Luyện tập kim loại nhóm A

Chia sẻ: Binh BINH | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
191
lượt xem
100
download

Luyện tập kim loại nhóm A

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo luyện thi đại học môn hóa học chuyên đề kim loại nhóm A

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện tập kim loại nhóm A

 1. Tài liệu khóa học : Luyện thi ĐH đảm bảo 2011 môn Hóa học – cô Hà ̣ ̣ ̣ ́ LUYÊN TÂP KIM LOAI NHOM A 1. Ion Na+ có tôn tai hay không nêu thưc hiên cac phan ưng sau ̀ ̣ ́ ̣ ́ ̉ a. Cho NaOH tac dung vơi dung dich HCL. ́ ̣ ̣ ́ b. Nung nong NaHCO3 c. Cho NaOH tac dung vơi dung dich MgSO4. ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ d. Điên phân nong chay NaOH ̣ ̣ e. Điên phân dung dich NaOH ̣ ́ ̉ f. Điên phân NaCl nong chay. 2. A, B, C là cac hơp chât vô cơ cua cung môt kim loai, khi đôt nong ơ nhiêt độ cao cho ́ ́ ̉ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ngon lưa mau vang. A tac dung vơi B thanh C. Nung nong B ơ nhiêt độ cao ta thu đươc chât răn ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ́ C, hơi nươc và chât khí D. Biêt D là môt hơp chât cua cacbon, D tac dung vơi A cho ta B hoăc ́ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̣ ̣ C. Xac đinh cac chât A, B,C viêt cac phương trinh hoa hoc xay ra. ́ ̣ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̉ 3. Điên phân nong chay chât AX (A là kim loai kiêm, X là halogen), ta thu đươc chât ̣ ́ ̉ ́ ̣ ̀ ́ răn A và khí B. Cho A tac dung vơi nươc đươc dung dich D và khí C. Cho C tac dung vơi B ́ ́ ̣ ̣ ́ ̣ đươc khí E. Cho E tac dung vơi dung dich D ta đươc dung dich F. Cho môt it quỳ tim vao dung ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̀ dich F. Viêt cac phương trinh phan ưng xay ra và cho biêt mau quỳ tim trong dung dich F. ̣ ́ ́ ̀ ̉ ̉ ́ ̀ ́ ̣ 4. Môt loai muôi ăn bị lân tap chât là Na2SO4, NaBr, MgCl2, CaCl2 và CaSO4. Trinh ̣ ̣ ́ ̃ ̣ ́ ̀ bay phương phap thu muôi tinh khiêt. ̀ ́ ́ ́ 5. Có 5 chât răn mau trăng đưng trong cac lọ riêng biêt: NaCl, Na2SO4, Na2Co3, BaCO3 ́ ́ ̀ ́ ́ ̣ và BaSO4. Lam thế nao để phân biêt tưng chât nêu chỉ có ̀ ̀ ̣ ́ ́ a. H2O và dung dich HCl ̣ b. CO2 và H2O ̣ c. Dung dich HCl 6. Có ba lọ mât nhan đưng 3 dung dich riêng biêt không mau la: BaCl2, NaHCO3 và ́ ̃ ̣ ̣ ̀ ̀ NaCl. Chỉ dung thêm dung dich cua môt chât, phân biêt 3 dung dich trên. ̀ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ 7. Môt dung dich chưa a mol NaHCO3 và b mol Na2CO3. ̣ ̣ a. Khi thêm (a + b) mol CaCl2 hoăc (a + b) mol Ca(OH)2 vao dung dich trên thì khôi lương kêt ̣ ̀ ̣ ́ ́ tua thu đươc trong 2 trương hơp trên có băng nhau không ? giai thich? ̉ ̀ ̉ ́ b. Tinh khôi lương kêt tua thu đươc trong trương hơp a = 0,1 mol và b = 0,2 mol ́ ́ ́ ̉ 8. Phân huy hoan toan a gam CaCO3 thu đươc V lit khí A. Điên phân b gam dd NaCl vơi ̉ ̀ ̀ ́ ̣ điên cưc trơ có mang ngăn, sau điên phân thu đươc dung dich B (hiêu suât điên phân đat 80%). ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ Hâp thụ hoan toan V lit khí A vao dung dich B, thu đươc dung dich C. Dung dich C vưa tac ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ dung vơi NaOH, vưa tac dung đươc vơi NaCl2. Xac đinh quan hệ giưa a và b? ̣ ́ ̣ ́ ̣ 9. Cho môt mâu Na vao 500 ml dung dich HCl 1M, kêt thuc thí nghiêm thu đươc 4,48 lit ̣ ̉ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ́ khí ơ đktc. Tinh khôi lương cua mâu Na. ́ ́ ̉ ̃ 10. Điên phân muôi clorua kim loai kiêm nong chay thu đươc 1,792 lit khí (đktc) ơ anot ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̉ ́ và 6,24 gam kim loai ơ catot. Xac đinh công thưc hoa hoc cua muôi đem điên phân. ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ̣ Hocmai.vn – Ngôi trương chung của học trò Việt -1-
