LUYỆN TẬP TOÁN

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
64
lượt xem
8
download

LUYỆN TẬP TOÁN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

+ Củng cố kiến thức đọc viết các số đến lớp triệu , tỉ + Củng cố kĩ năng nhận biết giá trị của từng chữ số + Giáo dục tính chính xác- thông thạo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUYỆN TẬP TOÁN

  1. LUY N T P TOÁN I. M c tiêu + C ng c ki n th c c vi t các s n l p tri u , t + C ng c kĩ năng nh n bi t giá tr c a t ng ch s + Giáo d c tính chính xác- thông th o II. Chu n b +V t p + b ng con III.Ho t ng d y h c Ho t ng d y h c Ho t ng c a trò TG 1/ Ki m tra bài cũ +Nêu l i cách c s có nhi u ch 3 HS tr l i s ? +Nh n xét 2/ Bài m i HS làm v Bài 1: c vi t các s sau: = 439 582 342: B n trăm ba mươi +S g m có 4 trăm tri u , 3ch c tri u chín tri u năm trăm tám mươi hai , 9 tri u 5 trăm nghìn 8 ch c nghìn 2 nghìn ba trăm b n mươi hai nghìn 3 trăm 4 ch c 2 ơn v = 572 077 806: Năm trăm b y mươi + S g m 5 trăm tri u, 7 ch c tri u 2 hai tri u không trăm b y mươi b y tri u 0 trăm nghìn 7 ch c nghìn nghìn tám trăm linh sáu 7nghìn 8 trăm 0 ch c 6 ơn v = 94 205 438: Chín mươi b n tri u + S g m có 9 ch c tri u 4 tri u 2 hai trăm linh năm nghìn b n trăm ba trăm nghìn 5 nghìn 4 trăm 3 ch c 8 mươi tám ơn v HS làm b ng con Bài 2: Khoanh tròn vào s = 179 234 578 + S bé nh t trong các s 197 234 587 ,179234 578 ,197 432 578 = 475 213 045 197 875 432 Hs làm v Bài 3 : S l n nh t trong các s = 15 020 000 457 231 045, 475 213 045, 47 124 310 = 280 500 040 Bài 3: Vi t s vào ch tr ng = 80 808 008 10 000 000 + 5 000 000 + 20 = 400 000 231 000=… 200 000 000 +80 000 000 + 500000+ - 5 887 438 : năm tri u, tám trăm
  2. 40 =… … tám mươi b y nghìn b n trăm ba 80 000 000 + 800 000 + 8000 +8 =.. mươi tám .. 400 000 000 + 200 +30 +1 = … .. Bài 4 : Vi t s có tám ch s bi t r ng s hàng tri u là 5 s hàng nghìn 7 s hàng trăm là 4 s hàng ch c là 3 còn các hàng khác là 8. c s ó Nh n xét - D n dò LUY N T P TOÁN (TC) (6) I M c tiêu + C ng c kĩ năng c , vi t n l p tri u + N m ư c c i m c a dãy s t nhiên + Giáo d c tính chính xác ,thông th o II. Chu n b : - V t p - B ng con III. Ho t ng d y h c Ho t ng c a th y TG Ho t ng c a trò 1/ Ki m tra bài cũ H i : Có bao nhiêu s t nhiên có - Có 10 s m t ch s ? S t nhiên bé nh t là s nào ? - S 0 Hai s t nhiên liên ti p thì hơn - Hơn ho c kém nha u 1 ơn v ho c kém nhau bao nhiêu ơn v ? Mu n tìm s t nhiên li n trư c - Ta l y s ó tr i1 c a 1 s ta làm th nào ? Mu n tìm s t nhiên li n sau ta - Ta l y s ó c ng thêm 1 làm th nào ? Nh n xét 2/ Bài m i 1. c các s sau và ch rõ các - H c sinh tr l i hàng l p 123 546 789 478 000 564 457 012 210 89 300 784 648 000 000
  3. 2. Vi t s bi t s ó g m - Hs làm v a) 5 tri u 7 trăm nghìn 8 ch c a) 5 780 444 nghìn 4 trăm 4 ch c 4 ơn v b) 5 tri u 9 trăm nghìn 5 nghìn 3 b) 5 905 352 trăm 5 ch c 2 ơn v c) 3 trăm tri u 7 tri u 8 trăm c) 307 800 210 nghìn 2 trăm 1 ch c 3. Vi t s thích h p vào ch tr ng a) 123,124 ,…,… …., a) 125, 126, 127 b) 110 ,120 ,…,…,… b) 130, 140, 150 4. i n d u .> < = 12354 ….. 13452 4579 …….. 12000 56789 … .. 56798 7000+879 ….7879 Vi t 5 s t nhiên a) u có các ch s 1, 5, 9, 3 - Ví d : 5139, 5913, 5319, 9315, 1395 b) Vi t s sau thành t ng các giá tr các hàng c a nó 45 789 = - 45789 = 40 000 + 5 000 + 700 +80 +9 136 800 327 = - 136 800 327 = 100 000 000 + 30 000 000 + 6000 000 + 800 000 + 00 000 + 0 000 + 300 + 20 + 7 Nh n xét D n dò
  4. HÁT NH C ÔN T P BÀI HÁT : EM YÊU HÒA BÌNH Bài t p cao và ti t tâú I. M c tiêu : -Hs thu c bài hát , t p bi u di n t ng nhóm trư c l p k t h p ng tác ph ho - c ư c bài t p cao và th hi n t t bài t p ti t t u -Giáo d c yêu thích âm nh c II. Chu n b : + Nghiên c u vài ng tác ph h a bài hát III. Ho t ông d y h c TG Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò Yêu c u Hs hát bài : Em yêu hoà bình - C l p hát và v tay H i : Cho bi t tên tác gi Ho t ng 1: Yêu c u Hs hát c bài - HS trình bày - Hát t câu 5 n h t bài - Hát l i câu 8 m t l n n a GV ch nh t ng t hát, s a nh ng - T ng t trình bày ch hát chưa úng Ho t ng 2: Hư ng d n Hs n hát câu 1, câu 2 - V a hát v a gõ m theo phách Hs nam hát câu 3, câu 4 C l p hát câu 5, câu 8 G i 4 em lên hát - 4 Hs trình bày Bài t p cao và ti t t u: GV treo khuông nh c lên b ng g i 1 - 1 Hs ch n t Hs lên b ng ch vào t ng n t nh c, 1 -Hs khác c n t Hs khác ng t i ch nói tên n t nh c - L p nh n xét ó GV vi t ti t t u lên b ng - D u l ng en H i bài t p này có hình n t và ký hi u gì Hư ng d n v tay th hi n d u l ng - Hs nghe và nhìn en qui ư c là hai lòng bàn tay úp xu ng GV v ti t t u v a nói: en en en - Vài Hs th c hi n l ng… - L p th c hi n GV v và b t nh p cho Hs cùng v G i vài Hs th c hi n l i - L p hát bài: Em yêu hoà bình
  5. - 1 Hs v a hát v a gõ m câu 1 Ho t ng 3: K t thúc ti t h c n câu 4 G i c l p hát l i - C l p hát hoà gi ng t câu 5 G i 1 Hs hát n câu 8 k t h p gõ m G i c l p hát Nh n xét d n dò Luy n t p Ti ng Vi t (TC) ÔN LUY N T ƠN T PH C I. M c tiêu: - Ti p t c c ng c ư c t ơn, t ph c - Bi t s d ng t t câu - Bi t s d ng t theo ch II. Chu n b : V III. Ho t ng d y h c: Ho t ng c a th y TG Ho t ng c a trò 1. Ki m tra bài cũ: Ki m tra v c a Hs 2. Bài m i: c ng c l i ki n th c v t ơn, t ph c mà các em ã h c. Gi h c này chúng ta cùng luy n t p l i GV ghi lên b ng H i : Th nào là t ơn? Cho ví d - Hs tr l i Th nào là t ph c? Cho ví d Bài 1: Tìm các t ơn, t ph c có - 1 Hs c trong o n thơ sau: - 1 Hs lên b ng làm Cháu nghe câu chuy n c a bà - C l p làm b ng con Hai hàng nư c m t c nhoà rưng rưng Bà ơi, thương m y là thương
  6. Mong ng ai l c gi a ư ng v quê GV nh n xét - G i vài Hs làm mi ng Bài 2: t câu v i 1 t ơn, 1 t - Hs khác nh n xét ph c có bài t p 1 - L p làm vào v GV nh n xét - Hs t do phát bi u Bài 3: Tìm nh ng câu thành ng , t c - Hs khác nh n xét ng nói lên s oàn k t giúp nhau - G i Hs d t câu GV nh n xét Bài 4: Em hãy t câu trong ó có s d ng các t : Hi n lành, ùm b c, - Hs khá gi i c o n văn c a mình nhân t . Lưu ý: Hs khá gi i cho vi t o n văn ng n t 5 n 7 câu Nh n xét 3.C ng c d n dò Nh n xét ti t h c
  7. Luy n t p Ti ng Vi t (TC) LUY N CT P C I.M c tiêu: - c trôi ch y o n 1: Ngư i ăn xin ( i v i Hs trung bình, y u) - T p c di n c m 1 o n văn th hi n gi ng c phù h p v i n i dung ( dành cho Hs khá tr lên) - Giáo d c bi t thương yêu giúp nh ng ngư i g p khó khăn ho n n n. II.Chu n b : SGK III. Ho t ng d y h c: Ho t ng c a th y TG Ho t ng c a trò 1. Ki m tra bài cũ: Ki m tra SGK và v c a Hs H i: tu n này chúng ta h c bài t p c nào? 2. Bài m i: giúp cho các em c t t hơn và c hay hơn ti t h c này, chúng ta cùng luyên c GV ghi lên b ng - Hs m SGK a) Luy n c trôi ch y: -1 Hs c GV ghi b ng: “ Lúc y………c u giúp -L p nh n xét -Hs trung bình, y u c6 n8 GV g i Hs trung bình, y u c em GV nh n xét Hư ng d n Hs c -L p l ng nghe nh n xét b) Luy n c di n c m -Hs m sách G i Hs c: Ông ng gi n cháu……cho - 3 Hs c n c a ông lão (Bài Ngư i ăn xin) -L p nh n xét GV c m u -L p l ng nghe GV c GV nh n xét -Hs c Trò chơi: Phân vai Ông lão và c u bé -Hs thi c -Hs xung phong óng vai GV nh n xét tuyên dương -Hs th hi n gi ng c c a t ng 3. C ng c d n dò: vai V nhà t p c l i và th hi n gi ng c -L p nh n xét
Đồng bộ tài khoản