intTypePromotion=1

Lưu hương đảo soái - tập 6

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
67
lượt xem
11
download

Lưu hương đảo soái - tập 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu hương đảo soái - tập 6', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu hương đảo soái - tập 6

 1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø s¸u ChÕt ng­êi kh¸ch T huyÒn cña mét bang chñ, l¹i lµ bang chñ Tö K×nh Bang lµ ph¶i gåm nh÷ng ®iÓm ­u: ®Ñp, ch¾c, ®i nhanh, s¹ch sÏ, cã ®ñ mäi tiÖn nghi nh­ mét biÖt thù trªn lôc ®Þa. ThuyÒn ®Ñp, cã c¸i vÎ hÊp dÉn cña mét mü nh©n, mét danh m∙. ThuyÒn neo t¹i ®©u lµ trung t©m ®iÓm thu hót mu«n ¸nh m¾t. Trong nh÷ng ¸nh m¾t ®ã cã nhiÒu ý niÖm t­¬ng ph¶n lÉn nhau: ganh, phôc, ­íc m¬. Nh­ng kÎ thùc sù biÕt gi¸ trÞ mét con thuyÒn ®Ñp, mét mü nh©n, mét danh m∙ pháng cã bao nhiªu? Trong sè ng­êi rÊt Ýt ®ã dÜ nhiªn cã L­u H­¬ng, Hå ThiÕt Hoa. Nh­ng Hå ThiÕt Hoa kh«ng quan t©m l¾m ®Õn khung c¶nh, chØ uèng r­îu mµ th«i. R­îu thuéc lo¹i ngon, chÝnh ®iÓm ®ã g©y niÒm s¶ng kho¸i n¬i y. Khi hä rêi Tam Hßa L©u, ®Õn bê s«ng, tÊt c¶ xuèng thuyÒn con, ra thuyÒn lín neo xa bê v× b∙i lµi. Lªn sµn thuyÒn råi, Hå ThiÕt Hoa nh×n quanh, tÆc l­ìi thèt: - Cã ®­îc mét chç nh­ thÕ nµy ®Ó n­íng c¸ th× tuyÖt. RÊt tiÕc Tr­¬ng Tam v¾ng mÆt, mµ thuyÒn l¹i kh«ng ph¶i cña Kim Linh Chi!. L­u H­¬ng mØm c­êi hái: - NÕu lµ cña Kim c« n­¬ng th× sao? Hå ThiÕt Hoa chíp m¾t: - Th× nghÜ c¸ch b¾t buéc nµng ®Òn cho Tr­¬ng Tam chø cßn sao n÷a! L­u H­¬ng c­êi h× h×: - Ta xem, nÕu ng­¬i kh«ng tïy tiÖn lµm g× nµng th× ta còng ®∙ t¹ trêi t¹ ®Êt råi ®ã! Hå ThiÕt Hoa trõng m¾t: - Ta l¹i muèn nh­ vËy, nhÊt ®Þnh ph¶i nh­ vËy! Sau ®ã ta b¶o nµng lÊy ng­¬i, cho ng­¬i chÞu ®ùng c¸i tÝnh khÝ cña vÞ thiªn kim tiÓu th¬ ®ã, thö xem ng­¬i cã tøc mµ chÕt ch¨ng? Ng­¬i chÞu næi nµng, qu¶ thËt lµ mét qu¸i sù! L­u H­¬ng c­êi nhÑ: http://www.vietkiem.com -125- Converted to pdf by BacQuai
 2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Hoa §iªu ngät nh­ mËt, mü nh©n mÆt nh­ ngäc, dï cã ph¶i tøc, c¸i tøc ®ã còng lµm kho¸i ng­êi! ChØ sî lóc ®ã råi ng­¬i kh«ng cã can ®¶m bu«ng! Tõ phÝa sau cã giäng nãi väng tíi: - Bu«ng c¸i g×? §¹i ph­¬ng nh­ Hå huynh th× cßn c¸i g× kh«ng bu«ng ®­îc? Hå ThiÕt Hoa kh«ng quay ®Çu xem còng biÕt lµ C©u Tö Tr­êng thèt. NÕu lµ ng­êi kh¸c, th× b­íc ch©n ®©u cã nhÑ nh­ vËy? L­u H­¬ng ®¸p: - Nam nh©n cã ®¹i ph­¬ng ®Õn ®©u còng kh«ng cã viÖc nh­êng vî cho kÎ kh¸c. C©u Tö Tr­êng ¹ lªn mét tiÕng: - ThÕ ra Hå huynh ®∙ lËp gia ®×nh råi! VËy mµ t¹i h¹ kh«ng nhËn næi! L­u H­¬ng tiÕp: - Ng­êi cã vî kh«ng nhÊt thiÕt ®éi b¶ng trªn ®Çu th× lµm sao C©u huynh nhËn ra? Hå ThiÕt Hoa hái gÊp: - C©u huynh nhËn ra c¸i g×? N¬i mÆt cña t¹i h¹ cã në mét ®ãa hoa? C©u Tö Tr­êng tho¸ng ®á mÆt, Êp óng: - T¹i h¹ chØ thÊy. thÊy ng­êi cã gia thÊt. kh«ng gièng nh­ Hå huynh. H¾n kh«ng d¸m bu«ng lu«n ®o¹n cuèi. L­u H­¬ng thèt thay h¾n: - C©u huynh muèn nãi lµ ng­êi cã vî kh«ng lç m∙ng nh­ h¾n? C©u Tö Tr­êng ®á mÆt. H¾n kh«ng nãi g×, l¹i thÑn s­îng, ®­¬ng nhiªn lµ h¾n thõa nhËn. L­u H­¬ng c­êi vang: - Vî, h¾n kh«ng thÓ bu«ng, nh­ng t¾m röa h¾n l¹i bu«ng ®­îc. H¾n cho r»ng mét ng­êi t¾m röa kü th× ng­¬n khÝ bÞ th­¬ng tæn nÆng. C©u Tö Tr­êng cè nhÞn, song kh«ng nhÞn ®­îc ph¶i bËt c­êi. Hå ThiÕt Hoa hÊt mÆt lªn: - Ho¹t kª! Ho¹t kª! Con mÑ nã, ho¹t kª nh­ ng­¬i trong thiªn h¹ khã cã mét kÎ thø hai! §inh Phong, Kim Linh Chi, H­íng Thiªn Phi ®∙ ®Õn n¬i, toan b­íc vµo mui thuyÒn, nghe bªn trong c­êi Çm Ü véi lïi l¹i. Kim Linh Chi lóc ®ã chõng nh­ ®∙ lÊy l¹i b×nh th­êng råi nªn cÊt tiÕng hái tr­íc: http://www.vietkiem.com -126- Converted to pdf by BacQuai
