Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lưu hương đảo soái - tập 17

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

66
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu hương đảo soái - tập 17', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu hương đảo soái - tập 17

 1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø m­êi bÈy Ng­êi c¸ L ­u H­¬ng nhÕch nô c­êi khæ ®¸p: - H¬i thë døt mµ tim cßn ®Ëp! C¸i t×nh huèng ®ã b×nh sanh t¹i h¹ ch­a tõng thÊy! Anh V¹n Lý trÇm ng©m mét chót: - Cã thÓ... nh÷ng c« n­¬ng ®ã cè ý tù ®×nh h« hÊp. Nguyªn Tïy V©n bu«ng giäng nh¹t: - Tùa hå hä kh«ng cÇn lµm c¸i viÖc ®ã. Huèng chi hä ch­a ®ñ néi lùc lµm c¸i viÖc ®ã, nÕu thËt sù hä muèn lµm. Bëi sù ®×nh chØ h« hÊp tïy ý kh«ng thÓ kÐo dµi l©u! Mµ hä th× ng­ng thë còng l©u l¾m råi. Anh V¹n Lý cau mµy: - T×m kh«ng ra nguyªn do t×nh tr¹ng th× lµm sao cøu ng­êi ®­îc. Nguyªn Tïy V©n thèt: - Cã thÓ cã mét ng­êi cøu ®­îc hä. Hå ThiÕt Hoa véi hái: - Ng­êi ®ã ë ®©u? Nguyªn Tïy V©n ®¸p: - ë t¹i thuyÒn nÇy! Hå ThiÕt Hoa tiÕp hái gÊp h¬n: - Ng­¬i ®ã lµ ai? Nguyªn Tïy V©n ®¸p lu«n: - Lam Th¸i phu nh©n! Hå ThiÕt Hoa s÷ng sê. L©u l¾m, y lÈm nhÈm: - Kh«ng râ Lam Th¸i phu nh©n lµ ai? http://www.vietkiem.com -316- Converted to pdf by BacQuai
 2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Thùc ra y vèn hiÓu Lam Th¸i phu nh©n chÝnh lµ Kh« Mai ®¹i s­. Nguyªn Tïy V©n gi¶i thÝch: - Vïng Giang T¶ cã hä Lam, tinh th«ng y lý, kh«ng mét tay y thuËt nµo ®ång thêi s¸nh kÞp. Ch¾c c¸c vÞ tõng nghe nãi ®Õn? Anh V¹n Lý gËt ®Çu: - Lam l∙o tiÒn bèi ngo¹i hiÖu Y Trung Chi ThÇn, ®∙ quy tiªn tõ nhiÒu n¨m qua, vµ cø theo lêi truyÒn thuyÕt th× hä Lam kh«ng chØ d¹y cho con ch¸u... Nguyªn Tïy V©n mØm c­êi: - Hä Lam kh«ng truyÒn nghÒ cho con g¸i, con trai, mµ chØ truyÒn cho con d©u, ®ã lµ th«ng lÖ tr¶i qua nhiÒu thÕ hÖ trong gia ®×nh hä Lam. Lam Th¸i phu nh©n lµ ng­êi duy nhÊt häc ®­îc ch©n truyÒn cña nhµ chång. BÊt qu¸... H¾n thë dµi, råi tiÕp: - BÊt qu¸ ch¼ng râ l∙o nh©n gia cã ­ng thuËn ra tay cøu n¹n ch¨ng? Hå ThiÕt Hoa vôt nhí l¹i y thuËt cña Kh« Mai ®¹i s­ rÊt cao minh, buét miÖng thèt: - Chóng ta cø kÐo nhau tÊt c¶ ®i van cÇu bµ. ThiÕt t­ëng bµ kh«ng cù tuyÖt ®©u. Bçng mét ng­êi tõ tõ thèt: - Gia s­ ®∙ biÕt viÖc nÇy råi. C¸c vÞ h∙y ®­a bèn vÞ c« n­¬ng ®ã ®Õn cho gia s­ xem qua. Hå ThiÕt Hoa giËt m×nh. Ng­êi võa thèt kh«ng ai xa l¹, chÝnh lµ Cao ¸ Nam. Kim Linh Chi nh×n tho¸ng qua Cao ¸ Nam råi nh×n Hå ThiÕt Hoa, vôt quay ®Çu nh×n ra biÓn kh¬i. Ngoµi kh¬i cã g× l¹ ®©u mµ nh×n? TËn cïng tia m¾t lµ trêi n­íc liÒn nhau. Nµng thÊy g×? M­êng t­îng cã mét ®¸m m©y ®en! *** vietkiem.com *** Hai d¶y phßng ®èi chiÕu, mçi d¶y cã bèn gian, c¶ t¸m gian ®ång ®Òu nhau, bµy trÝ còng gièng nhau. http://www.vietkiem.com -317- Converted to pdf by BacQuai
