Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lưu hương đảo soái - tập 15

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

80
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu hương đảo soái - tập 15', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu hương đảo soái - tập 15

 1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø m­êi n¨m §ªm s©u ng­êi ch­a ngñ K h«ng ai ®Ó ý ®Õn Hå ThiÕt Hoa. L­u H­¬ng mØm c­êi thèt: - VÞ b»ng h÷u cña t¹i h¹ tuy kh«ng hiÓu ©m ®iÖu song vÒ r­îu th× ph¶i kÓ lµ thuéc h¹ng nhÊt nh×... Hå ThiÕt Hoa trõng m¾t chËn lêi L­u H­¬ng: - Ch¼ng d¸m man tr¸ c¸c h¹, vÒ ®µn th× t¹i h¹ mï tÞt, trong con m¾t cña t¹i h¹ chØ cã r­îu mµ th«i. Ng­êi kh«ng r­îu nh­ ngùa kh«ng ch©n, c¸i triÕt lý cña t¹i h¹ lµ thÕ. ThiÕu niªn c­êi t­¬i rßn r¶ ®¸p: - Töu l­îng cña Hå ®¹i hiÖp, t¹i h¹ ®∙ nghe danh tõ l©u råi mµ. Hå ThiÕt Hoa suýt c­êi nh­ng l¹i giËt m×nh hái: - C¸c h¹ nhËn ra t¹i h¹? ThiÕu niªn thë ra: - NÕu cã quen nhau, t¹i h¹ ®©u hËn m×nh b¹c ph­íc. Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - ThÕ t¹i sao c¸c h¹ biÕt t¹i h¹ hä Hå? ThiÕu niªn ®iÒm nhiªn ®iÓm mét nô c­êi: - ThÕ diÖp song phi dùc, hoa h­¬ng ®«ng nh©n gian. §­îc cïng H­¬ng So¸i n¾m tay nhau dung duæi trªn ®­êng ®êi, nÕu kh«ng lµ Hå §iÖp Hoa th× cßn ai n÷a? §Õn l­ît L­u H­¬ng giËt m×nh. Hå ThiÕt Hoa trÇm giäng: - Th× ra c¸c h¹ nhËn ®­îc l∙o... ThiÕu niªn chËn lêi: - §¹i danh cña H­¬ng So¸i, t¹i h¹ tõng nghe, vµ tõ l©u råi, hÕt søc ng­ ìng mé, hËn m×nh kh«ng cã duyªn tao ngé mµ lßng h­íng väng dªm ngµy... http://www.vietkiem.com -280- Converted to pdf by BacQuai
 2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa trè m¾t: - Nãi nh­ vËy lµ c¸c h¹ ch­a tõng gÆp h¾n! ThÕ t¹i sao c¸c h¹ nhËn ra h¾n? ThiÕu niªn kh«ng trùc tiÕp ®¸p c©u hái cña y, chØ c­êi nhÑ råi tiÕp: - Giã gÊp, sãng lín, mÆt biÓn dao ®éng m¹nh, c¸c vÞ ®øng kh«ng v÷ng, tõ mÆt n­íc lªn thuyÒn pháng ®é hai tr­îng cao, khi ®¸p xuèng tÊt ph¶i cã tiÕng ch©n. Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu: - §óng vËy. NÕu ë trªn ®Êt liÒn, th× c¸i ®ã kh«ng thµnh vÊn ®Ò. Cßn trªn mÆt n­íc th× ph¶i kh¸c. ThiÕu niªn tiÕp: - Nh­ng lóc s¸u vÞ lªn thuyÒn, t¹i h¹ chØ nghe tiÕng ch©n cña n¨m vÞ th«i. Tõ d­íi n­íc nh¶y lªn hai tr­îng cao, ®¸p xuèng kh«ng g©y tiÕng ®éng th× ph¶i lµ ng­êi vâ c«ng rÊt cao míi lµm næi. Vµ trªn ®êi nÇy, cã mÊy tay cao thuËt khinh c«ng ®Õn møc ®é ®ã? Y c­êi råi tiÕp lu«n: - H­¬ng So¸i cã thuËt khinh c«ng v« song, sù kiÖn ®ã kh«ng ai kh«ng thõa nhËn. Hå ThiÕt Hoa véi hái: - Nh­ng lµm sao c¸c h¹ nhËn ra h¾n chø? ThiÕu niªn mØm c­êi: - BiÓn ®éng, thuyÒn c«i, b¶o tè s¾p ®Õn n¬i mµ cßn c­êi nãi ®­îc nh­ th­êng, thö hái trªn ®êi nÇy, ngoµi H­¬ng So¸i ra, cßn cã ®­îc mÊy tay? Y day qua L­u H­¬ng, v¸i l­ît thø ba, tiÕp: - NÕu cã lêi nµo xóc ph¹m, xin H­¬ng So¸i thø cho t¹i h¹. Hå ThiÕt Hoa rÊt tøc song chØ trõng m¾t th«i, chø kh«ng nãi ®­îc lêi nµo. ThiÕu niªn qu¶ lµ mét nh©n vËt siªu th­îng, h¬n h¼n con ng­êi mµ y ph¸t häa trong t©m. *** vietkiem.com *** R­îu th¬m vµ ngon. R­îu vµo ba chÐn lµ g­¬ng mÆt në hång. Hå ThiÕt Hoa lµm xong n¨m chÐn, nghe c¸i høng bèc cao, nãi n¨ng ba hoa lªn. http://www.vietkiem.com -281- Converted to pdf by BacQuai
 3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Mét con ng­êi võa ®ãi, võa mÖt, tù nhiªn ph¶i kÐm r­îu h¬n lóc b×nh th­êng. R­îu kÐm mµ uèng nhiÒu, tù nhiªn ph¶i mÊt b×nh th­êng. B©y giê th× hä ®∙ biÕt tªn hä cña nhau hÕt råi. Riªng Anh V¹n Lý vÉn cßn gi÷ c¸i tªn C«ng T«n KiÕp D­. L∙o lµm c¸i nghÒ b¾t c­íp tõ nhiÒu n¨m qua, l∙o ®a nghi thµnh t¸nh. Cã lÏ v× l∙o ®∙ gÆp ®¹o tÆc nhiÒu h¬n ng­êi tèt cho nªn v« luËn lµ ®èi víi ai, l∙o còng cã Ýt nhÊt ba phÇn ®Ò phßng. L∙o nãi lêi gi¶ nhiÒu h¬n lêi thËt. ThiÕu niªn mØm c­êi thèt: - C¸c vÞ ®Òu lµ nh÷ng bËc h÷u danh, bçng d­ng mµ t¹i h¹ ®­îc gÆp, nghÜ ra thËt lµ ®¹i h¹nh trung chi ®¹i h¹nh! Hå ThiÕt Hoa l¹i chËn: - NÕu nãi r»ng c¸c h¹ lµ ng­êi v« danh th× t¹i h¹ lµ ng­êi thø nhÊt kh«ng tin næi! Anh V¹n Lý c­êi nhÑ, tiÕp nèi: - T¹i h¹ ®Þnh