intTypePromotion=1
ADSENSE

luyện đọc hiểu tiếng trung: phần 2

Chia sẻ: Bautroibinhyen30 Bautroibinhyen30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:123

348
lượt xem
81
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

với phần nội dung đơn giản, dễ hiểu, cuốn sách này sẽ giúp những người mới học nắm được vốn từ cơ bản nhất để làm quen với việc đọc hiểu. sự xuất hiện lặp lại của từ và mẫu câu sẽ giúp tăng khả năng ghi nhớ, tăng cảm giác ngôn ngữ cho người học. trong khi đó, việc phát triển và mở rộng vốn từ vững sẽ giúp người đọc có nhận thức cảm tính về từ mới trước khi chuyển sang mức độ cao hơn. mời các bạn tham khảo phần 2 cuốn sách.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: luyện đọc hiểu tiếng trung: phần 2

^/V-ặ-TÓ<br /> <br /> ____________ BẢI 8____________________<br /> - * ^ - ẹ - £ - ị 3 £ .â P 0 £ _ h ¥ F ^ ;lo i<br /> j\-T-/Li :<br /> tò ■ & # -# *% ? ”<br /> * ? & ;& # * & & # . t<br /> <br /> ỉ<br /> <br /> ỉ<br /> <br /> t<br /> <br /> A#<br /> <br /> /íS ^ T ầ . ”<br /> “ ^ /ĩ]> ầ .iĩ.lậ íÈ<br /> <br /> o—<br /> <br /> "Æ^J’ #;ởơ_t— -ỀMầ^ẲĨ—JL °<br /> <br /> ± Ễ  Ẳ J L J5 £ i ; .<br /> íỷ iíiì<br /> <br /> T ”-ậ?<br /> <br /> ãầ M ! ”<br /> ‘<br /> “^ b<br /> -S-ÂJi — 'N fè fc . ”<br /> “if- ávj, # Ố o ”<br /> -;<br /> ẳ ặ '4 f .<br /> “# .<br /> ìd -íì.<br /> <br /> &£■&#? ’I í ĩ ^<br /> & & x iể -& iZ 7 .<br /> <br /> (224 £<br /> <br /> M<br /> <br /> ,<br /> <br /> ) _______________________________________<br /> <br /> ì^Bễ-íí.^<br /> Từ mới<br /> 1.<br /> <br /> '?K/ti /ế ( -& )<br /> <br /> bîngjîlîng<br /> <br /> kem<br /> <br /> 2.<br /> <br /> J5&Í7 ( Ẩ )<br /> <br /> qiăokèli<br /> <br /> sôcôla<br /> <br /> 3.<br /> <br /> iề ịấ í~ J L<br /> <br /> hétao rénr<br /> <br /> quả hồ đào<br /> <br /> 4.<br /> <br /> «<br /> <br /> yĩngtáo<br /> <br /> dâu tây<br /> <br /> 5.<br /> <br /> py ( & )<br /> ‘<br /> <br /> chăo<br /> <br /> tráng; xào<br /> <br /> 6.<br /> <br /> M (*ib)<br /> ¡<br /> <br /> kăo<br /> <br /> nướng<br /> <br /> (Ẩ )<br /> <br /> 127<br /> <br /> LUYỆN TẬP<br /> —.<br /> <br /> & # T P H tìiề rtS E íẾ m » :<br /> <br /> Chọn cách giải thích đúng cho những từ sau theo nội<br /> dung bài khóa:<br /> 1 ■ ifyX.JL<br /> A.^- M ẴLÌtìẾ<br /> r<br /> C . ^ ầ ầ iỉ. iiiiẰ a<br /> 2, . è í<br /> A . ií - á c ố ^<br /> C .« c 4 W t<br /> 3- * # &<br /> f\.ìư ftiìề -°ĩẹ % -<br /> <br /> B .à -iầ ìủ tì.<br /> <br /> C .iíM ' — A •'L<br /> <br /> D. 'sr^-ie ,'fì<br /> <br /> 4. ±<br /> A■<br /> <br /> B • ồ iầ<br /> <br /> c • ;fp<br /> <br /> D . j£ *s<br /> ậ<br /> <br /> & i ỉ ỉ ; Ì & * ’ * f e > = ; F & í l s]£ìẵ<br /> Ị<br /> l:<br /> Tìm từ khác về mặt ý nghĩa so với những từ còn lại:<br /> 1- (<br /> A .