intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Lượng giá và thể chế hoá can thiệp OD

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

101
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

quá trình thu thập có hệ thống các dữ liệu về tổ chức, phản hồi nó cho các thành viên để hoạch định và lượng giá những kết quả bằng việc thu thập thêm các dữ liệu và lặp lại quá trình khi cần thiết

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lượng giá và thể chế hoá can thiệp OD

 1. Chapter 11 Organizational Change & Development L ng giá & Th ch hóa Can thi p OD Nguy n H u Lam, Ph.D. Center for Excellence in Management Development (CEMD) Email: lam@ueh.edu.vn Web Site: www.cemd.ueh.edu.vn Nh ng V n trong L ng giá nh ng Can thi p OD Ph n h i th c hi n và ph n h i l ng giá o l ng • Ch n l a các bi n phù h p ol ng • Thi t k nh ng o l ng t t • V n hành • áng tin c y • Có giá tr Thi t k nghiên c u Ch ng 11: L ng giá & Th ch hóa Can thi p Nguy n H u Lam, Ph.D., Email: lam@ueh.edu.vn Website:www.cemd.ueh.edu.vn 1
 2. Chapter 11 Organizational Change & Development Ph n h i Th c hi n Ph n h i L ng giá Ph n h i ch d n Ph n h i xác nh nh nh ng n l c th c hi n h ng c a can thi p Nh ng c t m c, nh ng Các m c tiêu, các k t m c tiêu trung gian c c, vi c th c hi n Nh ng o l ng v s Nh ng o l ng v nh ti n b c a các can thi p h ng c a các can thi p Ch ng 11: L ng giá & Th ch hóa Can thi p Ph n h i Th c hi n và Ph n h i L ng giá Ch n oán Thi t k và Th c hi n Ph n h i Ph n h i can thi p th c hi n l ng giá th c hi n nh ng can Làm rõ Ho ch nh o l ng o l ng D nh các b c nh ng nh nh ng nh thi p ti p theo h ng c a h ng dài Nh ng nh ng can h n ph ng án thi p hi n can thi p t i khác nhau Ch ng 11: L ng giá & Th ch hóa Can thi p Nguy n H u Lam, Ph.D., Email: lam@ueh.edu.vn Website:www.cemd.ueh.edu.vn 2
 3. Chapter 11 Organizational Change & Development V trí c a Ph n h i L ng giá Thi t k nh ng Th c hi n nh ng Ch n oán Can thi p Can thi p Ph n h i L ng giá Ph n h i Th c hi n Ch ng 11: L ng giá & Th ch hóa Can thi p Quá trình OD Thi t l p m t Ch n oán Can thi p L ng giá K t thúc Quan h thay i Thu th p & Th c hi n phân tích nh ng Ti p t c các T o ra g n d li u, hành ng c ng c và thành viên k t v i các xác nh h p tác h tr t ch c thành viên m c tiêu th c hi n thay i t th c hi n c a h th ng thay i thay i công vi c c ah Làm rã ra Thay i Làm ông l i Quá trình Thay i c Ho ch nh Ch ng 11: L ng giá & Th ch hóa Can thi p Nguy n H u Lam, Ph.D., Email: lam@ueh.edu.vn Website:www.cemd.ueh.edu.vn 3
 4. Chapter 11 Organizational Change & Development OD là gì? Nghiên c u hành ng • Quá trình thu th p có h th ng các d li u v t ch c, ph n h i nó cho các thành viên ho ch nh và l ng giá nh ng k t qu b ng vi c thu th p thêm các d li u và l p l i quá trình khi c!n thi t. • c kh i x ng khi m t ng i nào ó c m th"y có nh ng cách bi t trong vi c th c hi n. Ch ng 11: L ng giá & Th ch hóa Can thi p Nghiên c u Hành ng là N n t ng c a OD Nh n ra v n L ng giá Thu th p & ti p t c Thông tin i gl Rã ôn ra Quá trình tham gia i Thay Phân tích Th c hi n Thông tin Hành ng & Ph n h i Ho ch nh Hành ng Ch ng 11: L ng giá & Th ch hóa Can thi p Nguy n H u Lam, Ph.D., Email: lam@ueh.edu.vn Website:www.cemd.ueh.edu.vn 4
 5. Chapter 11 Organizational Change & Development Nh ng Can thi p OD Cá nhân i T ch c Ch ng 11: L ng giá & Th ch hóa Can thi p L ng giá các Can thi p OD L ng giá hình th c L ng giá t ng k t Ch ng 11: L ng giá & Th ch hóa Can thi p Nguy n H u Lam, Ph.D., Email: lam@ueh.edu.vn Website:www.cemd.ueh.edu.vn 5
 6. Chapter 11 Organizational Change & Development V n trong L ng giá Thay i Nh ng m c tiêu m h , không rõ ràng Nh ng l i h a m nh m# Nh ng nh h ng y u Nh ng v"n khác: • Tìm ki m nh ng tiêu chí phù h p • Tìm ki m nhân viên k$ n%ng • Chính tr trong l ng giá • Th i i m l ng giá Ch ng 11: L ng giá & Th ch hóa Can thi p C p c aL ng giá Ph n ng H ct p Hành vi Nh ng k t qu Ch ng 11: L ng giá & Th ch hóa Can thi p Nguy n H u Lam, Ph.D., Email: lam@ueh.edu.vn Website:www.cemd.ueh.edu.vn 6
 7. Chapter 11 Organizational Change & Development Nh ng Câu h i Các tiêu chí ánh giá có ch ra vi c thay i ã x y ra hay không? Thay i có ph i là k t qu c a nh ng can thi p? Li u các thành viên m i có th hi n nh ng thay i t ng t không? Li u các thành viên m i có th hi n nh ng hành vi t ng t nh ng a i m, v trí khác không? Ch ng 11: L ng giá & Th ch hóa Can thi p Thi t k L ng giá M t nhóm: Ch ki m nh sau • I (Can thi p) T (L ng giá) M t nhóm: Ki m nh tr c/ki m nh sau • T-1 (Ki m nh tr c) I T-2 (Ki m nh sau) Ki m nh tr c/ki m nh sau v i nhóm i ch ng • E: T-1 (Ki m nh tr c) I T-2 (Ki m nh sau) • C: T-1 (Ki m nh tr c) T-2 (Ki m nh sau) Ch ng 11: L ng giá & Th ch hóa Can thi p Nguy n H u Lam, Ph.D., Email: lam@ueh.edu.vn Website:www.cemd.ueh.edu.vn 7
 8. Chapter 11 Organizational Change & Development Phân tích S d ng Phân tích l i ích chi phí Phân tích hi u qu chi phí M t ví d v ch ng trình v&ng m t • Thu th p d li u v s v&ng m t • Tính toán s gi v&ng m t trong n%m • Tính toán chi phí ti n l ng tr cho s v&ng m t • Tính toán chi phí qu n lý s v&ng m t • Tính toán các chi phí khác liên quan n s v&ng m t Ch ng 11: L ng giá & Th ch hóa Can thi p òi h i c a vi c L ng giá Ch n l a nh ng o l ng có liên quan Ch n l a nh ng o l ng phù h p • tin c y • giá tr S' d ng thi t k l ng giá “m nh” Ch ng 11: L ng giá & Th ch hóa Can thi p Nguy n H u Lam, Ph.D., Email: lam@ueh.edu.vn Website:www.cemd.ueh.edu.vn 8
 9. Chapter 11 Organizational Change & Development Ngu n c a Tin c y Nh ng nh ngh(a v n hành nghiêm ng t Nhi u o l ng khác nhau Các công c c chu)n hóa Ch ng 11: L ng giá & Th ch hóa Can thi p Các lo i giá tr giá tr b m t giá tr n i dung giá tr h i t ho c tiêu chí giá tr phân bi t Ch ng 11: L ng giá & Th ch hóa Can thi p Nguy n H u Lam, Ph.D., Email: lam@ueh.edu.vn Website:www.cemd.ueh.edu.vn 9
 10. Chapter 11 Organizational Change & Development Nh ng Y u t c a Thi t k Nghiên c u T t trong L ng giá OD ol ng liên t c trong dài h n Các n v so sánh Phân tích th ng kê Ch ng 11: L ng giá & Th ch hóa Can thi p L ng giá Các lo i Thay i Alpha Change Beta Change Gamma Change Ch ng 11: L ng giá & Th ch hóa Can thi p Nguy n H u Lam, Ph.D., Email: lam@ueh.edu.vn Website:www.cemd.ueh.edu.vn 10
 11. Chapter 11 Organizational Change & Development B i c nh Th ch hóa Các c tính c a t ch c •Tính phù h p • n nh c a môi Quá trình Các ch báo tr ng và công ngh th ch hóa C a th ch hóa •Công oàn •Ki n th c Các c tính •Xã h i hóa •Th c hi n •S t n tâm •S yêu thích c a can thi p •Phân b ph n th ng • ng thu n chu n t c • c th c a m c tiêu •S lan t a • l p trình • ng thu n v giá tr •C m nh n và o l ng •C p c a i ng thay i •S h tr n i b •B o tr Ch ng 11: L ng giá & Th ch hóa Can thi p Nguy n H u Lam, Ph.D., Email: lam@ueh.edu.vn Website:www.cemd.ueh.edu.vn 11
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2