intTypePromotion=1

Lưu hương đảo soái - tập 17

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
54
lượt xem
3
download

Lưu hương đảo soái - tập 17

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu hương đảo soái - tập 17', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu hương đảo soái - tập 17

 1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø m­êi bÈy Ng­êi c¸ L ­u H­¬ng nhÕch nô c­êi khæ ®¸p: - H¬i thë døt mµ tim cßn ®Ëp! C¸i t×nh huèng ®ã b×nh sanh t¹i h¹ ch­a tõng thÊy! Anh V¹n Lý trÇm ng©m mét chót: - Cã thÓ... nh÷ng c« n­¬ng ®ã cè ý tù ®×nh h« hÊp. Nguyªn Tïy V©n bu«ng giäng nh¹t: - Tùa hå hä kh«ng cÇn lµm c¸i viÖc ®ã. Huèng chi hä ch­a ®ñ néi lùc lµm c¸i viÖc ®ã, nÕu thËt sù hä muèn lµm. Bëi sù ®×nh chØ h« hÊp tïy ý kh«ng thÓ kÐo dµi l©u! Mµ hä th× ng­ng thë còng l©u l¾m råi. Anh V¹n Lý cau mµy: - T×m kh«ng ra nguyªn do t×nh tr¹ng th× lµm sao cøu ng­êi ®­îc. Nguyªn Tïy V©n thèt: - Cã thÓ cã mét ng­êi cøu ®­îc hä. Hå ThiÕt Hoa véi hái: - Ng­êi ®ã ë ®©u? Nguyªn Tïy V©n ®¸p: - ë t¹i thuyÒn nÇy! Hå ThiÕt Hoa tiÕp hái gÊp h¬n: - Ng­¬i ®ã lµ ai? Nguyªn Tïy V©n ®¸p lu«n: - Lam Th¸i phu nh©n! Hå ThiÕt Hoa s÷ng sê. L©u l¾m, y lÈm nhÈm: - Kh«ng râ Lam Th¸i phu nh©n lµ ai? http://www.vietkiem.com -316- Converted to pdf by BacQuai
 2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Thùc ra y vèn hiÓu Lam Th¸i phu nh©n chÝnh lµ Kh« Mai ®¹i s­. Nguyªn Tïy V©n gi¶i thÝch: - Vïng Giang T¶ cã hä Lam, tinh th«ng y lý, kh«ng mét tay y thuËt nµo ®ång thêi s¸nh kÞp. Ch¾c c¸c vÞ tõng nghe nãi ®Õn? Anh V¹n Lý gËt ®Çu: - Lam l∙o tiÒn bèi ngo¹i hiÖu Y Trung Chi ThÇn, ®∙ quy tiªn tõ nhiÒu n¨m qua, vµ cø theo lêi truyÒn thuyÕt th× hä Lam kh«ng chØ d¹y cho con ch¸u... Nguyªn Tïy V©n mØm c­êi: - Hä Lam kh«ng truyÒn nghÒ cho con g¸i, con trai, mµ chØ truyÒn cho con d©u, ®ã lµ th«ng lÖ tr¶i qua nhiÒu thÕ hÖ trong gia ®×nh hä Lam. Lam Th¸i phu nh©n lµ ng­êi duy nhÊt häc ®­îc ch©n truyÒn cña nhµ chång. BÊt qu¸... H¾n thë dµi, råi tiÕp: - BÊt qu¸ ch¼ng râ l∙o nh©n gia cã ­ng thuËn ra tay cøu n¹n ch¨ng? Hå ThiÕt Hoa vôt nhí l¹i y thuËt cña Kh« Mai ®¹i s­ rÊt cao minh, buét miÖng thèt: - Chóng ta cø kÐo nhau tÊt c¶ ®i van cÇu bµ. ThiÕt t­ëng bµ kh«ng cù tuyÖt ®©u. Bçng mét ng­êi tõ tõ thèt: - Gia s­ ®∙ biÕt viÖc nÇy råi. C¸c vÞ h∙y ®­a bèn vÞ c« n­¬ng ®ã ®Õn cho gia s­ xem qua. Hå ThiÕt Hoa giËt m×nh. Ng­êi võa thèt kh«ng ai xa l¹, chÝnh lµ Cao ¸ Nam. Kim Linh Chi nh×n tho¸ng qua Cao ¸ Nam råi nh×n Hå ThiÕt Hoa, vôt quay ®Çu nh×n ra biÓn kh¬i. Ngoµi kh¬i cã g× l¹ ®©u mµ nh×n? TËn cïng tia m¾t lµ trêi n­íc liÒn nhau. Nµng thÊy g×? M­êng t­îng cã mét ®¸m m©y ®en! *** vietkiem.com *** Hai d¶y phßng ®èi chiÕu, mçi d¶y cã bèn gian, c¶ t¸m gian ®ång ®Òu nhau, bµy trÝ còng gièng nhau. http://www.vietkiem.com -317- Converted to pdf by BacQuai
