Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục Tiểu Phụng - tập 26

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

80
lượt xem
20
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục tiểu phụng - tập 26', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục Tiểu Phụng - tập 26

 1. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ HAI MÖÔI SAÙU UOÁNG RÖÔÏU ÑOÄC, THIEÂN THANH UOÅNG MAÏNG Luïc Tieåu Phuïng laåm nhaåm gaät ñaàu. Sôn Taây Nhaïn hoûi: -Coâng töû coù naém chaéc khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi ñaùp: -Chuùng ta laø choã baïn höõu. Taïi haï bieát caùc vò coù moái lieân quan vôùi y, neáu chaúng naém chaéc phaàn naøo thì taïi haï ñeán kieám caùc vò laøm chi ? Sôn Taây Nhaïn ñoät nhieân naém hai tay laïi ñaám xuoáng baøn moät caùi thaät maïnh, lôùn tieáng: -Neáu Hoaéc Thieân Thanh thöïc söï ñaõ laøm vieäc naøy thì baát luaän ta coù moái lieân quan gì vôùi haén cuõng quyeát caét ñöùt töø ñaây. Phaøn ñaïi tieân sinh laïnh luøng noùi: -Nhöng Phaøn moã khoâng tin y ñaõ laøm vieäc naøy. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Chính taïi haï cuõng khoâng daùm tin nhö vaäy, nhöng ngoaøi y, chaúng tìm ra ñöôïc ngöôøi thöù hai naøo khaùc. Phaøn ñaïi tieân sinh “oà” leân moät tieáng. -Chæ coù y laø kieàm cheá ñöôïc boïn Chu Ñình ba ngöôøi trong khoaûnh khaéc. Phaøn ñaïi tieân sinh cöôøi laït noùi: -Neáu chæ caên cöù vaøo moät ñieåm naøy thì chöa ñuû. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: - Chæ coù y laø bieát ñöôïc nhöõng ñieàu bí maät ôû Kim Baèng Vöông Trieàu, vì y laø ngöôøi raát thaân tín cuûa Dieâm Thieát San. Phaøn ñaïi tieân sinh noùi: -Theá cuõng chöa ñuû. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Chæ coù y ñöôïc lôïi trong vuï naøy. Dieâm Thieát S buoâng ra thì Chaâu quang baûo khí an caùc laø cuûa y. Typed by NDT -276- http://come.to/kimdung
 2. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Dieâm Thieát San vaø Hoaéc Höu ñeàu laø laõo quang coân. Ngöôøi ta ngôø laõo nguyeân laø moät teân thaùi giaùm chaúng phaûi khoâng coù lyù. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Keå veà thaân theá vaø voõ coâng y, neáu chaúng coù chuyeän möu ñoà, thì sao y chòu laøm toång quaûn cho haïng ngöôøi nhö Dieâm Thieát San ? Phaøn ñaïi tieân sinh khoâng theå phuû nhaän ñieåm naøy. Luïc Tieåu Phuïng noùi tieáp: -Treân choán giang hoà dó nhieân chaúng moät ngôø tôùi Thanh Y ñeä nhaát laâu laïi ôû trong Chaâu quang baûo khí caùc. Sôn Taây Nhaïn ñoäng dung hoûi: -Thanh Y ñeä nhaát laâu ôû trong Chaâu quang baûo khí caùc ö ? Luïc Tieåu Phuïng gaät ñaàu ñaùp: -Hieån nhieân Ñoäc Coâ Nhaát Haïc vì ñöôïc tin naøy maø laàn moø tôùi. Hoaéc Thieân Thanh cuõng möôïn noù ñeå tieâu hao noäi löïc cuûa laõo, khieán laõo cheát döôùi kieám cuûa Taây Moân Xuy Tuyeát. Töø naãy giôø Hoa Maõn Laâu vaãn ngoài yeân moät beân, baây giôø khoâng nhòn ñöôïc cuõng leân tieáng: -Toân Tuù Thanh vaø Thaïch Tuù Vaân cuõng vì saép tieát loä ñieàu bí maät bò Thöôïng