 3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Tuy nhiªn cã mét gian ®Æc biÖt h¬n b¶y gian kia. Vµo råi ai ai còng ín l¹nh, hoÆc Ýt, hoÆc nhiÒu. §Õn c¶ Hå ThiÕt Hoa lµ kÎ ngang tµn nhÊt trÇn ®êi còng bá c¸i dòng khÝ bªn ngoµi cöa phßng. Bëi ®i vµo phßng lµ ®èi diÖn víi Kh« Mai ®¹i s­, ®èi diÖn víi ®¹i s­ th× ai kh«ng ng¸n? Dï lµ ®èi diÖn víi c¸i hiÒn hßa. HiÖn t¹i, ®¹i s­ kho¸c c¸i lèt mét vÞ phu nh©n, chiÕc ¸o tôc gia sang quý kh«ng lµm mÊt vÎ trang nghiªm l¹nh lïng mu«n th­ë cña bµ. Bµ cµng cao niªn kû, ¸nh m¾t cña bµ cµng s¾c l¹nh. ChÝnh ¸nh m¾t ®ã lµm rîn m×nh nh÷ng ai tho¸ng nh×n. Vµ tõ tr­íc ®Õn nay, rÊt Ýt ng­êi d¸m nh×n th¼ng vµo mÆt bµ l©u. Bµ quÐt ¸nh m¾t ngang qua Hå ThiÕt Hoa, y c¶m thÊy hµn b¨ng r¬i n¬i x­¬ng sèng, toµn th©n rên rîn l¹nh. Còng may, gi÷a bµ vµ Hå ThiÕt Hoa cã mét ch­íng ng¹i vËt. Bµ cã muèn lµm g× y, ch­íng ng¹i vËt sÏ ng¨n trë hµnh ®éng cña bµ. Ch­íng ng¹i vËt lµ mét m¶nh gç lín, trªn m¶nh gç cã c¸c c« n­¬ng trÇn truång. HiÖn t¹i th× mét chiÕc ch¨n máng phñ lªn th©n thÓ cña bèn nµng. Vµ c¶ bèn nµng chiÕm trän kho¶ng trèng tr­íc mÆt Kh« Mai ®¹i s­, Hå ThiÕt Hoa kh«ng vµo s©u trong phßng ®­îc nªn ®øng bªn ngoµi cöa. Tr­íc sau, Cao ¸ Nam kh«ng hÒ nh×n y ®Õn nöa m¾t. Nh­ng y th× chèc chèc l¹i liÕc sang nµng. Thùc t×nh mµ nãi, y muèn t×m hiÓu t©m ý cña Cao ¸ Nam hiÖn t¹i, song vÊn ®Ò quan träng lµ tr­êng hîp bèn con ng­êi c¸ kia, do ®ã t©m t­ cña y bÞ ph©n t¸n Ýt nhiÒu. Ch¼ng nh÷ng riªng g× Hå ThiÕt Hoa, mµ ai ai còng vËy, ai ai còng muèn biÕt lai lÞch cña bèn nµng. Vµ chØ khi nµo Kh« Mai ®¹i s­ cøu xong bèn nµng th× cuéc thÈm vÊn míi b¾t ®Çu ®­îc. Ch¼ng lÏ d­íi lßng biÓn cã long cung thËt sù? Vµ bèn nµng lµ tú thiÕp chi ®ã cña long v­¬ng? V× xóc ®éng t©m phµm nªn bÞ ph¹t lªn trÇn gian hay tù ý lªn trÇn gian t×m duyªn cang lÖ? Hay c¸c nµng lµ nh÷ng tiªn n÷ t¹i mét hßn ®¶o nµo ®ã, cao høng ®ïa sãng n­íc, v« t×nh bÞ n­íc cuèn ®i, kh«ng may l¹i sa vµo mÎ l­íi cña Tr­¬ng Tam? Lµ nam nh©n, kh«ng nam nh©n nµo kh«ng ®éng t¸nh hiÕu kú tr­íc t×nh huèng nÇy. Hå ThiÕt Hoa muèn ®i n¬i kh¸c xa xa, tr¸nh sù ®èi diÖn víi Kh« Mai ®¹i s­, song tÝnh hiÕu kú ch«n ch©n l¹i ®ã. ë l¹i song y kh«ng d¸m kh«ng b­íc vµo gÇn, dï y cã thÓ chen vµo. HiÖn t¹i kh«ng mét ai d¸m nãi th¼ng tiÕng nµo. http://www.vietkiem.com -318- Converted to pdf by BacQuai
 4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Chît mét ng­êi ®øng sau l­ng y khÏ thèt víi giäng l¹nh lïng: - Ta xem ng­¬i qu¸ sèt s¾ng víi viÖc nÇy qu¸ chõng. Kh«ng cÇn quay ®Çu l¹i, Hå ThiÕt Hoa còng biÕt ®ã lµ Kim Linh Chi. Hå ThiÕt Hoa nhÕch nô c­êi khæ: - Sèt s¾ng th× ®∙ h½ng råi! Kim Linh Chi hõ mét tiÕng: - NÕu mÎ l­íi vít lªn bèn nam nh©n, ch¾c ng­¬i kh«ng sèt s¾ng næi. Hå ThiÕt Hoa nhí ®Õn c¸i bÝ quyÕt do L­u H­¬ng mím cho. "Ng­¬i chØ cÇn gi÷ b×nh