Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lưu tình hồ điệp kiếm - Tập 12

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

62
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu tình hồ điệp kiếm - tập 12', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu tình hồ điệp kiếm - Tập 12

 1. 181 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Hoài thöù Möôøi Hai ÑOÀNG MEÄNH TÖÔNG LIEÂN M oät thieáu nöõ baän hoàng y, tay maân meâ moät con böôùm ngoài treân moûm ñaù beâ bôø soâng doác ñöùng nhìn xuoáng doøng nöôùc saâu hun huùt döôùi chaân vôùi aùnh maét thaãn thôø. Thieáu nöõ ñoù laø Tieåu Ñieäp. Thöïc ra naøng khoâng coøn laø thieáu nöõ nöõa maø ñaõ laø thieáu phuï vôùi moät haøi töû chöa tôùi naêm tuoåi. Naêm naêm tröôùc, khi môùi möôøi saùu tuoåi, Tieåu Ñieäp bò moät nam nhaân löøa doái, ñeå laïi cho naøng moät caùi thai roài boû ñi maát huùt. Chöøng aáy naêm naøng soáng trong tuûi hoå, thuø haän vaø khoán khoå, xa laùnh moïi ngöôøi. Nhieàu khi naøng muoán baát chaáp taát caû, keå caû ñöùa haøi nhi oan nghieät cuûa mình ñeå chaám döùt cuoäc soáng tuûi hoå. Thöïc tình sau khi sinh haøi töû, naøng ñaõ nhieàu laàn ñònh vöùt boû noù ñi nhö muoán giuõ boû quaù khöù toäi loãi vaø ngöôøi tình phuï baïc, nhöng roài naøng laïi khoâng nôõ boû haøi nhi baát haïnh ñoù. Coù phaûi luùc naøy naøng laïi coù yù ñònh quyeân sinh? Tieåu Ñieäp maân meâ con böôùm treân tay. Naøng cuõng xinh töôi nhö vaäy, vaø coù leõ cuoäc ñôøi cuûa nöõ nhaân cuõng ngaén nguûi nhö con böôùm kia chaêng? Ñoät nhieân sau löng naøng coù tieáng ñoäng. Tieåu Ñieäp quay laïi vaø nhaän ra ngöôøi ñang ñeán laø thieáu nieân maø mình ñaõ gaëp trong röøng caùch ñaây maáy thaùng. Laàn aáy Maïnh Tinh Hoàn heát söùc tuyeät voïng. Chôït Tieåu Ñieäp nhôù caâu mình ñaõ hoûi: – Anh muoán cheát ö? Nhöng haõy nghó laïi xem mình ñaõ töøng soáng hay chöa? Caâu hoûi ñoù ñaõ cöùu Maïnh Tinh Hoàn thoaùt khoûi döï ñònh bi ñaùt nhaát. Luùc naøy, döôùi aùnh traêng, Tieåu Ñieäp nhaän thaáy aùnh maét ñoái phöông khoâng coøn tuyeät voïng nhö laàn tröôùc nöõa maø saùng leân laáp laùnh. Khoâng hieåu sao chæ moät laàn gaëp ngaén nguûi maø naøng laïi nhôù laâu ñeán theá. Trong aùnh maét, hình nhö ñoái phöông cuõng chöa queân mình. Tieåu Ñieäp töø töø ñöùng leân. Maïnh Tinh Hoàn cöôøi hoûi: 181 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 2. 182 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Coâ muoán cheát sao? Tieåu Ñieäp khoâng ñaùp: Maïnh Tinh Hoàn laïi tieáp: – Nhöng coâ thöû nghó xem mình ñaõ töøng soáng thaät söï chöa? Tieåu Ñieäp hieåu raèng ñoái phöông noùi caâu ñoù laø ñeå treâu choïc mình. Khoâng hieåu sao boãng nhieân naøng noåi giaän, laïnh luøng hoûi: – Anh vaãn coøn chöa cheát sao? Maïnh Tinh Hoàn thoâi cöôøi ñaùp: – Moät ngöôøi chöa töøng soáng thì laøm theá naøo maø cheát ñöôïc? Tieåu Ñieäp boãng dòu gioïng hoûi: – Anh tôùi ñaây töø luùc naøo vaäy? Maïnh Tinh Hoàn ñaùp laáp löûng: – Ñeán luùc naøo caàn ñeán. – Luùc naøo laø caàn? – Ñoù laø luùc coâ ñònh nhaûy xuoáng nöôùc. Tieåu Ñieäp nhíu maøy hoûi: – Anh cho raèng toâi ñaõ töøng cöùu anh, vì theá anh laïi ñònh cöùu toâi, phaûi vaäy khoâng? Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu: – Thöïc tình toâi khoâng ngôø moät ngöôøi nhö coâ maø cuõng coù luùc muoán cheát. Tieåu Ñieäp cuùi xuoáng nhöng laïi ngaång leân raát nhanh: – Anh laø ngöôøi luoân aên noùi boáp chaùt vaäy sao? – Toâi chæ noùi thaät. – Noùi thaät thöôøng xuùc phaïm ñeán ngöôøi ta... Maïnh Tinh Hoàn phaûn ñoái: – Nhöng noùi doái thì coù haïi hôn, tuy laøm ñoái phöông haøi loøng nhöng chæ môn trôùn loøng töï aùi maø thoâi... Tieåu Ñieäp laëng ñi moät chuùt roài chôït hoûi: – Anh thöû noùi xem, neáu laàn ñoù toâi khoâng ñeán thì anh ñònh cheát thaät phaûi khoâng? – Toâi muoán cheát. Nhöng coù cheát khoâng laïi laø chuyeän khaùc. – Sao vaäy? – Vì coù raát nhieàu ngöôøi muoán cheát, nhöng chung quy vaãn soáng. Tieåu Ñieäp cöôøi hoûi: 182 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 3. 183 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Anh cho raèng ñoù laø do soá phaän? Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu: – Coù theå nhö theá. Tieåu Ñieäp nheï gioïng: – Vì theá khoâng phaûi toâi ñaõ cöùu anh, cung nhö vöøa roài khoâng phaûi anh cöùu toâi. Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu taùn ñoàng: – Ngöôøi ñaõ quyeát vöùt ñi maïng soáng cuûa mình thì khoâng ai coù theå cöùu ñöôïc. Tieåu Ñieäp cuõng gaät ñaàu: – Coi nhö chuùng ta khoâng ai nôï gì nhau. – Nhöng toâi vaãn nôï coâ... Tieåu Ñieäp khoâng hieåu: – Anh nôï gì toâi? Maïnh Tinh Hoàn buoâng roõ töøng chöõ: – Vì baây giôø toâi khoâng muoán cheát nöõa. Tieåu Ñieäp chôït cöôøi noùi: – Neáu vaäy toâi cuõng nôï anh. – Nôï toâi vieäc gì chöù? – Vì toâi khoâng nghó raèng toái nay mình coù theå cöôøi ñöôïc. Maïnh Tinh Hoàn hoûi: – Chaéc coâ raát thích cöôøi? – Thích cöôøi, vaø coù cöôøi ñöôïc hay khoâng laø chuyeän khaùc haún nhau. – Hay coâ thaáy toâi ñaùng cöôøi laém? – Khoâng phaûi theá, chæ laø troâng anh coù gì ñoù raát thuù vò. Maïnh Tinh Hoàn chôït ñeà nghò: – Neáu vaäy sao coâ khoâng ñi cuøng toâi tôùi ñaâu ñoù uoáng vaøi cheùn röôïu? Tieåu Ñieäp taùn thaønh ngay: – Taïi sao laïi khoâng chöù? Hoï cuøng nhau ra khoûi röøng ñi ñeán ngoâi nhaø laù cuûa Maïnh Tinh Hoàn. Röôïu khoâng ngon laém, vaøo giôø naøy khoù kieám ñöôïc nôi coù röôïu ngon. Thöïc tình röôïu ngon hay khoâng cuõng chaúng coù gì quan troïng laém, chæ caàn coù ngöôøi uoáng vôùi mình laø ñuû. Maïnh Tinh Hoàn töï naâng cheùn leân noùi: – Toâi khoâng thích cung röôïu ngöôøi khaùc. Tieåu Ñieäp phuï hoïa: 183 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 4. 184 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Toâi cuõng khoâng thích ngöôøi khaùc cung röôïu mình. – Nhöng toâi laïi khoâng thích ngöôøi khaùc chæ nhìn maø khoâng uoáng. Tieåu Ñieäp cöôøi noùi: – Taát caû nhöõng ngöôøi uoáng röôïu thöôøng coù moät thoùi xaáu laø muoán nhöõng ngöôøi cuøng uoáng ñeàu say tröôùc mình. Maïnh Tinh Hoàn nhìn vaøo maét Tieåu Ñieäp: – Coù veû nhö coâ raát thoâng hieåu tính caùch cuûa nhöõng ngöôøi thích uoáng röôïu? Tieåu Ñieäp khoâng chuùt ngaàn ngöø ñaùp: – Bôûi vì toâi cuõng laø moät trong soá ñoù. Maïnh Tinh Hoàn laéc ñaàu: – Toâi thaáy coâ khoâng coù veû gioáng nhö moät con saâu röôïu. – Anh khoâng tin? Naøng uoáng moät hôi heát röôïu, khaø moät tieáng nhö tay saønh soûi roài noùi: – Thöïc ra toâi khoâng baét buoäc anh phaûi tin, vì chuùng ta coøn chöa hieåu nhau, thaäm chí coù theå noùi laø chöa quen bieát... Maïnh Tinh Hoàn ngaét lôøi: – Nhöng baây giôø xem nhö ñaõ quen, hôn nöõa... Chöa heát caâu, y töï roùt cho mình cheùn röôïu khaùc uoáng xong môùi noùi: – Coù hieåu nhau hay khoâng laø moät chuyeän, nhöng... thích gaëp ñeå chuyeän troø laïi laø chuyeän khaùc. Tieåu Ñieäp cöôøi hoûi: – Anh ñang giaõi baøy loøng mình hay sao? – Xöa nay toâi chöa töøng ñoái vôùi ai nhö theá. Nhöng hoâm nay ñoái vôùi coâ laø moät ngoaïi leä... Maïnh Tinh Hoàn ñaõ noùi thaät. Y töøng tieáp xuùc vôùi khoâng ít myõ nhaân, nhaát laø haïng gaùi laøng chôi. Taát caû nhöõng ngöôøi y töøng chung ñuïng chöa bao giôø ñeå laïi chuùt tình caûm naøo trong loøng y. Ñaây laø laàn ñaàu tieân Maïnh Tinh Hoàn thaáy tim mình rung ñoäng, coù leõ töø laàn ñaàu tieân gaëp nöõ nhaân ñaëc bieät naøy. Tieåu Ñieäp cöôøi hoûi: – Vì sao theá? Maïnh Tinh Hoàn traàm ngaâm hoài laâu roài chôït thôû daøi: – Toâi cuõng khoâng bieát nöõa... Tieåu Ñieäp khoâng noùi gì. Naøng cuõng caûm thaáy loøng mình chôït nao nao, muoán giaõi baøy loøng mình tröôùc 184 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 5. 185 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG con ngöôøi haàu nhö chöa quen naøy. Nhöng taïi sao laïi nhö theá thì naøng khoâng sao caét nghóa ñöôïc. Hoài laâu naøng môùi cöôøi noùi: – Hình nhö anh noùi nhieàu nhöng uoáng ít. – Vì toâi ñang chôø coâ. – Chôø toâi? – Phaûi. Toâi ñaõ uoáng nhieàu hôn coâ hai cheùn. – Chaúng leõ anh muoán toâi phaûi uoáng cho baèng anh? Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu: – Ñuùng theá! – Anh muoán chuoác toâi say ö? Maïnh Tinh Hoàn thaúng thaén xaùc nhaän: – Quaû thaät toâi ñang coù yù ñoù. – Vaäy thì toâi xin noùi tröôùc raèng muoán laøm toâi say chaúng phaûi vieäc deã daøng ñaâu. – Vieäc gì khoâng deã môùi coù höùng thuù. Caøng khoù thì caøng thuù vò. Hai ngöôøi laïi traàm maëc theo nhöõng yù nghó rieâng cuûa mình. Ngoâi nhaø tranh tuy thieáu tieän nghi, beà boän nhöng raát yeân tónh. Ñaõ laâu Maïnh Tinh Hoàn khoâng ñöa ngöôøi veà nhaø mình nöõa, ngay caû y cuõng ít khi ôû ñaây neân coù muøi aåm moác. Nhöng coù leõ khoâng ai ñeå yù ñeán ñieàu naøy. Khoâng bieát ñang canh hai hay ñaõ heát canh ba, nhöng chaéc raèng ñaõ khuya laém. Maïnh Tinh Hoàn uoáng theâm cheùn nöõa, laïi noùi: – Toâi chôït nhaän thaáy ñoái vôùi coâ toâi coù theå noùi taát caû moïi chuyeän, ñoàng thôøi cuõng uoáng ñöôïc raát nhieàu. Tieåu Ñieäp hoûi: – Thoâng thöôøng ñoái vôùi baèng höõu, ngöôøi ta môùi noùi theá chöù? Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu: – Phaûi! – Nhöng coù leõ chuùng ta chöa phaûi laø baèng höõu. – Coù leõ theá. – Khoâng phaûi coù leõ, maø ñoù laø ñieàu chaéc chaén. Vì toâi chöa bieát gì veà anh, cuõng nhö anh coøn chöa bieát gì veà toâi caû. Maïnh Tinh Hoàn laéc ñaàu: 185 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 6. 186 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Khoâng. Toâi bieát raèng coâ coù moät haøi töû, nhöng noù laïi khoâng coù phuï thaân. Tieåu Ñieäp ñoû maët hoûi: – Do ñaâu maø anh bieát ñöôïc? Maïnh Tinh Hoàn thaät thaø ñaùp: – Sau laàn gaëp tröôùc, khoâng hieåu sao hoàn toâi nhö bò coâ laáy maát. Toâi ñaõ ngaàm ñieàu tra veà coâ. – Anh ñaõ ñeán nhaø toâi? Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu: – Phaûi, toâi ñaõ gaëp nhi töû cuûa coâ. Noù thaät khaùu khænh vaø ñaùng yeâu... Traùi tim Tieåu Ñieäp chôït ñaäp roän leân. Khoâng ít ngöôøi theo ñuoåi vaø taùn tænh naøng, nhöng chöa ai noùi vôùi naøng baèng nhöõng lôøi leõ nhö theá. Thoâng thöôøng khi nam nhaân bieát nöõ nhaân ñaõ coù nhi töû thì hoï khoâng theo ñuoåi nöõa, theá maø ngöôøi naøy... Moät luùc, naøng laïi hoûi: – Anh bieát theâm gì veà toâi nöõa? – Toâi bieát teân coâ laø Tieåu Ñieäp. – Theá maø toâi chaúng bieát tí gì veà anh caû. – Toâi hoï Maïnh... Tieåu Ñieäp voäi ngaét lôøi: – Toâi hoaøn toaøn khoâng muoán bieát teân anh. Bôûi vì giöõa chuùng ta khoâng coù moái quan heä naøo. Tröôùc ñaây khoâng coù, caû sau naøy cuõng seõ khoâng coù. Maïnh Tinh Hoàn chôït thaáy tim mình nhoùi leân, voäi hoûi: – Vì sao chöù? Tieåu Ñieäp bình thaûn ñaùp: – Vì toâi khoâng thích! – Chaéc laø coâ baát bình veà söï toø moø cuûa toâi, vaø coù theå noùi laø maïo muoäi nöõa? Tieåu Ñieäp khoâng ñaùp maø ñöùng leân höôùng ra phía cöûa. Maïnh Tinh Hoàn voäi ñöùng leân hoûi: – Coâ muoán ñi roài sao? – Leõ ra toâi phaûi ñi töø laâu. – Ñeå toâi tieán coâ moät quaõng. Tieåu Ñieäp laéc ñaàu quaày quaäy: – Khoâng! Khoâng caàn! Toâi cuõng coù chaân kia maø... – Sau naøy... 186 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 7. 187 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Tieåu Ñieäp voäi laéc ñaàu: – Khoâng sau naøy gì caû. Giöõa chuùng ta khoâng coù sau naøy. Coi nhö chöa heà quen bieát. Maïnh Tinh Hoàn ñöùng laëng, khoâng hieåu sao nöõ nhaân naøy chôït thay ñoåi ñoät ngoät nhö vaäy, ñang vui veû chuyeän troø boãng trôû thaønh keû voâ tình, laïnh luøng vaø taøn nhaãn ñeán theá. Quaû laø khoâng ai coù theå giaûi thích ñöôïc noãi loøng cuûa moät nöõ nhaân. Maïnh Tinh Hoàn chôït caûm thaáy loøng mình nhö coù moät muõi teân ñaâm vaøo. Y khoâng bieát noùi gì, chæ ñöùng ngaây ra nhö phoãng. Xöa nay y khoâng thích eùp buoäc ngöôøi khaùc, nhaát laø ñoái vôùi nöõ nhaân. Khoâng ngôø Tieåu Ñieäp môùi ñeán cöûa boãng quay laïi hoûi: – Anh cöù ñeå toâi boû ñi nhö vaäy sao? Maïnh Tinh Hoàn ngôù ngöôøi hoûi: – Toâi bieát laøm gì chöù? Naøng cöôøi noùi theâm: – Neáu laø ngöôøi khaùc, hoï seõ coá tìm moïi caùch ñeå giöõ toâi ôû laïi. Maïnh Tinh Hoàn laéc ñaàu: – Toâi laø toâi, khoâng phaûi ngöôøi khaùc. Tieåu Ñieäp nhìn thaúng vaøo maét ñoái phöông nhaän xeùt: – Anh laø ngöôøi thuù vò, raát thuù vò... Roài naøng chôït quay laïi beân baøn caàm cheùn röôïu cuûa mình leân nhöng cheùn khoâng coøn gioït naøo. Tuy vaäy naøng vaãn naâng cheùn leân gheù vaøo moâi. Maïnh Tinh Hoàn noùi: – Hình nhö coâ coù phaàn say roài... Tieåu Ñieäp uoáng ly röôïu khoâng boãng cöôøi khanh khaùch hoûi: – Anh khoâng thích toâi say röôïu sao? Nam nhaân thöôøng thích nöõ nhaân say röôïu, khi ñoù hoï seõ deã daøng thöïc hieän yù ñònh cuûa mình... Tôùi ñoù, maët naøng ñoû öûng leân, buoâng tay ñeå rôi cheùn röôïu xuoáng ñaát vôõ tan vaø ngoài phòch xuoáng neàn nhaø, vöøa khoùc vöøa gaøo to: – Toâi khoâng muoán veà nhaø! Khoâng muoán veà nöõa! oOo Tieåu Ñieäp ôû laïi trong gian leàu tranh cuûa Maïnh Tinh Hoàn. Khi tænh laïi, naøng thaáy mình naèm treân chieác giöôøng vöøa laïnh vöøa cöùng ñoäc nhaát trong phoøng. 187 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 8. 188 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Y phuïc treân ngöôøi naøng vaãn nguyeân veïn, caû giaøy cuõng khoâng bò côûi ra. Thieáu nieân hoï Maïnh vaãn ngoài treân chieác gheá, tay tyø leân baøn nhö vaãn ngoài tö theá ñoù töø toái qua. Beân ngoaøi, aùnh maët trôøi xuyeân qua keõ laù cheânh cheách, chaéc ñaõ gaàn tröa. Tieåu Ñieäp ñöa maét nhìn Maïnh Tinh Hoàn, caát gioïng buoàn buoàn hoûi: – Toái qua toâi ñaõ say röôïu, ñuùng khoâng? Maïnh Tinh Hoàn khoâng traû lôøi, chæ noùi: – Baát cöù ai cuõng ñeàu coù luùc say röôïu. Tieåu Ñieäp ngoài leân, ñoû maët noùi: – Chöa laàn naøo toâi uoáng nhanh say nhö vaäy. – Toâi bieát toái hoâm qua taâm tính coâ khoâng bình thöôøng. – Anh cho laø theá sao? Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu: – Moät ngöôøi khoâng bình thöôøng môùi ngoài beân bôø vöïc ñònh töï tuyeät. Tieåu Ñieäp cuùi thaáp ñaàu, moät luùc môùi hoûi: – Sau khi say röôïu, toâi ñaõ noùi nhöõng gì? Maïnh Tinh Hoàn ñaùp: – Coâ noùi seõ khoâng trôû veà nhaø nöõa. – Coøn gì nöõa? Maïnh Tinh Hoàn khoâng traû lôøi maø phaûn vaán: – Coâ cho raèng mình noùi gì naøo? Tieåu Ñieäp ñöùng leân, söûa laïi maùi toùc, cöôøi noùi: – Baây giôø thì toâi neân veà roài. – Toâi bieát. Tieåu Ñieäp chôït ngaång leân hoûi: – Vì sao anh cöù nhìn toâi traân traân theá? Maïnh Tinh Hoàn traû lôøi nheï nhö hôi thôû: – Vì toâi sôï... Tieåu Ñieäp môû to ñoâi maét kieàu dieãm: – Sôï ö? Sôï gì chöù? – Sôï sau naøy toâi khoâng coøn ñöôïc thaáy coâ nöõa. Naøng chôït thaáy tim mình run raåy, voäi cuùi xuoáng nhöng laïi ngaång leân ngay, nhaän ra aùnh maét ñau khoå cuûa thieáu nieân. 188 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 9. 