Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục Tiểu Phụng - tập 5

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

145
lượt xem
27
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục tiểu phụng - tập 5', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục Tiểu Phụng - tập 5

 1. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long HOÀ I THÖÙ NAÊ M VUÏ BÍ MAÄ T TUYEÄ T ÑAÏ I TREÂ N CHOÁ N GIANG HOÀ Ñaïi Kim Baèng Vöông neùt maët boãng töôi leân noùi : -Ta bieát coâng töû laø moät nhaân vaät tuoåi treû maø coâng baèng chính tröïc, nhaát ñònh khoâng cöï tuyeät lôøi yeâu caàu naøy. Luïc Tie åu Phuïng traàm ngaâm hoài laâu roài göôïng cöôøi ñaùp : -Chæ sôï taïi haï khoâng laøm noåi vieäc. Ñaïi Kim Baèng Vöông hoûi : -Ñeán coâng töû cuõng khoâng laøm ñöôïc thì coøn ai laøm noåi ? Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi ñaùp : -Chaéc khoâng coøn moät ai laøm ñöôï c . Roài chaøng noùi tieáp : -Hieän nay ba ngöôøi kia ñeàu laø nhöõng ñaïi nhaân vaät thanh danh hieån haùch nhaát thieân haï. Neáu hoï laøm nhö theá thì coù khaùc gì hoï töï thöøa nhaän toäi loãi cuûa mình ngaøy tröôùc. Thanh danh, ñòa vò, taøi saûn cuûa hoï laäp töùc toaøn boä bò tieâu tan trong choác laùt. Ñaïi Kim Baèng Vöông caøng loä veû buoàn raàu ñaùp : -Ta cuõng bieát chaúng khi naøo boïn hoï töï thöøa nhaän toäi loãi cuûa mình. Luïc Tieåu Phuïng noùi theo : -Huoáng chi boïn hoï chaúng nhöõng taøi löïc ñeàu khuûng khieáp maø ngöôøi naøo baûn laõnh cuõng cao thaâm khoân löôøng. Ñaïi Kim Baèng Vöông noùi : -Sôû dó tieân vöông giao phoù troïng traùch cho boïn hoï cuõng vì hoï laø nhöõng tay cao thuû ñeä nhaát ôû Kim Baèng Vöông trieàu. Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Naêm chuïc naêm nay taát caû boïn hoï vaãn löu taâm ñeà phoøng laõo nhaân gia tìm ñeán baùo thuø, do ñoù baûn laõnh cuûa hoï laïi taêng tieán khoâng bieát bao nhieâu maø keå. Chaøng thôû daøi noùi tieáp : -Taïi haï thöôøng noùi nhöõng nhaân vaät voõ coâng cao thaâm tuyeät ñónh trong thieân haï hieän nay chæ coù naêm, saùu ngöôøi maø Hoaéc Höu vaø Ñoäc Coâ Nhaát Haïc cuõng ôû trong ñaùm naøy. 66 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://hello. to/kimdung
 2. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Coøn ngöôøi ai maø chaúng coù tính hieáu kyø ? Ñan Phuïng coâng chuùa khoâng nhòn ñöôïc hoûi : -Coøn ba, boán ngöôøi nöõa laø nhöõng ai ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Phöông tröôïng chuøa Thieáu Laâm laø Ñaïi Bi thieàn sö, tröôûng phaùi Voõ Ñöông laø Moäc ñaïo nhaân caû noäi ngoaïi coâng phu ñeàu ñeán trình ñoä xuaát thaàn nhaäp hoùa. Nhöng baøn veà kieám phaùp tinh dieäu voâ song thì phaûi keå ñeán Baïch Vaân thaønh chuû Dieäp Coâ thaønh ôû ñaûo Phi Tieân ngoaøi Nam Haûi vaø Taây Moân Xuy Tuyeát ôû Vaân Mai Sôn Trang. Ñan Phuïng coâng chuùa ñaêm ñaêm nhìn chaøng hoûi : -Coøn coâng töû thì sao ? Luïc Tieåu Phuïng chæ cöôøi chöù khoâng noùi gì. Chaøng nghó raèng mình baát taát phaûi noùi veà mình. Ñaïi Kim Baèng Vöông ñoät nhieân thôû daøi söôøn söôït, maët buoàn röôøi röôïi noùi : -Ta cuõng bieát vieäc naøy vöøa khoù khaên vöøa nguy hieåm voâ cuøng neân khoân muoán mieãn cöôõng yeâu caàu coâng töû trôï giuùp chuùng ta. Vaäy coâng töû haõy nghó kyõ ñi. Maët laõo ñaày veû bi phaãn, laõo naém hai tay laïi lôùn tieáng : -Nhöng boïn ta baát luaän theá naøo cuõng phaûi lieàu maïng vôùi hoï. Duø boïn ta chæ coøn moät ngöôøi cuõng tranh ñaáu ñeán cuøng. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ñaùp : -Taïi haï bieát roài. Ñaïi Kim Baèng Vöông traàm maëc hoài laâu, ñoät nhieân göôïng cöoøi lôùn tieáng : -Duø sao maëc loøng, Luïc coâng töû vaãn laø quyù khaùch cuûa boïn ta. Sao coøn chöa böng röôïu leân ? Ñan Phuïng coâng chuùa cuùi ñaàu xuoáng ñaùp : -Haøi nhi keâu gia nhaân chuaån bò laäp töùc. Ñaïi Kim Baèng Vöông noùi : -Laáy thöù röôïu Boà Ñaøo Ba Tö haïng nhaát vaø môøi Hoa coâng töû leân ñaây. Ñan Phuïng coâng chuùa ñaùp : -Daï ! Ñaïi Kim Baèng Vöông ngoù Luïc Tieåu Phuïng baèng veû maët kieâu ngaïo maø trang nghieâm thuûng thaúng noùi : -Coâng töû laø baèng höõu cuûa chuùng ta. Kim Baèng Vöông trieàu tröôùc nay khoâng eùp buoäc baèng höõu vieäc gì bao giôø. Nhöõng cheùn baïc coå kính maø cao nhaõ. Coøn röôïu maøu xanh lôït. 67 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://hello. to/kimdung
 3. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Luïc Tieåu Phuïng laúng laëng nhìn Ñan Phuïng coâng chuùa roùt röôïu ra cheùn. Hoa Maõn Laâu ñeán ngoài beân chaøng. Hai ngöôøi khoâng noùi gì, chæ naém tay nhau thaät chaët. Caùi naém tay naøy cuõng ñuû thuyeát minh moïi söï. Röôïu ñaõ roùt ñaày chæ coù ba chung. Ñaïi Kim Baèng Vöông nieàm nôû töôi cöôøi noùi : -Ta ñaõ laâu naêm khoâng uoáng röôïu nhöng böõa nay phaù leä boài tieáp hai vò moät chung. Ñan Phuïng coâng chuùa laéc ñaàu noùi : -Phuï vöông ñeå haøi nhi uoáng thay cho. Phuï vöông ñöøng queân caùi chaân cuûa phuï vöông. Ñaïi Kim Baèng Vöông tröøng maét leân nhìn naøng roài göôïng cöôøi ñaùp : -Ñöôïc roài ! Ta khoâng uoáng nhöng coi ngöôøi khaùc uoáng haûo töûu cuõng thích thuù. Ñan Phuïng coâng chuùa nhìn Luïc Tieåu Phuïng giaûi thích. Naøng noùi : -Gia phuï chæ uoáng moät chuùt röôu laø hai chaân laäp töùc söng leân khoâng ñi ñöôïc nöûa böôùc. Tieän thieáp chaéc hai vò cuõng theå taát cho laõo nhaân gia. Luïc Tieåu Phuïng mæm cöôøi naâng cheùn. Ñan Phuïng coâng chuùa xoay löng veà phía phuï thaân. Ñoät nhieân naøng nhìn Luïc Tieåu Phuïng ñöa ra boä maët kyø quaùi. Luïc Tieåu Phuïng khoâng sao hieåu ñöôïc. Ñan Phuïng coâng chuùa cuõng mæm cöôøi naâng chung, naøng noùi : -Thöù röôïu Boà Ñaøo cuûa nöôùc Ba Tö naøy gia phuï caát döôùi haàm ñaõ laâu naêm. Tieän thieáp mong raèng noù hôïp muøi vò cuûa hai coâng töû. Naøng uoáng moät hôi caïn saïch, thôû phaøo moät caùi noùi : -Hieån nhieân laø thöù röôïu thöôïng haûo. Ít khi chuû nhaân töï mình taùn döông röôïu cuûa mình maø Ñan Phuïng coâng chuùa tuyeät khoâng phaûi laø con ngöôøi thích khoe khoang. Luïc Tieåu Phuïng raát laáy laøm kyø, boãng chaøng phaùt giaùc chung röôïu chaøng uoáng vaøo laïi khoâng phaûi laø röôïu maø chæ laø thöù nöôùc ñöôøng coù maøu saéc. Dó nhieân chaøng hieåu yù töù cuûa Ñan Phuïng coâng chuùa nhöng chaøng sôï Hoa Maõn Laâu khoâng ngoù thaáy boä maët cuûa naøng neân khoâng noùi ra. Khoâng ngôø Hoa Maõn Laâu cuõng mæm cöôøi. Mæm cöôøi roài uoáng chung röôïu cuûa y. Y thôû daøi noùi : -Quaû nhieân laø röôïu ngon. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi noùi : 68 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://hello. to/kimdung
