intTypePromotion=1

Lưu hương đảo soái - tập 26

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
34
lượt xem
2
download

Lưu hương đảo soái - tập 26

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu hương đảo soái - tập 26', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu hương đảo soái - tập 26

  1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø hai m-¬i s¸u ¸nh s¸ng huy hoµng H « hÊp trë l¹i b×nh th­êng. BiÓn Bøc c«ng tö tõ tõ thèt: - T¹i h¹ m¹o muéi mêi c¸c vÞ tõ ngµn dÆm ®Õn ®©y tuy kh«ng thÓ lµm xøng t©m võa ý mµ trë vÒ, Ýt nhÊt còng kh«ng ®Ó cho c¸c vÞ hoµn toµn tuyÖt väng. Ch©u tiªn sinh c­êi vuèt, thèt: - V« luËn lµm sao, bän t¹i h¹ mét phen më réng tÇm m¾t. Râ thËt lµ mét c©u kh¸ch s¸o. Bëi ai tr«ng thÊy g× ®©u. BiÓn Bøc c«ng tö c­êi tiÕp: - Trong cuéc ®Êu gi¸ thø nhÊt võa råi, t¹i h¹ ®∙ b¸n ®­îc bÝ kÝp §¹i Thñ Ên cña Huúnh Gi¸o MËt T«ng, m­êi ba lo¹i ®éc d­îc cña §­êng M«n t¹i ®Êt Thôc, vµ t¸nh danh cña hung thñ vô ¸n L©m Thµnh ®¹i huyÕt ¸n x¶y ra n¨m vÒ tr­íc. T¹i h¹ hy väng nh÷ng vÞ nµo ®∙ ®Êu gi¸ ®­îc, ®­îc hµi lßng trän vÑn. MÊy ng­êi ®ång c­êi t­¬i, ®¸p: - Hµi lßng l¾m. Trªn giang hå, ai ai còng biÕt c«ng tö kh«ng hÒ g©y thÊt väng cho ai. BiÓn Bøc c«ng tö tiÕp: - VÜnh viÔn kh«ng lµm cho kh¸ch thÊt väng, ®ã lµ nguyªn t¾c cña t¹i h¹, t¹i ®©y kh«ng hÒ b¸n ra bõa b∙i. B¸n mét lÇn th«i. Sau nµy dï cã ai mua thø ®∙ b¸n råi víi gi¸ gÊp tr¨m ngµn lÇn, t¹i h¹ còng kh«ng b¸n. Y c­êi, råi tiÕp lu«n: - Së dÜ, nÕu ng­êi mua ®­îc tªn hä hung thñ vô huyÕt ¸n L©m Thµnh, l¹i chÝnh lµ hung thñ, th× cø yªn trÝ, t¹i h¹ ch¼ng hÒ tiÕt lé víi bÊt cø ai kh¸c. Bçng cã ng­êi hái: - Ch¼ng hay, ai ®∙ mua ®­îc bÝ mËt ®ã? BiÓn Bøc c«ng tö l¹nh lïng: - VÜnh viÔn b¶o tr× bÝ mËt lµ nguyªn t¾c cña t¹i h¹. Kh¸ch hµng míi yªn t©m mua b¸n. C¸c vÞ kh«ng ph¶i sî danh t¸nh bÞ tiÕt lé. http://www.vietkiem.com -441- Converted to pdf by BacQuai
