Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lưu hương đảo soái - tập 6

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

74
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu hương đảo soái - tập 6', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu hương đảo soái - tập 6

 1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø s¸u ChÕt ng­êi kh¸ch T huyÒn cña mét bang chñ, l¹i lµ bang chñ Tö K×nh Bang lµ ph¶i gåm nh÷ng ®iÓm ­u: ®Ñp, ch¾c, ®i nhanh, s¹ch sÏ, cã ®ñ mäi tiÖn nghi nh­ mét biÖt thù trªn lôc ®Þa. ThuyÒn ®Ñp, cã c¸i vÎ hÊp dÉn cña mét mü nh©n, mét danh m∙. ThuyÒn neo t¹i ®©u lµ trung t©m ®iÓm thu hót mu«n ¸nh m¾t. Trong nh÷ng ¸nh m¾t ®ã cã nhiÒu ý niÖm t­¬ng ph¶n lÉn nhau: ganh, phôc, ­íc m¬. Nh­ng kÎ thùc sù biÕt gi¸ trÞ mét con thuyÒn ®Ñp, mét mü nh©n, mét danh m∙ pháng cã bao nhiªu? Trong sè ng­êi rÊt Ýt ®ã dÜ nhiªn cã L­u H­¬ng, Hå ThiÕt Hoa. Nh­ng Hå ThiÕt Hoa kh«ng quan t©m l¾m ®Õn khung c¶nh, chØ uèng r­îu mµ th«i. R­îu thuéc lo¹i ngon, chÝnh ®iÓm ®ã g©y niÒm s¶ng kho¸i n¬i y. Khi hä rêi Tam Hßa L©u, ®Õn bê s«ng, tÊt c¶ xuèng thuyÒn con, ra thuyÒn lín neo xa bê v× b∙i lµi. Lªn sµn thuyÒn råi, Hå ThiÕt Hoa nh×n quanh, tÆc l­ìi thèt: - Cã ®­îc mét chç nh­ thÕ nµy ®Ó n­íng c¸ th× tuyÖt. RÊt tiÕc Tr­¬ng Tam v¾ng mÆt, mµ thuyÒn l¹i kh«ng ph¶i cña Kim Linh Chi!. L­u H­¬ng mØm c­êi hái: - NÕu lµ cña Kim c« n­¬ng th× sao? Hå ThiÕt Hoa chíp m¾t: - Th× nghÜ c¸ch b¾t buéc nµng ®Òn cho Tr­¬ng Tam chø cßn sao n÷a! L­u H­¬ng c­êi h× h×: - Ta xem, nÕu ng­¬i kh«ng tïy tiÖn lµm g× nµng th× ta còng ®∙ t¹ trêi t¹ ®Êt råi ®ã! Hå ThiÕt Hoa trõng m¾t: - Ta l¹i muèn nh­ vËy, nhÊt ®Þnh ph¶i nh­ vËy! Sau ®ã ta b¶o nµng lÊy ng­¬i, cho ng­¬i chÞu ®ùng c¸i tÝnh khÝ cña vÞ thiªn kim tiÓu th¬ ®ã, thö xem ng­¬i cã tøc mµ chÕt ch¨ng? Ng­¬i chÞu næi nµng, qu¶ thËt lµ mét qu¸i sù! L­u H­¬ng c­êi nhÑ: http://www.vietkiem.com -125- Converted to pdf by BacQuai
 2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Hoa §iªu ngät nh­ mËt, mü nh©n mÆt nh­ ngäc, dï cã ph¶i tøc, c¸i tøc ®ã còng lµm kho¸i ng­êi! ChØ sî lóc ®ã råi ng­¬i kh«ng cã can ®¶m bu«ng! Tõ phÝa sau cã giäng nãi väng tíi: - Bu«ng c¸i g×? §¹i ph­¬ng nh­ Hå huynh th× cßn c¸i g× kh«ng bu«ng ®­îc? Hå ThiÕt Hoa kh«ng quay ®Çu xem còng biÕt lµ C©u Tö Tr­êng thèt. NÕu lµ ng­êi kh¸c, th× b­íc ch©n ®©u cã nhÑ nh­ vËy? L­u H­¬ng ®¸p: - Nam nh©n cã ®¹i ph­¬ng ®Õn ®©u còng kh«ng cã viÖc nh­êng vî cho kÎ kh¸c. C©u Tö Tr­êng ¹ lªn mét tiÕng: - ThÕ ra Hå huynh ®∙ lËp gia ®×nh råi! VËy mµ t¹i h¹ kh«ng nhËn næi! L­u H­¬ng tiÕp: - Ng­êi cã vî kh«ng nhÊt thiÕt ®éi b¶ng trªn ®Çu th× lµm sao C©u huynh nhËn ra? Hå ThiÕt Hoa hái gÊp: - C©u huynh nhËn ra c¸i g×? N¬i mÆt cña t¹i h¹ cã në mét ®ãa hoa? C©u Tö Tr­êng tho¸ng ®á mÆt, Êp óng: - T¹i h¹ chØ thÊy. thÊy ng­êi cã gia thÊt. kh«ng gièng nh­ Hå huynh. H¾n kh«ng d¸m bu«ng lu«n ®o¹n cuèi. L­u H­¬ng thèt thay h¾n: - C©u huynh muèn nãi lµ ng­êi cã vî kh«ng lç m∙ng nh­ h¾n? C©u Tö Tr­êng ®á mÆt. H¾n kh«ng nãi g×, l¹i thÑn s­îng, ®­¬ng nhiªn lµ h¾n thõa nhËn. L­u H­¬ng c­êi vang: - Vî, h¾n kh«ng thÓ bu«ng, nh­ng t¾m röa h¾n l¹i bu«ng ®­îc. H¾n cho r»ng mét ng­êi t¾m röa kü th× ng­¬n khÝ bÞ th­¬ng tæn nÆng. C©u Tö Tr­êng cè nhÞn, song kh«ng nhÞn ®­îc ph¶i bËt c­êi. Hå ThiÕt Hoa hÊt mÆt lªn: - Ho¹t kª! Ho¹t kª! Con mÑ nã, ho¹t kª nh­ ng­¬i trong thiªn h¹ khã cã mét kÎ thø hai! §inh Phong, Kim Linh Chi, H­íng Thiªn Phi ®∙ ®Õn n¬i, toan b­íc vµo mui thuyÒn, nghe bªn trong c­êi Çm Ü véi lïi l¹i. Kim Linh Chi lóc ®ã chõng nh­ ®∙ lÊy l¹i b×nh th­êng råi nªn cÊt tiÕng hái tr­íc: http://www.vietkiem.com -126- Converted to pdf by BacQuai
