Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lưu hương đảo soái - tập 4

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

80
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu hương đảo soái - tập 4', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu hương đảo soái - tập 4

 1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø t­ Bµy trß quû qu¸i Hå ThiÕt Hoa cøng häng. Cømíi ngøa.®uèi lý lµvuèt®­a tay vuèt mòi, chõng nh­ vµo nh÷ng lóc ®ã mòi mçi lÇn C¸i tËt y mòi cña L­u H­¬ng, y häc rÊt kü, vµ hiÖn t¹i th× hÇu nh­ trß ®∙ v­ît thÇy råi. Tr­¬ng Tam bu«ng tiÕp: - Cø theo ta biÕt th× TiÓu Hå m¾c m­u n÷ nh©n ®é b¶y t¸m tr¨m lÇn råi! Vµ sau mçi lÇn bÞ lõa lµ TiÓu Hå chØ trêi chØ ®Êt thÒ ®éc sÏ kh«ng bao giê ngu n÷a? Nh­ng gÆp n÷ nh©n th«i lµ TiÓu Hå kh«ng cßn nhí ®Õn lêi thÒ! TiÓu Hå ¬i! Cã ph¶i lµ nh÷ng qu¸i sù ch¨ng? Hå ThiÕt Hoa kh«ng ®¸p, L­u H­¬ng ®¸p: - H¾n thuéc lo¹i ng­êi thiÕu nî n÷ nh©n, c¸i thø nî tiÒn kiÕp! H¾n sanh ra trªn ®êi nµy ®Ó mµ tr¶. Tuy nhiªn lÇn nµy h¾n m¾c m­u còng ch¼ng ®¸ng tr¸ch l¾m ®©u? Tr­¬ng Tam chíp m¾t: - A! L­u H­¬ng mØm c­êi: - C¸i vÞ Kim c« n­¬ng ®ã d¸m lµm tÊt c¶ mäi viÖc, dï c­ìi ngùa vµo nhµ ng­êi, x©m nhËp n¬i t¾m röa cña nam nh©n, nµng còng d¸m cëi lu«n y phôc ®Ó lé th©n thÓ trÇn truång. Nh÷ng ®iÒu ®ã ta kh«ng thÊy kú qu¸i chót nµo. §iÒu lµm cho ta suy nghÜ lµ nµng bµy m­u thiÕt kÕ lõa ng­êi. Thùc t×nh ta kh«ng t­ëng næi lµ nµng cã thÓ lµm nh­ vËy! Hå ThiÕt Hoa thë dµi lÈm nhÈm: - L∙o Xó Trïng tuy cã c¸i miÖng thói, nh­ng cã lóc h¾n nãi còng nghe ®­îc l¾m! V× ta kh«ng thÓ t­ëng nµng cã thÓ thùc hiÖn mét ©m m­u nªn ph¶i m¾c m­u nµng. Tr­¬ng Tam mØa: - Ng­¬i nãi nghe cã lý l¾m! Song nµng ®∙ ch¼ng lõa ng­¬i ®­îc råi sao? L­u H­¬ng ®¸p: http://www.vietkiem.com -96- Converted to pdf by BacQuai
 2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Hµnh ®éng lµ nµng, thùc hiÖn m­u ®å lµ nµng. Cßn chñ tr­¬ng th× do chñ ý cña kÎ kh¸c. Hå ThiÕt Hoa kªu lªn: - §óng råi! Nµng chÞu sù sai khiÕn cña kÎ kh¸c. Kh«ng biÕt chõng lµ nµng bÞ c­ìng b¸ch còng nªn. Chø nÕu kh«ng... Tr­¬ng Tam chËn l¹i: - NÕu kh«ng th× nhÊt ®Þnh lµ nµng kh«ng nhÉn t©m ®Õn ®©y lõa g¹t c¸i vÞ t­íng c«ng ®a t×nh cña bän ta! Ph¶i vËy ch¨ng? Kh«ng ®îi Hå ThiÕt Hoa tr¶ miÕng, h¾n tiÕp lu«n: - Nh­ng víi t¸nh ®ã, lµm g× nµng nhËn sù sai khiÕn cña ng­êi kh¸c næi? Khi nµo nµng chÞu cói ®Çu tu©n phôc tr­íc sù c­ìng b¸ch cña ai? L­u H­¬ng trÇm ng©m mét chót: - BiÕt ®©u nµng ch¼ng cã mét chç yÕu nµo ®ã? Ng­êi ta lîi dông chç yÕu cña nµng bøc b¸ch nµng? Hå ThiÕt Hoa t¸n ®ång: - §óng vËy! Vµ ng­êi uy hiÕp nµng, h¼n ph¶i lµ §inh Phong. Ng­¬i kh«ng thÊy sao, §inh Phong võa xuÊt hiÖn, nµng biÕn s¾c mÆt liÒn? Tr­¬ng Tam c∙i: - VÞ tÊt nh­ vËy! Nµng nh©n nh­îng §inh Phong ch¼ng qua v× nµng cã c¶m