intTypePromotion=1

Lưu hương đảo soái - tập 15

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
73
lượt xem
10
download

Lưu hương đảo soái - tập 15

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu hương đảo soái - tập 15', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu hương đảo soái - tập 15

 1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø m­êi n¨m §ªm s©u ng­êi ch­a ngñ K h«ng ai ®Ó ý ®Õn Hå ThiÕt Hoa. L­u H­¬ng mØm c­êi thèt: - VÞ b»ng h÷u cña t¹i h¹ tuy kh«ng hiÓu ©m ®iÖu song vÒ r­îu th× ph¶i kÓ lµ thuéc h¹ng nhÊt nh×... Hå ThiÕt Hoa trõng m¾t chËn lêi L­u H­¬ng: - Ch¼ng d¸m man tr¸ c¸c h¹, vÒ ®µn th× t¹i h¹ mï tÞt, trong con m¾t cña t¹i h¹ chØ cã r­îu mµ th«i. Ng­êi kh«ng r­îu nh­ ngùa kh«ng ch©n, c¸i triÕt lý cña t¹i h¹ lµ thÕ. ThiÕu niªn c­êi t­¬i rßn r¶ ®¸p: - Töu l­îng cña Hå ®¹i hiÖp, t¹i h¹ ®∙ nghe danh tõ l©u råi mµ. Hå ThiÕt Hoa suýt c­êi nh­ng l¹i giËt m×nh hái: - C¸c h¹ nhËn ra t¹i h¹? ThiÕu niªn thë ra: - NÕu cã quen nhau, t¹i h¹ ®©u hËn m×nh b¹c ph­íc. Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - ThÕ t¹i sao c¸c h¹ biÕt t¹i h¹ hä Hå? ThiÕu niªn ®iÒm nhiªn ®iÓm mét nô c­êi: - ThÕ diÖp song phi dùc, hoa h­¬ng ®«ng nh©n gian. §­îc cïng H­¬ng So¸i n¾m tay nhau dung duæi trªn ®­êng ®êi, nÕu kh«ng lµ Hå §iÖp Hoa th× cßn ai n÷a? §Õn l­ît L­u H­¬ng giËt m×nh. Hå ThiÕt Hoa trÇm giäng: - Th× ra c¸c h¹ nhËn ®­îc l∙o... ThiÕu niªn chËn lêi: - §¹i danh cña H­¬ng So¸i, t¹i h¹ tõng nghe, vµ tõ l©u råi, hÕt søc ng­ ìng mé, hËn m×nh kh«ng cã duyªn tao ngé mµ lßng h­íng väng dªm ngµy... http://www.vietkiem.com -280- Converted to pdf by BacQuai
 2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa trè m¾t: - Nãi nh­ vËy lµ c¸c h¹ ch­a tõng gÆp h¾n! ThÕ t¹i sao c¸c h¹ nhËn ra h¾n? ThiÕu niªn kh«ng trùc tiÕp ®¸p c©u hái cña y, chØ c­êi nhÑ råi tiÕp: - Giã gÊp, sãng lín, mÆt biÓn dao ®éng m¹nh, c¸c vÞ ®øng kh«ng v÷ng, tõ mÆt n­íc lªn thuyÒn pháng ®é hai tr­îng cao, khi ®¸p xuèng tÊt ph¶i cã tiÕng ch©n. Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu: - §óng vËy. NÕu ë trªn ®Êt liÒn, th× c¸i ®ã kh«ng thµnh vÊn ®Ò. Cßn trªn mÆt n­íc th× ph¶i kh¸c. ThiÕu niªn tiÕp: - Nh­ng lóc s¸u vÞ lªn thuyÒn, t¹i h¹ chØ nghe tiÕng ch©n cña n¨m vÞ th«i. Tõ d­íi n­íc nh¶y lªn hai tr­îng cao, ®¸p xuèng kh«ng g©y tiÕng ®éng th× ph¶i lµ ng­êi vâ c«ng rÊt cao míi lµm næi. Vµ trªn ®êi nÇy, cã mÊy tay cao thuËt khinh c«ng ®Õn møc ®é ®ã? Y c­êi råi tiÕp lu«n: - H­¬ng So¸i cã thuËt khinh c«ng v« song, sù kiÖn ®ã kh«ng ai kh«ng thõa nhËn. Hå ThiÕt Hoa véi hái: - Nh­ng lµm sao c¸c h¹ nhËn ra h¾n chø? ThiÕu niªn mØm c­êi: - BiÓn ®éng, thuyÒn c«i, b¶o tè s¾p ®Õn n¬i mµ cßn c­êi nãi ®­îc nh­ th­êng, thö hái trªn ®êi nÇy, ngoµi H­¬ng So¸i ra, cßn cã ®­îc mÊy tay? Y day qua L­u H­¬ng, v¸i l­ît thø ba, tiÕp: - NÕu cã lêi nµo xóc ph¹m, xin H­¬ng So¸i thø cho t¹i h¹. Hå ThiÕt Hoa rÊt tøc song chØ trõng m¾t th«i, chø kh«ng nãi ®­îc lêi nµo. ThiÕu niªn qu¶ lµ mét nh©n vËt siªu th­îng, h¬n h¼n con ng­êi mµ y ph¸t häa trong t©m. *** vietkiem.com *** R­îu th¬m vµ ngon. R­îu vµo ba chÐn lµ g­¬ng mÆt në hång. Hå ThiÕt Hoa lµm xong n¨m chÐn, nghe c¸i høng bèc cao, nãi n¨ng ba hoa lªn. http://www.vietkiem.com -281- Converted to pdf by BacQuai
 3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Mét con ng­êi võa ®ãi, võa mÖt, tù nhiªn ph¶i kÐm r­îu h¬n lóc b×nh th­êng. R­îu kÐm mµ uèng nhiÒu, tù nhiªn ph¶i mÊt b×nh th­êng. B©y giê th× hä ®∙ biÕt tªn hä cña nhau hÕt råi. Riªng Anh V¹n Lý vÉn cßn gi÷ c¸i tªn C«ng T«n KiÕp D­. L∙o lµm c¸i nghÒ b¾t c­íp tõ nhiÒu n¨m qua, l∙o ®a nghi thµnh t¸nh. Cã lÏ v× l∙o ®∙ gÆp ®¹o tÆc nhiÒu h¬n ng­êi tèt cho nªn v« luËn lµ ®èi víi ai, l∙o còng cã Ýt nhÊt ba phÇn ®Ò phßng. L∙o nãi lêi gi¶ nhiÒu h¬n lêi thËt. ThiÕu niªn mØm c­êi thèt: - C¸c vÞ ®Òu lµ nh÷ng bËc h÷u danh, bçng d­ng mµ t¹i h¹ ®­îc gÆp, nghÜ ra thËt lµ ®¹i h¹nh trung chi ®¹i h¹nh! Hå ThiÕt Hoa l¹i chËn: - NÕu nãi r»ng c¸c h¹ lµ ng­êi v« danh th× t¹i h¹ lµ ng­êi thø nhÊt kh«ng tin næi! Anh V¹n Lý c­êi nhÑ, tiÕp nèi: - T¹i h¹ ®Þnh thØnh gi¸o quý t¸nh cao danh ®©y. ThiÕu niªn ®¸p: - T¹i h¹ hä Nguyªn tªn Tïy V©n. Hå ThiÕt Hoa mØm c­êi: - RÊt Ýt ng­êi cã hä ®ã. Anh V¹n Lý hái: - Ch¼ng hay quý qu¸n ë t¹i ®©u? Nguyªn Tïy V©n ®¸p: - Quan Trung! Anh V¹n Lý chíp m¸t: - Hä Nguyªn t¹i Quan Trung cã danh väng rÊt lín, kh¸ch giang hå hÇu hÕt ®Òu nghe nãi ®Õn V« Tranh S¬n Trang, ®¸ng lµ ®Ö nhÊt danh gia trong vâ l©m. Ch¼ng râ c¸c h¹ vµ §«ng Viªn Nguyªn l∙o trang chñ cã liªn hÖ chi ch¨ng? Nguyªn Tïy V©n khiªm tèn: - ChÝnh lµ gia phô! TÊt c¶ ®Òu giËt m×nh, L­u H­¬ng còng kinh ng¹c kh«ng kÐm. http://www.vietkiem.com -282- Converted to pdf by BacQuai
 4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Ba tr¨m n¨m tr­íc, Nguyªn Thanh Cèc kiÕn t¹o nªn V« Tranh S¬n Trang t¹i vïng T©y Th¸i Nguyªn, hai tiÕng V« Tranh kh«ng ph¶i do l∙o chän mµ chÝnh lµ thiªn h¹ vâ l©m gäi nh­ vËy. ChØ v× vµo thêi kú ®ã, kh«ng mét ai trªn giang hå tranh tr­êng tranh ®o¶n víi l∙o. Råi tõ ®ã, qua nhiÒu thÕ hÖ, nhiÒu tay danh hiÖp ra ®¬i, nèi tiÕp nhau mµ xu«i ng­îc kh¾p ®ã ®©y, t¹o nªn v« sè thµnh tÝch liÖt oanh, ai ai còng ph¶i th¸n phôc. Anh V¹n Lý ®­a ra s¸u tiÕng: Vâ l©m ®Ö nhÊt danh gia, chÝnh lµ nãi sù thËt chø kh«ng ph¶i t©ng bèc. N¨m m­¬i n¨m gÇn ®©y, tuy ng­êi trong V« Tranh S¬n Trang kh«ng cã lµm ®iÒu chi ®¸ng kÓ, nh­ng d­ oai ngµy cò vÉn cßn, hµo kiÖt vâ l©m mçi lÇn nh¾c ®Õn V« Tranh S¬n Trang, hiÖn lµ §«ng Viªn, t¸nh t×nh ®¹m b¹c, kh«ng th­êng gãp mÆt trªn giang hå, mµ còng kh«ng hÒ giao thñ víi ai. Cè nhiªn cã ng­êi cho r»ng l∙o trang chñ hä Nguyªn cã tµi häc cao th©m song t¸nh t×nh trÇm mÆc, kh«ng thÝch biÓu d­¬ng c¸i trÝ thøc cña l∙o. Vµ hä ®inh ninh vâ thuËt cña l∙o ®∙ ®¹t ®Õn mét møc ®é ngoµi chç t­ëng t­îng cña kh¸ch giang hå. Mµ còng cã ng­êi cho r»ng l∙o sanh ra víi b¶n chÊt suy nh­îc, kh«ng thÓ luyÖn vâ ®­îc, cã thÓ v× vËy mµ l∙o bá vâ theo v¨n, råi bu«ng tr«i ngµy th¸ng víi thó nhµn h¹ bªn hå r­îu, cuéc cê... Tuy nhiªn v« luËn thÕ nµo, Nguyªn l∙o trang chñ vÉn cã mét ®Þa vÞ rÊt cao trong vâ l©m. Vµ kh¸ch giang hå xem l∙o nh­ th­íc ngäc khu«n vµng, gi¸ nh­ cã cuéc tranh chÊp lÉn nhau, chØ cÇn cã mét lêi cña l∙o lµ mäi sù ®­îc gi¶i quyÕt ªm th¾m. §Õn con ng­êi cùc kú cao träng nh­ §Ö NhÊt KiÕm Kh¸ch TiÕt ThÇn Y, b×nh sanh kh«ng hÒ nh­îng bé mét ai, thÕ mµ vÉn kÝnh nÓ Nguyªn l∙o trang chñ. Nguyªn §«ng Viªn cã mét niÒm hËn lµ kh«ng con nèi gißng. M∙i ®Õn n¨m l∙o trßn ngò tuÇn, míi sanh h¹ mét trai. DÜ nhiªn l∙o quý nh­ vµng, nh­ ngäc, ®Æt mäi kú väng n¬i giät m¸u ®ã. Trªn giang hå ng­êi ta cho r»ng Nguyªn thiÕu trang chñ lµ mét thÇn ®ång, khi tr­ëng thµnh th× v¨n vâ toµn tµi. Ngoµi ra tÝnh khÝ l¹i phong l­u, v¨n nh∙, phÈm c¸ch thanh khiÕt. Hµng tiÒn bèi trong vâ l©m , mçi lÇn ®Ò cËp ®Õn hä Nguyªn ®Òu ca ngîi vÞ thiÕu trang chñ, nh­ng ai ai còng lÊy lµm tiÕc cho h¾n. ChØ v× lóc h¾n lªn ba tuæi, mét c¬n b¹o bÖnh ®Õn víi h¾n. BÖnh lui mang theo lu«n ¸nh s¸ng trêi ban cho h¾n. Tõ ®ã ®«i m¾t h¾n mï! http://www.vietkiem.com -283- Converted to pdf by BacQuai
 5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Nguyªn Tïy V©n lµ mét kÎ mï! §óng h¬n, ®«i m¾t ®ã kh«ng h­, nh­ng h¾n kh«ng cßn tr«ng thÊy g× c¶. H¾n kh«ng tr«ng thÊy g× c¶ lµm sao l¹i nhËn ®­îc L­u H­¬ng? Ai ai còng th¾c m¾c vÒ ®iÓm ®ã. Mäi ng­êi ®èi diÖn víi h¾n, ®µm ®¹o qua mét lóc l©u mµ còng kh«ng ai t×m ®­îc c¸i chç mï cña h¾n. ThËm chÝ, hä còng kh«ng t­ëng lµ h¾n mï. Cö chØ cña h¾n an t­êng, ®i ®øng v÷ng vµng, rãt r­îu ngay vµo chÐn, kh«ng r¬i ®æ mét giät nµo, vµ nh×n tho¸ng qua ai, h¾n biÕt ngay lai lÞch cña ®èi t­îng! VËy mµ h¾n lµ mét kÎ mï! Nh×n sù vËt víi ®«i m¾t mï! Cßn ai t­ëng lµ h¾n mï? B©y giê th× ai ai míi vì lÏ, t¹i sao h¾n c­êi rÊt t­¬i mµ ®«i m¾t lu«n lu«n tÞch mÞch Råi ai còng tiÕc cho h¾n. H¾n lµ con ng­êi hoµn toµn nhÊt, gåm ®ñ nh÷ng ®Æc ®iÓm mµ c¸c thiÕu n÷ h»ng ao ­íc ë ng­êi b¹n ®­êng. Nh­ng t¹o vËt ch¬i kh¨m cho h¾n rÊt nhiÒu, qu¸ nhiÒu, råi ®è k þ, xãa bá tÊt c¶ b»ng c¸ch ®ãng cöa linh hån h¾n. T¹o vËt è toµn! Dï c¸i toµn ®ã do chÝnh t¹o vËt g©y dùng lªn. NhiÒu