Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lưu tình hồ điệp kiếm - Tập 13

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

60
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu tình hồ điệp kiếm - tập 13', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu tình hồ điệp kiếm - Tập 13

 1. 206 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Hoài thöù Möôøi Ba VAØO TAÄN HANG HUØM C vì töùc giaän. ao laõo ñaïi nhìn maûnh vôõ tung toùe khaép phoøng, baøn tay vaãn coøn run leân Chæ caàn muoán laøm vieäc gì, Cao Kyù Bình seõ khoâng töø thuû ñoaïn naøo, quyeát laøm cho baèng ñöôïc. Vaät gì coù trong tay, thò naém raát chaéc vì khoâng muoán maát noù ñi, laïi caøng khoâng muoán ñeå ngöôøi khaùc ñoaït maát. Neáu vaät ñoù chöa heát giaù trò Cao Kyù Bình quyeát khoâng chòu buoâng tha noù. Thò töøng boû ñi raát nhieàu ñoà vaät ñaõ maát giaù trò, cuõng pheá boû nhieàu ngöôøi trôû thaønh voâ duïng vôùi mình, trong loøng khoâng moät chuùt baên khoaên. Theá nhöng baây giôø, Maïnh Tinh Hoàn, keû ñöôïc thò cöu mang töø nhoû cho ñeán luùc tröôûng thaønh, chæ vì moät nöõ nhaân khaùc maø rôøi boû mình, vieäc ñoù thò chòu sao thaáu? Côn giaän nhö laøm toaøn thaân Cao Kyù Bình boác löûa. Thò caàn phaûi truùt giaän. Cho duø ñaõ ñaäp vôõ raát nhieàu ñoà vaät, cuõng chöa theå goïi laø ñaõ truùt heát giaän döõ. Thò laø nöõ nhaân, moät nöõ nhaân môùi ba möôi laêm tuoåi, ñöông nhieân phaûi truùt giaän leân moät nam nhaân naøo ñoù môùi goïi laø phaùt tieát. Cao Kyù Bình raát töï bieát baûn thaân mình. Duø ñaõ ba möôi laêm tuoåi, nhöng da deû thò vaãn traéng mòn, maét chöa coù neáp nhaên, boä ngöïc vaãn coøn chaéc chaén ñaày quyeán ruõ, ñoâi chaân thon daøi nhö hai quaûn buùt. Thò bieát cô theå mình vaãn coøn haáp daãn khoâng ít nam nhaân, thaäm chí trong ñoù coù nhieàu thieáu nieân coøn maêng tô. Ñaëc bieät trong daïng trung nieân haùn töû, heã coù dòp nhìn thaáy thò heù loä boä phaän haáp daãn naøo ñoù thì chaúng khaùc gì choù ñoùi thaáy mieáng moài ngon, coù luùc nhoû caû nöôùc mieáng. Thaân theå cuûa nöõ nhaân cuõng nhö mieáng moài caâu, chæ cho pheùp nam nhaân nhìn thaáy maø khoâng ñöôïc aên. Vì nam nhaân laø thöù caù raát kyø quaëc, neáu ñôùp ñöôïc moài laø laäp töùc chuoàn ñi. Nhieàu naêm tröôùc, thò ñaõ hieåu quaù roõ nam nhaân. Vì theá töø raát laâu, thò ñaõ lôïi duïng thaân theå mình ñeå chinh phuïc nam nhaân. Coù laàn thò taém döôùi aùnh traêng, cô theå phoâ ra traàn truïi maëc duø bieát coù nhöõng 206 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 2. 207 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG aùnh maét ñang nhìn troäm, ñoù laø nhöõng ñeä ñeä cuûa thò, khoâng chæ Maïnh Tinh Hoàn. Thò khoâng ngaên caûn chuùng, cuõng khoâng che bôùt mình ñi, traùi laïi laøm nhö khoâng heà hay bieát. Ñoù laø laàn ñaàu tieân thò phaùt hieän ra mình thích ñöôïc nam nhaân nhìn troäm. Ñeâm ñoù thò coøn phaùt hieän ra ñieàu khaùc. Nhö vaäy nhöõng haøi töû maø mình cöu mang ñaõ tröôûng thaønh. Töø luùc ñoù, döôùi maét chuùng thò khoâng chæ laø maãu thaân, laø baèng höõu maø coøn laø moät nöõ nhaân. Chæ caàn kheùo lôïi duïng ñieàu naøy thì vónh vieãn chaúng bao giôø chuùng phaûn boäi thò. Thò neám muøi thaát baïi laàn ñaàu tieân chính laø khi thaáy Maïnh Tinh Hoàn tình töï vôùi Tieåu Ñieäp gaàn ngoâi leàu vaéng. Luùc ñoù thò phaûi coá laém môùi kieàm cheá ñöôïc ñeå khoûi gieát cheát caû hai ngöôøi, baêm vaèm ra nhieàu maûnh. Moät nöõ nhaân khi bò nam nhaân töø choái vaø cöï tuyeät seõ töùc giaän ñeán theá naøo, chaéc nam nhaân chaúng bao giôø hieåu ñöôïc. Thò coá khoáng cheá mình vì nghó raèng coøn chöa heát cô hoäi. Khoâng bao giôø thò laïi nghó Maïnh Tinh Hoàn coù theå boû mình. Cao Kyù Bình môû tung cöûa soå. Gioù uøa vaøo, mang theo hôi laïnh, nhöng tình duïc chaúng khaùc gì ngoïn löûa, gioù khoâng daäp taét ñi ñöôïc maø coøn laøm noù chaùy buøng leân. Hoài laâu, thò môùi ñi ra khoûi phoøng. Thò bieát roõ caàn tìm Dieäp Töôøng ôû ñaâu. Luùc naøy chæ haén môùi giuùp ñöôïc. Trong gian phoøng troï toài taøn, Dieäp Töôøng caàm bình röôïu, nhöng hình nhö ñaõ uoáng heát, ngoài tyø tay leân baøn, maét môû thao laùo. Cao laõo ñaïi khoâng goõ cöûa, böôùc vaøo phoøng. Dieäp Töôøng quay laïi, ñoâi maét ñoû ngaàu nhö bò huùt vaøo boä ngöïc hôû hang cuûa Cao laõo ñaïi, nuoát nöôùc boït öøng öïc. Moät ngöôøi trong côn say raát ít kieàm cheá ñöôïc duïc voïng cuûa mình. Cao Kyù Bình cöôøi ngoït ngaøo: – Ta chôït thaáy coâ ñôn. Ngöôi cuõng theá. Dieäp Töôøng khoâng ñaùp, ñöùng phaét leân beá boång Cao laõo ñaïi ñeán giöôøng. Cao laõo ñaïi khoâng choáng cöï. oOo 207 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 3. 