 2. Tài liệu khóa học : Luyện thi ĐH đảm bảo 2011 môn Hóa học – cô Hà 11. Hâp thụ hoan toan 0,1 mol CO2 vao 400 ml dung dich NaOH a% (D = 1,18 g/ml), ́ ̀ ̀ ̀ ̣ sau đó thêm lương dư BaCl2, thây tao ra 18, 715 gam kêt tua. Tinh giá trị cua a? ́ ̣ ́ ̉ ́ ̉ 12. Tinh thể tich CO2 ơ đktc cân hâp thụ vao 100 ml dung dich NaOH 0,5M để thu đươc ́ ́ ̀ ́ ̀ ̣ ́ 2,96 gam muôi. 13. Cho môt mâu hơp kim Na – K tac dung hêt vơi nươc, thu đươc A và 2, 24 lit khí ̣ ̃ ́ ̣ ́ ́ hidro (đktc). Trung hoa dung dich A băng dung dich HCl 0,5M, sau đó cô can dung dich thu ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ đươc 13,30 gam hôn hơp muôi khan. ̃ ́ a. Xac đinh thanh phân % khôi lương cua cac kim loai trong hơp kim ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ ́ ̣ b. Tinh thể tich dung dich HCl cân dung để dung hoa dung dich A. ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ 14. Môt mâu kim loai Na có lân Na2O và tap chât trơ. Lây 5 gam mâu nay cho tac dung ̣ ̃ ̣ ̃ ̣ ́ ́ ̃ ̀ ́ ̣ vơi nươc, đươc dung dich A và 1, 875 lit (đktc) khí B. Dung dich A đươc pha loang băng nươc ̣ ́ ̣ ̃ ̀ cât đên 100 ml. 50ml dung dich nay tac dung vưa đủ vơi 100ml dung dich HCl 1M. Xac đinh ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ̣ thanh phân cac chât trong mâu hơp kim trên. ̀ ̀ ́ ́ ̃ 15. Hoa tan hoan toan 1, 47 gam hôn hơp 2 kim loai ơ 2 chu kì liên tiêp và cung thuôc ̀ ̀ ̀ ̃ ̣ ́ ̀ ̣ phân nhom chinh nhom I vao nươc, thu đươc 0,56 lit khí (đktc). Cac đinh 2 kim loai ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̣ 17. Nêu hiên tương và viêt phương trinh hoa hoc để giai thich khi cho kim loai Ba đên ̣ ́ ̀ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ́ dư vao: ̀ ̣ a. dung dich (NH4)2SO4 ̣ b. dung dich NH4Cl ̣ c. dung dich MgSO4 ̣ d. dung dich Al (NO3) 18. Có 3 dung dich trong suôt, môi dung dich chỉ chưa môt loai cation và 1 loai anion ̣ ́ ̃ ̣ ̣ ̣ ̣ (không trung lăp giưa cac dung dich) trong số cac loai ion sau: ̀ ̣ ́ ̣ ́ ̣ Ba2+, Mg2+, Na+, NO3-, SO42-, CO32- ̀ ̣ a. Tim 3 dung dich. b. Chon môt muôi lam thuôc thư để phân biêt cac ̣ ̣ ́ ̀ ́ ̣ ́ ̣ dung dich trên. 19. Khi nhung tư tư muôi đông đưng bôt Mg chay sang vao côc nươc thì có hiên tương ́ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̣ gì xay ra? ̉ ̣ ́ A- bôt magie tăt ngay ̣ ́ ̀ B- bôt magie tăt dân C- bôt magie tiêp tuc chay binh thương ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̃ ̣ D- bôt magie chay sang manh liêt 20. Chât nao sau đây có thể dung lam khô khí NH3? ́ ̀ ̀ ̀ ̣ A- H2SO4 đăc B- CaCl2 khan C- CaO D- CuSo4 21. Cho môt dung dich có chưa cac ion sau: Na+, Ca2+, Mg2+, Ba2+, H+, Cl-. Muôn loai ̣ ̣ ́ ́ ̣ đươc nhiêu cation ra khoi dung dich, có thể cho tac dung vơi chât nao sau đây: ̀ ̉ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̣ A- dung dich K2CO3 ̣ B- dung dich NaOH ̣ C- dung dich Na2S04 ̣ D- dung dich Na2CO3 Hocmai.vn – Ngôi trương chung của học trò Việt -2-
 3. Tài liệu khóa học : Luyện thi ĐH đảm bảo 2011 môn Hóa học – cô Hà 22. Không găp kim loai kiêm và kiêm thổ ơ dang tư do trong thiên nhiên vì ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ A- thanh phân cua chung trong thiên nhiên rât nhỏ ̀ ̀ ̉ ́ ́ B- đây là nhưng kim loai hoat đông rât manh ̣ ̣ ̣ ́ C- đây là nhưng kim loai đươc điêu chế băng cach điên phân nong chay ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̉ D- đây là nhưng kim loai nhe. ̣ ̣ ̣ ́ ̀ ́ 23. Nhân xet nao sau đây không đung?  → Xet phan ưng nung vôi: CaCO3 ← CaO + CO2 (phan ưng theo chiêu thuân là phan ưng thu ́ ̉  ̉ ̀ ̣ ̉ ̣ nhiêt). Để thu đươc nhiêu CaO, ta phai ̀ ̉ A- hạ thâp nhiêt độ cua phan ưng ́ ̣ ̉ ̉ B- tăng nhiêt độ cua phan ưng ̣ ̉ ̉ C- đuôi bơt khí CO2. ̉ D- nghiên nhỏ CaCo3 ̀ ̣ ̀ ̉ ̉ 24. Công dung nao sau đây không phai cua CaCO3? A- Lam vôi quet tương ̀ ́ ̉ ́ ́ ̀ B- San xuât xi măng, đât đen. C- Lam vât liêu xây dưng. ̀ ̣ ̣ D- San xuât bôt nhẹ dung pha sơn. ̉ ́ ̣ ̀ 25. Vôi sông sau khi san xuât phai đươc bao quan trong bao kin, nêu không để lâu ngay ́ ̉ ́ ̉ ̉ ̉ ́ ́ ̀ vôi sẽ chêt. Phan ưng nao sau đây giai thich hiên tương vôi chêt? ́ ̉ ̀ ̉ ́ ̣ ́ A- Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2 B- Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaOH C- Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O D- CaO + CO2 → CaCO3 26. Cho dung dich chưa x mol Ca(HCO3)2 vao dung dich chưa 2x mol KHSO4 thì kêt ̣ ̀ ̣ ́ luân nao sau đây là đung? ̣ ̀ ́ A- Không có hiên tương gì ̣ B- Có hiên tương sui bot ̣ ̉ ̣ C- Có hiên tương sui bot