Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lưu hương đảo soái - tập 9

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

72
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu hương đảo soái - tập 9', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu hương đảo soái - tập 9

 1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø chÝn Ai lµ hung thñ Bøc ®å cã v« sèmét con d¬i. Chung quanh con bªn trªnnh÷ngt¶®­êng ngo»n ngÌo, lµ h×nh ®iÓm ®en lín nhá bÊt ®ång, n¬i d¬i cã gãc cã mét vßng trßn chiÕu lÊp l¸nh. L­u H­¬ng thèt: - Nh÷ng ®­êng ngo»n ngÌo nµy ph¶ng phÊt t­îng tr­ng cho n­íc. Tr­¬ng Tam gËt ®Çu: - Cã lý! L­u H­¬ng tiÕp: - Vßng trßn t­îng tr­ng cho th¸i d­¬ng! Tr­¬ng Tam gËt ®Çu: - Ch¾c vËy! Hå ThiÕt Hoa hái: - Cßn mÊy ®iÓm ®en to nhá ®ã? L­u H­¬ng ®¸p: - Cã lÏ lµ nh÷ng tiªu th¹ch trong n­íc! Hå ThiÕt Hoa thèt: - D­íi th¸i d­¬ng, trong n­íc ch¶y, gi÷a vïng tiªu th¹ch cã con d¬i. Lµ c¸i ý tø g× chø? ThËt lµm ng­êi ta n¸t ãc d¸m chÕt ®i ®­îc! L­u H­¬ng trÇm giäng: - Tù nhiªn bªn trong ph¶i cã ý nghÜa s©u xa vµ tù nhiªn ph¶i lµ mét sù bÝ mËt to t¸t! Chø nÕu kh«ng th× V©n Tïng Long tr­íc khi chÕt trao l¹i cho ta lµm chi? Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - Sao y kh«ng nãi ph¾t cho råi! L¹i lµm chi c¸i trß häa ®å nh­ thÕ nµy? L­u H­¬ng ®¸p: http://www.vietkiem.com -184- Converted to pdf by BacQuai
 2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Lóc ®ã y ®©u cã c¬ héi ®Ó nãi? Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu: - §óng vËy! H«m ®ã, t¹i Tam Hßa L©u, ta nhËn thÊy h¾n nãi n¨ng kh«ng su«ng sÎ chót nµo, chõng nh­ m¾c x­¬ng n¬i cæ häng! §ét nhiªn L­u H­¬ng b­íc ®Õn khung cöa, nhÑ tay më c¸nh cöa. Bªn ngoµi mét ng­êi ®ang ®øng, ng­êi ®ã ch¼ng râ ®øng tõ lóc nµo, cã nghe lät c©u chuyÖn cña hä hay kh«ng? Ng­êi ®ã lµ Kim Linh Chi. ThÊy L­u H­¬ng nµng tho¸ng ®á mÆt. Hai tay nµng hoµnh ra phÝa sau l­ng, ch¼ng râ nµng ®ang cÇm vËt g×. Nµng muèn nãi g× ®ã song khã nãi thµnh lêi. Hå ThiÕt Hoa c­êi l¹nh: - Bän t¹i h¹ ®ang bµn luËn vu v¬, kh«ng ngê Kim c« n­¬ng ë bªn ngoµi gi÷ cöa hé! ThËt lçi qu¸! Kim Linh Chi c¾n m«i, quay ®Çu b­íc ®i, ®i ®­îc vµi b­íc l¹i quay ®Çu nh×n l¹i, råi cao giäng gäi: - Tr­¬ng Tam! Ng­¬i ra ®©y! Tr­¬ng Tam lËp tøc nh¶y xuèng gi­êng, ch¹y ra ngoµi, c­êi vuèt hái: - C« n­¬ng cã ®iÒu chi ph©n phã? Hå ThiÕt Hoa l¹nh lïng thèt: - C¸i g∙ n« tµi ®ã thËt dÔ sai! Xem ra nÕu Kim c« n­¬ng sai g∙ giÕt ng­êi, g∙ còng y lÖnh mµ giÕt ng­êi! Kim Linh Chi kh«ng buån l­u ý ®Õn Hå ThiÕt Hoa, b¶o th¼ng Tr­¬ng Tam: - CÇm chiÕc bao nµy cho ta! ChiÕc bao lµ vËt nµng dÊu sau l­ng. Tr­¬ng Tam ®¸p: - V©ng! Kim Linh Chi tiÕp: - Ta võa kiÓm ®iÓm chiÕc bao ®ã. Ng­¬i cø më ra mµ xem. NÕu lµm mÊt vËt g× th× ng­¬i lÊy ®Çu mµ ®Òn vµo. Tr­¬ng Tam mØm c­êi: http://www.vietkiem.com -185- Converted to pdf by BacQuai
 3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - C« n­¬ng yªn trÝ. V« luËn vËt g× trao qua tay n« tµi råi, dï cho lµ tay trém ®Ö nhÊt trong thiªn h¹ còng ®õng hy väng ®¸nh c¾p ®­îc. Kim Linh Chi hõ mét tiÕng, b­íc vÒ khung cöa gian phßng ®èi diÖn, ®Èy cöa tiÕn vµo ®o¹n ®ãng m¹nh c¸nh cöa l¹i g©y nªn mét tiÕng Çm vang déi. Hå ThiÕt Hoa thèt: - Trong phßng ta thËt sù cã tay trém ®Ö nhÊt thiªn h¹. Ng­¬i h∙y «m cøng chiÕc bao ®ã n¬i m×nh, s¬ sÈy th× mÊt ®Çu, kh«ng s­íng ®©u nhÐ! Y võa thèt xong, c¸nh cöa mét phßng ®èi diÖn kh¸c vôt më, §inh Phong thß ®Çu ra, hoÆc v« ý hoÆc h÷u ý, nh×n chiÕc bao n¬i tay Tr­¬ng Tam. H¾n c­êi hái: - Ba vÞ ch­a ngñ µ? L­u H­¬ng c­êi ®¸p l¹i: - Ch¾c §inh c«ng tö còng nh­ bän nÇy, ®Õn ®Þa ph­¬ng l¹ th× ®ªm ®Çu cÇm nh­ bá ngñ. §inh Phong chíp m¾t, thÊp giäng: - T¹i h¹ cã mét viÖc muèn bµn qua víi H­¬ng So¸i, ch¼ng râ b©y giê cã tiÖn ch¨ng? L­u H­¬ng ch­a kÞp ®¸p, cöa phßng c¸ch v¸ch vôt më, mét ng­êi tõ bªn trong b­íc ra, ch¼ng ph¶i B¹ch