Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục Tiểu Phụng - tập 29

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

106
lượt xem
22
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục tiểu phụng - tập 29', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục Tiểu Phụng - tập 29

  1. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long ÑOAÏN KEÁT MÌNH LAØM MÌNH CHÒU LEÕ ÑÖÔNG NHIEÂN Chu Ñình laïnh luøng noùi : -Döôøng nhö haén khoâng muoán cho ta ñi. Chu Ñình khoâng phuû nhaän ñieàu ñoù. Laõo baûn nöông ñaùp : -Baûn taâm laõo cuõng khoâng muoán ñi. Laõo baûn nöông noùi : -Nhöng y coù vieäc caàn ñeán laõo maø phaùi ngöôøi thoâng tri laø laäp töùc laõo ñeán ngay. Chu Ñình ñaùp : -Caùi ñoù chæ vì ta bieát roõ khi mình coù vieäc caàn haén laø haén cuõng tôùi lieàn. Laõo baûn nöông noùi : -Ñeán maø chaúng hoâ hoaùn laïi chaúng noùi naêng gì. Chu Ñình ñaùp : -Ñeán hay khoâng laø moät chuyeän, coøn noùi hay khoâng laïi laø moät chuyeän khaùc. Laõo baûn nöông thôû daøi noùi : -Baïn höõu nhö caùc vò töôûng khaép thieân haï khoù tìm ñöôïc caëp thöù hai naøo gioáng theá. Chu Ñình ñaët caùi giaù hình tam giaùc trong tay xuoáng ngöng thaàn nhìn muï ñoät nhieân noùi : -Ta ñaõ quyeát ñònh ôû laïi ñaây. Laõo baûn nöông ñaùp : -Ta bieát roài. Chu Ñình hoûi : -Lieäu muï coù ñuû gan daï naùn laïi ôû choã naøy khoâng ? Laõo baûn nöông ñaùp : -Laõo maø ôû laïi ñöôïc thì ta cuõng ôû laïi ñöôïc. Chu Ñình noùi : -Muï khoâng muoán ta ôû laïi ñaây ta cuõng khoâng traùch muï. Laõo baûn nöông trôïn maét leân hoûi : -Phaûi chaêng laõo muoán truïc ta ñeå con tieåu hoà ly tinh boài tieáp laõo ? Chu Ñình cöôøi hoûi : -Muï bieán thaønh ngöôøi bieát aên giaám chua töø hoài naøo ? Laõo baûn nöông ñaùp : -Vöøa môùi ñaây. Chu Ñình hoûi : 1 Typed by Tieáu Ngaïo Giang Hoà http://come.to/kimdung
  2. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Vöøa môùi ñaây ö ? Laõo baûn nöông hoûi laïi : -Con tieåu hoà ly tinh kia vöøa môùi doøm troäm laõo thì laõo giaûi thích theá naøo ? Chu Ñình mæm cöôøi ñaùp : -Caùi ñoù dó nhieân laø ñieàu bí maät. Laõo baûn nöông laïi trôïn maét leân hoûi : -Ñieàu chi bí maät ? Chu Ñình thuûng thaúng ñaùp : -Sau naøy seõ cho muï hay coøn baây giôø... baây giôø muï coù theå ñi ñöa chaân haén. Laõo baûn nöông ñaùp : -Ta khoâng ñi. Chu Ñình hoûi : -Taïi sao vaäy ? Laõo baûn nöông nghieán raêng ñaùp : -Töø nay trôû ñi ta baét ñaàu khoâng dôøi laõo nöûa böôùc. Baát luaän nôi naøo ta cuõng khoâng ñi vì... Chu Ñình hoûi : -Vì sao ? Laõo baûn nöông nhìn haén baèng caëp maét xinh ñeïp, chan chöùa aùi tình, caát gioïng oân nhu ñaùp : -Vì baây giôø tieän thieáp möùoi bieát lang quaân laø moät chaøng trai phi