189 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Chaøng môùi chæ khoaûng hai möôi ba tuoåi nhöng xem ra ñaõ raát daøy daïn. Nhöng duø sao cuõng chæ laø moät thieáu nieân chöa vôï, chaúng leõ ñaõ phaûi loøng moät thieáu phuï ñaõ coù con, maëc duø naøng cuõng chæ coù hai möôi moát tuoåi. Maïnh Tinh Hoàn chaäm raõi noùi tieáp: – Toâi hy voïng sau naøy coøn coù cô hoäi gaëp laïi coâ. Tieåu Ñieäp voäi keâu leân: – Khoâng ñöôïc! Chôït naøng nhaän thaáy gioïng noùi cuûa mình quaù xaüng, lieàn hôi dòu gioïng: – Neáu anh ñeán tìm toâi, nhaát ñònh anh seõ hoái haän. Maïnh Tinh Hoàn voäi hoûi: – Hoái haän ö? Hoái haän gì chöù? – Anh ñeán tìm toâi, vieäc ñoù chaúng mang ñeán ñieàu gì toát ñeïp cho anh caû. Toâi laø ngöôøi khoâng coù ích gì cho ai... – Ñoù laø vieäc cuûa toâi, toâi chæ hoûi... Maïnh Tinh Hoàn döøng laïi moät chuùt roài noùi raønh roït töøng chöõ: – Toâi chæ hoûi coâ coù muoán toâi ñeán tìm coâ khoâng? Tieåu Ñieäp laéc ñaàu: – Khoâng, anh tuyeät ñoái khoâng theå ñeán tìm toâi ñöôïc. Roài naøng chôït cuùi ñaàu, haï gioïng: – Nhöng coù leõ sau naøy coù luùc toâi seõ tìm ñeán anh. Xong caâu, naøng ñi ra khoûi cöûa. Maïnh Tinh Hoàn vaãn ngoài nguyeân treân gheá, buoàn baõ ñöa maét nhìn theo. Noãi loøng y luùc ñoù raát khoù taû, vöøa chua chaùt, vöøa ñau khoå, thaát voïng, coù caû noãi eâm dòu. Maïnh Tinh Hoàn coù caûm giaùc raèng trong loøng Tieåu Ñieäp coù noãi bí aån naøo ñoù nhöng khoâng muoán thoå loä vôùi ai. Caâu cuoái cuøng cuûa naøng “Sau naøy coù luùc toâi seõ ñeán tìm anh” ñaõ khôi leân nieàm hy voïng trong loøng y. Baây giôø Maïnh Tinh Hoàn khoâng coøn nghi ngôø gì nöõa veà tình yeâu cuûa mình ñoái vôùi thieáu phuï treû tuoåi ñoù. Nhöng coù thaät naøng seõ ñeán tìm mình khoâng? Luùc sau y buoâng tieáng thôû daøi roài naèm phòch xuoáng giöôøng, ñeå nguyeân quaàn aùo maø nguû. Vôùi söï xuaát hieän cuûa Tieåu Ñieäp, Maïnh Tinh Hoàn nhö trôû thaønh con ngöôøi khaùc. 189 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 10. 190 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Y ñang coù chuyeän quan troïng caàn laøm, nhöng baây giôø khoâng muoán laøm gì nöõa, nhaát laø ngheà gieát möôùn. Coù phaûi y ñaõ thaät söï theo veát Dieäp Töôøng? Maïnh Tinh Hoàn khoâng theå nguû ñöôïc ngay, noân nao vì höông vò cuûa thieáu phuï coøn löu laïi treân giöôøng mình. Treân goái coøn haèn daáu veát ñaàu naøng ñaët vaøo ñoù, thaäm chí coøn vöông laïi maáy sôïi toùc. Naøng ñaõ ñeán roài bieán maát nhö caùnh böôùm. Naøng coøn trôû laïi thaät khoâng? Neáu naøng khoâng ñeán, ta coù theå queân naøng ñöôïc khoâng? Coøn naøng, naøng seõ queân ta moät caùch deã daøng. Ñoät nhieân caùnh cöûa bò môû ra. Tieáng ñoäng laøm Maïnh Tinh Hoàn ngaång leân ñöa maét ra cöûa vaø thaáy naøng xuaát hieän. Y ñöùng baät daäy nhö bò ñieän giaät. Naøng ñöùng giöõa phoøng, maët töôi roùi nhö hoa, khoâng coøn chuùt daáu veát naøo cuûa côn say toái hoâm qua. Troâng naøng voâ cuøng kieàu dieãm, gioáng nhö moät boâng hoa ñang ñoä nôû töôi nhaát. Maïnh Tinh Hoàn vôùi noãi loøng phôi phôùi tieán laïi gaàn. Trong ñôøi chöa bao giôø y haïnh phuùc nhö vaäy. Naøng giaáu vaät gì ñoù sau löng, cöôøi hoûi: – Anh ñoaùn xem toâi mang gì tôùi naøo? Maïnh Tinh Hoàn thaãn thôø laéc ñaàu. Chöøng nhö y khoâng hieåu naøng vöøa noùi gì. Tieåu Ñieäp vaãn giaáu hai tay sau löng, nhöng khoâng coøn cöôøi nöõa, tieáp lôøi: – Toái qua toâi duøng cuûa anh moät böõa, vì theá hoâm nay muoán traû laïi moùn nôï ñoù. Nhö vaäy laø hôïp lyù phaûi khoâng? Döùt lôøi naøng ñöa tay ra. Trong ñoù chæ voûn veïn coù hai chieác thìa baèng goã. Naøng laïi töôi cöôøi hoûi: – Anh coù ñoùi khoâng? Baáy giôø Maïnh Tinh Hoàn môùi söïc tænh, voäi cöôøi ñaùp: – Toâi caûm thaáy ñoùi ñeán noãi töôûng chöøng nhö luùc naøy mình coù theå aên heát caû moät con traâu. Tieåu Ñieäp daét Maïnh Tinh Hoàn ñi vaøo röøng. Höông röøng thôm ngaùt. Hai ngöôøi chaïy luoàn qua nhöõng thaân caây lôùn, vôøn qua vôøn laïi nhö hai ñöùa treû, cuoái cuøng thì naèm xoaøi treân moät ñaùm coû, thích thuù hít thôû höông coû thôm tho. 190 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 11. 191 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Hoài laâu, Tieåu Ñieäp môùi thôû daøi hoûi: – Ñaõ raát laâu toâi khoâng ñöôïc naèm treân thaûm coû thuù vò nhö theá naøy, coøn anh? Maïnh Tinh Hoàn cöôøi ñaùp: – Toâi thöôøng ñeán naèm ôû ñaây. Nhöng hoâm nay laïi thaáy khaùc haún. Tieåu Ñieäp nhoåm leân hoûi: – Hoâm nay coù gì khaùc? – Hoâm nay thaûm coû nhö meàm maïi hôn nhieàu. Tieåu Ñieäp nhoeûn mieäng cöôøi meâ ñaém: – Thì ra anh cuõng laø ngöôøi raát coù taâm hoàn, vaên veû nhö theá... Maïnh Tinh Hoàn chæ cöôøi khoâng ñaùp: Tieåu Ñieäp laïi hoûi: – Coù phaûi anh ñaõ nghó raèng toâi seõ khoâng trôû laïi tìm anh nöõa? Maïnh Tinh Hoàn thuù nhaän: – Quaû thöïc toâi coù nghó nhö vaäy. – Vaø nhaát laø khoâng nghó raèng toâi seõ trôû laïi ngay? – Phaûi! – Anh coù bieát vì sao toâi trôû laïi nhanh nhö vaäy khoâng? Maïnh Tinh Hoàn laéc ñaàu: – Khoâng bieát, chæ bieát raèng sau khi coâ ñi roài, taâm hoàn toâi hoaøn toaøn troáng vaéng. Tieåu Ñieäp laëng thinh khoâng noùi, coù phaûi naøng thaàm thöøa nhaän ñoái phöông coù cuøng caûm giaùc nhö mình? Noãi troáng traûi trong taâm hoàn thaät laø ñaùng sôï. Vaø chæ coù nhöõng ngöôøi caûm thaáy troáng traûi môùi bieát quyù giaù giaây phuùt haïnh phuùc khi gaëp laïi nhau. Maïnh Tinh Hoàn chaäm raõi noùi: – Cuõng coù theå chuùng ta chöa phaûi laø baèng höõu. Nhöng khoâng hieåu sao chæ coù beân caïnh naøng ta môùi khoâng caûm thaáy loøng troáng vaéng. Khoâng nhöõng Maïnh Tinh Hoàn aên noùi nhö moät thö sinh maø caùch xöng hoâ cuõng ñaõ thay ñoåi. Tieåu Ñieäp töôûng chöøng khoâng neùn ñöôïc thoát leân: "Caû thieáp cuõng vaäy!", nhöng cuoái cuøng ñaõ neùn laïi ñöôïc. Duø sao naøng cuõng laø nöõ nhaân. Ñaõ laø nöõ nhaân thì khoâng theå noùi toaïc ra moïi tình caûm cuûa mình. Cuoái cuøng naøng ngoài daäy noùi: – Duø sao thì toâi cuõng ñaõ ñeán. Chuùng ta haõy cuøng chôi thaät vui veû nheù. 191 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 12. 192 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Maïnh Tinh Hoàn khoâng giaáu noåi veû vui möøng, voäi ñaùp: – Nhaát ñònh theá. Duø naøng muoán gì ta cuõng chieàu taát. Tieåu Ñieäp noùi moät caùch bí maät: – Theá thì chuùng ta ñi ñaøo kho baùu, ñöôïc khoâng? Maïnh Tinh Hoàn troá maét ngaïc nhieân: – Ñaøo kho baùu? Tieåu Ñieäp cöôøi gaät ñaàu: – Toâi bieát trong röøng naøy coù moät kho baùu. Maïnh Tinh Hoàn cöôøi phuï hoïa: – Chaúng nhöõng trong röøng naøy coù kho baùu maø coù caû thaàn tieân. Hoï raát thích chuùng ta bieán thaønh löøa, naøng phaûi thaät caån thaän ñöøng ñeå hoï baét gaëp môùi ñöôïc. Tieåu Ñieäp vaåu moâi hoûi: – Anh khoâng tin toâi sao? – Tin, vaø naøng cuõng phaûi tin ta môùi ñöôïc. Tieåu Ñieäp giaãm chaân phuïng phòu: – Ñöôïc, anh ñaõ khoâng tin thì thoâi. Nhöng ñeán khi tìm ñöôïc ñeå xem anh coù chòu tin khoâng? Maïnh Tinh Hoàn chæ cöôøi. Tieåu Ñieäp chôït gheù tai xuoáng ñaát moät luùc roài noùi: – Toâi nghe thaáy roài! – Nghe thaáy gì? – AÂm thanh vaø muøi vò cuûa kho baùu. – Vaäy ö? ÔÛ ñaâu theá? – Kho baùu ôû ngay beân döôùi choã anh ñang naèm ñoù. Maïnh Tinh Hoàn baát chôït ñöùng leân hoûi: – Döôùi naøy coù kho baùu thaät ö? Tieåu Ñieäp nghieâm gioïng: – Sao khoâng thaät? Baây giôø thì anh buoäc phaûi tin. Maïnh Tinh Hoàn phaù leân cöôøi. Gioïng Tieåu Ñieäp toû ra giaän doãi: – Neáu toâi ñaøo leân coù thì sao naøo? – Neáu naøng ñaøo leân maø coù thì haõy ñi tìm thaàn tieân bieán ta thaønh con löøa cuõng ñöôïc. Tieåu Ñieäp gaät ñaàu: 192 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 13. 193 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Ñöôïc! Nam töû haùn noùi laø phaûi giöõ laáy lôøi ñaáy! Naøng noùi xong ñi tìm moät que goã cöùng baét ñaàu ñaøo. Maïnh Tinh Hoàn cuõng giuùp moät tay. Chaúng bao laâu chôït nghe khuùc caønh caây chaïm phaûi vaät gì cöùng nghe “caïch” moät tieáng. Tieåu Ñieäp ngöôùc maét nhìn Maïnh Tinh Hoàn vôùi veû ñaéc thaéng: – Xem ra laàn naøy coù keû bieán thaønh löøa thaät roài. Maïnh Tinh Hoàn ngaån ngöôøi ra moät luùc roài ñoät nhieân phaù leân cöôøi ngaët ngheõo. “Kho baùu” ñaøo leân chæ laø moät bình röôïu vaø moät goùi nhoû ñöôïc boïc kyõ, chaéc laø thöùc nhaém. – Ta maéc löøa naøng roài, roõ raøng nhöõng thöù naøy vöøa ñöôïc naøng choân xuoáng. Tieåu Ñieäp traû mieáng: – Baát keå ai choân. Nhöng anh coù thöøa nhaän ñaây laø kho baùu hay khoâng? – Ñöông nhieân thöøa nhaän. Chaúng nhöõng theá, ta thaáy khoâng kho baùu naøo ñaùng giaù hôn. – Nay kho baùu ñaõ ñöôïc tìm thaáy. Theá coøn chuyeän löøa ngöïa thì tính sao ñaây? – Löøa ngoài ngay tröôùc maët naøng ñaây, chaúng leõ naøng khoâng troâng thaáy? Tieåu Ñieäp cöôøi ngaët ngheõo: – Hình nhö con löøa naøy chæ coù hai chaân thoâi... – Löøa hai chaân coøn toát hôn löøa boán chaân chöù sao. – Toát ôû choã naøo chöù? – Vì löøa hai chaân coøn bieát uoáng röôïu. Caû hai cuøng cöôøi ñeán chaûy nöôùc maét. Röôïu ñöôïc môû ra, thöùc aên cuõng ñöôïc xeáp ngay ngaén treân baõi coû. Trong gioù thoang thoaûng höông röøng, coù caû muøi röôïu ñeán laø haáp daãn. Thöùc aên goàm moät con gaø raùn vaø maáy chieác baùnh bao, taát caû ñeàu coøn noùng gioøn. Caû hai baét ñaàu aên uoáng, cöù gheù mieäng vaøo bình maø uoáng, coøn thöùc aên cöù duøng tay maø xeù. Khoâng ai noùi gì, chæ nhìn nhau vôùi aùnh maét chöùa chan haïnh phuùc. Luùc naøy caùi im laëng coøn nhieàu hôn duøng thieân ngoân vaïn ngöõ. Nhöng cuoäc hoäi ngoä naøo roài cuõng ñeán hoài keát thuùc. Tröôùc khi chia tay, Maïnh Tinh Hoàn chôït noùi: – Ta ñaõ bieát hoaøn caûnh cuûa naøng, ñaõ troâng thaáy haøi töû. Tuy khoâng bieát phuï thaân noù laø ai, nhöng naøng ñaõ coi nhö khoâng coù haén treân ñôøi, ta khoâng suy nghó ñeán 193 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 14. 