  2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Trong bãng tèi cã tiÕng thë phµo. BiÓn Bøc c«ng tö tiÕp: - V¶ l¹i, tuy c¸c vÞ cïng håi hép t¹i ®©y, song kh«ng thÊy ®­îc mÆt ai, t¹i h¹ x­ng h« víi c¸c vÞ, do mét c¸i tªn gi¶ ®∙ tháa thuËn tr­íc víi nhau, cho nªn c¸c vÞ cø yªn trÝ giao dÞch, t¹i h¹ b¶o chøng, kh«ng ai biÕt ai lµ ai c¶. ChØ cÇn tiÒn mua vµ gi¸ b¸n ph©n minh. Cßn ra th× tuyÖt nhiªn ch¼ng cã m∙i may phiÒn phøc. Cã ng­êi hái: - Trong cuéc ®Êu gi¸ thø hai ®©y, c«ng tö ®em b¸n nh÷ng g×? BiÓn Bøc c«ng tö ®¸p: - §Æc biÖt l¾m, kh«ng gièng lÇn nµo c¶. Cã ng­êi hái: - §Æc biÖt? Mãn hµng g× thÕ? BiÓn Bøc c«ng tö tiÕp: - Ng­êi. LÇn nµy t¹i h¹ b¸n ng­êi. Cã kÎ kªu lªn: - Ng­êi? ChÕt hay sèng? BiÓn Bøc c«ng tö ®¸p: - ChÕt hay sèng tïy c¸c vÞ. BÊt qu¸ chÕt th× b¸n gi¸ kh¸c, sèng còng b¸n gi¸ kh¸c. §o¹n y vç tay, dâng d¹c thèt: - Cuéc ®Êu gi¸ s¾p b¾t ®Çu, c¸c vÞ h∙y chuÈn bÞ. Ng­êi. Mét cuéc b¸n ng­êi. Cßn mãn hµng nµo thó vÞ h¬n! Mµ BiÓn Bøc c«ng tö b¸n ai ®©y? Thiªn tiªn? Mü n÷ ®Ñp, vµ trung thµnh lµ hai c¸i khã ®i ®«i ë mét n÷ nh©n. Ng­êi ®­îc ®em ra b¸n, h¼n ph¶i ®Æc biÖt. DÜ nhiªn, cuéc b¸n nµy kh«ng nh­ thÞ tr­êng n« lÖ. Ai ai còng hiÕu kú. Ai ai còng håi hép chê, nãng n¶y chê. §inh Phong cao giäng: - Mãn thø nhÊt lµ C©u Tö Tr­êng. Ra gi¸ m­êi v¹n l­îng Héi tr­êng im thin thÝt. Mét lóc l©u, cã ng­êi hái: - C©u Tö Tr­êng lµ ai? C¶ c¸i tªn t¹i h¹ còng kh«ng biÕt, th× lµm sao biÕt ng­êi? H¾n trÞ gi¸ m­êi v¹n l­îng µ? http://www.vietkiem.com -442- Converted to pdf by BacQuai
  3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan §inh Phong khoe hµng: - MÊy th¸ng tr­íc ®©y, mét vô trém cèng phÈm cña triÒu ®×nh, ch¾c c¸c vÞ cã nghe nãi? Mét ng­êi hái: - Cèng phÈm cña Hïng §¹i t­íng qu©n hé tèng vÒ triÒu, ph¶i kh«ng? §inh Phong ®¸p: - Ph¶i. C©u Tö Tr­êng lµ thñ ph¹m vô ¸n. Trong mét ®ªm h¾n g©y th­¬ng tæn cho h¬n b¶y m­¬i ng­êi. V« luËn lµ ai, n¾m h¾n trong tay, th× ch¼ng nh÷ng ®­îc phong quan to, mµ cßn ®­îc th­ëng lín. Cuéc ®Êu gi¸ b¾t ®Çu: - M­êi v¹n n¨m ngµn l­îng. - M­êi mét v¹n! - M­êi hai v¹n! Ng­êi ®Êu gi¸ ®i tõ tõ, kh«ng vät cao nhanh chãng. Kh¸ch giang hå hÇu nh­ tu©n theo mét quy cñ chung, tr¸nh giao tiÕp víi qua l¹i. B¹ch ®¹o gi÷ quy cñ cho ®µnh, mµ h¾c ®¹o còng thÕ. Cho nªn cuéc ®Êu gi¸ mua C©u Tö Tr­êng kh«ng hµo høng l¾m. Cuèi cïng, cã ng­êi mua ®­îc víi