thØnh gi¸o quý t¸nh cao danh ®©y. ThiÕu niªn ®¸p: - T¹i h¹ hä Nguyªn tªn Tïy V©n. Hå ThiÕt Hoa mØm c­êi: - RÊt Ýt ng­êi cã hä ®ã. Anh V¹n Lý hái: - Ch¼ng hay quý qu¸n ë t¹i ®©u? Nguyªn Tïy V©n ®¸p: - Quan Trung! Anh V¹n Lý chíp m¸t: - Hä Nguyªn t¹i Quan Trung cã danh väng rÊt lín, kh¸ch giang hå hÇu hÕt ®Òu nghe nãi ®Õn V« Tranh S¬n Trang, ®¸ng lµ ®Ö nhÊt danh gia trong vâ l©m. Ch¼ng râ c¸c h¹ vµ §«ng Viªn Nguyªn l∙o trang chñ cã liªn hÖ chi ch¨ng? Nguyªn Tïy V©n khiªm tèn: - ChÝnh lµ gia phô! TÊt c¶ ®Òu giËt m×nh, L­u H­¬ng còng kinh ng¹c kh«ng kÐm. http://www.vietkiem.com -282- Converted to pdf by BacQuai
 4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Ba tr¨m n¨m tr­íc, Nguyªn Thanh Cèc kiÕn t¹o nªn V« Tranh S¬n Trang t¹i vïng T©y Th¸i Nguyªn, hai tiÕng V« Tranh kh«ng ph¶i do l∙o chän mµ chÝnh lµ thiªn h¹ vâ l©m gäi nh­ vËy. ChØ v× vµo thêi kú ®ã, kh«ng mét ai trªn giang hå tranh tr­êng tranh ®o¶n víi l∙o. Råi tõ ®ã, qua nhiÒu thÕ hÖ, nhiÒu tay danh hiÖp ra ®¬i, nèi tiÕp nhau mµ xu«i ng­îc kh¾p ®ã ®©y, t¹o nªn v« sè thµnh tÝch liÖt oanh, ai ai còng ph¶i th¸n phôc. Anh V¹n Lý ®­a ra s¸u tiÕng: Vâ l©m ®Ö nhÊt danh gia, chÝnh lµ nãi sù thËt chø kh«ng ph¶i t©ng bèc. N¨m m­¬i n¨m gÇn ®©y, tuy ng­êi trong V« Tranh S¬n Trang kh«ng cã lµm ®iÒu chi ®¸ng kÓ, nh­ng d­ oai ngµy cò vÉn cßn, hµo kiÖt vâ l©m mçi lÇn nh¾c ®Õn V« Tranh S¬n Trang, hiÖn lµ §«ng Viªn, t¸nh t×nh ®¹m b¹c, kh«ng th­êng gãp mÆt trªn giang hå, mµ còng kh«ng hÒ giao thñ víi ai. Cè nhiªn cã ng­êi cho r»ng l∙o trang chñ hä Nguyªn cã tµi häc cao th©m song t¸nh t×nh trÇm mÆc, kh«ng thÝch biÓu d­¬ng c¸i trÝ thøc cña l∙o. Vµ hä ®inh ninh vâ thuËt cña l∙o ®∙ ®¹t ®Õn mét møc ®é ngoµi chç t­ëng t­îng cña kh¸ch giang hå. Mµ còng cã ng­êi cho r»ng l∙o sanh ra víi b¶n chÊt suy nh­îc, kh«ng thÓ luyÖn vâ ®­îc, cã thÓ v× vËy mµ l∙o bá vâ theo v¨n, råi bu«ng tr«i ngµy th¸ng víi thó nhµn h¹ bªn hå r­îu, cuéc cê... Tuy nhiªn v« luËn thÕ nµo, Nguyªn l∙o trang chñ vÉn cã mét ®Þa vÞ rÊt cao trong vâ l©m. Vµ kh¸ch giang hå xem l∙o nh­ th­íc ngäc khu«n vµng, gi¸ nh­ cã cuéc tranh chÊp lÉn nhau, chØ cÇn cã mét lêi cña l∙o lµ mäi sù ®­îc gi¶i quyÕt ªm th¾m. §Õn con ng­êi cùc kú cao träng nh­ §Ö NhÊt KiÕm Kh¸ch TiÕt ThÇn Y, b×nh sanh kh«ng hÒ nh­îng bé mét ai, thÕ mµ vÉn kÝnh nÓ Nguyªn l∙o trang chñ. Nguyªn §«ng Viªn cã mét niÒm hËn lµ kh«ng con nèi gißng. M∙i ®Õn n¨m l∙o trßn ngò tuÇn, míi sanh h¹ mét trai. DÜ nhiªn l∙o quý nh­ vµng, nh­ ngäc, ®Æt mäi kú väng n¬i giät m¸u ®ã. Trªn giang hå ng­êi ta cho r»ng Nguyªn thiÕu trang chñ lµ mét thÇn ®ång, khi tr­ëng thµnh th× v¨n vâ toµn tµi. Ngoµi ra tÝnh khÝ l¹i phong l­u, v¨n nh∙, phÈm c¸ch thanh khiÕt. Hµng tiÒn bèi trong vâ l©m , mçi lÇn ®Ò cËp ®Õn hä Nguyªn ®Òu ca ngîi vÞ thiÕu trang chñ, nh­ng ai ai còng lÊy lµm tiÕc cho h¾n. ChØ v× lóc h¾n lªn ba tuæi, mét c¬n b¹o bÖnh ®Õn víi h¾n. BÖnh lui mang theo lu«n ¸nh s¸ng trêi ban cho h¾n. Tõ ®ã ®«i m¾t h¾n mï! http://www.vietkiem.com -283- Converted to pdf by BacQuai
 5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Nguyªn Tïy V©n lµ mét kÎ mï! §óng h¬n, ®«i m¾t ®ã kh«ng h­, nh­ng h¾n kh«ng cßn tr«ng thÊy g× c¶. H¾n kh«ng tr«ng thÊy g× c¶ lµm sao l¹i nhËn ®­îc L­u H­¬ng? Ai ai còng th¾c m¾c vÒ ®iÓm ®ã. Mäi ng­êi ®èi diÖn víi h¾n, ®µm ®¹o qua mét lóc l©u mµ còng kh«ng ai t×m ®­îc c¸i chç mï cña h¾n. ThËm chÝ, hä còng kh«ng t­ëng lµ h¾n mï. Cö chØ cña h¾n an t­êng, ®i ®øng v÷ng vµng, rãt r­îu ngay vµo chÐn, kh«ng r¬i ®æ mét giät nµo, vµ nh×n tho¸ng qua ai, h¾n biÕt ngay lai lÞch cña ®èi t­îng! VËy mµ h¾n lµ mét kÎ mï! Nh×n sù vËt víi ®«i m¾t mï! Cßn ai t­ëng lµ h¾n mï? B©y giê th× ai ai míi vì lÏ, t¹i sao h¾n c­êi rÊt t­¬i mµ ®«i m¾t lu«n lu«n tÞch mÞch Råi ai còng tiÕc cho h¾n. H¾n lµ con ng­êi hoµn toµn nhÊt, gåm ®ñ nh÷ng ®Æc ®iÓm mµ c¸c thiÕu n÷ h»ng ao ­íc ë ng­êi b¹n ®­êng. Nh­ng t¹o vËt ch¬i kh¨m cho h¾n rÊt nhiÒu, qu¸ nhiÒu, råi ®è k þ, xãa bá tÊt c¶ b»ng c¸ch ®ãng cöa linh hån h¾n. T¹o vËt è toµn! Dï c¸i toµn ®ã do chÝnh t¹o vËt g©y dùng lªn. NhiÒu c¶m kh¸i bèc lªn, Hå ThiÕt Hoa uèng liÒn ba chÐn r­îu, dån Ðp nã trë l¹i tËn ®¸y lßng. Y vui còng uèng ®­îc r­îu, muèn uèng nhiÒu. Y buån còng cÇn cã r­îu, l¹i cÇn nhiÒu. Nguyªn Tïy V©n c­êi ®iÒm ®¹m thèt: - H¼n b©y giê th× c¸c vÞ ®∙ s½n sµng tha thø cho t¹i h¹ c¸i lçi tiÕp nghinh kh«ng trßn lÔ råi chø? C©u ®ã lµ c©u kh¸ch s¸o, nh­ng do h¾n thèt ra, c©u nãi g©y xèn xang cho ng­êi nghe v« cïng. Lßng xèn xang th× cßn ai më miÖng nãi g× ®­îc? Trong tr­êng hîp nÇy, hä ph¶i tr¸nh mäi s¸o ng÷ cã t¸c dông ch¹m th­¬ng t©m cña mét ng­êi bÊt h¹nh. Thµ cø nh×n vµo sù thËt mµ ®Æt vÊn ®Ò. §èi t­îng sÏ Ýt ®au khæ h¬n. Hå ThiÕt Hoa vôt hái: - Võa råi, c¸c h¹ ph¸n ®o¸n sù viÖc, cã ph¶i lµ dïng tai ch¨ng? Tai nghe còng lµ mét ph­¬ng tiÖn. Nguyªn Tïy V©n ®¸p: - ChÝnh vËy! http://www.vietkiem.com -284- Converted to pdf by BacQuai
 6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa thë dµi: - Tuy Nguyªn c«ng tö kÐm môc lôc, nh­ng vÉn cã chç cao c­êng, tinh minh h¬n bän nÇy cã ®ñ tai lÉn m¾t. Thèt lªn c©u ®ã, y uèng ba chÐn r­äu, c©u nãi ph¶i ph©n ra lµm ba ®o¹n, bëi ba chÐn r­îu c¾t ®øt ®o¹n ©m thinh. T¹i bµn, kÎ nµo khã chÞu, bùc béi, còng ph¶i uèng r­îu cho khÝ lùc l¾ng xuèng. Mµ ng­êi kh©m phôc còng ph¶i uèng r­îu, tiÕp h¬i cho c¸i høng d©ng trµn. Anh V¹n Lý chît ®iÓm mét nô c­êi thèt: - T¹i h¹ cø t­ëng, vÒ thÝnh gi¸c th× Anh V¹n Lý lµ tay v« th­îng trªn ®êi nÇy! B©y giê râ ra th× l∙o Êy ch­a ph¶i lµ ng­êi sè mét. Nguyªn Tïy V©n ®¸p: - C¸c h¹ qu¸ khen. Råi h¾n hái l¹i: - C¸c h¹ cã quen Anh l∙o tiÒn bèi? Anh V¹n Lý b×nh tÜnh nh­ th­êng: - §«i bªn gÆp nhau vµi lÇn th«i. Nguyªn Tïy V©n mØm c­êi: - B¹ch Y ThÇn NhØ Anh l∙o tiÒn bèi lµ ng­êi ®éc nhÊt tõ ngµn x­a chÝ ngµn sau, t¹i h¹ ®©u cã t­ c¸ch ®­îc liÖt ngang hµng. T¹i h¹ h»ng ­íc mong ®­îc l∙nh gi¸o, nÕu cã dÞp, c¸c h¹ giíi thiÖu hé cho t¹i h¹ b¸i kiÕn. Anh V¹n Lý chíp m¾t: - Tù nhiªn! Sau nÇy cã dÞp, t¹i h¹ sÏ ®øng trung gian dÉn kiÕn c¶ hai. Cuéc ®èi ®¸p cã vÎ rÊt th«ng th­êng, kh«ng chøa ®ùng mét ý tø thÇm kÝn nµo. BÊt qu¸, Anh V¹n Lý muèn che dÊu lai lÞch th«i. Tuy nhiªn L­u H­¬ng nghe ra cã c¸i g× hµm sóc bªn trong vµ c¶ hai ®èi ®¸p víi nhau do mét ®éng c¬ bÝ Èn. BiÕt vËy song chµng lµm sao hiÓu ®­îc chñ ý cña hä. Nguyªn Tïy V©n chuyÓn sang ®Ò kh¸c: http://www.vietkiem.com -285- Converted to pdf by BacQuai
 7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Tr­¬ng Tam huynh lµ mét bËc anh hïng mÆt n­íc, mµ H­¬ng So¸i còng tõng giìn sãng gi÷a trïng d­¬ng, hai tµi n¨ng ®ã cïng hiÖp chung mét chç th× lµm g× cã h¶i n¹n nh­ thÕ nÇy? Tr­¬ng Tam vµ L­u H­¬ng ch­a ®¸p. Hå ThiÕt Hoa véi chen vµo: - Khi con thuyÒn muèn ch×m, hai g∙ ®ã cã tµi ba g× mµ ng¨n chÆn nã kh«ng ch×m? Nguyªn Tïy V©n l¹i hái: - Hai h«m qua, biÓn kh«ng sãng giã, thuyÒn cña c¸c vÞ lµm sao ch×m ®­îc? Hå ThiÕt Hoa vuèt mòi tiÕp: - NÕu bän t¹i h¹ biÕt t¹i sao nã ch×m th× khi nµo ®Ó cho nã ch×m. C©u ®¸p cña y, kh«ng cßn thËt h¬n ®­îc! Vµ chØ cã Hå ThiÕt Hoa míi nãi næi nh÷ng c©u nh­ vËy. Nguyªn Tïy V©n mØm c­êi, tõ tõ thèt: - Ph¶i! Tai biÕn sanh ra th× th­êng ngoµi së liÖu. Cho nªn Ýt cã ai dù phßng ®­îc. Hå ThiÕt Hoa chît nhËn ra con ng­êi tr­íc mÆt ®ã cã chç tèt qu¸, v« luËn ai nãi g×, h¾n còng ®ång t×nh ngay. ThuyÒn tiÕp tôc hµnh tr×nh. Anh V¹n Lý vôt hái: - Nguyªn c«ng tö vèn ë Quan Trung, t¹i sao l¹i ®Õn vïng h¶i ngo¹i? Nguyªn Tïy V©n trÇm ng©m mét chót: - NÕu lµ ai kh¸c hái nh­ vËy, t¹i h¹ sÏ ®¸p lµ du ngo¹n trïng d­¬ng. Song víi c¸c vÞ, khi nµo t¹i h¹ d¸m man tr¸. Hå ThiÕt Hoa cao giäng: - Nguyªn c«ng tö lµ ng­êi thµnh thËt, bän t¹i h¹ tr«ng thÊy lµ biÕt ngay. Nguyªn Tïy V©n tiÕp: - C¸c h¹ qu¸ khen. T¹i h¹ nghÜ, chuyÕn ®i nÇy cña t¹i h¹ cã lÏ ®ång môc ®Ých víi c¸c vÞ. http://www.vietkiem.com -286- Converted to pdf by BacQuai