 3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - C¸c vÞ vui thÝch vÒ viÖc chi thÕ? L­u H­¬ng ®¸p: - Bän t¹i h¹ ®ang bµn luËn vÒ viÖc thµnh th©n cña vÞ nh©n huynh hä Hå ®©y! Kim Linh Chi trõng m¾t nh×n Hå ThiÕt Hoa, bu«ng gän: - Hø! L­u H­¬ng c­êi vang tiÕp: - Bëi v× h¾n s¾p thµnh th©n nªn mäi ng­êi vui thÝch! Kim Linh Chi cói ®Çu, chui vµo mui thuyÒn, c­êi l¹nh thèt: - Cã ng­êi chÞu lÊy h¾n thËt lµ qu¸i sù! Ch¾c ng­êi ®ã chét m¾t nªn chän c¸i mÉu chång ma qu¸i nh­ vËy! Hå ThiÕt Hoa cao giäng: - Ch¼ng nh÷ng m¾t chét, ng­êi ®ã cßn cã chiÕc mòi nghÑt, cho nªn kh«ng ngöi ®­îc c¸i mïi thói cña th©n thÓ t¹i h¹. ChÝnh lÊy ng­êi chét m¾t, nghÑt mòi h¬n lµ lÊy c¸i thø cäp c¸i! Kim Linh Chi nh¶y dùng lªn, khÏ l¾c m×nh, vät ®Õn tr­íc mÆt Hå ThiÕt Hoa trõng m¾t hái: - Ai lµ cäp c¸i, h¶? Ng­¬i nãi ®i! Nãi ®i! Hå ThiÕt Hoa nghªnh mÆt lªn, hai tay khoanh sau l­ng, nãi b©ng qu¬: - §ªm nay kh«ng khÝ m¸t qu¸, rÊt tiÕc kh«ng cã tr¨ng s¸ng! L­u H­¬ng ®¸p: - Tr¨ng s¸ng ë c¹nh ng­¬i ®ã, rÊt tiÕc ng­¬i kh«ng tr«ng thÊy! Kim Linh Chi vèn muèn ph¸t xuÊt tÝnh khÝ, song ch¶ hiÓu nghÜ sao, ®ét nhiªn ®«i m¸ öng hång, råi nµng dËm ch©n quay ®Çu b­íc lu«n vµo khoang thuyÒn. §inh Phong chíp m¾t, në mét nô c­êi thèt: - NÕu qu¶ Hå huynh s¾p thµnh th©n th× ®ã lµ mét viÖc tèt! Nh­ng ch¼ng hay t©n n­¬ng lµ ai? L­u H­¬ng ®¸p: - Nãi ®Õn t©n n­¬ng. Mét nµng rÊt xinh ®Ñp, vâ c«ng rÊt cao, töu l­îng rÊt lín, nghe nãi cã thÓ uèng næi mét vß r­îu. http://www.vietkiem.com -127- Converted to pdf by BacQuai
 4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa nh¶y dùng lªn: - L∙o Xó Trïng! Ng­¬i nãi thªm mét tiÕng n÷a lµ ta. ta ®Ëp ng­¬i n¸t x¸c! MÆt y ®á bõng lªn! Ai ai còng bËt c­êi dï cè nhÞn. Võa lóc ®ã, mét con thuyÒn nhá tõ bê l­ít trªn mÆt n­íc nh­ bay, tiÕn ra vÒ phÝa hä. Trªn thuyÒn cã tr­¬ng mét tÊm bè, trªn bè cã bèn ch÷: "B¸n th©n ch«n b¹n". §æng VÜnh ngµy x­a b¸n m×nh ch«n cha næi danh hiÕu tö mu«n ®êi. Nh­ng b¸n th©n ch«n b¹n th× mu«n ®êi ch­a cã tr­êng hîp ®ã. B©y giê cã! ChØ b©y giê, tr­íc kh«ng, sau cã lÏ còng kh«ng lu«n! C©u Tö Tr­êng kªu lªn: - C¸c vÞ xem k×a! Cã ng­êi rao b¸n th©n ch«n b¹n! Con ng­êi nghÜa khÝ nh­ vËy, t¹i h¹ muèn kÕt giao hÕt søc! Hå ThiÕt Hoa tiÕp nèi: - §óng vËy! NÕu muèn kÕt giao víi ng­êi ®ã th× cø bá tiÒn ra mµ mua. Gi¶ nh­ sau nµy, c¸c h¹ cã ngöi thÊy y thói th× ®em b¸n l¹i. Ch¼ng lç l∙ g× c¶! L­u H­¬ng mØm c­êi: - MiÔn y ®õng lç m∙ng, ®õng cè uèng bÊt kÓ chÕt th× cuèi cïng còng cã ng­êi muèn y, lµm g× ch¼ng b¸n ®­îc mµ sî thiÖt h¹i? Hå ThiÕt Hoa ch­a kÞp nãi g×, ng­êi trªn thuyÒn nhá thèt oang oang: - T¹i h¹ kh«ng thói, kh«ng lç m∙ng, kh«ng biÕng nh¸c, r­îu l¹i kh«ng uèng nhiÒu, c¬m còng ¨n rÊt Ýt, lµm viÖc th× nh­ tr©u, ®èi víi ng­êi l¹i trung thµnh h¬n chã, v« luËn lµ ai mua t¹i h¹ tuyÖt ®èi sÏ kh«ng hèi hËn, tuyÖt ®èi kh«ng uæng ®ång tiÒn, tuyÖt ®èi xøng t©m võa ý! ThuyÒn nhá ®Õn gÇn dÇn dÇn. Hå ThiÕt Hoa kh«ng cÇn nh×n, nghe ©m thinh còng biÕt ngay lµ Kho¸i Vâng Tr­¬ng Tam. Y bËt c­êi thèt: - Tªn ®ã h¼n lµ nghÌo rít mång t¬i, mµ l¹i ®iªn lo¹n ®Õn cao ®é! Tr­¬ng Tam ®øng t¹i ®Çu thuyÒn gäi: - C¸c vÞ ¬i! Trong c¸c c«, c¸c cËu, c¸c «ng, c¸c bµ, cã vÞ nµo biÕt xem gi¸ trÞ cña mãn hµng xin mua hé! §inh Phong chíp m¾t, mØm c­êi hái: - B»ng h÷u thËt sù muèn b¸n m×nh? http://www.vietkiem.com -128- Converted to pdf by BacQuai
 5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Tr­¬ng Tam thë dµi ®¸p: - ThËt ra, t¹i h¹ cã mét chiÕc thuyÒn, b¸n ®­îc gi¸ l¾m. Khæ nçi chän lÇm b¹n mµ kÕt giao, thµnh ra liªn lôy ®Õn con thuyÒn. B©y giê nã ®∙ ch×m, n»m im trong lßng n­íc, chØ cßn l¹i chiÕc th©n nµy, kh«ng ®em b¸n ®i th× lÊy c¸i g× mµ b¸n? §inh Phong hái: - B»ng h÷u ®Þnh gi¸ bao nhiªu? Tr­¬ng Tam ®¸p: - Kh«ng nhiÒu, kh«ng Ýt, chØ cÇn n¨m tr¨m l­îng th«i. NÕu kh«ng ph¶i cã viÖc khÈn cÊp, t¹i h¹ kh«ng tù b¸n víi gi¸ ®ã ®©u! §inh Phong hái: - B»ng h÷u cã viÖc g× cÇn dïng tiÒn gÊp thÕ? Tr­¬ng Tam l¹i thë dµi: - ChØ v× t¹i h¹ cã hai ng­êi b»ng h÷u, tr­íc m¾t thÊy râ hä kh«ng cßn sèng ®­îc bao l©u n÷a. NghÜ ®Õn t×nh giao kÕt tõ l©u t¹i h¹ kh«ng nì tr«ng thÊy