gi¸ m­êi hai v¹n n¨m ngµn l­îng. §inh Phong thèt: - ThÕ lµ xong c¸i mãn C©u Tö Tr­êng víi gi¸ m­êi hai v¹n n¨m ngµn l­îng. Giao tiÒn råi c¸c vÞ cã thÓ tïy tiÖn nhËn hµng mang ®i lóc nµo còng ®­îc. Ng­êi ®Êu gi¸ hái: - T¹i h¹ cã b¾t buéc ph¶i giao h¾n cho quan, ®Ó hoµn thµnh vô ¸n ch¨ng? §inh Phong ®¸p: - Kh«ng cÇn. C¸c h¹ trän quyÒn tïy nghi xö dông mãn hµng, kh«ng hÒ bÞ rµng buéc bëi mét ®iÒu kiÖn nµo c¶. BiÓn Bøc c«ng tö c­êi nhÑ thèt: - C©u Tö Tr­êng ®éc lùc ®¬n th©n, g©y thµnh vô ¸n quan träng nh­ vËy, kÓ ra còng cã tµi. §em h¾n mµ giÕt ®i, thËt lµ ®¸ng tiÕc. Ng­êi ®Êu gi¸ còng c­êi: - §¸ng tiÕc thËt ®Êy. Ch¼ng d¸m dÊu c«ng tö, t¹i h¹ cã ý ®Þnh liªn thñ víi h¾n, thùc hiÖn mÊy viÖc. Dï cho cã ng­êi ®­a ra gi¸ cao h¬n, t¹i h¹ còng theo lªn cïng. http://www.vietkiem.com -443- Converted to pdf by BacQuai
  4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Nh÷ng ng­êi ®Êu gi¸ hôt, c¶m thÊy hèi tiÕc. §inh Phong tiÕp: - Ng­êi thø hai, lµ Anh V¹n Lý, hiÖu ThÇn ¦ng, mét tay b¾t trém c­íp næi danh t¹i chÝn thµnh. Ra gi¸ m­êi v¹n l­îng. Cuéc ®Êu s«i næi h¬n tr­íc: - M­êi mét v¹n l­îng! - M­êi ba v¹n l­îng! - M­êi b¶y v¹n! B×nh sanh, Anh V¹n Lý b¾t trém c­íp kh«ng ®Õm sè, cho nªn cÊu kÕt o¸n cõu kh¾p n¬i. §Ó b¸o cõu. Ng­êi ®Êu gi¸ cuèi cïng mua ®­îc víi hai m­¬i v¹n n¨m ngµn l­îng. §inh Phong rao tiÕp: - Ng­êi thø ba lµ Tr­¬ng... BiÓn Bøc c«ng tö chËn l¹i: - Ng­êi thø ba lµ Hå ThiÕt Hoa, gi¸ n¨m m­¬i v¹n l­îng b¹c. Cã tiÕng tÆc l­ìi vang, r¶i r¸c kh¾p gian kh¸ch s¶nh. Mét ng­êi hái: - Hå ThiÕt Hoa? Cã ph¶i lµ Hoa Hå §iÖp Hå ThiÕt Hoa ch¨ng? §inh Phong ®¸p: - Ph¶i. §Êu tr­êng im lÆng. §inh Phong hái: - Kh«ng cã vÞ nµo mua? Kh«ng ai ®¸p. Hå ThiÕt Hoa kh«ng cã nhiÒu cõu nh©n. C¸i gi¸ n¨m m­¬i v¹n l­îng l¹i cao qu¸. Hå ThiÕt Hoa l¹i cã rÊt nhiÒu b»ng h÷u, kh«ng ai muèn dÝnh dÊp ®Õn phe ®¶ng cña y. §inh Phong hái: - Ch©u tiªn sanh kh«ng mua µ? Ch©u tiªn sanh dÆng h¾ng mét tiÕng: - Kh«ng ph¶i kh«ng d¸m. BÊt qu¸! T¹i h¹ mua h¾n ®Ó dïng vµo viÖc g×... http://www.vietkiem.com -444- Converted to pdf by BacQuai
