Lục Tiểu Phụng - tập 6

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
125
lượt xem
29
download

Lục Tiểu Phụng - tập 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục tiểu phụng - tập 6', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục Tiểu Phụng - tập 6

 1. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long HOÀ I THÖÙ SAÙ U TAÉ T ÑEØ N NHAØ NGOÙ I CUÕ N G NHÖ NHAØ TRANH Nhöng Tieâu Thu Vó ñaõ laàm to. Anh chaøng ñui muø naøy ngoaøi caùch duøng tai nghe phong thanh laïi coøn thöù caûm giaùc khaùc raát kyø dieäu vaø raát thaàn bí. Gaõ phaûng phaát caûm giaùc thaáy ñoøn trí maïng chaân chính chaúng phaûi laø caây thöông maø laø thanh kieám, maëc duø gaõ khoâng nhìn thaáy maø cuõng khoâng nghe thaáy tieáng gioù veà thanh kieám phoùng ra. Kieám chöa ñaâm tôùi, Hoa Maõn Laâu ñoät nhieân xoay mình. Caây luyeän töû thöông löôùt qua treân vai thì hai tay gaõ ñaõ chuïp löôõi kieám. " Caéc caéc " maáy tieáng vang leân. Thanh tröôøng kieám baèng theùp ñuùc ñoät nhieân bieán thaønh ba khuùc. Hoa Maõn Laâu chöa döùt ruoät thì thanh kieám ñaõ gaõy roài. Chæ coøn laïi moät khuùc maø laïi bò Hoa Maõn Laâu naém giöõ trong tay. Ñoäc Coâ Phöông xoay tay moät caùi. Caây luyeän töû thöông ñaõ quaán laáy löôõi kieám. Ngöôøi Hoa Maõn Laâu löôùt ñi ba tröôïng ñeán beân cöûa soå ngoài truùng vaøo moät caùi gheá. Ñoäc Coâ Phöông söûng soát. Tieâu Thu Vó maët ñoû nhö raùng chieàu boãng bieán thaønh lôït laït nhö tôø giaáy traéng. Hoa Maõn Laâu mæm cöôøi noùi : -Baûn taâm taïi haï khoâng muoán ñaéc toäi vôùi Tieâu tieân sinh nhöng Tieâu tieân sinh phoùng kieám ñaâm keû ñui muø khoâng khoûi coù ñieàu quaù taøn nhaãn. Taïi haï chæ hy voïng sau naøy Tieâu tieân sinh seõ thay ñoåi chieâu kieám khaùc, luùc ra tay ñoái phoù vöoùi ngöôøi ta neân daønh cho ñoái phöông moät chuùt loái thoaùt. ñöôïc nhö vaäy thì caùc haï seõ soáng laâu hôn. oOo Trong vöôøn hoan nôû ñaày giaøn nhöng raát nhieàu caønh bò döùt. Baây giôø Luïc Tieåu Phuïng môùi bieát nhöõng hoa töôi maø Ñan Phuïng coâng chuùa ñem ñi ñeàu laáy ôû ñaây. Giöõa luùc aáy laïi ngoù thaáy coâ beù kia. 78 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://hello. to/kimdung
 2. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Thöôïng Quan Tuyeát Nhi ñöùng trong buïi hoa döôùi aùnh taø döông cheânh cheách soi tôùi, chieáu vaøo maùi toùc meàm röôøi röôïu cuûa thò. Thò vaãn ngoan ngoaõn töïa hoà chöa heà noùi doái nöûa caâu. Luïc Tieåu Phuïng khoâng nhòn ñöôïc laïi hoâ : -Tieåu bieåu thö ! Thöôïng Quan Tuyeát Nhi quay laïi nhìn chaøng vöøa cöôøi vöøa ñaùp : -OÀ ! Tieåu bieåu ñeä ! Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Bieåu thö maïnh gioûi chöù ? Thöôïng Quan Tuyeát Nhi ñaùp : -Ta khoâng maïnh gioûi ñaâu. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Taïi sao vaäy ? Thöôïng Quan Tuyeát Nhi ñaùp : -Ta coù taâm söï raát nhieàu chuyeän lo laéng. Luïc Tieåu Phuïng chôït phaùt giaùc caëp maét cuûa thò saùng ngôøi giöông to leân nhö trong loøng coù moái lo aâu khoâng noùi ra ñöôïc. Thaäm chí caû nuï cöôøi cuõng bieán thaønh mieãn cöôõng. Chaøng khoâng nhòn ñöôïc hoûi : -Coâ coù taâm söï gì ? Thöôïng Quan Tuyeát Nhi ñaùp : -Ta ñang lo laéng veà sö thö. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Thö thö coâ ö ? Thöôïng Quan Phi Yeán phaûi khoâng ? Thöôïng Quan Tuyeát Nhi gaät ñaàu. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Coâ lo cho y veà chuyeän gì ? Thöôïng Quan Tuyeát Nhi ñaùp : -Ñoät nhieân y maát tích. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Maát tích töø hoài naøo ? Thöôïng Quan Tuyeát Nhi ñaùp : -Töø ngaøy Hoa Maõn Laâu ñeán ñaây maø cuõng laø ngaøy chuùng ta ñi kieám ngöôi. Luïc Tieåu Phuïng trôïn maét leân hoûi : 79 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://hello. to/kimdung
 3. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Coâ ñaõ lo aâu sao khoâng ñi kieám y ? Thöôïng Quan Tuyeát Nhi ñaùp : -Vì y ñaõ noùi laø ôû laïi ñaây chôø boïn ta veà. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Nhöõng lôøi y noùi coâ tin caû chöù ? Thöôïng Quan Tuyeát Nhi ñaùp : -Dó nhieân ta tin y. Luïc Tieåu Phuïng khoâng nhòn ñöôïc cöôøi hoûi : -Y ñaõ khoâng ra ñi thì sao khoâng thaáy ? Thöôïng Quan Tuyeát Nhi ñaùp : -Ta nghó khoâng ra neân môùi ñi kieám y. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -ÔÛ trong vöôøn hoa naøy ö ? Khoâng leõ y ñaõ ôû trong vöôøn hoa naøy maáy ngaøy nay ? Thöôïng Quan Tuyeát Nhi ñaùp : -Khoâng phaûi ta kieám y maø laø kieám thi theå y. Luïc Tieåu Phuïng chay maøy hoûi : -Sao laïi thi theå y ? Thöôïng Quan Tuyeát Nhi ñaùp : -Ta chaéc y bò ngöôøi ta gieát cheát vaø choân thi theå ôû trong vöôøn hoa naøy. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Ñaây laø nhaø cuûa caùc coâ, chaúng leõ laïi coù ngöôøi vaøo gieát y ? Thöôïng Quan Tuyeát Nhi ñaùp : -Nôi ñaây tuy laø nhaø cuûa boïn ta nhöng trong nhaø coøn coù nhieàu ngöôøi ngoaøi. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Ngöôøi ngoaøi laø nhöõng ai ? Thöôïng Quan Tuyeát Nhi ñaùp : -Tyû nhö baïn ngöôi laø Hoa Maõn Laâu. Luïc Tieåu Phuïng joûi : -Coâ töôûng Hoa Maõn Laâu cuõng gieát ngöôøi ñöôïc ö ? Thöôïng Quan Tuyeát Nhi ñaùp : -Sao laïi khoâng ñöôïc ? Ai cuõng coù theå gieát ngöôøi. Thaäm chí laõo Vöông gia cuõng laøm ñöôï c . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Vöông gia cuõng coù theå gieát y ñöôïc ö ? Taïi sao vaäy ? 80 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://hello. to/kimdung
 4. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Thöôïng Quan Tuyeát Nhi ñaùp : -Vì ta khoâng bieát taïi sao neân ta phaûi tìm kieám. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi noùi : -Coâ nghó nhieàu quaù, moät coâ gaùi môùi hai möôi tuoåi khoâng neân nghó nhieàu nhö vaäy ? Thöôïng Quan Tuyeát Nhi nhìn chaøng hoài laâu roài thuûng thaúng noùi : -Ai baûo ta môùi hai möôi tuoåi ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Bieåu thö cuûa coâ baûo vaäy. Thöôïng Quan Tuyeát Nhi hoûi : -Y baûo gì ngöôi cuõng tin maø sao ngöôi laïi khoâng tin ta. Luïc Tieåu Phuïng ngaäp ngöøng ñaùp : -Vì... Thöôïng Quan Tuyeát Nhi cöôøi laït ngaét lôøi : -Vì trôøi sinh ra ta coù veû laø con ngöôøi bieát noùi doái phaûi khoâng ? Luïc Tie åu Phuïng cöôøi laït : -Ít ra coâ cuõng coù theå gioáng coâ gaùi hai chuïc tuoåi. Thöôïng Quan Tuyeát Nhi laïi nhìn chaøng hoài laâu roài thôû daøi noùi : -Ngöôi phaûi caùi beänh töï cho mình laø thoâng minh. Nhöõng ñieàu ñaùng tin ngöôi khoâng tin, nhöõng ñieàu khoâng ñaùng tin thì ngöôi laïi tin. Thò noùi caâu naøy vöøa döùt thì boùng ngöôøi thaáp thoaùng roài bieán maát vaøo trong buïi hoa. Boùng toái mòt môø, khoâng coøn moät chuùt aùnh tòch döông naøo nöõa. Moät maøn toái ñen bao phuû coõi meânh mang. Ñaày vöôøn hoa töôi cuõng daàn daàn maát heát maøu saéc. Luïc Tieåu Phuïng ñöùng tröôùc caûnh mòt môø naøy ñoät nhieân caûm thaáy phaûng phaát nhö mình ôû trong ñaùm söông muø. Boùng ñeâm caøng daày ñaëc, trong nhaø khoâng coù ñeøn löûa. Luùc Luïc Tieåu Phuïng böôùc vaøo, Hoa Maõn Laâu coøn ngoài beân cöûa soå döôøng nhö ñeå höôûng thuï ngoïn gioù ñeâm töø ngoaøi thoåi vaøo. Ngoïn gioù ñeâm ñem theo muøi höông thôm ngaùt. Gaõ tuyø nôi tuyø luùc bao giôø cuõng höôûng thuï. Luïc Tieåu Phuïng ñoät nhieân caát tieáng hoûi : -Boïn hoï ñaõ ñeán ñaây roài chöù ? Hoa Maõn Laâu hoûi laïi : -Ai ñeán ñaây ? 81 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://hello. to/kimdung
 5. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Ñoäc Coâ Phöông vaø Tieâu Thu Vó. Hoa Maõn Laâu hoûi : -Coâng töû bieát chuùng tôùi ñaây ö ? Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ñaùp : -Chæ coù Lieãu Dö Haän laø khoâng ñeán haï saùt huynh ñaøi veà chuyeän naøy nhöng boïn chuùng... boïn chuùng khoâng gieát noåi huynh ñaøi. Hoa Maõn Laâu giöông caëp maét chaúng nhìn thaáy gì ngoù Luïc Tieåu Phuïng cöôøi noùi : -Coâng töû döôøng nhö tính raát ñuùng. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ñaùp : -Taïi haï khoâng tính ñuùng thì vöøa roài ñaõ chaúng chuoàn ñi. Hoa Maõn Laâu hoûi : -Coâng töû coá yù khieâu khích cho boïn hoï ñeán ñaây, laïi coá yù chuoàn ñi ñeå hai ngöôøi chuùng gieát tieåu ñeä ö ? Gaõ thôø daøi noùi tieáp : -Nhöõng oâng baïn nhö theá thaät khoù maø kieám ñöôïc. Luïc Tieåu Phuïng ñoät nhieân thôû daøi ñaùp : -Thöôïng Quan Phi Yeán cuûa huynh ñaøi cuõng khoù kieám laém. Hoa Maõn Laâu hoûi : -Coâng töû kieám naøng ö ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Caû coâ em y kieám coøn khoâng thaáy thì taïi haï kieám theá naøo ñöôïc ? Hoa Maõn Laâu veû maët ñang bình tónh hôi loä chuùt lo aâu. Ñoái vôùi söï maát tích ñoät ngoät cuûa coâ naøy, hieån nhieân gaõ toû ra caûm xuùc khaùc thöôøng, caûm xuùc ñeán noãi muoán che daáu cuõn g khoâng che daáu ñöôïc. Moái caûm xuùc ñaõ vaøo traùi tim thì chaúng khaùc gì haït traân chaâu trong ñoáng caùt, baát cöù ai cuõng ngoù thaáy ngay. Luïc Tieåu Phuïng dó nhieân ñaõ nhìn thaáy lieàn hoûi : -Huynh ñaøi ñaõ gaëp muoäi muoäi cuûa coâ chöa ? Hoa Maõn Laâu ñaùp : -Chöa gaëp. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi noùi : -Huynh ñaøi coøn heân vaän laém, ít ra coøn heân hôn taïi haï. Hoa Maõn Laâu hoûi : 82 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://hello. to/kimdung