khí và dung dich bị vân duc D- Dung dich sau phan ưng có PH < 7 ̣ ̉ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̉ 27. Chât nao sau đây không phai là nguyên liêu cua công nghiêp san xuât xi măng? ́ ̀ ̉ ̣ ̉ ̣ ̉ ́ ́ ́ A- Đât set B- Đá vôi ́ C- Cat ̣ D- Thach cao 28. CaCO3 là thanh phân hoa hoc chinh cua khoang ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̉ A- đolomit B- cacnalit C- pirit D- boxit 29. A, B, C, D là cac chât khac nhau cua cung môt nguyên tố kim loai, thoa man sơ đồ ́ ́ ́ ̉ ̀ ̣ ̣ ̉ ̃ ̉ ́ chuyên hoa sau: A → B → C  D → A H 2O → A, B, C, D có công thưc phan ưng la: ̉ ̀ A- KClO3; KCl; K; KOH B- KClO; KClO3; K; KOH C- KCl; K, KOH; KClO D- K; KCl; KClO; KClO3 Hocmai.vn – Ngôi trương chung của học trò Việt -3-
 4. Tài liệu khóa học : Luyện thi ĐH đảm bảo 2011 môn Hóa học – cô Hà 30. A, B, C là cac chât khac nhau cua cung môt nguyên tố kim loai, thoa man sơ đồ ́ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ̉ ̃ ̉ ́ chuyên hoa sau: A → B  C → A O2 → A, B, C có công thưc tương ưng la: ̀ A- MgCl2; Mg; MgO B- Mg(OH)2; MgO; Mg C- Ca(HCO3); CaCO3; CaO D- CaO; CaCO3; Ca(HCO3)2. 31. Có cac phan ưng: ́ ̉ ̣ ́ ̉ 1. Điên phân nong chay MgCl2 ̉ 2. Phân huy Mg(OH) 3. Mg(OH)2 tac dung vơi dung dich HCl ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̉ 4. MgCl2 tao thanh kêt tua MgCO3 32. Có 4 ông nghiêm đươc đanh số 1,2,3,4 (không tương ưng) là Na2CO3, CaCl2, HCl, ́ ̣ ́ ́ NaOH. Ta co: Dung dich ơ ông nghiêm 1 tac dung vơi dung dich ơ ông nghiêm 3: tao kêt tua. ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̉ Dung dich ơ ông nghiêm 4 tac dung vơi dung dich ơ ông nghiêm 3: thoat khí ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ́ Cac dung dich 1,2,3,4 tương ưng la: ́ ̣ ̀ A- CaCl2, NaOH, Na2CO3, HCl B- HCl, Na2Co3, NaOH, CaCl2 C- Na2CO3, HCl, NaOh, CaCl2 D- NaOH, Na2CO3, HCl, CaCl2 33. Khi cho dd NaOH dư vao côc đưng dung dich Ca(HCO3)2 trong suôt, thì trong côc: ̀ ́ ̣ ́ ́ A- có kêt tua trăng xuât hiên ́ ̉ ́ ́ ̣ B- có sui bot khí ̉ ̣ C- không có hiên tương gì ̣ D- có kêt tua trăng và đông thơi thoat khí ́ ̉ ́ ̀ ́ 34. Loai khoang chât không chưa canxi cacbonat la: ̣ ́ ́ ̀ ̣ A- thach cao B- đá vôi C- đá hoa cương D- đá phân ́ 35. Đôt Mg trong không khí rôi đưa vao binh đưng khí SO2, nhân thây có 2 chât bôt ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ́ ̣ đươc sinh ra: bôt A mau trăng và bôt B mau vang. Bôt B không tac dung vơi dung dich H2SO4 ̣ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ loang nhưng chay đươc trong không khí sinh ra khí C lam mât mau dung dich KMnO4. Cac chât ̃ ́ ̀ ́ ̀ ̣ ́ ́ A, B, C lân lươt la: ̀ ̀ A- MgO, S, SO2 B- Mg, S, SO2 C- MgO, SO3, H2S D- MgO, S, H2S 36. Để tach đươc 2 muôi ra khoi dung dich gôm NaCl và CaCl2 cân dung thêm hoa chât ́ ́ ̉ ̣ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̀ nao sau đây? A- Na2SO4, HCl B- Na2CO3, HCl C- Na2SO4, Na2CO3 D- Ba(OH)2, HCl 37. Để phân biêt cac bôt riêng biêt: CaO, Na2CO3, Ba(HCO3)2, MgCl2, có thể dung ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ́ thêm môt hoa chât ̣ A- dung dich Ba(OH)2 ̣ ̣ B- dung dich H2SO4 C- dung dich Ba(NO3)2 ̣ D- dung dich HCl 38. Để dâp tăt đam chay do cac kim loai K, Mg, Al thì nên dung ̣ ́ ́ ́ ́ ̣ ̀ Hocmai.vn – Ngôi trương chung của học trò Việt -4-
 5. Tài liệu khóa học : Luyện thi ĐH đảm bảo 2011 môn Hóa học – cô Hà ́ A- cat B- CO2 C- SO2 D- H2O 39. Hôn hơp A gôm (BaO, AlO3, Na2CO3, MgCO3). Hoa tan A vao nươc dư, đươc ̃ ̀ ̀ ̀ dung dich B và phân chât răn không tan C. C gôm: ̣ ̀ ́ ́ ̀ A. MgCO3 và Ca(OH)2 B. Mg(OH)2, AlO3 C. Al2O3, MgCO3 D. MgCO3 40. Trong cac chât: NaCl, Ca(OH)2, Na2CO3, HCl, chât có thể lam mêm nươc cưng tam ́ ́ ́ ̀ ̀ ̣ thơi là B- Na2CO3 và Ca(OH)2 A. NaCl và Na2CO3 D. Na2Co3 và HCl C. NaCl và HCl 41. Trong số cac chât: NaPO4, NaOH, Na2CO3, HCl, chât có thể lam mêm nươc vinh ́ ́ ́ ̀ ̀ ̃ cưu là A- Na2CO3 và HCl B. NaOh và HCl C. Na3PO4 và Na2CO3 D. Na2CO3 và NaOH 42. Dung dich X chưa cac muôi: NH4HCO3, Ca(HCO3)2, NaHCO3, CaCl2. Đun sôi X ̣ ́ ́ môt thơi gian để phan ưng xay ra hoan toan đươc dung dich Y. Trôn môt it dung dich Y vơi ̣ ̉ ̉ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ dung dich Ba(OH)2 thây tao thanh kêt tua và có khí bay ra. Dung dich Y chưa nhưng Ion nao? ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̉ ̣ ̀ A- NH4+, Ca2+, Na+, Cl-, HCO3- B- Na+, NH4+, CO32-, Cl- C- Na+ , Ca2+, Cl-, HCO3- D- NH4+, Ca2+, Cl-, CO32- 43. Môt binh đưng nươc vôi trong không đây năp để lâu ngay trong không khi, thì khôi ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ́ lương binh thay dôi như thế nao (lương nươc bay hơi không đang kê)? ̀ ̉ ̀ ́ ̉ ̉ A- Không thay đôi ̉ ́ B- Giam xuông C- Tăng lên ̀ ̉ D- Ban đâu tăng, sau giam ́ xuông 44. Suc khí CO2 vao 200 gam dung dich Ba(OH)2 17,1% thu đươc a gam kêt tua và ̣ ̀ ̣ ́ ̉ dung dich X. Cho Ca(OH)2 dư vao dung dich X thu đươc b gam kêt tua. Tông khôi lương kêt ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ̉ ́ ́ tua 2 lân là 49,4 gam. Tinh số mol CO2 đã dung. ̉ ̀ ́ ̀ 45. Hoa tan hoan toa 4,68 gam hôn hơp muôi cacbonat cua 2 kim loat A, B thuôc phân ̀ ̀ ̀ ̃ ́ ̉ ̣ ̣ nhom chinh nhom II và thuôc 2 chu kì liên tiêp trong bang tuân hoan băng dung dich HCl thu ́ ́ ́ ̣ ́ ̉ ̀ ̀ ̀ ̣ đươc 1,12 lit CO2 (đktc). Xac đinh 2 kim loai A, B. ́ ́ ̣ ̣ 46. Cho 4,6 gam hôn hơp 2 kim loai thuôc 2 chu kì kế tiêp và thuôc cung phân nhom ̃ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ́ chinh nhom II tac dung vơi dung dich H2SO4 loang dư thu đươc 4,48 lit H2 (đktc). Xac đinh 2 ́ ́ ́ ̣ ̣ ̃ ́ ́ ̣ ̣ kim loai. 47. Hoa tan 28,1 gam hôn hơp gôm MgCO3 và BaCO3 có thanh phân khôi lương thay ̀ ̃ ̀ ̀ ̀ ́ dôi (chưa a% MgCO3) vao dung dich HCl dư thu khí A. Hâp thụ hoan toan A vao 100ml dung ̉ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ ̀ dich Ca(OH)2 2M thu kêt tua B. Xac đinh a để lương kêt tua B nhỏ nhât? ̣ ́ ̉ ́ ̣ ́ ̉ ́ Hocmai.vn – Ngôi trương chung của học trò Việt -5-
 6. Tài liệu khóa học : Luyện thi ĐH đảm bảo 2011 môn Hóa học – cô Hà 48. Hoa tan hoan toan 0,1 mol hôn hơp NaCO3 và KHCO3 vao dung dich HCl. Dân khí ̀ ̀ ̀ ̃ ̀ ̣ ̃ thu đươc vao binh đưng dung dich Ca(OH)2 dư thu đươc m gam kêt tua. Tinh m? ̀ ̀ ̣ ́ ̉ ́ 49. Hoa tan hoan toan m gam hôn hơp gôm môt kim loai kiêm và 1 kim loai thổ vao ̀ ̀ ̀ ̃ ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ nươc thu đươc 2,24 lit khí (đktc) và dung dich X. Để trung hoa hoan toan dung dich X cân vưa ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ ̀ đủ ml dung dich HCl 2M. Tinh giá trị V? ̣ ́ 50. Dung dich A gôm: amol ion Mg 2+, b mol Ba2+, c mol ion Ca2+, 0,1 mol Cl- và 0,2 mol ̣ ̀ ion NO3-. Thêm tư tư dung dich K2CO3 1 M vao dung dich A cho đên khi thu đươc lương kêt ̣ ̀ ̣ ́ ́ tua lơn nhât. Tinh thể tich dung dich K2CO3 đã cho vao. ̉ ́ ́ ́ ̣ ̀ 51.Cho 12 gam hôn hơp gôm MgO và Ca tac dung hêt vơi dung dich HCl thu đươc 2,24 ̃ ̀ ́ ̣ ́ ̣ lit khí (đktc). Tinh thanh phân % về khôi lương cua cac chât trong hôn hơp đâu. ́ ́ ̀ ̀ ́ ̉ ́ ́ ̃ ̀ 52. Để tac dung hêt vơi 20 gam hôn hơp gôm Ca và MgO cân V ml dung dich HCl 2M. ́ ̣ ́ ̃ ̀ ̀ ̣ Tinh giá trị cua V. ́ ̉ 53. Trong môt côc nươc có chưa a mol Ca 2+, b mol Mg2+, c mol HCO3-. ̣ ́ a. Nươc trong côc thuôc loai độ cưng gi? ́ ̣ ̣ ̀ b. Cho V ml dung dich Ca(OH)2 x mol/l vao côc nươc, nươc trong côc có độ cưng nhỏ nhât. ̣ ̀ ́ ́ ́ Lâp biêu thưc tinh V theo a, b, x. ̣ ̉ ́ 54. Dung dich A chưa cation Mg 2+, Ca2+, Ba2+ và 0,1 mol Cl-, 0,2 mol NO3-. Thêm V lit ̣ ́ dung dich chưa K2CO3 1M vao dung dich A đẻ thu đươc lương kêt tua lơn nhât. Tinh V ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ́ ́ 55. Hoa tan 5,96 gam hôn hơp 2 muôi clorua cua 2 kim loai kiêm thổ vao nươc thu đươc ̀ ̃ ́ ̉ ̣ ̀ ̀ 100 ml dung dich X. Lam kêt tua hoan toan ion Cl - băng dung dich AgNO3 thu đươc 17,22 gam ̣ ̀ ́ ̉ ̀ ̀ ̀ ̣ kêt tua. Loc bỏ kêt tua thu đươc dung dich Y. Cô can dung dich Y thu đươc m gam muôi khan. ́ ̉ ̣ ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ́ ́ Tinh m. 56. Cho V lit khí CO2 (đktc) hâp thụ hêt vao 100ml dung dich Ca(OH)2 0,7 M, kêt thuc ́ ́ ́ ̀ ̣ ́ ́ thí nghiêm thu đươc 4 gam kêt tua. Xac đinh V. ̣ ́ ̉ ́ ̣ 57. Hoa tan hoan toan 23,8 gam hôn hơp muôi cacbonat kim loai hoa trị I và môt muôi ̀ ̀ ̀ ̃ ́ ̣ ́ ̣ ́ cacbonat kim loai hoa trị II vao dung dich HCl thu đươc 0,2 mol khi. Cô can dung dich sau phan ̣ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ưng, số gam muôi khan thu đươc băng ́ ̀ 58. Trong môt loai đa, ngoai CaCO3, MgCO3 con có Al2O3, trong đó khôi lương Al2O3 ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ́ băng 1/8 khôi lương 2 muôi cacbonat. Nêu nung loai đá nay đên khôi lương không đôi thu đươc ̀ ́ ́ ́ ̣ ̀ ́ ́ ̉ chât răn có khôi lương băng 6/10 khôi lương trươc khi nung. Tinh % về khôi lương cua ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ̉ MgCO3 trong loai đá đo. ̣ ́ 59. Cho bôt nhôm vao dung dich NaOH đun nong đươc dung dich A và khí B. Thêm ̣ ̀ ̣ ́ ̣ NH4Cl vao dung dich A, đun nong, thây tao thanh kêt tua C và khí D thoat ra. Xac đinh A, B, C, ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̉ ́ ́ ̣ D và viêt cac phương trinh hoa hoc xay ra. ́ ́ ̀ ́ ̣ ̉ Hocmai.vn – Ngôi trương chung của học trò Việt -6-
 7. Tài liệu khóa học : Luyện thi ĐH đảm bảo 2011 môn Hóa học – cô Hà 60. Cho nhôm tac dung vơi dung dich HNO3 rât loang, du thu đươc dung dich A. Cho A ́ ̣ ̣ ́ ̃ ̣ tac dung vơi dung dich KOH đươc kêt tua B, dung dich C và khí D có mui khai. Cho tư tư dung ́ ̣ ̣ ́ ̉ ̀ dich HCl vao C lai thây xuât hiên kêt tua B. Cho kêt tua B và khí D vao dung dich H2SO4 loang ̣ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̉ ̀ ̣ ̃ (vưa đu) thu đươc dung dich E. Cô can dung dich E ta thu đươc môt loai phen. Viêt phương ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ trinh phan ưng giai thich thưc nghiêm trên. ̀ ̉ ̉ ́ ̣ 61. Cho môt mâu Na vao dung dich chưa Al2(SO4)3 và CuSO4, thu đươc khí A, dung ̣ ̉ ̀ ̣ dich B và kêt tua C. Nung kêt tua C đên khôi lương không đôi đươc chât răn D. Cho khí hidro ̣ ́ ̉ ́ ̉ ́ ́ ̉ ́ ́ dư qua D nung nong đươc chât răn E. E hoan toan không tan trong dung dich HCl. Xac đinh A, ́ ́ ́ ̀ ̀ ̣ ́ B, C, D, E. Viêt phương trinh phan ưng. ́ ̀ ̉ 62. Môt dung dich A có cac muôi: NH4HCO3, Ca(HCO3)2, CaCl2. Đun sôi A môt thơi ̣ ̣ ́ ́ ̣ gian để phan ưng xay ra hoan toan đươc dung dich B. Cho Ba(OH)2 vao dung dich B thây tao ̉ ̉ ̀ ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ thanh kêt tua và có khí thoat ra. ̀ ́ ̉ ́ a) So sanh pH cua A vơi 7. Nêu hiên tương và viêt phương trinh phan ưng xay ra khi đun sôi A. ́ ̉ ̣ ́ ̀ ̉ ̉ b) Trong B có nhưng ion nao? Viêt phương trinh xay ra khi trôn lân B vơi dung dich Ba(OH)2. ̀ ́ ̀ ̉ ̣ ̃ ̣ c) Nêu trôn lân B vơi dung dich MgSO4 có kêt tua tao ra không? ́ ̣ ̃ ̣ ́ ̉ ̣ d) Thôi tư tư SO2 vao B. Có phan ưng gì xay ra? ̉ ̀ ̉ ̉ ̣ ́ ́ ̃ ̃ ̀ ́ ́ ́ ́ 63. Phân biêt cac chât trong môi day sau băng it hoa chât nhât ́ ̣ a) Cac kim loai: Al, Mg, Ca, Na ́ ́ b) Cac muôi: CaCl2, AlCl3, NaCl ́ c) Cac oxit: Al2O3, CaO, MgO d) Cac hidroxit: Al(OH)3, Ca(OH)2 và NaOH ́ 64. Trinh bay phương phap hoa hoc để điêu chế cac kim loai riêng biêt tư hôn hơp gôm: ̀ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̃ ̀ MgCO3, NaCl, Al2O3. Viêt cac phương trinh phan ưng cân dung. ́ ́ ̀ ̉ ̀ ̀ 65. Nêu hiên tương xay ra khi cho dân đên dư cac chât sau vao dung dich AlCl3 ̣ ̉ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̣ ̣ a) dung dich NaOH ̣ b) dung dich NH3 ̣ c) dung dich Na2CO3 66. Nêu hiên tương xay ra khi cho dân đên dư cac chât sau vao dung dich NaAlO2. ̣ ̉ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̣ ̣ a) dung dich HCl ̣ b) dung dich NH4Cl c) khí CO2 67. Hôn hơp A gôm AlCl3, BaO, Na2CO3, MgCO3. Hoa tan A vao nươc dư thu đươc ̃ ̀ ̀ ̀ dung dich B và chât răn C. Cho Al vao dung dich B thây thoat khi. Cho tư tư dung dich HCl vao ̣ ́ ́ ̀ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̀ dung dich B thây xuât hiên kêt tua, sau đó kêt tua tan. Nung C đên khôi lương không đôi thu ̣ ́ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̉ ́ ́ ̉ đươc chât răn D. Hoa tan D vao nươc dư, thu đươc E và chât răn F. Viêt phương trinh hoa hoc ́ ́ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̀ ́ ̣ cua cac phan ưng xay ra để giai thich thưc nghiêm trên. ̉ ́ ̉ ̉ ̉ ́ ̣ 68. Để tach AlO3 ra khoi hôn hơp bôt gôm Al2O3 và CuO mà không lam thay đôi khôi ́ ̉ ̃ ̣ ̀ ̀ ̉ ́ lương có thể dung cac hoa chât sau: ̀ ́ ́ ́ A- axit HCl; dd NaOH B- dd NaOH; CO2 C- nươc D- dd NH3 69. Để thu đươc kêt tua Al(OH)3 ngươi ta dung cach nao sau đây ́ ̉ ̀ ́ ̀ Hocmai.vn – Ngôi trương chung của học trò Việt -7-
