Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lưu hương đảo soái - tập 10

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

70
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu hương đảo soái - tập 10', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu hương đảo soái - tập 10

 1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø m­êi Ng­êi thø t¸m §inh Phong thèt:ng­êi gi¸ häa cho t¹i h¹, ®¸nh c¾p chiÕc ¸o cña t¹i h¹ mÆc - NÕu cã vµo ®i giÕt ng­êi, mµ sù viÖc nh­ vËy th× rÊt th­êng cã tõ x­a ®Õn nay, thiÕt t­ëng ®©u cã g× lµ cæ qu¸i. Hµ huèng... H¾n c­êi l¹nh thèt: - NÕu ng­êi ®ã ®ång ngô chung phßng víi t¹i h¹, viÖc ®¸nh c¾p cña nhau mét chiÕc ¸o, ®èi víi ng­êi ®ã ®©u khã kh¨n g×? ViÖc ®ã dÔ nh­ thß tay vµo tói mµ lÊy då, C©u huynh kh«ng thÊy nh­ vËy sao? Cho nªn t¹i h¹ ch¼ng thÊy cæ qu¸i chót nµo c¶. C©u Tö Tr­êng næi giËn: - §inh c«ng tö ®∙ lµm ra viÖc råi l¹i toan ngËm m¸u phun ng­êi! §inh Phong so hai vai: - NgËm m¸u phun ng­êi, chØ sî kh«ng ph¶i t¹i h¹ mµ lµ chÝnh c¸c h¹ vËy. C©u Tö Tr­êng vôt ®øng th¼ng ng­êi lªn, qu¾c m¾t b¾n nh­ löa s¸ng rùc. §inh Phong kh«ng nao nóng, l¹nh lïng thèt: - C¸c h¹ muèn lÊy m¸u cña t¹i h¹ nhuém chiÕc ¸o nÇy? C«ng T«n KiÕp D­ bçng c­êi khan thèt: - §inh c«ng tö khÐo ®a nghi. C©u huynh ®øng lªn bÊt qu¸ muèn kÝnh c«ng tö mét chÐn r­îu ®ã th«i. L∙o nh×n C©u Tö Tr­êng hái: - Ph¶i kh«ng? C©u Tö Tr­êng trõng m¾t nh×n sang l∙o, mÆt tho¹t xanh, tho¹t tr¾ng, bÊt th×nh l×nh ph¸ lªn c­êi ®¸p: - Ph¶i! T¹i h¹ thùc sù cã ý ®ã! Kh«ng ngê C«ng T«n tiªn sanh lµ tri kû cña t¹i h¹ H¾n rãt r­îu trao qua §inh Phong bu«ng gän: http://www.vietkiem.com -215- Converted to pdf by BacQuai
 2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Mêi! §inh Phong chíp m¾t nh×n C«ng T«n KiÕp D­ råi nh×n C©u Tö Tr­êng, cuèi cïng tiÕp chÐn r­îu uèng c¹n. §o¹n h¾n c­êi nhÑ thèt: - Thùc ra m¸u trªn chiÕc ¸o ®ã vÞ tÊt lµ cña H­íng Thiªn Phi, biÕt ®©u ch ¼ng lµ m¸u heo, m¸u chã? T¹i sao chóng ta khæ t©m ph¸ tan c¸i hßa khÝ cña nhau?... Thèt ®Õn ®ã h¾n rïng m×nh, mÆt nh¨n nhã. L­u H­¬ng kinh h∙i hái: - ViÖc g× thÕ? §inh Phong run giäng, bu«ng ®øt ®o¹n: - Trong r­îu ... cã... H¾n kh«ng kÞp thèt ra tiÕng "®éc", ngöa mÆt lªn, ng∙ nhµo ng­îc. MÆt h¾n tr¾ng, vôt biÕn mµu xanh, råi tõ xanh biÕn ra ®en. Råi m¸u trong miÖng h¾n sïi ra, m¸u còng ®en lu«n. H¾n cßn më m¾t, ®«i m¾t ngêi niÒm o¸n ®éc. H¾n cßn nãi ®­îc. H¾n cè gom tµn lùc hÐt lªn: - Ng­¬i... ¸c l¾m!... C©u Tö Tr­êng s÷ng sê, lÆng ng­êi nh­ gç ®øng. L­u H­¬ng vung tay nh­ giã, ®iÓm vµo s¸u huyÖt ®¹o trªn m×nh §inh Phong, trÇm giäng b¶o: - §inh huynh gi÷ b×nh tÜnh cho ®éc t¸nh ng­ng c«ng ph¹t. SÏ cã c¸ch cøu §inh huynh! §inh Phong l¾c ®Çu, nhÕch nô c­êi th¶m thèt: - Muén!... Muén råi! T¹i h¹ tuy biÕt sím muén g× viÖc nh­ vËy còng ph¸t sanh. Kh«ng ngê biÕt mµ kh«ng tr¸nh khái. Giäng nãi cña h¾n hµm hå qu¸, h¾n thë mét lóc n÷a, ®o¹n tiÕp: - H­¬ng So¸i cao nghÜa, thiªn h¹ ®Òu biÕt, t¹i h¹ xin nhê mét viÖc. L­u H­¬ng ®¸p: - §inh huynh yªn t©m! Hung thñ cã mÆt trªn thuyÒn nÇy, t¹i h¹ nhÊt ®Þnh kh«ng ®Ó g∙ b×nh an víi bao nhiªu vô ¸n. §inh Phong th¶m giäng: http://www.vietkiem.com -216- Converted to pdf by BacQuai