Quan Phi Yeán gieát ñi ñeå bòt mieäng. Sôn Taây Nhaïn hoûi: -Boïn thò 9daõ bieát chuyeän boù maät naøy maø sao Maõ Tuù Chaân vaø Dieäp Tuù Chaâu laïi khoâng hay ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Boïn chuùng cuõng bieát caû. Sôn Taây Nhaïn hoûi: -Theá thì taïi sao hai aû laïi coøn soáng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Dieäp Tuù Chaâu coøn soáng vì thò cuõng nhö Thöôïng Quan Phi Yeán ñaõ coù tình yeâu vôùic chaøng thieáu nieân anh tuaán, voõ coâng cao cöôøng laø Hoaéc Thieân Thanh. Sôn Taây Nhaïn hoûi: -Coøn Maõ Tuù Chaân thì sao ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Neáu taïi haï ñoaùn khoâng traät thì y cuõng cheát veà tay Hoaéc Thieân Thanh roài, coøn coù theå chính Dieäp Tuù Chaâu ñaõ haï saùt thò. Sôn Taây Nhaïn hoûi: Typed by NDT -277- http://come.to/kimdung
 3. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Vì y muoán ñaùnh laïc höôùng coâng töû maø noùi ra toøa tieåu laâu ñoù ôû sau nuùi ñeå coâng töû ñi kieám Hoaéc Höu phaûi khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng gaät ñaàu ñaùp: -Baát luaän taïi haï cheát ôû trong toøa tieåu laâu ñoù, hay Hoaéc Höu cheát veø tay taïi haï, vuï naøy cuõng eâm xuoâi vaø töø ñaây y coù theå nguû kyõ khoâng lo gì nöõa. Sôn Taây Nhaïn noùi: -Nhöng y khoâng nghó tôùi choã giöõa coâng töû vaø laõo giaø coâ ñoäc kia laïi laø baèng höõu. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Vì y muoán bieát keát quaû vuï naøy môùi sai Dieäp Tuù Chaâu chôø ôû ngoaøi ñeå nghe tin töùc. Sôn Taây Nhaïn hoûi: -Chæ coù moät mình y laø bieát caùc vò muoán ñi kieám Hoaéc Höu phaûi khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng gaät ñaàu ñaùp: -Nhöng Dieäp Tuù Chaâu laïi noùi laàm moät caâu. Sôn Taây Nhaïn hoûi: -Thò noùi laàm caâu gì ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Thò baûo ôû laïi ñaây vì thò vöøa môùi ñem thi theå Ñoäc Coâ Nhaát Haïc vaø Thaïch Tuù Vaân ñi mai taùng. Sôn Taây Nhaïn chau maøy hoûi: -Ñoäc Coâ Nhaát Haïc laø chöôûng moân moät phaùi, sao laïi choân taùng moät caùch caåu thaû nhö vaäy ? Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi ñaùp: -Dieäp Tuù Chaâu nguyeân laø moät coâ gaùi hieàn löông, khoâng bieát noùi doái baèng caùch naøo. Sôn Taây Nhaïn thôû daøi roài nhaên nhoù cöôøi noùi: -Muoán noùi doái ôû tröôùc maët moät ngöôøi nhö coâng töû thaät khoâng phaûi moät chuyeän deã. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Nhöng taïi haï ñaõ noùi tröôùc maët thò caâu chuyeän bí maät veà saùu ngoùn chaân roài thò laäp töùc caùo toá vôùi Hoaéc Thieân Thanh. Chaâu quang baûo khí caùc caùch toøa töûu laâu cuûa Hoaéc Höu raát gaàn. Sôn Taây Nhaïn hoûi: -Vì vaäy maø Hoaéc Thieân Thanh ñöôïc tin töùc mau choùng cuûa thò hay sao ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Ñuùng theá. Sôn Taây Nhaïn hoûi: -Coâng töû vì voâ tình hay coá yù tieát loä chuyeän bí maät naøy vôùi thò ? Typed by NDT -278- http://come.to/kimdung
 4. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Luïc Tieåu Phuïng khoâng traû lôøi thaúng vaøo caâu hoûi, vöøa cöôøi vöøa noùi: -Luùc aáy taïi haï chæ nhaän thaáy thò khoâng neân xuaát hieän ôû ñoù vaø hôi laáy laøm kyø maø thoâi. Sôn Taây Nhaïn nhìn chaøng thôû daøi göôïng cöôøi noùi: -Khoâng neân keâu coâng töû baèng Tieåu Phuïng vì coâng töû voán laø moät con tieåu hoà ly. Luïc Tieåu Phuïng cuõng cöôøi ñaùp: -Nhöng taïi haï raát khaâm phuïc Hoaéc Thieân Thanh. Y suy nghó raát chu ñaùo maø laø ngöôøi cöïc kyø traàm tænh. Neáu ví vuï naøy nhö moät theá côø thì ñoái phöông ñi nöôùc naøo cuõng ôû trong söï tieân lieäu cuûa y. Sôn Taây Nhaïn noùi: -Coù ñieàu ñaùng tieác laø y ñaõ ñi laàm laãn, nöôùc côø toái haäu. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Chaúng ngöôøi naøo traùnh ñöôïc nhöõng söï laàm laãn, y cuõng chæ laø moät ngöôøi. Phaøn ñaïi tieân sinh ñoät nhieân cöôøi laït noùi: -Thöïc ra neáu y khoâng ñi nöôùc côø toái haäu ñoù thì coâng töû chöa chaéc kieám thaáy y. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Ít ra luùc ñoù taïi haï khoâng theå xaùc ñònh. Phaøn ñaïi tieân sinh hoûi: -Baây giôø thì sao ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Hieän giôø taïi haï cuõng chöa naém vöõng caû möôøi phaàn, coù chaêng chæ ñöôïc chín phaàn maø thoâi. Phaøn ñaïi tieân sinh hoûi: -Taïi sao coâng töû laïi ñeán kieám boïn ta ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -caùc vò laø baèng höõu cuûa taïi haï. Taïi haï ñaõ höùa lôøi cuøng caùc vò tuyeät ñoái khoâng giao thuû vôùi y. Phaøn ñaïi tieân sinh hoûi: -Baây giôø boïn ta khoâng phaûi laø baèng höõu nöõa thì sao ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Chuùng ta vaãn laø baèng höõu neân taïi haï môùi ñeán. Phaøn ñaïi tieân sinh hoûi: -Coâng töû ñeán ñeå thu hoài lôøi noùi cuûa mình chaêng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: Typed by NDT -279- http://come.to/kimdung
 5. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Baát luaän ai haønh ñoäng laàm lôõ ñeàu phaûi chòu haäu quaû töông ñöông. Hoaéc Thieân Thanh cuõng vaäy. Phaøn ñaïi tieân sinh hoûi: -Chaúng leõ coâng töû laïi muoán yeâu caàu chuùng ta giuùp coâng töû ñi gieát y ? Luïc Tieåu Phuïng nhaên nhoù cöôøi ñaùp: -Taïi haï chæ xin caùc vò chuyeån lôøi ñeán y laø saùng mai luùc maët trôøi moïc, taïi haï chôø y ôû chuøa Thanh Phong. Phaøn ñaïi tieân sinh noùi: -Hay laém ! Laõo ñöùng phaét daäy, trôïn caép maét saéc nhö ñao nhìn Luïc Tieåu Phuïng hoâ: -Xin môøi ! Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Môøi chuyeän gì ? Phaøn ñaïi tieân sinh ñaùp: -Môøi coâng töû ñoäng thuû. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Chaúng leõ tieân sinh khoâng tin lôøi taïi haï ? Phaøn ñaïi tieân sinh ñaùp: -Ta chæ bieát Hoaéc Thieân Thanh laø chöôûng moân vaø Phaøn Thieân Nghi naøy laø ñeä töû Thieân Caàm moân. Luïc Tieåu Phuïng ngaäp ngöøng hoûi: -Vì theá maø tieân sinh … Phaøn ñaïi tieân sinh ngaét lôøi: -Vì theá maø Phaøn Thieân Nghi coøn soáng thì quyeát chaúng ñeå ai ñoái phoù vôùi Hoaéc Thieân Thanh. Sôn Taây Nhaïn chau maøy hoûi: -OÂng baïn ñaõ nghe caâu “Ñaïi nghóa dieät thaân” bao giôø chöa ? Phaøn ñaïi tieân sinh laïnh luøng ñaùp: -Nghe thì nghe roài nhöng laïi queân ñi. Giaûn nhò tieân sinh cuõng töø töø ñöùng leân noùi: -Boïn taïi haï voán laø haïng ngöôøi chaúng bieát troïng khinh, khoâng phaân haéc baïch. Teân tieåu baûn baùn bao töû ñoät nhieân lôùn tieáng la: -Haïng ngöôøi naøy neân cheát ñi ! Giaûn nhò tieân sinh ñaùp: -Ñuùng theá ! Neân cheát laém ! Typed by NDT -280- http://come.to/kimdung
 6. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Teân tieåu baûn baùn bao töû noùi: -Ñaùng tieác Bao OÂ Nha cuõng laø haïng ngöôøi naøy. Giaûn nhò tieân sinh ñaùp: -Theá thì oâng baïn cuõng neân cheát. Bao OÂ Nha noùi: -Chaúng nhöõng neân cheát maø baây giôø cheát roài môùi phaûi. Ñoät nhieân nhaén nhaûy leân ñaâm ñaàu vaøo töôøng, nhöng khoâng ñaäp vaøo töôøng maø laïi ñuïng vaøo ngöïc Luïc Tieåu Phuïng vì ñoät nhieân chaøng xoâ ra ngaên chaën tröôùc maët haén. Bao OÂ Nha traèn mình treân khoâng gian moùc chaân vaøo xaø nhaø loän ñaàu cho rôùt xuoáng phieán ñaù. Nhöng ñaàu haén chöa ñuïng ñaù thì moät baøn tay naâng sau löng roài ñeå chaân xuoáng ñaát ñöùng ñoái dieän moät ngöôøi. Ngöôøi naøy nhö caây ngoïc tröôùc gioù, saéc maët lôït laït. Chính laø Hoaéc Thieân Thanh ! … Quaàn huøng ñeàu söõng soát. Caû Luïc Tieåu Phuïng cuõng ngaån maët ra. Chaúng ai ngôø Hoaéc Thieân Thanh laïi xuaát hieän ôû nôi ñaây vaøo luùc naøy, cuøng khoâng ai nghó ñeán chuyeän y daùm tôùi ñaây. Hoaéc Thieân Thanh tuy saéc maët lôït laït nhöng thaùi ñoä vaãn bình tænh. Bao OÂ Nha naém chaët hai tay run leân hoûi: -Taïi sao chöôûng moân … khoâng ñeå cho thuoäc haï cheá \t ? Hoaéc Thieân Thanh hoûi laïi: -Ngöôi coù neân cheát khoâng ? Bao OÂ Nha nghieán raêng ñaùp: -Thuoäc haï neân cheát laém. Hoaéc Thieân Thanh laïnh luøng hoûi: -Caùc vò neân cheát caû, chaúng leõ toaøn theå Thieân Caàm moân ñeàu phaûi cheát heát hay sao ? Bao OÂ Nha ñöùng ngaån ngöôøi ra. Hoaéc Thieân Thanh noùi: -Thieân Caàm moân truyeàn thuï voõ coâng cho caùc vò chaúng paûhi ñeå caùc vò töï tìm laáy caùi cheát. Bao OÂ Nha ngaäp ngöøng: -Nhöng chöôûng moân … Hoaéc Thieân Thanh cöôøi laït hoûi: -Ta coù lieân quan gì vôùi caùc vò ? Neáu vì vieäc khaùc thì caùc vò coù cheát heát ta cuõng khoâng nhìn tôùi. Bao OÂ Nha noùi: Typed by NDT -281- http://come.to/kimdung
 7. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Nhöng hieän giôø chöôûng moân … Hoaéc Thieân Thanh ngaét lôøi: -Hieän giôø ta khoâng muoán caùc vò vì ta maø cheát, neáu ñeå tieáng ñoàn moät teân baùn bao töû töï taän vì Hoaéc Thieân Thanh thì ta haù chaúng paûhi laø toäi nhaân ö ? Ñoät nhieân laõo ruùt taám baøi tre ôû trong boïc ra beû gaõy laøm hai, laïnh luøng tuyeân boá: -Hoaéc Thieân Thanh naøy coù tieàn coù theá, khoâng muoán laøm caùi chöôûng moân khoán cuøng nöõa. Töø nay ta khoâng coøn lieân quan gì vôùi Thieân Caàm moân. Neáu ai baûo ta laø Thieân Caàm moân haï thì ta caét löôõi chaët chaân ngöôøi ñoù ñi. Bao OÂ Nha ñaêm ñaêm nhìn y, ñoät nhieân vaønh maét ñoû hoe naèm phuïc xuoáng ñaát lôùn tieáng khoùc roøng. Sôn Taây Nhaïn cuõng ñoû maét leân roài ñoät nhieân cöôøi roä noùi: -Hay laém ! Hoaéc Thieân Thanh ! Ngöôi ñaùng laø ngöôøi hoï Hoaéc, khoâng laøm nhuïc ñeán chöõ Hoaéc ! Hoaéc Thieân Thanh khoâng ngoù moïi ngöôøi nöõa, quay laïi nhìn Luïc Tieåu Phuïng. Luïc Tieåu Phuïng cuõng ngöng thaàn nhìn y. Hai ngöôøi ñöùng ñoái dieän nhìn nhau choøng choïc hoài laâu. Boãng Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi hoûi: -Taïi sao laïi laø caùc haï ? Taïi sao laïi ñuùng laø caùc haï ? Hoaéc Thieân Thanh laïnh luøng ñaùp: -Coâng vieäc cuûa chuùng ta ngöôi vónh vieãn khoâng bao giôø bieát roõ ñöôïc. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Taïi haï bieát caùc haï quyeát chí muoán laøm neân vieäc ñoäng trôøi, nhöng vieäc naøy… Hoaéc Thieân Thanh lôùn tieáng ngaét lôøi: -Coâng vieäc troïng ñaïi naøy ngoaøi Hoaéc Thieân Thanh khoâng ai laøm noåi. Luïc Tieåu Phuïng nhaên nhoù cöôøi ñaùp: -Ñuùng laø khoâng coù ai nöõa. Hoaéc Thieân Thanh laïi noùi: -Ngoaøi ngöôi ra, cuõng khoâng moät ngöôøi naøo khaùc phaù hoaïi ñöôïc ñaïi söï cuûa ta. Y ngöûa maët leân trôøi thôû daøi noùi tieáp: -Treân coõi ñaõ coù Hoaéc Thieân Thanh thì khoâng neân coù Luïc Tieåu Phuïng.Luïc Tieåu Phuïng ngaäp ngöøng: -Vì theá … Hoaéc Thieân Thanh ngaét lôøi: -Vì theá giöõa hai ta phaûi coù moât ngöôøi cheát. Khoâng hieåu ta cheát hay laø ngöôøi cheát ? Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi ñaùp: Typed by NDT -282- http://come.to/kimdung
 8. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Phaûi chôø ñeán luùc maët trôøi moïc saùng mai môùi bieát ñöôïc. Hoaéc Thieân Thanh cöôøi laït hoûi: -Saùng naøo maët trôøi cuõng moïc. Sao khoâng ñoåi cuoäc öôùc heïn saùng mai laøm saùng nay ? Ñoät nhieân y phaát tay aùo moät caùi, ngöôøi ñaõ voït ra ngoaøi cöûa. Chæ nghe thanh aâm laïnh luøng töø ñaøng xa voïng laïi. -Böõa nay ta chôø ngöôi ôû ngoaøi chuøa Thanh Phong vaøo luùc huyønh hoân. Trôøi ñaõ huyønh hoân. Chuøa Thanh Phong treân nuùi Thanh Sôn che khuaát aùnh taø döông. Trôøi khoâng muø, nhöõng ñaùm maây traéng laûng vaûng coi chaúng khaùc moät laøn muø. Côn gioù nheï thoåi qua. Giöõa ñaùm thöông tuøng noåi leân nhöõng tieáng quaï kinh hoàn. Chuùt aùnh taø döông phía trôøi taây cuõng laït daàn. Böùc maøn ñeâm töø töø buoâng xuoáng vuøng ñaïi ñòa. Luïc Tieåu Phuïng ngaém chieàu trôøi baûng laûng giöõa vuøng nuùi noùn. Taâm tình caøhng traàm troïng hôn caû chieàu trôøi vaøo luùc chaïng vaïng. Hoa Maõn Laâu loä veû noùng naûy thôû daøi noùi: -Hoaéc Thieân Thanh luùc naøy vaãn chöa tôùi. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Theá naøo y cuõng tôùi. Hoa Maõn Laâu laïi noùi: -Tieåu ñeä nghó khoâng ra con ngöôøi nhö y taïi sao laïi laøm neân vuï naøy ? Luïc Tieåu Phuïng buoàn raàu ñaùp: -Nhöng y laïi cöù laøm. Hoa Maõn Laâu noùi: -Coù khi vì kieâu ngaïo quaù chöøng, chaúng nhöõng muoán hôn moïi ngöôøi maø con muoán hôn caû phuï thaân mình nöõa. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Keû kieâu ngaïo quaù quaû thöïc khoù loøng traùnh khoûi laøm neân nhöõng vieäc ngu xuaån. Hoa Maõn Laâu noùi: -Cuõng vì y kieâu ngaïo neân khoâng nghó tôùi suy khöôùc traùch nhieäm cuûa mình. Luïc Tieåu Phuïng traàm maëc hoài laâu boãng caát tieáng hoûi: -Neáu huynh ñaøi laø taïi haï thì coù tha y khoâng ? Hoa Maõn Laâu ñaùp: -Nhöng tieåu ñeä khoâng paûhi laø coâng töû. Luïc Tieåu Phuïng buoâng tieáng thôû daøi noùi: -May maø huynh ñaøi khoâng phaûi laø taïi haï, cuõng may maø taïi haï khoâng phaûi laø huynh ñaøi … Typed by NDT -283- http://come.to/kimdung
 9. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Hoa Maõn Laâu khoâng noùi nöõa vì luùc naøy gaõ ñaõ nghe tieáng keït cöûa. Caùnh cöûa lôùn vaø coå kính ôû chuøa Thanh Phong vöøa heù môû, moät teân ñaïo ñoàng maëc aùo vaøng tay caàm ñeøn loàng ñi ra. moät ngöôøi theo sau gaõ khoâng phaûi Hoaéc Thieân Thanh maø laø ñaïo nhaân maëc hoaøng baøo. Ñaïo nhaân naøy maëc aùo baøo tay roäng, toùc mai ñaõ ñoám baïc. Maët laõo gaày nhom maø thanh nhaõ, loä veû raát nghieâm trang. Chaân laõo tuy böôùc leï nhöng xem ra khoâng coù daùng ngöôøi luyeän voõ. Laõo ñaûo maét nhìn quanh boán maët roài ñi thaúng veà phía Luïc Tieåu Phuïng, caát tieáng hoûi ngay: -Thí chuû phaûi chaêng laø Luïc Tieåu Phuïng coâng töû ? Luïc Tieåu Phuïng gaät ñaàu hoûi laïi: -Ñaïo tröôûng laø … Ñaïo nhaân ngaét lôøi: -Baàn ñaïo laø Thanh Phong vaø cuõng laø truï trì taïi ngoâi chuøa nhoû beù naøy. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Phaûi chaêng ñaïo tröôûng laø baïn höõu cuûa Hoaéc Thieân Thanh ? Thanh Phong ñaïo nhaân ñaùp: -Hoaéc thí chuû laø kyø höõu cuûa baàn ñaïo. Haøng thaùng y vaãn tôùi ñaân baøn hoaøn maáy böõa. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Hieän giôø y coù ôû ñaây khoâng ? Ñoät nhieân neùt maët Thanh Phong loä veû raát lyø quaùi, laõo ñaùp: -Baàn ñaïo ra ñaây chính laø ñeå daãn thí chuû vaøo coi y. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Y ôû ñaâu ? Thanh Phong thuûng thaúng ñaùp: -Y ôû trong vaên phoøng cuûa baàn ñaïo chôø thí chuû ñaõ laâu roài. Trong tieåu vieän u nhaõ maø tòch mòch. Cöûa soå heù môû, gioù thoåi vaøo laøm cho khoùi höông tan ra boán maët. Luïc Tieåu Phuïng xuyeân qua toøa tieåu vieän chôø Thanh Phong môû cöûa roài lieàn ngoù thaáy Hoaéc Thieân Thanh. Nhöng Hoaéc Thieân Thanh vónh vieãn khoâng ngoù thaáy chaøng nöõa. Hoaéc Thieân Thanh naèm cheát treân giöôøng maây trong phoøng Thanh Phong ñaïo nhaân. Treân chieác kyû thaáp ôû ñaàu giöôøng ñaët moät caùi cheùn baèng bích ngoïc chaïm roàng. Trong cheùn coøn moät chuùt röôïu. Röôïu ñoäc. Typed by NDT -284- http://come.to/kimdung
 10. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Hoaéc Thieân Thanh saéc maët xaùm xòt. Khoeù maét vaø muõi mieäng loaùng thoaùng coøn veát maùu chöa saïch. Luïc Tieåu Phuïng nhìn y, traùi tim chìm haún xuoáng. Thanh Phong ñaïo nhaân veû maët thaûm ñaïm, caát tieáng buoàn raàu: -Luùc tôùi baàn ñaïo ñaõ töôûng y ñeán ñeå ñaùnh noát cuoäc taøn kyø hoâm qua con boû dôû vaø chôø xem y coù nöôùc naøo hay gôõ ñöôïc chaêng ? Khoâng ngôø, y laïi baûo böõa nay chaúng coøn loøng daï naøo ñeå ñaùnh côø. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Y chæ muoán uoáng röôïu thoâi ö ? Thanh Phong gaät ñaàu ñaùp: -Luùc ñoù baàn ñaïo môùi ngoù thaáy veû maët y coù ñieàu khaùc laï, töïa hoà taâm söï truøng truøng. Y laïi khoâng ngôùt thôû ngaén thôû daøi, mieäng laûm nhaûm töï noùi ñeå mình nghe. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Y noùi nhöõng gì ? Thanh Phong ñaùp: -Döôøng nhö y noùi coõi ngöôøi traêm naêm ngaén nguûn, chôùp maét ñaõ qua. Y con noùi nhöõng gì treân ñôøi ñaõ coù Hoaéc Thieân Thanh sao coøn sinh ra Luïc Tieåu Phuïng ? Luïc Tieåu Phuïng göôïng cöôøi, chaøng khoâng nhòn ñöôïc hoûi: -Phaûi chaêng röôïu naøy do ñaïo tröôûng chuaån bò cho y ? Thanh Phong ñaùp: -Röôïu thì ôû ñaây coù saün, nhöng chung do y ñem tôùi. Baûn tính y raát thanh khieát, chöa töøng duøng tôùi vaät duïng cuûa ngöôøi khaùc. Luïc Tieåu Phuïng caàm chieác chung ñöa leân muõi ngöûi roài noùi: -Chaát ñoäc quaû nhieân ôû caùi chung naøy. Thanh Phong noùi: -Maáy laàn y naâng chung röôïu leân laïi ñaët xuoáng nhö nhöõng khi gaëp phaûi nöôùc côø khoù khaên. Y caàm chung khoâng vöõng, baàn ñaïo ñang kinh ngaïc thì ñoät nhieân y ngöûa maët leân trôøi cöôøi roä ba tieáng roài uoáng caïn chung röôïu. Ñaïo nhaân neùt maët ñaày lo aâu, chaép hai tay laïi buoàn raàu noùi: -Thaät baàn ñaïo khoâng ngôø y coøn tuoåi treû ñaõ khaùm phaù theá tình muoán trôû veà ñaïo sôn cho sôùm. Tieáng laõo noùi moãi luùc moät nhoû, caëp maét töïa hoà saép rôi leä. Luïc Tieåu Phuïng traàm laëng, döôøng nhö taâm söï naëng neà. Hoài laâu chaøng môùi thôû daøi hoûi: -Y khoâng nhaéc tôùi ngöôøi naøo khaùc nöõa ö ? Typed by NDT -285- http://come.to/kimdung
 11. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø- Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thanh Phong ñaùp: -Khoâng. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Cuõng khoâng noùi ñeán danh töï Chu Ñình ö ? Thanh Phong ñaùp: -Khoâng ! Luïc Tieåu Phuïng caûm thaáy traùi tìm caøng naëng hôn. Beân vaàn saøng coøn baøy moät cuoäc taøn kyø. Thanh Phong ñaïo nhaân laåm baåm ñoïc caâu: “Theá söï voâ thöôøng nhö baïch vaân thöông caåu. Ai ngôøi cuoäc taøn kyø coøn ñaây maø baïn ñaõ ra ngöôøi thieân coå ?” Luïc Tieåu Phuïng ngoù vaøo baøn côø moät luùc roài hoûi: -Phaûi chaêng y giöõ beân quaân ñen ? Thanh Phong ñaùp: -Baàn ñaïo nhöôøng y ñi tröôùc moät böôùc. Luïc Tieåu Phuïng traàm tö moät luùc roài caàm quaân côø ñen leân töø töø ñaët xuoáng noùi: -Taïi haï ñaùnh thay y cuoäc côø naøy. Thanh Phong baät tieáng cöôøi theâ löông ñaùp: -Neáu y ñi nöôùc ñoù thì beân ñen khoâng thua nöõa. ---------------------------oOo--------------------------- Typed by NDT -286- http://come.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2