  5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan BiÓn Bøc c«ng tö: - Cã thÓ c¸c vÞ cho lµ cao gi¸ qu¸. VËy, chóng ta cã c¸ch h¹ thÊp gi¸ xuèng mét chót. §inh Phong ®¸p: - Ph¶i. B¸n ®­îc dï víi c¸i gi¸ thÊp, cßn h¬n bá ®ã kh«ng ai mua. BiÓn Bøc c«ng tö tiÕp: - Ng­êi sèng cao gi¸ h¬n ng­êi chÕt, vËy chóng ta giÕt h¾n tr­íc ®i, råi b¸n sau. §inh Phong hái: - §éng tñ b©y giê? BiÓn Bøc c«ng tö ®¸p: - LËp tøc. §inh Phong thèt: - Ph¶i! Bçng mét ng­êi cÊt tiÕng: - T¹i h¹ muèn sèng. T¹i h¹ b»ng lßng mua víi gi¸ mét tr¨m v¹n l­îng. L­u H­¬ng. Thinh ©m trÇm æn, cã c¸i søc hót m¹nh, thinh ©m ®ã ®óng lµ cña L­u H­¬ng. Chµng ®Õn ®©y tõ bao giê? BiÓn Bøc c«ng tö ®ét nhiªn bËt c­êi rßn r¶, råi thèt: - T¹i h¹ ®o¸n kh«ng sai mµ. V« luËn gi¸ b¸n cao ®Õn ®©u, vÉn cã ng­êi ®Êu gi¸ nh­ th­êng. Y dõng l¹i, råi tõ tõ tiÕp: - Tuy nhiªn, n¬i ®©y mäi cuéc giao dÞch ®Òu ph¶i sßng ph¼ng. Trong m×nh c¸c h¹ cã ®ñ tr¨m v¹n l­îng ch¨ng? L­u H­¬ng ®¸p: - Kh«ng tiÒn, song cã c¸i kh¸c thÕ vµo tiÒn. C¸i ®ã, lµ c¸ nh©n t¹i h¹. BiÓn Bøc c«ng tö g»n giäng: - C¸c h¹? L­u H­¬ng gËt ®Çu: - Bëi c¸c h¹ muèn, lµ muèn t¹i h¹ ®©y, chø kh«ng lµ Hå ThiÕt Hoa http://www.vietkiem.com -445- Converted to pdf by BacQuai
  6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan BiÓn Bøc c«ng tö hái: - C¸c h¹ lÊy m¹ng m×nh ®æi m¹ng Hå ThiÕt Hoa? L­u H­¬ng bu«ng gän: - Ph¶i. BiÓn Bøc c«ng tö l¹i hái: - T¹i h¹ ®©u biÕt c¸c h¹ lµ ai? L­u H­¬ng ®¸p: - Nãi thÕ chø c¸c h¹ sím biÕt t¹i h¹ lµ ai. BiÓn Bøc c«ng tö chît c­êi vang: - §­îc. Mèi giao dÞch nµy còng cã lîi cho t¹i h¹. L­u H­¬ng tiÕp: - Phµm giao dÞch mµ thua thiÖt, th× cßn ai lµm lµm chi. BiÓn Bøc c«ng tö l¾c ®Çu: - Nh­ng c¸c h¹ thua lµ c¸i ch¾c. L­u H­¬ng ®iÒm nhiªn: - A! BiÓn Bøc c«ng tö thèt: - C¸ nh©n cña c¸c h¹ cao gi¸ h¬n nhiÒu. L­u H­¬ng hái: - C¸c h¹ kh«ng muèn t¸nh m¹ng cña t¹i h¹, vËy muèn g×? BiÓn Bøc c«ng tö ®¸p: - §«i m¾t cña c¸c h¹. Råi y l¹nh lïng tiÕp: - §ao cã s½n t¹i ®©y, c¸c h¹ b­íc ®Õn, cÇm lÊy, khoÐt ®«i trßng m¾t, t¹i h¹ lËp tøc phãng thÝch Hå ThiÕt Hoa. L­u H­¬ng ®¸p: - §­îc råi. Y nh­ vËy. BiÓn Bøc c«ng tö tiÕp lu«n: http://www.vietkiem.com -446- Converted to pdf by BacQuai