tÜnh, th× vai trß cót b¾t ®i ng­îc ngay." Y l¹nh giäng nh­ nµng: - NÕu cã ý cho r»ng t¹i h¹ thuéc h¹ng thÊp kÐm ®ã th× c« n­¬ng cßn theo ®uæi t¹i h¹ lµm g×? Kim Linh Chi c¾n m«i. L©u l¾m nµng míi thèt: - §ªm nay, vµo giê cò, t¹i n¬i cò... Nµng kh«ng muèn Hå ThiÕt Hoa ®¸p, nµng sî nghe lêi cù tuyÖt, thèt ch­a døt c©u, nµng bá ®i ngay. Khi Hå ThiÕt Hoa quay ®Çu l¹i, nµng ®∙ mÊt d¹ng. Hå ThiÕt Hoa thë dµi, lÈm nhÈm: - Kh«ng n÷ nh©n th× tÞch mÞch, l¹nh lïng, cã n÷ nh©n råi, gµ chã còng kh«ng ngñ yªn, nãi g× ®Õn ng­êi? *** vietkiem.com *** Gian phßng trÇm ®äng kh«ng khÝ l¹nh. N¬i gãc phßng cã mét thiÕu n÷, Hå ThiÕt Hoa vµ L­u H­¬ng cã thÊy qua nµng mét lÇn. Nµng lµ ®Ö tö cña Kh« Mai ®¹i s­, cïng víi Cao ¸ Nam ®øng hÇu Kh« Mai ®¹i s­ trªn con thuyÒn trong ®ªm ®ã. Nµng thØnh tho¶ng liÕc trém sang L­u H­¬ng. Khi L­u H­¬ng quÐt ¸nh m¾t qua nµng, th× nµng cói ®Çu, nh¾m m¾t. http://www.vietkiem.com -319- Converted to pdf by BacQuai
 5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Nµng vµ L­u H­¬ng ®ang cót b¾t nhau b»ng ¸nh m¾t. Trong khi ®ã, chît Kh« Mai ®¹i s­ l¹nh lïng thèt: - TÊt c¶ nam nh©n b­íc ra ngoµi. Bµ nãi rÊt gi¶n dÞ song mçi lêi nãi lµ mçi nh¸t bóa ®Ëp vµo ®inh. §õng ai mong c∙i l¹i ý muèn cña bµ. Mçi lêi nãi cña bµ lµ mét lÞnh. B×nh! C¸nh cöa ®ãng Ëp l¹i, tr­íc chãt mòi cña mäi ng­êi, mäi nam nh©n. Tr­¬ng Tam nhÕch mÐp c­êi mØa: - LÇn sau, nÕu muèn nh×n trém, ng­¬i nªn ®øng xa xa c¸nh cöa mét chót, nÕu kh«ng th× chãt mòi vì ®i, råi khã mµ ph©n biÖt mïi th¬m mïi thói. Hä l¹i suýt ®Êu vâ måm víi nhau. L­u H­¬ng véi gäi Nguyªn Tïy V©n, cèt ý lµm cho c¶ hai quªn l¶ng c∙i v¶: - Nguyªn c«ng tö! Tõ ®©y ®Õn Biªn Bøc ®¶o cßn xa hay kh«ng? Nguyªn Tïy V©n trÇm ng©m mét chót: - Con ®­êng ®Õn ®¶o Biªn Bøc chØ cã g∙ ®µ c«ng biÕt ®­îc mµ th«i. Cø theo lêi g∙ th× Ýt nhÊt chóng ta còng ph¶i mÊt vµi h«m n÷a níi ®Õn n¬i. L­u H­¬ng hái: - C«ng tö cã biÕt quanh ®©y cã hßn ®¶o nµo ch¨ng? Mét ®¶o v« danh mµ ng­êi v­ît biÓn kh«ng cÇn l­u ý ®Õn? Nguyªn Tïy V©n ®¸p: - ChØ sî trong vïng phô cËn kh«ng cã mét hßn ®¶o nµo! L­u H­¬ng suy nghÜ mét lóc råi hái tiÕp: - Theo ý c«ng tö th× bèn vÞ c« n­¬ng ®ã cã thÓ tõ n¬i nµo ®Õn ®©y? Nguyªn Tïy V©n trÇm giäng: - T¹i h¹ ®ang nghÜ n¸t ãc vÒ ®iÒu ®ã! Råi h¾n thë dµi tiÕp: - Cã l∙o t­¬ng truyÒn, trªn mÆt biÓn cã rÊt nhiÒu bÝ mËt, trong sè ®ã l¹i cã nh÷ng bÝ mËt mµ ng­êi ta kh«ng ai gi¶i næi. Hå ThiÕt Hoa còng thë dµi: http://www.vietkiem.com -320- Converted to pdf by BacQuai