194 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG ñieàu naøy nöõa. Bôûi vì tröôùc ñaây ta cuõng ñaõ coù nhieàu nöõ nhaân khaùc, maëc duø khoâng ngöôøi naøo ñeå laïi trong loøng ta chuùt daáu veát naøo. Neáu naøng thaät loøng vì ta thì haõy mang haøi töû cuûa naøng ñeán, ta seõ coi noù nhö con ruoät cuûa mình. Ñöôïc khoâng? Tieåu Ñieäp caûm kích nhìn tình lang. Coå ngheïn laïi khoâng noùi neân lôøi. oOo Maïnh Tinh Hoàn quay trôû laïi ngoâi leàu cuûa mình, loøng vui phôi phôùi. Y töôûng töôïng ñeán caûnh vaøi ngaøy nöõa, trong gian nhaø naøy seõ ríu rít tieáng treû, ngoït ngaøo nhöõng lôøi yeâu thöông, bieán thaønh moät toå aám haïnh phuùc. Nhöng khoâng hieåu sao, trong loøng y thænh thoaûng laïi traøo leân moät noãi lo laéng. Coù thaät haïnh phuùc ngoït ngaøo kia seõ ñeán vôùi y khoâng? Maïnh Tinh Hoàn khoâng theå ngôø raèng vöøa roài coù ngöôøi theo doõi cuoäc tình töï cuûa hoï vôùi aùnh maét haèn hoïc ghen tò. Khi hai ngöôøi chia tay, keû ngaàm theo doõi nghieán raêng nghó thaàm: – Caùc ngöôi seõ phaûi hoái haän! Duø ta khoâng theå gieát caùc ngöôi, nhöng seõ coù ngaøy caùc ngöôi phaûi hoái haän. Duø coù ñöôïc soáng, caùc ngöôi seõ phaûi chòu söï haønh haï coøn ñaùng sôï hôn caùi cheát. Tuy aùnh maét taøn ñoäc nhöng ngöôøi ñoù giöõ ñöôïc veû raát bình tónh, chöùng toû ngöôøi naøy nhaát ñònh seõ thöïc hieän ñöôïc lôøi nguyeàn cuûa mình. Khi Maïnh Tinh Hoàn môû cöûa phoøng mình môùi phaùt hieän ra Cao laõo ñaïi ñang ôû trong ñoù. Cao laõo ñaïi nhìn veû hoát hoaûng cuûa Maïnh Tinh Hoàn, nhoeûn mieäng cöôøi hoûi: – Ngöôi khoâng ngôø ta ôû ñaây chöù gì? Chæ caàn nhìn veû hoaûng hoát cuûa ngöôi laø bieát ngay. Maïnh Tinh Hoàn khoâng ñaùp, chæ gaät ñaàu. Cao laõo ñaïi saàm maët, tieáp: – Tröôùc ñaây duø ôû caùch möôøi tröôïng, ngöôi cuõng coù theå phaùt hieän ñöôïc trong nhaø coù ngöôøi. Taïi sao baây giôø thay ñoåi nhö vaäy? Lyù do gì khieán ngöôi thay ñoåi? Maïnh Tinh Hoàn cuùi ñaàu khoâng ñaùp. Im laëng coù nghóa laø thöøa nhaän. Gioïng Cao laõo ñaïi tieáp tuïc vang leân laûnh loùt: – Loaïi choàn caùo chæ trong muøa giao caáu môùi sa vaøo caïm baãy cuûa ngöôøi ñi saên. Coøn ngöôi thì sao? Maïnh Tinh Hoàn phaûn khaùng: – Toâi khoâng phaûi laø loaøi choàn caùo. Toâi laø ngöôøi! 194 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 15. 195 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Cao laõo ñaïi phaûn vaán: – Ngöôøi cuõng coù thôøi kyø ñoäng côõn leân chöù? Maïnh Tinh Hoàn coá neùn giaän: – ÔÛ ñaây khoâng coù caïm baãy, vaø ñaïi thö cuõng khoâng phaûi laø ngöôøi ñi saên. – Neáu ta ñuùng laø ngöôøi ñi saên thì sao chöù? – Neáu vaäy thì toâi ñaõ cheát. Cao laõo ñaïi tröøng maét nhìn y, cuoái cuøng thò cöôøi: – Quaû nhieân ngöôi vaãn nhö tröôùc, khoâng ñeán noãi phaûi laøm ta thaát voïng. Roài chôït cöôøi hoûi: – Ngöôi coù bieát sau löng ngöôøi ta goïi ngöôi baèng caùi teân gì khoâng? Maïnh Tinh Hoàn laéc ñaàu: Cao laõo ñaïi töï traû lôøi: – Ngöôøi ta goïi ngöôi laø caùi ñinh, baát cöù ai va vaøo ngöôi ñeàu bò thuûng moät loã. Ngay caû ta cuõng theá. Maïnh Tinh Hoàn thaûn nhieân noùi: – Ai goïi toâi laø caùi gì cuõng khoâng quan troïng. Cao laõo ñaïi nhìn ñoái phöông moät luùc roài noùi: – Ta ñeán xem ngöôi soáng theá naøo, vaø chuaån bò tieán haønh coâng vieäc tôùi ñaâu. Neân nhôù raèng töø nhoû, chaúng ngaøy naøo ngöôi khoâng ñeán gaëp ta. Theá maø nay ñaõ gaàn hai thaùng... Cao laõo ñaïi khoâng noùi heát caâu, nhöng Maïnh Tinh Hoàn hieåu raèng ñoái phöông muoán caûnh caùo vôùi mình raèng thôøi haïn ñeå gieát Laõo Baù chæ coøn möôøi maáy ngaøy nöõa. Ñeán luùc naøy y môùi söïc nhôù. – Ñaïi thö chaúng caàn phaûi ñeán ñaây. Vieäc caàn laøm, toâi nhaát ñònh seõ laøm, khoâng queân ñaâu. Cao laõo ñaïi chôït xuoáng gioïng: – Dieäp Töôøng ñaõ ñeán gaëp ta noùi veà chuyeän ngöôi ñaõ gaëp Haøn Ñöôøng nhö theá naøo. Bôûi theá ta khoâng theå khoâng tôùi gaëp ngöôi, chuùc möøng ngöôi ñaõ thoaùt khoûi moät hieåm hoïa. Maïnh Tinh Hoàn laõnh ñaïm traû lôøi: – Caùm ôn. Cao laõo ñaïi khoâng löu taâm, cöôøi noùi: – Khoâng phaûi ta ñeán ñeå giuïc ngöôi ñaâu. Chæ cho ngöôi bieát hieän taïi ñang coù cô hoäi toát. Maïnh Tinh Hoàn hoûi ngay: 195 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 16. 196 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Cô hoäi naøo vaäy? – Hieän Toân Ngoïc Baù ñang bí maät chieâu binh maõi maõ, chuaån bò doác toaøn löïc trong moät cuoäc chieán sinh töû cuoái cuøng vôùi Vaïn Baèng Vöông. Moät ngöôøi nhö ngöôi ñeán ñaàu quaân nhaát ñònh seõ ñöôïc troïng duïng. Maïnh Tinh Hoàn nhíu maøy noùi: – Nhöng tröôùc sau gì oâng ta cuõng seõ truy xeùt ñöôïc lai lòch cuûa toâi... Cao laõo ñaïi gaät ñaàu: – Ñöông nhieân. – Neáu laõo ñieàu tra ñöôïc lai lòch, ñaïi thö cho raèng laõo seõ xöû trí theá naøo? Cao laõo ñaïi traû lôøi döùt khoaùt: – Ngöôi laø ngöôøi khoâng coù lai lòch. Trong giang hoà tröø chuùng ta, khoâng ai bieát lai lòch cuûa ngöôi. Caùi ñoù khoâng sai. Hieän taïi ngoaøi Cao laõo ñaïi vaø Dieäp Töôøng, khoâng ai bieát lai