Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lưu hương đảo soái - tập 1

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

102
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu hương đảo soái - tập 1', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu hương đảo soái - tập 1

 1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø nhÊt Löa dËy s«ng dµi T rong vâ l©m, cã b¶y ph¸i kiÕm lín, trong b¶y ®¹i kiÕm ph¸i ®ã, duy Hoa S¬n ph¸i cã n÷ ch­ëng m«n nh©n, sù kiÖn nÇy b¾t ®Çu tõ Nam D­¬ng. Tõ Thôc Ch©n tiÕp nhËn quyÒn ch­ëng m«n, nh­ng còng b¾t ®Çu tõ lóc ®ã Hoa S¬n ph¸i suy vi dÇn dÇn. Dï vËy, s¬n m«n vÉn theo con ®­êng ch¸nh nghÜa, kh«ng hÒ hµnh ®éng b¹i ho¹i. Nh÷ng n÷ ch­ëng m«n nh©n c¸c ®êi sau ®Òu cÈn thËn gi÷ g×n di huÊn cña Tõ Thôc Ch©n, hÕt søc thËn träng trong viÖc tuyÓn chän m«n ®å, thµ thu nhËn Ýt lµ cã ®­îc nh÷ng m«n nh©n s¸ng gi¸ h¬n lµ thu nhËn bõa b¶i bÊt chÊp kÎ thiÕu t­ c¸ch. Vµo thêi kú phån thÞnh nhÊt, Hoa S¬n ph¸i cã sè m«n nh©n lªn h¬n b¶y tr¨m, nh­ng ®Õn ®êi Èm Vñ ®¹i s­ chän m«n ®å cùc kú khe kh¾c. Phµm ai thuéc giíi vâ l©m còng ®Òu biÕt nh­ vËy. Kh« Mai ®¹i s­ lµ ®Ö tö ch©n truyÒn y b¸t cña Èm Vñ ®¹i s­. Theo truyÒn thuyÕt trªn giang hå, th× n¨m m­êi ba tuæi, v× muèn nhËp m«n Hoa S¬n ph¸i, Kh« Mai ®¹i s­ kh«ng ng¹i høng tuyÕt dÇm s­¬ng lu«n bèn ngµy ®ªm quú t¹i Hoa S¬n. Khi Èm Vñ ®¹i s­ ®¸p øng sù thØnh cÇu, th× Kh« Mai ®¹i s­ vïi trän th©n m×nh trong tuyÕt, nÕu ®Ó chËm trÔ mét thêi gian ng¾n n÷a th× chØ sî kh«ng cßn c¸ch nµo lµm cho bµ sèng l¹i ®­îc. B¶y n¨m sau, Èm Vñ ®¹i s­ cã viÖc ph¶i ly s¬n xuÊt hµnh vïng Nam H¶i, Kh« Mai ë l¹i b¶o thñ c¨n cø. Bän Th¸i ¢n Tø KiÕm v× b¸o thï mét ch­ëng ngµy x­a, tËp häp lùc l­îng kÐo ®Õn Hoa S¬n, toan phãng háa ®èt tiªu HuyÒn Ngäc Qu¸n, cµn quÐt s¬n m«n. Kh« Mai ®¹i s­ næ lùc chèng cù, thä th­¬ng ba m­¬i chÝn chç trªn ng­êi, dï vËy bµ kh«ng hÒ bá cuéc, cø tiÕp tôc ¸c ®Êu, cuèi cïng h¹ s¸t Tø KiÕm Th¸i ¢n. Sau chiÕn dÞch ®ã, bµ ®­îc giang hå tÆng c¸i hiÖu lµ ThiÕt Tiªn C«. Råi, n¨m n¨m l¹i tr«i qua. http://www.vietkiem.com -1- Converted to pdf by BacQuai
 2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L∙nh DiÖn La S¸t, vïng Thanh H¶i, gëi chiÕn th¬ sang, muèn giao thñ víi Èm Vñ ®¹i s­ trªn ®Ønh Th¸i S¬n. Gi¶ nh­ sau cuéc so tµi ®ã, Èm Vñ ®¹i s­ b¹i, th× Hoa S¬n ph¸i ph¶i lÖ thuéc La S¸t Bang. Cuéc th¸ch thøc ®ã ®¸nh m¹nh vµo danh dù ph¸i Hoa S¬n, t¹o ¶nh h­ëng d©y chuyÒn ®Õn sù tån vong cña s¬n m«n. Kh«ng may, vµo lóc ®ã, Èm Vñ ®¹i s­ l¹i l©m vµo t×nh tr¹ng tÈu háa nhËp ma, mµ Hoa S¬n ph¸i, b»ng mäi gi¸ ph¶i chÊp nhËn cuéc ®Êu t¹i ®Ønh Th¸i S¬n. Kh« Mai ®¹i s­ phã ­íc thay cho s­ phô. Bµ tù biÕt m×nh kh«ng ph¶i lµ ®èi thñ cña L¶nh DiÖn La S¸t, nªn lóc h¹ s¬n phã ­íc, mang theo ý ®Þnh chÕt v× danh dù s¬n m«n, quyÕt cïng ®èi ph­¬ng ®ång quy ­ tËn. DÜ nhiªn, L¶nh DiÖn La S¸t kh«ng hÒ l­u ý ®Õn bµ, ®Ó mÆc bµ chän c¸ch ®Êu. Kh« Mai ®¹i s­ nÊu s«i mét ch¶o dÇu, ung dung nhóng tay vµo ®ã, thÇn s¾c an t­êng miÖng c­êi t­¬i. L¶nh DiÖn La S¸t dï cã tµi lÖch ®Êt nghiªng trêi, còng kh«ng d¸m thùc hiÖn ®iÒu ®ã. Hoa S¬n ph¸i l¹i th¾ng mét keo n÷a, danh dù vÉn ®­îc b¶o tr×. Vµ tõ ®ã, L¶nh DiÖn La S¸t tuyÖt tÝch giang hå, kh«ng cßn ai tr«ng thÊy bãng h×nh bµ trªn m­êi ba tØnh Trung Nguyªn n÷a. Bµn tay t¶ cña Kh« Mai ®¹i s­ chØ tr¬ l¹i mÊy ®èt x­¬ng. Vµ còng nh©n thµnh tÝch ®ã, míi cã c¸i hiÖu Kh« Mai. Thinh danh cña ThiÕt Tiªn C« Kh« Mai ®¹i s­ vang déi kh¾p s«ng hå sau hai chiÕn dÞch ®ã, bµ tiÕp nhËn quyÒn ch­ëng m«n Hoa S¬n ph¸i lóc hai m­¬i chÝn tuæi. §Õn nay, ®∙ ®­îc ba m­¬i n¨m dµi. Suèt ba m­¬i n¨m bµ ®¶m nhËn quyÒn ch­ëng m«n, c¸c ®Ö tö cña bµ kh«ng hÒ thÊy bµ c­êi, dï chØ lµ mét lÇn. §¹i kh¸i, con ng­êi cña Kh« Mai ®¹i s­ nh­ thÕ ®ã. NÕu cã ai nãi r»ng bµ ®∙ nu«i tãc dµi, hoµn tôc, th× h¼n trªn giang hå kh«ng ng­êi nµo tin ®­îc! Nh­ng, §¹o So¸i L­u H­¬ng th× ph¶i tin, bëi ®ã lµ sù thùc, mét sù thùc khã tin, song vÉn lµ sù thùc, b¾t buéc chµng ph¶i tin. Hoµng h«n! TÞch d­¬ng tr¶i réng trªn con s«ng dµi, s«ng xu«i vÒ ®«ng, mang theo bãng tÞch d­¬ng trªn ®Çu sãng ®Ó tr¶ l¹i mÆt nhËt ngµy mai, dÖt l¹i chuçi ngµy liªn tôc. http://www.vietkiem.com -2- Converted to pdf by BacQuai