208 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Chính Dieäp Töôøng ngoài leân tröôùc tieân. Haén ñaõ tænh haún, baét ñaàu nghó laïi taát caû moïi vieäc ñaõ dieãn ra moät caùch maïch laïc: – Ñaïi thö muoán gì ôû toâi? Cao laõo ñaïi vöøa maëc laïi aùo vöøa cöôøi ñaùp: – Ñöông nhieân coù vieäc caàn. Moät noãi khinh bæ vaø chaùn chöôøng chôït traøo leân, Dieäp Töôøng chua chaùt khoùc: – Xöa nay toâi vaãn ñoái vôùi ñaïi thö toân troïng vaø caûm kích. Nhöng coù moät ngaøy, toâi chôït phaùt hieän ra ñaïi thö khoâng nhöõng chæ laø loaïi choù caùi maø coøn xem taát caû chuùng toâi nhö loaøi choù. Ñaïi thö nuoâi chuùng toâi chæ vì caàn chuùng toâi ñi caén ngöôøi. Nhaát ñònh laàn naøy cuõng theá. Cao laõo ñaïi haèn hoïc nhìn haén, ñoät nhieân mæm cöôøi noùi: – Duø coù gì ñi nöõa thì ta cuõng bieát roõ raèng ngöôi vaãn thöôøng nghó ñeán ta. Dieäp Töôøng bóu moâi: – Ñaïi thö nhaàm roài. Töø laâu toâi khoâng coøn nghó ñeán ñaïi thö nöõa, ngay caû vöøa roài, toâi cuõng chæ nghó ñeán ngöôøi khaùc. Cao laõo ñaïi ñoû böøng maët, nhöng vaãn coá neùn giaän hoûi: – Ngöôi nghó ñeán ai vaäy? – Ñöông nhieân laø moät nöõ nhaân. – Nhöng roát cuoäc coâ ta laø ai? Dieäp Töôøng cöôøi nhaït ñaùp: – Coâ aáy cao quyù hôn ñaïi thö, ñeïp hôn vaø toát hôn raát nhieàu. Cao laõo ñaïi bieán saéc. Dieäp Töôøng taøn nhaãn noùi tieáp: – Toâi bieát luùc naøy ñaïi thö muoán gieát coâ aáy. Chæ tieác raèng chaúng bao giôø bieát ñöôïc coâ aáy laø ai. Cao laõo ñaïi chôït cöôøi to noùi: – Ngöôi cho raèng ta khoâng bieát? Dieäp Töôøng nhíu maøy: – Ñöông nhieân! Cao laõo ñaïi “höø” moät tieáng: – Töø bao giôø ngöôi ñaùnh giaù ta thaáp nhö theá? Nhaát cöû nhaát ñoäng cuûa ngöôi khoâng qua ñöôïc maét ta ñaâu. Khoâng chôø Dieäp Töôøng kòp phaûn öùng, thò laïi tieáp: – Ngöôi coù bieát Toân Ngoïc Baù coøn moät nhi nöõ khoâng? Dieäp Töôøng bieán ngay saéc maët nhöng coá traán tónh hoûi: 208 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 4. 209 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Toân Nhö Lieãu chöù gì? Neáu vaäy ñaïi thö ñaõ laàm... Cao Kyù Bình ngaét lôøi: – Ngöôi ñöøng giaû vôø nöõa. Ai cuõng bieát Toân Nhö Lieãu khoâng phaûi con ñeû cuûa Toân Ngoïc Baù. Toân Ngoïc Baù chæ cöu mang nöõ nhi cuûa moät baèng höõu ñaõ cheát vì mình, tuy cuõng raát yeâu thöông vaø chieàu chuoäng. Cho duø ngöôi coù hoûi Toân Ngoïc Baù, laõo cuõng khoâng thöøa nhaän coù nöõ nhi. Bôûi vì nöõ nhi ñoù laøm laõo ta maát maët chöa kòp laáy choàng ñaõ bò ngöôøi ta taëng cho moät baøo thai... Nhöõng thôù thòt treân maët Dieäp Töôøng giaät giaät chöùng tô haén ñang raát kích ñoäng. Cao laõo ñaïi tieáp: – Ñaùng tieác raèng sau khi buïng coâ ta phình leân, ngöôøi ta cuõng khoâng sao bieát raèng taùc giaû cuûa noù laø ai, ngay caû Toân Ngoïc Baù cuõng khoâng bieát. Dieäp Töôøng nhö möôøng töôïng thaáy thieáu nöõ trong boä y phuïc maàu hoâng heát söùc xinh ñeïp nhöng veû maët tuyeät voïng ñöùng trong aùnh taø döông beân bôø cao doác ñöùng cuûa con soâng, trong tay maân meâ moät con böôùm... Ñoù laø nöõ thaàn cuûa haén, laø ngöôøi trong moäng cuûa haén, maëc daàu haén chöa töøng tieáp chuyeän, thaäm chí cuõng khoâng heà bieát teân coâ ta laø gì. Chæ laø ngöôøi trong moäng, ngöôøi ñöôïc toân thôø, nhöng vì theá, haén cuõng saün saøng phaûn khaùng nhöõng ai daùm phaïm ñeán coâ ta. Gioïng noùi cuûa Cao laõo ñaïi vang ñeàu vaøo tai haén: – Taïi sao ngöôi khoâng coù phaûn öùng gì caû? Hieån nhieân ngöôi bieát ta ñang noùi veà ai... Dieäp Töôøng baät ra: – Veà ai? – Toân Tieåu Ñieäp! Dieäp Töôøng chôït ñöùng phaét leân, maét vaèn tia maùu, rít qua keõ raêng: – Ngöôi noùi baäy, coâ ta tuyeät nhieân khoâng phaûi laø haïng nöõ nhaân ñoù. Cao laõo ñaïi cöôøi nhaït: – Ngöôi coù bieát roõ coâ ta khoâng ñaõ chöù? Dieäp Töôøng cöùng löôõi. Quaû thaät haén khoâng bieát gì veà naøng, ngoaøi caùi teân Tieåu Ñieäp maø coù laàn naøng töï goïi ra. Caùi teân ñoù in saâu vaøo taâm trí haén cuøng neùt maët kieàu dieãm nhö thieân tieân vaø daùng trinh baïch, thaãn thôø caàm trong tay con böôùm, maét buoàn baõ nhìn xuoáng doøng nöôùc saâu thaúm. Ñoù laø ñieàu bí maät lôùn nhaát trong loøng Dieäp Töôøng, vaø haén seõ caát ñieàu bí maät 209 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 5. 210 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG ñoù trong loøng cho ñeán cheát. Nhöng Dieäp Töôøng ñaõ coù laàn nghe Haøn Ñöôøng keå veà ñieàu naøy, chæ khoâng noùi teân coâ ta. Chính Haøn Ñöôøng ñöôïc Laõo Baù giao cho vieäc ñöa nöõ nhi cuûa mình ñi vaø tìm caùch hoûi ngöôøi ñaõ ñeå laïi caøi thai trong buïng nhöng voâ ích. Cao laõo ñaïi cöôøi noùi tieáp: – Toân Ngoïc Baù voán giaùo huaán nöõ nhi mình raát nghieâm khaéc, tuyeät ñoái khoâng ñeå nam nhaân naøo tieáp caän. Chæ caàn coù ngöôøi naøo tô töôûng ñeán thì seõ bieán maát khoûi maët ñaát ngay. Nhöng khi phaùt hieän ñöôïc coâ ta mang thai thì hoái haän cuõng khoâng kòp nöõa. Vì ñeå giöõ theå dieän, laõo lieàn toáng khöù coâ ta ñi. Hôn nöõa coøn tuyeân boá raèng vónh vieãn khoâng bao giôø mình nhaän coâ ta laø con nöõa. Dieäp Töôøng boãng run gioïng: – Ta khoâng tin... baát cöù lôøi naøo cuûa ngöôi. Cao laõo ñaïi cöôøi noùi: – Ngöôi phaûi tin. Vì coù laàn ta thaáy ngöôi thaãn thôø nhìn Toân Tieåu Ñieäp tuyeät voïng ñöùng beân bôø soâng, tay caàm con böôùm. Ñieàu naøy thì ngöôi coù theå khoâng tin, ngay chính ta cuõng khoâng tin laø moät nöõ nhaân phoùng ñaõng nhö theá cuõng coù ngöôøi si meâ... Thò nhaùy maét, tieáp ngay: – Ngöôi coù bieát ngöôøi yeâu nöõ nhaân ñoù laø ai khoâng? Dieäp Töôøng nghieán chaët raêng khoâng