intTypePromotion=1

Lưu hương đảo soái - tập 31

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
42
lượt xem
3
download

Lưu hương đảo soái - tập 31

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu hương đảo soái - tập 31', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu hương đảo soái - tập 31

 1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng gËt ®Çu: - Ph¶i! *** vietkiem.com *** Håi thø ba m­¬i mèt Hy väng m∙i t¹i nh©n gian H å ThiÕt Hoa s¸ng m¾t lªn thèt: - NÕu chÝnh nµng lµ hung thñ th× ta thõa hiÓu nµng lµ ai. L­u H­¬ng m¬ mµng: - A! Hå ThiÕt Hoa bu«ng nhanh: - Nµng lµ Hoa Ch©n Ch©n! NhÊt ®Þnh lµ Hoa Ch©n Ch©n! L­u H­¬ng mØm c­êi. Ng­êi bÝ mËt bªn c¹nh thèt: - NhÊt ®Þnh nµng kh«ng ph¶i lµ Hoa Ch©n Ch©n! Hå ThiÕt Hoa trÇm giäng: http://www.vietkiem.com -492- Converted to pdf by BacQuai
 2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Kh«ng ph¶i nµng th× ai? Ng­êi bÝ mËt ®¸p: - Ta ph¶i! ChÝnh ta ®©y! Ng­êi ®ã tõ tõ më vu«ng kh¨n bao mÆt. MÆt thËt lé ra trong ¸nh d­¬ng tµ. MÆt cña Hoa Ch©n Ch©n! Ng­êi bÝ mËt lµ Hoa Ch©n Ch©n! Hå ThiÕt Hoa nh¶y dùng lªn, c¬ hå kh«ng thÓ tin næi nh÷ng sù viÖc x¶y ra trªn ®êi nµy n÷a. Ch¼ng nh÷ng L­u H­¬ng sím biÕt nµng cã hµnh tung bÝ mËt, mµ chµng l¹i lu«n lu«n ®i s¸t c¸nh nµng. Hoa Ch©n Ch©n trao ng­êi mµ nµng cßn bÕ trong tay cho Hå ThiÕt Hoa b¶o: - Ng­¬i t×m ng­êi, ta mang ng­êi cho ng­¬i ®ã! Kim Linh Chi nhît nh¹t ®Õn sî. HiÖn t¹i nµng bÊt tØnh nh©n sù. Hå ThiÕt Hoa nh­ tõ cung trêi r¬i xuèng, s÷ng sê. Nh­ng c¸i ®iÒu lµm cho y hoang mang nhÊt lµ sù gi¶ m¹o §«ng Tam N­¬ng! Ng­êi gi¶ m¹o §«ng Tam N­¬ng lµ ai? Cßn Cao ¸ Nam? T¹i sao nµng b¶o hé ng­êi gi¶ m¹o? T¹i sao nµng hßa ®ång víi bän gian? BÝ mËt ®∙ lé hÇu nh­ trän vÑn chØ cßn vu«ng kh¨n bao mÆt cña §«ng Tam N­¬ng gi¶ kia th«i. Më vu«ng kh¨n ®ã ra lµ bÝ mËt ph¬i bµy toµn diÖn! Ch­a ai véi më vu«ng kh¨n L­u H­¬ng hái: - Ng­¬i cã biÕt lµ con ng­êi tuyÖt ®èi kh«ng thÓ lµ hung thñ trªn ®êi nµy lµ ai ch¨ng? Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - Ai còng cã thÓ lµ hung thñ trõ mét ng­êi, ng­êi ®ã lµ Kh« Mai ®¹i s­. L­u H­¬ng gËt ®Çu: - §óng. Dï cho bµ ta cßn sèng, còng kh«ng ai d¸m cho bµ lµ hung thñ! Chµng b­íc tíi më vu«ng kh¨n bao mÆt §«ng Tam N­¬ng gi¶. Hå ThiÕt Hoa kinh h∙i suýt ngÊt xØu. Kh« Mai ®¹i s­! Gi¶ m¹o §«ng Tam N­¬ng lµ ®¹i s­! NÊp