Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục Tiểu Phụng - tập 8

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

141
lượt xem
30
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục tiểu phụng - tập 8', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục Tiểu Phụng - tập 8

 1. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Dòch thuaät : Thöông Lan HOÀI THÖÙ TAÙM CAÀU TAÂY MOÂN HAØO KIEÄT CAÏO RAÂU Vaán ñeà thöù ba laø: -Boïn ngöôøi löu vong laïc loõng nôi ñaâu ? Haäu quaû ra laøm sao ? Thanh aâm khaøn khaøn traû lôøi: -Sau khi vaøo Trung Thoå taát nhieân aån tính mai danh, vì taân Vöông trieàu thaønh laäp xong lieàn phaùi thích khaùch vaøo Trung Thoå ñeå truy saùt hoï nhöng khoâng ñem laïi keát quaû naøo. Neáu vò vöông töû kia coøn soáng cho ñeán nay cuõng ñaõ thaønh ngöôøi giaø saép vaøo quan taøi. Luïc Tieåu Phuïng traàm ngaâm hoài laâu môùi ñöa vaán ñeà thöù tö ra: -Neáu xaûy vieäc cöïc kyø khoù khaên phaûi môøi ñeán Taây Moân Xuy Tuyeát ra tay thì duøng bieän phaùp naøo môùi lung laïc ñöôïc y ? Laàn naøy trong ñoäng im laëng moät hoài laâu môùi ñöa ra boán chöõ: -Chaúng coù caùch naøo. oOo Nhöõng moùn Truùc Dieäp Thanh, Tieåu Ngöu Nhuïc, Nguõ Mai Caùp Töû, Ngöï Döông Song Tieân ôû Thöôïng Laâm Xuaân trong thaønh ñeàu laø nhöõng thöù noåi tieáng xa gaàn neân boïn Luïc Tieåu Phuïng lieàn tìm ñeán töûu laâu naøy. Luïc Tieåu Phuïng laø ngöôøi nghieân cöùu nhöõng moùn aên neân raát saønh veà ngheà ñoù. Chaøng laåm baåm: -Chaúng coù caùch naøo thì coøn noùi laøm gì ? Chaøng uoáng chung röôïu Truùc Dieäp Thanh roài nhaên nhoù cöôøi noùi: -Caû moät baøn röôïu thòt naøy nhieàu laém môùi heát naêm laïng b c. Theá maø boïn quyû söù traû aï lôøi moät caâu laáy nhöõng naêm chuïc laïng. Hoa Maõn Laâu mæm cöôøi hoûi: -Hoï baûo khoâng coù caùch naøo chaúng leõ khoâng coù caùch naøo thaät ö ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -103- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 2. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Dòch thuaät : Thöông Lan -Taây Moân Xuy Tuyeát ñaõ giaøu tieàn laïi coù danh voïng vaø laø con ngöôøi raát töï phuï. Tröôùc nay haén khoâng can thieäp vaøo vieäc cuûa ngöôøi khaùc. Hôn nöõa, luïc thaân haén coøn khoâng nhìn nhaän, döôùi maét chaúng coù ai. Ñoái vôùi con ngöôøi nhö vaäy thì coø bieän phaùp naøo nöõa ? Hoa Maõn Laâu noùi: -Nhöng coù luùc haén vì moät ngöôøi chöa töøng quen bieát maø chaïy ba ngaøn daëm ñöôøng ñeå baùo thuø giuøm. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Ñoù laø caùi thích cuûa haén. Khi haén khoâng thích thì ñeán thieân loâi cuõng khoâng baåy ñöôïc haén ñi. Hoa Maõn Laâu vaãn mæm cöôøi noùi: -Duø sao thì chuùng ta ñi chuyeán naøy cuõng khoâng phaûi laø voâ ích, vì ñaõ bieát ñöôïc moät ít chuyeän veà Ñaïi Kim Baèng Vöông. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Laõo noùi ñuùng neân chuùng ta chaúng theå khoâng can thieäp vaøo vuï naøy. Chuùng ta ñaõ muoán can thieäp thì khoâng co Taây Moân Xuy Tuyeát khoâng xong. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Kieám phaùp cuûa haén quaû coù gheâ gôùm nhö lôøi ngöôøi ta thöông ñoàn ñaïi treân choán giang hoà khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Taïi haï e raèng coøn ñaùng sôï hôn laø lôøi ñoàn ñaïi. Haén ñoäng thuû laàn ñaàu tieân ngaøy môùi möôøi laêm tuoåi. Cho ñeán baây giôø chöa moät ai coù theå toaøn thaân ruùt lui döôùi löôõi kieám cuûa haén. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Vaäy vuï naøy nhaát ñònh phaûi coù haén môùi ñöôïc hay sao ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Ñuùng theá ! Vì chuùng ta phaûi ñoái phoù vôùi haïng ngöôøi khaùc thöôøng maø laïi khoâng phaûi chæ coù moät ngöôøi. Chaøng uoáng chuùng röôïu roài noùi tieáp: -Neáu Ñoäc Coâ Nhaát Haïc quaû laø ñaïi laõo baûn ôû T hanh Y Laâu thì döôùi tröôùng haén coù ít ra laø naêm, saùu chuïc tay thuû haï khoù beà ñoái phoù. Huoáng chi baûn thaân phaùi Nga Mi cao thuû ñaõ ñoâng nhö kieán. Hoa Maõn Laâu ñaùp: -104- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 3. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Dòch thuaät : Thöông Lan -Tieåu ñeä cuõng nghe noùi boïn Nga Mi Thaát Kieám, Tam Anh Töù Tuù ñeàu laø nhöõng kieám khaùch taân tieán trong voõ laâm hieän nay. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Hoaéc Thieân Thanh, toång quaûn ôû Chaâu Quang baûo khí caùc cuûa Dieâm Thieát San laïi caøng khoù ñoái phoù hôn laø baûy ngöôøi trong boïn hoï. Cha naøy chöa nhieàu tuoåi nhöng ñòa vò cöïc cao. Nghe ñoàn Quan Trung ñaïi hieäp Sôn Taây Nhaïn cuõng keâu haén moät ñieàu sö thuùc, hai ñieàu sö thuùc. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Sao haïng ngöôøi naøy laïi chòu laøm thuû haï cho Nghieâm Laäp Baûn ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Vì ngaøy tröôùc haén bò ngöôøi aùm toaùn ñeán thaønh troïng thöông ôû Kyø Lieân Sôn, Nghieâm Laäp Baûn ñaõ cöùu maïng cho haén. Hoa Maõn Laâu noùi: -Hoaéc Höu thöôøng thöôøng haønh tung baát ñònh, vaäy taøi saûn ñoà soä cuûa laõo dó nhieân phaûi coù ngöôøi tin caäy ñöôïc troâng nom cho. Nhöõng ngöôøi naøy haún cuõng khoù beà ñoái phoù. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Ñuùng theá ! Hoa Maõn Laâu noùi: -Vì vaäy chuùng ta phaûi tìm cho baèng ñöôïc Taây Moân Xuy Tuyeát. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Nhaát ñònh laø theá. Hoa Maõn Laâu traàm ngaâm hoûi: -Chuùng ta coù theå duøng caùch khích töôùng ñeå haén so taøi cao thaáp vôùi boïn cao thuû kia khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Khoâng ñöôïc ! Hoa Maõn Laâu hoûi: -Taïi sao vaäy ? Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Vì haén laø ngöôøi chaúng nhöõng khoâng aên lôøi khích baùc, maø laïi thoâng minh tuyeät ñænh, chaúng khaùc gì taïi haï. Luïc Tieåu Phuïng vöøa cöôøi vöøa noùi tieáp: -Ngöôøi naøo duøng caùch khích töôùng ñoái vôùi taïi haï cuõng chaúng aên thua gì heát. Hoa Maõn Laâu traàm maëc hoài laâu roài thuûng thaúng noùi: -105- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 4. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Dòch thuaät : Thöông Lan -Tieåu ñeä coù moät caùch, haõy thöû xem sao. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Caùch gì ? Hoa Maõn Laâu chöa kòp noùi caùch gì thì ñoät nhieân nghe ngoaøi cöûa nhoán nhaùo caû leân, nhöõng tieáng keâu goïi om soøm. Moät ngöôøi loaïng choaïng töø ngoaøi cöûa tieán vaøo Thöôïng Laâm Xuaân. Moät ngöôøi maùu ! Thaùng Tö, trôøi ñaõ quaù Ngoï. AÙnh taø döông töø ngoaøi cöûa chieáu vaøo, chieáu leân thaân ngöôøi naøy laøm cho maùu ñoû laïi caøng ñoû töôi, khieán ngöôøi ta laïnh ñeán xöông tuûy. Maùu töôi töø möôøi baûy, möôøi taùm choã trong ngöôøi chaûy ra. Treân ñænh ñaàu, trong loã muõi, loã tai, loã mieäng, coå hoïng, tröôùc ngöïc, coå tay, ñaàu goái, baû vai ñeàu coù maùu chaûy. Caû Luïc Tieåu Phuïng cuõng chöa töøng thaáy ai bò nhieàu veát thöông nhö theá bao gôø, chaúng nhöõng khoâng thaáy maø coøn khoâng daùm nghó tôùi nöõa. Ngöôøi naøy ngoù thaáy Luïc Tieåu Phuïng, ñoät nhieân xoâng laïi tröôùc maët chaøng. Y duøng ñoâi baøn tay nhuoäm ñoû maùu hoàng naém laáy vai chaøng. Coå hoïng y baä t leân nhöõng tieáng oøng oïc döôøng nhö coù ñieàu chi muoán noùi. Nhöng y khoâng noùi ñöôïc tieáng naøo vì coång hoïng ñaõ bò caét ñöùt moät nöûa. Coù ñieàu y vaãn coøn soáng. Ñaây laø moät kyø tích. Nguyeân luùc laâm töû y mong ñöôïc gaëp Luïc Tieåu Phuïng ñeå noùi vôùi chaøng moät lôøi. Luïc Tieåu Phuïng ngoù boä maët co ruùm hung döõ cuûa y, ñoät nhieân baät tieáng la thaát thanh: -Tieâu Thu Vuõ ! Coå hoïng Tieâu Thu Vuõ vaãn vang leân nhöõng tieáng oøng oïc khoâng ngöøng. Caëp maét y ñaày maùu chaûy laïi ra chieàu noùng naûy, khieáp sôï, bi phaãn vaø cöøu haän. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Phaûi chaêng oâng baïn coù ñieàu muoán noùi ? Tieâu Thu Vuõ gaät ñaàu. Ñoät nhieân y phaùt ra moät tieáng hoâ theâ thaûm, tuyeät voïng gioáng nhö tieáng gaàm ruù cuûa con choù soùi bò thöông, coâ ñoäc, ñoùi khaùt, saép cheát ôû giöõa nôi baêng thieân tuyeát ñòa phaùt ra. Sau laïi thaáy y ñoät nhieân ngöôøi co ruùm laïi töïa hoà moät ngoïn roi voâ hình ñang quaát tuùi buïi vaøo mình y. Y ñònh caùo toá vôi Luïc Tieåu Phuïng moät ñieàu bí maät vaø hieån nhieân laø ñieàu bí maät ñaùng sôï, nhöng vónh vieãn y khoâng noùi ra ñöôïc nöõa. -106- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 5. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Dòch thuaät : Thöông Lan Luùc Tieâu Thu Vuõ teù xuoáng, töù chi y ñaõ co quaép laïi vì ñau khoå. Maùu töôi daàn daàn thaønh tím thaãm. Luïc Tieåu Phuïng daäm chaân xuoáng, rung ñoäng hai caùnh tay. Taám thaân cao lôùn cuûa chaøng coi nhö con chim baèng bay löôùt qua boán naêm caùi baøn, laïi qua treân ñaàu ngöôøi voït ra ngoaøi cöûa soå. Nhöõng phieán ñaù xanh laùt ñöôøng coøn dính laïi moät giaây maùu töôi töø giöõa ñöôøng vaøo ñeán cöûa. Chaøng töï hoûi: -Vöøa roài coù coã xe ngöïa chaïy löôùt qua. Phaûi chaêng Tieâu Thu Vuõ töø treân xe ngöïa bò ñaåy xuoáng ? Coã xe ñoù laø xe naøo ? Boãng nghe tieáng ngöôøi noùi: -Coã xe ngöïa chaïy nhanh quaù, ngöôøi dong xe maëc aùo xanh. Ngöôøi khaùc hoûi: -Xe chaïy veà beân naøo ? Ngöôøi kia ñaùp: -Chaïy qua meù höõu. Luïc Tieåu Phuïng chaúng noùi gì, cöù nhìn veà phía boùng taø döông maø röôït theo. Chaøng chaïy qua ñöôøng phoá daøi, ñoät nhieân nghe meù taû coù tieáng la kinh hoaûng voïng laïi roài tieáng ngöôøi nhoán nhaùo. Moät coå xe ngöïa ñen sì vöøa ñaâm vaøo tieäm thuoác ñaùnh teù boán, naêm ngöôøi laïi xoâ ñoå hai caùi baøn. Con ngöïa ngaõ laên ra, mieäng suøi boït traéng. Ngöôøi ñaùnh xe cuõng teù xuoáng roài, mieäng hoäc maùu töôi maøu tím ñen ñang nhoû gioït xuoáng vaït aùo. Quaàn aùo ngöôøi naøy baèng vaûi xanh. Maët gaõ co ruùm laïi, hình thuø ñaõ bieán ñoåi. Saéc maët vaøng lôït ñen xaïm laïi. Luïc Tieåu Phuïng môû cöûa xe ra thaáy treân choã ngoài coøn treo moät caëp ngaân caâu. Moät maûnh vaûi gai buoäc ôû ñaàu ngaân caâu coi chaúng khaùc laù côø chieâu hoàn. Treân maûnh vaûi naøy vieát naêm chöõ lôùn baèng maùu töôi “Laáy maùu traû nôï maùu”. Phía döôùi chua theâm moät caâu : “Ñaây laø keát quaû veà chuyeän can thieäp vaøo vieäc cuûa ngöôøi ta.” Caëp ngaân caâu laáp loaùng aùnh haøn quang. Hoa Maõn Laâu sôø vaøo caëp ngaân caâu thuûng thaúng hoûi: -Coâng töû cho caëp caâu naøy laø cuûa Caâu Hoàn Thuû ? -107- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 6. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Dòch thuaät : Thöông Lan Luïc Tieåu Phuïng gaät ñaàu maáy caùi. Hoa Maõn Laâu khoâng nhìn thaáy nhöng cuõng bieát chaøng ñoàng yù. Gaõ hoûi tieáp: -Coù phaûi Caâu Hoàn Thuû cheát veà tay Tieâu Thu Vuõ khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi ñoïc laïi nhöõng chöõ vieát treân taám vaûi vaøng: “Laáy maùu traû nôï maùu. Ñaây laø keát quaû veà chuyeän can thieäp vaøo vieäc cuûa ngöôøi ta.” Hoa Maõn Laâu noùi: -Caâu döôùi hieån nhieân hoïc caûnh caùo chuùng ta ñöøng can thieäp vaøo vieäc cuûa hoï. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi laït noùi: -Nguoàn tin ôû Thanh Y Laâu thaät mau leï ! Ñuùng laø boïn hoï nhaän laàm ngöôøi. Thanh Y Laâu keå ra khoâng neân laøm vieäc vuïng veà naøy. Chaúng leõ hoï cöù theá laø haêm ñöôïc ngöôøi ta? Chaøng döøng laïi moät chuùt roài tieáp: -Hoï laøm nhö vaäy chæ lôïi cho moät ngöôøi. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Lôïi cho ai ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Ñaïi Kim Baèng Vöông. Treân ñôøi thöôøng coù nhöõng ngöôøi baûn tính raát cöông ngaïo, thaø raèng chòu beû gaãy chöù khoâng chòu cong löng. Caøng haêm doïa ñeå hoï ñöøng can thieäp vaøo moät vieäc gì thì hoï caøng nhaát quyeát can thieäp cho baèng ñöôïc. Luïc Tieåu Phuïng cuõng vaøo loaïi ngöôøi naøy. Baây giôø duø ai ñem moät traêm taùm möôi löôõi ñao keà vaøo coå chaøng, chaøng cuõng khoâng chòu boû qua. Luïc Tieåu Phuïng naém laáy caëp ngaân caâu noùi: -Ñi ! Chuùng ta ñi kieám Taây Moân Xuy Tuyeát. Taïi haï ñaõ nghó ra ñöôïc caùch ñoái phoù vôùi y. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Caùch gì ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Chuyeán naøy y maø nhaát ñònh khoâng chòu ra tay, taïi haï seõ phoùng hoûa ñoát Vaïn Mai sôn trang cuûa y. Vaïn Mai sôn trang daïo naøy khoâng coù hoa mai. Trôøi ñang vaøo tieát thaùng tö, hoa ñaøo vaø hoa Ñoã Quyeân ñua nôû treân söôøn nuùi. Phía ñoái dieän, hoa töôi khaép choã. Hoa Maõn Laâu cô hoà khoâng muoán dôøi khoûi nôi ñaây. Neùt maët gaõ raát bình tænh, an töôøng, chôït töôi leân khoâng buùt naøo taû xieát, töïa hoà môùi luyeán aùi thieáu nöõ maø ñöôïc gaëp tình nhaân. -108- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 7. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Dòch thuaät : Thöông Lan Luïc Tieåu Phuïng khoâng nhaãn naïi ñöôïc noùi: -Taïi haï chaúng muoán ngaém phong caûnh chi heát, vì moät khi trôøi toái laø Taây Moân Xuy Tuyeát khoâng tieáp khaùch nöõa. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Caû ñeán coâng töû maø y cuõng khoâng tieáp kieán hay sao ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Duø la oâng trôøi con y cuõng khoâng tieáp. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Bieát y coù ôõ nhaø hay khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Nhaát ñònh laø y ôû nhaø. Moãi naêm nhieàu laém laø y ra ngoaøi boán chuyeán vaø chæ luùc gieát ngöôøi y môùi dôøi khoûi trang traïi. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Theá thì moãi naêm y gieát toái ña laø boán ngöôøi phaûi khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Ñuùng theá. Y ñaõ gieát ai laø ñaùng toäi caû. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Ai laø ngöôøi ñaùng gieát ? Ai quyeát ñònh ngöôøi ta ñaùng gieát hay khoâng ñaùng gieát ? Ñoät nhieân gaõ thôû daøi noùi: -Moät mình coâng töû ñi kieám y thoâi. Tieåu ñeä tình nguyeän ôû ñaây chôø ñôïi. Luïc Tieåu Phuïng khoâng noùi gì nöõa. Chaøng ñaõ hieåu tính gaõ roài. Tröôùc nay chöa moät ai thaáy Hoa Maõn Laâu noåi noùng, nhöng y ñaõ quyeát ñònh ñieàu gì thì khoâng moät ai laøm cho y thay ñoåi chuû yù ñöôïc. Gaõ ngoù nhöõng hoa töôi ñaày söôøn nuùi thuûng thaúng noùi tieáp: -Khi coâng töû gaëp y, hay hôn heát laø haõy thöû ñöa bieän phaùp cuûa tieåu ñeä ra roài haõy duøng ñeán bieän phaùp cuûa coâng töû. ÔÛ trong nhaø khoâng nhìn thaáy hoa, nhöng muøi hoa thôm söùc nöïc ñaày nhaø, luùc thì nheï nhaøng, luùc thì thoang thoaûng. Muøi hoa cuõng chaäp chôøn gioáng Taây Moân Xuy Tuyeát. Luïc Tieåu Phuïng nghoài gheù xuoáng caùi gheá keát baèng giaây xanh maø nhìn mình. Röôïu trong chung maøu bieác lôït, xieâm aùo maëc trong ngöôøi chaøng traéng nhö tuyeát vöøa nheï nhaøng vöøa meàm nhuõn. Töøng hoài saùo thoåi vi vu nheï nhaøng hôn gioù xuaân, phaûng phaát nhö gaàn nhö xa maø khoâng nhìn thaáy ngöôøi thoåi saùo. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi, caát tieáng hoûi: -109- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 8. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Dòch thuaät : Thöông Lan -Suoát ñôøi huynh ñaøi khoâng coù luùc naøo phieàn naõo thaät ö ? Taây Moân Xuy Tuyeát ñaùp: -Khoâng coù. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Treân ñôøi naøy coù ñieàu gì huynh ñaøi muoán maø khoâng ñöôïc chaêng ? Taây Moân Xuy Tuyeát ñaùp: -Cuõng khoâng coù. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Huynh ñaøi quaû laø ngöôøi hoaøn toaøn thoûa maõn moïi ñieàu thaät ö ? Taây Moân Xuy Tuyeát höõng hôø ñaùp: -Vì nhöõng öôùc muoán cuûa tieåu ñeä chaúng coù gì cao xa. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Tröôùc nay huynh ñaøi coù caàu khaån ai bao giôø khoâng ? Taây Moân Xuy Tuyeát laïnh luøng noùi: -Chöa töøng coù. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Neáu coù ngöôøi ñeán yeâu caàu huynh ñaøi vieäc gì, huynh ñaøi cuõng khoâng öng chòu hay sao ? Taây Moân Xuy Tuyeát ñaùp: -Tieåu ñeä ñaõ muoán ñi laøm vieäc gì thì chaúng caàn ai ñeán caàu caïnh. Baèng khoâng thì baát cöù laø ai caàu tieåu ñeä cuõng khoâng nghe. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Huynh ñaøi khoâng nghe maø ngöôøi ta phoùng hoûa ñoát nhaø thì sao ? Taây Moân Xuy Tuyeát hoûi laïi: -Ai ñoát nhaø tieåu ñeä ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Chính laø taïi haï. Taây Moân Xuy Tuyeát cöôøi xoøa. Y laø ngöôøi raát ít cöôøi, neân nuï cöôøi cuûa y loät veû traøo phuùng khoân taû. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Baûn yù taïi haï ñeán ñaây laø ñeå yeâu caàu huynh ñaøi ñi laøm giuùp moät vieäc maø taïi haï ñaõ höùa vôùi ngöôøi ta. Neáu huynh ñaøi khoâng chòu ñi, taïi haï phoùng hoûa ñoát nhaø huynh ñaøi chaùy cho kyø heát. Taây Moân Xuy Tuyeát ngöng thaàn nhìn Luïc Tieåu Phuïng hoài laâu môùi thuûng thaúng ñaùp: -110- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 9. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Dòch thuaät : Thöông Lan -Tieåu ñeä voán khoâng coù maáy baïn höõu, khi naøo nhieàu laém laø ñöôïc ba ngöôøi. Coâng töû laø baèng höõu cuûa tieåu ñeä. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Vì theá tieåu ñeä môùi ñeán caàu huynh ñaøi. Taây Moân Xuy Tuyeát laïnh luøng ñaùp: -Cuõng vì theá maø taïi haï chaúng caàn chi heát. Luùc naøo coâng töû muoán ñoát nhaø thì cöù vieäc ñoäng thuû phoùng hoûa ñi. Luïc Tieåu Phuïng chöng höûng. Chaøng 9daõ hieåu roõ Taây Moân Xuy Tuyeát. Lôøi y thoát ra nhö muõi teân baén ñi khoâng bao giôø trôû laïi. Taây Moân Xuy Tuyeát laïi noùi: -Nhaø sai laø moät caùi kho chöùa cuûi khoâ vaø tuøng höông. Taïi haï ñeà nghò coâng töû hay hôn heát laø baét ñaàu ñoát caên phoøng ñoù. Ban ñeâm phoùng hoûa laïi caøng toát vì nôi ñoù phaùt hoûa taát nhieân saùng laém. Luïc Tieåu Phuïng ñoät nhieân hoûi qua chuyeän khaùc: -Huynh ñaøi ñaõ nghe ai noùi ñeán Ñaïi Thoâng, Ñaïi Trí bao giôø chöa ? Taây Moân Xuy Tuyeát laïnh luøng ñaùp: -Nghe noùi hai nhaân vaät naøy chaúng coù vaán ñeà gì laø khoâng phuùc ñaùp ñöôïc. Chaúng leõ hoï bieát heát moïi chuyeän trong thieân haï thaät ö ? Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Huynh ñaøi khoâng tin chaêng ? Taây Moân Xuy Tuyeát hoûi: -Coâng töû tin nhö vaäy hay sao ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Tieåu ñeä ñaõ hoûi hoï duøng caùch gì môùi lung laïc ñöôïc huynh ñaøi thì boïn hoï ñaùp laø chaúng coù caùch naøo heát. Taïi haï khoâng tin, nhöng baây giôø taïi haï nhaän thaáy hoï hieåu roõ huynh ñaøi hôn ai heát. Taây Moân Xuy Tuyeát nhìn Luïc Tieåu Phuïng cöôøi khaø khaø noùi: -Theá thì chuyeán naøy hoï laàm roài. Luïc Tieåu Phuïng “uûa” moät tieáng ra chieàu kinh ngaïc. Taây Moân Xuy Tuyeát laïi noùi: -Chaúng phaûi laø coâng töû chaúng coù caùch gì lung laïc taïi haï. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Tieåu ñeä coøn caùch gì nöõa ? Taây Moân Xuy Tuyeát mæm cöôøi noùi: -111- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 10. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Dòch thuaät : Thöông Lan -Heã coâng töû caïo heát moïi sôïi raâu ñi thì laøm gì taïi haï cuõng theo ngay. Töø nay boïn baèng höõu ngoù thaáy Luïc Tieåu Phuïng cô hoà khoâng nhaän ra chaøng, vì nguyeân tröôùc chaøng coù boán haøng loâng maøy, maø baây giôø moâi nhaün thín nhö ñöùa nhoû sô sinh. Chæ ñaùng tieác laø Hoa Maõn Laâu khoâng ngoù thaáy. Dó nhieân gaõ cuõng khoâng nhìn thaáy Taây Moân Xuy Tuyeát cuøng ñi vôùi Luïc Tieåu Phuïng, nhöng gaõ mæm cöôøi hoûi: -Taây Moân trang chuùa ñaáy ö ? Taây Moân Xuy Tuyeát hoûi laïi: -Hoa Maõn Laâu phaûi khoâng ? Hoa Maõn Laâu gaät ñaàu ñaùp: -Ñaùng tieác laø taïi haï bò taøn taät khoâng nhìn thaáy phong thaùi cuûa kieám khaùch ñöông thôøi. Taây Moân Xuy Tuyeát chuù yù nhìn gaõ hoûi: -Caùc haï khoâng nhìn thaáy thaät ö ? Hoa Maõn Laâu ñaùp: -Töôûng trang chuùa ñaõ töøng nghe noùi tôùi Hoa Maõn Laâu tuy coù maét maø ñui muø nhö gioáng dôi. Taây Moân Xuy Tuyeát hoûi: -Chaúng leõ caùc haï nghe tieáng böôùc chaân maø bieát taïi haï ? Y cuõng gioáng Ñoäc Coâ Phöông veà ñieåm naøy neân môùi hoûi caâu ñoù. Y voán töï phuï veà khinh coâng vaø kieám phaùp tuyeät vôøi cuûa mình. Thöïc ra khinh coâng cuûa y ñaùng laøm cho y töï phuï. Hoa Maõn Laâu ñaùp: -theo choã taïi haï bieát thì trong thieân haï hieän nay chæ coù boán naêm ngöôøi luùc haønh ñoäng hoaøn toaøn khoâng phaùt ra moät chuùt tieáng ñoäng naøo. Trang chuùa laø moät trong nhöõng nhaân vaät naøy. Taây Moân Xuy Tuyeát hoûi: -Nhöng caùc haï laïi bieát taïi haï ñaõ tôùi thì sao ? Hoa Maõn Laâu cöôøi raát töôi ñaùp: -Caùi ñoù laø vì treân mình trang chuùa mang laøn saùt khí. Taây Moân Xuy Tuyeát hoûi: -Saùt khí ö ? Hoa Maõn Laâu thaûn nhieân ñaùp: -112- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 11. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Dòch thuaät : Thöông Lan -Lôïi kieám ruùt ra khoûi voû taát coù saùt khí. Trong ñôøi trang chuùa ñaõ gieát nhieàu ngöôøi thì sao laïi khoâng mang saùt khí ? Taây Moân Xuy Tuyeát laïnh luøng noùi: -Thaûo naøo caùc haï qua cöûa cuõng khoâng vaøo nhaø, teù ra caùc haï chòu khoâng noåi muøi saùt khí ? Hoa Maõn Laâu mæm cöôøi ñaùp: -Choã naøy hoa töôi raát ñeïp, hieám thaáy ôû nhaân gian. Neáu trang chuùa coù theå ôû ñaây laâu moät chuùt thì laøn saùt khí ñoù daàn daàn maát heát vaøo trong choã voâ hình. Taây Moân Xuy Tuyeát laïnh luøng hoûi: -Hoa töôi tuy ñeïp nhöng laøm sao ñeïp baèng huyeát hoa luùc gieát ngöôøi ñöôïc ? Hoa Maõn Laâu “uûa” leân moät tieáng ra chieàu kinh ngaïc. Taây Moân Xuy Tuyeát ñoät nhieân khoeù maét loä ra nhöõng tia kyø quang noùi: -Treân coõi ñôøi naøy vónh vieãn khoâng gieát heát ñöôïc boïn boäi tín baát nghóa. Giaû tyû caùc haï luùc phoùng kieám ñaâm vaøo coå hoïng chuùng, nhìnroõ huyeát hoa treân thanh kieám trong nhaùy maét thì thaáy noù röïc rôõ huy hoaøng khoâng bieát ñeán theá naøo maø keå, môùi hieåu huyeát hoa laø moät thöù tuyeät myõ treân ñôøi khoâng coøn caùi gì bì kòp. Y noùi roài ñoät nhieân xoay mình ñi ngay khoâng ngoaûnh coå laïi. Giöõa luùc boùng chieàu môø aûo, Taây Moân Xuy Tuyeát bieán vaøo trong caûnh saéc huyønh hoân phaûng phaát nhö moät taám sa moûng giöõa ñaùm röøng hoa. Hoa Maõn Laâu khoâng nhòn ñöôïc nheï buoâng tieáng thôû daøi noùi: -Baây giôø tieåu ñeä môùi hieåu y luyeän thaønh kieám phaùp naøy trong tröôøng hôïp naøo. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -UÛa ! Hoa Maõn Laâu noùi: -Vì y ñaõ coi vieäc gieát ngöôøi laø moät caûnh myõ leä raát thieâng lieâng. Y hieán thaân caû cuoäc ñôøi mình cho söï nghieäp ñoù. Chæ coù luùc gieát ngöôøi môùi laø luùc soáng chaân thöïc cuûa y. ngoaøi luùc ñoù, y hoaøn toaøn ôû trong tình traïng chôø ñôïi. Luïc Tieåu Phuïng traàm tö, nheï buoâng tieáng thôû daøi ñaùp: -May ôû choã y gieát toaøn nhöõng ngöôøi ñaùng gieát. Hoa Maõn Laâu mæm cöôøi khoâng noùi gì nöõa. Luùc naøy böùc maøn ñeâm ñaõ buoâng xuoáng traàn gian khoâng moät tieáng ñoäng. Maûnh traêng haï huyeàn treo treân ngoïn caây ôû phía xa xa vôùi nhöõng choøm sao thöa thôùt khieán cho caûnh saéc ban ñeâm vöøa thaàn bí vöøa myõ leä. -113- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 12. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Dòch thuaät : Thöông Lan Hoa Maõn Laâu chaäm chaïp ñi treân söôøn nuùi phaûng phaát nhö ngöôøi laïc vaøo coõi moäng thaàn bí vaø myõ leä. Luïc Tieåu Phuïng khoâng nhòn ñöôïc caát tieáng hoûi: -Taïi sao huynh ñaøi chaúng hoûi gì ñeán chuyeán ñi vöøa roài cuûa tieåu ñeä coù thu löôïm ñöôïc keát quaû naøo khoâng ? Hoa Maõn Laâu gaät ñaàu ñaùp: -Taïi haï bieát coâng töû ñaõ lung laïc ñöôïc y roài. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Laøm sao huynh ñaøi laïi bieát ñöôïc ? Hoa Maõn Laâu ñaùp: -y ñaõ khoâng giöõ coâng töû, laïi chaúng ñöa chaân maø coâng töû khoâng töùc giaän thì dó nhieân hai vò ñaõ öôùc heïn choã gaëp nhau. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Huynh ñaøi coù bieát taïi haï duøng caùch gì khoâng ? Hoa Maõn Laâu ñaùp: -Dó nhieân coâng töû theo bieän phaùp cuûa taïi haï. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Taïi sao theá ? Hoa Maõn Laâu ñaùp: -Vì tuy y voâ tình, nhöng coâng töû höõu tình. Y bieát chaúng khi naøo coâng töû ñoát nhaø y. hôn theá nöõa, coâng töû coù ñoát thaät y cuõng chaúng quan taâm. Tieåu Phi mæm cöôøi, thôû daøi noùi: -Baát luaän huynh ñaøi gheâ gôùm ñeán ñaâu thì cuõng coù vieäc vónh vieãn khoâng nghó ra ñöôïc. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Vieäc gì ? Luïc Tieåu Phuïng ñöa tay leân sôø choã ñeå raâu noùi: -Huynh ñaøi thöû ñoaùn coi. Ñoaùn khoâng truùng tieåu ñeä seõ cho hay. Hoa Maõn Laâu cöôøi hoûi: -Taïi haï ñaõ ñoaùn thì caàn gì coâng töû cho hay nöõa ? Luïc Tieåu Phuïng chöa kòp môû mieäng, ñoät nhieân thaáy Hoa Maõn Laâu mæm cöôøi moät caùch bình tænh, an töôøng roài trong nhaùy maét göông maët bieán thaønh cöông ngaïnh khoân taû. Chaøng khoâng nhòn ñöôïc cöôøi hoûi: -114- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 13. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Dòch thuaät : Thöông Lan -Huyønh ñaøi ñaõ phaùt hieän ra ñieàu gì ? Hoa Maõn Laâu chöa ñaùp maø cuõng khoâng noùi gì, vì gaõ phaûng phaát nghe coù thanh aâm thaàn bí töø ñaøng xa voïng laïi. Thanh aâm naøy chæ coù gaõ môùi nghe thaáy. Hoa Maõn Laâu ñoät nhieân thay ñoåi phöông höôùng ñi veà phía sau. Luïc Tieåu Phuïng ñi theo gaõ. Boùng ñeâm caøng aûm ñaïm. Traêng sao ñeàu laën xuoáng phía sau ngoïn nuùi. Ñoät nhieân chaøng nghe tieáng haùt næ non ra chieàu lo buoàn ai oaùn khieán cho ngöôøi nghe phaûi raàu ruoät. Tieáng haùt theâ löông, myõ leä maø xuùc ñoäng loøng ngöôøi. Khuùc haùt cuûa moät thieáu nöõ ña tình luùc saép cheát töï söï vôùi tình nhaân veà cuoäc ñôøi phieâu baït vaø baát haïnh cuûa mình. Luïc Tieåu Phuïng khoâng chuù yù nghe gioïng ca naøy. Chaøng thaáy Hoa Maõn Laâu loä veû raát kyø quaùi, khoâng nhòn ñöôïc hoûi: -Döôøng nhö huynh ñaøi ñang nghe khuùc haùt kia ? Hoa Maõn Laâu gaät ñaàu ñaùp: -Taïi haï ñaõ ñöôïc nghe qua. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Huynh ñaøi nghe ai haùt ? Hoa Maõn Laâu ñaùp: -Thöôïng Quan Phi Yeán. Luïc Tieåu Phuïng thöôøng noùi nhöõng caùi ôû treân ñôøi coù theå khieán cho chaøng hoaøn toaøn tin töôûng coäng ñöôïc möôøi hai thöù trong ñoù coù l64 tai cuûa Hoa Maõn Laâu. Nhöõng caùi maét ngöôøi khaùc troâng thaáy coù khi coøn sai traät, nuh7ng Hoa Maõn Laâu tröôùc nay chöa nghe traät bao giôø. Tuy gaõ khoâng noùi ra nhöng troâng maët gaõ chaúng khaùc gì ñaõ cho Luïc Tieåu Phuïng hay laø ngöôøi hieän ñang haùt luùc naøy chính laø Thöôïng Quan Phi Yeán. ---------------------------oOo--------------------------- -115- Typed by NDT http://come.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2