 8. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Anh V¹n Lý giËt m×nh: - A? Nguyªn c«ng tö biÕt ®­îc bän nÇy sÏ ®i ®Õn ®©u? Nguyªn Tïy V©n mØm c­êi: - Hai h«m nay trªn mÆt biÓn xuÊt hiÖn v« sè ng­êi, gåm c¶ ®¹o tÆc lÉn anh hïng h¶o h¸n. Vµ c¸i n¬i mµ tÊt c¶ muèn ®i ®Õn kh«ng kh¸c nhau! N¬i ®ã cÇm nh­ mét c¸i bia, mu«n mòi tªn b¾n vµo. Anh V¹n Lý hái: - Mµ ë ®©u chø? Nguyªn Tïy V©n vÉn c­êi: - LÊy lßng l­îng lßng, kh«ng cÇn nãi ra mµ còng biÕt, c¸c h¹ cßn hái lµm chi? Hå ThiÕt Hoa chen vµo: - Cã ph¶i lµ H¶i Th­îng Tiªu Kim QuËt, t¹i Biªn Bøc §¶o ch¨ng? Nguyªn Tïy V©n vç tay: - Hå ®¹i hiÖp may m¾n qu¸! VËy míi lµ t©m tr­êng, bËc hµo kiÖt. Hå ThiÕt Hoa kho¸i chÝ v« cïng: - Hay ghª! Hay ghª! Bän t¹i h¹ cø ®i nhê thuyÒn cña c«ng tö, tr¸nh bao nhiªu tai n¹n bÊt ngê, tr¸nh khái phÝ søc... Trong bÊt cø tr­êng hîp nµo, thÊy c¸i g× thuËn m¾t, nghe c¸i g× thuËn tai lµ Hå ThiÕt Hoa tu«n ruét gan ra ngay. Tr­¬ng Tam trõng m¾t nh×n y, l¹nh lïng thèt: - Ng­¬i ®õng véi h©n hoan. Nµo ®∙ biÕt ®­îc Nguyªn c«ng tö b»ng lßng cho chóng ta ®i thuyÒn mµ véi reo hß? Hå ThiÕt Hoa c∙i: - Ta biÕt Nguyªn c«ng tö hiÕu kh¸ch. NhÊt ®Þnh kh«ng ®Ó chóng ta trë l¹i quan tµi ®©u! Nguyªn Tïy V©n l¹i vç tay c­ßi reo: - T¹i h¹ ®èi víi c¸c vÞ lµ b×nh thñy t­¬ng phïng, kh«ng ngê l¹i ®­îc Hå ®¹i hiÖp dµnh cho mét cao nghÜa ®¸ng phôc. §óng lµ mét tri kû! H¾n n©ng chÐn r­îu, cao giäng thèt: http://www.vietkiem.com -287- Converted to pdf by BacQuai
 9. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Mêi c¸c vÞ! *** vietkiem.com *** ThuyÒn lín h¬n thuyÒn cña H¶i Qu¸t Thiªn! C¸ch trang trÝ còng hoa lÖ h¬n. Nguyªn Tïy V©n chu ®¸o h¬n H¶i Qu¸t Thiªn nhiÒu. Y phôc kh«, s¹ch cã s½n, ng­êi tõ quan tµi lªn lµ cã s½n vËt dông mÆc ngoµi, nuèt trong, Êm x¸c, no lßng ngay. Êm x¸c, no lßng råi, l¹i cã n¬i n»m tho¶i m¸i. Hå ThiÕt Hoa duçi ch©n t×m l¹i c¸i khoan kho¸i ngµy nµo mét lóc l©u chît thë dµi lÈm nhÈm: - Con nhµ thÕ gia lµ con nhµ thÕ gia! Ph¶i cã chç kh¸c biÖt h¬n nhµ kh¸c. Tr­¬ng Tam c∙i: - Kh¸c ë chç nµo? Ch¼ng lÏ c¸i mòi n»m c¹nh vµnh tai? Hå ThiÕt Hoa thèt: - Dï h¾n kh«ng cã c¸i mòi, ta vÉn c¶m thÊy thuËn m¾t nh­ th­êng! Ng­¬i ch¼ng thÊy µ, ¨n nãi hßa dÞu, ®èi xö lÔ ®é, t¸nh t×nh thµnh thËt, Ýt nhÊt h¾n còng h¬n ng­¬i mÊy ®iÓm ®ã! H¬n lµ kh¸c ng­¬i råi chø g× n÷a? Tr­¬ng Tam c­êi l¹nh: - Th»ng ngèc d¹o phè, thÊy c¸i g× còng l¹, ®am mª, cho r»ng thµnh phè lµ thiªn ®µng! Cã biÕt ®©u lµ giang san cña quû sø? Hå ThiÕt Hoa l¾c ®Çu: - §õng tËt ®ã! Ai tèt ta khen tèt, ai xÊu ta chª xÊu. Th¼ng ruét ngùa lu«n lu«n! Ng­¬i ¨n nãi nÆng mïi thói qu¸! Tr­¬ng Tam ®iÒm nhiªn: - H¾n h¹p nh∙n ng­¬i nh­ng kh«ng h¹p nh∙n ta th× sao? Ta th× thÊy h¾n ®¸ng ghÐt qu¸! Hå ThiÕt Hoa bËt ngåi dËy: - §¸ng ghÐt! GhÐt ë chç nµo? Tr­¬ng Tam ®¸p: http://www.vietkiem.com -288- Converted to pdf by BacQuai
 10. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Dï h¾n nãi n¨ng ngät dÞu, dï h¾n ®èi xö hßa nh¶, ta vÉn thÊy ghÐt nh­ th­êng. Ta cã c¶m t­ëng nh­ h¾n ®ãng kÞch. Hå ThiÕt Hoa trõng m¾t: - Ng­êi ta lõa ng­¬i c¸i g×, mµ ng­¬i nãi r»ng ®ãng kÞch? Ng­¬i nãi cho ta nghe xem. Tr­¬ng Tam l¾c ®Çu: - Ta kh«ng gi¶i thÝch ®­îc. Hå ThiÕt Hoa trîn trßn ®«i m¾t, l©u l¾m, råi bËt c­êi khan, råi l¾c dÇu gäi L­u H­¬ng: - L∙o Xó Trïng! Ng­¬i nghe h¾n nãi chø! H¾n sanh tËt g× thÕ? Ta xem c¸i tËt cña h¾n nÆng l¾m ®Êy. Cø mçi lÇn c¶ hai ®Êu khÈu lµ L­u H­¬ng vê ®iÕc. B©y giê nghe Hå ThiÕt Hoa gäi, chµng míi c­êi lªn mét tiÕng råi ®¸p: - Nguyªn c«ng tö qu¶ cã l¾m ®iÓm h¬n ng­êi. NÕu kh«ng háng ®«i m¾t th× ngµy nay trªn giang hå kh«ng cã mét ai ®ñ søc tranh tr­êng ®o¹t ®o¶n mét ngµy víi y. Hå ThiÕt Hoa nh×n qua Tr­¬ng Tam, c­êi l¹nh mØa: - TiÓu tö, ng­¬i cã nghe ®ã ch¨ng? Tr­¬ng Tam c¶i: - Ta cã nãi lµ h¾n bÊt tµi ®©u? Ta chØ nãi lµ h¾n sèt s¾ng qu¸ cì, h¾n thµnh thËt qu¸ cì! Ta chØ l­u ý ®Õn chç qu¸ cì cña h¾n th«i! Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - Sèt s¾ng, thµnh thùc qu¸ cì th× ®∙ sao? Cã c¸i g× kh«ng tèt ®©u? Tr­¬ng Tam tiÕp: - Tèt th× qu¸ tèt, tèt qu¸ cì. Phµm c¸i g× qu¸ cì th­êng trë thµnh gi¶ dèi, mÊt hÕt chÊt thËt. H¾n kh«ng ®Ó cho Hå ThiÕt Hoa biÖn b¸c, thèt lu«n: - MÉu ng­êi ®ã cã c¸i t©m rÊt th©m trÇm, ®èi víi kÎ l¹, h¾n kh«ng nªn thè lé qu¸ cì nh­ vËy. Hµ huèng, chuyÕn ®i cña h¾n ph¶i lµ mét bÝ mËt, ®©u ph¶i gÆp bÊt cø ai còng tiÕt lé ®­îc. http://www.vietkiem.com -289- Converted to pdf by BacQuai
 11. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa cao giäng: - ChØ v× ng­êi ta kÝnh träng bän m×nh, ng­êi ta cho m×nh lµ b»ng h÷u, ng­¬i ®õng t­ëng thiªn h¹ ai ai còng nh­ ng­¬i, bÊt chÊp ph¶i quÊy, bÊt ph©n tr¾ng ®en. Tr­¬ng Tam c­êi l¹nh: - Ýt nhÊt ta kh«ng gièng ng­¬i. Uèng r­îu cña ng­êi, nghe ng­êi nãi mÊy c©u lµ hËn kh«ng thÓ banh ruét gan cho ng­êi xem. Råi h¾n tiÕp lu«n: - NÕu cÇn, ng­¬i còng d¸m hiÕn m¹ng ng­¬i. Hå ThiÕt Hoa g»n giäng: - Lµ b»ng h÷u víi nhau, lÊy gan ruét mµ ®èi ®∙i nhau lµ th­êng. ChØ cã h¹ng tiÓu nh©n nh­ ng­¬i míi dïng c©n mµ ph©n ®¹o nghÜa. TiÓu nh©n ®õng hßng ®ä c¸i l­îng cña qu©n tö. Ng­¬i ghi nhí kü. Tr­¬ng Tam c­êi nhÑ: - Ng­¬i cho r»ng ng­êi ta xem ng­¬i lµ b»ng h÷u? KÕt t×nh b»ng h÷u dung dÞ, nhanh chãng nh­ nhÆt l¸ r¬i vËy µ? Hå ThiÕt Hoa kh«ng chÞu kÐm: - §ã lµ ®ång thanh t­¬ng øng, ®ång khÝ t­¬ng cÇu. Dï s¬ giao song ch¼ng kh¸c nµo l∙o h÷u. Tr­¬ng Tam bÜu m«i: - Hå nhÞ gia cã t©m t¸nh kh¼ng kh¸i qu¸ cì. Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - Hµ huèng, lõa ng­êi h¼n ph¶i cã môc ®Ých. V× lÏ g× ng­êi ta lõa m×nh? LuËn vÒ gia thÕ, th©n phËn, thinh danh, m×nh b»ng ng­êi ta ch­a? Ng­êi ta muèn chiÕm ®o¹t c¸i chi cña m×nh, ngoµi c¸i nghÌo nµn lµ vèn liÕng duy nhÊt cña m×nh. Tr­¬ng Tam thèt: - BiÕt ®©u h¾n kh«ng cã thï víi mét trong bän chóng ta, kÓ c¶ Kim Linh Chi, Anh V¹n Lý, B¹ch LiÖp? Hå ThiÕt Hoa c¶i: - H¾n kh«ng b«n tÈu trªn giang hå, h¾n kh«ng nhËn thøc ®­îc mét ai th× lµm g× cã cõu o¸n? http://www.vietkiem.com -290- Converted to pdf by BacQuai
 12. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Tr­¬ng Tam vuèt chãt mòi. C¸i bÞnh vuèt mòi qu¶ dÔ truyÒn nhiÔm qu¸ chõng! Hå ThiÕt Hoa c­êi h¾c h¾c: - Cho ng­¬i vuèt n¸t c¸i mòi cña ng­¬i, ®¹o lý ®ã vÉn bÊt th«ng nh­ th­êng. Y day qua L­u H­¬ng gäi: - L∙o Xó Trïng! Ng­¬i nãi xem cã ph¶i nh­ vËy kh«ng? L­u H­¬ng mØm c­êi: - Ph¶i! RÊt ph¶i! BÊt qu¸ lêi nãi cña Tr­¬ng Tam kh«ng ®Õn ®çi qu¸ sai. Chóng ta lµ nh÷ng kÎ sèng thõa sau mét ®¹i n¹n, c¸i h¬i thë ch­a ®iÒu hßa th× vÉn ph¶i thËn träng. Bçng Tr­¬ng Tam cÊt tiÕng: - Con thuyÒn nµy ®­îc l¾m, ta cã so¸t qua råi, ch¼ng cã lèi ®i bÝ mËt, ch¼ng cã v¸ch ®«i. Hå ThiÕt Hoa gËt gï: - Ýt ra ng­¬i còng nãi ®­îc mét c©u do l­¬ng t©m ph¸t ®éng chø! Tr­¬ng Tam tiÕp: - Tuy nhiªn cã mét ®iÒu ta thÊy kú qu¸! Hå ThiÕt Hoa hái: - §iÒu g×? Tr­¬ng Tam ®¸p: - ThuyÒn, chiÕc nµo còng nh­ chiÕc nµo, ®¹i kh¸i lµ thÕ, ch¼ng kh¸c nhau bao nhiªu vÒ h×nh thøc tæng qu¸t. BÊt qu¸ con thuyÒn nµy lín qu¸ cì, bëi nã lín, nªn khoang gi÷a cã ®Õn nh÷ng t¸m phßng. Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu: - C¸i ®ã ta biÕt. Tr­¬ng Tam tiÕp: - HiÖn t¹i Kim c« n­¬ng chiÕm mét gian, l∙o giµ hä Anh vµ th»ng nhá hä B¹ch chiÕm mét gian, ba chóng ta chiÕm mét gian n÷a. Hå ThiÕt Hoa thë dµi: http://www.vietkiem.com -291- Converted to pdf by BacQuai
 13. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - H¾n l¹i nãi nh¶m nhÝ n÷a råi! Tr­¬ng Tam thèt: - Kh«ng nh¶m nhÝ ®©u!... Cã ®Õn t¸m phßng, nh­ vËy cßn d­ n¨m, t¹i sao Nguyªn Tïy V©n kh«ng dµnh cho chóng ta mçi ng­êi mét gian, cã ph¶i lµ khoan kho¸i cho chóng ta kh«ng? Thay v× lµm nh­ vËy, h¾n dån chóng ta vµo mét phßng. Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - Cã thÓ h¾n biÕt chóng ta kh«ng bao giê t¸ch rêi nhau. Tr­¬ng Tam tiÕp: - Còng cã thÓ... Hå ThiÕt Hoa chËn l¹i: - §iÒu ®ã chøng minh h¾n kh«ng ¸c ý ®èi víi chóng ta. B»ng ch¼ng vËy, h¾n ®∙ chia rÏ chóng ta víi c¸ch cÊp cho mçi ng­êi mét phßng, ®Ó tiÖn bÒ h¹ thñ! Ch¾c ng­¬i kh«ng quªn ph­¬ng ph¸p cña §inh Phong ®èi phã víi chóng ta chø? LÇn nÇy, Tr­¬ng Tam b×nh tÜnh ®îi Hå ThiÕt Hoa nãi døt míi thèt: - Cßn n¨m gian trèng kia, h¾n sÏ lµm g×? Dµnh cho ai? NÕu cã sù dµnh l¹i lµ h¾n ®ang chê ng­¬i. Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - Ai cÊm h¾n sö dông c¶ n¨m gian thõa l¹i? Tr­¬ng Tam l¾c ®Çu: - Mét ng­êi kh«ng thÓ ngñ t¹i n¨m gian phßng. Hå ThiÕt Hoa x× mét tiÕng: - Th× h¾n ngñ mét, bá trèng bèn, cã sao ®©u? Tr­¬ng Tam l¹i l¾c ®Çu: - NhÊt ®Þnh lµ kh«ng bá trèng. Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - T¹i sao h¾n kh«ng thÓ bá trèng? Tr­íc khi chóng ta ®Õn ®©y th× c¶ ba gian nÇy bá trèng kia mµ. Tr­¬ng Tam ra vÎ qu¶ quyÕt: http://www.vietkiem.com -292- Converted to pdf by BacQuai
 14. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Ba gian nÇy th× bá trèng, ®iÒu ®ã cã thÓ nh­ vËy, nh­ng n¨m gian kia nhÊt ®Þnh kh«ng vËy. Hå ThiÕt Hoa trõng m¾t: - T¹i sao chø? Tr­¬ng Tam ®¸p: - Ta cã nh×n qua. Cöa bèn gian phßng ®ã ®Òu ®ãng kÝn do bªn trong khãa chèt. Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - Dï cã ng­êi ë bªn trong ®ã ®i n÷a th× ®∙ sao? Ng­êi ta cã phßng, ng­êi ta cho thiªn h¹ tró ngô, ®iÒu ®ã ®©u ph¶i l¹? Tr­¬ng Tam tiÕp: - Phßng cã ng­êi ë ®µnh lµ chuyÖn th«ng th­êng, song chç bÊt th­êng lµ ng­êi trong bèn gian phßng ®ã kh«ng thÓ xuÊt ®Çu lé diÖn, chõng nh­ ch¼ng d¸m gÆp mÆt ai hÕt vËy! Hå ThiÕt Hoa chíp m¾t: - Cã thÓ... bªn trong phßng chØ cã n÷ nh©n. Hä biÕt cã bän quû h¸o s¾c lªn thuyÒn nªn khãa chÆt cöa phßng, ng¨n lèi t×m hoa, chËn con ong c¸i b­ím. Tr­¬ng Tam l¾c ®Çu: - Nguyªn Tïy V©n lµ bËc ch¸nh nh©n qu©n tö, khi nµo l¹i chøa n÷ nh©n quanh m×nh? Hå ThiÕt Hoa mØm c­êi: - Qu©n tö ch¸nh nh©n råi sao chø? Hä còng lµ ng­êi b»ng x­¬ng b»ng thÞt, hä còng cã con tim, hä còng biÕt yªu , hä còng cã quyÒn hµnh l¹c, quy luËt nµo b¾t buéc hä ph¶i chÕt víi n÷ s¾c suèt ®êi? Ng­¬i quen c¸i c©u yÓu ®iÖu thôc n÷, qu©n tö hiÕu cÇu cña ng­êi x­a ®Ó l¹i sao chø? Tr­¬ng Tam c­êi m¾ng: - Cho nªn ng­¬i còng d¸m tù vÝ m×nh lµ bËc ch¸nh nh©n qu©n tö? Hå ThiÕt Hoa c­êi h× h×: - Th× ®∙ h¼n Hå tiªn sanh lµ mét ®¹i qu©n tö, ®¹i ch¸nh nh©n råi, chø cßn g× n÷a? Ng­¬i kh«ng thõa nhËn µ? *** vietkiem.com *** http://www.vietkiem.com -293- Converted to pdf by BacQuai
 15. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Y quay ®Çu l¹i. L­u H­¬ng ®∙ ngñ say.Trõ nh÷ng lóc say, Hå ThiÕt Hoa lµ ng­êi ngñ muén h¬n hÕt trong néi bän. Cã lóc y thøc tr¾ng ®ªm, cè g¾ng c¸ch nµo còng kh«ng chîp m¾t næi. Do ®ã, dï ®ªm xuèng s©u, y vÉn t×m r­îu mµ uèng, uèng mét m×nh. Ngñ kh«ng ®­îc th× uèng r­îu, may mµ r­îu mang l¹i giÊc ngñ cho y, chø cßn biÕt lµm chi h¬n? Ai nãi y lµ con quû r­îu, y c­êi! Ai nãi y lµ mét l∙ng tö, y c­êi! Ai thÊy y ngµy ngµy c­êi nãi vong vong, nãi nh¶m c­êi còng ®Òu ph¶i nghÜ y lµ ng­êi kho¸i l¹c nhÊt trÇn ®êi, mét con ng­êi kh«ng cã t©m sù lôy phiÒn. Nh­ng trªn ®êi, cã ai kh«ng t©m sù! Vµ niÒm t©m sù, chØ mét m×nh y biÕt mµ th«i. Y dïng tr¨m ph­¬ng ngµn c¸ch ®Ó tho¸t th©n khái sù s¨n ®uæi cña Cao ¸ Nam, råi y ®i ®Õn ®©u, y l¨ng nh¨ng víi nh÷ng m¶nh t×nh hê. Ng­êi ta cho ®ã lµ mét lèi h­ëng l¹c thó mµ kh«ng bÞ rµng buéc bëi nh÷ng mèi nî t©m t×nh. ChÝnh y còng ®¾c ý m×nh ®∙ t×m ®­îc mét lèi sèng. Tuy nhiªn mçi khi ngåi nhµn, kiÓm ®iÓm l¹i hµnh vi, kÕt qu¶ trong dÜ v∙ng, y nhËn ra lßng m×nh trèng tr¶i qu¸. Lßng trèng tr¶i th× tÞch mÞch bao v©y. Råi nh÷ng ®ªm dµi kh«ng ngñ, y c¶m thÊy sù tÞch mÞch ®Ì nÆng t©m hån. TÞch mÞch ®Õn ®é y muèn ph¸t ®iªn. Nh÷ng lóc ®ã, y muèn cã mét ng­êi bªn c¹nh ®Ó mµ t©m t×nh, ®Ó mµ an ñi lÉn nhau. Song thñy chung y ch­a d¸m chän mét ng­êi ®Ó ký th¸c nh÷ng nçi niÒm thÇm kÝn! Do ®ã t×nh c¶m cña y ch­a chuyÓn sang cho mét ai c¶. T×nh c¶m kh«ng t¹o ra, y l¹i thiÕt lËp mét bøc t­êng quanh con tim, ng¨n chÆn t×nh c¶m ngoµi x©m nhËp vµo. Råi y bu«ng lung nÕp sèng phiªu l∙ng, gÆt h¸i hoan l¹c kh¾p bèn ph­¬ng trêi. GÆt h¸i ®­îc c¸i g×? Y còng kh«ng biÕt râ bëi hiÖn t¹i tay y vÉn tr¾ng, tim y vÉn trèng kh«ng. Y t×m mét bÕn ®ç cho thuyÒn tim? Kh«ng mét n¬i nµo con thuyÒn ®ã ®ç l¹i! Cã lÏ chØ cã mét bÕn duy nhÊt, bÕn ®Þnh mÖnh lµ Cao ¸ Nam! Cã lÏ y biÕt vËy song kh«ng thõa nhËn. Råi b©y giê?... Ng­êi ta khi t×nh c¶m ®Õn, l¹i kh«ng quý träng, råi khi t×nh c¶m ®i, ngåi ®Õm ngµy dµi hèi tiÕc! Kh«ng quý träng v× t×nh c¶m ®Õn qu¸ dÔ dµng nhanh chãng. V× ®èi t­îng tù nguyÖn hiÕn d©ng. NiÒm thèng khæ ®ã, hoÆc gi¶ chØ cã mçi mét L­u H­¬ng th«ng c¶m cho y th«i. Råi L­u H­¬ng còng nh­ y, còng khæ ®au nh­ vËy, bÊt qu¸ chµng cã c¸ch kh¾c chÕ con tim, l©u dÇn thµnh quen nªn khæ ®au kh«ng hiÖn ra ngoµi. http://www.vietkiem.com -294- Converted to pdf by BacQuai