L¹p Chóc, ch¼ng ph¶i C«ng T«n KiÕp D­ mµ lµ C©u Tö Tr­êng. S¾c mÆt h¾n xanh dên. §«i m¾t trîn trõng, tay h¾n giö ch¾c chiÕc r­¬ng da, h¾n võa ra cöa chît thÊy §inh Phong vµ L­u H­¬ng tho¸ng giùt m×nh. MÆt h¾n xanh liÒn biÕn ®á, h¾n lÈm nhÈm: - T¹i h¹ ®Þnh ®i vµo phßng vÖ sinh, ngang qua ®©y bçng sanh c¸i ý muèn ®µm ®¹o víi hä. §inh Phong chíp chíp m¾t, tõ tõ thèt: - Th× ra C©u huynh vµ hä lµ chç quen nhau. T¹i h¹ kh«ng ngê cã viÖc ®ã. Y nh×n L­u H­¬ng mét tho¸ng, ®iÓm mét nô c­êi tiÕp: - Ch¾c H­¬ng So¸i còng kh«ng ngê lu«n. C©u Tö Tr­êng ®Æng h¾ng thèt: http://www.vietkiem.com -186- Converted to pdf by BacQuai
 4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - BÊt qu¸ t¹i h¹ vµ hä cã gÆp nhau mÊy lÇn. Chø kh«ng th©n... kh«ng th©n... H¾n võa thèt võa l¸ch ngang qua §inh Phong b­íc ®i. L­u H­¬ng h­íng vÒ §inh Phong b¶o: - NÕu c«ng tö cÇn chØ gi¸o ®iÒu chi, xin l¹i ®©y ®µm ®¹o. §inh Phong trÇm ng©m mét chót: - Ai ai còng bËn rén suèt ngµy h¼n lµ ph¶i mÖt, cÇn nghØ ng¬i mét chót. VËy chóng ta ®îi ®Õn chiÒu sÏ nãi chuyÖn víi nhau còng kh«ng muén. §o¹n y quay m×nh vµo phßng, ®ãng cöa l¹i. Hå ThiÕt Hoa kh«ng d»n tÝnh khÝ ®­îc, ch¼ng ®îi cöa ®ãng, buét miÖng thë dµi thèt: - Th× ra con ng­êi cã c¸i t©m bÊt tr¾c thËt. Ta cø t­ëng C©u Tö Tr­êng thµnh thËt, ngê ®©u h¾n còng ®ãng kÞch lu«n. H¾n vèn cã quen biÕt C«ng T«n KiÕp D­ vµ B¹ch L¹p Chóc, thÕ mµ lóc hai ng­êi lªn thuyÒn h¾n gi¶ vê nh­ xa l¹. Tr­¬ng Tam tiÕp lêi: - H¾n cø b« b« c¸i miÖng lµ võa xuÊt ®¹o trªn giang hå. Trõ L­u H­¬ng ra, h¾n ch¼ng biÕt ai c¶. Th× ra h¾n dèi! H¾n quen biÕt nhiÒu ng­êi, h¬n bän ta n÷a ®Êy! Hå ThiÕt Hoa trÇm giäng: - Ta cø t­ëng viÖc g× h¾n còng ch¼ng biÕt cho nªn h¾n cã thÓ g©y sù v« lý, h¾n cã thÓ lµm phiÒn phøc ®Õn kÎ kh¸c. Ngê ®©u h¾n s©u s¾c h¬n bän ta. Tr­¬ng Tam tiÕp theo: - H¾n cè ý lµm nh­ vËy cho bän ta thÊy, ®Ó cho bän ta kh«ng ®Ò phßng h¾n. Thùc ra biÕt ®©u h¾n ch¼ng qu¸n th«ng víi C«ng T«n KiÕp D­ tõ tr­íc l©u. Bçng Hå ThiÕt Hoa nh¶y dùng kªu lªn: - Kh«ng xong! Kh«ng xong! Ta ph¶i ®i xem míi ®­îc! Tr­¬ng Tam g¾t: - C¸i g× thÕ? Hå ThiÕt Hoa ®¸p: http://www.vietkiem.com -187- Converted to pdf by BacQuai
 5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Kh«ng biÕt chõng h¾n lµ hung thñ ®Êy? C«ng T«n KiÕp D­ vµ B¹ch L¹p Chóc rÊt cã thÓ lµ ®èi t­îng thø hai trong m­u ®å s¸t nh©n cña h¾n. BiÕt ®©u h¾n ch¼ng h¹ ®éc thñ råi? L­u H­¬ng ®iÓm mét nô c­êi cÊt tiÕng: - Sau khi C©u Tö Tr­êng b­íc ra th× cã ng­êi ë trong phßng ®ãng cöa l¹i. Ch¼ng lÏ ng­êi chÕt råi còng ®íng cöa ®­îc? Hå ThiÕt Hoa s÷ng sê. Y tù c­êi tù thèt: - Xem ra ta bÞ c¸c ng­¬i truyÒn nhiÔm mÊt råi. B©y giê ta ®a nghi qu¸, c¸i g× ta còng nghi ®­îc hÕt. LiÕc m¾t qua Tr­¬ng Tam y tiÕp: - T¹i sao ng­¬i ch­a më chiÕc bao ra xem? Tr­¬ng Tam hõ mét tiÕng: - T¹i sao ta ph¶i më ra xem? Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - ChÝnh nµng b¶o ng­¬i më mµ! Tr­¬ng Tam x× mét tiÕng: - NÕu ta kh«ng muèn? Hå ThiÕt Hoa còng x× tr¶ l¹i: - Ch¼ng lÏ ng­¬i kh«ng muèn biÕt vËt g× trong ®ã? Tr­¬ng Tam ®iÒm nhiªn: - Cã thÓ ta ®îi lóc ng­¬i ngñ say míi më ra. Hå ThiÕt Hoa giËt m×nh, thôt ®Çu xuèng thÊp, mét lóc l©u bçng xuÊt thñ nh­ giã, giËt chiÕc bao n¬i tay Tr­¬ng Tam. Råi y bËt c­êi lín thèt: - Ta kh«ng gièng L­u H­¬ng. Ta kh«ng trém, ta chØ c­íp th«i! Y hèi h¶ më chiÕc bao. Trµng c­êi cña y vôt t¾t. Trong bao cã bé y phôc. Bé y phôc vÊy m¸u. §óng h¬n lµ mét chiÕc ¸o dµi. ¸o mµu xanh nh¹t, chÊt liÖu tèt, võa nhÑ võa mÒm, mÆc vµo ng­êi lµ khoan kho¸i l¾m. M¸u vÊy nhiÒu n¬i th©n tr­íc. Hå ThiÕt Hoa biÕn s¾c thèt: http://www.vietkiem.com -188- Converted to pdf by BacQuai
