Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lưu hương đảo soái - tập 26

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

41
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu hương đảo soái - tập 26', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu hương đảo soái - tập 26

  1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø hai m-¬i s¸u ¸nh s¸ng huy hoµng H « hÊp trë l¹i b×nh th­êng. BiÓn Bøc c«ng tö tõ tõ thèt: - T¹i h¹ m¹o muéi mêi c¸c vÞ tõ ngµn dÆm ®Õn ®©y tuy kh«ng thÓ lµm xøng t©m võa ý mµ trë vÒ, Ýt nhÊt còng kh«ng ®Ó cho c¸c vÞ hoµn toµn tuyÖt väng. Ch©u tiªn sinh c­êi vuèt, thèt: - V« luËn lµm sao, bän t¹i h¹ mét phen më réng tÇm m¾t. Râ thËt lµ mét c©u kh¸ch s¸o. Bëi ai tr«ng thÊy g× ®©u. BiÓn Bøc c«ng tö c­êi tiÕp: - Trong cuéc ®Êu gi¸ thø nhÊt võa råi, t¹i h¹ ®∙ b¸n ®­îc bÝ kÝp §¹i Thñ Ên cña Huúnh Gi¸o MËt T«ng, m­êi ba lo¹i ®éc d­îc cña §­êng M«n t¹i ®Êt Thôc, vµ t¸nh danh cña hung thñ vô ¸n L©m Thµnh ®¹i huyÕt ¸n x¶y ra n¨m vÒ tr­íc. T¹i h¹ hy väng nh÷ng vÞ nµo ®∙ ®Êu gi¸ ®­îc, ®­îc hµi lßng trän vÑn. MÊy ng­êi ®ång c­êi t­¬i, ®¸p: - Hµi lßng l¾m. Trªn giang hå, ai ai còng biÕt c«ng tö kh«ng hÒ g©y thÊt väng cho ai. BiÓn Bøc c«ng tö tiÕp: - VÜnh viÔn kh«ng lµm cho kh¸ch thÊt väng, ®ã lµ nguyªn t¾c cña t¹i h¹, t¹i ®©y kh«ng hÒ b¸n ra bõa b∙i. B¸n mét lÇn th«i. Sau nµy dï cã ai mua thø ®∙ b¸n råi víi gi¸ gÊp tr¨m ngµn lÇn, t¹i h¹ còng kh«ng b¸n. Y c­êi, råi tiÕp lu«n: - Së dÜ, nÕu ng­êi mua ®­îc tªn hä hung thñ vô huyÕt ¸n L©m Thµnh, l¹i chÝnh lµ hung thñ, th× cø yªn trÝ, t¹i h¹ ch¼ng hÒ tiÕt lé víi bÊt cø ai kh¸c. Bçng cã ng­êi hái: - Ch¼ng hay, ai ®∙ mua ®­îc bÝ mËt ®ã? BiÓn Bøc c«ng tö l¹nh lïng: - VÜnh viÔn b¶o tr× bÝ mËt lµ nguyªn t¾c cña t¹i h¹. Kh¸ch hµng míi yªn t©m mua b¸n. C¸c vÞ kh«ng ph¶i sî danh t¸nh bÞ tiÕt lé. http://www.vietkiem.com -441- Converted to pdf by BacQuai
