intTypePromotion=1

Lưu hương đảo soái - tập 11

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
70
lượt xem
9
download

Lưu hương đảo soái - tập 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu hương đảo soái - tập 11', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu hương đảo soái - tập 11

  1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø m­êi mét Hung thñ T rong phßng cña bän Hå ThiÕt Hoa cã hai chiÕc gi­êng. Trong hai, cã mét chiÕc réng. L­u H­¬ng kh«ng mÊt l¾m c«ng phu, t×m ra ®­îc m¶nh gç c¬ quan. Bªn d­íi m¶nh gç cã mét lèi ®i bÝ mËt. Hå ThiÕt Hoa trîn m¾t kªu lªn thÊt thanh: - Th¶o nµo mµ kÎ ®ã võa nhµo lªn gi­êng l¹i ch¼ng biÕn mÊt. Th× ra h¾n do ng∙ ®ã mµ ®i. L­u H­¬ng thèt: - Trªn nhiÒu con thuyÒn, cã lèi ®i bÝ mËt nh­ thÕ nÇy. C¸i ®ã h¼n Tr­¬ng Tam cã nghÜ ®Õn. Tr­¬ng Tam ®á mÆt ®¸p: - Nh­ng ta kh«ng biÕt lèi ®i ®ã ¨n th«ng ®Õn ®©u. L­u H­¬ng ®¸p: - Khoang chøa ®å. Khoang ®ã ©m u qu¸, nÆng nÒ víi c¸i l¹nh ®éc. S¸u cæ quan tµi cßn ®ã. Anh V¹n Lý thë dµi thèt: - H­¬ng So¸i liÖu viÖc kh«ng sai. Hå ThiÕt Hoa mØa: - RÊt tiÕc khoang chøa ®å kh«ng chøa mét bãng ng­êi. C¶ bãng quû còng kh«ng lu«n. L­u H­¬ng mØm c­êi: - Ng­¬i th× kh«ng cã chø quû vÉn cã. Cã mét con quû. Hå ThiÕt Hoa vôt s¸ng m¾t lªn: - Cã ph¶i ng­¬i muèn nãi ®Õn §inh Phong? Tr­¬ng Tam thèt: http://www.vietkiem.com -241- Converted to pdf by BacQuai
  2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Nh­ng §inh Phong bÊt qu¸ lµ mét ng­êi chÕt chø ch­a ph¶i lµ quû. Tù tay ta ®Æt h¾n vµo quan tµi... H¾n ®øng c¹nh quan tµi thø nhÊt, ®ét nhiªn h¾n nghe rîn ng­êi, råi h¾n hái: - Ng­¬i ... hay lµ ng­¬i nãi h¾n ®∙ sèng dËy? L­u H­¬ng thë dµi: - Ng­êi chÕt sèng l¹i, thùc ra ch¼ng ph¶i ta chØ thÊy cã mét lÇn. Hå ThiÕt Hoa chËn lêi: - Ph¶i! Nh­ DiÖu T¨ng V« Hoa, chÕt råi sèng l¹i. B¹ch LiÖp vôt hái: - Ng­êi chÕt råi, sèng l¹i ®­îc sao? Tõ nhá g∙ ®∙ sèng trong phñ t­íng qu©n nªn ch¼ng biÕt g× vÒ sù viÖc trªn giang hå, ngôy dÞ, biÕn hãa ®a ®oan. L­u H­¬ng ®¸p: - NÕu ng­êi chÕt thùc sù th× tù nhiªn kh«ng thÓ sèng l¹i ®­îc, ch¼ng qua cã nhiÒu ph­¬ng ph¸p gióp cho viÖc gi¶ chÕt thµnh tùu. B¹ch LiÖp trè