 16. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Khæ ®au kh«ng hÒ suy gi¶m, khæ ®au kh«ng tho¸t ®­îc ra ngoµi th× ¨n s©u vµo trong, t¹o cho con ng­êi hai lèi sèng: Sèng lÆng víi bªn trong, sèng ®éng víi bªn ngoµi. C¸i ®éng bªn ngoµi kh«ng quan träng b»ng c¸i lÆng bªn trong. LÆng v× kh«ng ai tr«ng thÊy, nh­ng mét c¸i lÆng nguy hiÓm nh­ lßng biÓn cã sãng ngÇm. Khi nh÷ng l­în sãng ®ã bèc lªn mÆt n­íc th× ®æ vì tan tµnh tÊt c¶, kÓ c¶ con ng­êi, kÓ c¶ ®èi t­îng. Hå ThiÕt Hoa thë dµi tù thèt: - Lao lôy qu¸, ta ®uèi søc råi. Bá ®i nh÷ng niÒm qua, cø chuyªn t©m ®èi phã víi thùc t¹i. Ngñ! Ngñ ®i, ngµy mai c¸i g× s¾p x¶y ra, cø x¶y ra. Nh­ng lµm g× y ngñ næi. Trr­¬ng Tam bªn c¹nh b¾t ®Çu ng¸y, chØ cßn l¹i cã mét m×nh y. Hå ThiÕt Hoa trë dËy t×m hå r­îu, ®Þnh gäi tØnh Tr­¬ng Tam, cïng nhau ®èi Èm. Võa lóc ®ã, tiÐng ch©n ng­êi l¹ vang lªn bªn ngoµi. Ch©n b­íc rÊt nhÑ. NhÑ h¬n ch©n quû b­íc ®i. §ªm ®∙ khuya l¾m råi, ai cßn thøc mµ ®i quanh quÈn ®ã? Hay kÎ Êy còng nh­ Hå ThiÕt Hoa, cung tÞch mÞch, còng khã ngñ, còng muèn t×m r­îu uèng nh­ y? Uèng r­îu còng nh­ ®¸nh b¹c, cµng ®«ng ng­êi tham dù cµng nhiÖt n¸o, cµng vui. §¸nh b¹c víi ng­êi l¹, ®iÒu ®ã kh«ng l¹, uèng r­îu víi ng­êi l¹ míi lµ l¹. L¹ nh­ng nÕu cÇn cã ng­êi ®èi Èm th× ng­êi ta vÉn lµm ®­îc nh­ th­êng. Huèng chi qua chÐn r­îu, t×nh b»ng h÷u sÏ ph¸t sanh. Hå ThiÕt Hoa thÇm nghÜ: - BÊt chÊp h¾n lµ ai, cø gäi h¾n ®èi Èm víi ta. QuyÕt ®Þnh chñ ý ®ã råi, y bçng nhí ®Õn sù t×nh x¶y ra trªn con thuyÒn cña H¶i Qu¸t Thiªn, y nhí ®Õn nh÷ng lêi cña Tr­¬ng Tam võa nãi. Y nghÜ: - Ch¼ng lÏ trªn thuyÒn nÇy còng cã ng­êi nu«i ¸c ý víi bän ta? LËp tøc y x« vÑt c¸nh cöa, l¸ch m×nh ra ngoµi, ©m thÇm theo sau ng­êi ®ã. §Þnh ®i theo ng­êi, nh­ng ng­êi ®©u mµ theo? Ng­êi biÕn mÊt, con ®­êng khoang v¾ng lÆng nh­ tê. Vµ tiÕng ch©n ng­êi còng im bÆt lu«n. §óng nh­ Tr­¬ng Tam suy ®o¸n, trong bèn gian phßng cßn l¹i, qu¶ cã ng­êi ë. §Ìn bªn trong le lãi qua khe hë, mê mê ra ngoµi. http://www.vietkiem.com -295- Converted to pdf by BacQuai
 17. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa bùc tøc kh«ng thÓ tung cöa mµ vµo xem cho biÕt cã g× bªn trong. Nh­ng nÕu trong phßng chØ lµ nh÷ng ng­êi tú thiÕp cña Nguyªn Tïy V©n th× thËt thËt lµ ª chÒ cho y kh«ng nãi næi. Cho nªn y võa v­¬n tay, liÒn rôt l¹i. Y ph¶ng phÊt nghe tiÕng ch©n h­íng lªn sµn thuyÒn. Y lËp tøc lªn ®ã. *** vietkiem.com *** TrËn gi«ng lín ®∙ qua råi. NÕu trêi ®ªm g¾n sao le lãi, chi chÝt lín nhá chen nhau. §ªm kh«ng tr¨ng, víi ngÇn Êy sao, kh«ng gian còng s¸ng ®­îc nh­ th­¬ng. Tr­íc m¾t, chung quanh, mÆt biÓn ph¼ng lÆng nh­ tÊm th¶m khæng lå mµu xanh ®en tr¶i v« tËn, bao la. Bªn trô b­êm, mét ng­êi ®øng lÆng, d¸ng si d¹i, chõng nh­ ®ang ®Õm sao trêi. Mét n÷ nh©n! Tãc lÊt phÊt bay theo giã nhÑ tho¸ng qua. §ªm khuya nµng ®øng dã lµm g×? V× ai? Hå ThiÕt Hoa b­íc tíi ®Æng h¾ng mét tiÕng. N÷ nh©n quay m×nh l¹i. Th× ra chÝnh lµ Kim Linh Chi! Sao trêi chiÕu xuèng, m¾t nµng chíp ngêi. Kh«ng, m¾t nµng kh«ng chíp mµ chÝnh lµ nh÷ng h¹t lÖ long lanh. Nµng ®ang khãc! Hµo khÝ cña nµng kh«ng kÐm nam nh©n, nµng lµ n÷ trung anh kiÖt, c©n qu¾c anh hïng, can tr­êng lµ thÐp ®óc, thÕ t¹i sao nµng khãc? Hå ThiÕt Hoa s÷ng sê. Kim Linh Chi cao giäng thèt: - Ng­¬i ®Þnh lµm c¸i trß quû qu¸i chi ®ã? Nöa ®ªm kh«ng ngñ cßn mß mÉm ra ®©y lµm g×? Giäng nãi vÉn hung h¨ng nh­ th­êng ngµy, song c¸i g­îng kh«ng lät qua khái m¾t, khái tai Hå ThiÕt Hoa. Hå ThiÕt Hoa mØm c­êi hái l¹i: - Cßn c« n­¬ng? Nöa ®ªm kh«ng ngñ ©m thÇm ra ®Ó lµm g×? Kim Linh Chi c¾n m«i, råi bu«ng x¼n: - ViÖc cña ta mÆc ta, ai m­în ng­¬i xen vµo! Cót ®i chç kh¸c! http://www.vietkiem.com -296- Converted to pdf by BacQuai
