Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lưu tình hồ điệp kiếm - Tập 1

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

161
lượt xem
23
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu tình hồ điệp kiếm - tập 1', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu tình hồ điệp kiếm - Tập 1

 1. 1 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Hoài thöù Nhaát TOÅ CHÖÙC SAÙT THUÛ C hæ laø moät veät löu tinh, tuy ngaén nguûi nhöng treân baàu trôøi coù vì sao naøo choùi loïi, huy hoaøng baèng noù? Khi xuaát hieän löu tinh thì caû nhöõng vì tinh tuù ñöôïc coi laø vónh haèng baát bieán cuõng bò lu môø. Cuoäc soáng cuûa loaøi hoà ñieäp tuy ngaén nguûi, nhöng cuoäc ñôøi cuûa moïi loaøi hoa, cho duø loäng laãy nhaát so vôùi noù coøn ngaén nguûi hôn. Hôn nöõa, noù vónh vieãn chæ soáng döôùi trôøi xuaân ngaùt höông. Noù ñeïp ñeán saëc sôõ. Noù töï do. Noù chæ chuyeân coù moät vieäc gheïo hoa huùt maät. Cuoäc ñôøi noù tuy ngaén nguûi nhöng huy hoaøng. oOo Chæ coù kieám môùi coù theå so saùnh ñöôïc vôùi söï vónh haèng. Tính maïng vaø nieàm vinh quang cuûa kieám khaùch laø phuï thuoäc vaøo thanh kieám trong tay ngöôøi ñoù. Nhöng giaù nhö kieám cuõng coù tình thì bieát ñaâu nieàm vinh quang cuûa noù cuõng trôû neân ngaén nguûi nhö veät sao baêng thoâi? oOo Khi veät löu tinh vaïch moät ñöôøng saùng choùi thì haén ñang naèm treân moät khoái thanh thaïch. Haén vaãn coøn cuoàng loaïn, say khöôùt. Vaø haén coøn maéc theâm nhieàu thoùi hö khaùc nöõa. Haén laø ai? Haén laø moät keû gieát ngöôøi chuyeân nghieäp. Nhöng chæ caàn coù sao baêng xuaát hieän laø haén laäp töùc chuù muïc leân baàu trôøi, raát ít khi boû qua. Haén thöôøng naèm treân phieán ñaù naøy. Chæ caàn löu tinh toûa saùng laø laäp töùc haén taäp trung thaàn löïc vaøo veät saùng huy hoaøng aáy, bôûi vì haàu nhö ñoù laø nguoàn hoan laïc lôùn lao nhaát trong ñôøi haén. Haén khoâng muoán vì baát cöù lyù do naøo maø boû lôõ maát cô hoäi ngaém moät vì sao sa, 1 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 2. 2 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG chæ vì cuoäc ñôøi haén coù raát ít nguoàn hoan laïc naøo khaùc. Coù khi haén muoán choäp laáy vì sai ñang rôi, ñöông nhieân ñoù laø chuyeän raát laâu roài... Nay nhöõng aûo töôûng ñoù khoâng coøn nöõa. Ñoái vôùi haïng ngöôøi ñoù, aûo töôûng khoâng chæ ñaùng cöôøi maø coøn ñaùng hoå nhuïc. Ñoù cuõng laø choã gaàn nhaát cuûa ngaøn vaïn veät löu tinh treân theá giôùi. Ngoâi nhaø laù nhoû döôùi chaân nuùi vaãn saùng aùnh ñeøn. Nhöõng traän gioù thoåi qua mang theo tieáng cöôøi hoan laïc, tieáng chaïm ly töø ngoâi nhaø tôùi taän phieán ñaù maø haén ñang naèm. Ñoù laø nhaø cuûa haén, röôïu cuûa haén. Vaø coù caû nöõ nhaân cuûa haén. Nhöng haén khoâng muoán veà nhaø. Haén thaø naèm moät mình treân coâ dôn, treân phieán ñaù. AÙnh saùng huy hoaøng cuûa vì sao sa taét haún treân neàn trôøi. Tieáng nöôùc chaûy roùc raùch ngay beân döôùi phieán ñaù maø haén ñang naèm. Caàn phaûi laïnh luøng, thaäm chí baét mình phaûi laïnh luøng. Bôûi vì tröôùc khi Gieát ngöôøi buoäc phaûi laïnh luøng vaø taøn nhaãn. Baây giôø laø luùc haén caàn phaûi saùt nhaân! Khoâng phaûi do haén thích gieát ngöôøi. Moãi khi muõi kieám cuûa haén ñaâm thuûng vaøo tim ngöôøi khaùc laøm maùu töôi phun leân, haén hoaøn toaøn khoâng khoaùi traù khi chöùng kieán phuùt haáp hoái cuûa naïn nhaân mình nhö moät soá ñoàng nghieäp cuûa haén maø chæ thaáy thoáng khoå. Nhöng duø noãi thoáng khoå coù saâu saéc bao nhieâu, cöông lieät bao nhieâu cuõng phaûi coá chòu ñöïng. Neáu khoâng gieát ngöôøi thì haén phaûi cheát. Nhieàu khi ngöôøi ta soáng khoâng phaûi ñeå höôûng thuï nieàm khoaùi laïc maø ñeå gaùnh chòu ñau khoå, bôûi vì coù luùc soáng laø moät thöù traùch nhieäm khoâng theå troán traùnh. Haén baét ñaàu nhôù laïi laàn ñaàu tieân mình gieát ngöôøi oOo Laïc Döông laø moät thaønh lôùn. ÔÛ Laïc Döông coù ñuû moïi haïng ngöôøi. Coù anh huøng haøo kieät, coù tao nhaân maëc khaùch, coù ñaïi gia haøo phuù, coù caû haïng baàn cuøng... Laïi coøn coù hai vò trang chuû cuûa hai bang phaùi lôùn vaø ba vò chöôûng moân nhaân cuûa ba ñaïi moân phaùi. Nhöng voâ luaän laø ai, neáu ñaõ ôû trong thaønh Laïc Döông thì uy danh khoâng saùnh noåi vôùi moät vò laø Kim Thöông Lyù, keå caû taøi saûn vaø theá löïc. 2 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 3. 