c¶m kh¸i bèc lªn, Hå ThiÕt Hoa uèng liÒn ba chÐn r­îu, dån Ðp nã trë l¹i tËn ®¸y lßng. Y vui còng uèng ®­îc r­îu, muèn uèng nhiÒu. Y buån còng cÇn cã r­îu, l¹i cÇn nhiÒu. Nguyªn Tïy V©n c­êi ®iÒm ®¹m thèt: - H¼n b©y giê th× c¸c vÞ ®∙ s½n sµng tha thø cho t¹i h¹ c¸i lçi tiÕp nghinh kh«ng trßn lÔ råi chø? C©u ®ã lµ c©u kh¸ch s¸o, nh­ng do h¾n thèt ra, c©u nãi g©y xèn xang cho ng­êi nghe v« cïng. Lßng xèn xang th× cßn ai më miÖng nãi g× ®­îc? Trong tr­êng hîp nÇy, hä ph¶i tr¸nh mäi s¸o ng÷ cã t¸c dông ch¹m th­¬ng t©m cña mét ng­êi bÊt h¹nh. Thµ cø nh×n vµo sù thËt mµ ®Æt vÊn ®Ò. §èi t­îng sÏ Ýt ®au khæ h¬n. Hå ThiÕt Hoa vôt hái: - Võa råi, c¸c h¹ ph¸n ®o¸n sù viÖc, cã ph¶i lµ dïng tai ch¨ng? Tai nghe còng lµ mét ph­¬ng tiÖn. Nguyªn Tïy V©n ®¸p: - ChÝnh vËy! http://www.vietkiem.com -284- Converted to pdf by BacQuai
 6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa thë dµi: - Tuy Nguyªn c«ng tö kÐm môc lôc, nh­ng vÉn cã chç cao c­êng, tinh minh h¬n bän nÇy cã ®ñ tai lÉn m¾t. Thèt lªn c©u ®ã, y uèng ba chÐn r­äu, c©u nãi ph¶i ph©n ra lµm ba ®o¹n, bëi ba chÐn r­îu c¾t ®øt ®o¹n ©m thinh. T¹i bµn, kÎ nµo khã chÞu, bùc béi, còng ph¶i uèng r­îu cho khÝ lùc l¾ng xuèng. Mµ ng­êi kh©m phôc còng ph¶i uèng r­îu, tiÕp h¬i cho c¸i høng d©ng trµn. Anh V¹n Lý chît ®iÓm mét nô c­êi thèt: - T¹i h¹ cø t­ëng, vÒ thÝnh gi¸c th× Anh V¹n Lý lµ tay v« th­îng trªn ®êi nÇy! B©y giê râ ra th× l∙o Êy ch­a ph¶i lµ ng­êi sè mét. Nguyªn Tïy V©n ®¸p: - C¸c h¹ qu¸ khen. Råi h¾n hái l¹i: - C¸c h¹ cã quen Anh l∙o tiÒn bèi? Anh V¹n Lý b×nh tÜnh nh­ th­êng: - §«i bªn gÆp nhau vµi lÇn th«i. Nguyªn Tïy V©n mØm c­êi: - B¹ch Y ThÇn NhØ Anh l∙o tiÒn bèi lµ ng­êi ®éc nhÊt tõ ngµn x­a chÝ ngµn sau, t¹i h¹ ®©u cã t­ c¸ch ®­îc liÖt ngang hµng. T¹i h¹ h»ng ­íc mong ®­îc l∙nh gi¸o, nÕu cã dÞp, c¸c h¹ giíi thiÖu hé cho t¹i h¹ b¸i kiÕn. Anh V¹n Lý chíp m¾t: - Tù nhiªn! Sau nÇy cã dÞp, t¹i h¹ sÏ ®øng trung gian dÉn kiÕn c¶ hai. Cuéc ®èi ®¸p cã vÎ rÊt th«ng th­êng, kh«ng chøa ®ùng mét ý tø thÇm kÝn nµo. BÊt qu¸, Anh V¹n Lý muèn che dÊu lai lÞch th«i. Tuy nhiªn L­u H­¬ng nghe ra cã c¸i g× hµm sóc bªn trong vµ c¶ hai ®èi ®¸p víi nhau do mét ®éng c¬ bÝ Èn. BiÕt vËy song chµng lµm sao hiÓu ®­îc chñ ý cña hä. Nguyªn Tïy V©n chuyÓn sang ®Ò kh¸c: http://www.vietkiem.com -285- Converted to pdf by BacQuai
 7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Tr­¬ng Tam huynh lµ mét bËc anh hïng mÆt n­íc, mµ H­¬ng So¸i còng tõng giìn sãng gi÷a trïng d­¬ng, hai tµi n¨ng ®ã cïng hiÖp chung mét chç th× lµm g× cã h¶i n¹n nh­ thÕ nÇy? Tr­¬ng Tam vµ L­u H­¬ng ch­a ®¸p. Hå ThiÕt Hoa véi chen vµo: - Khi con thuyÒn muèn ch×m, hai g∙ ®ã cã tµi ba g× mµ ng¨n chÆn nã kh«ng ch×m? Nguyªn Tïy V©n l¹i hái: - Hai h«m qua, biÓn kh«ng sãng giã, thuyÒn cña c¸c vÞ lµm sao ch×m ®­îc? Hå ThiÕt Hoa vuèt mòi tiÕp: - NÕu bän t¹i h¹ biÕt t¹i sao nã ch×m th× khi nµo ®Ó cho nã ch×m. C©u ®¸p cña y, kh«ng cßn thËt h¬n ®­îc! Vµ chØ cã Hå ThiÕt Hoa míi nãi næi nh÷ng c©u nh­ vËy. Nguyªn Tïy V©n mØm c­êi, tõ tõ thèt: - Ph¶i! Tai biÕn sanh ra th× th­êng ngoµi së liÖu. Cho nªn Ýt cã ai dù phßng ®­îc. Hå ThiÕt Hoa chît nhËn ra con ng­êi tr­íc mÆt ®ã cã chç tèt qu¸, v« luËn ai nãi g×, h¾n còng ®ång t×nh ngay. ThuyÒn tiÕp tôc hµnh tr×nh. Anh V¹n Lý vôt hái: - Nguyªn c«ng tö vèn ë Quan Trung, t¹i sao l¹i ®Õn vïng h¶i ngo¹i? Nguyªn Tïy V©n trÇm ng©m mét chót: - NÕu lµ ai kh¸c hái nh­ vËy, t¹i h¹ sÏ ®¸p lµ du ngo¹n trïng d­¬ng. Song víi c¸c vÞ, khi nµo t¹i h¹ d¸m man tr¸. Hå ThiÕt Hoa cao giäng: - Nguyªn c«ng tö lµ ng­êi thµnh thËt, bän t¹i h¹ tr«ng thÊy lµ biÕt ngay. Nguyªn Tïy V©n tiÕp: - C¸c h¹ qu¸ khen. T¹i h¹ nghÜ, chuyÕn ®i nÇy cña t¹i h¹ cã lÏ ®ång môc ®Ých víi c¸c vÞ. http://www.vietkiem.com -286- Converted to pdf by BacQuai