lòch cuûa Maïnh Tinh Hoàn. Coù theå noùi y laø ngöôøi khoâng coù lai lòch. Ngöôøi khoâng coù lai lòch thöôøng khoâng ñöôïc ai tin caäy. Bôûi vì con ngöôøi ta khoâng theå töø treân trôøi rôi xuoáng. Cao laõo ñaïi thaêm doø: – Giaû söû Toân Ngoïc Baù doø ra ñöôïc lai lòch cuûa ngöôi, nhaát ñònh khoâng ñeå ngöôi soáng. Ñieàu ñoù thì khoâng coù gì phaûi nghi ngôø. Maïnh Tinh Hoàn chôït hoûi: – Ñaïi thö muoán toâi gieát haén hay muoán haén gieát toâi? Cao laõo ñaïi cöôøi to noùi: – Ngöôi yeân taâm ñi! Ngöôi seõ laø ngöôøi coù lai lòch roõ raøng, hôn nöõa raát ñaùng tin caäy. Maïnh Tinh Hoàn nhíu maøy: – Lai lòch theá naøo? Cao laõo ñaïi ñaùp: – Töø baây giôø ngöôi seõ maïng hoï Taàn, teân laø Taàn Trung Ñình, laø ngöôøi cuûa Taàn gia ôû Loã Ñoâng. Thuû haï cuûa Taàn nhò gia coù moät soá teân töø laâu duøng thöông thuyeàn ra haûi ngoaïi buoân baùn, trong ñoù coù moät ngöôøi chaùu hoï cuûa haén teân laø Taàn Trung Ñình. Bôûi ra ñi töø nhoû neân ôû Trung Nguyeân raát ít ngöôøi bieát ngöôi. Thò laïi cöôøi noùi tieáp: – Nhò gia Taàn Hoä Hoa chaúng nhöõng nôï ta moät moái aân tình maø coøn raát muoán coù quan heä toát vôùi ta. Cho duø baây giôø coù baét haén nhaän ngöôi laøm chaùu, haén cuõng khoâng phuû nhaän. 196 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 17. 197 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Maïnh Tinh Hoàn hoûi: – Ñaõ laø ñeä töû cuûa Taàn gia, vì sao phaûi ñaàu nhaäp veà vôùi Toân Ngoïc Baù? Cao laõo ñaïi ñaùp: – Vì ngöôi muoán xuaát ñaàu. Cuoäc chieán cuûa Laõo Baù vaø Vaïn Baèng Vöông ñaõ laøm chaán ñoäng toaøn voõ laâm. Nhöõng thanh nieân coù chí khí muoán giöông danh laäp vò ñeàu coi ñaây laø cô hoäi toát cho mình tieán thaân. Maïnh Tinh Hoàn nhìn Cao laõo ñaïi vôùi söï thaùn phuïc, maëc duø thò laø nöõ nhaân, tuoåi coøn treû nhöng ñaõ ñeà ra keá hoaïch gì ñeàu raát caån maät vaø chu ñaùo, chöa töøng thaát baïi. Trí tueä cuûa thò coù theå hôn caû möôøi teân laõo luyeän giang hoà. Cao laõo ñaïi cuõng ñang nhìn Maïnh Tinh Hoàn, aùnh maét traàm tónh. Maïnh Tinh Hoàn khi tieáp xuùc vôùi aùnh maét ñoù trong loøng coù phaàn choät daï, thaàm nghó raèng moät nöõ nhaân laïnh luøng vaø saéc saûo ngoài tröôùc maët mình ñaây coù thaät laø keû giaøu loøng cöu mang ñaõ cöùu huynh ñeä chuùng töø döôùi ñaùy taän cuøng cuûa söï ñoùi khoå vaø cöu mang chuùng suoát möôøi maáy naêm qua hay khoâng? Vaø chính thò luùc ñoù cuõng chæ laø moät nöõ haøi töû môùi möôøi ba tuoåi, khoâng thaân thích, khoâng choã nöông töïa trong thôøi buoåi chieán tranh ñoùi keùm, ngöôøi cheát ñoùi ñaày ñöôøng, ñöøng noùi ñaùm treû con maø caû ngöôøi lôùn soáng ñöôïc cuõng laø moät kyø tích. Con ngöôøi ñaõ töøng saün loøng hy sinh taát caû, keå caû trinh baïch cuûa moät thieáu nöõ, ñeå nuoâi boán ñöùa treû xa laï, nay ñaõ bieán thaønh moät nöõ nhaân laïnh luøng vaø ñaùng sôï ñeán theá sao? Maïnh Tinh Hoàn tröôùc ñaây töøng nhieàu laàn ñaët caâu hoûi raèng vôùi tính caùch nhö Cao laõo ñaïi, taïi sao luùc ñoù laïi ñöa tay cöùu giuùp chuùng? Nhaát ñònh coù muïc ñích chöù? Hay chæ laø xuaát phaùt töø tình thöông vaø tình ñoàng caûnh? Hay töø luùc ñoù ñaõ coù tính toaùn seõ lôïi duïng nhöõng ñöùa treû toäi nghieäp naøy? Nhö vaäy tình thöông vaø söï quan taâm cuûa Cao laõo ñaïi xuaát phaùt töø keá hoaïch ñaõ saép saün töø tröôùc? Ñaõ ñoâi laàn Maïnh Tinh Hoàn hoaøi nghi nhö theá, nhöng chöa laàn naøo daùm nghó quaù nhieàu. Bôûi vì y khoâng phaûi laø keû vong ôn boäi nghóa. Chôït thaáy Cao laõo ñaïi laáy ra hai cuoán vôû ngoaøi boïc bìa thieáp vaøng troâng raát ñeïp, chìa ra moät quyeån noùi: – Ñaây laø gia phaû hoï Taàn, Taàn gia ôû Loã Ñoâng laø moät ñaïi toäc, ngöôøi raát ñoâng. Toát nhaát laø ngöôi phaûi nhôù cho heát. Ñaëc bieät moät ngöôøi coù teân Taàn Huøng laø phuï thaân cuûa Taàn Trung Ñình. Taàn Huøng cheát khi Taàn Trung Ñình môùi möôøi tuoåi. Maïnh Tinh Hoàn hoûi: – Vì sao maø cheát? – Bò beänh! 197 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 18. 198 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Beänh gì vaäy? Cao laõo ñaïi laéc ñaàu: – Ngöôøi ta baûo raèng Taàn Huøng maéc moät chöùng beänh chaúng hay ho gì laém neân khoâng muoán ñeå ngoaïi nhaân bieát. Ngöôi coù theå töø choái traû lôøi neáu coù ngöôøi muoán hoûi. Maïnh Tinh Hoàn laïi hoûi: – Coøn cuoán kia laø gì? – Ñaây laø cuoán nhaät kyù cuûa Taàn Trung Ñình, ngöôøi maø ngöôi phaûi nhaäp vai. Trong naøy ghi laïi nhöõng sinh hoaït cuûa haén ôû treân thöông thuyeàn, quen bieát nhöõng ngöôøi naøo vaø nhöõng ñòa phöông ñaõ töøng ñi qua. Cuoán nhaät kyù naøy raát quan troïng, vì theá ngöôi neân ñoïc thaät kyõ. Maïnh Tinh Hoàn taàn ngaàn noùi: – Nhö vaäy nhöõng ngöôøi quen cuûa haén khoâng ít... Cao laõo ñaïi ngaét lôøi: – Ngöôi yeân taâm ñi, taát caû ñeàu ñang ôû haûi ngoaïi buoân baùn, trong voøng hai ba naêm quyeát khoâng theå trôû veà Trung Nguyeân ñaâu. Ñöøng sôï hoï boùc traàn dieän maïo cuûa ngöôi. – Toâi chæ lo moät ñieàu