t×nh víi §inh Phong tõ l©u th«i! Phµm n÷ nh©n ¸i mé nam nh©n nµo lµ s½n sµng nh­îng bé nam nh©n ®ã! Ng­¬i h¼n ph¶i c«ng nh©n §inh Phong lµ trang thiÕu niªn anh tuÊn, phong l­u, trang nh∙, ng«n tõ cö ®éng hµi hßa chø? Mét con ng­êi tµi kiªm v¨n vâ nh­ vËy, nÕu ta lµm n÷ nh©n ta còng ph¶i mª vµ cã bao nhiªu t¸nh khÝ, ta còng xÕp xã lu«n ®Ó lµm vui lßng mét ng­êi trai hµo hiÖp! Hå ThiÕt Hoa trîn trßn m¾t mµ nghe, ®øng lªn, vßng tay x¸ Tr­¬ng Tam dµi dµi, hái: - Ta yªu cÇu mét viÖc cã ®­îc kh«ng? Tr­¬ng Tam giËt m×nh hái: - Ng­¬i yªu cÇu ta viÖc g×? N­íng c¸ cho ng­¬i ph¶i kh«ng? Hå ThiÕt Hoa xu«i tay xuèng, thë dµi tiÕp: http://www.vietkiem.com -97- Converted to pdf by BacQuai
 3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Ta xin ng­¬i ®õng chäc tøc ta n÷a. Ta hÕt søc chÞu næi råi! H∙y ®îi lóc nµo ta ph¸t tµi, con thuyÒn ®ã ta sÏ ®Òn l¹i cho ng­¬i b»ng mét chiÕc kh¸c, huy hoµng h¬n. Tr­¬ng Tam kh«ng nhÞn ®­îc c­êi. H¾n lÈm nhÈm: - C¸i ng­êi ®ã tõ l©u ¨n nãi ph¶i ®iÖu ®Êy chø! Kh«ng ngê h«m nay l¹i nãi c¸i g× kh«ng gièng ng«n ng÷ cña loµi ng­êi! H¾n tiÕp nèi víi giäng cao h¬n: - NÕu c¸c ng­¬i cho r»ng nµng chÞu sù sai khiÕn cña §inh Phong th× ta còng nhËn lµ cã lý. Nh­ng c¸i ®Ých nh¾m cña §inh Phong lµ L­u H­¬ng kia mµ! Th× ©m m­u ®ã ph¶i ®­îc thùc hiÖn ngay trªn m×nh L­u H­¬ng chø! T¹i sao l¹i nh¾m vµo TiÓu Hå mµ buéc L­u H­¬ng ®i t×m ®µo? Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - Ng­¬i ®o¸n ®óng song kÕt sai, chóng m­în ®ao giÕt ng­êi, kh«ng cÇn ph¶i ra tay! Tr­¬ng Tam chíp m¾t: - M­în ®ao? Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu: - §inh Phong h¼n ®∙ hiÓu l∙o Xó Trïng lµ tay khã ®èi phã cho nªn nghÜ ra c¸ch buéc h¾n ®i trém Ngäc Bµn ®µo. Nh­ng Cùc L¹c Cung ®©u ph¶i lµ n¬i hoang v¾ng, ai muèn ®Õn lóc nµo th× ®Õn, muèn ®i lóc nµo th× ®i? NÕu l∙o Xó Trïng ra ®i lµ vÜnh viÔn h¾n kh«ng hÒ trë l¹i. Tr­¬ng Tam vç tay: - Ph¶i! Ta kh«ng ngê ng­¬i vÉn cßn th«ng minh! L­u H­¬ng tiÕp: - Cßn n÷a! Hå ThiÕt Hoa trÇm giäng: - Cßn c¸i g×? L­u H­¬ng mØm c­êi: - §inh Phong vèn cã ý dông kÕ liªn hoµn, nghÜa lµ Ýt nhÊt còng cã hai ©m m­u. Cã ®iÒu bËc th«ng minh hä Hå cña chóng ta kh«ng ph¸t hiÖn næi th«i! Hå ThiÕt Hoa cau mµy: http://www.vietkiem.com -98- Converted to pdf by BacQuai
 4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Cßn mét ©m m­u n÷a? Êm m­u g×? L­u H­¬ng tiÕp: - H¾n cã viÖc g× ®ã cÇn thanh to¸n ngay t¹i ®Þa ph­¬ng nµy, sî chóng ta theo dâi nªn t×m c¸ch ®­a chóng ta ®i ®Õn tËn Tinh Tó H¶i xa x«i. Dï ta ®i mµ cã trë vÒ th× thêi gian cña chóng ta mÊt m¸t Ýt nhÊt còng dµi ®é nöa th¸ng. Hå ThiÕt Hoa trÇm lÆng mÊy phót råi l¾c ®Çu, thèt: - Xem ra chØ cã ng­êi nh­ ng­¬i vËy míi thÊu ®¸o gian kÕ cña §inh Phong! Ta nh×n nhËn kÐm xa ng­¬i! Nh÷ng viÖc ©m hiÓm, gi¶o tr¸ ®ã, ch¼ng nh÷ng ta kh«ng lµm næi, ®Õn c¶ nghÜ ra ta còng kh«ng nghÜ næi? L­u H­¬ng c­êi lín: - Nh­ng c¸i tµi m»ng ng­êi th× ng­êi cã thõa, v¶ l¹i tinh diÖu cïng cùc! Lóc m¾ng ng­êi, ng­¬i ch¼ng hÒ dïng mét tiÕng tôc! Hå ThiÕt Hoa tr¶ miÕng: - ChÝnh ng­¬i d¹y ta, ng­¬i quªn råi sao? Tr­¬ng Tam ®óc kÕt: - Nãi tíi nãi lui, chóng ta ®ång cã mét lËp luËn lµ hµnh ®éng cña §inh Phong kh«ng th«ng minh l¾m! Hay nãi mét c¸ch kh¸c, m­u m« cña h¾n kh«ng chu ®¸o! Hå ThiÕt Hoa c­êi l¹nh: - S¬ há nh­ thÕ nµo? Tr­¬ng Tam ®¸p: - §¸nh gi¸ c¸c ng­¬i rÊt thÊp. Do ®ã h¾n míi sai Kim Linh Chi thùc hiÖn m­u ®å ngay trªn ®Çu c¸c ng­¬i. L­u H­¬ng l¾c ®Çu: - Qu¶ cã s¬ hë, song kh«ng ph¶i nh­ ng­¬i nãi ®ã ®©u! Tr­¬ng Tam cau mµy: - ThÕ th× sao? L­u H­¬ng gi¶i thÝch: - G∙ quªn r»ng Kim Linh Chi kh«ng ph¶i lµ mÉu ng­êi lµm ®­îc vô ®ã. V« luËn lóc nµo, nµng còng tá lé mét vµi nÐt ch©n t­íng, chÝnh nÐt ®ã tè c¸o tÝnh c¸ch http://www.vietkiem.com -99- Converted to pdf by BacQuai
 5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan bÊt ®¾c dÜ cña viÖc lµm. Lµm mét viÖc víi tÝnh c¸ch bÊt ®¾c dÜ, tÊt nhiªn cã sù b¾t buéc. *** vietkiem.com *** Tam Hßa L©u cã ba tÇng, hay ®óng h¬n cã hai tÇng, mét g¸c. G¸c kh«ng lín l¾m, võa ®ñ ®Æt mét chiÕc bµn th«i. Bµn dÜ nhiªn cã r­îu, cã thøc ¨n. Bµn r­îu ®ã do H¶i Qu¸t Thiªn ®Æt ra, vµ kh¸ch mêi lµ c¸c vÞ hiÖn diÖn t¹i Tiªu Diªu Tr× lóc ban ngµy. Lªn g¸c råi, Hå ThiÕt Hoa ®¶o m¾t, ng­êi thø nhÊt hiÖn ra trong ®«i m¾t y lµ Kim Linh Chi. Nµng còng ®Õn ®©y! Dï b¹i cuéc trªn mÆt s«ng, nµng vÉn ®Õn? LÇn thø nhÊt gÆp nµng t¹i Tiªu Diªu Tr×, Hå ThiÕt Hoa cã c¶m t­ëng nµng m¾c bÖnh thÇn kinh nÆng. LÇn thø hai gÆp nµng trªn thuyÒn cña Tr­¬ng Tam, y l¹i coi nµng lµ mét con hæ c¸i. B©y giê nµng kh«ng cßn hai tr¹ng th¸i ®ã n÷a, nµng hoµn toµn biÕn ®æi. Nµng ngåi ®ã, ®oan ®oan chÝnh chÝnh nh­ mét thiªn kim tiÓu th­ thïy mþ, y phôc kh«ng chãi m¾t l¾m, mµ còng ch¼ng næi bËt l¾m. ChiÕc ¸o th× ®á nh¹t, l¹i Ýt hoa, cã phÇn trang nh∙, ®Çu kh«ng cµi ngäc nhiÒu mµ còng ch¼ng qu¸ Ýt. Hå ThiÕt Hoa thë dµi, thÇm nghÜ: - N÷ nh©n thÝch biÕn ®æi! Ng­êi ta vÝ con tim cña n÷ nh©n nh­ huúnh mai th¸ng n¨m! KÎ nµo vÝ nh­ vËy qu¶ thËt cã thiªn tµi. §iÒu lµm cho Hå ThiÕt Hoa kinh dÞ lµ lóc y vµ L­u H­¬ng ®Õn n¬i, nµng th¶n nhiªn nh­ th­êng, mÆt kh«ng ®æi s¾c, m¾t kh«ng chíp. Ph¶ng phÊt ch¼ng cã sù g× x¶y ra gi÷a nhau, ph¶ng phÊt song ph­¬ng hoµn toµn xa l¹. M­êng t­îng c¸i nµng Èn nÊp trong thuyÒn cña Tr­¬ng Tam ch¼ng ph¶i chÝnh nµng. Hå ThiÕt Hoa l¹i thë dµi, thÇm nghÜ: - NÕu lµ nµng, nÕu ta lµ nµng th× khi thÊy ta, nµng ph¶i ®á mÆt, chui ngay xuèng gÇm bµn mµ trèn. Xem ra n÷ nh©n cã mÆt ®Ñp song lµn da mÆt l¹i rÊt dµy! Y cã biÕt ®©u, nÕu n÷ nh©n cã lµn da mÆt dµy h¬n da mÆt cña nam nh©n, th× c¸i líp dµy ®ã nhê phÊn t« mµ thµnh. Víi líp phÊn ®ã, dï n÷ nh©n ®á mÆt, lµm g× Hå ThiÕt Hoa biÕt ®­îc! Ng­êi ta còng nãi: n÷ nh©n cµng giµ, da mÆt cµng dµy. ChØ v× n÷ nh©n cµng cao tuæi th× cµng dông c«ng phu t« phÊn kü h¬n! http://www.vietkiem.com -100- Converted to pdf by BacQuai