ñaùp. Cao laõo ñaïi noùi tieáp: – Ñöông nhieân ngöôi khoâng theå ñoaùn ra. Keû ñem loøng si meâ nöõ nhaân phoùng ñaõng ñoù chính laø Maïnh Tinh Hoàn. Dieäp Töôøng boãng thaáy toaøn thaân laïnh toaùt. Gioïng Cao laõo ñaïi vaãn tieáp tuïc vang leân: – Ñieàu quaùi dò laø hình nhö nöõ nhaân ñoù cuõng yeâu haén. Hôn nöõa caû hai ñaõ öôùc ñònh cuøng nhau troán khoûi nôi ñaây tôùi moät nôi thaät xa ñeå chung soáng. Dieäp Töôøng khoâng neùn noåi, gaøo leân: – Ta khoâng tin! Duø vieäc ñoù coù thaät ñi nöõa, ngöôi cuõng khoâng theå bieát ñöôïc. Cao laõo ñaïi cöôøi nhaït, phaûn vaán: – Vì sao ta khoâng bieát ñöôïc chöù? – Neáu ngöôi bieát thì sao coøn baûo Maïnh Tinh Hoàn ñi gieát Toân Ngoïc Baù? Cao laõo ñaïi sa saàm maët ñaùp: – Ñoù laø nhieäm vuï cuûa haén. Haén khoâng theå thoaùi thaùc. Hôn nöõa Maïnh Tinh Hoàn coøn chöa bieát Tieåu Ñieäp laø nhi nöõ cuûa Toân Ngoïc Baù. 210 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 6. 211 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Treân moâi thò chôït hieän leân nuï cöôøi ñoäc ñòa: – Khi xong vieäc, neáu Maïnh Tinh Hoàn bieát söï thaät naøy, nhaát ñònh tình hình seõ heát söùc thuù vò. Trong phoøng laëng ñi moät luùc. Cuoái cuøng Dieäp Töôøng noùi: – Ngöôi töï cho raèng mình raát hieåu nam nhaân, tieáp xuùc vôùi hoï nhieàu, theá maø khoâng hieåu gì veà nam nhaân caû. Cao laõo ñaïi nhíu maøy: – Ta khoâng hieåu ö? Dieäp Töôøng gaät ñaàu: – Ñuùng theá, ngöôi khoâng hieåu raèng cuõng nhö nöõ nhaân, nam nhaân cuõng ghen tuoâng khoâng keùm, coù khi coøn hôn caû nöõ nhaân nöõa. Cao laõo ñaïi nhìn Dieäp Töôøng, trong maét laáp laùnh nuï cöôøi. Caùi ñoù thì thò quaù hieåu. Ñieàu taøn khoác nhaát xuaát phaùt ôû nam nhaân thöôøng do loøng ghen tuoâng maø ra. Luùc ñoù hoï maát haún lyù trí, khoâng hieåu mình ñang laøm gì, nhö ñaõ thaønh thuù döõ. Chính vì muïc ñích ñoù maø thò tôùi ñaây. Nhöng thò coá laøm ra veû ngaïc nhieân hoûi: – Laàn thaáy ngöôi ôû bôø soâng ñaõ hoaøi nghi raèng ngöôi coù caûm tình vôùi nöõ nhaân phoùng ñaõng ñoù, khoâng ngôø ngöôi yeâu thaät. Dieäp Töôøng khoâng ñaùp. Cao laõo ñaïi noùi tieáp: – Neáu vaäy, sau khi Toân Ngoïc Baù cheát ñi, nöõ nhaân ñoù sôùm muoän cuõng bieát ai gieát phuï thaân mình. Luùc ñoù ngöôi coù theå naém laáy cô hoäi. Dieäp Töôøng nhaém maét laïi hoûi: – Baây giôø ta chæ nghó ñeán moät vieäc... – Vieäc gì? – Ta lo raèng Maïnh Tinh Hoàn khoâng theå gieát noåi Toân Ngoïc Baù. Gioïng Cao laõo ñaïi trôû neân bí aån: – Ngöôi khoâng caàn phaûi lo nghó ñeán vieäc naøy. Hieän taïi Maïnh Tinh Hoàn ñang coù cô hoäi, cô hoäi raát toát! Dieäp Töôøng hoûi ngay: – Cô hoäi naøo vaäy? – Ngöôi coù bieát ai ñaõ thueâ ta gieát Toân Ngoïc Baù khoâng? Dieäp Töôøng laéc ñaàu. 211 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 7. 212 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Cao laõo ñaïi cöôøi noùi: – Ñöông nhieân ngöôi khoâng theå ñoaùn ra ñöôïc. Chaúng nhöõng ngöôi maø baát kyø ai cuõng ñeàu khoâng ngôø tôùi. Dieäp Töôøng thöû thaêm doø: – Toân Ngoïc Baù voán coù nhieàu cöøu nhaân. – Nhöng ngöôøi thueâ gieát haén khoâng phaûi laø cöøu nhaân maø chính laø baèng höõu cuûa haén. Dieäp Töôøng nhöôùng mi khoâng noùi gì. Cao laõo ñaïi tieáp: – Ngöôi neân nhôù raèng cöøu nhaân chöa phaûi laø ñaùng sôï. Ñaùng sôï nhaát laø baèng höõu cuûa mình. Dieäp Töôøng traàm maëc noùi: – Toâi khoâng coù baèng höõu. – Chaúng leõ Maïnh Tinh Hoàn khoâng phaûi laø baèng höõu cuûa ngöôi ñoù sao? Ngöôøi ta thöôøng noùi raèng ngöôøi thoâng minh thaø tin vaøo keû thuø coøn hôn laø tin vaøo baèng höõu. Xöa nay chuyeän baèng höõu phaûn nhau laø söï thöôøng. Vaø haäu quaû raát thaûm khoác, vì ngöôøi ta thöôøng chæ ñeà phoøng ñòch nhaân chöù ít khi ñeà phoøng chính baèng höõu cuûa mình. Dieäp Töôøng khoâng toû thaùi ñoä gì, chæ nghó thaàm: “Con ngöôøi taøn baïo naøy coù theå coi laø ngöôøi thoâng minh. Nhöng noùi raèng baèng höõu môùi thaät ñaùng sôï laø khoâng ñuùng. Neáu vaäy trong tröôøng hôïp hieåm ngheøo laáy ai maø giuùp ñôõ mình? Caùi chính laø phaûi phaân ñònh cho roõ raøng: ai môùi laø baèng höõu chaân chính, coøn ai laø keû thuø nguy hieåm ñoäi loát baèng höõu.” oOo Maïnh Tinh Hoàn ñoïc thuoäc loøng taát caû nhöõng gì ñöôïc cheùp laïi trong hai cuoán vôû maø Cao laõo ñaïi vöøa trao cho, nhaåm laïi moät laàn ñeå tin chaéc raèng trong baát cöù tröôøng hôïp naøo cuõng khoâng theå queân ñöôïc môùi ñem ñoát ñi, laïi laãy choã tro vöøa chaùy ñem choân xuoáng ñaát xoùa saïch daáu veát. Xöa nay y haønh ñoäng khoâng ñeå xaûy ra moät sô xuaát naøo, vì chæ caàn moät sai laàm nhoû cuõng coù theå phaûi traû giaù baèng caû sinh maïng cuûa chính mình. Baây giôø Maïnh Tinh Hoàn chuaån bò baét tay vaøo haønh ñoäng. Chæ tröø laàn ñaàu coøn hoài hoäp, töø laàn thöù hai trôû ñi, tröôùc khi haønh ñoäng Maïnh Tinh Hoàn ñeàu heát söùc bình tónh, saéc thaùi chaúng khaùc gì bình thöôøng. Nhöng laàn naøy tröôùc luùc haønh ñoäng, trong loøng y laïi coù phaàn lo laéng. Coù leõ phaàn maøo vì laàn naøy muïc ñích saùt nhaân khoâng hoaøn toaøn gioáng nhö 212 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 8. 