 8. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Anh V¹n Lý giËt m×nh: - A? Nguyªn c«ng tö biÕt ®­îc bän nÇy sÏ ®i ®Õn ®©u? Nguyªn Tïy V©n mØm c­êi: - Hai h«m nay trªn mÆt biÓn xuÊt hiÖn v« sè ng­êi, gåm c¶ ®¹o tÆc lÉn anh hïng h¶o h¸n. Vµ c¸i n¬i mµ tÊt c¶ muèn ®i ®Õn kh«ng kh¸c nhau! N¬i ®ã cÇm nh­ mét c¸i bia, mu«n mòi tªn b¾n vµo. Anh V¹n Lý hái: - Mµ ë ®©u chø? Nguyªn Tïy V©n vÉn c­êi: - LÊy lßng l­îng lßng, kh«ng cÇn nãi ra mµ còng biÕt, c¸c h¹ cßn hái lµm chi? Hå ThiÕt Hoa chen vµo: - Cã ph¶i lµ H¶i Th­îng Tiªu Kim QuËt, t¹i Biªn Bøc §¶o ch¨ng? Nguyªn Tïy V©n vç tay: - Hå ®¹i hiÖp may m¾n qu¸! VËy míi lµ t©m tr­êng, bËc hµo kiÖt. Hå ThiÕt Hoa kho¸i chÝ v« cïng: - Hay ghª! Hay ghª! Bän t¹i h¹ cø ®i nhê thuyÒn cña c«ng tö, tr¸nh bao nhiªu tai n¹n bÊt ngê, tr¸nh khái phÝ søc... Trong bÊt cø tr­êng hîp nµo, thÊy c¸i g× thuËn m¾t, nghe c¸i g× thuËn tai lµ Hå ThiÕt Hoa tu«n ruét gan ra ngay. Tr­¬ng Tam trõng m¾t nh×n y, l¹nh lïng thèt: - Ng­¬i ®õng véi h©n hoan. Nµo ®∙ biÕt ®­îc Nguyªn c«ng tö b»ng lßng cho chóng ta ®i thuyÒn mµ véi reo hß? Hå ThiÕt Hoa c∙i: - Ta biÕt Nguyªn c«ng tö hiÕu kh¸ch. NhÊt ®Þnh kh«ng ®Ó chóng ta trë l¹i quan tµi ®©u! Nguyªn Tïy V©n l¹i vç tay c­ßi reo: - T¹i h¹ ®èi víi c¸c vÞ lµ b×nh thñy t­¬ng phïng, kh«ng ngê l¹i ®­îc Hå ®¹i hiÖp dµnh cho mét cao nghÜa ®¸ng phôc. §óng lµ mét tri kû! H¾n n©ng chÐn r­îu, cao giäng thèt: http://www.vietkiem.com -287- Converted to pdf by BacQuai
 9. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Mêi c¸c vÞ! *** vietkiem.com *** ThuyÒn lín h¬n thuyÒn cña H¶i Qu¸t Thiªn! C¸ch trang trÝ còng hoa lÖ h¬n. Nguyªn Tïy V©n chu ®¸o h¬n H¶i Qu¸t Thiªn nhiÒu. Y phôc kh«, s¹ch cã s½n, ng­êi tõ quan tµi lªn lµ cã s½n vËt dông mÆc ngoµi, nuèt trong, Êm x¸c, no lßng ngay. Êm x¸c, no lßng råi, l¹i cã n¬i n»m tho¶i m¸i. Hå ThiÕt Hoa duçi ch©n t×m l¹i c¸i khoan kho¸i ngµy nµo mét lóc l©u chît thë dµi lÈm nhÈm: - Con nhµ thÕ gia lµ con nhµ thÕ gia! Ph¶i cã chç kh¸c biÖt h¬n nhµ kh¸c. Tr­¬ng Tam c∙i: - Kh¸c ë chç nµo? Ch¼ng lÏ c¸i mòi n»m c¹nh vµnh tai? Hå ThiÕt Hoa thèt: - Dï h¾n kh«ng cã c¸i mòi, ta vÉn c¶m thÊy thuËn m¾t nh­ th­êng! Ng­¬i ch¼ng thÊy µ, ¨n nãi hßa dÞu, ®èi xö lÔ ®é, t¸nh t×nh thµnh thËt, Ýt nhÊt h¾n còng h¬n ng­¬i mÊy ®iÓm ®ã! H¬n lµ kh¸c ng­¬i råi chø g× n÷a? Tr­¬ng Tam c­êi l¹nh: - Th»ng ngèc d¹o phè, thÊy c¸i g× còng l¹, ®am mª, cho r»ng thµnh phè lµ thiªn ®µng! Cã biÕt ®©u lµ giang san cña quû sø? Hå ThiÕt Hoa l¾c ®Çu: - §õng tËt ®ã! Ai tèt ta khen tèt, ai xÊu ta chª xÊu. Th¼ng ruét ngùa lu«n lu«n! Ng­¬i ¨n nãi nÆng mïi thói qu¸! Tr­¬ng Tam ®iÒm nhiªn: - H¾n h¹p nh∙n ng­¬i nh­ng kh«ng h¹p nh∙n ta th× sao? Ta th× thÊy h¾n ®¸ng ghÐt qu¸! Hå ThiÕt Hoa bËt ngåi dËy: - §¸ng ghÐt! GhÐt ë chç nµo? Tr­¬ng Tam ®¸p: http://www.vietkiem.com -288- Converted to pdf by BacQuai
 10. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Dï h¾n nãi n¨ng ngät dÞu, dï h¾n ®èi xö hßa nh¶, ta vÉn thÊy ghÐt nh­ th­êng. Ta cã c¶m t­ëng nh­ h¾n ®ãng kÞch. Hå ThiÕt Hoa trõng m¾t: - Ng­êi ta lõa ng­¬i c¸i g×, mµ ng­¬i nãi r»ng ®ãng kÞch? Ng­¬i nãi cho ta nghe xem. Tr­¬ng Tam l¾c ®Çu: - Ta kh«ng gi¶i thÝch ®­îc. Hå ThiÕt Hoa trîn trßn ®«i m¾t, l©u l¾m, råi bËt c­êi khan, råi l¾c dÇu gäi L­u H­¬ng: - L∙o Xó Trïng! Ng­¬i nghe h¾n nãi chø! H¾n sanh tËt g× thÕ? Ta xem c¸i tËt cña h¾n nÆng l¾m ®Êy. Cø mçi lÇn c¶ hai ®Êu khÈu lµ L­u H­¬ng vê ®iÕc. B©y giê nghe Hå ThiÕt Hoa gäi, chµng míi c­êi lªn mét tiÕng råi ®¸p: - Nguyªn c«ng tö qu¶ cã l¾m ®iÓm h¬n ng­êi. NÕu kh«ng háng ®«i m¾t th× ngµy nay trªn giang hå kh«ng cã mét ai ®ñ søc tranh tr­êng ®o¹t ®o¶n mét ngµy víi y. Hå ThiÕt Hoa nh×n qua Tr­¬ng Tam, c­êi l¹nh mØa: - TiÓu tö, ng­¬i cã nghe ®ã ch¨ng? Tr­¬ng Tam c¶i: - Ta cã nãi lµ h¾n bÊt tµi ®©u? Ta chØ nãi lµ h¾n sèt s¾ng qu¸ cì, h¾n thµnh thËt qu¸ cì! Ta chØ l­u ý ®Õn chç qu¸ cì cña h¾n th«i! Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - Sèt s¾ng, thµnh thùc qu¸ cì th× ®∙ sao? Cã c¸i g× kh«ng tèt ®©u? Tr­¬ng Tam tiÕp: - Tèt th× qu¸ tèt, tèt qu¸ cì. Phµm c¸i g× qu¸ cì th­êng trë thµnh gi¶ dèi, mÊt hÕt chÊt thËt. H¾n kh«ng ®Ó cho Hå ThiÕt Hoa biÖn b¸c, thèt lu«n: - MÉu ng­êi ®ã cã c¸i t©m rÊt th©m trÇm, ®èi víi kÎ l¹, h¾n kh«ng nªn thè lé qu¸ cì nh­ vËy. Hµ huèng, chuyÕn ®i cña h¾n ph¶i lµ mét bÝ mËt, ®©u ph¶i gÆp bÊt cø ai còng tiÕt lé ®­îc. http://www.vietkiem.com -289- Converted to pdf by BacQuai
 11. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa cao giäng: - ChØ v× ng­êi ta kÝnh träng bän m×nh, ng­êi ta cho m×nh lµ b»ng h÷u, ng­¬i ®õng t­ëng thiªn h¹ ai ai còng nh­ ng­¬i, bÊt chÊp ph¶i quÊy, bÊt ph©n tr¾ng ®en. Tr­¬ng Tam c­êi l¹nh: - Ýt nhÊt ta kh«ng gièng ng­¬i. Uèng r­îu cña ng­êi, nghe ng­êi nãi mÊy c©u lµ hËn kh«ng thÓ banh ruét gan cho ng­êi xem. Råi h¾n tiÕp lu«n: - NÕu cÇn, ng­¬i còng d¸m hiÕn m¹ng ng­¬i. Hå ThiÕt Hoa g»n giäng: - Lµ b»ng h÷u víi nhau, lÊy gan ruét mµ ®èi ®∙i nhau lµ th­êng. ChØ cã h¹ng tiÓu nh©n nh­ ng­¬i míi dïng c©n mµ ph©n ®¹o nghÜa. TiÓu nh©n ®õng hßng ®ä c¸i l­îng cña qu©n tö. Ng­¬i ghi nhí kü. Tr­¬ng Tam c­êi nhÑ: - Ng­¬i cho r»ng ng­êi ta xem ng­¬i lµ b»ng h÷u? KÕt t×nh b»ng h÷u dung dÞ, nhanh chãng nh­ nhÆt l¸ r¬i vËy µ? Hå ThiÕt Hoa kh«ng chÞu kÐm: - §ã lµ ®ång thanh t­¬ng øng, ®ång khÝ t­¬ng cÇu. Dï s¬ giao song ch¼ng kh¸c nµo l∙o h÷u. Tr­¬ng Tam bÜu m«i: - Hå nhÞ gia cã t©m t¸nh kh¼ng kh¸i qu¸ cì. Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - Hµ huèng, lõa ng­êi h¼n ph¶i cã môc ®Ých. V× lÏ g× ng­êi ta lõa m×nh? LuËn vÒ gia thÕ, th©n phËn, thinh danh, m×nh b»ng ng­êi ta ch­a? Ng­êi ta muèn chiÕm ®o¹t c¸i chi cña m×nh, ngoµi c¸i nghÌo nµn lµ vèn liÕng duy nhÊt cña m×nh. Tr­¬ng Tam thèt: - BiÕt ®©u h¾n kh«ng cã thï víi mét trong bän chóng ta, kÓ c¶ Kim Linh Chi, Anh V¹n Lý, B¹ch LiÖp? Hå ThiÕt Hoa c¶i: - H¾n kh«ng b«n tÈu trªn giang hå, h¾n kh«ng nhËn thøc ®­îc mét ai th× lµm g× cã cõu o¸n? http://www.vietkiem.com -290- Converted to pdf by BacQuai
 12. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Tr­¬ng Tam vuèt chãt mòi. C¸i bÞnh vuèt mòi qu¶ dÔ truyÒn nhiÔm qu¸ chõng! Hå ThiÕt Hoa c­êi h¾c h¾c: - Cho ng­¬i vuèt n¸t c¸i mòi cña ng­¬i, ®¹o lý ®ã vÉn bÊt th«ng nh­ th­êng. Y day qua L­u H­¬ng gäi: - L∙o Xó Trïng! Ng­¬i nãi xem cã ph¶i nh­ vËy kh«ng? L­u H­¬ng mØm c­êi: - Ph¶i! RÊt ph¶i! BÊt qu¸ lêi nãi cña Tr­¬ng Tam kh«ng ®Õn ®çi qu¸ sai. Chóng ta lµ nh÷ng kÎ sèng thõa sau mét ®¹i n¹n, c¸i h¬i thë ch­a ®iÒu hßa th× vÉn ph¶i thËn träng. Bçng Tr­¬ng Tam cÊt tiÕng: - Con thuyÒn nµy ®­îc l¾m, ta cã so¸t qua råi, ch¼ng cã lèi ®i bÝ mËt, ch¼ng cã v¸ch ®«i. Hå ThiÕt Hoa gËt gï: - Ýt ra ng­¬i còng nãi ®­îc mét c©u do l­¬ng t©m ph¸t ®éng chø! Tr­¬ng Tam tiÕp: - Tuy nhiªn cã mét ®iÒu ta thÊy kú qu¸! Hå ThiÕt Hoa hái: - §iÒu g×? Tr­¬ng Tam ®¸p: - ThuyÒn, chiÕc nµo còng nh­ chiÕc nµo, ®¹i kh¸i lµ thÕ, ch¼ng kh¸c nhau bao nhiªu vÒ h×nh thøc tæng qu¸t. BÊt qu¸ con thuyÒn nµy lín qu¸ cì, bëi nã lín, nªn khoang gi÷a cã ®Õn nh÷ng t¸m phßng. Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu: - C¸i ®ã ta biÕt. Tr­¬ng Tam tiÕp: - HiÖn t¹i Kim c« n­¬ng chiÕm mét gian, l∙o giµ hä Anh vµ th»ng nhá hä B¹ch chiÕm mét gian, ba chóng ta chiÕm mét gian n÷a. Hå ThiÕt Hoa thë dµi: http://www.vietkiem.com -291- Converted to pdf by BacQuai
 13. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - H¾n l¹i nãi nh¶m nhÝ n÷a råi! Tr­¬ng Tam thèt: - Kh«ng nh¶m nhÝ ®©u!... Cã ®Õn t¸m phßng, nh­ vËy cßn d­ n¨m, t¹i sao Nguyªn Tïy V©n kh«ng dµnh cho chóng ta mçi ng­êi mét gian, cã ph¶i lµ khoan kho¸i cho chóng ta kh«ng? Thay v× lµm nh­ vËy, h¾n dån chóng ta vµo mét phßng. Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - Cã thÓ h¾n biÕt chóng ta kh«ng bao giê t¸ch rêi nhau. Tr­¬ng Tam tiÕp: - Còng cã thÓ... Hå ThiÕt Hoa chËn l¹i: - §iÒu ®ã chøng minh h¾n kh«ng ¸c ý ®èi víi chóng ta. B»ng ch¼ng vËy, h¾n ®∙ chia rÏ chóng ta víi c¸ch cÊp cho mçi ng­êi mét phßng, ®Ó tiÖn bÒ h¹ thñ! Ch¾c ng­¬i kh«ng quªn ph­¬ng ph¸p cña §inh Phong ®èi phã víi chóng ta chø? LÇn nÇy, Tr­¬ng Tam b×nh tÜnh ®îi Hå ThiÕt Hoa nãi døt míi thèt: - Cßn n¨m gian trèng kia, h¾n sÏ lµm g×? Dµnh cho ai? NÕu cã sù dµnh l¹i lµ h¾n ®ang chê ng­¬i. Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - Ai cÊm h¾n sö dông c¶ n¨m gian thõa l¹i? Tr­¬ng Tam l¾c ®Çu: - Mét ng­êi kh«ng thÓ ngñ t¹i n¨m gian phßng. Hå ThiÕt Hoa x× mét tiÕng: - Th× h¾n ngñ mét, bá trèng bèn, cã sao ®©u? Tr­¬ng Tam l¹i l¾c ®Çu: - NhÊt ®Þnh lµ kh«ng bá trèng. Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - T¹i sao h¾n kh«ng thÓ bá trèng? Tr­íc khi chóng ta ®Õn ®©y th× c¶ ba gian nÇy bá trèng kia mµ. Tr­¬ng Tam ra vÎ qu¶ quyÕt: http://www.vietkiem.com -292- Converted to pdf by BacQuai