3 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Kim Thöông Lyù chính laø naïn nhaân ñaàu tieân trong söï nghieäp saùt nhaân cuûa haén. Taøi saûn vaø theá löïc cuûa Kim Thöông Lyù khoâng phaûi ôû treân trôøi rôi xuoáng, vì theá haén coù raát nhieàu cöøu nhaân, nhieàu ñeán noãi chính Kim Thöông Lyù cuõng khoâng nhôù roõ. Theá nhöng xöa nay khoâng ngöôøi naøo voïng töôûng gieát Kim Thöông Lyù, thaäm chí khoâng ai daùm nghó tôùi vieäc naøy. Thuû haï cuûa Kim Thöông Lyù goàm Töù Ñaïi Kim Cöông, ba möôi thaùi baûo, voõ coâng cuûa moãi ngöôøi ñeàu thuoäc vaøo haøng ñeä nhaát treân giang hoà. Ngoaøi ra coøn coù hai teân löïc só mình cao taùm thöôùc luoân luoân mang kim thöông hoä veä beân mình, khoâng bao giôø rôøi chuû nhaân moät böôùc. Kim Thöông Lyù thöôøng xuyeân baän moät boä kim tô giaùp ñao kieám khoâng ñaâm thuûng ñöôïc. Bôûi theá ngöôøi khaùc muoán tieáp caän ñöôïc Kim Thöông Lyù laø ñieàu voïng töôûng, chöù ñöøng noùi ñeán vieäc gieát haén. Giaû nhö ngöôøi voõ coâng cao cöôøng muoán gieát haén thì tröôùc heát phaûi ñoät phaù baûy traïm canh phoøng bí maät môùi vaøo ñöôïc Kim Thöông Baûo, sau ñoù phaûi ñaùnh luøi vaø tieâu dieät löïc löôïng veä só baûo veä xung quanh baûo vaø Töù Ñaïi Kim Cöông, ba möôi teân thaùi baûo voõ coâng thuoäc haøng nhaát löu cao thuû voõ laâm, ñaùnh guïc hai teân löïc só sao cho Kim Thöông Lyù ñöøng chaïy maát, roài môùi duøng thöông kieám ñaâm truùng vaøo yeát haàu ñoái phöông, tuyeät khoâng theå ñaâm vaøo choã khaùc, thaäm chí khoâng theå ñaâm sai leäch nöûa phaân, bôûi vì vónh vieãn khoâng bao giôø coøn coù cô hoäi thöù hai. Khoâng coù ai nghó ñeán chuyeän laøm vieäc ñoù. Vaø khoâng ai ñuû khaû naêng laøm chuyeän aáy. oOo Haén toán maát nöûa thaùng ñeå tìm hieåu thoùi quen, sôû thích vaø neáp sinh hoaït cuûa Kim Thöông Lyù vaø boïn tuøy tuøng, ñeán töøng chi tieát nhoû nhaët nhaát. Laïi maát theâm moät thaùng ñeå tieàm phuïc vaøo Kim Thöông Baûo, xin laøm moät chaân xaùch nöôùc trong nhaø beáp cuûa baûo. Cuoái cuøng coøn phaûi maát theâm nöûa thaùng nöõa ñeå chôø cô hoäi. Ñoù chaúng phaûi laø vieäc deã daøng. Kim Thöông Lyù nhö moät thieáu nöõ trinh tieát khoù tính, khoâng ñeå cho baát cöù ai coù cô hoäi tieáp caän mình, thaäm chí caû khi röûa maët, veä sinh hoaëc tieåu tieän cuõng coù ngöôøi canh giöõ. Nhöng chæ caàn kieân nhaãn thì cô hoäi sôùm muoän gì roài cuõng coù luùc ñeán. Cuõng nhö thieáu nöõ trinh tieát duø giöõ gìn bao nhieâu cuõng khoâng theå vónh vieãn laø gaùi trinh, vì ñeán luùc phaûi laøm meï... 3 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 4. 4 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Vaøo caùi hoâm ñònh meänh ñoù, moät côn gioù noåi leân laøm cuoán ñi chieác muõ treân ñaàu Kim Thöông Lyù. Hai teân löïc só tuøy tuøng voäi vaõ chaïy theo nhaët. Kim Thöông Lyù cuõng ñöa maét nhìn theo. Trong giaây laùt ngaén nguûi ñoù moïi ngöôøi queân maát söï caûnh giaùc. Ñuùng hôn laø khoâng ai löu taâm tôùi, vì cho raèng treân ñôøi khoâng coù ai lôïi duïng ñöôïc giaây laùt ngaén nguûi nhö vaäy. Maïnh Tinh Hoàn lao tôùi nhö aùnh chôùp ñaâm vaøo moät kieám. Chæ moät kieám! Muõi kieám ñaâm truùng vaøo huyeát quaûn Kim Thöông Lyù xuyeân suoát ra phía sau roài ñöôïc ruùt ra laäp töùc. Kim Thöông Lyù ngaõ ngöôøi, moät voøi maùu phoït leân trôøi. Khi voøi maùu baét ñaàu taùn ra rôi xuoáng thì Maïnh Tinh Hoàn ñaõ chaïy khoûi hieän tröôøng tôùi möôøi tröôïng. Khoâng ai coù theå hình dung ñöôïc toác ñoä, thaân phaùp cuûa haén luùc xuaát hieän vaø luùc ruùt lui, cuõng nhö khoâng ai töôûng töôïng noåi ñoäng taùc ruùt kieám vaø ñaâm vaøo coå hoïng Kim Thöông Lyù thaàn toác ñeán theá naøo! Ngöôøi ta keå laïi raèng cho ñeán luùc nhaäp quan, ñoâi maét cuûa Kim Thöông Lyù vaãn coøn môû to ngô ngaùc. Ñeán luùc cheát haén vaãn khoâng sao tin ñöôïc coù ngöôøi daùm gieát vaø ñaõ gieát ñöôïc haén! oOo Caùi cheát cuûa Kim Thöông Lyù laäp töùc laøm chaán ñoäng thieân haï, nhöng vaãn chöa ai noùi ñeán caùi teân Maïnh Tinh Hoàn. Bôûi vì khoâng ai bieát ngöôøi naøo ñaõ haï ñoäc thuû. Coù ngöôøi phaùt theä raèng seõ tìm hung thuû ñeå baùo thuø cho Kim Thöông Lyù. Laïi coù ngöôøi phaùt theä seõ tìm ñöôïc vò cöùu tinh ñeå quyø tröôùc maët ngöôøi ñoù caûm taï vieäc ñaõ vì giang hoà maø tröø haïi. Coøn coù moät soá thieáu nieân kieám khaùch muoán thaønh danh ñònh tìm keû saùt haïi Kim Thöông Lyù ñeå phaân cao haï. Nhöng Maïnh Tinh Hoàn hoaøn toaøn khoâng löu taâm ñeán nhöõng chuyeän ñoù. Gieát ngöôøi xong, haén chaïy veà ngoâi nhaø tranh coâ ñoäc giöõa röøng naèm trong goùc nhaø maø khoùc vaø noân möûa. Baây giôø haén khoâng coøn khoùc nöõa vì hình nhö tuyeán leä ñaõ khoâ, nhöng cöù sau moãi laàn gieát ngöôøi, luùc trôû veà nhìn thaáy veát maùu treân löôõi kieám, haén vaãn nhôù laàn ñaàu vuøi mình ôû xoù nhaø maø khoùc vaø noân möûa. 4 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 5. 