  7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - C¸c h¹ ®õng quªn, ®ao ë trong tay t¹i h¹. NÕu c¸c h¹ toan gië trß quû, th× lu«n t¸nh m¹ng còng kh«ng cßn. L­u H­¬ng thèt: - T¹i h¹ ®ang b­íc tíi ®©y. C¸c h¹ chuÈn bÞ lµ võa. TiÕng ch©n vang trong h¾c ¸m. Tî hå L­u H­¬ng cè ý lµm cho tiÕng ch©n nÆng lªn, chµng l¹i b­íc tõ tõ. Kh«ng gian trÇm träng do mïi r­îu. Song mäi ng­êi ng­ng h« hÊp, nªn ch¼ng ai nghe mïi r­îu. B­íc ch©n cµng lóc cµng nÆng, cµng chËm. Ch¼ng lÏ L­u H­¬ng kh«ng cßn ®ñ søc lª tÊm th©n v­ît kho¶ng c¸ch gi÷a song ph­¬ng? Chµng cam t©m hiÕn th©n cho ®Þch sao? Bçng BiÓn Bøc c«ng tö hÐt lªn: - Ng­¬i to gan thËt, d¸m gië trß quû µ? C¸c ng­¬i ®©u? Mét tiÕng bïng vang lªn. ¸nh löa chíp mét lÇn, råi chíp lÇn n÷a, råi ch¸y s¸ng. Löa! - Löa ch¸y m¹nh. N¬i gãc t­êng ®¸ cña tÇng thø ba löa bèc ch¸y. Toµn khu ®ã hiÖn râ trong ¸nh s¸ng. Ch¼ng ai râ löa ph¸t sanh tõ ®©u, ng­êi ng­êi ®Òu söng sèt. V« sè h¾c y nh©n nh­ ®µn d¬i tõ bèn ph­¬ng t¸m h­íng bay ®Õn. Nh­ng tªn nµo gÇn vïng löa, lµ ró lªn kinh h∙i, lïi nhanh l¹i. Cã tªn bÞ löa t¸p xÐm y phôc, y phôc bèc ch¸y thµnh ®uèc, n¹n nh©n cµng ró th¶m khñng khiÕp, nh¸o nhµo. Chóng nh­ ®µn d¬i kh«ng m¾t; nªn kh«ng thÊy löa, khi l­ít tíi löa, míi hay ra. Ng­êi th× ®«ng, ng­êi ng­êi kinh hoµng, kh«ng sãt mét, c¸i c¶nh ®ã ph¶i hçn lo¹n, ph¶i h∙i hïng. Cßn BiÓn Bøc c«ng tö? T¹i trung ­¬ng, cã chiÕc giao û, bªn ngoµi giao û, mét tÊm da hæ phñ lªn. Thinh ©m ph¸t xuÊt tõ n¬i ®ã. HiÖn t¹i, chiÕc ghÕ bá kh«ng. §inh Phong ®øng bªn c¹nh ghÕ, s÷ng sê, m¾t h­íng vÒ L­u H­¬ng. HiÖn diÖn t¹i côc tr­êng, nh­ng b©y giê th× khÝ ph¸ch tiªu tan, hä ñ rò nh­ nh÷ng c¸i x¸c kh«ng hån. ChØ cã mét ng­êi ngåi t¹i mét gãc, thÇn s¾c vÉn an t­êng. Ng­êi ®ã lµ Nguyªn Tïy V©n. Hå ThiÕt Hoa vµ Cao ¸ Nam vÉn n»m tr­íc chiÕc ghÕ da hæ, hiÖn t¹i hä ®∙ ®­îc gi¶i huyÖt. Hå ThiÕt Hoa trõng m¾t nh×n s÷ng §inh Phong. http://www.vietkiem.com -447- Converted to pdf by BacQuai