^ 4<br /> 2.<br /> <br /> (<br /> <br /> )<br /> B<br /> <br /> (<br /> <br /> A. -ịr<br /> <br /> 128<br /> <br /> D.<br /> <br /> B<br /> <br /> c. # # /í-<br /> <br /> D. * ỷ 4 í<br /> <br /> B. %<br /> <br /> c . '|t<br /> <br /> D . i&<br /> <br /> )<br /> <br /> A. ;/Jc;t;â<br /> 3<br /> <br /> c. i *<br /> <br /> kia<br /> <br /> )<br /> <br /> —'<br /> > JỆ*biỉỉ$ ’ ỈẾ 'ề 6Ị]ỉl'Tềìế£ì. :<br /> Liên kết động từ với bổ ngữ phù hợp:<br /> <br /> 1. ií<br /> 2. %<br /> <br /> A.<br /> <br /> 3. 'ầ<br /> ?<br /> 4. T<br /> <br /> c. T *<br /> D . -ẾFa^ Ji<br /> <br /> 5. 9f<br /> 6. á*<br /> 7. J]o<br /> <br /> B<br /> <br /> ỉ']<br /> <br /> E . tì.<br /> F . -L<br /> c . ÌỄ<br /> L<br /> <br /> ra , f c ịể :3fiSLlfi & .<br /> Chọn đáp án đúng theo nội dung bài khóa:<br /> 1.<br /> A. iể-iẺ-ậr— -^*5<br /> <br /> B . fc tt- K .é ộ J |T * :<br /> <br /> c.<br /> <br /> D- &!&■$:— ữ-tặ ứa &.M<br /> <br /> 2. L k ị Ặ Ì ấ i ã<br /> A - ipt /7 /$t /ề.<br /> jc<br /> <br /> B. *J»JỈM=-<br /> <br /> c . *ệđóếL<br /> <br /> D. * ỷ 4 £<br /> 0*7<br /> <br /> 3. Ì * # * « * # * * .<br /> <br /> B. í l Ặ i Ẵ í ỹ ấ i í<br /> <br /> Ac . ffc.èìe.ắi<br /> 4.<br /> <br /> T<br /> <br /> D . te # , * * ] * * &<br /> <br /> S ^ 5 tẰ<br /> <br /> A. ,èìeể<br /> ír;Ạ ;& ;â T<br /> <br /> B. ,èì2Ể ‘tò íặ S (àM T<br /> ^<br /> <br /> c.<br /> <br /> D.<br /> <br /> Phán đoán đúng sai theo nội dung bài khóa:<br /> <br /> 1<br /> <br /> (<br /> <br /> )<br /> <br /> (<br /> <br /> )<br /> <br /> 3.<br /> <br /> (<br /> <br /> )<br /> <br /> 4. i £ t e # - ^ - & ; f | W e , í i T .<br /> <br /> (<br /> <br /> )<br /> <br /> 5. í t A « ư ỷ 4 S / ĩ ] T + í H t °<br /> <br /> (<br /> <br /> )<br /> <br /> 2.<br /> <br /> t;ẳ .<br /> <br /> 6. ¿ ^ . t e í ^ - ô L ^  & M a-iè-fcT .<br /> <br /> (<br /> <br /> )<br /> <br /> 7. Ý - Ì - ^ & ì ủ T â<br /> <br /> (<br /> <br /> )<br /> <br /> 7T . $ -íặ ìậ 3 L I* ỉ£ i£ È :<br /> Điền từ vào chỗ trống theo nội dung bài khóa:<br /> ]<br /> 1- ___l tề - p0 ơ -L___________ =<br /> 2. í t - ế ỉ# ___- ___ _________.<br /> 3-___, #  _ t - > M S ; f c .<br /> 4.<br /> <br /> , t k ___ * T ___ * ỷ 4 S °<br /> <br /> 5. # __________ i í í ì ’ ___ 1_________ .-èi£T .<br /> -t ><br /> <br /> :<br /> <br /> Trả lời những câu hỏi sau theo nội dung bài khóa:<br /> 1<br /> <br /> #61] # .& ,£ ?<br /> <br /> 2. t Ẳ í â í ? T í f  é 4  ?  f t Ẳ ?<br /> 3.<br /> 4. ể r í ^ ì ỉ / k i ^ & £ . # ?<br /> Í°1Ẩ<br /> ẫ<br /> '] 'ấ ^<br /> <br /> 23 ỹ ,<br /> <br /> »J^Jk— í - . Â<br /> <br /> ịè t t .<br /> <br /> 130<br /> <br /> ' h ế — Ạ # . # ắi<br /> <br /> # .<br /> <br /> tà &<br /> <br /> &<br /> <br /> ; B
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2