  2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Trong bãng tèi cã tiÕng thë phµo. BiÓn Bøc c«ng tö tiÕp: - V¶ l¹i, tuy c¸c vÞ cïng håi hép t¹i ®©y, song kh«ng thÊy ®­îc mÆt ai, t¹i h¹ x­ng h« víi c¸c vÞ, do mét c¸i tªn gi¶ ®∙ tháa thuËn tr­íc víi nhau, cho nªn c¸c vÞ cø yªn trÝ giao dÞch, t¹i h¹ b¶o chøng, kh«ng ai biÕt ai lµ ai c¶. ChØ cÇn tiÒn mua vµ gi¸ b¸n ph©n minh. Cßn ra th× tuyÖt nhiªn ch¼ng cã m∙i may phiÒn phøc. Cã ng­êi hái: - Trong cuéc ®Êu gi¸ thø hai ®©y, c«ng tö ®em b¸n nh÷ng g×? BiÓn Bøc c«ng tö ®¸p: - §Æc biÖt l¾m, kh«ng gièng lÇn nµo c¶. Cã ng­êi hái: - §Æc biÖt? Mãn hµng g× thÕ? BiÓn Bøc c«ng tö tiÕp: - Ng­êi. LÇn nµy t¹i h¹ b¸n ng­êi. Cã kÎ kªu lªn: - Ng­êi? ChÕt hay sèng? BiÓn Bøc c«ng tö ®¸p: - ChÕt hay sèng tïy c¸c vÞ. BÊt qu¸ chÕt th× b¸n gi¸ kh¸c, sèng còng b¸n gi¸ kh¸c. §o¹n y vç tay, dâng d¹c thèt: - Cuéc ®Êu gi¸ s¾p b¾t ®Çu, c¸c vÞ h∙y chuÈn bÞ. Ng­êi. Mét cuéc b¸n ng­êi. Cßn mãn hµng nµo thó vÞ h¬n! Mµ BiÓn Bøc c«ng tö b¸n ai ®©y? Thiªn tiªn? Mü n÷ ®Ñp, vµ trung thµnh lµ hai c¸i khã ®i ®«i ë mét n÷ nh©n. Ng­êi ®­îc ®em ra b¸n, h¼n ph¶i ®Æc biÖt. DÜ nhiªn, cuéc b¸n nµy kh«ng nh­ thÞ tr­êng n« lÖ. Ai ai còng hiÕu kú. Ai ai còng håi hép chê, nãng n¶y chê. §inh Phong cao giäng: - Mãn thø nhÊt lµ C©u Tö Tr­êng. Ra gi¸ m­êi v¹n l­îng Héi tr­êng im thin thÝt. Mét lóc l©u, cã ng­êi hái: - C©u Tö Tr­êng lµ ai? C¶ c¸i tªn t¹i h¹ còng kh«ng biÕt, th× lµm sao biÕt ng­êi? H¾n trÞ gi¸ m­êi v¹n l­îng µ? http://www.vietkiem.com -442- Converted to pdf by BacQuai
  3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan §inh Phong khoe hµng: - MÊy th¸ng tr­íc ®©y, mét vô trém cèng phÈm cña triÒu ®×nh, ch¾c c¸c vÞ cã nghe nãi? Mét ng­êi hái: - Cèng phÈm cña Hïng §¹i t­íng qu©n hé tèng vÒ triÒu, ph¶i kh«ng? §inh Phong ®¸p: - Ph¶i. C©u Tö Tr­êng lµ thñ ph¹m vô ¸n. Trong mét ®ªm h¾n g©y th­¬ng tæn cho h¬n b¶y m­¬i ng­êi. V« luËn lµ ai, n¾m h¾n trong tay, th× ch¼ng nh÷ng ®­îc phong quan to, mµ cßn ®­îc th­ëng lín. Cuéc ®Êu gi¸ b¾t ®Çu: - M­êi v¹n n¨m ngµn l­îng. - M­êi mét v¹n! - M­êi hai v¹n! Ng­êi ®Êu gi¸ ®i tõ tõ, kh«ng vät cao nhanh chãng. Kh¸ch giang hå hÇu nh­ tu©n theo mét quy cñ chung, tr¸nh giao tiÕp víi qua l¹i. B¹ch ®¹o gi÷ quy cñ cho ®µnh, mµ h¾c ®¹o còng thÕ. Cho nªn cuéc ®Êu gi¸ mua C©u Tö Tr­êng kh«ng hµo høng l¾m. Cuèi cïng, cã ng­êi mua ®­îc víi gi¸ m­êi