 6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Xem ra ch¼ng nh÷ng chóng ta gÆp quû mµ l¹i lµ n÷ quû. Tr­¬ng Tam chen vµo: - NÕu chóng lµ n÷ quû th× ng­êi chóng t×m h¼n ph¶i lµ ng­¬i. Hå ThiÕt Hoa trõng m¾t ch­a kÞp nãi g×. §ét nhiªn cã tiÕng thÐt tõ trong phßng vang väng ra ngoµi. TiÕng thÐt rÊt ng¾n, vang lanh l¶nh, ®Çy niÒm kinh khiÕp. Bªn ngoµi, ai ai còng thÊt s¾c. Anh V¹n Lý trÇm giäng: - ¢m thinh cña vÞ c« n­¬ng võa råi... Nguyªn Tïy V©n gËt ®Çu: - §óng vËy! ThÝnh gi¸c cña hä h¬n h¼n mäi ng­êi. Nh­ng nÕu lµ thinh ©m cña Cao ¸ Nam th× t¹i sao l¹i thÐt lªn kinh khiÕp nh­ vËy? Nµng ®©u ph¶i lµ h¹ng n÷ nh©n b¹ viÖc g× còng kªu oang oang? ChÝnh Hå ThiÕt Hoa còng ch­a tõng nghe nµng lín tiÕng hÐt la lÇn nµo. T¹i sao nµng cã th¸i ®é kh¸c th­êng? Trong phßng viÖc g× ®∙ x¶y ra? Kh«ng lÏ bèn nµng ®ã lµ quû thùc sù? Chóng ®Õn ®Ó ®ßi m¹ng? Vµ ®ßi m¹ng ai? Hå ThiÕt Hoa kh«ng d»n lßng ®­îc, dông lùc ®Èy c¸nh cöa, ®ång thêi hái gÊp: - ViÖc g× thÕ? Më cöa gÊp. Kh«ng cã tiÕng ®¸p chØ cã tiÕng khãc väng ra. Hå ThiÕt Hoa biÕn s¾c kªu lªn: - TiÕng khãc cña Cao ¸ Nam! Nµng kh«ng tõng khãc song Hå ThiÕt Hoa vÉn nhËn ®­îc. T¹i sao nµng khãc? Trong phßng cßn cã ng­êi nµo kh¸c n÷a ch¨ng? Hå ThiÕt Hoa nghiªng vai tung cöa. C¸nh cöa bËt v«. Y vät m×nh nhanh vµo nh­ mòi tªn lao. Nh÷ng ng­êi theo sau y còng ngõng thë. Kh«ng ai t­ëng t­îng næi sù t×nh ®∙ x¶y ra. §¸ng khiÕp! Mét th¶m c¶nh trªn chç t­ëng t­îng cña mäi ng­êi! http://www.vietkiem.com -321- Converted to pdf by BacQuai
 7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan M¸u! M¸u kh¾p n¬i trong gian phßng. N»m trong vòng m¸u lµ Kh« Mai ®¹i s­. Cao ¸ Nam ®ang gôc ®Çu trªn m×nh bµ khãc th¶m thiÕt. ThiÕu n÷ kia qu¸ sî ®Õn bÊt tØnh cho nªn nµng kh«ng ró th¶m nh­ Cao ¸ Nam. §¸m ng­êi c¸ cßn n»m trªn m¶nh gç nh­ng rêi r¹c nhau ra, thi thÓ cuén l¹i, t¸m c¸nh tay bÞ ®øt tiÖn. §iÒu ®¸ng sî lµ n¬i ngùc mçi nµng cã mét lç hæng. M¸u tõ lç hæng trµo ra. Nh×n qua bµn tay gÇy guéc cña Kh« Mai ®¹i s­ ng­êi ta thÊy m¸u nhuém ®á, m¸u ch­a kh«. Kim Linh Chi quay m×nh nhanh chay ra ngoµi, võa ch¹y ®­îc vµi b­íc liÒn möa, möa ®Õn mËt xanh. Nguyªn Tïy V©n biÕn s¾c mÆt lÈm nhÈm: - ViÖc g× ®∙ x¶y ra? Sao cã mïi m¸u tanh qu¸ nÆng thÕ nÇy? Kh«ng ai ®¸p c©u nãi cña h¾n. BiÕn cè khñng khiÕp! Kh« Mai ®¹i s­ lµ nh©n vËt nhÊt nh× trong vâ l©m, kh¾p bèn ph­¬ng trêi kh«ng t×m ®©u cã mét ®èi thñ, t¹i sao bµ chÕt th¶m nh­ thÕ? Ai giÕt bµ? Ai cã kh¶ n¨ng lµm viÖc ®ã? Nguyªn Tïy V©n hái: - Cßn Lam Th¸i phu nh©n? Ch¼ng lÏ phu nh©n... Cao ¸ Nam vôt ngÈng ®Çu lªn, trõng m¾t nh×n h¾n, run giäng qu¸t: - ChÝnh ng­¬i h∙m h¹i l∙o nh©n gia! NhÊt ®Þnh lµ ng­¬i! Nguyªn Tïy V©n cau mµy: - T¹i h¹? Cao ¸ Nam rÝt lªn: - Sù t×nh nÇy tõ ®Çu ®Õn cuèi ®Òu do ©m m­u cña ng­êi ®ã. §«i m¾t cña nµng lóc th­êng cùc ®Ñp, hiÖn t¹i v× khãc nhiÒu nªn ®á hoe, råi v× qu¸ c¨m hên, niÒm o¸n ®éc bèc lªn ngêi ngêi, tr«ng nµng ®¸ng khiÕp l¹. RÊt tiÕc Nguyªn Tïy V©n kh«ng thÊy ®­îc! Cho nªn h¾n b×nh tÜnh nh­ th­êng, h¾n kh«ng hÒ thèt mét lêi gi¶i thÝch. Kh«ng gi¶i thÝch tøc lµ mÆc http://www.vietkiem.com -322- Converted to pdf by BacQuai