 8. Tài liệu khóa học : Luyện thi ĐH đảm bảo 2011 môn Hóa học – cô Hà A- Cho tư tư dd NaOH vao dung dich AlCl3 dư ̀ ̣ B- Cho nhanh dd NaOH vao dung dich AlCl3 dư. ̀ ̣ C- Cho tư tư dung dich AlCl3 vao dung dich NaOH dư ̣ ̀ ̣ D- Cho nhanh dung dich AlCl3 vao dung dich NaOH dư ̣ ̀ ̣ 70. Để kêt tua hoa toan có thể dung cach nao sau đây ́ ̉ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ A- Cho dung dich AlCl3 phan ưng vơi dung dich Ba(OH)2 vưa đu. ̣ ̉ ̣ ̉ B- Cho dung dich Al2(SO4)3 phan ưng vơi dung dich Ba(OH)2 vưa đủ ̣ ̉ ̣ C- Cho dung dich Al2(SO4)3 phan ưng vơi dung dich NH3 dư. ̣ ̉ ̣ D- Cho dung dich NaAlO2 phan ưng vơi dung dich HCl dư. ̣ ̉ ̣ 71. Để tach nhanh Al ra khoi hôn hơp bôt gôm Mg, Al, Zn có thể dung hoa chât nao sau ́ ̉ ̃ ̣ ̀ ̀ ́ ́ ̀ đây? ̃ A- H2SO4 loang B- H2SO4 đăc nguôi C- dd NaOH, khí CO2 ̣ ̣ D- dd NH3 ̣ ̀ 72. Al(OH)3 không tan trong dung dich nao sau đây? A- H2SO4 B- KHSO4 C- NH3 D- NaOH 73. Có 3 chât răn là Mg, Al, Al2O3 đưng trong 3 lọ riêng biêt. Dung duy nhât môt hoa ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ́ chât để phân biêt chung. Hoa chât không thể dung đươc là ́ ̣ ́ ́ ́ ̀ ̣ A- dd HCl đăc ̣ ̣ ̣ ̣ B- H2SO4 đăc nguôi C- dd NaOH D- HNO3 đăc nguôi 74. Tinh bazơ cua hidroxit nao yêu nhât trong số cac hidroxit sau đây? ́ ̉ ̀ ́ ́ ́ A- Al()H)3 B- NaOH C- Mg(OH)2 D- Ba(OH)2 75. Phen chua không đươc dung để ̀ ̀ A- Lam trong nươc ̀ ̣ B- thuôc da C- khư trung nươc ̀ ̀ ̀ ̣ D- câm mau trong công nghiêp ̣ nhuôm 76. Thuôc thư nao sau đây dung để phân biêt cac dung dich MgCl2, CaCl2, AlCl3? ́ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ A- dung dich Na2CO3 ̣ B- dung dich KOH ̣ ̣ C- dung dich AgNo3 D- dung dich H2SO4 77. Nhưng ưng dung nao sau đây cua Al dưa trên tinh chât hoa hoc cua nhôm? ̣ ̀ ̉ ́ ́ ́ ̣ ̉ ̀ ̃ ̣ A- Lam dây dân điên B- Lam dung cụ đun nâu ̀ ̣ ́ C- Lam bao goi thưc phâm ̀ ́ ̉ D- Chế tao hôn hơp Tecmit để han kim loai ̣ ̃ ̀ ̣ 78. Tinh chât nao sau đây đã lam cho muôi nhôm đươc dung lam chât câm mau trong ́ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ̉ công nghiêp nhuôm vai. A- CHung là nhưng hơp chât lương tinh ́ ́ ́ B- Chung dễ bị thuy phân tao ra kêt tua Al(OH)3 ́ ̉ ̣ ́ ̉ C- Chung hoa tan tôt trong nươc ́ ̀ ́ D- Tac dung đươc vơi dung dich bazơ tao ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ra kêt tua Al(OH)3 79. Cho phan ưng M + HNO3→ M(NO3)n + NH4NO3 + H2O ̉ Kim loai M có thể là ̣ Hocmai.vn – Ngôi trương chung của học trò Việt -8-
 9. Tài liệu khóa học : Luyện thi ĐH đảm bảo 2011 môn Hóa học – cô Hà A-Al B- Cu C- Fe D- Ag 80. Cho luông khí H2 đi qua ông sư chưa bôt Al2O3, FeO, CuO, MgO đun nong đên khi ̀ ́ ̣ ́ ́ phan ưng xay ra hoan toan. Chât răn con lai trong ông là ̉ ̉ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ́ A- Al, Cu, Fe, Ag B- Al, Cu, Fe, MgO C- Al2O3, MgO, Fe, Cu D- Al, Mg, CuO, FeO 81. Trong công nghiêp ngươi ta không điên phân nong chay AlCl3 để san xuât nhôm vì ̣ ̣ ́ ̉ ̉ ́ A- AlCl3 không tan trong nươc B- AlCl3 có nhiêt độ nong chay cao hơn Al2O3 ̣ ́ ̉ C- AlCl3 dễ bị phân huy ơ nhiêt độ cao D- AlCl3 dễ bị thăng hoa khi ơ nhiêt độ cao ̉ ̣ ̣ 82. Cho Al tac dung vơi dung dich X tao ra khí A nhẹ hơn khí CO. Dung dich X là ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ́ A- H2SO4 đăc nong B- HNO3 đăc nguôi C. HNO3 đăc nong ̃ D. H2SO4 loang 84. Môt hôn hơp bôt gôm Al, Mg, Zn. Hoa chât nao sau đây giup tach đươc nhôm ra ̣ ̃ ̣ ̀ ́ ́ ̀ ́ ́ khoi hôn hơp không lam thay đôi khôi lương cua Al? ̉ ̃ ̀ ̉ ́ ̉ 85. Cho tư tư dung dich AlCl3 vao dung dich Na2CO3. Hiên tương xay ra là ̣ ̀ ̣ ̣ ̉ A- Có kêt tua trăng không tan tao thanh B- Có bot khí thoat ra sau đó xuât hiên kêt tua trăng ́ ̉ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̉ ́ không tan C- Xuât hiên kêt tua sau đó có bot khí thoat ra ́ ̣ ́ ̉ ̣ ́ D- Không có kêt tua chỉ có bot khí thoat ra ́ ̉ ̣ ́ 87. Hoa tan môt