 3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - C¸c vÞ vui thÝch vÒ viÖc chi thÕ? L­u H­¬ng ®¸p: - Bän t¹i h¹ ®ang bµn luËn vÒ viÖc thµnh th©n cña vÞ nh©n huynh hä Hå ®©y! Kim Linh Chi trõng m¾t nh×n Hå ThiÕt Hoa, bu«ng gän: - Hø! L­u H­¬ng c­êi vang tiÕp: - Bëi v× h¾n s¾p thµnh th©n nªn mäi ng­êi vui thÝch! Kim Linh Chi cói ®Çu, chui vµo mui thuyÒn, c­êi l¹nh thèt: - Cã ng­êi chÞu lÊy h¾n thËt lµ qu¸i sù! Ch¾c ng­êi ®ã chét m¾t nªn chän c¸i mÉu chång ma qu¸i nh­ vËy! Hå ThiÕt Hoa cao giäng: - Ch¼ng nh÷ng m¾t chét, ng­êi ®ã cßn cã chiÕc mòi nghÑt, cho nªn kh«ng ngöi ®­îc c¸i mïi thói cña th©n thÓ t¹i h¹. ChÝnh lÊy ng­êi chét m¾t, nghÑt mòi h¬n lµ lÊy c¸i thø cäp c¸i! Kim Linh Chi nh¶y dùng lªn, khÏ l¾c m×nh, vät ®Õn tr­íc mÆt Hå ThiÕt Hoa trõng m¾t hái: - Ai lµ cäp c¸i, h¶? Ng­¬i nãi ®i! Nãi ®i! Hå ThiÕt Hoa nghªnh mÆt lªn, hai tay khoanh sau l­ng, nãi b©ng qu¬: - §ªm nay kh«ng khÝ m¸t qu¸, rÊt tiÕc kh«ng cã tr¨ng s¸ng! L­u H­¬ng ®¸p: - Tr¨ng s¸ng ë c¹nh ng­¬i ®ã, rÊt tiÕc ng­¬i kh«ng tr«ng thÊy! Kim Linh Chi vèn muèn ph¸t xuÊt tÝnh khÝ, song ch¶ hiÓu nghÜ sao, ®ét nhiªn ®«i m¸ öng hång, råi nµng dËm ch©n quay ®Çu b­íc lu«n vµo khoang thuyÒn. §inh Phong chíp m¾t, në mét nô c­êi thèt: - NÕu qu¶ Hå huynh s¾p thµnh th©n th× ®ã lµ mét viÖc tèt! Nh­ng ch¼ng hay t©n n­¬ng lµ ai? L­u H­¬ng ®¸p: - Nãi ®Õn t©n n­¬ng. Mét nµng rÊt xinh ®Ñp, vâ c«ng rÊt cao, töu l­îng rÊt lín, nghe nãi cã thÓ uèng næi mét vß r­îu. http://www.vietkiem.com -127- Converted to pdf by BacQuai
 4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa nh¶y dùng lªn: - L∙o Xó Trïng! Ng­¬i nãi thªm mét tiÕng n÷a lµ ta. ta ®Ëp ng­¬i n¸t x¸c! MÆt y ®á bõng lªn! Ai ai còng bËt c­êi dï cè nhÞn. Võa lóc ®ã, mét con thuyÒn nhá tõ bê l­ít trªn mÆt n­íc nh­ bay, tiÕn ra vÒ phÝa hä. Trªn thuyÒn cã tr­¬ng mét tÊm bè, trªn bè cã bèn ch÷: "B¸n th©n ch«n b¹n". §æng VÜnh ngµy x­a b¸n m×nh ch«n cha næi danh hiÕu tö mu«n ®êi. Nh­ng b¸n th©n ch«n b¹n th× mu«n ®êi ch­a cã tr­êng hîp ®ã. B©y giê cã! ChØ b©y giê, tr­íc kh«ng, sau cã lÏ còng kh«ng lu«n! C©u Tö Tr­êng kªu lªn: - C¸c vÞ xem k×a! Cã ng­êi rao b¸n th©n ch«n b¹n! Con ng­êi nghÜa khÝ nh­ vËy, t¹i h¹ muèn kÕt giao hÕt søc! Hå ThiÕt Hoa tiÕp nèi: - §óng vËy! NÕu muèn kÕt giao víi ng­êi ®ã th× cø bá tiÒn ra mµ mua. Gi¶ nh­ sau nµy, c¸c h¹ cã ngöi thÊy y thói th× ®em b¸n l¹i. Ch¼ng lç l∙ g× c¶! L­u H­¬ng mØm c­êi: - MiÔn y ®õng lç m∙ng, ®õng cè uèng bÊt kÓ chÕt th× cuèi cïng còng cã ng­êi muèn y, lµm g× ch¼ng b¸n ®­îc mµ sî thiÖt h¹i? Hå ThiÕt Hoa ch­a kÞp nãi g×, ng­êi trªn thuyÒn nhá thèt oang oang: - T¹i h¹ kh«ng thói, kh«ng lç m∙ng, kh«ng biÕng nh¸c, r­îu l¹i kh«ng uèng nhiÒu, c¬m còng ¨n rÊt Ýt, lµm viÖc th× nh­ tr©u, ®èi víi ng­êi l¹i trung thµnh h¬n chã, v« luËn lµ ai mua t¹i h¹ tuyÖt ®èi sÏ kh«ng hèi hËn, tuyÖt ®èi kh«ng uæng ®ång tiÒn, tuyÖt ®èi xøng t©m võa ý! ThuyÒn nhá ®Õn gÇn dÇn dÇn. Hå ThiÕt Hoa kh«ng cÇn nh×n, nghe ©m thinh còng biÕt ngay lµ Kho¸i Vâng Tr­¬ng Tam. Y bËt c­êi thèt: - Tªn ®ã h¼n lµ nghÌo rít mång t¬i, mµ l¹i ®iªn lo¹n ®Õn cao ®é! Tr­¬ng Tam ®øng t¹i ®Çu thuyÒn gäi: - C¸c vÞ ¬i! Trong c¸c c«, c¸c cËu, c¸c «ng, c¸c bµ, cã vÞ nµo biÕt xem gi¸ trÞ cña mãn hµng xin mua hé! §inh Phong chíp m¾t, mØm c­êi hái: - B»ng h÷u thËt sù muèn b¸n m×nh? http://www.vietkiem.com -128- Converted to pdf by BacQuai
 5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Tr­¬ng Tam thë dµi ®¸p: - ThËt ra, t¹i h¹ cã mét chiÕc thuyÒn, b¸n ®­îc gi¸ l¾m. Khæ nçi chän lÇm b¹n mµ kÕt giao, thµnh ra liªn lôy ®Õn con thuyÒn. B©y giê nã ®∙ ch×m, n»m im trong lßng n­íc, chØ cßn l¹i chiÕc th©n nµy, kh«ng ®em b¸n ®i th× lÊy c¸i g× mµ b¸n? §inh Phong hái: - B»ng h÷u ®Þnh gi¸ bao nhiªu? Tr­¬ng Tam ®¸p: - Kh«ng nhiÒu, kh«ng Ýt, chØ cÇn n¨m tr¨m l­îng th«i. NÕu kh«ng ph¶i cã viÖc khÈn cÊp, t¹i h¹ kh«ng tù b¸n víi gi¸ ®ã ®©u! §inh Phong hái: - B»ng h÷u cã viÖc g× cÇn dïng tiÒn gÊp thÕ? Tr­¬ng Tam l¹i thë dµi: - ChØ v× t¹i h¹ cã hai ng­êi b»ng h÷u, tr­íc m¾t thÊy râ hä kh«ng cßn sèng ®­îc bao l©u n÷a. NghÜ ®Õn t×nh giao kÕt tõ l©u t¹i h¹ kh«ng nì