 6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Ta cã thÊy chiÕc ¸o nÇy! Tr­¬ng Tam hái nhanh: - ë ®©u? Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - Trªn m×nh §inh Phong. H¾n mÆc chiÕc ¸o nÇy lóc ®Õn ®ãn Kh« Mai ®¹i s­. Tr­¬ng Tam biÕn s¾c: - Cßn m¸u ®ã? M¸u cña H­íng Thiªn Phi? §inh Phong lµ hung thñ µ? Hå ThiÕt Hoa c¨m hËn: - Ta ®∙ nghi h¾n tõ l©u mµ. Nh­ng Kim Linh Chi th× lu«n lu«n tu©n phôc h¾n, t¹i sao nµng trao chiÕc ¸o cña h¾n cho bän ta? Nµng cã ý g× chø? Tr­¬ng Tam suy t­ mét chót thèt: - Cã lÏ nµng kh«ng biÕt lµ ¸o cña §inh Phong. Cã lÏ... Hå ThiÕt Hoa chËn l¹i: - Cã lÏ nµng ch¹y ¸n? Tr­¬ng Tam trè m¾t: - Ch¹y ¸n? Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - Nµng biÕt chóng ta ®∙ nhÆt ®­îc h¹t tr©n ch©u cña nµng trªn x¸c chÕt, nµng biÕt chóng ta ®∙ nghi ngê nµng nªn cè ý ®¸nh c¾p chiÕc ¸o cña §inh Phong, b«i m¸u vµo ®ã, chuyÓn h­íng môc tiªu cña chóng ta. Råi y c­êi l¹nh tiÕp lu«n: - Gi¶ nh­ ng­¬i mÆc ¸o cña ta mµ ®i giÕt ng­êi th× ch¼ng hung thñ lµ ta? L­u H­¬ng cÊt tiÕng: - ViÖc nÇy cã hai ®iÓm ®¸ng nghi ngê. Hå ThiÕt Hoa trÇm giäng: - Hai ®iÓm g×? L­u H­¬ng gi¶i trÝch: http://www.vietkiem.com -189- Converted to pdf by BacQuai
 7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Thø nhÊt: Kim Linh Chi lµ mét thiªn kim tiÓu th¬, b¶o nµng giÕt ng­êi, nµng còng cã thÓ giÕt, nh­ng b¶o nµng ®i ¨n trém y phôc cña ng­êi kh¸c, chØ sî nµng kh«ng trém ®­îc. Tr­¬ng Tam gËt ®Çu: - §óng vËy! Nµng lµm sao biÕt ®­îc y phôc cña §inh Phong ®Ó ë chç nµo! Muèn trém ph¶i quen tay, th¹o nghÒ, trém lÇn ®Çu ch¾c g× thµnh c«ng. L­u H­¬ng tiÕp: - Thø hai: nÕu nµng muèn chuyÓn h­íng môc tiªu cña chóng ta th× ch¼ng khi nµo nµng tù mang chiÕc ¸o ®Õn ®©y nh­ thÕ nÇy! Lµm ®iÒu bËy b¹ ai ai còng khã tr¸nh th¾c thám con tim Ýt nhiÒu. Hå ThiÕt Hoa hái: - VËy lµ ng­¬i cho r»ng cã kÎ nµo ®ã cè ý qu¨ng chiÕc ¸o vµo trong phßng Kim Linh Chi, cè ý lµm cho nµng chó t©m ®Õn, ®Ó cho nµng mang l¹i ®©y trao cho bän ta? L­u H­¬ng gËt ®Çu: - §iÒu ®ã còng cã thÓ l¾m! Nh­ng nÕu §inh Phong lµ hung thñ th× giÕt ng­êi xong, h¾n ph¶i hÊp tÊp véi vµng mµ th× giê th× Ýt, do ®ã h¾n kh«ng xãa kÞp mÊy vÕt m¸u trªn chiÕc ¸o. Tr­¬ng Tam thèt: - C©u Tö Tr­êng vµ §inh Phong ë chung phßng, viÖc trém ¸o cña §inh Phong, ch¼ng ai cã ®ñ ph­¬ng tiÖn h¬n C©u Tö Tr­êng! Cho nªn ta thÊy C©u Tö Tr­êng ®¸ng nghi ngê h¬n. Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - T¹i sao ng­¬i kh«ng ®i b¸i pháng chñ nh©n cña ng­¬i? Xem cho biÕt nµng gÆp chiÕc ¸o nÇy ë t¹i ®©u? Tr­¬ng Tam l¾c ®Çu c­êi nhÑ: - Ta ®©u d¸m! Ta sî nµng l¾m! NÕu ng­¬i muèn hái g× th× cø ®i t×m nµng mµ hái. Ch¼ng lÏ ng­¬i còng sî lu«n nh­ ta? Hå ThiÕt Hoa nh¶y dùng lªn, råi bËt c­êi l¹nh, g»n giäng: - T¹i sao ta kh«ng d¸m? Ch¼ng lÏ nµng d¸m c¾n ta? http://www.vietkiem.com -190- Converted to pdf by BacQuai
 8. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Y vät m×nh ra cöa, th¼ng ®Õn tr­íc phßng Kim Linh Chi. Nh­ng y kh«ng cßn dòng khÝ ®­a tay ra gâ cöa. T­ëng ®Õn h×nh d¸ng Kim Linh Chi chèng n¹nh hai tay vµo h«ng, m¾t s¸ng qu¸c, y rîn ng­êi. Y nghÜ: - Cã lÏ nµng ®∙ ngñ råi. NÕu ta gäi thøc nµng th× nµng ph¶i ph¸t c¸u, chÝnh ta ®©y, ta còng ph¶i giËn nÕu bÞ ph¸ giÊc ngñ, nãi chi lµ ng­êi cã tÝnh khÝ nh­ nµng, bÊt cø lóc nµo còng bèc löa ®­îc. Gâ cöa phßng mét n÷ nh©n lµ mét kü thuËt ®ßi hái nhiÒu thùc nghiÖm, ph¶i tinh vi, tÕ nhÞ, råi míi thùc hµnh ®­îc! Ngoµi ra cßn ph¶i cã can ®¶m! §õng t­ëng ai ai còng lµm ®­îc, dÜ nhiªn trõ h¹ng vò phu, lç m∙ng Hå ThiÕt Hoa lÈm nhÈm: - Chung quy, chiÒu nay tÊt c¶ ®Òu héi häp ®ñ mÆt, ta cø ®îi ®Õn lóc ®ã, kÓ còng kh«ng muén g×. *** vietkiem.com *** Trong phßng cã hai chiÕc gi­êng vµ mét chç d­íi sµn phßng, t¹m dän lµm n¬i ngñ. Khi Hå ThiÕt Hoa trë l¹i, hai chiÕc gi­êng ®Òu bÞ chiÕm. Tr­¬ng Tam n»m trªn mét chiÕc, trÐo ngo¶y ®ïi lÈm nhÈm: - Kú qu¸i thËt! T¹o sao ta kh«ng nghe tiÕng gâ cöa? Ch¼ng lÏ Hå tiªn sanh nãi th× hung mµ rèt cuéc l¹i ch¼ng d¸m gâ cöa? Tiªn sanh can ®¶m h¬n ta nhiÒu kia mµ. Hå ThiÕt Hoa hÐt: - Gi­êng cña ta, sao ng­¬i chiÕm? Tr­¬ng Tam ®iÒm nhiªn: - Gi­êng cña ng­¬i? Ai quy ®Þnh lµ gi­êng nµy thuéc vÒ ng­¬i? Tæng §èc? TuÇn Vò? Hay lÖnh cña triÒu ®×nh quy ®Þnh? Hå ThiÕt Hoa giËn ®Õn ngøa r¨ng, nÕu kh«ng c¾n ®­îc c¸i g× ch¾c ph¶i chÕt mÊt v× khã chÞu. Nh­ng y cßn lµm g× ®­îc, chØ c­êi l¹nh thèt: http://www.vietkiem.com -191- Converted to pdf by BacQuai
