LƯỚI CẤU TRÚC

Chia sẻ: Hoang Van Thức | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
84
lượt xem
8
download

LƯỚI CẤU TRÚC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi thay đổi thứ tự truyền dẫn động học trong 1 nhóm bất kỳ nào đó thì số vòng quay của trục ra sẽ thay đổi j x lần, x gọi là “Đặc tính của nhóm truyền”. Nhóm có x = 1 là nhóm cơ sở, các nhóm còn lại là nhóm khuyếch đại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LƯỚI CẤU TRÚC

  1. LƯỚI CẤU TRÚC & ĐỒ THỊ VÒNG QUAY A_Kiến thức tối thiểu phải biết. 1. Công thức Kết cấu. Z = P1 .P2 .P3 ...Pm Trong đó : + m : số nhóm truyền + P1 : số bộ truyền trong nhóm 1 + P2 : số bộ truyền trong nhóm 2 ………………………………… + Pm : số bộ truyền trong nhóm m Ví dụ : Z=3x2=6 +m=2 + P1 = 3 + P2 = 2 2. Đặc tính nhóm truyền “x”. Khi thay đổi thứ tự truyền dẫn động học trong 1 nhóm bất kỳ nào đó thì số vòng quay của trục ra sẽ thay đổi ϕ lần, x gọi là “Đặc tính của nhóm truyền”. x Nhóm có x = 1 là nhóm cơ sở, các nhóm còn lại là nhóm khuyếch đại. + x1 = 1 : đặc tính nhóm cơ sở. + x2 = p1 : đặc tính nhóm khuyếch đại thứ nhất. + x3 = p1.p2 : đặc tính nhóm khuyếch đại thứ hai. ....................................................................... + xm = p1.p2...pm : đặc tính nhóm khuyếch đại thứ m-1. Ví dụ : I II III Z = 31 . 2 3 . 2 6 + x1 = 1 : đặc tính nhóm cơ sở. + x2 = p1 = 3 : đặc tính nhóm khuyếch đại thứ nhất. + x3 = p1.p2 = 3.2 = 6 : đặc tính nhóm khuyếch đại thứ hai. 3. Công thức cấu trúc. Công thức kết cấu kèm chỉ số thứ tự động học được gọi là công thức cấu trúc.(thứ tự ký hiệu bằng chữ số La mã : I, II, III...) I II III Ví dụ : Z = 31 . 2 3 . 2 6 4. Phương trình điều chỉnh truyền dẫn => dùng để tính các tỉ số truyền. i1 : i2 : i3 : ... : i p = 1 : ϕ x : ϕ 2 x : ... : ϕ x ( p −1) 5. Công thức : i = ϕ E + E > 0 : tia hướng lên trên. + E = 0 : tia nằm ngang. + E < 0 : tia hướng xuống dưới. B_Bài tập áp dụng Dạng bài tập : Cho : + Công thức cấu trúc. + Cho ϕ . + Cho i. - Dạng 1 : cho toàn imax - Dạng 2 : cho toàn imin - Dạng 3 : cho cả imax lẫn imin Yêu cầu : vẽ đồ thị vòng quay và tính các tỉ số truyền
  2. CÁCH LÀM a. Dạng 1 Cho toàn imax thì vẽ từ trên xuống. I II Ví dụ 1 : cho : Z = 21 .32 ; ϕ = 1,41 ; iamax = ibmax = 2 vẽ lưới cấu trúc. a b Giải : lgi Từ công thức : i = ϕ ⇒ E = E lg ϕ lg i lg 2 Với : iamax = ibmax = 2 ⇒ E = = =2 lg ϕ lg1,41 Có E rồi tiến hành vẽ theo trình tự sau : - Số trục = m+1 = 2+1 =3 (m là số nhóm truyền trong công thức cấu trúc) - Số hàng = số cấp tốc độ = Z = 6 I II III I II III I II III n6 n6 n5 n5 n4 n4 n3 n3 n2 n2 n1 n1 P=2 P=3 P=2 P=3 x=1 x=2 x=1 x=2 I II III I II III I II III n6 n6 n6 n5 n5 n5 n4 n4 n4 n3 n3 n3 n2 n2 n2 n1 n1 n1 P=2 P=3 P=2 P=3 P=2 P=3 x=1 x=2 x=1 x=2 x=1 x=2 II I III Ví dụ 2 : cho Z = 32 . 21 . 2 6 a b c iamax = ibmax = icmax = 2 Giải : đã chữa rất kỹ trên lớp! b. Dạng 2 Cho toàn imin thì vẽ từ dưới lên. I II Ví dụ 1 : cho : Z = 31 . 2 3 ; ϕ = 1,26 ; iamin = ibmin = 0.5 vẽ lưới cấu trúc. a b Giải : lgi Từ công thức : i = ϕ ⇒ E = E lg ϕ lg i lg 0.5 Với : iamin = ibmin = 0.5 ⇒ E = = = −3 lg ϕ lg1.26 Có E rồi tiến hành vẽ theo trình tự sau :