m¾t: - Gi¶ chÕt? Ph­¬ng ph¸p g×? L­u H­¬ng gi¶i thÝch: - Néi c«ng luyÖn ®Õn møc nµo ®ã, háa hÇu nµo ®ã th× tù m×nh cã thÓ ng­ng h« hÊp, c¶ ®Õn viÖc ng­ng qu¶ tim ®õng ®Ëp còng lµm ®­îc nh­ th­êng, huyÕt m¹ch bÕ t¾c, toµn th©n gi¸ l¹nh nh­ x¸c chÕt. Råi chµng tiÕp lu«n: - Tuy nhiªn, ph­¬ng ph¸p nÇy chØ dïng ®­îc trong thêi gian ng¾n, t×nh trang gi¶ chÕt kh«ng thÓ duy tr× l©u, tèi ®a lµ nöa giê th«i, v¶ l¹i kh¸ch giang hå giµu kinh nghiÖm nh×n qua lµ ph¸t hiÖn sù kiÖn gi¶ ®ã ngay. B¹ch LiÖp l¹i hái: - Cßn ph­¬ng ph¸p chi kh¸c? - Cø theo lêi truyÒn thuyÕt th× trªn thÕ gian cã ba lo¹i thuèc l¹, ng­êi nµo uèng vµo lµ mäi ho¹t ®éng bÞ ®×nh chØ l¹i ngay, m­êng t­îng con ®éc xµ ngñ giÊc triÒn miªn suèt mïa ®«ng. http://www.vietkiem.com -242- Converted to pdf by BacQuai
  3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Anh V¹n Lý gËt ®Çu: - §óng l¾m! Trong ba lo¹i kú d­îc ®ã, t¹i h¹ biÕt ®­îc mét, tªn lµ T©y Ph­¬ng §Ëu KhÊu, s¶n xuÊt t¹i mét hßn ®¶o nhá tªn lµ C¬ §é S¬n, n»m vÒ h­íng T©y hai xø Thiªn Tróc vµ Ba T­. L­u H­¬ng thèt: - Nh­ng lo¹i næi danh nhÊt gäi lµ §µo T×nh Töu. B¹ch LiÖp kªu lªn: - §µo T×nh Töu! C¸i tªn nghe phong nh∙ qu¸! L­u H­¬ng mØm c­êi: - V× ng­êi chÕ luyÖn thø d­îc töu ®ã lµ mét vÞ phong l­u tµi tö! Dõng l¹i mét chót chµng tiÕp: - Nãi ®Õn §µo T×nh Töu ph¶i nh¾c lu«n mét ®o¹n cè sù liªn quan ®Õn nã. B¹ch LiÖp thèt: - Xin cho nghe! L­u H­¬ng kÓ: - VÞ tµi tö phong l­u ®ã du l∙ng kh¾p s«ng hå, ®Õn ®©u còng ®Ó l¹i mét chót t×nh, vÒ sau y bÞ phiÒn phøc v× nh÷ng c¸i chót t×nh ë kh¾p bèn ph­¬ng. B¹ch LiÖp hái: - PhiÒn phøc nh­ thÕ nµo? L­u H­¬ng kÓ tiÕp: - Anh hïng sî thuyÒn quyªn lµm v­íng bËn gãt h¶i hå, liÖt n÷ còng sî t×nh lang lµm yÕu lßng trong cuéc ®êi hµnh hiÖp, ®∙ lµ phong l­u tµi tö th× cµng cã t×nh h¬n ai hÕt, cho nªn c¸i th«ng lÖ cña kÎ ch¬i hoa lµ chØ nÕm mïi hoa. Cø mçi lÇn tao ngé lµ xãa bá dÊu vÕt cña nh÷ng trËn c­êi suèt ®ªm dµi ®Ó råi b¾t ®Çu lµm l¹i víi nh÷ng c¸i míi mÎ h¬n... Nh­ng th«ng lÖ nµo còng cã ngo¹i lÖ, trong sè nh÷ng nµng tõng tiÕp cËn víi y cã ba c« n­¬ng quyÕt t©m b¸m s¸t y vÜnh viÔn, y trèn ®Õn ®©u nµng theo ®Õn ®ã, y lµ mét th¬ sanh thõa v¨n thiÕu vâ, mµ c¶ ba nµng ®Òu lµ nh÷ng tay b¶n l∙nh cao c­êng. Cù tuyÖt y kh«ng ®ñ søc, trèn ®i l¹i kh«ng trèn tho¸t, thµnh ra y suýt ®iªn ®¶o v× cuéc ®uæi b¾t ®ã... Tr­¬ng Tam c­êi: http://www.vietkiem.com -243- Converted to pdf by BacQuai