 9. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Gi­êng trªn thuyÒn nhá qu¸, l¹i ng¾n, l¹i hÑp, m­êng t­îng gi­êng cña trÎ con. Ta ®­êng lµ bËc ®¹i tr­îng phu th× tèt h¬n nªn t×m chç réng r¶i mµ n»m. Y võa n»m xuèng chç trèng d­íi sµn chît bËt vïng dËy hÐt: - Ng­¬i ®­îc ®µng ch©n l©n ®µng ®Çu. C¶ c¸i gèi cña ta ng­¬i còng lÊy lu«n. Tr­¬ng Tam c­êi h× h×: - Ngñ chç réng r∙i ch¾c khoan kho¸i l¾m, H¶i Qu¸t Thiªn sî ng­¬i qu¸ khoan kho¸i mµ ngñ lu«n kh«ng chÞu thøc dËy cho nªn kh«ng chuÈn bÞ gèi cho ng­¬i. Hå ThiÕt Hoa nghiÕn r¨ng, ®¶o m¾t nh×n quanh, bçng c­êi lªn thèt! - Th× ra ng­¬i còng nh­ L∙o Xó Trïng, mang c¸i tËt nghÑt mòi cho nªn kh«ng ngöi thÊy mïi thói. Tr­¬ng Tam hái gÊp: - Mïi thói g×? Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - Trªn chiÕc gèi cña ta, võa råi ta v« t×nh ngåi lªn, ®óng lóc ta n«n bông... Y ch­a døt c©u, Tr­¬ng Tam chôp chiÕc gèi qu¨ng xuèng sµn. Hå ThiÕt Hoa c­êi lín: - Ng­¬i còng bÞ lõa n÷a sao? Tr­¬ng Tam ®¸p: - Ng­¬i nãi g× ta còng kh«ng tin, chØ cã c¸i r¾m th«i. Ng­¬i lµ tay v« ®Þch r¾m trªn ®êi nµy, ng­êi ta ba ngµy, ba th¸ng, ba n¨m kh«ng r¾m, cßn ng­¬i th× cã thÓ b¶o lµ mçi phót mçi r¾m. *** vietkiem.com *** Hai h«m nay nhiÒu sù viÖc x¶y ra qu¸. Toµn lµ nh÷ng viÖc ®¸ng sî. Ch¼ng nh÷ng thÕ, cø theo t×nh h×nh ®ã th× cßn biÕt bao nhiªu viÖc n÷a s¾p söa ph¸t sanh, ®¸ng sî h¬n nhiÒu. Vµ cã thÓ nh÷ng viÖc ®ã sÏ b¾t ®Çu tõ ®ªm nay! Bëi ®ªm lµ ®ång lâa cña bao nhiªu viÖc phi lý, phi nh©n. http://www.vietkiem.com -192- Converted to pdf by BacQuai
 10. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa vèn cho r»ng m×nh kh«ng thÓ nµo ngñ ®­îc. Vµ ng­êi ta b¶o khi khã ngñ cø ®Õm, ®Õm m∙i, giÊc ngñ sÏ ®Õn, ®Õn kh«ng hay kh«ng biÕt. NhiÒu ng­êi ®∙ thùc nghiÖm vµ thêi th­êng cã kÕt qu¶. Y chuÈn bÞ ®Õm ®Õn mét v¹n, nÕu ®Õm ®Õn ®ñ sè råi mµ kh«ng ngñ ®­îc th× ®i lÊy r­îu mµ uèng. Nh­ng ®Õm ®Õn m­êi b¶y y ngñ khß. TiÕng gâ cöa vang lªn lµm Hå ThiÕt Hoa bõng tØnh. TiÕng gâ cöa rÊt khÏ, vang cèc cèc nhÑ nhµng, m­êng t­îng ng­êi nµo ®ã gâ rÊt l©u. Y cµu nhµu: - Kh¸ch ®©u mµ l¾m kh¸ch! Lóc nµo còng cã. May lµ ë gi÷a gißng s«ng. NÕu t¹i ®Êt liÒn ch¾c lµ ta chÞu kh«ng næi! Y chê dËy, ®Çu ãc ch­a tØnh h¼n, x« m¹nh c¸nh cöa, ®Þnh trót c¸i bùc béi trªn dÇu kÏ gâ cöa. Ngê ®©u bªn ngoµi ch¼ng cã mét bãng ma ®õng nãi lµ bãng ng­êi. Tuy nhiªn tiÕng cèc cèc cèc vÉn cßn vang ®Òu ®Òu. Hå ThiÕt Hoa trÊn ®Þnh t©m thÇn, quan s¸t mét lóc ph¸t gi¸c ra ®ã ch¼ng ph¶i lµ tiÕng gâ cöa mµ do ng­¬i trong phßng bªn c¹nh gâ v¸ch. Y ph¸t c¸u lÈm nhÈm: - TiÓu tö ®ã lµm g× thÕ? §Þnh ph¸ giÊc ngñ ng­êi ta ch¾c? Y ®­a tay ®Êm m¹nh vµo v¸ch qu¸t: - Ai? Gâ v¸ch nÕu kh«ng lµ C«ng T«n KiÕp D­ th× lµ B¹ch L¹p Chóc, y cÇn g× ph¶i hái? Bªn kia qu¶ nhiªn cã ng­êi ph¸t tho¹i. Hå ThiÕt Hoa ¸p tai vµo v¸ch nghe râ thinh ©m cña C«ng T«n KiÕp D­. Giäng l∙o rÊt thÊp. L∙o hái: - L­u H­¬ng So¸i ®ã ph¶i kh«ng? Cã thÓ qua ®©y ®µm ®¹o ®­îc ch¨ng? Th× ra ng­êi ta muèn tiÕp xóc víi L­u H­¬ng. Hai h«m nay ai ai còng muèn tiÕp xóc víi L­u H­¬ng. Hå ThiÕt Hoa tøc muèn m¾ng mÊy tiÕng, quay ®Çu l¹i nhËn ra hai chiÕc gi­êng trèng kh«ng. L­u H­¬ng vµ Tr­¬ng Tam biÕn mÊt d¹ng. Ng­êi bªn v¸ch l¹i tiÕp: - Cã thÓ H­¬ng So¸i ch­a biÕt t¹i h¹ lµ ai, tuy nhiªn ... http://www.vietkiem.com -193- Converted to pdf by BacQuai
 11. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa cao giäng ®¸p: - T¹i h¹ biÕt c¸c h¹ lµ ai song L­u H­¬ng v¾ng mÆt. Ng­êi bªn v¸ch hái: - Ch¼ng râ H­¬ng So¸i ®i ®©u? Hå ThiÕt Hoa thèt: - H¾n lµ mét con thá, ®Õn n¬i nµo lµ ch¹y nh¶y kh¾p n¬i ®ã. Cã quû míi biÕt h¾n ®i ®©u. Ng­êi bªn v¸ch tiÕp: - C¸c h¹ lµ... Hå ThiÕt Hoa chËn lêi: - T¹i h¹ hä Hå, c¸c h¹ muèn nãi g× víi L­u H­¬ng, cø nãi víi t¹i h¹, ch¼ng sao ®©u. Ng­êi bªn v¸ch kªu lªn: - A ... Råi bá lu«n c©u nãi. Hå ThiÕt Hoa ®îi mét lóc, cµng suy nghÜ cµng nhËn thÊy cã c¸i g× kh«ng æn. Gi÷a C«ng T«n KiÕp D­ vµ L­u H­¬ng ch¼ng cã mét ®iÒu quan hÖ nµo bçng nhiªn l∙o l¹i t×m L­u H­¬ng, t¹i sao thÕ? L∙o còng cã thÓ qua ®©y ®­êng ®­êng chÝnh chÝnh mµ gÆp nhau, l¹i lµm chi c¸i trß óp óp më më thÕ? Ch¼ng lÏ l∙o cã mét bÝ mËt g× muèn tiÕt lé víi L­u H­¬ng? Y m¾ng thÇm: - L∙o Xó Trïng thËt ®¸ng ®¸nh ®ßn! Sao kh«ng gäi ta ®i víi l¹i trèn ta mµ ®i. Y hÓnh hÓnh mòi lÈm nhÈm: - H«m qua ta ®©u cã qu¸ chÐn, t¹i sao ta ngñ nh­ chÕt thÕ nÇy? Thùc ra y còng hiÓu lµ cã L­u H­¬ng bªn c¹nh, y ngñ ngon lµnh. Bëi y biÕt dï cho trêi sËp, L­u H­¬ng vÉn ®ñ søc chèng chái, b¶o vÖ an toµn cho y. Y ch¼ng cÇn lo ng¹i g× c¶. Y mang ví, mang giµy nhanh chãng ®Þnh sang phßng bªn c¹nh hái C«ng T«n KiÕp D­, l∙o muèn gÆp L­u H­¬ng ®Ó lµm g×. Y cßn hái lu«n l∙o ta quen biÕt víi C©u Tö Tr­êng nh­ thÕ nµo. http://www.vietkiem.com -194- Converted to pdf by BacQuai
 12. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Nh­ng y gá cöa l©u l¾m råi mµ bªn trong ch¼ng mét ai ®¸p øng. Bªn nµy phßng kh«ng ®¸p, cöa bªn kia phßng l¹i më ra, C©u Tö Tr­êng xuÊt hiÖn hái: - Hå huynh muèn gÆp hä? Hå ThiÕt Hoa kh«ng quay ®Çu l¹i, l¹nh lïng thèt: - T¹i h¹ ®©u cã khïng. Kh«ng t×m hä th× gâ cöa lµm g×? C©u Tö Tr­êng c­êi vuèt: - Hä võa ra khái phßng vµ lªn trªn sµn thuyÒn råi. T¹i h¹ tr«ng thÊy hä ®i. Hå ThiÕt Hoa ®ét nhiªn quay ®Çu l¹i, qu¾c m¾t nh×n C©u Tö Tr­êng bu«ng tõng tiÕng: - Xem ra c¸c h¹ rÊt thÝch l­u ý ®Õn hµnh ®éng cña kÎ kh¸c! C©u Tö Tr­êng giËt m×nh, Êp óng: - T¹i h¹... T¹i h¹... Hå ThiÕt Hoa cao giäng: - Tõ ngµy gÆp c¸c h¹, t¹i h¹ lu«n lu«n xem c¸c h¹ nh­ mét b»ng h÷u! Ph¶i vËy kh«ng? C©u Tö Tr­êng thë dµi: - T¹i h¹ v« cïng c¶m kÝch. Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - T¹i h¹ hy väng c¸c h¹ cã c¸i g× cÇn nãi, h∙y thµnh thËt mµ nãi víi t¹i h¹, xin ®õng man tr¸ lÉn nhau. C©u Tö Tr­êng ®¸p: - Cã khi nµo t¹i h¹ gi¶ dèi víi Hå huynh ®©u? Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - Tèt! VËy t¹i h¹ xin hái: C«ng T«n KiÕp D­ vµ B¹ch L¹p Chóc cã lai lÞch nh­ thÕ nµo? T¹i sao c¸c h¹ nhËn ra hä? C©u Tö Tr­êng trÇm ng©m mét lóc råi thë dµi ®¸p: - Hå huynh ®∙ hái, t¹i h¹ kh«ng thÓ kh«ng nãi, bÊt qu¸... H¾n thÊp giäng tiÕp: http://www.vietkiem.com -195- Converted to pdf by BacQuai
 13. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - ViÖc nÇy quan hÖ rÊt lín! HiÖn t¹i thêi c¬ ch­a thuËn tiÖn, nh­ng t¹i h¹ cø nãi, Hå huynh nghe råi xin gi÷ bÝ mËt cho. §õng tiÕt lé víi ai c¶! Hå ThiÕt Hoa kh«ng cÇn suy nghÜ, ®¸p nhanh: - §­îc råi, t¹i h¹ ®¸p øng! C©u Tö Tr­êng tiÕp: - C¶ ®Õn L­u H­¬ng So¸i... Hå ThiÕt Hoa chËn lêi: - T¹i h¹ ®∙ ®¸p øng råi th× dï cho lµ cha t¹i h¹, t¹i h¹ còng kh«ng tiÕt lé cho biÕt. Lêi nãi cña t¹i h¹ còng nh­ L­u H­¬ng, ®¸ng tin t­ëng l¾m. Ch¼ng lÏ c¸c h¹ hoµi nghi t¹i h¹? C©u Tö Tr­êng thë phµo thèt: - §­îc nghe Hå huynh nãi thÕ lµ t¹i h¹ yªn t©m råi. H¾n ®­a Hå ThiÕt Hoa vµo phßng cµi then cöa l¹i. §inh Phong ®∙ ®i ®©u tõ l©u. Tr­íc hÕt C©u Tö Tr­êng mêi Hå ThiÕt Hoa ngåi ®o¹n trÇm giäng thèt: - Hai th¸ng tr­íc ®©y t¹i phñ Khai Phong cã x¶y ra mét vô ¸n quan träng. TrÊn ViÔn T­íng Qu©n tõ quan ngo¹i ¸p gi¶i mét sè cèng phÈm vÒ kinh, dõng ch©n t¹i phñ Khai Phong, ngñ ®ªm t¹i nha m«n, bçng nhiªn vµo canh ba, cã kÎ vµo c¾t mÊt ®Çu. Bao nhiªu ®å vËt tiÕn cèng cho triÒu ®×nh còng mÊt s¹ch sµnh sanh. §oµn hé tèng gåm mét tr¨m hai m­¬i ng­êi ®Òu bÞ giÕt ch¼ng cßn mét m¹ng. Hå ThiÕt Hoa trè m¾t: - Cã viÖc quan träng nh­ vËy t¹i sao ch¼ng nghe ai nãi g× c¶? C©u Tö Tr­êng thë dµi: - Bëi ®ã lµ mét vô ¸n träng ®¹i nªn ch¼ng ai d¸m ®Ó tÈu lËu phong thinh, sî triÒu ®×nh hay ®­îc sÏ b¾t téi nÆng nÒ. Ng­êi ta Ðm nhÑm lu«n ®Ó ©m thÇm ®iÒu tra manh mèi. Khi nµo t×m ®­îc thñ ph¹m råi sÏ th­îng sí t©u tr×nh lªn Hoµng Th­îng. Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - KÎ g©y ra vô ¸n kh«ng l­u l¹i mét m¹ng ng­êi sèng sãt nµo c¶ th× cã muèn truy ra manh mèi, thiÕt t­ëng còng kh«ng ph¶i lµ viÖc dÔ lµm. http://www.vietkiem.com -196- Converted to pdf by BacQuai
 14. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan C©u Tö Tr­êng tiÕp: - Nh­ng ng­êi tÝnh ®©u qua trêi ®Þnh. Hung thñ cø t­ëng lµ phñi tay ®­îc råi, ngê ®©u «ng trêi cßn chõa l¹i mét ng­êi lµm chøng cho bän s¸t nh©n kh«ng tho¸t khái vßng luËt ph¸p. Hå ThiÕt Hoa hái: - Ng­êi ®ã lµ ai? C©u Tö Tr­êng ®¸p: - Mét thÞ thiÕp cña TrÊn ViÔn T­íng Qu©n. §ªm ®ã nµng ngñ víi TrÊn ViÔn T­íng Qu©n ®Õn nöa ®ªm, nµng ®i ®¹i tiÖn, lóc biÕn cè x¶y ra nµng Èn trèn lu«n trong phßng vÖ sinh, nhê thÕ mµ tho¸t chÕt. Tuy kh«ng thÊy mÆt hai tªn s¸t nh©n song nµng nghe râ rµng cuéc ®èi tho¹i gi÷a bän chóng. Hå ThiÕt Hoa c­êi vang: - Xem ra m¹ng cña n÷ nh©n dµi h¬n m¹ng nam nh©n! C©u Tö Tr­êng tiÕp: - Cø theo lêi nµng th× vô ¸n g©y nªn bëi mét giµ mét trÎ, viÖc thµnh råi, c¶ hai chuÈn bÞ trèn ra h¶i ngo¹i, t×m ®Õn Tiªu Kim QuËt mµ h­ëng thä. T¹i h¹ theo manh mèi ®ã, ®i dÇn ®Õn ®©y. Hå ThiÕt Hoa kinh ng¹c: - Nghe c¸c h¹ nãi, t¹i h¹ ®o¸n c¸c h¹ lµ ng­êi trong Lôc PhiÕn M«n. Cã ®óng ch¨ng? C©u Tö Tr­êng ®¸p: - T¹i h¹ kh«ng lµ bé ®Çu cña quan nha, bÊt qu¸ chØ lµ mét vÖ sÜ cña Hïng §¹i T­íng Qu©n vïng quan ngo¹i, vµo Trung Nguyªn lÇn nÇy lµ v©ng lÖnh sai cña Hïng §¹i T­íng Qu©n, ®Æc c¸ch tra cøu vô ¸n ®ã. H¾n c­êi mét tiÕng, tiÕp: - Nh©n v× tõ lóc nhá, t¹i h¹ ®∙ vµo phñ t­íng qu©n råi, song kh«ng th­êng xuÊt ngo¹i hµnh sù, do ®ã kh«ng quen mäi sinh ho¹t trªn giang hå, thµnh thö cö ®éng khã tr¸nh ng©y ng« lµm Hå huynh ph¶i c­êi thÇm. Hå ThiÕt Hoa s÷ng sê. L©u l¾m, y míi thë ra mét tiÕng dµi, råi l¾c ®Çu, c­êi thèt: http://www.vietkiem.com -197- Converted to pdf by BacQuai
 15. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Th× ra sù viÖc lµ vËy! Nh­ng t¹i sao c¸c h¹ kh«ng sím cho nhau biÕt? B¸o h¹i t¹i h¹ tr¸ch lÇm c¸c h¹! §i t×m kÎ gian mµ bÞ t×nh nghi lµ kÎ gian, cã ph¶i lµ oan uæng kh«ng? C©u Tö Tr­êng c­êi khæ: - ChØ v× t¹i h¹ mang mét träng tr¸ch n¬i m×nh, l¹i thuéc lo¹i ®¹i bÝ mËt nªn kh«ng d¸m tïy ý thè lé th©n phËn. Hµ huèng H¶i Qu¸t Thiªn, H­íng Thiªn Phi, §inh Phong ch¼ng ph¶i lµ nh÷ng ng­êi t«n träng luËt ph¸p, nÕu hä biÕt r»ng t¹i h¹ ®i t×m manh mèi vô ¸n m¹ng chØ sî hä d¸m lµm ®iÒu bÊt lîi cho t¹i h¹. Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu thèt: - T¹i h¹ hiÓu råi... C¸c h¹ hoµi nghi C«ng T«n KiÕp D­ vµ B¹ch L¹p Chóc lµ hai hung thñ g©y nªn vô ¸n C©u Tö Tr­êng: - Ph¶i! Hai ng­êi ®ã cã nhiÒu ®iÓm kh¶ nghi l¾m. Cho nªn võa råi, t¹i h¹ cã vµo phßng cña hä, ý muèn dä dÉm t×nh h×nh cö ®éng cña hä xem sao. Hå ThiÕt Hoa hái: - C¸c h¹ t×m ®­îc manh mèi chi ch¨ng? C©u Tö Tr­êng thë dµi: - Hä gi÷ kÝn miÖng b×nh. T¹i h¹ vµo ®ã råi, ch¼ng nh÷ng kh«ng t×m hiÓu ®­îc g×, mµ l¹i cßn ph¹m c¸i lçi ®¹p cá ®éng r¾n, nÕu hä biÕt ®­îc th©n phËn t¹i h¹, chØ sî... MÆt biÕn s¾c, h¾n tiÕp: - ChØ sî... ChØ sî... Song h¾n kh«ng nãi ®­îc ®o¹n cuèi, m­êng t­îng sî nãi ra lµ ph¹m vµo mét ®iÒu gì. Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu: - §óng vËy! NÕu hä biÕt ®­îc ch©n t­íng cña c¸c h¹, hä sÏ kh«ng ®Ó cho c¸c h¹ yªn ®©u. VËy tõ nay, c¸c h¹ h∙y cÈn thËn míi xong cho. Y ®Ëp nhÑ tay lªn ®Çu vai C©u Tö Tr­êng, råi c­êi thèt: - HiÖn t¹i t¹i h¹ biÕt ®­îc viÖc ®ã råi th× kh«ng thÓ dung d­ìng cho hä muèn lµm chi th× lµm. C¸c h¹ yªn trÝ lín. C©u Tö Tr­êng còng c­êi ®¸p: http://www.vietkiem.com -198- Converted to pdf by BacQuai
 16. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - §a t¹ Hå huynh chiÕu cè! Cã Hå huynh, lµm g× t¹i h¹ kh«ng yªn t©m? BÊt qu¸... H¾n cau mµy, trÇm giäng tiÕp: - Hai ng­êi ®ã th©m hiÓm, gian ho¹t l¾m, kh«ng thÓ xem th­êng hä ®­îc ®©u. T¹i h¹ ch­a n¾m ®­îc mét chøng cí g×, t¹m thêi chóng ta kh«ng nªn véi väng ®éng. Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu, tõ tõ thèt: - Tuy nhiªn hai ng­êi ®ã còng kh«ng cã lý do g× b¾t buéc ph¶i giÕt H­íng Thiªn Phi. Ch¼ng lÏ hä ®Þnh s¸t h¹i tÊt c¶ sè ng­êi trªn thuyÒn nÇy ®Ó diÖt khÈu? *** vietkiem.com *** Cuèi cïng råi ®ªm còng vÒ, dµnh l¹i vò trô víi ngµy dµi. §ªm ®­îc b¸o hiÖu b»ng hoµng h«n cã tµ d­¬ng cßn l­u luyÕn trªn mÆt n­íc, nh×n ra mót m¾t, mªnh m«ng, biÓn réng tr¶i tËn ch©n trêi, sãng nhÊp nh« ®iÓm vµng lÉn b¹c, ãng ¸nh nh­ v¹n øc h¹t kim c­¬ng to nhá bÊt ®ång. Cßn c¶nh nµo h¬n c¶nh biÓn chiÒu h«m. L­u H­¬ng cïng Tr­¬ng Tam tùa m×nh vµo m¹n thuyÒn nh×n ®Õn xuÊt thÇn. L©u l¾m, Tr­¬ng Tam cÊt tiÕng: - Tr­íc khi ta v­ît biÓn, ta cø t­ëng c¶nh s¾c trªn s«ng dµi lµ ®Ñp nhÊt trÇn gian. Giê ®©y linh ®inh trªn sãng n­íc trïng d­¬ng, ta míi biÕt s«ng dµi v« nghÜa bªn c¹nh biÓn réng. Ta kh«ng cßn muèn trë l¹i chèn cò n÷a. L­u H­¬ng c­êi nhÑ th¶n nhiªn ®¸p: - Ng­êi x­a cã nãi: §õng khinh th­êng h¶i nan vi thñy... Võa lóc ®ã §inh Phong tõ mòi thuyÒn ®i ®Õn, t©m thÇn kinh hoµng. Ch­a ®Õn gÇn, h¾n ®∙ h« ho¸n lªn: - H«m nay hai vÞ cã gÆp H¶i bang chñ lÇn nµo ch¨ng? L­u H­¬ng cau mµy l¾c ®Çu: - Tõ lóc s¸ng sím chia tay nhau ®Õn b©y giê, t¹i h¹ kh«ng gÆp l¹i lÇn nµo. Tr­¬ng Tam tiÕp nãi: http://www.vietkiem.com -199- Converted to pdf by BacQuai
 17. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Y mÖt mái suèt ®ªm, s¸ng ngµy cßn ph¶i lo nghÜ, cã lÏ y cßn ngñ say. Sao c«ng tö kh«ng ®Õn chç y ngñ xem? §inh Phong ®¸p: - T¹i h¹ cã ®Õn ®ã, chç ngñ cßn ch¨n gèi chØnh tÒ, chøng tá kh«ng cã ng­êi ng∙ l­ng xuèng. L­u H­¬ng giËt m×nh: - Nh÷ng ng­êi kh¸c kh«ng ai thÊy y ë ®©u sao? §inh Phong biÕn s¾c mÆt nhît nh¹t, nô c­êi th©n thiÕt hßa dÞu h»ng ngµy mÊt h¼n, trÇm giäng thèt: - T¹i h¹ cã ®i qua kh¾p n¬i, hái mäi ng­êi, ng­êi cuèi cïng gÆp y lµ TiÒn Phong. L­u H­¬ng cau mµy: - TiÒn Phong? §inh Phong tiÕp: - TiÒn Phong cho biÕt, vµo giê ngä h«m nay, H¶i bang chñ mét m×nh ®øng t¹i mòi thuyÒn, nh×n ra biÓn kh¬i, xuÊt thÇn, miÖn cø lÈm nhÈm tªn H­íng nhÞ gia m∙i. TiÒn Phong mêi y dïng c¬m, y kh«ng buån l­u ý ®Õn g∙. Tõ lóc ®ã ®Õn b©y giê kh«ng cßn ai tr«ng thÊy y n÷a. L­u H­¬ng hái: - Lóc ®ã trªn s©n thuyÒn cã ng­êi nµo kh¸c n÷a ch¨ng? §inh Phong ®¸p: - Lóc ®ã trªn thuyÒn, ®¹i ®a sè thñy thñ ®Òu xuèng phÝa d­íi dïng c¬m, chØ cßn hai ng­êi trùc t¹i l¸i thuyÒn, ba ng­êi gi÷ lÌo phÝa bªn t¶, trªn väng l¸i cßn cã mét ng­êi n÷a, cã phËn sù nh¾m h­íng. §o¹n h¾n thë dµi tiÕp: - Nh­ng s¸u ng­êi ®ã ®Òu kh«ng tr«ng thÊy H¶i bang chñ. Tr­¬ng Tam thèt: - BiÕt ®©u TiÒn Phong kh«ng nãi ngoa? §inh Phong ®¸p: http://www.vietkiem.com -200- Converted to pdf by BacQuai
 18. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Gi¶ nh­ g∙ nãi ngoa th× lý do g× khiÕn g∙ nãi ngoa? Cã lÏ ng­êi ta qu¸ bËn rén nªn kh«ng ai ®Ó ý ®Õn H¶i bang chñ lóc y lªn s©n thuyÒn. V¶ l¹i H¶i bang chñ còng kh«ng ë trªn s©n thuyÒn l©u l¾m. Tr­¬ng Tam cau mµy: - VËy ®i ®©u chø? Kh«ng lÏ y nh¶y xuèng biÓn? §inh Phong lé vÏ ¶m ®¹m: - T¹i h¹ chØ sî y bi th­¬ng cùc ®é vÒ c¸i chÕt cña H­íng Thiªn Phi, råi trong lóc mÊt trÝ, d¸m lµm liÒu... L­u H­¬ng chËn l¹i: - H¶i bang chñ kh«ng thuéc h¹ng n«ng næi nh­ vËy ®©u! Cßn TiÒn Phong? T¹i h¹ muèn hái h¾n mÊy c©u. §inh Phong ®¸p: - H«m nay h¾n kh«ng cã phiªn trùc nªn ë lu«n d­íi khoang thuyÒn nghØ ng¬i. L­u H­¬ng thèt: - Chóng ta xuèng ®ã t×m h¾n. *** vietkiem.com *** Lßng khoang kh«ng lín l¾m. M­êi mÊy thñy thñ cïng chia nhau mét kho¶ng trèng ®ã, tù nhiªn cã sù bõa b∙i, h«i h¸m. TiÒn Phong chiÕm mét vu«ng khoang thø ba bªn hµng h÷u, g∙ ®ang n»m trªn gi­êng, trïm ch¨n kÝn mÝt, ngñ vïi. G∙ ®Ó lã ®«i ch©n ra ngoµi, ®«i ch©n cßn mang giµy, chõng nh­ g∙ qu¸ nhäc mÖt, ng∙ l­ng xuèng gi­êng lµ ngñ ngay, kh«ng kÞp cëi giµy ví. Lç Tr­êng KiÖt ch­a ngñ, nghe cã ng­êi t×m g∙, véi vµo gäi g∙ thøc dËy, song gäi m∙i, råi l¾c m¹nh g∙, g∙ còng kh«ng tØnh giÊc. Lç Tr­êng KiÖt c­êi vang thèt: - HÔ nãc r­îu vµo lµ h¾n ngñ ng­ heo! SÊm næ bªn tai còng kh«ng thøc! Tr­¬ng Tam nh×n tho¸ng qua L­u H­¬ng c­êi thèt: http://www.vietkiem.com -201- Converted to pdf by BacQuai
 19. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - C¸i tËt cña g∙ kh«ng nhá h¬n TiÓu Hå chót nµo. Nh­ng nô c­êi cña h¾n chai ng¾t liÒn. Lç Tr­êng KiÖt võa tèc ch¨n lªn, Tr­¬ng Tam ph¸t hiÖn ra t×nh h×nh kh«ng æn råi. TiÒn Phong n»m ®ã, xem th× rÊt an t­êng, nh­ng g­¬ng mÆt biÕn ®æi ®¸ng sî. Lç Tr­êng KiÖt c¶m thÊy ®«i ch©n nhòn, kh«ng g­îng ®øng ®­îc n÷a, g∙ ngåi ngay, kªu phÞch mét tiÕng. V« luËn lµ ai, nh×n TiÒn Phong còng biÕt ®­îc lµ g∙ kh«ng cßn sèng n÷a. L­u H­¬ng b­íc tíi v¹ch ¸o cña TiÒn Phong ra xem. N¬i ngùc cã dÊu bµn tay. DÊu bµn tay t¶! TiÒn Phong ®∙ bÞ ng­êi h¹ ®éc thñ! §inh Phong kªu lªn: - Chu Sa Ch­ëng! Tr­¬ng Tam l¹nh lïng nh×n h¾n thèt: - §inh c«ng tö qu¶ nhiªn cã nh∙n lùc. Ch¾c lµ cã luyÖn ch­ëng ph¸p Chu Sa? §inh Phong vèn ch­a ph¸t gi¸c c¸i ý moi mãc cña Tr­¬ng Tam nªn l¾c ®Çu thèt: - MÊy n¨m gÇn ®©y, t¹i h¹ kh«ng nghe nãi trªn giang hå cã ng­êi nµo luyÖn Chu Sa Ch­ëng c¶. L­u H­¬ng hái: - Võa råi ai vµo ®©y? §Çu ®¼m må h«i l¹nh, Lç Tr­êng KiÖt run giäng: - ChÝnh tiÓu nh©n võa vµo ®©y. Lóc ®ã TiÒn Phong ngñ say... Ng­êi t¹i ®©y chØ cã viÖc ngñ th«i vµ bän th« lç nh­ tiÓu nh©n, hÔ ngñ lµ cÇm nh­ bÊt tØnh. G∙ nãi ®óng. Tr­¬ng Tam gäi tØnh c¸c tªn kia, c¶ chÝn tªn ®Òu ®¸p kh«ng thÊy ai vµo ®©y c¶, trõ bän chóng. L­u H­¬ng hái: - Nh­ng râ rµng §inh c«ng tö võa vµo ®©y ®Ó hái TiÒn Phong, thÕ ch¼ng cã ai tr«ng thÊy µ? TÊt c¶ ®Òu l¾c ®Çu. §inh Phong biÕn s¾c thèt: http://www.vietkiem.com -202- Converted to pdf by BacQuai
 20. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - §Ých x¸c lµ võa råi t¹i h¹ cã vµo ®©y, nh­ng lóc ®ã th× TiÒn Phong cßn sèng. lóc t¹i h¹ hái g∙ cã Kim c« n­¬ng bªn c¹nh. Kim c« n­¬ng chøng minh ®iÒu ®ã cho t¹i h¹. H¾n tiÕp lu«n: - Sau l¹i, t¹i h¹ vµo nhµ bÕp, hái lu«n s¸u tªn cã mÆt trªn s©n thuyÒn lóc trùc vµo giê ngä, cuèi cïng míi ®i t×m H­¬ng So¸i vµ Tr­¬ng huynh. T¹i h¹ lµm bao nhiªu viÖc ®ã trong vßng nöa tiÕng ®ång hå. Tr­¬ng Tam kªu lªn: - Cã Kim c« n­¬ng n÷a sao? §inh Phong ®¸p: - Kim c« n­¬ng vµ t¹i h¹ chia tay nhau t¹i bËc thang, chÝnh nµng l∙nh phÇn ®i t×m C©u huynh, Hå huynh ®Ó b¸o tin, ®ång thêi cho C«ng T«n tiªn sanh hay lu«n, ch¼ng râ nµng cã gÆp c¸c vÞ ®ã ch¨ng? L­u H­¬ng trÇm ng©m mét chót: - BÕp t¹i chç nµo? *** vietkiem.com *** BÕp n¬i nÊu n­íng mµ còng lµ chç ¨n cña thñy thñ, n¬i ®ã còng kh«ng réng l¾m. Hai chiÕc bµn chiÕm trän kho¶ng réng ®ã. Bän thñy thñ lµm th× quÇn quËt nh­ tr©u, ngñ th× mª mang nh­ heo, ¨n l¹i å ¹t nh­ hæ. Thøc ¨n ®ùng trong t« to, c¬m chøa trong r¸ to, chÐn ¨n còng to lu«n, tÊt c¶ nãi lªn sù th« lËu cña h¹ng ng­êi cam c¸i kiÕp khuyÓn m∙, s½n sµng lµm c«ng viÖc ph¸ nói, ®èn rõng, båi ®¾p sù thÞnh v­îng vµ cñng cè sù an toµn cña chñ nh©n. HiÖn t¹i cã s¸u ng­êi ¨n. Thùc sù hä cã mÆt t¹i ®ã, hä ¨n råi ch­a? Hä ®ang ¨n hay s¾p söa ¨n? Ch¼ng ai biÕt ®­îc, bëi hä bÊt ®éng. Hai ng­êi gôc ®Çu xuèng mÆt bµn, hai ng­êi ngåi ngåi trªn ghÕ, h¹i ng­êi ng∙ dµi trªn sµn, c¹nh khung cöa. C¶ s¸u ng­êi ®Òu chÕt. TÊt c¶ ®Òu chÕt v× Chu Sa Ch­ëng! Hai ng­êi gôc t¹i mÆt bµn chÕt rën h¬n hÕt. Hai ng­êi bªn c¹nh võa ®øng lªn bÞ ®¸nh lu«n nªn ng∙ ngåi trªn ghÕ trë l¹i. Hai ng­êi ho¶ng sî bá ch¹y còng kh«ng tho¸t. http://www.vietkiem.com -203- Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2