  8. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng ®¶o m¾t quanh kh¸ch s¶nh, ¸nh m¾t dõng l¹i n¬i mÆt tõng ng­êi. Bçng chµng c­êi, råi thèt: - C¸c vÞ qu¶ nhiªn lµ nh÷ng danh nh©n, vµ c¸i danh cña mçi ng­êi kh«ng ph¶i nhá. Cao ¸ Nam c¨m hËn: - Nh­ng BiÓn Bøc c«ng tö l¹i biÕn mÊt råi. L­u H­¬ng ®iÓm mét nô c­êi: - Cã thÓ lµ y ch­a trèn tho¸t ®i ®©u. BÊt qu¸ c« n­¬ng kh«ng nhËn ra y vËy th«i. Cao ¸ Nam giËt m×nh: - NÕu y cßn t¹i ®©y t¹i sao t«i kh«ng thÊy? L­u H­¬ng ®¸p: - T¹i v× c« n­¬ng kh«ng biÕt y lµ ai. Chµng l¹i nh×n quanh mét l­ît n÷a, råi tõ tõ tiÕp: - ë ®©y, mçi ng­êi ®Òu cã thÓ lµ BiÓn Bøc c«ng tö. Bçng mét ng­êi vôt ®øng lªn, cao giäng thèt: - Kh«ng ph¶i t¹i h¹. T¹i h¹ kh«ng ph¶i lµ BiÓn Bøc c«ng tö. Ng­êi ®ã cã n­íc da ®en, th©n vãc c­êng tr¸ng, mÆt rç. L­u H­¬ng nh×n g∙. Chµng chØ nh×n tho¸ng qua th«i l¹nh lïng ®¸p: - §­¬ng nhiªn c¸c h¹ kh«ng lµ BiÓn Bøc c«ng tö. C¸c h¹ bÊt qu¸ chØ lµ hung thñ vô huyÕt ¸n L©m Thµnh mµ th«i. Ng­êi mÆt rç, giËn ®á mÆt, hÐt lªn: - Ng­¬i lµ c¸i qu¸i g×? Sao d¸m ngËm m¸u phun ng­êi? L­u H­¬ng hái l¹i: - NÕu c¸c h¹ kh«ng lµ hung thñ vô ¸n ®ã, th× t¹i sao khi BiÓn Bøc c«ng tö cho biÕt, b¶o chøng bÝ mËt cho ng­êi ®Êu gi¸, c¸c h¹ l¹i thë phµo? Råi chµng tiÕp lu«n: - C¸c h¹ ®©u ngê, lóc ®ã t¹i h¹ ®øng rÊt gÇn. Ng­êi mÆt rç lé vÏ sî h∙i, ®¶o m¾t nh×n quanh, ®ét nhiªn tung m×nh lªn kh«ng. http://www.vietkiem.com -448- Converted to pdf by BacQuai
  9. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Nh­ng g∙ võa vót bæng ng­êi lªn, liÒn ró mét tiÕng th¶m thiÕt råi r¬i trë xuèng ®Êt, kh«ng trë dËy næi. C¸nh tay ¸o cña Nguyªn Tïy V©n bay trë vÒ. L­u H­¬ng c­êi thèt: - C«ng tö xuÊt thñ tuyÖt diÖu Nguyªn Tïy V©n còng c­êi, ®¸p: - H­¬ng So¸i qu¸ khen. B©y giê mäi ng­êi míi hiÓu ®Ých x¸c ng­êi ®ã chÝnh lµ L­u H­¬ng, dï hä tin ch¾c nh­ vËy ngay tõ lóc ®Çu. L­u H­¬ng ®­a tay chØ ng­êi mÆt rç n»m d­íi ®Êt, hái: - Cã lÏ c¸c vÞ ch­a hiÓu y lµ ai? Mét ng­êi mÆt tr¾ng xanh, t¸c trung niªn, vËn cÈm bµo, ®¸p: - T¹i h¹ hiÓu. G∙ lµ TiÒn L∙o Tam, ngo¹i hiÖu BiÕn §Þa S¸i Kim TiÒn. L­u H­¬ng gËt ®Çu: - §óng vËy. BiÓn Bøc c«ng tö lÇn nµy mêi g∙ ®Õn ®©y lµ muèn cho g∙ mua sù bÝ mËt cña g∙, h¬n n÷a ®Ó cã dÞp x¸c ®Þnh g∙ lµ hung thñ. ChØ v× hung thñ th× ch¼ng bao giê ®Ó cho ng­êi ngoµi ®Êu gi¸ mua ®­îc sù bÝ mËt cña m×nh. Mét