 6. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Muoäi muoäi cuûa naøng quyû quaùi laém hay sao ? Luïc Tieåu Phuïng nhaên nhoù cöôøi ñaùp : -Haù phaûi chæ quyù phaùi maø thoâi, ñuùng laø moät con tieåu yeâu tinh. Thò ñaõ noùi doái ñeán baûo ngöôøi cheát haõy coøn soáng laïi, laïi theâm caùi beänh ña nghi nöõa. Hoa Maõn Laâu hoûi : -Moät vò tieåu coâ nöông ñaõ coù beänh ña nghi roài ö ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Beänh ña nghi cuûa thò so vôùi baø giaø coøn naëng hôn. Thò ña nghó ñeán ñoä ngôø laø thö thö mình bò ngöôøi möu haïi roài, thaäm chí ngôø caû ñeán Ñaïi Kim Baèng Vöông cuõng coù theå laø hung thuû. Chaøng muoán cho Hoa Maõn Laâu vui loøng neân chaøng vöøa noùi vöøa cöôøi. Nhöng Hoa Maõn Laâu vaãn khoâng côûi môû taám loøng. Luïc Tieåu Phuïng khoâng nhòn ñöôïc hoûi : -Huynh ñaøi baûo thò töôûng töôïng nhö vaäy coù töùc cöôøi khoâng ? Hoa Maõn Laâu ñaùp : -Khoâng coù töùc cöôøi. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Thöôïng Quan Phi Yeán chaúng qua laø moät vò tieåu coâ nöông nhieàu laém laø coâ gaùi bieát noùi doái. Coâ gaùi ñaõ möôøi taùm, möôøi chín tuoåi thì coøn ai khoâng bieát noùi doái ? Maø ai laø ngöôøi coù theå haï ñoäc thuû trong vuï naøy ? Hoa Maõn Laâu traàmmaëc hoài laâu möoùi noùi : -Hieän giôø chæ coøn moät ñöôøng hy voïng. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Hy voïng gì ? Hoa Maõn Laâu mæm cöôøi ñaùp : -Taïi haï chæ hy voïng ñeâm nay hoï ñöøng duøng röôïu giaû. Caâu naøy Luïc Tieåu Phuïng khoâng hoûi ñeán. Gaõ cuõng khoâng phaûi laø ngöôøi thích röôïu, khoâng hieåu taïi sao gaõ laïi noùi theá ? Luïc Tieåu Phuïng nhìn gaõ, chôït nhaän ra tieáng cöôøi cuûa gaõ bieán thaønh coù ñieàu bí maät. Baát luaän laø ai moät khi ñaõ ñeán ñaây döôøng nhö ñeàu bieán tính ngay, bieán thaønh con ngöôøi thaàn bí, con ngöôøi coå quaùi. Luïc Tieåu Phuïng chôùp maét maáy caùi cuõng leân gioïng thaàn bí kheõ noùi : -Taïi haï cuõng coù ñieàu hy voïng. Hoa Maõn Laâu hoûi : 83 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://hello. to/kimdung
 7. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Hy voïng caùi gì ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Taïi haï chæ hy voïng ñeâm nay hoï coù môøi chuùng ta thì khoâng phaûi ñeå aên thòt bao töû ngöôøi, khoâng phaûi uoáng meâ hoàn töûu. oOo Moät böõa thònh yeán baøy ra trong nhaø hoa saûnh ñeå Ñaïi Kim Baèng Vöông thieát khaùch. Röôïu nhaém raát dö daû vaø tinh khieát. Röôïu laø röôïu thaät, ñuùng laø röôïu Hoa Ñieâu thöôïng haûo caát ñaõ laâu naêm. Luïc Tieåu Phuïng naâng chung uoáng moät hôi heát saïch, ñoät nhieân thôû daøi noùi : -Thöù röôïu naøy tuy ngon tuyeät nhöng so vôùi Ba Tö Boà Ñaøo Töûu ñaõ uoáng thì haõy coøn keùm