Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục Tiểu Phụng - tập 9

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

115
lượt xem
27
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục tiểu phụng - tập 9', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục Tiểu Phụng - tập 9

 1. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Dòch thuaät : Thöông Lan HOÀI THÖÙ CHÍN ÑOÄC MOÂN AÙM KHÍ PHI PHUÏNG CHAÂM Thieáu nöõ thaàn bí maát tích naøy sao laïi xuaát hieän ñoät ngoät ôû ñaây ? Taïi sao moät mình naøng aån laùnh choán hoang sôn vaø giöõa luùc ñeâm khuya haùt khuùc theâ löông ai oaùn ? Naøng haùt ñeå ai nghe ? Chaúng leõ thaân theá naøng coâ ñôn, phieâu baït nhö baøi ca ñang töï tình veà soá phaän ñau khoå vaø baát haïnh tröôùc tình nhaân. Luïc Tieåu Phuïng khoâng hoûi nöõa, vì luùc naøy trong boùng toái ñoät nhieân xuaát hieän moät chaám ñeøn löûa. Tieáng ca ôû choã coù chaám ñeøn voïng laïi. Hoa Maõn Laâu chuyeån ñoäng thaân hình ñi veà phía ñoù. Tuy gaõ khoâng nhìn thaáy aùnh saùng cuûa ngoïn ñeøn coâ ñoäc maø chaïy nhö bay raát ñuùng phöông höôùng chaúng sai traät chuùt naøo. Moãi luùc moät tôùi gaàn ngoïn ñeøn, Luïc Tieåu Phuïng ñaõ nhaän ra ñaây laø moät toøa mieáu nhoû, nhöng chöa hieåu trong mieáu thôø sôn thaàn hay thoå ñòa ? Giöõa luùc aáy, tieáng ca ñoät nhieân döøng laïi. Khoaûng trôøi ñaát bieán yeân laëng nhö tôø. Luïc Tieåu Phuïng ngöôùc maét nhìn Hoa Maõn Laâu, khoâng nhòn ñöôïc hoûi: -Neáu ñuùng y haùt cho huynh ñaøi nghe thì taát khoâng boû ñi. Nhöng naøng ñaõ ñi roài. Döôùi aùnh ñeøn saùng trong mieáu sôn thaàn aâm u laïnh leõo khoâng thaáy ngöôøi naøo. Töôïng sôn thaàn maët ñen cöôõi con maõnh hoå, tay caàm cöông tieân, döôùi aùnh ñeøn aûm ñaïm phaûng phaát nhö vung roi tröøng trò keû gian taëc treân ñôøi, vì ngöôøi thieän löông maø oâm moái baát bình. Treân thaàn aùn ñaõ troùc sôn coù moät caùi chaäu ñoàng cuõ kyõ, söùt meû. Trong chaäu ñöïng ñaày nöôùc trong. Treân maët nöôùc noåi phaäp phôø maáy sôïi tô ñen. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Coâng töû ñang coi caùi gì vaäy ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Trong chaäu nöôùc ñaët treân aùn coù maáy sôïi toùc. Hoa Maõn Laâu hoûi: -116- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 2. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Dòch thuaät : Thöông Lan -Toùc ö ? Maáy sôïi toùc meàm ruoài ruoäi coøn ñeå laïi chuùt muøi höông cuûa toùc thieáu nöõ. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Ñaây laø toùc nöõ nhaân, töïa hoà môùi ñaây coøn coù thieáu nöõ ôû. Y vöøa haùt vöøa duøng chaäu nöôùc laøm göông soi ñeå chaûi ñaàu, nhöng hieän giôø khoâng thaáy boùng ngöôøi ñaâu. Hoa Maõn Laâu töø töø gaät ñaàu töïa hoà ñaõ bieát naøng khoâng ôû laïi chôø mình. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Giöõa tình traïng naøy vaø ôû nôi ñaây y haõy coøn chaûi ñaàu thì hieån nhieân laø moät coâ gaùi raát thích laøm daùng. Hoa Maõn Laâu laïnh luøng ñaùp: -Thieáu nöõ möôøi baûy, möôøi taùm tuoåi thì ai khoâng thích laøm daùng ? Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Thöôïng Quan Phi Yeán haù chaúng phaûi laø moät thieáu nöõ möôøi baûy, möôøi taùm tuoåi ? Hoa Maõn Laâu ñaùp: -Vì theá naøng cuõng thích laøm daùng. Luïc Tieåu Phuïng nhìn gaõ öôùm hoûi: -Tröôùc kia huynh ñaøi dó nhieân ñaõ sôø ñaàu toùc y phaûi khoâng ? Hoa Maõn Laâu cöôøi khaäm khaø. Gaõ cöôøi coù nhieàu kieåu caùch. Tieáng cöôøi naøy toû ra gaõ thöøa nhaän laø ñuùng. Luïc Tieåu Phuïng lieàn hoûi: -Ñaây coù phaûi laø toùc cuûa y khoâng ? Chaøng tin xuùc giaùc ôû ñaàu ngoùn tay Hoa Maõn Laâu cuõng beùn nhaïy nhö loã tai gaõ. Chính maét chaøng ñaõ thaáy Hoa Maõn Laâu duøng ñaàu ngoùn tay kheõ sôø moät caùi maø bieát ñöôïc vaät chaân giaû. Hoa Maõn Laâu ñoùn laáy maáy sôïi toùc, duøng ñaàu ngoùn tay kheõ vuoát ve. Boãng maët gaõ loä veû raát kyø quaùi, khoâng hieåu gaõ hoan hæ hay gaõ bi thöông ? Luïc Tieåu Phuïng laïi hoûi: -Coù ñuùng laø toùc cuûa y khoâng ? Hoa Maõn Laâu gaät ñaàu. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Y vöøa môùi ôû ñaây, coøn chaûi ñaàu, ca haùt, ñuû toû y vaãn soáng bình yeân. Hoa Maõn Laâu laïi gaät ñaàu vaø baät tieáng cöôøi, nhöng tieáng cöôøi naøy cuõng khoâng nhaän ra ñöôïc gaõ möøng vui hay gaõ ñau xoùt ? -117- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 3. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Dòch thuaät : Thöông Lan Thöông Quan Phi Yeán vöøa môùi ôû ñaây sao laïi khoâng chôø Hoa Maõn Laâu ? Neáu naøng khoâng bieát gaõ seõ tôùi thì haùt cho ai nghe ? Luïc Tieåu Phuïng ngaám ngaàm thôû daøi. Chaøng khoâng hieåu neân an uûi gaõ maáy caâu hay neân giaû vôø nhö chaúng hieåu gì ? Ngoïn gioù thoåi qua töø ngoaøi cöûa ñöa vaøo. Töôïng sôn thaàn cöôõi coïp ñen tay caàm cöông tieân, ñoät nhieân beã ngay khuùc giöõa. Caây cöông tieân daøi boán thöôùc ñoät nhieân gaãy thaønh taùm chín ñoaïn. Tieáp theo pho töôïng sôn thaàn cao lôùn cuõng beã ra töøng maûnh moät laû taû rôùt xuoáng ñaát. Giöõa ñaùm buïi caùt mòt môø, Luïc Tieåu Phuïng ñoät nhieân phaùt giaùc ra treân töôøng vaùch phía sau thaàn töôïng, co moät ngöôøi lô löõng löng chöøng. Moät ngöôøi cheát maø treân mình veát maùu chöa khoâ. Caëp phaùn quan buùt xuyeân qua ngöïc ñoùng ñinh vaøo töôøng luùc ngöôøi haõy coøn soáng. Treân ñaàu phaùn quan buùt treo hai laù côø chieâu hoàn baèng vaûi gai vaøng vieát hai doøng chöõ: “Nôï maùu traû baèng maùu.” “Ñaây laø keát quaû ñaõ can thieäp vaøo vieäc cuûa ngöôøi ta.” Hai caâu naøy cuõng vieát baèng maùu töôi, neùt chöõ döôøng nhö chöa raùo. Luïc Tieåu Phuïng khoâng coi ñeán maët ngöôøi cheát cuõng bieát laø Ñoäc Coâ Phöông. Khoâng phaûi Lieãu Dö Haän maø laø Ñoäc Coâ Phöông. Con ngöôøi nhaát taâm mong cheát vaãn chöa cheát. Ngöôøi khoâng muoán cheát thì laïi maát maïng. Luïc Tieåu Phuïng haèn hoïc noùi: -Thaàn töôïng ñaõ bò ngöôøi duøng noäi löïc phaù huûy. Ngöôøi cheát laïi ñeå ñaây chôø boïn ta ñeán coi. Hoa Maõn Laâu saéc maët lôït laït khoâng nhòn ñöôïc hoûi: -Ngöôøi cheát khoâng phaûi laø Thöông Quan Phi Yeán ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Ngöôøi cheát laø Ñoäc Coâ Phöông. Taïi haï khoâng ngôø xaùc cheát thöù hai laïi laø y. Hoa Maõn Laâu traàm ngaâm hoûi: -Sao y laïi ñeán ñaây ? Caû Thöông Quan Phi Yeán s cuõng ôû ñaây ? Chaúng leõ naøng ñaõ ao bò ngöôøi uy hieáp vaø cuõng loït vaøo tay boïn Thanh Y ? Luïc Tieåu Phuïng chau maøy hoûi laïi: -Ngaøy thöôøng huynh ñaøi vaãn saùng suoát, maø gaëp vieäc cuûa naøng sao laïi cöù nghó veà khía caïnh khoâng hay ? Hoa Maõn Laâu traàm laëng hoài laâu roài thôû daøi ñaùp: -Caùi ñoù laø taïi tieåu ñeä quan taâm ñeán naøng nhieàu quaù. -118- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 4. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Dòch thuaät : Thöông Lan Ñuùng theá ! Khi ngöôøi ta ñaõ quan taâm ñeán ai thì luùc naøo cuõng nghó tôùi ngöôøi ñoù vaø nhaát laø luùc phaân ly laïi caøng ñau khoå. Luïc Tieåu Phuïng göôïng cöôøi hoûi: -Baát luaän tröôøng hôïp naøo y cuõng coøn soáng. Con ngöôøi ñaõ göôm keà coå sao coøn ca ñöôïc khuùc haùt deã nghe ? Luïc Tieåu Phuïng caát tieáng haùt: Nhaân sinh ñaéc yù tu taän hoan, Maëc söû kim toân khoâng ñoái tuyeät. Gioïng haùt cuûa chaøng khoâng ñöôïc eâm tai. Chaøng vöøa caàm ñuõa goõ vaøo chung röôïu haùt laïi hai caâu naøy. Chaøng haùt xong moät löôït, Hoa Maõn Laâu laïi uoáng moät chung röôïu. Sau gaõ khoâng nhòn ñöôïc caát tieáng hoûi: -Tieåu ñeä chaúng daùm baûo coâng töû haùt khoâng hay, nhöng coâng töû ñoåi nhöõng caâu khaùc ñöôïc chaêng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Khoâng ñöôïc. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Taïi sao vaäy ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Vì taïi haï chæ bieát haùt hai caâu naøy. Hoa Maõn Laâu cöôøi noùi: -Ai cuõng baûo Luïc Tieåu Phuïng thoâng minh tuyeät ñænh, taøi caùn kinh ngöôøi. Baát luaän moân voõ gì chaøng chæ hoïc qua moät laàn laø hieåu ngay. Nhöng coâng töû maø caát gioïng haùt thì thaät thua caû con löøa. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Huynh ñaøi baûo tieåu ñeä haùt khoâng hay sao töï mình khoâng haùt laáy maø nghe. Chaøng muoán Hoa Maõn Laâu cöôøi, Hoa Maõn Laâu haùt, vì chaøng chöa töøng thaáy Hoa Maõn Laâu nghó khoâng ra ñöôïc ñieåm naøo, cuõng chöa töøng thaáy gaõ vöøa haùt vöøa uoáng röôïu. Thöù röôïu naøy xoaøng laém vì hôû trong quaùn röôïu choán sôn thoân laøm gì coù röôïu ngon ? Duø sao coù röôïu vaãn coøn hôn khoâng Hoa Maõn Laâu ñoät nhieân naâng ly leân ñaùp leã, uoáng caïn saïch, roài caát tieáng haùt giaûi trí. Vaân nhaát oa, Ngoïc nhaát thoa. Thieàm thieàm xam nhi baïc baïc la, -119- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 5. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Dòch thuaät : Thöông Lan Khinh taàn song ñaøi loan Thu phong ñaûo vuõ töông hoøa Lieâm ngoaïi ba thu aâm Löôõng quaû ñaïi döông nhaân haïi haø. Khuùc “Tröôøng Töông Tö” hay “Ñöôøng Haäu Chuû” laø Lyù Vyõ nhôù vong theâ laø Ñaïi Chu Haäu laøm ra. Lôøi ca raát ñoãi theâ löông laïi chöa ñöïng moái töông tö noùi khoâng xieát ñöôïc. Luïc Tieåu Phuïng chôït phaùt hieän ra Hoa Maõn Laâu quaû ñaõ yeâu coâ gaùi xinh ñeïp thaàn bí kia. Sôû dó gaõ yeâu coâ moät caùch tha thieát vì gaõ chöa töøng yeâu ai bao giôø. Coøn Thöông Quan Phi Yeán thì sao ? Haønh tung cuûa naøng raát kyø bí, haønh ñoäng raát coå quaùi. Caû Luïc Tieåu Phuïng cuõng khoâng hieåu taâm yù naøng. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi noùi: -Taïi haï tuy haùt khoâng hay, nhöng huynh ñaøi haùt caøng teä nöõa. Taïi haï haùt ít ra coøn laøm caùc haïo huynh ñaøi baät cöôøi. Coøn huynh ñaøi haùt taïi haï muoán cöôøi cuõng khoâng cöôøi ra tieáng ñöôïc. Hoa Maõn Laâu ñaùp: -Vì theá maø chuùng ta chæ uoáng röôïu laø hôn. Böõa nay coù röôïu haõy bieát say laáy böõa nay. Gaõ vöøa naâng chung röôïu leân boãng nghe tieáng ngöôøi hoûi: -Vò naøo laø Luïc ñaïi thieáu gia ? Ñeâm ñaõ khuya roài, ngöôøi ñaõ nguû yeân, ôû toøa daõ ñieám choán sôn thoân voán khoâng coøn ngöôøi ñeán nöõa, ngöôøi ñeán kieám Luïc Tieåu Phuïng laïi caøng khoâng theå coù ñöôïc. Theá maø ngöôøi naøy chæ ñoøi kieám Luïc Tieåu Phuïng môùi kyø. Coi caùch aên maëc, ngöôøi môùi ñeán phaûng phaát nhö moät nhaø saên baén ôû nôi röøng nuùi. Tay y caàm moät caùi gioû tre. Trong gioû ñöïng moät con gaø röøng nöôùng chín raát ngon laønh. Luïc Tieåu Phuïng khoâng nhòn ñöôïc hoûi: -OÂng baïn tìm Luïc Tieåu Phuïng laøm chi ? Nhaø lieäp hoä ñaët caùi gioû tre xuoáng baøn noùi: -Ñaây laø coâ maù cuûa Luïc ñaïi thieáu gia mua vaø baûo taïi haï ñem tôùi cho Luïc ñaïi thieáu gia uoáng röôïu. Luïc Tieåu Phuïng söõng soát hoûi: -Coâ maù cuûa Luïc moã ö ? Nhaø lieäp hoä söõng soát hoûi laïi : -120- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 6. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Dòch thuaät : Thöông Lan -Töôùng coâng coù phaûi laø Luïc ñaïi thieáu gia khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng gaät ñaàu ñaùp: -Nhöng Luïc moã khoâng phaûi laø ñaïi thieáu gia, maø cuõng khoâng chaúng coù coâ maù naøo heát. Nhaø lieäp hoä noùi: -Nhaát ñònh laø coù. Taïi haï tuyeät khoâng theå sai laàm ñöôïc ! Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Taïi sao vaäy ? Nhaø lieäp hoä ñaùp: -Neáu vò coâ nöông ñoù chaúng phaûi laø coâ maù cuûa Luïc ñaïi thieáu gia thì taïi sao laïi phí tieàn boû ra naêm laïng baïc mua maáy con gaø röøng vaø naêm laïng baïc ñeå möôùn taïi haï ñöa tôùi? Nhöng … Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Nhöng laøm sao ? Nhaø lieäp hoä nheo maét nhìn chaøng nhòn cöôøi ñaùp: -Y baûo Luïc ñaïi thieáu gia coù boán haøng loâng maøy maø taïi haï nhaän ra ñaïi thieáu gia chæ coù hai haøng. Luïc Tieåu Phuïng muoán noåi noùng, nhöng chính chaøng cuõng phaûi phì cöôøi hoûi: -OÂng baïn nhìn thaáy ta coù boán haøng loâng maøy töø hoài naøo ? Nhaø lieäp hoä cöôøi ñaùp: -Vì taïi haï chöa töøng ngoù thaáy, neân muoán ñeán coi, chöù khoâng phaûi hoaøn toaøn vì naêm laïng baïc maø tôùi ñaây. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Coâ maù ta hình daïng theá naøo ? Nhaø lieäp hoä ñaùp: -Y laø moät vò tieåu coâ nöông. Luïc Tieåu Phuïng la thaát thanh: -Tieåu coâ nöông ö ? OÂng baïn lôùn theá coù vò tieåu coâ nöông naøo laøm coâ maù khoâng ? Nhaø lieäp hoä ñaùp: -Taïi haï cuõng khoâng tin, nhöng y baûo tuy tuoåi khoâng lôùn nhöng thuoäc vaøo haøng tröôûng boái. Coâ laïi baûo coøn teân ñieät toân laø Hoa Maõn Laâu, naêm nay ñaõ ngoaøi naêm chuïc tuoåi. Luïc Tieåu Phuïng nhìn Hoa Maõn Laâu muoán cöôøi nhöng khoâng tieän baät tieáng cöôøi. Hoa Maõn Laâu cöôøi ñaùp: -121- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 7. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Dòch thuaät : Thöông Lan -Ñuùng theá ! Taïi haï coù moät baø coâ nhö vaäy ñoù. Nhaø lieäp hoä söõng soát hoûi: -Vaäy caùc haï laø Hoa Maõn Laâu, naêm nay ñaõ ngoaøi naêm möôi ö ? Hoa Maõn Laâu ñaùp: -Taïi haï baõo döôõng thaän troïng neân coi tuoåi coøn nhoû. Nhaø lieäp hoä khoâng nhòn ñöôïc hoûi: -Caùch baõo döôõng theá naøo ? Taïi haï muoán hoïc ñöôïc khoâng ? Hoa Maõn Laâu thuûng thaúng ñaùp: -Caùi ñoù cuõng deã thoâi. Moãi ngaøy oâng baïn chæ caàn aên naêm chuïc con giun, hai chuïc con thaèn laèn vaø ba caân thòt ngöôøi. Nhaø lieäp hoä ngoù gaõ töôûng chöøng troøng maét saép baät ra. Ñoät nhieân gaõ trôû goùt chaïy ñi khoâng daùm ngoaûnh coå laïi. Luïc Tieåu Phuïng khoâng nhòn ñöôïc noåi leân traøng cöôøi roä. Hoa Maõn Laâu cuõng cöôøi noùi: -Ñaïi thieáu gia noùi ñuùng laém ! Con tieåu yeâu ñoù maø noùi doái thì ñeán ngöôøi cheát cuõng bò aû gaït. Luùc gaõ noùi caâu naøy khoâng bieát voâ tình hay höõu yù caàm ñuõa troû veà phía cöûa soå meù taû. Luïc Tieåu Phuïng nhaûy voït leân xoay mình treân khoâng laïi ñaåy cöûa soå. Moät coâ beù hai maùi toùc keát bím, ñang ñöùng beân ngoaøi böng mieäng cöôøi thaàm. Thöông Quan Tuyeát Nhi caëp maét thao laùo cöôøi khoâng ra tieáng. Luïc Tieåu Phuïng tuùm laáy bím toùc thò keùo laïi noùi: -Con tieåu yeâu naøy khoâng nhöõng muoán laøm coâ maù ta maø coøn ñoøi laøm baø coâ huynh ñaø i nöõa. Tuyeát Nhi bóu moâi noùi: -Baát quaù ngöôøi ta noùi giôõn. Duø ñaïi thieáu gia khoâng baät cöôøi thì cuõng ñöøng naém bím toùc ngöôøi ta cho heát giaän. Hoa Maõn Laâu mæm cöôøi noùi: -Huoáng chi ngöôøi ta laïi maát möôøi laïng baïc môøi ngöôi. Con gaø röøng naøy ngon thieät. Duø ñaïi thieáu gia chaúng caùm ôn, ít ra cuõng neân giöõ lòch söï vôùi ngöôøi ta moät chuùt. Tuyeát Nhi mæm cöôøi noùi: -OÂng chaùu cuûa ta ñaây coøn coù löông taâm, noùi ñöôïc lôøi coâng baèng. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi roä ñaùp: -Teù ra coù keû coù löông taâm coøn ôû döôùi moät baäc ngöôøi khoâng löông taâm. -122- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 8. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Dòch thuaät : Thöông Lan Chaøng cöôøi lôùn buoâng tay ra. Tuyeát Nhi khaùc naøo con tieåu hoà ly, laäp töùc chuoàn qua döôùi naùch chaøng toan chaïy ñi, nhöng thò chuoàn khoâng nhanh laïi bò Luïc Tieåu Phuïng naém toùc loâi laïi nhö loâi con gaø baét thò ngoài xuoáng gheá, döïng maët leân hoûi: -Ta muoán hoûi maáy caâu, coâ phaûi noùi thöïc khoâng ñöôïc doái traù ! Tuyeát Nhi chôùp maét maáy caùi, töïa hoà bò oan khuaát, thò ñaùp: -Ta coù noùi doái caâu naøo bao giôø ñaâu. Luïc Tieåu Phuïng noùi: -Hieän giôø coâ noùi caâu naøy laø giaû doái. Tuyeát Nhi töùc mình lôùn tieáng: -Ta noùi moät caâu coâng töû cuõng khoâng tin sao coøn noùi vôùi ta laøm gì nöõa ? Luïc Tieåu Phuïng bieát laø mình ñaáu khaåu vôùi con tieåu yeâu naøy laø chuyeän ngu xuaån. Chaøng nghieâm nghò hoûi: -Taïi sao luùc naøo coâ cuõng theo doõi boïn ta ? Tuyeát Nhi ñaùp: -Ta khoâng theo doõi caùc vò, maø coù theo doõi cuõng khoâng kòp. Caâu naøy thò noùi thaät. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Taïi sao coâ kieám thaáy boïn ta ? Tuyeát Nhi ñaùp: -Ta bieát caùc vò muoán kieám Taây Moân Xuy Tuyeát, neân ta ñeán tröôùc. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Coâ vaãn chôø ôû ñaây ö ? Tuyeát Nhi ñaùp: -Ngöôøi ta chôø suoát moät ngaøy, y phuïc chöa thay ñoåi, ngöôøi chöa taém goäi bieán thaønh hoâi haùm. Ñaïi thieáu gia khoâng tin thì ngöûi coi. Hoa Maõn Laâu laïi cöôøi hì hì. Luïc Tieåu Phuïng haéng daëng maáy tieáng, hoûi: -Coâ ñôïi boïn ta laøm chi ? Tuyeát Nhi ñaùp: -Vì ta coù chuyeän bí maät nhaát ñònh phaûi cho coâng töû hay. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Ñieàu chi bí maät ? Tuyeát Nhi moâi meùo xeäch nhö ngöôøi muoán khoùc, ñoät nhieân laáy trong ngöôøi ra con yeán vaøng cheá taïo raát tinh xaûo, coâ noùi: -123- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 9. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Dòch thuaät : Thöông Lan -Coâng töû coi ñaây. Caùi naøy ta môùi tìm thaáy ñeâm qua ôû trong vöôøn hoa. Luïc Tieåu Phuïng ngoù roài chaúng bieát ñieàu chi bí maät. Tuyeát Nhi laïi noùi: -Caùi naøy laø gia phuï hoài sanh tieàn laøm cho thö thö. Thö thö coi noù nhö moät thöù baûo boái, duøng giaây vaøng ñeo vaøo mình. Ta möôïn y ñeo chôi maáy ngaøy maø y nhaât ñònh khoâng chòu. Baây giôø … baây giôø ta löôïm ñöôïc noù ôû döôùi ñaát. Tuyeát Nhi laéc ñaàu noùi tieáp: -Ñaây nhaát ñònh laø luùc ngöôøi ta khieâng thi theå y voâ tình ñaõ keùo rôùt xuoáng. Trong maét coâ eâch eách nhöõng nöôùc. Quaû nhieân coâ raát bi thöông. Caû tieáng noùi cuõng ngheïn ngaøo. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Chaúng leõ coâ coâng nhaän laø thö thö coâ ñaõ cheát roài ? Tuyeát Nhi mím moâi, gaät ñaàu ngheïn ngaøo ñaùp: -Chaúng nhöõng ta bieát y cheát roài maø coøn bieát caû ngöôøi ñaõ haï saùt y. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Ai vaäy ? Tuyeát Nhi haèn hoïc ñaùp: -Chính laø bieåu thö ta. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Thöôïng Quan Ñan Phuïng ö ? Tuyeát Nhi ñaùp: -Chính y ñoù. Chaúng nhöõng y haï saùt thö thö ta maø coøn gieát caû boïn Tieâu Thu Vuõ, Ñoäc Coâ Phöông vaø Lieãu Dö Haän. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Caû ba ngöôøi naøy cuõng ñeàu bò naøng gieát cheát ö ? Tuyeát Nhi gaät ñaàu ñaùp: -Chính maét ta ngoù thaáy y theo Lieãu Dö Haän vaøo trong moät nhaø khaùch saïn noùi maáy caâu roài ñoät nhieân duøng caây Phi Phuïng Chaâm vöôn tay ra haï saùt Lieãu Dö Haän. Y coøn ñem thi theå haén giaáu xuoáng gaàm giöôøng. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi noùi: -Khoâng ngôø Lieãu Dö Haän mong cheát maõi khoâng ñöôïc, laàn naøy laïi cheát leï quaù. Tuyeát Nhi noùi: -124- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 10. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Dòch thuaät : Thöông Lan -Phi Phuïng chaâm nguyeân laø aùm khí ñoäc moân cuûa bieåu thö heã gaëp maùu laø söng leân laøm cho cheát ngöôøi. Chaéc bieåu thö ñaõ duøng thöù aùm khí naøy ñeå haï saùt thö thö, nhöng khoâng hieåu bieåu thö ñaõ giaáu thi theå thö thö vaøo ñaâu … ? Thò chöa döùt lôøi, nöôùc maét ñaõ traøo ra. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi noùi: -Coâ noùi maáy caâu naøy coù veû hôïp lyù töïa hoà hoaøn toaøn ñuùng söï thöïc, nhöng ñaùng tieác laø ta khoâng tin moät caâu naøo. Tuyeát Nhi cuõng khoâng noåi noùng chæ sa keä ñaùp: -Ta ñaõ bieát coâng töû chaúng tin ta laø vì coâng töû … ñaõ bò bieåu thö laøm cho meâ hoaëc. Luïc Tieåu Phuïng ñaêm ñaêm ngoù Tuyeát Nhi. Quyeát taâm cuûa chaøng ñaõ bò giao ñoäng. Chaøng khoâng nhòn ñöôïc hoûi: -Naøng cuõng laø bieåu thö bieåu muoäi vôùi thö thö cuûa coâ thì sao laïi gieát cheát thö thö coâ? Tuyeát Nhi nghieán raêng ñaùp : -Ai maø bieát ñöôïc taïi sao y laïi haï saùt thö thö ta ? Coù khi vì y töùc giaän thö thö ta ôû choã thö thö thoâng mình hôn y maø laïi ñeïp hôn y nöõa. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Coøn Lieãu Dö Haän thì sao ? Tröôùc nay haén vaãn moät daï trung thaønh laøm vieäc cho naøng, sao naøng laïi gieát haén ? Tuyeát Nhi haèn hoïc ñaùp: -Y laø moät ngöôøi ñaøn baø ñoäc hôn raén reát. Ñeán thö thö ta y coøn haï ñoäc thuû thì baát cöù vôùi ai cuõng gieát cheát ñöôïc. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi noùi: -Ta bieát coâ haän naøng laém, nhöng … Tuyeát Nhi ñoät nhieân cöôøi laït ngaét lôøi: -Ngöôi töôûng ta haän y vì ngöôi chaêng ? Ngöôi cho laø ta aên phaûi giaám chua ö ? Beà ngoaøi y ñoái vôùi ta raát toát maø thöïc ra y vaãn ngaám ngaàm khi phuï ta … Luïc Tieåu Phuïng ñoät nhieân ngaét lôøi: -Naêm nay naøng môùi möôøi chín tuoåi maø coâ ñaõ hai möôi thì naøng khi phuï coâ theá naøo ñöôïc ? Tuyeát Nhi cöùng hoïng khoâng noùi ñöôïc nöõa. Luïc Tieåu Phuïng laïi sinh loøng baát nhaãn, caát gioïng oân toàn: -Neáu coâ boàn choàn vì thö thö coâ thì coâ cöù vöõng taâm laïi, ta bieát thö thö coâ khoâng cheát ñaâu. Tuyeát Nhi mím moâi noùi: -125- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 11. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Dòch thuaät : Thöông Lan -Nhöng luùc y saùt haït Lieãu Dö Haän, quaû thöïc ta ñöùng ngoaøi cöûa soå ñaõ nhìn roõ … Coâ ñoät nhieân döøng laïi ñöùng ngaån ngöôøi ra. Lieãu Dö Haän bò Thöôïng Quan Ñan Phuïng giaáu döôùi giöôøng ñoät nhieân laïi xuaát hieän. Söông ñeâm thaûm ñaïm, boùng nguyeät lu môø. Lieãu Dö Haän döôùi aùnh traêng huyeàn aûo töø töø ñi tôùi. Haén tieán vaøo quaùn röôïu nhoû beù naøy. Boä maët xaáu xa cuûa haén döôùi boùng traêng lôø môø caøng theâm phaàn hung döõ khuûng khieáp, nhöng veû maët haén laïi an töôøng. Thanh aâm raát nhu hoøa, haén nhìn Tuyeát Nhi noù i: -Coâ ñi ra ngoaøi chôi baáy nhieâu laø ñuû roài. Baây giôø haõy theo ta trôû veà. Vöông gia sai ta ñeán ñoùn coâ ñoù. Tuyeát Nhi giöông to caëp maét ngaäp ngöøng hoûi : -Ngöôi … ngöôi khoâng cheát ö ? Khoeù maét Lieãu Dö Haän löôùt qua moät tia bi thaûm, haén buoàn raàu ñaùp: -Cheát ! Coù khi cheát khoâng phaûi laø chuyeän deã ! Tuyeát Nhi hoûi: -Bieåu thö ta ñaâu roài ? Lieãu Dö Haän ñaùp: -naøng cuõng mong coâ veà cho leï. Baây giôø coâ haõy