thöôøng. Tieän thieáp sôï keû khaùc cöôùp maát. Luïc Tieåu Phuïng ngoài ñaèng xa nhìn hai ngöôøi boãng thôû daøi noùi : -Xem chöøng moái nguy cô cuûa boïn hoï ñaõ qua roài. Hoa Maõn Laâu hoûi : -Boïn hoï coù moái nguy cô gì ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Hai naêm nay laõo baûn nöông ñoái vôùi laõo baûn coù ñieàu thaát voïng. Taïi haï haèng lo ñoâi naøy giai ngaàu bieán thaønh aùc ngaãu. Hoa Maõn Laâu hoûi : -Phaûi chaêng laõo baûn nöông töôûng laõo baûn laø haïng löôøi bieáng voâ duïng ? Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ñaùp : -Nhöng baây giôø muï bieát tröôïng phu cuûa muï laø baäc thieân taøi ñaùng keå. Hoa Maõn Laâu cuõng thöøa nhaän : -Neáu khoâng coù laõo baûn thì boïn ta haõm cheát ôû ñaây cuõng chöa bieát chöøng. Ngöôøi ñaøn baø naøo cuõng hy voïng mình coù theå vì choàng maø haõnh dieän. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi noùi : 2 Typed by Tieáu Ngaïo Giang Hoà http://come.to/kimdung
  3. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Taïi haï chaúng sôï gì nhöng nhòn ñoùi döôøng nhö laø moät vieäc raát khoù chòu. Chaøng lieác maét nhìn Hoaéc Höu ngoâi trong cuõi. Hoaéc Höu laïi trôïn maét ngoù leân nhìn Thöôïng Quan Tuyeát Nhi ôû beân ngoaøi cuõi. Tuyeát Nhi tay caàm moät khuùc laïp xöôøng vaø hai caùi baùnh tieán laïi díu dít noùi vôùi Hoaéc Höu nhöng chaúng hieåu thò noùi gì. Hoaéc Höu töùc quaù maët ñoû böøng leân, coå noåi gaân xanh. Ñoät nhieân laõo nhaûy tung leân, heát söùc mình ñaäp vaøo cuõi. Dó nhieân cuõi chaúng môû ra. Laõo töï cheá caùi cuõi naøy khoâng ai môû ra ñöôïc. Tuyeát Nhi ôû ngoaøi laïnh luøng nhìn laõo töïa hoà muoán boû ñi. Hoaéc Höu giöõ thò laïi. Hai ngöôøi laïi noùi maáy caâu. Hoaéc Höu ñoät nhieân thôû daøi vaïch moät caùi daáu treân tôø giaáy. Laõo ñöa tôø giaáy cho Tuyeát Nhi laáy khuùc laïp xöôøng vaø hai caùi baùnh ngoài nhai ngaáu nghieán. Hoa Maõn Laâu hoûi : -Chaúng thaø laõo chòu cheát chöù khoâng chòu noùi chaâu baùu giaáu ôû nôi naøo ö ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Laõo khoâng sôï cheát. Hoa Maõn Laâu nhaên nhoù cöôøi hoûi : -Phaûi chaêng laõo thöøa nhaän ra cuøng ngheøo coøn ñaùng sôï hôn laø phaûi cheát. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ñaùp : -Nhöng baây giôø döôøng nhö laõo phaùt giaùc coøn moät ñieàu ñaùng sôï hôn cuøng ngheøo. Hoa Maõn Laâu hoûi : -Ñoùi phaûi khoâng. Luïc Tieåu Phuïng chöa kòp ñaùp thì Tuyeát Nhi ñaõ nhaûy tôùi. Hai maét saùng röïc, thò cöôøi noùi : -Tieåu muoäi ñaõ baùn khuùc laïp xöôøng vaø hai caùi baùnh bao cho laõo roài. Caùc vò ñoaùn thöû coi tieåu muoäi ñaõ baùn ñöôïc bao nhieâu baïc ? Khoâng ai ñoaùn noåi. Tuyeát Nhi caàm tôø giaáy trong tay vung