bªn trong bøc mµn ®en s¾p kÕ ho¹ch, ®­a m¹ng lÞnh thi hµnh lµ ®¹i s­! Ng­êi chñ s ö c«ng cuéc lµ Kh« Mai ®¹i s­! Mét sù kiÖn kh«ng ai tin nçi. Nh­ng l¹i lµ sù thËt! Trong mét tho¸ng, Hå ThiÕt Hoa nhí l¹i mäi diÔn tiÕn! §ªm ®ã trªn thuyÒn cña Nguyªn Tïy V©n, Kim Linh Chi y hÑn chê bªn m¹n thuyÒn. Y võa lªn ®Õn n¬i, cã tiÕng kªu khñng khiÕp! TiÕng kªu cña Kim Linh Chi. http://www.vietkiem.com -493- Converted to pdf by BacQuai
 3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan TiÕp nèi lµ tiÕng bám! Y l­ít ®Õn thÊy Cao ¸ Nam t¹i ®ã, Kim Linh Chi mÊt d¹ng. Y ®©m nghi, cho r»ng Cao ¸ Nam ghen, x« nµng ta xuèng biÓn. Ngê ®©u Kim Linh Chi l¹i cã mÆt trong phßng. Lóc ®ã y ch¼ng hiÓu sù t×nh ra sao c¶. B©y giê ®­¬ng nhiªn lµ y hiÓu! Kh« Mai ®¹i s­ kh«ng chÕt. Bµ sèng l¹i ®óng lóc Kim Linh Chi ®øng bªn m¹n thuyÒn, bµ tõ d­íi biÓn nh¶y lªn thuyÒn. Kim Linh Chi sî qu¸ thÐt lªn. Bµ véi bÕ Kim Linh Chi vÒ phßng nµng ®Ó Cao ¸ Nam ®øng ®ã ®¸nh lõa y! Kim Linh Chi bÞ bµ uy hiÕp kh«ng d¸m tiÕt lé bÝ mËt. Sù kiÖn bµ sèng l¹i kh«ng l¹ g×, bëi §inh Phong sèng l¹i ®­îc th× bµ còng lµm ®­îc, thõa søc lµm! Cao ¸ Nam ®ång lâa víi s­ phô, kÓ ra còng hîp lý, b×nh sanh nµng rÊt t«n kÝnh ®¹i s­, bµ b¶o sao, nµng lµm vËy. Hå ThiÕt Hoa quªn mÊt lµ trong ®ªm ®ã Cao ¸ Nam chÊp thuËn ®Ò nghÞ uèng r­îu víi y. NÕu Kh« Mai ®¹i s­ chÕt thËt sù th× nµng vui g× mµ uèng r­îu, chuyÖn trß víi y ngay sau c¸i tang thª th¶m? V¶ l¹i nµng cßn ghen ®­îc, cßn c­êi ®­îc n÷a kia mµ! Nµng v× trung thµnh víi s­ t«n nªn ph¶i dÊu mäi bÝ mËt cña bµ. Hå ThiÕt Hoa th¾c m¾c mÊy ®iÒu: - Kim Linh Chi vèn t¸nh quËt c­êng, Kh« Mai ®¹i s­ dïng ph­¬ng ph¸p g× uy hiÕp nµng ®Õn c©m miÖng Kim Linh Chi ®∙ biÕt sù thËt cña bµ sao bµ kh«ng giÕt nµng diÖt khÈu? Kh« Mai ®¹i s­ b×nh sanh rÊt nghiªm ch¸nh t¹i sao bµ cã hµnh vi ®ã? Nguyªn Tïy V©n víi bµ cã liªn hÖ g×? T¹i sao Kh« Mai ®¹i s­ gi¶ chÕt? §inh Phong gi¶ chÕt v× L­u H­¬ng ®∙ kh¸m ph¸ bÝ mËt cña h¾n, cßn Kh« Mai ®¹i s­? Ch¼ng lÏ bÝ mËt cña bµ còng bÞ kh¸m ph¸ lu«n? Bµ sî ai mµ gi¶ chÕt? §inh Phong sî L­u H­¬ng c¸i ®ã lµ sù ngÉu nhiªn. Ng­êi nh­ bµ cßn sî ai n÷a? Hå ThiÕt Hoa hiÓu râ Kh« Mai ®¹i s­ kh«ng hÒ sî L­u H­¬ng! Bëi L­u H­¬ng tuyÖt ®èi tin t­ëng bµ, ch¼ng bao giê cã mét ®iÓm nhá nghi ngê bµ! V¶ l¹i vâ c«ng cña L­u H­¬ng còng kh«ng b× ®­îc vâ häc cña bµ. Th× viÖc bµ sî L­u H­¬ng ®Õn ®é ph¶i gi¶ chÕt kh«ng thÓ ®Æt thµnh vÊn ®Ò! Hå ThiÕt Hoa kh«ng nghÜ g× ®­îc xa h¬n n÷a. Bëi y võa tr«ng thÊy Nguyªn Tïy V©n. H¾n ®øng xa xa trªn m« ®¸, vÉn ung dung b×nh tÜnh, vÉn nhµn nh∙ nh­ lóc nµo. M­êng t­îng ch¼ng cã g× x¶y ra cho h¾n, m­êng t­îng tÝn t©m rÊt v÷ng. Tr«ng thÊy h¾n, Hå ThiÕt Hoa s«i giËn toan vät m×nh tíi. L­u H­¬ng chôp tay y gi÷ l¹i, l¾c ®Çu thÊp giäng thèt: - H¾n d¸m xuÊt hiÖn lµ cã chç û tr­îng ®ã, ng­¬i ®õng th¸o thø. Cø nghe h¾n nãi g× sau ®ã m×nh sÏ liÖu ®Þnh. http://www.vietkiem.com -494- Converted to pdf by BacQuai
 4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Chµng thÊp giäng, cè kh«ng cho Nguyªn Tïy V©n biÕt lµ cã chµng t¹i ®©y. Song m¾t h¾n mï tai h¸n ch­a ®iÕc, h¾n vÉn biÕt nh­ th­êng. Bçng h¾n gäi: - H­¬ng So¸i! L­u H­¬ng b¾t buéc ph¶i lªn tiÕng: - Nguyªn c«ng tö! Nguyªn Tïy V©n thë dµi: - H­¬ng So¸i qu¶ thËt lµ tay hµo kiÖt trªn ®êi. T¹i h¹ cho r»ng kÕ ho¹ch cña m×nh chu ®¸o cùc ®é, vËy mµ vÉn bÞ H­¬ng So¸i kh¸m ph¸ ®­îc. §¸ng phôc! L­u H­¬ng ®¸p: - Nguyªn c«ng tö tr¸nh ®­îc luËt ng­êi chø lµm sao tr¸nh ®­îc luËt trêi! TÊt c¶ do ý trêi, t¹i h¹ ch¼ng tµi ba chi ®©u, Nguyªn c«ng tö qu¸ khen! Huèng chi c«ng tö còng biÕt chø, tõ v¹n cæ ®Õn nay, cã sù bÝ mËt nµo ®­îc b¶o tr× vÜnh cöu ®©u? Nguyªn Tïy V©n gËt ®Çu råi hái: - H­¬ng So¸i b¾t ®Çu hoµi nghi t¹i h¹ tõ lóc nµo? L­u H­¬ng trÇm ng©m mét lóc: - Mçi con ng­êi hµnh sù cã mét thãi quen riªng. Dï th«ng minh tµi trÝ còng kh«ng tr¸nh khái tËp qu¸n chi phèi! Chµng tiÕp: - Cµng cã tµi trÝ, cµng tù phô, cµng ®¸nh gi¸ ®ång lo¹i rÊt thÊp. Nguyªn Tïy V©n l¾ng tai ch¨m chó nghe. L­u H­¬ng tiÕp: - Nh÷ng sù viÖc bän t¹i h¹ môc kÝch trªn thuyÒn cña Nguyªn c«ng tö kh«ng kh¸c bao nhiªu víi nh÷ng g× ®∙ x¶y ra trªn thuyÒn H¶i Qu¸t Thiªn. T¹i h¹ ph¸t hiÖn ra ®iÒu ®ã råi tù hái B¹ch LiÖp chÕt cã ph¶i bÞ ng­êi ®∙ chÕt giÕt h¾n ch¨ng? Chµng l¹i dõng, ®Æng h¾ng råi tiÕp: - Bëi v× kh«ng ai cã thÓ hoµi nghi ng­êi chÕt. Vµ ai ai còng cã ý nghÜ, viÖc x¶y ra råi khã t¸i ph¸t ®óng khu«n khæ, ph­¬ng ph¸p. Nguyªn Tïy V©n gËt ®Çu t¸n thµnh lËp luËn ®ã. L­u H­¬ng tiÕp: - ChÝnh Kh« Mai ®¹i s­ vµ Nguyªn c«ng tö lîi dông ®iÓm t©m lý ®ã. Ngoµi ra cßn cã mét c¸i lîi kh¸c lµ trªn thuyÒn cã ®Õn ba ng­êi sö dông ®­îc TrÝch T©m http://www.vietkiem.com -495- Converted to pdf by BacQuai