coøn nhoû tuoåi, chôø cho ñeán luùc lôùn leân ñi du ngoaïn cuõng chöa muoän. Coâ haõy coi thö thö cuûa coâ ñoù. Baây giôø y muoán ñi ñaâu ñeàu ñöôïc tuøy tieän, chaúng ai quaûn coá y heát. Tuyeát Nhi ngoù Lieãu Dö Haän ra chieàu khieáp sôï. Ñoät nhieân thò naém tay Luïc Tieåu Phuïng la leân: -Tieåu muoäi yeâu caàu coâng töû chôù ñeå cho ngöôøi naøy ñem tieåu muoäi ñi. Tieåu muoäi tình nguyeän ñi vôùi coâng töû. Lieãu Dö Haän hoûi: -Caùi ñoù phaûi chôø coâ lôùn theâm ít nöõa. Baây giôø coâ laø ñöùa con nít, boïn ngöôøi lôùn coøn bao nhieâu vieäc chính phaûi laøm, cho coâ ñi theo theá naøo ñöôïc ? Beân ngoaøi coù tieáng baùnh xe loïc coïc vaø tieáng ngöïa hyù. Xe ngöïa döøng laïi ôû ngoaøi cöûa. Chính laø coã xe maø Luïc Tieåu Phuïng ñaõ ngoài böõa tröôùc. Lieãu Dö Haän giuïc: -Coâ leân xe ñi ! ÔÛ treân xe nguû ngon moät giaác laø veà ñeán nhaø. Tuyeát Nhi phaûi ra ñi. Thò khoâng ngoaûnh coå laïi. Luïc Tieåu Phuïng thaáy coâ leân xe roài, daùng ñieäu coâ raát ñaùng thöông chaøng khoâng nhòn ñöôïc thôû daøi, mieäng laåm baåm: -126- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 12. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Dòch thuaät : Thöông Lan -Coâ naøy voán laø moät con nhoû raát khaû aùi maø sao coâ laïi thích noùi doái. Hoa Maõn Laâu ngoài yeân töø naõy tôùi giôø ñoät nhieân leân tieáng: -Moãi ngöôøi noùi doái ñeàu coù moät nguyeân nhaân. Coù ngöôøi noùi doái ñeå töï löøa gaït mình. Gaõ thôû daøi noùi tieáp: -Laïi coù ngöôøi ñaùng thöông hôn laø noùi doái baát quaù ñeå ñöôïc ngöôøi ta ñoàng tình vôùi mình, khoâng chuù yù tôùi keû khaùc. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Ñaây phaûi chaêng laø coâ töø gnaøy coøn nhoû ñaõ thieáu keû beânh vöïc vaø ñoàng tình ? Hoa Maõn Laâu ñaùp: -Phaûi roài. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi, nhaên nhoù cöôøi noùi: -Huynh ñaøi noùi phaûi ñaáy. Coù nhieàu ngöôøi laøm vieäc laàm loãi cuõng neân löôïng thöù cho hoï. Taïi haï neân bieát sôùm ñieåm naøy ñeå suy nghó veà keû khaùc … Chaøng chöa döùt lôøi ñoät nhieân phaùt giaùc ra Lieãu Dö Haän xuaát hieän ôû ngoaøi cöûa. Haén nhìn chaøng thuûng thaúng noùi: -Tuyeát Nhi coù caâu naøy baûo taïi haï cho coâng töû hay. Luïc Tieåu Phuïng laéng tai nghe. Ñoät nhieân chaøng phaùt giaùc ra con ngöôøi ñaùng sôï naøy döôøng nhö loä ra moät nuï cöôøi oân hoøa noùi: -Coâ baûo vöøa roài coâ queân chöa cho coâng töû hay laø töø ngaøy coâng töû caïo raâu roài troâng coâng töû treû trung vaø dieâm duùa hôn tröôùc nhieàu. Luïc Tieåu Phuïng ñöa ngoùn tay leân bôø moâi, döôøng nhö chaøng töùc mình veà chuyeän haøm raâu khoâng moïc daøi cho thaät leï. Hoa Maõn Laâu mæm cöôøi noùi: -Coâng töû ñaõ bieát tröôùc nay tieåu ñeä chaúng bao gôø laáy laøm böïc mình vì khoâng ngoù thaáy gì, nhöng baây giôø thöïc tình tieåu ñeä muoán ñöôïc nhìn roõ sau khi coâng töû caïo raâu roài, hình thuø ra laøm sao ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Ngöôøi ta vöøa baûo caïo raâu roài caøng treû, ñeïp hôn tröôùc. Hoa Maõn Laâu hoûi: -Vaäy thì laøm sao tröôùc kia coâng töû laïi ñeå raâu ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: -Vì taïi haï baûnh quaù, chæ sôï bao nhieâu ñaøn baø con gaùi treân ñôøi meâ mình ñeán cheát heát. Hoa Maõn Laâu cöôøi hoûi: -Maáy böõa nay trôøi noùng quaù, coâng töû coù thaáy böïc mình khoâng ? -127- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 13. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Dòch thuaät : Thöông Lan Luïc Tieåu Phuïng laïnh luøng hoûi laïi: -Laøm sao taïi haï phaûi böïc mình ? Hoa Maõn Laâu ñaùp: -Vì coâng töû caûm thaáy coù ñieàu khoâng toát vôùi coâ beù vöøa ñaùng thöông laïi ñaùng töùc cöôøi maø coøn hay noùi doái. Coâng töû coù ñieàu chöa yeân daï vì khoâng hieåu coâ ta veà roài coù bò ngöôøi khinh khi hay choïc töùc khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng ñoät nhieân ñöùng phaét daäy muoán ra ngoaøi thì coù ngöôøi ñöa hai taám thieáp ñeán: -“Ñaõ chuaån bò chung röôïu laït môøi töôùng coâng ñeán taåy traàn. Xin töôùng coâng vui loøng giaù laâm.” Phía döôùi thöï danh : Hoaéc Thieân Thanh. Maáy caâu giaûn dò, chöõ vieát ñoan chính vaø möïc ñaëc neân neùt chöõ goà leân moät chuùt. Ngöôøi khoâng ngoù thaáy, duøng ñaàu ngoùn tay sôø cuõng ra. Hoa Maõn Laâu mæm cöôøi noùi: -Xem chöøng Hoaéc toång quaûn naøy laø moät nhaân vaät raát chu ñaùo. Luïc Tieåu Phuïng laïnh luøng noùi: -Haù phaûi chæ chu ñaùo maø thoâi. Ngöôøi ñöa thieáp ñeán laø moät thaèng nhoû raát lanh lôïi, ñöùng ngoaøi cöûa khom löng noùi: -Hoaéc toång quaûn coøn daën: Neáu hai vò vui loøng ñi döï thì tieåu nhaân xin chôø ôû ñaây ñeå ñöa hai vò ñeán nôi ñaày chaâu quang baûo khí. Hoaéc toång quaûn ñaõ chuaån bò chôø ñaïi giaù cuûa hai vò. Luïc Tieåu Phuïng hoûi: -Sao y bieát laø ta seõ ñeán ? Thaèng nhoû cöôøi ñaùp: -Trong phaïm vi taùm traêm daëm quanh ñaây, baát luaän vieäc lôùn vieäc nhoû Hoaéc Toång quaûn chaúng maáy vieäc laø khoâng bieát. Tieäc röôïu baøt trong thuûy caùc, boán maët laø ao sen. Moät maøu xanh bieác, chín nhòp caàu ñeàu maøu hoàng töôi. Nhöõng haït traân chaâu ñính vaøo nhöõng taám sa duøng laøm reømcöûa soå ñeàu choáng cao leân. Hoa sen ñöa muøi thanh höông thoang thoaûng luùc môùi nôû. Trôøi vaøo tieát thaùng tö. Hoa Maõn Laâu laúng laëng höôûng thuï muøi hoa thôm cuûa nhaø phuù haøo. Dó nhieân gaõ khoâng ngoù thaáy dieän maïo Hoaéc Thieân Thanh, nhöng nghe thanh aâm cuõng ñoaùn ra ñöôïc göông maët laõo theá naøo. -128- Typed by NDT http://come.to/kimdung
 14. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Dòch thuaät : Thöông Lan Thanh aâm Hoaéc Thieân Thanh traàm traàm vaø maïnh meõ. Laõo noùi thong thaû, oân hoøa. Luùc laõo phaùt thanh hy voïng ngöôøi naøo cuõng chuù yù nghe vaø ai naáy ñeàu nghe thaät roõ. Caùi ñoù chöùng toû laõo laø ngöôøi töï tin laïi ñuû söùc phaùn ñoaùn. Baát luaän laõo laøm vieäc gì cuõng theo nguyeân taéc cuûa mình. Tuy laõo kieâu ngaïo, nhöng khoâng muoán ngöôøi ta nhaän ra mình kieâu ngaïo. Hoa Maõn Laâu khoâng ngaùn con ngöôøi naøy maø Hoaéc Thieân T hanh cuõng khoâng ngaùn laõo. (?) Ngoaøi ra coøn hai ngöôøi khaùch boài tieäc. Moät ngöôøi laø Taây Tòch Dieâm gia teân goïi Toâ Thieáu Khanh. Moät vò laø Vaân Lyù Thaàn Long Maõ Haønh noåi tieáng voõ laâm töø laâu. Voõ coâng laõo khoâng phaûi taàm thöôøng. Thinh danh cuûa laõo chaúng phaûi töï nhieân maø ñöôïc. Hoa Maõn Laâu raát laáy laøm kyø ôû choã luùc laõo noùi vôùi Hoaéc Thieân Thanh cuõng ra chieàu xieåm nònh laáy loøng. Moät nhaân vaät baûn laõnh vaøo baäc voõ laâm haøo kieät nhö laõo ñaùng lyù thaùi ñoä phaûi khaùc haún. Toâ Thieáu Khanh laø ngöôøi thoaùt tuïc. Y khoâng queâ muøa huû laäu maø cuõng khoâng ba hoa khoaùc laùc. Hoaéc Thieân Thanh ñaëc bieät giôùi thieäu y laø moät vò cöû nhaân baõo hoïc, nhöng nghe thanh aâm thì y haõy coøn nhoû tuoåi. Caû chuû khaùch coù naêm ngöôøi. Ñaây chính laø phöông thöùc môøi khaùch raát thích cuûa Hoa Maõn Laâu. Noù chöùng toû chuû nhaân khoâng nhöõng aân caàn chu ñaùo maø coøn hieåu roõ taâm lyù cuûa khaùch. Nhöng ñeán baây giôø röôïu thòt coøn chöa baøy ra khieán gaõ hôi laáy laøm kyø. Maëc duø gaõ khoâng phaûi laø ngöôøi noùng naûy. ---------------------------oOo--------------------------- -129- Typed by NDT http://come.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2