 8. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan nhËn sao? Cao ¸ Nam nghiÕn r¨ng g»n tõng tiÕng: - Ng­¬i ph¶i ®Òn m¹ng! C©u nãi g»n gåm bèn tiÕng võa bu«ng døt, th©n h×nh nµng chíp lªn, nµng cuång lo¹n mÊt råi. C¸nh tay v­¬n ra, ngãn mÊu l¹i, n¨m ngãn ®ã nh¾m kho¶ng tim n¬i Nguyªn Tïy V©n mµ chôp vµo. Nµng xuÊt ph¸t mét chiªu cùc kú ngôy dÞ! Trªn giang hå ai ai còng biÕt vâ c«ng cña ph¸i Hoa S¬n së tr­êng vÒ linh ®éng, tuy linh ®éng mµ râ rµng, kh«ng sö dông nh÷ng chiªu ngôy dÞ, kÐm minh ch¸nh. Cho nªn hiÖn t¹i ai ai còng lÊy lµm l¹, kh«ng t­ëng nµng l¹i cã thÓ ®¸nh mét chiªu nh­ thÕ. Bëi chiªu thøc nÇy hoµn toµn tr¸i ng­îc víi vâ c«ng ph¸i Hoa S¬n. Cã ng­êi thÇm hái: - Hay lµ Kh« Mai ®¹i s­ dïng chiªu nµy mãc tim cña bän ng­êi c¸? Vµ Cao ¸ Nam thùc t×nh muèn mãc tim cña Nguyªn Tïy V©n sao? Nguyªn Tïy V©n vÉn th¶n nhiªn ®øng t¹i chç, m­êng t­îng kh«ng hay biÕt viÖc g×. V« luËn lµ sao h¾n còng lµ mét ng­êi ®ui, nÕu cã x¶y ra giao thñ th× ®­¬ng nhiªn hy väng th¾ng sÏ mong manh. NÕu Cao ¸ Nam kh«ng c¨m hËn cùc ®é th× ch¼ng khi nµo nµng dïng mét chiªu tuyÖt ®éc nh­ vËy tÊn c«ng h¾n. Hå ThiÕt Hoa thÊy Cao ¸ Nam xö sù nh­ thÕ h¬i qu¸ ®¸ng ®èi víi mét ng­êi ®ui nªn hÐt lín: - Kh«ng nªn ®©u! H∙y chê... Y ch­a thèt døt c©u, Cao ¸ Nam bay ng­îc trë l¹i. Nguyªn Tïy V©n khÏ phÊt èng tay ¸o, nµng bay trë vÒ, víi c¸i bay ®ã, ch¾c ch¾n lµ nµng ph¶i ch¹m vµo v¸ch thuyÒn vµ c¸i ch¹m ®ã ph¶i m¹nh, khã tr¸nh bÞ tæn th­¬ng. Ngê ®©u khi nµng suýt ch¹m vµo v¸ch th× k×nh lùc ®Èy nµng bÞ tiªu tan, nhê thÕ th©n h×nh nµng võa ch¹m nhÑ lµ chuåi xuèng. C¸i phÊt tay ¸o ®ã, Nguyªn Tïy V©n thi triÓn ®Õn møc xuÊt thÇn nhËp hãa. Gia dÜ xuÊt ph¸t k×nh lùc ®ã, h¾n rÊt ung dung, thÇn s¾c dÞu hßa. Dï cho chÝnh vÞ ch­ëng m«n ph¸i Vâ §ang trong thêi cã xö dông ph¸p L­u V©n Tô, c«ng lùc ph¸t huy còng kh«ng h¬n. http://www.vietkiem.com -323- Converted to pdf by BacQuai
 9. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Tõ bªn trªn v¸ch chuåi xuèng råi, Cao ¸ Nam kh«ng ®øng dËy, nµng bÊt tØnh lu«n Hå ThiÕt Hoa biÕn s¾c, b­íc nhanh ®Õn b¾t m¹ch nµng. Nguyªn Tïy V©n ®iÒm nhiªn thèt: - Hå huynh bÊt tÊt ph¶i lo ng¹i. VÞ c« n­¬ng ®ã v× qu¸ th­¬ng t©m nªn ngÊt xØu th«i, t¹i h¹ kh«ng hÒ lµm th­¬ng tæn m¶y may. Hå ThiÕt Hoa vôt quay m×nh l¹i hái: - Cã ph¶i do ©m m­u cña Nguyªn c«ng tö ch¨ng? Nguyªn Tïy V©n thë dµi: - Cho ®Õn b©y giê t¹i h¹ ch­a biÕt viÖc g× ®∙ x¶y ra. Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - ThÕ t¹i sao võa råi c«ng tö l¹i mÆc nhËn? Nguyªn Tïy V©n l¾c ®Çu: - T¹i h¹ kh«ng hÒ mÆc nhËn! Ch¼ng qua t¹i h¹ kh«ng muèn biÖn b¹ch ®ã th«i! Hå ThiÕt Hoa trÇm giäng: - T¹i sao? Nguyªn Tïy V©n c­êi nh¹t: - Nam nh©n c∙i lý víi n÷ nh©n lµ tù t×m c¸i khæ mµ mang vµo m×nh. H¾n hiÓu râ t©m lý cña n÷ nh©n. N÷ nh©n nµo còng ngoan cè trong c¸i ®¹o lý, hä ®­a ra ®õng mong ai thuyÕt phôc cho hä bá c¸i ®¹o lý ®ã, dï lµ mét ®¹o lý sai lÇm. Hå ThiÕt Hoa kh«ng nãi g× thªm? Bëi y hiÓu c¸i ®¹o lý cña Nguyªn Tïy V©n. L­u H­¬ng cÇm hai tay nµng, chuyÒn néi lùc vµo t©m m¹ch cho nµng. Nµng ®©y lµ thiÕu n÷ h«n mª trong gãc phßng. Tim nµng dÇn dÇn ®Ëp m¹nh. Sau cïng nµng më m¾t ra, nhËn ®­îc L­u H­¬ng, kªu khÏ lªn mét tiÕng, sµ vµo lßng chµng nh­ muèn chui ngay vµo ngùc chµng. Råi nµng run ng­êi, run run giäng, lÊp vÊp thèt: - T«i sî... Sî... L­u H­¬ng vç nhÑ lªn m¸i tãc phñ bê vai nµng, dÞu giäng trÊn an: http://www.vietkiem.com -324- Converted to pdf by BacQuai
 10. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - §õng sî! Khái cÇn ph¶i sî n÷a! ViÖc ®¸ng sî ®∙ qua råi! ThiÕu n÷ c¨m hËn: - Chóng ®õng mong sèng sãt! Tr­íc khi chÕt s­ phã t«i còng b¸o ®­îc mèi thï. Nguyªn Tïy V©n bu«ng v¬ vÈn: - ¹? ThiÕu n÷ tiÕp: - §¾c thñ råi, chóng ®Þnh ch¹y ®i, chóng kh«ng ngê gia s­ ®∙ luyÖn ®­îc TrÝch T©m Thñ Ph¸p. Nguyªn Tïy V©n tho¸ng khÝch ®éng: - TrÝch T©m Thñ? ThiÕu n÷ tiÕp lu«n: - L∙o nh©n gia tõng than thë, gÇn ®©y trªn giang hå cµng ngµy cµng nhiÒu kÎ ¸c xuÊt hiÖn cho nªn l∙o nh©n gia míi luyÖn m«n vâ c«ng ®ã ®Ó ®èi phã víi chóng. Nguyªn Tïy V©n trÇm ng©m mét chót ®o¹n thèt: - Cø theo lêi truyÒn thuyÕt th× thñ ph¸p TrÝch T©m do vÞ ch­ëng m«n ®êi thø t­ cña ph¸i Hoa S¬n lµ §éc Thñ Tiªn Tö s¸ng chÕ. Lóc vÒ giµ, §éc Thñ Tiªn Tö Hoa Quúnh Ph­îng nhËn thÊy thñ ph¸p ®ã ¸c ®éc qu¸, nªn nghiªm cÊm m«n ®å tËp luyÖn, do ®ã thÊt truyÒn tõ l©u. Kh«ng ngê lÞnh s­ cã luyÖn m«n c«ng ®ã. ThiÕu n÷ biÕt m×nh nãi hí, tiÕt lËu bÝ mËt bæn m«n nªn nÝn lÆng. Hå ThiÕt Hoa véi ®¸p thay: - Lam Th¸i phu nh©n lµ b¹n chÝ th©n cña Kh« Mai ®¹i s­ ch­ëng m«n ph¸i Hoa S¬n, Nguyªn c«ng tö kh«ng biÕt ®iÒu Êy sao? Tù nhiªn phu nh©n häc ®­îc m«n vâ c«ng kú diÖu ®ã! Hå ThiÕt Hoa v× ng­êi mµ nãi l¸o. Nh­ng sù nãi l¸o cña y qu¸ vông vÒ. Bëi cßn ai kh«ng biÕt Kh« Mai ®¹i s­ tõ lóc nhá ®∙ xuÊt gia, t¸nh t×nh c« tÞch, l¹nh nh¹t, kh«ng thÝch nãi chuyÖn víi ng­êi ngoµi. Trong s¬n m«n, cã lóc trän ngµy dµi, bµ kh«ng hÒ më miÖng nãi mét tiÕng nµo víi ®Ö tö. Nh­ vËy lµm g× cã b»ng h÷u ë tËn vïng Giang T¶ lµ Lam Th¸i phu nh©n? http://www.vietkiem.com -325- Converted to pdf by BacQuai
 11. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hµ huèng quy cñ cña ph¸i Hoa S¬n næi tiÕng lµ nghiªm kh¾c, Kh« Mai ®¹i s­ l¹i chÊp ph¸p v÷ng nh­ nói, bµ lµ ng­êi thiÕt diÖn v« t­ th× khi nµo v× t×nh riªng mµ ®em bÝ mËt bæn m«n mµ truyÒn cho ngo¹i nh©n? Còng may Nguyªn Tïy V©n kh«ng hái tíi n÷a. C¸i vÞ tö ®Ö thÕ gia ®ã qu¶ thËt kh«ng th­êng b«n tÈu trªn giang hå, nªn kh«ng n¾m v÷ng nÕp sinh ho¹t cña tõng m«n ph¸i trong vâ l©m. H¾n tõ tõ gËt ®Çu thèt: - TrÝch T©m Thñ tuy tµn ®éc thËt song dïng nã mµ ®èi phã víi bän hung ®å ¸c ®¶ng th× rÊt hay, kh«ng cßn g× hay h¬n