  4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Tù se d©y trãi m×nh, lµm sao y kh«ng khæ víi bao nhiªu t×nh nghiÖt g©y ra. L­u H­¬ng tiÐp: - Còng may y cã ®äc qua hÇu hÕt c¸c th¬ s¸ch trªn ®êi nªn nhí rÊt nhiÒu ®éc d­îc, y tham kh¶o nh÷ng s¸ch dã t×m mét bÝ ph­¬ng, chÕ luyÖn mét thø d­îc töu, ai uèng vµo lµ nh­ chÕt gi¶, ba nµng ®ã dï si t×nh còng kh«ng ®ßi g× ®­îc n¬i mét ng­êi chÕt. Kh«ng ®­îc tháa m∙n, hä bá lu«n y, nhê thÕ mµ y tho¸t khái vßng l­íi bao v©y cña hä. Tõ ®ã, y rÊt thung dung víi mãn r­îu thuèc thÇn diÖu, trõ nh÷ng lóc y muèn h­ëng t×nh, cßn th× y cø c¸i phÐp gi¶ chÕt ®Ó tr¸nh phiÒn phøc. Chµng kÕt luËn: - Do ®ã cã c¸i tªn §µo T×nh Töu. Hå ThiÕt Hoa c­¬i lín: - Ta thÊy ng­¬i cÇn ph¶i dù bÞ thø r­îu ®ã trong m×nh, lu«n lu«n cã s½n ®Ó mµ dïng. Anh V¹n Lý chíp m¾t: - Ch¾c H­¬ng So¸i cho r»ng §inh Phong gi¶ chÕt? L­u H­¬ng ch­a ®¸p, Hå ThiÕt Hoa vôt më n¾p quan tµi. Nµo ®©u thÊy thi hµi §inh Phong trong quan tµi Qu¶ lµ §inh Phong sèng l¹i! Trong quan tµi cã mÊy ch÷, kh«ng râ b»ng m¸u hay b»ng chu sa, nh÷ng ch÷ mµu ®á hiÖn râ tr­íc m¾t mäi ng­êi: - L­u H­¬ng, ®Þa ph­¬ng nÇy ta nh­îng l¹i cho ng­¬i. Hå ThiÕt Hoa dËm ch©n. Y hÊt lu«n n¾p n¨m cæ quan tµi kia. Mçi quan tµi cã mét tªn ng­êi: Hå ThiÕt Hoa, Kim Linh Chi, Anh V¹n Lý, B¹ch LiÖp, Tr­¬ng Tam. Anh V¹n Lý c­êi khæ: - Ch¼ng nh÷ng h¾n ®∙ ph©n phèi xong nh÷ng cç quan tµi nµy cho chóng ta, mµ h¾n cßn biÕt râ lai lÞch cña tõng ng­êi. L­u H­¬ng trÇm ng©m mét chót: - H¾n kh«ng biÕt ®­îc ®iÒu ®ã ®©u. ChÝnh C©u Tö Tr­êng tiÕt lé víi h¾n. Anh V¹n Lý cau mµy: - H­¬ng So¸i cho r»ng C©u Tö Tr­êng cÊu kÕt víi h¾n? http://www.vietkiem.com -244- Converted to pdf by BacQuai