213 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG nhöõng laàn tröôùc. Ngoaøi nhieäm vuï vaø vieäc baùo ñaùp aân tình cuûa Cao laõo ñaïi ra, laàn naøy coøn coù theâm moät chuùt ñoäng cô caù nhaân, vì baûn thaân mình vaø meï con Tieåu Ñieäp. Noùi thaúng ra laø sau khi gieát ngöôøi, y seõ coù moät moùn tieàn thöôûng ñeå caûi thieän cuoäc soáng khoù khaên tröôùc maét cuûa ba ngöôøi. Nghó tôùi ñoù, Maïnh Tinh Hoàn coù phaàn caûm thaáy mình ti tieän. Laàn ñaàu tieân trong söï nghieäp saùt nhaân, Maïnh Tinh Hoàn trôû neân baên khoaên. Toân Ngoïc Baù coù ñaùng gieát khoâng? Neáu vì chính nghóa maø gieát laø moät chuyeän, nhöng chæ vì phuïc tuøng maø gieát oâng ta thì laïi laø chuyeän khaùc. Trong loøng Maïnh Tinh Hoàn ñaày maâu thuaãn, coù caû noãi khoå taâm. Nhieàu luùc y khoâng muoán nghó ngôïi gì theâm nöõa, nhöng yù töôûng vaãn khoâng rôøi khoûi ñaàu. Ngöôøi ta coù theå troán traùnh baát cöù chuyeän gì nhöng khoâng sao gaït boû ñöôïc yù nghó, cuõng nhö coù theå chaïy troán ñöôïc ngöôøi khaùc nhöng khoâng theå chaïy troán ñöôïc baûn thaân mình. Khi ñaàu oùc caêng thaúng, ngöôøi ta coù theå gaït boû heát yù nghó ñeå ñaàu oùc tænh taùo moät chuùt, nhöng khoâng laâu sau nhöõng yù nghó ñoù seõ trôû laïi ngay. Bôûi vì vaán ñeà maø ngöôøi ta troán traùnh laïi caàn phaûi giaûi quyeát. Chæ coù moät caùch ñeå thoaùt khoûi moïi yù nghó, ñoù laø tìm ñeán caùi cheát. Nhöng luùc naøy Maïnh Tinh Hoàn khoâng theå. Y ñöùng leân, buoâng tieáng thôû daøi. oOo Traêng saùng, sao thöa. Maïnh Tinh Hoàn ñi döôùi aùnh traêng vaèng vaëc ñoù höôùng tôi hoa vieân cuûa Laõo Baù. Tuy baây giôø ñaõ hôi muoän, nhöng y quyeát ñònh raèng mình seõ khoâng ñôïi theâm nöõa. Döôùi aùnh traêng, khu vöôøn hoa cuûa Laõo Baù troâng caøng myõ leä, chaúng khaùc gì Boàng Lai Tieân Caûnh. Khaép vöôøn yeân aéng tónh mòch, khoâng moät boùng ngöôøi, khoâng moät aâm thanh. Chæ coù höông hoa thôm ngaùt khieán ngöôøi ta ngaây ngaát. Maïnh Tinh Hoàn thaän troïng thaâm nhaäp vaøo Cuùc Hoa Vieân tónh laëng nhö khoâng coù söï caûnh giôùi naøy. Nhöng ñoät nhieân vang leân moät tieáng chuoâng, laäp töùc moät loaït teân baén ra. Maïnh Tinh Hoàn nhaûy vuùt leân, ñaùp xuoáng giöõa Cuùc Hoa Vieân ñang nôû roä, xem 213 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 9. 214 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG ra nôi ñaây coù veû an toaøn hôn. Nhöng laäp töùc coù aùnh ñao loang loaùng. Maïnh Tinh Hoàn troâng thaáy boán thanh ñao: moät thanh cheùm vaøo chaân, moät thanh cheùm ngang söôøn, thanh coøn laïi töø treân cao boå xuoáng ñaàu. Coøn moät thanh nöõa chöa nhaèm vaøo muïc tieâu naøo, chöøng nhö chôø ñoái phöông sô hôû. Maïnh Tinh Hoàn vaãn chöa kòp ñaùp chaân xuoáng ñaát, xem ra khoù loøng traùnh ñöôïc söï taán coâng nguy hieåm naøy. Duø coù traùnh ñöôïc moät ñao cuõng coøn tôùi ba thanh ñao khaùc saün saøng uy hieáp tính maïng. Voõ coâng cuûa Maïnh Tinh Hoàn chæ moät phaàn tieáp thu töø sö phuï, coøn phaàn lôùn hoïc ñöôïc töø keû thuø, vaø baèng kinh nghieäm sinh töû cuûa baûn thaân. Y hôi cong ngöôøi laïi roài vung chaân ñaù vaøo thanh ñao ñang nhaém vaøo chaân mình laøm noù vaêng ñi, tieáp ñoù toaøn thaân hôi chuøng xuoáng traùnh ñöôïc thanh ñao boå xuoáng ñaàu. Ñoàng thôøi Maïnh Tinh Hoàn neùp mình sang traùi gaàn nhö saùt tôùi luoáng hoa. Töï nhieân thanh ñao cheùm vaøo söôøn phaûi cuõng khoâng truùng ñích. Coøn thanh ñao thöù tö vaãn chöa xuaát thuû thì Maïnh Tinh Hoàn ñaõ ñaùp xuoáng ñaát. Y laäp töùc nhuùn mình tieáp tuïc lao vuùt leân, thöøa cô tung moät cöôùc ñaù bay ngoïn ñao cuûa ngöôøi thöù tö ñang ñònh xuaát thuû laøm noù vaêng maïnh ñi. Maïnh Tinh Hoàn chöøng nhö ñaõ tính toaùn heát söùc chuaån xaùc, vöôn mình höôùng tôùi phía thanh ñao ñöa tay choäp laáy. Haønh ñoäng cuûa y xem ra hoaøn toaøn khoâng theo moät chieâu thöùc naøo, söû duïng töøng ñoäng taùc heát söùc töï nhieân, döôøng nhö tröôùc haønh ñoäng nhö vaäy thì caàn phaûi ñoái phoù ñuùng nhö vaäy, chæ sai leäch moät chuùt laø bò thöông ngay. Quaû laø ñoäng taùc cuûa y heát söùc töï nhieân, khoâng chuùt göôïng eùp. Phaûn öùng ñoù khoâng phaûi laø keát quaû cuûa söï taäp luyeän, cho duø taäp luyeän coâng phu ñeán maáy cuõng vaäy, maø phaûi nhôø vaøo kinh nghieäm, söï öùng bieán thaàn toác vaø chuaån xaùc ñeán möùc thaønh baûn naêng, cuøng vôùi söï phoái hôïp nhòp nhaøng cuûa töøng ñoäng taùc. Luùc naøy trong tay cuûa Maïnh Tinh Hoàn ñaõ coù moät thanh ñao laøm binh khí. Nhöng nhìn laïi, trong hoa vieân xuaát hieän nhieàu ñao hôn. Thaân aûnh Maïnh Tinh Hoàn coøn chöa ñaùp xuoáng thì ñao quang laïi cheùm tôùi. Ñoät nhieân coù ngöôøi quaùt to: – Döøng tay! Thanh aâm ñoù xem ra coøn höõu hieäu hôn caû meänh leänh cuûa quyû thaàn, bôûi vì nhöõng ngoïn ñao vöøa ñöôïc phoùng ra lieàn laäp töùc bò thu veà vaø maát huùt. Cuùc Hoa Vieân laäp töùc khoâi phuïc laïi caûnh tónh mòch voán coù cuûa noù, gioàng nhö 214 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 10. 