5 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Tröôùc khi gieát ngöôøi, haén heát söùc laïnh luøng. Nhöng gieát ngöôøi xong, haén khoâng ñuû söùc khoáng cheá ñöôïc baûn thaân. Haén buoäc phaûi say khöôùt, phaûi cuoàng loaïn, phaûi tìm nguoàn hoan laïc reû ruùng nöõa laø kyõ nöõ ñeå queân ñi toäi aùc, maëc duø bieát raèng khoâng theå queân ñöôïc. Ñoù laø khi haén moät mình naèm treân phieán thanh thaïch nhìn löu tinh, khoâng nghó ñeán baát cöù ñieàu gì khaùc. Haén khoâng theå nghó, cuõng khoâng daùm nghó, chæ coá söùc trôû thaønh keû laïnh tanh khaùt maùu, gioáng nhö ñaõ gieát baát cöù ngöôøi naøo tröôùc ñaây. Ngöôøi maø haén saép gieát khoâng heä quen bieát, khoâng coù aân oaùn gì, thaäm chí chöa töøng gaëp. Ngöôøi ñoù cheát hay soáng ñoái vôùi haén chaúng coù quan heä gì, theá nhöng baây giôø haén caàn phaûi gieát ngöôøi ñoù. Chæ vì Cao laõo ñaïi muoán haén laøm nhö vaäy. oOo Laàn ñaàu tieân gaëp Cao laõo ñaïi khi haén môùi saùu tuoåi. Luùc ñoù ñaõ ba ngaøy haén chöa ñöôïc aên uoáng gì, ñoùi laû naèm beân ñöôøng, gaàn nhö maát heát tri giaùc. Ñoái vôùi moät haøi töû môùi saùu tuoåi, ba ngaøy khoâng coù gì vaøo buïng coøn ñaùng sôï hôn caùi cheát. Vaø quaû thaät haén chæ bieát naèm chôø cheát. Moät haøi töû saùu tuoåi ñaõ bieát caûm nhaän ñeán caùi cheát, thaät laø moät chuyeän hoaøn toaøn khaùc thöôøng. Nhöng phaûi chòu ñoùi ñeán ñaàu vaùng maét hoa, maát heát tri giaùc thì coù leõ ñöôïc cheát coøn hôn. Tuy vaäy haén vaãn khoâng cheát. Bôûi vì ñaõ coù ngöôøi giang tay cöùu, cho haén moät chieác baùnh bao. Ngöôøi ñoù laø Cao laõo ñaïi. Chæ laø moät chieác baùnh bao vöøa cöùng vöøa nguoäi laïnh. Khi haén caàm laáy chieác baùnh baèng baøn tay khaúng khiu run raåy thì nöôùc maét boãng döng traøo ra öôùt ñaãm caû chieác baùnh, coå hoïng nhö ngheïn laïi. Khoâng bao giôø haén queân ñöôïc giaây phuùt ñoù, khoâng bao giôø queân ñöôïc aân ñöùc cuûa Cao laõo ñaïi. Baây giôø baøn tay ñoù khoâng chæ chìa ra cho haén chieác baùnh bao vöøa khoâ cöùng vöøa laïnh maø cho côm traéng röôïu ngon, luïa laø gaám voùc, vaøng baïc... haén muoán coù bao nhieâu, Cao laõo ñaïi ñaùp öùng baáy nhieâu. 5 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 6. 6 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Nhöng khi ñoâi baøn tay ñoù chìa cho haén moät maûnh giaáy nhoû chæ veûn veïn vaøi doøng chöõ ghi teân ngöôøi, ñòa ñieåm naøo ñoù vaø thôøi haïn. Haén goïi maûnh giaáy ñoù laø Thoâi Leänh Phuø ñoái vôùi moät ngöôøi xaáu soá. oOo Toâ Chaâu. Toân Ngoïc Baù. Boán thaùng. Ñoù laø moät trong nhöõng Thoâi Leänh Phuø. Vaø laø leänh phuø môùi nhaát cho Maïnh Tinh Hoàn. Boán thaùng, ñoù laø thôøi haïn maø Toân Ngoïc Baù phaûi cheát. Sau khi gieát Kim Thöông Lyù, chöa bao giôø Maïnh Tinh Hoàn phaûi caàn tôùi thôøi haïn hai thaùng ñeå gieát moät ngöôøi. Ngay caû vuï gieát vò chöôûng moân nhaân ñôøi thöù baûy cuûa phaùi Ñieåm Thöông laø Thieân Nam Kieám Khaùch haén cuõng chæ caàn boán möôi moát ngaøy ñeå hoaøn thaønh nhieäm vuï. Caùi ñoù chöa haún chæ nhôø kieám thuaät tinh dieäu vaø thaàn toác, baûn lónh kinh nhaân maø coøn coù traùi tim laïnh luøng vaø taøn nhaãn. Theá maø laàn naøy kyø haïn trong Thoâi Leänh Phuø tôùi boán thaùng. Chæ rieâng ñieàu naøy ñaõ noùi roõ Toân Ngoïc Baù laø nhaân vaät theá naøo, vaø ñeå gieát ngöôøi ñoù caàn phaûi toán raát nhieàu taâm löïc. Taát nhieân coù caû khoù khaên vaø nguy hieåm nöõa. Maïnh Tinh Hoàn khoâng löu taâm ñeán caùi teân Toân Ngoïc Baù. Söï thöïc, ngöôøi trong giang hoà khoâng bieát ñeán caùi teân Toân Ngoïc Baù cuõng gioáng nhö tín ñoà Phaät gia khoâng bieát ñeán Ñöùc Phaät Nhö Lai. Khi haønh thieän, oâng coù theå tuùc tröïc suoát ba ngaøy ñeâm beân giöôøng beänh cuûa moät haøi nhi thaäp töû nhaát sinh khoâng quen bieát. Nhöng khi töùc giaän, oâng ta cuõng coù theå trong ba ngaøy maø san moät traùi nuùi thaønh bình ñòa. Nhöng caùi teân hieån haùch ñoù chaúng coù yù nghóa gì ñoái vôùi Maïnh Tinh Hoàn, cuõng gioáng nhö nhöõng teân khaùc trong Thoâi Leänh Phuø. Haén töôûng töôïng ra hình aûnh khi haén ñaâm phaäp thanh kieám vaøo tim ñoái phöông, ñoàng thôøi cuõng töôûng töôïng caûnh Toân Ngoïc Baù daâm kieám vaøo tim mình. Neáu khoâng phaûi Toân Ngoïc Baù cheát thì taát haén phaûi cheát. Khoâng coøn caùch löïa choïn naøo khaùc. Theá nhöng duø laø ai seõ cheát, Maïnh Tinh Hoàn cuõng khoâng baän taâm. oOo 6 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 7. 7 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Phöông ñoâng ñaõ öûng hoàng, trôøi saép saùng. Nuùi röøng phuû moät lôùp söông baøng baïc nhö söõa, theo gioù tan daàn... Coù leõ kieáp ngöôøi cuõng chæ nhö laøn söông deã daøng tan ñi cuøng naéng mai vaø gioù sôùm. Maïnh Tinh Hoàn chaäm chaïp ñöùng leân, löõng thöõng ñi xuoáng nuùi. Ngoâi nhaø nhoû ôû chaân nuùi naèm caïnh khu röøng phong, aùnh leâ minh yeáu ôùt chieáu leân nhöõng khung cöûa soå. Ngoâi nhaø vaãn ñang chìm trong caûnh ñeâ meâ. Maïnh Tinh Hoàn ñaåy cöûa nhìn vaøo. Trong phoøng loän xoän khoâng sao töôûng töôïng ñöôïc, treân baøn ngoån ngang cheùn baùt vaø bình röôïu, noàng naëc muøi ueá khí. Chæ coù moät ngoïn ñeøn leo leùt vöøa ñuû nhaän ra boán naêm