  5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng gËt ®Çu: - C©u Tö Tr­êng cã viÖc nhê h¾n, tù nhiªn ph¶i cÊu kÕt víi h¾n. H¾n biÕt sù bÝ mËt cña C©u Tö Tr­êng nªn n¾m c¸i nh­îc ®iÓm cña C©u Tö Tr­êng mµ lîi dông triÖt ®Ó. Hå ThiÕt Hoa vuèt chãt mòi thèt: - Sù t×nh nÇy ta còng hiÓu, song chØ hiÓu lê mê th«i. L­u H­¬ng ®¸p: - Muèn biÕt râ rµng ph¶i so¸t l¹i mäi chi tiÕt tõ lóc khëi ®Çu. Hå ThiÕt Hoa giôc: - Ng­¬i cø nãi. Nãi cho tÊt c¶ cïng nghe. L­u H­¬ng hái: - Ng­¬i cã kiªn nhÉn nghe ch¨ng? Hå ThiÕt Hoa mØm c­êi: - Sù t×nh rÊt phøc t¹p, ngôy dÞ, nÕu ng­¬i kh«ng gi¶i thÝch râ rµng cho ta hiÓu t­êng tËn th× lµm sao ta ngñ yªn? Dï ng­¬i cÇn ba n¨m ®Ó nãi hÕt, ta còng kiªn nhÉn ®ñ ba n¨m ®Ó nghe. H¬n n÷a, ta rÊt thÝch thó ®­îc nghe ng­¬i kÓ. L­u H­¬ng thèt: - Mèi liªn quan ®¸ng chó ý lµ Tiªu Kim QuËt trªn mÆt biÓn. Bçng chµng nh×n sang Kim Linh Chi, ®iÓm mét nô c­êi tiÕp: - T×nh h×nh t¹i ®Þa ph­¬ng ®ã cã lÏ Kim c« n­¬ng biÕt râ rµng h¬n ai hÕt. Kim Linh Chi cói ®Çu trÇm ng©m mét lóc råi c¾n m«i, sau cïng còng cÊt tiÕng: - Ph¶i! Qu¶ cã ®Þa ph­¬ng mang tªn ®ã trªn mÆt biÓn. Song t¹i ®ã kh«ng cã hoa quúnh, cá l¹, kh«ng cã rõng thÞt suèi r­îu. L­u H­¬ng hái: - ThÕ t¹i ®ã cã g×? Kim Linh Chi ®¸p: - ChØ cã rÊt nhiÒu bÝ mËt mµ con ng­êi kh«ng t­ëng t­îng næi. Vµ ng­êi ta mua b¸n nh÷ng bÝ mËt ®ã víi c¸i gi¸ rÊt cao. L­u H­¬ng cau mµy: http://www.vietkiem.com -245- Converted to pdf by BacQuai
  6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Mua b¸n? Kim Linh Chi gËt ®Çu: - Ph¶i. Nh÷ng bÝ mËt ®ã trÞ gi¸ rÊt cao v× sù quan hÖ träng ®¹i. Do ®ã m çi n¨m chñ nh©n cho mêi mét sè Ýt ng­êi ®Õn n¬i, nh÷ng ng­êi cã liªn quan ®Õn c¸c bÝ mËt Êy, cho hä cã dÞp mua. Cã nh÷ng bÝ mËt mµ nhiÒu ng­êi muèn mua ®­îc thµnh ra cã sù c¹nh tranh, ®Êu gi¸. Ai ®Êu cao th× mua ®­îc. L­u H­¬ng hái tiÕp: - Gi¶ nh­ Thanh Phong ThËp Tam Thøc? Kim Linh Chi l¹i c¾n m¹nh m«i ®¸p: - Ph¶i! T©m ph¸p luyÖn Thanh Phong ThËp Tam Thøc do chÝnh chñ nh©n b¸n cho ta. ChØ v× trong ph¸i Hoa S¬n cã kÎ v« lÔ víi ta, ta bÊt cè nhÊt thiÕt, quyÕt mua cho kú ®­îc t©m ph¸p ®ã ®Ó b¸o hËn. Råi nµng tiÕp: - Chñ nh©n Tiªu Kim QuËt cã c¶nh c¸o ta ngµn v¹n lÇn kh«ng nªn sö dông kiÕm ph¸p ®ã mét c¸ch c«ng khai. NÕu ta kh«ng nghe theo th× y thu håi kiÕm ph¸p Êy. Tr­¬ng Tam cau mµy: - C« n­¬ng häc thuéc råi lµm sao y thu håi ®­îc? Kim Linh Chi ®¸p: - Tù nhiªn... Y cã biÖn ph¸p míi c¶nh c¸o nh­ thÕ chø. Thèt ®Õn ®ã nµng lé vÎ kinh khiÕp, dï nµng bÊt kÓ trêi, bÊt chÊp ®Êt, dï nµng lµ mét tay ­¬ng ng¹nh, ngæ ng¸o cøng cæ. Nµng ng¸n thñ ®o¹n cña hä râ rµng. Nµng ng¸n, tøc nhiªn nµng thõa hiÓu nh÷ng thñ ®o¹n ®ã. Bëi cã hiÓu míi ng¸n chø. L­u H­¬ng thèt: - Nh­ng h«m ®ã, trong lóc giËn c« n­¬ng l¹i mang ra kiÕm ph¸p ®ã ra thi thè. BÊt ngê l¹i cã §inh Phong ®Õn n¬i, h¾n nh©n ®ã uy hiÕp c« n­¬ng, b¾t c« n­¬ng lµm mÊy viÖc mµ c« n­¬ng kh«ng muèn lµm. Kim Linh Chi gËt ®Çu, mÆt öng hång. L­u H­¬ng thë dµi: - NÕu thÕ c« n­¬ng cã ®Õn ®Þa ph­¬ng ®ã råi. http://www.vietkiem.com -246- Converted to pdf by BacQuai
  7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Kim Linh Chi bu«ng xu«i: - õ! L­u H­¬ng hái: - Chñ nh©n Tiªu Kim QuËt lµ con ng­êi nh­ thÕ nµo? Kim Linh Chi l¾c ®Çu: - Ta kh«ng biÕt. Ta ch¼ng hÒ thÊy mÆt. Mµ bÊt cø ai còng kh«ng thÊy mÆt y. Hå ThiÕt Hoa hái gÊp: - T¹i sao? Y cã phÐp Èn th©n? Kim Linh Chi trõng m¾t nh×n Hå ThiÕt Hoa l¹nh lïng ®¸p: - §Õn ®ã råi ng­¬i sÏ biÕt t¹i sao. Hå ThiÕt Hoa thë ra: - ChiÕu t×nh h×nh hiÖn t¹i, vÜnh viÔn chóng ta kh«ng ®Õn ®ã ®­îc. ThÕ th× t¹i sao c« n­¬ng kh«ng nãi cho tÊt c¶ cïng nghe? Kim Linh Chi bu«ng gän: - Ta kh«ng thÊy høng! Hå ThiÕt Hoa ®Þnh hái n÷a nh­ng L­u H­¬ng chËn l¹i. Chµng biÕt mÉu ng­êi Kim Linh Chi ®Õn lóc kh«ng cã høng råi th× cã quú mµ van cÇu kh« m«i, kh¶n cæ còng kh«ng lµm sao lµm cho nµng thay ®æi chñ ý. Nµng biÕt hái kh«ng ®­îc lµ ng­êi hái ph¸t c¸u. Nµng mong muèn ng­êi hái ph¸t c¸u. Dông ý cña nµng lµ vËy. L­u H­¬ng thèt: - HiÖn t¹i t­ëng tÊt ®Õn lóc hä mua b¸n nh÷ng bÝ mËt. §inh Phong cã ®Æc tr¸ch ®i nghinh tiÕp kh¸ch. Nh­ng lo¹i kh¸ch nh­ bän chóng ta, h¾n kh«ng hoan nghinh chót nµo. Hå ThiÕt Hoa tiÕp nãi: - H¾n sî chóng ta t×m c¸ch ®Õn ®ã nªn n¶y sanh c¸i ý tËp trung chóng ta l¹i mét n¬i råi giÕt dÇn, giÕt dÇn Tr­¬ng Tam c­êi nãi theo: http://www.vietkiem.com -247- Converted to pdf by BacQuai
  8. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Vµ c¸i n¬i lý t­ëng nhÊt cho h¾n thùc hiÖn m­u ®å ph¶i lµ mét con thuyÒn! ThuyÒn ch¬i v¬i trªn mÆt n­íc, xa trêi, xa ®Êt, dï ai muèn tho¸t ®i còng ch¼ng cã lèi tho¸t. Trõ ra nh¶y xuèng biÓn lµm måi cho c¸. Hå ThiÕt Hoa trÇm giäng: - T¹i sao h¾n cè ý dµn c¶nh víi s¸u cç quan tµi? Ch¼ng lÏ h¾n cho r»ng bän ta qu¸ tÇm th­êng, rÊt dÔ bÞ h¹ s¸t, nªn h¾n bµy ra nh­ vËy ®Ó chóng ta phßng bÞ. Chóng ta phßng bÞ h¾n khã giÕt, cµng khã giÕt h¾n cµng thÝch thó. L­u H­¬ng l¾c ®Çu: - H¾n ®©u d¹i g× lµm c¸i viÖc ng«ng cuång ®ã. H¾n muèn cho chóng ta nghi kþ lÉn nhau, ng­êi nÇy ®Ò phßng ng­êi kia, m×nh kh«ng tÝn nhiÖm lÉn nhau, m×nh chia rÏ nhau, h¾n míi dÔ h¹ thñ. Chµng tiÕp lu«n: - Huèng chi mét ng­êi ®a nghi lo l¾ng, sî h∙i, bao giê còng mÊt tinh thÇn Ýt nhiÒu, ph¶n øng ph¶i chËm, sù ph¸n ®o¸n còng kÐm s¸ng suèt. Anh V¹n Lý gËt ®Çu: - RÊt ®óng! §¸nh ng­êi tr­íc nhÊt nªn ®¸nh c¸i t©m. T©m yÕu råi, ng­êi còng yÕu lu«n. L∙o c­êi nhÑ tiÕp: - Tuy nhiªn, ®¸ng tiÕc cho h¾n tÝnh sai mét viÖc. Hå ThiÕt Hoa hái: - ViÖc g×? Anh V¹n Lý ®¸p: - H¾n kh«ng liÖu l­îng H­¬ng So¸i tri kû tri bØ, h¾n cho r»ng c¬ m­u cña h¾n rÊt kÝn ®¸o, liÒn l¹c nh­ m¶nh da trêi. H¾n quªn mÊt, bÊt cø c¬ m­u nµo còng cã s¬ hë! Nh©n v« thËp toµn, bëi t¹o vËt è toµn. C¸i thuyÕt tuyÖt vêi kh«ng lµm sao thùc hiÖn ®­îc. Tr­¬ng Tam tiÕp nèi: - Do ®ã h¾n gi¶ chÕt. H¾n t­ëng ng­êi chÕt lµ hÕt viÖc. Cã ai theo ®uæi mét ng­êi ®∙ chÕt? L­u H­¬ng c­êi khæ: http://www.vietkiem.com -248- Converted to pdf by BacQuai
  9. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Tuy nhiªn ph¶i nh×n nhËn h¾n rÊt lîi h¹i. T¹i h¹ vèn nghi h¾n nhiÒu h¬n ai hÕt, song h¾n chÕt råi th× mäi nghi ngê ph¶i tiªu tan. T¹i h¹ rÊt bèi rèi víi c¸i chÕt cña h¾n. Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - Lóc ®ã ng­¬i kh«ng t­ëng lµ h¾n chÕt? Nh÷ng vô nh­ vËy nµo ph¶i tr­íc kia ng­¬i kh«ng thÊy ®©u? L­u H­¬ng thë dµi: - §¸ng lÏ lóc ®ã ta ph¶i nghÜ ra t¹i sao h¾n ®inh ninh giao phã ta n¨m lÇn b¶y l­ît. Muèn cho chÝnh ta ®­a hµi cèt h¾n vÒ quª. Hå ThiÕt Hoa c­êi l¹nh: - ChØ v× h¾n kh«ng chÕt thËt, h¾n sî ng­êi ta vÊt x¸c h¾n xuèng biÓn. L­u H­¬ng tiÕp: - H¾n cßn tÝnh sai mét viÖc. Tr­¬ng Tam hái: - ViÖc g×? *** vietkiem.com *** http://www.vietkiem.com -249- Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2