215 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG ñaây laø nôi khoâng coù ngöôøi, khoâng coù thanh aâm, cuõng khoâng coù söï phoøng bò. Chæ coù muøi höông laøm say ñaém loøng ngöôøi. Nhöng Maïnh Tinh Hoàn laïi bieát raèng Laõo Baù ñaõ tôùi. Quaû nhieân vöøa quay ngöôøi laïi, y ñaõ troâng thaáy Laõo Baù. Baát cöù ôû ñaâu, chæ nhìn thoaùng qua ai cuõng coù theå nhaän ra ngay Laõo Baù, cho duø ôû giöõa ñaùm ñoâng cuõng theá. OÂng vaän moät boä y phuïc maøu xaùm, tay chaép sau löng daùng veû raát anh nhaøn, chæ coù ñoâi maét aùnh leân nhö hai vì sao. Laõo Baù ñöa maét quan saùt Maïnh Tinh Hoàn moät luùc töø treân xuoáng döôùi roài cöôøi noùi: – Vò baèng höõu naøy thaân thuû tuyeät thaät. Maïnh Tinh Hoàn cöôøi nhaït ñaùp: – Thaân thuû ñoù cuûa toâi voán ñònh trao heát cho ong, nhöng baây giôø... Roài chôït döøng giöõa caâu. Laõo Baù hoûi: – Baây giôø thì sao? – Baây giôø toâi môùi bieát raèng Laõo Baù duøng phöông phaùp theá naøo ñoái phoù vôùi baèng höõu... vieäc ñoù laøm toâi thaát voïng. Noùi xong quay ngöôøi ñònh boû ñi. Laõo Baù mieäng vaãn cöôøi, nhöng gioïng noùi coù phaàn laïnh hôn tröôùc. – Hình nhö ngöôi cho raèng Hoa Vieân naøy cuûa ta laø nôi ai muoán ñeán thì ñeán, muoán ñi thì ñi... Maïnh Tinh Hoàn quay phaét laïi, hoûi baèng gioïng gay gaét: – Toâi troäm caép gì cuûa oâng hay sao? Laõo Baù traû lôøi: – Khoâng. Maïnh Tinh Hoàn laïi hoûi: – Hay toâi gieát thuû haï cuûa oâng? – Cuõng khoâng phaûi. – Vaäy thì sao toâi khoâng theå ñi ñöôïc? Laõo Baù traàm tónh ñaùp: – Vì ta chöa bieát ngöôi tôùi ñaây vôùi muïc ñích gì. – Toâi vöøa noùi roài. Laõo Baù cöôøi noùi: 215 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 11. 216 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Neáu ngöôi tôùi ñaây nhaèm muïc ñích keát giao baèng höõu vôùi ta thì xem thôøi gian khoâng phuø hôïp laém. Tôùi vaøo luùc nöûa ñeâm thoâng thöôøng neáu khoâng phaûi laø quaân cöôøng ñaïo cuõng laø haïng caép gaø troäm choù, hoaøn toaøn khoâng phaûi laø baèng höõu. Maïnh Tinh Hoàn cöôøi nhaït noùi: – Neáu toâi ñeán ñaây ñeå keát giao baèng höõu thì khoâng caàn choïn thôøi gian. Giaû söû toâi tôùi nhaèm muïc ñích gieát oâng cuõng khoâng quaûn thôøi gian naøo. Laõo Baù nhíu maøy hoûi: – Vì sao vaäy? – Vì thôøi gian naøo cuõng nhö nhau caû. Chæ coù keû ngoác môùi cho raèng vaøo nöûa ñeâm nôi ñaây thieáu söï phoøng bò ñeå coù theå aûo töôûng deã daøng gieát oâng hôn. Laõo Baù cöôøi quay laïi hoûi: – Ngöôøi naøy troâng coù gioáng keû ngoác khoâng? Caâu hoûi ñoù laø nhaém vaøo hai ngöôøi ñöùng sau mình: Luïc Höông Xuyeân vaø Luïc Maõn Thieân. Luïc Höông Xuyeân ñaùp: – Khoâng gioáng. Maïnh Tinh Hoàn cöôøi nhaït noùi: – Ta ñuùng laø thaèng ngoác môùi cho raèng Laõo Baù chæ coù ban ngaøy môùi keát giao baèng höõu. Laõo Baù chôït “höø” moät tieáng: – Nhöng ban ngaøy ngöôi ñaõ töøng tôùi ñaây, taïi sao luùc ñoù ngöôi khoâng chòu keát giao baèng höõu vôùi ta? Maïnh Tinh Hoàn chôït nhaän thaáy taâm thaàn chaán ñoäng, khoâng ngôø laàn tröôùc trong buoåi chuùc thoï, giöõa ñaùm khaùch nhaân ñoâng ñuùc nhö theá maø Laõo Baù vaãn nhôù ñöôïc moät khaùch nhaân bình thöôøng chaúng coù gì ñaëc bieät. Theâm nöõa, giaù nhö vôùi ngöôøi khaùc, chæ vôùi tình hình nghieâm troïng laø söï xuaát hieän cuûa Hoaøng Sôn Tam Höõu laøm naùo loaïn Cuùc Hoa Vieân, thaäm chí ñònh gieát caû Laõo Baù, chaéc raèng khoâng ai coøn loøng daï naøo nhôù ñeán khaùch khöùa, ñöøng noùi gì ñeán moät thieáu nieân coù caùi teân bình dò laø “Traàn Chí Daân” maø laâu nay chöa töøng ai bieát tieáng. Tuy trong loøng kinh haõi nhöng veû maët Maïnh Tinh Hoàn vaãn khoâng heà ñoåi saéc. Y heát söùc traán tónh, thaûn nhieân noùi: – Hoâm ñoù toâi ñeán ñaây chæ vôùi muïc ñích muoán keát giao baèng höõu. Laõo Baù cöôøi hoûi: – Vaäy thì sao ngöôi khoâng baøy toû yù ñònh cuûa mình? Maïnh Tinh Hoàn ñaùp: 216 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 12. 217 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – OÂng cuõng bieát tình hình hoâm ñoù theá naøo, thaät khoâng thích hôïp cho moät cuoäc giao keát. Laõo Baù laïi hoûi: – Theá coøn sau ñoù? Maïnh Tinh Hoàn traû lôøi ngay: – Sau ñoù thì khaép voõ laâm ñeàu bieát veà cuoäc chieán giöõa oâng vaø Vaïn Baèng Vöông... Laõo Baù chôït ngaét lôøi: – Ta hieåu roài. Trong thôøi gian ñoù ngöôi caàn phaûi xaùc ñònh laïi caàn phaûi keát giao baèng höõu vôùi ai: ta hay Vaïn Baèng Vöông, ñuùng chöù? Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu kheõ ñaùp: – Quaû thaät toâi ñaõ töøng nghó theá. – Coøn baây giôø: – Noùi ñuùng ra toâi coøn chöa coù cô hoäi gaëp ñöôïc Vaïn Baèng Vöông ñeå xaùc ñònh ñoù laø ngöôøi theá naøo. Laõo Baù laïi hoûi: – Taïi sao ngöôi khoâng chôø theâm moät thôøi gian nöõa ñeå xaùc ñònh cho roõ? Maïnh Tinh Hoàn cöôøi ñaùp: – OÂng cuõng bieát tröôùc tieân toâi ñeán ñaây, khoâng phaûi vì oâng coù theá löïc lôùn hôn Vaïn Baèng Vöông. Caùi chính laø nhöõng gì maø toâi nghe ñöôïc veà Laõo Baù ñaõ laøm toâi naûy sinh yù ñònh töø tröôùc... Laõo Baù chôït cöôøi to moät traøng, quay laïi hoûi: – Theá naøo? Caùc vò coù nhaän xeùt gì veà con ngöôøi naøy? Luïc Höông Xuyeân nhanh mieäng traû lôøi tröôùc: – Ít ra ngöôøi naøy raát thaúng thaén! Laõo Baù laïi hoûi: – Ta cho raèng ngöôi vaãn coøn nhôù ñöôïc teân haén vieát trong thieáp chuùc möøng? Luïc Höông Xuyeân ñaùp: – Leõ ra caàn phaûi nhôù, nhöng boãng nhieân môùi roài ñaõ queân maát. Laõo Baù nhíu maøy hoûi: – Vì sao boãng nhieân queân ñi nhö theá ñöôïc? Luïc Höông Xuyeân ñaùp: – Ngay luùc ñoù haén ñaõ khoâng muoán keát giao baèng höõu, vì theá ñöông nhieân haén ñaõ khoâng vieát danh tính thöïc cuûa mình. Neáu vaäy thì nhôù laøm gì voâ ích? 217 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 13. 