x¸c hä ph¬i lé lµm måi cho chã. Cho nªn t¹i h¹ b¸n m×nh, lo liÖu hËu sù cho hai ng­êi b¹n ®ã. §inh Phong nh×n tho¸ng qua L­u H­¬ng, ®iÓm mét nô c­êi ®¸p: - NÕu vËy th× ®©u cÇn dïng n¨m tr¨m l­îng! Tr­¬ng Tam thë dµi l­ît thø ba: - §¹i gia cã chç kh«ng biÕt, hai ng­êi b»ng h÷u cña t¹i h¹ lóc sèng lµ mét ®«i töu quû, lóc chÕt ®i th× vÉn cßn lµ töu quû. Mçi ngµy t¹i h¹ ph¶i mang r­îu ®Õn tr­íc phÇn mé cho hä, nÕu kh«ng th×. n¬i câi ©m kh«ng cã b¸n r­îu, hä t×m mua kh«ng ®­îc, d¸m sèng l¹i mµ t×m r­îu trªn d­¬ng gian l¾m. Hä sèng l¹i lµ t¹i h¹ ph¶i khæ! Hå ThiÕt Hoa nghe ngøa r¨ng qu¸, muèn c¾n h¾n mÊy c¸i! C©u Tö Tr­êng bËt c­êi: - NÕu vËy, §inh huynh xuÊt b¹c mua ®i! §inh Phong c­êi nhÑ: - Mua còng ®­îc. BÊt qu¸. Bçng mét ng­êi thèt: http://www.vietkiem.com -129- Converted to pdf by BacQuai
 6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - C¸c h¹ kh«ng mua, t¹i h¹ mua! Kim Linh Chi tõ trong mui b­íc ra. Ai còng t­ëng mét nam nh©n nµo, míi x­ng h« nh­ vËy, kh«ng ngê chÝnh lµ nµng! Nµng tiÕp lu«n: - N¨m tr¨m l­îng th× n¨m tr¨m l­îng! Tr­¬ng Tam l¾c ®Çu: - NÕu c« n­¬ng mua th× ph¶i lµ n¨m ngµn l­îng! Kim Linh Chi trõng m¾t: - T¹i sao? Tr­¬ng Tam ®¸p: - ChØ v× nam chñ nh©n th× rÊt dÔ phôc dÞch, cßn n÷ chñ nh©n th× khã tÝnh l¾m. Do ®ã cã nhiÒu phiÒn lôy sinh ra. RÊt cã thÓ ®Õn mét lóc nµo ®ã t¹i h¹ qu¸ bùc m×nh, ph¶i nh¶y xuèng s«ng mµ t¾m! Kim Linh Chi kh«ng hÒ suy nghÜ, cao giäng thèt: - §­îc råi! N¨m ngµn l­îng th× n¨m ngµn l­îng! Ta mua! Tr­¬ng Tam giËt m×nh, hái g­îng: - C« n­¬ng mua thËt µ? Kim Linh Chi g¾t: - Ai ®ïa víi ng­¬i chø? Tr­¬ng Tam ®¶o m¾t nh×n quanh: - Cßn cã ai tr¶ gi¸ cao h¬n vÞ c« n­¬ng ®ã ch¨ng? Hå ThiÕt Hoa l¾c ®Çu: - Con ng­êi ®ã gièng tr©u mµ còng gièng chã, nÕu kh«ng lµ qu¸i vËt th× lµ ai chø? Ta ®©u ®Õn ®çi ®iªn ãc mµ phÝ bá n¨m ngµn l­îng b¹c? Ai mµ mua h¾n th× h¼n còng gièng h¾n, gièng qu¸i vËt lu«n! Kim Linh Chi nh¶y dùng lªn, hÐt: - Ng­¬i nãi ai lµ qu¸i vËt? H¶? Nãi ®i! Nãi ®i! http://www.vietkiem.com -130- Converted to pdf by BacQuai
 7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa ®iÒm nhiªn: - T¹i h¹ chØ biÕt cã mét ng­êi, ch¼ng nh÷ng gièng cäp c¸i mµ cßn lµ gièng qu¸i vËt! Nh­ng l¹i kh«ng biÕt ng­êi ®ã lµ ai!. Kim c« n­¬ng cã biÕt ch¨ng? Kim Linh Chi tøc uÊt ®Õn ®á mÆt, nãi kh«ng ra lêi. Hå ThiÕt Hoa thë dµi, lÈm nhÈm: - C­íp b¹c, ®o¹t tiÒn, thêi nµo còng cã ng­êi lµm ®­îc, song c­íp c¶ c¸i thó m¾ng ng­êi th× ngµn n¨m tr­íc kh«ng, ngµn n¨m sau kh«ng, vÜnh viÔn mu«n ®êi kh«ng, trõ hiÖn t¹i! Bëi hiÖn t¹i cã mét ng­êi. Y võa thèt, võa th¸o lui, kh«ng buån tiÕp tôc cuéc ®èi tho¹i. Võa ®i, y còng võa lÈm nhÈm: - Kú qu¸i! Ph¶i cho lµ kú qu¸i! Tr­¬ng Tam dÆng h¾ng mét tiÕng, thèt: - NÕu kh«ng ai ra gi¸, t¹i h¹ xin b¸n m×nh cho vÞ c« n­¬ng ®ã. Bçng cã ng­êi cÊt tiÕng: - Ng­¬i cã ph¶i lµ Kho¸i Vâng Tr­¬ng Tam ch¨ng? Tr­¬ng Tam ®¸p: - §óng vËy, thø thiÖt mµ! §õng sî lÇm hµng gi¶. Gi¶ th× cø tr¶ l¹i. Ng­êi nµo ®ã tiÕp: - Tèt! Ta ra gi¸ n¨m ngµn lÎ mét l­îng ®Êy! Trªn gißng s«ng, ch¼ng râ tõ lóc nµo, mét con thuyÒn nhá xuÊt hiÖn ®ang tõ tõ tiÕn ®Õn. Trªn thuyÒn cã ng­êi ngåi n¬i mòi, chÝnh ng­êi nµy ®Êu gi¸. Y vËn chiÕc ¸o mµu tro, ®Çu ®éi mò, vµnh mò chôp s©u che khuÊt mÆt mµy kh«ng ai nh×n râ. C©u nãi cña y võa bu«ng xong, mäi ng­êi ®Òu kinh ng¹c. Kh«ng ai t­ëng lµ cã ng­êi thùc sù ®Êu gi¸, giµnh mua víi Kim Linh Chi. Kim Linh Chi s«i giËn bõng bõng: - Ta ra s¸u ngµn l­îng! Ng­êi trªn thuyÒn nhá tiÕp: - T¹i h¹ ra s¸u ngµn lÎ mét l­îng! Kim Linh Chi h«: http://www.vietkiem.com -131- Converted to pdf by BacQuai
 8. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - B¶y ngµn l­îng! Ng­êi ®ã ®¸p: - B¶y ngµn lÎ mét l­îng! Kim Linh Chi hÐt: - Mét v¹n! Ng­êi ®ã ®¸p: - Mét v¹n lÎ mét! Tr­íc sau y vÉn gi÷ khÝ ®é b×nh hßa, trong khi Kim Linh Chi hß hÐt vang déi. C¶ hai tranh ®Êu, Tr­¬ng Tam s÷ng sê. H¾n kh«ng t­ëng lµ m×nh cao gi¸ ®Õn ®é ®ã. Hå ThiÕt Hoa còng s÷ng sê nh­ h¾n, tù lÈm nhÈm: - Sím biÕt h¾n ®¸ng ®ång tiÒn nh­ thÕ th× m×nh mua h¾n råi! Mua ®­îc h¾n lµ sinh lîi biÕt bao! Tõ n¨m tr¨m l­îng lªn ®Õn mét v¹n, ph¶i kÓ lµ ®¹i sinh lîi! Vµ cßn lªn n÷a ®ã nhÐ! RÊt tiÕc m×nh quen c¶nh tïy tiÖn ®¸nh gi¸ ng­êi, kh«ng suy nghÜ kü! Uæng! Uæng thËt! Ng­êi ngåi n¬i thuyÒn nhá m­êng t­îng c­êi nh­ng kh«ng c­êi, y th¶n nhiªn thèt: - BiÕt gi¸ trÞ cña mãn hµng th× ph¶i cho r»ng mét v¹n lÎ mét l­îng b¹c kh«ng ®¾t l¾m! Kim Linh Chi c¾n m«i, ®o¹n cao giäng h«: - Ta ra... Nµng ch­a bu«ng gi¸, §inh Phong chÆn l¹i thèt: - Khoan! Khoan! Kim c« n­¬ng! §Êu gi¸ ph¶i c«ng b»ng míi ®­îc. C«ng b×nh lµ ®«i bªn cïng tr×nh kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®Ó b¶o ®¶m cho tiÕng ®Êu cña m×nh. Tr­¬ng Tam phô häa: - Ph¶i! Ph¶i! T¹i h¹ muèn b¸n b»ng b¹c mÆt, chø kh«ng b¸n chÞu, b¸n thiÕu th× cã Ých lîi g× ®©u? §inh Phong tiÕp: - NÕu vËy, hai bªn ph¶i xuÊt b¹c ra cho Tr­¬ng b»ng h÷u thÊy tËn m¾t. §Êu suèng mÊt c¶ hµo høng! Kim Linh Chi lËp tøc lÊy ng©n phiÕu trong m×nh ra b¶o: http://www.vietkiem.com -132- Converted to pdf by BacQuai
 9. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - §inh c«ng tö xem, bao nhiªu ®©y cã ®ñ ch¨ng? §inh Phong nh×n tËp ng©n phiÕu, c­êi ®¸p: - §ñ l¾m! §ñ l¾m! Ng©n phiÕu Lîi Nguyªn t¹i S¬n T©y cã gi¸ trÞ nh­ hiÖn kim! H¶i Qu¸t Thiªn cÊt tiÕng: - Trªn thuyÒn t¹i h¹ cã chót Ýt b¹c, nÕu cÇn Kim c« n­¬ng cã thÓ lÊy mµ dïng. Tö K×nh Bang giµu nhÊt n­íc, c©u nãi ®ã gi¸ trÞ ngang hiÖn kim. §inh Phong l¹i c­êi hái: - Cßn vÞ b»ng h÷u trªn thuyÒn kia? Ng­êi trªn thuyÒn nhá vÉn gi÷ khÝ ®é b×nh hßa, hái l¹i: - C¸c h¹ sî t¹i h¹ qu¸n th«ng víi Tr­¬ng Tam, lµm gi¸ cho h¾n µ? §inh Phong chØ c­êi, kh«ng ®¸p. C­êi lµ mÆc nhËn! Ng­êi trªn ®Çu thuyÒn nhá l¹nh lïng gäi: - Mau ra ®©y! Tõ sau l¸i thuyÒn, mét ng­êi mang tíi mét chiÕc r­¬ng. Ng­êi ngåi ®Çu thuyÒn më n¾p r­¬ng. Tõ trong r­¬ng kim quang bèc ra chíp chíp. Toµn lµ vµng ®Ønh! Hå ThiÕt Hoa më to ®«i m¾t, c­êi khæ thèt: - Kh«ng ngê l¹i cã kÎ chÞu khã chë vµng ®i mua Tr­¬ng Tam! Ta ®¸nh gi¸ Tr­¬ng Tam thÊp qu¸! Ng­êi ngåi ®Çu thuyÒn nhá hái: - §ñ ch­a nµo? §inh Phong giËt m×nh, c­êi ®¸p: - §ñ l¾m! Ng­êi ®Êu gi¸ l¹nh lïng tiÕp: - NÕu ch­a ®ñ, t¹i h¹ cßn mÊy r­¬ng n÷a, c¸c vÞ muèn xem, t¹i h¹ sÏ cho xem. B©y giê Kim c« n­¬ng ra gi¸ ®i! Kim Linh Chi dï sinh tr­ëng trong gia ®×nh hµo phó, qu¨ng vµng ra cöa nh­ ®Êt, nh­ng xuÊt tiÒn ra mua mét ng­êi, xuÊt víi c¸i gi¸ cao, ch­a biÕt cao ®Õn ®©u, http://www.vietkiem.com -133- Converted to pdf by BacQuai
 10. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan nµng còng khã tr¸nh khái chïn lßng! MÆt tr¾ng nhît, nµng c¾n m«i lÊy c­¬ng quyÕt thèt: - Mét v¹n mét ngµn l­îng! Ng­êi ®Êu gi¸ ®¸p: - Mét v¹n mét ngµn lÎ mét l­îng! Kim Linh Chi h«: - Mét v¹n mét ngµn n¨m tr¨m! Ng­êi ®Êu gi¸ ®¸p: - Mét v¹n mét ngµn n¨m tr¨m lÎ mét! Kim Linh Chi h«: - Mét v¹n hai ngµn! Nµng ë vµo c¸i thÕ c­ìi cäp, kh«ng thÓ xuèng ®­îc n÷a. Tuy nhiªn hµo khÝ gi¶m råi nªn nµng ra gi¸ yÕu h¬n tr­íc. Ng­êi ®Êu gi¸ ®iÒm nhiªn bu«ng: - Mét v¹n hai ngµn lÎ mét! Kim Linh Chi giËn qu¸ hÐt: - T¹i sao ng­¬i kh«ng thÓ kh«ng mua h¾n? Ng­êi ®Êu gi¸ «n tån hái l¹i: - T¹i sao c« n­¬ng kh«ng thÓ kh«ng mua h¾n? Kim Linh Chi s÷ng sê. Nµng t×m ra ®©u mét c¸i lý v÷ng ch¾c? Thõ ng­êi mét lóc, nµng cao giäng thèt: - Ta cao høng! ChØ cÇn ta cao høng lµ ta qu¨ng ®­îc v¹n l­îng b¹c xuèng n­íc nh­ th­êng! Ng­êi ®Êu gi¸ l¹nh lïng: - C« n­¬ng cao høng, dÔ th­êng ng­êi kh¸c kh«ng cao høng ®­îc sao? §inh Phong vôt c­êi, chen vµo: - Thùc ra th× c¸i ý cña b»ng h÷u, t¹i h¹ hiÓu râ råi! Ng­êi ®Êu gi¸ bu«ng gän: http://www.vietkiem.com -134- Converted to pdf by BacQuai
 11. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - A! §inh Phong tiÕp: - Trªn giang hå ai ai còng biÕt, Kho¸i Vâng Tr­¬ng Tam ch¼ng nh÷ng giái thñy c«ng, mµ l¹i tinh th«ng nghÒ hµng h¶i, suèt vïng Giang Nam kh«ng mét ng­êi nµo s¸nh b»ng. §i trªn mÆt n­íc mµ cã Tr­¬ng Tam ®ång thuyÒn lµ cÇm nh­ cã ngµn thñy thñ l∙o luyÖn. C¸i t©m cÇu tµi cña c¸c h¹ cÊp b¸ch nh­ thÕ, ch¾c lµ ®ang cã mét ch­¬ng tr×nh v­ît biÓn? Ng­êi ®Êu gi¸ nh×n lªn kh«ng bËt c­êi vang mÊy tiÕng råi thèt: - Hay! Lîi h¹i! Qu¶ nhiªn lîi h¹i! §inh Phong hái: - T¹i h¹ ®o¸n nh­ vËy cã ®óng kh«ng? Ng­êi ®Êu gi¸ ®¸p: - §óng! RÊt ®óng! §èi víi bËc th«ng minh, t¹i h¹ cã dÊu còng ch¼ng dÊu næi! Th«i ®µnh thó nhËn lµ h¬n! §inh Phong tiÕp: - NÕu vËy t¹i h¹ xin khuyÕn c¸o ®«i lêi. Ng­êi ®Êu gi¸ chØnh s¾c mÆt: - L∙nh gi¸o! §inh Phong nghiªm giäng: - MÆt biÓn biÕn ¶o bÊt th­êng, sãng giã bèc dËy tïy thêi tïy kh¾c, kh«ng l­êng ®­îc. Cho nªn nghÒ hµng h¶i lµ nghÒ nguy hiÓm, ng­êi v­ît biÓn tr¶i gian lao, hiÓm nguy nhiÒu h¬n kÎ chuyªn sinh ho¹t trªn giang hå. NÕu c¸c h¹ kh«ng cã lý do cÊp b¸ch th× ®õng ®i lµ h¬n! Ng­êi ®Êu gi¸ ®iÒm nhiªn: - §a t¹ b»ng h÷u cã h¶o ý! RÊt tiÕc t¹i h¹ kh«ng thÓ kh«ng ra kh¬i lÇn nµy! Kh«ng ®Ó §inh Phong kÞp nãi g×, y tiÕp lu«n: - Cø theo lêi truyÒn thuyÕt th× trªn mÆt biÓn cã mét c¸i lß luyÖn vµng, c¸c h¹ tõng nghe nãi ®Õn ch¨ng? §inh Phong cau mµy: - Tiªu Kim QuËt? Nã ë ®©u? http://www.vietkiem.com -135- Converted to pdf by BacQuai
 12. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Ng­êi ®Êu gi¸ thèt: - ë trªn mÆt biÓn, vÒ h­íng §«ng Nam. Nãi lµ lß, chø thùc ra nã lµ mét ®Þa ph­¬ng cã sinh ho¹t h¼n hoi. Nã Èn Èn hiÖn hiÖn m«ng lung phÊt ph­ëng, t¹i ®ã cã hoa quúnh, cã cá th¬m, tr¸i quý, ch©u ngäc, mü nh©n. N¬i ®ã cã v« sè c¶nh ®Ñp. Ngoµi ra vÒ r­îu ngon th× uèng m∙i mu«n ®êi còng kh«ng hÕt. Cßn chuyÖn bÝ mËt th× nghe m∙i còng kh«ng cïng! Lêi hay th× nghe m∙i kh«ng døt! MÆt s«ng réng giã gÊp quÐt vi vu, hai thuyÒn c¸ch xa h¬n m­êi tr­îng, ng­êi th­êng ë trªn mét con thuyÒn la hÐt víi nhau vÞ tÊt ®∙ nghe, nh­ng ng­êi cña hai thuyÒn ®Òu lµ nh÷ng tay th­îng ®¼ng trong vâ l©m, néi lùc th©m hËu, hä ®èi ®¸p víi nhau trong kho¶ng c¸ch ®ã, tiÕng nãi väng ®Õn tai ®èi ph­¬ng rÊt râ rµng. ¢m thinh cña ng­êi ®Êu gi¸ ph¸t ®i, m­êi phÇn æn ®Þnh. RÊt tiÕc c©u nãi qu¸ dµi, thèt ®Õn ®o¹n cuèi chõng nh­ khÝ lùc kh«ng cßn kÕ tôc ®­îc n÷a, b¾t buéc y ph¶i hÐt to lªn1 H¶i Qu¸t Thiªn, H­íng Thiªn Phi, Hå ThiÕt Hoa, nh÷ng ng­êi ®ã nµo ph¶i võa g×, nghe qua råi, hä biÕt ngay ng­êi ®Êu gi¸ tuy cã vâ c«ng cao nh­ng néi lùc kh«ng th©m hËu cho l¾m. NÕu y lµ ®èi thñ cì ®ã kh«ng ®¸ng sî nhiÒu. Hä biÕt ®­îc, tù nhiªn L­u H­¬ng vµ §inh Phong còng biÕt ®­îc! Hå ThiÕt Hoa mØm c­êi thèt: - C¸c h¹ kª khai bÊt cø viÖc g× còng ch¼ng quan hÖ, duy cã viÖc r­îu ngon uèng m∙i kh«ng hÕt lµ lµm cho t¹i h¹ thÝch phi th­êng. Trªn ®êi nµy nÕu qu¶ cã mét ®Þa ph­¬ng nh­ vËy th× b»ng mäi gi¸, t¹i h¹ còng ph¶i ®Õn ®ã mét lÇn. Ng­êi ®Êu gi¸ ®¸p: - §Þa ph­¬ng ®ã kh«ng cã ghi n¬i b¶n ®å, n¬i sö s¸ch cho nªn kh«ng ai biÕt nã ë t¹i ®©u chÝnh x¸c. Ph¶i cã ng­êi tiÕp dÉn, chø nÕu kh«ng th× dï cho cã phÝ c«ng h»ng m­¬i n¨m, vÞ tÊt t×m ra! Hå ThiÕt Hoa hái: - ThÕ ng­êi tiÕp dÉn lµ ai? Ng­êi ®Êu gi¸ thèt: - Tù nhiªn lµ m«n h¹ cña chñ nh©n Tiªu Kim QuËt, chØ cã hä míi biÕt ®­îc ®­êng ®i ®Õn n¬i. Hå ThiÕt Hoa cµng thªm høng thó hái lu«n: - Tiªu kim chñ nh©n? Nh©n vËt ®ã nh­ thÕ nµo? http://www.vietkiem.com -136- Converted to pdf by BacQuai
 13. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Ng­êi ®Êu gi¸ tiÕp: - Kh«ng ai biÕt ®­îc chñ nh©n nh­ thÕ nµo. Còng kh«ng ai nghe nãi ®Õn tÝnh danh lai lÞch cña y! DÜ nhiªn, kh«ng ai biÕt ®­îc mÆt mµy cña y. Nh­ng cã kÎ øc ®o¸n y lµ mét tay ®¹i ®¹o n¨m x­a, sau khi röa tay treo kiÕm, v­ît biÓn t×m n¬i quy Èn. Còng cã ng­êi nãi r»ng ®ã lµ mét thiÕu niªn, lßng nu«i chÝ lín t¹i Trung Nguyªn, kh«ng ph¸t triÓn ®­îc së tr­êng, ®Þnh lÊy biÓn c¶ lµm ®Êt dông vâ. Y c­êi mét tiÕng råi tiÕp: - ThËm chÝ, cã kÎ cho r»ng ®ã lµ mét n÷ nh©n cã s¾c ®Ñp nghiªng trêi, lÖch ®Êt, nhê s¾c ®Ñp ®ã mµ nµng sai khiÕn bän dÞ sÜ ®a tµi, lµm mäi viÖc cho nµng nh­ mét bÇy n« lÖ! L­u H­¬ng c­êi nhÑ thèt: - Nãi nh­ thÕ, tøc lµ c«ng nhËn n÷ nh©n ®ã lµ thÇn bÝ cùc ®é! Hå ThiÕt Hoa tiÕp nèi: - H¹ng ng­êi thÇn bÝ t¹i h¹ gÆp rÊt nhiÒu! Ng­êi ®Êu gi¸ thèt: - Nh­ng vÒ con ng­êi ®ã, nÕu hai vÞ muèn gÆp, thiÕt t­ëng ch¼ng ph¶i dÔ ®©u! Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - Dï sao th× còng cã ng­êi ®Æt ch©n ®Õn Tiªu Kim QuËt råi chø? Ng­êi ®Êu gi¸ gËt ®Çu: - Tù nhiªn lµ cã. NÕu kh«ng th× lµm g× t¹i h¹ biÕt ®­îc t¹i ®ã cã nh÷ng g×! BÊt qu¸ sè ng­êi ®Õn ®ã rÊt Ýt! Hå ThiÕt Hoa trÇm giäng: - Sè ng­êi ®ã lµm thÕ nµo ®Õn ®­îc? Ng­êi ®Êu gi¸ ®¸p: - GÇn ®©y, cø mçi n¨m Tiªu Kim chñ nh©n mêi vµi ng­êi ®Õn ®ã du ngo¹n ®é m­¬i h«m, nöa th¸ng. Nh÷ng ng­êi ®­îc mêi ®Òu lµ ®¹i phó gia. L­u H­¬ng mØm c­êi thèt: - Ph¶i lµ giµu míi ®­îc mêi chø. Giµu míi cã vµng, míi ®¸ng ®­îc cã mÆt t¹i ®Þa ph­¬ng ®Ó mµ ph¸ ho¹i vµng. Hå ThiÕt Hoa nh×n quanh bèn phÝa mét l­ît, ®o¹n cÊt tiÕng: http://www.vietkiem.com -137- Converted to pdf by BacQuai
 14. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Nãi nh­ thÕ lµ hiÖn diÖn t¹i ®©y cã mÊy ng­êi ®ñ t­ c¸ch lµm kh¸ch, xuÊt du mét chuyÕn! Kim Linh Chi biÕn s¾c mÆt. Song nµng kh«ng nãi g×. Ng­êi ®Êu gi¸ tiÕp: - Ai ®Õn ®ã mét lÇn lµ cÇm nh­ h­ëng mét phóc h¹nh lín lao. Song l¹ lµm sao, tr­íc khi ra ®i hä n«n nao, h¸o høc, mµ khi vÒ hä b­ng kÝn miÖng b×nh, kh«ng ai nh¾c nhë ®Õn chuyÕn viÔn du n÷a. H¬n thÕ. §«i m¾t khuÊt d­íi vµnh mò lãe lªn, y nh×n tho¸ng qua §inh Phong, tõ tõ tiÕp: - Tiªu Kim chñ nh©n hµnh sù cùc kú bÝ Èn, mµ ng­êi ®­îc mêi còng gi÷ kÝn sù t×nh cho nªn kh«ng ai biÕt ®­îc ®∙ cã bao nhiªu ng­êi ®­îc mêi, vµ nh÷ng ng­êi ®­îc mêi lµ ai. Nh­ vËy muèn hái han ®iÒu chi, cßn biÕt h­íng vÒ ai mµ hái? Cßn nh­ ngÇm theo dâi hä t×m hiÓu sù t×nh, th× ®ã lµ c«ng t¸c d∙ trµng lÊp biÓn! Hå ThiÕt Hoa hái: - T¹i sao? Ng­êi ®Êu gi¸ ®¸p: - Trªn thiÕp mêi kh«ng cã ghi ®Þa ®iÓm ®Õn. BÊt qu¸ chØ lµ cuéc hÑn ­íc vµo thêi gian nµo ®ã, ë mét thêi gian nµo, ë mét ®Þa ph­¬ng nµo ®ã, gÆp gì nhau, cã ng­êi trùc s½n ®Ó ®ãn kh¸ch tiÕp dÉn ®Õn tËn chç. NÕu kh¸ch cã ý g×, ng­êi tiÕp dÉn kh«ng tiÕp. Sau khi tiÕp råi th× c¶ ng­êi tiÕp lÉn ng­êi ®­îc tiÕp biÕn mÊt nh­ bãng ma. Ai muèn theo dâi, th× hoÆc kh«ng biÕt ph­¬ng h­íng nµo mµ theo hoÆc theo ®óng ph­¬ng h­íng th× còng bá x¸c gi÷a ®­êng. L­u H­¬ng cïng Hå ThiÕt Hoa trao ®æi nhau mét ¸nh m¾t. Hå ThiÕt Hoa thë dµi, thèt: - §Õn c¸i ®¹i ph­¬ng quû ®ã khã kh¨n nh­ vËy, th«i ®õng ®Õn lµ h¬n. Ng­êi ®Êu gi¸ ®¸p: - Nh­ng con ng­êi ai ai còng cã tÝnh hiÕu kú. ViÖc cµng khã hä cµng muèn lµm. Nãi khã ®Õn hä cµng muèn ®Õn! §inh Phong b×nh tÜnh l¾ng nghe c©u chuyÖn. §Õn lóc ®ã, y vôt thèt: - NÕu c¸c h¹ thùc sù muèn ®i, t¹i h¹ thÊy cã biÖn ph¸p nµy, nãi thö cho c¸c h¹ nghe. Ng­êi ®Êu gi¸ chíp m¾t: http://www.vietkiem.com -138- Converted to pdf by BacQuai
 15. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Hay lµ c¸c h¹ biÕt Tiªu Kim QuËt ë t¹i ®©u? §inh Phong c­êi nh¹t: - T¹i h¹ may m¾n cã ®Õn ®ã mét vµi lÇn. HiÖn t¹i c¸c h¹ cã rÊt nhiÒu vµng, t­ëng còng nªn ®i mét chuyÕn. Ch¾c ch¾n Tiªu Kim chñ nh©n sÏ hoan nghinh c¸c h¹. Ng­êi ®Êu gi¸ vui ra mÆt: - NÕu vËy xin c¸c h¹ chØ ®iÓm cho ®­êng ®i lèi tiÕn, t¹i h¹ hÕt søc c¶m kÝch! §inh Phong c­êi, tiÕp: - ViÖc ®©u tÊu x¶o l¹ lïng thÕ! trªn thuyÒn ®©y cã mÊy ng­êi còng muèn ®i ®Õn ®ã. NÕu c¸c h¹ kh«ng nghi ngê th× t¹i h¹ xin mêi lªn thuyÒn nµy, chóng ta cïng ®i! Ng­êi ®Êu gi¸ ch­a ®¸p, hiÓn nhiªn y do dù. Hå ThiÕt Hoa l¹nh lïng cÊt tiÕng: - T¹i h¹ ®∙ nãi mµ! T¹i ®©y cã mÊy ng­êi ®ñ t­ c¸ch lµm cuéc viÔn hµnh!. Y liÕc m¾t sang Kim Linh Chi. Kim Linh Chi quay ®Çu n¬i kh¸c nh­ ch¼ng thÊy g×. H¶i Qu¸t Thiªn cao giäng: - C¸i vÞ b»ng h÷u ®ã cã rÊt nhiÒu vµng, nÕu b¶o y tïy tiÖn lªn thuyÒn ng­êi l¹ th× lµm sao y yªn t©m ®­îc? H­íng Thiªn Phi l¹nh lïng: - Hå huèng, con thuyÒn l¹i lµ cña mét tay c­íp biÓn. H¾n kh«ng më miÖng th× th«i, më miÖng råi l¸ muèn sinh sù ngay. Ng­êi ®Êu gi¸ c­êi nh¹t: - Ch¼ng ph¶i t¹i h¹ kh«ng yªn t©m vÒ c¸c vÞ. Mµ chÝnh lµ sî c¸c vÞ kh«ng yªn t©m vÒ t¹i h¹ ®ã! §inh Phong thèt: - §èi víi kÎ kh¸c, cã thÓ lµ bän t¹i h¹ kh«ng yªn t©m nh­ng ®èi víi c¸c h¹ th× yªn t©m v« cïng! Ng­êi ®Êu gi¸ trÇm giäng: http://www.vietkiem.com -139- Converted to pdf by BacQuai
 16. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - T¹i sao? §inh Phong mØm c­êi, gi¶i thÝch: - Mét ng­êi mang vµng nhiÒu nh­ c¸c h¹, tù phßng bÞ cßn mÖt thay, cã d­ h¬i ®©u mµ dßm ngã ®Õn kÎ kh¸c? Ng­êi ®Êu gi¸ c­êi nhÑ: - NÕu thÕ, cung kÝnh bÊt nh­ phông m¹ng. Hå ThiÕt Hoa bu«ng giäng l¹nh: - Th× ra mét ng­êi chØ cÇn cã nhiÒu vµng lµ kh«ng bao giê nhßm ngã ®Õn kÎ kh¸c! Y vç nhÑ tay lªn ®Çu vai L­u H­¬ng, tiÕp: - Ta thÊy m×nh nªn rêi thuyÒn lµ ph¶i? §inh Phong mØm c­êi: - R­îu ch­a uèng, sao Hå huynh ®ßi ®i? Hå ThiÕt Hoa thèt: - Trªn m×nh bän nµy vµng kh«ng cã mét ph©n, b¹c kh«ng cã mét m¶nh, tiÒn ch¼ng cã mét ®ång, rÊt cã thÓ tïy thêi tïy kh¾c sinh chñ ý b¹i ho¹i c¸c vÞ yªn t©m thÕ nµo ®­îc? Y l¹i liÕc m¾t sang Kim Linh Chi, l¹nh lïng tiÕp lu«n: - Thùc ra th× ®iÒu ®ã kh«ng ®¸ng tr¸ch. Ng­êi giµu cã ph¶i nghi ngê bän m¹t kiÕp cïng c¨n lµ sù th­êng! §inh Phong ®¸p: - Hå huynh nãi ®ïa ®Êy th«i! Lêi nãi cña hai vÞ cã gi¸ trÞ ngµn vµng råi, mµ c¸i danh hiÖp nghÜa th× rÒn vang nh­ sÊm ®éng trong thiªn h¹. Cã hai vÞ bªn c¹nh th× cßn ai kh«ng yªn t©m chø? Hµ huèng... Kim Linh Chi chËn lêi: - Hµ huèng h¾n ch­a uèng r­îu thi víi t«i kia mµ! H¾n trèn ®i thÕ nµo ®­îc? L­u H­¬ng c­êi nhÑ: - NÕu vËy, cung kÝnh bÊt nh­ tu©n m¹ng, bän t¹i h¹ ph¶i l­u l¹i ®©y råi! ThËt t×nh nghe nãi ®Õn mét ®Þa ph­¬ng cã nhiÒu c¶nh ®Ñp nh­ vËy, bän t¹i h¹ n¸o nøc trong lßng hÕt søc! http://www.vietkiem.com -140- Converted to pdf by BacQuai
 17. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Tr­¬ng Tam thë dµi, thèt: - Tèt! Tèt! C¸c vÞ ai ai còng v« t×nh, míi ®ã ai ai còng tranh mua, b©y giê th× ch¼ng cßn ai ngã ngµng ®Õn n÷a! Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - Lêi nãi cña kÎ kh¸c kh«ng ®¸ng tin t­ëng ®­îc, th«i th× ®Ó ta mua ng­¬i cho xong! Kim Linh Chi ngÈng mÆt: - Lêi nãi cña ta tù nhiªn cã uy tÝn! Hå ThiÕt Hoa chíp m¾t: - C« n­¬ng muèn mua h¾n? Kim Linh Chi hõ l¹nh: - §­¬ng nhiªn! Hå ThiÕt Hoa hái: - C« n­¬ng bá ra mét sè b¹c to nh­ vËy µ? Kim Linh Chi l¹nh lïng: - §­¬ng nhiªn! Hå ThiÕt Hoa l¹i hái: - B¹c mÆt? Kim Linh Chi hõ mét tiÕng n÷a, vung tay qu¨ng xÊp ng©n phiÕu. §ét nhiªn, Tr­¬ng Tam tung bæng ng­êi lªn lén minh trong kh«ng gian hai vßng, chôp tÊt c¶ c¸c tÊm ng©n phiÕu bay l­în nh­ c¸nh b­ím, cÇm n¬i tay ®o¹n ®¸p xuèng sµn thuyÒn. H¶i Qu¸t Thiªn vç tay t¸n th­ëng: - C«ng phu tuyÖt diÖu! Qu¶ nhiªn Kim c« n­¬ng cã nh∙n lùc! Víi mét ng­êi cã c«ng phu nh­ vËy, dï c« n­¬ng cã xuÊt nhiÒu b¹c h¬n n÷a còng xøng ®¸ng l¾m! §inh Phong vßng tay h­íng vÒ Kim Linh Chi, v¸i mét l­ît c­êi thèt: - Cung hû Kim c« n­¬ng thu dông ®­îc mét ng­êi cã thùc lùc. Ngµy sau khi v­ît biÓn, chóng ta sÏ nhê ®Õn y rÊt nhiÒu, t¹i h¹ xin c¶m t¹ tr­íc! http://www.vietkiem.com -141- Converted to pdf by BacQuai
 18. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan H¾n kh«ng c¶m t¹ Tr­¬ng Tam, l¹i c¶m t¹ Kim Linh Chi. HiÓn nhiªn h¾n xem Tr­¬ng Tam nh­ mét tªn n« dÞch cña nµng. Hå ThiÕt Hoa c­êi l¹nh, gäi: - Tr­¬ng Tam ¬i! Xem ra ta ph¶i mõng cho ng­¬i míi ®­îc! Cã mét chñ nh©n nh­ thÕ ®ã, ng­¬i sÏ sèng nh÷ng ngµy cßn l¹i trong Êm dÞu, th¶nh th¬i! Y tiÕp lu«n: - §êi b¾t ®Çu lªn h­¬ng cho ng­¬i råi ®ã nhÐ! Tr­¬ng Tam c­êi ®¸p: - Ngµy sau, b»ng h÷u cña ta cã ai chÕt ®i, th× ta sÏ kh«ng lo lµ kh«ng cã tiÒn ch«n cÊt. Hå ThiÕt Hoa l¾c ®Çu: - Ta cã rÊt nhiÒu b»ng h÷u, thuéc ®ñ h¹ng ng­êi, nh­ng vÒ h¹ng n« lÖ th× m∙i ®Õn nay míi cã ng­¬i lµ ng­êi thø nhÊt. Tr­¬ng Tam vÉn c­êi: - Ng­¬i ngu qu¸! Muèn sung s­íng tÊm th©n, ph¶i t×m ®Õn chç cã tiÒn mµ dung th©n chø! Ch¬i víi thø kh«ng tiÒn cø ngµy ngµy chóng v¸c x¸c ®Õn mµ ¨n b¸m, ¨n chùc m∙i th× cã lóc ph¶i b¸n nhµ, b¸n c¶ vî con nÕu cã vî con, cã nhµ! Trong khi Hå ThiÕt Hoa vµ Tr­¬ng Tam ®Êu khÈu th× L­u H­¬ng vµ §inh Phong ch¨m chó nh×n n¬i thuyÒn ng­êi ®Êu gi¸ xem ®éng tÜnh. ThuyÒn ®ã lín h¬n thuyÒn hiÖn t¹i cña Tr­¬ng Tam, nh­ng kh«ng qu¸ lín so víi phÇn nhiÒu thuyÒn v­ît s«ng, v­ît biÓn kh¸c. Trªn thuyÒn chØ cã hai ng­êi. Ng­êi ngåi ®Çu thuyÒn lµ ng­êi ®Êu gi¸, ng­êi ngåi sau thuyÒn lµ tr¹o phu. ChÝnh ng­êi tr¹o phu mang r­¬ng vµng ra phÝa tr­íc cho ng­êi ®Êu gi¸. B©y giê g∙ mang ra phÝa tr­íc thªm ba r­¬ng n÷a. Qu¸i kh¸ch vËn ¸o mµu tro, ®Êu gi¸ víi Kim Linh Chi ®ang ph©n phã g× ®ã víi g∙, g∙ kh«ng ngõng gËt ®Çu, song kh«ng thÊy hä nãi g×, m­êng t­îng c©m. Hai thuyÒn c¸ch nhau ®é n¨m s¸u tr­îng. H¶i Qu¸t Thiªn vµ §inh Phong kh«ng gäi ng­êi qu¨ng d©y ch»ng xuèng biÓn, hiÓn nhiªn hä muèn tr¾c nghiÖm vâ c«ng cña hai ng­êi kia, xem hä lµm c¸ch nµo mang mÊy r­¬ng vµng lªn thuyÒn. G∙ tr¹o phu lÊy d©y cét chung quanh bèn r­¬ng, råi lÊy mét sîi d©y dµi n÷a. §Çu d©y cã mét vËt g× tr«ng gièng má neo. http://www.vietkiem.com -142- Converted to pdf by BacQuai
 19. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan G∙ dông lùc qu¨ng ®i, rÝt giã mét tiÕng vï vï, ®Çu d©y bay lªn, tiÕp theo lµ mét tiÕng bèp, má neo c¾m phËp vµo ®Çu thuyÒn cña H¶i Qu¸t Thiªn. Má neo c¾m rÊt s©u vµo gç thuyÒn. G∙ tr¹o phu n¾m ®­êng d©y kÐo thö xem cã dÝnh cøng hay ch­a. §o¹n g∙ cét ®Çu d©y d­íi vµo cét chÌo. H¶i Qu¸t Thiªn mØm c­êi thèt: - Hä ®Þnh ph¨ng d©y leo lªn! §inh Phong ®iÒm nhiªn ®¸p: - NÕu hä r¬i xuèng th× thËt lµ thó vÞ ghª! Mµ chóng ta còng ph¶i nhäc c«ng vít hä lªn! Nhäc, song bï l¹i cã mét trß vui còng ®­îc! Thùc ra, ch¼ng cÇn g× ph¶i lµ tay th­îng thõa khinh c«ng míi leo d©y, ®i d©y ®­îc. B»ng cí lµ nh÷ng ng­êi diÔn trß ®i d©y ®©u ph¶i lµ nh÷ng tay khinh c«ng cao tuyÖt! Hä cã thÓ v­ît mét ®o¹n d©y dµi n¨m s¸u tr­îng nh­ th­êng. Tuy nhiªn, H¶i Qu¸t Thiªn vµ §inh Phong nhËn ra vâ c«ng cña ng­êi ®Êu gi¸ chØ ë møc th­êng th«i. NÕu h¾n lªn ®­îc trªn thuyÒn th× ®óng lµ gÆp lóc hªn vËy! ChØ sî g∙ tr¹o phu ®ì h¾n lªn, sau ®ã l¹i v¸c lu«n mÊy r­¬ng vµng. Nh­ng lµm g× g∙ cã ®ñ khÝ lùc c¸ng ®¸ng c¶ hai viÖc ®ã ®­îc. Hä ®o¸n sai. Ng­êi ®Êu gi¸ ®øng lªn, nhón hai ch©n nh¶y lªn ®­êng d©y. H¾n nh¶y vµi l­ît v­ît ®­îc bèn n¨m tr­îng. Tr«ng h¾n nh¶y L­u H­¬ng lo sî thay cho h¾n ph¶i r¬i xuèng s«ng, th©n h×nh h¾n chao chao, h¬i thë võa to võa ®øt ®o¹n. Cuèi cïng h¾n còng nh¶y ®­îc lªn thuyÒn. H¾n r¬i xuèng, ch©n ch¹m v¸n thuyÒn bËt kªu mét tiÕng b×nh nh­ mét t¶ng ®¸ to. H¾n r¬i nÆng qu¸, thuyÒn chao chao, mÊy ngän ®Ìn rung rung. Con ng­êi ®ã tÇm th­êng qu¸, néi lùc kh«ng th©m hËu, khinh c«ng kh«ng cao diÖu, thÕ mµ d¸m mang bèn r­¬ng vµng lªn thuyÒn cña bang chñ Tö K×nh Bang, mét tay chóa c­íp biÓn! ThËt h¾n can ®¶m kh«ng t­ëng næi. H¶i Qu¸t Thiªn ch¾p tay sau l­ng, nh×n h¾n, c­êi h× h×. C¸i nh×n cña con hæ bÊt chît gÆp mét con dª bÐo trªn ®­êng. L­u H­¬ng thë dµi thÇm nghÜ: - VÞ nh©n huynh nµy kh«ng chê quû sø gäi hån, tù m×nh ®i t×m diªm chóa! H¶i Qu¸t Thiªn vÉn cßn c­êi h× h×, thèt: - Th× ra c¸c h¹ lµ cao thñ trong vâ l©m! Ng­êi qu¸i kh¸ch ¸o mµu tro võa cói ®Çu, võa thë gÊp, kªu lªn: http://www.vietkiem.com -143- Converted to pdf by BacQuai
 20. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Giµ råi! Giµ råi! V« dông råi! H¶i Qu¸t Thiªn hái: - Cßn vÞ kia cã cïng ®i víi c¸c h¹ ch¨ng? Qu¸i kh¸ch ®¸p: - §å ®Ö cña t¹i h¹ ®ã, t¹i h¹ sÏ gäi h¾n lªn ®©y b¸i kiÕn H¶i bang chñ. *** vietkiem.com *** http://www.vietkiem.com -144- Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2