Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục Tiểu Phụng - tập 28

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

76
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục tiểu phụng - tập 28', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục Tiểu Phụng - tập 28

  1. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng-Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ HAI MÖÔI TAÙM CÔ QUAN THAÁT NGHIEÄM HOAÉC HÖU TAØN ÑÔØI Luïc Tieåu Phuïng nhaên nhoù cöôøi noùi: -Taäp ngaân phieáu naêm ngaøn laïng e raèng baây giôø ñaõ vaøo haàu bao cuûa tieân sinh roài. Hoaéc Höu ñaùp: -Coâng töû ñaõ khoâng muoân ñem tieàn boû vaøo quan taøi, vaäy laõo phu chôø sau khi coâng töû cheát roài seõ laáy ra giuøm coâng töû. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Tieân sinh laáy caû tieàn ngöôøi cheát ö ? Hoaéc Höu ñaùp: -Baát luaän tieàn gì laõo phu cuõng laáy. Ñoù laø moät yeáu quyeát ñeå laøm giaàu. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Ñaùng tieác laø hieän giôø taïi haï haõy coøn soáng. Hoaéc Höu ñaùp: -Nhöng hieän giôø coâng töû ñaõ vaøo trong moä roài. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Tieân sinh naém chaéc gieát ñöôïc taïi haï chaêng ? Hoaéc Höu ñaùp: -Laõo phu khoâng naém chaéc, nhöng cuõng nhaát quyeát coâng töû cheát ôû nôi ñaây. Luïc Tieåu Phuïng oà leân moät tieáng. Hoaéc Höu laïi noùi: -Baát luaän laø ai ñaõ tieán vaøo trong moä thì ñöøng hoøng soáng maø ra nöõa. Luïc Tieåu Phuïng nhìn laõo moät luùc, maét chieáu ra nhöõng tia thaàn quang saéc nhö dao. Hoaéc Höu mæm cöôøi hoûi: -Phaûi chaêng coâng töû ngöùa tay roài ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Quaû hôi ngöùa thaät. Hoaéc Höu thaûn nhieân noùi: -Ñaùng tieác laø laõo phu hieän chöa naåy höùng thuù ñeå ñoäng thuû vôùi coâng töû. Tröôùc nay laõo phu khoâng thích ñoäng thuû vôùi keû saép cheát. Typed by NDT -298- http://come.to/kimdung
  2. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng-Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Laõo kheõ aán tay vaøo thaïch ñaøi. Saàm moät tieáng vang leân. Moät caùi cuõi saét lôùn töø treân rôùt xuoáng bao truøm caû thaïch ñaøi. Luïc Tieåu Phuïng chau maøy hoûi: -Tieân sinh bieán thaønh con ruøa töø hoài naøo ? Taïi sao mình töï nhoát mình vaøo cuõi ? Hoaéc Höu hoûi laïi: -Coâng töû caûm thaáy ñaùng töùc cöôøi phaûi khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Quaû laø ñaùng töùc cöôøi. Hoaéc Höu noùi: -Khi laõo phu ñi roài coâng töû seõ khoâng phaûi töùc cöôøi nöõa. Con ngöôøi bieát mình saép cheát ñoùi thì baát luaän vieäc gì cuõng khoâng ñaùng töùc cöôøi. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Taïi haï ñaõ saép cheát ñoùi chöa ? Hoaéc Höu laïnh luøng ñaùp: -Laõo phu ñi roài thì nôi ñaây chæ coøn moät thöù ñoäc nhaát aên ñöôïc töùc laø thòt trong mình oâng baïn cuûa coâng töû vaø ñoà uoáng duy nhaát laø maùu cuûa hoï. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Nhöng tieân sinh ñi baèng caùch naøo ? Hoaéc Höu ñaùp: -Nôi ñaây coù moät ñöôøng ra duy nhaát ôû ngay choã ngoài cuûa laõo phu phía döôùi thaïch ñaøi. Laõo phu coù theå baûo ñaûm vôùi coâng töû laø laõo phu ñi roài quyeát khoâng queân vít chaët neûo ñöôøng naøy. Luïc Tieåu Phuïng bieán saéc göôïng cöôøi noùi: -Döôøng nhö taïi haï khoâng theo neûo ñöôøng ñoù ñeå tieán vaøo. Hoaéc Höu ñaùp: -Neûo ñöôøng coâng töû tieán vaøo thì chæ ôû beân ngoaøi môùi môû ñöôïc caùnh cöûa. Laõo phu cuõng baûo ñaûm vôùi coâng töû tuyeät chaúng coù ai ôû beân ngoaøi môû cöûa giuøm coâng töû. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Tieân sinh coøn baûo ñaûm ñieàu gì nöõa khoâng ? Hoaéc Höu ñaùp: -Laõo phu coøn baûo ñaûm khoâng ñaày möôøi ngaøy laø coâng töû phaûi cheát khaùt. Nhöng laõo phu voán laø ngöôøi caån thaän phaûi chôø möôøi maáy ngaøy môùi trôû veà. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Tieân sinh coøn veà ñaây laøm chi ? Hoaéc Höu cöôøi ñaùp: Typed by NDT -299- http://come.to/kimdung
  3. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng-Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Dó nhieân laõo phu phaûi trôû veà ñeå laáy taäp ngaân phieáu trong mình coâng töû. Luïc Tieåu Phuïng ñoät nhieân noåi leân traøng cöôøi roä. Hoaéc Höu laïnh luøng noùi: -Neáu laõo phu laø coâng töû thì nhaát ñònh luùc naøy khoâng theå cöôøi ñöôïc nöõa. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Tieân sinh khoâng phaûi taïi haï. Hoaéc Höu noùi: -May ôû choã laõo phu khoâng phaûi laø coâng töû. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ñaùp: -Cuõng vì tieân sinh khoâng phaûi laø taïi haï neân khoâng bieát trong tuùi aùo cuûa taïi haï chæ coøn moät loã thuûng lôùn. Hoaéc Höu thôû daøi noùi: -Xem chöøng coâng töû ñeán luùc cheát cuõng chaúng chòu nhöôøng cho laõo moät chuùt tieän nghi naøo. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Tieân sinh raát thoâng minh. Hoaéc Höu noùi: -May maø laõo phu coøn chieám ñöôïc choã tieän nghi. Luïc Tieåu Phuïng “uûa” leân moät tieáng. Hoaéc Höu noùi: -Ít ra laõo phu coøn loät ñöôïc nhöõng quaàn aùo treân ngöôøi caùc vò ñem baùn cho tieäm quaàn aùo cuõ, duø sao cuõng ñaùng maáy chuïc ñoàng. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Maáy chuïc ñoàng cuõng laáy ö ? Hoaéc Höu ñaùp: -Moät ñoàng cuõng laø tieàn chöù sao ? Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Heã cöù tieàn laø laáy ? Hoaéc Höu ñaùp: -Tieàn laø hay laém. Coù moät ñoàng coøn hôn chaúng coù ñoàng naøo. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Hay laém ! Taïi haï cho tieân sinh laáy ! Ñoät nhieân chaøng vung tay moät caùi. Möôøi maáy ñoàng tieàn xanh ñem theo kình phong baén veà phía Hoaéc Höu. Typed by NDT -300- http://come.to/kimdung
  4. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng-Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Hoaéc Höu khoâng cöû ñoäng cuõng khoâng neù traùnh, chôø nhöõng ñoàng tieàn xuyeân qua lan can cuõi saét, laõo vaãy tay maáy caùi. Möôøi maáy ñoàng tieàn toaøn boä loït vaøo tay laõo. Thuû phaùp cuûa laõo thaät laø tuyeät dieäu khieán Luïc Tieåu Phuïng cuõng ñoäng dung, buoät mieäng khen: -Haûo coâng phu ! Hoaéc Höu caån thaän thu caát möôøi hai doàng tieàn roài mæm cöôøi noùi: -Luùc coù tieàn ñeå thu löôïm, thuû phaùp cuûa laõo phu trôû neân tuyeät dieäu ! Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Ñaùng tieác coâng phu naøy cuûa tieân sinh haõy coøn keùm taïi haï moät chuùt. Hoaéc Höu cöôøi roä hoûi: -Phaûi chaêng coâng töû muoán noùi khích ñeå laõo ra ngoaøi ñoäng thuû vôùi coâng töû ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Taïi haï quaû co yù aáy ! Hoaéc Höu noùi: -Laõo phu khuyeân coâng töû neân thuû tieâu yù kieán ñoù. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Tieân sinh duø cheát cuõng khoâng chòu ra ngoaøi ö ? Hoaéc Höu ñaùp: -Laõo phu coù muoán ra thì hieän giôø cuõng chöa ra ñöôïc. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Taïi sao vaäy ? Hoaéc Höu ñaùp: -Caùi cuõi saét naøy ñuùc baèng theùp nguyeân chaát, naëng ñeán moät ngaøn chín traêm taùm möôi caân. Duø ñao kieám chaët saét nhöc aét buøn cuõng chöa chaéc ñaõ chaët ñöôïc. Huoáng chi nhöõng thöù ñao kieám kia chæ laø chuyeän thaàn thoaïi trong truyeàn thuyeát chöù thöïc ra chöa chaéc ñaõ tìm thaáy ñöôïc. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Caùi cuõi saét naëng moät ngaøn chín traêm taùm chuïc caân dó nhieân chaúng ai caát leân ñöôïc. Hoaéc Höu noùi: -Nhaát ñònh khoâng coù. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Theá thì chaúng nhöõng taïi haï khoâng ra ñöôïc maø tieân sinh cuõng heát ñöôøng. Hoaéc Höu noùi: -Coâng töû cöù coi laõo phu ñi roài ngoài maø ñôïi cheát ñoùi. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: Typed by NDT -301- http://come.to/kimdung
  5. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng-Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Tieân sinh duøng caùi cuõi saét naøy ñeå töï nhoát mình vì sôï taïi haï tìm ñeán ñoäng thuû phaûi khoâng ? Hoaéc Höu ñaùp: -Laõo phu laø keû giaø nua ñeán nguû chung giöôøng vôùi gaùi cuõng chaúng höùng thuù gì, huoáng chi laø ñaùnh loän ? Luïc Tieåu Phuïng voã tay vaøo vai Hoa Maõn Laâu thôû daøi noùi: -Xem chöøng chuùng ta chæ coøn ñöôøng chôø cheát. Hoa Maõn Laâu vöøa cöôøi vöøa laïnh luøng ñaùp: -Ñaây chaéc laø nöôùc côø toái haäu cuûa laõo roài. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Huynh ñaøi chaúng theå thöøa nhaän nöôùc côø cuûa laõo cöïc kyø lôïi haïi. Hoa Maõn Laâu ñaùp: -Nhöng chuùng ta coøn moät con côø trong tay chöa haï xuoáng. Luïc Tieåu Phuïng “uûa” leân moät tieáng. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Chaúng leõ coâng töû queân Chu Ñình roài ö ? Luïc Tieåu Phuïng mæm cöôøi ñaùp: -Taïi haï khoâng queân daâu. Hoa Maõn Laâu cöôøi noùi: -Vì theá cho ñeán luùc naøy coâng töû coøn cöôøi ñöôïc. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Caû huynh ñaøi cuõng khoâng loä veû boàn choàn chuùt naøo. Hoa Maõn Laâu noùi: -Ñaùng leõ laõo khoâng neân troùi Chu Ñình ôû trong naøy. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Ñuùng laø khoâng neân. Hoaéc Höu döôøng nhö hôi bieán saéc khoâng nhòn ñöôïc hoûi: -Chu Ñình ôû ñaây thì ñaõ sao ? Luïc Tieåu Phuïng laïnh luøng ñaùp: -Khoâng sao caû. Coù ñieàu treân coõi ñôøi naøy chaúng moät nôi naøo nhoát ñöôïc y heát. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Y chaúng coù choã sôû tröôøng naøo caû, baát quaù laø moät teân doà ñeä cuûa Loã ñaïi sö. Hoaéc Höu chau maøy hoûi: -Loã ñaïi sö naøo ? Hoa Maõn Laâu ñaùp: Typed by NDT -302- http://come.to/kimdung
  6. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng-Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Ñöông nhieân tieân sinh phaûi bieát Loã ñaïi sö laø con chaùu cuûa Loã Ban toå sö vaø chính laø tay ñeä nhaát cao thuû veà coâng cuoäc cheá taïo cô quan khaép thieân haï. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Sau khi Loã ñaïi sö cheát roài thì tay ñeä nhaát cao thuû laø Chu Ñình hay Chu laõo baûn. Hoaéc Höu hoûi: -Chu Ñình maø coù maët ôû ñaây laø nhaát ñònh caùc vò ra ñöôïc ö ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Ñuùng theá ! Hoaéc Höu noùi: -Thöïc söï hieän y ôû ñaây. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Taïi haï bieát roài. Hoaéc Höu noùi: -Y ôû phía sau choã chuùng ta gaëp nhau laàn tröôùc. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Taïi haï bieát roài. Hoaéc Höu hoûi: -Treân ñôøi ñaõ khoâng coù choã naøo giam giöõ ñöôïc y maø sao khoâng thaáy y ra ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Theá naøo y cuõng ra. Hoaéc Höu cöôøi noùi: -Baây giôø duø y coù ra ñöôïc thì cuõng chaäm maát roài. Luïc Tieåu Phuïng “uûa” leân moät tieáng chöù khoâng noùi gì. Hoaéc Höu noùi: -Maáu choát cô quan ôû ngay phía döôùi choã ngoài laõo phu. Luïc Tieåu Phuïng laïi “oà” moät tieáng. Hoaéc Höu noùi: -Laõo phu ra roài dó nhieân huûy cô quan ngay töùc khaéc. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Theá roài sao nöõa ? Hoaéc Höu ñaùp: -Keá ñoù choã naøo coù ñöôøng ra ñeàu bò nhöõng taûng ñaù vít laïi heát, maø laø nhöõng taûng ñaù naëng ñeán taùm nghìn caân trôû leân … Luïc Tieåu Phuïng ngaét lôøi: -Neáu vaäy boïn taïi haï nhaát ñònh phaûi cheát caû ôû ñaây hay sao ? Typed by NDT -303- http://come.to/kimdung
  7. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng-Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Hoaéc Höu laïnh luøng ñaùp: -Ñöøng noùi caùc vò, ngay ñeán Loã Ban phuïc sinh maø ôû ñaây cuõng phaûi cheát laàn thöù hai. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Baây giôø tieân sinh saép boû ñi chaêng ? Hoaéc Höu ñaùp: -Laõo phu coøn ñònh boài tieáp coâng töû moät luùc nöõa duø laõo phu bieát raèng ngoài ñôïi cheát laø chuyeän chaúng höùng thuù gì. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Nhöng baây giôø tieân sinh thay ñoåi chuû yù roài phaûi khoâng ? Hoaéc Höu ñaùp: -Ñuùng theá ! Luïc Tieåu Phuïng nhaên nhoù cöôøi noùi: -Neáu vaäy taïi haï chaúng nhöõng khoâng löïu ñöôïc tieân sinh ôû laïi, maø cuõng kh6ong theå ñöa ch6n tieân sinh ñöôïc roài. Hoaéc Höu noùi: -Nhöng nhaát ñònh coâng töû seõ töôûng nieäm ñeán laõo phu. Laõo phu bieát … Laõo mæm cöôøi vöøa ñöa ngoùn tay ra vöøa noùi tieáp: -Chæ caàn aán vaøo choã naøy laø töø ñaây saép tôùi vónh vieãn coâng töû khoâng thaáy laõo phu nöõa. Döùt lôøi laõo aán nuùt cô quan. Nhöng ngöôøi laõo vaãn ngoài trô ra ñoù chöù chaúng bieán ñi ñaâu. Coù ñieàu nuï cöôøi treân maët laõo laïi bieán maát. Toøa thaïch ñaøi vuoâng vaén vaãn laø toøa thaïch ñaøi vuoâng vaén. Ngöôøi laõo Hoaéc Höu vaãn ngoài cheãm cheä treân thaïch ñaøi. Maët laõo töïa hoà bò ngöôøi ñaùnh moät thoi quyeàn vaøo soáng muõi. Luïc Tieåu Phuïng raát laáy laøm kyø ! Chaøng hieåu roõ Hoaéc Höu chaúng bao giôø laøm moät vieäc khoâng aên chaéc vì laõo ñaõ noåi tieáng caùo giaø. Theo lôøi Hoaéc Höu thì caùi thaïch ñaøi maø laõo ngoài chính laø cöûa ra cuûa thaïch thaát, dó nhieân phaûi loõm xuoáng vaø treân maët ñaát hôû ra choã troáng. Döôøng nhö caùi cöûa ra kia ñoät nhieân khoâng coøn nöõa. Luïc Tieåu Phuïng chôùp maét hoûi: -Sao tieân sinh laïi khoâng ñi ? Hoaéc Höu naém chaët hai baøn tay laïi aáp uùng: -Ngöôi … ngöôi … Laõo chöa noùi neân lôøi ñaõ ngaát xæu. Typed by NDT -304- http://come.to/kimdung
  8. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng-Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Luïc Tieåu Phuïng buoâng tieáng thôû daøi. Ñoät nhieân chaøng phaùt hieän ngoaøi mình ra coøn ngöôøi khaùc cuõng thôû daøi. Ngöôøi thôû daøi khoâng phaûi Hoa Maõn Laâu maø laø Thöôïng Quan Tuyeát Nhi vaø laõo baûn nöông. Hai ngöôøi thôû daøi roài tieán laïi, neùt maët mæm cöôøi ñaày xuaân saéc. Thöôïng Quan Tuyeát Nhi noùi: -Laõo baûn nöông noùi ñuùng: Ngöôøi naøy quaû nhieân coøn hai tay. Luïc Tieåu Phuïng nhaên nhoù cöôøi hoûi: -Sao caùc vò khoâng ra ngay maø ñeán baây giôø môùi lo maët coi taïi haï coøn ñuû hai tay khoâng ? Thöôïng Quan Tuyeát Nhi mæm cöôøi ñaùp: -Boïn tieän thieáp ñaõ töôûng laàn naøy coâng töû chaúng coøn caùch naøo ñeå ñoái phoù vôùi laõo caùo giaø kia. Khoâng ngôø coâng töû vaãn ñeå laïi nöôùc côø toái haäu. Laõo baûn nöông cöôøi khaèng khaëc noùi: -Nöôùc côø toái haäu cuûa coâng töû laïi caøng tuyeät dieäu ! Thöôïng Quan Tuyeát Nhi noùi: -Caùi cuõi n y nguyeân laø ñeå ñoái phoù vôùi coâng töû, laõo coù ngôø ñaâu chính laõo laïi töï nhoát aø mình vaøo trong. Luïc Tieåu Phuïng cuõng cöôøi ñaùp: -Nöôùc côø naøy keâu baèng “Thænh quaân nhaäp uùng”. Laõo baûn nöông nhìn chaøng baèng caëp soùng thu ñöa ñaåy hoûi: -Sao coâng töû nghó ra ñuôïc nöôùc côø tuyeät dieäu naøy ? Luïc Tieåu Phuïng thuûng thaúng ñaùp: -Taïi haï voán laø baäc thieân taøi ! Thöôïng Quan Tuyeát Nhi hoûi: -Phaûi chaêng khi coâng töû chöa vaøo ñaây ñaõ tính ñuùng laõo seõ theo con ñöôøng ñoù chuoàn ñi maø vít chaët laïi roài ? Luïc Tieåu Phuïng khoâng ñaùp. Laõo baûn nöông cuõng khoâng nhòn ñöôïc hoûi: -Sao coâng töû khoâng noùi ? Söï thöïc coâng töû ñaõ duøng bieän phaùp naøo ? Luïc Tieåu Phuïng laéc ñaàu ñaùp: -Taïi haï khoâng theå noùi ñöôïc. Thöôïng Quan Tuyeát Nhi hoûi: -Taïi sao vaäy ? Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ñaùp: Typed by NDT -305- http://come.to/kimdung
  9. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng-Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Moãi ngöôøi ñeàu phaûi ñeå laïi moät chieâu chaúng bao giôø tieát loä, nhaát laø ñoái vôùi nöõ nhaân nhö caùc vò. Chaøng cöôøi bí maät ra veû caùo giaø roài ñoät nhieân hoûi: -Neáu tuyeät chieâu cuûa taïi haï maø bò caùc vò hoïc ñöôïc thì mai haäu taïi haï coøn soáng laøm sao noåi ? Hoa Maõn Laâu chôø ñeán luùc khoâng coøn ai, gaõ môùi hoûi Luïc Tieåu Phuïng: -Coâng töû ñaõ duøng bieän phaùp gì ? Taïi sao khoâng noùi cho boïn hoï bieát ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Vì taïi haï khoâng bieát. Hoa Maõn Laâu ngaïc nhieân hoûi: -Coâng töû cuõng khoâng bieát taïi sao loái ra ñoù ñoät nhieân laïi bò vít chaët ö ? Luïc Tieåu Phuïng laïnh luøng ñaùp: -Taïi haï khoâng bieát. Hoa Maõn Laâu ngaån ngöôøi ra. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Coù khi chæ vì maáu choát cô quan ñoät nhieân heát linh nghieäm cuõng coù khi chæ vì con chuoät ngaãu nhieân chui vaøo laøm cheát cô quan … Veû maët traàm tö, chaøng thôû daøi noùi: -Cöùu caùnh vì nguyeân nhaân gì ai cuõng khoâng bieát thì chæ coù trôøi môùi bieát maø thoâi. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Chæ coù trôøi ñaát bieát thoâi ö ? Luïc Tieåu Phuïng gaät ñaàu hoûi laïi: -Huynh ñaøi co bieát nhöõng ngöôøi laøm vieäc toài baïi sao ñeán luùc toái haäu quan ñaàu, coâng vieäc saép thaønh laïi hoûng khoâng ? Hoa Maõn Laâu ñaùp: -Tieåu ñeä khoâng bieát. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Vì trôøi ñaõ chuaån bò daønh cho chuùng ta moät keát quaû tuyeät dieäu, neân töï ra tay giuøm chuùng ta. Vì theá maø baát luaän keá hoaïch cuûa hoï xaûo dieäu ñeán ñaâu cuõng baèng voâ duïng. â Hoa Maõn Laâu noùi: -Theá laø nöôùc côø toái haäu khoâng phaûi do coâng töû ñöa ra maø laø yù trôøi. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Ñuùng theá ! Hoa Maõn Laâu ñoät nhieân phì cöôøi. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: Typed by NDT -306- http://come.to/kimdung
  10. Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng-Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Huynh ñaøi cöôøi gì ? Phaûi chaêng khoâng tin taïi haï ? Hoa Maõn Laâu cöôøi ñaùp: -Chaúng leõ coâng töû töôûng tieåu ñeä tin ñöôïc chaêng ? Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi nhaên nhoù cöôøi noùi: -Taïi sao luùc taïi haï noùi thaät thì ngöôøi khaùc laïi khoâng tin ? Cöûa treân theàm ñaù ñaõ môû ra maø ngöôøi môû cöûa laø Chu Ñình. Ñaõ coù ngöôøi laøm ñöôïc khuoân cöûa bí hieåm laø coù ngöôøi môû ra ñöôïc. Vieäc ñôøi phaàn nhieàu töông töï nhö theá. Ngöôøi laøm moäc ñaõ heát söùc cheá taïo nhöõng laù moäc ñeå baát cö muõi giaùo naøo ñaâm cuõng khoâng thuûng, nhöng hoï coù bieát ñaâu nhaát ñònh ngöôøi ta seõ laøm ñöôïc thöù giaùo ñaâm thuûng laù moäc. Treân ñôøi chaúng coù vieäc gì tuyeät ñoái. Luïc Tieåu Phuïng ngoài treân theàm ñaù ngoù caùi cuõi chuïp Hoaéc Höu, boãng chaøng caûm thaáy caùi cuõi naøy gioáng nhö nhaø nguïc. Baát luaän laø ai laøm vieäc toäi loãi ñeàu phaûi chòu tröøng phaït. Luïc Tieåu Phuïng thôû phaøo moät caùi. Vuï naøy keát thuùc nhö vaäy chaøng laáy laøm raát vöøa yù. Vuï naøy keát thuùc ra laøm sao ? … Laõo baûn duøng khuùc goã cheá ra caùi giaù hình tam giaùc ñeå traéc löôïng chieàu cao cuûa sôn doäng. Laõo baûn nöông ngoài beân coi bieát laø haén laïi naåy ra moät chuû yù taân kyø, nhöng muï khoâng hoûi han gì. Muï bieát raèng moät ngöôøi ñaøn oâng ñang suy nghó ñaïi söï chaúng khi naøo laïi öa ñaøn baø ngoài beân choõ mieäng vaøo. Laõo baûn töùc Chu Ñình ñoät nhieân caát tieáng hoûi: -Phaûi chaêng ngöôøi ñoù saép ñi roài ? Laõo baûn nöông ñaùp: -ÖØ ! Chu Ñình hoûi: -Muï khoâng ñöa chaân haén ö ? Laõo baûn nöông ñaùp: -Laõo ñi thì ta cuõng ñi. ---------------------------oOo--------------------------- Typed by NDT -307- http://come.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2