218 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Laõo Baù taùn thaønh ngay: – Coù lyù! Nghóa laø ngöôi khoâng tin haén? Luïc Höông Xuyeân traû lôøi: – Theo thuoäc haï, nhöõng gì haén noùi khoâng ñöôïc deã nghe cho laém. Nhöng thoâng thöôøng noùi khoù nghe mang nhieàu söï thaät hôn. Chæ tröø keû ngoác, baát cöù ai noùi doái ñeàu deã loït tai hôn. – Vaäy ngöôi cho raèng haén coù phaûi laø ngöôøi ngu ngoác khoâng? Luïc Höông Xuyeân laéc ñaàu: – Tuyeät ñoái khoâng! Maïnh Tinh Hoàn chôït noùi vôùi Luïc Höông Xuyeân: – Ta muoán keát giao baèng höõu vôùi ngöôi, luùc naøo cuõng ñöôïc. Laõo Baù cöôøi to: – Ñuùng laø ngöôi khoâng phaûi moät teân ngu ngoác. Vöøa roài ngöôi ñaõ choïn ñöôïc moät vò baèng höõu toát. OÂng voã nheï vaøo vai Luïc Höông Xuyeân noùi theâm: – Ñöa haén veà ñi. Ta muoán ngöôi tieáp haén cho chu ñaùo. Töø ñaàu Luïc Maõn Thieân khoâng rôøi maét khoûi Maïnh Tinh Hoàn, baáy giôø môùi leân tieáng: – Ñaïi ca haõy khoan! Chuùng ta chöa hoûi teân ngöôøi naøy... Laõo Baù cöôøi ñaùp: – Teân ngöôøi ta coù khaû naêng chæ laø teân giaû, nhöng baèng höõu môùi laø thaät. Khi ta bieát ngöôøi ta ñaùng laø baèng höõu thì caàn gì phaûi hoûi teân hoï nöõa? Maïnh Tinh Hoàn nhìn Laõo Baù, chôït thaáy raèng ngöôøi naøy quaû thaät ñaùng keát giao laøm baèng höõu. Cho duø oâng ta coù duøng thuû ñoaïn theá naøo nhöng vaãn thaønh taâm thaät yù raát ñaùng caûm ñoäng vaø coù theå tin caäy ñöôïc. Ñöùng tröôùc nhöõng ngöôøi nhö theá, ít keû daùm buoâng lôøi doái traù. Nhöng Maïnh Tinh Hoàn laïi daùm. Y töï xöng mình baèng caùi teân giaû laø Taàn Trung Ñình. Luïc Maõn Thieân chôït chen lôøi hoûi: – Taàn Trung Ñình ö? Ngöôi ôû vuøng naøo vaäy? Maïnh Tinh Hoàn ñaùp goïn: – ÔÛ Loã Ñoâng. Luïc Maõn Thieân ñaäp tay vaøo traùn nhö coá nhôù ra ñieàu gì roài laïi hoûi: – Ngöôi coù quan heä theá naøo vôùi Taàn Hoä Hoa? 218 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 14. 219 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Maïnh Tinh Hoàn vaãn traû lôøi nhö tröôùc: – Chaùu hoï. Luïc Maõn Thieân tieáp tuïc truy vaán: – Gaàn ñaây ngöôi coù gaëp Taàn Hoä Hoa khoâng? Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu: – Coù. – Baây giôø beänh khoù thôû cuûa oâng ta coù ñôõ hôn khoâng? Maïnh Tinh Hoàn laéc ñaàu: – OÂng aáy chöa bao giôø maéc beänh khoù thôû. Luïc Maõn Thieân gaät ñaàu toû yù haøi loøng. Maïnh Tinh Hoàn töôûng chöøng khoâng neùn ñöôïc muoán phì cöôøi vì söï ngu ngoác cuûa Luïc Maõn Thieân. Baát cöù ai ñeàu coù theå khaúng ñònh raêng Taàn Hoä Hoa khoâng bao giôø maéc chöùng beänh khoù thôû. Vieäc ñieàu tra hoaøn toaøn voâ ích, vì baát cöù moät noäi gia cao thuû naøo ñeàu khoâng bao giôø maéc chöùng beänh ñoù. Duøng kieán thöùc noâng caïn cuûa mình ñeå thöû ngöôøi khaùc, chaúng nhöõng ngu ngoác maø coøn ñaùng cöôøi. Maïnh Tinh Hoàn ñaõ ñònh cöôøi thì nghe thaáy aâm thanh cuûa chieác ñoøn theùp trong tay Luïc Maõn Thieân. Khoâng ai daùm cöôøi trong tröôøng hôïp nhö theá. Ñoät nhieân Maïnh Tinh Hoàn nhôù laïi laàn tröôùc y ñaõ töøng gaëp nhaân vaät naøy ôû Khoaùi Hoaït Laâm. Phaûi! Chính nhaân vaät ñöôøng beä tuoåi chöøng nguõ tuaàn nhöng coøn raát vaïm vôõ traùng kieän naøy khi ñi qua chieác caàu nhoû cuøng moät thieáu nöõ ít tuoåi hôn nhi nöõ cuûa laõo cuõng vung trong tay chieác thieát ñaûm phaùt ra aâm thanh nhö theá. Nhieàu nhaân vaät danh tieáng phaûi ñöùng neùp sang beân kính caån nhöôøng ñöôøng. Baây giôø thì Maïnh Tinh Hoàn chôït hieåu ra taát caû. Nguyeân ngöôøi thueâ gieát Toân Ngoïc Baù chính laø nhaân vaät naøy! Maïnh Tinh Hoàn ñaõ phaùn ñoaùn raát chính xaùc, ngaøy hoâm ñoù Luïc Maõn Thieân ñeán Khoaùi Hoaït Laâm vôùi muïc ñích thueâ gieát Laõo Baù. Khoâng phaûi töø mieäng Cao laõo ñaïi maø Maïnh Tinh Hoàn bieát ñieàu naøy maø do moät nöõ nhaân ôû thanh laâu tình côø noùi ra, chính laø thieáu nöõ ñi cuøng vôùi Luïc Maõn Thieân. Luùc ñoù Maïnh Tinh Hoàn khoâng ñeå yù laém. Nhöng baây giôø thì y heát söùc löu taâm. 219 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 15. 