 6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hai chiÕc ghÕ bªn t¶ c¹nh Kim Linh Chi cßn trèng. HiÓn nhiªn hai chiÕc ghÕ ®ã dµnh cho L­u H­¬ng vµ Hå ThiÕt Hoa. Vµ Kim Linh Chi th¶n nhiªn ngåi c¹nh hä. LuËn theo thø tù, hai chiÕc ghÕ ®ã lµ hai ng«i cao th­îng nhÊt trong bµn tiÖc. Nh­ng Hå ThiÕt Hoa thÝch ngåi ngay trªn sµng g¸c h¬n lµ ngåi vµo ®ã. §∙ bÞ ng­êi chèng mòi kiÕm n¬i yÕt hÇu, m¹ng sèng ë tay ng­êi, y cßn mÆt mòi nµo ngåi c¹nh ng­êi ®ã? B©y giê y vÉn cßn c¶m thÊy rîn ë c¸i chç mòi kiÕm chèng vµo. Bªn h÷u Kim Linh Chi lµ mét l∙o nh©n cã vÎ ®­êng ®­êng, vËn ¸o gÊm, r©u tãc ®Òu b¹c song ®«i m¾t l¹i s¸ng l¹ lïng, chíp chíp nh­ sao. Tõ ng­êi l∙o nh©n, mét oai phong bèc ra, ai tr«ng l∙o còng ph¶i khiÕp. V« luËn lµ ai, nh×n qua l∙o nh©n còng nhËn ra ®ã lµ tay phi th­êng, cã thµnh tÝch hiÓn h¸ch trªn giang hå. §iÒu ®¸ng ca ngîi lµ l∙o kh«ng cao ng¹o, thÊy bän L­u H­¬ng vµo liÒn ®øng lªn, ®iÓm nô c­êi thi lÔ. Hå ThiÕt Hoa véi c­êi ®¸p lÔ. Ch¼ng râ t¹i sao nô c­êi cña y võa në liÒn t¾t. Y tr«ng l∙o rÊt quen, bÊt qu¸ trong nhÊt thêi kh«ng nhí l∙o lµ ai. §Õn lóc l∙o ®øng lªn, y thÊy th©n ¸o cã ®­êng d©y l­ng quÊn ngang, lËp tøc nhËn ra l∙o. §­êng d©y ®ã ®­îc kÕt b»ng b¶y sîi kh¸c mµu, l∙o nh©n chÝnh lµ Vâ Duy D­¬ng, bang chñ Phông Vü Bang! Kh«ng d»n lßng ®­îc, Hå ThiÕt Hoa liÕc m¾t sang L­u H­¬ng, y muèn nãi: - Ng­¬i ®∙ ch¼ng ®o¸n lµ Vâ Duy D­¬ng chÕt råi ®ã sao? Sao hiÖn t¹i l∙o ta cßn sê sê ra ®ã? L­u H­¬ng kh«ng hÒ c¶i biÕn s¾c mÆt, m­êng t­îng chµng ch¼ng hÒ nãi Vâ Duy D­¬ng ®∙ chÕt. Hå ThiÕt Hoa hÕt søc kú qu¸i, tù hái lµn da mÆt cña chµng sao mµ dµy qu¸, dµy nh­ vËy mµ r©u ria l¹i ®©m thñng lã ra ngoµi! C©u Tö Tr­êng còng cã mÆt t¹i cuéc tiÖc, ngåi bªn c¹nh Vâ Duy D­¬ng. KÕ h¾n lµ §inh Phong, H¶i Qu¸t Thiªn cïng vÞ b»ng h÷u mang ®ao cña y. C©u Tö Tr­êng tuy ngåi vÉn cao h¬n mäi ng­êi nöa chiÕc ®Çu. NÕu h¾n ®øng lªn, chiÒu cao cña h¾n tréi h¬n mäi ng­êi c¶ mét chiÕc ®Çu. ChØ v× ®«i ch©n h¾n qu¸ dµi, mµ th©n trªn th× t­¬ng ®èi dµi mét chót th«i. Trong lóc Hå ThiÕt Hoa kú qu¸i, C©u Tö Tr­êng mØm c­êi ®øng lªn, Hå ThiÕt Hoa thÊy chiÕc r­¬ng da mµu ®en trªn ghÕ cña h¾n. H¾n sî ng­êi ta c­íp ®o¹t chiÕc r­¬ng ®ã hay sao mµ ph¶i gi÷ kÌ kÌ bªn m×nh nh­ vËy! Khi cuéc chµo hái khai diÔn xong, mäi ng­êi cïng ngåi xuèng. Hå ThiÕt Hoa thÊy cßn mét chiÕc ghÕ bá trèng. Nh­ vËy lµ cßn mét ng­êi ch­a ®Õn. Ng­êi ®ã lµ ai? KÓ ra, bän y ®Õn trÔ mµ cßn cã ng­êi trÔ h¬n! http://www.vietkiem.com -101- Converted to pdf by BacQuai