 14. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Ba gian nÇy th× bá trèng, ®iÒu ®ã cã thÓ nh­ vËy, nh­ng n¨m gian kia nhÊt ®Þnh kh«ng vËy. Hå ThiÕt Hoa trõng m¾t: - T¹i sao chø? Tr­¬ng Tam ®¸p: - Ta cã nh×n qua. Cöa bèn gian phßng ®ã ®Òu ®ãng kÝn do bªn trong khãa chèt. Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - Dï cã ng­êi ë bªn trong ®ã ®i n÷a th× ®∙ sao? Ng­êi ta cã phßng, ng­êi ta cho thiªn h¹ tró ngô, ®iÒu ®ã ®©u ph¶i l¹? Tr­¬ng Tam tiÕp: - Phßng cã ng­êi ë ®µnh lµ chuyÖn th«ng th­êng, song chç bÊt th­êng lµ ng­êi trong bèn gian phßng ®ã kh«ng thÓ xuÊt ®Çu lé diÖn, chõng nh­ ch¼ng d¸m gÆp mÆt ai hÕt vËy! Hå ThiÕt Hoa chíp m¾t: - Cã thÓ... bªn trong phßng chØ cã n÷ nh©n. Hä biÕt cã bän quû h¸o s¾c lªn thuyÒn nªn khãa chÆt cöa phßng, ng¨n lèi t×m hoa, chËn con ong c¸i b­ím. Tr­¬ng Tam l¾c ®Çu: - Nguyªn Tïy V©n lµ bËc ch¸nh nh©n qu©n tö, khi nµo l¹i chøa n÷ nh©n quanh m×nh? Hå ThiÕt Hoa mØm c­êi: - Qu©n tö ch¸nh nh©n råi sao chø? Hä còng lµ ng­êi b»ng x­¬ng b»ng thÞt, hä còng cã con tim, hä còng biÕt yªu , hä còng cã quyÒn hµnh l¹c, quy luËt nµo b¾t buéc hä ph¶i chÕt víi n÷ s¾c suèt ®êi? Ng­¬i quen c¸i c©u yÓu ®iÖu thôc n÷, qu©n tö hiÕu cÇu cña ng­êi x­a ®Ó l¹i sao chø? Tr­¬ng Tam c­êi m¾ng: - Cho nªn ng­¬i còng d¸m tù vÝ m×nh lµ bËc ch¸nh nh©n qu©n tö? Hå ThiÕt Hoa c­êi h× h×: - Th× ®∙ h¼n Hå tiªn sanh lµ mét ®¹i qu©n tö, ®¹i ch¸nh nh©n råi, chø cßn g× n÷a? Ng­¬i kh«ng thõa nhËn µ? *** vietkiem.com *** http://www.vietkiem.com -293- Converted to pdf by BacQuai
 15. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Y quay ®Çu l¹i. L­u H­¬ng ®∙ ngñ say.Trõ nh÷ng lóc say, Hå ThiÕt Hoa lµ ng­êi ngñ muén h¬n hÕt trong néi bän. Cã lóc y thøc tr¾ng ®ªm, cè g¾ng c¸ch nµo còng kh«ng chîp m¾t næi. Do ®ã, dï ®ªm xuèng s©u, y vÉn t×m r­îu mµ uèng, uèng mét m×nh. Ngñ kh«ng ®­îc th× uèng r­îu, may mµ r­îu mang l¹i giÊc ngñ cho y, chø cßn biÕt lµm chi h¬n? Ai nãi y lµ con quû r­îu, y c­êi! Ai nãi y lµ mét l∙ng tö, y c­êi! Ai thÊy y ngµy ngµy c­êi nãi vong vong, nãi nh¶m c­êi còng ®Òu ph¶i nghÜ y lµ ng­êi kho¸i l¹c nhÊt trÇn ®êi, mét con ng­êi kh«ng cã t©m sù lôy phiÒn. Nh­ng trªn ®êi, cã ai kh«ng t©m sù! Vµ niÒm t©m sù, chØ mét m×nh y biÕt mµ th«i. Y dïng tr¨m ph­¬ng ngµn c¸ch ®Ó tho¸t th©n khái sù s¨n ®uæi cña Cao ¸ Nam, råi y ®i ®Õn ®©u, y l¨ng nh¨ng víi nh÷ng m¶nh t×nh hê. Ng­êi ta cho ®ã lµ mét lèi h­ëng l¹c thó mµ kh«ng bÞ rµng buéc bëi nh÷ng mèi nî t©m t×nh. ChÝnh y còng ®¾c ý m×nh ®∙ t×m ®­îc mét lèi sèng. Tuy nhiªn mçi khi ngåi nhµn, kiÓm ®iÓm l¹i hµnh vi, kÕt qu¶ trong dÜ v∙ng, y nhËn ra lßng m×nh trèng tr¶i qu¸. Lßng trèng tr¶i th× tÞch mÞch bao v©y. Råi nh÷ng ®ªm dµi kh«ng ngñ, y c¶m thÊy sù tÞch mÞch ®Ì nÆng t©m hån. TÞch mÞch ®Õn ®é y muèn ph¸t ®iªn. Nh÷ng lóc ®ã, y muèn cã mét ng­êi bªn c¹nh ®Ó mµ t©m t×nh, ®Ó mµ an ñi lÉn nhau. Song thñy chung y ch­a d¸m chän mét ng­êi ®Ó ký th¸c nh÷ng nçi niÒm thÇm kÝn! Do ®ã t×nh c¶m cña y ch­a chuyÓn sang cho mét ai c¶. T×nh c¶m kh«ng t¹o ra, y l¹i thiÕt lËp mét bøc t­êng quanh con tim, ng¨n chÆn t×nh c¶m ngoµi x©m nhËp vµo. Råi y bu«ng lung nÕp sèng phiªu l∙ng, gÆt h¸i hoan l¹c kh¾p bèn ph­¬ng trêi. GÆt h¸i ®­îc c¸i g×? Y còng kh«ng biÕt râ bëi hiÖn t¹i tay y vÉn tr¾ng, tim y vÉn trèng kh«ng. Y t×m mét bÕn ®ç cho thuyÒn tim? Kh«ng mét n¬i nµo con thuyÒn ®ã ®ç l¹i! Cã lÏ chØ cã mét bÕn duy nhÊt, bÕn ®Þnh mÖnh lµ Cao ¸ Nam! Cã lÏ y biÕt vËy song kh«ng thõa nhËn. Råi b©y giê?... Ng­êi ta khi t×nh c¶m ®Õn, l¹i kh«ng quý träng, råi khi t×nh c¶m ®i, ngåi ®Õm ngµy dµi hèi tiÕc! Kh«ng quý träng v× t×nh c¶m ®Õn qu¸ dÔ dµng nhanh chãng. V× ®èi t­îng tù nguyÖn hiÕn d©ng. NiÒm thèng khæ ®ã, hoÆc gi¶ chØ cã mçi mét L­u H­¬ng th«ng c¶m cho y th«i. Råi L­u H­¬ng còng nh­ y, còng khæ ®au nh­ vËy, bÊt qu¸ chµng cã c¸ch kh¾c chÕ con tim, l©u dÇn thµnh quen nªn khæ ®au kh«ng hiÖn ra ngoµi. http://www.vietkiem.com -294- Converted to pdf by BacQuai