 3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - §iÒu ®ã ch¼ng quan hÖ bëi dï g× th× t¹i h¹ còng s¾p chÕt, ®èi víi con ng­êi s¾p chÕt th× cßn sù g× ®¸ng tha thiÕt n÷a ®©u!... BÊt qu¸ l∙o mÉu t¹i nhµ, t¹i h¹ kh«ng trßn hiÕu ®¹o. T¹i h¹ yªu cÇu L­u huynh ®­a hµi cèt t¹i h¹ vÒ quª... H¾n thèt ®Õn ®ã cæ häng nghÑn l¹i, kh«ng tiÕp nèi ®­îc tiÕng nµo. L­u H­¬ng ch¹nh niÒm th­¬ng c¶m ®¸p: - ý tø cña §inh huynh t¹i h¹ hiÓu råi. Sù ñy th¸c ®ã t¹i h¹ høa lµm trßn cho. §inh Phong tõ tõ gËt ®Çu, chõng nh­ h¾n muèn c­êi song nô c­êi ch­a thµnh h×nh, ®«i m¾t liÒn khÐp l¹i. VÎ th©n thiÕt trªn mÆt h¾n tõ nay kh«ng hiÖn lé n÷a. L­u H­¬ng trÇm ng©m mét lóc l©u, råi ¸nh m¾t cña chµng tõ tõ chuyÓn sang C©u Tö Tr­êng. Ch¼ng nh÷ng mét m×nh chµng, mµ tÊt c¶ nh÷ng ng­êi cã mÆt ®Òu h­íng vÒ C©u Tö Tr­êng. G­¬ng mÆt cña C©u Tö Tr­êng nhît nh¹t nh­ mµu da chÕt, må h«i l¹nh ®æ ra nh­ xèi. Bçng nhiªn h¾n kªu to: - Kh«ng ph¶i t¹i h¹! H¹ ®éc kh«ng ph¶i t¹i h¹! C«ng T«n KiÕp D­ l¹nh lïng: - Cã ai nãi lµ c¸c h¹ h¹ ®éc ®©u! C©u Tö Tr­êng tiÕp: - T¹i h¹ kh«ng cã ý kÝnh §inh c«ng tö mét chÐn r­îu. ChÝnh c¸c h¹ muèn ®iÒu ®ã. C«ng T«n KiÕp D­ c­êi l¹nh: - §inh c«ng tö ®∙ uèng tr­íc mÊy chÐn råi, trong r­îu kh«ng cã ®éc. Dï tay t¹i h¹ cã dµi còng kh«ng v­¬n ra tíi chÐn r­îu mµ h¹ ®éc. L∙o ta qu¶ thËt ngåi mét chç kh¸ xa. C©u Tö Tr­êng bèi rèi: - Ch¼ng lÏ t¹i h¹ cã c¸ch bá ®éc vµo r­îu! Bao nhiªu cÆp m¾t ®Òu nh×n vµo mµ! Mµ y còng kh«ng ph¶i mï qu¸ng. L­u H­¬ng cÇm chÐn r­îu trong tay, vôt buéc miÖng thë dµi thèt: - Hai vÞ kh«ng ai h¹ ®éc trong r­îu c¶. ChØ v× v« luËn ai còng kh«ng lµm ®­îc viÖc ®ã. Tr­¬ng Tam cau mµy: http://www.vietkiem.com -217- Converted to pdf by BacQuai
 4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Nh­ng r­îu trong b×nh còng kh«ng cã ®éc. NÕu cã th× mäi ng­êi ®Òu tróng ®éc c¶ L­u H­¬ng gËt ®Çu: - Ng­¬i nãi ph¶i! Song h¾n uèng chÐn r­îu sau cïng míi tróng ®éc, tuy nhiªn, ®éc kh«ng ë trong r­îu. Tr­¬ng Tam ¹ mét tiÕng: - Kh«ng ë trong r­îu th× ë ®©u? L­u H­¬ng ®¸p: - ë trong chÐn. Chµng tõ tõ ®Æt chÐn xuèng råi tiÕp: - Cã ng­êi tr­íc ®ã b«i mét chÊt ®éc rÊt m¹nh, chÕ biÕn nh­ keo, vµo chÐn. §inh Phong uèng mÊy chÐn ®Çu kh«ng tróng ®éc bëi trong lóc ®ã chÊt keo nh­ thÊm ­ít. R­îu th× l¹nh nªn l©u lµm cho keo tan. C©u Tö Tr­êng thë ph× lÈm nhÈm: - Còng may cã H­¬ng So¸i ë t¹i ®©y. Ai sèng chung víi H­¬ng So¸i ng­ßi ®ã ph¶i cã phóc lín. C«ng T«n KiÕp D­ hái: - Tuy nhiªn, v« luËn lµm sao, còng ph¶i cã ng­êi h¹ ®éc. Ng­êi ®ã lµ ai? L­u H­¬ng ®¸p: - Ai ai còng biÕt chÐn do nhµ bÕp ®­a lªn. Vµ cã khi nµo ng­êi ta ®Ó ý ®Õn mét c¸i chÐn kh«ng chø? Cho nªn v« luËn lµ ai, muèn b«i keo ®éc vµo chÐn còng lµm ®­îc nh­ th­êng. C©u Tö Tr­êng hái: - Nh­ng lµm sao hung thñ d¸m ®o¸n ®Þnh lµ c¸i chÐn ®ã ph¶i vÒ phÇn cña §inh Phong? L­u H­¬ng ®¸p: - Hung thñ cÇn g× biÕt ®iÒu ®ã. ChiÕc chÐn vµo tay ai còng ®­îc vµ ai chÕt còng ®­îc. §©u ph¶i chØ nh»m duy nhÊt vµo §inh Phong. C©u Tö Tr­êng suy nghÜ mét chót, c­êi khæ thèt: http://www.vietkiem.com -218- Converted to pdf by BacQuai
 5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - §óng vËy! Cø theo t×nh h×nh nÇy th× chóng ta ®Òu ph¶i chÕt hÕt. Ai chÕt tr­íc, ai chÕt sau còng rthÕ th«i. Tr­¬ng Tam nhÆt chiÕc ¸o ®¾p mÆt §inh Phong, råi lÈm nhÈm: - M­êi ng­êi lªn thuyÒn, chÕt ba cßn b¶y. LÇn sau sÏ ®Õn l­ît ai? Bçng mét tiÕng bÞch vang lªn. Hå ThiÕt Hoa tõ trªn ghÕ ng∙ nhµo xuèng sµn. Nh÷ng chi tiÕt thu nhÆt ®Òu chøng tá §inh Phong lµ ng­êi cã luyÖn Chu Sa Ch­ëng. Hai tay h¾n linh tiÖn ®ång d¹ng. H¾n l¹i cã nhiÒu c¬ héi h¹ thñ h¬n ai hÕt. ChiÕc ¸o vÊy m¸u còng cña h¾n. Nh­ vËy §inh Phong cã kh¶ n¨ng h¬n ai hÕt lµm c¸i viÖc s¸t nh©n. Nh­ng §inh Phong ®∙ chÕt råi. H¾n còng chÕt nh­ bao nhiªu ng­êi kh¸c, tuy r»ng h¾n chÕt v× chÊt ®éc. *** vietkiem.com *** N»m trªn gi­êng, Hå ThiÕt Hoa nh­ mét con heo chÕt. Kh¸c víi heo chÕt ë chç heo kh«ng ng¸y å å, bëi nã chÕt råi, cßn y th× ng¸y vang déi, ai ë xa ngoµi m­êi dÆm còng nghe tiÕng ng¸y ®ã. Tr­¬ng Tam bÞt tai, l¾c ®Çu c­ßi thèt: - Lóc h¾n ng∙ ta cø t­ëng lµ ®Õn l­ît h¾n råi ®ã. Ta ®øng tim liÒn. L­u H­¬ng còng c­êi ®¸p: - Ta biÕt h¾n kh«ng thÓ nµo chÕt. V× th«ng lÖ cho thÊy ng­êi tèt chÕt yÓu, kÎ xÊu sèng dai. Ng­¬i cã nghe ai nãi c©u ®ã lÇn nµo ch­a? Tr­¬ng Tam tiÕp: - Ta ®©u cã nghÜ lµ h¾n yÓu thä. BÊt qu¸ ta lÊy lµm l¹ t¹i sao h¾n say gÊp thÕ th«i. Ta còng kh«ng ngê lµ Kim c« n­¬ng l¹i m¹nh r­îu nh­ vËy. L­u H­¬ng hái: - Ng­¬i cho r»ng nµng kh«ng say? §inh Phong chÕt mµ nµng cßn kh«ng hay biÕt g× c¶, nµng nh×n d¸o d¸c kh¾p n¬i t×m h¾n ®Ó gi÷ c¸i vai träng tµi. Tr­¬ng Tam thë dµi: - Hä say kh«ng ®óng lóc. BËy qu¸! L­u H­¬ng c­êi khæ: http://www.vietkiem.com -219- Converted to pdf by BacQuai