hình nhaân loõa theå. Maïnh Tinh Hoàn chöa kòp ñònh thaàn thì moät thieáu nöõ ñaõ lao tôùi oâm chaët laáy coå haén reo leân: – Töôùng coâng ñi ñaâu theá? Baùo haïi chuùng em uoáng röôïu cuõng nuoát khoâng troâi! Thaân theå traàn truïi ñaày höông saéc vaø söï kheâu gôïi aùp saùt vaøo ngöôøi Maïnh Tinh Hoàn nhöng hình nhö haén khoâng coøn caûm giaùc gì. Phuõ phaøng gaït thieáu nöõ ra haén noùi coäc loác: – Cuùt! Chôït nghe gioïng noùi nam nhaân vang leân gay gaét: – Ngöôi baûo ai cuùt? Maïnh Tinh Hoàn nhíu maøy. Treân chieác giöôøng ñoäc nhaát trong phoøng moät nam nhaân vöøa ñaåy nöõ nhaân coá baùm vaøo mình, tay choäp thanh ñao, vöøa nhoåm leân vöøa noùi. Ñoù laø moät thanh töû cöông ñao saùng loaùng, chæ nhìn nhöõng neùt chaïm khaéc ôû chuoâi ñao vaø aùnh haøn quang traéng baïc pha maøu tím töø löôõi ñao loùe leân cuõng bieát ñoù laø thöù binh khí hieám thaáy. Maïnh Tinh Hoàn böôùc vaøo giöõa phoøng, nhìn nam nhaân hoûi: – Ngöôi laø ai? Nam nhaân chôït vung ñao muùa leân moät voøng, cöôøi saèng saëc noùi: – Baèng höõu! Ngöôi say roài! Ngay caû ta maø ngöôi cuõng queân,... Chính ngöôi ñaõ môøi ta töø Tam Hoa Laâu tôùi ñaây. ÔÛ ñoù chuùng ta ñaõ uoáng röôïu vôùi nhau maø! Ngöôi nhaát ñònh môøi ta ñeán ñaây,... vaø ta ñaõ ñeán, taát caû ñuùng nhö lôøi ngöôi ñaõ noùi tröôùc... röôïu ngon... gaùi ñeïp... ta raát haøi loøng! Nhöng boãng döng ngöôi laïi baûo chuùng cuùt ñi? Maïnh Tinh Hoàn nghieán raêng noùi: 7 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 8. 8 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Caû ngöôi cuõng cuùt ngay! Nam nhaân bieán saéc ngoài thaúng daäy, vung ñao hoûi: – Ngöôi noùi gì? Maïnh Tinh Hoàn laïnh luøng nhaéc laïi: – Cuùt! Nam nhaân choàm daäy, heùt leân: – Ngöôi say khöôùt roài! Cho duø khoâng nhôù ta cuõng ñöøng queân thanh Töû Kim loã ñao naøy! Töû kim loã ñao ñaâu phaûi loaïi binh khí thoâng thöôøng? Khoâng nhöõng noù coù giaù trò raát lôùn ñeán nghìn laïng hoaøng kim maø vôùi troïng löôïng tôùi saùu baûy chuïc caân, chaúng phaûi ngöôøi thöôøng coù theå söû duïng ñöôïc, chæ coù nhöõng cao thuû coâng löïc phi thöôøng môùi söû duïng noåi thanh ñao ñoù. Noùi cho thaät chính xaùc thì giang hoà ñöông ñaïi chæ coù ba ngöôøi duøng thöù binh khí naøy. Nhöng luùc naøy Maïnh Tinh Hoàn khoâng caàn suy xeùt ñeán chi tieát vaët vaõnh ñoù, chæ laïnh luøng hoûi: – Ngöôi töøng duøng thanh ñao naøy ñeå gieát ngöôøi roài ö? Nam töû haùn cöôøi to ñaùp: – Ñöông nhieân! Maïnh Tinh Hoàn laïi hoûi: – Ngöôi ñaõ gieát bao nhieâu ngöôøi? Haùn töû ngaãm nghó giaây laùt roài traû lôøi: – Hai möôi... ba möôi... hoaëc nhieàu hôn moät chuùt. Ai maø nhôù heát ñöôïc? Maïnh Tinh Hoàn tröøng maét nhìn ñoái phöông. Ñöông nhieân haén töøng gieát ngöôøi, nhöng chæ vì baét buoäc, ngoaøi yù muoán cuûa haén. Maïnh Tinh Hoàn khoâng hieåu ñöôïc treân ñôøi coù ngöôøi laáy vieäc gieát ngöôøi laøm thuù vui, keå laïi nhöõng chieán tích saùt nhaân cuûa mình vôùi söï khoaùi traù nhö theá. Haén caêm gheùt haïng ngöôøi nhö vaäy. Leõ ra haén laïi gieát ngöôøi, nhöng nam nhaân ñoù chính do haén môøi tôùi ñaây. Maïnh Tinh Hoàn quaéc maét quaùt: – Ra khoûi ñaây ngay, vaø ñöøng bao giôø tôùi ñaây nöõa! Ngöôøi kia baây giôø ñaõ tænh haún röôïu, nhaûy xuoáng giöôøng cöôøi nhaït noùi: – Hoâm nay khoâng muoán gieát ngöôøi. Hôn nöõa ta ñaõ uoáng röôïu cuûa ngöôi, duøng nöõ nhaân cuûa ngöôi... Chôït Maïnh Tinh Hoàn ñaâm boå tôùi, khi teân kia kòp hieåu ra söï vieäc thì ñaõ bò moät chöôûng ñaùnh vaøo maët, coá söùc nhoå ra buùng caû raêng laãn maùu. 8 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 9. 9 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Chöôûng thöù hai ñaùnh tôùi thì haén khoâng coøn bieát gì nöõa... Trong ngoâi nhaø tranh chaúng maáy choác ñaõ trôû laïi caûnh tónh laëng coá höõu cuûa noù. Maáy nöõ nhaân chaúng maát nhieàu thôøi gian ñeå laúng laëng chuoàn khoûi nôi ñaùng sôï naøy. Teân haùn töû bò ñaùnh baät khoûi cöûa cheát giaác roài chaúng bao laâu tænh laïi, laám leùt nhìn vaøo caên nhaø nhoû coøn leo leùt aùnh ñeøn trong ñoù vaãn coøn khaät khöôõng moät saùt tinh ñaùng sôï. Coøn teân saùt tinh, tay caàm voø röôïu thænh thoaûng doác vaøo moàm cho ñeán khi say khöôùt... Tieáng böôùc chaân laøm Maïnh Tinh Hoàn môû choaøng maét. Khoâng hieåu sao trong luùc naøy haén khoâng gioáng moät ngöôøi ñi saên maø laïi gioáng nhö con thuù bò saên ñuoåi. Tröôùc maët haén laø moät nöõ nhaân chöøng 30 tuoåi, coá choáng laïi söï taøn phaù cuûa thôøi gian ñeå giöõ laïi neùt höông saéc. Quaû thaät nöõ nhaân troâng vaãn coøn ñeïp, thaäm chí raát quyeán ruõ, maëc duø ôû ñuoâi maét neáu nhìn kyõ ñaõ coù veát nhaên. Maïnh Tinh Hoàn söïc tænh nhoåm ngöôøi daäy hoûi: – Thö thö ñeán giuïc toâi ö? Nöõ nhaân cöôøi ñaùp: – Ta chöa bao giôø phaûi giuïc ngöôi. Vì xöa nay ngöôi chöa töøng laøm ta thaát voïng! Maïnh Tinh Hoàn luùng tuùng noùi: – Nhöng laàn naøy... Nöõ nhaân ngaét lôøi: – Laàn naøy thì sao chöù? Maïnh Tinh Hoàn traàm ngaâm moät luùc môùi thoát leân ñöôïc maáy tieáng: – Laàn naøy toâi khoâng ñi nöõa ñöôïc khoâng? Nöõ nhaân nhìn chaêm vaøo maét haén hoûi: – Vì sao? Ngöôi sôï Toân Ngoïc Baù ö? Maïnh Tinh Hoàn khoâng ñaùp, bôûi vì haén khoâng bieát phaûi traû lôøi theá naøo, chæ töï hoûi: Coù thaät laø ta sôï khoâng? Roài laäp töùc töï traû lôøi ngay: – Khoâng! Maïnh Tinh Hoàn khoâng töï doái mình. Moät ngöôøi ñaõ khoâng sôï cheát thì coøn sôï gì nöõa? 9 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 10. 