 5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Thñ, Kh« Mai ®¹i s­ chÕt ®i th× cßn Cao ¸ Nam vµ Hoa Ch©n Ch©n. §­¬ng nhiªn c¸c h¹ thõa hiÓu Cao ¸ Nam víi bän t¹i h¹ lµ chç b»ng h÷u l©u ngµy, th× ch¼ng bao giê bän t¹i h¹ nghi ngê nµng h¹ thñ. H¬n thÕ, cø mçi lÇn cã sù viÖc x¶y ra lµ cã ng­êi chøng minh nµng kh«ng cã mÆt t¹i chç x¶y ra. Nguyªn Tïy V©n gËt ®Çu: - Qu¶ nh­ vËy. L­u H­¬ng tiÕp: - Cao ¸ Nam kh«ng bÞ hiÒm nghi th× chØ cßn l¹i cã mçi mét Hoa Ch©n Ch©n. TÊt c¶ nh÷ng yÕu tè kÕt thµnh vô ¸n ®æ dån vÒ nµng. Ng­êi ta b¾t buéc ph¶i nghi ngê nµng. Nguyªn Tïy V©n thèt: - Nh­ng H­¬ng So¸i ®øng ngoµi th«ng lÖ. L­u H­¬ng ®¸p: - Tho¹t ®Çu th× t¹i h¹ còng nghi nh­ th­êng. Nh­ng v¶ l¹i v× Nguyªn c«ng tö vµ Kh« Mai ®¹i s­ qu¸ nãng, t¹i h¹ c¬ hå nhËn lµ nµng hung thñ, ng­îc l¹i nµng còng tin ch¾c lµ t¹i h¹ lµ hung thñ, trong h¾c ¸m, t¹i h¹ vµ nµng suýt chÕt v× nhau. V« luËn lµ ai chÕt trong hai ng­êi t¹i h¹, c¸c h¹ còng cã lîi nh­ th­êng. Chµng tiÕp lu«n: - §¸ng lÏ c¸c vÞ kh«ng nªn b¶o Cao ¸ Nam vÏ lªn ch÷ Hung Thñ lµ ta n¬i l­ng ¸o cña t¹i h¹. Nguyªn Tïy V©n cau mµy: - H­¬ng So¸i biÕt viÖc ®ã? L­u H­¬ng ®¸p: - Tõ lóc bÞ giam trong th¹ch thÊt, chØ cßn nµng lµ ng­êi duy nhÊt tiÕp cËn t¹i h¹ th«i, vµ nµng cßn xoa xoa, sê mã n¬i l­ng ¸o t¹i h¹. C¸i trß ch¬i ®ã, t¹i h¹ cïng TiÓu Hå tõng lµm lóc nhá, ng­êi nÇy vÏ lªn l­ng ¸o ng­êi kia mÊy ch÷ ®Ó råi c­êi vang khi ph¸t hiÖn ra. Hå ThiÕt Hoa cao giäng: - §óng vËy, cho nªn lóc nhá ta ng¸n gÇn ng­¬i ghª, ta sî ng­¬i ©m thÇm vÏ vêi nh÷ng sù ª chÒ, lµm cho ta ph¶i lñi ®Çu v× thÑn. L­u H­¬ng tiÕp: - ChÝnh Hoa Ch©n Ch©n thÊy bèn ch÷ ®ã. http://www.vietkiem.com -496- Converted to pdf by BacQuai
 6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Nguyªn Tïy V©n hái: - Nµng tè c¸o víi H­¬ng So¸i? Hoa Ch©n Ch©n ®¸p thay: - Lóc ®ã ta ®∙ biÕt H­¬ng So¸i råi, ta biÕt nhê thuËt khinh c«ng cao tuyÖt cña H­¬ng So¸i. Nµng chËm r∙i tiÕp: - Tr­íc sau, ta kh«ng hÒ nghi ngê chµng. Nguyªn Tïy V©n hái: - T¹i sao? Hoa Ch©n Ch©n kh«ng ®¸p. Nµng kh«ng ®¸p b»ng lêi, ¸nh m¾t nµng ®¸p thay. Mét phót qua, L­u H­¬ng tiÕp: - T¹i h¹ kh«ng tin nµng lµ hung thñ, còng kh«ng tin lµ Cao ¸ Nam, t¹i h¹ biÕt hung thñ lµ Kh« Mai ®¹i s­, bëi chØ cã bµ míi uy hiÕp næi Cao ¸ Nam b¸n rÎ b»ng h÷u. Cao ¸ Nam ®∙ ng­ng khãc, b©y giê khãc l¹i. L­u H­¬ng tiÕp: - BiÕt nhau råi, t¹i h¹ vµ Hoa c« n­¬ng kh«ng dõng tay, c¶ hai