n÷a. §ã lµ lÊy c¸i ®¹o cña chóng trÞ l¹i chóng. L­u H­¬ng thë dµi: - NÕu l∙o nh©n gia kh«ng luyÖn thµnh c«ng m«n ®ã th× chØ sî c¸c nµng ng­êi c¸ ®µo tÈu mÊt råi! Hå ThiÕt Hoa c∙i: - T¹i sao? ThÕ l∙o nh©n gia kh«ng thÓ dïng mét m«n c«ng kh¸c, h¹ s¸t bän n÷ quû ®ã sao? L­u H­¬ng ®¸p: - §a sè nh÷ng m«n c«ng kh¸c ®Òu lÊy néi lùc lµm c¨n cø cho c¸i oai m∙nh do néi lùc ph¸t huy, néi lùc kÐm th× oai m∙nh kh«ng t¹o mét kÕt qu¶ nµo. ChÝnh lµ tr­êng hîp cña Lam Th¸i phu nh©n, thä th­¬ng råi, néi lùc kh«ng ph¸t huy næi v× cèt c¸ch t¸n lo¹n. Nguyªn Tïy V©n thèt: - §óng vËy! L­u H­¬ng tiÕp: - TrÝch T©m Thñ lµ mét ngo¹i m«n c«ng phu, nÕu cßn mét chót khÝ lùc tµn th«i lµ cã thÓ xö dông. Nhê thÕ Lam Th¸i phu nh©n míi h¹ s¸t ®­îc bèn nµng ng­êi c¸ ®ã. Nguyªn Tïy V©n thë dµi: - H­¬ng So¸i cã häc lùc uyªn th©m, qu¶ ®óng víi c¸i danh truyÒn tông trªn giang hå. Hå ThiÕt Hoa lu«n lu«n tøc mçi khi nghe ng­êi ta khen L­u H­¬ng, t×m c¸ch bÎ: http://www.vietkiem.com -326- Converted to pdf by BacQuai
 12. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Dï cho cã vËy ®i n÷a, còng ch­a ch¾c g× chóng ch¹y tho¸t ®­îc. L­u H­¬ng ®iÒm nhiªn: - A! Hå ThiÕt Hoa c­êi l¹nh: - Chóng ta ch¼ng ph¶i lµ nh÷ng x¸c chÕt th× ®©u cã ®Ó cho bän n÷ quû ch¹y di dÔ dµng? L­u H­¬ng thë dµi: - C¸i lý th× rÊt ®óng, nh­ng lÏ h»ng th× sai bÐt! Ng­êi trÇn truång nh­ vËy ng­¬i cã thÓ ch¹y a vµo mµ «m, mµ gi÷ l¹i ®­îc ch¨ng? Chµng c­êi khæ tiÕp: - V¶ l¹i, cø nh­ lêi vÞ c« n­¬ng kia ®∙ nãi, chóng cã thoa mét chÊt g× kh¾p ng­êi, tron nhít, ng­¬i mong g× chôp chóng dÝnh cøng n¬i tay? Hå ThiÕt Hoa hø mét tiÕng: - Th× cø ®¸nh chÕt! L­u H­¬ng l¾c ®Çu: - Ng­¬i biÕt sù t×nh x¶y ra lµm sao ch­a mµ gÆp chóng ch¹y ra mµ ®¸nh chÕt? Hµ huèng, gian phßng ®ã kh«ng chØ cã mét khung cöa duy nhÊt mµ th«i. §óng vËy, gian phßng cßn cã mét khung cöa h«ng, ¨n th«ng qua phßng cña Cao ¸ Nam vµ thiÕu n÷ ®ång b¹n. DÜ nhiªn gian phßng cña Cao ¸ Nam lóc ®ã kh«ng ng­êi. Bèn nµng ng­êi c¸ nÕu qua ®ã råi chuån ®i th× lµm g× bän L­u H­¬ng hay kÞp. Hå ThiÕt Hoa ®uèi lý nÝn lÆng. L­u H­¬ng tiÕp: - Suy theo ®ã, chóng ta thÊy râ bän chóng cã mét kÕ ho¹ch cùc kú chu ®¸o tõ ®Çu ®Õn cuèi, chóng cè ý ®Ó lâa lå th©n thÓ, còng lµ mét ®iÓm trong kÕ ho¹ch ®ã. Nguyªn Tïy V©n tõ tõ thèt: - Råi chóng cè ý chui vµo l­íi, t¹o hoang mang, ai kh«ng ë vµo t×nh tr¹ng cña chóng còng ch¼ng hiÓu næi th©m m­u cña chóng. H¾n thë dµi ®o¹n tiÕp: http://www.vietkiem.com -327- Converted to pdf by BacQuai
