intTypePromotion=1

Lưu hương đảo soái - tập 19

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
50
lượt xem
2
download

Lưu hương đảo soái - tập 19

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu hương đảo soái - tập 19', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu hương đảo soái - tập 19

  1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø m­êi chÝn Ng­ìng cöa ®Þa ngôc H å ThiÕt Hoa hái: - Sao lóc ®ã ng­¬i kh«ng ®uæi theo? L­u H­¬ng ®¸p: - VÒ khinh c«ng, ta nhËn thÊy h¾n kh«ng kÐm ta, khi ta cã ý nghÜ ®uæi theo, h¾n ®∙ mÊt d¹ng råi. Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - Cã thuËt khinh c«ng b»ng ng­¬i, trªn ®êi nÇy ®­îc mÊy kÎ! H¾n lµ ai? L­u H­¬ng ®¸p: - Tuy ta kh«ng thÊy râ ng­êi song d¸ng dÊp m­êng t­îng quen l¾m! Ph¶ng phÊt chóng ta nhËn ra ®­îc con ng­êi ®ã. Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - B»ng vµo ®©u mµ nhËn ra ng­êi qua mét c¸i bãng tho¸ng qua. L­u H­¬ng tiÕp: - Th©n ph¸p cña h¾n rÊt ®Æc biÑt! H¬n n÷a, h¾n... Chµng dõng c©u nãi, ¸nh m¾t ngêi lªn, chõng nh­ bÊt chît nhí ®Õn mét ®iÒu g×. Hå ThiÕt Hoa nãng n¶y: - H¾n lµm sao? L­u H­¬ng lÈm nhÈm: - Ch©n h¾n! §óng råi! Ch©n h¾n! Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - Mµ d«i ch©n h¾n lµm sao chø? L­u H­¬ng tiÕp: - Dµi! Dµi h¬n ng­êi rÊt nhiÒu. http://www.vietkiem.com -346- Converted to pdf by BacQuai
  2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa s¸ng m¾t lªn: - Hay lµ... hay lµ... C©u Tö Tr­êng? L­u H­¬ng ch­a nãi g×. Chµng ch­a n¾m mét chøng minh nµo th× lµm sao d¸m qu¶ quyÕt? Ph¸n ®o¸n gÊp th× rÊt dÔ sai lÇm. Mµ lÇm lµ cã h¹i, l¾m lóc liªn quan ®Õn t¸nh m¹ng. Anh V¹n Lý biÕn s¾c mÆt hái nhanh: - NÕu vËy th× C©u Tö Tr­êng vèn cã mÆt trªn con thuyÒn nµy tr­íc khi chóng ta ®­îc Nguyªn Tïy V©n cøu vít? Nh­ vËy lµ Nguyªn Tïy V©n b¶o hé h¾n? Tr­¬ng Tam ®¸p: - Ch¾c vËy råi chø g× n÷a! Trªn thuyÒn nÇy vèn cã gian bèn phßng trèng, bän Kh« Mai ®¹i s­ chiÕm ba gian, cßn mét gian h¼n lµ dµnh cho h¾n... T¹i h¹ biÕt l¾m mµ, trong bèn gian ®ã, ph¶i cã c¸i l¹. L­u H­¬ng mØm c­êi thèt: - C¸i tËt cña ng­¬i lµ gÆp bÊt cø tr­êng hîp nµo còng ph¸n ®o¸n sím h¬n ai hÕt! Tr­¬ng Tam hõ mét tiÕng: - Nh­ng ta... L­u H­¬ng chËn l¹i: - BiÕt ®©u h¾n kh«ng tõ n¬i con thuyÒn nÇy mµ ®i? Mµ h¾n tõ n¬i hßn ®¶o ®ã ®Õn ®©y? Hå ThiÕt Hoa phô häa: - Cã thÓ nh­ vËy l¾m. H¾n ë n¬i hßn ®¶o ®ã, nghe thuyÒn ch¹m ®¸, ®éng tÝnh hiÕu kú ch¹y ®Õn xem. L­u H­¬ng tiÕp: - Hµ huèng ta còng ch¼ng thÊy râ ng­êi, th× ch¾c g× ®óng lµ h¾n? Trªn ®êi nÇy ®©u ph¶i chØ mçi mét m×nh h¾n míi cã ®«i ch©n dµi. Hå ThiÕt Hoa tiÕp lu«n: - H¬n n÷a, cho dï chÝnh lµ C©u Tö Tr­êng, cho dï h¾n cã mÆt trªn thuyÒn nÇy ®i n÷a th× ®∙ sao chø? Kh«ng cã c¸i g× chøng minh Nguyªn Tïy V©n vµ C©u Tö Tr­êng ®ång chung mét tæ chøc c¶! Chóng ta ph¶i nhËn thËt ®iÒu dã. http://www.vietkiem.com -347- Converted to pdf by BacQuai
  3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Tr­¬ng Tam hõ nhÑ: - ThËt vËy! Hå ThiÕt Hoa g»n giäng: - Tù nhiªn! Y trõng m¾t nh×nTr­¬ng Tam ®o¹n bu«ng lu«n: - Ta hái ng­¬i, gi¶ nh­ ng­¬i lµ Nguyªn Tïy V©n, thÊy ng­êi tr«i næi bÒnh bång trªn mÆt biÓn, ng­¬i cã cÇn hái râ lai lÞch råi míi chÞu cøu ch¨ng? Tr­¬ng Tam suy nghÜ mét chót: - Kh«ng cÇn, cøu ng­êi gÊp nh­ chöa ch¸y, nhÊt ®Þnh kh«ng ®Ó chËm trÔ mét phót gi©y. Hå ThiÕt Hoa vç tay: - C¸i ®ã ph¶i l¾m. Cho ®Õn b©y giê, ch­a ch¾c Nguyªn Tïy V©n biÕt lai lÞch cña C©u Tö Tr­êng. Tr­¬ng Tam b¾t bÎ: - Nh­ng Ýt nhÊt Nguyªn Tïy V©n còng ph¶i nãi víi chóng ta... Hå ThiÕt Hoa bÜu m«i: - Nãi c¸i g× chø? Lµm sao h¾n biÕt C©u Tö Tr­êng cã liªn hÖ víi chóng ta? C©u Tö Tr­êng kh«ng muèn tiÕp xóc víi ng­êi, h¾n ®©u cã thÓ c­ìng b¸ch C©u Tö Tr­êng ®­îc? H¾n lµ bËc qu©n tö mµ, h¾n ®©u cã v× c¸i viÖc cøu ng­êi råi c­ìng b¸ch ng­êi lµm theo ý muèn cña h¾n? Tr­¬ng Tam thë dµi: - Nh­ vËy lµ ta lÊy c¸i t©m tiÓu nh©n ®o l­êng c¸i t©m qu©n tö. Hå ThiÕt Hoa c­êi mØa: - Chø cßn g× n÷a! Ng­¬i chØ cã mét ®iÓm kh¸ lµ tù biÕt m×nh. Mét c¬n giã lín vót qua. Theo giã, Nguyªn Tïy V©n trë l¹i thuyÒn. Toµn th©n h¾n ­ít sñng nh­ng thÇn s¾c cña h¾n th× vÉn an t­êng. §¸p xuèng thuyÒn råi, h¾n b×nh tÜnh nh­ th­êng, m­êng t­îng kh«ng hÒ di ®éng. Hå ThiÕt Hoa lµ ng­êi thø nhÊt cÊt tiÕng: - Nguyªn c«ng tö cã ph¸t hiÖn ra sù g× ch¨ng? http://www.vietkiem.com -348- Converted to pdf by BacQuai
  4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Nguyªn Tïy V©n ®¸p: - §Êt! §Êt liªn! Hå ThiÕt Hoa lé vÎ vui mõng: - PhÝa ®ã lµ ®Êt liÒn? Nguyªn Tïy V©n gËt ®Çu: - Cã c¶ ng­êi ë. Hå ThiÕt Hoa hái gÊp: - Ng­êi ë? §«ng l¾m kh«ng? Nguyªn Tïy V©n gËt ®Çu ; - Chõng nh­ ®«ng! Hå ThiÕt Hoa kinh dÞ: - Hä thuéc h¹ng ng­êi g×? Nguyªn Tïy V©n thèt: - T¹i h¹ võa nghe tiÕng ch©n ng­êi lµ trë l¹i ngay. Anh V¹n Lý vôt hái: - T¹i sao Nguyªn c«ng tö kh«ng hái hä xem n¬i ®ã lµ ®Þa ph­¬ng g×? Nguyªn Tïy V©n ®¸p: - Kh«ng cÇn hái. Anh V¹n Lý trè m¾t: - T¹i sao? Nguyªn Tïy V©n tiÕp: - ChØ v× hä muèn t×m chóng ta. Cã lÏ hä s¾p ®Õn n¬i. H¾n võa døt lêi, trªn nÊc m« ®¸, mét hµng bãng ng­êi xuÊt hiÖn. B¶y t¸m ng­êi theo sau mét ng­êi, hä ®i trong bãng tèi, trªn nh÷ng m« ®¸ nguy hiÓm, nh­ng ch©n hä b­íc rÊt nhanh, dÔ dµng nh­ xª dÞch trªn ®ång b»ng. Hå ThiÕt Hoa ®Æc biÖt l­u ý xem trong sè ng­êi ®ã cã ai cao ch©n hay kh«ng. Kh«ng cã ai cã ®«i ch©n dµi. Ng­êi nµo còng nhá thã, èm yÕu nh­ mét bän n÷ nh©n. Hä ®∙ ®Õn gÇn råi mµ ng­êi trªn thuyÒn kh«ng ai tr«ng râ mÆt mµy cña hä. http://www.vietkiem.com -349- Converted to pdf by BacQuai
  5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Ng­êi ®i ®Çu cã lèi b­íc nhanh, rÊt nhÑ, dõng ch©n l¹i trong mét kho¶ng c¸ch kh«ng gÇn l¾m. Y ®øng trªn mét ngän ®¸ rÊt nhän, c¸ch thuyÒn ®é bèn n¨m tr­îng. Giã t¹t qua, sãng vç tíi, y chao ng­êi, c¬ hå cã thÓ bÞ giã hèt, sãng cuèn ®i, nh­ng giã qua, sãng ®Õn ba bèn l­ît råi, y vÉn cßn ®øng nguyªn t¹i chç. L­u H­¬ng ®∙ nhËn ®­îc ng­êi ®ã lµ mét n÷ nh©n, cã thuËt khinh c«ng rÊt cao. Ng­êi ®ã hái: - Cã ph¶i lµ thuyÒn cña Tam Nguyªn Nguyªn c«ng tö ®Õn ®ã ch¨ng? ¢m thinh râ rµng, trong trÏo, ®óng lµ ©m thinh n÷ nh©n. Nguyªn Tïy V©n ®¸p: - T¹i h¹ lµ Nguyªn Tïy V©n, ch¼ng hay c¸c h¹ ... Ng­êi ®ã kh«ng ®îi h¾n døt c©u, véi v¸i dµi tiÕp: - Nguyªn c«ng tö ë xa v¹n dÆm, cuèi cïng råi còng ®Õn tËn chèn nÇy. Bän n« tú nghinh tiÕp chËm, xin c«ng tö thø cho! Nguyªn Tïy V©n lé vÎ khÝch ®éng: - Ch¼ng lÏ ®©y lµ ®¶o Biªn Bøc? Ng­êi ®ã ®¸p: - ChÝnh ®¶o Biªn Bøc! Ai ai còng thë phµo. Nh­ng tiÕng thë phµo rÊt ng¾n. Ng¾n, lµ v× kh«ng ®¸ng mõng l¾m. Ng¾n, lµ v× ai ai còng biÕt m×nh s¾p ph¶i ®­¬ng ®Çu víi nh÷ng c¸i bÊt ngê kinh khñng! Môc ®Ých cña hä lµ ®Õn tËn ®Þa ph­¬ng nµy, song ®Õn råi, cã ch¾c g× ®­îc sèng sãt trë vÒ. *** vietkiem.com *** ë n¬i xa xa kia, tr­íc mÆt hä lµ vïng bÝ mËt. §∙ lµ vïng bÝ mËt tÊt ph¶i cã nh÷ng sô h∙i hïng. Biªn Bøc ®¶o vÒ ®ªm cµng cã c¸i vÎ thÇn bÝ! §Õn mét vïng thÇn bÝ vÒ ®ªm th× cßn ai tr¸nh khái håi hép. Ng­êi ®èi tho¹i tõ ngän ®¸ tung m×nh lªn, ch©n võa ch¹m v¸n thuyÒn, th©n h×nh vót lªn l­ît n÷a lµ h¾n ®øng tr­íc mÆt mäi ng­êi. http://www.vietkiem.com -350- Converted to pdf by BacQuai
  6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan "H¾n" lµ mét thiÕu n÷? Hay mét thiÕu phô? Kh«ng ai biÕt râ, chØ ®é chõng lµ mét n÷ nh©n th«i. Tay nµng cã cÇm mét cuén d©y. Nµng quÊn quanh trôc neo. Cßn ®Çu d©y kia ë ®©u? Nµng c­êi thµng tiÕng thèt: - Giã to, sãng lín, ®¸ mäc lëm chëm, nguy hiÓm v« cïng, c¸c vÞ nªn lªn cÇu mµ ®i Nguyªn Tïy V©n cau mµy: - CÇu? CÇu ë ®©u? Nµng tiÕp: - §­êng d©y nÇy ®©y! C¸c vÞ cø lªn ®­êng d©y nÇy mµ ®i, nÕu kh«ng r¬i xuèng lµ ®Õn ngay ®Êt phóc trêi lµnh, ®¶o chñ ®ang chê ®îi, h©n hoan nghinh ®ãn c¸c vÞ. Råi nµng c­êi trong trÎo, døt trµng c­êi, liÒn tiÕp lu«n: - §Õn ®ã råi, c¸c vÞ sÏ kh«ng hèi tiÕc m×nh lµm mét cuéc viÔn du v« bæ Ých. Hå ThiÕt Hoa hái: - NÕu cã ng­êi kh«ng ®i d©y ®­îc, ph¶i r¬i xuèng? Nµng ¸o ®en ®iÒm nhiªn ®¸p: - NÕu ai xÐt m×nh kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng ®i d©y ®­îc th× tèt h¬n hÕt nªn ë l¹i thuyÒn. ChiÕc cÇu d©y nµy cã thÓ ®­a ng­êi ®Õn miÒn cùc l¹c, song ai kÐm phóc th× ph¶i chÞu r¬i vµo ®Þa ngôc. Nguyªn Tïy V©n hái: - Cã kh¶ n¨ng ®i ®­îc cÇu d©y, trªn thuyÒn nÇy ch¼ng cã mÊy ng­êi. Kh«ng lÏ c¸c h¹ muèn cho cho ng­êi ®i ®­îc bá l¹i ®©y nh÷ng ng­êi kh«ng ®i ®­îc? Nµng ¸o ®en mØm c­êi: - §­¬ng nhiªn ph¶i cã mét lèi ®i kh¸c dµnh cho nh÷ng ng­êi kh«ng ®i ®­îc cÇu d©y. Hå ThiÕt Hoa hái gÊp: - Lèi kh¸c lµ lèi nµo? Nµng ¸o ®en ®iÒm nhiªn: - Chê ®Õn s¸ng ngµy, c¸c vÞ sÏ thÊy lèi ®ã. http://www.vietkiem.com -351- Converted to pdf by BacQuai
  7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan *** vietkiem.com *** Trêi ch­a s¸ng. Ng­êi thø nhÊt lªn cÇu tù nhiªn lµ Nguyªn Tïy V©n. Tr­íc khi ®i h¾n m­êng t­îng muèn nãi g× ®ã víi L­u H­¬ng, nh­ng råi h¾n kh«ng nãi. H¾n tin r»ng L­u H­¬ng hiÓu râ ý tø h¾n nªn kh«ng cÇn nãi. Cao ¸ Nam lªn cÇu. Lµ dÖ tö ph¸i Hoa S¬n, nµng luyÖn khinh c«ng cã h¹ng l¾m. Tõ lóc ®Çu, nµng vÉn ®øng bªn c¹nh Hå ThiÕt Hoa. Lóc s¾p söa ®i, nµng hái y: - Cßn ng­¬i? Hå ThiÕt Hoa ch­a ®¸p, L­u H­¬ng ®¸p thay: - B¹n t¹i h¹ sÏ do con ®­êng kia mµ ®i. Cao ¸ Nam kh«ng nãi g× n÷a. Nµng hiÓu râ ý tø cña L­u H­¬ng. KÕ ®ã, ®Õn l­ît Hoa Ch©n Ch©n. Nµng chÇm chËm tiÕn len, ®i ngang qua chç L­u H­¬ng ®øng, nµng vôt quay ®Çu l¹i, chó m¾t nh×n chµng, chõng nh­ muèn nãi g×. Råi nµng nÝn lÆng. L­u H­¬ng mØm c­êi dÞu giäng: - C« n­¬ng yªn trÝ. T¹i h¹ ®i ®­îc mµ. T¹i h¹ nghÜ con ®­êng ®ã cã thÓ an toµn h¬n chiÕc cÇu d©y nÇy. Hoa Ch©n Ch©n ®á mÆt. Hå ThiÕt Hoa thë dµi. Cã viÖc chi ®ã, y kh«ng ®­îc hiÓu râ. T¹i sao gÆp n÷ nh©n lµ L­u H­¬ng l¹i qu¸ thµnh thËt nh­ vËy? T¹i sao chµng qu¸ «n nhu nh­ vËy? Ng­îc l¹i, n÷ nh©n còng ®èi xö víi chµng b»ng mét th¸i ®é thµnh thËt, «n nhu. Cßn y? T¹i sao y khiªu khÝch n÷ nh©n? T¹i sao nh÷ng n÷ nh©n mµ y gÆp gì, nÕu kh«ng m¾c bÞnh thÇn kinh th× còng lµ cäp c¸i. Giã m¹nh vót qua, ®­êng d©y chao chao. Ng­êi trªn d©y còng chao chao theo. Hä cã thÓ r¬i xuèng bÊt cø phót gi©y nµo. Hä r¬i xuèng quû vùc, vÜnh viÔn kh«ng trë vÒ d­¬ng thÕ. Ng­êi ng­êi nèi nhau mµ ®i, tõ tõ ®i, ®i vÒ h¾c ¸m. Lßng bµn tay cña hä ®Èm må h«i l¹nh. Dï cho hä ®i tËn ®Çu d©y th× hä sÏ ®Õn n¬i nµo? N¬i ®Çu d©y kia, nh÷ng ng­êi chê ®ãn hä cã ph¶i lµ nh÷ng quû sø tõ ®Þa ngôc lªn ch¨ng? Bçng Hå ThiÕt Hoa hái: http://www.vietkiem.com -352- Converted to pdf by BacQuai
  8. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - §¸ng lÏ chóng ta ph¶i ®i theo c¸c nµng Êy, t¹i sao ng­¬i kh«ng chÞu cïng ®i víi hä? L­u H­¬ng ®¸p: - Chóng ta kh«ng cã giÊy mêi, mµ còng kh«ng thÝch ®­îc hoan nghinh, theo hä mµ ®i lµ lµm liªn lôy ®Õn hä. V« luËn lµ ai trong bän m×nh còng kh«ng cã sù g× tèt ®Ñp c¶. Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - Nh­ng sím muén g× chóng ta còng ph¶i ®i kia mµ? T¹i sao ng­¬i biÕt lµ con ®­êng kia ®i an toµn h¬n? L­u H­¬ng ®¸p lu«n: - §i theo con ®­êng kh¸c h¬n cÇu d©y, chóng ta tr¸nh ®­îc ®èi ph­¬ng chó ý. Tr­¬ng Tam chen vµo: - §óng vËy! Chóng ta cã thÓ c¶i d¹ng thµnh thñy thñ, trµ trén víi bän thñy thñ, råi chê c¬ héi hµnh sù. Bçng h¾n thÊy Kim Linh Chi ®øng c¸ch ®ã xa xa, hÕt søc lÊy lµm l¹, hái: - Sao c« n­¬ng kh«ng ®i theo hä? Kim Linh Chi xô mÆt, l¹nh lïng ®¸p: - Ta kh«ng cao høng. L­u H­¬ng trÇm ng©m mét chót, vôt thèt: - Bän t¹i h¹ biÕt ý tø cña Kim c« n­¬ng råi. Hå ThiÕt Hoa muèn nãi c©u nÇy l¾m: - Nµng kh«ng ®i lµ v× nµng chØ muèn cïng ®i chung víi ta th«i. Nh­ng y kh«ng kÞp nãi, L­u H­¬ng ®∙ tiÕp lu«n: - C©u Tö Tr­êng ®∙ trë l¹i, h¼n §inh Phong còng trë l¹i, §inh Phong kh«ng hµi lßng vÒ c« n­¬ng, nÕu c« n­¬ng ®i ngay b©y giê chØ sî gÆp ®Òu bÊt tr¾c. Hå ThiÕt Hoa vuèt chãt mòi. Y chît nhËn thÊy cã ng­êi s¸ng suèt h¬n y nhiÒu. L­u H­¬ng l¹i tiÕp: - T¹i h¹ cã mét ®iÒu muèn thØnh gi¸o Kim c« n­¬ng. Kim Linh Chi l¹nh lïng: http://www.vietkiem.com -353- Converted to pdf by BacQuai
  9. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - ThÕ ch¼ng ph¶i viÖc g× c¸c ng­¬i còng biÕt, cßn thØnh gi¸o n¬i ta lµm chi? L­u H­¬ng c­êi nhÑ: - Tuy nhiªn, bän t¹i h¹ thùc sù ch­a biÕt c¸i hßn ®¶o Biªn Bøc nµy lµ mét ®Þa ph­¬ng nh­ thÕ nµo. Tr­¬ng Tam tiÕp nèi: - §óng vËy! Vµ ®iÒu mµ ta hÕt søc kú qu¸i lµ trªn ®¶o cã rÊt nhiÒu ng­êi. §∙ cã nhiÒu ng­êi ë sao kh«ng cã mét ¸nh ®Ìn? Ch¼ng lÏ ng­êi trªn ®¶o nh×n ®­îc sù vËt qua mµn h¸c ¸m? Trong ¸nh m¾t Kim Linh Chi chît hiÖn niÒm kinh h∙i. Nµng kh«ng nãi g×, quay nhanh m×nh b­íc ®i. Nghe ®Ò cËp ®Õn Biªn Bøc §¶o lµ y nh­ nµng mÊt c¶ tù chñ. Hå ThiÕt Hoa c¨m hËn: - Ta cø t­ëng chØ cã Tr­¬ng Tam lµ kÎ khã chÞu nhÊt, kh«ng ngê kÎ khã chÞu nhÊt l¹i lµ chÝnh nµng. L­u H­¬ng suy t­ mét lóc l©u råi thèt: - Kim c« n­¬ng kh«ng chÞu tiÕt lé bÝ mËt trªn ®¶o Biªn Bøc h¼n lµ nµng cã mét nçi khæ t©m nh­ thÕ nµo ®ã. Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - Khæ t©m g× chø! L­u H­¬ng ®¸p: - Cã lÏ nµng bÞ ng­êi ta c¶nh c¸o, tuyÖt ®èi kh«ng ®­îc tiÕt lé sù t×nh. Hå ThiÕt Hoa cè ý thèt lªn: - TiÕt lé råi sao? Mãc m¾t? C¾t l­ìi ph¶i kh«ng? L­u H­¬ng tiÕp: - ChØ sî cßn kinh khñng h¬n n÷a. Hå ThiÕt Hoa l¹i hõ mét tiÕng: - Ng­¬i cho r»ng nµng sî? L­u H­¬ng mØm c­êi: http://www.vietkiem.com -354- Converted to pdf by BacQuai
  10. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - NÕu lµ ng­¬i c¶nh c¸o, ®­¬ng nhiªn lµ nµng kh«ng sî. Nh­ng ng­êi nµo ®ã c¶nh c¸o, tÊt ph¶i lµm nh­ sù c¶nh c¸o ®ã. Hå ThiÕt Hoa cè c∙i: - Cho r»ng nµng sî còng ®­îc. Song trªn thuyÒn ®©u cã ai lµ ng­êi cña Biªn Bøc ®¶o? Th× ®¶o chñ lµm g× biÕt ®­îc nµng cã nãi hay kh«ng nãi? L­u H­¬ng ®iÒm nhiªn hái l¹i: - Ng­¬i d¸m qu¶ quyÕt lµ trªn thuyÒn kh«ng cã ng­êi cña Biªn Bøc ®¶o ch¨ng? Hå ThiÕt Hoa ®uèi lý, nÝn lÆng mét lóc l©u, råi thë dµi, sau cïng c­êi khæ thèt: - HiÖn t¹i, ta chØ hy väng mét ®iÒu. Tr­¬ng Tam vôt hái: - Ng­¬i hy väng c¸i g×? Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - Ta hy väng khi bän m×nh ®Õn ®¶o råi, ng­êi trªn ®¶o kh«ng biÕn bän m×nh thµnh nh÷ng con d¬i. Y dông lùc vuèt chãt mòi. Hµnh ®éng ®ã kh«ng ®ßi hái mét c«ng phu cao tuyÖt song y lµm c¸ch khã kh¨n qu¸, chøng tá sù cè g¾ng râ rÖt. Cè g¾ng v× viÔn ¶nh trë thµnh d¬i ®¸ng sî v« cïng. Råi y lÈm nhÈm: - NÕu biÕn ta thµnh mét con chã ta cßn chÞu ®­îc, chø cßn thµnh d¬i th×... th×... *** vietkiem.com *** http://www.vietkiem.com -355- Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2