 7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan §inh Phong vÉn gi÷ nô c­êi th©n thiÕt, cÇm chÐn r­îu ®­a lªn cao, hái: - Hai vÞ ®Õn trÔ, cã nªn ph¹t ch¨ng? L­u H­¬ng mØm c­êi ®¸p: - Nªn ph¹t! Nªn ph¹t! Xin ph¹t tr­íc t¹i h¹ ba chÐn! Qu¶ nhiªn chµng kh«ng ngÇn ng¹i, n©ng chÐn r­îu uèng c¹n. Hå ThiÕt Hoa yªn t©m liÒn. L­u H­¬ng kh¼ng kh¸i uèng nh­ vËy lµ r­îu kh«ng cã ®éc. R­îu cã ®éc, kh«ng cÇn nÕm, L­u H­¬ng nh×n tho¸ng qua lµ biÕt ngay. §inh Phong l¹i c­êi, hái: - L­u huynh uèng råi, cßn Hå huynh? Hå ThiÕt Hoa c­êi nhÑ ®¸p: - H¾n uèng ba chÐn, t¹i h¹ xin uèng s¸u chÐn! Y uèng ®óng sè ®ã. §inh Phong vç tay: - Hå huynh qu¶ thËt cã töu l­îng cao! Danh bÊt h­ truyÒn! Hå ThiÕt Hoa thèt: - ThÕ ra c¸c h¹ ®∙ nhËn biÕt ®­îc bän nµy? §inh Phong tiÕp: - Hai vÞ cã ®¹i danh nh­ thÕ ai kh«ng biÕt? NÕu t¹i h¹ kh«ng nhËn ra ng­êi th× ch¼ng hãa ra khi ng­êi l¾m sao? Hå ThiÕt Hoa trõng m¾t nh×n H¶i Qu¸t Thiªn, g»n giäng: - Cã H¶i bang chñ t¹i ®©y th× c¸c h¹ nhËn biÕt bän nµy còng kh«ng ph¶i lµ ®iÒu l¹! Nh­ng ng­îc l¹i, nÕu t¹i h¹ nãi r»ng bän nµy còng nhËn ra c¸c h¹, chØ sî ®ã lµ ®iÒu rÊt l¹, ®óng vËy kh«ng? §inh Phong mØm c­êi: - §Ých thùc lµ kú qu¸i! T¹i h¹ kh«ng cã danh lín nh­ hai vÞ, mµ còng kh«ng th­êng ®i l¹i trªn giang hå th× lµm sao c¸c vÞ nhËn biÕt t¹i h¹? Hå ThiÕt Hoa c­êi vang: - Qu¸i sù th× n¬i nµo, lóc nµo mµ ch¼ng cã? VËy mµ cã qu¸i sù nµy lµ t¹i h¹ nhËn ra c¸c h¹! ThÕ c¸c h¹ kh«ng tin sao? http://www.vietkiem.com -102- Converted to pdf by BacQuai
 8. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan §inh Phong chíp m¾t: - A! Hå ThiÕt Hoa tiÕp lu«n: - C¸c h¹ hä §inh, tªn Phong! §inh Phong biÕn s¾c mÆt, kªu lªn: - §óng vËy! T¹i h¹ chÝnh lµ §inh Phong, t¹i sao hai vÞ biÕt chø? Lóc x­ng tªn víi Kh« Mai ®¹i s­, h¾n kh«ng hÒ t­ëng lµ n¬i bê s«ng cã ng­êi nghe trém. Hå ThiÕt Hoa c­êi thÇm nh­ng bªn ngoµi y vÉn gi÷ vÎ nghiªm chØnh, tiÕp: - Thùc ra, ®¹i danh cña c¸c h¹ bän nµy tõng nghe l©u råi vµ viÖc cña c¸c h¹, bän nµy còng biÕt ®­îc t­êng tËn, chø nÕu kh«ng th× lµm g× h«m nay võa ®­îc mêi lµ ®Õn ngay? §inh Phong cã c¸i vÎ mét ng­êi bÞ tr¸m häng, ph¶i nghÑn lêi. Hay ®óng h¬n h¾n bÞ ai ®Êm vµo måm, l©u l¾m h¾n kh«ng thèt ®­îc tiÕng nµo c¶. Hå ThiÕt Hoa xÐt ©m thinh, nhËn s¾c diÖn, ng­íc nh×n trêi c­êi mét tiÕng, l¹i tiÕp: - NÕu §inh huynh nghÜ r»ng th©n phËn m×nh cÇn ®­îc gi÷ bÝ mËt, kh«ng muèn cho ai biÕt ®Õn th× cø tr¸ch t¹i h¹ l¾m måm l¾m miÖng, vµ t¹i h¹ s½n sµng uèng thªm s¸u chÐn r­îu ph¹t. S¸u chÐn nµy y uèng nhanh h¬n lÇn tr­íc. L­u H­¬ng mØm c­êi thèt: - Con ng­êi ®ã qu¶ cã biÖt tµi. V« luËn c¸c h¹ nãi g× h¾n còng t×m ®­îc c¬ héi ®Ó uèng r­îu! §inh Phong c­êi theo råi cÊt tiÕng: - T¹i bµn tiÖc chØ sî cßn mét ng­êi c¸c vÞ kh«ng nhËn ra ®­îc! Ng­êi mang ®ao lËp tøc ®øng lªn tù giíi thiÖu: - T¹i h¹ lµ H­íng Thiªn Phi! G∙ nãi mÊy tiÕng råi ngåi xuèng, kh«ng hÒ liÕc m¾t sang Hå ThiÕt Hoa vµ L­u H­¬ng. Löa giËn võa råi cña h¾n ®Õn lóc ®ã vÉn ch­a l¾ng dÞu. L­u H­¬ng l¹i c­êi thèt: http://www.vietkiem.com -103- Converted to pdf by BacQuai