 13. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - C¸i kÕ ho¹ch ®ã ch¼ng nh÷ng chu ®¸o mµ l¹i cßn hoang ®­êng, ly kú, ngôy bÝ ngoµi chç t­ëng t­îng cña mét ng­êi th­êng t­ëng t­îng. L­u H­¬ng gËt ®Çu: - Cho nªn chóng dÔ thµnh c«ng. Anh V¹n Lý vôt thèt: - Cã mét ®iÓm t¹i h¹ cßn th¾c m¾c... L­u H­¬ng nh×n l∙o: - §iÓm nµo? Anh V¹n Lý tiÕp: - Chóng kh«ng cã néi lùc cao th©m lµm sao chóng tù ý ng­ng h¬i thë ®­îc? L­u H­¬ng trÇm ng©m suy nghÜ. Nguyªn Tïy V©n ®¸p: - Cã thÓ gi¶i thÝch sù th¾c m¾c ®ã. Anh V¹n Lý thèt: - Xin thØnh gi¸o: Nguyªn Tïy V©n tiÕp: - Cø theo lêi truyÒn thuyÕt th× tõ H¶i Nam ®Õn §«ng Doanh, trªn nh÷ng hßn ®¶o r¶i r¸c kh¾p h¶i phËn ®ã, cã nh÷ng miÒn biÓn chuyªn nghÒ nhÆt h¹t trai d­íi n­íc s©u, hä ®­îc huÊn luyÖn kü tõ lóc nhá, khi ®Õn tuæi cÆp kª, hä cã thÓ nÝn thë nhiÒu giê, vµ hä ho¹t ®éng d­íi biÓn s©u, søc Ðp cña n­íc rÊt m¹nh, nªn ng­êi nµo còng cã mét néi lùc kinh khñng míi chÞu ®ùng ®­îc næi. Anh V¹n Lý thèt: - Nãi vËy th× cã lÏ c¸c nµng nÇy lµ nh÷ng g¸i biÓn nhÆt h¹t trai cña vïng Nam H¶i Hå ThiÕt Hoa dËm ch©n: - Nguyªn c«ng tö ®∙ biÕt cã h¹ng ng­êi nh­ thÕ sao kh«ng nãi sím? Nguyªn Tïy V©n c­êi khæ: - Nµo ai biÕt sù t×nh ra sao mµ nãi tr­íc? Sù t×nh t×nh cê x¶y ra råi míi liªn t­ëng ®Õn h¹ng ng­êi ®ã chø. http://www.vietkiem.com -328- Converted to pdf by BacQuai
 14. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Anh V¹n Lý cau mµy: - Tuy nhiªn, trong vïng phô cËn kh«ng cã mét hßn ®¶o nµo c¶ th× bèn nµng ®ã tõ ®©u ®Õn? Tr­¬ng Tam tiÕp: - L¹i n÷a, lµm sao hä biÕt trªn thuyÒn nÇy cã mÆt Lam Th¸i phu nh©n? Lµm sao hä biÕt lµ Lam Th¸i phu nh©n s½n sµng chöa trÞ cho hä? Nguyªn Tïy V©n thë dµi: - VÊn ®Ò ®ã chØ cã c¸c nµng míi gi¶i ®¸p ®­îc th«i! Anh V¹n Lý còng thë dµi: - RÊt tiÕc Lam Th¸i phu nh©n kh«ng ®Ó sèng mét nh©n chøng nµo. Nguyªn Tïy V©n suy t­ mét chót, bçng hái: - Ch¼ng hay lóc s¾p chÕt, lÞnh s­ cã nãi ®iÒu chi ch¨ng? ThiÕu n÷ ®¸p: - T«i... T«i kh«ng biÕt! Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - Kh«ng biÕt? ThiÕu n÷ Êp óng: - T«i... t«i võa thÊy m¸u... lµ h«n mª liÒn. L­u H­¬ng thèt: - Theo t¹i h¹ nghÜ th× Lam Th¸i phu nh©n kh«ng cã nãi chi ®©u, v× l∙o nh©n gia ch¾c kh«ng biÕt lai lÞch cña hä, chø nÕu biÕt th× lµm g× ®Ó bÞ h¹i n¬i tay hä? Nguyªn Tïy V©n thë dµi: - H¬n mÊy m­¬i n¨m qua, l∙o nh©n gia ®∙ tho¸t xuÊt giang hå th× lµm g× cã g©y thï kÕt o¸n víi ai? C¸c nµng Êy v× lý do g× l¹i ®i t×m l∙o nh©n gia mµ h¹ thñ? Ph¶i cã mét ®éng c¬ nµo chø? Kh«ng cã ®éng c¬ th× ai m¹o hiÓm lµm chi? L­u H­¬ng kh«ng ®¸p c©u nãi cña Nguyªn Tïy V©n. Chµng trÇm lÆng mét lóc l©u, l¹i thë dµi råi thèt: - V« luËn thÕ nµo, sù bÝ mËt nÇy còng cã ngµy ®­îc kh¸m ph¸. HiÖn t¹i, t¹i h¹ hy väng sù sù viÖc nh­ thÕ kh«ng t¸i diÔn n÷a. http://www.vietkiem.com -329- Converted to pdf by BacQuai
 15. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Chµng ®©u cã biÕt, muèn kh¸m ph¸ sù bÝ mËt ®ã, ng­êi ta ph¶i tr¶ mét c¸i gi¸ rÊt ®¾c? Vµ chØ trong vßng mÊy h«m nay th«i, sù t×nh l¹i t¸i ph¸t sanh, ®¸ng khiÕp h¬n lÇn tr­íc. *** vietkiem.com *** http://www.vietkiem.com -330- Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2