 6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Ng­¬i lÇm! Hä chän ®óng lóc ®Ó say ®ã nhÐ. Kh«ng cßn lóc nµo tèt h¬n n÷a! Tr­¬ng Tam hái: - T¹i sao? L­u H­¬ng gi¶i thÝch: - HiÖn t¹i h¾n say, h¾n kh«ng ph¶i bËn t©m suy t­ nh­ chóng ta. Hung thñ còng t¹m thêi réng tay cho h¾n, bëi h¾n lµ c¸i môc tiªu chÕt, cßn chóng ta lµ nh÷ng môc tiªu sèng. Sèng th× ph¶i nguy hiÓm h¬n chÕt. H¬n n÷a, hung thñ thõa kh«n ngoan ®Ó hiÓu r»ng chóng ta ®ang b¶o vÖ h¾n rÊt kü. Tr­¬ng Tam c­êi vang: - Hay! Hay! VËy mµ ta cø t­ëng h¾n ngèc. Thùc ra h¾n th«ng minh tuyÖt ®Ønh. L­u H­¬ng tiÕp: - §iÒu ®¸ng lÊy lµm l¹ lµ kÎ ®¸ng chÕt l¹i sèng nh¨n, cßn kÎ kh«ng ®¸ng chÕt l¹i mÊt m¹ng. Tr­¬ng Tam cau mµy: - Ng­¬i cho r»ng §inh Phong kh«ng ®¸ng chÕt? L­u H­¬ng ®¸p: - Ta suy nghÜ n¸t ãc, nhËn ra chØ cã h¾n lµ ®¸ng t×nh nghi nhÊt. Vµ còng chØ cã h¾n míi n¾m c¸i ®éng c¬ giÕt ng­êi. Tr­¬ng Tam trè m¾t: - §éng c¬? L­u H­¬ng gËt ®Çu: - Ph¶i cã ®éng c¬. Kh«ng cã lý do th× ai giÕt ng­êi lµm chi? Tr­¬ng Tam hái: - §éng c¬ cña §inh Phong nh­ thÕ nµo? L­u H­¬ng gi¶i thÝch: - H¾n kh«ng muèn chóng ta ®Õn Tiªu Kim QuËt! Tr­¬ng Tam trÇm giäng: - NÕu h¾n kh«ng muèn th× ®õng mêi bän ta lªn thuyÒn, chø sao l¹i mêi lªn thuyÒn råi lÇn l­ît h¹ s¸t tõng ng­êi mét? http://www.vietkiem.com -220- Converted to pdf by BacQuai
 7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng l¹i gi¶i thÝch: - H¾n biÕt nh÷ng ng­êi ®ã, tù hä, hä còng ®i ®­îc vËy. Cho nªn h¾n tËp trung tÊt c¶ l¹i mét chç ®Ó tiªu diÖt dÇn dÇn, ®Õn ng­êi cuèi cïng, ch¼ng chõa mét ai sèng sãt. Tr­¬ng Tam c­êi n÷a: - Nh­ng chÝnh h¾n còng chÕt. L­u H­¬ng thë dµi: - Cho nªn ta nhËn thÊy c¸i vßng lÈn quÈn nÇy, cßn l©u chóng ta míi tho¸t khái. Tr­¬ng Tam trÇm ng©m mét óc: - Trõ §inh Phong ra, cßn ai cã ®éng c¬ nµo kh¸c n÷a ch¨ng? L­u H­¬ng ®¸p: - §éng c¬ s¸t nh©n cã nhiÒu lo¹i, mµ ®¹i kh¸i lµ ¸i t×nh, lµ tµi lîi, hËn thï, ganh ghÐt, còng cã ng­êi ph¹m téi ¸c ®Ó diÖt khÈu. §éng c¬ cña §inh Phong lµ diÖt khÈu. Råi chµng tiÕp lu«n: - HiÖn t¹i §inh Phong chÕt råi, c¸i lý do cña h¾n kh«ng tån t¹i n÷a. Bëi ë ®©y kh«ng ai biÕt ai, nªn kh«ng ai biÕt ®­îc bÝ mËt cña ai. Th× ta dùa vµo sù kiÖn nÇy mµ ®o¸n lý do cña hung thñ kh«ng ph¶i lµ diÖt khÈu. Tr­¬ng Tam thèt: - ThÕ th× hung thñ v× lý do g×? V× t×nh? Kh«ng thÓ cã lý do ®ã. Bëi cã ai ®o¹t t×nh yªu cña h¾n ®©u? V× tiÒn? Còng kh«ng thÓ. Bëi trõ C«ng T«n KiÕp D­, nh÷ng kÎ kh¸c ®Òu kh«ng cã vµng thõa cho h¾n ®éng t©m. Nãi g× bän ta lµ nh÷ng kÎ tói rçng. H¾n suy nghÜ mét chót, ®o¹n tiÕp: - Kim Linh Chi vµ H¶i Qu¸t Thiªn tuy lµ tµi chñ, song c¶ hai kh«ng mang theo m×nh nhiÒu tiÒn, dï hung thñ cã giÕt hä còng ch¼ng ®o¹t ®­îc bao nhiªu mµ! L­u H­¬ng thë dµi: - Ph¶i! Ta tÝnh tíi tÝnh lui, trõ §inh Phong ra, kh«ng cßn ai kh¸c cã lý do giÕt ng­êi. Cho nªn ta nhËn ®Þnh §inh Phong lµ hung thñ. Tr­¬ng Tam hái: http://www.vietkiem.com -221- Converted to pdf by BacQuai
 8. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Cßn C«ng T«n KiÕp D­? Tr­êng hîp cña l∙o còng lµ mét vÊn ®Ò ®ã. L­u H­¬ng nghÜ ngîi gi©y l©u: - Trong sè m­êi ng­êi, cã thÓ cã mét vµi ng­êi lµ kÎ thï cña hung thñ. Nh­ng ®ã ®©u ph¶i lµ lý do khiÕn h¾n giÕt hÕt? Tr­¬ng Tam tiÕp: - Tuy nhiªn, sù thùc cho ta thÊy hung thñ kh«ng lµ §inh Phong th× còng lµ C©u Tö Tr­êng! §inh Phong cã vÎ ®¸ng nghi h¬n C©u Tö Tr­êng, h¾n chÕt råi th× cßn hä C©u. Võa lóc ®ã cã ng­êi gâ cöa. Ng­êi gâ cöa lµ C«ng T«n KiÕp D­. *** vietkiem.com *** §Ìn ®∙ lªn trong khoang thuyÒn. Trong ¸nh m¾t cña C«ng T«n KiÕp D­ ph¶ng phÊt cã mét ý c­êi kú qu¸i. L∙o nh×n L­u H­¬ng thèt: - Cã viÖc nÇy h¼n H­¬ng So¸i ph¶i cho lµ kú qu¸i. L­u H­¬ng kªu khÏ: - A! C«ng T«n KiÕp D­ tiÕp: - T¹i h¹ ®Õn Giang Nam lÇn nÇy, ngoµi viÖc dß ®­êng ®i ®Õn Tiªu Kim QuËt, cßn cã môc ®Ých t×m mét ng­êi. L­u H­¬ng nh­ lÇn tr­íc, còng kªu khÏ: - A! Ch­a biÕt ®èi ph­¬ng muèn nãi g×, L­u H­¬ng th­êng ¸p dông th¸i ®é b©ng qu¬. C«ng T«n KiÕp D­ tiÕp lu«n: - T¹i h¹ tra pháng ng­êi ®ã rÊt l©u song kh«ng t×m ®­îc manh mèi g×. M∙i ®Õn h«m qua ®©y míi ph¸t hiÖn ra y cã mÆt trªn thuyÒn nÇy. L­u H­¬ng trÇm ng©m mÊy phót råi hái: http://www.vietkiem.com -222- Converted to pdf by BacQuai
 9. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - C¸c h¹ muèn nãi lµ C©u Tö Tr­êng? C«ng T«n KiÕp D­ gËt ®Çu: - ChÝnh h¾n. Tr­¬ng Tam chen vµo: - H¾n lµ con ng­êi nh­ thÕ nµo? H¾n cã cõu o¸n chi víi c¸c h¹ ch¨ng? C«ng T«n KiÕp D­ ®¸p: - T¹i h¹ ch­a bao giê gÆp h¾n mét lÇn th× lµm g× cã cõu o¸n. Tr­¬ng Tam hái tiÕp: - ThÕ t¹i sao c¸c h¹ l¹i theo dâi, truy tÇm h¾n? C«ng T«n KiÕp D­ mØm c­êi, chõng nh­ l∙o ®¾c ý l¾m. L∙o ®¸p: - Cho ®Õn b©y giê, H­¬ng So¸i còng ch­a nhËn ra t¹i h¹ lµ ai sao? L­u H­¬ng nh×n l∙o, ¸nh m¾t tõ tõ s¸ng lªn, chµng tõ tõ thèt: - C¸c h¹ cã ph¶i lµ... Bçng tõ bªn ngoµi väng ®Õn tiÕng kªu thª th¶m. ¢m thinh cña C©u Tö Tr­êng! Ng­êi thø nhÊt vät ra ngay lµ C«ng T«n KiÕp D­. C©u Tö Tr­êng ®øng t¹i cöa thang, mÆt lé vÎ kinh hoµng, c¸nh tay t¶ ®æ m¸u rßng rßng, mét thanh ®o¶n ®ao cßn c¾m n¬i ®ã. L­u H­¬ng cau mµy: - C©u huynh lµm sao thä th­¬ng? C©u Tö Tr­êng cßn gi÷ chÆt chiÕc r­¬ng da ®en n¬i tay h÷u, võa thë dèc võa ®¸p: - T¹i h¹ võa ®i xuèng, thanh ®ao nÇy ë bªn c¹nh bay ra, ng­êi phãng ®ao cã thñ ph¸p cùc nhanh, l¹i cùc chuÈn, nÕu t¹i h¹ kh«ng nÐ nhanh th× cã thÓ thanh ®ao c¾m phËp vµo yÕt hÇu. L­u H­¬ng l¹i hái: - Ng­êi h¹ thñ lµ ai, C©u huynh cã tr«ng thÊy kh«ng? C©u Tö Tr­êng ®¸p: - Trong lóc bÊt ngê, l¹i thªm sî h∙i, t¹i h¹ chØ thÊy mét c¸i bãng th«i, bãng chíp qua, t¹i h¹ kh«ng kÞp ®uæi theo. http://www.vietkiem.com -223- Converted to pdf by BacQuai
 10. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng hái tiÕp: - Bãng ®ã ch¹y vÒ h­íng nµo? C©u Tö Tr­êng liÕc m¾t sang C«ng T«n KiÕp D­ kh«ng ®¸p. Thùc ra h¾n kh«ng cÇn ®¸p. Ngoµi L­u H­¬ng vµ Hå ThiÕt Hoa, cßn ai cã thÓ hµnh thÝch h¾n næi, nÕu kh«ng lµ B¹ch L¹p Chóc. C«ng T«n KiÕp D­ c­êi l¹nh hái: - Cã lÏ c¸c h¹ thÊy bãng ®ã ch¹y vÒ h­íng phßng cña t¹i h¹? C©u Tö Tr­êng ®¸p: - M­êng t­îng lµ vËy bëi v× t¹i h¹ kh«ng thÊy râ l¾m. C«ng T«n KiÕp D­ kh«ng nãi g× thªm, b­íc th¼ng vÒ phßng, më cöa ra. Trong phßng ch¼ng cã bãng ng­êi. C©u Tö Tr­êng s÷ng sê. C«ng T«n KiÕp D­ l¹nh lïng thèt: - B¹ch L¹p Chóc lµ mét tªn ngèc, t¸nh khÝ l¹i cæ qu¸i, ®¸ng lÏ ra g∙ ph¶i ë trong phßng, nh­ng nh­ thÕ th× lµm sao tr¸nh khái ®Òu oan uæng. Tr­¬ng Tam hái gÊp: - ThÕ h¾n ®i ®©u? C«ng T«n KiÕp D­ ®¸p: - H«m nay Kim c« n­¬ng ®Êu r­îu qu¸ say, g∙ ph¶i ë bªn c¹nh Kim c« n­¬ng ®Ó b¶o vÖ, nh­ng mét nam mét n÷ ë chung phßng, dï sao còng kh«ng tr¸nh ®­îc hiÒm nghi cho nªn t¹i h¹ t×m mét ng­êi n÷a, hiÖp víi g∙. L∙o c­êi nh¹t tiÕp: - C¸i ®ã gäi lµ kÎ ngèc gÆp may, hay nãi mét c¸ch kh¸c lµ may th­êng ®Õn víi kÎ ngèc h¬n lµ ng­êi th«ng minh. L∙o kh«ng nãi dèi. B¹ch L¹p Chóc ®ang canh chõng n¬i phßng Kim c« n­¬ng, tªn thñy thñ hiÖp víi g∙ chøng minh ®Òu ®ã. Vµ g∙ kh«ng hÒ ®i ®©u nöa b­íc. Tr­¬ng Tam cau mµy thèt: - Kim c« n­¬ng vµ Hå ThiÕt Hoa say tóy lóy, cßn C«ng T«n tiªn sanh th× ë ®©y víi bän t¹i h¹, vËy ng­êi xuÊt thñ ¸m to¸n C©u huynh lµ ai? http://www.vietkiem.com -224- Converted to pdf by BacQuai
 11. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Bçng h¾n biÕn s¾c mÆt tõ tõ tiÕp: - Kh«ng lÏ trªn thuyÒn nÇy, trõ b¶y chóng ta ra, cßn cã ng­êi thø t¸m? Kh«ng lÏ hung thñ lµ mét quû hån Èn h×nh ®©u ®©y? *** vietkiem.com *** Trªn thuyÒn thùc ra ch¼ng ph¶i chØ cã b¶y ng­êi. Trõ bän L­u H­¬ng, Hå ThiÕt Hoa, Tr­¬ng Tam, C©u Tö Tr­êng, Kim Linh Chi, C«ng T«n KiÕp D­ vµ B¹ch L¹p Chóc, cßn cã h¬n m­êi tªn thñy thñ. Ch¼ng lÏ hung thñ ë trong ®¸m thuyÒn phu? L­u H­¬ng, C©u Tö Tr­êng, C«ng T«n KiÕp D­ cïng Tr­¬ng Tam ch­a ra khái phßng Kim Linh Chi, bçng cã tiÕng kªu to. TiÕng kªu cña Hå ThiÕt Hoa. Tr­¬ng Tam biÕn s¾c thèt: - Kh«ng xong! TiÓu Hå ®ang say chÕt, chóng ta ®¸ng lÏ kh«ng nªn ®Ó h¾n mét m×nh trong phßng. C©u nãi võa bu«ng døt, h¾n ®∙ tho¸t ra khái cöa råi. Hå ThiÕt Hoa ®ang ngåi trªn gi­êng thë dèc. §«i m¾t y më to, g©n ®á næi ch»n chÞt, tay vÉn cßn cÇm mét chiÕc mÆt n¹ b»ng giÊy båi, chiÕc mÆt n¹ bÞ bãp dÑp. Tr«ng thÊy y cßn sèng sê sê, Tr­¬ng Tam ®©m c¸u, g¾t: - Ng­¬i la quû la ma g× thÕ? L¹i næi chøng ®iªn r­îu råi cã ph¶i kh«ng? Hå ThiÕt Hoa cßn trõng m¾t, nh×n th¼ng vµo v¸ch phßng tr­íc mÆt, Tr­¬ng Tam g¾t to giäng y vÉn kh«ng nghe. Tr­¬ng Tam c­êi l¹nh tiÕp: - Tæng céng ng­¬i chi uèng cã mÊy nhá r­îu, thÕ mµ l¹i say nh­ chÕt. Ta xem tõ nay ng­¬i kh«ng nªn sÝnh tµi n÷a lµ h¬n. §õng th¸ch thøc ai ®Êu r­îu víi ng­¬i n÷a. Hå ThiÕt Hoa vÉn ch­a nãi g×, m­êng t­îng kh«ng nghe Tr­¬ng Tam thèt. L©u l¾m y bËt ®øng xuèng gi­êng, vç tay c­êi lín thèt: - Hung thñ qu¶ nhiªn lµ h¾n! Lµ tiÓu tö ®ã! Ta biÕt mµ. ThÕ nµo råi còng cã lóc ta n¾m ®­îc ®Çu ng­¬i. http://www.vietkiem.com -225- Converted to pdf by BacQuai
 12. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Tr­¬ng Tam trè m¾t: - Ai? Ai? Hå ThiÕt Hoa hÐt: - §­¬ng nhiªn lµ §inh Phong! Trõ h¾n ra cßn ai n÷a. Tr­¬ng Tam thong th¶ quan s¸t Hå ThiÕt Hoa tõ ®Çu ®Õn ch©n, sau cïng bu«ng tiÕng thë dµi ®¸p: - Ta biÕt l¾m. Ng­¬i ch­a tØnh r­îu mµ. Th¶o nµo mµ ch¼ng tr«ng thÊy quû. Hå ThiÕt Hoa nh¶y dùng lªn: - ChÝnh ng­¬i míi thÊy quû! Vµ thø quû to ®Çu! L­u H­¬ng chíp m¾t lu«n, råi trÇm ng©m mét lóc hßi: - Ng­¬i võa thÊy §inh Phong? ThËt vËy? Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - §­¬ng nhiªn lµ thËt. L­u H­¬ng hái tiÕp: - ë ®©u? Hå ThiÕt Hoa bu«ng gän: - T¹i ®©y! Trong phßng nÇy! Tr­¬ng Tam l¹nh lïng: - Ng­¬i ngñ nh­ chÕt, cßn thÊy g× ®­îc chø! Hå ThiÕt Hoa thèt: - Ta say qu¸, ngñ mét lóc, l¹i muèn möa, nhê vËy mµ ta tØnh l¹i, tuy tØnh nh­ng ta kh«ng ®ñ søc ngåi lªn. Say võa võa cßn ngñ ®­îc vµ ngñ ngon. Say qu¸ ®é th× r­îu quËt m¹nh, khã ngñ, lßng r¹o rùc buån n«n, mª man mét lóc råi còng ph¶i möa. L­u H­¬ng gËt ®Çu chµng vèn biÕt nh­ vËy. Hå ThiÕt Hoa tiÕp: http://www.vietkiem.com -226- Converted to pdf by BacQuai
 13. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Ta ®ang m«ng lung, m¬ hå, bçng thÊy mét g­¬ng mÆt tr¾ng xanh, ta kh«ng nh×n kü lµ ai. Ng­êi ®ã gäi ta, ta l­êi kh«ng ®¸p øng. Ngê ®©u y l­ít tíi chËn cæ ta... Y ®­a tay rê cæ, thë mÊy h¬i dµi, råi tiÕp lu«n: - Tay y qu¸ m¹nh, ta vïng vÉy m∙i kh«ng tho¸t khái, kªu la th× tiÕng kªu kh«ng v­ît qua yÕt hÇu, ta qu¬ tay chôp ®¹i lªn mÆt y. L­u H­¬ng nh×n chiÕc mÆt n¹ trªn tay Hå ThiÕt Hoa hái: - Cã ph¶i h¾n mang chiÕc mÆt n¹ ®ã ch¨ng? Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu: - §óng vËy! GiËt ®­îc chiÕc mÆt n¹ råi ta nhËn ra chÝnh lµ §inh Phong. H¾n ho¶ng hån nh¶y vät lªn, thõa dÞp ®ã ta ®Êm mét quyÒn vµo bông h¾n. Y c­êi tiÕp: - Ng­¬i biÕt chø, qu¶ ®Êm cña ta cã mÊy ng­êi chÞu næi. L­u H­¬ng trÇm giäng: - Råi h¾n ra sao? Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - Høng qu¶ ®Êm cña ta, h¾n bu«ng tay, nh¶y vÒ phÝa v¸ch ®ã. Ta võa ®Þnh vät theo, h¾n biÕn mÊt. Tr­¬ng Tam c­êi l¹nh: - Ng­¬i biÕt t¹i sao kh«ng? Hå ThiÕt Hoa l¾c ®Çu: - Ta kh«ng hiÓu næi, thËt lµ h¾n võa hiÖn ra ®ã l¹i biÕn mÊt ®ã. Tr­¬ng Tam hái: - Ng­¬i muèn ta cho ng­¬i biÕt t¹i sao kh«ng? Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - Ng­¬i biÕt g×? Tr­¬ng Tam ®iÒm nhiªn thèt: - Ng­¬i n»m méng! Ng­êi trong méng th× tho¹t hiÖn tho¹t biÕn bÊt th­êng. http://www.vietkiem.com -227- Converted to pdf by BacQuai
 14. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa chôp nhanh ¸o Tr­¬ng Tam, giËt giËt hÐt: - Ta nãi ng­¬i kh«ng tin? B»ng vµo ®©u ng­¬i kh«ng tin? Tr­¬ng Tam bÞ y lµm d÷ qu¸, lÊp vÊp ®¸p: - Ng­¬i kh«ng n»m méng th× lµm g× thÊy §inh Phong ®­îc? Hå ThiÕt Hoa g¾t: - T¹i sao ta kh«ng thÊy ®­îc h¾n? Tr­¬ng Tam bÜu m«i: - V× h¾n ®∙ chÕt! H¾n chÕt råi! Hå ThiÕt Hoa kinh h∙i kªu lªn thÊt thanh: - §inh Phong chÕt lóc nµo? Tr­¬ng Tam ®¸p: - Ýt nhÊt còng h¬n ba bèn giê råi. Hå ThiÕt Hoa trè m¾t: - ThËt vËy? Tr­¬ng Tam gËt ®Çu: - §­¬ng nhiªn lµ thËt. ChÝnh ta vµ C©u Tö Tr­êng mang x¸c h¾n ®Æt vµo quan tµi. Hå ThiÕt Hoa tõ tõ quay ®Çu l¹i nh×n C©u Tö Tr­êng. C©u Tö Tr­êng thèt: - Ng­êi chÕt hiÖn n»m trong quan tµi kh«ng thÓ lµ gi¶ ®­îc. Hå ThiÕt Hoa dÇn dÇn biÕn s¾c mÆt tr¾ng nhît, bu«ng tay tõ tõ lÈm nhÈm: - Ng­êi ®ã kh«ng ph¶i lµ §inh Phong th× lµ ai? Kh«ng lÏ ta thÊy quû? Tr­¬ng Tam thÊy y ng¬ ng¸c, th­¬ng h¹i qu¸ dÞu giäng thèt: - Ng­êi uèng r­îu nhiÒu qu¸ th× th­êng hoa m¾t, m­êng t­îng n»m méng. Ta cã lÇn tr«ng thÊy c¶ T«n Ngé Kh«ng vµ Tr­ B¸t Giíi, ng­¬i tin kh«ng chø? Hå ThiÕt Hoa cßn nãi g× h¬n. Y ng∙ ngöa m×nh trªn gi­êng, lÊy gèi che mÆt. Tr­¬ng Tam c­êi h× h× tiÕp: http://www.vietkiem.com -228- Converted to pdf by BacQuai
 15. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - ThÕ lµ hay dÊy. Uèng nhiÒu r­îu vµo th× cè mµ ngñ, ngñ ®­îc lµ khoÎ. C©u Tö Tr­êng vôt thèt: - T¹i h¹ biÕt hung thñ ë t¹i ®©u. L­u H­¬ng bu«ng nhanh: - A! C©u Tö Tr­êng tiÕp lu«n: - NhÊt ®Þnh lµ hung thñ c¶i d¹ng thµnh mét tªn thñy thñ, trµ trén vµo sè ®«ng, kú qu¸i thËt lµ sù kiÖn ®ã tr­íc kia chóng ta kh«ng ai nghÜ ®Õn c¶. Cø loanh quanh lÈn quÈn nghi ngê cho nhau m∙i. Chø nÕu kh«ng th× h¾n lµm sao thµnh c«ng næi qua mÊy vô sau nµy? L­u H­¬ng thong th¶ gËt ®Çu: - Còng cã thÓ l¾m. C©u Tö Tr­êng thèt: - Nµo chØ cã thÓ mµ th«i. Ch¾c ch¾n lµ kh¸c. Chõng nh­ phÊn khëi tinh thÇn, h¾n tiÕp lu«n: - C¸c h¹ nghÜ, cßn ai cã nhiÒu c¬ héi tiÕp cËn chÐn ®ùng r­îu h¬n chø? L­u H­¬ng thong th¶ ®¸p: - DÜ nhiªn chØ cã thñy thñ ë t¹i tró phßng. C©u Tö Tr­êng vç tay: - T¹i h¹ nãi mµ! L¹i cßn ®iÒu nµy n÷a, v× h¾n lµ mét thñy thñ nªn H­íng Thiªn Phi vµ H¶i Qu¸t Thiªn kh«ng phßng bÞ. Tr­¬ng Tam t¸n ®ång: - §óng! §Ých x¸c ®óng ®¹o lý. C©u Tö Tr­êng tiÕp: - MÊt dª råi míi söa sang chuång l¹i, tuy muén vÉn cßn dïng ®­îc. HiÖn t¹i chóng ta b¾t ®Çu tra cøu theo gi¶ thuyÕt ®ã còng cßn kÞp thêi. Tr­¬ng Tam hái: - Tra cøu c¸ch nµo ®©y? http://www.vietkiem.com -229- Converted to pdf by BacQuai
 16. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan C©u Tö Tr­êng trÇm ng©m mét lóc: - Ch¾c ch¾n lµ cã mét danh s¸ch c¸c thñy thñ trªn thuyÒn, chóng ta t×m danh s¸ch ®ã, sau l¹i hái tõ tªn mét, thÕ nµo còng t×m ra mét vµi manh mèi. BiÖn ph¸p ®ã rÊt hay song hä Ýt ng­êi qu¸, khã lµm sù viÖc mét c¸ch chu ®¸o. Cho nªn hä ph©n c«ng nhau, mçi ng­êi kiªm Ýt nhÊt còng hai ba viÖc. Tr­¬ng Tam cßn ph¶i ë l¹i phßng b¶o vÖ Hå ThiÕt Hoa, B¹ch L¹p Chóc th× kh«ng thÓ rêi Kim Linh Chi ®­îc. Hai gian phßng më ho¸c cöa cho bªn nµy chiÕu cè ®­îc bªn kia, tiÕp øng lÉn nhau. G∙ thñy thñ hiÖp lùc víi B¹ch L¹p Chóc tªn lµ TriÖu §¹i Trung, mét con ng­êi chÊc ph¸c, thËt thµ. G∙ biÕt danh s¸ch bän thñy thñ ë trong tñ ¸o cña Kim Linh Chi. Gian phßng cña Kim Linh Chi chÝnh lµ gian phßng cña H¶i Qu¸t Thiªn nh­êng l¹i cho nµng. Gian phßng nÇy cã vÎ ®Æc biÖt h¬n c¸c gian phßng kh¸c. Danh d¸ch cã råi, C©u Tö Tr­êng ®Ò nghÞ: - HiÖn t¹i, t¹i h¹ vµ H­¬ng So¸i cïng C«ng T«n tiªn sanh ph©n nhau ®i t×m c¸c thñy thñ, triÖu tËp tÊt c¶ l¹i ®©y, h¹n trÔ l¾m lµ nöa giê sau ph¶i héi tÒ ®ñ mÆt. Chñ ý ®ã ®Ých x¸c ®­îc l¾m. Dï kh«ng hoµn toµn còng ch¼ng sao, bëi ch¼ng mét cã chñ ý nµo kh¸c. *** vietkiem.com *** D­íi lßng thuyÒn tèi t¨m qu¸! Trong lßng hÇm chØ cã mçi mét ngän ®Ìn. Thñy thñ ngñ vïi nh­ mu«n ®êi, sèng kiÕp giã léng, mçi khi vµo hÇm lµ ngñ, ngñ lÊy søc ®Ó lµm quÇn quËt tiÕp, ®Õn h¬i thë cuèi cïng. L­u H­¬ng cÊt tiÕng gäi lÇn ®Çu. Kh«ng mét ai håi ®¸p. Chµng n¾m tay mét ng­êi. Bµn tay l¹nh nh­ gi¸ b¨ng. Bao nhiªu thñy thñ ®Òu chÕt hÕt. Vµ vÕt th­¬ng trÝ m¹ng lµ Chu Sa Ch­ëng! Rê nh÷ng bµn tay l¹nh, tay cña L­u H­¬ng còng ®æ må h«i l¹nh. Chµng tõ tõ lïi l¹i, lïi ra khái hÇm råi quay m×nh theo thang trÌo lªn trªn s©n thuyÒn. Trªn s©n thuyÒn cã bèn ng­êi chÕt. Tªn thñy thñ gi÷ tay l¸i cã lÏ chÕt l©u råi, th©n x¸c l¹nh ng¾t. N¬i ngùc cã dÊy tay ®á. C©u Tö Tr­êng h¾n ®i ®©u mÊt d¹ng.? http://www.vietkiem.com -230- Converted to pdf by BacQuai
 17. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Nh×n xa xa, mÆt biÓn tr¶i réng mªnh m«ng, kh«ng mét h×nh ¶nh nµo ngoµi trêi m©y n­íc. L­u H­¬ng h¬i run ng­êi! Ýt khi nµo chµng run ng­êi nh­ vËy. Chµng nhí cã mét lÇn cïng Hå ThiÕt Hoa ®i trém r­îu uèng bÞ ph¸t gi¸c, ph¶i lÈn trèn gi÷a ®èng vß r­îu. §ªm ®ã trêi l¹nh, chµng run, ch¼ng râ run v× l¹nh hay run v× sî. Nh­ng sù kiÖn ®ã thuéc h¬n hai m­¬i n¨m vÒ tr­íc, lóc chµng võa b¶y tuæi. Tõ ®ã chµng kh«ng run n÷a. Cho ®Õn b©y giê... Vµ b©y giê, chµng run m¹nh h¬n. Run m¹nh v× hiÖn t¹i cã ®Çy ®ñ lý trÝ, cã ®Çy ®ñ kinh nghiÖm, nÕu cã run lµ ph¶i do mét nguyªn nh©n quan träng. Chµng nhËn ra trêi ®Êt réng v« cïng mµ con ng­êi qu¸ nhá, nhá h¬n h¹t c¸t. H¬n thÕ, lý trÝ con ng­êi còng cã h¹n. Chµng Ðp s¸t y phôc vµo m×nh råi b­íc nh÷ng b­íc dµi xuong tõng d­íi. *** vietkiem.com *** C«ng T«n KiÕp D­ ®∙ trë l¹i. Nh×n qua thÇn s¾c l∙o, kÎ ngu nhÊt còng thÊy râ l∙o kh«ng gÆp mét ng­êi sèng. L­u H­¬ng hái c¸i ®iÒu cÇn hái tr­íc nhÊt: - C©u Tö Tr­êng? H¾n cã trë l¹i kh«ng? Tr­¬ng Tam ®¸p: - Chø h¾n kh«ng cã mÆt trªn s©n thuyÒn víi TriÖu §¹i Trung sao? H¾n còng ®i t×m thñy thñ mµ? L­u H­¬ng l¾c ®Çu: - H¾n kh«ng cã mÆt trªn ®ã. Tr­¬ng Tam kinh h∙i kªu lªn: - Kh«ng lÏ h¾n còng bÞ h¹i n÷a råi? L­u H­¬ng kh«ng ®¸p. Chµng cÇn g× ®¸p. C«ng T«n KiÕp D­ thÊt s¾c: - Con ng­êi ®ã... L∙o ch­a døt c©u, Hå ThiÕt Hoa vôt nh¶y dùng lªn, chôp ¸o l∙o hÐt lín: http://www.vietkiem.com -231- Converted to pdf by BacQuai
 18. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - NÕu C©u Tö Tr­êng chÕt, ng­êi giÕt h¾n kh«ng ph¶i lµ ai kh¸c c¶ mµ chÝnh lµ c¸c h¹ ®ã. C«ng T«n KiÕp D­ ®∙ biÕn s¾c, cµng biÕn s¾c h¬n, nh­ng cè g­îng c­êi hái: - Cã lÏ Hå huynh ch­a tØnh r­îu h¼n? Tr­¬ng Tam l­ít tíi l«i Hå ThiÕt Hoa ra g¾t: - HiÖn t¹i kh«ng ph¶i lµ lóc ng­¬i næi chøng ®iªn r­îu. Bu«ng tay ngay. Hå ThiÕt Hoa næi giËn: - Ng­¬i b¶o ta bu«ng tay, thÕ ng­¬i biÕt y lµ ai ch¨ng? Ng­¬i biÕt lai lÞch cña y µ? Tr­¬ng Tam hõ mét tiÕng: - Cßn ng­¬i? Ng­¬i biÕt g×? Hå ThiÕt Hoa cao giäng: - §­¬ng nhiªn lµ ta biÕt. Y lµ ng­êi s¸t h¹i h¬n b¶y m­¬i m¹ng nªn ngoµi kinh thµnh, y lµ mét ®¹i ®¹o, C©u Tö Tr­êng tu©n lÞnh Hïng §¹i t­íng qu©n tõ quan ngo¹i vµo Trung Nguyªn ©m thÇm tra cøu vu ¸n ®ã. Y biÕt sù t×nh ®∙ b¹i lé nªn giÕt C©u Tö Tr­êng ®Ó diÖt khÈu. Tr­¬ng Tam giËt m×nh. L­u