 16. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Khæ ®au kh«ng hÒ suy gi¶m, khæ ®au kh«ng tho¸t ®­îc ra ngoµi th× ¨n s©u vµo trong, t¹o cho con ng­êi hai lèi sèng: Sèng lÆng víi bªn trong, sèng ®éng víi bªn ngoµi. C¸i ®éng bªn ngoµi kh«ng quan träng b»ng c¸i lÆng bªn trong. LÆng v× kh«ng ai tr«ng thÊy, nh­ng mét c¸i lÆng nguy hiÓm nh­ lßng biÓn cã sãng ngÇm. Khi nh÷ng l­în sãng ®ã bèc lªn mÆt n­íc th× ®æ vì tan tµnh tÊt c¶, kÓ c¶ con ng­êi, kÓ c¶ ®èi t­îng. Hå ThiÕt Hoa thë dµi tù thèt: - Lao lôy qu¸, ta ®uèi søc råi. Bá ®i nh÷ng niÒm qua, cø chuyªn t©m ®èi phã víi thùc t¹i. Ngñ! Ngñ ®i, ngµy mai c¸i g× s¾p x¶y ra, cø x¶y ra. Nh­ng lµm g× y ngñ næi. Trr­¬ng Tam bªn c¹nh b¾t ®Çu ng¸y, chØ cßn l¹i cã mét m×nh y. Hå ThiÕt Hoa trë dËy t×m hå r­îu, ®Þnh gäi tØnh Tr­¬ng Tam, cïng nhau ®èi Èm. Võa lóc ®ã, tiÐng ch©n ng­êi l¹ vang lªn bªn ngoµi. Ch©n b­íc rÊt nhÑ. NhÑ h¬n ch©n quû b­íc ®i. §ªm ®∙ khuya l¾m råi, ai cßn thøc mµ ®i quanh quÈn ®ã? Hay kÎ Êy còng nh­ Hå ThiÕt Hoa, cung tÞch mÞch, còng khã ngñ, còng muèn t×m r­îu uèng nh­ y? Uèng r­îu còng nh­ ®¸nh b¹c, cµng ®«ng ng­êi tham dù cµng nhiÖt n¸o, cµng vui. §¸nh b¹c víi ng­êi l¹, ®iÒu ®ã kh«ng l¹, uèng r­îu víi ng­êi l¹ míi lµ l¹. L¹ nh­ng nÕu cÇn cã ng­êi ®èi Èm th× ng­êi ta vÉn lµm ®­îc nh­ th­êng. Huèng chi qua chÐn r­îu, t×nh b»ng h÷u sÏ ph¸t sanh. Hå ThiÕt Hoa thÇm nghÜ: - BÊt chÊp h¾n lµ ai, cø gäi h¾n ®èi Èm víi ta. QuyÕt ®Þnh chñ ý ®ã råi, y bçng nhí ®Õn sù t×nh x¶y ra trªn con thuyÒn cña H¶i Qu¸t Thiªn, y nhí ®Õn nh÷ng lêi cña Tr­¬ng Tam võa nãi. Y nghÜ: - Ch¼ng lÏ trªn thuyÒn nÇy còng cã ng­êi nu«i ¸c ý víi bän ta? LËp tøc y x« vÑt c¸nh cöa, l¸ch m×nh ra ngoµi, ©m thÇm theo sau ng­êi ®ã. §Þnh ®i theo ng­êi, nh­ng ng­êi ®©u mµ theo? Ng­êi biÕn mÊt, con ®­êng khoang v¾ng lÆng nh­ tê. Vµ tiÕng ch©n ng­êi còng im bÆt lu«n. §óng nh­ Tr­¬ng Tam suy ®o¸n, trong bèn gian phßng cßn l¹i, qu¶ cã ng­êi ë. §Ìn bªn trong le lãi qua khe hë, mê mê ra ngoµi. http://www.vietkiem.com -295- Converted to pdf by BacQuai
 17. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa bùc tøc kh«ng thÓ tung cöa mµ vµo xem cho biÕt cã g× bªn trong. Nh­ng nÕu trong phßng chØ lµ nh÷ng ng­êi tú thiÕp cña Nguyªn Tïy V©n th× thËt thËt lµ ª chÒ cho y kh«ng nãi næi. Cho nªn y võa v­¬n tay, liÒn rôt l¹i. Y ph¶ng phÊt nghe tiÕng ch©n h­íng lªn sµn thuyÒn. Y lËp tøc lªn ®ã. *** vietkiem.com *** TrËn gi«ng lín ®∙ qua råi. NÕu trêi ®ªm g¾n sao le lãi, chi chÝt lín nhá chen nhau. §ªm kh«ng tr¨ng, víi ngÇn Êy sao, kh«ng gian còng s¸ng ®­îc nh­ th­¬ng. Tr­íc m¾t, chung quanh, mÆt biÓn ph¼ng lÆng nh­ tÊm th¶m khæng lå mµu xanh ®en tr¶i v« tËn, bao la. Bªn trô b­êm, mét ng­êi ®øng lÆng, d¸ng si d¹i, chõng nh­ ®ang ®Õm sao trêi. Mét n÷ nh©n! Tãc lÊt phÊt bay theo giã nhÑ tho¸ng qua. §ªm khuya nµng ®øng dã lµm g×? V× ai? Hå ThiÕt Hoa b­íc tíi ®Æng h¾ng mét tiÕng. N÷ nh©n quay m×nh l¹i. Th× ra chÝnh lµ Kim Linh Chi! Sao trêi chiÕu xuèng, m¾t nµng chíp ngêi. Kh«ng, m¾t nµng kh«ng chíp mµ chÝnh lµ nh÷ng h¹t lÖ long lanh. Nµng ®ang khãc! Hµo khÝ cña nµng kh«ng kÐm nam nh©n, nµng lµ n÷ trung anh kiÖt, c©n qu¾c anh hïng, can tr­êng lµ thÐp ®óc, thÕ t¹i sao nµng khãc? Hå ThiÕt Hoa s÷ng sê. Kim Linh Chi cao giäng thèt: - Ng­¬i ®Þnh lµm c¸i trß quû qu¸i chi ®ã? Nöa ®ªm kh«ng ngñ cßn mß mÉm ra ®©y lµm g×? Giäng nãi vÉn hung h¨ng nh­ th­êng ngµy, song c¸i g­îng kh«ng lät qua khái m¾t, khái tai Hå ThiÕt Hoa. Hå ThiÕt Hoa mØm c­êi hái l¹i: - Cßn c« n­¬ng? Nöa ®ªm kh«ng ngñ ©m thÇm ra ®Ó lµm g×? Kim Linh Chi c¾n m«i, råi bu«ng x¼n: - ViÖc cña ta mÆc ta, ai m­în ng­¬i xen vµo! Cót ®i chç kh¸c! http://www.vietkiem.com -296- Converted to pdf by BacQuai
 18. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa m­êng t­îng ®ãng ®inh cøng n¬i chç ®øng, kh«ng hÒ nhóc nhÝch. Kim Linh Chi dËm ch©n: - Ng­¬i cßn ®øng ®ã lµm g× chø? Hå ThiÕt Hoa thë dµi: - Th× t¹i h¹ còng nh­ c« n­¬ng, kh«ng ngñ ®­îc ®i v¬ vÈn t×m ng­êi nãi chuyÖn phiÕm. Kim Linh Chi hõ mét tiÕng: - Ta cã d­ c«ng ®©u mµ nãi chuyÖn phiÕm víi ng­¬i. Hå ThiÕt Hoa nh×n xuèng b×nh r­îu n¬i tay ®¸p: - Kh«ng ai nãi chuyÖn phiÕm víi t¹i h¹, th× t¹i h¹ uèng r­îu vËy! Y tiÕp lu«n: - NÕu c« n­¬ng thÊy thÝch th× m×nh cïng ®¸nh chÐn víi nhau cho qua ®ªm. Kim Linh Chi trÇm lÆng mét chót, ®ét nhiªn quay ®Çu l¹i ®¸p: - §­îc! Uèng th× uèng! Sao cµng khuya cµng s¸ng, giã cµng m¹nh, s­¬ng cµng nÆng. Hå ThiÕt Hoa nhê r­îu nghe Êm ¸p v« cïng, mµ c¸i Êm ®ã còng do phÇn nµo sù cã mÆt cña Kim Linh Chi, mét sù cã mÆt kh«ng mong ­íc l¾m nh­ng lµm v¬i Ýt nhiÒu tÞch mÞch. Tuy nhiªn c¶ hai ch­a nãi víi nhau mét lêi. R­îu v¬i dÇn. Hå ThiÕt Hoa khai khÈu tr­íc: - C« n­¬ng cã muèn thªm ch¨ng? ¸nh m¾t väng vÒ xa x¨m, Kim Linh Chi tõ tõ thèt: - Ng­¬i ®i lÊy thªm th× ta uèng. T×m r­îu lµ c¸i nghÒ cña Hå ThiÕt Hoa, nh­ mÌo t×m chuét. Y mang ®Õn ba b×nh. Vµ b×nh thø hai võa v¬i, ¸nh m¾t cña Kim Linh Chi m«ng lung thªm mÊy phÇn n÷a. Kim Linh Chi bçng thèt: - ViÖc h«m nay, ng­¬i kh«ng ®­îc nãi víi ai! http://www.vietkiem.com -297- Converted to pdf by BacQuai
 19. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa chíp m¾t: - ViÖc g×? Nãi c¸i chi? Kim Linh Chi c¾n moi råi tiÕp: - Nhµ ta lµ nhµ danh väng, ta cã rÊt nhiÒu anh chÞ em, còng rÊt an nhµn dËt l¹c, ai ai còng cho lµ ta cã h¹nh phóc, vui s­íng l¾m. Ph¶i vËy kh«ng? Hå ThiÕt Hoa bu«ng gän: - õ! Kim Linh Chi tiÕp: - Ta muèn mäi ng­êi vÜnh viÔn cho lµ ta sung s­íng, ng­¬i hiÓu ch­a? Hå ThiÕt Hoa thong th¶ gËt Çu: - T¹i h¹ hiÓu. Võa råi c« n­¬ng chØ nh×n sao trêi chø ®©u cã khãc! Kim Linh Chi quay ®Çu: - BiÕt nh­ vËy lµ ®­îc ®ã! Hå ThiÕt Hoa thë dµi tiÕp: - T¹i h¹ hy väng ng­êi ta cho lµ t¹i h¹ sung s­íng. Nh­ng sung s­íng mµ chi? Kim Linh Chi hái: - Ng­¬i ... Ng­¬i kh«ng sung s­íng sao? Hå ThiÕt Hoa c­êi, nô c­êi thª l­¬ng qu¸. Råi y tõ tõ ®¸p: - T¹i h¹ chØ biÕt lµ bªn ngoµi th× gièng mét ng­êi sung s­íng l¾m. Song bªn trong, l¾m lóc t¹i h¹ c¶m thÊy tÞch mÞch v« cïng. Kim Linh Chi quay ®Çu l¹i nh×n y. ¸nh m¾t cña nµng m«ng lung, ¸nh m¾t xa x«i, m­êng t­îng n­íc biÓn s©u. Ph¶ng phÊt thÊy con ng­êi Hå ThiÕt Hoa lÇn thø nhÊt. Hå ThiÕt Hoa m­êng t­îng míi thÊy râ nµng lÇn thø nhÊt. ThÊy râ nµng lµ mét n÷ nh©n. Mét n÷ nh©n rÊt mü lÖ. Con thuyÒn nghiªn, Kim Linh Chi nghiªn theo. Nµng v­¬n tay ®Þnh vÞn vµo trô b­êm, bÊt ngê chôp tay Hå ThiÕt Hoa. http://www.vietkiem.com -298- Converted to pdf by BacQuai
 20. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan B©y giê, sao trêi còng m«ng lung. ¸nh sao m«ng lung, bãng ng­êi còng m«ng lung. Kh«ng cã ng­êi nµo kh¸c, kh«ng cã thinh ©m nµo kh¸c, chØ cã tiÕng thë nhÑ, tiÕng thë «n nhu. Bëi hiÖn t¹i, bÊt cø c¸i g× còng lµ thõa. Ch¼ng râ thêi gian qua ®­îc bao l©u råi. Kim Linh Chi cÊt giäng u buån thèt: - Ta cø t­ëng ng­¬i rÊt ch¸n ghÐt ta! Hå ThiÕt Hoa thèt: - T¹i h¹ cø t­ëng c« n­¬ng rÊt ch¸n ghÐt t¹i h¹. Bèn tia m¾t gÆp nhau, bèn vµnh m«i vÏ hai nô c­êi. Hai nô c­êi s¸ng qu¸, bèn tia m¾t s¸ng qu¸ sao trêi hÇu nh­ mê ®i. Kim Linh Chi tõ tõ cÇm b×nh r­îu, tõ tõ trót r­îu xuèng biÓn. Cã t×nh råi, r­îu kh«ng cßn cÇn thiÕt n÷a. Kim Linh Chi hái: - Ta ®æ r­îu, ng­¬i cã ®au lßng ch¨ng? Hå ThiÕt Hoa hái l¹i: - C« n­¬ng cho r»ng t¹i h¹ lµ mét töu quû? Kim Linh Chi dÞu giäng: - Ta biÕt! Mét ng­êi ch©n ch¸nh, sung s­íng kh«ng bao giê muèn lµm mét töu quû. Hå ThiÕt Hoa nh×n nµng, bçng c­êi mét tiÕng, thèt: - L∙o Xó Trïng tù hµo lµ ch¼ng cã viÖc chi qua m¾t næi h¾n. Nh­ng cã nh÷ng viÖc h¾n kh«ng t­ëng ®Õn næi. Kim Linh Chi hái: - ViÖc chi? Hå ThiÕt Hoa n¾m chÆt tay, song giäng th× dÞu: - H¾n kh«ng t­ëng næi c« n­¬ng biÕn thµnh «n nhu. Kim Linh Chi c¾n m«i, trÇm giäng: - NhÊt ®Þnh lµ h¾n cho ta gièng mét con cäp c¸i! Kú thùc... Råi nµng bu«ng nhÑ tiÕng thë dµi, u buån tiÕp: - Mét ng­êi nÕu thùc sù vui s­íng th× kh«ng bao giê lµ cäp c¸i ®­îc. http://www.vietkiem.com -299- Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2