  3. - Số trục = m+1 = 2+1 =3 (m là số nhóm truyền trong công thức cấu trúc) - Số hàng = số cấp tốc độ = Z = 6 I II III I II III I II III n6 n6 n5 n5 n4 n4 n3 n3 n2 n2 n1 n1 P=3 P=2 P=3 P=2 x=1 x=3 x=1 x=3 I II III I II III I II III n0 n0 n0 n6 n6 n6 n5 n5 n5 n4 n4 n4 n3 n3 n3 n2 n2 n2 n1 n1 n1 P=3 P=2 P=3 P=2 P=3 P=2 x=1 x=3 x=1 x=3 x=1 x=3 c. Dạng 3 Cho cả imax lẫn imin thì quy đổi vể toàn imax sẽ thành dạng 1 hoặc toàn imin sẽ thành dạng 2 hoặc vẽ luôn không cần quy đổi. II I III Ví dụ 1 :cho : Z = 32 . 21 . 2 6 ; ϕ = 1,41 ; iamax = ϕ ; ibmax = 1; icmin = ϕ vẽ lưới cấu trúc. −4 a b c Giải : Nhóm c có 2 tỉ số truyền : ic1 ; ic2 Giả sử : icmin = ic1 < ic2 = icmax Từ phương trình điều chỉnh : ic1 : ic2 = 1: ϕ xc = 1: ϕ 6 ⇒ ic = ic max = ic1 .ϕ 6 = ϕ −4 .ϕ 6 = ϕ 2 2 Vậy ta đã có : iamax = ϕ ; ibmax = 1 = ϕ ; ic max = ϕ 0 2 => Tiến hành vẽ theo trình tự sau : I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV n12 n12 n12 n11 n11 n11 n10 n10 n10 n9 n9 n9 n8 n8 n8 n7 n7 n7 n6 n6 n6 n5 n5 n5 n4 n4 n4 n3 n3 n3 n2 n2 n2 n1 n1 n1 P=3 P=2 P=2 P=3 P=2 P=2 P=3 P=2 P=2 x=2 x=1 x=6 x=2 x=1 x=6 x=2 x=1 x=6
  4. I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV n12 n12 n12 n12 n11 n11 n11 n11 n10 n10 n10 n10 n9 n9 n9 n9 n8 n8 n8 n8 n7 n7 n7 n7 n6 n6 n6 n6 n5 n5 n5 n5 n4 n4 n4 n4 n3 n3 n3 n3 n2 n2 n2 n2 n1 n1 n1 n1 P=3 P=2 P=2 P=3 P=2 P=2 P=3 P=2 P=2 P=3 P=2 P=2 x=2 x=1 x=6 x=2 x=1 x=6 x=2 x=1 x=6 x=2 x=1 x=6 II I III Ví dụ 2 :cho : Z = 2 3 .31 . 2 6 ; ϕ = 1,26 ; iamax =2; ibmin = 1/2; icmax = 2 vẽ lưới cấu trúc. a b c Giải : Nhóm b có 3 tỉ số truyền : ib1 ; ib2 ; ib3 Giả sử : ibmin = ib1 < ib2 < ib3 = ibmax Từ phương trình điều chỉnh : ib1 : ib2 : ib3 = 1: ϕ 1 : ϕ 2 ⇒ ib = ib max = ib1 .ϕ 2 = ϕ −3 .ϕ 2 = ϕ −1 ( ib1 = 1 / 2 = 1,26 −3 = ϕ −3 ) 3 Vậy ta đã có : iamax = 2 = ϕ ; ibmax = ϕ ; ic max = 2 = ϕ 3 −1 3  Tiến hành vẽ theo trình tự sau : I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV n12 n12 n12 n11 n11 n11 n10 n10 n10 n9 n9 n9 n8 n8 n8 n7 n7 n7 n6 n6 n6 n5 n5 n5 n4 n4 n4 n3 n3 n3 n2 n2 n2 n1 n1 n1 P=2 P=3 P=2 P=2 P=3 P=2 P=2 P=3 P=2 x=3 x=1 x=6 x=3 x=1 x=6 x=3 x=1 x=6 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV n12 n12 n12 n12 n11 n11 n11 n11 n10 n10 n10 n10 n9 n9 n9 n9 n8 n8 n8 n8 n7 n7 n7 n7 n6 n6 n6 n6 n5 n5 n5 n5 n4 n4 n4 n4 n3 n3 n3 n3 n2 n2 n2 n2 n1 n1 n1 n1 P=2 P=3 P=2 P=2 P=3 P=2 P=2 P=3 P=2 P=2 P=3 P=2 x=3 x=1 x=6 x=3 x=1 x=6 x=3 x=1 x=6 x=3 x=1 x=6 ĐỐI VỚI CẤU TRÚC NHÂN ĐẶC BIỆT VẼ TƯƠNG TỰ
Đồng bộ tài khoản