ng­êi thë dµi, thèt: - Ch¼ng tr¸ch g∙ theo gi¸, quyÕt mua cho kú ®­îc bÝ mËt ®ã. L­u H­¬ng tiÕp: - Mua ®­îc sù bÝ mËt råi, g∙ ®inh ninh lµ tõ nay sÏ ®­îc ¨n no ngñ kü. Ngê ®©u chÝnh l∙o tù chuèc phiÒn lôy nhiÒu h¬n tr­íc. Mét ng­êi hái: - PhiÒn lôy nh­ thÕ nµo? L­u H­¬ng gi¶i thÝch: - BiÓn Bøc c«ng tö ®∙ biÕt g∙ lµ hung thñ, th× sau nµy muèn g∙ lµm g×, g∙ còng kh«ng d¸m ph¶n kh¸ng. V« luËn lµ ai, cã mÆt t¹i ®©y, mua ®­îc c¸i g× råi, lµ vÜnh viÔn bÞ BiÓn Bøc c«ng tö n¾m lÊy sanh m¹ng trong tay, vÜnh viÔn bÞ øc chÕ. ViÖc nhá män nh­ vËy c¸c vÞ kh«ng hiÓu n÷a sao? Mäi ng­êi ®Òu biÕn s¾c mÆt. Mét ®¹i h¸n mÆt tÝa kªu lªn: - Tuy nhiªn, bän t¹i h¹ trao tiÒn, nhËn vËt ®µng hoµng. Th× vÜnh viÔn ®­îc an toµn. http://www.vietkiem.com -449- Converted to pdf by BacQuai
  10. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng hái: - Nãi nh­ vËy, lµ c¸c h¹ cho r»ng BiÓn Bøc c«ng tö v× tiÒn sao? §¹i h¸n mÆt tÝa hái l¹i: - Chø kh«ng ph¶i nh­ vËy? L­u H­¬ng mØm c­êi: - Mét nh©n vËt nh­ BiÓn Bøc c«ng tö, nÕu muèn nhiÒu tiÒn, th× ®©u cã khã kh¨n g×? T¹i sao l¹i bè trÝ l¾m c«ng cuéc lµm cho m×nh thªm vÊt v¶? Ng­êi cã g­¬ng mÆt tr¾ng xanh, t¸c trung niªn hái: - NÕu kh«ng v× tiÒn th× lµ v× c¸i g×? L­u H­¬ng thë dµi: - D∙ t©m. V× d∙ t©m. Y muèn thùc hiÖn d∙ t©m ®ã. §¹i h¸n tÝa mÆt l¹i hái: - D∙ t©m thÕ nµo? L­u H­¬ng tiÕp: - Tr­íc hÕt y vËn dông mäi thñ ®o¹n thu thËp mäi bÝ mËt trªn giang hå, g©y sù hoang mang hçn lo¹n cho anh hïng hµo kiÖt. Råi sau ®ã, t¹o ra cuéc ®Êu gi¸ bÝ mËt ®Ó biÕn c¸c vÞ ®Êu gi¸ ®­îc, thµnh c«ng cô cña y. Lµm nh­ thÕ, chØ trong vßng mÊy n¨m th«i, BiÓn Bøc c«ng tö sÏ lµ ng­êi cã quyÒn lùc nhÊt trong vâ l©m, vµ lóc ®ã th× tÊt c¶ c¸c vÞ sÏ trë thµnh n« lÖ cña y. Kh«ng ai nãi g× n÷a. L©u l¾m, ®¹i h¸n mÆt tÝa c¨m hËn thèt: - RÊt tiÕc mÆt mòi y nh­ thÕ nµo, tªn hä y lµ g×, ch¼ng ai biÕt c¶. NÕu biÕt ®­îc, th× v« luËn lµm sao, t¹i h¹ còng gi¸o huÊn y mét phen míi ®­îc. L­u H­¬ng hái: - NÕu t¹i h¹ t×m ®­îc y, th× c¸c vÞ cã ®¸p øng mét ®iÒu kiÖn víi t¹i h¹ ch¨ng? *** vietkiem.com *** http://www.vietkiem.com -450- Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2