Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lưu hương đảo soái - tập 31

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

49
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu hương đảo soái - tập 31', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu hương đảo soái - tập 31

 1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng gËt ®Çu: - Ph¶i! *** vietkiem.com *** Håi thø ba m­¬i mèt Hy väng m∙i t¹i nh©n gian H å ThiÕt Hoa s¸ng m¾t lªn thèt: - NÕu chÝnh nµng lµ hung thñ th× ta thõa hiÓu nµng lµ ai. L­u H­¬ng m¬ mµng: - A! Hå ThiÕt Hoa bu«ng nhanh: - Nµng lµ Hoa Ch©n Ch©n! NhÊt ®Þnh lµ Hoa Ch©n Ch©n! L­u H­¬ng mØm c­êi. Ng­êi bÝ mËt bªn c¹nh thèt: - NhÊt ®Þnh nµng kh«ng ph¶i lµ Hoa Ch©n Ch©n! Hå ThiÕt Hoa trÇm giäng: http://www.vietkiem.com -492- Converted to pdf by BacQuai
 2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Kh«ng ph¶i nµng th× ai? Ng­êi bÝ mËt ®¸p: - Ta ph¶i! ChÝnh ta ®©y! Ng­êi ®ã tõ tõ më vu«ng kh¨n bao mÆt. MÆt thËt lé ra trong ¸nh d­¬ng tµ. MÆt cña Hoa Ch©n Ch©n! Ng­êi bÝ mËt lµ Hoa Ch©n Ch©n! Hå ThiÕt Hoa nh¶y dùng lªn, c¬ hå kh«ng thÓ tin næi nh÷ng sù viÖc x¶y ra trªn ®êi nµy n÷a. Ch¼ng nh÷ng L­u H­¬ng sím biÕt nµng cã hµnh tung bÝ mËt, mµ chµng l¹i lu«n lu«n ®i s¸t c¸nh nµng. Hoa Ch©n Ch©n trao ng­êi mµ nµng cßn bÕ trong tay cho Hå ThiÕt Hoa b¶o: - Ng­¬i t×m ng­êi, ta mang ng­êi cho ng­¬i ®ã! Kim Linh Chi nhît nh¹t ®Õn sî. HiÖn t¹i nµng bÊt tØnh nh©n sù. Hå ThiÕt Hoa nh­ tõ cung trêi r¬i xuèng, s÷ng sê. Nh­ng c¸i ®iÒu lµm cho y hoang mang nhÊt lµ sù gi¶ m¹o §«ng Tam N­¬ng! Ng­êi gi¶ m¹o §«ng Tam N­¬ng lµ ai? Cßn Cao ¸ Nam? T¹i sao nµng b¶o hé ng­êi gi¶ m¹o? T¹i sao nµng hßa ®ång víi bän gian? BÝ mËt ®∙ lé hÇu nh­ trän vÑn chØ cßn vu«ng kh¨n bao mÆt cña §«ng Tam N­¬ng gi¶ kia th«i. Më vu«ng kh¨n ®ã ra lµ bÝ mËt ph¬i bµy toµn diÖn! Ch­a ai véi më vu«ng kh¨n L­u H­¬ng hái: - Ng­¬i cã biÕt lµ con ng­êi tuyÖt ®èi kh«ng thÓ lµ hung thñ trªn ®êi nµy lµ ai ch¨ng? Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - Ai còng cã thÓ lµ hung thñ trõ mét ng­êi, ng­êi ®ã lµ Kh« Mai ®¹i s­. L­u H­¬ng gËt ®Çu: - §óng. Dï cho bµ ta cßn sèng, còng kh«ng ai d¸m cho bµ lµ hung thñ! Chµng b­íc tíi më vu«ng kh¨n bao mÆt §«ng Tam N­¬ng gi¶. Hå ThiÕt Hoa kinh h∙i suýt ngÊt xØu. Kh« Mai ®¹i s­! Gi¶ m¹o §«ng Tam N­¬ng lµ ®¹i s­! NÊp bªn trong bøc