thoâi... – Coù phaûi ngöôi sôï raèng Laõo Baù seõ tìm thaáy chính Taàn Trung Ñình thaät? Maïnh Tinh Hoàn ñaùp: – Chính theá! Cao laõo ñaïi cöôøi noùi: – Ñöøng lo, seõ khoâng ai tìm ñöôïc Taàn Trung Ñình nöõa. Maïnh Tinh Hoàn buoät mieäng: – Vì sao vaäy? Nhöng vöøa thoát ra, y chôït ñoû maët vì hieåu raèng caâu hoûi cuûa mình laø thöøa. Cao laõo ñaïi ñaõ muoán moät ngöôøi maát tích thì ñoù chaúng phaûi laø chuyeän khoù khaên. Cao laõo ñaïi cuõng hieåu yù ñoái phöông, laïi hoûi: – Ngöôi coøn vaán ñeà gì nöõa khoâng? Maïnh Tinh Hoàn laéc ñaàu: – Khoâng. – Vaät ta hoûi ngöôi, ngöôi ñònh ñi hay khoâng? Maïnh Tinh Hoàn khoâng ñaùp, quay ngöôøi nhìn ra cöûa soå. Trong gioù ñaõ mang hôi höôùng cuûa muøa xuaân. Boùng non xa hieän ra xanh bieác. 198 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 19. 199 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Maïnh Tinh Hoàn chaäm raõi noùi: – Neáu khoâng coù ñaïi thö taïi haï toâi khoâng theå soáng tôùi baây giôø, Ñaïi thö cuõng bieát raèng baát cöù luùc naøo toâi cuõng saün saøng vì ñaïi thö maø cheát. AÙnh maét Cao laõo ñaïi boãng dòu haún laïi, gioïng noùi cuõng trôû neân dòu daøng: – Nhöng ta khoâng hy voïng ngöôi vì ta maø cheát, ngöôïc laïi haõy vì ta maø soáng. – Toâi khoâng cha khoâng meï, cuõng khoâng coøn ai thaân thích, thaäm chí caû baèng höõu cuõng khoâng. Toâi coù theå vì ñaïi thö maø soáng hoaëc cheát. Nhöng baây giôø... Cao laõo ñaïi ngaét lôøi: – Baây giôø thì sao? Maïnh Tinh Hoàn ñöa tay maân meâ chaán song cöûa soå, chaäm raõi noùi: – Baây giôø toâi muoán vì baûn thaân mình maø soáng moät thôøi gian. Neùt dòu daøng trong aùnh maét Cao laõo ñaïi ñoät nhieân bieán maát, gioïng noùi cuõng trôû neân laïnh nhö baêng: – Coù phaûi ngöôi ñònh lìa boû ta? Maïnh Tinh Hoàn voäi ñaùp: – Toâi thaät khoâng coù yù ñoù, chæ laø... Cao laõo ñaïi phuõ phaøng ngaét lôøi: – YÙ ngöôi theá naøo ta ñaõ quaù roõ. Roài chôït mæm cöôøi mæa mai hoûi: – Coù phaûi ngöôi ñaõ coù yù trung nhaân? Maïnh Tinh Hoàn khoâng ñaùp. Nhö vaäy nghóa laø y thöøa nhaän. Cao laõo ñaïi tieáp: – Ngöôi ñöøng giaáu ta. Vieäc ñoù chaúng phaûi laø hyû söï hay sao? Ta möøng cho ngöôi. Chæ laø... nha ñaàu ñoù coù ñaùng ñeå cho ngöôi haønh ñoäng nhö theá khoâng? Maïnh Tinh Hoàn kheõ noùi: – Coâ aáy raát toát... Cao laõo ñaïi cöôøi to: – Tuyeät laém! Ta thaät muoán gaëp nha ñaàu ñoù xem theá naøo. Ngöôøi ñaõ khieán ngöôi naëng tình ñeán khuynh ñaûo nhö theá taát phaûi ñaëc bieät xuaát saéc! Maïnh Tinh Hoàn hoûi: – Ñaïi thö khoâng phaûn ñoái ö? – Ta vì sao laïi phaûn ñoái chöù? Quaû thaät ngöôi cuõng neân thaønh gia laäp thaát roài. Chæ caàn ngöôi thaät söï yeâu ngöôøi ñoù, nhaát ñònh ta seõ chuùc möøng. Maïnh Tinh Hoàn quay laïi, aùnh maét loä veû caûm ñoäng, ñeán noãi coå hoïng ngheïn laïi khoâng noùi neân lôøi. 199 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 20. 200 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Cao laõo ñaïi quay maët ñi, hoûi kheõ: – Caùc ngöôi ñònh ñi ñaâu? Maïnh Tinh Hoàn traàm ngaâm moät luùc môùi traû lôøi: – Tröôùc maét coøn chöa bieát, nhöng chuùng toâi muoán ñeán moät nôi naøo thaät yeân tónh. – Caùc ngöôi ñònh luùc naøo thì leân ñöôøng? Maïnh Tinh Hoàn nhìn hai cuoán vôû treân tay maân meâ noùi: – Chæ sau khi giaûi quyeát xong coâng vieäc naøy thì môùi quyeát ñònh ñöôïc, coù theå ñi ngay. Cao laõo ñaïi quay laïi nhìn y, aùnh maét trôû neân voâ cuøng dòu daøng thaân thieát: – Laàn naøy nhieäm vuï heát söùc nguy hieåm, vaø thôøi haïn khoâng coøn nhieàu. DUØ ngöôi thoaùi thaùc, ta cuõng khoâng traùch ngöôi ñaâu. Maïnh Tinh Hoàn laéc ñaàu: – Khoâng, toâi seõ laøm. Toâi ñaõ nhaän lôøi vôùi ñaïi thö. Cao laõo ñaïi coá vaën: – Coù veû ngöôi khoâng ñöôïc tin chaéc seõ hoaøn thaønh noù? Maïnh Tinh Hoàn göôïng cöôøi ñaùp: – Ñaïi thö khoâng caàn lo cho toâi. Ngöôøi ñaùng phaûi ñeå yù phaûi laø Toân Ngoïc Baù. Xöa nay bao giôø y cuõng töï tin. Duø nhieäm vuï khoù khaên nguy hieåm nhö theá naøo y cuõng töï tin seõ hoaøn thaønh. Vaø laàn naøy nieàm tin aáy laïi caøng saâu saéc hôn. Coù leõ ñoù laø keát quaû cuûa tình yeâu. Tình yeâu thöôøng laøm cho ngöôøi ta kieân cöôøng, can ñaûm vaø töï tin hôn. Khi mang trong mình tình yeâu, ngöôøi ta coù theå laøm ñöôïc baát kyø vieäc gì. Chæ tieác moät ñieàu raèng tình yeâu chæ coù theå caûi bieán ñöôïc baûn thaân mình maø khoâng laøm ngöôøi khaùc thay ñoåi ñöôïc. Cao laõo ñaïi boû ñi, mang theo moät nuï cöôøi treân moâi. Caùch ñoù khaù xa coù moät chieác xe ngöïa raát myõ leä chôø saün. Vaãn nuï cöôøi ñoù, thò ngoài vaøo xe. Phu xe ñaõ chôø quaù laâu, khoâng giaáu ñöôïc veû soát ruoät nhöng thaáy nuï cöôøi ñoù, tinh thaàn chôït phaán chaán haún leân. Haén nghó thaàm: – Chuû nhaân chaéc hoâm nay coù tin töùc gì raát vui, nhaát ñònh moät cuoäc laøm aên thuaän lôïi. Chöa bao giôø haén thaáy nöõ chuû nhaân coù nuï cöôøi ñaùng yeâu ñeán theá. Baát luaän 200 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2