hai v¹n n¨m ngµn l­îng. §inh Phong thèt: - ThÕ lµ xong c¸i mãn C©u Tö Tr­êng víi gi¸ m­êi hai v¹n n¨m ngµn l­îng. Giao tiÒn råi c¸c vÞ cã thÓ tïy tiÖn nhËn hµng mang ®i lóc nµo còng ®­îc. Ng­êi ®Êu gi¸ hái: - T¹i h¹ cã b¾t buéc ph¶i giao h¾n cho quan, ®Ó hoµn thµnh vô ¸n ch¨ng? §inh Phong ®¸p: - Kh«ng cÇn. C¸c h¹ trän quyÒn tïy nghi xö dông mãn hµng, kh«ng hÒ bÞ rµng buéc bëi mét ®iÒu kiÖn nµo c¶. BiÓn Bøc c«ng tö c­êi nhÑ thèt: - C©u Tö Tr­êng ®éc lùc ®¬n th©n, g©y thµnh vô ¸n quan träng nh­ vËy, kÓ ra còng cã tµi. §em h¾n mµ giÕt ®i, thËt lµ ®¸ng tiÕc. Ng­êi ®Êu gi¸ còng c­êi: - §¸ng tiÕc thËt ®Êy. Ch¼ng d¸m dÊu c«ng tö, t¹i h¹ cã ý ®Þnh liªn thñ víi h¾n, thùc hiÖn mÊy viÖc. Dï cho cã ng­êi ®­a ra gi¸ cao h¬n, t¹i h¹ còng theo lªn cïng. http://www.vietkiem.com -443- Converted to pdf by BacQuai
  4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Nh÷ng ng­êi ®Êu gi¸ hôt, c¶m thÊy hèi tiÕc. §inh Phong tiÕp: - Ng­êi thø hai, lµ Anh V¹n Lý, hiÖu ThÇn ¦ng, mét tay b¾t trém c­íp næi danh t¹i chÝn thµnh. Ra gi¸ m­êi v¹n l­îng. Cuéc ®Êu s«i næi h¬n tr­íc: - M­êi mét v¹n l­îng! - M­êi ba v¹n l­îng! - M­êi b¶y v¹n! B×nh sanh, Anh V¹n Lý b¾t trém c­íp kh«ng ®Õm sè, cho nªn cÊu kÕt o¸n cõu kh¾p n¬i. §Ó b¸o cõu. Ng­êi ®Êu gi¸ cuèi cïng mua ®­îc víi hai m­¬i v¹n n¨m ngµn l­îng. §inh Phong rao tiÕp: - Ng­êi thø ba lµ Tr­¬ng... BiÓn Bøc c«ng tö chËn l¹i: - Ng­êi thø ba lµ Hå ThiÕt Hoa, gi¸ n¨m m­¬i v¹n l­îng b¹c. Cã tiÕng tÆc l­ìi vang, r¶i r¸c kh¾p gian kh¸ch s¶nh. Mét ng­êi hái: - Hå ThiÕt Hoa? Cã ph¶i lµ Hoa Hå §iÖp Hå ThiÕt Hoa ch¨ng? §inh Phong ®¸p: - Ph¶i. §Êu tr­êng im lÆng. §inh Phong hái: - Kh«ng cã vÞ nµo mua? Kh«ng ai ®¸p. Hå ThiÕt Hoa kh«ng cã nhiÒu cõu nh©n. C¸i gi¸ n¨m m­¬i v¹n l­îng l¹i cao qu¸. Hå ThiÕt Hoa l¹i cã rÊt nhiÒu b»ng h÷u, kh«ng ai muèn dÝnh dÊp ®Õn phe ®¶ng cña y. §inh Phong hái: - Ch©u tiªn sanh kh«ng mua µ? Ch©u tiªn sanh dÆng h¾ng mét tiÕng: - Kh«ng ph¶i kh«ng d¸m. BÊt qu¸! T¹i h¹ mua h¾n ®Ó dïng vµo viÖc g×... http://www.vietkiem.com -444- Converted to pdf by BacQuai
  5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan BiÓn Bøc c«ng tö: - Cã thÓ c¸c vÞ cho lµ cao gi¸ qu¸. VËy, chóng ta cã c¸ch h¹ thÊp gi¸ xuèng mét chót. §inh Phong ®¸p: - Ph¶i. B¸n ®­îc dï víi c¸i gi¸ thÊp, cßn h¬n bá ®ã kh«ng ai mua. BiÓn Bøc c«ng tö tiÕp: - Ng­êi sèng cao gi¸ h¬n ng­êi chÕt, vËy chóng ta giÕt h¾n tr­íc ®i, råi b¸n sau. §inh Phong hái: - §éng tñ b©y giê? BiÓn Bøc c«ng tö ®¸p: - LËp tøc. §inh Phong thèt: - Ph¶i! Bçng mét ng­êi cÊt tiÕng: - T¹i h¹ muèn sèng. T¹i h¹ b»ng lßng mua víi gi¸ mét tr¨m v¹n l­îng. L­u H­¬ng. Thinh ©m trÇm æn, cã c¸i søc hót m¹nh, thinh ©m ®ã ®óng lµ cña L­u H­¬ng. Chµng ®Õn ®©y tõ bao giê? BiÓn Bøc c«ng tö ®ét nhiªn bËt c­êi rßn r¶, råi thèt: - T¹i h¹ ®o¸n kh«ng sai mµ. V« luËn gi¸ b¸n cao ®Õn ®©u, vÉn cã ng­êi ®Êu gi¸ nh­ th­êng. Y dõng l¹i, råi tõ tõ tiÕp: - Tuy nhiªn, n¬i ®©y mäi cuéc giao dÞch ®Òu ph¶i sßng ph¼ng. Trong m×nh c¸c h¹ cã ®ñ tr¨m v¹n l­îng ch¨ng? L­u H­¬ng ®¸p: - Kh«ng tiÒn, song cã c¸i kh¸c thÕ vµo tiÒn. C¸i ®ã, lµ c¸ nh©n t¹i h¹. BiÓn Bøc c«ng tö g»n giäng: - C¸c h¹? L­u H­¬ng gËt ®Çu: - Bëi c¸c h¹ muèn, lµ muèn t¹i h¹ ®©y, chø kh«ng lµ Hå ThiÕt Hoa http://www.vietkiem.com -445- Converted to pdf by BacQuai
  6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan BiÓn Bøc c«ng tö hái: - C¸c h¹ lÊy m¹ng m×nh ®æi m¹ng Hå ThiÕt Hoa? L­u H­¬ng bu«ng gän: - Ph¶i. BiÓn Bøc c«ng tö l¹i hái: - T¹i h¹ ®©u biÕt c¸c h¹ lµ ai? L­u H­¬ng ®¸p: - Nãi thÕ chø c¸c h¹ sím biÕt t¹i h¹ lµ ai. BiÓn Bøc c«ng tö chît c­êi vang: - §­îc. Mèi giao dÞch nµy còng cã lîi cho t¹i h¹. L­u H­¬ng tiÕp: - Phµm giao dÞch mµ thua thiÖt, th× cßn ai lµm lµm chi. BiÓn Bøc c«ng tö l¾c ®Çu: - Nh­ng c¸c h¹ thua lµ c¸i ch¾c. L­u H­¬ng ®iÒm nhiªn: - A! BiÓn Bøc c«ng tö thèt: - C¸ nh©n cña c¸c h¹ cao gi¸ h¬n nhiÒu. L­u H­¬ng hái: - C¸c h¹ kh«ng muèn t¸nh m¹ng cña t¹i h¹, vËy muèn g×? BiÓn Bøc c«ng tö ®¸p: - §«i m¾t cña c¸c h¹. Råi y l¹nh lïng tiÕp: - §ao cã s½n t¹i ®©y, c¸c h¹ b­íc ®Õn, cÇm lÊy, khoÐt ®«i trßng m¾t, t¹i h¹ lËp tøc phãng thÝch Hå ThiÕt Hoa. L­u H­¬ng ®¸p: - §­îc råi. Y nh­ vËy. BiÓn Bøc c«ng tö tiÕp lu«n: http://www.vietkiem.com -446- Converted to pdf by BacQuai
  7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - C¸c h¹ ®õng quªn, ®ao ë trong tay t¹i h¹. NÕu c¸c h¹ toan gië trß quû, th× lu«n t¸nh m¹ng còng kh«ng cßn. L­u H­¬ng thèt: - T¹i h¹ ®ang b­íc tíi ®©y. C¸c h¹ chuÈn bÞ lµ võa. TiÕng ch©n vang trong h¾c ¸m. Tî hå L­u H­¬ng cè ý lµm cho tiÕng ch©n nÆng lªn, chµng l¹i b­íc tõ tõ. Kh«ng gian trÇm träng do mïi r­îu. Song mäi ng­êi ng­ng h« hÊp, nªn ch¼ng ai nghe mïi r­îu. B­íc ch©n cµng lóc cµng nÆng, cµng chËm. Ch¼ng lÏ L­u H­¬ng kh«ng cßn ®ñ søc lª tÊm th©n v­ît kho¶ng c¸ch gi÷a song ph­¬ng? Chµng cam t©m hiÕn th©n cho ®Þch sao? Bçng BiÓn Bøc c«ng tö hÐt lªn: - Ng­¬i to gan thËt, d¸m gië trß quû µ? C¸c ng­¬i ®©u? Mét tiÕng bïng vang lªn. ¸nh löa chíp mét lÇn, råi chíp lÇn n÷a, råi ch¸y s¸ng. Löa! - Löa ch¸y m¹nh. N¬i gãc t­êng ®¸ cña tÇng thø ba löa bèc ch¸y. Toµn khu ®ã hiÖn râ trong ¸nh s¸ng. Ch¼ng ai râ löa ph¸t sanh tõ ®©u, ng­êi ng­êi ®Òu söng sèt. V« sè h¾c y nh©n nh­ ®µn d¬i tõ bèn ph­¬ng t¸m h­íng bay ®Õn. Nh­ng tªn nµo gÇn vïng löa, lµ ró lªn kinh h∙i, lïi nhanh l¹i. Cã tªn bÞ löa t¸p xÐm y phôc, y phôc bèc ch¸y thµnh ®uèc, n¹n nh©n cµng ró th¶m khñng khiÕp, nh¸o nhµo. Chóng nh­ ®µn d¬i kh«ng m¾t; nªn kh«ng thÊy löa, khi l­ít tíi löa, míi hay ra. Ng­êi th× ®«ng, ng­êi ng­êi kinh hoµng, kh«ng sãt mét, c¸i c¶nh ®ã ph¶i hçn lo¹n, ph¶i h∙i hïng. Cßn BiÓn Bøc c«ng tö? T¹i trung ­¬ng, cã chiÕc giao û, bªn ngoµi giao û, mét tÊm da hæ phñ lªn. Thinh ©m ph¸t xuÊt tõ n¬i ®ã. HiÖn t¹i, chiÕc ghÕ bá kh«ng. §inh Phong ®øng bªn c¹nh ghÕ, s÷ng sê, m¾t h­íng vÒ L­u H­¬ng. HiÖn diÖn t¹i côc tr­êng, nh­ng b©y giê th× khÝ ph¸ch tiªu tan, hä ñ rò nh­ nh÷ng c¸i x¸c kh«ng hån. ChØ cã mét ng­êi ngåi t¹i mét gãc, thÇn s¾c vÉn an t­êng. Ng­êi ®ã lµ Nguyªn Tïy V©n. Hå ThiÕt Hoa vµ Cao ¸ Nam vÉn n»m tr­íc chiÕc ghÕ da hæ, hiÖn t¹i hä ®∙ ®­îc gi¶i huyÖt. Hå ThiÕt Hoa trõng m¾t nh×n s÷ng §inh Phong. http://www.vietkiem.com -447- Converted to pdf by BacQuai
  8. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng ®¶o m¾t quanh kh¸ch s¶nh, ¸nh m¾t dõng l¹i n¬i mÆt tõng ng­êi. Bçng chµng c­êi, råi thèt: - C¸c vÞ qu¶ nhiªn lµ nh÷ng danh nh©n, vµ c¸i danh cña mçi ng­êi kh«ng ph¶i nhá. Cao ¸ Nam c¨m hËn: - Nh­ng BiÓn Bøc c«ng tö l¹i biÕn mÊt råi. L­u H­¬ng ®iÓm mét nô c­êi: - Cã thÓ lµ y ch­a trèn tho¸t ®i ®©u. BÊt qu¸ c« n­¬ng kh«ng nhËn ra y vËy th«i. Cao ¸ Nam giËt m×nh: - NÕu y cßn t¹i ®©y t¹i sao t«i kh«ng thÊy? L­u H­¬ng ®¸p: - T¹i v× c« n­¬ng kh«ng biÕt y lµ ai. Chµng l¹i nh×n quanh mét l­ît n÷a, råi tõ tõ tiÕp: - ë ®©y, mçi ng­êi ®Òu cã thÓ lµ BiÓn Bøc c«ng tö. Bçng mét ng­êi vôt ®øng lªn, cao giäng thèt: - Kh«ng ph¶i t¹i h¹. T¹i h¹ kh«ng ph¶i lµ BiÓn Bøc c«ng tö. Ng­êi ®ã cã n­íc da ®en, th©n vãc c­êng tr¸ng, mÆt rç. L­u H­¬ng nh×n g∙. Chµng chØ nh×n tho¸ng qua th«i l¹nh lïng ®¸p: - §­¬ng nhiªn c¸c h¹ kh«ng lµ BiÓn Bøc c«ng tö. C¸c h¹ bÊt qu¸ chØ lµ hung thñ vô huyÕt ¸n L©m Thµnh mµ th«i. Ng­êi mÆt rç, giËn ®á mÆt, hÐt lªn: - Ng­¬i lµ c¸i qu¸i g×? Sao d¸m ngËm m¸u phun ng­êi? L­u H­¬ng hái l¹i: - NÕu c¸c h¹ kh«ng lµ hung thñ vô ¸n ®ã, th× t¹i sao khi BiÓn Bøc c«ng tö cho biÕt, b¶o chøng bÝ mËt cho ng­êi ®Êu gi¸, c¸c h¹ l¹i thë phµo? Råi chµng tiÕp lu«n: - C¸c h¹ ®©u ngê, lóc ®ã t¹i h¹ ®øng rÊt gÇn. Ng­êi mÆt rç lé vÏ sî h∙i, ®¶o m¾t nh×n quanh, ®ét nhiªn tung m×nh lªn kh«ng. http://www.vietkiem.com -448- Converted to pdf by BacQuai
  9. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Nh­ng g∙ võa vót bæng ng­êi lªn, liÒn ró mét tiÕng th¶m thiÕt råi r¬i trë xuèng ®Êt, kh«ng trë dËy næi. C¸nh tay ¸o cña Nguyªn Tïy V©n bay trë vÒ. L­u H­¬ng c­êi thèt: - C«ng tö xuÊt thñ tuyÖt diÖu Nguyªn Tïy V©n còng c­êi, ®¸p: - H­¬ng So¸i qu¸ khen. B©y giê mäi ng­êi míi hiÓu ®Ých x¸c ng­êi ®ã chÝnh lµ L­u H­¬ng, dï hä tin ch¾c nh­ vËy ngay tõ lóc ®Çu. L­u H­¬ng ®­a tay chØ ng­êi mÆt rç n»m d­íi ®Êt, hái: - Cã lÏ c¸c vÞ ch­a hiÓu y lµ ai? Mét ng­êi mÆt tr¾ng xanh, t¸c trung niªn, vËn cÈm bµo, ®¸p: - T¹i h¹ hiÓu. G∙ lµ TiÒn L∙o Tam, ngo¹i hiÖu BiÕn §Þa S¸i Kim TiÒn. L­u H­¬ng gËt ®Çu: - §óng vËy. BiÓn Bøc c«ng tö lÇn nµy mêi g∙ ®Õn ®©y lµ muèn cho g∙ mua sù bÝ mËt cña g∙, h¬n n÷a ®Ó cã dÞp x¸c ®Þnh g∙ lµ hung thñ. ChØ v× hung thñ th× ch¼ng bao giê ®Ó cho ng­êi ngoµi ®Êu gi¸ mua ®­îc sù bÝ mËt cña m×nh. Mét ng­êi thë dµi, thèt: - Ch¼ng tr¸ch g∙ theo gi¸, quyÕt mua cho kú ®­îc bÝ mËt ®ã. L­u H­¬ng tiÕp: - Mua ®­îc sù bÝ mËt råi, g∙ ®inh ninh lµ tõ nay sÏ ®­îc ¨n no ngñ kü. Ngê ®©u chÝnh l∙o tù chuèc phiÒn lôy nhiÒu h¬n tr­íc. Mét ng­êi hái: - PhiÒn lôy nh­ thÕ nµo? L­u H­¬ng gi¶i thÝch: - BiÓn Bøc c«ng tö ®∙ biÕt g∙ lµ hung thñ, th× sau nµy muèn g∙ lµm g×, g∙ còng kh«ng d¸m ph¶n kh¸ng. V« luËn lµ ai, cã mÆt t¹i ®©y, mua ®­îc c¸i g× råi, lµ vÜnh viÔn bÞ BiÓn Bøc c«ng tö n¾m lÊy sanh m¹ng trong tay, vÜnh viÔn bÞ øc chÕ. ViÖc nhá män nh­ vËy c¸c vÞ kh«ng hiÓu n÷a sao? Mäi ng­êi ®Òu biÕn s¾c mÆt. Mét ®¹i h¸n mÆt tÝa kªu lªn: - Tuy nhiªn, bän t¹i h¹ trao tiÒn, nhËn vËt ®µng hoµng. Th× vÜnh viÔn ®­îc an toµn. http://www.vietkiem.com -449- Converted to pdf by BacQuai
  10. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng hái: - Nãi nh­ vËy, lµ c¸c h¹ cho r»ng BiÓn Bøc c«ng tö v× tiÒn sao? §¹i h¸n mÆt tÝa hái l¹i: - Chø kh«ng ph¶i nh­ vËy? L­u H­¬ng mØm c­êi: - Mét nh©n vËt nh­ BiÓn Bøc c«ng tö, nÕu muèn nhiÒu tiÒn, th× ®©u cã khã kh¨n g×? T¹i sao l¹i bè trÝ l¾m c«ng cuéc lµm cho m×nh thªm vÊt v¶? Ng­êi cã g­¬ng mÆt tr¾ng xanh, t¸c trung niªn hái: - NÕu kh«ng v× tiÒn th× lµ v× c¸i g×? L­u H­¬ng thë dµi: - D∙ t©m. V× d∙ t©m. Y muèn thùc hiÖn d∙ t©m ®ã. §¹i h¸n tÝa mÆt l¹i hái: - D∙ t©m thÕ nµo? L­u H­¬ng tiÕp: - Tr­íc hÕt y vËn dông mäi thñ ®o¹n thu thËp mäi bÝ mËt trªn giang hå, g©y sù hoang mang hçn lo¹n cho anh hïng hµo kiÖt. Råi sau ®ã, t¹o ra cuéc ®Êu gi¸ bÝ mËt ®Ó biÕn c¸c vÞ ®Êu gi¸ ®­îc, thµnh c«ng cô cña y. Lµm nh­ thÕ, chØ trong vßng mÊy n¨m th«i, BiÓn Bøc c«ng tö sÏ lµ ng­êi cã quyÒn lùc nhÊt trong vâ l©m, vµ lóc ®ã th× tÊt c¶ c¸c vÞ sÏ trë thµnh n« lÖ cña y. Kh«ng ai nãi g× n÷a. L©u l¾m, ®¹i h¸n mÆt tÝa c¨m hËn thèt: - RÊt tiÕc mÆt mòi y nh­ thÕ nµo, tªn hä y lµ g×, ch¼ng ai biÕt c¶. NÕu biÕt ®­îc, th× v« luËn lµm sao, t¹i h¹ còng gi¸o huÊn y mét phen míi ®­îc. L­u H­¬ng hái: - NÕu t¹i h¹ t×m ®­îc y, th× c¸c vÞ cã ®¸p øng mét ®iÒu kiÖn víi t¹i h¹ ch¨ng? *** vietkiem.com *** http://www.vietkiem.com -450- Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2