mµn ®en s¾p kÕ ho¹ch, ®­a m¹ng lÞnh thi hµnh lµ ®¹i s­! Ng­êi chñ s ö c«ng cuéc lµ Kh« Mai ®¹i s­! Mét sù kiÖn kh«ng ai tin nçi. Nh­ng l¹i lµ sù thËt! Trong mét tho¸ng, Hå ThiÕt Hoa nhí l¹i mäi diÔn tiÕn! §ªm ®ã trªn thuyÒn cña Nguyªn Tïy V©n, Kim Linh Chi y hÑn chê bªn m¹n thuyÒn. Y võa lªn ®Õn n¬i, cã tiÕng kªu khñng khiÕp! TiÕng kªu cña Kim Linh Chi. http://www.vietkiem.com -493- Converted to pdf by BacQuai
 3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan TiÕp nèi lµ tiÕng bám! Y l­ít ®Õn thÊy Cao ¸ Nam t¹i ®ã, Kim Linh Chi mÊt d¹ng. Y ®©m nghi, cho r»ng Cao ¸ Nam ghen, x« nµng ta xuèng biÓn. Ngê ®©u Kim Linh Chi l¹i cã mÆt trong phßng. Lóc ®ã y ch¼ng hiÓu sù t×nh ra sao c¶. B©y giê ®­¬ng nhiªn lµ y hiÓu! Kh« Mai ®¹i s­ kh«ng chÕt. Bµ sèng l¹i ®óng lóc Kim Linh Chi ®øng bªn m¹n thuyÒn, bµ tõ d­íi biÓn nh¶y lªn thuyÒn. Kim Linh Chi sî qu¸ thÐt lªn. Bµ véi bÕ Kim Linh Chi vÒ phßng nµng ®Ó Cao ¸ Nam ®øng ®ã ®¸nh lõa y! Kim Linh Chi bÞ bµ uy hiÕp kh«ng d¸m tiÕt lé bÝ mËt. Sù kiÖn bµ sèng l¹i kh«ng l¹ g×, bëi §inh Phong sèng l¹i ®­îc th× bµ còng lµm ®­îc, thõa søc lµm! Cao ¸ Nam ®ång lâa víi s­ phô, kÓ ra còng hîp lý, b×nh sanh nµng rÊt t«n kÝnh ®¹i s­, bµ b¶o sao, nµng lµm vËy. Hå ThiÕt Hoa quªn mÊt lµ trong ®ªm ®ã Cao ¸ Nam chÊp thuËn ®Ò nghÞ uèng r­îu víi y. NÕu Kh« Mai ®¹i s­ chÕt thËt sù th× nµng vui g× mµ uèng r­îu, chuyÖn trß víi y ngay sau c¸i tang thª th¶m? V¶ l¹i nµng cßn ghen ®­îc, cßn c­êi ®­îc n÷a kia mµ! Nµng v× trung thµnh víi s­ t«n nªn ph¶i dÊu mäi bÝ mËt cña bµ. Hå ThiÕt Hoa th¾c m¾c mÊy ®iÒu: - Kim Linh Chi vèn t¸nh quËt c­êng, Kh« Mai ®¹i s­ dïng ph­¬ng ph¸p g× uy hiÕp nµng ®Õn c©m miÖng Kim Linh Chi ®∙ biÕt sù thËt cña bµ sao bµ kh«ng giÕt nµng diÖt khÈu? Kh« Mai ®¹i s­ b×nh sanh rÊt nghiªm ch¸nh t¹i sao bµ cã hµnh vi ®ã? Nguyªn Tïy V©n víi bµ cã liªn hÖ g×? T¹i sao Kh« Mai ®¹i s­ gi¶ chÕt? §inh Phong gi¶ chÕt v× L­u H­¬ng ®∙ kh¸m ph¸ bÝ mËt cña h¾n, cßn Kh« Mai ®¹i s­? Ch¼ng lÏ bÝ mËt cña bµ còng bÞ kh¸m ph¸ lu«n? Bµ sî ai mµ gi¶ chÕt? §inh Phong sî L­u H­¬ng c¸i ®ã lµ sù ngÉu nhiªn. Ng­êi nh­ bµ cßn sî ai n÷a? Hå ThiÕt Hoa hiÓu râ Kh« Mai ®¹i s­ kh«ng hÒ sî L­u H­¬ng! Bëi L­u H­¬ng tuyÖt ®èi tin t­ëng bµ, ch¼ng bao giê cã mét ®iÓm nhá nghi ngê bµ! V¶ l¹i vâ c«ng cña L­u H­¬ng còng kh«ng b× ®­îc vâ häc cña bµ. Th× viÖc bµ sî L­u H­¬ng ®Õn ®é ph¶i gi¶ chÕt kh«ng thÓ ®Æt thµnh vÊn ®Ò! Hå ThiÕt Hoa kh«ng nghÜ g× ®­îc xa h¬n n÷a. Bëi y võa tr«ng thÊy Nguyªn Tïy V©n. H¾n ®øng xa xa trªn m« ®¸, vÉn ung dung b×nh tÜnh, vÉn nhµn nh∙ nh­ lóc nµo. M­êng t­îng ch¼ng cã g× x¶y ra cho h¾n, m­êng t­îng tÝn t©m rÊt v÷ng. Tr«ng thÊy h¾n, Hå ThiÕt Hoa s«i giËn toan vät m×nh tíi. L­u H­¬ng chôp tay y gi÷ l¹i, l¾c ®Çu thÊp giäng thèt: - H¾n d¸m xuÊt hiÖn lµ cã chç û tr­îng ®ã, ng­¬i ®õng th¸o thø. Cø nghe h¾n nãi g× sau ®ã m×nh sÏ liÖu ®Þnh. http://www.vietkiem.com -494- Converted to pdf by BacQuai
 4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Chµng thÊp giäng, cè kh«ng cho Nguyªn Tïy V©n biÕt lµ cã chµng t¹i ®©y. Song m¾t h¾n mï tai h¸n ch­a ®iÕc, h¾n vÉn biÕt nh­ th­êng. Bçng h¾n gäi: - H­¬ng So¸i! L­u H­¬ng b¾t buéc ph¶i lªn tiÕng: - Nguyªn c«ng tö! Nguyªn Tïy V©n thë dµi: - H­¬ng So¸i qu¶ thËt lµ tay hµo kiÖt trªn ®êi. T¹i h¹ cho r»ng kÕ ho¹ch cña m×nh chu ®¸o cùc ®é, vËy mµ vÉn bÞ H­¬ng So¸i kh¸m ph¸ ®­îc. §¸ng phôc! L­u H­¬ng ®¸p: - Nguyªn c«ng tö tr¸nh ®­îc luËt ng­êi chø lµm sao tr¸nh ®­îc luËt trêi! TÊt c¶ do ý trêi, t¹i h¹ ch¼ng tµi ba chi ®©u, Nguyªn c«ng tö qu¸ khen! Huèng chi c«ng tö còng biÕt chø, tõ v¹n cæ ®Õn nay, cã sù bÝ mËt nµo ®­îc b¶o tr× vÜnh cöu ®©u? Nguyªn Tïy V©n gËt ®Çu råi hái: - H­¬ng So¸i b¾t ®Çu hoµi nghi t¹i h¹ tõ lóc nµo? L­u H­¬ng trÇm ng©m mét lóc: - Mçi con ng­êi hµnh sù cã mét thãi quen riªng. Dï th«ng minh tµi trÝ còng kh«ng tr¸nh khái tËp qu¸n chi phèi! Chµng tiÕp: - Cµng cã tµi trÝ, cµng tù phô, cµng ®¸nh gi¸ ®ång lo¹i rÊt thÊp. Nguyªn Tïy V©n l¾ng tai ch¨m chó nghe. L­u H­¬ng tiÕp: - Nh÷ng sù viÖc bän t¹i h¹ môc kÝch trªn thuyÒn cña Nguyªn c«ng tö kh«ng kh¸c bao nhiªu víi nh÷ng g× ®∙ x¶y ra trªn thuyÒn H¶i Qu¸t Thiªn. T¹i h¹ ph¸t hiÖn ra ®iÒu ®ã råi tù hái B¹ch LiÖp chÕt cã ph¶i bÞ ng­êi ®∙ chÕt giÕt h¾n ch¨ng? Chµng l¹i dõng, ®Æng h¾ng råi tiÕp: - Bëi v× kh«ng ai cã thÓ hoµi nghi ng­êi chÕt. Vµ ai ai còng cã ý nghÜ, viÖc x¶y ra råi khã t¸i ph¸t ®óng khu«n khæ, ph­¬ng ph¸p. Nguyªn Tïy V©n gËt ®Çu t¸n thµnh lËp luËn ®ã. L­u H­¬ng tiÕp: - ChÝnh Kh« Mai ®¹i s­ vµ Nguyªn c«ng tö lîi dông ®iÓm t©m lý ®ã. Ngoµi ra cßn cã mét c¸i lîi kh¸c lµ trªn thuyÒn cã ®Õn ba ng­êi sö dông ®­îc TrÝch T©m http://www.vietkiem.com -495- Converted to pdf by BacQuai