 3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Trªn s«ng, n¬i mét khóc quanh, cã n¨m s¸u chiÕc thuyÒn neo l¹i, trªn thuyÒn cã khãi bèc lªn, quyÖn theo chiÒu giã. ThuyÒn neo s¸t, nh« bãng nh­ nhµ, khãi bèc biÓu hiÖn b÷a ¨n chiÒu ®ang ®­îc chuÈn bÞ, h×nh ¶nh ®ã nãi lªn mét th«n xãm ªm ®Òm n¬i hoang v¾ng. Mét th«n xãm phiªu linh, nh­ kh¸ch giang hå phiªu linh. Trong sè, cã mét con thuyÒn næi bËt h¬n hÕt, ch¼ng nh÷ng bëi c¸i vÎ t©n kú cña nã, mµ cßn v× con ng­êi trªn thuyÒn cã c¸i vÎ hÊp dÉn sù chó ý. Cöa h«ng thuyÒn cã mµnh mµnh tróc che khuÊt, mµnh mµnh cuèn lªn nöa vêi. D­íi ¸nh tµ d­¬ng, hiÖn ra mét l∙o phô, tãc tr¾ng xãa, l∙o phô ngåi trªn mét chiÕc ghÕ b»ng gç tö ®µn. Tay h÷u cÇm mét chiÕc long ®Çu tr­îng, tr­îng chèng xuèng sµn thuyÒn, tay t¶ dÊu trong tay ¸o, l∙o phô cã g­¬ng mÆt gÇy, cßn da bäc x­¬ng, nhiÒu vÕt sÑo h»n trªn g­¬ng mÆt ®ã, mét bªn tai khuyÕt nöa vµnh, vµ ®«i m¾t chØ cßn mét, m¾t cßn l¹i khÐp hê, chèc chèc më ra tinh quang b¾n nh­ sao. V« luËn lµ ai b¾t gÆp ¸nh m¾t ®ã còng ph¶i rîn m×nh. G­¬ng mÆt cña bµ l¹nh nh­ gi¸ b¨ng, kh«ng ai t­ëng con ng­êi ®ã cã mét ®iÓm nhá c¶m t×nh. Bµ ngåi bÊt ®éng nh­ pho t­îng, mét pho t­îng ®Æt t¹i mét chç duy nhÊt tr¶i qua mu«n ®êi. Vãc ng­êi nhá thã, bµ cã c¸i oai phong nghiªm l¹nh ®¸ng khiÕp. Ai muèn ®èi tho¹i víi bµ, dï thÝch c¸i giäng oang oang cña bµ còng ph¶i h¹ thÊp ©m thinh võa ®ñ nghe th«i. Bµ cã vÎ hÊp dÉn nh­ vËy, hai thiÕu n÷ ®øng hÇu sau cßn hÊp dÈn h¬n. DÜ nhiªn c¶ hai ®Òu ®Ñp, ®Ñp tuyÖt vêi, ®Ñp trªn ý nghÜa cña danh tõ. Mét, cã vÎ nhu hßa nh­ bËc khuª c¸c tr©m anh, ®Çu cói thÊp m­êng t­îng thÌn thÑn víi ®êi. Mét, dï lµ n÷ l­u song biÓu hiÖn ý chÝ kiªu hïng nh­ nam tö. Ai nh×n nµng mét, nµng trõng m¾t nh×n l¹i hai, ba, kh«ng hÒ thÑn, ng¸n. ThuyÒn t©n kú, l∙o phô xÊu xÝ, thiÕu n÷ diÔm kiÒu, nh÷ng vÎ ®Æc biÖt ®ã kh«ng lät ngoµi ¸nh m¾t cña §¹o So¸i L­u H­¬ng ë kho¶ng c¸ch xa xa... Chµng cßn muèn ®Õn gÇn h¬n ®Ó quan s¸t kü. Nh­ng Hå ThiÕt Hoa ng¨n chËn råi hái: - Ng­¬i tõng tr«ng thÊy Kh« Mai ®¹i s­ chø? L­u H­¬ng ®¸p: - Bèn n¨m tr­íc cã gÆp mét lÇn. LÇn ®ã ta theo bän Dung Nhi du ngo¹n Hoa S¬n. Ta thÊy bµ trong kho¶ng c¸ch xa xa. Hå ThiÕt Hoa hái: - Ng­¬i cßn nhí h×nh d¹ng bµ? http://www.vietkiem.com -3- Converted to pdf by BacQuai
 4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng thë dµi: - Ng­¬i cã t¶ cho ta biÕt råi mµ! V« luËn lµ ai, thÊy bµ mét lÇn råi lµ vÜnh viÔn nhí m∙i, kh«ng lµm sao quªn ®­îc! Hå ThiÕt Hoa b¶o: - Ng­¬i nh×n kü xem, l∙o phô ngåi trong thuyÒn cã ph¶i lµ bµ ch¨ng? L­u H­¬ng ®­a tay xoa chãt mòi, nhÕch nô c­êi khæ: - Ta kh«ng tin c¶ ®«i m¾t cña m×nh! Hå ThiÕt Hoa c­êi nhÑ: - Mòi ng­¬i cã tËt ch¼ng lÏ ®«i m¾t còng cã tËt lu«n? NÕu vËy th× thËt l¹ lïng! Mòi cña L­u H­¬ng kh«ng thÝnh, chõng nh­ kh«ng th«ng h¬i, Hå ThiÕt Hoa rÊt thÝnh, bëi chµng Ýt nhÊt còng kÐm cái h¬n h¾n ë mét ®iÓm nµo ®ã. L­u H­¬ng trÇm ng©m mét chóc tiÕp: - Ta nghÜ vÞ tÊt bµ ph¶i hoµn tôc! Nh­ng sù thËt lµ vËy, bÊt qu¸ bµ muèn che m¾t thÕ nh©n! Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - T¹i sao bµ cÇn che m¾t thÕ nh©n? L­u H­¬ng ®¸p: - Bçng nhiªn bµ l¹i h¹ s¬n, h¼n lµ ph¶i cã mét sù kiÖn träng ®¹i! Hå ThiÕt Hoa l¾c ®Çu: - ë t¹i ®Þa ph­¬ng quû qu¸i nµy lµm g× cã ®¹i sù ph¸t sanh? Hµ huèng c¸i tÝnh khÝ cña bµ, nhµ ng­¬i còng biÕt chø! Bµ th× cßn sî ai n÷a? Bµ kh«ng gièng ng­¬i, thÝch lµm c¸i viÖc c¶i trang, söa dung m¹o, bëi bµ cho r»ng nh­ vËy lµ hÌn. H¾n m¾ng khÐo L­u H­¬ng, cø mçi lÇn cã dÞp h¹ L­u H­¬ng lµ h¾n kh«ng tõ bá vµ lµm ®­îc c¸i viÖc ®ã lµ h¾n kho¸i v« cïng. L­u H­¬ng kh«ng nãi g×, chµng ch¨m chó nh×n thiÕu n÷ kiªu hïng, bçng bËt c­êi khan, thèt: - Kh«ng ngê Cao ¸ Nam l¹i cã thÇn th¸i ®ã! Ch¼ng nh÷ng nµng kh«ng giµ mµ l¹i trÎ ng­êi ra, ®ñ biÕt con ng­êi kh«ng mang nÆng t©m sù g× th× thêi gian khã mµ l­u dÊu vÕt tµn ph¸! http://www.vietkiem.com -4- Converted to pdf by BacQuai
 5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa ngÈng cao mÆt l¹nh lïng ®¸p: - Theo ta thÊy th× nµng giê ®©y giµ h¸p nh­ mét l∙o phô kh«ng chõng! §óng lµ con m¾t ng­¬i còng cã tËt nh­ chiÕc mòi! L­u H­¬ng c­êi h× h×: - Mòi cã tËt th× m¾t b×nh th­êng, m¾t cã tËt th× mòi b×nh th­êng, b©y giê th× mòi cña ta hÕt tËt råi ®ã cho nªn ta ngöi cã mïi chua chua! Hå ThiÕt Hoa ch­a kÞp tr¶ miÕng, tõ xa xa mét con thuyÒn nhÑ l­ít tíi nh­ bay. Trªn thuyÒn ®ã cã bèn ng­êi, hai ng­êi chÌo, hai ng­êi ®øng t¹i mòi, tuy cã hai tay chÌo song hä ®Èy con thuyÒn tiÕn tíi qu¸ nhanh, trong tho¸ng m¾t thuyÒn ®Õn vÞnh, kho¶ng c¸ch cßn xa song mét ®¹i h¸n vËn y phôc ®en nhón ch©n phi th©n sang thuyÒn Kh« Mai ®¹i s­. H¾n cã mang vÎ ®Æc biÖt cho h¹ng ng­êi chuyªn sinh ho¹t trªn mÆt nuíc, nh×n tho¸ng qua h¾n, L­u H­¬ng biÕt ngay h¾n lµ tay cã c¨n b¶n v÷ng ch¾c vÒ thñy t¸nh. Ch©n võa chÊm mòi thuyÒn ®¹i s­, h¾n võa trÇm giäng thèt: - L∙o th¸i th¸i ë trong thuyÒn ph¶i kh«ng? H¼n lµ cã tiÕp ®­îc thiÕp mêi nªn míi cÊt c«ng ®Õn ®©y? Bän tiÓu nh©n v©ng lÞnh nghinh... TiÕng "tiÕp" ch­a bu«ng, h¾n b­íc tíi ®Þnh b­íc vµo khoang thuyÒn. Nh­ng h¾n kh«ng cßn cã dÞp tiÕp c¸i tiÕng ®ã, còng nh­ kh«ng b­íc tíi mét b­íc nµo h¬n. Kh«ng thÊy bµn tay Kh« Mai ®¹i s­ nhÝch ®éng nh­ng ®Çu tr­îng nhÊc lªn ®iÓm tíi. §¹i h¸n ®ã bÞ b¾n vót lªn kh«ng, bay xa h¬n m­êi tr­îng. Mét tiÕng bám vang, ngµn tia n­íc b¾n nh­ ph¸o hoa, ®¹i h¸n ch×m mÊt lu«n. Ba ng­êi cßn l¹i trªn thuyÒn nhÑ biÕn s¾c, kÎ cÇm chÌo lËp tøc ®Èy m¸i chÌo, kÎ ®øng t¹i mòi thuyÒn lËp tøc cao giäng hái: - Anh em t¹i h¹ ®Õn ®©y nghinh tiÕp c¸c vÞ, ch¼ng lÏ l¹i nghinh tiÕp lÇm? C©u nãi võa bu«ng døt, mét vÖt s¸ng chíp lªn, h¾n nghe l¹nh mét bªn tai, bÊt gi¸c ®­a tay rê, mÆt liÒn biÕn s¾c. Vµnh tai mÊt theo ¸nh chíp cña thanh kiÕm. Nh­ng nµo ai thÊy ai vung kiÕm? ChØ thÊy thanh ®o¶n kiÕm cña thiÕu n÷ bªn c¹nh ®¹i s­ m­êng t­îng chui vµo vá ®eo lñng l¼ng bªn h«ng, thanh kiÕm cßn run run. N¬i khoÐ miÖng nµng Èn uíc cã nô c­êi. Kh« Mai ®¹i s­ vÉn ngåi bÊt ®éng n¬i chiÕc ghÕ tö ®µn. Bªn c¹nh bµ, thiÕu n÷ vËn ¸o tÝa ®ang ®äc cho bµ nghe mét ®o¹n kinh Huúnh §×nh, giäng thÊp. C¶ bµ lÉn http://www.vietkiem.com -5- Converted to pdf by BacQuai
 6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan thiÕu n÷ m­êng t­îng kh«ng hay biÕt viÖc x¶y ra, bµ ch¨m chó nghe, thiÕu n÷ cói ®Çu ®äc. Trong khoang thuyÒn khãi trÇm nghi ngót bèc tõ chiÕc l­ h­¬ng lªn, kÕt vßng trßn, võa lªn võa në réng, t¶n m¸c ra... Khung c¶nh mét PhËt ®­êng th­êng, chØ thiÕu h­¬ng ¸n, t­îng thê. Lµm g× cã viÖc b¹o ®éng x¶y ra? ViÖc võa qua chØ lµ ¶o ¶nh hay sao? Con thuyÒn nhÑ ®∙ chuyÓn h­íng biÕn d¹ng trªn tr­êng giang. §Õn ®∙ nhanh, ®i cµng nhanh h¬n! Hå ThiÕt Hoa l¾c ®Çu: - Con ng­êi cao niªn kû l¾m råi, mµ t¸nh nãng vÉn cßn! L¹i nãng h¬n thuë thiÕu thêi! L­u H­¬ng c­êi nhÑ: - Tù nhiªn råi! Gõng cµng giµ cµng cay! Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - Nh­ng neo thuyÒn t¹i ®©y lµ Kh« Mai ®¹i s­ cã héi víi bän ¸o ®en ! §iÒu nµy th× kh«ng thÓ chèi c∙i! L­u H­¬ng bu«ng gän: - õ! Hå ThiÕt Hoa hái: - Ng­êi ta y ­íc ®Õn nghinh ®ãn, t¹i sao bµ ®uæi ng­êi ta ®i? L­u H­¬ng mØm c­êi: - ChØ v× g∙ ®ã kh«ng trßn lÔ ®é, dï c«ng lùc cao th©m, Kh« Mai ®¹i s­ vÉn lµ con ng­êi, vÉn cßn tù ¸i, th× tù nhiªn bµ kh«ng chÊp nhËn sù v« lÔ cña kÎ kh¸c ®èi víi bµ. Hå ThiÕt Hoa l¹i l¾c ®Çu: - C¸i t¸nh khÝ cña bµ trªn giang hå cßn ai kh«ng biÕt? G∙ kia tù chuèc khæ, th× còng ®¸ng ®êi cho kÎ kÐm kiÕn thøc! L­u H­¬ng tiÕp: - Cã g× ®©y! Ch¼ng qua chóng kh«ng biÕt ®èi t­îng lµ Kh« Mai ®¹i s­! Hå ThiÕt Hoa cau mµy: http://www.vietkiem.com -6- Converted to pdf by BacQuai
 7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - NÕu chóng kh«ng nhËn ra kh¸ch th× chóng ®Õn ®©y ®Ó lµm g×? NÕu hä ®­îc ph¸i ®i ®ãn th× hä ph¶i biÕt kh¸ch lµ ai chø! L­u H­¬ng c­êi ®¸p: - Ta ®©u cã ph¶i lµ thÇn tiªn, mµ còng kh«ng ë trong bông cña ng­êi ta, th× lµm g× biÕt ®­îc nh÷ng ®iÒu ng­¬i muèn biÕt vÒ hä? Ng­¬i muèn biÕt, ta còng muèn biÕt, ng­¬i hái ta, ta l¹i hái ai ®©y? Hå ThiÕt Hoa x× mét tiÕng: - VËy chí ng­êi ta ®∙ ch¼ng cho lµ L­u H­¬ng biÕt tÊt c¶, biÕt nh÷ng c¸i mµ nh©n lo¹i ®Òu mï tÞt ®ã sao? Th× ra, ng­¬i ch¼ng siªu viÖt! Ng­¬i vÉn ngu nh­ mét sè ng­êi ngu! L­u H­¬ng chõng nh­ kh«ng nghe h¾n nãi g×, lÈm nhÈm theo gißng t­ t­ëng cña chµng: - Bao n¨m kh«ng gÆp Cao ¸ Nam! Ngê ®©u ngµy nay nµng l¹i ®Ñp h¬n x­a n÷a! KiÕm ph¸p l¹i cao h¬n x­a! Ai lÊy ®­îc nµng lµm vî, kÎ ®ã thùc cã phóc khÝ! Hå ThiÕt Hoa vªnh mÆt: - Ng­¬i thÊy thÝch nµng th× ta nh­êng cho ®ã! L­u H­¬ng bËt c­êi lín: - ThÕ nµng lµ vËt cña ng­¬i µ? Th× ra ng­¬i ... Chµng ch­a nãi døt c©u, mµ chµng còng kh«ng cßn th× giê ®©u ®Ó døt c©u, bëi mét sù kiÖn hÊp dÉn trän t©m t­ chµng. Sù kiÖn ®ã, lµ con thuyÒn nhÑ ®∙ ®i råi, b©y giê trë l¹i, rÊt nhanh. Trªn mòi thuyÒn mét ®¹i h¸n vËn ¸o máng, ®øng s÷ng nh­ cét buåm. ThuyÒn nh¶y sãng l¾c l­, h¾n kh«ng hÒ chao m×nh mét chót nµo. Hå ThiÕt Hoa tÆc l­ëi: - A! Chóng ®i t×m viÖn binh! Xem ra g∙ nµy cã vâ c«ng kh¸ l¾m! ThuyÒn l­ít nhanh, giã thæi ng­îc bèc tµ ¸o cña thiÕu niªn bay phÊt phíi, tr«ng h¾n cã vÎ phiªu nhiªn tho¸t tôc, nh∙ khuÊt v« cïng. Gia dÜ, h¾n l¹i cã dung m¹o anh tuÊn, miÖng lu«n ®iÓm nô c­êi t­¬i, thuyÒn cßn c¸ch xa xa, h¾n vßng tay hái: - PhÝa tr­íc ®ã, cã ph¶i lµ thuyÒn cña Lam th¸i phu nh©n ch¨ng? ¢m thinh cña h¾n kh«ng cao l¾m nh­ng vÉn vang ®Õn tai L­u H­¬ng. http://www.vietkiem.com -7- Converted to pdf by BacQuai
 8. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Kh« Mai ®¹i s­ bÊt ®éng nh­ th­êng, nh­ng khÏ ra hiÖu cho Cao ¸ Nam. Cao ¸ Nam tõ tõ b­íc ra mòi thuyÒn, quan s¸t thiÕu niªn tõ ®Çu ®Õn ch©n, ®o¹n l¹ng lïng hái: - Ng­¬i lµ ai? §Õn ®©y lµm g×? ThiÕu niªn c­êi vuèt ®¸p: - §Ö tö lµ §inh Phong, v©ng lÞnh ®Õn ®©y nghinh gi¸! Võa råi thuéc h¹ v« lÔ xóc ph¹m thÇn oai, cÇu xin Lam th¸i phu nh©n vµ hai vÞ c« n­¬ng thø téi! Giäng nãi uyÓn chuyÓn, nô c­êi hãa dÞu, thiÕu niªn qu¶ cã c¸i thuËt xoa dÞu lßng ng­êi. Cao ¸ Nam tõ hßa trë l¹i, §inh Phong l¹i thèt tiÕp mÊy c©u. Hä nãi víi nhau rÊt nhá, L­u H­¬ng kh«ng cßn nghe ®­îc n÷a, råi chµng thÊy §inh Phong nh¶y sang thuyÒn lín cung kÝnh lµm lÔ tr­íc mÆt Kh« Mai ®¹i s­. Kh« Mai ®¹i s­ gËt ®Çu tr­íc c©u vÊn an cña h¾n. Råi thuyÒn lín kÐo neo, tr­¬ng buåm, xuyªn mµn ®ªm l­ít ®i. Hå ThiÕt Hoa nhãng mòi hÝt hÝt, lÈm nhÈm: - T¹i sao Kh« Mai ®¹i s­ l¹i biÕn thµnh Lam th¸i phu nh©n? ThËt lµ kú qu¸i! L­u H­¬ng trÇm ng©m mét lóc, thèt: - Cø c¸i t×nh h×nh nµy th× bän ¸o ®en cã ­íc héi víi ng­êi mang tªn Lam th¸i phu nh©n. Ch¼ng râ t¹i sao, Kh« Mai ®¹i s­ l¹i m¹o nhËn lµ Lam th¸i phu nh©n mµ ®Õn n¬i ­íc héi? Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - T¹i sao Kh« Mai ®¹i s­ m¹o nhËn tªn ng­êi kh¸c! C¸i tªn hiÖu cña bµ kh«ng ®ñ dïng sao? L­u H­¬ng tiÕp: - Cã thÓ v× tªn hiÖu cña bµ qu¸ lín cho nªn bµ m¹o nhËn mét ng­êi cã thinh danh võa ph¶i. Tuy nhiªn, ®iÒu ®¸ng nãi lµ víi t¸nh khÝ cña bµ, m¹o nhËn danh hiÖu ng­êi kh¸c ®Õn n¬i ­íc hÑn lµ mét sù kiÖn l¹ lïng. H¼n lµ cã mét nguyªn nh©n cùc kú quan träng! Hå ThiÕt Hoa l¾c ®Çu: - Ta kh«ng t­ëng t­îng næi c¸i sù kiÖn l¹ lïng quan träng ®ã! L­u H­¬ng chíp m¾t, bçng bËt c­êi khan, thèt: http://www.vietkiem.com -8- Converted to pdf by BacQuai
 9. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Cã thÓ v× c¸i viÖc kÐn chång cho Cao ¸ Nam mµ bµ ph¶i dµn c¶nh ®ã! VÞ c«ng tö hä §inh ®ã, phong l­u anh tuÊn qu¸ mµ! Vâ c«ng cña y l¹i cao siªu, y thËt xøng ®«i võa løa víi c« n­¬ng nhµ ta l¾m! Hå ThiÕt Hoa vªnh mÆt bu«ng giäng l¹nh: - Ho¹t kª! Ho¹t kª! Con mÑ nã! Ng­¬i th× lóc nµo còng ®ïa v« duyªn ®­îc! *** vietkiem.com *** Theo ph­¬ng thøc th«ng th­êng cña mét sinh ho¹t trªn mÆt n­íc, th× khi hoµng h«n xuèng, mäi ho¹t ®éng ®Òu dõng, thuyÒn neo, ng­êi nghØ, råi r­îu thÞt bµy ra, høng giã s«ng mµ ®¸nh chÐn. VÒ ®ªm kh«ng ai bu«ng l­íi c¶. Bëi c¸ t«m ngñ mµ ng­êi còng muèn nghØ ®Ó bï trõ mét ngµy dµi xu«i ng­îc víi ba ®µo! Nh­ng vèn kh«ng lµ ng­ phñ, L­u H­¬ng cã mét ph­¬ng thøc cña chµng. Vµ c¸i ph­¬ng thøc ®ã kh«ng lÊy g× lµm ®Æc biÖt cho l¾m. Trong khi chµng thuª thuyÒn, th× Hå ThiÕt Hoa d¹o phè mua r­îu, dù tr÷ rÊt nhiÒu r­îu. Hå ThiÕt Hoa rÊt nghÌo, rÊt thiÕu thèn, song nh÷ng thiÕu thèn vÒ vËt chÊt hay tinh thÇn y bÊt cÇn, ch¶ h¹n kh«ng y phôc t­¬m tÊt, kh«ng tiÒn d»n tói, kh«ng nhµ cöa, vî con, y döng d­ng nh­ kh«ng. Cã ®iÒu kh«ng thÓ thiÕu hai mãn mµ y xem nh­ sanh m¹ng. Hai mãn ®ã lµ b»ng h÷u vµ r­îu. §ªm xuèng dÇn. Bãng tèi dÇn dÇn. Trong bãng tèi ®ã, mÆt s«ng dµi mê mÞt, líp mê mÞt ®ã lµ s­¬ng r¬i hay khãi tõ c¸c con thuyÒn bèc lªn ®äng l¬ löng? ThuyÒn cña Kh« Mai ®¹i s­ ®∙ ®i xa råi, trong líp mÞt mê ®ã, con thuyÒn gom l¹i chØ cßn lµ mét ®iÓm s¸ng cña ngän ®Ìn, ®iÓm s¸ng chiÕu mê mê c¸nh b­êm tr¶i réng. Thêi kh¾c tr«i qua... Chît chµng lÈm nhÈm: - Kú qu¸! B×nh thêi h¸n ba hoa chÝch choÌ suèt ngµy, kh«ng ai chÞu næi, nh­ng b©y giê t¹i sao h¾n nÝn lÆng nh­ b×nh nhÐt nót? H¾n cã t©m sù chi ch¨ng? Hå ThiÕt Hoa muèn lµm ra vÎ kh«ng nghe l¾m, y thö gi¶ mét lóc, cuèi cïng råi còng kh«ng d»n lßng ®­îc, cao giäng ®¸p: - Ta khoan kho¸i nhÊt trÇn ®êi ®©y, ai b¶o lµ ta cã t©m sù chø? http://www.vietkiem.com -9- Converted to pdf by BacQuai
 10. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng mØm c­êi: - Kh«ng cã t©m sù sao l¹i trÇm t­? Ýt nhÊt, chèc chèc còng ph¶i nãi n¨ng tiÕng chí... Hå ThiÕt Hoa x× nhÑ: - Con ng­êi chØ cã mét c¸i miÖng, mµ miÖng th× bËn uèng r­îu th× cßn nãi n¨ng g× ®­îc? Hå ThiÕt Hoa l¹i cÇm chÐn uèng c¹n råi lÈm nhÈm: - Kú qu¸! B×nh thêi, ng­¬i thÊy r­îu lµ uèng, ng­¬i ham r­îu cßn h¬n trÎ nÝt ham kÑo, nh­ng t¹i sao h«m nay l¹i kh«ng buån nh×n ®Õn r­îu? Ch¼ng lÏ bçng d­ng ng­¬i l¹i sanh thªm mét c¸i tËt l¹ n÷a? L­u H­¬ng ®iÓm mét nô c­êi: - MiÖng ta bËn nãi n¨ng, ®©u cã rçi r¶nh mµ uèng r­îu? Hå ThiÕt Hoa vôt ®Æt bÇu r­îu xuèng, quay ®Çu l¹i trõng m¾t nh×n chµng: - Ng­¬i muèn nãi g×? Sao kh«ng nãi ngay ®i? L­u H­¬ng thèt: - Cã mét h«m, ng­¬i mang hai vß r­îu ®i t×m Kho¸i Vâng Tr­¬ng Tam, con ng­êi ®ã cã tµi n­íng c¸, võa th¬m võa mÒm, ¨n c¸i thø c¸ n­íng ®ã mµ uèng r­îu th× tuyÖt! Ph¶i vËy kh«ng? Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu: - §óng vËy! L­u H­¬ng tiÕp: - Ng­¬i vµ y ngåi t¹i mòi thuyÒn n­íng c¸ ®¸nh chÐn, bçng cã mét con thuyÒn kh¸c l­ít nhanh bªn c¹nh. Trªn thuyÒn cã ba ng­êi, mét ng­êi lµ chç quen thuéc cña ng­¬i. Ph¶i kh«ng? Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu: - §óng! L­u H­¬ng tiÕp: - C¸i con ng­êi quen thuéc ®ã, ng­¬i nhËn ra lµ Cao ¸ Nam. L©u l¾m råi ng­¬i kh«ng gÆp nµng, ng­¬i muèn vÉy tay gäi nµng. Nh­ng nµng lµm ng¬, ng­¬i l¹i muèn nh¶y sang thuyÒn nµng, khæ c¸i lµ ng­¬i kh«ng d¸m! ChØ v× Kh« Mai ®¹i http://www.vietkiem.com -10- Converted to pdf by BacQuai
 11. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan s­ cã mÆt trªn thuyÒn ®ã. Trêi ng­¬i kh«ng sî, ®Êt ng­¬i kh«ng ng¸n, nh­ng ngµn v¹n lÇn ng­¬i kh«ng d¸m trªu vµo Kh« Mai ®¹i s­. Ph¶i kh«ng? Hå ThiÕt Hoa kh«ng buån bu«ng c¸i tiÕng ®óng n÷a, chØ hèc måm ®ãn lÊy trän chÐn r­îu nèc ùc. L­u H­¬ng tiÕp: - Kh« Mai ®¹i s­ v¾ng bãng trªn giang hå h¬n hai m­¬i n¨m qua, m∙i ®Õn h«m nay míi h¹ s¬n, mµ l¹i c¶i trang, ®æi d¹ng, do ®ã ng­¬i ho¶ng hån, hÊp tÊp ®i t×m ta... Ph¶i vËy kh«ng? Hå ThiÕt Hoa vôt nh¶y dùng lªn, trõng m¾t nh×n L­u H­¬ng, kªu lín: - Th× ta ®∙ nãi víi ng­¬i nh­ vËy ®ã, ch¼ng ph¶i sao? L­u H­¬ng gËt ®Çu: - ThËt vËy! Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - ThÕ t¹i sao ng­¬i cßn hái ta n÷a? Quû nhËp x¸c ng­¬i råi nªn ng­¬i mÊt b×nh tÜnh ph¶i kh«ng? V« lý cho ng­¬i qu¸ chõng! L­u H­¬ng mØm c­êi: - Së dÜ ta nh¾c l¹i lµ v× muèn ®Ò tØnh ng­¬i mÊy viÖc. Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - Nh÷ng viÖc g×? L­u H­¬ng tiÕp: - Lóc Cao ¸ Nam muèn lÊy ng­¬i th× ng­¬i lµm cao, ch¹y trèn nµng, bá r¬i nµng, ®iÒu ®ã ta còng ch¼ng nãi lµm chi bëi mçi con tim cã chiÒu h­íng cña nã mµ lý trÝ kh«ng ®iÒu khiÓn næi... Hå ThiÕt Hoa chËn l¹i: - Nam nh©n nµo còng cã c¸i ngu, v× c¸i ngu ®ã mµ lý trÝ ph¶i c¸o biÖt. Hå ThiÕt Hoa nÇy vèn lµ nam nh©n. tù nhiªn ph¶i cã c¸i ngu, do ngu mµ tù cao kh«ng chÞu hiÓu c¸i chç tèt cña n÷ nh©n... Ph¶i vËy kh«ng? L­u H­¬ng mØm c­êi: - Chø cßn g× n÷a! Hå ThiÕt Hoa vªnh mÆt tiÕp: http://www.vietkiem.com -11- Converted to pdf by BacQuai
 12. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - LËp luËn ®ã ta tõng nghe ng­¬i gi¶ng gi¶i nhiÒu lÇn råi, cÇn chi ng­¬i ®Ò tØnh? L­u H­¬ng l¾c ®Çu: - ViÖc ta muèn ®Ò tØnh, ®©u ph¶i nh­ vËy? Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - ThÕ viÖc g×? L­u H­¬ng tiÕp: - Ng­¬i tù cho m×nh ngu, ®ª tiÖn, song Cao ¸ Nam l¹i thÝch ng­¬i! Së dÜ nµng lê ®i nh­ tuång l¹nh nh¹t lµ v× hiÖn t¹i nµng s¾p söa lµm mét viÖc cùc kú nguy hiÓm. Nµng kh«ng muèn ng­¬i biÕt nµng sÏ lµm g×! Hå ThiÕt Hoa hõ nhÑ: - T¹i sao? L­u H­¬ng gi¶i thÝch: - Tuy ng­¬i kh«ng hiÓu nµng, nh­ng nµng th× rÊt hiÓu ng­¬i, nµng nghÜ, nÕu ®Ó cho ng­¬i biÕt nµng dÊn th©n vµo n¬i nguy hiÓm, nhÊt ®Þnh lµ ng­¬i ra mÆt tiÕp trî nµng liÒn, mµ tiÕp tay nµng lµ ng­¬i m¹o hiÓm. Nµng muèn ng­¬i giËn ghÐt nµng mµ ®øng ngoµi vßng! Hå ThiÕt Hoa giùt m×nh lÊp vÊp thèt: - Nãi nh­ ng­¬i th× nµng cã th¸i ®é l¹nh nh¹t ®ã lµ v× nµng yªu ta? L­u H­¬ng mØm c­êi: - L¹i cßn ph¶i nãi! Nh­ng ng­¬i? Ng­¬i cã lµm g× cho nµng, v× nµng ch­a? Råi chµng tiÕp: - Ng­¬i chØ cã tµi giËn dçi, ngåi mét chç mµ uèng r­îu, uèng cho say tÝt cung thang v« luËn chuyÖn g× ®Õn nµng, ng­¬i còng ®Ó mÆc kh«ng cÇn biÕt ®Õn! Chµng c­êi l¹nh. Hå ThiÕt Hoa nh¶y dùng lªn, vung tay t¶ tù t¸t vµo mÆt, tay h÷u chôp b×nh r­îu qu¨ng xuèng s«ng, mÆt öng hång v× mÊy c¸i t¸t v× thÑn. Y kªu lªn: http://www.vietkiem.com -12- Converted to pdf by BacQuai
 13. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - L∙o Xó Trïng nãi ®óng! Lçi t¹i ta! Ta cã lçi nÆng. Ta lµ mét kÎ Ých kû, v« l­¬ng t©m, v« tÝch sù! BiÕt râ cã viÖc lín s¾p x¶y ra, vËy mµ cßn ngåi lú uèng chÕt. Lµm sao ta cã c¸i høng uèng n÷a chø! L­u H­¬ng c­êi t­¬i thèt: - §ã lµ khÝa c¹nh trÎ con! Ng­¬i ch­a mµi giòa ®­îc khÝa c¹nh ®ã, ThiÕt Hoa! Còng nhê chÝnh c¸i khÝa c¹nh trÎ con cña ng­¬i, Cao ¸ Nam míi yªu ng­¬i! B©y giê nÕu nµng biÕt ®­îc v× nµng mµ bá r­îu, nµng sÏ vui s­íng biÕt bao! Hå ThiÕt Hoa trõng m¾t: - Ai b¶o lµ ta bá r­îu chø? BÊt qu¸ lµ ta chØ uèng Ýt l¹i trong vµi h«m th«i! §Çu cã thÓ rông, m¸u cã thÓ ®æ, chø r­îu th× nhÊt ®Þnh kh«ng thÓ chõa! L­u H­¬ng l¹i c­êi: - Ng­¬i võa biÕng nh¸c, võa th« lç, võa nghÌo mµ l¹i thÝch r­îu, thÝch ®¸nh nhau, tuy nhiªn, ng­¬i còng cã vÎ ®¸ng yªu. NÕu ta lµ n÷ nh©n, nhÊt ®Þnh ta còng yªu ng­¬i! Hå ThiÕt Hoa c­êi rßn: - NÕu ng­¬i lµ n÷ nh©n, nÕu ng­¬i yªu ta, nhÊt ®Þnh ta cuèn giã ch¹y trèn dµi dµi, ®©u cßn d¸m ngåi ®©y ®èi diÖn víi ng­¬i! *** vietkiem.com *** Trong ®êi hä, c¶ hai ®∙ tr¶i qua ch¼ng biÕt bao nhiªu lÇn nguy hiÓm. Cø mçi lÇn gÆp ®¹i sù, lµ hä t×m mäi c¸ch gi÷ cho ®Çu ãc ®­îc b×nh tÜnh s¸ng suèt ®Ó ®­îc tù nhiªn c­êi nãi víi nhau, tù nhiªn hµnh ®éng øng phã t×nh thÕ. ChÝnh nhê sù b¶o tr× tinh thÇn v÷ng ch¾c ®ã mµ hä cßn sèng sãt cho ®Õn ngµy nay. Hä quªn l∙ng con thuyÒn cña Kh« Mai ®¹i s­ mét lóc, khi hä chó ý trë l¹i th× thuyÒn ®ã ch¼ng râ tõ phót gi©y nµo ®∙ chËm l¹i råi. ThuyÒn tr­íc chËm, thuyÒn sau nhanh, hai thuyÒn gÇn nhau, kho¶ng c¸ch thu hÑp dÇn dÇn. Tuy s­¬ng mï trªn mÆt s«ng kh¸ dµy, hä nh×n râ h×nh d¹ng cña thuyÒn tr­íc. Ho kh«ng hiÓu ng­êi trªn thuyÒn tr­íc cã tr«ng thÊy thuyÒn hä theo sau hay kh«ng. L­u H­¬ng ®Þnh b¶o phu thuyÒn bít tèc ®é ®Ó gi÷ kho¶ng c¸ch võa ph¶i, kh«ng hiÖn lé râ rÖt l¾m, bçng nhËn thÊy thuyÒn tr­íc dõng l¹i chõng nh­ ch×m dÇn, ch×m dÇn... http://www.vietkiem.com -13- Converted to pdf by BacQuai
 14. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan DÜ nhiªn, dï m¾t kÐm h¬n L­u H­¬ng, Hå ThiÕt Hoa còng ph¸t hiÖn ra sù kiÖn ®ã. Y lÊy lµm l¹ lÈm nhÈm: - Sao ®Ìn thuyÒn ®ã cø thÊp dÇn? Kh«ng lÏ thuyÒn ch×m? L­u H­¬ng ®¸p: - Ta còng thÊy nh­ vËy! Ch×m lµ ph¶i, chø lµm g× cã nÎo ®i xuèng thñy cung? B©y giê hai thuyÒn cßn c¸ch nhau ®é n¨m tr­îng. Hå ThiÕt Hoa lÈm nhÈm: - ThuyÒn ch×m mµ sao bän Cao ¸ Nam kh«ng cã mét ph¶n øng nµo? Bçng L­u H­¬ng tung m×nh nh¶y vät qua thuyÒn lín. Kh« Mai ®¹i s­, Cao ¸ Nam, thiÕu n÷ thÑn, §inh Phong vµ bän phu thuyÒn ®Òu v¾ng bãng. *** vietkiem.com *** §ªm cø xuèng, bãng ®ªm cø ®Ëm, s­¬ng r¬i cø dµy, trªn mÆt s«ng kh«ng mét bãng ng­êi. Giã tõ xa cuèn tíi, quÖt qua m×nh Hå ThiÕt Hoa. BÊt gi¸c y rîn ng­êi. Y cµu nhµu: - Con thuyÒn xem rÊt míi, h¼n ph¶i ch¾c, ph¶i bÒn, lµm g× ch×m dÔ dµng nh­ vËy? Cßn ng­êi trªn thuyÒn ®i ®©u? Kh«ng lÏ hä bÞ bän ma da nuèt hÕt? Y muèn nãi mét c©u kh«i hµi, g©y kh«ng khÝ vui nhén, nh­ng c©u nãi bu«ng gi÷a khung c¶nh l¹nh lïng ghª rîn chØ ®­îm vÎ nh¹t nhÎo v« duyªn, chÝnh y còng kh«ng c­êi næi. Lßng bµn tay cña y ­ít l¹nh. Y thë mét h¬i dµi. Chît y ngöi ph¶i mét mïi h«i thèi bèc tù mÆt s«ng. Y buét miÖng hái: - Mïi g× thÕ? Ng­¬i... L­u H­¬ng dë mòi song hay m¾t, chµng ch¼ng ngöi mïi g× c¶, song l¹i thÊy trªn mÆt n­íc cã ¸nh s¸ng ®en ®en, chíp chíp tr«i theo gißng, c¸i thø ®en ®en dã bao quanh thuyÒn chµng vµ kho¶ng n­íc chç thuyÒn Kh« Mai ®¹i s­ ch×m xuèng. C©u hái cña Hå ThiÕt Hoa bÞ tiÕng næ do háa tiÔn tõ ®©u ®ã xa xa bay tíi g©y nªn, löa chíp lªn, löa bèc ch¸y rÇn rÇn. Löa ph¸t ch¸y trong mét vßng trßn, nh­ tõ mét chiÕc lß to lín ®Æt t¹i mÆt s«ng. http://www.vietkiem.com -14- Converted to pdf by BacQuai
 15. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Bän L­u H­¬ng, Hå ThiÕt Hoa, lu«n c¶ con thuyÒn bÞ löa nuèt trän. *** vietkiem.com *** Löa ch¸y ®en n­íc. N­íc nãng nh­ s«i. DÇm m×nh trong n­íc, Hå ThiÕt Hoa vµ L­u H­¬ng nh« ®Çu lªn, ®Çu ®Ém må h«i nh­ nhóng n­íc. Nh­ng c¶ hai kh«ng thÊy khã chÞu chót nµo. Bëi hä ®∙ tho¸t ra khái vïng löa ch¸y, n­íc s«i, hä vµo lät trong mét c¸i hå lín, mét hå t¾m. Hå ThiÕt Hoa ví ®©u ®ã ®­îc mét c¸i kh¨n t¾m, nhóng n­íc v¾t r¸o, quÊn quanh ®Çu, thë dµi lÈm bÈm: - N­íc, mét nhu cÇu cña con ng­êi, nãng hay l¹nh ®Òu lµm tho¶i m¸i con ng­êi tïy tr­êng hîp, còng nh­ g©y khã chÞu ®Õn chÕt ®­îc! ë ngoµi kia, ta nghÜ lµ ph¶i ®i chÇu Diªm V­¬ng lµ c¸i ch¾c, vµo ®©y råi, ta cã c¶m t­ëng m×nh ®ang l¹c láng câi thiªn ®µng! §ång chÊt lµ n­íc, n­íc còng cã kh¸c. §ång lo¹i lµ ng­êi, ng­êi còng cã kh¸c nhau, mµ hai ®iÓm t­¬ng ph¶n næi bËt nhÊt, lµ l¹nh vµ nãng, ngu ngèc vµ th«ng minh. Y nh¾m m¾t, nghe tho¶i m¸i tõ tõ len vµo m×nh. L­u H­¬ng còng nh¾m m¾t, tõ tõ hái: - Ai lµ ngèc tö? Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - Ngèc tö lµ ta! Cßn ng­¬i ®­¬ng nhiªn lµ th«ng minh. L­u H­¬ng c­êi lín: - T¹i sao bçng nhiªn ng­¬i sanh t¸nh khiªm nh­êng? Hå ThiÕt Hoa c­êi khæ: - Ta vèn kh«ng cã ý thõa nhËn, nh­ng kh«ng cßn c¸ch nµo phñ nhËn th× ®µnh vËy! NÕu kh«ng cã ng­¬i h¼n lµ ta ®∙ bÞ chÕt ch¸y råi chÕt luéc lu«n! Lµm g× ®Õn n¬i ®©y mµ h­ëng c¸i phóc t¾m m¸t? Y thë dµi råi tiÕp: http://www.vietkiem.com -15- Converted to pdf by BacQuai
 16. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Nãi thùc víi ng­¬i, lóc ®ã ta khiÕp qu¸, nh­ chÕt råi! Ta kh«ng hiÓu næi sao löa bèc ch¸y ngay trªn gißng s«ng, ta l¹i quªn lu«n d­íi löa lµ n­íc, n­íc s«ng. NÕu ng­¬i kh«ng l«i kÐo th× ta kh«ng bao giê d¸m nh¶y xuèng s«ng! L­u H­¬ng mØm c­êi: - Tr­íc khi löa bèc ch¸y, ng­¬i cã ngöi mét mïi kú l¹ ph¶i kh«ng? Hå ThiÕt Hoa s¸ng m¾t kªu lªn: - Ph¶i råi!... Ta quªn mÊt lµ c¸i mòi ng­¬i kh«ng linh ta cßn hái ng­¬i. Khi ta nhí ra ®iÒu ®ã, th× löa ®∙ dÊy råi. L­u H­¬ng hái: - Ng­¬i biÕt mïi g× ®ã ch¨ng? Hå ThiÕt Hoa l¾c ®Çu: - NÕu biÕt ta cßn hái ng­¬i lµm g×? L­u H­¬ng x× mét tiÕng: - Cã mòi mµ ®i hái ng­êi kh«ng mòi, th× c¸i ®ã còng kú qu¸i chø! Hå ThiÕt Hoa c­êi lú: - §µnh lµ ng­¬i cã cøu ta tho¸t chÕt ch¸y, chÕt luéc, ta vÉn m¾ng ng­¬i lµ L∙o Xó Trïng nh­ th­êng! Kh«ng cho L­u H­¬ng tr¶ miÕng, y tiÕp lu«n: - Ng­¬i ®∙ biÕt, vËy cø nãi cho ta nghe xem! L­u H­¬ng ®¸p: - Tuy ta kh«ng ngöi ®­îc mïi song vÉn tr«ng thÊy! Hå ThiÕt Hoa hái: - ThÊy c¸i g×? L­u H­¬ng bu«ng gän: - DÇu! Hå ThiÕt Hoa trè m¾t: - DÇu? DÇu g×? L­u H­¬ng tiÕp: http://www.vietkiem.com -16- Converted to pdf by BacQuai
 17. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - DÇu g×, thùc sù ta còng ch¼ng râ, bÊt qu¸ ta cã nghe nãi t¹i biªn thïy T©y T¹ng trong lßng ®Êt cã mét m¹ch dÇu, mµu ®en rÊt nh¹y löa, mét khi bèc ch¸y råi, kh«ng cã c¸ch g× dËp t¾t. Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - §óng råi, ta nghe mïi dÇu râ rµng, nh­ng trªn mÆt s«ng lµm g× cã thø dÇu ®ã? L­u H­¬ng hõ mét tiÕng: - Tù nhiªn ph¶i cã ng­êi ®æ xuèng chø! DÇu th× lu«n lu«n næi trªn mÆt n­íc, do ®ã vÉn ®èt ®­îc nh­ th­êng. Tuy vËy, kÌ nµo ®ã quªn r»ng löa chØ ch¸y trªn mÆt n­íc, chø trong n­íc d­íi gißng s«ng lµm g× cã löa? NÕu ng­¬i cã chót can ®¶m nh¶y xuèng lµ tho¸t n¹n ngay! Hå ThiÕt Hoa c­êi h× h×: - KÎ nµo muèn ®èt ch¸y L∙o Xó Trïng, kÎ ®ã thÊt väng gÊp! L­u H­¬ng tiÕp: - Tuy nhiªn, kÎ ®ã ch¼ng ph¶i lµ kÎ tÇm th­êng, b»ng cí lµ y mang thø dÇu ®ã tõ T©y T¹ng vÒ ®©y, råi ®æ xuèng s«ng, ®èt ch¸y! NhÊt ®Þnh kÎ ®ã thuéc mét tæ chøc nµo, vµ tæ chøc nµo ®ã võa cã thùc lùc, võa cã tµi ch¸nh dåi dµo mµ còng cã lu«n can ®¶m! Hå ThiÕt Hoa trÇm giäng: - Theo ta nhËn thÊy, th× tiÓu tö ®ã ch¼ng cã g× ®Æc biÖt cho l¾m! L­u H­¬ng thèt: - KÎ phãng háa cã thÓ lµ §inh Phong, song h¾n ch­a ph¶i lµ tay ®Çu n∙o. Cßn nh­ tªn ®Çu n∙o lµ ai, ng­¬i kh«ng cÇn ph¶i hái ta, bëi ta kh«ng biÕt g× c¶. Hå ThiÕt Hoa cau mµy, trÇm ng©m mét chót: - Chóng ph¸t hiÖn ra bän ta theo dâi, nªn kh«ng tiÕc mét con thuyÒn míi, cho ch×m lu«n. L¹i cßn phãng háa ®Þnh ®èt tiªu bän ta! Chóng muèn g×? L­u H­¬ng hõ nhÑ: - Th× ta ®∙ ­íc ®o¸n råi! Mét viÖc kinh thiªn ®éng ®Þa mµ! Hå ThiÕt Hoa nghiªm giäng: - ThÕ lµ Kh« Mai ®¹i s­ vµ Cao ¸ Nam lÇm m­u ®éc cña chóng sao? http://www.vietkiem.com -17- Converted to pdf by BacQuai
 18. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng l¾c ®Çu: - C¶ hai kh«ng sao c¶! Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - ThÕ lµ nghÜa g×? Ch¼ng lÏ chóng tiªu hao bao nhiªu t©m lùc chØ ®Ó ®­a Kh« Mai ®¹i s­ vµ Cao ¸ Nam ®i? L­u H­¬ng m¬ mµng: - õ, cã thÓ... Hå ThiÕt Hoa kªu lªn: - Kú qu¸i! Kú qu¸i! NÕu chóng cã ¸c ý ®èi víi Kh« Mai ®¹i s­ th× khi nµo ®¹i s­ chÞu ®i theo chóng? Cßn nh­ chóng kh«ng ¸c ý th× cÇn g× ph¶i lµm ra vÎ thÇn bÝ? Thèt xong, y nh¾m m¾t l¹i lµm nh­ kh«ng cÇn nghe L­u H­¬ng ®¸p lêi. Bëi y biÕt kh«ng cã ai gi¶i ®¸p næi sù th¾c m¾c cña y, trõ ng­êi trong cuéc! *** vietkiem.com *** N¬i ®©y cã c¸i tªn lµ Tiªu Diªu Tr×, mét hå t¾m c«ng céng. Gi¸ tiÒn h¬i cao ®èi víi c¸c hå t¾m kh¸c, song khung c¶nh rÊt thÝch hîp víi nh÷ng ng­êi b×nh dÞ kh«ng quan t©m ®Õn ai mµ còng kh«ng muèn ai quan t©m ®Õn m×nh. Mµu n­íc mê mê tõ nh÷ng vßi bªn d­íi phón lªn bªn trªn r¬i xuèng, che khuÊt tÇm m¾t cña nhau, kh«ng ai nh×n râ ai, huèng hå kh«ng ai muèn nh×n ai? Ng­êi trong hai vïng T«, ChiÕt, dï ë xa, dï ë gÇn, dï sang, dï hÌn còng t×m ®Õn Tiªu Diªu Tr× mµ t¾m, vµ mçi khi t¾m, ë l¹i ®ã h»ng nöa ngµy. Ai cã tiÒn d­ th× t¾m th­êng xuyªn, ai thiÕu ph­¬ng tiÖn ®i thØnh tho¶ng. T¾m t¹i ®©y lµ mét cuéc du ngo¹n cña hä. DÜ nhiªn, cã mÆt t¹i phßng t¾m, ch¼ng ph¶i ®éc cã L­u H­¬ng vµ Hå ThiÕt Hoa. N¬i kia, cã ba ng­êi, n¬i nÇy mét ng­êi, chç kh¸c mét vµi ng­êi kh¸c nh­ ®∙ nãi, kh«ng ai tß mß t×m hiÓu ai, vµ tÊt c¶ c¶m thÊy nh­ tÊt yªn t©m mµ t¾m. ë mét chç, cã hai ng­êi ®ang th× thÇm c©u chuyÖn víi nhau. L­u H­¬ng tr«ng mÆt mét ng­êi rÊt quen song kh«ng nhí ra ng­êi ®ã lµ ai. http://www.vietkiem.com -18- Converted to pdf by BacQuai
 19. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Cã lÏ ng­êi ®ã vµo ®©y t¾m rÊt l©u, nªn bän L­u H­¬ng vµo mét lóc lµ y lÊy kh¨n lau m×nh, võa b­íc ®i, h­íng ra phÝa cöa. Y cã ®«i ch©n nhá song rÊt dµi. PhÇn trªn tr¸i l¹i to lín, tr«ng rÊt c­êng tr¸ng, ®«i vai réng, d¸ng ®i chËp cho¹ng, m­êng t­îng cã thÓ ng∙ bÊt cø lóc nµo. Tuy nhiªn, L­u H­¬ng nhËn ra con ng­êi ®ã lµ tay khinh c«ng th­îng ®¼ng, vò khÝ cña y xö dông ph¶i thuéc lo¹i nÆng, y lµ mét cao thñ trong vâ l©m lµ c¸i ch¾c. Ng­êi cã thuËt khinh c«ng cao, l¹i sö dông vò khÝ nÆng, lµ mét sù kiÖn hiÕm cã trªn giang hå. Th­êng th­êng, bÊt qu¸ hä mang n¬i m×nh mét vµi thø ¸m khÝ nµo ®ã th«i. Y võa ra ®Õn cöa, bªn ngoµi cã ng­êi kh¸c tiÕn vµo. Ng­êi võa vµo cã vÎ hèi h¶, sî h∙i, nh­ bÞ ¸c quû ®uæi ch¹y ®Õn ®©y. Vµo ®Õn n¬i, ng­êi Êy nh¶y xuèng n­íc ngay. N­íc b¾n tung toÐ, t¹t vµo ®Çu Hå ThiÕt Hoa. Hå ThiÕt Hoa trõng m¾t toan m¾ng, nh­ng nhËn ra ng­êi, y ®æi giËn lµm vui ngay. Råi y còng m¾ng, song m¾ng theo lèi th©n mËt: - Kh«ng ë trªn mÆt s«ng mµ qu¨ng l­íi l¹i vµo ®©y lµm g×? Ng­¬i ®Þnh t×m mét vµi con c¸ trong hå nÇy ®Ó ®æi h­¬ng vÞ ph¶i kh«ng? L­u H­¬ng c­êi thèt: - Ng­¬i cÈn thËn ®Êy, kh«ng khÐo l¹i lät vµo l­íi cña y, ta kh«ng cøu kÞp ®©u nhÐ! Th× ra ng­êi võa vµo lµ Kho¸i Vâng Tr­¬ng Tam, mét ng­êi kh«ng xa l¹ g× ®èi víi Hå ThiÕt Hoa vµ L­u H­¬ng. H¾n rÊt giái thñy c«ng, l¹i cã tµi n­íng c¸, c¬ trÝ lanh lîi, nãi n¨ng rÊt khÐo. H¾n cã trÊt nhiÒu b»ng h÷u vµ rÊt träng nghÜa khÝ. H¾n cã c¸i tËt lµ thÊy ch©u ngäc th× tay ph¸t ngøa råi, ph¶i t×m mäi c¸ch lÊy cho kú ®­îc. C¸i tËt ®ã cã thÓ cho lµ tham, dï thùc sù h¾n kh«ng sèng vÒ nghÒ c­íp giËt, ch¼ng qua h¾n qu¸ thÝch ch©u ngäc, chØ muèn thu nhÆt tÊt c¶ sè ch©u ngäc trªn ®êi ®Ó riªng mét m×nh tr«ng ng¾m mµ th«i. Mét tay s­u tÇm ch©u ngäc bÊt chÊp ph­¬ng tiÖn ch¸nh tµ! Ch©u ngäc ®èi víi h¾n còng nh­ r­îu ®èi víi Hå ThiÕt Hoa. Cã thÓ cho r»ng sanh m¹ng cña hä ®øng hµng nh×. Nh­ng hiÖn t¹i, h¾n tr«ng thÊy L­u H­¬ng vµ Hå ThiÕt Hoa l¹i cã vÎ cao høng h¬n lµ thÊy ch©u ngäc. H¾n thë phµo phµo mÊy l­ît, c­êi h× h× thèt: - Ta thËt lµ cã phóc lín, m¹ng lín, ®i ®Õn ®©u còng gÆp quý nh©n! Hå ThiÕt Hoa l¹i m¾ng: - Ng­¬i bÞ quû ®uæi hay sao mµ kinh hoµng thÊt thè nh­ thÕ? Kho¸i Vâng Tr­¬ng Tam thë dµi, c­êi khæ: http://www.vietkiem.com -19- Converted to pdf by BacQuai
 20. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - NÕu gÆp ph¶i quû th× cßn nãi g×! Ta gÆp c¸i thø ®¸ng sî h¬n quû n÷a kia! Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - KÎ nµo l¹i d÷ h¬n quû! Ta muèn gÆp kÎ ®ã xem sao! Tr­¬ng Tam thèt: - Ng­¬i... Bçng cã tiÕng ®éng tõ bªn ngoµi väng vµo. Ng­êi ®ã cã ®«i ch©n nhá vµ dµi, ®∙ ®i råi b©y giê trë l¹i. Ai ®ã cÊt giäng khµn khµn thèt: - C« n­¬ng! N¬i ®©y c« n­¬ng kh«ng vµo ®­îc ®©u! N÷ nh©n ®¸p: - Ng­êi kh¸c vµo ®­îc th× ta còng vµo ®­îc, t¹i sao kh«ng chø? T¹i sao? ¢m thinh gÊp nh­ng dÞu vµ thanh, nghe thËt ªm tai. Nam nh©n bèi rèi: - §©y lµ n¬i nam nh©n t¾m, mµ t¾m th×... C« n­¬ng vµo ®©u cã tiÖn? ThiÕu n÷ c­¬ng quyÕt: - Ng­¬i nãi lµ kh«ng nªn vµo lµm cho ta cµng muèn vµo, kh«ng thÓ kh«ng vµo! Nµng c­êi l¹nh mÊy tiÕng ®o¹n tiÕp víi giäng cao h¬n: - Th»ng trém con! Ng­¬i trèn ®i ®©u ®­îc chø! Ng­¬i cho r»ng bæn c« n­¬ng kh«ng d¸m theo µ? Cho ng­¬i biÕt, dï ng­¬i cã ch¹y xuèng ®Þa phñ, ta còng quyÕt theo xuèng ®Õn n¬i, buéc Diªm V­¬ng ph¶i tr¶ ng­¬i l¹i cho ta! Hå ThiÕt Hoa thÌ l­ìi dµi thßng råi bËt c­êi ha h¶ thèt: - C¸i vÞ tiÓu c« n­¬ng ®ã hung d÷ ghª! Nh×n qua mét bªn thÊy Tr­¬ng Tam x¸m mÆt, h¾n véi thôt ®Çu xuèng n­íc trÇm lu«n bªn d­íi kh«ng d¸m thß lªn. Hå ThiÕt Hoa cau mµy c­êi nhÑ: - Cã bän ta ë ®©y ng­¬i cßn sî c¸i g× n÷a? §õng cã nèc c¸i thø n­íc röa ch©n cña thiªn h¹! http://www.vietkiem.com -20- Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2