Lượng tử ánh sáng chuẩn

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
66
lượt xem
13
download

Lượng tử ánh sáng chuẩn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lượng tử ánh sáng chuẩn', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lượng tử ánh sáng chuẩn

  1. A. i1 > i2 B. i1 = i2 HI U NG QUANG ĐI N C. i1 < i2 D. i1 = 0, i2 ≠ 0 Câu 7. Cho các ch t sau: Na, K, CdS, Al, chi u ánh Câu 1. Chi u m t b c x có bư c sóng nh hơn gi i sáng m t tr i vào thì th y có hi n tư ng quang đi n h n quang đi n vào m t t m kim lo i mang đi n tích x y ra, h i đã chi u vào ch t nào? dương. H i hi n tư ng quang đi n có x y ra hay A. Na B. K C. CdS D. Al không? Câu 8. Chi u m t b c x vào m t K c a t bào A. Có B. Không quang đi n đ tri t tiêu dòng quang đi n thì ch p C. còn tùy vào đi n tích dương D. x y ra y u nh n cho các e chuy n đ ng…. Câu 2. Chi u ánh sáng thích h p vào m t K c a t m A. ch m d n r i v A kim lo i, n i A và K b ng m t s i dây d n, h i hi n B. chuy n đ ng ch m trư c khi đ n A và chuy n tư ng quang đi n x y ra th nào đ ng nhanh trư c khi v K A. Luôn x y ra B. x y ra y u C. d ng h n ngay khi đ n A. C. không th x y ra. D. các e theo dây d n D. không cho e nào thoát kh i K t o thành dòng đi n. Câu 9. Dòng quang đi n ph thu c vào y u t nào? Câu 3. Cư ng đ b c x chi u t i ph thu c vào A. Công su t b c x B. Năng lư ng photon A. S photon đ p vào B. Năng lư ng c a m t C. C A và B. D. không ph thu c photon vào các y u t k trên. C. c A và B D. dòng quang đi n Câu 10. Đ ng năng ban đ u c c đ i c a các e ph Câu 4. Ta có th áp d ng đ nh lu t Ôm cho dòng thu c vào? quang đi n trong trư ng h p nào? A. Năng lư ng c a photon chi u t i A. luôn áp d ng đư c B. cư ng đ b c x chi u t i B. Khi dòng quang đi n đ t giá tr c c đ i C. Công thoát D. C A và C C. khi dòng quang đi n có giá tr nh . Câu 11: Nh n đ nh nào dư i đây ch a đ ng quan D. không th áp d ng đư c đi m hi n đ i v b n ch t c a ánh sáng: Câu 5. Chi u đ ng th i hai b c x vào m t t bào A. ánh sáng là sóng đi n t có bư c sóng n m quang đi n, ta c n dùng các hi u đi n th hãm đ trong gi i h n t 0,4 µm đ n 0,75 µm tri t tiêu dòng quang đi n. Cho bi t Uh1 = 2Uh2. H i B. ánh sáng là trùm h t đư c phát ra t ngu n có th k t lu n gì? sáng và truy n đi theo đư ng th ng v i t c A. 1= 2 2 B. 1< 2 đ l n C. 1 > 2 D. 1 =2 2 C. S chi u sáng chính là quá trình truy n năng Câu 6. D i đ ng th i hai ng n đèn, đèn 1 là bóng lư ng b ng nh ng kh u ph n nh xác đ nh, Ne on có công su t c c l n, đèn 2 là đèn phát sáng đư c g i là phôtôn màu tím v i cư ng đ sáng c c y u. Khi đó cư ng D. ánh sáng có b n ch t ph c t p, trong m t s đ dòng quang đi n ( n u có ) là i1 ( đèn Ne on) và trư ng h p nó bi u hi n các tính ch t c a i2. Nh n xét gì v các giá tr đó?
  2. sóng và trong m t s trư ng h p khác nó Câu 15: Y u t nào dư i đây không gây ra hi n bi u hi n như h t(phôtôn) tư ng phát x e t các tinh th iôn và tinh th hóa Câu 12: Hi n tư ng quang đi n đư c hertz phát hi n tr ? b ng cách nào? A. Các phôtôn B. Các h t mang đi n tích A. Chi u m t trùm ánh sáng tr ng đi qua lăng C. T trư ng D. Nhi t đ cao kính Câu 16: Khái ni m nào nêu ra dư i đây là c n thi t B. Cho m t dòng tia cat t đ p vào m t t m kim cho vi c gi i thích hi n tư ng quang đi n và hi n lo i có nguyên t lư ng l n tư ng phát x nhi t e C. Chi u m t ngu n sáng giàu tia t ngo i vào A. Đi n tr riêng B. công thoát m t t m k m tích đi n âm C. M t đ dòng đi n D. Lư ng t b c x D. Dùng ch t phôtôn 210 phát ra h t α đ b n Câu 17: Nh n xét nào dư i đây đúng ? khi ngư i ta phá lên các ph n t nitơ chi u m t chùm sáng lên t m kim lo i đư c đánh Câu 13: Nh n xét ho c k t lu n nào dư i đây v bóng có công thoát A. hi n tư ng quang đi n x y ra thuy t lư ng t và các đ nh lu t quang đi n là sai? n u: A. Các đ nh lu t quang đi n hoàn toàn không A. Các lư ng t năng lư ng(phôtôn) đ p lên mâu thu n v i tính ch t sóng c a ánh sáng m t kim lo i v i năng lư ng th a mãn đi u B. Tia tím có bư c sóng λ = 0,4. Năng lư ng ki n hf ≥ A, đây f là t n s ánh sáng và h là lư ng t (phôtôn) c a tia tím b ng 4,965.10- t n s plăng 19 B. Chùm tia sáng đ p lên t m kim lo i có năng J C. Theo anhxtanh thì m t chùm tia sáng đư c lư ng th a mãn h th c: En ≥ A xem như m t chùm h t và m i h t đư c g i C. T m kim lo i có ch a m t s r t l n e t do là m t phôtôn đư c chi u sáng b ng chùm tia sáng có D. Công th c anhxtanh v hi n tư ng quang cư ng đ rats l n đi n có d ng: hc/3 = A + mv2/2 max D. T m kim lo i đư c chi u sáng có hi u đi n Câu 14: Hi n tư ng quang đi n là quá trình d a th r t l n trên: Câu 18: Ch n đáp án đúng v gi i h n quang đi n A. S gi i phóng các e t m t kim lo i do tương cu m i kim lo i tác c a chúng v i các phôtôn A. Bư c sóng c a ánh sáng chi u vào kim lo i B. S tác d ng c a các e lên kính nh B. Công th c c a e đ i v i kim lo i đó C. S gi i phóng các phôtôn khi kim lo i b đ t C. M t đ i lư ng đ c trưng c a kim lo i t l nóng ngh ch v i công thoát A c a e đ i v i kim D. S phát sáng do các e trong các nguyên t lo i đó này t nh ng m c năng lư ng cao xu ng D. Bư c sóng riêng c a kim lo i đó m c th p hơn Câu 19: Dư i nh hư ng c a ánh sáng đơn s c chi u lên m t kim lo i, v n t c c c đ i c a e quang đi n sau khi b b t ra kh i m t kim lo i ph thu c vào:
  3. A. Vân t c truy n ánh sáng trong môi trư ng Câu 24: Nguyên t c ho t đ ng c a quang tr d a bên ng i kim lo i vào hi n tư ng nào B. S phôtôn đ p lên m t kim lo i và vào trong A. Hi n tư ng quang đi n kim lo i B. Hi n tư ng quang đi n trong C. Năng lư ng c a phôtôn và vào lo i kim lo i C. Hi n tư ng quang d n D. T ng năng lư ng c a ánh sáng đ p lên m t D. Hi n tư ng phát quang c a các ch t r n kim lo i và vào lo i kim lo i Câu 25: tìm câu sai trong các câu dư i đây Câu 20: N u trong m t môi trư ng, ta bi t đư c A. Công thoát e ra kh i m t kim lo i đư c xác bư c sóng c a lư ng t năng lư ng ánh sáng đ nh b i năng lư ng c a phôtôn đ p vào kim (phôtôn ) và hf và b ng λ , thì chi t su t tuy t đ i lo i đó c a môi trư ng đó b ng bao nhiêu?