Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lưu hương đảo soái - tập 19

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

55
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu hương đảo soái - tập 19', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu hương đảo soái - tập 19

  1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø m­êi chÝn Ng­ìng cöa ®Þa ngôc H å ThiÕt Hoa hái: - Sao lóc ®ã ng­¬i kh«ng ®uæi theo? L­u H­¬ng ®¸p: - VÒ khinh c«ng, ta nhËn thÊy h¾n kh«ng kÐm ta, khi ta cã ý nghÜ ®uæi theo, h¾n ®∙ mÊt d¹ng råi. Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - Cã thuËt khinh c«ng b»ng ng­¬i, trªn ®êi nÇy ®­îc mÊy kÎ! H¾n lµ ai? L­u H­¬ng ®¸p: - Tuy ta kh«ng thÊy râ ng­êi song d¸ng dÊp m­êng t­îng quen l¾m! Ph¶ng phÊt chóng ta nhËn ra ®­îc con ng­êi ®ã. Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - B»ng vµo ®©u mµ nhËn ra ng­êi qua mét c¸i bãng tho¸ng qua. L­u H­¬ng tiÕp: - Th©n ph¸p cña h¾n rÊt ®Æc biÑt! H¬n n÷a, h¾n... Chµng dõng c©u nãi, ¸nh m¾t ngêi lªn, chõng nh­ bÊt chît nhí ®Õn mét ®iÒu g×. Hå ThiÕt Hoa nãng n¶y: - H¾n lµm sao? L­u H­¬ng lÈm nhÈm: - Ch©n h¾n! §óng råi! Ch©n h¾n! Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - Mµ d«i ch©n h¾n lµm sao chø? L­u H­¬ng tiÕp: - Dµi! Dµi h¬n ng­êi rÊt nhiÒu. http://www.vietkiem.com -346- Converted to pdf by BacQuai
  2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa s¸ng m¾t lªn: - Hay lµ... hay lµ... C©u Tö Tr­êng? L­u H­¬ng ch­a nãi g×. Chµng ch­a n¾m mét chøng minh nµo th× lµm sao d¸m qu¶ quyÕt? Ph¸n ®o¸n gÊp th× rÊt dÔ sai lÇm. Mµ lÇm lµ cã h¹i, l¾m lóc liªn quan ®Õn t¸nh m¹ng. Anh V¹n Lý biÕn s¾c mÆt hái nhanh: - NÕu vËy th× C©u Tö Tr­êng vèn cã mÆt trªn con thuyÒn nµy tr­íc khi chóng ta ®­îc Nguyªn Tïy V©n cøu vít? Nh­ vËy lµ Nguyªn Tïy V©n b¶o hé h¾n? Tr­¬ng Tam ®¸p: - Ch¾c vËy råi chø g× n÷a! Trªn thuyÒn nÇy vèn cã gian bèn phßng trèng, bän Kh« Mai ®¹i s­ chiÕm ba gian, cßn mét gian h¼n lµ dµnh cho h¾n... T¹i h¹ biÕt l¾m mµ, trong bèn gian ®ã, ph¶i cã c¸i l¹. L­u H­¬ng mØm c­êi thèt: - C¸i tËt cña ng­¬i lµ gÆp bÊt cø tr­êng hîp nµo còng ph¸n ®o¸n sím h¬n ai hÕt! Tr­¬ng Tam hõ mét tiÕng: - Nh­ng ta... L­u H­¬ng chËn l¹i: - BiÕt ®©u h¾n kh«ng tõ n¬i con thuyÒn nÇy mµ ®i? Mµ h¾n tõ n¬i hßn ®¶o ®ã ®Õn ®©y? Hå ThiÕt Hoa phô häa: - Cã thÓ nh­ vËy l¾m. H¾n ë n¬i hßn ®¶o ®ã, nghe thuyÒn ch¹m ®¸, ®éng tÝnh hiÕu kú ch¹y ®Õn xem. L­u H­¬ng tiÕp: - Hµ huèng ta còng ch¼ng thÊy râ ng­êi, th× ch¾c g× ®óng lµ h¾n? Trªn ®êi nÇy ®©u ph¶i chØ mçi mét m×nh h¾n míi cã ®«i ch©n dµi. Hå ThiÕt Hoa tiÕp lu«n: - H¬n n÷a, cho dï chÝnh lµ C©u Tö Tr­êng, cho dï h¾n cã mÆt trªn thuyÒn nÇy ®i n÷a th× ®∙ sao chø? Kh«ng cã c¸i g× chøng minh Nguyªn Tïy V©n vµ C©u Tö Tr­êng ®ång chung mét tæ chøc c¶! Chóng ta ph¶i nhËn thËt ®iÒu dã. http://www.vietkiem.com -347- Converted to pdf by BacQuai
  3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Tr­¬ng Tam hõ nhÑ: - ThËt vËy! Hå ThiÕt Hoa g»n giäng: - Tù nhiªn! Y trõng m¾t nh×nTr­¬ng Tam ®o¹n bu«ng lu«n: - Ta hái ng­¬i, gi¶ nh­ ng­¬i lµ Nguyªn Tïy V©n, thÊy ng­êi tr«i næi bÒnh bång trªn mÆt biÓn, ng­¬i cã cÇn hái râ lai lÞch råi míi chÞu cøu ch¨ng? Tr­¬ng Tam suy nghÜ mét chót: - Kh«ng cÇn, cøu ng­êi gÊp nh­ chöa ch¸y, nhÊt ®Þnh kh«ng ®Ó chËm trÔ mét phót gi©y. Hå ThiÕt Hoa vç tay: - C¸i ®ã ph¶i l¾m. Cho ®Õn b©y giê, ch­a ch¾c Nguyªn Tïy V©n biÕt lai lÞch cña C©u Tö Tr­êng. Tr­¬ng Tam b¾t bÎ: - Nh­ng Ýt nhÊt Nguyªn Tïy V©n còng ph¶i nãi víi chóng ta... Hå ThiÕt Hoa bÜu m«i: - Nãi c¸i g× chø? Lµm sao h¾n biÕt C©u Tö Tr­êng cã liªn hÖ víi chóng ta? C©u Tö Tr­êng kh«ng muèn tiÕp xóc víi ng­êi, h¾n ®©u cã thÓ c­ìng b¸ch C©u Tö Tr­êng ®­îc? H¾n lµ bËc qu©n tö mµ, h¾n ®©u cã v× c¸i viÖc cøu ng­êi råi c­ìng b¸ch ng­êi lµm theo ý muèn cña h¾n? Tr­¬ng Tam thë dµi: - Nh­ vËy lµ ta lÊy c¸i t©m tiÓu nh©n ®o l­êng c¸i t©m qu©n tö. Hå ThiÕt Hoa c­êi mØa: - Chø cßn g× n÷a! Ng­¬i chØ cã mét ®iÓm kh¸ lµ tù biÕt m×nh. Mét c¬n giã lín vót qua. Theo giã, Nguyªn Tïy V©n trë l¹i thuyÒn. Toµn th©n h¾n ­ít sñng nh­ng thÇn s¾c cña h¾n th× vÉn an t­êng. §¸p xuèng thuyÒn råi, h¾n b×nh tÜnh nh­ th­êng, m­êng t­îng kh«ng hÒ di ®éng. Hå ThiÕt Hoa lµ ng­êi thø nhÊt cÊt tiÕng: - Nguyªn c«ng tö cã ph¸t hiÖn ra sù g× ch¨ng? http://www.vietkiem.com -348- Converted to pdf by BacQuai
  4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Nguyªn Tïy V©n ®¸p: - §Êt! §Êt liªn! Hå ThiÕt Hoa lé vÎ vui mõng: - PhÝa ®ã lµ ®Êt liÒn? Nguyªn Tïy V©n gËt ®Çu: - Cã c¶ ng­êi ë. Hå ThiÕt Hoa hái gÊp: - Ng­êi ë? §«ng l¾m kh«ng? Nguyªn Tïy V©n gËt ®Çu ; - Chõng nh­ ®«ng! Hå ThiÕt Hoa kinh dÞ: - Hä thuéc h¹ng ng­êi g×? Nguyªn Tïy V©n thèt: - T¹i h¹ võa nghe tiÕng ch©n ng­êi lµ trë l¹i ngay. Anh V¹n Lý vôt hái: - T¹i sao Nguyªn c«ng tö kh«ng hái hä xem n¬i ®ã lµ ®Þa ph­¬ng g×? Nguyªn Tïy V©n ®¸p: - Kh«ng cÇn hái. Anh V¹n Lý trè m¾t: - T¹i sao? Nguyªn Tïy V©n tiÕp: - ChØ v× hä muèn t×m chóng ta. Cã lÏ hä s¾p ®Õn n¬i. H¾n võa døt lêi, trªn nÊc m« ®¸, mét hµng bãng ng­êi xuÊt hiÖn. B¶y t¸m ng­êi theo sau mét ng­êi, hä ®i trong bãng tèi, trªn nh÷ng m« ®¸ nguy hiÓm, nh­ng ch©n hä b­íc rÊt nhanh, dÔ dµng nh­ xª dÞch trªn ®ång b»ng. Hå ThiÕt Hoa ®Æc biÖt l­u ý xem trong sè ng­êi ®ã cã ai cao ch©n hay kh«ng. Kh«ng cã ai cã ®«i ch©n dµi. Ng­êi nµo còng nhá thã, èm yÕu nh­ mét bän n÷ nh©n. Hä ®∙ ®Õn gÇn råi mµ ng­êi trªn thuyÒn kh«ng ai tr«ng râ mÆt mµy cña hä. http://www.vietkiem.com -349- Converted to pdf by BacQuai
  5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Ng­êi ®i ®Çu cã lèi b­íc nhanh, rÊt nhÑ, dõng ch©n l¹i trong mét kho¶ng c¸ch kh«ng gÇn l¾m. Y ®øng trªn mét ngän ®¸ rÊt nhän, c¸ch thuyÒn ®é bèn n¨m tr­îng. Giã t¹t qua, sãng vç tíi, y chao ng­êi, c¬ hå cã thÓ bÞ giã hèt, sãng cuèn ®i, nh­ng giã qua, sãng ®Õn ba bèn l­ît råi, y vÉn cßn ®øng nguyªn t¹i chç. L­u H­¬ng ®∙ nhËn ®­îc ng­êi ®ã lµ mét n÷ nh©n, cã thuËt khinh c«ng rÊt cao. Ng­êi ®ã hái: - Cã ph¶i lµ thuyÒn cña Tam Nguyªn Nguyªn c«ng tö ®Õn ®ã ch¨ng? ¢m thinh râ rµng, trong trÏo, ®óng lµ ©m thinh n÷ nh©n. Nguyªn Tïy V©n ®¸p: - T¹i h¹ lµ Nguyªn Tïy V©n, ch¼ng hay c¸c h¹ ... Ng­êi ®ã kh«ng ®îi h¾n døt c©u, véi v¸i dµi tiÕp: - Nguyªn c«ng tö ë xa v¹n dÆm, cuèi cïng råi còng ®Õn tËn chèn nÇy. Bän n« tú nghinh tiÕp chËm, xin c«ng tö thø cho! Nguyªn Tïy V©n lé vÎ khÝch ®éng: - Ch¼ng lÏ ®©y lµ ®¶o Biªn Bøc? Ng­êi ®ã ®¸p: - ChÝnh ®¶o Biªn Bøc! Ai ai còng thë phµo. Nh­ng tiÕng thë phµo rÊt ng¾n. Ng¾n, lµ v× kh«ng ®¸ng mõng l¾m. Ng¾n, lµ v× ai ai còng biÕt m×nh s¾p ph¶i ®­¬ng ®Çu víi nh÷ng c¸i bÊt ngê kinh khñng! Môc ®Ých cña hä lµ ®Õn tËn ®Þa ph­¬ng nµy, song ®Õn råi, cã ch¾c g× ®­îc sèng sãt trë vÒ. *** vietkiem.com *** ë n¬i xa xa kia, tr­íc mÆt hä lµ vïng bÝ mËt. §∙ lµ vïng bÝ mËt tÊt ph¶i cã nh÷ng sô h∙i hïng. Biªn Bøc ®¶o vÒ ®ªm cµng cã c¸i vÎ thÇn bÝ! §Õn mét vïng thÇn bÝ vÒ ®ªm th× cßn ai tr¸nh khái håi hép. Ng­êi ®èi tho¹i tõ ngän ®¸ tung m×nh lªn, ch©n võa ch¹m v¸n thuyÒn, th©n h×nh vót lªn l­ît n÷a lµ h¾n ®øng tr­íc mÆt mäi ng­êi. http://www.vietkiem.com -350- Converted to pdf by BacQuai
  6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan "H¾n" lµ mét thiÕu n÷? Hay mét thiÕu phô? Kh«ng ai biÕt râ, chØ ®é chõng lµ mét n÷ nh©n th«i. Tay nµng cã cÇm mét cuén d©y. Nµng quÊn quanh trôc neo. Cßn ®Çu d©y kia ë ®©u? Nµng c­êi thµng tiÕng thèt: - Giã to, sãng lín, ®¸ mäc lëm chëm, nguy hiÓm v« cïng, c¸c vÞ nªn lªn cÇu mµ ®i Nguyªn Tïy V©n cau mµy: - CÇu? CÇu ë ®©u? Nµng tiÕp: - §­êng d©y nÇy ®©y! C¸c vÞ cø lªn ®­êng d©y nÇy mµ ®i, nÕu kh«ng r¬i xuèng lµ ®Õn ngay ®Êt phóc trêi lµnh, ®¶o chñ ®ang chê ®îi, h©n hoan nghinh ®ãn c¸c vÞ. Råi nµng c­êi trong trÎo, døt trµng c­êi, liÒn tiÕp lu«n: - §Õn ®ã råi, c¸c vÞ sÏ kh«ng hèi tiÕc m×nh lµm mét cuéc viÔn du v« bæ Ých. Hå ThiÕt Hoa hái: - NÕu cã ng­êi kh«ng ®i d©y ®­îc, ph¶i r¬i xuèng? Nµng ¸o ®en ®iÒm nhiªn ®¸p: - NÕu ai xÐt m×nh kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng ®i d©y ®­îc th× tèt h¬n hÕt nªn ë l¹i thuyÒn. ChiÕc cÇu d©y nµy cã thÓ ®­a ng­êi ®Õn miÒn cùc l¹c, song ai kÐm phóc th× ph¶i chÞu r¬i vµo ®Þa ngôc. Nguyªn Tïy V©n hái: - Cã kh¶ n¨ng ®i ®­îc cÇu d©y, trªn thuyÒn nÇy ch¼ng cã mÊy ng­êi. Kh«ng lÏ c¸c h¹ muèn cho cho ng­êi ®i ®­îc bá l¹i ®©y nh÷ng ng­êi kh«ng ®i ®­îc? Nµng ¸o ®en mØm c­êi: - §­¬ng nhiªn ph¶i cã mét lèi ®i kh¸c dµnh cho nh÷ng ng­êi kh«ng ®i ®­îc cÇu d©y. Hå ThiÕt Hoa hái gÊp: - Lèi kh¸c lµ lèi nµo? Nµng ¸o ®en ®iÒm nhiªn: - Chê ®Õn s¸ng ngµy, c¸c vÞ sÏ thÊy lèi ®ã. http://www.vietkiem.com -351- Converted to pdf by BacQuai
  7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan *** vietkiem.com *** Trêi ch­a s¸ng. Ng­êi thø nhÊt lªn cÇu tù nhiªn lµ Nguyªn Tïy V©n. Tr­íc khi ®i h¾n m­êng t­îng muèn nãi g× ®ã víi L­u H­¬ng, nh­ng råi h¾n kh«ng nãi. H¾n tin r»ng L­u H­¬ng hiÓu râ ý tø h¾n nªn kh«ng cÇn nãi. Cao ¸ Nam lªn cÇu. Lµ dÖ tö ph¸i Hoa S¬n, nµng luyÖn khinh c«ng cã h¹ng l¾m. Tõ lóc ®Çu, nµng vÉn ®øng bªn c¹nh Hå ThiÕt Hoa. Lóc s¾p söa ®i, nµng hái y: - Cßn ng­¬i? Hå ThiÕt Hoa ch­a ®¸p, L­u H­¬ng ®¸p thay: - B¹n t¹i h¹ sÏ do con ®­êng kia mµ ®i. Cao ¸ Nam kh«ng nãi g× n÷a. Nµng hiÓu râ ý tø cña L­u H­¬ng. KÕ ®ã, ®Õn l­ît Hoa Ch©n Ch©n. Nµng chÇm chËm tiÕn len, ®i ngang qua chç L­u H­¬ng ®øng, nµng vôt quay ®Çu l¹i, chó m¾t nh×n chµng, chõng nh­ muèn nãi g×. Råi nµng nÝn lÆng. L­u H­¬ng mØm c­êi dÞu giäng: - C« n­¬ng yªn trÝ. T¹i h¹ ®i ®­îc mµ. T¹i h¹ nghÜ con ®­êng ®ã cã thÓ an toµn h¬n chiÕc cÇu d©y nÇy. Hoa Ch©n Ch©n ®á mÆt. Hå ThiÕt Hoa thë dµi. Cã viÖc chi ®ã, y kh«ng ®­îc hiÓu râ. T¹i sao gÆp n÷ nh©n lµ L­u H­¬ng l¹i qu¸ thµnh thËt nh­ vËy? T¹i sao chµng qu¸ «n nhu nh­ vËy? Ng­îc l¹i, n÷ nh©n còng ®èi xö víi chµng b»ng mét th¸i ®é thµnh thËt, «n nhu. Cßn y? T¹i sao y khiªu khÝch n÷ nh©n? T¹i sao nh÷ng n÷ nh©n mµ y gÆp gì, nÕu kh«ng m¾c bÞnh thÇn kinh th× còng lµ cäp c¸i. Giã m¹nh vót qua, ®­êng d©y chao chao. Ng­êi trªn d©y còng chao chao theo. Hä cã thÓ r¬i xuèng bÊt cø phót gi©y nµo. Hä r¬i xuèng quû vùc, vÜnh viÔn kh«ng trë vÒ d­¬ng thÕ. Ng­êi ng­êi nèi nhau mµ ®i, tõ tõ ®i, ®i vÒ h¾c ¸m. Lßng bµn tay cña hä ®Èm må h«i l¹nh. Dï cho hä ®i tËn ®Çu d©y th× hä sÏ ®Õn n¬i nµo? N¬i ®Çu d©y kia, nh÷ng ng­êi chê ®ãn hä cã ph¶i lµ nh÷ng quû sø tõ ®Þa ngôc lªn ch¨ng? Bçng Hå ThiÕt Hoa hái: http://www.vietkiem.com -352- Converted to pdf by BacQuai
  8. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - §¸ng lÏ chóng ta ph¶i ®i theo c¸c nµng Êy, t¹i sao ng­¬i kh«ng chÞu cïng ®i víi hä? L­u H­¬ng ®¸p: - Chóng ta kh«ng cã giÊy mêi, mµ còng kh«ng thÝch ®­îc hoan nghinh, theo hä mµ ®i lµ lµm liªn lôy ®Õn hä. V« luËn lµ ai trong bän m×nh còng kh«ng cã sù g× tèt ®Ñp c¶. Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - Nh­ng sím muén g× chóng ta còng ph¶i ®i kia mµ? T¹i sao ng­¬i biÕt lµ con ®­êng kia ®i an toµn h¬n? L­u H­¬ng ®¸p lu«n: - §i theo con ®­êng kh¸c h¬n cÇu d©y, chóng ta tr¸nh ®­îc ®èi ph­¬ng chó ý. Tr­¬ng Tam chen vµo: - §óng vËy! Chóng ta cã thÓ c¶i d¹ng thµnh thñy thñ, trµ trén víi bän thñy thñ, råi chê c¬ héi hµnh sù. Bçng h¾n thÊy Kim Linh Chi ®øng c¸ch ®ã xa xa, hÕt søc lÊy lµm l¹, hái: - Sao c« n­¬ng kh«ng ®i theo hä? Kim Linh Chi xô mÆt, l¹nh lïng ®¸p: - Ta kh«ng cao høng. L­u H­¬ng trÇm ng©m mét chót, vôt thèt: - Bän t¹i h¹ biÕt ý tø cña Kim c« n­¬ng råi. Hå ThiÕt Hoa muèn nãi c©u nÇy l¾m: - Nµng kh«ng ®i lµ v× nµng chØ muèn cïng ®i chung víi ta th«i. Nh­ng y kh«ng kÞp nãi, L­u H­¬ng ®∙ tiÕp lu«n: - C©u Tö Tr­êng ®∙ trë l¹i, h¼n §inh Phong còng trë l¹i, §inh Phong kh«ng hµi lßng vÒ c« n­¬ng, nÕu c« n­¬ng ®i ngay b©y giê chØ sî gÆp ®Òu bÊt tr¾c. Hå ThiÕt Hoa vuèt chãt mòi. Y chît nhËn thÊy cã ng­êi s¸ng suèt h¬n y nhiÒu. L­u H­¬ng l¹i tiÕp: - T¹i h¹ cã mét ®iÒu muèn thØnh gi¸o Kim c« n­¬ng. Kim Linh Chi l¹nh lïng: http://www.vietkiem.com -353- Converted to pdf by BacQuai
  9. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - ThÕ ch¼ng ph¶i viÖc g× c¸c ng­¬i còng biÕt, cßn thØnh gi¸o n¬i ta lµm chi? L­u H­¬ng c­êi nhÑ: - Tuy nhiªn, bän t¹i h¹ thùc sù ch­a biÕt c¸i hßn ®¶o Biªn Bøc nµy lµ mét ®Þa ph­¬ng nh­ thÕ nµo. Tr­¬ng Tam tiÕp nèi: - §óng vËy! Vµ ®iÒu mµ ta hÕt søc kú qu¸i lµ trªn ®¶o cã rÊt nhiÒu ng­êi. §∙ cã nhiÒu ng­êi ë sao kh«ng cã mét ¸nh ®Ìn? Ch¼ng lÏ ng­êi trªn ®¶o nh×n ®­îc sù vËt qua mµn h¸c ¸m? Trong ¸nh m¾t Kim Linh Chi chît hiÖn niÒm kinh h∙i. Nµng kh«ng nãi g×, quay nhanh m×nh b­íc ®i. Nghe ®Ò cËp ®Õn Biªn Bøc §¶o lµ y nh­ nµng mÊt c¶ tù chñ. Hå ThiÕt Hoa c¨m hËn: - Ta cø t­ëng chØ cã Tr­¬ng Tam lµ kÎ khã chÞu nhÊt, kh«ng ngê kÎ khã chÞu nhÊt l¹i lµ chÝnh nµng. L­u H­¬ng suy t­ mét lóc l©u råi thèt: - Kim c« n­¬ng kh«ng chÞu tiÕt lé bÝ mËt trªn ®¶o Biªn Bøc h¼n lµ nµng cã mét nçi khæ t©m nh­ thÕ nµo ®ã. Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - Khæ t©m g× chø! L­u H­¬ng ®¸p: - Cã lÏ nµng bÞ ng­êi ta c¶nh c¸o, tuyÖt ®èi kh«ng ®­îc tiÕt lé sù t×nh. Hå ThiÕt Hoa cè ý thèt lªn: - TiÕt lé råi sao? Mãc m¾t? C¾t l­ìi ph¶i kh«ng? L­u H­¬ng tiÕp: - ChØ sî cßn kinh khñng h¬n n÷a. Hå ThiÕt Hoa l¹i hõ mét tiÕng: - Ng­¬i cho r»ng nµng sî? L­u H­¬ng mØm c­êi: http://www.vietkiem.com -354- Converted to pdf by BacQuai
  10. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - NÕu lµ ng­¬i c¶nh c¸o, ®­¬ng nhiªn lµ nµng kh«ng sî. Nh­ng ng­êi nµo ®ã c¶nh c¸o, tÊt ph¶i lµm nh­ sù c¶nh c¸o ®ã. Hå ThiÕt Hoa cè c∙i: - Cho r»ng nµng sî còng ®­îc. Song trªn thuyÒn ®©u cã ai lµ ng­êi cña Biªn Bøc ®¶o? Th× ®¶o chñ lµm g× biÕt ®­îc nµng cã nãi hay kh«ng nãi? L­u H­¬ng ®iÒm nhiªn hái l¹i: - Ng­¬i d¸m qu¶ quyÕt lµ trªn thuyÒn kh«ng cã ng­êi cña Biªn Bøc ®¶o ch¨ng? Hå ThiÕt Hoa ®uèi lý, nÝn lÆng mét lóc l©u, råi thë dµi, sau cïng c­êi khæ thèt: - HiÖn t¹i, ta chØ hy väng mét ®iÒu. Tr­¬ng Tam vôt hái: - Ng­¬i hy väng c¸i g×? Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - Ta hy väng khi bän m×nh ®Õn ®¶o råi, ng­êi trªn ®¶o kh«ng biÕn bän m×nh thµnh nh÷ng con d¬i. Y dông lùc vuèt chãt mòi. Hµnh ®éng ®ã kh«ng ®ßi hái mét c«ng phu cao tuyÖt song y lµm c¸ch khã kh¨n qu¸, chøng tá sù cè g¾ng râ rÖt. Cè g¾ng v× viÔn ¶nh trë thµnh d¬i ®¸ng sî v« cïng. Råi y lÈm nhÈm: - NÕu biÕn ta thµnh mét con chã ta cßn chÞu ®­îc, chø cßn thµnh d¬i th×... th×... *** vietkiem.com *** http://www.vietkiem.com -355- Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2