220 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Vieäc ñoù giaûi thích vì sao Luïc Maõn Thieân chaát vaán mình moät caâu ngôø ngheäch nhö vaäy veà beänh tình cuûa Taàn Hoä Hoa. Maïnh Tinh Hoàn baên khoaên töï hoûi: – Coù phaûi haén taïo thuaän lôïi cho mình? Roài töï traû lôøi: – Ñöông nhieân laø theá! Bôûi vì moät ngöôøi nhö Luïc Maõn Thieân ñeå thueâ gieát Laõo Baù nhaát ñònh phaûi hieåu roõ ngöôøi maø mình phoù thaùc laø haïng ngöôøi naøo. Nhö vaäy haén phaûi bieát roõ mình vaø trong cuoäc thöông löôïng vôùi Cao laõo ñaïi, nhaát ñònh haén ñaõ chæ ñích danh mình. Maïnh Tinh Hoàn töï bieát giaù trò cuûa mình. Luùc ñoù ngoaøi Dieäp Töôøng ra, chæ coù y môùi ñaûm ñöông noåi nhieäm vuï ñoù. Giaù nhö tröôùc ñoù moät vaøi naêm, chính y cuõng khoâng ñöôïc Cao laõo ñaïi tín nhieäm giao cho gieát moät nhaân vaät danh tieáng vaøo baäc nhaát voõ laâm laø Laõo Baù. Bôûi theá, luùc naøy Maïnh Tinh Hoàn hoaøn toaøn khoâng cho raèng con ngöôøi naøy ñaùng cöôøi, traùi laïi coøn ñaùng sôï. Moät khi baèng höõu caàm dao trong tay ñònh gieát mình thì ñaùng sôï hôn ñòch nhaân raát nhieàu. Bôûi vì duø ngöôøi ta coù thaän troïng caûnh giaùc bao nhieâu thì khi ñöùng tröôùc baèng höõu, ñoâi luùc queân maát caûnh giaùc. oOo Theo leänh cuûa Laõo Baù, Luïc Höông Xuyeân daãn khaùch nhaân veà caên nhaø cuûa mình maø hôn thaùng nay ñaõ trôû neân hiu quaïnh. Tuy vaäy caùc ñoà vaät trong nhaø ñöôïc saép xeáp caån thaän, ngaên naép vaø ñöôïc queùt doïn saïch seõ. Khoâng ai ngôø raèng caên phoøng naøy töø laâu ñaõ khoâng coù nöõ chuû nhaân. Ngoïn ñeøn ñaët treân baøn saùng tröng, tuy vaäy vöøa böôùc vaøo nhaø ñaõ thaáy laïnh luøng, töôûng chöøng ôû ñaây laø gian nhaø vaéng. Moïi caên nhaø khoâng coù nöõ chuû nhaân thöôøng nhö vaäy: laïnh luøng, hiu quaïnh nhö caên nhaø hoang. Luïc Höông Xuyeân ñaåy caùnh cöûa nhoû daãn vaøo chieác buoàng nhoû beân phaûi ngoâi nhaø noùi: – Toái nay baèng höõu seõ nghæ laïi ñaây. Giöôøng neäm vöøa ñöôïc thay baèng ñoà môùi. Nhöng tröôùc heát chuùng ta caàn ñeán phoøng aên. Maïnh Tinh Hoàn chæ bieát caûm taï. Xem xeùt phoøng nguû xong, Luïc Höông Xuyeân cöôøi hoûi: 220 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 16. 221 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Chaéc baây giôø baèng höõu ñaõ raát ñoùi? Maïnh Tinh Hoàn thuù nhaän: – Quaû tình toâi ñoùi ngaáu vaø meät nöõa. Nhöng coù theå nguû ñöôïc ngay maø khoâng caàn aên. Luïc Höông Xuyeân phaûn ñoái: – Duø sao thì aên chuùt gì tröôùc khi nguû vaãn hôn. Luïc Höông Xuyeân phaûn ñoái: – Duø sao thì aên chuùt gì tröôùc khi nguû vaãn hôn. Roài khoâng chôø phaûn öùng cuûa khaùch noùi theâm: – Baèng höõu haõy theo ta. Khoâng phaûi lôøi môøi maø gioáng nhö meänh leänh. Tuy vaäy Maïnh Tinh Hoàn vaãn ñi theo chuû nhaân ra khoûi phoøng daønh cho mình. Luïc Höông Xuyeân ñaåy caùnh cöûa nhoû daãn ra phoøng beáp, ñaët caây ñeøn leân baøn, xaén tay aùo cöôøi noùi vôùi khaùch: – Baây giôø ñaõ muoän neân khoâng coøn gì aên nöõa, neân phaûi ñoäng thuû môùi ñöôïc. Maïnh Tinh Hoàn chöa kòp noùi gì thì chuû nhaân ñaõ hoûi tieáp: – Baèng höõu thích aên ngoït hay maën? Maïnh Tinh Hoàn ñaùp: – Toâi voán khoâng thích ñoà ngoït. Luïc Höông Xuyeân gaät ñaàu: – Toâi cuõng theá. Chuùng ta seõ laøm moùn tröùng raùn vaø thòt lôïn haàm. Maïnh Tinh Hoàn raát kinh ngaïc, khoâng ngôø moät ngöôøi coù ñòa vò lôùn nhö Luïc Höông Xuyeân maø phaûi töï mình ñaûm nhieäm chuyeän beáp nuùc. Chöøng nhö nhaän ra neùt kinh ngaïc treân maët khaùch, Luïc Höông Xuyeân giaûi thích: – Vôï choàng toâi voán khoâng thích laáy ngöôøi haàu. Vaøi thaùng tröôùc ngay caû vôï cuõng boû toâi maø ñi. Töø ngaøy coâ ta ñi, ngaøy naøo toâi cuõng daäy vaøo luùc nöûa ñeâm laøm chuùt gì ñoù ñeå aên. Toâi thích töï mình naáu nöôùng, vaø coù leõ chæ trong khi naáu aên toâi môùi thaáy loøng mình thö thaùi ra. Maïnh Tinh Hoàn cöôøi noùi: – Coøn toâi laïi chöa bao giôø laøm coâng vieäc naøy. Chôït y naûy ra quyeát ñònh sau naøy seõ töï tay mình naáu beáp. Maïnh Tinh Hoàn chôït hoûi: – Soáng vôùi moät tröôïng phu nhö Luïc huynh maø boû ñi, nöõ nhaân ñoù thaät sai laàm... 221 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 17. 222 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Luïc Höông Xuyeân thôû daøi: – Khoâng phaûi boû ñi, toâi muoán noùi raèng coâ ta ñaõ cheát. – Sao vaäy? – Bò moät chöùng beänh caáp tính... coâ ta laø ngöôøi raát toát. – Coâ ta teân laø gì? – Laâm Tuù. Gioïng Luïc Höông Xuyeân traàm haún xuoáng, baøn tay caàm ñuõa run run. Maïnh Tinh Hoàn chôït nhaän ra con ngöôøi naøy thaät coâ ñôn vaø deã meán, boãng döng thaáy coù caûm tình. Luïc Höông Xuyeân chôït cöôøi noùi: – Coù leõ baèng höõu cuõng nhaän ra toâi coù raát ít baïn beø. Moät ngöôøi ñaït ñeán ñòa vò nhö toâi hình nhö ñeàu bò baïn beø xa laùnh daàn... Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu: – Toâi hieåu. Luïc Höông Xuyeân laïi tieáp: – Khoâng hieåu sao ngay töø ñaàu, toâi ñaõ coi laõo ñeä nhö baèng höõu. Nhöng bieát ñaâu tình caûm ñoù sau naøy cuõng seõ thay ñoåi. Maïnh Tinh Hoàn chôït buoät mieäng hoûi: – Sao theá? Luïc Höông Xuyeân cöôøi ñaùp: – Khoâng chöøng sau naøy ngöôi seõ thaønh thuoäc haï cuûa ta. Cuõng coù theå ngöôi trôû thaønh ñoái thuû tranh chaáp ñòa vò vôùi ta. Ñeán luùc ñoù chuùng ta seõ khoâng coøn laø baèng höõu nöõa. Maïnh Tinh Hoàn traàm ngaâm noùi: – Nhöng coù nhöõng chuyeän khoâng bao giôø thay ñoåi. Luïc Höông Xuyeân lieàn hoûi: – Chuyeän gì? Maïnh Tinh Hoàn cöôøi ñaùp: – Giaû duï nhö moùn tröùng raùn bao giôø cuõng laø moùn tröùng raùn, khoâng theå laãn loän ñöôïc vôùi moùn thòt lôïn haàm. Luïc Höông Xuyeân cöôøi raát saûng khoaùi: – Ngay töø ñaàu ta ñaõ xem laõo ñeä laø ngöôøi raát ñaùng keát giao baèng höõu. Hy voïng laõo ñeä cuõng theá, vaø tình caûm cuûa chuùng ta ñöøng bao giôø thay ñoåi. Maïnh Tinh Hoàn khoâng ñaùp chæ gaät ñaàu. Thöùc aên ñaõ ñöôïc naáu xong. 222 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 18. 