( h là h ng s B. Công thoát e ra kh i m t kim lo i b ng năng planck, c là vatn t c ánh sáng trong chân không và f lư ng t i thi u đ iôn hóa m t nguyên t c a là t n s ) kim lo i đó A. n = c λ/ f B. n = hf/c C. Công thoát e ra kh i m t kim lo i đư c tình C. n = c/ v D. n = cf/λ b ng công c n thi t đ đưa m t e t qu đ o Câu 21: Cat t c a m t t bào quang đi n làm b ng xa nh t c a nguyên t ra xa vô cùng vônfram. Bi t công thoát c a e đ i v i vônfram là D. Công thoát e ra kh i m t kim lo i tính b ng 7,2.10-19J. gi i h n quang đi n c a vônfram là bao công t i thi u c n thi t đ tách m t e ra kh i nhiêu? kim lo i đó A. λ0 = 0,276 µm B. . λ0 = 0,375 µm Câu 26: Tìm câu đúng A. Đ i v i m i kim lo i dùng làm cat t có m t C. . λ0 = 0,425 µm D. . λ0 = 0,475 µm bư c sóng gi i h n λ0 g i là gi i h n quang Câu 22: Cat t c a m t t bào quang đi n làm b ng vônfram. Bi t công thoát c a e đ i v i vônfram là đi n. Hi n tư ng quang đi n ch x y ra khi 7,2.10-19J và bư c sóng ánh sáng kích thích là bư c sóng λ c a ánh sáng kích thích l n hơn 0,180µm. Đ tri t tiêu hoàn toàn dòng đi n, ph i d t λ0 vào hai đ u anot và catôt m t hi u đi n th hãm B. Đ ng năng c a các e quang đi n không ph b ng bao nhiêu? thu c vào cư ng đ c a chúm sáng kích thích A. Uh = 6,62V B. Uh = 4,5V mà ch ph thu c vào t n s c a ánh sáng C. Uh = 2,5V D. Uh = 2,37V kích thích. Câu 23: Hi n tư ng nào sau đây không liên quan C. V i ánh sáng kích thích có bư c sóng l n đ n tính ch t lưư ng t c a ánh sáng hơn gi i h n quang đi n c a kim lo i làm A. S t o thành quang ph v ch catôt thì cư ng đ dòng quang đi n t l B. S ph n ng quang hóa thuân v i cư ng đ c a ánh sáng kích thích. C. S phát quang c a các ch t D. C 3 câu đ u sai D. S hình thành dòng đi n d ch
  4. Câu 27: Hi n tư ng nào dư i đây không th hi n tính ch t h t c a ánh sáng A. Hi n tư ng phát quang B. Hi n tư ng quang đi n C. Hi n tư ng tán s c, t o thành quang ph liên t c c a ánh sáng tr ng. D. Hi n tư ng t o thành quang ph v ch c a nguyên t hydrô Câu 28: Tính v n t c ban đ u c c đ i c a e quang đi n bi t hi u đi n th hãm là 12V A. Vomax = 1,03.105m/s B. Vomax = 2,89.106m/s C. Vomax = 1,45.106m D. Vomax = 6 2,05.10 m/s Câu 29: Tìm s e quang đi n đ n đư c anot trong 1s khi bi t cư ng đ dòng đi n qua t bào là 8µA. A. n = 4,5.1013 B. n = 5.1013 C. n = 5,5.1020 D. n = 6.1014 Câu 30: chi u ánh sáng đ có λ = 0,666µm vào catôt c a m t t bào quang đi n thì ph i đ t hi u đi n th hãm Uh = 0,69V đ v a đ tri t tiêu dòng quang đi n. Tìm kim lo i c a công thoát làm catôt A. A = 1,907.10-19J B. A = 1,850.10-19J C. A = 2,5.10-20J D. A = 1,206.10-18J Câu 31: Công thoát c a kim lo i làm catôt c a m t t bào quang đi n A = 1,88eV, tìm gi i h n quang đi n c a kim lo i đó A. λ0 = 0,55µm B. λ0 = 660nm C. λ0 = 565nm D. λ0 = 0,54oµm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản