Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lưu hương đảo soái - tập 11

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

75
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu hương đảo soái - tập 11', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu hương đảo soái - tập 11

  1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø m­êi mét Hung thñ T rong phßng cña bän Hå ThiÕt Hoa cã hai chiÕc gi­êng. Trong hai, cã mét chiÕc réng. L­u H­¬ng kh«ng mÊt l¾m c«ng phu, t×m ra ®­îc m¶nh gç c¬ quan. Bªn d­íi m¶nh gç cã mét lèi ®i bÝ mËt. Hå ThiÕt Hoa trîn m¾t kªu lªn thÊt thanh: - Th¶o nµo mµ kÎ ®ã võa nhµo lªn gi­êng l¹i ch¼ng biÕn mÊt. Th× ra h¾n do ng∙ ®ã mµ ®i. L­u H­¬ng thèt: - Trªn nhiÒu con thuyÒn, cã lèi ®i bÝ mËt nh­ thÕ nÇy. C¸i ®ã h¼n Tr­¬ng Tam cã nghÜ ®Õn. Tr­¬ng Tam ®á mÆt ®¸p: - Nh­ng ta kh«ng biÕt lèi ®i ®ã ¨n th«ng ®Õn ®©u. L­u H­¬ng ®¸p: - Khoang chøa ®å. Khoang ®ã ©m u qu¸, nÆng nÒ víi c¸i l¹nh ®éc. S¸u cæ quan tµi cßn ®ã. Anh V¹n Lý thë dµi thèt: - H­¬ng So¸i liÖu viÖc kh«ng sai. Hå ThiÕt Hoa mØa: - RÊt tiÕc khoang chøa ®å kh«ng chøa mét bãng ng­êi. C¶ bãng quû còng kh«ng lu«n. L­u H­¬ng mØm c­êi: - Ng­¬i th× kh«ng cã chø quû vÉn cã. Cã mét con quû. Hå ThiÕt Hoa vôt s¸ng m¾t lªn: - Cã ph¶i ng­¬i muèn nãi ®Õn §inh Phong? Tr­¬ng Tam thèt: http://www.vietkiem.com -241- Converted to pdf by BacQuai
  2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Nh­ng §inh Phong bÊt qu¸ lµ mét ng­êi chÕt chø ch­a ph¶i lµ quû. Tù tay ta ®Æt h¾n vµo quan tµi... H¾n ®øng c¹nh quan tµi thø nhÊt, ®ét nhiªn h¾n nghe rîn ng­êi, råi h¾n hái: - Ng­¬i ... hay lµ ng­¬i nãi h¾n ®∙ sèng dËy? L­u H­¬ng thë dµi: - Ng­êi chÕt sèng l¹i, thùc ra ch¼ng ph¶i ta chØ thÊy cã mét lÇn. Hå ThiÕt Hoa chËn lêi: - Ph¶i! Nh­ DiÖu T¨ng V« Hoa, chÕt råi sèng l¹i. B¹ch LiÖp vôt hái: - Ng­êi chÕt råi, sèng l¹i ®­îc sao? Tõ nhá g∙ ®∙ sèng trong phñ t­íng qu©n nªn ch¼ng biÕt g× vÒ sù viÖc trªn giang hå, ngôy dÞ, biÕn hãa ®a ®oan. L­u H­¬ng ®¸p: - NÕu ng­êi chÕt thùc sù th× tù nhiªn kh«ng thÓ sèng l¹i ®­îc, ch¼ng qua cã nhiÒu ph­¬ng ph¸p gióp cho viÖc gi¶ chÕt thµnh tùu. B¹ch LiÖp trè m¾t: - Gi¶ chÕt? Ph­¬ng ph¸p g×? L­u H­¬ng gi¶i thÝch: - Néi c«ng luyÖn ®Õn møc nµo ®ã, háa hÇu nµo ®ã th× tù m×nh cã thÓ ng­ng h« hÊp, c¶ ®Õn viÖc ng­ng qu¶ tim ®õng ®Ëp còng lµm ®­îc nh­ th­êng, huyÕt m¹ch bÕ t¾c, toµn th©n gi¸ l¹nh nh­ x¸c chÕt. Råi chµng tiÕp lu«n: - Tuy nhiªn, ph­¬ng ph¸p nÇy chØ dïng ®­îc trong thêi gian ng¾n, t×nh trang gi¶ chÕt kh«ng thÓ duy tr× l©u, tèi ®a lµ nöa giê th«i, v¶ l¹i kh¸ch giang hå giµu kinh nghiÖm nh×n qua lµ ph¸t hiÖn sù kiÖn gi¶ ®ã ngay. B¹ch LiÖp l¹i hái: - Cßn ph­¬ng ph¸p chi kh¸c? - Cø theo lêi truyÒn thuyÕt th× trªn thÕ gian cã ba lo¹i thuèc l¹, ng­êi nµo uèng vµo lµ mäi ho¹t ®éng bÞ ®×nh chØ l¹i ngay, m­êng t­îng con ®éc xµ ngñ giÊc triÒn miªn suèt mïa ®«ng. http://www.vietkiem.com -242- Converted to pdf by BacQuai
  3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Anh V¹n Lý gËt ®Çu: - §óng l¾m! Trong ba lo¹i kú d­îc ®ã, t¹i h¹ biÕt ®­îc mét, tªn lµ T©y Ph­¬ng §Ëu KhÊu, s¶n xuÊt t¹i mét hßn ®¶o nhá tªn lµ C¬ §é S¬n, n»m vÒ h­íng T©y hai xø Thiªn Tróc vµ Ba T­. L­u H­¬ng thèt: - Nh­ng lo¹i næi danh nhÊt gäi lµ §µo T×nh Töu. B¹ch LiÖp kªu lªn: - §µo T×nh Töu! C¸i tªn nghe phong nh∙ qu¸! L­u H­¬ng mØm c­êi: - V× ng­êi chÕ luyÖn thø d­îc töu ®ã lµ mét vÞ phong l­u tµi tö! Dõng l¹i mét chót chµng tiÕp: - Nãi ®Õn §µo T×nh Töu ph¶i nh¾c lu«n mét ®o¹n cè sù liªn quan ®Õn nã. B¹ch LiÖp thèt: - Xin cho nghe! L­u H­¬ng kÓ: - VÞ tµi tö phong l­u ®ã du l∙ng kh¾p s«ng hå, ®Õn ®©u còng ®Ó l¹i mét chót t×nh, vÒ sau y bÞ phiÒn phøc v× nh÷ng c¸i chót t×nh ë kh¾p bèn ph­¬ng. B¹ch LiÖp hái: - PhiÒn phøc nh­ thÕ nµo? L­u H­¬ng kÓ tiÕp: - Anh hïng sî thuyÒn quyªn lµm v­íng bËn gãt h¶i hå, liÖt n÷ còng sî t×nh lang lµm yÕu lßng trong cuéc ®êi hµnh hiÖp, ®∙ lµ phong l­u tµi tö th× cµng cã t×nh h¬n ai hÕt, cho nªn c¸i th«ng lÖ cña kÎ ch¬i hoa lµ chØ nÕm mïi hoa. Cø mçi lÇn tao ngé lµ xãa bá dÊu vÕt cña nh÷ng trËn c­êi suèt ®ªm dµi ®Ó råi b¾t ®Çu lµm l¹i víi nh÷ng c¸i míi mÎ h¬n... Nh­ng th«ng lÖ nµo còng cã ngo¹i lÖ, trong sè nh÷ng nµng tõng tiÕp cËn víi y cã ba c« n­¬ng quyÕt t©m b¸m s¸t y vÜnh viÔn, y trèn ®Õn ®©u nµng theo ®Õn ®ã, y lµ mét th¬ sanh thõa v¨n thiÕu vâ, mµ c¶ ba nµng ®Òu lµ nh÷ng tay b¶n l∙nh cao c­êng. Cù tuyÖt y kh«ng ®ñ søc, trèn ®i l¹i kh«ng trèn tho¸t, thµnh ra y suýt ®iªn ®¶o v× cuéc ®uæi b¾t ®ã... Tr­¬ng Tam c­êi: http://www.vietkiem.com -243- Converted to pdf by BacQuai
  4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Tù se d©y trãi m×nh, lµm sao y kh«ng khæ víi bao nhiªu t×nh nghiÖt g©y ra. L­u H­¬ng tiÐp: - Còng may y cã ®äc qua hÇu hÕt c¸c th¬ s¸ch trªn ®êi nªn nhí rÊt nhiÒu ®éc d­îc, y tham kh¶o nh÷ng s¸ch dã t×m mét bÝ ph­¬ng, chÕ luyÖn mét thø d­îc töu, ai uèng vµo lµ nh­ chÕt gi¶, ba nµng ®ã dï si t×nh còng kh«ng ®ßi g× ®­îc n¬i mét ng­êi chÕt. Kh«ng ®­îc tháa m∙n, hä bá lu«n y, nhê thÕ mµ y tho¸t khái vßng l­íi bao v©y cña hä. Tõ ®ã, y rÊt thung dung víi mãn r­îu thuèc thÇn diÖu, trõ nh÷ng lóc y muèn h­ëng t×nh, cßn th× y cø c¸i phÐp gi¶ chÕt ®Ó tr¸nh phiÒn phøc. Chµng kÕt luËn: - Do ®ã cã c¸i tªn §µo T×nh Töu. Hå ThiÕt Hoa c­¬i lín: - Ta thÊy ng­¬i cÇn ph¶i dù bÞ thø r­îu ®ã trong m×nh, lu«n lu«n cã s½n ®Ó mµ dïng. Anh V¹n Lý chíp m¾t: - Ch¾c H­¬ng So¸i cho r»ng §inh Phong gi¶ chÕt? L­u H­¬ng ch­a ®¸p, Hå ThiÕt Hoa vôt më n¾p quan tµi. Nµo ®©u thÊy thi hµi §inh Phong trong quan tµi Qu¶ lµ §inh Phong sèng l¹i! Trong quan tµi cã mÊy ch÷, kh«ng râ b»ng m¸u hay b»ng chu sa, nh÷ng ch÷ mµu ®á hiÖn râ tr­íc m¾t mäi ng­êi: - L­u H­¬ng, ®Þa ph­¬ng nÇy ta nh­îng l¹i cho ng­¬i. Hå ThiÕt Hoa dËm ch©n. Y hÊt lu«n n¾p n¨m cæ quan tµi kia. Mçi quan tµi cã mét tªn ng­êi: Hå ThiÕt Hoa, Kim Linh Chi, Anh V¹n Lý, B¹ch LiÖp, Tr­¬ng Tam. Anh V¹n Lý c­êi khæ: - Ch¼ng nh÷ng h¾n ®∙ ph©n phèi xong nh÷ng cç quan tµi nµy cho chóng ta, mµ h¾n cßn biÕt râ lai lÞch cña tõng ng­êi. L­u H­¬ng trÇm ng©m mét chót: - H¾n kh«ng biÕt ®­îc ®iÒu ®ã ®©u. ChÝnh C©u Tö Tr­êng tiÕt lé víi h¾n. Anh V¹n Lý cau mµy: - H­¬ng So¸i cho r»ng C©u Tö Tr­êng cÊu kÕt víi h¾n? http://www.vietkiem.com -244- Converted to pdf by BacQuai
  5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng gËt ®Çu: - C©u Tö Tr­êng cã viÖc nhê h¾n, tù nhiªn ph¶i cÊu kÕt víi h¾n. H¾n biÕt sù bÝ mËt cña C©u Tö Tr­êng nªn n¾m c¸i nh­îc ®iÓm cña C©u Tö Tr­êng mµ lîi dông triÖt ®Ó. Hå ThiÕt Hoa vuèt chãt mòi thèt: - Sù t×nh nÇy ta còng hiÓu, song chØ hiÓu lê mê th«i. L­u H­¬ng ®¸p: - Muèn biÕt râ rµng ph¶i so¸t l¹i mäi chi tiÕt tõ lóc khëi ®Çu. Hå ThiÕt Hoa giôc: - Ng­¬i cø nãi. Nãi cho tÊt c¶ cïng nghe. L­u H­¬ng hái: - Ng­¬i cã kiªn nhÉn nghe ch¨ng? Hå ThiÕt Hoa mØm c­êi: - Sù t×nh rÊt phøc t¹p, ngôy dÞ, nÕu ng­¬i kh«ng gi¶i thÝch râ rµng cho ta hiÓu t­êng tËn th× lµm sao ta ngñ yªn? Dï ng­¬i cÇn ba n¨m ®Ó nãi hÕt, ta còng kiªn nhÉn ®ñ ba n¨m ®Ó nghe. H¬n n÷a, ta rÊt thÝch thó ®­îc nghe ng­¬i kÓ. L­u H­¬ng thèt: - Mèi liªn quan ®¸ng chó ý lµ Tiªu Kim QuËt trªn mÆt biÓn. Bçng chµng nh×n sang Kim Linh Chi, ®iÓm mét nô c­êi tiÕp: - T×nh h×nh t¹i ®Þa ph­¬ng ®ã cã lÏ Kim c« n­¬ng biÕt râ rµng h¬n ai hÕt. Kim Linh Chi cói ®Çu trÇm ng©m mét lóc råi c¾n m«i, sau cïng còng cÊt tiÕng: - Ph¶i! Qu¶ cã ®Þa ph­¬ng mang tªn ®ã trªn mÆt biÓn. Song t¹i ®ã kh«ng cã hoa quúnh, cá l¹, kh«ng cã rõng thÞt suèi r­îu. L­u H­¬ng hái: - ThÕ t¹i ®ã cã g×? Kim Linh Chi ®¸p: - ChØ cã rÊt nhiÒu bÝ mËt mµ con ng­êi kh«ng t­ëng t­îng næi. Vµ ng­êi ta mua b¸n nh÷ng bÝ mËt ®ã víi c¸i gi¸ rÊt cao. L­u H­¬ng cau mµy: http://www.vietkiem.com -245- Converted to pdf by BacQuai
  6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Mua b¸n? Kim Linh Chi gËt ®Çu: - Ph¶i. Nh÷ng bÝ mËt ®ã trÞ gi¸ rÊt cao v× sù quan hÖ träng ®¹i. Do ®ã m çi n¨m chñ nh©n cho mêi mét sè Ýt ng­êi ®Õn n¬i, nh÷ng ng­êi cã liªn quan ®Õn c¸c bÝ mËt Êy, cho hä cã dÞp mua. Cã nh÷ng bÝ mËt mµ nhiÒu ng­êi muèn mua ®­îc thµnh ra cã sù c¹nh tranh, ®Êu gi¸. Ai ®Êu cao th× mua ®­îc. L­u H­¬ng hái tiÕp: - Gi¶ nh­ Thanh Phong ThËp Tam Thøc? Kim Linh Chi l¹i c¾n m¹nh m«i ®¸p: - Ph¶i! T©m ph¸p luyÖn Thanh Phong ThËp Tam Thøc do chÝnh chñ nh©n b¸n cho ta. ChØ v× trong ph¸i Hoa S¬n cã kÎ v« lÔ víi ta, ta bÊt cè nhÊt thiÕt, quyÕt mua cho kú ®­îc t©m ph¸p ®ã ®Ó b¸o hËn. Råi nµng tiÕp: - Chñ nh©n Tiªu Kim QuËt cã c¶nh c¸o ta ngµn v¹n lÇn kh«ng nªn sö dông kiÕm ph¸p ®ã mét c¸ch c«ng khai. NÕu ta kh«ng nghe theo th× y thu håi kiÕm ph¸p Êy. Tr­¬ng Tam cau mµy: - C« n­¬ng häc thuéc råi lµm sao y thu håi ®­îc? Kim Linh Chi ®¸p: - Tù nhiªn... Y cã biÖn ph¸p míi c¶nh c¸o nh­ thÕ chø. Thèt ®Õn ®ã nµng lé vÎ kinh khiÕp, dï nµng bÊt kÓ trêi, bÊt chÊp ®Êt, dï nµng lµ mét tay ­¬ng ng¹nh, ngæ ng¸o cøng cæ. Nµng ng¸n thñ ®o¹n cña hä râ rµng. Nµng ng¸n, tøc nhiªn nµng thõa hiÓu nh÷ng thñ ®o¹n ®ã. Bëi cã hiÓu míi ng¸n chø. L­u H­¬ng thèt: - Nh­ng h«m ®ã, trong lóc giËn c« n­¬ng l¹i mang ra kiÕm ph¸p ®ã ra thi thè. BÊt ngê l¹i cã §inh Phong ®Õn n¬i, h¾n nh©n ®ã uy hiÕp c« n­¬ng, b¾t c« n­¬ng lµm mÊy viÖc mµ c« n­¬ng kh«ng muèn lµm. Kim Linh Chi gËt ®Çu, mÆt öng hång. L­u H­¬ng thë dµi: - NÕu thÕ c« n­¬ng cã ®Õn ®Þa ph­¬ng ®ã råi. http://www.vietkiem.com -246- Converted to pdf by BacQuai
  7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Kim Linh Chi bu«ng xu«i: - õ! L­u H­¬ng hái: - Chñ nh©n Tiªu Kim QuËt lµ con ng­êi nh­ thÕ nµo? Kim Linh Chi l¾c ®Çu: - Ta kh«ng biÕt. Ta ch¼ng hÒ thÊy mÆt. Mµ bÊt cø ai còng kh«ng thÊy mÆt y. Hå ThiÕt Hoa hái gÊp: - T¹i sao? Y cã phÐp Èn th©n? Kim Linh Chi trõng m¾t nh×n Hå ThiÕt Hoa l¹nh lïng ®¸p: - §Õn ®ã råi ng­¬i sÏ biÕt t¹i sao. Hå ThiÕt Hoa thë ra: - ChiÕu t×nh h×nh hiÖn t¹i, vÜnh viÔn chóng ta kh«ng ®Õn ®ã ®­îc. ThÕ th× t¹i sao c« n­¬ng kh«ng nãi cho tÊt c¶ cïng nghe? Kim Linh Chi bu«ng gän: - Ta kh«ng thÊy høng! Hå ThiÕt Hoa ®Þnh hái n÷a nh­ng L­u H­¬ng chËn l¹i. Chµng biÕt mÉu ng­êi Kim Linh Chi ®Õn lóc kh«ng cã høng råi th× cã quú mµ van cÇu kh« m«i, kh¶n cæ còng kh«ng lµm sao lµm cho nµng thay ®æi chñ ý. Nµng biÕt hái kh«ng ®­îc lµ ng­êi hái ph¸t c¸u. Nµng mong muèn ng­êi hái ph¸t c¸u. Dông ý cña nµng lµ vËy. L­u H­¬ng thèt: - HiÖn t¹i t­ëng tÊt ®Õn lóc hä mua b¸n nh÷ng bÝ mËt. §inh Phong cã ®Æc tr¸ch ®i nghinh tiÕp kh¸ch. Nh­ng lo¹i kh¸ch nh­ bän chóng ta, h¾n kh«ng hoan nghinh chót nµo. Hå ThiÕt Hoa tiÕp nãi: - H¾n sî chóng ta t×m c¸ch ®Õn ®ã nªn n¶y sanh c¸i ý tËp trung chóng ta l¹i mét n¬i råi giÕt dÇn, giÕt dÇn Tr­¬ng Tam c­êi nãi theo: http://www.vietkiem.com -247- Converted to pdf by BacQuai
  8. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Vµ c¸i n¬i lý t­ëng nhÊt cho h¾n thùc hiÖn m­u ®å ph¶i lµ mét con thuyÒn! ThuyÒn ch¬i v¬i trªn mÆt n­íc, xa trêi, xa ®Êt, dï ai muèn tho¸t ®i còng ch¼ng cã lèi tho¸t. Trõ ra nh¶y xuèng biÓn lµm måi cho c¸. Hå ThiÕt Hoa trÇm giäng: - T¹i sao h¾n cè ý dµn c¶nh víi s¸u cç quan tµi? Ch¼ng lÏ h¾n cho r»ng bän ta qu¸ tÇm th­êng, rÊt dÔ bÞ h¹ s¸t, nªn h¾n bµy ra nh­ vËy ®Ó chóng ta phßng bÞ. Chóng ta phßng bÞ h¾n khã giÕt, cµng khã giÕt h¾n cµng thÝch thó. L­u H­¬ng l¾c ®Çu: - H¾n ®©u d¹i g× lµm c¸i viÖc ng«ng cuång ®ã. H¾n muèn cho chóng ta nghi kþ lÉn nhau, ng­êi nÇy ®Ò phßng ng­êi kia, m×nh kh«ng tÝn nhiÖm lÉn nhau, m×nh chia rÏ nhau, h¾n míi dÔ h¹ thñ. Chµng tiÕp lu«n: - Huèng chi mét ng­êi ®a nghi lo l¾ng, sî h∙i, bao giê còng mÊt tinh thÇn Ýt nhiÒu, ph¶n øng ph¶i chËm, sù ph¸n ®o¸n còng kÐm s¸ng suèt. Anh V¹n Lý gËt ®Çu: - RÊt ®óng! §¸nh ng­êi tr­íc nhÊt nªn ®¸nh c¸i t©m. T©m yÕu råi, ng­êi còng yÕu lu«n. L∙o c­êi nhÑ tiÕp: - Tuy nhiªn, ®¸ng tiÕc cho h¾n tÝnh sai mét viÖc. Hå ThiÕt Hoa hái: - ViÖc g×? Anh V¹n Lý ®¸p: - H¾n kh«ng liÖu l­îng H­¬ng So¸i tri kû tri bØ, h¾n cho r»ng c¬ m­u cña h¾n rÊt kÝn ®¸o, liÒn l¹c nh­ m¶nh da trêi. H¾n quªn mÊt, bÊt cø c¬ m­u nµo còng cã s¬ hë! Nh©n v« thËp toµn, bëi t¹o vËt è toµn. C¸i thuyÕt tuyÖt vêi kh«ng lµm sao thùc hiÖn ®­îc. Tr­¬ng Tam tiÕp nèi: - Do ®ã h¾n gi¶ chÕt. H¾n t­ëng ng­êi chÕt lµ hÕt viÖc. Cã ai theo ®uæi mét ng­êi ®∙ chÕt? L­u H­¬ng c­êi khæ: http://www.vietkiem.com -248- Converted to pdf by BacQuai
  9. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Tuy nhiªn ph¶i nh×n nhËn h¾n rÊt lîi h¹i. T¹i h¹ vèn nghi h¾n nhiÒu h¬n ai hÕt, song h¾n chÕt råi th× mäi nghi ngê ph¶i tiªu tan. T¹i h¹ rÊt bèi rèi víi c¸i chÕt cña h¾n. Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - Lóc ®ã ng­¬i kh«ng t­ëng lµ h¾n chÕt? Nh÷ng vô nh­ vËy nµo ph¶i tr­íc kia ng­¬i kh«ng thÊy ®©u? L­u H­¬ng thë dµi: - §¸ng lÏ lóc ®ã ta ph¶i nghÜ ra t¹i sao h¾n ®inh ninh giao phã ta n¨m lÇn b¶y l­ît. Muèn cho chÝnh ta ®­a hµi cèt h¾n vÒ quª. Hå ThiÕt Hoa c­êi l¹nh: - ChØ v× h¾n kh«ng chÕt thËt, h¾n sî ng­êi ta vÊt x¸c h¾n xuèng biÓn. L­u H­¬ng tiÕp: - H¾n cßn tÝnh sai mét viÖc. Tr­¬ng Tam hái: - ViÖc g×? *** vietkiem.com *** http://www.vietkiem.com -249- Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2