 9. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - H¹nh ngé! H¹nh ngé! C¸i ®¹i danh H¶i Th­îng C« Nh¹n H­íng Thiªn Phi nÕu cã ng­êi ch­a nghe ®Õn th× sè ng­êi ®ã rÊt Ýt vËy. C©u Tö Tr­êng vôt cÊt giäng l¹nh nh¹t chËn lêi chµng: - C¸i tªn ®ã t¹i h¹ kh«ng biÕt, mµ tõ l©u råi còng kh«ng hÒ nghe ai nãi ®Õn! H­íng Thiªn Phi biÕn s¾c mÆt, c­êi l¹nh thèt: - TÊu x¶o thay! §¹i danh cña c¸c h¹ còng kh«ng hÒ nghe! C­êng ®¹o t¹i lôc ®Þa cã nhiÒu h¹ng. Cã h¹ng lËp thµnh bang héi, cã h¹ng chia phÇn hïn tõng viÖc, cã h¹ng chiÕm nói x­ng v­¬ng, cã h¹ng l­u l∙ng kh¾p bèn ph­¬ng trêi, cã h¹ng ngåi mét chç mµ chia cña, ngoµi ra cßn cã h¹ng ®éc hµnh ®¹o. Th«ng th­êng th× ®éc hµnh ®¹o cã vâ c«ng rÊt cao, mét ng­êi ®éc lai, ®éc v∙ng, bÊt cø lóc nµo còng kh«ng muèn ai tiÕp trî, chØ v× hä nghÜ hµnh nghÒ ®¬n ®éc tÊt ph¶i bÝ mËt, cµng bÝ mËt cµng cã lîi, mµ hä còng kh«ng muèn ai dù viÖc chia phÇn. Trong sè cao thñ, cã ng­êi cao ®Õn ®é ngµy ®¸nh ngµn nhµ, ®ªm c­íp tr¨m n¬i. Hä lµm ¨n xong mét vô lµ cã thÓ ngåi kh«ng h­ëng dông mét thêi gian l©u. §éc hµnh ®¹o, bëi ®¬n ®éc nªn gÆp ph¶i nguy hiÓm nhiÒu. Do ®ã hä cÇn cã mét vµi tuyÖt nghÖ phßng th©n, ch¼ng h¹n nh­ thuËt khinh c«ng, ®Ó tïy c¬ øng biÕn. Ng­êi cã khinh c«ng cao, ®¸nh kh«ng tróng ®èi ph­¬ng lµ phãng ch©n ch¹y liÒn, hä tho¸t ch¹y råi lµ giã ®uæi theo còng kh«ng kÞp! NÕu kh«ng tù tin qu¸ nÆng, ch¼ng bao giê hä d¸m lµm ®éc hµnh ®¹o. Nh­ng c­êng ®¹o trªn mÆt biÓn cã nhiÒu c¬ héi gÆp nguy hiÓm h¬n ë lôc ®Þa. Bëi lÏ th­¬ng thuyÒn v­ît biÓn h¼n cã chuÈn bÞ phßng thñ Ýt nhiÒu, mµ trªn biÓn th× bÊt th­êng sãng giã næi lªn, søc mét ng­êi kh«ng lµm sao øng phã kÞp thêi. Cho nªn Ýt cã tay ®éc hµnh ®¹o hµnh nghÒ trªn biÓn. Tuy nhiªn, dï Ýt mµ vÉn cã, vµ H¶i Th­îng C« Nh¹n H­íng Thiªn Phi lµ mét trong sè Ýt ®ã. H¾n gåm nhiÒu tuyÖt nghÖ: vâ c«ng cao, thñy t¸nh giái, l¹i rÊt am t­êng hµng h¶i thuËt, mét m×nh mét c¸nh buåm phiªu du kh¾p bèn ph­¬ng trêi, nÕu kh«ng gÆp mèi lín, h¾n ch¼ng hÒ ra tay. Tõ §«ng trë vÒ T©y, th­¬ng thuyÒn chë kh¼m th­êng th­êng nöa ®ªm gÆp c­íp. C­íp chØ lÊy ch©u ngäc vµ vµng, cßn b¹c th× kh«ng hÒ ®éng ®Õn dÊu niªm phong. Ng­êi trªn thuyÒn dï kh«ng thÊy c­íp còng biÕt lµ ai råi. Vµ khi H¶i Th­îng C« Nh¹n H­íng Thiªn Phi h¹ thñ, th× hä cÇm nh­ vËn sè cña hä ®Õn ®en tèi nh­ ®ªm dµy kh«ng sao. Bëi cã ai t×m theo dÊu con nh¹n phiªu bång gi÷a vïng trêi n­íc bao la? Nh¹n ®Õn vÐt s¹ch sµnh sanh, nh¹n ®i lµ kÎ ë l¹i tµn ®êi! http://www.vietkiem.com -104- Converted to pdf by BacQuai
 10. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan §éc hµnh ®¹o cã t¸nh khÝ rÊt cæ qu¸i lµ Ýt kÕt giao b»ng h÷u, mµ lóc h¹ thñ th× tµn ®éc v« cïng. Nh­ng H­íng Thiªn Phi cã chç tèt h¬n phÇn ®«ng ®ång ®¹o. Lµ h¾n kh«ng kh¸t m¸u, mµ còng kh«ng hiÕu s¾c, do ®ã Ýt giÕt ng­êi, ch¼ng hiÕp d©m. L­u H­¬ng cho r»ng h¾n kh«ng ®Õn ®çi b¹i ho¹i. C¸i t¸nh khÝ ®Æc biÖt cña h¾n lµ nãng n¶y, b×nh th­êng th× ch¼ng sao, nÕu ai nãi cho nghe mét c©u bÊt hîp th× x« ghÕ ®Ëp bµn ®éng thñ ngay. C©u Tö Tr­êng th¶n nhiªn ®¸p: - T¹i h¹ vèn lµ mét tiÓu tèt, v« danh, c¸c h¹ kh«ng nghe nãi ®Õn tªn kÓ còng kh«ng l¹ g×. Song c¸c h¹ ®∙ tù x­ng lµ H¶i Th­îng C« Nh¹n, thÕ mµ t¹i h¹ kh«ng nghe nãi ®Õn, c¸i ®ã míi ®¸ng chó ý! X­ng ngo¹i hiÖu nh­ vËy, h¼n lµ c¸c h¹ cã thuËt khinh c«ng cao l¾m! NÕu nãi c©u ®ã h­íng vÒ kÎ kh¸c, th× kÎ Êy h¼n ph¶i tõ tõ khiªm tèn. H­íng Thiªn Phi l¹nh lïng ®¸p: - NÕu luËn vÒ khinh c«ng th× t¹i h¹ còng cã thÓ tù hµo lµ tay kh¸. C©u Tö Tr­êng c­êi lín: - Hay! Hay qu¸! Hay v« cïng! Th× ra c¸c h¹ cã t¸nh béc trùc! H¹p víi t¸nh khÝ cña t¹i h¹ ghª ®i! Y cÊt chÐn r­îu nèc c¹n, råi tõ tõ tiÕp: - LÇn nµy t¹i h¹ xuÊt m«n lµ muèn héi kiÕn víi c¸c cao thñ khinh c«ng, c¸c h¹ ®∙ nãi vËy t¹i h¹ muèn l∙nh gi¸o ngay! H­íng Thiªn Phi bu«ng gän: - Lóc nµo còng ®­îc! C©u Tö Tr­êng ®iÓm nhÑ mét nô c­êi: - T¹i h¹ nghÜ, c¸c h¹ kh«ng nì ®Ó chê l©u! Hå ThiÕt Hoa c­êi thÇm, nghÜ: - Kh«ng ngê C©u Tö Tr­êng l¹i thÝch sinh sù nh­ vËy! Còng ch¼ng biÕt t¹i sao h¾n l¹i t×m H­íng Thiªn Phi mµ sinh sù? Hay lµ h¾n võa b­íc ch©n vµo giang hå, nªn muèn thµnh danh gÊp b»ng c¸ch khiªu khÝch ngay kÎ cã danh vÞ s½n? §inh Phong bçng c­êi lªn, hái: - Ch¾c C©u huynh cã thuËt khinh c«ng rÊt cao? C©u Tö Tr­êng liÕc m¾t tho¸ng qua H­íng Thiªn Phi th¶n nhiªn ®¸p: http://www.vietkiem.com -105- Converted to pdf by BacQuai
 11. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - NÕu luËn vÒ khinh c«ng th× t¹i h¹ còng cã thÓ tù hµo lµ tay kh¸! §inh Phong tiÕp: - NÕu C©u huynh muèn héi kiÕn víi bËc cao thñ khinh c«ng th× h«m nay ®Õn ®óng chç råi! C©u Tö Tr­êng kªu khÏ: - A! §inh Phong mØm c­êi: - Tr­íc m¾t C©u huynh, cã mét ng­êi thuËt khinh c«ng rÊt cao, ®­¬ng thÕ v« song ®ã! NÕu C©u huynh kh«ng h­íng vµo y mµ l∙nh gi¸o th× thËt phÝ c«ng viÔn hµnh lÇn nµy! Hå ThiÕt Hoa nh×n tho¸ng qua L­u H­¬ng, c¶ hai ®ång cã mét ý nghÜ: - TiÓu tö nµy muèn ch¬i ®ßn ly gi¸n ®©y! C©u Tö Tr­êng m­êng t­îng kh«ng hiÓu, c­êi ®¸p: - T¹i h¹ xin §inh huynh chØ gi¸o! §inh Phong mØm c­êi: - T¹i h¹ cã xøng ®¸ng g× ®©u? C©u huynh ngµn v¹n lÇn chí cã hiÓu lÇm!. C©u Tö Tr­êng chíp m¾t: - ThÕ §inh huynh kh«ng ph¶i lµ tù nãi m×nh ®Êy µ? §inh Phong c­êi lín: - Da mÆt t¹i h¹ dï dµy, song còng kh«ng cã gan lÊy vµng tù tá cho t­¬i s¸ng ®©u! C©u Tö Tr­êng cau mµy: - VËy §inh huynh ¸m chØ ai thÕ? §inh Phong ch­a kÞp nãi g×. C©u Tö Tr­êng vôt tiÕp: - NÕu §inh huynh nãi lµ L­u H­¬ng So¸i th× c¸i ®ã cßn ph¶i nãi lµm chi? VÒ thuËt khinh c«ng, ®èi víi H­¬ng So¸i, t¹i h¹ rÊt thÑn mµ nhËn r»ng m×nh cßn kÐm xa. Song ®èi víi kÎ kh¸c th×. H¾c h¾c... H¾n c­êi lu«n mÊy tiÕng n÷a, l¹i tiÕp lu«n: - V« luËn lµ vÞ nµo muèn chØ gi¸o, t¹i h¹ ®Òu tïy thêi thu nhËn! http://www.vietkiem.com -106- Converted to pdf by BacQuai
 12. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan HiÓn nhiªn, h¾n chän thÕ ®øng bªn c¸nh L­u H­¬ng. Hå ThiÕt Hoa dï ®èi víi h¾n rÊt cã h¶o c¶m nh­ng kh«ng khái c­êi khæ, nhËn ra C©u Tö Tr­êng qu¶ lµ tay non võa ra ng­ìng cöa gia ®×nh, ngê nghÖch tr­íc mäi hiÖn t­îng ven theo ®­êng ®Çy ch«ng gai giã bôi. V« cí mµ khiªu khÝch sè ng­êi quanh bµn tiÖc, v« t×nh ®Èy hä vµo c¸i thÕ chèng ®èi. Còng may, võa lóc ®ã ng­êi kh¸ch trÔ l¹i ®Õn. Thang lÇu vang lªn hai tiÕng, thang lÇu nhiÒu bËc, ng­êi ®ã chØ b­íc hai b­íc lµ lªn ®Õn g¸c. Lªn thang lÇu nh­ thÕ, ng­êi ®ã ph¶i lµ tay khinh c«ng cao! Ngåi ®èi diÖn víi cöa g¸c, Hå ThiÕt Hoa thÊy tr­íc. Th©n vãc ng­êi ®ã kh«ng cao l¾m, ®∙ èm l¹i gÇy kh«, mÆt vµng mét bÖt, tr¾ng mét bÖt, ph¶ng phÊt mét g­¬ng mÆt lèm ®èm tr¾ng nhiÒu h¬n vµng. §«i m¾t cña y kÐo ®Çy g©n ®á, ®«i m¾t v« thÇn. T­íng m¹o y kh«ng xuÊt s¾c g×, y vËn chiÕc ¸o cùc kú tïy tiÖn, cã g× mÆc nÊy, cã chç l¹i thñng, r¸ch. Ai kh«ng nhËn ra h¼n ph¶i lÊy lµm l¹ cho y, cho ng­êi chñ tiÖc lu«n, vµ thÇm nghÜ: - §­êng ®­êng lµ Bang chñ Tö K×nh Bang, sao l¹i thØnh mét mÉu ng­êi nh­ vËy dù tiÖc? Nh­ng Hå ThiÕt Hoa nhËn ra y. Y lµ V©n Tïng Long, bang chñ ThÇn Long Bang ®éc b¸ Tr­êng Giang, vÒ thñy c«ng th× lµ tay v« ®Þch ®­¬ng thêi, suèt d¶i Giang Nam ®Òu nÓ mÆt. Theo lêi truyÒn thuyÕt th× ®∙ cã lÇn y ë d­íi n­íc lu«n c¶ ngµy ®ªm, kh«ng ai thÊy y tråi ®Çu lªn ®Ó ®æi khÝ, tiÕp h¬i. §«i m¾t ®á ch×nh v× y th­êng vËn dông ®Ó quan s¸t sù vËt d­íi ®¸y s«ng, vµ mÆt nöa tr¾ng nöa vµng, ch¼ng ph¶i thÑo vÕt mµ chÝnh lµ dÇm n­íc m∙i nªn sinh ra. Thñy lîi Tr­êng Giang rÊt dåi dµo, do ®ã lu«n lu«n cã tranh chÊp, ThÇn Long Bang chñ ph¶i bËn rén suèt ngµy ®ªm, V©n Tïng Long ph¶i cã m Æt kh¾p n¬i ®Ó gi¶i quyÕt. VÒ nÕp sèng c¸ nh©n, V©n Tïng Long rÊt kiÖm ­íc, song ®èi víi b»ng h÷u th× y rÊt hµo hiÖp, träng nghÜa khinh tµi. Y l¹i biÕt tïy c¬ øng biÕn, thõa søc ®èi phã víi tr¨m viÖc trong mét lÇn. http://www.vietkiem.com -107- Converted to pdf by BacQuai
 13. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan HiÖn t¹i mÆt y ch¼ng cã nÐt c­êi, chõng nh­ y cã ®iÒu bÝ Èn, niÒm phÉn né hiÖn râ n¬i thÇn s¾c. Y l¹i cã vÎ khÈn tr­¬ng. Ng­êi quen y cho r»ng y biÕn ®æi hoµn toµn. ViÖc g× ®∙ x¶y ra cho ThÇn Long Bang, khiÕn V©n Tïng Long ph¶i biÕn hãa nh­ thÕ? *** vietkiem.com *** http://www.vietkiem.com -108- Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2