 4. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Tröôùc nay taïi haï chöa töøng ñöôïc uoáng thöù röôïu ngon naøy bao giôø. Ñaïi Kim Baèng Vöông cöôøi roä. Ñaây laø laàn thöù nhaát laõo cöôøi moät caùch khoan khoaùi thöïc söï. Laõo noùi : -Ñaây laø thöù röôïu ngon khoù tìm ñöôïc ôû nhaân gian. Hai vò laø thanh nieân ñaùng ñöôïc thöôûng thöùc thöù röôïu ngon cuûa ta naøy. Luïc Tieåu Phuïng laïi uoáng thaät leï ba chung nöõa, ñoät nhieân chaøng cöôøi noùi : -Dó nhieân khoâng theå uoáng röôïu ngon maø chaúng ñöôïc vieäc gì. Ñaïi Kim Baèng Vöông caëp maét saùng leân nhìn chaøng noùi : -Coâng töû noùi vaäy laø coù yù... Luïc Tieåu Phuïng hít moät hôi chaân khí, ngaét lôøi : -Laõo nhaân gia ñaõ muoán xöû söï cho coâng baèng, taïi haï nhaát ñònh heát söùc tìm coâng baèng ñem laïi cho laõo nhaân gia. Ñaïi Kim Baèng Vöông ñoät nhieân ñöùng daäy, loaïng choaïng böôùc tôùi tröôùc maët Luïc Tieåu Phuïng, ñöa hai tay naâng vai chaøng leân. Caëp maét laõo ñaày veû caûm kích long lanh ngaán leä. Caû thanh aâm cuõng ngheïn ngaøo. Laõo aáp uùng : -Caûm ôn coâng töû... ña taï hai vò... ña taï coâng töû... Laõo noùi ñi noùi laïi hai caâu naøy khoâng bieát bao nhieâu laàn. Ñan Phuïng coâng chuùa ngoài beân ngoù thaáy khoâng khoûi xuùc ñoäng. Naøng quay ñi töø töø lau nöôùc maét. Sau moät luùc, Ñaïi Kim Baèng Vöông bình tónh laïi ñoâi chuùt. Laõo noùi : -Ñoäc Coâ Phöông vaø Ñoäc Coâ Nhaát Haïc tuy cuøng laø Ñoäc Coâ nhöng laïi coù moái thuø saâu töïa bieån. Lieãu Dö Haän bò maát nöûa maët laø do Dieâm Thieát San vaïc ñi. Tieâu Thu Vó laïi laø baïn sinh töû cuûa Lieãu Dö Haän. Chæ caàn ñöôïc coâng töû ñöùng ra laøm vieäc naøy cho boïn ta laø ba ngöôøi ñoù coù phaûi nhaûy vaøo daàu soâi löûa boûng cuõng vui loøng ñi theo coâng töû. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Löu boïn hoï laïi ñaây hay hôn. Ñaïi Kim Baèng Vöông chau maøy hoûi : -Taïi sao vaäy. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi ñaùp : -Taïi haï cuõng bieát hoï ñeàu laø cao thuû baäc nhaát trong voõ laâm nhöng baûo hoï ñi ñoái phoù vôùi Ñoäc Coâ Nhaát Haïc vaø Hoaéc Höu thì chaúng khaùc gì baûo hoï ñi tìm caùi cheát. Ñaïi Kim Baèng Vöông ngaäp ngöøng hoûi : -Chaúng leõ.. chaúng leõ coâng töû khoâng tìm vieän thuû ö ? 69 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://hello. to/kimdung
 5. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Dó nhieân phaûi coù. Chaøng kheõ voã vai Hoa Maõn Laâu mæm cöôøi noùi tieáp : -Boïn taïi haï nguyeân laø caëp baøi truøng roài. Ñaïi Kim Baèng Vöông doøm ngoù Hoa Maõn Laâu loä veû kinh dò. Laõo khoâng tin con ngöôøi ñui maét naøy baûn laõnh coøn gioûi hôn Lieãu Dö Haän vaø Tieâu Thu Vó. Duø baûn laõnh y coù cao thaâm hôn ngöôøi kia nhöng chaúng nhìn thaáy gì thì laøm sao ñaéc löïc baèng ngöôøi saùng maét. Luïc Tieåu Phuïng laïi noùi tieáp : -Ngoaøi Hoa huynh ñeä, ñöông nhieân taïi haï coøn phaûi kieám theâm hai, ba nhaân vaät nöõa. Ñaïi Kim Baèng Vöông hoûi : -Coâng töû muoán kieám nhöõng ai ? Luïc Tieåu Phuïng traàm ngaâm ñaùp : -Tröôùc heát laø Chu Ñình. Ñaïi Kim Baèng Vöông hoûi : -Chu Ñình ö ? Hieån nhieân laõo chöa töøng nghe ñeán teân naøy bao giôø. Luïc Tieåu Phuïng laïi cöôøi ñaùp : -Chu Ñình khoâng theå keå vaøo haøng cao thuû nhöng hieän giôø haén laïi ñaéc duïng. Ñaïi Kim Baèng Vöông laéng tai nghe chôø chaøng giaûi thích. Luïc Tieåu Phuïng noùi tieáp : -Laõo nhaân gia ñaõ thaáy boïn hoï nhöng coù theå boïn hoï cuõng ñaù phaùt hieän ra laõo nhaân gia. Vaäy boïn hoï taát tìm caùch tieân haï thuû saùt haïi laõo nhaân gia ñeå bòt mieäng. Ñaïi Kim Baèng Vöông cöôøi laït ñaùp : -Ta khoâng sôï. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi noùi : -Laõo nhaân gia khoâng sôï nhöng taïi haï sôï. Vì theá maø taïi haï nhaát ñònh kieám Chu Ñình. Chæ y laø coù theå bieán nôi ñaây thaønh moät thaønh trì, baát cöù laø ai cuõng khoù loøng taán coâng ñöôï c . Ñaïi Kim Baèng Vöông hoûi : -Y hieåu caùch cheá taïo cô quan hay sao ? Luïc Tieåu Phuïng mæm cöôøi ñaùp : -Chæ caàn y chòu ra coâng thì y coù theå cheá taïo caû caùi gheá ngoài cuõng laø ñoà caén ngöôøi ñöôï c . 70 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://hello. to/kimdung
 6. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Ñaïi Kim Baèng Vöông cöôøi noùi : -Coâng töû quaû laø coù nhöõng oâng baïn kyø quaùi. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Baây giôø taïi haï chæ hy voïng haï thuyeát töø lay chuyeån moät nhaân vaät chòu giuùp taïi haï laøm moät vieäc . Ñaïi Kim Baèng Vöông chuyeån ñoäng muïc quang hoûi : -Nhaân vaät ñoù cuõng ñaéc duïng laém hay sao ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Haén maø chòu ra tay thì vieäc naøy môùi coù cô thaønh coâng ñöôïc. Ñaïi Kim Baèng Vöông hoûi : -Ngöôøi ñoù laø ai vaäy ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Taây Moân Xuy Tuyeát. Trong daãy haønh lang hieän ra baàu khoâng khí aâm ua aûm ñaïm. Trôøi ñaõ xeá chieàu. Ñan Phuïng coâng chuùa cuùi ñaàu xuoáng. Maùi toùc ñen nhaøn cuûa naøng khaùc naøo suoái nöôùc xoõa xuoáng vai beân traùi, Khoùe moâi loä nuï cöôøi, naøng noùi : -Söï vieäc vöøa roài tieän thieáp khoâng bieát taï ôn coâng töû baèng caùch naøo. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Phaûi chaêng coâng chuùa muoán noùi veà maáy chung röôïu ñoù ? Ñan Phuïng coâng chuùa ñoû maët leân, cuùi ñaàu xuoáng ñaùp : -Chaéc baây giôø coâng töû ñaõ nhìn ra moïi söï. Gia phuï laø con ngwoif hieáu thaéng maø khoâng nhòn ñöôïc ai ñaû kích neân tieän thieáp nhaát thieát khoâng ñeå laõo nhaân gia bieát roõ chaân töôùng. Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Taïi haï bieát laém. Ñan Phuïng coâng chuùa thôû dìa caát gioïng buoàn buoàn noùi : -Nôi ñaây ngoaøi choã ôû thöôøng nhaät laø nhaø khaùch saûnh vaø phoøng nguû cuûa laõo nhaân gia, coøn thì ñeàu roãng tuyeách, caû haàm röôïu ngon caát giaáu laâu ngaøy, boïn tieän thieáp c uõng luïc tuch laáy ra baùn heát. Naøng cuùi ñaàu thaáp hôn noùi tieáp : -Trong nhaø boïn tieän thieáp cô hoà khoâng coøn ai sinh saûnh chuùt gì. Muoán duy trì ñöôïc caùi gia ñình naøy khoâng phaûi laø chuyeän deã, huoáng chi boïn tieän thieáp laïi muoán laøm nhieàu chuyeän khaùc. Nguyeân veà vieäc tìm kieám coâng töû, tieän thieáp phaûi ñem caàm caû ñeán chuoãi traân chaâu cuûa tieân maãu löu laïi. 71 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://hello. to/kimdung
 7. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi noùi : -Nguyeân tröôùc taïi haï khoâng hieåu roõ tình traïng caùc vò maáy nhöng nhöõng chung röôïu kia ñaõ toá caùo raát nhieàu. Ñan Phuïng coâng chuùa boãng ngaång ñaàu leân ñaêm ñaêm nhìn Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Phaûi chaêng vì coâng töû bieát roõ tình traïng cuûa boïn tieän thieáp môùi chòu nhaän lôøi giuùp ñôõ ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Dó nhieân vì laõo nhaân gia coi taïi haï baèng tình baïn höõu chöù khoâng duøng caùch naøo khaùc ñeå uy hieáp. Ñan Phuïng coâng chuùa nhìn chaøng baèng capöï maét myõ leä, saâu thaúm, long lanh ngaán leä, ra chieàu raát caûm kích. Naøng laïi cuùi ñaàu xuoáng caát gioïng oân nhu : -Theá ra tröôùc ñaây tieän thieáp ñaõ laàm nhieàu laém. Tieän thieáp cöù töôûng coâng töû khoâng phaûi laø ngöôøi ñeå cho tình caûm lay ñoäng. Hoa Maõn Laâu chæ mæm cöôøi. Gaõ nghe nhieàu maø noùi ít, baây giôø môùi mæm cöôøi leân tieáng : -Taïi haï ñaõ baûo con ngöôøi naøy coi beà ngoaøi tuy cöùng coûi thoái tha maø thöïc ra loøng meàm nhuõn nhö ñaïu huõ. Ñan Phuïng coâng chuùa khoâng nhòn ñöôïc cöôøi ñaùp : -Tình thöïc maø noùi thì Hoa coâng töû cuõng laàm. Hoa Maõn Laâu " uûa " leân moät tieáng. Ñan Phuïng coâng chuùa noùi tieáp : -Coi beà ngoaøi tuy y cöùng coûi nhöng baát cöù ngoùn gì y cuõng khoân ngoan. Naøng noùi roài ñoû maët leân, laäp töùc laûng sang chuyeän khaùc : -Phoøng khaùch ôû ñaây huû laäu quaù. Mong hai vò ñöøng ñeå yù. Luïc Tieåu Phuïng haéng gioïng ñaùp : -Leõ ra boïn taïi haï khoâng neân ôû laïi aên böõa côm chieàu. Ñan Phuïng coâng chuùa laïi mæm cöôøi ñaùp : -Coâng töû ñöøng queân raèng ñaõ löu laïi nôi boïn thieáp boán ñónh vaøng. Luïc Tieåu Phuïng chuyeån ñoäng muïc quang hoûi : -Khi ñoù caùc vò ñaõ bieát Hoaéc laõo ñaàu laø nhaân vaät maø caùc vò muoán tìm kieám roài chöù ? Ñan Phuïng coâng chuùa ñaùp : -Maõi ñeán luùc coâng töû noùi ra boïn tieän thieáp môùi hay. Luïc Tieåu Phuïng boáng bieán thaøn h veû nghieâm trang hoûi : 72 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://hello. to/kimdung
 8. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Sao caùc vò bieát Ñoäc Coâ Nhaát Haïc laø chuû nhaân Thanh Y Laâu. Vuï naøy tuyeät ñoái bí maät treân choán giang hoà. Ñan Phuïng coâng chuùa ngaàn ngöø ñaùp : -Vì Lieãu Dö Haän nguyeân laø moät keû taû höõu thaân tính raát ñaéc löïc cuûa laõo. Ngaøy tröôùc haén laø Ngoïc Dieän Lang Quaân phong löu dieâm duùa maø bieán thaønh nhö vaäy vì laõo. Luïc Tieåu Phuïng caëp maét saùng leân, döôøng nhö chôït hieåu ra raát nhieàu chuyeän. Ñan Phuïng coâng chuùa nheï nhaøng buoâng tieáng thôû daøi noùi tieáp : -Ña tình töï coâ khoâng dö luaän maø y laø keû bò thöông taâm. Luïc Tieåu Phuïng lieác maét nhìn coâng chuùa. Nhaø khaùch khaù roäng maø ngoaïi tröø caùi giöôøng caùi kyû vaø maáy caùi gheá cuõ kyõ, khoâng coøn ñoà traàn thieát naøo khaùc. Hoa Maõn Laâu ngoài xuoáng. Tuy maét gaõ khoâng nhìn thaáy gì nhöng cuõng phaûng phaát bieát ñöôïc choã naøo. Luïc Tieåu Phuïng nhìn gaõ boáng caát tieáng hoûi : -Huynh ñaøi chöa ngoài vaøo choã khoâng bao giôø chöù ? Hoa Maõn Laâu mæm cöôøi hoûi laïi : -Coâng töû mong tieåu ñeä ngoài vaøo choã khoâng hay sao ? Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ñaùp : -Luïc moã chæ hy voïng luùc ngoài xuoáng ñoät nhieân phaùt hieän mình ngoài treân moät coâ gaùi. Hoa Maõn Laâu noùi : -Caùi ñoù chaéc coâng töû giaøu kinh nghieäm hôn tieåu ñeä. Luïc Tieåu Phuïng laïnh luøng ñaùp : -Giaû tyû huynh ñaøi cuõng giaøu kinh nghieäm veà moân naøy nhö Luïc moã thì khoâng ñeán noãi bò maéc baãy. Hoa Maõn Laâu hoûi : -Maéc baãy ai ? Luïc Tieåu Phuïng hoûi laïi : -Huynh ñaøi queân Thöôïng Quan Phi Yeán roài chaêng ? Hoa Maõn Laâu cöôøi ñaùp : -Tieåu ñeä khoâng maéc baãy ñaâu. Tieåu ñeä töï yù muoán ñeán ñay. Luïc Tieåu Phuïng kinh ngaïc hoûi : -Huynh ñaøi töï yù muoán ñeán ñaây ö ? Taïi sao vaäy ? Hoa Maõn Laâu ñaùp : 73 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://hello. to/kimdung
 9. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Coù theå vì laâu nay tieåu ñeä roãi raõi quaù, muoán thì moät chuyeän gì nguy hieåm maø thuù vò laøm chôi. Luïc Tieåu Phuïng laïnh luøng noùi theo : -Cuõng coù theå huynh ñaøi bò lôø ngon ngoït cuûa ngöôøi ñeïp löøa gaït. Hoa Maõn Laâu cöôøi ñaùp : -Y quaû laø moät coâ gaùi noùi doái raát gioûi nhöng ñoái vôùi tieåu ñeä y laïi noùi thaät. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Y ñaõ ñem vuï naøy caùo toá vôùi huynh ñaøi roài sao ? Hoa Maõn Laâu ñaät ñaàu. Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Coù kho coâ ñaõ phaùt giaùc ra ñoái vôùi haïng ngöôì nhö huynh ñaøi thì bieän phaùp duy nhaát laø noùi thaät. Hoa Maõn Laâu ñaùp : -Coù theå nhö vaäy. Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Muïc ñích cuûat coâ laø yeâu caàu huynh ñaøi tôùi ñaây. Huynh ñaøi tôùi roài laø coâ ñaït muïc ñích. Hoa Maõn Laâu mæm cöôøi noùi : -Döôøng nhö coâng töû coù yù böïc mình vôùi tieåu ñeä ? Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Huynh ñaøi khoâng böïc mình hay sao ? Hoa Maõn Laâu cöôøi ñaùp : -Vieäc gì tieåu ñeä phaûi böïc mình ? Ngöôøi ta ñem xe ngöïa ñeán ñoùn röôùc tieáp ñaõi töû teá ñoái vôùi quyù khaùch. Nôi ñaây laïi maùt meû traùng leä, hoa nôû ñaày vöôøn. Huoáng chi huynh ñaøi cuõng ñeán roài thì duø tieåu ñeä coù maéc baãy thaät cuõng khoâng oaùn traùch coâ ñöôïc nöõa. Luïc Tieåu Phuïng khoâng nhòn ñöôïc, phì cöôøi noùi : -Xem chöøng muoán laøm cho huynh ñaøi böïc mình khoâng phaûi chuyeän deã. Hoa Maõn Laâu ñoät nhieân hoûi : -Coâng töû muoán kieám Taây Moân Xuy Tuyeát thaät ö? Luïc Tieåu Phuïng " oà " moät tieáng. Hoa Maõn Laâu hoûi : -Luïc coâng töû coù laøm cho y ñoäng taâm ñeå ra giuùp vieäc ngöôøi chaêng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : 74 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://hello. to/kimdung
 10. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Luïc moã cuõng bieát trong thieân haï khoù coù vieäc gì ñaù ñoâng ñöôïc y nhöng Luïc moã cöù thöû coi. Hoa Maõn Laâu hoûi : -Roài sau sao nöõa ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Hieän giôø Luïc moã chöa nghó ñeán ñieàu gì khaùc, chæ muoán ñi ra ngoaøi coi moïi choã xem. Hoa Maõn Laâu hoûi : -Huynh ñaøi muoán coi caùi gì ? Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ñaùp : -Coù leõ Luïc moã muoán coi Thöôïng Quan Phi Yeán. Hoa Maõn Laâu mæm cöôøi nhöng döôøng nhö trong nuï cöôøi coù veû lo aâu. Gaõ laïnh luøng noùi : -Nhöng huynh ñaøi khoâng thaáy y ñöôïc. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Taïi sao vaäy ? Hoa Maõn Laâu ñaùp : -Tieåu ñeä ñeán ñaây roài khoâng nghe thaáy tieáng y nöõa, döôøng nhö y ñaõ rôøi khoûi choán naøy. Luïc Tieåu Phuïng nhìn gaõ thaáy gaõ loä veû lo aâu. Hoa Maõn Laâu laïi cöôøi noùi : -Döôøng nhö y laø moät coâ gaùi khoù loøng oån ñònh ñöôïc. Luïc Tieåu Phuïng cuõng cöôøi ñaùp : -Thöïc ra nhöõng coâ gaùi thì coâ naøo maø khoâng theá ? Trong naøh moãi luùc moät toái laïi. Hoa Maõn Laâu ngoài tónh toïa moät mình maø vaãn ra chieàu bình tónh vui veû. Suoát ñôøi luùc naøo gaõ cung sung söôùng, töï maõn. Baát luaän ôû ñaâu, gaëp tröôøng hôïp naøo, gaõ cuõng caøm thaáy nöõng laïc thuù maø ngöôøi khaùc khoâng tìm ra ñöôïc. Hieän giôø gaõ ñang höôûng thuï caûnh hoaøng oân trong thaùng veà muøa xuaân. Boãng gaõ nghe thaáy coù tieáng ngöôøi goõ cöûa. Tieáng goõ cöûa vöøa vang leân ñaõ coù ngöôøi tieán vaøo maø laø hai ngöôøi Ñoäc Coâ Phöông vaø Tieâu Thu Vó. Tuy coù hai ngöôøi maø tieáng böôùc chaân laïi chæ moät. Coøn cöôùc boä cuûa Ñoäc Coâ Phöông so vôùi gioù xuaân coøn nheï nhaøng hôn. 75 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://hello. to/kimdung
 11. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Hoa Maõn Laâu mæm cöôøi noùi : -Môøi hai vò an toïa. Taïi bieát laø ôû ñaây coøn maáy caùi gheá boû troáng. Gaõ khoâng hoûi hoï ñeán ñaây laøm gì ? Nhöõng ngöôøi naøy laø ai ? Vì baát cöù ai tieán vaøo nhaø, gaõ cuõng hoan ngheânh heát vaø gaõ ñem caû nhöõng caùi gì cuûa mình cho ngöôøi ta höôûng thuï. Ñoäc Coâ Phöông xòu maët, caát tieáng laï luøng hoûi : -Sao ngöôi bieát boïn ta coù hai ngöôøi ? Ngöôi ñui maét thaät hay giaû vôø ? Haén hoûi caâu naøy vì cho laø chaúng moät ai nghe tieáng böôùc chaân cuûa haén. Tröôùc nay haén vaãn töï phuï veà khinh coâng traùc tuyeät cuûa mình. Haén thaáy Hoa Maõn Laâu phaùt giaùc ra böôùc chaân cuûa mình neân trong loøng raát la áy laøm khoù chòu. Hoa Maõn Laâu vaãn cao höùng mæm cöôøi ñaùp : -Coù luùc chính taïi haï cuõng khoâng tin laø mình ñui maét thaät vì taïi haï cho laø nhöõng ngöôøi coù maét maø khoâng bieát nhaän ñònh môùi ñuùng laø keû muø. Tieâu Thu Vó mæm cöôøi noùi : -Ngöôi queân noùi ñeân moät haïng ngöôøi ñui muø chaân chính khaùc ? Hoa Maõn Laâu hoûi : -Haïng ngöoøi naøo vaäy ? Tieâu Thu Vó ñaùp : -Ngöôøi cheát. Hoa Maõn Laâu cöôøi hoûi : -Sao caùc haï bieát ngöôøi cheát laø keû chaân chính ñui muø ? Coù khi ngöôøi cheát vaãn coù theå nhìn thaáy nhieàu vieäc. Chuùng ta ñeàu laø nhöõng ngöôøi soáng thì laøm sao bieát ñöôïc caûm giaùc cuûa ngöôøi cheát ? Ñoäc Coâ Phöông laïnh luøng ñaùp : -Roài ngöôi seõ bieát ngay. Tieâu Thu Vó noùi theo : -Boïn ta khoâng nhaän ra ngöôi maø cuõng khoâng coù cöøu haän gì vôùi ngöôi nhöng chuùng ta ñeán ñaây ñeå gieát ngöôi ñoù. Hoa Maõn Laâu nghe noùi chaúng nhöõng khoâng giaät mình kinh haõi maø coøn loä veû khoan khoaùi khoâng giaûm bôùt chuùt naøo. Gaõ mæm cöôøi thaûn nhieân ñaùp : -Thöïc ra taïi haï ngoài ñaây ñeå chôø caùc vò. Ñoäc Coâ Phöông ngaïc nhieân hoûi : -Ngöôi bieát chuùng ta ñeán ñaây ñeå gieát ngöôi roài ö ? Hoa Maõn Laâu ñaùp : 76 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://hello. to/kimdung
 12. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Luïc Tieåu Phuïng chaúng phaûi laø con ngöôøi ngu doát nhöng y ñaéc toäi vôùi nhieàu ngöôøi hôn laø y töôûng töôïng, vì coù luùc y laøm cho ngöôøi ta maát loøn maø y khoâng bieát. Ñoäc Coâ Phöông mæm cöôøi. Hoa Maõn Laâu laïi noùi : -Chaúng ai muoán ngöôøi khaùc nhaän xeùt mình khoâng baèng keû ñui muø. Hai vò ñaây laø nhöõng tay cao thuû nhö vaäy , dó nhieân caøng khoâng chòu thöøa nhaän ñieåm naøy. Hai vò ñeán kieám taïi haï, moät keû ñui muø, ñeå so hôn keùm. Veû maët bình tónh, gaõ thuûng thaúng noùi tieáp : -Boïn haûo haùn treân giang hoà khoâng ai nhòn ñeàu töùc khí. Ñoäc Coâ Phöông hoûi : -Coøn ngöôi thì sao ? Hoa Maõn Laâu ñaùp : -Ta khoâng phaûi laø haûo haùn maø chæ laø keû ñui muø. Ñoäc Coâ Phöông tuy cöôøi laït nhöng neùt maët khoâng nhaän naïi ñöôïc nöõa ñaõ loä veû kinh dò vì anh chaøng ñui muø naøy bieát ñöôïc thaät nhieàu chuyeän. Tieâu Thu Vó hoûi : -Ngöôi ñaõ bieát chuùng ta tôùi sao coøn chôø ôû nôi ñaây ? Hoa Maõn Laâu hoûi laïi : -Keû ñui muø thì coøn chaïy ñi ñaâu ñöôïc. Ñoäc Coâ Phöông boãng lôùn tieáng quaùt : -Ngöôi cheát ñi ! Haén vöøa quaùt vöøa ñoäng thuû. Caây luyeän töû thöông laáp loaùng nhö con ñoäc xaø ñaâm vaøo coå hoïng Hoa Maõn Laâu. Thanh ñoaïn tröôøng kieám cuõng phoùng ra. Haén ra tay raát chaäm chaïp, chaäp chaïp ñeå khoâng phaùt sinh tieáng gioù. Ngöôøi muø ñaõ khoâng nhìn thaáy, chæ nghe phong phanh caây kieám ñaõ ñaâm tôùi ñeå neù traùnh. Thanh ñoaïn tröôøng kieám phoùng ra khoâng moät tieáng ñoäng thì ñuùng laø laøm cho keû muø phaûi ñöùt ruoät. Huoáng chi phía döôùi Hoa Maõn Laâu laïi bò caây luyeän töû thöông ñaùnh tôùi. Duø luyeän töû thöông khoâng ñaùnh truùng thì nhaùt kieám naøy cuõng khoâng theå seånh tay ñöôïc. 77 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://hello. to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2