 5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Thñ, Kh« Mai ®¹i s­ chÕt ®i th× cßn Cao ¸ Nam vµ Hoa Ch©n Ch©n. §­¬ng nhiªn c¸c h¹ thõa hiÓu Cao ¸ Nam víi bän t¹i h¹ lµ chç b»ng h÷u l©u ngµy, th× ch¼ng bao giê bän t¹i h¹ nghi ngê nµng h¹ thñ. H¬n thÕ, cø mçi lÇn cã sù viÖc x¶y ra lµ cã ng­êi chøng minh nµng kh«ng cã mÆt t¹i chç x¶y ra. Nguyªn Tïy V©n gËt ®Çu: - Qu¶ nh­ vËy. L­u H­¬ng tiÕp: - Cao ¸ Nam kh«ng bÞ hiÒm nghi th× chØ cßn l¹i cã mçi mét Hoa Ch©n Ch©n. TÊt c¶ nh÷ng yÕu tè kÕt thµnh vô ¸n ®æ dån vÒ nµng. Ng­êi ta b¾t buéc ph¶i nghi ngê nµng. Nguyªn Tïy V©n thèt: - Nh­ng H­¬ng So¸i ®øng ngoµi th«ng lÖ. L­u H­¬ng ®¸p: - Tho¹t ®Çu th× t¹i h¹ còng nghi nh­ th­êng. Nh­ng v¶ l¹i v× Nguyªn c«ng tö vµ Kh« Mai ®¹i s­ qu¸ nãng, t¹i h¹ c¬ hå nhËn lµ nµng hung thñ, ng­îc l¹i nµng còng tin ch¾c lµ t¹i h¹ lµ hung thñ, trong h¾c ¸m, t¹i h¹ vµ nµng suýt chÕt v× nhau. V« luËn lµ ai chÕt trong hai ng­êi t¹i h¹, c¸c h¹ còng cã lîi nh­ th­êng. Chµng tiÕp lu«n: - §¸ng lÏ c¸c vÞ kh«ng nªn b¶o Cao ¸ Nam vÏ lªn ch÷ Hung Thñ lµ ta n¬i l­ng ¸o cña t¹i h¹. Nguyªn Tïy V©n cau mµy: - H­¬ng So¸i biÕt viÖc ®ã? L­u H­¬ng ®¸p: - Tõ lóc bÞ giam trong th¹ch thÊt, chØ cßn nµng lµ ng­êi duy nhÊt tiÕp cËn t¹i h¹ th«i, vµ nµng cßn xoa xoa, sê mã n¬i l­ng ¸o t¹i h¹. C¸i trß ch¬i ®ã, t¹i h¹ cïng TiÓu Hå tõng lµm lóc nhá, ng­êi nÇy vÏ lªn l­ng ¸o ng­êi kia mÊy ch÷ ®Ó råi c­êi vang khi ph¸t hiÖn ra. Hå ThiÕt Hoa cao giäng: - §óng vËy, cho nªn lóc nhá ta ng¸n gÇn ng­¬i ghª, ta sî ng­¬i ©m thÇm vÏ vêi nh÷ng sù ª chÒ, lµm cho ta ph¶i lñi ®Çu v× thÑn. L­u H­¬ng tiÕp: - ChÝnh Hoa Ch©n Ch©n thÊy bèn ch÷ ®ã. http://www.vietkiem.com -496- Converted to pdf by BacQuai
 6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Nguyªn Tïy V©n hái: - Nµng tè c¸o víi H­¬ng So¸i? Hoa Ch©n Ch©n ®¸p thay: - Lóc ®ã ta ®∙ biÕt H­¬ng So¸i råi, ta biÕt nhê thuËt khinh c«ng cao tuyÖt cña H­¬ng So¸i. Nµng chËm r∙i tiÕp: - Tr­íc sau, ta kh«ng hÒ nghi ngê chµng. Nguyªn Tïy V©n hái: - T¹i sao? Hoa Ch©n Ch©n kh«ng ®¸p. Nµng kh«ng ®¸p b»ng lêi, ¸nh m¾t nµng ®¸p thay. Mét phót qua, L­u H­¬ng tiÕp: - T¹i h¹ kh«ng tin nµng lµ hung thñ, còng kh«ng tin lµ Cao ¸ Nam, t¹i h¹ biÕt hung thñ lµ Kh« Mai ®¹i s­, bëi chØ cã bµ míi uy hiÕp næi Cao ¸ Nam b¸n rÎ b»ng h÷u. Cao ¸ Nam ®∙ ng­ng khãc, b©y giê khãc l¹i. L­u H­¬ng tiÕp: - BiÕt nhau råi, t¹i h¹ vµ Hoa c« n­¬ng kh«ng dõng tay, c¶ hai lîi dông cuéc ®¸nh nhau ®Ó cïng ho¹ch ®Þnh mét kÕ ho¹ch. Hoa Ch©n Ch©n tiÕp: - Lóc ®ã t©m thÇn t«i rèi lo¹n, ch¼ng biÕt g× c¶. KÕ ho¹ch do H­¬ng So¸i ®Ò ra. Nguyªn Tïy V©n thèt: - KÕ ho¹ch ®ã t¹i h¹ cã biÕt råi, song vÉn muèn c¸c vÞ gi¶i thÝch cho nghe l­ît n÷a. Hoa Ch©n Ch©n ®¸p: - PhÇn t«i ®i t×m y phôc thay ®æi vµ t×m r­îu chuÈn bÞ phãng háa. PhÇn H­¬ng So¸i lªn bªn trªn cho mäi ng­êi chó ý ®Õn mµ kh«ng qua t©m ®Õn c«ng cuéc bªn ngoµi. Nhê thÕ mµ hµnh ®éng cña t«i míi thµnh tùu. Nµng thë dµi tiÕp: - C¸i c«ng lín trong vô nÇy vÒ phÇn §«ng Tam N­¬ng. Kh«ng cã nµng, t«i kh«ng lµm sao t×m ®­îc y phôc vµ r­îu m¹nh. http://www.vietkiem.com -497- Converted to pdf by BacQuai
 7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Nguyªn Tïy V©n nÝn lÆng. L­u H­¬ng thèt: - Ng­êi ®¸ng sî nhÊt cho Kh« Mai ®¹i s­ lµ Hoa c« n­¬ng. Hå ThiÕt Hoa sê chãt mòi. Y kh«ng hiÓu næi t¹i sao s­ phã l¹i sî m«n ®å. L­u H­¬ng tiÐp: - Trªn danh nghÜa, Hoa Ch©n Ch©n lµ ®Ö tö cña Kh« Mai ®¹i s­, song vâ häc th× do mét ng­êi kh¸c truyÒn thä. Hå ThiÕt Hoa hái gÊp: - Ai? L­u H­¬ng ®¸p: - Th¸i tæ s­ Hoa Quúnh Phông! Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - Nh­ng Hoa tiªn tö ®∙ quy thiªn tõ l©u. L­u H­¬ng gi¶i thÝch: - Ng­êi tuy mÊt, bÝ kÝp t©m ph¸p vÉn cßn. BÝ quyÕt ®ã, Hoa tiªn tö truyÒn l¹i cho vÞ ®­êng huynh vµ Hoa Ch©n Ch©n lµ ch¸u, kªu tiªn tö b»ng bµ cè. Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu: - Ta hiÓu! Tuy nhiªn... L­u H­¬ng hái: - Ng­¬i cßn hå ®å mÊy ®iÓm? Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu: - §óng vËy! L­u H­¬ng tiÕp: - Nghe ta gi¶i thÝch ®©y. Vâ c«ng cña Hoa c« n­¬ng rÊt cao, h¬n h¼n Kh« Mai ®¹i s­ mÊy bùc. ChÝnh Hoa c« n­¬ng truyÒn thô TrÝch T©m Thñ cho Kh« Mai ®¹i s­ ®ã. Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu: - Tr«ng thñ ph¸p cña Hoa c« n­¬ng ta ®∙ ®o¸n ®­îc phÇn nµo. L­u H­¬ng tiÕp: http://www.vietkiem.com -498- Converted to pdf by BacQuai
 8. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Hoa Ch©n Ch©n cßn cã mét nhiÖm vô ®Æc biÖt lµ gi¸m thÞ ph¸i Hoa S¬n. Hay ®óng h¬n, gi¸m thÞ ch­ëng m«n hiÖn ®¹i. Do ®ã, quyÒn thÕ cña nµng trong ph¸i qu¸ lín, nµng cã quyÒn tr¸ch ph¹t lu«n c¶ Kh« Mai ®¹i s­ dï ®¹i s­ lµ ch­ëng m«n. Vµ Thanh Phong ThËp Tam Thøc do chÝnh Kh« Mai ®¹i s­ tiÕt lé ra ngoµi. Hå ThiÕt Hoa thë ra: - Kh«ng ngê Kh« Mai l¹i tåi tÖ nh­ vËy! L­u H­¬ng tiÕp: - Së dÜ nh­ thÕ chØ v× bµ lo cho Nguyªn c«ng tö ®ã! Bµ kh«ng t­ëng lµ ph¸i Hoa S¬n cßn tïy thuéc mét ng­êi trªn quyÒn cña bµ. Bëi Hoa c« n­¬ng chØ míi t×m ®Õn bµ gÇn ®©y th«i. Hå ThiÕt Hoa thèt: - Cho nªn Kh« Mai ®¹i s­ ph¶i gi¶ vê ®Ých th©n ®i ®iÒu tra ®Ó cho Hoa c« n­¬ng kh«ng nghi ngê! L­u H­¬ng tiÕp: - PhÇn ta th× cø t­ëng Hoa c« n­¬ng lµ con ng­êi nhu nh­îc, nh­ng Kh« Mai ®¹i s­ tr¸i l¹i biÕt râ nµng cã tÝnh khÝ rÊt c­¬ng c­êng, kiªn nghÞ. Hå ThiÕt Hoa thèt: - Kh« Mai ®¹i s­ biÕt lµ sím muén g× bÝ mËt còng bÞ lé, nªn ®Þnh trõ khö Hoa c« n­¬ng, tuy nhiªn bµ kh«ng d¸m h¹ thñ. Do ®ã míi s¾p ®Æt kÕ ho¹ch Êy. L­u H­¬ng gËt ®Çu: - T¸ tha nh¬n chi thñ. Bµ cã hai c¸i lîi, mét lµ trõ khö Hoa c« n­¬ng, hai lµ t¹o mèi thï gi÷a chóng ta víi Hoa c« n­¬ng, tùu trung bµ hãa gi¶i ®­îc mèi hiÒm nghi n¬i lßng Hoa c« n­¬ng. V« luËn viÖc g×, bµ còng ph¶i lµm, quyÕt lµm cho kú ®­îc, ®Ó ®¹t môc tiªu ®ã. Hå ThiÕt Hoa thèt: - Ng­êi ¸o tr¾ng do Anh V¹n Lý ph¸t hiÖn h«m ®ã t¹i bê biÓn, h¼n lµ bµ ta råi. L­u H­¬ng gËt ®Çu: - §óng thÕ. Anh V¹n Lý bÞ h¹i do tay Kh« Mai ®¹i s­. L∙o nghe râ thinh ©m cña Kh« Mai, cã ®iÒu l∙o kh«ng d¸m tiÕt lé. Hå ThiÕt Hoa thèt: http://www.vietkiem.com -499- Converted to pdf by BacQuai
 9. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - ChØ v× l∙o kh«ng t­ëng næi Kh« Mai cã thÓ hµnh ®éng nh­ vËy. L∙o còng kh«ng tin lµ Kh« Mai chÕt ®i sèng l¹i dÔ dµng. Cho nªn l∙o hÕt cßn tin t­ëng n¬i lç tai thÇn cña l∙o n÷a. Hå ThiÕt Hoa hái: - Kh« Mai ®¹i s­ víi Nguyªn Tïy V©n cã liªn hÖ nh­ thÕ nµo? Nguyªn Tïy V©n ®¸p thay L­u H­¬ng: - §iÒu ®ã th× vÜnh viÔn c¸c vÞ kh«ng hiÓu næi. L­u H­¬ng thèt: - T¹i h¹ kh«ng cÇn biÕt ®iÒu ®ã. Tuy nhiªn, cßn mét viÖc t¹i h¹ muèn hái n¬i c«ng tö. Nguyªn Tïy V©n gËt ®Çu: - Cø hái. L­u H­¬ng trÇm ng©m mét chót: - C¸c vÞ dïng biÖn ph¸p g× uy hiÕp Kim c« n­¬ng? T¹i sao kh«ng giÕt nµng diÖt khÈu? Hå ThiÕt Hoa phô häa: - Ta còng muèn biÕt lý do. Nguyªn Tïy V©n vôt ®iÓm mét nô c­êi ®Æc dÞ ®¸p: - Thùc ra lý do rÊt ®¬n gi¶n. Bän t¹i h¹ kh«ng cÇn giÕt nµng, kh«ng cÇn uy hiÕp nµng. Tù nµng còng kh«ng d¸m tiÕt lé bÝ mËt. Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - T¹i sao? Nguyªn Tïy V©n tiÕp: - V× nµng kh«ng thùc sù yªu ng­¬i, mµ ng­êi yªu cña nµng chÝnh lµ ta ®©y. Nµng ®∙ hiÕn d©ng tÊt c¶ cho ta råi! Hå ThiÕt Hoa s÷ng sèt. C¶ L­u H­¬ng còng giËt m×nh. Nguyªn Tïy V©n tiÕp lu«n: - §¸ng lÏ c¸c vÞ nªn hiÓu ®iÒu ®ã. V« luËn lµ ai chØ ®Õn Biªn Bøc ®¶o mét lÇn th«i, cßn nµng th× trë l¹i lÇn thø hai! T¹i sao nµng trë l¹i trong khi nh÷ng ng­êi kh¸c sî viÖc ®ã? http://www.vietkiem.com -500- Converted to pdf by BacQuai
 10. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan H¾n kÕt luËn: - Tù nhiªn nµng ®Õn t×m t¹i h¹! Hå ThiÕt Hoa thÐt lªn: - Ta kh«ng tin! Nguyªn Tïy V©n c­êi mØa: - Ta cã cÇn ng­¬i tin ®©u! Dï sao th× Hå ThiÕt Hoa còng c¶m thÊy lßng ®au v« cïng. MÊt Cao ¸ Nam råi l¹i mÊt lu«n Kim Linh Chi n÷a sao? Thùc ra lóc ®ã Kim Linh Chi cã c¶m t×nh ch©n ch¸nh víi Hå ThiÕt Hoa trong khi nµng ®∙ thÊt th©n víi Nguyªn Tïy V©n råi. Nµng còng ch¼ng biÕt t¹i sao nµng l¹i l¹c lèi t©m t×nh, dï lµ t¹m bî. V× sao nµng ch¼ng biÕt, chø quyÕt lµ kh«ng ph¶i bèc ®ång. Nµng ®©u ph¶i lµ con ng­êi l¼ng l¬? Nguyªn Tïy V©n hái: - H­¬ng So¸i cßn muèn hái ®iÒu chi n÷a ch¨ng? L­u H­¬ng ®¸p: - Kh«ng. Nguyªn Tïy V©n thèt: - H­¬ng So¸i kh«ng hái, cã lÏ cßn nhiÒu viÖc ®¸ng hái nh­ng H­¬ng So¸i ch­a nghÜ ®Õn. L­u H­¬ng ¹ lªn mét tiÕng. Nguyªn Tïy V©n hái: - H­¬ng So¸i cã biÕt trong cuéc chiÕn nµy th¾ng lîi tèi hËu vÒ ai ch¨ng? L­u H­¬ng ®¸p: - T¹i h¹ cã nghÜ ®Õn viÖc ®ã. Nguyªn Tïy V©n tiÕp: - NÕu nghÜ kü, tÊt H­¬ng So¸i ph¶i cho r»ng th¾ng lîi tèi hËu vÒ phÇn t¹i h¹. L­u H­¬ng kh«ng ®¸p. Nguyªn Tïy V©n gi¶i thÝch: - ChØ v× t¹i h¹ vÉn cßn lµ t¹i h¹, chø c¸c vÞ th× hao hôt nh©n m¹ng kh¸ nhiÒu, nh÷ng ng­êi cßn sèng t¹i ®©y còng ch¼ng cã c¸nh ly khai hßn ®¶o nµy. Nh­ vËy lµ c¸c vÞ sÏ chÕt dÇn, chÕt mßn. Biªn Bøc ®¶o lµ må ch«n c¸c vÞ. L­u H­¬ng cau mµy: http://www.vietkiem.com -501- Converted to pdf by BacQuai
 11. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Cßn c«ng tö? Nguyªn Tïy V©n mØm c­êi vÉy tay. PhÝa sau l­ng h¾n, nÊp trong vïng ®¸ lo¹n, mét con thuyÒn nhá xuÊt hiÖn, tõ tõ rÏ n­íc tiÕn vÒ phÝa h¾n. ChÌo thuyÒn lµ t¸m ®¹i h¸n tinh tr¸ng. Nguyªn Tïy V©n thèt: - T¹i h¹ chØ cÇn nhÝch ch©n lµ bay xuèng thuyÒn. H­¬ng So¸i dï cã thuËt khinh c«ng cao tuyÖt trÇn gian còng kh«ng lµm sao ng¨n trë t¹i h¹ kÞp. L­u H­¬ng gËt ®Çu nh×n nhËn h¾n nãi ®óng. Nguyªn Tïy V©n tiÕp: - Trong kho¶nh kh¾c n÷a ®©y thuyÒn sÏ chë t¹i h¹ vÒ lôc ®Þa, t¹i h¹ sÏ sèng nh÷ng ngµy nhµn h¹ t¹i V« Tranh S¬n Trang. Kh¸ch giang hå ch¼ng ai biÕt trang chñ lµ ®¶o chóa Biªn Bøc. Bëi c¸c vÞ kh«ng thÓ sèng sãt trë vÒ th× bÝ mËt vÜnh viÔn ch«n vïi trong h¾c ¸m t¹i ®©y. L­u H­¬ng hái: - C¸c h¹ ®i mét m×nh? Nguyªn Tïy V©n ®¸p: - C¸i ®ã tïy c¸c vÞ, muèn cho t¹i h¹ mang x¸c Kh« Mai ®¹i s­, Kim c« n­¬ng vµ Cao c« n­¬ng cïng ®i th× cho, b»ng kh«ng th× th«i. T¹i h¹ kh«ng van nµi. Kim Linh Chi vôt hÐt lín: - Mang ta ®i! Mang ta ®i víi. Ta kh«ng muèn chÕt t¹i ®©y. Ta chØ muèn ®­îc chÕt cïng mét n¬i víi ng­¬i Kh«ng ai ng¨n trë nµng, nµng cø ch¹y ®i. Nµng nhµo vµo lßng Nguyªn Tïy V©n. C¶ hai «m nhau. Bçng c¶ hai cïng nhµo xuèng. Mét ngän sãng cuång l­ít tíi khi rót ®i cuèn c¶ hai theo. Cao ¸ Nam nh­ kÎ mÊt hån, nh×n ra trïng d­¬ng v¹n dÆm, m«ng lung. L­u H­¬ng lu«n lu«n l­u ý ®Õn nµng. Chît nµng quay l¹i hái: - Ng­¬i sî ta nh¶y xuèng biÓn tù tö µ? L­u H­¬ng mØm c­êi kh«ng ®¸p. Cao ¸ Nam còng c­êi tiÕp: http://www.vietkiem.com -502- Converted to pdf by BacQuai
 12. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Ng­¬i yªn trÝ, ta kh«ng chÕt ®©u! Ta kh«ng chÕt nh­ vËy? Ta cßn rÊt nhiÒu viÖc ph¶i lµm. L­u H­¬ng kh«ng ®¸p. Trong t©m chµng cã phÇn th¸n phôc tÝnh khÝ c­¬ng trùc cña nµng. Cao ¸ Nam tiÕp: - Ta nhÇm lÉn mét lÇn, ta sÏ kh«ng nhÇm lÉn n÷a th× t¹i sao ta kh«ng cã quyÒn sèng? Bçng nµng thèt: - Tr­¬ng Tam kh«ng chÕt. L­u H­¬ng chíp m¾t: - ThËt vËy? Cao ¸ Nam gËt ®Çu: - ChÝnh ta h¹ thñ. Ta chØ ®iÓm huyÖt h¾n th«i. Cßn mõng nµo h¬n cho bän L­u H­¬ng? Cao ¸ Nam tiÕp: - Tr­íc khi chÕt C©u Tö Tr­êng cã nãi chi víi Anh V¹n Lý ta kh«ng nghe râ nh­ng Tr­¬ng Tam nghe râ. Nµng trÇm ng©m mét chót tiÕp lu«n: - Ng­¬i cßn ph¶i lµm mét viÖc, kh«ng dÔ ®©u. L­u H­¬ng hái: - ViÖc chi? Cao ¸ Nam bu«ng gän: - BiÖt ly. L­u H­¬ng hiÓu ý. Cao ¸ Nam ngô ý râ rµng, chµng vµ Hoa Ch©n Ch©n vÜnh viÔn kh«ng thÓ kÕt hîp. Cao ¸ Nam gi¶i thÝch: - Trõ nµng ra kh«ng ai tiÕp thä ng«i vÞ ch­ëng m«n ph¸i Hoa S¬n. Ng­¬i mong g× n¬i mét kÎ xuÊt gia? Bëi tiÕp nhËn ng«i vÞ ®ã nµng ph¶i xuÊt gia. http://www.vietkiem.com -503- Converted to pdf by BacQuai
 13. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Mäi viÖc ®Òu ®­îc ph¬i bµy ra ¸nh s¸ng, mäi viÖc hÇu nh­ ®Òu ®­îc gi¶i quyÕt tháa ®¸ng. Con thuyÒn cña Nguyªn Tïy V©n cßn kia! Mäi ng­êi h­íng väng vÒ lôc ®Þa! *** vietkiem.com *** http://www.vietkiem.com -504- Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2