xa. Ñaïi Kim Baèng Vöông caû cöôøi ñaùp : -Thöù röôïu ñoù chæ neân ñeå thöôûng hoa, roùt ít vaø thænh thoaûng nhaém moät chuùt. Caùc haï uoáng nhö vaäy thì khoâng khoûi coâ phuï noù. Hoa Maõn Laâu cuõng mæmcöôøi noùi : -Ñaây khoâng phaûi laø y nhaém röôïu. Muøi röôïu nhö theá naøo y cuõng khoâng phaùt giaùc ra ñöôïc. Ñöa röôïu ngon cho y uoáng thaät laø uoång. Ñaïi Kim Baèng Vöông laïi cöôøi roä noùi : -Tuùc haï thaät laø ñaùng maët tri kyû cuûa luïc coâng töû. Ñeâm nay chaúng nhöõng laõo cao höùng maø cho maëc aùo caåm baøo theâu roàng loän baèng chæ vaøng, xem ra coù veû moät vò ñaïi quoác vöông môû thònh yeán khoaûn ñaõi ñaïi töôùng quaân luùc xuaát chinh. Ñan Phuïng coâng chuùa bình thôøi ñaõ myõ leä, böõa nay laïi caøng kieàu dieãm hôn. Naøng thaân haønh roùt röôïu vaøo chung cho Luïc Tieåu Phuïng roài mæm cöôøi noùi : -Boïn tieän thieáp nhaän thaáy coù uoáng röôïu caùch naøy môùi thaät laø khí phaùch cuûa nam haùn töû, coøn uoáng röôïu nhaép moät tyù moät nhö uoáng thuoác ñoäc thuø haïng nam nhaâ n ñoù khoâng ñöôïc moät coâ gaùi naøo ñeå loït vaøomaét xanh. Ñaïi Kim Baèng Vöông döïng maët leân hoûi : -Chaúng leõ nöõ haøi töû ñeàu thích haïng töûa quyû ? Ñan Phuïng coâng chuùa ñaûo caëp maét long lanh ñaùp : -Uoáng röôïu dó nhieân cuõng coù chuùt hö hoaïi. Ñaïi Kim Baèng Vöông hoûi : 84 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://hello. to/kimdung
 8. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Chuùt hö hoaïi thoâi ö ? Ñan Phuïng coâng chuùa gaät ñaàu ñaùp : -Ngöôøi uoáng röôïu nhieàu quaù thì ñeán khi lôùn tuoåi thöôøng sinh beänh. Luùc mình khoâng ñöôïc röôïu coi ngöôøi khaùc uoáng laáy laøm töùc toái. Con ngöôøi sinh loøng töùc toái dó nhieân laø choã khoâng hay. Ñaïi Kim Baèng Vöông laïi muoán laøm boä maët nghieâm nghò nhöng khoâng nhòn ñöôïc phaûi phì cöôøi. laõo noùi : -Tình thöïc khi laõo phu coøn treû tuoåi cuõng nocoù röôïu nhieàu laém maø coøn uoáng leï hôn Luïc coâng töû. Chuû nhaân thoâng minh ñeàu bieát môøi khaùch baèng nhöõng caâu cöôøi tieáng noùi khieán cho ngöôøi ta caûm kích hôn laø röôïu laém thòt nhieàu. Luïc Tieåu Phuïng uoáng chung röôïu roài ñoät nhieân leân tieáng : -Taïi haï ñònh saùng sôùm mai ñi kieám Taây Moân Xuy Tuyeát. Ñaïi Kim Baèng Vöông phuï hoaï : -Hay laém ! Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Haén ñuùng laø con quaùi vaät, nhaát ñònh ñoøi taïi haï ñi haén môùi chòu ra maët. Coøn Chu Ñình thì khoâng caàn. Chaøng laáy trong mình tôø giaáy raùch vöøa dô baån vöøa nhaøu naùt môû ra roài caàm chieác ñuõa nhuùng vaøo cheùn töông vaïch chöõ " Phuïng " nhö roàng bay phöôïng muùa. Chaøng trao cho Ñan Phuïng coâng chuùa noùi : -Coân chuùa muoán sai ngöôøi naøo ñi cuõng ñöôïc, cöù caàm tôø giaáy naøy ñöa cho y laø y seõ theo ngöôøi ñoù ñeán ngay. Ñan Phuïng coâng chuùa ngaàn ngaïi noùi : -Tieän thieáp nghe noùi caùc vò ñaõ laâu khoâng noùi vôùi nhau moät lôøi. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Taïi haï khoâng muoán noùi vôùi y, chæ caàn y ñeán ñaây maø thoâi. Ñoù hoaøn toaøn laø hai chuyeän khaùc bieät. Ñan Phuïng coâng chuùa chôùp maét hoûi : -Y khoâng noùi vôùi coâng töû nhöng cöù nhìn thaáy daáu hieäu cuûa coâng töû laø y chòu ñi theo moät ngöôøi xa laï ñeán moät nôi xa laï ö ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Caùi ñoù khoâng thaønh vaán ñeà. Ñan Phuïng coâng chuùa baät cöôøi noùi : 85 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://hello. to/kimdung
 9. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Coi vò Chu tieân sinh naøy coù veû laø moät quaùi vaät. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Haù phaûi chæ quaùi vaät maø ñuùng laø ma buøn. Ñan Phuïng coâng chuùa gaáp tôø giaáy laïi môùi phaùt giaùc ra tôø giaáy raùch naøy hieån nhieân laø moät taám ngaân phieáu naêm ngaøn laïng. Naøng khoâng nhòn ñöôïc hoûi : -Tôø ngaân phieáu naøy coøn ñoåi ñöôïc tieàn khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng hoûi laïi : -Coâng chua töôûng ñaây laø cuûa laáy caép chaêng ? Ñan Phuïng coâng chuùa ñoû maët leân noùi : -Tieän thieáp baát quaù chæ nhaän thaáy caùc vò ñaõ laø haûo baèng höõu vôùi nhau maø coâng töû duøng caùch naøy ñeå môøi y, khoâng hieåu y coù khoûi cho laø coâng töû khinh y khoâng, cuõng khoâng hieåu y coù böïc mình chaêng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Khoâng coù chuyeän ñoù ñaâu. Chaøng vöøa cöôøi vöøa noùi tieáp : -Ngöôøi naøy coù choã toát duy nhaát laø ai cho y bao nhieâu tieàn y cuõng tuyeät khoâng töùc giaän. Ñan Phuïng coâng chuùa mæm cöôøi noùi : -Vì y khoâng phaûi laø nguî quaân töû. Caû coâng töû cuõng theá. Mình bieát roõ baïn mình ñang luùc ñoùi buïng maø laïi cöù taâng boác baïn laø thaàn tieân khoâng aåm thöïc nhöõng ñoà vaät ôû nhaân gian thì chaúng thaø ngöôøi ta cheát ñoái chöù khoâng caàu ai. Mình bieát baïn caàn göûi cho chuùt tieàn maø laïi khoâng göûi tieàn chæ göûi moät phong thö khuyeân baïn töï löïc caùnh sinh thì coù phaûi laø ñieàu cao quyù khoâng ? Giaû tyû mình laø loaïi ngöôøi naøy thì chaúng coù ai laø baïn höõu nöõa maø chæ cos mình baïn vôùi mình. Thöôïng Quan Ñan Phuïng khoâng phaûi laø haïng ngöôøi naøy, hieån nhieân naøng ñaõ hieåu yù Luïc Tieåu Phuïng. Ngoaøi göông maët xinh ñeïp, coâng chuùa coøn hieåu bieát ngöôøi khaùc, löôïng giaûi cho ngöôøi ta. Hai ñieåm naøy khoù tìm thaáy trong mình moät coâ gaùi. Phaûi laø moät coâ gaùi raát thoâng minh môùi hieåu ngöôøi vaø löôïng giaûi cho ngöôøi. Nhöõng coâ gaùi naøy thöôøng khieán cho nam nhaân ñoäng taâm vónh vieãn hôn caû dung maïo. Luïc Tieåu Phuïng ñoät nhieân phaùt giaùc ra caøng ngaøy caøng öu thích coâ gaùi naøy. Cho ñeán baây giôø loøng chaøng vaãn töôûng nhôù coâ. 86 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://hello. to/kimdung