 18. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa m­êng t­îng ®ãng ®inh cøng n¬i chç ®øng, kh«ng hÒ nhóc nhÝch. Kim Linh Chi dËm ch©n: - Ng­¬i cßn ®øng ®ã lµm g× chø? Hå ThiÕt Hoa thë dµi: - Th× t¹i h¹ còng nh­ c« n­¬ng, kh«ng ngñ ®­îc ®i v¬ vÈn t×m ng­êi nãi chuyÖn phiÕm. Kim Linh Chi hõ mét tiÕng: - Ta cã d­ c«ng ®©u mµ nãi chuyÖn phiÕm víi ng­¬i. Hå ThiÕt Hoa nh×n xuèng b×nh r­îu n¬i tay ®¸p: - Kh«ng ai nãi chuyÖn phiÕm víi t¹i h¹, th× t¹i h¹ uèng r­îu vËy! Y tiÕp lu«n: - NÕu c« n­¬ng thÊy thÝch th× m×nh cïng ®¸nh chÐn víi nhau cho qua ®ªm. Kim Linh Chi trÇm lÆng mét chót, ®ét nhiªn quay ®Çu l¹i ®¸p: - §­îc! Uèng th× uèng! Sao cµng khuya cµng s¸ng, giã cµng m¹nh, s­¬ng cµng nÆng. Hå ThiÕt Hoa nhê r­îu nghe Êm ¸p v« cïng, mµ c¸i Êm ®ã còng do phÇn nµo sù cã mÆt cña Kim Linh Chi, mét sù cã mÆt kh«ng mong ­íc l¾m nh­ng lµm v¬i Ýt nhiÒu tÞch mÞch. Tuy nhiªn c¶ hai ch­a nãi víi nhau mét lêi. R­îu v¬i dÇn. Hå ThiÕt Hoa khai khÈu tr­íc: - C« n­¬ng cã muèn thªm ch¨ng? ¸nh m¾t väng vÒ xa x¨m, Kim Linh Chi tõ tõ thèt: - Ng­¬i ®i lÊy thªm th× ta uèng. T×m r­îu lµ c¸i nghÒ cña Hå ThiÕt Hoa, nh­ mÌo t×m chuét. Y mang ®Õn ba b×nh. Vµ b×nh thø hai võa v¬i, ¸nh m¾t cña Kim Linh Chi m«ng lung thªm mÊy phÇn n÷a. Kim Linh Chi bçng thèt: - ViÖc h«m nay, ng­¬i kh«ng ®­îc nãi víi ai! http://www.vietkiem.com -297- Converted to pdf by BacQuai
 19. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa chíp m¾t: - ViÖc g×? Nãi c¸i chi? Kim Linh Chi c¾n moi råi tiÕp: - Nhµ ta lµ nhµ danh väng, ta cã rÊt nhiÒu anh chÞ em, còng rÊt an nhµn dËt l¹c, ai ai còng cho lµ ta cã h¹nh phóc, vui s­íng l¾m. Ph¶i vËy kh«ng? Hå ThiÕt Hoa bu«ng gän: - õ! Kim Linh Chi tiÕp: - Ta muèn mäi ng­êi vÜnh viÔn cho lµ ta sung s­íng, ng­¬i hiÓu ch­a? Hå ThiÕt Hoa thong th¶ gËt Çu: - T¹i h¹ hiÓu. Võa råi c« n­¬ng chØ nh×n sao trêi chø ®©u cã khãc! Kim Linh Chi quay ®Çu: - BiÕt nh­ vËy lµ ®­îc ®ã! Hå ThiÕt Hoa thë dµi tiÕp: - T¹i h¹ hy väng ng­êi ta cho lµ t¹i h¹ sung s­íng. Nh­ng sung s­íng mµ chi? Kim Linh Chi hái: - Ng­¬i ... Ng­¬i kh«ng sung s­íng sao? Hå ThiÕt Hoa c­êi, nô c­êi thª l­¬ng qu¸. Råi y tõ tõ ®¸p: - T¹i h¹ chØ biÕt lµ bªn ngoµi th× gièng mét ng­êi sung s­íng l¾m. Song bªn trong, l¾m lóc t¹i h¹ c¶m thÊy tÞch mÞch v« cïng. Kim Linh Chi quay ®Çu l¹i nh×n y. ¸nh m¾t cña nµng m«ng lung, ¸nh m¾t xa x«i, m­êng t­îng n­íc biÓn s©u. Ph¶ng phÊt thÊy con ng­êi Hå ThiÕt Hoa lÇn thø nhÊt. Hå ThiÕt Hoa m­êng t­îng míi thÊy râ nµng lÇn thø nhÊt. ThÊy râ nµng lµ mét n÷ nh©n. Mét n÷ nh©n rÊt mü lÖ. Con thuyÒn nghiªn, Kim Linh Chi nghiªn theo. Nµng v­¬n tay ®Þnh vÞn vµo trô b­êm, bÊt ngê chôp tay Hå ThiÕt Hoa. http://www.vietkiem.com -298- Converted to pdf by BacQuai
 20. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan B©y giê, sao trêi còng m«ng lung. ¸nh sao m«ng lung, bãng ng­êi còng m«ng lung. Kh«ng cã ng­êi nµo kh¸c, kh«ng cã thinh ©m nµo kh¸c, chØ cã tiÕng thë nhÑ, tiÕng thë «n nhu. Bëi hiÖn t¹i, bÊt cø c¸i g× còng lµ thõa. Ch¼ng râ thêi gian qua ®­îc bao l©u råi. Kim Linh Chi cÊt giäng u buån thèt: - Ta cø t­ëng ng­¬i rÊt ch¸n ghÐt ta! Hå ThiÕt Hoa thèt: - T¹i h¹ cø t­ëng c« n­¬ng rÊt ch¸n ghÐt t¹i h¹. Bèn tia m¾t gÆp nhau, bèn vµnh m«i vÏ hai nô c­êi. Hai nô c­êi s¸ng qu¸, bèn tia m¾t s¸ng qu¸ sao trêi hÇu nh­ mê ®i. Kim Linh Chi tõ tõ cÇm b×nh r­îu, tõ tõ trót r­îu xuèng biÓn. Cã t×nh råi, r­îu kh«ng cßn cÇn thiÕt n÷a. Kim Linh Chi hái: - Ta ®æ r­îu, ng­¬i cã ®au lßng ch¨ng? Hå ThiÕt Hoa hái l¹i: - C« n­¬ng cho r»ng t¹i h¹ lµ mét töu quû? Kim Linh Chi dÞu giäng: - Ta biÕt! Mét ng­êi ch©n ch¸nh, sung s­íng kh«ng bao giê muèn lµm mét töu quû. Hå ThiÕt Hoa nh×n nµng, bçng c­êi mét tiÕng, thèt: - L∙o Xó Trïng tù hµo lµ ch¼ng cã viÖc chi qua m¾t næi h¾n. Nh­ng cã nh÷ng viÖc h¾n kh«ng t­ëng ®Õn næi. Kim Linh Chi hái: - ViÖc chi? Hå ThiÕt Hoa n¾m chÆt tay, song giäng th× dÞu: - H¾n kh«ng t­ëng næi c« n­¬ng biÕn thµnh «n nhu. Kim Linh Chi c¾n m«i, trÇm giäng: - NhÊt ®Þnh lµ h¾n cho ta gièng mét con cäp c¸i! Kú thùc... Råi nµng bu«ng nhÑ tiÕng thë dµi, u buån tiÕp: - Mét ng­êi nÕu thùc sù vui s­íng th× kh«ng bao giê lµ cäp c¸i ®­îc. http://www.vietkiem.com -299- Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2