10 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Chaúng qua haén chaùn gheùt, khoâng coøn höùng thuù gì vôùi vieäc gieát ngöôøi, chaùn gheùt thaáy caûnh thaây rôi maùu ñoå, chaùn gheùt cuoäc soùng chui ruùc khoâng ñöôïc soáng döôùi aùnh thaùi döông. Cuõng nhö kieáp soáng cuûa gaùi thanh laâu. Hieän taïi haén chæ coù moät con ñöôøng tröôùc maët ñeå ñi maø khoâng coù ñöôøng lui.. Raát laâu, haén môùi traû lôøi: – Toâi khoâng muoán ñi! Khuoân maët nöõ nhaân ñang töôi cöôøi boãng bieán thaønh Haøn Ñöôøng baêng giaù, giaèn gioïng: – Khoâng ñöôïc! Ngöôi buoäc phaûi ñi! Hình nhö nöõ nhaân thaáy thaùi ñoä mình quaù nghieân khaéc neân haï gioïng: – Ngöôi cuõng bieát Thaïch Quaàn hieän ñang ôû vuøng Taây baéc, coøn Tieåu Haø vaøo kinh chöa veà. Hôn nöõa vieäc naøy ngöôi môùi laøm ñöôïc vì ngoaøi ngöôi ra, khoâng ai ñuû söùc ñoái phoù vôùi Toân Ngoïc Baù. Maïnh Tinh Hoàn hoûi: – Coøn Dieäp Töôøng thì sao? Nöõ nhaân buoâng gioïng khinh bæ: – Dieäp Töôøng! Haén baây giôø chæ coøn böôùc ñi doïn phaân nöõa maø thoâi! Maïnh Tinh Hoàn thaéc maéc: – Nhöng tröôùc ñaây haén ñaõ laøm... Nöõ nhaân ngaét lôøi: – Ñoù chæ laø vieäc tröôùc kia... Thò boãng thôû daøi, theâm: – Ta ñaõ cho haén ba cô hoäi. Khoâng theå ñeå haén laøm ta thaát voïng theâm moät laàn nöõa. Maïnh Tinh Hoàn laïnh luøng nghe, veû maët khoâng loä chuùt bieåu caûm naøo, ngoaïi tröø ñoâi maét beân phaûi giaät giaät, ñoù laø bieåu hieän cuûa haén moãi khi thöông taâm hoaëc töùc giaän. Trong soá boán ngöôøi ñöôïc Cao laõo ñaïi nuoâi döôõng töø beù laø haén, Thaïch Quaàn, Tieåu Haø vaø Dieäp Töôøng thì chính Dieäp Töôøng laø laõnh tuï cuûa caû boïn hoï, lôùn tuoåi nhaát vaø cuõng thoâng minh, kieân cöôøng nhaát. Nöõ nhaân thôû daøi noùi: – Ñöøng tranh luaän nöõa. Ta ñaõ moûi meät laém roài. Ta bieát ngöôi cuõng moûi meät, nhöng caàn phaûi soáng... Maïnh Tinh Hoàn thaàm nghó: – Theá naøy maø goïi laø soáng ö? Cöù tieáp tuïc theá ñeán bao giôø? 10 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 11. 11 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Nhöng ghìm yù nghó laïi, kheõ noùi: – Neáu ñaïi ca nhaát ñònh muoán theá thì toâi seõ ñi... Nöõ nhaân chôït naém chaët baøn tay Maïnh Tinh Hoàn, caûm ñoäng noùi: – Ta bieát ngöôi khoâng laøm ta thaát voïng maø! Baøn tay dòu meàm, aám aùp laøm cho Maïnh Tinh Hoàn thaáy loøng thö thaùi ñoâi chuùt. Töø khi môùi saùu tuoåi, haén thöôøng ñöôïc baøn tay ñoù voã veà, aâu yeám vaø saên soùc cho tôùi luùc tröôûng thaønh. Thò laø baèng höõu cuûa haén, laø ngöôøi chò caû ñoàng thôøi coøn laø ngöôøi meï hieàn cuûa haén. oOo Cao laõo ñaïi hoaøn toaøn khoâng phaûi ñaïi ca, maø laø moät ñaïi thö, chính laø ngöôøi ñang ôû tröôùc maët Maïnh Tinh Hoàn ñaây. Cuoäc soáng cuûa Maïnh Tinh Hoàn coù ñöôïc chính töø chieác baùnh cöùng vaø laïnh thò ñem cho luùc haén môùi saùu tuoåi, ñoùi laû naèm beân ñöôøng chôø cheát. Ñoù laø thôøi chieán tranh khoác lieät, moät chieác baùnh bao coøn quyù hôn moïi thöù vaøng baïc. Naïn ñoùi hoaønh haønh, ñi ñaâu cuõng gaëp ngöôøi cheát ñoùi naèm la lieät beân ñöôøng. Luùc ñoù vieäc moät ngöôøi cheát ñoùi khoâng coù gì kyø quaùi, maø laøm sao ñeå soáng ñöôïc môùi laø chuyeän phi thöôøng. Giöõa luùc naïn ñoùi taøn saùt khaép nôi, moät haøi töû môùi 6 tuoåi khoâng cha meï, khoâng gia ñình, khoâng ngöôøi thaân thích, hoaøn toaøn chæ coù hai baøn tay traéng maø vaãn cöù soáng, chaúng nhöõng ñoù laø quaùi söï maø coù theå coi laø kyø tích. Kyø tích aáy do Cao laõo ñaïi laøm neân. Thò khoâng chæ laøm neân moät, maø tôùi boán kyø tích. Nghóa laø boán haøi töû theo veà vôùi thò, ñöôïc cöùu soáng vaø nuoâi döôõng, ñöùa nhoû nhaát môùi 5 tuoåi, vaø chính Cao laõo ñaïi luùc ñoù cuõng chæ laø moät nöõ haøi töû 13 tuoåi, khoâng cha meï, khoâng gia ñình, khoâng ngöôøi thaân thích nhöng boán haøi töû ñöôïc thò ra tay cöùu vôùt. Ñeå nuoâi soáng boán haøi töû vaø baûn thaân mình, thò ñaõ phaûi laøm taát caû moïi vieäc coù theå vaø khoâng theå. Thò ñaõ troäm cöôùp, löøa ñaûo, thaäm chí baùn mình. Khi chöa tôùi 14 tuoåi, thò bò moät teân ñoà phu duøng hai caân thòt ñeå ñoåi laáy trinh tieát. Thò khoâng bao giôø queân ñöôïc boä maët nung nuùc thòt vaø caùi mieäng noàng naëc hôi röôïu aùp chaët vaøo boä maët co ruùm vì sôï haõi cuûa mình. 11 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 12. 