223 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Maïnh Tinh Hoàn giuùp chuû nhaân mang thöùc aên vaø cheùn baùt doïn leân baøn. Luïc Höông Xuyeân laáy theâm moät bình röôïu nhoû, ngoài ñoái dieän vôùi khaùch, vöøa môû naép bình vöøa hoûi: – Chuùng ta laøm tröôùc vaøi cheùn chöù? Maïnh Tinh Hoàn laéc ñaàu: – Toâi khoâng uoáng röôïu. Luïc Höông Xuyeân nhíu maøy hoûi: – Sao theá? Laõo ñeä coù bieát ngöôøi ta noùi raèng ngöôøi khoâng uoáng röôïu chaúng nhöõng ñaùng sôï maø coøn raát khoù keát giao baèng höõu. Maïnh Tinh Hoàn ñaùp: – Khoâng phaûi laø toâi khoâng thích röôïu, chæ laø hoâm nay khoâng uoáng thoâi. Luïc Höông Xuyeân daùn maét nhìn khaùch hoûi: – Vì sao theá? Coù phaûi laõo ñeä sôï raèng sau khi uoáng röôïu xong seõ lôõ mieäng noùi thaät thaân phaän mình ra khoâng? Maïnh Tinh Hoàn cöôøi ñaùp: – Coù ngöôøi duø coù uoáng röôïu vaøo cuõng chöa chaéc ñaõ chòu noùi thaät. Roài ñieàm nhieân töï xôùi côm aên. Luïc Höông Xuyeân maét vaãn khoâng rôøi khaùch noùi: – Xem ra moät khi laõo ñeä ñaõ haï quyeát taâm thì khoâng ai coù theå thay ñoåi ñöôïc. Maïnh Tinh Hoàn khoâng phaûn ñoái: – Ñuùng vaäy, raát khoù thay ñoåi. Luïc Höông Xuyeân thaêm doø: – Cuõng nhö ngöôi ñaõ haï quyeát taâm ñeán ñaây? Maïnh Tinh Hoàn khoâng ñaùp, gioáng nhö vaán ñeà maø Luïc Höông Xuyeân neâu ra khoâng caàn phaûi traû lôøi. Luïc Höông Xuyeân hoûi tieáp: – Nhaát ñònh baèng höõu cuõng bieát raèng thôøi gian gaàn ñaây vaän khí cuûa chuùng ta khoâng toát. – Nhöng vaän khí cuûa toâi laïi raát toát. – Baèng höõu tin vaøo vaän khí? Maïnh Tinh Hoàn ñaùp: – Toâi thöôøng ñaùnh baïc. Taát caû caùc con baïc ñeàu tin vaøo vaän khí. Luïc Höông Xuyeân hoûi: – Con baïc ñöôïc chia thaønh maáy haïng? Baèng höõu thuoäc loaïi naøo? 223 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 19. 224 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Nhöõng ngöôøi ñam meâ ñaùnh baïc thoâng thöôøng chæ thuoäc hai loaïi laø thua vaø thaéng. – Vaäy baèng höõu thuoäc haïng ngöôøi hay thaéng? Maïnh Tinh Hoàn cöôøi ñaùp: – Toâi thöôøng tính chuaån thôøi gian mình ngoài vaøo soøng seõ thaéng, vaø raát ít khi sai. – Ta hy voïng caû laàn naøy tôùi ñaây baèng höõu cuõng tính chuaån thôøi gian. Theá roài caû Luïc Höông Xuyeân cuõng khoâng uoáng röôïu, hai ngöôøi thong thaû aên côm. Maïnh Tinh Hoàn khen: – Chöa bao giôø toâi ñöôïc aên moùn tröùng raùn ngon theá naøy. Neáu Luïc huynh ñoåi ngheà, nhaát ñònh seõ trôû thaønh moät ñaàu beáp gioûi. Luïc Höông Xuyeân hoûi: – Neáu ñoåi sang ngheà ñaùnh baïc thì sao? – Neáu vaäy Luïc huynh luoân luoân thua. – Khoâng ai töï nguyeän laøm moät ngöôøi thua cuoäc vaø chaúng ai thua maõi, tröø ngöôøi vaän khí quaù ñen ñuûi. Maïnh Tinh Hoàn thôû daøi: – Tieác raèng coù ngöôøi vaän khí ñen ñuûi nhö vaäy nhöng vaãn khoâng theå döùt boû canh baïc... Hai ngöôøi aên theâm moät luùc nöõa roài Maïnh Tinh Hoàn buoâng ñuõa. Luïc Höông Xuyeân naøi: – Baèng höõu aên nöõa ñi chöù? Maïnh Tinh Hoàn laéc ñaàu: – Toâi no roài, baây giôø thì muoán nguû moät luùc. Luïc Höông Xuyeân cöôøi noùi: – Nhöõng nam nhi trai treû nhö baèng höõu, moãi khi leân giöôøng naèm ñeàu lieân töôûng ñeán nhöõng vieäc khaùc nöõa. – Vieäc gì? – Nöõ nhaân! Roài chæ sang cöûa phoøng ñoùng kín beân phoøng aên thaáp gioïng: – Neáu baèng höõu caàn nöõ nhaân thì cöù vieäc vaøo ñoù. Maïnh Tinh Hoàn laéc ñaàu. 224 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 20. 225 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Luïc Höông Xuyeân noùi: – Baèng höõu chaúng caàn khaùch khí, vaø chaúng coù gì phaûi xaáu hoå caû. Vieäc ñoù laø moät nhu caàu sinh hoaït bình thöôøng, cuõng nhö côm aên nöôùc uoáng vaäy. Maïnh Tinh Hoàn vaãn laéc ñaàu. Luïc Höông Xuyeân nhíu maøy hoûi: – Ngöôi khoâng thích nöõ nhaân sao? Maïnh Tinh Hoàn laïi laéc ñaàu. – Toâi cuõng thích chöù. Chæ laø khoâng thích nöõ nhaân cuûa ngöôøi khaùc. – Nhö vaäy ngöôi ñaõ coù nöõ nhaân cuûa mình? Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu. Luïc Höông Xuyeân hoûi: – Xem ra ngöôi raát chung thuûy vôùi coâ ta, ñuùng khoâng? – Ñuùng! – Coù ñaùng phaûi nhö vaäy khoâng? – Toâi khoâng bieát coù ñaùng phaûi nhö vaäy khoâng. Nhöng trong loøng toâi, treân theá gian naøy khoâng moät nöõ nhaân naøo xöùng ñaùng hôn coâ aáy. Gioïng Maïnh Tinh Hoàn laïnh nhaït, toû yù khoâng muoán noùi chuyeän rieâng tö cuûa mình vôùi ngöôøi khaùc. Hình nhö Luïc Höông Xuyeân khoâng ñeå yù ñeán ñieàu naøy, vaãn ñeàu gioïng noùi: – Treân ñôøi raát ít nöõ nhaân ñaùng ñöôïc nam nhaân phaûi hy sinh. Nhöõng ngöôøi quaù tin vaøo nöõ nhaân thöôøng phaûi thua thieät trong nhieàu tröôøng hôïp. Laïi voã voã vaøo vai Maïnh Tinh Hoàn noùi theâm: – Ta hy voïng ngöôi khoâng thuoäc tröôøng hôïp ñoù. Maïnh Tinh Hoàn ñöùng leân, töø bieät chuû nhaân ñi veà gian phoøng Luïc Höông Xuyeân ñaõ chæ cho mình. Beân ngoaøi trôøi ñaõ höûng saùng. oOo Vieät Kieám © 1997 – 2003 225 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2