Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lưu hương đảo soái - tập 2

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

95
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu hương đảo soái - tập 2', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu hương đảo soái - tập 2

 1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø hai D©y ngäc bÝ mËt Nµng l¹i nhÑn,®æi métl¹ikiÕm ph¸p thøvµ ®ÓThayrÊt nhiÒu s¬ cÈn Do ®ã nh÷ng nhanh thay nµng ®¸nh chËm ba. lé v× thñ ph¸p hë. mËt chÆt chÎ, ph¸t kiÕm nh­ cã nh­ kh«ng, nh­ m¹nh nh­ yÕu, nh­ thùc nh­ h­, thËt lµ khã l­êng c¸i thùc chÊt cña kiÕm ph¸p. Ng­êi tÇm th­êng h¼n ph¶i cho lµ tÇm th­êng. ThËm chÝ cã kÎ cho r»ng nµng søc cïng lùc kiÖt vµ vâ c«ng cña nµng ®∙ ®­îc sö dông ®Õn møc cuèi råi. Nh­ng L­u H­¬ng cã con m¾t h¬n ng­êi, nhËn ngay chç tuyÖt diÖu cña ®­êng kiÕm. BÊt gi¸c chµng giËt m×nh. Nµng ®ang sö dông kiÕm ph¸p Thanh Phong, gåm m­êi ba chiªu, vµ nµng võa xuÊt ph¸t chiªu ®Çu cã c¸i tªn lµ Thanh Phong Tö Lai. Trong b¶y m«n ph¸i lín trong vâ l©m, theo sù xÕp h¹ng cña kh¸ch giang hå, th× ThiÕu L©m vµ Vâ §ang ®­îc kÓ nh­ ®øng ®Çu. Thùc ra m«n ph¸i nµo còng cã c¸i së tr­êng riªng biÖt. Th× ch­a ch¾c g× ThiÕu L©m vµ Vâ §ang trªn bËc h¼n víi C«n L«n, §iÓm Th­¬ng, Nga Mi, H¶i Nam vµ Hoa S¬n. BÊt qu¸ ng­êi ta dùa vµo sù thµnh lËp l©u hay mau vµ c¸c thµnh tÝch trªn giang hå vËy th«i! Tuy nhiªn cã mét ®iÒu mµ ai ai còng ph¶i c«ng nhËn lµ vµo thêi kú ®ã kiÕm ph¸p Hoa S¬n cÇm nh­ v« ®Þch trªn giang hå. Vµ tõ l©u råi, Thanh Phong ThËp Tam Thøc cña Hoa S¬n ph¸i kh«ng hÒ thÊt b¹i tr­íc mét tuyÖt kü nµo cña c¸c m«n ph¸i kh¸c. Nã hay ë chç thanh ®¹m, trong c¸i thanh ®¹m cã c¸i ®éc, ®èi t­îng khinh th­êng thanh ®¹m nªn hÇu hÕt nh÷ng kÎ gÆp kiÕm ph¸p nµy ®Òu chuèc b¹i chua cay! Trõ Cao ¸ Nam ra, Kh« Mai ®¹i s­ kh«ng hÒ truyÒn thä kiÕm ph¸p Thanh Phong cho ai c¶. Nh­ng Kim Linh Chi häc ®­îc! Vµ häc rÊt tinh! Ch¼ng nh÷ng L­u H­¬ng kinh ng¹c mµ Hå ThiÕt Hoa còng kinh ng¹c lu«n. Y kinh ng¹c gÊp béi L­u H­¬ng. Mét tiÕng so¹t vang lªn, chiÕc ¸o cña y tÐt mét ®­êng. Mòi kiÕm suýt ch¹m vµo da thÞt y! Ch¼ng ph¶i Hå ThiÕt Hoa qu¸ kÐm ®Õn ®é kh«ng tr¸nh næi nh¸t kiÕm ®ã. BiÕt bao nhiªu lÇn råi y thÊy Cao ¸ Nam thi thè kiÕm ph¸p ®ã. Y còng cã häc qua song http://www.vietkiem.com -33- Converted to pdf by BacQuai
 2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan kh«ng khi nµo Cao ¸ Nam chØ ®iÓm tËn t­êng bëi s­ huÊn rÊt nghiªm, lµm g× nµng d¸m vi ph¹m m«n quy? B©y giê y thÊy mét ng­êi kh¸c sö dông kiÕm ph¸p ®ã, x¶o diÖu nh­ Cao ¸ Nam. Lµm sao y khái s÷ng sê? V× s÷ng sê nªn ®Ó kiÕm ch¹m ¸o. Ai truyÒn thä cho Kim Linh Chi kiÕm ph¸p ®ã? Nµng ph¸t xuÊt chiªu thø hai, vÉn víi thñ ph¸p thanh ®¹m. Chiªu nµy cã c¸i tªn lµ Thanh Phong PhÊt LiÔu. Võa lóc ®ã, mét bãng ng­êi chíp lªn. Cæ tay cña Kim Linh Chi ®∙ bÞ chôp tróng. Th©n ph¸p vµ thñ ph¸p cña ng­êi ®ã nhanh qu¸! Nh÷ng kÎ t¹i hiÖn tr­êng bÊt gi¸c s÷ng sê. Ng­êi ®ã n¾m tay kh«ng cøng l¾m, song Kim Linh Chi c¶m thÊy toµn th©n tª liÖt, kh«ng cßn ®éng ®Ëy ®­îc n÷a. Nµng kinh h¶i quay ®Çu nh×n l¹i. nhËn ra ®ã lµ ng­êi mµ Hå ThiÕt Hoa b¶o víi nµng lµ gièng khØ. §ã lµ L­u H­¬ng. L­u H­¬ng ®iÒm nhiªn: - Nh­ng nÕu b¾t gÆp mÊy h¹t ch©u trªn m×nh c¸c h¹ th× c©u chuyÖn ho¹t kª trë thµnh bi th¶m! Vµ tiÕng c­êi nh­êng chç cho tiÕng khãc ngay! TiÓu liÔu ®Çu b©y giê míi cÊt tiÕng: - Ph¶i! ChØ cÇn lôc so¸t míi biÕt ai thËt, ai gi¶, ai oan, ai ­ng. §¹i h¸n ¸o ®á biÕn s¾c mÆt. B¹n ®ång hµnh cña h¾n còng kh«ng d»n lßng ®­îc, véi b­íc tíi, tay chôp chu«i ®ao bªn h«ng, cao giäng hái: - C¸c vÞ muèn lôc so¸t? LiÔu ®Çu c­êi h× h×, nh×n L­u H­¬ng bu«ng giäng mØa: - KÎ gian th× sî xÐt m×nh chø ng­êi ngay cßn ai lo ng¹i? Ng­êi ®ã trõng m¾t muèn rót ®ao ra khái vá. §¹i h¸n n¾m tay g∙ gi÷ l¹i råi hái: - XÐt m×nh còng ch¼ng sai, nh­ng xÐt kh«ng cã th× sao? L­u H­¬ng ®¸p: - NÕu xÐt mµ kh«ng cã th× cø kÓ nh­ t¹i h¹ lÊy trém. T¹i h¹ ph¶i ®Òn. §Òn cña kh«ng næi th× ®Òn b»ng c¸i ®Çu cña t¹i h¹! §¹i h¸n cao giäng ph©n bua: - C¸c vÞ nghe ®ã nhÐ! Lêi ®ã do y tù miÖng thèt ra, ch¼ng ph¶i ai Ðp buéc g×. L­u H­¬ng trÇm g­¬ng mÆt: http://www.vietkiem.com -34- Converted to pdf by BacQuai
 3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Lêi nãi cña t¹i h¹ cã c¸i gi¸ trÞ nh­ thÕ nµo, h¼n c¸c h¹ còng thõa hiÓu. §¹i h¸n kh«ng d¸m nh×n th¼ng m¾t chµng, quay ®Çu vÒ h­íng kh¸c b¶o: - C¸c vÞ cø lôc so¸t ®i! TiÓu liÔu ®Çu c­êi h× h×: - Cã nªn b¶o h¾n cëi trÇn truång ra mµ xÐt ch¨ng? L­u H­¬ng còng c­êi ®¸p: - BÊt tÊt lµm nh­ vËy. T¹i h¹ biÕt h¾n dÊu mÊy h¹t ch©u trong chiÕc ngäc ®¸i quanh h«ng h¾n, h¾n chØ cÇn cëi sîi ngäc ®¸i ®ã trao cho c« n­¬ng xÐt lµ ®ñ. §¹i h¸n biÕn s¾c, hai tay chôp chiÕc ngäc ®¸i kh«ng bu«ng chõng nh­ sî ng­êi ta c­íp mÊt! TiÓu liÔu ®Çu b¶o: - Cëi ra ngay! Ch¼ng lÏ ng­¬i kh«ng d¸m! Kim Linh Chi chíp thanh tr­êng kiÕm: - Kh«ng cëi còng ph¶i cëi! Hå ThiÕt Hoa ®øng mét bªn cø c­êi h× h× m∙i, lóc ®ã vôt thèt: - NÕu h¾n d¸m kh«ng cëi th× t¹i h¹ phôc h¾n can ®¶m nhÊt trÇn ®êi! Ng­êi ®ång b¹n toan rót ®ao song ®¹i h¸n l¹i ng¨n chËn råi cao giäng thèt: - Tèt! Cëi th× cëi! Nh­ng c¸c h¹ ®∙ nãi g× xin ®õng quªn cho lµ ®­îc! L­u H­¬ng ®¸p: - NÕu vËy t¹i h¹ ph¶i tù tay lôc so¸t, bëi viÖc nÇy quan hÖ träng ®¹i, t¹i h¹ chØ cã mçi mét chiÕc ®Çu th«i nÕu ®øt ®i råi th× sèng sao ®­îc n÷a? C¸c vÞ nghÜ cã ph¶i vËy kh«ng? Kh«ng ai gËt ®Çu song c¸i ý th× ®ång. §¹i h¸n dËm ch©n cuèi cïng th× cëi sîi ngäc ®¸i thèt: - §©y c¸c h¹ cÇm xem! Ngäc ®¸i ®èi víi h¾n cã tÇm quan hÖ träng ®¹i, lóc t¾m h¾n còng cÇm n¬i tay kh«ng chÞu rêi. B×nh thêi v« luËn lµ sao h¾n còng kh«ng cëi ra. Nhung trong tr­êng hîp nµy tr­íc mÆt ®«ng ng­êi h¾n ph¶i ph¸ lÖ. NÕu kh«ng ®Ó cho ng­êi ta xÐt th× lµm sao thanh minh sù ngay th¼ng cña h¾n? Hµ huèng lµ h¾n ®∙ biÕt L­u H­¬ng lµ http://www.vietkiem.com -35- Converted to pdf by BacQuai
 4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan ai råi? H¾n tù tin lµ m×nh v« téi! Bëi tõ lóc vµo ®©y cã ai l¹i gÇn h¾n ®©u? Th× cßn sî g× cã kÎ lÐn nhÐt mÊy h¹t ch©u trong m×nh h¾n? Cëi ngäc ®¸i råi h¾n thë phµo! Råi h¾n liÕc m¾t sang L­u H­¬ng khoÐ miÖng Èn ­íc cã nô c­êi l¹nh. M­êng t­îng h¾n chê xem chiÕc ®Çu cña L­u H­¬ng r¬i xuèng. Chê xem ®Çu L­u H­¬ng r¬i xuèng nµo ph¶i chØ cã mét m×nh h¾n? Nh­ng ®Çu L­u H­¬ng ch­a r¬i, Vµ cã lÏ cßn l©u l¾m míi cã viÖc ®ã. HoÆc kh«ng bao giê cã viÖc ®ã. Bao nhiªu cÆp m¾t ®Òu ®æ dån vÒ L­u H­¬ng. L­u H­¬ng hai tay cÇm chiÕc ngäc ®¸i nh×n kü mét lóc bçng ®­a cao lªn thuËn tay r∙y. Mét tiÕng léc céc l¾c c¾c vang lªn, tõ ngäc ®¸i b¾n ra mÊy m­¬i ®iÓm s¸ng l¹nh. TiÕp theo ®ã tõng tiÕng cèp cèp l¹i vang, mÊy m­¬i ®iÓm hµo quang bay lªn ch¹m vµo nãc nhµ, hµo quang mµu bÝch lôc. ¸m khÝ! ¸m khÝ mµu bÝch lôc ph¶i lµ thø tuyÖt ®éc, ch¹m m¸u lµ yÕt hÇu bÝt l¹i mµ chÕt. Giao thñ víi h¾n cã ai t­ëng lµ sîi ngäc ®¸i ®ã cã chøa ®ùng vËt tèi ®éc chÕt ng­êi hÕt søc nhanh chãng? Trong sè nh÷ng ng­êi hiÖn diÖn còng cã kÎ kh«ng thuéc giíi giang hå, hä kh«ng biÕt vâ c«ng dï vËy hä còng khiÕp h∙i tr­íc mét vËt cùc kú ®éc h¹i. Hµ huèng nh÷ng kh¸ch vâ l©m? Toµn thÓ mäi ng­êi ®Òu biÕn s¾c. Kim Linh Chi l¹nh lïng thèt: - Dï ng­¬i lµ ai, mang thø ®ã n¬i m×nh kh«ng thÓ lµ ng­êi tèt råi! §¹i h¸n mÆt ®á biÕn xanh, c∙i: - ¸m khÝ tèt hay xÊu kh«ng thµnh vÊn ®Ò, ®iÒu cÇn lµ kh«ng cã ch©u ngäc n¬i m×nh, nh­ vËy ®ñ l¾m råi! L­u H­¬ng mØm c­êi: - Ch¾c c¸c vÞ ®∙ thÊy, chiÕc d©y ngäc trèng kh«ng, bëi cã trèng rçng nªn míi chøa ®­îc ¸m khÝ vµ còng v× trèng kh«ng nªn dÊu ®­îc tr©n ch©u. Xin c¸c vÞ l­u t©m nh×n ®©y! Bçng chµng vung m¹nh tay, mét tiÕng bùt vang lªn, ngäc ®¸i ®øt lµm ®«i. Cã vËt g× ®ã trong ngäc ®¸i r¬i ra, l¨n trßn trªn mÆt ®Êt kh«ng ngõng. Ng­êi nhanh m¾t nhËn ra ngay ®ã lµ mét h¹t ch©u suýt so¸t m¾t rång, chiÕu s¸ng ®Õn lµm hoa m¾t. http://www.vietkiem.com -36- Converted to pdf by BacQuai
 5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan §au qu¸! ChiÕc ngäc ®¸i Tµng Ch©m cña h¾n bÞ hñy diÖt råi! G∙ ®­îc nã nµo ph¶i dÔ dµng? Hai m­¬i n¨m nay ®­êng gd©y ®ã cøu h¾n tho¸t chÕt ch¼ng biÕt bao nhiªu lÇn, mµ còng gióp h¾n h¹ bao nhiªu c­êng ®Þch! KÎ chÕ t¹o ra ®­êng d©y ®ã theo sù chØ dÉn cña h¾n ®∙ bÞ h¾n giÕt sau khi hoµn thµnh t¸c phÈm ®Ó gi÷ bÝ mËt hoµn toµn. B©y giê d©y ngäc bÞ ph¸ hñy råi muèn lµm l¹i mét ®­êng d©y t­¬ng tî, h¾n cßn nhê ai ®­îc n÷a? Tuy nhiªn ®­êng d©y ®øt vÉn cßn lµ sù kiÖn nhá ®èi víi mét sù kiÖn kh¸c. Sù kiÖn kh¸c lµ h¾n ®©u cã ®¸nh c¾p h¹t ch©u thÕ mµ h¹t ch©u l¹i n»m trong ®­êng d©y ®ã! H¾n ph¶i lµm sao ®©y! Cã thÓ nµo chèi c∙i ®­îc tr­íc sù thËt hiÓn nhiªn? Trong tr­êng hîp cña h¾n, thö hái trªn ®êi cã ai gi÷ ®­îc b×nh tÜnh ch¨ng? H¾n kinh h∙i, h¾n c¨m hËn, khÈn tr­¬ng lªn, hÐt lín mét tiÕng ®Þnh nh¶y tíi vå h¹t ch©u. Nh­ng cã ng­êi nhanh ch©n nhanh tay h¬n h¾n. Hå ThiÕt Hoa l­ít tíi chËn ®Çu h¾n, ®ång thêi ®¸nh vµo mÆt h¾n. §ang lóc s«i giËn cùc ®é, mÊt c¶ s¸ng suèt nªn kh«ng tr¸nh kÞp tay quyÒn cña Hå ThiÕt Hoa, mÆt l¸ch khái song ®Çu vai l∙nh trän. Mét tiÕng binh vang lªn h¾n bÞ déi ng­îc vÒ phÝa hËu b¶y t¸m b­íc. NÕu b¹n ®ång hµnh cña h¾n kh«ng kÞp vät m×nh theo ®ì th× h¾n ph¶i ng∙ cháng gäng trªn mÆt ®Êt. Hå ThiÕt Hoa dï ®¸nh tróng ®èi ph­¬ng vÉn hÕt søc kinh h∙i, y biÕt râ chiªu quyÒn ph¸t xuÊt cã uy lùc nh­ thÕ nµo, y chØ dïng bèn n¨m thµnh c«ng lùc song còng ®ñ lµm cho ng­êi tróng ®ßn ph¶i n»m Ýt nhÊt còng m­êi h«m, nöa th¸ng. Trªn giang hå sè ng­êi chÞu næi mét quyÒn cña y cã thÓ ®Õm trªn ®Çu ngãn tay. Xem ra ®¹i h¸n mÆt ®á nµy qu¶ cã c«ng phu ®ã, thªm lo¹i ¸m khÝ tèi ®éc kia, h¾n ph¶i lµ mét tay oanh liÖt trªn giang hå, mét tay cao thñ lµ c¸i ch¾c! TiÓu liÔu ®Çu thõa c¬ héi ®ã nhÆt h¹t ch©u lªn trao cho Kim Linh Chi. L­u H­¬ng ®iÓm nhÑ mét nô c­êi hái: - Cã ®óng lµ h¹t ch©u cña c« n­¬ng bÞ ®¸nh c¾p ch¨ng? Kim Linh Chi kh«ng ®¸p lêi chµng, g­¬ng mÆt xanh dên, m¾t trîn trõng cao giäng hái ®¹i h¸n mÆt ®á: - Ng­¬i cßn nãi g× n÷a ch¨ng? §¹i h¸n mÆt ®á ch­a nãi g×, b»ng h÷u cña h¾n kh«ng d»n lßng næi, cao giäng hÐt: http://www.vietkiem.com -37- Converted to pdf by BacQuai
 6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Dï ta cã lÊy h¹t ch©u cña ng­¬i, c¸i ®ã cã g× quan hÖ ®©u? B¹c ngµn, b¹c v¹n l­îng kia, bän ta nãi lÊy lµ lÊy, cã kÎ nµo d¸m ®éng ®Õn ch©n l«ng bän ta? Kim Linh Chi qu¸ giËn thµnh c­êi, l¹nh lïng ®¸p: - Tèt! Ng­¬i nãi vËy lµ ®ñ l¾m råi! C©u nãi võa døt ©m vang, thÐp kiÕm chíp lªn theo liÒn. KiÕm quang biÕn ¶o kh«ng ai nh×n râ thanh kiÕm h­íng vÒ ®©u. Nh­ vËy cßn tr¸nh lµm sao ®­îc? Hå ThiÕt Hoa vµ L­u H­¬ng trao ®æi ¸nh m¾t cho nhau cïng c­êi nhÑ. Bçng mét bãng ng­êi chíp lªn tõ ngoµi cöa bay vät vµo. Ng­êi ®ã nhanh qu¸, thanh kiÕm cña Kim Linh Chi bay qua ®¹i h¸n tr­íc khi ng­êi ®ã vµo thÕ mµ g∙ cßn nhanh h¬n kiÕm, dï c¸ch mét kho¶ng xa vµ xuÊt hiÖn chËm. Mét tiÕng "c¸ch" vang lªn, thanh kiÕm cña Kim Linh Chi bÞ hai bµn tay cña ng­êi ®ã chép l¹i gi÷ cøng. §Õn L­u H­¬ng còng kinh h∙i tr­íc thñ ph¸p cña y ®õng nãi chi ®Õn ai kh¸c. Th©n ph¸p nhanh, hai tay chép l¹i kÑp thanh kiÕm, nh÷ng sù kiÖn ®ã lµm kinh khiÕp ng­êi thËt song ch­a ®¸ng kÓ ®èi víi L­u H­¬ng. §iÒu lµm cho chµng kinh h∙i ph¶i kh¸c víi hai sù kiÖn ®ã. Bëi Kim Linh Chi ®ang xö dông mét chiªu cña Thanh Phong kiÕm ph¸p. Thanh kiÕm cña nµng biÕn ¶o hÇu nh­ v« h×nh, dï ai tinh m¾t ®Õn ®©u còng kh«ng nhËn râ th©n kiÕm. Kh«ng thÊy th©n kiÕm th× lµm sao chôp tróng! KÎ chôp tróng th©n kiÕm ph¶i cã vâ c«ng cùc kú cao diÖu. Th©n ph¸p, thñ ph¸p cña ng­êi ®ã ®∙ lµm kinh khiÕp nh÷ng ng­êi hiÖn diÖn råi, L­u H­¬ng vµ Hå ThiÕt Hoa nhËn ra ng­êi cµng kinh khiÕp h¬n. V× ng­êi ®ã chÝnh lµ §inh Phong, g∙ thiÕu niªn trong ®ªm võa qua nghinh ®ãn Kh« Mai ®¹i s­, ®¸nh ®¾m thuyÒn, ®­a kh¸ch ®Õn mét n¬i bÝ mËt! Tr«ng thÊy §inh Phong Kim Linh Chi vôt biÕn s¾c mÆt. §inh Phong c­êi nhÑ thèt: - L©u ngµy c¸ch biÖt, chõng gÆp l¹i th× t¹i h¹ nhËn ra Kim c« n­¬ng t¨ng tiÕn v« cïng! C¸i chiªu LiÔu Nh­ Phi TuyÕt ®ã ®­îc c« n­¬ng sö dông hÕt søc thÇn diÖu! ý sanh lµ kiÕm ph¸t, dï cho Hoµn Ch©u ®¹i s­ cã mÆt t¹i ®©y còng ph¶i c«ng nhËn lµ xanh ph¸t n¬i chµm song l¹i h¬n chµm! Hoµn Ch©u ®¹i s­ lµ ng­êi c« thø b¶y cña Kim Linh Chi vµ LiÔu Nh­ Phi TuyÕt lµ mét tuyÖt chiªu cña kiÕm ph¸p ®Ých truyÒn trong ph¸i Nga Mi. http://www.vietkiem.com -38- Converted to pdf by BacQuai
 7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Nh÷ng ng­êi hiÖn diÖn t¹i côc tr­êng gËt ®Çu thÇm nghÜ: - Th¶o nµo mµ kiÕm ph¸p cña nµng ch¼ng cao tuyÖt? Th× ra nµng lµ ®Ö tö cña ph¸i Nga Mi. Nh­ng L­u H­¬ng vµ Hå ThiÕt Hoa ®Òu hiÓu Kim Linh Chi võa sö dông chiªu thø t¸m cña kiÕm ph¸p Thanh Phong cã c¸i tªn lµ Phong §éng Thiªn Linh. Hai chiªu Phong §éng Thiªn Linh vµ LiÔu Nh­ Phi TuyÕt míi xem th× m­êng t­îng nhau song phÇn biÕn hãa bªn trong th× hoµn toµn kh¸c biÖt. T¹i sao §inh Phong l¹i tr«ng gµ hãa cuèc? §inh Phong tiÕp: - Hai vÞ b»ng h÷u nµy t¹i h¹ cã quen, mong c« n­¬ng nÓ mÆt t¹i h¹ bu«ng tha cho hä ®i! Tuy Kim Linh Chi giËn ®Õn t¸i mÆt, nµng vÉn nÐn lßng l¹nh lïng ®¸p: - Chóng lµ hai tªn c¾p vÆt, ch¼ng lÏ c¸c h¹ cã b»ng h÷u trong h¹ng ng­êi ®ã? §inh Phong c­êi nhÑ ®¸p: - C« n­¬ng lÇm råi! Kim Linh Chi c­êi mØa: - LÇm? ChÝnh m¾t t«i tr«ng thÊy th× cßn lÇm lµm sao ®­îc? §inh Phong tiÕp: - Hai vÞ b»ng h÷u ®ã tuy kh«ng giµu b»ng V¹n Phóc V¹n Thä Viªn song gia tµi cña hä trÞ gi¸ trªn tr¨m v¹n, h¹t ch©u trong tay c« n­¬ng kia dï t¹i nhµ hä kh«ng cã nhiÒu nh­ng ch¼ng ph¶i lµ Ýt. T¹i h¹ d¸m b¶o chøng hä kh«ng lµ nh÷ng tªn c¾p vÆt ®©u! C©u nãi cña h¾n cøng cái nghe kh«ng ªm tai chót nµo. L¹ thay, Háa Ph­îng Hoµng Kim Linh Chi l¹i kh«ng giËn. Víi danh hiÖu ®ã nµng l¹i cã th¸i ®é trÇm tÜnh gÇn nh­ nguéi l¹nh, ai ai còng cho lµ l¹. §¹i h¸n mÆt ®á vµ ng­êi mang ®ao b­íc tíi x¸ §inh Phong. Ng­êi mang ®ao thèt: - §a t¹ c«ng tö can thiÖp, nÕu kh«ng th×... §¹i h¸n mÆt ®á mØm c­êi chËn lêi: http://www.vietkiem.com -39- Converted to pdf by BacQuai
 8. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Sù t×nh nghi còng ch¼ng cã g×! TÊt c¶ ®Òu lÇm, b©y giê sù lÇm l¹c ®­îc gi¶i táa råi ®ªm nay t¹i h¹ ph¶i thÕt tiÖc kho¶ng ®¶i Kim c« n­¬ng míi ®­îc! §inh Phong gËt ®Çu: - Hay qu¸! Hay qu¸! §¹i h¸n mÆt ®á tiÕp: - Tuy nhiªn Kim c« n­¬ng cã h¹ cè mµ ®em ¸nh s¸ng huy hoµng lång lªn cuéc tiÖc víi sù hiÖn diÖn quý b¸u ch¨ng? Kim Linh Chi hõ mét tiÕng ch­a kÞp ®¸p lêi, §inh Phong ®∙ c­êi hít ®¸p: - Ch¼ng nh÷ng mét Kim c« n­¬ng sÏ cã mËt trong ®ªm nay t¹i tiÖc r­îu mµ tÊt c¶ c¸c b»ng h÷u t¹i côc tr­êng ®Òu ®­îc mêi lu«n. NgÉu nhiªn mµ tô héi t¹i ®©y h«m nay, h¼n còng cã c¸i duyªn tao ngé th× kh«ng cã lý do g× l¹i thiÕu mÆt trong cuéc trïng phïng thø hai vµo ®ªm nay! §o¹n h¾n quay m×nh h­íng vÒ L­u H­¬ng ®iÓm mét nô c­êi, tiÕp lu«n: - Cã lÏ hai vÞ ®ång ý chø? L­u H­¬ng c­êi h× h×: - MiÔn cã r­îu th«i, dï t¹i h¹ kh«ng ®Õn, b»ng h÷u cña t¹i h¹ còng l«i t¹i h¹ ®Õn. Hå ThiÕt Hoa cÊt tiÕng vang: - Kh«ng sai mét ®iÓm nhá. NÕu cã r­îu uèng say råi ai cã chÐm cho mét vµi dao, t¹i h¹ còng kh«ng thÓ kh«ng ®Õn! §inh Phong c­êi tÝt: - Hay qu¸! Hay qu¸! Bçng cã mét ng­êi cao giäng hái: - Cã cuéc nhiÖt n¸o nh­ vËy, ch¼ng râ t¹i h¹ ®­îc dù phÇn hay kh«ng? Ng­êi ®ã cã th©n h×nh kh«i vÜ ®øng gi÷a ®¸m ®«ng næi bËt lªn víi chiÕc ®Çu cao, y lµ mét trong sè ng­êi cã mÆt t¹i hå t¾m. B©y giê th× y ®∙ mÆc c¶ y phôc vµo råi, vµ y phôc cña y hoa lÖ kh«ng kÐm y phôc cña ®¹i h¸n mÆt ®á. Trªn tay y cã chiÕc r­¬ng dµi ba th­íc b»ng da mµu ®en, xem chõng nh­ y quý nã l¾m, ch¼ng râ trong ®ã cã chøa ®ùng nh÷ng vËt g×. §¹i h¸n mÆt ®á chíp m¾t c­êi vang: http://www.vietkiem.com -40- Converted to pdf by BacQuai
 9. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Huynh ®µi b»ng lßng quan t©m lµ ban cho t¹i h¹ mét vinh h¹nh lín lao cã lÏ nµo t¹i h¹ kh«ng thØnh lu«n Ng­êi cã ®«i ch©n dµi gËt gï: - NÕu thÕ t¹i h¹ xin c¶m t¹ tr­íc, song ®ªm nay m×nh sÏ gÆp nhau t¹i ®©u? §¹i h¸n mÆt ®á ®¸p: - T¹i Tam Hoa L©u phÝa tr­íc mÆt kia. C¸c h¹ nghÜ sao? Ng­êi ch©n dµi l¹i gËt: - §­îc l¾m! Y tho¸ng nh×n qua L­u H­¬ng c­êi nhÑ råi b­íc ®i. Kh«ng cßn nhiÖt n¸o th× ai ai còng hÕt hiÕu kú, hä lÇn l­ît gi¶i t¸n. Kim Linh Chi ®i theo §inh Phong. Tî hå nµng kh«ng muèn ®i theo h¾n song ch¼ng biÕt t¹i sao nµng l¹i kh«ng cù tuyÖt. Khi tÊt c¶ ly khai côc tr­êng råi, ng­êi mang ®ao bu«ng giäng giËn thèt víi ng­êi mÆt ®á: - §¹i ca! TiÓu ®Ö kh«ng biÕt t¹i sao ®¹i ca l¹i cã thÓ nhÉn nhÞn nh­ vËy næi! Dï cho liÔu ®Çu ®ã cã lµ ch¸u néi cña Kim l∙i th¸i bµ ®i n÷a, ch¼ng lÏ anh em chóng ta l¹i sî sao? Ng­êi mÆt ®á thë dµi ®¸p: - HiÒn ®Ö ®©u biÕt ®­îc! Ng­êi mµ ngu huynh cè kþ kh«ng ph¶i nµng hä Kim ®©u! Ng­êi mang ®ao tiÕp: - Kh«ng ph¶i nµng Kim vËy ch¼ng lµ c¸i g∙ tiÓu tö lu«n lu«n në nô c­êi ®ã? H¾n ®∙ ph¸ hñy ®­êng d©y ngäc cña ®¹i ca, tiÓu ®Ö ®ang hËn lóc ®ã kh«ng nhanh tay cho h¾n mét ®ao! §¹i h¸n mÆt ®á l¹i thë dµi, c­êi khæ: - Còng may mµ hiÒn ®Ö ch­a lµm viÖc ®ã! HiÒn ®Ö cã biÕt h¾n lµ ai ch¨ng? Ng­ßi mang ®ao c­êi l¹nh: - Ch¼ng lÏ h¾n lµ L­u H­¬ng? Víi h×nh d¸ng ®ã h¾n cã thÓ lµ §¹o So¸i L­u H­¬ng l¾m! §¹i h¸n mÆt ®á trÇm giäng: - Kh«ng sai mét ®iÓm nhá! H¾n chÝnh lµ L­u H­¬ng. http://www.vietkiem.com -41- Converted to pdf by BacQuai
 10. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Ng­êi mang ®ao s÷ng sê nÝn lÆng. §¹i h¸n mÆt ®á trÇm ng©m mét lóc khÏ nhÕch mét nô c­êi hiÓm ®éc, lÈm nhÈm: - L­u H­¬ng! L­u H­¬ng! Tuy bän ta kh«ng ®èi phã næi víi ng­¬i vÉn cã ng­êi ®èi phã víi ng­¬i. NÕu mµ ng­êi sèng qu¸ ba h«m n÷a th× ta cói ®Çu khuÊt phôc xem ng­¬i nh­ thiªn thÇn. *** vietkiem.com *** L­u H­¬ng vµ Hå ThiÕt Hoa qua khái khóc quanh con ®­êng. Hå ThiÕt Hoa hái: - TiÓu tö Tr­¬ng Tam ®©u? L­u H­¬ng c­êi ®¸p: - Ta b¶o h¾n chuån råi! Hå ThiÕt Hoa còng c­êi: - ThËt ta kh«ng hiÓu næi ng­¬i dïng ph­¬ng ph¸p g× mµ b¶o h¾n nh¶ viªn ch©u ra ®­îc! TiÓu tö ®ã thËt kú qu¸i. B×nh sanh h¾n kh«ng nghe lêi ai c¶ nh­ng ng­¬i b¶o trêi h¾n hay trêi, b¶o ®Êt h¾n hay ®Êt! H¾n phôc ng­¬i h¬n phôc c¶ s­, c¶ phô! L­u H­¬ng kh«ng nãi g×. Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - Thñ ph¸p cña ng­¬i qu¶ thËt tuyÖt diÖu! L­u H­¬ng hái: - Ng­¬i nhËn ra con ng­êi ®ã ch¨ng? Hå ThiÕt Hoa l¾c ®Çu: - Ta chØ biÕt lµ h¾n nhËn ra ng­¬i. V× nhËn ra nªn thuèc ®¾ng mµ h¾n ch¼ng d¸m nh¨n mÆt kªu than! Ta th­¬ng h¹i cho h¾n hÕt søc! L­u H­¬ng hõ mét tiÕng: - NÕu ng­¬i biÕt h¾n lµ ai ch¾c kh«ng cßn th­¬ng ®­îc n÷a. Hå ThiÕt Hoa chíp m¾t: - A! L­u H­¬ng tiÕp: http://www.vietkiem.com -42- Converted to pdf by BacQuai
 11. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Ng­¬i tõng nghe nãi t¹i vïng ViÔn §«ng Nam cã mét tªn c­íp biÓn chuyªn giÕt ng­êi ®o¹t cña, lµm ®­îc mäi téi ¸c? Hå ThiÕt Hoa hái gÊp: - Tö Kinh Bang? L­u H­¬ng gËt ®Çu: - Ph¶i! Ng­êi ®ã lµ Bang chñ Tö Kinh Bang tªn H¶i Qu¸t Thiªn! H¾n Ýt khi lªn lôc ®Þa cho nªn ng­¬i kh«ng gÆp h¾n. Hå ThiÕt Hoa giËt m×nh: - Tªn th× ta cã nghe, ng­êi th× ch­a tõng thÊy! Sao ng­¬i kh«ng nãi sím víi ta! NÕu biÕt h¾n lµ H¶i Qu¸t Thiªn thi khi nµo ta n­¬ng t×nh trong c¸i ch­ëng võa råi? L­u H­¬ng c­êi nh¹t: - Ng­¬i sÏ cã dÞp ®Êm m¹nh, ®õng lo! Hå ThiÕt Hoa c­êi tiÕp: - KÓ ra h¾n còng lµ mét tay c­êng ®¹o ®Êy! H¾n cã m¾t quan s¸t thËt, ch¼ng khi nµo xuÊt lùc mµ v« c«ng! H«m nay bÞ g¸n cho c¸i danh trém vÆt ch¾c h¾n kh«ng ngñ næi nhiÒu ®ªm vËy! L­u H­¬ng thèt: - Lóc h¾n trÇn truång ta kh«ng nh×n ra. Nh­ng khi h¾n mÆc y phôc vµo lµ ta biÕt liÒn. Ta muèn söa trÞ h¾n mét phen! §ªm nay sÏ lµ c¬ héi tèt cho ta lµm c¸i viÖc ®ã! Hå ThiÕt Hoa hái: - T¹o sao ng­¬i ®Ó cho h¾n ra ®i thong th¶? L­u H­¬ng ®¸p: - Ta kh«ng muèn ®Ëp cá lµm kinh ®éng r¾n. Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - NÕu h¾n lµ cá th× r¾n lµ ai?... §inh Phong? L­u H­¬ng gËt ®Çu: - Con ng­êi ®ã ®¸ng nghi l¾m! H¾n ë trªn thuyÒn cña Kh« Mai ®¹i s­, thuyÒn ch×m, h¾n l¹i xuÊt hiÖn t¹i ®©y, h¾n vèn nghinh tiÕp Kh« Mai ®¹i s­, thÕ ®¹i s­ ë n¬i nµo mµ h¾n l¹i ®Õn ®©y? http://www.vietkiem.com -43- Converted to pdf by BacQuai
 12. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - Kú qu¸i thËt! L­u H­¬ng tiÕp: - §ã lµ mét sù l¹ thø nhÊt! Hå ThiÕt Hoa thèt: - Kim Linh Chi kh«ng cã liªn quan g× víi ph¸i Hoa S¬n l¹i häc ®­îc Thanh Phong ThËp Tam Thøc! Mµ l¹i chÕt th× chÞu chø kh«ng thõa nhËn! L­u H­¬ng tiÕp: - §ã lµ mét sù l¹ thø hai. Hå ThiÕt Hoa thèt: - Kim Linh Chi vèn trêi kh«ng sî, ®Êt kh«ng sî nh­ng thÊy §inh Phong råi chõng nh­ tu©n phôc hoµn toµn. Nµng cã liªn quan g× víi §inh Phong? L­u H­¬ng tiÕp: - §ã lµ sù l¹ thø ba. Hå ThiÕt Hoa thèt: - Tö Kinh Bang tõ l©u lÊy mÆt biÓn lµm ®Êt dông vâ, H¶i Qu¸t Thiªn bçng nhiªn cã mÆt n¬i nÇy, §inh Phong l¹i kh¼ng kh¸i gi¶i v©y cho h¾n! Ch¾c lµ song ph­¬ng cã liªn quan víi nhau! Mµ mèi liªn quan ®ã nh­ thÕ nµo? L­u H­¬ng tiÕp: - §ã lµ sù l¹ thø t­. Hå ThiÕt Hoa suy nghÜ mét chót: - §inh Phong xuÊt thñ lµ chép ®­îc kiÕm cña Kim Linh Chi, hiÓn nhiªn Thanh Phong ThËp Tam Thøc ®èi víi h¾n kh«ng cßn lµ bÝ mËt n÷a. Lµm sao h¾n am t­êng kiÕm ph¸p cña ph¸i Hoa S¬n ®­îc? L­u H­¬ng tiÕp: - §ã lµ sù l¹ thø n¨m! Hå ThiÕt Hoa thèt: - Râ rµng h¾n biÕt chÝnh lµ Thanh Phong ThËp Tam Thøc thÕ t¹i sao h¾n l¹i gäi lµ LiÔu Nh­ KiÕm Ph¸p? T¹i sao h¾n che dÊu cho Kim Linh Chi? http://www.vietkiem.com -44- Converted to pdf by BacQuai
 13. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng tiÕp: - §ã lµ sù l¹ thø s¸u! Hå ThiÕt Hoa thèt: - Thñ ph¸p cña h¾n lóc chép kiÕm ph¶ng phÊt §¹i B¹t Thñ Ph¸p cña Gi¸p H¹ Cèc n¬i ®¶o Phï Tang, mµ thuËt khinh c«ng cña h¾n th× m­êng t­îng ®ång xuÊt xø víi HuyÕt ¶nh Nh©n ngµy tr­íc. H¾n l¹i tinh th«ng kiÕm ph¸p cña ph¸i Hoa S¬n, víi sè tuæi non ®ã mµ h¾n ®∙ lµ bËc ®a n¨ng råi, vâ c«ng cao, c¬ trÝ x¶o, thÕ h¾n cã lai lÞch nh­ thÕ nµo? L­u H­¬ng tiÕp: - §ã lµ sù l¹ thø b¶y! Hå ThiÕt Hoa sê chãt mòi, vuèt vuèt ®Õn ®á mòi mµ ch­a nãi g× n÷a. L­u H­¬ng hái: - Cßn g× ch¨ng? Hå ThiÕt Hoa thë dµi, c­êi khæ: - Trong mét ngµy gÆp b¶y sù l¹ ch¼ng lÏ ch­a ®ñ sao? L­u H­¬ng mØm c­êi: - Ng­¬i cã t­ëng ®Õn sù liªn quan gi÷a b¶y ®iÒu l¹ ch¨ng? Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - Ta nhøc ®Çu qu¸! L­u H­¬ng thèt: - B¶y sù l¹ ®ã n»m trªn mét ®­êng d©y! Kh« Mai ®¹i s­ v× muèn t×m ®­êng d©y ®ã nªn míi h¹ s¬n! Hå ThiÕt Hoa chíp m¾t: - A! L­u H­¬ng tiÕp: - Thanh Phong ThËp Tam Thøc vèn lµ mét tuyÖt häc bÝ truyÒn cña ph¸i Hoa S¬n. HiÖn t¹i cã Ýt nhÊt hai ng­êi kh«ng liªn quan g× ®Õn m«n ph¸i biÕt ®­îc tuyÖt häc ®ã. T¹i sao sù bÝ mËt bÞ tiÕt lé? Lµ ch­ëng m«n ph¸i Hoa S¬n tù nhiªn Kh« Mai ®¹i s­ ph¶i truy cøu. http://www.vietkiem.com -45- Converted to pdf by BacQuai
 14. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa tØnh ngé: - Ph¶i råi! Kh« Mai ®¹i s­ h¹ s¬n cèt ®Ó t×m hiÓu t¹i sao cuèn t©m ph¸p bÝ truyÒn ®ã l¹i bÞ ng­êi ngoµi ph¸i biÕt ®­îc! §èi víi c¶ nh÷ng m«n ®å trong ph¸i mµ kh«ng xøng t©m võa ý víi ®¹i s­ còng kh«ng ®­îc häc n÷a lµ! V× muèn tiÖn hµnh ®éng bµ ph¶i dÊu th©n phËn! Cho nªn bµ míi kho¸c c¸i lèt Lam Th¸i phu nh©n! L­u H­¬ng trÇm ng©m mét chót: - Thanh Phong ThËp Tam Thøc lµ t©m ph¸p bÝ truyÒn, tuyÖt nhiªn Kh« Mai ®¹i s­ kh«ng hÒ tiÕt lé råi... Hå ThiÕt Hoa chËn lêi: - Mµ Cao ¸ Nam còng ch¼ng ph¶i lµ ng­êi kh«ng thµnh thËt! L­u H­¬ng gËt ®Çu: - Cho nªn sù t×nh chØ cã mét gi¶i thÝch. Hå ThiÕt Hoa nh×n chµng: - Nh­ thÕ nµo? L­u H­¬ng bu«ng gän: - BÝ kÝp bÞ ®¸nh c¾p! Hå ThiÕt Hoa thë mét h¬i dµi: - H¼n lµ vËy! Trõ nguyªn nh©n ®ã lµm g× cã ®éng c¬ thóc ®Èy Kh« Mai ®¹i s­ h¹ s¬n. L­u H­¬ng l¹i trÇm ng©m mét chót: - Thanh Phong ThËp Tam Thøc lµ mét t©m ph¸p bÝ truyÒn th× pho bÝ kÝp h¼n ph¶i ®­îc cÊt dÊu ë mét n¬i cùc kú bÝ mËt... Hå ThiÕt Hoa chËn lêi: - LÊy ®­îc pho bÝ kÝp ®ã chØ sî trªn ®êi nÇy chØ cã mçi mét ®¹o so¸i L­u H­¬ng lµ nghÜ ra ph­¬ng ph¸p th«i. L­u H­¬ng mØm c­êi: - Ta ®©u cã c¸i tµi n¨ng lµm ®­îc viÖc ®ã! Hå ThiÕt Hoa c­êi khæ: http://www.vietkiem.com -46- Converted to pdf by BacQuai
 15. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - C¸i vô nÇy m­êng t­îng vô trém Thiªn NhÊt ThÇn Thñy, L­u H­¬ng ¹! L­u H­¬ng ®¸p: -õ Råi chµng tiÕp lu«n: - Cã lÏ Kh« Mai ®¹i s­ ®∙ tra cøu ®­îc manh mèi nµo ®ã cho nªn míi m¹o nhËn lµ Lam Th¸i phu nh©n ®Õn ®©y héi kiÕn víi bän §inh Phong! Hå ThiÕt Hoa thèt: - Th× bµ cø chép §inh Phong, bøc h¾n cung khai lµ biÕt rá sù t×nh chø g×! L­u H­¬ng ®iÓm mét nô c­êi: - Kh« Mai ®¹i s­ ®©u cã hµnh ®éng lç m∙ng nh­ ng­¬i vËy! Ýt nhÊt bµ còng biÕt §inh Phong bÊt qu¸ chØ lµ mét con r¾n nhá, ngoµi h¾n ra cßn cã thø r¾n to... Hå ThiÕt Hoa trÇm giäng: - R¾n to lµ ai? L­u H­¬ng ®¸p: - HiÖn t¹i con r¾n to cßn Èn m×nh trong bôi cá lµm sao biÕt ®Ých x¸c lµ ai! NÕu muèn b¾t r¾n, ®¹i s­ nªn b¾t r¾n to chø b¾t r¾n con th× cã Ých lîi g×? Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu: - ThÕ lµ Kh« Mai ®¹i s­ ®ang lµm c¸i viÖc truy ra con r¾n lín xem nã ë bôi cá nµo. Do ®ã bµ kh«ng väng ®éng. L­u H­¬ng mØm c­êi: - VËy lµ ng­¬i hiÓu! Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - Cßn chóng ta... - Míi xem th× thÊy hai vô gièng nhau, kú thùc th× cã chç bÊt ®ång. Hå ThiÕt Hoa hái: - BÊt ®ång nh­ thÕ nµo? L­u H­¬ng ®¸p: http://www.vietkiem.com -47- Converted to pdf by BacQuai
 16. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - §Ö tö ThÇn Thñy Cung rÊt ®«ng, cßn Hoa S¬n ph¸i th× rÊt nghiªm kh¾c trong viÖc chän m«n ®å cho nªn m«n ®Ö cña Kh« Mai ®¹i s­ chØ cã b¶y ng­êi. Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - §óng vËy! L­u H­¬ng tiÕp: - Thiªn NhÊt ThÇn Thñy cña ThÇn Thñy Cung th× do ®Ö tö cña Thñy MÉu g×n gi÷. Cßn Thanh Phong bÝ kÝp th× nhÊt ®Þnh lµ do Kh« Mai ®¹i s­ cÊt dÊu. Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu: - Cã lý! Cho nªn trém pho bÝ kÝp ®ã ph¶i khã kh¨n h¬n trém Thiªn NhÊt ThÇn Thñy! L­u H­¬ng tiÕp: - Vµ ng­êi trém bÝ kÝp ®ã ph¶i lµ tay tµi ba lçi l¹c! Hå ThiÕt Hoa chau mµy: - Ng­¬i... Ng­¬i cã nghi §inh Phong ch¨ng? L­u H­¬ng suy t­ mét lóc: - NÕu kh«ng lµ §inh Phong th× còng lµ ng­êi rÊt cã liªn quan víi h¾n! L­u H­¬ng chËn lêi: - Chóng ta còng tuyÖt ®èi kh«ng nªn väng ®äng! Bëi sù t×nh ch¼ng nh÷ng liªn quan víi mçi mét Kh« Mai ®¹i s­ mµ cßn nhiÒu ng­êi dÝnh lÝu trong vô. Hå ThiÕt Hoa kª lªn: - A! L­u H­¬ng tiÕp: - Con r¾n lín ®ã hiÖn ®ang n¾m sù an toµn cña mét sè ng­êi trong tay, vµ sè ng­êi nÇy ®Òu lµ nh÷ng nh©n vËt cã h¹ng l¾m, kh«ng kÐm Kh« Mai ®¹i s­ ®©u! Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu: - Vô trém nÇy bÝ mËt h¬n c¸i vô mÊt Thiªn NhÊt ThÇn Thñy n¨m x­a! L­u H­¬ng tiÕp: - §iÓm tèi träng yÕu lµ V« Hoa trém Thiªn NhÊt ThÇn Thñy chØ ®Ó tù m×nh dïng, cßn con r¾n to ®ã trém bÝ kÝp Thanh Phong lµ ®Ó sanh lîi! http://www.vietkiem.com -48- Converted to pdf by BacQuai
 17. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa kinh ng¹c: - Sanh lîi? L­u H­¬ng hái: - Ng­¬i nghÜ xem t¹i sao Kim Linh Chi l¹i ®­îc t©m ph¸p Thanh Phong ThËp Tam Thøc? Hå ThiÕt Hoa giËt m×nh: - Ng­¬i muèn nãi lµ §inh Phong b¸n l¹i cho nµng? L­u H­¬ng ®¸p: - Cã thÓ l¾m. §o¹n chµng tiÕp: - Lo¹i giao dÞch ®ã tù nhiªn ph¶i ®­îc thùc hiÖn cùc kú bÝ mËt. Ch¾c lµ §inh Phong cã ®Ò cao c¶nh gi¸c nµng kh«ng nªn khinh thÞ thi thè bÊt cø trong tr­êng hîp nµo. H«m nay v× cÊp b¸ch nµng b¾t buéc ph¶i mang ra sö dông. Hå ThiÕt Hoa tØnh ngé: - Cho nªn võa thÊy §inh Phong nµng lé vÎ khÈn tr­¬ng ngay. Cã khi nµo nµng cam khuÊt phôc tr­íc mét ai. ThÕ mµ ph¶i §inh Phong! Bëi lÏ dÔ hiÓu nhÊt lµ nµng quªn sù c¶nh gi¸c cña h¾n! Nµng biÕt lçi. L­u H­¬ng thèt: - Së dØ thÕ h¾n míi më lêi che dÊu cho nµng! Hå ThiÕt Hoa mØm c­êi: - RÊt tiÕc lµ v« luËn h¾n che dÊu nh­ thÕ nµo, chØ dÊu ai th× ®­îc, chø kh«ng thÓ che dÊu næi bän ta! L­u H­¬ng trÇm giäng: - HiÖn t¹i §inh Phong ch­a biÕt bän ta lµ nh÷ng ai, còng ch¼ng biÕt bän ta cã liªn quan víi ph¸i Hoa S¬n. Cã lÏ h¾n t­ëng r»ng còng che dÊu bän ta lu«n nh­ mäi ng­êi. Hå ThiÕt Hoa thèt: - Nh­ng sím muén g× h¾n còng biÕt. L­u H­¬ng gËt ®Çu: http://www.vietkiem.com -49- Converted to pdf by BacQuai
 18. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - §óng vËy! Sím muén g× h¾n còng biÕt. §Õn lóc ®ã råi... Hå ThiÕt Hoa chíp m¾t: - §Õn lóc ®ã h¾n sÏ giÕt bän ta ®Ó diÖt khÈu. Ph¶i kh«ng? L­u H­¬ng c­êi nh¹t: - §ã lµ c¸i ch¾c! Ng­¬i còng kh«ng ®Õn ®çi qu¸ ngu! Hå ThiÕt Hoa l¹nh lïng: - Ng­êi muèn giÕt chóng ta ®©u ph¶i chØ cã mçi mét h¾n! Nh­ng nh÷ng kÎ ®ã cã sè phËn nh­ thÕ nµo chø? L­u H­¬ng thèt: - Hä lµ hä, §inh Phong lµ §inh Phong! §inh Phong kh¸c h¬n hä, ng­¬i ®õng quªn ®iÒu ®ã! Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - §inh Phong råi sao chø? H¾n lîi h¹i h¬n Th¹ch Quan ¢m, h¬n HuyÕt Y Nh©n µ? L­u H­¬ng thë dµi: - Cã thÓ lµ §inh Phong kh«ng ®¸ng sî, song sau l­ng §inh Phong cßn cã con r¾n to... Hå ThiÕt Hoa cao giäng: - T¹i sao ng­¬i khoa tr­¬ng c¸i së tr­êng cña ng­êi mµ cho r»ng chóng ta chØ n¾m së ®o¶n? Ng­¬i b»ng lßng xÕp c¸i oai phong cña m×nh lóc nµo thÕ? Con r¾n to ®ã lµ c¸i qu¸i g× chø? Kh«ng lÏ nã nuèt næi bän ta vµo bông? L­u H­¬ng trÇm giäng: - §¹i B¹t Thñ cña Gi¸p H¹ Cèc, t©m ph¸p khinh c«ng cña HuyÕt Y Nh©n, mÊy thø ®ã lµ tuyÖt kü trong vâ l©m, cßn Thanh Phong ThËp Tam Thøc th× khái ph¶i nãi råi. Chóng häc ®­îc c¶ ba thø ®ã th× tù nhiªn chóng cßn hiÓu nhiÒu c¸i kh¸c n÷a! Mét ng­êi kiªm c¶ tuyÖt häc cña m­êi danh gia ch¼ng lÏ kh«ng ®¸ng sî h¬n bän Th¹ch Quan ¢m µ? Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng kh«ng nãi g×. L­u H­¬ng tiÕp: http://www.vietkiem.com -50- Converted to pdf by BacQuai
 19. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Hµ huèng häc ®­îc bao nhiªu vâ c«ng ®ã, ®­¬ng nhiªn ph¶i trë thµnh tay b¶n l∙nh. C¸i con r¾n to kia h¼n lµ mét con ng­êi cã t©m c¬ m­u trÝ ®¸ng sî! Hå ThiÕt Hoa c­êi l¹nh: - Con ng­êi nham hiÓm ®©u ph¶i chóng ta ch­a gÆp lÇn nµo! L­u H­¬ng mØm c­êi: - Ta kh«ng sî chóng ®©u, bÊt qu¸ ta cÇn ph¶i cÈn thËn h¬n trong hµnh ®éng s¾p ®Õn vËy th«i! Hå ThiÕt Hoa thë ra - Thùc ra ta còng thõa hiÓu viÖc nÇy kh«ng dÔ ®èi phã! Ai dÝnh vµo vô råi th× muèn tho¸t th©n còng ch¼ng ph¶i dÔ g×! L­u H­¬ng tÆc l­ëi: - TÝnh sæ theo ta biÕt th× hiÖn t¹i liªn quan trong vô cã V¹n Phóc V¹n Thä Viªn, Hoa S¬n ph¸i, Tö K×nh Bang. Cßn ai kh¸c n÷a ta ch­a ®o¸n ra! Chµng thë dµi tiÕp: - Ta nghÜ sè ng­êi cßn l¹i kh«ng Ýt ®©u! Hå ThiÕt Hoa c­êi khæ: - Bao nhiªu ®ã còng lµm cho chóng ta mÖt råi, nhiÒu h¬n n÷a th× lµm sao chóng ta ®èi phã? L­u H­¬ng suy t­ mét phót: - Trong sè ng­êi cßn l¹i, ta ®o¸n lµ cã mét nh©n vËt cùc kú lîi h¹i... Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - Ai? L­u H­¬ng ®¸p: - HiÖn t¹i ë sau l­ng chóng ta! Hå ThiÕt Hoa kinh h∙i quay ®Çu. Ng­êi ®ã ®i theo sau hä. Nh×n tho¸ng qua, Hå ThiÕt Hoa nhËn thÊy ng­êi ®ã ph¶i cã mét lai lÞch phi th­êng! Con ®­êng c¶ hai ®ang ®i ven theo s«ng, con ®­êng rÊt v¾ng vÎ. Hai bªn ®­êng, mét bªn lµ bê s«ng, mét bªn lµ ®ång cá, kh«ng mét bãng ng­êi. http://www.vietkiem.com -51- Converted to pdf by BacQuai
 20. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan DÜ nhiªn trõ hä vµ con ng­êi ®ã. Y vËn chiÕc ¸o lôa mÒm, tay cÇm chiÕc r­¬ng da mµu ®en, y phôc míi song chiÕc r­¬ng qu¸ cò. Th©n vãc cao, ®«i ch©n qu¸ dµi, lµn da vµng nh¹t mét mµu vµng kú qu¸i, m­êng t­îng kh«ng hÒ ph¬i lé d­íi ¸nh d­¬ng quang mµ còng thêi th­êng sanh bÖnh. Nh­ng ®«i m¾t cña y s¸ng l¹ lïng, ®«i m¾t ®ã kh«ng t­¬ng xøng víi g­¬ng mÆt. Chõng nh­ l∙o Thiªn lµm c¸i viÖc cÈu th¶ g¾n ®«i m¾t mµ kh«ng chän ®óng ng­êi. Hå ThiÕt Hoa mØm c­êi. NÕu lµ kÎ nµo b¸m s¸t phÝa sau hä nh­ vËy th× Hå ThiÕt Hoa ®∙ ph¸t c¸u råi. Nh­ng ng­êi theo hä cã c¸i ®Æc biÖt nh­ L­u H­¬ng võa nãi, h¬n n÷a y còng nhËn thÊy ng­êi ®ã kh«ng cã ¸c ý g×, cho nªn y kh«ng hÒ bùc däc tr¸i l¹i cßn thÝch thó, võa c­êi võa vÉy tay gäi: - Lµ ®ång thuyÒn ®ång héi tøc lµ h÷u duyªn! Chóng ta cã c¸i h¹nh ngé t¹i hå t¾m th× cø ®Õn ®©y hiÖp nhau mµ chuyÖn trß giÕt th× giê chê nhiÖt n¸o! Ng­êi ®ã c­êi. H¾n kh«ng b­íc nhanh song chíp m¾t ®∙ v­ît ba bèn tr­îng ®­êng råi b¾t kÞp bän Hå ThiÕt Hoa sau mÊy gi©y dï kho¶ng c¸ch gi÷a song ph­¬ng kh«ng gÇn l¾m. L­u H­¬ng buét miÖng t¸n: - Khinh c«ng tuyÖt diÖu! Ng­êi ®ã mØm c­êi cÊt tiÕng: - TuyÖt diÖu ®Õn ®©u, s¸nh víi §¹o So¸i L­u H­¬ng vÉn cßn lµ mét trß trÎ. L­u H­¬ng còng c­êi: - C¸c h¹ nhËn ra huynh ®Ö, tr¸i l¹i huynh ®Ö kh«ng nhËn ra c¸c h¹, ®ã lµ mét sù bÊt c«ng b×nh. Ng­êi ®ã ®¸p: - C¸c vÞ lµm sao biÕt ®­îc tÊt c¶ nh÷ng kÎ v« danh mµ t¹i h¹ lµ mét? T¹i h¹ cã x­ng tªn vÞ tÊt c¸c vÞ hiÓu! L­u H­¬ng tÆc l­ìi: - Khiªm nh­îng qu¸! Hå ThiÕt Hoa trÇm g­¬ng mÆt thèt: - Kh«ng ph¶i khiªm nh­îng ®©u! ChØ v× huynh ®µi kh«ng muèn kÕt giao víi bän ta ®ã th«i! Ng­êi ®ã l¹i c­êi tiÕp: http://www.vietkiem.com -52- Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2