 10. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Ñeâm ñaõ khuya, trong nhaø khoâng coù ñeøn löûa, ngoïn gioù xuaân nheï nhaøng töø ngoaøi cöûa soå ñöa laïi muøi hoa thôm ngaùt.'Luïc Tieåu Phuïng moät mình naèm duoãi treân giöôøng. Maét chaøng giöông leân raát lôùn. Ñeâm khuya roài maø sao chaøng coøn chöa nguû ? Phaûi chaêng chaøng ñang ñôïi chôø ai ? Dó nieân chaøng chaúng phaûi chôø Hoa Maõn Laâu vì Hoa Maõn Laâu vaø chaøng vöøa môùi cuøng chaøng chia tay. Ñeâm caøng khuya caøng tónh mòch, tónh mòch ñeán ñoä nghe roõ caû tieáng söông gieo xuoáng caùnh hoa. Böôùc chaân ngaoøi haønh lang dó nieân chaøng nghe roõ laém. Tieáng böôùc chaân raát nheï nhaøng, raát chaäm chaïp. Traùi tim chaøng ñaäp loaïn caû leân. Tieán g böôùc chaân daõ döøng laïi ôû ngoaøi cöûa. Caùnh cöûa khoâng caøi then. Moät ngöôøi nheï nhaøng ñaåy cöûa tieán vaøo roài töø töø kheùp cöûa laïi. Trong nhaø toái om. Thaân hình ngöôøi naøy cao hay thaáp, nhoû hay lôùn cuõng khoâng nhaän ra ñöôï c . Luïc Tieåu Phuïng chöa hoûi coâ laø ai maø döôøng nhö ñaõ bieát coâ laø ai roài. Tieáng böôùc chaân caøng nheï nhaøng hôn, caøng chaäm chaïp hôn. Coâ chaäm chaïp ñi tôùi ñaàu giöôøng chaäm chaïp ñöa tay kheõ sôø vaøo maët chaøng. Tay coâ vöøa giaù laïnh vöøa meàm maïi ñem theo caû muøi thôm cuûa hoa töôi. Coâ moø ñeán haøm raâu cuûa Luïc Tieåu Phuïng ñeå chöùng thöïc ngöôøi naèm treân giöôøng ñuùng laø chaøng. Luïc Tieåu Phuïng vöøa nghe tieáng y phuïc rôùi xuoáng ñaát lieàn phaùt giaùc ra con ngöôøi loõa theå chui vaøo trong chaên cuûa mình. Thaân hình coâ ñang giaù laïnh vaø meàm nhö buùn ñoät nhieân bieán thaønh noùng hoåi vaø run baàn baät töïa hoà nhö chaïm phaûi luoàng ñieän. Luïc Tieåu Phuïng cuõng bò khích thích töôûng chöøng coå hoïng bò nuùt chaët laïi. Qua moät luùc laâu, chaøng môùi nheï nhaøng buoâng tieáng thôû daøi, mieäng aáp uùng : -Taïi haï caûnh caùo coâ nöông laø taïi haï... khoâng theå ñeø neùn ñöôïc moái raïo röïc trong ngöôøi. Sao coâ laïi ñeán ñaây ? Coâ kia chaúng noùi gì, ngöôøi coâ caøng run hôn tröôùc. Luïc Tieåu Phuïng khoâng nhòn ñöôïc, xoay muønh laïi oâm chaët laáy coâ. Ngöôøi coâ da thòt nhaün nhö ñoaïn nhö lónh laäp töùc bò kích thích sôûn muïn nhö da gaø, laïi gioáng nhö hoà nöôùc muøa xuaân bò luoàng gioù thoåi quan thaønh gôïn soùng. 87 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://hello. to/kimdung
 11. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Luïc Tieåu Phuïng ñoät nhieân ñaåy coâ ra la thaát thanh : -Ngöôi khoâng phaûi... ngöôi laø ai ? Coâ kia vaãn khoâng leân tieáng, ngöôøi co ruùm laïi. Luïc Tieåu Phuïng ñöa tay ra ñuïng vaøo ngöïc coâ thì chaúng khaùc gì ñuïng vaøo luoàng ñieän. Chaøng ruït tay veà noùi : -Coâ laø tieåu bieåu thö ? Coâ beù chaúng theå khoâng thöøa nhaän cöôøi khuùc khích ñaùp : -Ta bieát ngöôi laø tieåu bieån ñeä. Luïc Tieåu Phuïng nhaûy voït leân töïa hoà truùng teân. Chaøng hoát hoaûng xaüng gioïng noùi : -Ngöôi ñeán ñaây laøm chi ? Thöôïng Quan Tuyeát Nhi hoûi laïi : -Taïi sao ta khoâng ñeán ñöôïc ? Vöøa roài ngöôi töôûng ta laø ai ? Nghe thanh aâm töïa hoà coâ ñaõ noåi noùng. Ngöôøi thieáu nöõ khoù chòu nhaát laø luùc ñang thaân nhieät vôùi nam nhaân maø laïi bò ñoái phöông töôûng laàm mình vôùi ngöôøi khaùc. Luïc Tieåu Phuïng mieäng löôõi voán khoâng keùm coûi nhöng gaëp tình traïng naøy chaøng chaúng bieát noùi theá naøo ñöôïc. Thöôïng Quan Tuyeát Nhi cöôøi laït maáy tieáng daèn gioïng hoûi : -Y ñeán ñöôïc thì sao ta laïi khoâng ñeán ñöôïc ? Huoáng chi... Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi ngaét lôøi : -Vì taïi haï chung ñuïng vôùi coâ thì chaúng khaùc gì ñaõ giaø con chôi troáng boûi. Thöôïng Quan Tuyeát Nhi noùi : -Ta ñeán ñaây ñeå chöùng minh cho ngöôi coi ta khoâng coøn laø ñöùa treû nít vaø ngöôi phaûi tin ta khoâng noùi doái. Chaúng leõ ngöôi laïi töôûng ta yeâu meán ngöôi ? Ta noùi cho ngöôi hay ngöôi chôù neân hôïm mình. Tieáng thò moãi luùc moät lôùn. Thò caøng noùi caøng töùc giaän töôûng chöøng muoán phaùt khoùc. Luïc Tieåu Phuïng loøng laïi nhuõn ra. Chaøng vöôn tay vuoát ñaàu toùc coâ, toan kieám maáy lôøi an uûi. Ñoät nhieân cöûa phoøng coù ngöôøi ñaåy ra, Trong nhaø ñang toái om chôït saùng loaø. Moät ngöôøi tay caàm ñeøn ñöùng ôû tröôùc cöûa. Ngöôøi naøy maëc aùo baøo traéng nhö tuyeát, saéc maët y lôït laït. Chính laø Thöôïng Quan Ñan Phuïng. Luïc Tieåu Phuïng khoâng nhòn ñöôïc noãi beõn leõn muoán chui xuoáng gaàm göôøng. Chaøng khoâng chòu noåi caùi nhìn cuûa Thöôïng Quan Ñan Phuïng. 88 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://hello. to/kimdung
 12. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Thöôïng Quan Tuyeát Nhi raát doãi beõ baøng. Maët thò ngaây ra nhö ñöùa nhoû ñang aên vuïng keïo bò ngöôøi ta baét gaëp. Nhöng thò laäp töùc phöôõn ngöïc mình traàn truøng truïc ñöùng daäy ngay. Thò ngoù Luïc Tieåu Phuïng toeùt mieäng cöôøi hoûi : -Sao ngöôi khoâng baûo ta laø y saép tôùi ñeå ta ra tröôùc ñi coù phaûi hay hôn khoâng ? Thöôïng Quan Ñan Phuïng nhìn chaèm chaëp vaøo maët Thöôïng Quan Tuyeát Nhi. Moâi mieäng naøng cuõng run leân vì töùc giaän, khoâng thoát ra lôøi. Thöôïng Quan Tuyeát Nhi khoaùc aùo tröôøng baøo vaøo, ngang nhieân ñi qua maët Thöôïng Quan Ñan Phuïng. Boãng thò toeùt mieäng cöôøi noùi : -Thöïc ra tyû tyû khoâng neân töùc giaän. Boïn ñaøn oâng ñeàu theá caû. Thöôïng Quan Ñan Phuïng khoâng nhuùc nhích cuõng khoâng môû mieäng. Toaøn thaân naøng töïa hoà cöùng ñô. Tieáng böôùc chaân cuûa Thöôïng Quan Tuyeát Nhi moãi luùc moät xa roài sau khoâng nghe thaáy nöõa. Thöôïng Quan Ñan Phuïng vaãn ñöùng nguyeân choã, trôïn maét leân nhìn Luïc Tieåu Phuïng. Caëp maét xinh ñeïp cuûa naøng ñaõ long lanh ngaán leä. Naøng laåm baåm : -Theá cuõng hay. Baây giôø môùi bieát coâng töû laø haïng ñaøn oâng nhö theá naøo. Naøng daäm chaân maáy caùi roài xoay mình boû ñi. Nhöng Luïc Tieåu Phuïng ñaõ chaïy tôùi keùo naøng laïi. Thöôïng Quan Ñan Phuïng mím moâi hoûi : -Coâng töû... coâng töû coøn noùi gì nöõa ? Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi ñaùp : -Taïi haï baát taát phaûi noùi gì nöõa vì coâng chuùa neân bieát taïi haï ñang chôø coâng chuùa. 89 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://hello. to/kimdung
Đồng bộ tài khoản