tr«ng thÊy x¸c hä ph¬i lé lµm måi cho chã. Cho nªn t¹i h¹ b¸n m×nh, lo liÖu hËu sù cho hai ng­êi b¹n ®ã. §inh Phong nh×n tho¸ng qua L­u H­¬ng, ®iÓm mét nô c­êi ®¸p: - NÕu vËy th× ®©u cÇn dïng n¨m tr¨m l­îng! Tr­¬ng Tam thë dµi l­ît thø ba: - §¹i gia cã chç kh«ng biÕt, hai ng­êi b»ng h÷u cña t¹i h¹ lóc sèng lµ mét ®«i töu quû, lóc chÕt ®i th× vÉn cßn lµ töu quû. Mçi ngµy t¹i h¹ ph¶i mang r­îu ®Õn tr­íc phÇn mé cho hä, nÕu kh«ng th×. n¬i câi ©m kh«ng cã b¸n r­îu, hä t×m mua kh«ng ®­îc, d¸m sèng l¹i mµ t×m r­îu trªn d­¬ng gian l¾m. Hä sèng l¹i lµ t¹i h¹ ph¶i khæ! Hå ThiÕt Hoa nghe ngøa r¨ng qu¸, muèn c¾n h¾n mÊy c¸i! C©u Tö Tr­êng bËt c­êi: - NÕu vËy, §inh huynh xuÊt b¹c mua ®i! §inh Phong c­êi nhÑ: - Mua còng ®­îc. BÊt qu¸. Bçng mét ng­êi thèt: http://www.vietkiem.com -129- Converted to pdf by BacQuai
 6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - C¸c h¹ kh«ng mua, t¹i h¹ mua! Kim Linh Chi tõ trong mui b­íc ra. Ai còng t­ëng mét nam nh©n nµo, míi x­ng h« nh­ vËy, kh«ng ngê chÝnh lµ nµng! Nµng tiÕp lu«n: - N¨m tr¨m l­îng th× n¨m tr¨m l­îng! Tr­¬ng Tam l¾c ®Çu: - NÕu c« n­¬ng mua th× ph¶i lµ n¨m ngµn l­îng! Kim Linh Chi trõng m¾t: - T¹i sao? Tr­¬ng Tam ®¸p: - ChØ v× nam chñ nh©n th× rÊt dÔ phôc dÞch, cßn n÷ chñ nh©n th× khã tÝnh l¾m. Do ®ã cã nhiÒu phiÒn lôy sinh ra. RÊt cã thÓ ®Õn mét lóc nµo ®ã t¹i h¹ qu¸ bùc m×nh, ph¶i nh¶y xuèng s«ng mµ t¾m! Kim Linh Chi kh«ng hÒ suy nghÜ, cao giäng thèt: - §­îc råi! N¨m ngµn l­îng th× n¨m ngµn l­îng! Ta mua! Tr­¬ng Tam giËt m×nh, hái g­îng: - C« n­¬ng mua thËt µ? Kim Linh Chi g¾t: - Ai ®ïa víi ng­¬i chø? Tr­¬ng Tam ®¶o m¾t nh×n quanh: - Cßn cã ai tr¶ gi¸ cao h¬n vÞ c« n­¬ng ®ã ch¨ng? Hå ThiÕt Hoa l¾c ®Çu: - Con ng­êi ®ã gièng tr©u mµ còng gièng chã, nÕu kh«ng lµ qu¸i vËt th× lµ ai chø? Ta ®©u ®Õn ®çi ®iªn ãc mµ phÝ bá n¨m ngµn l­îng b¹c? Ai mµ mua h¾n th× h¼n còng gièng h¾n, gièng qu¸i vËt lu«n! Kim Linh Chi nh¶y dùng lªn, hÐt: - Ng­¬i nãi ai lµ qu¸i vËt? H¶? Nãi ®i! Nãi ®i! http://www.vietkiem.com -130- Converted to pdf by BacQuai
 7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa ®iÒm nhiªn: - T¹i h¹ chØ biÕt cã mét ng­êi, ch¼ng nh÷ng gièng cäp c¸i mµ cßn lµ gièng qu¸i vËt! Nh­ng l¹i kh«ng biÕt ng­êi ®ã lµ ai!. Kim c« n­¬ng cã biÕt ch¨ng? Kim Linh Chi tøc uÊt ®Õn ®á mÆt, nãi kh«ng ra lêi. Hå ThiÕt Hoa thë dµi, lÈm nhÈm: - C­íp b¹c, ®o¹t tiÒn, thêi nµo còng cã ng­êi lµm ®­îc, song c­íp c¶ c¸i thó m¾ng ng­êi th× ngµn n¨m tr­íc kh«ng, ngµn n¨m sau kh«ng, vÜnh viÔn mu«n ®êi kh«ng, trõ hiÖn t¹i! Bëi hiÖn t¹i cã mét ng­êi. Y võa thèt, võa th¸o lui, kh«ng buån tiÕp tôc cuéc ®èi tho¹i. Võa ®i, y còng võa lÈm nhÈm: - Kú qu¸i! Ph¶i cho lµ kú qu¸i! Tr­¬ng Tam dÆng h¾ng mét tiÕng, thèt: - NÕu kh«ng ai ra gi¸, t¹i h¹ xin b¸n m×nh cho vÞ c« n­¬ng ®ã. Bçng cã ng­êi cÊt tiÕng: - Ng­¬i cã ph¶i lµ Kho¸i Vâng Tr­¬ng Tam ch¨ng? Tr­¬ng Tam ®¸p: - §óng vËy, thø thiÖt mµ! §õng sî lÇm hµng gi¶. Gi¶ th× cø tr¶ l¹i. Ng­êi nµo ®ã tiÕp: - Tèt! Ta ra gi¸ n¨m ngµn lÎ mét l­îng ®Êy! Trªn gißng s«ng, ch¼ng râ tõ lóc nµo, mét con thuyÒn nhá xuÊt hiÖn ®ang tõ tõ tiÕn ®Õn. Trªn thuyÒn cã ng­êi ngåi n¬i mòi, chÝnh ng­êi nµy ®Êu gi¸. Y vËn chiÕc ¸o mµu tro, ®Çu ®éi mò, vµnh mò chôp s©u che khuÊt mÆt mµy kh«ng ai nh×n râ. C©u nãi cña y võa bu«ng xong, mäi ng­êi ®Òu kinh ng¹c. Kh«ng ai t­ëng lµ cã ng­êi thùc sù ®Êu gi¸, giµnh mua víi Kim Linh Chi. Kim Linh Chi s«i giËn bõng bõng: - Ta ra s¸u ngµn l­îng! Ng­êi trªn thuyÒn nhá tiÕp: - T¹i h¹ ra s¸u ngµn lÎ mét l­îng! Kim Linh Chi h«: http://www.vietkiem.com -131- Converted to pdf by BacQuai