lîi dông cuéc ®¸nh nhau ®Ó cïng ho¹ch ®Þnh mét kÕ ho¹ch. Hoa Ch©n Ch©n tiÕp: - Lóc ®ã t©m thÇn t«i rèi lo¹n, ch¼ng biÕt g× c¶. KÕ ho¹ch do H­¬ng So¸i ®Ò ra. Nguyªn Tïy V©n thèt: - KÕ ho¹ch ®ã t¹i h¹ cã biÕt råi, song vÉn muèn c¸c vÞ gi¶i thÝch cho nghe l­ît n÷a. Hoa Ch©n Ch©n ®¸p: - PhÇn t«i ®i t×m y phôc thay ®æi vµ t×m r­îu chuÈn bÞ phãng háa. PhÇn H­¬ng So¸i lªn bªn trªn cho mäi ng­êi chó ý ®Õn mµ kh«ng qua t©m ®Õn c«ng cuéc bªn ngoµi. Nhê thÕ mµ hµnh ®éng cña t«i míi thµnh tùu. Nµng thë dµi tiÕp: - C¸i c«ng lín trong vô nÇy vÒ phÇn §«ng Tam N­¬ng. Kh«ng cã nµng, t«i kh«ng lµm sao t×m ®­îc y phôc vµ r­îu m¹nh. http://www.vietkiem.com -497- Converted to pdf by BacQuai
 7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Nguyªn Tïy V©n nÝn lÆng. L­u H­¬ng thèt: - Ng­êi ®¸ng sî nhÊt cho Kh« Mai ®¹i s­ lµ Hoa c« n­¬ng. Hå ThiÕt Hoa sê chãt mòi. Y kh«ng hiÓu næi t¹i sao s­ phã l¹i sî m«n ®å. L­u H­¬ng tiÐp: - Trªn danh nghÜa, Hoa Ch©n Ch©n lµ ®Ö tö cña Kh« Mai ®¹i s­, song vâ häc th× do mét ng­êi kh¸c truyÒn thä. Hå ThiÕt Hoa hái gÊp: - Ai? L­u H­¬ng ®¸p: - Th¸i tæ s­ Hoa Quúnh Phông! Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - Nh­ng Hoa tiªn tö ®∙ quy thiªn tõ l©u. L­u H­¬ng gi¶i thÝch: - Ng­êi tuy mÊt, bÝ kÝp t©m ph¸p vÉn cßn. BÝ quyÕt ®ã, Hoa tiªn tö truyÒn l¹i cho vÞ ®­êng huynh vµ Hoa Ch©n Ch©n lµ ch¸u, kªu tiªn tö b»ng bµ cè. Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu: - Ta hiÓu! Tuy nhiªn... L­u H­¬ng hái: - Ng­¬i cßn hå ®å mÊy ®iÓm? Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu: - §óng vËy! L­u H­¬ng tiÕp: - Nghe ta gi¶i thÝch ®©y. Vâ c«ng cña Hoa c« n­¬ng rÊt cao, h¬n h¼n Kh« Mai ®¹i s­ mÊy bùc. ChÝnh Hoa c« n­¬ng truyÒn thô TrÝch T©m Thñ cho Kh« Mai ®¹i s­ ®ã. Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu: - Tr«ng thñ ph¸p cña Hoa c« n­¬ng ta ®∙ ®o¸n ®­îc phÇn nµo. L­u H­¬ng tiÕp: http://www.vietkiem.com -498- Converted to pdf by BacQuai
 8. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Hoa Ch©n Ch©n cßn cã mét nhiÖm vô ®Æc biÖt lµ gi¸m thÞ ph¸i Hoa S¬n. Hay ®óng h¬n, gi¸m thÞ ch­ëng m«n hiÖn ®¹i. Do ®ã, quyÒn thÕ cña nµng trong ph¸i qu¸ lín, nµng cã quyÒn tr¸ch ph¹t lu«n c¶ Kh« Mai ®¹i s­ dï ®¹i s­ lµ ch­ëng m«n. Vµ Thanh Phong ThËp Tam Thøc do chÝnh Kh« Mai ®¹i s­ tiÕt lé ra ngoµi. Hå ThiÕt Hoa thë ra: - Kh«ng ngê Kh« Mai l¹i tåi tÖ nh­ vËy! L­u H­¬ng tiÕp: - Së dÜ nh­ thÕ chØ v× bµ lo cho Nguyªn c«ng tö ®ã! Bµ kh«ng t­ëng lµ ph¸i Hoa S¬n cßn tïy thuéc mét ng­êi trªn quyÒn cña bµ. Bëi Hoa c« n­¬ng chØ míi t×m ®Õn bµ gÇn ®©y th«i. Hå ThiÕt Hoa thèt: - Cho nªn Kh« Mai ®¹i s­ ph¶i gi¶ vê ®Ých th©n ®i ®iÒu tra ®Ó cho Hoa c« n­¬ng kh«ng nghi ngê! L­u H­¬ng tiÕp: - PhÇn ta th× cø t­ëng Hoa c« n­¬ng lµ con ng­êi nhu nh­îc, nh­ng Kh« Mai ®¹i s­ tr¸i l¹i biÕt râ nµng cã tÝnh khÝ rÊt c­¬ng c­êng, kiªn nghÞ. Hå ThiÕt Hoa thèt: - Kh« Mai ®¹i s­ biÕt lµ sím muén g× bÝ mËt còng bÞ lé, nªn ®Þnh trõ khö Hoa c« n­¬ng, tuy nhiªn bµ kh«ng d¸m h¹ thñ. Do ®ã míi s¾p ®Æt kÕ ho¹ch Êy. L­u H­¬ng gËt ®Çu: - T¸ tha nh¬n chi thñ. Bµ cã hai c¸i lîi, mét lµ trõ khö Hoa c« n­¬ng, hai lµ t¹o mèi thï gi÷a chóng ta víi Hoa c« n­¬ng, tùu trung bµ hãa gi¶i ®­îc mèi hiÒm nghi n¬i lßng Hoa c« n­¬ng. V« luËn viÖc g×, bµ còng ph¶i lµm, quyÕt lµm cho kú ®­îc, ®Ó ®¹t môc tiªu ®ã. Hå ThiÕt Hoa thèt: - Ng­êi ¸o tr¾ng do Anh V¹n Lý ph¸t hiÖn h«m ®ã t¹i bê biÓn, h¼n lµ bµ ta råi. L­u H­¬ng gËt ®Çu: - §óng thÕ. Anh V¹n Lý bÞ h¹i do tay Kh« Mai ®¹i s­. L∙o nghe râ thinh ©m cña Kh« Mai, cã ®iÒu l∙o kh«ng d¸m tiÕt lé. Hå ThiÕt Hoa thèt: http://www.vietkiem.com -499- Converted to pdf by BacQuai
 9. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - ChØ v× l∙o kh«ng t­ëng næi Kh« Mai cã thÓ hµnh ®éng nh­ vËy. L∙o còng kh«ng tin lµ Kh« Mai chÕt ®i sèng l¹i dÔ dµng. Cho nªn l∙o hÕt cßn tin t­ëng n¬i lç tai thÇn cña l∙o n÷a. Hå ThiÕt Hoa hái: - Kh« Mai ®¹i s­ víi Nguyªn Tïy V©n cã liªn hÖ nh­ thÕ nµo? Nguyªn Tïy V©n ®¸p thay L­u H­¬ng: - §iÒu ®ã th× vÜnh viÔn c¸c vÞ kh«ng hiÓu næi. L­u H­¬ng thèt: - T¹i h¹ kh«ng cÇn biÕt ®iÒu ®ã. Tuy nhiªn, cßn mét viÖc t¹i h¹ muèn hái n¬i c«ng tö. Nguyªn Tïy V©n gËt ®Çu: - Cø hái. L­u H­¬ng trÇm ng©m mét chót: - C¸c vÞ dïng biÖn ph¸p g× uy hiÕp Kim c« n­¬ng? T¹i sao kh«ng giÕt nµng diÖt khÈu? Hå ThiÕt Hoa phô häa: - Ta còng muèn biÕt lý do. Nguyªn Tïy V©n vôt ®iÓm mét nô c­êi ®Æc dÞ ®¸p: - Thùc ra lý do rÊt ®¬n gi¶n. Bän t¹i h¹ kh«ng cÇn giÕt nµng, kh«ng cÇn uy hiÕp nµng. Tù nµng còng kh«ng d¸m tiÕt lé bÝ mËt. Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - T¹i sao? Nguyªn Tïy V©n tiÕp: - V× nµng kh«ng thùc sù yªu ng­¬i, mµ ng­êi yªu cña nµng chÝnh lµ ta ®©y. Nµng ®∙ hiÕn d©ng tÊt c¶ cho ta råi! Hå ThiÕt Hoa s÷ng sèt. C¶ L­u H­¬ng còng giËt m×nh. Nguyªn Tïy V©n tiÕp lu«n: - §¸ng lÏ c¸c vÞ nªn hiÓu ®iÒu ®ã. V« luËn lµ ai chØ ®Õn Biªn Bøc ®¶o mét lÇn th«i, cßn nµng th× trë l¹i lÇn thø hai! T¹i sao nµng trë l¹i trong khi nh÷ng ng­êi kh¸c sî viÖc ®ã? http://www.vietkiem.com -500- Converted to pdf by BacQuai
