng bò ñoäc töû ö ? Tuyeát Nhi ñaùp: -Haún chöù. Ñaát cuõng coù soáng coù cheát. Ñaát soáng hoa coû môùi naåy nôû môùi coù saâu kieán. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi noùi: -Coâ nghó ngôïi nhieàu quaù. Con ngöôøi con nhoû tuoåi ñaõ nghó vô nghó vaån laø ñi mau ñeán choã giaø nua. Tuyeát Nhi trôïn maét leân hoûi: -Coâng töû khoâng chòu giuùp ta chöù gì ? Luïc Tieåu Phuïng nhaên nhoù cöôøi ñaùp: -Böõa nay taïi haï laøm vieäc ngu xuaån nhieàu roài. Tuyeát Nhi laïi trôïn maét ngoù chaøng hoài laâu. Ñoät nhieân coâ baät tieáng la laøng: -Cöùu maïng, cöùu maïng ! Luïc Tieåu Phuïng ñònh cöôõng hieáp ta ! Luïc Tieåu Phuïng hoát hoaûng caõi: -Taïi haï khoâng ñuïng ñeán ngöôøi coâ. Coâ la ruøm chi vaäy ? Tuyeát Nhi cöôøi noùi: -Chaúng nhöõng ta chæ la ruøm luùc naøy maø veà sau gaëp ngöôøi naøo quen bieát coâng töû ta cuõng toá caùo laø coâng töû cöôõng gian hoaøi. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Taïi haï cöôõng gian hoaøi ö ? -237- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 6. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Tuyeát Nhi ñaùp: -ÖØ ! Hoaøi nghóa laø cöôõng gian nhieàu laàn. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Coâ töôûng ngöôøi ta tin lôøi con tieåu nha ñaàu bòa ñaët chaêng ? Tuyeát Nhi ñaùp: -Ai khoâng tin, ta seõ côûi y phuïc cho hoï coi ñeå hoï thaáy ta coøn nhoû hay khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng giaät mình kinh haõi ñaêm ñaêm nhìn Tuyeát Nhi. Chaøng guïc gaëc caùi ñaàu, mieäng laåm baåm: -Con nha ñaàu naøy ñieân roài ! Nhaát ñònh laø ñieân roài ! Tuyeát Nhi noùi: -Hay laém ! Ñuùng laø ta ñieân thaät. Baây giôø ta coøn muoán la nöõa. Quaû nhieân thò laïi la leân. Nhöng laàn naøy Luïc Tieåu Phuïng nhanh tay bòt laáy mieäng thò hoûi: -Chaúng leõ coâ coøn quaáy phaù maõi ö ? Tuyeát Nhi gaät ñaàu. Thò chôø chaøng buoâng tay lieàn hoûi ngay: -Phaûi chaêng coâng töû öng chòu roài ? Luïc Tieåu Phuïng göôïng cöôøi hoûi laïi: -Ta raát laáy laøm kyø, khoâng hieåu ai ñaõ daïy caùch naøy cho coâ ? Tuyeát Nhi cöôøi ñaùp: -Ñaây chæ laø moät trong ba bieän phaùp cuõ rích ñeå ñoái phoù vôùi nam nhaân. Baây giôø ta môùi bieát bieän phaùp naøy quaû nhieân öùng nghieäm. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Coøn hai bieän phaùp nöõa laø nhöõng gì ? Tuyeát Nhi mæm cöôøi ñaùp: -Khi naøo ta chòu cho coâng töû hay. Ta caàn daønh laïi ñeå phoøng ñoái phoù vôùi coâng töû. Dó nhieân ta chaúng ñeå coâng töû bieát tröôùc. Thò nhaûy voït leân noùi: -Ta ñi kieám cuoác xeûng. Coâng töû haõy ngoan ngoaõn ôû ñaây chôø ñôïi. Ñeâm nay ta coøn baét troäm maáy con chim boà caâu veà nöôùng cho coâng töû nhaém röôïu. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Chim boà caâu ö ? Tuyeát Nhi ñaùp: -Thö thö ta nuoâi raát nhieàu boà caâu. Bình nhaät y khoâng cho ai ñuïng vaøo chuùng. Nhöng baây giôø … ai baét chuùng y cuõng maëc keä … -238- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 7. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Maët thò loä veû bi thöông. Ñoät nhieân thò trôû goùt chaïy ñi. Luïc Tieåu Phuïng ngoù hai bím toùc rung rinh cuûa thò, maët chaøng loä veû kyø quai. Ñoät nhieân chaøng tung mình röôït theo Tuyeát Nhi la goïi: -Coâ nöông ! Taïi haï cuøng ñi vôùi coâ nöông ñeå kieám cuoác xeûng. Tuyeát Nhi hoûi: -Taïi sao vaäy ? Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ñaùp: -Ta sôï coâ bò chim boà caâu caép ñem ñi. Tieáng cöôøi cuûa chaøng coù ñieàu quaùi laï. Tuyeát Nhi ngoù chaøng hoûi: -Phaûi chaêng coâng töû sôï ta cuõng maát tích ñoät ngoät nhö thö thö ? Moät côn gioù maùt thoåi qua. Maáy con chim eùn töø trong buïi hoa bay voït leân ra ngoaøi töôøng. Baàu trôøi daàn daàn toái laïi. Luïc Tieåu Phuïng ngöûng ñaàu nhìn: Nhöõng boùng chim eùn daàn daàn maát huùt vaøo trong saéc chieàu taøn. Ñoät nhieân chaøng thôû daøi, mieäng laåm baåm: -Ñeán chim choùc coøn khoâng muoán ôû laïi ñaây huoáng chi laø ngöôøi… Phaûi chaêng Thöông Quan Phi Yeán cuõng bay ra ngoaøi nhö nhöõng con eùn naøy, hay laø coâ bò choân vuøi döôùi ñaát vaøng ? Taïi sao Thöôïng Quan Ñan Phuïng cuõng maát tích ? Ñaïi Kim Baèng Vöông phaûi chaêng ñaõ bieát naøng ñi ñaâu, neân laõo khoâng hoûi Luïc Tieåu Phuïng veà tin töùc cuûa naøng ? Hai chaân cuûa laõo bò chaët roài coù saùu ngoùn khoâng ? Maáy vaán ñeà naøy ai coù theå tìm ra ñöôïc ñaùp aùn ? Trôøi ñaõ huyønh hoân. Sau luùc huyønh hoân gioù thoåi caøng laïnh. Ngoïn gioù laïnh xuyeân qua cöûa soå vaøo nhaø. Gioù thoåi ñeán beân mình Hoa Maõn Laâu khieán gaõ bieát trôøi toái roài. Laøn da cuûa gaõ cuõng caûm giaùc linh maãn khaùc ngöôøi thöôøng nhö tai muõi gaõ vaäy. Coù ñieàu luùc naøy Hoa Maõn Laâu khoâng coøn taâm tình höôûng thuï laøn gioù nheï nhaøng vaøo luùc huyønh hoân buoåi thaùng Tö. Taâm thaàn gaõ ñang roái loaïn. Töø ngaøy Hoa Maõn Laâu gaëp Thöông Quan Phi Yeán trong toøa tieåu ñieám kia, taâm thaàn gaõ thænh thoaûng thaáy hoang mang boái roái, nhaát laø nhöõng luùc gaõ hoaøn toaøn coâ ñoäc. Gaõ phaùt giaùc trong vuï naøy coù ñieàu quaùi dò, nhöng quaùi dò ôû choã naøo thì gaõ khoâng noùi ñöôïc. Baây giôø ñeán luùc aên côm roài maø chöa thaáy Luïc Tieåu Phuïng trôû veà. Ñaïi Kim Baèng Vöông cuõng khoâng phaùi ngöôøi tôùi môøi boïn hoï veà aên côm. -239- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 8. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Döôøng nhö söï tình laïi bieán ñoåi, nhöng luùc gaõ phaùt giaùc thì bieán hoùa ra sao gaõ cuõng khoâng noùi ñöôïc. Giöõa luùc aáy ñoät nhieân gaõ phaùt giaùc trong laøn gioù coù muøi höông khaùc laï. Chính muøi höông naøy ñaõ khieán taâm thaàn gaõ boài hoài. Gaõ töï hoûi: -Phaûi chaêng laø Thöông Quan Phi Yeán ñaõ trôû veà ? Hoa Maõn Laâu baùm vaøo cöûa soå, ngöôøi gaõ voït ra ngoaøi. Gaõ tin laø caûm giaùc cuûa mình nhaát ñònh khoâng theå sai traät. Nhöng gaõ chaúng nhìn thaáy gì. Theá giôùi ñoái vôùi gaõ vónh vieãn khoâng bao giôø saùng suûa, chaúng bao giôø coù maøu saéc, chæ hoaøn toaøn laø moät vuøng haéc aùm tuyeät voïng ! Muøi höông vöøa roài troän laãn vôùi muøi höông hoa thôm khieán cho gaõ khoâng phaân bieät ñöôïc töø phía naøo ñöa tôùi. Nhöng ñoät nhieân gaõ nghe tieáng ngöôøi noùi töø trong buïi hoa voïng laïi: -Tieåu muoäi ñaõ veà ñaây. Quaû nhieân laø thanh cuûa Thöông Quan Phi Yeán. Hoa Maõn Laâu mieãn cöôõng kieàm cheá moái khích ñoäng trong loøng. Hoài laâu gaõ môùi nheï buoâng tieáng thôû daøi noùi: -Quaû nhieân coâ nöông ñaõ trôû veà. Thöông Quan Phi Yeán hoûi: -Töôùng coâng bieát tieåu muoäi trôû veà ö ? Hoa Maõn Laâu ñaùp: -Taïi haï khoâng bieát maø chæ hy voïng coâ trôû veà. Thöông Quan Phi Yeán hoûi: -Phaûi chaêng töôùng coâng ñang nghó tôùi tieåu muoäi ? Hoa Maõn Laâu mæm cöôøi. Nuï cöôøi loä ra moái tình caûm khoâng buùt naøo taû xieát, cuõng khoâng hieåu ñaây laø söï hoan hyû hay söï chua cay ? Thöông Quan Phi Yeán ñaõ tieán laïi naém tay gaõ, dòu daøng hoûi: -Tieåu muoäi ñaõ trôû veà maø sao töôùng coâng laïi khoâng vui veû ? Hoa Maõn Laâu ngaäp ngöøng ñaùp: -Taïi haï … taïi haï coøn coù ñieàu chöa nghó ra . Thöông Quan Phi Yeán hoûi : -Ñieàu chi ? Hoa Maõn Laâu ñaùp: -Laàn thöù hai taïi haï gaëp coâ nöông, laïi nghó tôùi moät ngöôøi khaùc. -240- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 9. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thöông Quan Phi Yeán hoûi: -Töôùng nghó tôùi ai ? Hoa Maõn Laâu ñaùp: -Thöôïng Quan Ñan Phuïng. Gaõ vöøa noùi teân naøy ra lieàn caûm thaáy tay Thöông Quan Phi Yeán kheõ run leân. Nhöng coâ laäp töùc naém chaët tay gaõ hôn. Laøm boä phuïng phòu, coâ hoûi: -Luùc töôùng coâng gaëp tieåu muoäi laïi nghó ñeán y ö ? Hoa Maõn Laâu ñaùp: -Ñuùng theá ! Thöông Quan Phi Yeán hoûi: -Taïi sao vaäy ? Hoa Maõn Laâu ñaùp: -Vì … vì coù luùc taïi haï töôûng chöøng coâ nöông vôøi Thöôïng Quan Ñan Phuïng laø moät ngöôøi. Thöông Quan Phi Yeán hoûi: -Sao töôùng coâng laïi caûm giaùc nhö vaäy ñöôïc ? Hoa Maõn Laâu ñaùp: -Taïi haï cuõng khoâng bieát nöõa, neân chính taïi haï … thöôøng thöôøng cuõng caûm thaáy kyø quaùi. Thöông Quan Phi Yeán noùi: -Chaúng leõ töôùng coâng cuõng tin lôøi coâ em cuûa tieåu muoäi xaùc ñònh laø Thöông Quan Phi Yeán bò ngöôøi gieát cheát roài. Thöông Quan Phi Yeán baây giôø chæ laø Thöôïng Quan Ñan Phuïng nguïy trang hay sao ? Hoa Maõn Laâu khoân beà môû mieäng, vì trong gaõ quaû coù yù hoaøi nghi nhö vaäy. Gaõ khoâng muoán noùi doái tröôùc maët con ngöôøi maø gaõ vaãn yeâu meán. Thöông Quan Phi Yeán hoûi: -Töôùng coâng coøn nhôù Thoâi Nhaát Ñoâng khoâng ? Töôùng coâng coøn nhôù ñaõ hoûi tieåu muoäi nhöõng gì khoâng ? Phaûi chaêng töôùng coâng ñaõ hoûi: “Coâ nöông coù nghe thaáy tuyeát hoa ruïng xuoáng noùc nhaø ? Coâ nöông coù caûm giaùc ñöôïc nuï hoa ôû giöõa laøn xuaân phoøng töø töø heù nôû ? Nguoàn sinh löïc ñoù thöïc laø kyø dieäu !” Thöông Quan Phi Yeán döøng laïi moät chuùt roài tieáp: -Töôùng coâng coøn hoûi: “Coâ nöông coù bieát trong ngoïn thu phong thöôøng ñem laïi caùi gì ? Phaûi chaêng noù ñöa muøi thanh höông ôû laù töø treân nuùi xa xa veà ñeå coáng hieán cho mình ?” -241- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 10. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Dó nhieân Hoa Maõn Laâu coøn nhôù nhö in trong oùc. Nhöõng caàu naøy chính gaõ ñaõ noùi ra maø baây giôø Thöông Quan Phi Yeán nhaéc laïi khoâng sai moät chöõ. Thöông Quan Phi Yeán laïi hoûi: -Neáu tieåu muoäi laø Thöôïng Quan Ñan Phuïng thì sao laïi bieát ñöôïc nhöõng caâu naøy ? Sao laïi nhôù roõ raøng ñeán theá ? Hoa Maõn Laâu mæm cöôøi. Ñoät nhieân gaõ phaùt giaùc moái hoaøi nghi cuûa mình thaät voâ caên cöù maø cuõng voâ duïng nöõa. Gaõ khoâng khoûi naûy ra chuùt hoái haän trong loøng roài khoâng nhòn ñöôïc kheõ ñöa tay leâ vuoá t toùc treân ñaàu Thöông Quan Phi Yeán. Thöông Quan Phi Yeán ñaõ ngaõ mình vaøo loøng gaõ vaø oâm chaët laáy gaõ. Hoa Maõn Laâu baây giôø chæ coøn caûm thaáy mình ñaày ñuû haïnh phuùc, cô hoà gaõ queân heát moïi söï. Giöõa luùc aáy, gaõ ñoät nhieân phaùt giaùc tay Thöông Quan Phi Yeán ñieåm vaøo huyeän Ngoïc chaåm sau gaùy gaõ. Tieáp theo gaõ khoâng caûm thaáy gì nöõa. oOo Treân maët ñaát ñaõ hieän ta moät huyeät ñoäng roäng chöøng hôn tröôøng saâu ñeán hai thöôùc. Ngöôøi Luïc Tieåu Phuïng moà hoâi öôùt ñaàm. Thöôïng Quan Tuyeát Nhi quyø xuoáng moät beân. Hai tay thò ñôõ laáy maù chaøng laéc ñi laéc laïi khoâng ngôùt hoûi: -Coâng töû döøng laïi laøm gì ? Phaûi tieáp tuïc ñaøo xuoáng nöõa chöù ? Thaân hình coâng töû khoeû maïnh nhö vaäy maø sao voâ duïng ñeán theá ? Luïc Tieåu Phuïng ñöa tay aùo leân lau moà hoâi traùn nhaên nhoù cöôøi ñaùp: -Vì taïi haï chöa aên côm. Ñaùng lyù baây giôø taïi haï ñang ngôøi treân boä gheá thoaûi maùi boài tieáp leänh thuùc thuùc uoáng röôïu. Nhöng taïi haï laïi laø thaèng ngoác ôû ñaây ñaøo huyeät ñoäng. Tuyeát Nhi chôùp maét noùi: -Chaúng leõ coâng töû khoâng muoán chieàu loøng moät coâ gaùi nhö ta ñaøo huyeät giuøm ? Coâng töû muoán ngoài baøng quan chaêng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Vì taïi haï khoâng muoán maø phaûi laøm thanh ra xuùi quaåy. Tuyeát Nhi noùi: -242- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 11. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Vuï naøy sao laïi keå laø xuùi quaåy ñöôïc ? Chính laø moät chuyeän raát quanh vinh. Luïc Tieåu Phuïng trôïn maét leân hoûi: -Quang vinh ö ? Tuyeát Nhi ñaùp: -Ngöôøi ñaøn oâng khaùc coù quyø goái xuoáng naên næ ta ñaøo loã giuøm ta cuõng khoâng chòu ñaâu ! ---------------------------oOo--------------------------- -243- Typed by NDT http://come.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2