 8. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - B¶y ngµn l­îng! Ng­êi ®ã ®¸p: - B¶y ngµn lÎ mét l­îng! Kim Linh Chi hÐt: - Mét v¹n! Ng­êi ®ã ®¸p: - Mét v¹n lÎ mét! Tr­íc sau y vÉn gi÷ khÝ ®é b×nh hßa, trong khi Kim Linh Chi hß hÐt vang déi. C¶ hai tranh ®Êu, Tr­¬ng Tam s÷ng sê. H¾n kh«ng t­ëng lµ m×nh cao gi¸ ®Õn ®é ®ã. Hå ThiÕt Hoa còng s÷ng sê nh­ h¾n, tù lÈm nhÈm: - Sím biÕt h¾n ®¸ng ®ång tiÒn nh­ thÕ th× m×nh mua h¾n råi! Mua ®­îc h¾n lµ sinh lîi biÕt bao! Tõ n¨m tr¨m l­îng lªn ®Õn mét v¹n, ph¶i kÓ lµ ®¹i sinh lîi! Vµ cßn lªn n÷a ®ã nhÐ! RÊt tiÕc m×nh quen c¶nh tïy tiÖn ®¸nh gi¸ ng­êi, kh«ng suy nghÜ kü! Uæng! Uæng thËt! Ng­êi ngåi n¬i thuyÒn nhá m­êng t­îng c­êi nh­ng kh«ng c­êi, y th¶n nhiªn thèt: - BiÕt gi¸ trÞ cña mãn hµng th× ph¶i cho r»ng mét v¹n lÎ mét l­îng b¹c kh«ng ®¾t l¾m! Kim Linh Chi c¾n m«i, ®o¹n cao giäng h«: - Ta ra... Nµng ch­a bu«ng gi¸, §inh Phong chÆn l¹i thèt: - Khoan! Khoan! Kim c« n­¬ng! §Êu gi¸ ph¶i c«ng b»ng míi ®­îc. C«ng b×nh lµ ®«i bªn cïng tr×nh kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®Ó b¶o ®¶m cho tiÕng ®Êu cña m×nh. Tr­¬ng Tam phô häa: - Ph¶i! Ph¶i! T¹i h¹ muèn b¸n b»ng b¹c mÆt, chø kh«ng b¸n chÞu, b¸n thiÕu th× cã Ých lîi g× ®©u? §inh Phong tiÕp: - NÕu vËy, hai bªn ph¶i xuÊt b¹c ra cho Tr­¬ng b»ng h÷u thÊy tËn m¾t. §Êu suèng mÊt c¶ hµo høng! Kim Linh Chi lËp tøc lÊy ng©n phiÕu trong m×nh ra b¶o: http://www.vietkiem.com -132- Converted to pdf by BacQuai
 9. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - §inh c«ng tö xem, bao nhiªu ®©y cã ®ñ ch¨ng? §inh Phong nh×n tËp ng©n phiÕu, c­êi ®¸p: - §ñ l¾m! §ñ l¾m! Ng©n phiÕu Lîi Nguyªn t¹i S¬n T©y cã gi¸ trÞ nh­ hiÖn kim! H¶i Qu¸t Thiªn cÊt tiÕng: - Trªn thuyÒn t¹i h¹ cã chót Ýt b¹c, nÕu cÇn Kim c« n­¬ng cã thÓ lÊy mµ dïng. Tö K×nh Bang giµu nhÊt n­íc, c©u nãi ®ã gi¸ trÞ ngang hiÖn kim. §inh Phong l¹i c­êi hái: - Cßn vÞ b»ng h÷u trªn thuyÒn kia? Ng­êi trªn thuyÒn nhá vÉn gi÷ khÝ ®é b×nh hßa, hái l¹i: - C¸c h¹ sî t¹i h¹ qu¸n th«ng víi Tr­¬ng Tam, lµm gi¸ cho h¾n µ? §inh Phong chØ c­êi, kh«ng ®¸p. C­êi lµ mÆc nhËn! Ng­êi trªn ®Çu thuyÒn nhá l¹nh lïng gäi: - Mau ra ®©y! Tõ sau l¸i thuyÒn, mét ng­êi mang tíi mét chiÕc r­¬ng. Ng­êi ngåi ®Çu thuyÒn më n¾p r­¬ng. Tõ trong r­¬ng kim quang bèc ra chíp chíp. Toµn lµ vµng ®Ønh! Hå ThiÕt Hoa më to ®«i m¾t, c­êi khæ thèt: - Kh«ng ngê l¹i cã kÎ chÞu khã chë vµng ®i mua Tr­¬ng Tam! Ta ®¸nh gi¸ Tr­¬ng Tam thÊp qu¸! Ng­êi ngåi ®Çu thuyÒn nhá hái: - §ñ ch­a nµo? §inh Phong giËt m×nh, c­êi ®¸p: - §ñ l¾m! Ng­êi ®Êu gi¸ l¹nh lïng tiÕp: - NÕu ch­a ®ñ, t¹i h¹ cßn mÊy r­¬ng n÷a, c¸c vÞ muèn xem, t¹i h¹ sÏ cho xem. B©y giê Kim c« n­¬ng ra gi¸ ®i! Kim Linh Chi dï sinh tr­ëng trong gia ®×nh hµo phó, qu¨ng vµng ra cöa nh­ ®Êt, nh­ng xuÊt tiÒn ra mua mét ng­êi, xuÊt víi c¸i gi¸ cao, ch­a biÕt cao ®Õn ®©u, http://www.vietkiem.com -133- Converted to pdf by BacQuai
 10. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan nµng còng khã tr¸nh khái chïn lßng! MÆt tr¾ng nhît, nµng c¾n m«i lÊy c­¬ng quyÕt thèt: - Mét v¹n mét ngµn l­îng! Ng­êi ®Êu gi¸ ®¸p: - Mét v¹n mét ngµn lÎ mét l­îng! Kim Linh Chi h«: - Mét v¹n mét ngµn n¨m tr¨m! Ng­êi ®Êu gi¸ ®¸p: - Mét v¹n mét ngµn n¨m tr¨m lÎ mét! Kim Linh Chi h«: - Mét v¹n hai ngµn! Nµng ë vµo c¸i thÕ c­ìi cäp, kh«ng thÓ xuèng ®­îc n÷a. Tuy nhiªn hµo khÝ gi¶m råi nªn nµng ra gi¸ yÕu h¬n tr­íc. Ng­êi ®Êu gi¸ ®iÒm nhiªn bu«ng: - Mét v¹n hai ngµn lÎ mét! Kim Linh Chi giËn qu¸ hÐt: - T¹i sao ng­¬i kh«ng thÓ kh«ng mua h¾n? Ng­êi ®Êu gi¸ «n tån hái l¹i: - T¹i sao c« n­¬ng kh«ng thÓ kh«ng mua h¾n? Kim Linh Chi s÷ng sê. Nµng t×m ra ®©u mét c¸i lý v÷ng ch¾c? Thõ ng­êi mét lóc, nµng cao giäng thèt: - Ta cao høng! ChØ cÇn ta cao høng lµ ta qu¨ng ®­îc v¹n l­îng b¹c xuèng n­íc nh­ th­êng! Ng­êi ®Êu gi¸ l¹nh lïng: - C« n­¬ng cao høng, dÔ th­êng ng­êi kh¸c kh«ng cao høng ®­îc sao? §inh Phong vôt c­êi, chen vµo: - Thùc ra th× c¸i ý cña b»ng h÷u, t¹i h¹ hiÓu râ råi! Ng­êi ®Êu gi¸ bu«ng gän: http://www.vietkiem.com -134- Converted to pdf by BacQuai
 11. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - A! §inh Phong tiÕp: - Trªn giang hå ai ai còng biÕt, Kho¸i Vâng Tr­¬ng Tam ch¼ng nh÷ng giái thñy c«ng, mµ l¹i tinh th«ng nghÒ hµng h¶i, suèt vïng Giang Nam kh«ng mét ng­êi nµo s¸nh b»ng. §i trªn mÆt n­íc mµ cã Tr­¬ng Tam ®ång thuyÒn lµ cÇm nh­ cã ngµn thñy thñ l∙o luyÖn. C¸i t©m cÇu tµi cña c¸c h¹ cÊp b¸ch nh­ thÕ, ch¾c lµ ®ang cã mét ch­¬ng tr×nh v­ît biÓn? Ng­êi ®Êu gi¸ nh×n lªn kh«ng bËt c­êi vang mÊy tiÕng råi thèt: - Hay! Lîi h¹i! Qu¶ nhiªn lîi h¹i! §inh Phong hái: - T¹i h¹ ®o¸n nh­ vËy cã ®óng kh«ng? Ng­êi ®Êu gi¸ ®¸p: - §óng! RÊt ®óng! §èi víi bËc th«ng minh, t¹i h¹ cã dÊu còng ch¼ng dÊu næi! Th«i ®µnh thó nhËn lµ h¬n! §inh Phong tiÕp: - NÕu vËy t¹i h¹ xin khuyÕn c¸o ®«i lêi. Ng­êi ®Êu gi¸ chØnh s¾c mÆt: - L∙nh gi¸o! §inh Phong nghiªm giäng: - MÆt biÓn biÕn ¶o bÊt th­êng, sãng giã bèc dËy tïy thêi tïy kh¾c, kh«ng l­êng ®­îc. Cho nªn nghÒ hµng h¶i lµ nghÒ nguy hiÓm, ng­êi v­ît biÓn tr¶i gian lao, hiÓm nguy nhiÒu h¬n kÎ chuyªn sinh ho¹t trªn giang hå. NÕu c¸c h¹ kh«ng cã lý do cÊp b¸ch th× ®õng ®i lµ h¬n! Ng­êi ®Êu gi¸ ®iÒm nhiªn: - §a t¹ b»ng h÷u cã h¶o ý! RÊt tiÕc t¹i h¹ kh«ng thÓ kh«ng ra kh¬i lÇn nµy! Kh«ng ®Ó §inh Phong kÞp nãi g×, y tiÕp lu«n: - Cø theo lêi truyÒn thuyÕt th× trªn mÆt biÓn cã mét c¸i lß luyÖn vµng, c¸c h¹ tõng nghe nãi ®Õn ch¨ng? §inh Phong cau mµy: - Tiªu Kim QuËt? Nã ë ®©u? http://www.vietkiem.com -135- Converted to pdf by BacQuai
 12. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Ng­êi ®Êu gi¸ thèt: - ë trªn mÆt biÓn, vÒ h­íng §«ng Nam. Nãi lµ lß, chø thùc ra nã lµ mét ®Þa ph­¬ng cã sinh ho¹t h¼n hoi. Nã Èn Èn hiÖn hiÖn m«ng lung phÊt ph­ëng, t¹i ®ã cã hoa quúnh, cã cá th¬m, tr¸i quý, ch©u ngäc, mü nh©n. N¬i ®ã cã v« sè c¶nh ®Ñp. Ngoµi ra vÒ r­îu ngon th× uèng m∙i mu«n ®êi còng kh«ng hÕt. Cßn chuyÖn bÝ mËt th× nghe m∙i còng kh«ng cïng! Lêi hay th× nghe m∙i kh«ng døt! MÆt s«ng réng giã gÊp quÐt vi vu, hai thuyÒn c¸ch xa h¬n m­êi tr­îng, ng­êi th­êng ë trªn mét con thuyÒn la hÐt víi nhau vÞ tÊt ®∙ nghe, nh­ng ng­êi cña hai thuyÒn ®Òu lµ nh÷ng tay th­îng ®¼ng trong vâ l©m, néi lùc th©m hËu, hä ®èi ®¸p víi nhau trong kho¶ng c¸ch ®ã, tiÕng nãi väng ®Õn tai ®èi ph­¬ng rÊt râ rµng. ¢m thinh cña ng­êi ®Êu gi¸ ph¸t ®i, m­êi phÇn æn ®Þnh. RÊt tiÕc c©u nãi qu¸ dµi, thèt ®Õn ®o¹n cuèi chõng nh­ khÝ lùc kh«ng cßn kÕ tôc ®­îc n÷a, b¾t buéc y ph¶i hÐt to lªn1 H¶i Qu¸t Thiªn, H­íng Thiªn Phi, Hå ThiÕt Hoa, nh÷ng ng­êi ®ã nµo ph¶i võa g×, nghe qua råi, hä biÕt ngay ng­êi ®Êu gi¸ tuy cã vâ c«ng cao nh­ng néi lùc kh«ng th©m hËu cho l¾m. NÕu y lµ ®èi thñ cì ®ã kh«ng ®¸ng sî nhiÒu. Hä biÕt ®­îc, tù nhiªn L­u H­¬ng vµ §inh Phong còng biÕt ®­îc! Hå ThiÕt Hoa mØm c­êi thèt: - C¸c h¹ kª khai bÊt cø viÖc g× còng ch¼ng quan hÖ, duy cã viÖc r­îu ngon uèng m∙i kh«ng hÕt lµ lµm cho t¹i h¹ thÝch phi th­êng. Trªn ®êi nµy nÕu qu¶ cã mét ®Þa ph­¬ng nh­ vËy th× b»ng mäi gi¸, t¹i h¹ còng ph¶i ®Õn ®ã mét lÇn. Ng­êi ®Êu gi¸ ®¸p: - §Þa ph­¬ng ®ã kh«ng cã ghi n¬i b¶n ®å, n¬i sö s¸ch cho nªn kh«ng ai biÕt nã ë t¹i ®©u chÝnh x¸c. Ph¶i cã ng­êi tiÕp dÉn, chø nÕu kh«ng th× dï cho cã phÝ c«ng h»ng m­¬i n¨m, vÞ tÊt t×m ra! Hå ThiÕt Hoa hái: - ThÕ ng­êi tiÕp dÉn lµ ai? Ng­êi ®Êu gi¸ thèt: - Tù nhiªn lµ m«n h¹ cña chñ nh©n Tiªu Kim QuËt, chØ cã hä míi biÕt ®­îc ®­êng ®i ®Õn n¬i. Hå ThiÕt Hoa cµng thªm høng thó hái lu«n: - Tiªu kim chñ nh©n? Nh©n vËt ®ã nh­ thÕ nµo? http://www.vietkiem.com -136- Converted to pdf by BacQuai
 13. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Ng­êi ®Êu gi¸ tiÕp: - Kh«ng ai biÕt ®­îc chñ nh©n nh­ thÕ nµo. Còng kh«ng ai nghe nãi ®Õn tÝnh danh lai lÞch cña y! DÜ nhiªn, kh«ng ai biÕt ®­îc mÆt mµy cña y. Nh­ng cã kÎ øc ®o¸n y lµ mét tay ®¹i ®¹o n¨m x­a, sau khi röa tay treo kiÕm, v­ît biÓn t×m n¬i quy Èn. Còng cã ng­êi nãi r»ng ®ã lµ mét thiÕu niªn, lßng nu«i chÝ lín t¹i Trung Nguyªn, kh«ng ph¸t triÓn ®­îc së tr­êng, ®Þnh lÊy biÓn c¶ lµm ®Êt dông vâ. Y c­êi mét tiÕng råi tiÕp: - ThËm chÝ, cã kÎ cho r»ng ®ã lµ mét n÷ nh©n cã s¾c ®Ñp nghiªng trêi, lÖch ®Êt, nhê s¾c ®Ñp ®ã mµ nµng sai khiÕn bän dÞ sÜ ®a tµi, lµm mäi viÖc cho nµng nh­ mét bÇy n« lÖ! L­u H­¬ng c­êi nhÑ thèt: - Nãi nh­ thÕ, tøc lµ c«ng nhËn n÷ nh©n ®ã lµ thÇn bÝ cùc ®é! Hå ThiÕt Hoa tiÕp nèi: - H¹ng ng­êi thÇn bÝ t¹i h¹ gÆp rÊt nhiÒu! Ng­êi ®Êu gi¸ thèt: - Nh­ng vÒ con ng­êi ®ã, nÕu hai vÞ muèn gÆp, thiÕt t­ëng ch¼ng ph¶i dÔ ®©u! Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - Dï sao th× còng cã ng­êi ®Æt ch©n ®Õn Tiªu Kim QuËt råi chø? Ng­êi ®Êu gi¸ gËt ®Çu: - Tù nhiªn lµ cã. NÕu kh«ng th× lµm g× t¹i h¹ biÕt ®­îc t¹i ®ã cã nh÷ng g×! BÊt qu¸ sè ng­êi ®Õn ®ã rÊt Ýt! Hå ThiÕt Hoa trÇm giäng: - Sè ng­êi ®ã lµm thÕ nµo ®Õn ®­îc? Ng­êi ®Êu gi¸ ®¸p: - GÇn ®©y, cø mçi n¨m Tiªu Kim chñ nh©n mêi vµi ng­êi ®Õn ®ã du ngo¹n ®é m­¬i h«m, nöa th¸ng. Nh÷ng ng­êi ®­îc mêi ®Òu lµ ®¹i phó gia. L­u H­¬ng mØm c­êi thèt: - Ph¶i lµ giµu míi ®­îc mêi chø. Giµu míi cã vµng, míi ®¸ng ®­îc cã mÆt t¹i ®Þa ph­¬ng ®Ó mµ ph¸ ho¹i vµng. Hå ThiÕt Hoa nh×n quanh bèn phÝa mét l­ît, ®o¹n cÊt tiÕng: http://www.vietkiem.com -137- Converted to pdf by BacQuai
 14. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Nãi nh­ thÕ lµ hiÖn diÖn t¹i ®©y cã mÊy ng­êi ®ñ t­ c¸ch lµm kh¸ch, xuÊt du mét chuyÕn! Kim Linh Chi biÕn s¾c mÆt. Song nµng kh«ng nãi g×. Ng­êi ®Êu gi¸ tiÕp: - Ai ®Õn ®ã mét lÇn lµ cÇm nh­ h­ëng mét phóc h¹nh lín lao. Song l¹ lµm sao, tr­íc khi ra ®i hä n«n nao, h¸o høc, mµ khi vÒ hä b­ng kÝn miÖng b×nh, kh«ng ai nh¾c nhë ®Õn chuyÕn viÔn du n÷a. H¬n thÕ. §«i m¾t khuÊt d­íi vµnh mò lãe lªn, y nh×n tho¸ng qua §inh Phong, tõ tõ tiÕp: - Tiªu Kim chñ nh©n hµnh sù cùc kú bÝ Èn, mµ ng­êi ®­îc mêi còng gi÷ kÝn sù t×nh cho nªn kh«ng ai biÕt ®­îc ®∙ cã bao nhiªu ng­êi ®­îc mêi, vµ nh÷ng ng­êi ®­îc mêi lµ ai. Nh­ vËy muèn hái han ®iÒu chi, cßn biÕt h­íng vÒ ai mµ hái? Cßn nh­ ngÇm theo dâi hä t×m hiÓu sù t×nh, th× ®ã lµ c«ng t¸c d∙ trµng lÊp biÓn! Hå ThiÕt Hoa hái: - T¹i sao? Ng­êi ®Êu gi¸ ®¸p: - Trªn thiÕp mêi kh«ng cã ghi ®Þa ®iÓm ®Õn. BÊt qu¸ chØ lµ cuéc hÑn ­íc vµo thêi gian nµo ®ã, ë mét thêi gian nµo, ë mét ®Þa ph­¬ng nµo ®ã, gÆp gì nhau, cã ng­êi trùc s½n ®Ó ®ãn kh¸ch tiÕp dÉn ®Õn tËn chç. NÕu kh¸ch cã ý g×, ng­êi tiÕp dÉn kh«ng tiÕp. Sau khi tiÕp råi th× c¶ ng­êi tiÕp lÉn ng­êi ®­îc tiÕp biÕn mÊt nh­ bãng ma. Ai muèn theo dâi, th× hoÆc kh«ng biÕt ph­¬ng h­íng nµo mµ theo hoÆc theo ®óng ph­¬ng h­íng th× còng bá x¸c gi÷a ®­êng. L­u H­¬ng cïng Hå ThiÕt Hoa trao ®æi nhau mét ¸nh m¾t. Hå ThiÕt Hoa thë dµi, thèt: - §Õn c¸i ®¹i ph­¬ng quû ®ã khã kh¨n nh­ vËy, th«i ®õng ®Õn lµ h¬n. Ng­êi ®Êu gi¸ ®¸p: - Nh­ng con ng­êi ai ai còng cã tÝnh hiÕu kú. ViÖc cµng khã hä cµng muèn lµm. Nãi khã ®Õn hä cµng muèn ®Õn! §inh Phong b×nh tÜnh l¾ng nghe c©u chuyÖn. §Õn lóc ®ã, y vôt thèt: - NÕu c¸c h¹ thùc sù muèn ®i, t¹i h¹ thÊy cã biÖn ph¸p nµy, nãi thö cho c¸c h¹ nghe. Ng­êi ®Êu gi¸ chíp m¾t: http://www.vietkiem.com -138- Converted to pdf by BacQuai
 15. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Hay lµ c¸c h¹ biÕt Tiªu Kim QuËt ë t¹i ®©u? §inh Phong c­êi nh¹t: - T¹i h¹ may m¾n cã ®Õn ®ã mét vµi lÇn. HiÖn t¹i c¸c h¹ cã rÊt nhiÒu vµng, t­ëng còng nªn ®i mét chuyÕn. Ch¾c ch¾n Tiªu Kim chñ nh©n sÏ hoan nghinh c¸c h¹. Ng­êi ®Êu gi¸ vui ra mÆt: - NÕu vËy xin c¸c h¹ chØ ®iÓm cho ®­êng ®i lèi tiÕn, t¹i h¹ hÕt søc c¶m kÝch! §inh Phong c­êi, tiÕp: - ViÖc ®©u tÊu x¶o l¹ lïng thÕ! trªn thuyÒn ®©y cã mÊy ng­êi còng muèn ®i ®Õn ®ã. NÕu c¸c h¹ kh«ng nghi ngê th× t¹i h¹ xin mêi lªn thuyÒn nµy, chóng ta cïng ®i! Ng­êi ®Êu gi¸ ch­a ®¸p, hiÓn nhiªn y do dù. Hå ThiÕt Hoa l¹nh lïng cÊt tiÕng: - T¹i h¹ ®∙ nãi mµ! T¹i ®©y cã mÊy ng­êi ®ñ t­ c¸ch lµm cuéc viÔn hµnh!. Y liÕc m¾t sang Kim Linh Chi. Kim Linh Chi quay ®Çu n¬i kh¸c nh­ ch¼ng thÊy g×. H¶i Qu¸t Thiªn cao giäng: - C¸i vÞ b»ng h÷u ®ã cã rÊt nhiÒu vµng, nÕu b¶o y tïy tiÖn lªn thuyÒn ng­êi l¹ th× lµm sao y yªn t©m ®­îc? H­íng Thiªn Phi l¹nh lïng: - Hå huèng, con thuyÒn l¹i lµ cña mét tay c­íp biÓn. H¾n kh«ng më miÖng th× th«i, më miÖng råi l¸ muèn sinh sù ngay. Ng­êi ®Êu gi¸ c­êi nh¹t: - Ch¼ng ph¶i t¹i h¹ kh«ng yªn t©m vÒ c¸c vÞ. Mµ chÝnh lµ sî c¸c vÞ kh«ng yªn t©m vÒ t¹i h¹ ®ã! §inh Phong thèt: - §èi víi kÎ kh¸c, cã thÓ lµ bän t¹i h¹ kh«ng yªn t©m nh­ng ®èi víi c¸c h¹ th× yªn t©m v« cïng! Ng­êi ®Êu gi¸ trÇm giäng: http://www.vietkiem.com -139- Converted to pdf by BacQuai
 16. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - T¹i sao? §inh Phong mØm c­êi, gi¶i thÝch: - Mét ng­êi mang vµng nhiÒu nh­ c¸c h¹, tù phßng bÞ cßn mÖt thay, cã d­ h¬i ®©u mµ dßm ngã ®Õn kÎ kh¸c? Ng­êi ®Êu gi¸ c­êi nhÑ: - NÕu thÕ, cung kÝnh bÊt nh­ phông m¹ng. Hå ThiÕt Hoa bu«ng giäng l¹nh: - Th× ra mét ng­êi chØ cÇn cã nhiÒu vµng lµ kh«ng bao giê nhßm ngã ®Õn kÎ kh¸c! Y vç nhÑ tay lªn ®Çu vai L­u H­¬ng, tiÕp: - Ta thÊy m×nh nªn rêi thuyÒn lµ ph¶i? §inh Phong mØm c­êi: - R­îu ch­a uèng, sao Hå huynh ®ßi ®i? Hå ThiÕt Hoa thèt: - Trªn m×nh bän nµy vµng kh«ng cã mét ph©n, b¹c kh«ng cã mét m¶nh, tiÒn ch¼ng cã mét ®ång, rÊt cã thÓ tïy thêi tïy kh¾c sinh chñ ý b¹i ho¹i c¸c vÞ yªn t©m thÕ nµo ®­îc? Y l¹i liÕc m¾t sang Kim Linh Chi, l¹nh lïng tiÕp lu«n: - Thùc ra th× ®iÒu ®ã kh«ng ®¸ng tr¸ch. Ng­êi giµu cã ph¶i nghi ngê bän m¹t kiÕp cïng c¨n lµ sù th­êng! §inh Phong ®¸p: - Hå huynh nãi ®ïa ®Êy th«i! Lêi nãi cña hai vÞ cã gi¸ trÞ ngµn vµng råi, mµ c¸i danh hiÖp nghÜa th× rÒn vang nh­ sÊm ®éng trong thiªn h¹. Cã hai vÞ bªn c¹nh th× cßn ai kh«ng yªn t©m chø? Hµ huèng... Kim Linh Chi chËn lêi: - Hµ huèng h¾n ch­a uèng r­îu thi víi t«i kia mµ! H¾n trèn ®i thÕ nµo ®­îc? L­u H­¬ng c­êi nhÑ: - NÕu vËy, cung kÝnh bÊt nh­ tu©n m¹ng, bän t¹i h¹ ph¶i l­u l¹i ®©y råi! ThËt t×nh nghe nãi ®Õn mét ®Þa ph­¬ng cã nhiÒu c¶nh ®Ñp nh­ vËy, bän t¹i h¹ n¸o nøc trong lßng hÕt søc! http://www.vietkiem.com -140- Converted to pdf by BacQuai
 17. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Tr­¬ng Tam thë dµi, thèt: - Tèt! Tèt! C¸c vÞ ai ai còng v« t×nh, míi ®ã ai ai còng tranh mua, b©y giê th× ch¼ng cßn ai ngã ngµng ®Õn n÷a! Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - Lêi nãi cña kÎ kh¸c kh«ng ®¸ng tin t­ëng ®­îc, th«i th× ®Ó ta mua ng­¬i cho xong! Kim Linh Chi ngÈng mÆt: - Lêi nãi cña ta tù nhiªn cã uy tÝn! Hå ThiÕt Hoa chíp m¾t: - C« n­¬ng muèn mua h¾n? Kim Linh Chi hõ l¹nh: - §­¬ng nhiªn! Hå ThiÕt Hoa hái: - C« n­¬ng bá ra mét sè b¹c to nh­ vËy µ? Kim Linh Chi l¹nh lïng: - §­¬ng nhiªn! Hå ThiÕt Hoa l¹i hái: - B¹c mÆt? Kim Linh Chi hõ mét tiÕng n÷a, vung tay qu¨ng xÊp ng©n phiÕu. §ét nhiªn, Tr­¬ng Tam tung bæng ng­êi lªn lén minh trong kh«ng gian hai vßng, chôp tÊt c¶ c¸c tÊm ng©n phiÕu bay l­în nh­ c¸nh b­ím, cÇm n¬i tay ®o¹n ®¸p xuèng sµn thuyÒn. H¶i Qu¸t Thiªn vç tay t¸n th­ëng: - C«ng phu tuyÖt diÖu! Qu¶ nhiªn Kim c« n­¬ng cã nh∙n lùc! Víi mét ng­êi cã c«ng phu nh­ vËy, dï c« n­¬ng cã xuÊt nhiÒu b¹c h¬n n÷a còng xøng ®¸ng l¾m! §inh Phong vßng tay h­íng vÒ Kim Linh Chi, v¸i mét l­ît c­êi thèt: - Cung hû Kim c« n­¬ng thu dông ®­îc mét ng­êi cã thùc lùc. Ngµy sau khi v­ît biÓn, chóng ta sÏ nhê ®Õn y rÊt nhiÒu, t¹i h¹ xin c¶m t¹ tr­íc! http://www.vietkiem.com -141- Converted to pdf by BacQuai
 18. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan H¾n kh«ng c¶m t¹ Tr­¬ng Tam, l¹i c¶m t¹ Kim Linh Chi. HiÓn nhiªn h¾n xem Tr­¬ng Tam nh­ mét tªn n« dÞch cña nµng. Hå ThiÕt Hoa c­êi l¹nh, gäi: - Tr­¬ng Tam ¬i! Xem ra ta ph¶i mõng cho ng­¬i míi ®­îc! Cã mét chñ nh©n nh­ thÕ ®ã, ng­¬i sÏ sèng nh÷ng ngµy cßn l¹i trong Êm dÞu, th¶nh th¬i! Y tiÕp lu«n: - §êi b¾t ®Çu lªn h­¬ng cho ng­¬i råi ®ã nhÐ! Tr­¬ng Tam c­êi ®¸p: - Ngµy sau, b»ng h÷u cña ta cã ai chÕt ®i, th× ta sÏ kh«ng lo lµ kh«ng cã tiÒn ch«n cÊt. Hå ThiÕt Hoa l¾c ®Çu: - Ta cã rÊt nhiÒu b»ng h÷u, thuéc ®ñ h¹ng ng­êi, nh­ng vÒ h¹ng n« lÖ th× m∙i ®Õn nay míi cã ng­¬i lµ ng­êi thø nhÊt. Tr­¬ng Tam vÉn c­êi: - Ng­¬i ngu qu¸! Muèn sung s­íng tÊm th©n, ph¶i t×m ®Õn chç cã tiÒn mµ dung th©n chø! Ch¬i víi thø kh«ng tiÒn cø ngµy ngµy chóng v¸c x¸c ®Õn mµ ¨n b¸m, ¨n chùc m∙i th× cã lóc ph¶i b¸n nhµ, b¸n c¶ vî con nÕu cã vî con, cã nhµ! Trong khi Hå ThiÕt Hoa vµ Tr­¬ng Tam ®Êu khÈu th× L­u H­¬ng vµ §inh Phong ch¨m chó nh×n n¬i thuyÒn ng­êi ®Êu gi¸ xem ®éng tÜnh. ThuyÒn ®ã lín h¬n thuyÒn hiÖn t¹i cña Tr­¬ng Tam, nh­ng kh«ng qu¸ lín so víi phÇn nhiÒu thuyÒn v­ît s«ng, v­ît biÓn kh¸c. Trªn thuyÒn chØ cã hai ng­êi. Ng­êi ngåi ®Çu thuyÒn lµ ng­êi ®Êu gi¸, ng­êi ngåi sau thuyÒn lµ tr¹o phu. ChÝnh ng­êi tr¹o phu mang r­¬ng vµng ra phÝa tr­íc cho ng­êi ®Êu gi¸. B©y giê g∙ mang ra phÝa tr­íc thªm ba r­¬ng n÷a. Qu¸i kh¸ch vËn ¸o mµu tro, ®Êu gi¸ víi Kim Linh Chi ®ang ph©n phã g× ®ã víi g∙, g∙ kh«ng ngõng gËt ®Çu, song kh«ng thÊy hä nãi g×, m­êng t­îng c©m. Hai thuyÒn c¸ch nhau ®é n¨m s¸u tr­îng. H¶i Qu¸t Thiªn vµ §inh Phong kh«ng gäi ng­êi qu¨ng d©y ch»ng xuèng biÓn, hiÓn nhiªn hä muèn tr¾c nghiÖm vâ c«ng cña hai ng­êi kia, xem hä lµm c¸ch nµo mang mÊy r­¬ng vµng lªn thuyÒn. G∙ tr¹o phu lÊy d©y cét chung quanh bèn r­¬ng, råi lÊy mét sîi d©y dµi n÷a. §Çu d©y cã mét vËt g× tr«ng gièng má neo. http://www.vietkiem.com -142- Converted to pdf by BacQuai
 19. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan G∙ dông lùc qu¨ng ®i, rÝt giã mét tiÕng vï vï, ®Çu d©y bay lªn, tiÕp theo lµ mét tiÕng bèp, má neo c¾m phËp vµo ®Çu thuyÒn cña H¶i Qu¸t Thiªn. Má neo c¾m rÊt s©u vµo gç thuyÒn. G∙ tr¹o phu n¾m ®­êng d©y kÐo thö xem cã dÝnh cøng hay ch­a. §o¹n g∙ cét ®Çu d©y d­íi vµo cét chÌo. H¶i Qu¸t Thiªn mØm c­êi thèt: - Hä ®Þnh ph¨ng d©y leo lªn! §inh Phong ®iÒm nhiªn ®¸p: - NÕu hä r¬i xuèng th× thËt lµ thó vÞ ghª! Mµ chóng ta còng ph¶i nhäc c«ng vít hä lªn! Nhäc, song bï l¹i cã mét trß vui còng ®­îc! Thùc ra, ch¼ng cÇn g× ph¶i lµ tay th­îng thõa khinh c«ng míi leo d©y, ®i d©y ®­îc. B»ng cí lµ nh÷ng ng­êi diÔn trß ®i d©y ®©u ph¶i lµ nh÷ng tay khinh c«ng cao tuyÖt! Hä cã thÓ v­ît mét ®o¹n d©y dµi n¨m s¸u tr­îng nh­ th­êng. Tuy nhiªn, H¶i Qu¸t Thiªn vµ §inh Phong nhËn ra vâ c«ng cña ng­êi ®Êu gi¸ chØ ë møc th­êng th«i. NÕu h¾n lªn ®­îc trªn thuyÒn th× ®óng lµ gÆp lóc hªn vËy! ChØ sî g∙ tr¹o phu ®ì h¾n lªn, sau ®ã l¹i v¸c lu«n mÊy r­¬ng vµng. Nh­ng lµm g× g∙ cã ®ñ khÝ lùc c¸ng ®¸ng c¶ hai viÖc ®ã ®­îc. Hä ®o¸n sai. Ng­êi ®Êu gi¸ ®øng lªn, nhón hai ch©n nh¶y lªn ®­êng d©y. H¾n nh¶y vµi l­ît v­ît ®­îc bèn n¨m tr­îng. Tr«ng h¾n nh¶y L­u H­¬ng lo sî thay cho h¾n ph¶i r¬i xuèng s«ng, th©n h×nh h¾n chao chao, h¬i thë võa to võa ®øt ®o¹n. Cuèi cïng h¾n còng nh¶y ®­îc lªn thuyÒn. H¾n r¬i xuèng, ch©n ch¹m v¸n thuyÒn bËt kªu mét tiÕng b×nh nh­ mét t¶ng ®¸ to. H¾n r¬i nÆng qu¸, thuyÒn chao chao, mÊy ngän ®Ìn rung rung. Con ng­êi ®ã tÇm th­êng qu¸, néi lùc kh«ng th©m hËu, khinh c«ng kh«ng cao diÖu, thÕ mµ d¸m mang bèn r­¬ng vµng lªn thuyÒn cña bang chñ Tö K×nh Bang, mét tay chóa c­íp biÓn! ThËt h¾n can ®¶m kh«ng t­ëng næi. H¶i Qu¸t Thiªn ch¾p tay sau l­ng, nh×n h¾n, c­êi h× h×. C¸i nh×n cña con hæ bÊt chît gÆp mét con dª bÐo trªn ®­êng. L­u H­¬ng thë dµi thÇm nghÜ: - VÞ nh©n huynh nµy kh«ng chê quû sø gäi hån, tù m×nh ®i t×m diªm chóa! H¶i Qu¸t Thiªn vÉn cßn c­êi h× h×, thèt: - Th× ra c¸c h¹ lµ cao thñ trong vâ l©m! Ng­êi qu¸i kh¸ch ¸o mµu tro võa cói ®Çu, võa thë gÊp, kªu lªn: http://www.vietkiem.com -143- Converted to pdf by BacQuai
 20. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Giµ råi! Giµ råi! V« dông råi! H¶i Qu¸t Thiªn hái: - Cßn vÞ kia cã cïng ®i víi c¸c h¹ ch¨ng? Qu¸i kh¸ch ®¸p: - §å ®Ö cña t¹i h¹ ®ã, t¹i h¹ sÏ gäi h¾n lªn ®©y b¸i kiÕn H¶i bang chñ. *** vietkiem.com *** http://www.vietkiem.com -144- Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2