 3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Tuy nhiªn cã mét gian ®Æc biÖt h¬n b¶y gian kia. Vµo råi ai ai còng ín l¹nh, hoÆc Ýt, hoÆc nhiÒu. §Õn c¶ Hå ThiÕt Hoa lµ kÎ ngang tµn nhÊt trÇn ®êi còng bá c¸i dòng khÝ bªn ngoµi cöa phßng. Bëi ®i vµo phßng lµ ®èi diÖn víi Kh« Mai ®¹i s­, ®èi diÖn víi ®¹i s­ th× ai kh«ng ng¸n? Dï lµ ®èi diÖn víi c¸i hiÒn hßa. HiÖn t¹i, ®¹i s­ kho¸c c¸i lèt mét vÞ phu nh©n, chiÕc ¸o tôc gia sang quý kh«ng lµm mÊt vÎ trang nghiªm l¹nh lïng mu«n th­ë cña bµ. Bµ cµng cao niªn kû, ¸nh m¾t cña bµ cµng s¾c l¹nh. ChÝnh ¸nh m¾t ®ã lµm rîn m×nh nh÷ng ai tho¸ng nh×n. Vµ tõ tr­íc ®Õn nay, rÊt Ýt ng­êi d¸m nh×n th¼ng vµo mÆt bµ l©u. Bµ quÐt ¸nh m¾t ngang qua Hå ThiÕt Hoa, y c¶m thÊy hµn b¨ng r¬i n¬i x­¬ng sèng, toµn th©n rên rîn l¹nh. Còng may, gi÷a bµ vµ Hå ThiÕt Hoa cã mét ch­íng ng¹i vËt. Bµ cã muèn lµm g× y, ch­íng ng¹i vËt sÏ ng¨n trë hµnh ®éng cña bµ. Ch­íng ng¹i vËt lµ mét m¶nh gç lín, trªn m¶nh gç cã c¸c c« n­¬ng trÇn truång. HiÖn t¹i th× mét chiÕc ch¨n máng phñ lªn th©n thÓ cña bèn nµng. Vµ c¶ bèn nµng chiÕm trän kho¶ng trèng tr­íc mÆt Kh« Mai ®¹i s­, Hå ThiÕt Hoa kh«ng vµo s©u trong phßng ®­îc nªn ®øng bªn ngoµi cöa. Tr­íc sau, Cao ¸ Nam kh«ng hÒ nh×n y ®Õn nöa m¾t. Nh­ng y th× chèc chèc l¹i liÕc sang nµng. Thùc t×nh mµ nãi, y muèn t×m hiÓu t©m ý cña Cao ¸ Nam hiÖn t¹i, song vÊn ®Ò quan träng lµ tr­êng hîp bèn con ng­êi c¸ kia, do ®ã t©m t­ cña y bÞ ph©n t¸n Ýt nhiÒu. Ch¼ng nh÷ng riªng g× Hå ThiÕt Hoa, mµ ai ai còng vËy, ai ai còng muèn biÕt lai lÞch cña bèn nµng. Vµ chØ khi nµo Kh« Mai ®¹i s­ cøu xong bèn nµng th× cuéc thÈm vÊn míi b¾t ®Çu ®­îc. Ch¼ng lÏ d­íi lßng biÓn cã long cung thËt sù? Vµ bèn nµng lµ tú thiÕp chi ®ã cña long v­¬ng? V× xóc ®éng t©m phµm nªn bÞ ph¹t lªn trÇn gian hay tù ý lªn trÇn gian t×m duyªn cang lÖ? Hay c¸c nµng lµ nh÷ng tiªn n÷ t¹i mét hßn ®¶o nµo ®ã, cao høng ®ïa sãng n­íc, v« t×nh bÞ n­íc cuèn ®i, kh«ng may l¹i sa vµo mÎ l­íi cña Tr­¬ng Tam? Lµ nam nh©n, kh«ng nam nh©n nµo kh«ng ®éng t¸nh hiÕu kú tr­íc t×nh huèng nÇy. Hå ThiÕt Hoa muèn ®i n¬i kh¸c xa xa, tr¸nh sù ®èi diÖn víi Kh« Mai ®¹i s­, song tÝnh hiÕu kú ch«n ch©n l¹i ®ã. ë l¹i song y kh«ng d¸m kh«ng b­íc vµo gÇn, dï y cã thÓ chen vµo. HiÖn t¹i kh«ng mét ai d¸m nãi th¼ng tiÕng nµo. http://www.vietkiem.com -318- Converted to pdf by BacQuai
 4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Chît mét ng­êi ®øng sau l­ng y khÏ thèt víi giäng l¹nh lïng: - Ta xem ng­¬i qu¸ sèt s¾ng víi viÖc nÇy qu¸ chõng. Kh«ng cÇn quay ®Çu l¹i, Hå ThiÕt Hoa còng biÕt ®ã lµ Kim Linh Chi. Hå ThiÕt Hoa nhÕch nô c­êi khæ: - Sèt s¾ng th× ®∙ h½ng råi! Kim Linh Chi hõ mét tiÕng: - NÕu mÎ l­íi vít lªn bèn nam nh©n, ch¾c ng­¬i kh«ng sèt s¾ng næi. Hå ThiÕt Hoa nhí ®Õn c¸i bÝ quyÕt do L­u H­¬ng mím cho. "Ng­¬i chØ cÇn gi÷ b×nh tÜnh, th× vai trß cót b¾t ®i ng­îc ngay." Y l¹nh giäng nh­ nµng: - NÕu cã ý cho r»ng t¹i h¹ thuéc h¹ng thÊp kÐm ®ã th× c« n­¬ng cßn theo ®uæi t¹i h¹ lµm g×? Kim Linh Chi c¾n m«i. L©u l¾m nµng míi thèt: - §ªm nay, vµo giê cò, t¹i n¬i cò... Nµng kh«ng muèn Hå ThiÕt Hoa ®¸p, nµng sî nghe lêi cù tuyÖt, thèt ch­a døt c©u, nµng bá ®i ngay. Khi Hå ThiÕt Hoa quay ®Çu l¹i, nµng ®∙ mÊt d¹ng. Hå ThiÕt Hoa thë dµi, lÈm nhÈm: - Kh«ng n÷ nh©n th× tÞch mÞch, l¹nh lïng, cã n÷ nh©n råi, gµ chã còng kh«ng ngñ yªn, nãi g× ®Õn ng­êi? *** vietkiem.com *** Gian phßng trÇm ®äng kh«ng khÝ l¹nh. N¬i gãc phßng cã mét thiÕu n÷, Hå ThiÕt Hoa vµ L­u H­¬ng cã thÊy qua nµng mét lÇn. Nµng lµ ®Ö tö cña Kh« Mai ®¹i s­, cïng víi Cao ¸ Nam ®øng hÇu Kh« Mai ®¹i s­ trªn con thuyÒn trong ®ªm ®ã. Nµng thØnh tho¶ng liÕc trém sang L­u H­¬ng. Khi L­u H­¬ng quÐt ¸nh m¾t qua nµng, th× nµng cói ®Çu, nh¾m m¾t. http://www.vietkiem.com -319- Converted to pdf by BacQuai
 5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Nµng vµ L­u H­¬ng ®ang cót b¾t nhau b»ng ¸nh m¾t. Trong khi ®ã, chît Kh« Mai ®¹i s­ l¹nh lïng thèt: - TÊt c¶ nam nh©n b­íc ra ngoµi. Bµ nãi rÊt gi¶n dÞ song mçi lêi nãi lµ mçi nh¸t bóa ®Ëp vµo ®inh. §õng ai mong c∙i l¹i ý muèn cña bµ. Mçi lêi nãi cña bµ lµ mét lÞnh. B×nh! C¸nh cöa ®ãng Ëp l¹i, tr­íc chãt mòi cña mäi ng­êi, mäi nam nh©n. Tr­¬ng Tam nhÕch mÐp c­êi mØa: - LÇn sau, nÕu muèn nh×n trém, ng­¬i nªn ®øng xa xa c¸nh cöa mét chót, nÕu kh«ng th× chãt mòi vì ®i, råi khã mµ ph©n biÖt mïi th¬m mïi thói. Hä l¹i suýt ®Êu vâ måm víi nhau. L­u H­¬ng véi gäi Nguyªn Tïy V©n, cèt ý lµm cho c¶ hai quªn l¶ng c∙i v¶: - Nguyªn c«ng tö! Tõ ®©y ®Õn Biªn Bøc ®¶o cßn xa hay kh«ng? Nguyªn Tïy V©n trÇm ng©m mét chót: - Con ®­êng ®Õn ®¶o Biªn Bøc chØ cã g∙ ®µ c«ng biÕt ®­îc mµ th«i. Cø theo lêi g∙ th× Ýt nhÊt chóng ta còng ph¶i mÊt vµi h«m n÷a níi ®Õn n¬i. L­u H­¬ng hái: - C«ng tö cã biÕt quanh ®©y cã hßn ®¶o nµo ch¨ng? Mét ®¶o v« danh mµ ng­êi v­ît biÓn kh«ng cÇn l­u ý ®Õn? Nguyªn Tïy V©n ®¸p: - ChØ sî trong vïng phô cËn kh«ng cã mét hßn ®¶o nµo! L­u H­¬ng suy nghÜ mét lóc råi hái tiÕp: - Theo ý c«ng tö th× bèn vÞ c« n­¬ng ®ã cã thÓ tõ n¬i nµo ®Õn ®©y? Nguyªn Tïy V©n trÇm giäng: - T¹i h¹ ®ang nghÜ n¸t ãc vÒ ®iÒu ®ã! Råi h¾n thë dµi tiÕp: - Cã l∙o t­¬ng truyÒn, trªn mÆt biÓn cã rÊt nhiÒu bÝ mËt, trong sè ®ã l¹i cã nh÷ng bÝ mËt mµ ng­êi ta kh«ng ai gi¶i næi. Hå ThiÕt Hoa còng thë dµi: http://www.vietkiem.com -320- Converted to pdf by BacQuai
 6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Xem ra ch¼ng nh÷ng chóng ta gÆp quû mµ l¹i lµ n÷ quû. Tr­¬ng Tam chen vµo: - NÕu chóng lµ n÷ quû th× ng­êi chóng t×m h¼n ph¶i lµ ng­¬i. Hå ThiÕt Hoa trõng m¾t ch­a kÞp nãi g×. §ét nhiªn cã tiÕng thÐt tõ trong phßng vang väng ra ngoµi. TiÕng thÐt rÊt ng¾n, vang lanh l¶nh, ®Çy niÒm kinh khiÕp. Bªn ngoµi, ai ai còng thÊt s¾c. Anh V¹n Lý trÇm giäng: - ¢m thinh cña vÞ c« n­¬ng võa råi... Nguyªn Tïy V©n gËt ®Çu: - §óng vËy! ThÝnh gi¸c cña hä h¬n h¼n mäi ng­êi. Nh­ng nÕu lµ thinh ©m cña Cao ¸ Nam th× t¹i sao l¹i thÐt lªn kinh khiÕp nh­ vËy? Nµng ®©u ph¶i lµ h¹ng n÷ nh©n b¹ viÖc g× còng kªu oang oang? ChÝnh Hå ThiÕt Hoa còng ch­a tõng nghe nµng lín tiÕng hÐt la lÇn nµo. T¹i sao nµng cã th¸i ®é kh¸c th­êng? Trong phßng viÖc g× ®∙ x¶y ra? Kh«ng lÏ bèn nµng ®ã lµ quû thùc sù? Chóng ®Õn ®Ó ®ßi m¹ng? Vµ ®ßi m¹ng ai? Hå ThiÕt Hoa kh«ng d»n lßng ®­îc, dông lùc ®Èy c¸nh cöa, ®ång thêi hái gÊp: - ViÖc g× thÕ? Më cöa gÊp. Kh«ng cã tiÕng ®¸p chØ cã tiÕng khãc väng ra. Hå ThiÕt Hoa biÕn s¾c kªu lªn: - TiÕng khãc cña Cao ¸ Nam! Nµng kh«ng tõng khãc song Hå ThiÕt Hoa vÉn nhËn ®­îc. T¹i sao nµng khãc? Trong phßng cßn cã ng­êi nµo kh¸c n÷a ch¨ng? Hå ThiÕt Hoa nghiªng vai tung cöa. C¸nh cöa bËt v«. Y vät m×nh nhanh vµo nh­ mòi tªn lao. Nh÷ng ng­êi theo sau y còng ngõng thë. Kh«ng ai t­ëng t­îng næi sù t×nh ®∙ x¶y ra. §¸ng khiÕp! Mét th¶m c¶nh trªn chç t­ëng t­îng cña mäi ng­êi! http://www.vietkiem.com -321- Converted to pdf by BacQuai
 7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan M¸u! M¸u kh¾p n¬i trong gian phßng. N»m trong vòng m¸u lµ Kh« Mai ®¹i s­. Cao ¸ Nam ®ang gôc ®Çu trªn m×nh bµ khãc th¶m thiÕt. ThiÕu n÷ kia qu¸ sî ®Õn bÊt tØnh cho nªn nµng kh«ng ró th¶m nh­ Cao ¸ Nam. §¸m ng­êi c¸ cßn n»m trªn m¶nh gç nh­ng rêi r¹c nhau ra, thi thÓ cuén l¹i, t¸m c¸nh tay bÞ ®øt tiÖn. §iÒu ®¸ng sî lµ n¬i ngùc mçi nµng cã mét lç hæng. M¸u tõ lç hæng trµo ra. Nh×n qua bµn tay gÇy guéc cña Kh« Mai ®¹i s­ ng­êi ta thÊy m¸u nhuém ®á, m¸u ch­a kh«. Kim Linh Chi quay m×nh nhanh chay ra ngoµi, võa ch¹y ®­îc vµi b­íc liÒn möa, möa ®Õn mËt xanh. Nguyªn Tïy V©n biÕn s¾c mÆt lÈm nhÈm: - ViÖc g× ®∙ x¶y ra? Sao cã mïi m¸u tanh qu¸ nÆng thÕ nÇy? Kh«ng ai ®¸p c©u nãi cña h¾n. BiÕn cè khñng khiÕp! Kh« Mai ®¹i s­ lµ nh©n vËt nhÊt nh× trong vâ l©m, kh¾p bèn ph­¬ng trêi kh«ng t×m ®©u cã mét ®èi thñ, t¹i sao bµ chÕt th¶m nh­ thÕ? Ai giÕt bµ? Ai cã kh¶ n¨ng lµm viÖc ®ã? Nguyªn Tïy V©n hái: - Cßn Lam Th¸i phu nh©n? Ch¼ng lÏ phu nh©n... Cao ¸ Nam vôt ngÈng ®Çu lªn, trõng m¾t nh×n h¾n, run giäng qu¸t: - ChÝnh ng­¬i h∙m h¹i l∙o nh©n gia! NhÊt ®Þnh lµ ng­¬i! Nguyªn Tïy V©n cau mµy: - T¹i h¹? Cao ¸ Nam rÝt lªn: - Sù t×nh nÇy tõ ®Çu ®Õn cuèi ®Òu do ©m m­u cña ng­êi ®ã. §«i m¾t cña nµng lóc th­êng cùc ®Ñp, hiÖn t¹i v× khãc nhiÒu nªn ®á hoe, råi v× qu¸ c¨m hên, niÒm o¸n ®éc bèc lªn ngêi ngêi, tr«ng nµng ®¸ng khiÕp l¹. RÊt tiÕc Nguyªn Tïy V©n kh«ng thÊy ®­îc! Cho nªn h¾n b×nh tÜnh nh­ th­êng, h¾n kh«ng hÒ thèt mét lêi gi¶i thÝch. Kh«ng gi¶i thÝch tøc lµ mÆc http://www.vietkiem.com -322- Converted to pdf by BacQuai
 8. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan nhËn sao? Cao ¸ Nam nghiÕn r¨ng g»n tõng tiÕng: - Ng­¬i ph¶i ®Òn m¹ng! C©u nãi g»n gåm bèn tiÕng võa bu«ng døt, th©n h×nh nµng chíp lªn, nµng cuång lo¹n mÊt råi. C¸nh tay v­¬n ra, ngãn mÊu l¹i, n¨m ngãn ®ã nh¾m kho¶ng tim n¬i Nguyªn Tïy V©n mµ chôp vµo. Nµng xuÊt ph¸t mét chiªu cùc kú ngôy dÞ! Trªn giang hå ai ai còng biÕt vâ c«ng cña ph¸i Hoa S¬n së tr­êng vÒ linh ®éng, tuy linh ®éng mµ râ rµng, kh«ng sö dông nh÷ng chiªu ngôy dÞ, kÐm minh ch¸nh. Cho nªn hiÖn t¹i ai ai còng lÊy lµm l¹, kh«ng t­ëng nµng l¹i cã thÓ ®¸nh mét chiªu nh­ thÕ. Bëi chiªu thøc nÇy hoµn toµn tr¸i ng­îc víi vâ c«ng ph¸i Hoa S¬n. Cã ng­êi thÇm hái: - Hay lµ Kh« Mai ®¹i s­ dïng chiªu nµy mãc tim cña bän ng­êi c¸? Vµ Cao ¸ Nam thùc t×nh muèn mãc tim cña Nguyªn Tïy V©n sao? Nguyªn Tïy V©n vÉn th¶n nhiªn ®øng t¹i chç, m­êng t­îng kh«ng hay biÕt viÖc g×. V« luËn lµ sao h¾n còng lµ mét ng­êi ®ui, nÕu cã x¶y ra giao thñ th× ®­¬ng nhiªn hy väng th¾ng sÏ mong manh. NÕu Cao ¸ Nam kh«ng c¨m hËn cùc ®é th× ch¼ng khi nµo nµng dïng mét chiªu tuyÖt ®éc nh­ vËy tÊn c«ng h¾n. Hå ThiÕt Hoa thÊy Cao ¸ Nam xö sù nh­ thÕ h¬i qu¸ ®¸ng ®èi víi mét ng­êi ®ui nªn hÐt lín: - Kh«ng nªn ®©u! H∙y chê... Y ch­a thèt døt c©u, Cao ¸ Nam bay ng­îc trë l¹i. Nguyªn Tïy V©n khÏ phÊt èng tay ¸o, nµng bay trë vÒ, víi c¸i bay ®ã, ch¾c ch¾n lµ nµng ph¶i ch¹m vµo v¸ch thuyÒn vµ c¸i ch¹m ®ã ph¶i m¹nh, khã tr¸nh bÞ tæn th­¬ng. Ngê ®©u khi nµng suýt ch¹m vµo v¸ch th× k×nh lùc ®Èy nµng bÞ tiªu tan, nhê thÕ th©n h×nh nµng võa ch¹m nhÑ lµ chuåi xuèng. C¸i phÊt tay ¸o ®ã, Nguyªn Tïy V©n thi triÓn ®Õn møc xuÊt thÇn nhËp hãa. Gia dÜ xuÊt ph¸t k×nh lùc ®ã, h¾n rÊt ung dung, thÇn s¾c dÞu hßa. Dï cho chÝnh vÞ ch­ëng m«n ph¸i Vâ §ang trong thêi cã xö dông ph¸p L­u V©n Tô, c«ng lùc ph¸t huy còng kh«ng h¬n. http://www.vietkiem.com -323- Converted to pdf by BacQuai
 9. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Tõ bªn trªn v¸ch chuåi xuèng råi, Cao ¸ Nam kh«ng ®øng dËy, nµng bÊt tØnh lu«n Hå ThiÕt Hoa biÕn s¾c, b­íc nhanh ®Õn b¾t m¹ch nµng. Nguyªn Tïy V©n ®iÒm nhiªn thèt: - Hå huynh bÊt tÊt ph¶i lo ng¹i. VÞ c« n­¬ng ®ã v× qu¸ th­¬ng t©m nªn ngÊt xØu th«i, t¹i h¹ kh«ng hÒ lµm th­¬ng tæn m¶y may. Hå ThiÕt Hoa vôt quay m×nh l¹i hái: - Cã ph¶i do ©m m­u cña Nguyªn c«ng tö ch¨ng? Nguyªn Tïy V©n thë dµi: - Cho ®Õn b©y giê t¹i h¹ ch­a biÕt viÖc g× ®∙ x¶y ra. Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - ThÕ t¹i sao võa råi c«ng tö l¹i mÆc nhËn? Nguyªn Tïy V©n l¾c ®Çu: - T¹i h¹ kh«ng hÒ mÆc nhËn! Ch¼ng qua t¹i h¹ kh«ng muèn biÖn b¹ch ®ã th«i! Hå ThiÕt Hoa trÇm giäng: - T¹i sao? Nguyªn Tïy V©n c­êi nh¹t: - Nam nh©n c∙i lý víi n÷ nh©n lµ tù t×m c¸i khæ mµ mang vµo m×nh. H¾n hiÓu râ t©m lý cña n÷ nh©n. N÷ nh©n nµo còng ngoan cè trong c¸i ®¹o lý, hä ®­a ra ®õng mong ai thuyÕt phôc cho hä bá c¸i ®¹o lý ®ã, dï lµ mét ®¹o lý sai lÇm. Hå ThiÕt Hoa kh«ng nãi g× thªm? Bëi y hiÓu c¸i ®¹o lý cña Nguyªn Tïy V©n. L­u H­¬ng cÇm hai tay nµng, chuyÒn néi lùc vµo t©m m¹ch cho nµng. Nµng ®©y lµ thiÕu n÷ h«n mª trong gãc phßng. Tim nµng dÇn dÇn ®Ëp m¹nh. Sau cïng nµng më m¾t ra, nhËn ®­îc L­u H­¬ng, kªu khÏ lªn mét tiÕng, sµ vµo lßng chµng nh­ muèn chui ngay vµo ngùc chµng. Råi nµng run ng­êi, run run giäng, lÊp vÊp thèt: - T«i sî... Sî... L­u H­¬ng vç nhÑ lªn m¸i tãc phñ bê vai nµng, dÞu giäng trÊn an: http://www.vietkiem.com -324- Converted to pdf by BacQuai
 10. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - §õng sî! Khái cÇn ph¶i sî n÷a! ViÖc ®¸ng sî ®∙ qua råi! ThiÕu n÷ c¨m hËn: - Chóng ®õng mong sèng sãt! Tr­íc khi chÕt s­ phã t«i còng b¸o ®­îc mèi thï. Nguyªn Tïy V©n bu«ng v¬ vÈn: - ¹? ThiÕu n÷ tiÕp: - §¾c thñ råi, chóng ®Þnh ch¹y ®i, chóng kh«ng ngê gia s­ ®∙ luyÖn ®­îc TrÝch T©m Thñ Ph¸p. Nguyªn Tïy V©n tho¸ng khÝch ®éng: - TrÝch T©m Thñ? ThiÕu n÷ tiÕp lu«n: - L∙o nh©n gia tõng than thë, gÇn ®©y trªn giang hå cµng ngµy cµng nhiÒu kÎ ¸c xuÊt hiÖn cho nªn l∙o nh©n gia míi luyÖn m«n vâ c«ng ®ã ®Ó ®èi phã víi chóng. Nguyªn Tïy V©n trÇm ng©m mét chót ®o¹n thèt: - Cø theo lêi truyÒn thuyÕt th× thñ ph¸p TrÝch T©m do vÞ ch­ëng m«n ®êi thø t­ cña ph¸i Hoa S¬n lµ §éc Thñ Tiªn Tö s¸ng chÕ. Lóc vÒ giµ, §éc Thñ Tiªn Tö Hoa Quúnh Ph­îng nhËn thÊy thñ ph¸p ®ã ¸c ®éc qu¸, nªn nghiªm cÊm m«n ®å tËp luyÖn, do ®ã thÊt truyÒn tõ l©u. Kh«ng ngê lÞnh s­ cã luyÖn m«n c«ng ®ã. ThiÕu n÷ biÕt m×nh nãi hí, tiÕt lËu bÝ mËt bæn m«n nªn nÝn lÆng. Hå ThiÕt Hoa véi ®¸p thay: - Lam Th¸i phu nh©n lµ b¹n chÝ th©n cña Kh« Mai ®¹i s­ ch­ëng m«n ph¸i Hoa S¬n, Nguyªn c«ng tö kh«ng biÕt ®iÒu Êy sao? Tù nhiªn phu nh©n häc ®­îc m«n vâ c«ng kú diÖu ®ã! Hå ThiÕt Hoa v× ng­êi mµ nãi l¸o. Nh­ng sù nãi l¸o cña y qu¸ vông vÒ. Bëi cßn ai kh«ng biÕt Kh« Mai ®¹i s­ tõ lóc nhá ®∙ xuÊt gia, t¸nh t×nh c« tÞch, l¹nh nh¹t, kh«ng thÝch nãi chuyÖn víi ng­êi ngoµi. Trong s¬n m«n, cã lóc trän ngµy dµi, bµ kh«ng hÒ më miÖng nãi mét tiÕng nµo víi ®Ö tö. Nh­ vËy lµm g× cã b»ng h÷u ë tËn vïng Giang T¶ lµ Lam Th¸i phu nh©n? http://www.vietkiem.com -325- Converted to pdf by BacQuai
 11. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hµ huèng quy cñ cña ph¸i Hoa S¬n næi tiÕng lµ nghiªm kh¾c, Kh« Mai ®¹i s­ l¹i chÊp ph¸p v÷ng nh­ nói, bµ lµ ng­êi thiÕt diÖn v« t­ th× khi nµo v× t×nh riªng mµ ®em bÝ mËt bæn m«n mµ truyÒn cho ngo¹i nh©n? Còng may Nguyªn Tïy V©n kh«ng hái tíi n÷a. C¸i vÞ tö ®Ö thÕ gia ®ã qu¶ thËt kh«ng th­êng b«n tÈu trªn giang hå, nªn kh«ng n¾m v÷ng nÕp sinh ho¹t cña tõng m«n ph¸i trong vâ l©m. H¾n tõ tõ gËt ®Çu thèt: - TrÝch T©m Thñ tuy tµn ®éc thËt song dïng nã mµ ®èi phã víi bän hung ®å ¸c ®¶ng th× rÊt hay, kh«ng cßn g× hay h¬n n÷a. §ã lµ lÊy c¸i ®¹o cña chóng trÞ l¹i chóng. L­u H­¬ng thë dµi: - NÕu l∙o nh©n gia kh«ng luyÖn thµnh c«ng m«n ®ã th× chØ sî c¸c nµng ng­êi c¸ ®µo tÈu mÊt råi! Hå ThiÕt Hoa c∙i: - T¹i sao? ThÕ l∙o nh©n gia kh«ng thÓ dïng mét m«n c«ng kh¸c, h¹ s¸t bän n÷ quû ®ã sao? L­u H­¬ng ®¸p: - §a sè nh÷ng m«n c«ng kh¸c ®Òu lÊy néi lùc lµm c¨n cø cho c¸i oai m∙nh do néi lùc ph¸t huy, néi lùc kÐm th× oai m∙nh kh«ng t¹o mét kÕt qu¶ nµo. ChÝnh lµ tr­êng hîp cña Lam Th¸i phu nh©n, thä th­¬ng råi, néi lùc kh«ng ph¸t huy næi v× cèt c¸ch t¸n lo¹n. Nguyªn Tïy V©n thèt: - §óng vËy! L­u H­¬ng tiÕp: - TrÝch T©m Thñ lµ mét ngo¹i m«n c«ng phu, nÕu cßn mét chót khÝ lùc tµn th«i lµ cã thÓ xö dông. Nhê thÕ Lam Th¸i phu nh©n míi h¹ s¸t ®­îc bèn nµng ng­êi c¸ ®ã. Nguyªn Tïy V©n thë dµi: - H­¬ng So¸i cã häc lùc uyªn th©m, qu¶ ®óng víi c¸i danh truyÒn tông trªn giang hå. Hå ThiÕt Hoa lu«n lu«n tøc mçi khi nghe ng­êi ta khen L­u H­¬ng, t×m c¸ch bÎ: http://www.vietkiem.com -326- Converted to pdf by BacQuai
 12. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Dï cho cã vËy ®i n÷a, còng ch­a ch¾c g× chóng ch¹y tho¸t ®­îc. L­u H­¬ng ®iÒm nhiªn: - A! Hå ThiÕt Hoa c­êi l¹nh: - Chóng ta ch¼ng ph¶i lµ nh÷ng x¸c chÕt th× ®©u cã ®Ó cho bän n÷ quû ch¹y di dÔ dµng? L­u H­¬ng thë dµi: - C¸i lý th× rÊt ®óng, nh­ng lÏ h»ng th× sai bÐt! Ng­êi trÇn truång nh­ vËy ng­¬i cã thÓ ch¹y a vµo mµ «m, mµ gi÷ l¹i ®­îc ch¨ng? Chµng c­êi khæ tiÕp: - V¶ l¹i, cø nh­ lêi vÞ c« n­¬ng kia ®∙ nãi, chóng cã thoa mét chÊt g× kh¾p ng­êi, tron nhít, ng­¬i mong g× chôp chóng dÝnh cøng n¬i tay? Hå ThiÕt Hoa hø mét tiÕng: - Th× cø ®¸nh chÕt! L­u H­¬ng l¾c ®Çu: - Ng­¬i biÕt sù t×nh x¶y ra lµm sao ch­a mµ gÆp chóng ch¹y ra mµ ®¸nh chÕt? Hµ huèng, gian phßng ®ã kh«ng chØ cã mét khung cöa duy nhÊt mµ th«i. §óng vËy, gian phßng cßn cã mét khung cöa h«ng, ¨n th«ng qua phßng cña Cao ¸ Nam vµ thiÕu n÷ ®ång b¹n. DÜ nhiªn gian phßng cña Cao ¸ Nam lóc ®ã kh«ng ng­êi. Bèn nµng ng­êi c¸ nÕu qua ®ã råi chuån ®i th× lµm g× bän L­u H­¬ng hay kÞp. Hå ThiÕt Hoa ®uèi lý nÝn lÆng. L­u H­¬ng tiÕp: - Suy theo ®ã, chóng ta thÊy râ bän chóng cã mét kÕ ho¹ch cùc kú chu ®¸o tõ ®Çu ®Õn cuèi, chóng cè ý ®Ó lâa lå th©n thÓ, còng lµ mét ®iÓm trong kÕ ho¹ch ®ã. Nguyªn Tïy V©n tõ tõ thèt: - Råi chóng cè ý chui vµo l­íi, t¹o hoang mang, ai kh«ng ë vµo t×nh tr¹ng cña chóng còng ch¼ng hiÓu næi th©m m­u cña chóng. H¾n thë dµi ®o¹n tiÕp: http://www.vietkiem.com -327- Converted to pdf by BacQuai
 13. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - C¸i kÕ ho¹ch ®ã ch¼ng nh÷ng chu ®¸o mµ l¹i cßn hoang ®­êng, ly kú, ngôy bÝ ngoµi chç t­ëng t­îng cña mét ng­êi th­êng t­ëng t­îng. L­u H­¬ng gËt ®Çu: - Cho nªn chóng dÔ thµnh c«ng. Anh V¹n Lý vôt thèt: - Cã mét ®iÓm t¹i h¹ cßn th¾c m¾c... L­u H­¬ng nh×n l∙o: - §iÓm nµo? Anh V¹n Lý tiÕp: - Chóng kh«ng cã néi lùc cao th©m lµm sao chóng tù ý ng­ng h¬i thë ®­îc? L­u H­¬ng trÇm ng©m suy nghÜ. Nguyªn Tïy V©n ®¸p: - Cã thÓ gi¶i thÝch sù th¾c m¾c ®ã. Anh V¹n Lý thèt: - Xin thØnh gi¸o: Nguyªn Tïy V©n tiÕp: - Cø theo lêi truyÒn thuyÕt th× tõ H¶i Nam ®Õn §«ng Doanh, trªn nh÷ng hßn ®¶o r¶i r¸c kh¾p h¶i phËn ®ã, cã nh÷ng miÒn biÓn chuyªn nghÒ nhÆt h¹t trai d­íi n­íc s©u, hä ®­îc huÊn luyÖn kü tõ lóc nhá, khi ®Õn tuæi cÆp kª, hä cã thÓ nÝn thë nhiÒu giê, vµ hä ho¹t ®éng d­íi biÓn s©u, søc Ðp cña n­íc rÊt m¹nh, nªn ng­êi nµo còng cã mét néi lùc kinh khñng míi chÞu ®ùng ®­îc næi. Anh V¹n Lý thèt: - Nãi vËy th× cã lÏ c¸c nµng nÇy lµ nh÷ng g¸i biÓn nhÆt h¹t trai cña vïng Nam H¶i Hå ThiÕt Hoa dËm ch©n: - Nguyªn c«ng tö ®∙ biÕt cã h¹ng ng­êi nh­ thÕ sao kh«ng nãi sím? Nguyªn Tïy V©n c­êi khæ: - Nµo ai biÕt sù t×nh ra sao mµ nãi tr­íc? Sù t×nh t×nh cê x¶y ra råi míi liªn t­ëng ®Õn h¹ng ng­êi ®ã chø. http://www.vietkiem.com -328- Converted to pdf by BacQuai
 14. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Anh V¹n Lý cau mµy: - Tuy nhiªn, trong vïng phô cËn kh«ng cã mét hßn ®¶o nµo c¶ th× bèn nµng ®ã tõ ®©u ®Õn? Tr­¬ng Tam tiÕp: - L¹i n÷a, lµm sao hä biÕt trªn thuyÒn nÇy cã mÆt Lam Th¸i phu nh©n? Lµm sao hä biÕt lµ Lam Th¸i phu nh©n s½n sµng chöa trÞ cho hä? Nguyªn Tïy V©n thë dµi: - VÊn ®Ò ®ã chØ cã c¸c nµng míi gi¶i ®¸p ®­îc th«i! Anh V¹n Lý còng thë dµi: - RÊt tiÕc Lam Th¸i phu nh©n kh«ng ®Ó sèng mét nh©n chøng nµo. Nguyªn Tïy V©n suy t­ mét chót, bçng hái: - Ch¼ng hay lóc s¾p chÕt, lÞnh s­ cã nãi ®iÒu chi ch¨ng? ThiÕu n÷ ®¸p: - T«i... T«i kh«ng biÕt! Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - Kh«ng biÕt? ThiÕu n÷ Êp óng: - T«i... t«i võa thÊy m¸u... lµ h«n mª liÒn. L­u H­¬ng thèt: - Theo t¹i h¹ nghÜ th× Lam Th¸i phu nh©n kh«ng cã nãi chi ®©u, v× l∙o nh©n gia ch¾c kh«ng biÕt lai lÞch cña hä, chø nÕu biÕt th× lµm g× ®Ó bÞ h¹i n¬i tay hä? Nguyªn Tïy V©n thë dµi: - H¬n mÊy m­¬i n¨m qua, l∙o nh©n gia ®∙ tho¸t xuÊt giang hå th× lµm g× cã g©y thï kÕt o¸n víi ai? C¸c nµng Êy v× lý do g× l¹i ®i t×m l∙o nh©n gia mµ h¹ thñ? Ph¶i cã mét ®éng c¬ nµo chø? Kh«ng cã ®éng c¬ th× ai m¹o hiÓm lµm chi? L­u H­¬ng kh«ng ®¸p c©u nãi cña Nguyªn Tïy V©n. Chµng trÇm lÆng mét lóc l©u, l¹i thë dµi råi thèt: - V« luËn thÕ nµo, sù bÝ mËt nÇy còng cã ngµy ®­îc kh¸m ph¸. HiÖn t¹i, t¹i h¹ hy väng sù sù viÖc nh­ thÕ kh«ng t¸i diÔn n÷a. http://www.vietkiem.com -329- Converted to pdf by BacQuai
 15. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Chµng ®©u cã biÕt, muèn kh¸m ph¸ sù bÝ mËt ®ã, ng­êi ta ph¶i tr¶ mét c¸i gi¸ rÊt ®¾c? Vµ chØ trong vßng mÊy h«m nay th«i, sù t×nh l¹i t¸i ph¸t sanh, ®¸ng khiÕp h¬n lÇn tr­íc. *** vietkiem.com *** http://www.vietkiem.com -330- Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2