miêng nhôm vao dung dich HNO3 loang thu đươc dung dich X (không ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ̃ ̣ có khí thoat ra). Thêm NaOH dư vao dung dich Y thây thoat ra khí Z. Z là ́ ̀ ̣ ́ ́ A- NH3 B- N2 C- NO D- NO2 88. Nguyên tố M đươc coi là thủ pham gây bênh mât trí nhơ. Trong cac hơp chât M chỉ ̣ ̣ ́ ́ ́ thể thiên số oxi hoa duy nhât là +3. M là ̣ ́ ́ A- Fe B- Al C- Cr D- Mn 89. Cho dung dich HCl vưa đu, khí CO2, dung dich AlCl3 lân lươt vao 3 côc đưng dung ̣ ̉ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ́ dich NaAlO2 đêu thây ̣ ́ A- dung dich trong suôt B- Có khí thoat ra ́ C- Có kêt tua sau đó tan dân D- Có kêt tua trăng không tan ́ ̉ ̀ ́ ̉ ́ 90. Nung hôn hơp A gôm bôt Al và bôt Fe2O3 trong điêu kiên không có không khí thu ̃ ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ đươc hôn hơp B. Hoa tan B trong dung dich HCl du thu đươc H2. Nêu hoa tan B trong dung ̃ ̀ ̣ ́ ̀ dich NaOH thì thây B tan môt phân, có khí thoai ra thu đươc dung dich C. Cac phan ưng xay ra ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ̉ ̉ ̀ ̀ ̀ hoan toan. B gôm: A- AlO3, Al, Fe2O3 B- Fe, Al, Fe2O3 C- Fe, Fe2O3, Al2O3 D- Al, Al2O3, Fe ́ ́ 91. Cho cac chât: HCl, NaOH, CO2, Mg(OH)2, Ba(OH)2, BaCl2. NaHCO3 có thể tac dung đươc vơi cac chât: ́ ̣ ́ ́ Hocmai.vn – Ngôi trương chung của học trò Việt -9-
 10. Tài liệu khóa học : Luyện thi ĐH đảm bảo 2011 môn Hóa học – cô Hà A. HCl, CO2, BaCl2 B. HCl, NaOH; Ba(OH)2 C. NaOH; Ba(OH)2; BaCl2 D. NaOH; Ba(OH)2; Mg(OH)2 92. Có 4 ông nghiêm đươc đanh số 1, 2, 3, 4 chưa cac dung dich (không tương ưng) là ́ ̣ ́ ́ ̣ NaOH, AlCl3, HCl, NaAlO2 - Cho tư tư dung dich ơ ông 2 vao dung dich ơ ông 1: xuât hiên kêt tua, sau đó tan ra ̣ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̉ - Dung dich ơ ông 2 không tac dung đươc vơi dung dich ơ ông 3 ̣ ́ ́ ̣ ̣ ́ - Dung dich ơ ông 3 tac dung vơi dung dich ơ ông 1 tao thanh kêt tua ̣ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̉ Dung dich chưa trong cac ông nghiêm 1, 2, 3, 4 tương ưng là ̣ ́ ́ ̣ A. NaOH, AlCl3, HCl, NaAlO2 B- NaOH, AlCl3, NaAlO2, HCl C- AlCl3, NaOH, NaAlO2, HCl D- NaAlO2, HCl, NaOH, AlCl3 94. Tât cả cac chât long trong day sau đây đêu không thể dung vât băng nhôm để đưng ́ ́ ́ ̉ ̃ ̀ ̀ ̣ ̀ đươc: A- dd NaOh, dd H2SO4, dd MgSO4, nươc nguyên chât ́ B- dd KOH, dd HCl, dd CuSO4, nươc nguyên chât ́ C- dd NaCl, dd Ba(NO3)2, dd Na2S04, nươc nguyên chât ́ D- dd KOH, dd HCl, dd CuSO4, dd Na2CO3 95. Nhôm và hơp kim nhôm đươc dung lam vât liêu chế tao may bay, ôtô, tên lưa, tau vũ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ trụ vi: ̀ A. Chung nhẹ và bên vơi không khí và nươc ́ ̀ B. Chung dân nhiêt và điên tôt ́ ̃ ̣ ̣ ́ C. Chung có tinh khư manh ́ ́ ̣ D. Chung có mau trăng bac ́ ̀ ́ ̣ 96. Khi suc tư tư đên dư khí CO2 vao dung dich NaAlO2 thi: ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ̉ ́ A. xuât hiên kêt tua keo trăng B. Không có hiên tương gì xay ra ̣ ̉ C. xuât hiên kêt tua keo trăng, sau đó kêt tua bị tan ra môt phân ́ ̣ ́ ̉ ́ ́ ̉ ̣ ̀ D. luc đâu xuât hiên kêt tua keo trăng sau đó kêt tua bị tan ra hêt ́ ̀ ́ ̣ ́ ̉ ́ ́ ̉ ́ 97. Cho sơ đồ chuyên hoa ̉ ́ 0 +O A → AlCl3 → X  Y → Al2 ( SO4 )3 ← Z ← CuO ← T t →   2  Cac chât X, Y, Z, T lân lươt là ́ ́ ̀ A- Al(OH)2, Al2O3, CuSO4, Cu B- Al2O3, AlCl3, Cu(OH)2, CuSO4 C- Cu, Al2(SO4)3, Cu(OH)2, Al2O3 D- Al(OH)3, Al2O3, Cu(OH)2, Cu 98. Cho m gam kim loai M (hoa trị n) tac dung vơi dung dich NaOH thì cân vưa đung ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ́ 400ml dung dich NaOH 1M. Măt khac nêu cho m gam tac dung hêt vơi dung dich HNO3 loang ̣ ̣ ́ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̃ thì thu đươc 85,2 gam muôi và khí nitơ (không có san phâm khư khac) ́ ̉ ̉ ́ Hocmai.vn – Ngôi trương chung của học trò Việt - 10 -