H­¬ng còng kh«ng khái kinh dÞ. B¹ch L¹p Chóc ®∙ x«ng ®Õn n¬i, nghe thÕ dõng ch©n liÒn. §iÒu rÊt kú qu¸i lµ C«ng T«n KiÕp D­ l¹i c­êi. Hå ThiÕt Hoa phÈn né tiÕp: - Ng­¬i c­êi c¸i g× chø? C­êi còng v« Ých, tèt h¬n nªn khai thËt ®i. C«ng T«n KiÕp D­ vÉn c­êi: - Còng may H­¬ng So¸i nhËn ra t¹i h¹ vµ cã thÓ lµm chøng cho t¹i h¹. NÕu kh«ng th× t¹i h¹ ph¶i mang oan uæng mµ vÒ lßng ®Êt l¹nh. Thèt xong l∙o giËt mí tãc trªn ®Çu xuèng, chiÕc ®Çu träc lãc hiÖn ra, ®«i tai b»ng b¹c còng hiÖn ra lu«n. Tãc gi¶! Tai còng gi¶ nèt! Hå ThiÕt Hoa kªu lªn thÊt thanh: - B¹ch Y ThÇn NhØ! Tr­¬ng Tam tiÕp nèi: http://www.vietkiem.com -232- Converted to pdf by BacQuai
 19. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Cã ph¶i lµ Anh l∙o anh hïng ngo¹i hiÖu ThÇn ¦ng, mét tay næi danh b¾t nhiÒu tªn trém c­íp lîi h¹i ch¨ng? C«ng T«n KiÕp D­ mØm c­êi: - Kh«ng d¸m nhËn tiÕng khen! T¹i h¹ chÝnh lµ Anh V¹n Lý! Tr­¬ng Tam mØm c­êi: - Sù t×nh ®©u cã kh«i hµi ®Õn thÕ! NhËn lÇm kÎ b¾t trém thµnh mét tªn trém. Hå ThiÕt Hoa ®á mÆt thèt: - Ta ®©u cã g× ®¸ng tr¸ch. Ng­êi ®¸ng tr¸ch lµ l∙o Xó Trïng ®ã. H¾n ®∙ nhËn ra Anh l∙o tiªn sanh nh­ng kh«ng chÞu nãi ra. L­u H­¬ng c­êi khæ: - Thùc ra ta ch¼ng cã g× ®¸ng tr¸ch, bëi v× thuËt c¶i söa dung m¹o cña Anh L∙o tiªn sanh rÊt cao minh, ®Õn ta ®©y lµ ng­êi tinh tÕ còng kh«ng nhËn ra ngay. Anh V¹n Lý hái: - Thñ ®o¹n cña t¹i h¹ cao minh l¾m sao? §o¹n l∙o tiÕp lu«n: - V× muèn thay h×nh ®æi d¹ng, t¹i h¹ ph¶i cÊt c«ng ®i t×m tay ®Ö nhÊt danh gia ®­¬ng kim ®Ö nhÊt thiªn h¹ vÒ thuËt dÞ dung. Nhê thÕ t¹i h¹ qua m¾t ®­îc c¶ nh÷ng tay sµnh. Tr­¬ng Tam hái gÊp: - §Ö nhÊt danh gia trong thiªn h¹? Cã ph¶i lµ... H¾n nh×n qua L­u H­¬ng. Ai ai còng cho L­u H­¬ng lµ tay ®Ö nhÊt danh gia trong thiªn h¹ vÒ thuËt dÞ dung. Ta biÕt th× ch¼ng nh­ vËy. Tr­¬ng Tam hõ mét tiÕng: - Kh«ng ph¶i h¾n th× lµ ai? Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - Mét tiÓu c« n­¬ng cùc kú mü lÖ, L­u H­¬ng bÊt qu¸ chØ lµ mét ®Ö tö mµ th«i. Tr­¬ng Tam chît tØnh ngé. http://www.vietkiem.com -233- Converted to pdf by BacQuai
 20. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Ta nhí ra råi. Ai còng biÕt L­u H­¬ng cã ba vÞ hång nhan tri kû: Mét ng­êi cã trÝ nhí tµi t×nh, mét c« nÊu ¨n tuyÖt diÖu, mét ng­êi n÷a giái thuËt dÞ dung. Cã ph¶i ng­¬i ¸m chØ vÒ nµng thø ba ®ã kh«ng? Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu: - §óng vËy. ChÝnh lµ T« Dung Dung c« n­¬ng. L­u H­¬ng vuèt vuèt chãt mòi hái: - Anh huynh thùc sù cã ®Õn t×m T« Dung Dung µ? Anh V¹n Lý ®¸p: - T¹i h¹ vèn cã ý t×m gÆp H­¬ng So¸i, kh«ng ngê lóc ®Õn n¬i th× H­¬ng So¸i l¹i v¾ng mÆt. T¹i h¹ ®­îc T« c« n­¬ng tiÕp kiÕn, sau khi biÕt ý muèn cña t¹i h¹, T« c« n­¬ng s½n sµng gióp t¹i h¹. Còng nhê chuyÕn ®i ®ã t¹i h¹ ®­îc biÕt lu«n Tèng c« n­¬ng vµ Lý c« n­¬ng. L∙o c­êi råi tiÕp lu«n: - T« c« n­¬ng cã nãi dï cho ®Õn c¶ H­¬ng So¸i còng kh«ng nhËn ra ch©n t­íng t¹i h¹, ®õng nãi lµ ai kh¸c. L­u H­¬ng c­êi theo thèt: - VÒ thñ thuËt, n÷ nh©n bao giê còng x¶o diÖu h¬n nam nh©n. Hå ThiÕt Hoa hÇm hõ: - T¹i h¹ cø t­ëng C©u Tö Tr­êng lµ con ng­êi kh¸. Ngê ®©u h¾n bÞa chuyÖn. H¾n nãi ngoa h¬n c¶ n÷ nh©n. Tr­¬ng Tam mØm c­êi: - Ng­¬i bÞ n÷ nh©n lõa nhiÒu lÇn l¾m råi th× còng ph¶i bÞ nam nh©n lõa lu«n, cã vËy míi c«ng b×nh chø! Hå ThiÕt Hoa trõng m¾t nh­ng l¹i quay sang Anh V¹n Lý thèt: - Dï L­u H­¬ng kh«ng nhËn ra c¸c h¹ ngay lóc ®Çu, Ýt nhÊt c¸c h¹ còng ph¶i nãi râ víi bän t¹i h¹ chø, cã ®©u... Anh V¹n Lý thë dµi ®¸p: - T¹i h¹ sî C©u Tö Tr­êng, H¶i Qu¸t Thiªn vµ §inh Phong cÊu kÕt víi nhau nªn ch­a d¸m tiÕt lé ch©n t­íng. Tuy nhiªn t¹i h¹ h»ng t×m c¸ch tiÕp xóc kÝn ®¸o víi H­¬ng So¸i. http://www.vietkiem.com -234- Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2