12 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Môùi 15 tuoåi, thò tìm ñeán teân ñoà phu ñoù, duøng thanh ñao daøi ba thöôùc ñaâm ngaäp vaøo caùi mieäng laàn ñaàu tieân chaïm vaøo ñoâi moâi trinh traéng cuûa mình. Baây giôø Cao ñaïi ca khoâng coøn laøm nhöõng vieäc toài teä ngaøy xöa, khoâng phaûi nhuïc nhaõ chaét coùp töøng baùt côm mieáng baùnh ñeå nuoâi soáng mình vaø boán haøi töû coâi cuùt nöõa. Baây giôø thì ñaõ coù tieàn, raát nhieàu tieàn vaø vaøng baïc, coù nhieàu thöông ñieám trang vieän, ñaày tôù vaø ñuû caùc loaïi baèng höõu. Thò giaøu coù, vaø boán teân ñeä ñeä ngaøy xöa khoâng thieáu thoán baát cöù thöù gì. Cao laõo ñaïi coù moät cöûa hieäu khaù ñaëc bieät, khoâng nhöõng baùn caùc loaïi haøng hoùa bình thöôøng maø coøn baùn caû maïng ngöôøi. Cuõng nhö haøng hoùa, nhaân maïng cuûa moãi ngöôøi khaùc nhau thì giaù tieàn cuõng khaùc nhau, tuøy theo khaùch haøng ñònh mua maïng naøo. Hieän taïi, ñoù laø nguoàn thu nhaäp chính cuûa Cao laõo ñaïi vaø boán teân ñeä ñeä. Thò khoâng nhöõng coù nhieàu tieàn maø trôû neân sang troïng vaø quyeàn theá. Khoâng ít cao thuû voõ laâm muoán keát baèng höõu vôùi Cao laõo ñaïi, khoâng ít phuù gia vì vaøi ngaøn laïng baïc maø laøm baát cöù ñieàu gì thò muoán. oOo Cuoái thu. Röøng caây ñang truïi laù. AÙnh döông vöøa leân, caûnh vaät ñeïp nhö veõ. Trong phaïm vi ba ngaøn daëm quanh ñaây, khoâng nôi naøo coù ñöôïc veû myõ leä nhö ôû ñình vieän naøy. Ñuû loaïi tao nhaân maëc khaùch vaø laõng töû giang hoà töø moïi nôi ñoå veà ñaây thöôûng ngoaïn vaø tìm gaùi ñeïp, nhö ñaøn ruoài ngöûi thaáy muøi huyeát tanh maø bay tôùi. Vì theá môùi coù teân laø Khoaùi Hoaït Laâm. Khoâng nhöõng nôi ñaây phong caûnh ñeïp maø coøn coù cao laâu myõ töûu, ñaëc bieät laø myõ nhaân, duø naèm moäng cuõng khoâng gaëp ñöôïc myõ nhaân vöøa yù hôn. Chæ caàn khaùch haøo phoùng chòu nôùi haàu bao lôùn ra moät chuùt thì chaúng nhöõng coù theå mua ñöôïc caû chuïc myõ nöõ maø coøn mua ñöôïc tính maïng baát cöù ai mình muoán. Vì theá muoán tôùi ñaây phaûi coù nhieàu tieàn. Caû Maïnh Tinh Hoàn tôùi ñaây cuõng phaûi coù tieàn. Khoâng coù ai ngoaïi leä. Bôûi vì chuû nhaân cuûa ñình vieän coù teân laø Khoaùi Hoaït Laâm chính laø Cao laõo ñaïi Cao Kyù Bình. Gaàn 20 naêm lao khoå, baàn haøn löu laïc khaép nôi vaø laøm ñuû ngheà ñeå sinh nhai 12 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 13. 13 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG ñaõ daäy cho thò moät ñieàu: Thaân thích cuõng khoâng baèng trong tay saün ñoàng tieàn. Traân theá thöôïng khoâng coù gì troïng yeáu baèng tieàn baïc. Khoâng ai phaûn baùc chaân lyù ñoù, vì chính Cao Kyù Bình ñaõ ñuùc ruùt ñöôïc töø cuoäc soáng baàn haøn vaø khoå nhuïc tröôùc ñaây, noãi thoáng khoå coøn thieát thöïc hôn, ñau ñôùn hôn nhöõng veát dao cöùa vaøo da thòt. Töø tònh thaát coù moät laõo nhaân oâm löng moät thieáu nöõ ñi qua chieác caàu nhoû baéc ngang hoà thuûy taï, veû maët ñaày thoûa maõn, chaéc raèng laõo ta vöøa ñöôïc baïc. ÔÛ ñaây ñoå tröôøng cuõng kòch lieät nhö ñaáu tröôøng, khoâng chæ saùt phaït tieàn nong maø nhieàu khi laáy ñi caû tính maïng cuûa con ngöôøi. Maïnh Tinh Hoàn nhaän ra laõo nhaân hoï Taàn, moät teân troïc phuù giaøu coù vaøo baäc nhaát cuûa Laïc Döông thaønh. Nieân kyû laõo ta ñaùng laøm toå phuï cuûa thieáu nöõ ñi beân caïnh. Baát chôït Maïnh Tinh Hoàn coù yù nghó: – Ngöôøi daùm boû tieàn ra mua tính maïng Toân Ngoïc Baù khoâng nhieàu. Ngöôøi ñoù laø ai? Mua moät maïng ngöôøi ñöông nhieân phaûi boû ra raát nhieàu tieàn. Muoán mua tính maïng Toân Ngoïc Baù laïi caøng phaûi gaáp traêm laàn ngöôøi thöôøng, ngöôøi coù ñuû khaû naêng nhö vaäy ôû Laïc Döông naøy raát haõn höõu. Nhöõng laàn tröôùc Maïnh Tinh Hoàn hoaøn toaøn khoâng chuùt baên khoaên gì tôùi vaán ñeà naøy, chaúng caàn bieát ai boû tieàn thueâ mình laøm vieäc ñoù. Nhöng ñoät nhieân baây giôø haén laïi naûy ra tính hieáu kyø. Laõo hoï Taàn quaøng löng thieáu nöõ qua khoûi caàu chôït döøng laïi, veû thoûa maõn treân maët ñoät nhieân bieán maát. Coù moät ngöôøi ñi veà phía laõo. Ngöôøi naøy thaân theå raát cao lôùn, baän tröôøng baøo maøu xanh nhaït, toùc ñaõ hoa raâm. Maïnh Tinh Hoàn khoâng thaáy roõ maët ngöôøi ñoù, chæ thaáy veû maët khaùc thöôøng cuûa laõo nhaân hoï Taàn. Tuy chæ laø moät teân troïc phuù nhöng laõo hoï Taàn coù theá löïc raát lôùn, giao du baèng höõu vôùi caû moät soá chöôûng moân nhaân, nhöng thaáy ngöôøi kia saéc maët boãng loä veû cung kính traùnh sang beân nhöôøng ñöôøng, ñoàng thôøi cuùi mình haønh leã raát kính caån. Ngöôøi kia chæ gaät ñaàu noùi vaøi lôøi khaùch saùo roài cöù thaúng ngöôøi böôùc ñi. Maïnh Tinh Hoàn caûm thaáy kyø quaù muoán ñeán nhìn xem ngöôøi ñoù laø ai nhöng chôït nhôù raèng khoâng theå. ÔÛ ñaây haén khoâng ñöôïc pheùp tieáp xuùc vôùi baát cöù ai, khoâng coù hoï, khoâng coù teân vaø tuyeät ñoái khoâng ñeå ngöôøi khaùc nhaän ra mình. Bôûi vì Cao laõo ñaïi khoâng muoán ñeå ngöôøi treân giang hoà bieát raèng coù nhöõng 13 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 14. 