 11. Tài liệu khóa học : Luyện thi ĐH đảm bảo 2011 môn Hóa học – cô Hà a) xac đinh M và tinh m ́ ̣ ́ b) Tinh thể tich khí nitơ tao thanh ơ ́ ́ ̣ ̀ đktc 99. Cho 13,2 gam hôn hơp X gôm Al và K tan hoan toan trong 112, 6 gam nươc, phan ̃ ̀ ̀ ̀ ̉ ưng xong thì thu đươc dung dich A chỉ chưa 1 muôi duy nhât ̣ ́ ́ a) Tinh % khôi lương cac kim loai trong hôn hơp ́ ́ ́ ̣ ̃ b) Tinh nông độ % cua cac chât trong dung dich A ́ ̀ ̉ ́ ́ ̣ 100. A là hơp kim cua Ba, Al, Mg ̉ - Lây m gam A cho tac dung vơi nươc dư thu đươc 0.896 lit khí hidro ́ ́ ̣ ́ - Lây m gam A cho tac dung vơi dung dich NaOh du thu đươc 6,944 lit khí hidro ́ ́ ̣ ̣ ́ - Lây m gam A cho tac dung vơi dung dich HCl thu đươc dung dich B và 9,184 lit khí hidro ́ ́ ̣ ̣ ́ Cac thể tich khí đêu đo ơ đktc ́ ́ ̀ a) Tinh m và % khôi lương cac kim loai trong A. ́ ́ ́ ̣ b) Tinh nông độ % cua cac chât trong dung ́ ̀ ̉ ́ ́ ̣ dich B. 101. Cho m gam Na vao 200 gam dung dich Al2(SO4)3 1,71%, phan ưng xong thu đươc ̀ ̣ ̉ ́ ̉ ́ 0,78 gam kêt tua. Tinh m? 102. Cho m gam Al vao 1 lit dung dich H2SO4 loang thì nhôm tan hêt và thu đươc 1 ltis ̀ ́ ̣ ̃ ́ dung dich A. Tiên hanh 2 thưc nghiêm ̣ ́ ̀ ̣ - Lây 100 ml dung dich A, thêm vao 88 ml dung dich NaOh 1M, kêt tua thu đươc đem nung ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̉ nong toi khôi lương không đôi thu đươc 0,306 gam chât răn ́ ́ ́ ̉ ́ ́ - Lây 100 ml dung dich A, thêm vao 120 ml dung dich NaOH 1M, kêt tua thu đươc đem nung ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̉ nong tơi khôi lương không đôi vân đươc 0,306 gam chât răn. ́ ́ ̉ ̃ ́ ́ Tinh m và nông độ mol/lit cua dung dich axit H2SO4 đã dung ́ ̀ ̉ ̣ ̀ 103. Dung dich A chưa m gam NaOh và 0,3 mol NaAl)2. Cho tư tư 1 mol HCl vao A thu ̣ ̀ đươc 15,6 gam kêt tua. Tinh m? ́ ̉ ́ 104. Oxi hoa hoan toan 14,3 gam hôn hơp bôt cac kim loai Mg, Al, Zn băng oxi thu ́ ̀ ̀ ̃ ̣ ́ ̣ ̀ đươc 22, 3 gam hôn hơp oxit. Cho lương oxit nay tac dung hêt vơi dung dich HCl thì thu đươc ̃ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ́ bao nhiêu gam muôi khan? 105. Hôn hơp X gôm a mol Al và 0,2 mol Al2O3. Cho hôn hơp X tac dung vơi dung ̃ ̀ ̃ ́ ̣ dich NaOH dư thu đươc dung dich Y. Dân CO2 dư vao dung dich Y thu đươc kêt tua Z. Nung ̣ ̣ ̃ ̀ ̣ ́ ̉ kêt tua Z đên khôi lương không đôi thu đươc 40,8 gam chât răn E. Tinh giá trị cua a? ́ ̉ ́ ́ ̉ ́ ́ ́ ̉ 106. Hôn hơp X gôm có Al, Al4C3. Nêu cho hôn hơp X tac dung vơi H2O thu đươc ̃ ̀ ́ ̃ ́ ̣ 31,2 gam Al(OH)3. Nêu cho hôn hơp X tac dung vơi dung dich HCl, thu đươc 1 muôi duy nhât ́ ̃ ́ ̣ ̣ ́ ́ và 20,16 lit hôn hơp khí (đktc). Tinh khôi lương cua môi chât có trong hôn hơp. ́ ̃ ́ ́ ̉ ̃ ́ ̃ Hocmai.vn – Ngôi trương chung của học trò Việt - 11 -
 12. Tài liệu khóa học : Luyện thi ĐH đảm bảo 2011 môn Hóa học – cô Hà 107. Cho 31, 2 gam hôn hơp gôm bôt Al và Al2O3 tá dung vơi V ml dung dich NaOH ̃ ̀ ̣ ̣ ̣ 4M, thu đươc 13, 44 lit khí hidro (đktc). Biêt răng ngươi ta đã lây dư 10% so vơi lương thưc tế ́ ́ ̀ ́ phan ưng. V có giá trị la: ̉ ̀ A. 220ml B. 110ml C. 156ml D. 200ml 109. Trôn 2, 7 gam bôt Al vơi 9,28 gam bôt Fe3O4 rôi nung trong điêu kiên không có ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ không khi, sau môt thơi gian thu đươc chât răn X (giả sư chỉ xay ra phan ưng khư Fe3O4 thanh ́ ̣ ́ ́ ̉ ̉ ̀ Fe). Hoa tan hoan toan chât răn X băng dung dich HCl (dư), thu đươc 2,688 lit chât khí (đktc). ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ́ ́ Hiêu suât cua phan ưng nhiêt nhôm la: ̣ ́ ̉ ̉ ̣ ̀ A. 80% B. 75% C. 100% D. 60% 110. Hoa tan hoan toan 9 gam hôn hơp X gôm bôt Al và bôt Mg băng dung dich H2SO4 ̀ ̀ ̀ ̃ ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ loang dư thu đươc khí A và dung dich B. Thêm tư tư dung dich NaOH vao dung dich B sao cho ̃ ̣ ̣ ̀ ̣ kêt tua đat tơi lương lơn nhât thì dưng lai. Loc kêt tua đem nung trong không khí đên khôi ́ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ́ lương không đôi thu đươc 16,2 gam chât răn. Thể tich khí A thu đươc ơ đktc la: ̉ ́ ́ ́ ̀ ́ A. 6,72 lit ́ B. 10,08 lit ́ C. 7,84 lit ́ D. 8,96 lit 111. Hoa tan 12, 7 gam hôn hơp gôm Na và Al vao nươc dư. Sau khi phan ưng xong thu ̀ ̃ ̀ ̀ ̉ đươc dung dich A, V lit khí B (đktc) và con 2, 7 gam chât răn khôg tan. V có giá trị la: ̣ ́ ̀ ́ ́ ̀ ́ A. 8,96 lit ́ B. 4,87 lit ́ C. 9,74 lit ́ D. 4,48 lit Giáo viên: Nguyễn Bích Hà Nguồn: Hocmai.vn Hocmai.vn – Ngôi trương chung của học trò Việt - 12 -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản