Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lưu tình hồ điệp kiếm - Tập 10

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

65
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu tình hồ điệp kiếm - tập 10', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu tình hồ điệp kiếm - Tập 10

 1. 149 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Hoài thöù Möôøi GIAÙNG TRAÛ ÑÍCH ÑAÙNG L Laõo Baù. aõo Baù cuøng Luïc Maõn Thieân vaãn ngoài thì thaàm baøn baïc trong bieät thaát cuûa Ñaây laø caên phoøng raát bí maät ôû ngay phía sau tieåu saûnh maø Laõo Baù thöôøng duøng ñeå tieáp khaùch ñaëc bieät hoaëc baèng höõu, nhöng raát ít ngöôøi ñöôïc böôùc chaân vaøo ñaây, tröø moät vaøi ngöôøi ñaëc bieät nhö Luïc Maõn Thieân, Luïc Höông Xuyeân hoaëc Toân Kieám. Döôùi aùnh ñeøn muø môø, caû hai khuoân maët cuûa ñoâi baèng höõu vong nieân ñeàu troâng raát ñaêm chieâu. Laõo Baù traàm ngaâm hoài laâu môùi noùi: – Chuyeán ñoät nhaäp vaøo Haøng Chaâu laàn naøy heát söùc quan troïng. Vöøa nhaèm muïc ñích ñieàu tra roõ haønh vi cuûa Luïc Höông Xuyeân, ñoàng thôøi cuõng giaùng traû cho Vaïn Baèng Vöông moät ñoøn ñích ñaùng. Nhaát ñònh laàn naøy haén phaùi tôùi ñoù löïc löôïng khoâng nhoû, vaø chuùng ta khoâng ñöôïc ñeå moät teân naøo loït löôùi. Luïc Maõn Thieân im laëng gaät ñaàu. Bao giôø cuõng theá, laõo luoân luoân ñoàng tình vôùi yù kieán cuûa Laõo Baù. Nhöng Luïc Maõn Thieân coøn coù moät moái baên khoaên. Leõ ra theo öôùc ñònh thì Dòch Tieàm Long ñaõ tôùi ñaây roài môùi phaûi. Coù theâm Dòch Tieàm Long thì vieäc ñoái phoù vôùi boïn ngöôøi cuûa Thaäp Nhò Phi Baèng Bang ôû Ñaïi Phöông khaùch ñieám khoâng thaønh vaán ñeà, nhöng nay Dòch Tieàm Long khoâng ñeán, moïi vieäc seõ doàn heát leân vai Luïc Maõn Thieân. Maëc duø laõo khoâng sôï baát cöù moái nguy nan hieåm hoïa naøo, nhöng laàn naøy Vaïn Baèng Vöông ñaõ boá trí caïm baãy vaø phaùi tôùi ñoù nhieàu cao thuû tinh traùng nhaát cuûa Thaäp Nhò Phi Baèng Bang, khoâng chöøng coù caû Ñoà Ñaïi Baèng nöõa... Bôûi theá nhieäm vuï maø Laõo Baù vöøa giao phoù khoâng phaûi vieäc deã daøng. Laõo ngaäp ngöøng noùi: – Dòch Tieàm Long... Laõo Baù ngaét lôøi: – Neáu hoâm nay haén khoâng tôùi thì seõ khoâng bao giôø tôùi nöõa. Töø nay coi nhö trong löïc löôïng cuûa chuùng ta khoâng coù haén. Luïc Maõn Thieân nín laëng. Laõo bieát trong loøng Laõo Baù ñang phaãn noä nhö theá naøo. 149 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 2. 150 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Laõo Baù chôït hoûi: – Coù phaûi Luïc laõo ñeä cho raèng mình seõ khoâng ñuû söùc ñoái phoù noåi vôùi ngöôøi cuûa Thaäp Nhò Phi Baèng Bang khoâng? – Khoâng phaûi theá, chæ laø... – Laõo ñeä yeân taâm ñi. Hieån nhieân laàn naøy chuùng ta ñaõ boá trí heát söùc chu ñaùo. Ta seõ khoâng ñeå laõo ñeä maïo hieåm moät mình. Chính ta seõ cuøng ñi vôùi laõo ñeä. Luïc Maõn Thieân keâu leân: – Laõo huynh muoán töï mình ñi ö? Vieäc naøy ñaâu coù theå khinh thaân töï lao vaøo nguy hieåm? Laõo Baù thaûn nhieân ñaùp: – Ai cuõng coù theå ñi, taïi sao ngu huynh khoâng theå ñi chöù? Luïc Maõn Thieân noùi: – Laàn naøy nhaát ñònh Vaïn Baèng Vöông ñaõ boá trí caïm baãy. Hôn nöõa ngöôøi chuùng ñònh ñoái phoù khoâng phaûi laø Luïc Höông Xuyeân maø chính laø laõo huynh. – Vaäy thì cöù ñeå chuùng xem Toân Ngoïc Baù naøy coù deã ñoái phoù khoâng? Bieát Laõo Baù laø ngöôøi khoâng deã gì lay chuyeån ñöôïc yù chí, Luïc Maõn Thieân haï gioïng noùi: – Cho duø nhö theá thì chuùng ta cuõng neân vaïch ra keá hoaïch cho thaät hôïp lyù, khi ñaõ haønh ñoäng, taát phaûi giaùng cho chuùng moät ñoøn choaùng vaùng môùi ñöôïc. Laõo Baù nghó ngôïi moät luùc roài gaät ñaàu. oOo Laâm Tuù cuùi raïp ngöôøi treân yeân nhö moät kî só thöïc thuï, tay khoâng ngôùt ra roi cho ngöïa phi heát toác löïc. Con ngöïa thò ñang cöôõi laø moät trong ba con khoaùi maõ chaïy nhanh nhaát trong chuoàng cuûa Laõo Baù. Vaø töø khi taùm chín tuoåi coâ ta ñaõ bieát cöôõi ngöïa. Baáy giôø phuï thaân vaø thuùc thuùc coâ ta ñang giai ñoaïn khaám khaù, trong chuoàng luoân luoân coù ngöïa toát, trong nhaø saün gia noâ ñaày tôù. Hôn nöõa Laâm Tuù laø nhi nöõ duy nhaát cuûa laõo ñaïi Laâm Trung Yeân neân raát ñöôïc chieàu chuoäng, theâm nöõa phuï thaân Laâm Tuù cuõng cho coâ theo nghieäp kieám cung, vì theá môùi 16 tuoåi coâ ñaõ trôû thaønh moät kî só cöï phaùch. Nhöng veà sau do Laâm Trung Haïc haõm thaân vaøo chuyeän côø baïc maø gia caûnh sa suùt. Ñaõ daán thaân vaøo nghieäp ñoû ñen thì khoù loøng maø ruùt chaân ra ñöôïc. Tröôùc khi Laâm Tuù laáy choàng maáy naêm, gia caûnh sa suùt, nôï naàn choàng chaát neân moïi thuù vui cuûa coâ ta ñaønh phaûi deïp laïi, thaäm chí sinh hoaït thöôøng ngaøy cuõng 150 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 3. 151 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG trôû neân chaät vaät. Hieån nhieân chuoàng ngöïa vôùi nhieàu con tuaán maõ maø baát cöù ngöôøi saønh soûi naøo cuõng traàm troà thaùn phuïc cuõng phaûi gaùn nôï cho ngöôøi ta. Laâm Tuù tieác nuoái moät thôøi vaøng son nhöng ñaønh baám buïng cam chòu soá phaän. Taám löng Laâm Trung Yeân ngaøy caøng coøng xuoáng, nhöng vaãn khoâng sao ngaên noåi côn maùu me côø baïc cuûa ñöùa em ruoät, nghóa laø khoâng giöõ ñöôïc ñaø xuoáng doác ngaøy caøng thaûm haïi cuûa Laâm gia. Huynh ñeä hoï Laâm maát daàn ñòa vò, uy tín, coøn tieàn baïc haàu nhö theo nhau ñoäi noùn ñi maát. Trong hoaøn caûnh ñoù, Laâm Tuù ñöôïc gaû cho Luïc Höông Xuyeân, baáy giôø ñaõ laø moät thuû haï thaân tín ñöôïc Laõo Baù tin duøng. Laâm gia ñöôïc moät moùn tieàn ñuû caàm cöï ñöôïc maáy naêm, nhöng sau ñoù moïi vieäc laïi trôû veà neáp cuõ. Laâm Tuù khoâng phaøn naøn gì veà cuoäc hoân nhaân ñoù. Luïc Höông Xuyeân chaúng nhöõng laø ngöôøi choàng toát maø coøn laø ngöôøi baèng höõu chaân tình vaø ngöôøi tình nhaân lyù töôûng. Laâm Tuù vöøa ra roi giuïc ngöïa, vöøa nghó ñeán cuoäc tình duyeân cuûa mình. Baát ngôø con ngöïa nhaûy choàm leân roài roáng leân nhö ñieân daïi haát Laâm Tuù khoûi yeân roài lao thaúng vaøo röøng. Laâm Tuù thaáy maét toái saàm, caûm thaáy maùu trong mieäng maën chaùt, vöøa ñònh thaàn ñöùng leân ñaõ thaáy moät ngöôøi ñöùng söõng tröôùc maët. Ñoù laø Phuøng Haïo. Con ngöïa Laâm Tuù vöøa cöôõi bò moät muõi aùm khí truùng vaøo maét, chaïy loàng leân va vaøo goác caây ngaõ khuîu xuoáng. Hieån nhieân Laâm Tuù ñaõ hieåu ra ngöôøi vöøa haïi mình chính laø Phuøng Haïo, chæ khoâng hieåu haén vöôït qua mình vaøo luùc naøo maø mai phuïc ôû ñaây ñeå aùm toaùn com khoaùi maõ? Chôø Laâm Tuù ñöùng leân, Phuøng Haïo môùi cöôøi noùi: – Toâi coøn may maén gaëp ñöôïc phu nhaân ôû ñaây... Laâm Tuù göôïng cöôøi noùi: – Ñuùng hôn laø toâi gaëp may môùi gaëp ñöôïc Phuøng laõo ñeä... Phuøng Haïo laéc ñaàu: – Traùi laïi, soá phu nhaân khoâng toát. Laâm Tuù ngöôùc ñoâi maét long lanh nhìn Phuøng Haïo hoûi: – Ngöôi noùi theá coù yù gì? – Laõo Baù yeâu caàu phu nhaân quay laïi ngay. 151 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 4. 152 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Laâm Tuù coá giaáu noãi hoaûng sôï, traán tónh noùi: – Thì toâi cuõng seõ veà ngay thoâi maø. Höông Xuyeân ñi voäi quaù neân queân mang theo maáy ñoà duøng. Toâi muoán ñuoåi theo ñöa cho anh aáy... Phuøng Haïo cöôøi nhaït hoûi: – Tôùi Haøng Chaâu khoâng ai ñi theo ñöôøng naøy. Theo toâi bieát thì ñaây chæ caùch phaân ñaø cuûa La Giang La Ngaân Baèng naêm saùu daëm. Phu nhaân khoâng theå giaáu dieám ñöôïc Laõo Baù ñaâu. Gioïng Laâm Tuù ñaày traùch moùc: – Chaúng leõ Laõo Baù nghi ngôø ta caáu keát vôùi Thaäp Nhò Phi Baèng Bang? Phuøng Haïo ñaùp: – Caùi ñoù thì toâi khoâng bieát. Laõo Baù chæ ra leänh toâi phaûi ñöa phu nhaân veà... Laâm Tuù böôùc tôùi hai böôùc noùi: – Phuøng laõo ñeä! Luïc Höông Xuyeân ñoái xöû vôùi laõo ñeä khoâng baïc, sao laïi böùc baùch ta? Ta voán thích cöôõi ngöïa, laâu ngaøy khoâng cöôõi neân sinh ra caûm höùng muoán ñeå cho noù chaïy tuøy thích... Chöa döùt lôøi, tay phaûi chôït vung leân. Moät chuøm saùng laáp laùnh baén veà phía Phuøng Haïo. Teân naøy voán ñaõ caûnh giaùc, nhaûy ngay sang traùi gaàn tröôïng, traùnh ñöôïc chuøm aùm khí. Laâm Tuù thöøa cô tung mình nhaûy leân löng ngöïa cuûa Phuøng Haïo. Nhöng coâ ta coøn chöa kòp ñaët chaân vaøo baøn ñaïp thì ñaõ ruù leân moät tieáng roài bò con ngöïa haát vaêng khoûi yeân, moät muõi ñao caém ñuùng vaøo huyeät thaùi döông. Phuøng Haïo böôùc tôùi thaûn nhieân nhìn ñoâi maét Laâm Tuù ñang daïi daàn ñi, laåm baåm: – Chöa ai daùm laøm phaûn Laõo Baù maø thoaùt cheát. Ngöôi soáng ñöôïc tôùi baây giôø laø quaù laâu roài... Khoâng bieát Luïc Höông Xuyeân coù dính daùng gì trong vieäc naøy khoâng? Noùi ñoaïn ñi daét ngöïa tôùi, mang thi theå Laâm Tuù ñaët ngang leân löng ngöïa, coøn mình cuõng nhaûy leân yeân phoùng nhanh trôû laïi Hoa Vieân. oOo Trôøi vöøa hoaøng hoân. Luïc Höông Xuyeân chieám rieâng moät baøn trong khaùch ñieám, tröôùc maët laø moät voø röôïu vaø moät con gaø raùn, moùn aên maø y öa thích nhaát. Leõ ra Haøn Ñöôøng phaûi tôùi ñaây theo giôø heïn töø laâu nhöng vaãn chöa thaáy boùng daùng ñaâu caû... 152 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 5. 153 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Chaúng leõ haén ñaõ thay ñoåi keá hoaïch? Hay Haøn Ñöôøng ñaõ ñaùnh hôi ñöôïc moái nguy hieåm ñang rình raäp mình? Luïc Höông Xuyeân tin chaéc Haøn Ñöôøng khoâng theå nhaän ra mình vì y ñaõ duøng moät thöù döôïc vaät ñeå hoùa trang raát kheùo. Baây giôø boä maët cuûa y ñaõ hoaøn toaøn thay ñoåi, giaø hôn raát nhieàu vôùi nöôùc da vaøng buûng, laïi coøn gaén theâm boä raâu giaû raäm rì, chæ e ñeán Laâm Tuù coøn chöa nhaän ra huoáng chi Haøn Ñöôøng. Khi nhìn vaøo göông, Luïc Höông Xuyeân khoâng nhòn ñöôïc cöôøi vaø raát haøi loøng khi thaáy mình laø moät trung nieân treân döôùi töù tuaàn vaø nhö keû maéc beänh kinh nieân. Chöøng nöûa canh giôø tröôùc, Luïc Höông Xuyeân vöøa vaøo khaùch ñieám ñaõ coù hai ñaày khaùch nhaân, coøn baây giôø laïi taêng theâm ba boán baøn nöõa. Luïc Höông Xuyeân goïi theâm moät bình röôïu vaø ba boán thöùc nhaém khaùc nöõa. Baèng baát cöù giaù naøo, y cuõng phaûi ñôïi cho tôùi khi Haøn Ñöôøng xuaát hieän. Luïc Höông Xuyeân choïn vò trí raát thuaän tieän cho vieäc quan saùt. Baát cöù ngöôøi naøo vaøo ra Ñaïi Phöông khaùch ñieám ñeàu naèm trong taàm nhìn cuûa y. Beân ngôøi trôøi ñaõ toái ñen. Luïc Höông Xuyeân goïi tieáp moät bình röôïu nöõa, chaúng phaûi do thích uoáng röôïu, chæ laø hoaøn caûnh phaûi chòu nhö theá. Phaûi coù ly röôïu nhaâm nhi thì môùi ngoài laâu ñöôïc. oOo Cuøng luùc ñoù, moät chieác xe ngöïa phoùng nhö bay veà phía thaønh Haøng Chaâu. Hai con ngöïa keùo xe troâng raát traùng kieän thuoäc loaïi thieân lyù maõ, coøn ngöôøi ñaùnh xe chaúng nhöõng ñieàu khieån heát söùc thaønh thaïo maø xem ra thaân thuû cuõng raát cao cöôøng. Ngoài trong xe kieäu buoâng reøm kín mít laø Laõo Baù vaø Luïc Maõn Thieân. Laõo Baù ngoaùi nhìn veû maët traàm ngaâm cuûa Luïc Maõn Thieân cöôøi noùi: – Ta bieát laõo ñeä ñang nghó gì. Luïc Maõn Thieân ngaång leân hoûi: – Toâi ö? Laõo Baù tieáp: – Coù phaûi laõo ñeä ñang nghó ñeán thôøi gian khoù khaên cuûa chuùng ta tröôùc ñaây khoâng? Luïc Maõn Thieân laúng laëng gaät ñaàu. Quaû nhieân laõo ñang nghó ñeán thôøi kyø gian khoù nhaát khi môùi töø quan ngoaïi tôùi döïng nghieäp ôû ñaây, baát cöù luùc naøo cuõng coù theå nguy hieåm ñeán tính maïng. Khoâng chæ vuøng Giang Hoaøi maø khaép Trung Nguyeân, moãi böôùc chaân cuûa hoï 153 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 6. 154 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG ñeàu coù theå coù caïm baãy giaêng saün, xung quanh luùc naøo cuõng coù theå coù moät muõi teân bay ra caém vaøo ngöôøi... Laõo Baù ñoâi maét chôït aùnh leân hoûi: – Laõo ñeä coøn nhôù laàn chuùng ta ñoái phoù vôùi Ngoân laõo ñaïi ôû Thaàn Chaâu khoâng? Luïc Maõn Thieân gaät ñaàu: – Ñöông nhieân coøn nhôù... Vieäc ñoù laõo suoát ñôøi khoâng theå queân ñöôïc. Ngoân laõo ñaïi laø thuû lónh cuûa Baøi Giaùo thao tuùng gaàn nhö toaøn boä löïc löôïng caùc taëc ñaûng suoát löu vöïc Tröôøng Giang. Ngoân laõo ñaïi luùc baáy giôø coù theá löïc raát lôùn, trong tay coù tôùi maáy chuïc thöông ñieám lôùn nhoû. Ngoaøi ra khaùch thöông muoán laøm aên buoân baùn ôû vuøng naøy ñeàu buoäc phaûi coù quan heä vôùi teân ñaïi ma ñaàu naøy, neáu khoâng chaúng maát maïng taát tröôùc sau cuõng saït nghieäp. Hieån nhieân khoâng ít ngöôøi baát bình vôùi haønh ñoäng baïo ngöôïc cuûa Ngoân laõo ñaïi nhöng khoâng ai daùm laøm gì haén. Ngoân laõo ñaïi khoâng nhöõng laø thuû lónh cuûa Baøi Giaùo maø coøn laø chöôûng moân nhaân cuûa Ngoân Gia Quyeàn ôû Thaàn Chaâu. Ngoân Gia Quyeàn coù voõ hoïc raát quaùi dò, voõ coâng cô baûn laø Cöông Thi Quyeàn. Caû hai thöù Ngoân Gia Quyeàn vaø Baøi Giaùo ñeàu kheùt tieáng voõ laâm veà söï taøn baïo, huyeàn bí. Giang hoà truyeàn ngoân raèng Ngoân Gia Quyeàn chaúng nhöõng ñaùng sôï maø coøn coi ñoù laø thöù voõ hoïc voâ ñòch, khoâng phaûi voõ coâng maø ñoù laø moät thöù phaùp thuaät thaàn kyø. Khoâng ai daùm nghó tôùi chuyeän laáy thòt xöông cuûa ngöôøi phaøm traàn ñeå ñoái phoù vôùi phaùp thuaät thaàn kyø. Theá nhöng Laõo Baù laïi quyeát ñoái ñaàu vôùi löïc löôïng huyeàn bí ñaùng sôï naøy. Trong cuoäc ñoái ñaàu ñaãm maùu, nhôø haønh ñoäng baát ngôø vaø thaàn toác, ngöôøi cuûa Laõo Baù ñaõ chieán thaéng, maëc duø phaûi chòu toån thaát heát söùc to lôùn, trong naêm vò huynh ñeä chæ coøn soáng hai ngöôøi laø Laõo Baù vaø Luïc Maõn Thieân. Tröôùc khi cheát, Ngoân laõo ñaïi chæ noùi leân maáy tieáng: – Caùc ngöôi haønh ñoäng thaät thaàn toác. Thaàn toác laø bí quyeát baùch chieán baùch thaéng cuûa Laõo Baù, laø phöông chaâm haønh ñoäng cuûa oâng. Saéc dieän cuûa Luïc Maõn Thieân vaãn khoâng giaûm ñi söï traàm tö. Laõo Baù cöôøi noùi, döôøng nhö ñeå traán an ngöôøi huynh ñeä cuûa mình: – Phaûi thöøa nhaän raèng thôøi gian ñoù laø ñen toái nhaát... nhöng nhôù laïi khoâng phaûi laø khoâng lyù thuù. Luïc Maõn Thieân nhôù roõ sau khi maát ba vò huynh ñeä vaø möôøi hai cao thuû khaùc, 154 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 7. 155 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG duø gieát ñöôïc Ngoân laõo ñaïi, phaù huûy Ngoân Gia Quyeàn, khi veà tôùi nhaø chính Luïc Maõn Thieân cuõng phaûi naèm lieät giöôøng tôùi ba ngaøy ñeâm. Chuyeän ñoù xaûy ra ñaõ hai möôi maáy naêm. Theá maø ñeán luùc naøy nhôù laïi Luïc Maõn Thieân vaãn coøn kinh hoaøng. Söï soáng vaø caùi cheát ñoái vôùi moät voõ só khoâng ñaùng phaûi baän taâm nhieàu, nhöng laàn ñoù Laõo Baù quaû laø ñaõ quaù maïo hieåm. Luïc Maõn Thieân buoät mieäng hoûi: – Khoâng bieát laàn naøy coù maïo hieåm nhö vaäy khoâng...? YÙ laõo muoán noùi raèng coù neân vì moät maïng ngöôøi maø phaûi chòu maïo hieåm khoâng. Hieån nhieân ñoái phöông ñaõ giaêng baãy, nhöng giaû söû Luïc Höông Xuyeân ñaùng khaû nghi thì chính hoï ñang töï mình chui ñaàu vaøo caïm baãy. oOo Maëc duø chöa töøng gaëp Phöông Cöông, nhöng môùi thaáy haén böôùc vaøo khaùch ñieám, Luïc Höông Xuyeân ñaõ ñoaùn ra ngay. Phöông Cöông coù ngoaïi hieäu laø Phöông Thieát Baèng. Vaø quaû thaät Phöông Cöông khoâng hoå vôùi hieäu xöng cuûa mình, caùc cô baép raén chaéc nhö nhöõng khoái theùp. Phöông Cöông baän boä y phuïc maøu traéng tuyeát, ngöïc aùo phanh ra ñeå loä boä ngöïc chaéc nòch, aùnh maét saùng vaø ñoâi moâi cöông nghò, toaøn thaân toaùt leân veû uy maõnh. Ngoaøi Toân Kieám ra, Luïc Höông Xuyeân chöa töøng thaáy ai coù daùng veû uy phong nhö vaäy. Phöông Cöông môùi böôùc vaøo khaùch ñieám, taát caû thöïc khaùch ñeàu quay laïi nhìn. Phöông Cöông haàu nhö khoâng ñeå yù ñeán ngöôøi naøo, ñieàm nhieân ñi thaúng ñeán moät baøn coù taùm teân haùn töû ñang ngoài. Boïn naøy voäi vaõ ñöùng caû leân. Phöông Cöông vôùi veû quyù phaùi, chöøng nhö ñoù laø ñieàu hieån nhieân ñöôøng hoaøng ngoài xuoáng gheá. Taùm teân haùn töû khoâng daùm ngoài cuøng baøn, laám leùt ñöùng luøi caû laïi. Luïc Höông Xuyeân thaàm nghó: – Cho duø coù uy maõnh bao nhieâu nhöng trong raén phaûi coù meàm, bôûi vì quaù raén thöôøng deã gaõy. Haïng ngöôøi nhö theá chaúng khoù ñoái phoù. Baát giaùc y queùt maét nhìn khaép löôït thöïc khaùch. Trong phoøng laïi coù tieáng oàn aøo. Moät khaùch nhaân khaùc böôùc vaøo. Vöøa troâng thaáy ngöôøi naøy, Luïc Höông Xuyeân suyùt nöõa keâu leân. 155 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 8. 156 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Nhöng y chôït nhôù ra mình ñaõ hoùa trang neân traán tónh laïi ngay. Khaùch nhaân môùi vaøo phoøng laø Laâm Trung Haïc, thuùc phuï cuûa Laâm Tuù vôï Luïc Höông Xuyeân. Laâm Trung Haïc böôùc ñeán baøn maø Phöông Cöông ngoài, nhöng kheùp neùp ñöùng phía sau. Phöông Cöông hoûi: – Coù phaûi ngöôi hoï Laâm? Laâm Trung Haïc cuùi thaáp ñaàu cung kính traû lôøi: – Daï ñuùng. Taïi haï laø Laâm Trung Haïc. Phöông Cöông hôùp moät nguïm, thuûng thaúng noùi: – Ngöôi cuõng vaøo ñaây uoáng röôïu? – Daï... Laâm Trung Haïc noùi xong ñònh ngoài xuoáng gheá thì Phöông Cöông ñaõ tröøng maét quaùt leân: – Ngöôi laø caùi thaù gì maø daùm ngoài cuøng baøn vôùi ta? Döùt lôøi haát luoân baùt röôïu vaøo thaúng maët Laâm Trung Haïc. Teân naøy voäi luøi laïi moät böôùc, maët ñoû böøng. Luïc Höông Xuyeân öùc ñaày ruoät nhöng khoâng daùm ñeå loä thaân phaän mình. Y baên khoaên nghó buïng: – Vaäy Haøn Ñöôøng ñaâu chöù? Chaúng leõ haén khoâng ñeán theo lôøi heïn? Roõ raøng Phöông Cöông ñöôïc Vaïn Baèng Vöông phaùi ñeán, nhö theá sôùm muoän Haøn Ñöôøng theá naøo cuõng xuaát hieän. Nhöng ñeán bao giôø? Leõ naøo haén ñaõ phaùt hieän ra keá hoaïch cuûa Laõo Baù neân ñaõ tìm caùch ñoái phoù? Luïc Höông Xuyeân nhaáp lieàn maáy cheùn. Baøn beân kia, Phöông Cöông chôït quaùt leân: – Cuùt khoûi ñaây ngay! Hieån nhieân caâu noùi ñoù laø noùi vôùi Laâm Trung Haïc. Khoâng ngôø luùc naøy Laâm Trung Haïc trôû neân öông ngaïnh khoâng nhaãn nhuïc nhö tröôùc nöõa, ñeán ngoài ñoái dieän vôùi Phöông Cöông ñaäp baøn maéng traû: – Ngöôi laø caùi thaù gì chöù? Döïa vaøo ñaâu maø baûo ta rôøi khoûi khaùch ñieám? Ngay caû chuû ñieám... Haén chöa kòp noùi heát caâu thì ñaõ keâu leân ñöa tay oâm laáy ngöïc. Thaäm chí Luïc Höông Xuyeân cuõng khoâng kòp nhaän ra Phöông Cöông vöøa xuaát thuû theá naøo. Laïi nghe choang moät tieáng nöõa. Laâm Trung Haïc bò moät caùi cheùn to neùm vaøo ñaàu laøm chieác cheùn vôõ tan, ñoàng thôøi ñaàu haén cuõng phun ra maáy voøi maùu. 156 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 9. 157 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Taùm teân haùn töû ñöùng phía sau Phöông Cöông cuõng cöôøi oà caû leân. Luïc Höông Xuyeân chôït thaáy maùu noùng boác leân ñaàu. Duø sao Laâm Trung Haïc cuõng laø chuù ruoät cuûa vôï y. Phöông Cöông quay laïi maáy teân haùn töû ñöùng sau löng mình ra leänh: – Ñöa haén nhoát vaøo chuoàng ngöïa, tôùi saùng môùi ñöôïc thaû ra. Hai teân haùn töû voäi lao vaøo Laâm Trung Haïc. Laâm Trung Haïc chôït gaàm leân moät tieáng, song chöôûng cuøng vung leân. Laõo voán laø ñeä töû thuoäc chi Nam Toâng cuûa phaùi Thieáu Laâm raát gioûi quyeàn thuaät, bôùi theá hai teân haùn töû khoâng phaûi laø ñoái thuû. Teân thöù nhaát vöøa ñònh choäp laáy vai thì bò Laâm Trung Haïc ñaåy giuùi laïi suyùt ngaõ, coøn teân thöù hai bò truùng moät quyeàn vaøo ngöïc laûo ñaûo luøi laïi maáy böôùc. Laâm Trung Haïc chôït lao thaúng tôùi baøn Luïc Höông Xuyeân ñang ngoài noùi nhanh: – Ñi nhanh leân! Boïn chuùng ñeán taäp trung ôû ñaây vôùi muïc ñích laø ñoái phoù vôùi ngöôi ñaáy! Duø Luïc Höông Xuyeân ñaõ hoùa trang raát caån thaän, vaäy maø vaãn khoâng giaáu ñöôïc Laâm Trung Haïc. Theá môùi bieát thaät khoù maø qua ñöôïc maét cuûa ngöôøi thaân thích. Nhöng nhieäm vuï vaãn laø treân heát, hôn nöõa vieäc naøy coøn lieân quan ñeán caû tính meänh, vì theá Luïc Höông Xuyeân thaûn nhieân ñaùp: – OÂng noùi gì vaäy? Toâi chöa töøng quen bieát oâng. Laâm Trung Haïc giaãm chaân noùi: – Ngöôi khoâng caàn phaûi giaáu ta laøm gì. Chuùng ñaõ bieát roõ töø khi ngöôi môùi tôùi ñaây... Nhöng laõo khoâng kòp noùi heát caâu thì hai teân haùn töû tieáp tuïc xoâng tôùi, teân thöù nhaát choäp laáy coå aùo Laâm Trung Haïc keùo giaät laïi, coøn teân thöù hai choäp laáy moät chieác gheá phang maïnh vaøo ñaàu. Laâm Trung Haïc giaèng maïnh khieán coå aùo raùch toaïc, thoaùt khoûi teân haùn töû thöù nhaát, nghieâng ñaàu traùnh chieác gheá ñang phang maïnh xuoáng, nhöng cuõng bò ñaùnh truùng vaøo söôøn ngaõ saáp xuoáng. Phöông Cöông voã baøn ñöùng leân quaùt to: – Cöù thòt haén ñi! Roài tröøng maét nhìn Luïc Höông Xuyeân gaøo leân: – Teân hoï Luïc! Mau ra khoûi phoøng ñaáu vôùi ta moät traän! Chöa döùt lôøi ñaõ lao boå ñeán. Luïc Höông Xuyeân khoâng ngôø dieãn bieán laïi xoay chuyeån moät caùch nhanh 157 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 10. 158 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG choùng nhö vaäy. Y hoaøn toaøn khoâng ñeà phoøng tröôùc tình huoáng theá naøy neân vaãn ngoài baát ñoäng treân gheá. Tuy vaäy, khi Phöông Cöông vöøa lao tôùi nhö moät con maõnh hoå thì Luïc Höông Xuyeân cuõng kòp luoàn xuoáng gaàm baøn nheï nhaøng nhö loaøi raén, höõu chöôûng ñaùnh vaøo tieåu phuùc teân haùn töû vöøa cuùi xuoáng ñònh keát lieãu Laâm Trung Haïc, tay kia choäp ñaàu goái teân thöù hai. Chæ nghe raéc moät tieáng, teân haùn töû ruù leân ngaõ vaät ngay xuoáng, hieån nhieân ñaàu goái ñaõ bò boùp naùt. Luïc Höông Xuyeân keùo Laâm Trung Haïc daäy noùi nhanh: – Haõy chaïy mau ñeán tìm Laõo Baù! Laâm Trung Haïc gaät gaät ñaàu ñi ra phía cöûa, nhöng ngay luùc ñoù ñaõ coù ba teân haùn töû xoâng tôùi chaën ngang ñöôøng, tay vung ñao saùng loaùng neân buoäc phaûi luøi laïi. Nhöng vöøa luùc ñoù, laïi chôït thaáy maáy tia saùng loùe leân vaø laäp töùc hai trong soá ba teân haùn töû chaën tröôùc maët ngaõ nhaøo xuoáng. Laâm Trung Haïc bieát raèng Luïc Höông Xuyeân ñaõ söû duïng aùm khí. Phöông Cöông quaùt to: – Haõy coi chöùng aùm khí cuûa haén! Vöøa theùt, haén vöøa ñöa tay caûn maáy teân thuû haï ñang muoán lao tôùi phía Luïc Höông Xuyeân, ñoàng thôøi tay caàm moät chieác gheá laøm khieân saün saøng ñoái phoù vôùi aùm khí cuûa ñòch nhaân. Sau khi xaùc ñònh tình theá, bieát luùc naøy duø laøm naùo loaïn cuõng chæ gieát ñöôïc moät soá teân thuû haï maø chöa theå haï thuû ñöôïc Phöông Cöông, ñoàng thôøi mình cuõng chöa hoaøn thaønh ñöôïc nhieäm vuï neân y ñaønh döøng laïi. Khi xuaát thuû, Luïc Höông Xuyeân chaúng khaùc gì moät con maõnh hoå, nhöng khi ñöùng khoanh tay y laïi gioáng nhö moät vò thö sinh yeáu nhöôïc, töôûng chöøng saép bò nhöõng keû trong phoøng aên nuoát chöûng. Phöông Cöông quaù roõ baûn lónh cuûa ñoái phöông, töùc giaän nhuùn mình lao tôùi, ñoàng thôøi boán loaït aùm khí nhaát thôøi baén ra. Neáu Luïc Höông Xuyeân khoâng phaûi laø moät chuyeân gia veà aùm khí thì chæ caàn moät haønh ñoäng naøy ñuû laøm cho taùng maïng vì söï thaàn toác cuûa noù. Luïc Höông Xuyeân phaûn öùng cöïc kyø linh hoaït vaø chính xaùc nhö ñaõ löôøng tröôùc haønh ñoäng cuûa ñoái phöông. Quaû thaät y raát daøy daïn kinh nghieäm veà caùc loaïi aùm khí, bôûi vaäy duø Phöông Cöông xuaát thuû nhö theá naøo cuõng khoâng sao chaïm ñöôïc vaøo ngöôøi Luïc Höông Xuyeân. Y phaát nheï hai oáng tay aùo ñaåy luøi hai muõi aùm khí, ñoàng thôøi hôi laùch mình traùnh muõi thöù ba lao tôùi chính dieän, ñoäng taùc vöøa ung dung vöøa thanh thoaùt, saéc dieän vaãn bình thöôøng, toû roõ mình ñang chieám öu theá. Phöông Cöông mình vaãn coøn lô löûng treân khoâng, theùt to moät tieáng vung maïnh 158 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 11. 159 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG chieác gheá nhaèm thaúng vaøo ñaàu Luïc Höông Xuyeân giaùng xuoáng. Luïc Höông Xuyeân chæ nheách moâi cöôøi nhaït, nhaûy moät böôùc sang traùi, hai tay ñöa cheách leân. Hieån nhieân y ñònh tieáp tuïc thi trieån aùm khí. Chaân coøn chöa kòp ñaïp xuoáng ñaát, xem ra Phöông Cöông khoù loøng thoaùt ñöôïc moät cao thuû baäc nhaát veà söû duïng aùm khí nhö Luïc Höông Xuyeân. Nhöng Luïc Höông Xuyeân chöa kòp phaùt aùm khí thì chôït caûm thaáy hai coå tay bò giöõ chaët baèng ñoâi caùnh tay raén nhö theùp khoâng coù caùch gì giaèng ra ñöôïc. Y tuyeät voïng nhìn laïi vaø heát söùc ngôõ ngaøng khi nhaän ra keû aùm toaùn chính laø Laâm Trung Haïc, ngöôøi chuù ruoät cuûa vôï mình. Luïc Höông Xuyeân hieåu ngay maøn kòch vöøa xaûy ra tröôùc ñoù chính laø do Phöông Cöông vaø Laâm Trung Haïc daøn döïng saün theo keá hoaïch töø tröôùc nhaèm ñoái phoù vôùi mình. Y ñaõ maéc löøa moät caùch thaûm haïi, vì khoâng ngôø chính ngöôøi chuù ruoät cuûa vôï laïi baùn ñöùng ñöùa chaùu reå cuûa laõo ta. Nhöng Laâm Trung Haïc coù quan heä gì vôùi Thaäp Nhò Phi Baèng Bang chöù? Phöông Cöông xoay ngöôøi ñaùp xuoáng ñaát vung tay ñaùnh vaøo maët Luïc Höông Xuyeân laøm y ngaõ ngöûa xuoáng, töø khoùe mieäng maùu töôi ræ ra. Söï phaûn boäi cuûa keû thaân thích laøm cho Luïc Höông Xuyeân khinh mieät hôn laø giaän döõ. Y khoâng caàn phaûn khaùng, vì bieát trong tröôøng hôïp naøy phaûn khaùng chæ laø voâ ích, chæ baát löïc naèm treân ñaát, khinh bæ nhìn Laâm Trung Haïc. Phöông Cöông giaãm moät chaân leâ ngöïc Luïc Höông Xuyeân, noùi baèng gioïng ñaéc yù: – Teân hoï Luïc! Ngöôøi ta ai cuõng ñeàu baûo ngöôi tuùc trí ña möu, theá maø chæ caàn moät meïo nhoû cuõng löøa ñöôïc ngöôi. Xem ra ngöôøi khaùc quaù ñaùnh giaù cao ngöôi maát roài! Gioïng Luïc Höông Xuyeân mai mæa: – Chæ vì chuyeän naøy khoâng gioáng quy luaät... Phöông Cöông nhíu maøy: – Ngöôi ñònh noùi... Luïc Höông Xuyeân ngaét lôøi: – Chæ vì ta coù moät ngöôøi thaân thích quaù toát, coù leõ khoâng ai coù ngöôøi thaân thích toát nhö vaäy. Phöông Cöông cöôøi to noùi: – Khoâng sai! Quaû laø ngöôi coù moät ngöôøi thaân thích toát. Leõ ra khi laáy vôï, ngöôi neân xem xeùt chuyeän naøy moät caùch caån thaän hôn môùi phaûi. 159 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 12. 160 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Laâm Trung Haïc ñöùng laûng ra, hoå theïn cuùi thaáp ñaàu xuoáng, maët ñoû böøng. Luïc Höông Xuyeân chôït noùi: – Coù moät ñieàu ta khoâng hieåu... Phöông Cöông hoûi: – Ngöôi khoâng hieåu chuyeän gì? – Ta khoâng hieåu raèng trong Thaäp Nhò Phi Baèng Bang coù khoâng ít nhaân vaät cuõng tính laø coù ñaàu coù maët coù theå ñoái phoù vôùi ta moät caùch ñaøng hoaøng hôn, theá maø Vaïn Baèng Vöông laïi sai maáy keû ngu xuaån duøng thuû ñoaïn aùm toaùn heøn haï ñeán theá? Phöông Cöông noåi giaän duøng löïc daãm maïnh laøm Luïc Höông Xuyeân ñau tôùi taän taâm pheá nhöng coá nghieán chaët raêng ñeå khoâng reân leân. Phöông Cöông vöøa daãm vöøa ñaù, mieäng gaøo leân nhö daõ thuù: – Teân hoï Luïc! Tröôùc khi cheát ta seõ cho ngöôi bieát theá naøo laø nhuïc maï keû khaùc... Luïc Höông Xuyeân coá nhòn ñau, thaûn nhieân ñaùp: – Neáu khoâng gieát ta ngay, ngöôi seõ phaûi hoái haän... Phöông Cöông döøng chaân, cöôøi nhaït hoûi: – Ngöôi coøn hoaøi voïng coù keû ñeán cöùu hay sao? Luïc Höông Xuyeân khoâng ñaùp: Phöông Cöông laïi tieáp: – Thöïc tình chuùng ta coøn hy voïng coù keû ñeán cöùu hôn caû ngöôi nöõa. Cho duø ngöôøi ñeán cöùu laø ai, nhaát ñònh cuõng töï chui ñaàu vaøo roï. Tôùi ñoù, haén ñöa maét nhìn sang maáy teân thuû haï ñöùng caïnh cöûa phoøng. Trong soá 8 teân haùn töû ngöôøi cuûa Thaäp Nhò Phi Baèng Bang chæ coøn 4 teân ñöùng nguyeân choã. Boán teân naøy veû maët khoâng chuùt bieåu tình, coøn 4 teân khaùc ñeàu bò aùm khí caém ñuùng yeát haàu ñaõ taùng maïng töø laâu. Luïc Höông Xuyeân hôi röôùn ngöôøi quan saùt boán teân coøn laønh laën vaø chôït nhaän ra saéc thaùi cuûa chuùng ñeàu coù neùt ngang taøng, hoaøn toaøn khoâng coù veû laø keû haï nhaân, chöùng toû thaân phaän cuûa chuùng khoâng nhoû, thaäm chí khoâng döôùi Phöông Cöông. Luïc Höông Xuyeân chôït thaáy tim nhoùi leân. Boán teân naøy môùi ñích thöïc laø nhöõng keû khoù ñoái phoù, huoáng chi cöù nhìn saéc thaùi vaø aùnh maét cuûa Phöông Cöông, chaúng khoù gì maø khoâng ñoaùn ra trong caùc gian phoøng xeùp cuûa khaùch ñieám nhaát ñònh khoâng ít thuû haï cuûa Thaäp Nhò Phi Baèng Bang aån phuïc. Phöông Cöông noùi khoâng sai. Neáu coù ngöôøi ñeán öùng cöùu, cho duø laø ai cuõng seõ töï chui ñaàu vaøo taám löôùi ñöôïc Vaïn Baèng Vöông giaêng saün. Luïc Höông Xuyeân hieåu ñieàu ñoù vaø trong thaâm taâm mong raèng Laõo Baù ñöøng tôùi cöùu mình. 160 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 13. 161 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Phöông Cöông ñaõ tôùi ngoài xuoáng gheá, nhìn Luïc Höông Xuyeân vôùi aùnh maét ñoäc ñòa noùi: – Ta seõ ñôïi, vaø chuùng nhaát ñònh seõ tôùi. Cho duø coù phaûi chôø tôùi hai canh giôø... Nhöng haén khoâng phaûi ñôïi laâu. Chæ sau khoaûnh khaéc ñaõ coù moät chieác xe song maõ phuû reøm ñen phoùng nhanh vaøo coång Ñaïi Phöông khaùch ñieám. Ngöôøi ñaùnh xe khoâng ngöøng ra roi laøm ñoâi tuaán maõ hí vang keùo chieác xe lao qua tieán vieän tieán thaúng tôùi cöûa phoøng lôùn, nôi Luïc Höông Xuyeân ñang bò baét. Phöông Cöông nhaûy döïng leân noùi to: – Tôùi roài! Ñoät nhieân coù nhöõng aâm thanh khaùc thöôøng phaùt ra, vaø töø caùc böùc töôøng ñoàng thôøi môû ra hai ba chuïc loã hoång, töø nhöõng loã hoång ñoù cung noû baén ra raøo raøo. Ngöôøi ñaùnh xe ngöïc bò caém tôùi möôøi maáy muõi teân guïc ngay xuoáng cheát taïi choã. Hai con tuaán maõ cuõng bò teân caém khaép thaân, maùu loang öôùt ñaãm loàng leân tôùi taän töôøng nhaø môùi guïc xuoáng laøm chieác xe ñoå saàm sang beân. Phöông Cöông vung tay quaùt: – Hoûa tieãn! Laïi moät loaït cung noû baén ra nhaèm thaúng vaøo kieäu xe, nhöng muõi teân ñeàu mang hoûa cuï laøm kieäu xe boác löûa chaùy buøng leân. Maáy chuïc chieác hoûa tieãn laøm chieác xe beùn löûa raát nhanh. Chæ phuùt choác chieác xe ñaõ chaùy röøng röïc. Luïc Höông Xuyeân bieát roõ raèng neáu coù ngöôøi ñeán cöùu cho mình taát ñang ôû trong xe kieäu. Trong tình theá naøy, neáu khoâng chòu ra nhaát ñònh seõ bò hoûa thieâu chaùy thaønh than cuøng xe kieäu. Nhöng neáu lieàu maïng nhaûy ra khoûi xe thì tình theá cuõng chaúng coù gì khaû quan hôn, nhaát ñònh seõ bò cung noû baén cheát. Quaû thaät Vaïn Baèng Vöông ñaõ tính keá veïn toaøn. Nhöng Vaïn Baèng Vöông coù ñaùnh löøa ñöôïc Laõo Baù khoâng? Thöïc teá ñaõ chöùng minh ñang coù ngöôøi ñeán cöùu Luïc Höông Xuyeân, nghóa laø Laõo Baù ñaõ tính sai nöôùc côø, ñeå thuû haï cuûa mình sa vaøo caïm baãy. Neáu vaïn nhaát ngöôøi ñeán öùng cöùu chính laø Laõo Baù thì tình hình seõ trôû neân heát söùc nghieâm troïng. Khoâng ai daùm löôøng tröôùc chuyeän gì seõ xaûy ra neáu Laõo Baù bò tieâu dieät. Phöông Cöông ñaõ ñöùng leân tôùi gaàn cöûa soå, nhìn vaøo chieác xe ñaõ trôû thaønh röøng löûa gaøo to: – Toân Ngoïc Baù! Ñeå xem laàn naøy ngöôi coù chaïy thoaùt khoûi ñaùm löûa ñoù khoâng? Laïi moät loaït hoûa tieãn khaùc baén ra, taát caû ñeàu nhaèm vaøo chieác xe ñang röøng röïc chaùy. 161 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 14. 162 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Luïc Höông Xuyeân chôït thaáy loøng nhoùi leân. Neáu chính Laõo Baù ñang ôû trong xe thì duø moïc caùnh cuõng khoâng thoaùt cheát, cuõng ñoàng nghóa vôùi vieäc tieâu ma ñaïo nghóa trong suoát vuøng Giang Hoaøi vaø treân toaøn coõi voõ laâm. Phöông Cöông ngöûa maët cöôøi to moät traøng ñaày ñaéc yù. Caû boán teân ñöùng ôû cuoái phoøng voán töø ñaàu khoâng loä chuùt bieåu hieän gì, luùc naøy neùt maët cuõng khoâng giaáu ñöôïc söï ñaéc yù. Ñoät nhieân töø ba böùc töôøng phía tröôùc vaø hai beân phoøng vang leân nhöõng tieáng ruù gheâ rôïn, tieáp ñoù nhöõng chieác noû bò neùm ra khoûi töôøng roài caû maáy chuïc ngöôøi lieân tieáp baén nhaøo ra khoûi nhöõng loã hoång bò phaù roäng. Baáy giôø Luïc Höông Xuyeân môùi bieát nhöõng böùc töôøng ñoù ñöôïc xaây kín baèng nhöõng ngaên bí maät vaø boïn cung thuû cuûa Thaäp Nhò Phi Baèng Bang aån naáp trong ñoù mai phuïc theo keá hoaïch ñaõ ñöôïc tính toaùn raát caån thaän. Boïn cung thuû bò ñaåy khoûi caùc ngaên bí maät guïc xuoáng cheát ngay trong phoøng. Bieát coá baát ngôø naøy laø kieät taùc cuûa ai vaäy? Phöông Cöông maët bieán saéc, lieàn cuùi xuoáng keùo leân moät teân cung thuû, chæ thaáy saéc maët haén ñaõ ñen tím laïi, maùu vaãn tieáp tuïc töø mieäng ræ ra nhöng ñaõ ñoaïn khí. Xem xeùt khaép ngöôøi khoâng thaáy thöông tích gì, chaéc ñaõ bò thöù chöôûng löïc kyø dò naøo ñoù laøm taùng maïng. Töø trong nhöõng ngaùch töôøng bí maät voán ñöôïc phuïc saün 48 teân cung thuû, nhöng ñaõ coù hôn 30 teân bò ñaùnh baät ra cheát trong phoøng aên, chì coøn laïi möôøi maáy teân hoaûng loaïn boû chaïy töù taùn. Phöông Cöông nhaët leân moät chieác gheá neùm maïnh ra cöûa vaøo chieác xe ñang boác chaùy. Nhöõng taøn löûa bay töù tung, chieác xe bò vôõ tan nhöng khoâng thaáy ngöôøi naøo trong ñoù. Haén chôït hieåu ra raèng mình ñaõ truùng keá giöông ñoâng kích taây cuûa ñoái phöông. Caên cöù vaøo tình hình maø suy ñoaùn thì chuû löïc treân xe ñaõ sôùm thoaùt ra bí maät tieáp caän vaø ñoät nhaäp vaøo nôi boïn cung thuû ñang phuïc kích, ñeå laïi ngöôøi ñaùnh xe caûm töû hö tröông thanh theá xoâng thaúng vaøo cöûa chính ñaùnh löøa boïn cung thuû. Hieån nhieân keá hoaïch ñöôïc boá trí heát söùc chu ñaùo ñaõ thaát baïi thaûm haïi. Treân thöïc teá, Vaïn Baèng Vöông chæ löøa ñöôïc coù moät mình Luïc Höông Xuyeân, nhöng bieát ñaâu ñoù cuõng laø caïm baãy. Phöông Cöông gaøo leân: – Toân Ngoïc Baù! Ngöôi ñaõ tôùi ñaây, sao coøn khoâng chòu loä dieän? Hình nhö trong ngaên töôøng bí maät phaùt ra tieáng cöôøi nhaït. Phöông Cöông noä khí xung thieân, lao mình tôùi phía vöøa phaùt ra tieáng cöôøi. 162 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 15. 163 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Chôït moät loaït tieáng loaûng xoaûng vang leân, khoâng gioáng tieáng ñao kieám, tuy cuõng laø aâm thanh cuûa thöù binh khí naøo ñoù baèng saét theùp nhöng aâm thanh khoâng saét ngoït maø thoâ hôn. Troáng ngöïc Luïc Höông Xuyeân ñaäp roän leân. Y nghó thaàm: – Ñoù laø tieáng thieát ñaûm cuûa thuùc thuùc. Ñuùng vaäy. Chính Luïc Maõn Thieân tay caàm thieát ñaûm töø sau moät böùc töôøng ñaùnh vôõ moät maûng lôùn xoâng ra, nhöng khi böôùc ra phoøng aên, chieác thieát ñaûm ñöôïc thu vaøo ngöôøi, thaùi ñoä ñöôøng hoaøng ñónh ñaïc nhö thöïc khaùch. Phöông Cöông kinh hoaûng quay laïi töùc toái hoûi: – Ngöôi laø ai? Luïc Maõn Thieân khoâng ñaùp, nheách moâi cöôøi ruùt caây thieát ñaûm vung leân. Töø chieác ñoøn theùp phaùt ra nhöõng tia saùng rôïp maét vaø tieáng rít gheâ rôïn. Treân giang hoà khoâng ai laï gì nhaân vaät quaùi kieät noåi danh maáy chuïc naêm nay Thieát Ñaûm Kim Cöông Luïc Maõn Thieân. Phöông Cöông líu ríu hoûi: – Caùc haï... laø Luïc Maõn Thieân? Luïc Maõn Thieân cöôøi ñaùp: – Thì ra cuoái cuøng ngöôi cuõng nhaän ra keû heøn naøy... Phöông Cöông laïi hoûi: – Toân Ngoïc Baù ñaâu? Luïc Maõn Thieân phaûn vaán: – Ngöôi muoán gaëp oâng ta? Phöông Cöông boái roái gaät ñaàu: – Ta... töø laâu voán mong ñöôïc gaëp haén. – Ngöôi khoâng sôï ö? Phöông Cöông coá laáy can ñaûm, laøm ra veû ñieàm nhieân: – Ta... sôï gì chöù? – Neáu vaäy ngöôi cöù vieäc quay laïi maø xem. Phöông Cöông giaät naûy mình, nhöng vaãn quay ngöôøi laïi, ñaõ thaáy moät ngöôøi bình thaûn khoanh tay ñöùng caùch mình chæ ba böôùc, saéc maët laïnh luøng ñaùng sôï. Thoaït nhìn, ngöôøi xuaát hieän heát söùc baát ngôø naøy aên vaän nhö moät laõo noâng phu, nhöng thaàn tình thoaùt ra söï uy nghieâm khoâng sao hình dung ñöôïc. Phöông Cöông baát giaùc luøi laïi hai böôùc, run gioïng hoûi: – Ngöôi laø... Toân Ngoïc Baù? 163 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 16. 164 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Laõo Baù bình thaûn gaät ñaàu. Phöông Cöông ñoät nhieân lao ngöôøi nhaûy tôùi beân Luïc Höông Xuyeân gaøo leân: – Caùc ngöôi coù caàn tính maïng cuûa haén khoâng? Laõo Baù vaãn ñöùng baát ñoäng, traû lôøi: – Ñöông nhieân caàn. Phöông Cöông tieáp: – Neáu vaäy thì nhanh luøi ra! Luïc Maõn Thieân cöôøi noùi: – Ngöôi khoâng muoán laáy luoân tính maïng cuûa chuùng ta nöõa hay sao? Laõo Baù tieáp lôøi: – Neáu ngöôøi laøm haïi duø chæ moät sôïi toùc cuûa Luïc Höông Xuyeân thì caû Thaäp Nhò Phi Baèng Bang phaûi traû giaù. Phöông Cöông vung chaân ñònh daãm vaøo ngöïc Luïc Höông Xuyeân nhöng chöa kòp daãm xuoáng thì chôït phaùt hieän thaáy Laõo Baù ñaõ xuaát hieän ngay tröôùc maët mình. Thaân phaùp thaàn toác nhö vaäy, chaúng nhöõng chöa bao giôø haén chöùng kieán maø coøn khoâng sao ngôø tôùi. Laõo Baù laïnh gioïng: – Ngöôi daùm ö? Phöông Cöông chöa kòp coù phaûn öùng gì thì ñaõ caûm thaáy töø mieäng mình coù moät voøi nöôùc traøo ra maën chaùt, khoâng hieåu ñoái phöông ñaõ xuaát thuû theá naøo? Haén khoâng bieát laøm gì hôn ñaønh luøi laïi ñeán taän choã boán teân trung nieân haùn töû maõi ñeán luùc ñoù vaãn ñöùng baát ñoäng. Khoâng nhöõng Phöông Cöông hoaûng sôï, maø caû boán teân haùn töû ñöôïc chöùng kieán taän maét nhöõng gì vöøa dieãn ra cuõng ñeàu ñöùng phaùt ngô, khoâng bieát neân ñoái phoù theá naøo. Phöông Cöông gaøo leân vôùi muïc ñích traán an cho ñoàng boïn: – Teân hoï Toân! Coù gioûi ngöôi cöù xoâng vaøo ñaây, cuøng chuùng ta quyeát moät traän sinh töû. Laõo Baù töø töø böôùc ñeán gaàn, cöôøi noùi: – Ñuùng theá! Ñaây môùi ñuùng laø nhöõng nhaân vaät chuû yeáu ñöôïc Vaïn Baèng Vöông phaùi ñeán laøm chuû löïc cho cuoäc tieáp kieán hoâm nay. Roài quay laïi hoûi moät teân cung thuû duy nhaát coøn soáng maø chöa chaïy khoûi phoøng: – Chuùng ñeàu laø caùc ñaøn chuû trong Thaäp Nhò Phi Baèng Bang, ñuùng chöù? Teân cung thuû gaät ñaàu cung kính ñaùp: – Daï... 164 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 17. 165 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Phöông Cöông bieán saéc keâu leân: – Thì ra trong haøng nguõ chuùng ta coù gian teá do ngöôi caøi vaøo. Haén chöa döùt lôøi thì caû boán teân kia ñaõ xuaát thuû baèng nhieàu loaïi binh khí khaùc nhau goàm moät muõi chuûy ñao, moät chieác phaùn quan buùt, moät voøng cöông hoaøn vaø moät ngoïn nhuyeãn tieân. Boán thöù binh khí nhaát loaït phaùt ra nhaèm ñoái phoù vôùi moät ngöôøi coù thöù daøi coù thöù ngaén, khoâng caàn noùi ñeán söï baát ngôø maø chæ caàn nhìn chieâu thöùc cuõng bieát nhöõng ngöôøi söû duïng ñeàu laø nhöõng cao thuû thöôïng thaëng, thuoäc haøng nhaát löu treân voõ laâm. Trong tay nhöõng nhaân vaät nhö vaäy, taát nhieân caùc thöù binh khí ñeàu phaùt huy cao ñoä uy löïc cuûa chuùng, thöù ngaén thì hieåm, thöù daøi thì cöôøng, nhaát laø taäp trung uy löïc ñaùnh moät ngöôøi thì khoù loøng thoaùt hieåm. Thaáy boán thöù binh khí phaùt ra vôùi uy löïc kinh hoàn nhö vaäy, caû Luïc Höông Xuyeân voán daïn daøy traän maïc vaø cuõng laø cao thuû thuoäc haøng nhaát löu cuõng phaûi phaùt run. Y chôït hieåu voõ coâng cuûa boán ngöôøi kia tuyeät nhieân khoâng keùm gì Phöông Cöông maø mình vöøa ñöôïc lónh giaùo. Maëc duø vaäy, tuy boán loaïi binh khí ñaõ phaùt xuaát, nhöng haàu nhö cô hoäi ñeå thi trieån sôû tröôøng ñeàu khoâng coù. Thaân aûnh Laõo Baù ñoät nhieân cöû ñoäng. Ngoïn nhuyeãn tieân vöøa vung tôùi thì Laõo Baù ñaõ tieáp caän ngay vöøa trong voøng khoáng cheá cuûa noù. Khi teân haùn töû coøn chöa kòp thaét chaët ngoïn roi laïi quaán laáy coå ñoái phöông nhö nhöõng tröôøng hôïp thoâng thöôøng khaùc thì ñaõ bò ñieåm truùng yeát haàu khoâng kòp keâu tieáng naøo, toaøn thaân ruõ xuoáng nhö ñoáng gieû raùch. Ngay luùc ñoù voøng cöông hoaøn ñaùnh tôùi vôùi uy löïc ngaøn caân, toûa aùnh saùng rôïp maét. Moät chieác ñoøn baèng theùp töø phía sau phoøng tôùi laøm voøng cöông hoaøn rôi ngay xuoáng ñaát keâu ñaùnh keng moät tieáng laït tai. Teân haùn töû vöøa ñaùnh ra voøng cöông hoaøn coøn chöa kòp trôû tay thì laïi bò moät chæ khaùc ñieåm truùng yeát haàu, maùu phun ra nhö bò choïc tieát. Vaãn khoâng nghe tieáng keâu naøo phaùt ra. Muõi chuûy ñao bò chöôûng löïc laøm cheäch höôùng, teân naøy chöa kòp thu ñao veà ñaõ bò chöôûng thöù hai ñaùnh baät vaøo töôøng, caû boä ngöïc naùt nhöø. Teân haùn töû thöù tö xuaát ngoïn phaùn quan buùt coøn chöa heát taàm thì bò chieác thieát ñaûm ñaùnh baït ñi, Luïc Maõn Thieân thöøa theá quaät ngöôïc ñaàu thieát ñaûm vaøo ñaàu haén laøm oùc baén ra tung toùe. Ñoù laø voõ coâng cuûa Laõo Baù vaø Thieát Ñaûm Kim Cöông Luïc Maõn Thieân. Chæ coù theå duøng hai chöõ ñeå hình dung: Thaàn toác. Nhanh ñeán möùc khoâng sao töôûng töôïng ñöôïc, ngay caû Luïc Höông Xuyeân 165 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 18. 166 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG cuõng khoâng kòp nhaän ra cöû ñoäng cuûa hoï. Luïc Maõn Thieân ñaõ nhanh, Laõo Baù laïi caøng nhanh. Trong suoát cuoäc ñaáu vôùi caû naêm cao thuû thöôïng thaëng, chæ phaùt ra moät tieáng la thaûm. Ñoù laø tieáng la cuûa Phöông Cöông khi bò neùm vaøo ñoáng löûa cuûa chieác xe ngöïa ñang chaùy röøng röïc beân ngoaøi phoøng. Ñoù laø chieác xe ngöïa cuûa Laõo Baù vaø Luïc Maõn Thieân duøng ñeå tôùi Haøng Chaâu. Phöông Cöông laø naïn nhaân cuoái cuøng. Laõo Baù choäp laáy haén vöøa neùm vaøo ñoáng löûa vöøa noùi: – Ngöôi ñònh thieâu cheát chuùng ta thì chính ngöôi phaûi bò thieâu cheát trong löûa. Tieáng la thaûm cuûa Phöông Cöông chæ vang leân moät laàn roài laäp töùc bò ngoïn löûa röøng röïc nuoát chöûng. oOo Luïc Höông Xuyeân phaûi naèm trò thöông ba ngaøy môùi bình phuïc. Y ñeán gaëp Laõo Baù, aùnh maét ñaày caûm kích vaø hoái haän. Laõo Baù bieát teân thuû haï ñaéc löïc cuûa mình ñònh noùi gì, lieàn môû lôøi tröôùc: – Ngöôi khoâng coù loãi gì. Luïc Höông Xuyeân cuùi thaáp ñaàu noùi: – Laõo nhaân gia, thuoäc haï ñaõ sô xuaát, chaúng nhöõng khoâng baét ñöôïc Haøn Ñöôøng maø suyùt nöõa laøm haïi ñeán Laõo nhaân gia vaø thuùc thuùc... Laõo Baù cöôøi, nheï gioïng: – Haøn Ñöôøng khoâng tôùi ñoù, vaø baây giôø ñaõ bò troïng thöông bôûi ngöôøi cuûa Vaïn Baèng Vöông. Luïc Höông Xuyeân ngôù ngöôøi hoûi: – Chaúng leõ tin töùc cuûa chuùng ta khoâng ñuùng? Laõo Baù laéc ñaàu: – Caùi ñoù ta seõ giaûi thích vôùi ngöôi sau. Luïc Höông Xuyeân im laëng khoâng daùm hoûi theâm. Laõo Baù laïi noùi: – Laàn naøy tuy ngöôi bò thöông, nhöng boïn chuùng ñaõ phaûi traû giaù ñaét... Luïc Höông Xuyeân chôït nhôù lôøi cuûa teân cung thuû khi ôû Ñaïi Phöông khaùch ñieám, lieàn hoûi: – Laõo nhaân gia, ngoaøi Phöông Cöông, caû boán teân hoâm ñoù cuõng laø ñaøn chuû cuûa Thaäp Nhò Phi Baèng Bang? 166 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 19. 167 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Laõo Baù gaät ñaàu: – Baây giôø khoâng coøn Thaäp Nhò Phi Baèng Bang nöõa maø chæ coøn coù Thaát Phi Baèng Bang thoâi. Loøng khaâm phuïc cuûa Luïc Höông Xuyeân ñoái vôùi Laõo Baù chôït taêng leân gaáp boäi. Ñaây laø laàn ñaàu tieân y thaáy Laõo Baù ñoäng thuû. Caû Thaäp Nhò Phi Baèng Bang khoâng teân naøo khoâng thuoäc haøng nhaát löu cao thuû voõ laâm, theá nhöng ñoái vôùi Laõo Baù, chuùng chöa ñaùng laø ñoái thuû moät chieâu. Laõo Baù tieáp: – Chuùng ta ñaõ cho Vaïn Baèng Vöông moät baøi hoïc. Nhaát ñònh töø nay chuùng khoâng daùm hoãn xöôïc vôùi chuùng ta nöõa, vaø cuõng bôùt thoùi cuoàng ngoâng ñi. Luïc Höông Xuyeân traàm maëc moät luùc roài môùi hoûi: – Chuùng ta khoâng coù haønh ñoäng gì tieáp theo ö? Laõo Baù ñöùng leân chaép tay ñi laïi trong phoøng moät luùc roài chaäm raõi traû lôøi: – Taïm thôøi chuùng ta cuõng chöa neân coù haønh ñoäng gì. Tuy khoâng daùm hoûi, nhöng treân maët Luïc Höông Xuyeân loä roõ neùt nghi hoaëc. Sau traän ñaïi thaéng vöøa qua, taïi sao laïi phaûi aùn binh baát ñoäng? Ñoù khoâng phaûi laø taùc phong cuûa Laõo Baù xöa nay. Laõo Baù hieåu ngay, töø toán giaûi thích: – Ngöôi cuõng bieát ñaáy. Chuùng ta bò toån thaát cuõng khoâng nheï. Luùc naøy chính laø thôøi gian ñeå cuûng coá löïc löôïng. Ngöôi coøn chöa bieát moät ñieàu raèng tröôùc maét, chuùng ta khoâng chæ coù moät keû thuø laø Thaäp Nhò Phi Baèng Bang. Raát coù theå neáu chuùng ta truy eùp quaù, chuùng seõ lieân keát laïi. Hôn nöõa theá löïc cuûa Vaïn Baèng Vöông tuy coù toån thaát nhöng muoán ñoái ñaàu tröïc dieän khoâng phaûi deã. OÂng ñöa maét nhìn ra cöûa soå hoài laâu roài chôït thôû daøi noùi sang chuyeän khaùc: – Thu ñaõ taøn. Muøa ñoâng saép ñeán roài... Quaû vaäy. Tröôùc vöôøn, caây ngoâ ñoàng ñaõ gaàn nhö truïi heát laù, run raåy döôùi ngoïn gioù thu. Luïc Höông Xuyeân laëng thinh moät laùt roài khoâng nhòn ñöôïc, baát chôït buoâng caâu hoûi: – Laõo nhaân gia, Dòch Tieàm Long khoâng tôùi sao? Laõo Baù quay laïi, laéc ñaàu: – Khoâng hieåu sao chöa thaáy tôùi. Laàn ñaàu Luïc Höông Xuyeân boãng thaáy lo laéng, thaäm chí coù phaàn hoaûng sôï. Quaû thaät trong thôøi gian qua, löïc löôïng cuûa Hoa Vieân ñaõ toån thaát khoâng ít. Toân Kieám cheát, Haøn Ñöôøng troïng thöông, coù theå khoâng coøn tieáp tuïc giuùp ñöôïc gì cho toå chöùc nöõa. Maáy chuïc ngöôøi bò tieâu dieät ôû Vaïn Caûnh Sôn Trang... Baây giôø 167 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 20. 168 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Dòch Tieàm Long laïi khoâng bieát tình hình theá naøo. Luïc Höông Xuyeân hieåu roõ Dòch Tieàm Long coù ñòa vò raát quan troïng trong toå chöùc. Neáu ngöôøi naøy coù loøng naøo thì seõ laø moät toån thaát thaät heát söùc ñaùng sôï. Laõo Baù theâm: – Ta ñaõ cho thuùc thuùc ngöôi ñi hoûi vì sao Dòch Tieàm Long khoâng ñeán theo heïn. Ta tin raèng oâng aáy nhaát ñònh coù lyù do chính ñaùng. Luïc Höông Xuyeân lo laéng buoät mieäng hoûi: – Neáu khoâng thì sao? Laõo Baù khoâng ñaùp, nhöng trong ñoâi maét aùnh leân moät ñoám saùng. Luïc Höông Xuyeân aân haän raèng mình vöøa hoûi moät caâu thöøa. Laõo Baù khoaùt tay noùi: – Thöông theá ngöôi chöa hoaøn toaøn bình phuïc. Trong hai ngaøy tôùi ngöôi khoâng caàn phaûi ñeán gaëp ta. Luïc Höông Xuyeân cuùi ñaàu ñaùp kheõ: – Daï... Laõo Baù tieáp: – Nhieäm vuï tröôùc maét cuûa ngöôi laø ñieàu trò thöông theá vaø giöõ mình caån thaän, vì sau naøy coâng vieäc cuûa ngöôi seõ naëng neà hôn tröôùc nhieàu. Luïc Höông Xuyeân hieåu ñieàu ñoù nghóa laø töø nay ñòa vò cuûa mình caøng ñöôïc cuûng coá theâm, töùc söï tín nhieäm cuûa Laõo Baù ñoái vôùi y caøng lôùn hôn tröôùc. Y chôït thaáy loøng mình run leân, caûm ñoäng noùi: – Thuoäc haï xin tuaân leänh, Laõo nhaân gia... Laõo Baù chôït quay laïi, nhìn saâu vaøo maét Luïc Höông Xuyeân hoûi: – Hình nhö ngöôi muoán hoûi ta ñieàu gì? – Daï khoâng... – Chaúng leõ ngöôi khoâng muoán bieát Laâm Tuù ñi ñaâu? Luïc Höông Xuyeân traàm ngaâm moät luùc môùi traû lôøi: – Thuoäc haï khoâng muoán bieát. Cho duø coâ aáy ñi ñaâu, nhaát ñònh ñeàu coù lyù do chính ñaùng. Laõo Baù cöôøi vang noùi: – Ngöôi quaû laø ñaùng maët moät nam töû haùn, ñaõ khoâng laøm ta thaát voïng. Bieát khoâng coøn vieäc gì theâm, Luïc Höông Xuyeân caùo töø trôû veà phoøng mình. oOo Vieät Kieám © 1997 – 2003 168 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2