 10. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan H¾n kÕt luËn: - Tù nhiªn nµng ®Õn t×m t¹i h¹! Hå ThiÕt Hoa thÐt lªn: - Ta kh«ng tin! Nguyªn Tïy V©n c­êi mØa: - Ta cã cÇn ng­¬i tin ®©u! Dï sao th× Hå ThiÕt Hoa còng c¶m thÊy lßng ®au v« cïng. MÊt Cao ¸ Nam råi l¹i mÊt lu«n Kim Linh Chi n÷a sao? Thùc ra lóc ®ã Kim Linh Chi cã c¶m t×nh ch©n ch¸nh víi Hå ThiÕt Hoa trong khi nµng ®∙ thÊt th©n víi Nguyªn Tïy V©n råi. Nµng còng ch¼ng biÕt t¹i sao nµng l¹i l¹c lèi t©m t×nh, dï lµ t¹m bî. V× sao nµng ch¼ng biÕt, chø quyÕt lµ kh«ng ph¶i bèc ®ång. Nµng ®©u ph¶i lµ con ng­êi l¼ng l¬? Nguyªn Tïy V©n hái: - H­¬ng So¸i cßn muèn hái ®iÒu chi n÷a ch¨ng? L­u H­¬ng ®¸p: - Kh«ng. Nguyªn Tïy V©n thèt: - H­¬ng So¸i kh«ng hái, cã lÏ cßn nhiÒu viÖc ®¸ng hái nh­ng H­¬ng So¸i ch­a nghÜ ®Õn. L­u H­¬ng ¹ lªn mét tiÕng. Nguyªn Tïy V©n hái: - H­¬ng So¸i cã biÕt trong cuéc chiÕn nµy th¾ng lîi tèi hËu vÒ ai ch¨ng? L­u H­¬ng ®¸p: - T¹i h¹ cã nghÜ ®Õn viÖc ®ã. Nguyªn Tïy V©n tiÕp: - NÕu nghÜ kü, tÊt H­¬ng So¸i ph¶i cho r»ng th¾ng lîi tèi hËu vÒ phÇn t¹i h¹. L­u H­¬ng kh«ng ®¸p. Nguyªn Tïy V©n gi¶i thÝch: - ChØ v× t¹i h¹ vÉn cßn lµ t¹i h¹, chø c¸c vÞ th× hao hôt nh©n m¹ng kh¸ nhiÒu, nh÷ng ng­êi cßn sèng t¹i ®©y còng ch¼ng cã c¸nh ly khai hßn ®¶o nµy. Nh­ vËy lµ c¸c vÞ sÏ chÕt dÇn, chÕt mßn. Biªn Bøc ®¶o lµ må ch«n c¸c vÞ. L­u H­¬ng cau mµy: http://www.vietkiem.com -501- Converted to pdf by BacQuai
 11. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Cßn c«ng tö? Nguyªn Tïy V©n mØm c­êi vÉy tay. PhÝa sau l­ng h¾n, nÊp trong vïng ®¸ lo¹n, mét con thuyÒn nhá xuÊt hiÖn, tõ tõ rÏ n­íc tiÕn vÒ phÝa h¾n. ChÌo thuyÒn lµ t¸m ®¹i h¸n tinh tr¸ng. Nguyªn Tïy V©n thèt: - T¹i h¹ chØ cÇn nhÝch ch©n lµ bay xuèng thuyÒn. H­¬ng So¸i dï cã thuËt khinh c«ng cao tuyÖt trÇn gian còng kh«ng lµm sao ng¨n trë t¹i h¹ kÞp. L­u H­¬ng gËt ®Çu nh×n nhËn h¾n nãi ®óng. Nguyªn Tïy V©n tiÕp: - Trong kho¶nh kh¾c n÷a ®©y thuyÒn sÏ chë t¹i h¹ vÒ lôc ®Þa, t¹i h¹ sÏ sèng nh÷ng ngµy nhµn h¹ t¹i V« Tranh S¬n Trang. Kh¸ch giang hå ch¼ng ai biÕt trang chñ lµ ®¶o chóa Biªn Bøc. Bëi c¸c vÞ kh«ng thÓ sèng sãt trë vÒ th× bÝ mËt vÜnh viÔn ch«n vïi trong h¾c ¸m t¹i ®©y. L­u H­¬ng hái: - C¸c h¹ ®i mét m×nh? Nguyªn Tïy V©n ®¸p: - C¸i ®ã tïy c¸c vÞ, muèn cho t¹i h¹ mang x¸c Kh« Mai ®¹i s­, Kim c« n­¬ng vµ Cao c« n­¬ng cïng ®i th× cho, b»ng kh«ng th× th«i. T¹i h¹ kh«ng van nµi. Kim Linh Chi vôt hÐt lín: - Mang ta ®i! Mang ta ®i víi. Ta kh«ng muèn chÕt t¹i ®©y. Ta chØ muèn ®­îc chÕt cïng mét n¬i víi ng­¬i Kh«ng ai ng¨n trë nµng, nµng cø ch¹y ®i. Nµng nhµo vµo lßng Nguyªn Tïy V©n. C¶ hai «m nhau. Bçng c¶ hai cïng nhµo xuèng. Mét ngän sãng cuång l­ít tíi khi rót ®i cuèn c¶ hai theo. Cao ¸ Nam nh­ kÎ mÊt hån, nh×n ra trïng d­¬ng v¹n dÆm, m«ng lung. L­u H­¬ng lu«n lu«n l­u ý ®Õn nµng. Chît nµng quay l¹i hái: - Ng­¬i sî ta nh¶y xuèng biÓn tù tö µ? L­u H­¬ng mØm c­êi kh«ng ®¸p. Cao ¸ Nam còng c­êi tiÕp: http://www.vietkiem.com -502- Converted to pdf by BacQuai
 12. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Ng­¬i yªn trÝ, ta kh«ng chÕt ®©u! Ta kh«ng chÕt nh­ vËy? Ta cßn rÊt nhiÒu viÖc ph¶i lµm. L­u H­¬ng kh«ng ®¸p. Trong t©m chµng cã phÇn th¸n phôc tÝnh khÝ c­¬ng trùc cña nµng. Cao ¸ Nam tiÕp: - Ta nhÇm lÉn mét lÇn, ta sÏ kh«ng nhÇm lÉn n÷a th× t¹i sao ta kh«ng cã quyÒn sèng? Bçng nµng thèt: - Tr­¬ng Tam kh«ng chÕt. L­u H­¬ng chíp m¾t: - ThËt vËy? Cao ¸ Nam gËt ®Çu: - ChÝnh ta h¹ thñ. Ta chØ ®iÓm huyÖt h¾n th«i. Cßn mõng nµo h¬n cho bän L­u H­¬ng? Cao ¸ Nam tiÕp: - Tr­íc khi chÕt C©u Tö Tr­êng cã nãi chi víi Anh V¹n Lý ta kh«ng nghe râ nh­ng Tr­¬ng Tam nghe râ. Nµng trÇm ng©m mét chót tiÕp lu«n: - Ng­¬i cßn ph¶i lµm mét viÖc, kh«ng dÔ ®©u. L­u H­¬ng hái: - ViÖc chi? Cao ¸ Nam bu«ng gän: - BiÖt ly. L­u H­¬ng hiÓu ý. Cao ¸ Nam ngô ý râ rµng, chµng vµ Hoa Ch©n Ch©n vÜnh viÔn kh«ng thÓ kÕt hîp. Cao ¸ Nam gi¶i thÝch: - Trõ nµng ra kh«ng ai tiÕp thä ng«i vÞ ch­ëng m«n ph¸i Hoa S¬n. Ng­¬i mong g× n¬i mét kÎ xuÊt gia? Bëi tiÕp nhËn ng«i vÞ ®ã nµng ph¶i xuÊt gia. http://www.vietkiem.com -503- Converted to pdf by BacQuai
 13. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Mäi viÖc ®Òu ®­îc ph¬i bµy ra ¸nh s¸ng, mäi viÖc hÇu nh­ ®Òu ®­îc gi¶i quyÕt tháa ®¸ng. Con thuyÒn cña Nguyªn Tïy V©n cßn kia! Mäi ng­êi h­íng väng vÒ lôc ®Þa! *** vietkiem.com *** http://www.vietkiem.com -504- Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2