14 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG ngöôøi nhö Maïnh Tinh Hoàn toàn taïi. Maïnh Tinh Hoàn chua chaùt nghó thaàm mình gieát ngöôøi ñeå soáng, cuõng taát vì gieát ngöôøi maø cheát. Ñoù laø sinh ngheà töû nghieäp. Neáu muoán keùo daøi cuoäc soáng cuûa mình theâm ñoâi chuùt thì khoâng ñöôïc coù tình caûm, khoâng ñöôïc coù baèng höõu, noùi chung khoâng theå sinh hoaït theo yù mình. Bôûi vì tính maïng cuûa haén khoâng tuøy thuoäc vaøo haén. oOo Maïnh Tinh Hoàn chaäm raõi böôùc vaøo röøng. Haén khoâng baèng caû goác caây ngoïn coû, bôûi vì caây coái ít ra coøn coù cuoäc soáng rieâng cuûa noù, coù theå vöôn mình ñöùng thaúng toûa ra caønh laù theá naøo tuøy thích. Haén töùc giaän lay ñoäng moät thaân caây. Ñoät nhieân töø treân caønh caây coù moät caùnh tay ngöôøi vöôn xuoáng chìa ra moät cheùn röôïu. Vaø gioïng noùi khaøn khaøn: – Chaéc raèng ngöôi ñang coù taâm söï gì. Haõy uoáng moät cheùn ñi naøo! Maïnh Tinh Hoàn khoâng ngaång leân, caàm laáy cheùn röôïu. Haén khoâng caàn ngaång leân cuõng bieát ngöôøi treân caønh caây laø ai, caên cöù vaøo gioïng noùi khaøn khaøn quen thuoäc, thaäm chí haén coøn nhaän ra caû baøn tay böng cheùn röôïu chìa cho mình. Baøn tay raát lôùn, chöùng toû haén caàm vaät gì ñeàu raát chaéc. Ñaëc bieät khi caàm kieám, khoâng ai coù theå ñaùnh rôi thanh kieám trong tay haén. Theá nhöng baøn tay ñoù khaù laâu ñaõ khoâng caàm kieám nöõa. Chính do baûn thaân haén laøm rôi kieám cuûa mình. Dieäp Töôøng gieát ngöôøi... khoâng bao giôø thaát thuû... Cao laõo ñaïi töøng tin töôûng haén. Chính Dieäp Töôøng cuõng ñaõ tin vaøo baûn thaân mình. Coøn baây giôø thaäm chí bình röôïu cuõng caàm khoâng chaët. Treân caùnh tay coù maáy veát thöông saâu hoaém, ñoù laø veát tích trong vuï gieát ngöôøi laàn cuoái cuøng bò thaát baïi. Naïn nhaân ñoù laø Döông Ngoïc Laân, chaúng phaûi laø nhaân vaät gheâ gôùm gì. Taát caû nhöõng ngöôøi bò Dieäp Töôøng gieát tröôùc ñaây ñeàu lôïi haïi hôn teân hoï Döông nhieàu. Cao laõo ñaïi muoán Dieäp Töôøng gieát ngöôøi naøy chaúng qua vôùi muïc ñích cuûng coá loøng tin cho haén, bôûi vì haén ñaõ thaát baïi hai laàn tröôùc. Theá maø caû laàn naøy haén cuõng thaát baïi. 14 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 15. 15 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Moät ñao cuûa Döông Ngoïc Laân chæ thieáu chuùt nöõa laø chaët ñöùt lìa caùnh tay haén. Töø ñoù veà sau haén khoâng gieát ngöôøi nöõa. Vaø cuõng töø ngaøy hoâm ñoù ngaøy naøo haén cuõng say khöôùt. Maïnh Tinh Hoàn uoáng heát cheùn röôïu, baát giaùc nhíu maøy. Dieäp Töôøng noùi: – Röôïu ñoù khoâng ngon. Ta bieát ngöôi khoâng quen uoáng thöù röôïu reû tieàn nhö theá. Nhöng duø dôû bao nhieâu coøn hôn khoâng coù. Haén cöôøi khuøng khuïc noùi theâm: – Cao laõo ñaïi cho ta uoáng thöù röôïu ñoù cuõng ñaõ öu aùi quaù roài. Thaät tình ñoái vôùi haïng ngöôøi nhö ta baây giôø chæ ñaùng uoáng nöôùc tieåu. Maïnh Tinh Hoàn laëng thinh. Haén khoâng bieát phaûi noùi gì. Dieäp Töôøng tuït xuoáng nhìn vaøo maét Maïnh Tinh Hoàn. Maïnh Tinh Hoàn thaàm laéc ñaàu, khoâng ngôø Dieäp Töôøng thay ñoåi ñeán nhö vaäy. Tröôùc ñaây haén raát anh tuaán vaø kieân nghò, toaùt ra uy löïc kinh nhaân. Theá maø baây giôø cô thòt nhaõo ñi, tay thoõng thöôït voâ löïc, aùnh maét lôø ñôø, buïng baét ñaàu phì ra, caû gioïng noùi cuõng trôû neân khaøn khaøn nhö vòt ñöïc. Dieäp Töôøng caàm caû bình röôïu, ngöûa coå tu moät hôi roài noùi: – Baây giôø chuùng ta chaúng maáy khi ñöôïc gaëp nhau. Ta khoâng traùch ngöôi khoâng coøn maën maø vôùi ta nhö tröôùc. Vaäy cuõng phaûi. Neáu khoâng coù ngöôi thì ta cheát bôûi tay Döông Ngoïc Laân roài... Laàn ñoù Cao laõo ñaïi phaùi Dieäp Töôøng ñi gieát Döông Ngoïc Laân, vì khoâng tin neân baûo Maïnh Tinh Hoàn ñi theo, nhôø theá maø cöùu ñöôïc Dieäp Töôøng vaø hoaøn thaønh nhieäm vuï. Dieäp Töôøng laïi cöôøi noùi: – Thaät ra laàn ñoù ta ñaõ phaùt hieän thaáy ngöôi ñi theo, bôûi theá... Maïnh Tinh Hoàn ngaét lôøi: – Laàn ñoù leõ ra ta khoâng neân theo ngöôi. – Vì sao? – Bôûi vì vieäc ñoù chöùng toû Cao laõo ñaïi khoâng yeân taâm veà ngöôi töø ñoù maø ngöôi maát ñi söï töï tin. Neáu ta khoâng ñi, ngöôi ñaõ gieát ñöôïc Döông Ngoïc Laân. Dieäp Töôøng cöôøi theâ löông noùi: – Ngöôi sai roài. Tröôùc ñoù, khi ñi gieát Loâi laõo tam, ta bieát vónh vieãn khoâng bao giôø coøn gieát ngöôøi ñöôïc nöõa. Laàn gieát Loâi laõo tam laø laàn ñaàu tieân haén thaát thuû. 15 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 16. 16 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Maïnh Tinh Hoàn noùi: – Loâi laõo tam chæ laø moät teân aùc baù chuyeân cho vay naëng laõi. Ngöôi bình sinh raát gheùt haïng ngöôøi ñoù. Ta thaáy laï raèng vì sao laàn ñoù ngöôi khoâng haï thuû? Dieäp Töôøng cöôøi khoå ñaùp: – Ta cuõng khoâng hieåu vì sao nöõa, chæ töï nhieân thaáy mình voâ cuøng chaùn gheùt ñeán noãi khoâng muoán laøm chuyeän ñoù. Ngöôi khoâng bao giôø hieåu ñöôïc caûm giaùc ñoù ñaâu! Hai chöõ chaùn gheùt chaúng khaùc gì muõi kìm choïc vaøo tim Maïnh Tinh Hoàn. Hoài laâu haén môùi thoát leân: – Ta hieåu! Dieäp Töôøng troá maét: – Ngöôi hieåu ö? – Phaûi! Ta ñaõ gieát möôøi moät ngöôøi. Dieäp Töôøng traàm ngaâm hoài laâu roài chôït hoûi: – Ngöôi coù bieát ta ñaõ gieát bao nhieâu ngöôøi khoâng? Maïnh Tinh Hoàn khoâng bieát. Tröø Cao laõo ñaïi ra, khoâng ai bieát ñieàu ñoù, bôûi vì haønh ñoäng ñöôïc tieán haønh heát söùc bí maät, khoâng ñöôïc pheùp tieát loä cho baát cöù ai. Dieäp Töôøng noùi: – Ta ñaõ gieát ñuùng 30 ngöôøi, khoâng hôn khoâng keùm. Haén laïi run run naâng bình röôïu trong tay leân nhaên maët uoáng moät hôi, chaäm raõi noùi tieáp: – Sau naøy ngöôi cuõng seõ gieát nhieàu ngöôøi nhö ta, thaäm chí nhieàu hôn. Vì ngöôi buoäc phaûi laøm nhö theá. Neáu khoâng seõ coù keát cuïc gioáng nhö ta. Maïnh Tinh Hoàn voäi laáy tay aùo böng mieäng, baát chôït haén caûm thaáy buoàn noân. Dieäp Töôøng chính laø taám göông cho haén, nhaän ra boùng daùng cuûa mình qua con ngöôøi taøn taï tröôùc maët haén baây giôø. Dieäp Töôøng noùi tieáp: – Moãi ngöôøi ñeàu coù soá phaän rieâng. Haàu heát ngöôøi ta chòu ñeå maëc soá phaän chi phoái. Chæ coù raát ít ngöôøi choáng laïi, muoán thay ñoåi soá phaän cuûa mình. Ta chæ haän mình khoâng thuoäc soá ñoù. Trong ñoâi maét lôø ñôø chôït loùe leân moät tia saùng, noùi theâm: – Maëc duø ta ñaõ coù moät cô hoäi. Maïnh Tinh Hoàn voäi hoûi: – Ngöôi ñaõ coù cô hoäi? 16 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 17. 17 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Dieäp Töôøng thôû daøi, aùnh maét xa xaêm: – Coù laàn ta gaëp moät nöõ nhaân. Coâ aáy nguyeän töø boû taát caû ñeå giuùp ta, theo ta. Ta leõ ra cuõng neân vöùt boû moïi thöù ñeå theo naøng. Neáu theá chaéc chaén baây giôø chuùng ta ñaõ soáng toát hôn. Vaø duø coù cheát cuõng cheát thanh thaûn hôn, coù yù nghóa hôn... – Vì sao ngöôi khoâng laøm theá? Dieäp Töôøng thu hoài muïc quang, veû maët aûm ñaïm noùi: – Chæ vì ta ngu muoäi vaø heøn nhaùt neân khoâng daùm. – Ta cho raèng khoâng phaûi theá, chæ laø ngöôi khoâng ñaønh... Dieäp Töôøng ngaét lôøi: – Khoâng ñaønh ö? Theá môùi caøng thaäm ngu! Ta hy voïng ngöôi seõ khoâng ngu ngoác nhö ta. Haén chuù muïc nhìn Maïnh Tinh Hoàn luùc laâu roài laïi noùi: – Cô hoäi nhö theá ngöôøi ta chæ gaëp ñöôïc moät laàn. Neáu ñeå maát thì vónh vieãn chaúng bao giôø tìm laïi ñöôïc nöõa. Vaø moãi ngöôøi trong ñôøi chí ít cuõng coù moät cô hoäi nhö vaäy. Ta caàu mong ngöôi khi gaëp ñöôïc cô hoäi nhö theá thì ñöøng ñeå qua maát. Tôùi ñoù, haén quay ñaàu sang moät beân vì khoâng muoán Maïnh Tinh Hoàn thaáy maét mình rôùm leä. Haén noùi caàu mong cho Maïnh Tinh Hoàn. Caâu ñoù cuõng coù theå haén muoán noùi vôùi baûn thaân mình. Coù leõ soá phaän haén nhö theá laø keát thuùc. Haén hy voïng Maïnh Tinh Hoàn ruùt ra ñöôïc ñieàu gì qua taám göông cuûa haén. Maïnh Tinh Hoàn laëng thinh. Trong loøng haén coù nhöõng ñieàu khoâng theå noùi ra vôùi ngöôøi naøo khaùc. Haén tình nguyeän cheát vì Cao laõo ñaïi. Dieäp Töôøng chôït hoûi: – Ngöôi ñang coù vieäc caàn laøm, ñuùng khoâng? Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu. Dieäp Töôøng hoûi tieáp: – Laàn naøy ngöôi phaûi gieát ai? Maïnh Tinh Hoàn ñaùp: – Toân Ngoïc Baù Ñoù laø ñieàu bí maät. Nhöng ñoái vôùi Dieäp Töôøng, haén khoâng caàn phaûi giöõ bí maät ñoù. Dieäp Töôøng luøi laïi moät böôùc, höôùng aùnh maét ñaày hoang mang nhìn ñoái phöông hoài laâu môùi hoûi: 17 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 18. 18 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Coù phaûi Toân Ngoïc Baù ôû Giang Nam khoâng? Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu hoûi: – Ngöôi bieát haén ö? – Phaûi. Ta töøng gaëp ngöôøi ñoù. – Ngöôi thaáy haén thuoäc haïng ngöôøi theá naøo? Dieäp Töôøng traàm ngaâm ñaùp: – Haén thuoäc haïng ngöôøi... khoâng ai dieãn taû ñöôïc. Ta chæ bieát nhö vaäy thoâi. – Roõ hôn... ngöôi nghó theá naøo? – Neáu laø ta... ta khoâng bao giôø gieát ngöôøi ñoù. Maïnh Tinh Hoàn im laëng hoài laâu, roài ñoâi maét chôït loùe leân haøn quang, haén noùi giaèn töøng chöõ: – Ta nhaát ñònh phaûi gieát haén! oOo Vieät Kieám © 1997 – 2003 18 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2