leân noùi : -Tieåu muoäi baùn laáy naêm vaïn laïng baïc. Baát cöù luùc naøo tieåu muoäi caàm tôø giaáy naøy ra tieäm ñoåi baïc cuõng ñöôïc. Luïc Tieåu Phuïng khoâng nhòn ñöôïc cöôøi noùi : -Coâ naøy quaû loøng daï ñen toái thaät. Hoa Maõn Laâu cöôøi noùi : -Trong thieân haï e raèng khoâng coøn thöù gì quyù hôn khuùc laïp xöôøng. Tuyeát Nhi ñaùp : -Vì theá laõo hoà ly töùc laø muoán phaùt ñieân cuõng phaûi boû tieàn ra mua. Hoa Maõn Laâu thôû daøi noùi : 3 Typed by Tieáu Ngaïo Giang Hoà http://come.to/kimdung
  4. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Xem chöøng caùi ñoùi laø khoù chòu nhaát. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Chaúng leõ coâ coøn ñònh boùc loät heát cuûa laõo ? Tuyeát Nhi ñaùp : -Taøi saûn ñoù nguyeân laø cuûa nhaø tieåu muoäi. Caùc vò ñöøng queân tieåu muoäi cuõng hoï Thöôïng Quan. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi noùi : -Duø coâ nöông moãi ngaøy coù laáy cuûa laõo naêm vaïn laïng baïc thì trong voøng maáy naêm e cuõng khoâng heát ñöôïc. Tuyeát Nhi noùi : -Neáu moät vaøi naêm khoâng heát thì tieåu muoäi ôû ñaây ba, boán naêm, kyø cho ñeán khi laõo heát nhaün môùi thoâi. Huoáng chi ôû ñaây cuõng coù ngöôøi boài tieáp tieåu muoäi. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Laõo baûn quyeát ñònh löu laïi choán naøy thaät ö ? Tuyeát Nhi gaät ñaàu. Khoeù mieäng ñoät nhieân nôû nuï cöôøi thaàn bí, thò noùi : -Y baûo vôùi laõo baûn nöông muoán ôû laïi ñaây vì caàn ôû choã naøy ñeå cheá taïo ñoà vaät kinh ngöôøi gì ñoù. Thöïc ra chæ coù tieåu muoäi laø bieát roõ y ôû ñaây ñeå laøm gì. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Y ôû laïi ñeå laøm gì ? Tuyeát Nhi chôùp maét maáy caùi roài mæm cöôøi thaàn bí ñaùp : -Ñoù laø moät ñieàu bí maät. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Bí maät theá naøo ? Tuyeát Nhi ñaùp : -Ñaõ laø chuyeän bí maät thì coøn vôùi coâng töû theá naøo ñöôïc ? Luïc Tieåu Phuïng ngoù chaép chaëp vaøo maët thò hoài laâu roài cöôøi hì hì noùi : -Taïi haï khoâng bieát ñieàu bí maät cuûa coâ maø chæ lo thay cho coâ. Tuyeát Nhi hoûi : -Laøm sao maø lo ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Coâ caàm tôø giaáy naøy ñi laáy tieàn, ngöôøi ta truy vaán lai lòch tôø giaáy naøy thì sao ? Tuyeát Nhi ñaùp : -Nhaát ñònh khoâng ao hoûi han chi heát. Luïc Tieåu Phuïng "uûa " moät tieáng ra chieàu khoâng tin. Tuyeát Nhi lieàn cöôøi noùi : -Coâng töû ñöøng queân laõo laø con ngöôøi thaàn quaùi. Caû nhöõng boä haï thaân tín cuõng khoâng ai bieát haønh tung cuûa laõo. Tröôùc nay laõo vaãn haønh ñoäng theo caùch naøy. 4 Typed by Tieáu Ngaïo Giang Hoà http://come.to/kimdung
  5. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi noùi : -Vaäy laø laõo töï buïng laøm daï chòu chaúng ai thöông. Tuyeát Nhi cöôøi noùi : -Chính laø theá ñoù. Neáu khoâng phaûi töï laõo gaây ra haäu quaû naøy, tieåu muoä coù muoán laøm tieàn laõo cuõng khoâng phaûi deã daøng. Meänh vaän cuûa con ngöôøi theá naøo laø chính töï ngöôøi ñoù gaây neân. Vì theá maø ngöôøi chính tröïc keát cuïc vaãn gaëp nhöõng ngöôøi töû teá. Luïc Tieåu Phuïng vöøa cöôøi vöøa ñöùng daäy noùi : -Vaäy coâ nöông thong thaû ôû laïi maø laøm tieàn laõo. Neáu thuaän tieän coâ laøm cho taïi haï maáy huõ röôïu ngon caøng toát. Tuyeát Nhi chuù yù nhìn chaøng noùi : -Coâng töû ñònh ñi ngay baây giôø ö ? Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ñaùp : -Taïi haï maø ôû nôi ñaây trong ba ngaøy thì buoàn cheát maát. Tuyeát Nhi hoûi : -Coâng töû khoâng muoán hoûi ñeán chuyeän bí maät kia nöõa ö ? Luïc Tieåu Phuïng höõng hôø ñaùp : -Khoâng muoán hoûi nöõa. Tuyeát Nhi laõo lieân caëp maét, ñoät nhieân cöôøi noùi : -Thöïc ra tieåu muoäi coù tieát loä cho coâng töû hay cuõng chaúng heà gì vì chaúng sôùm thì muoäi roài coâng töû cuõng seõ bieát. Luïc Tieåu Phuïng khoâng phaûn ñoái. Tuyeát Nhi laïi noùi : -Laõo baûn löu laïi ñaây vì tieåu muoäi yeâu y maø y cuõng yeâu tieåu muoäi. Luïc Tieåu Phuïng baät cöôøi khoâng noùi gì. Tuyeát Nhi höõng hôø noùi : -Tieåu muoäi bieát coâng töû chaúng tin lôøi nhöng tieåu muoäi laáy y rtoài, coâng töû khoân g tin cuõng pahæ tin. Luïc Tieåu Phuïng khoâng nhòn ñöôïc hoûi Luïc Tieåu Phuïng -Coâ maø laáy y thì laõo baûn nöông seõ ra sao ? Tuyeát Nhi thaûn nhieân ñaùp : -Laõo baûn khoâng nhaát ñònh chæ coù moät laõo baûn nöông. Coâng töû coù boán haøng loâng maøy thì sao laõo baûn chaúng theá coù hai laõo baûn nöông ? Boùng tòch döôg chieáu xuoáng sôøn non. Luïc Tieåu Phuïng thaûnh thôi caát böôùc. Hoài laâu chaøng chaúng noùi naêng gì, ñoät nhieân caát tieáng : -Con tieåu hoà ly ñoù nhaát ñònh laïi noùi doái. Hoa Maõn Laâu gaät ñaàu " oà " moät tieáng. 5 Typed by Tieáu Ngaïo Giang Hoà http://come.to/kimdung
  6. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Laõo baûn khoâng phaûi laø keû ñieân khuøng thì dsao laïi laáy con tieåu quyû naøy laøm tieåu laõo baûn nöông ? Hoa Maõn Laâu ñaùp : -Dó nhieân khoâng theå theá ñöôïc. Luïc Tieåu Phuïng laïi im tieáng ñi moät quaõng nöõa, boãng chaøng noùi : -Nhöng laõo baûn laø teân ma buøn, thænh thoaûng laïi phaùt khuøng. Hoa Maõn Laâu ñaùp : -Tieåu baûn nöông thoâng thöôøng ñeàu laø tieåu hoà ly tinh. Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Vaäy hay hôn heát laø huynh ñaøi trôû laïi khuyeân giaûi teân ma buøn ñoù chôù laøm chuyeän buøn naøy. Hoa Maõn Laâu hoûi : -Sao coâng töû khoâng töï mình ñi laáy ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Huynh ñaøi ñaõ bieát taïi haï khoâng muoán noùi vôùi haén. Hoa Maõn Laâu hoûi : -Neáu laø caâu chuyeän khoâng ñaâu, laõo baûn haù chaúng cho chuùng ta laø hai keû ñieân khuøng ? Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Thæng thoaûng coù ñieân khuøng moät laàn thì ñaõ sao ? Hoa Maõn Laâu thôû daøi noùi : -Xem chöøng baát luaän laø ai keát baïn vôùi coâng töû chaúng sôùm thì muoän cuõng giaây phaûi thoùi ñieân khuøng. Gaõ phaûi ñi vì chaúng theá naøo khoâng ñi ñöôïc. Luïc Tieåu Phuïng chaúng khaùc gì chaøng ngoác, ngoài beân ñöôøng chôø ñôïi. May quaõng ñöôøng sôn loä naøy raát quaïnh quõe, ngoaøi muï giaø haùi nhöõng thöù daõ thaûo, khoâng coøn moät ngöôøi naøo ñi qua. Chaøng chôø khoâng laâu ñaù thaáy Hoa Maõn Laâu trôû veà. Luïc Tieåu Phuïng hoûi ngay : -Theá naøo ? Hoa Maõn Laâu daëng maët leân ñaùp : -Coâng töû laø keû ñieân khuøng. Tieåu ñeä cuõng theá. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Khoâng coù chuyeän ñoù ö ? Hoa Maõn Laâu ñaùp : -Boïn hoï quaû coù chuyeän bí maäy. Laõo baûn ñaõ thu Tuyeát Nhi laøm con nuoâi. 6 Typed by Tieáu Ngaïo Giang Hoà http://come.to/kimdung
  7. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Luïc Tieåu Phuïng ngaån ngöôøi ra. Hoa Maõn Laâu laïi thôû daøi, nhaên nhoù cöôøi noùi : -Coâng töû ñaõ biieát con tieåu quyû ñoù noùi doái, sao coøn maéc baãy hoaøi ? Luïc Tieåu Phuïng cuõng thôû daøi nhaên nhoù cöôøi ñaùp : -Vì taïi haï chaúng nhöõng laø moät teân ma buøn maø coøn laø moät thaèng ngoác. Chaøng ngaång ñaàu leân boãng thaáy Tuyeát Nhi vöøa chaïy vöøa nhaûy tôùi nôi. Thò thôû hoàng hoäc hoûi : -Vöøa roài hai vò coù thaáy ngöôøi naøo ñi qua ñaây khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Chæ coù moät muï giaø haùi daõ thaûo. Tuyeát Nhi nhaûy leân noùi : -Muï giaø ñoù nhaát ñònh laø thö thö cuûa tieåu muoäi roài. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Thö thö cuûa coâ ö ? Thöôïng Quan Phi Yeán hay sao ? Tuyeát Nhi gaät ñaàu, thò saùng maét leân noùi : -Baây giôø tieåu muoäi môùi phaùt giaùc giaùc ra y khoâng cheát. Y raát gioûi ngheà traù töû ñeå löøa chuùng ta. Vöøa roài caùc vò ñi khoûi, tieåu muoäi ñi xuoáng döôùi... Luïc Tieåu Phuïng khoâng chôø thò noùi heát lôøi, ñoät nhieân xoay ngöôøi ñi ngay. Chaøng laïi keùo caû Hoa Maõn Laâu ñi theo, mieäng chaøng noùi : -Laàn naøy baát luaän coâ noùi giuø taïi haï cuõng seõ khoâng maéc löøa coâ ñaâu vì taïi haï khoâng muoán nghe nöõa. Xem chöøng chaøng ñaõ haï quyeát taâm caát böôùc thaät mau. ---------------------oOo--------------------- 7 Typed by Tieáu Ngaïo Giang Hoà http://come.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2