LUYỆN THI MÔN HÓA - ĐỀ ÔN SỐ 9

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
38
lượt xem
3
download

LUYỆN THI MÔN HÓA - ĐỀ ÔN SỐ 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'luyện thi môn hóa - đề ôn số 9', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUYỆN THI MÔN HÓA - ĐỀ ÔN SỐ 9

 1. Ñeà oân 9:
 2. CAÙC Baøi taäp traéc nghieäm oân thi ñai hoïc - 2007 NGUYEÃN TAÁN TRUNG ( TTLT CLC VÓNH VIEÃN)
 3. Ví duï 1: Cho (A) vaøo dd HNO3, thu ñöôc ddB, thaáy coù Cho dd HNO thu ñö ddB co khíí maøu naâu thoaùt ra. Vaäy (A) coù theå laø: kh ma øu naâ u thoa ra kh ma naâ ma naâ (A) the la A. Fe2O3 B. FeO C. CuO D. Al2O3 B. C. D. Oxit KL + HNO3 → → Muoái + NO2↑ + H2O (A): Oxit cuûa KL (hoaù trò thaáp)
 4. Ví duï 2: Khi cho Fe pöù vôùi dd AgNO3 ,seõ thu ñöôïc cho Fe vô dd AgNO thu ñö A. Fe(NO3)3 A. Fe(NO C. Fe(NO3)2 B. Fe(NO3)2 vaø Fe(NO3)3 D. A,B,C ñuùng
 5. Fe phaûn öùng vôùi dd AgNO3 Giaùo khoa Fe + 2 AgNO3→ Fe(NO3)2 + 2 Ag (1) Sau (1) coøn AgNO3 thì: AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag (2) Toùm laïi: ? Fe+ AgNO3 Fe(NO3)3 Fe(NO3)2 ? Fe(NO3)2 Fe(NO3)3
 6. Trong ñònh löôïng: Phaûn öùng: (1), (2) neân vieát laïi Fe + 2 AgNO3→ Fe(NO3)2 + 2 Ag (1’) Fe + 3 AgNO3→ Fe(NO3)3 + 3 Ag (2’) Baûng toùm taét saûn phaåm: (1’), (2’) ⇒ baûng TTSP: + nAg nFe 3 2 Fe3+ Fe3+ 2+ Saûn Fe phaåm 2+ 3+ Fe Fe 2+ Fe Ag+:dö Fe dö
 7. Ví duï 2: Khi cho Fe pöù vôùi dd AgNO3 ,seõ thu ñöôïc cho Fe vô dd AgNO thu ñö A. Fe(NO3)3 C. Fe(NO3)2 A. Fe(NO D A,B,C ñuùng D. B. Fe(NO3)2 vaø Fe(NO3)3 Fe(NO3)3 Fe(NO3)2 Fe+AgNO3 Fe(NO3)2 Fe(NO3)3
 8. Ví duï 3: Hoaø tan heát 5,6 gam Fe trong ddAgNO3 ; thu ñöôïc moät loaïi muoái saét. Vaäy khoái löôïng muoái seõ baèng: A. 24,2 gam B. 18 g C. 8,32g D. Khoâng xaùc ñònh ñöôïc
 9. Gôïi yù: Gô Fe(NO3)3 Fe(NO3)2 Fe+AgNO3 Fe(NO3)2 Fe(NO3)3 Fe Fe(NO3)3 0,1 mol 0,1 mol ⇒ mmuoái = 0,1 . 242 = 24,2 g 0,1 Fe Fe(NO3)2 0,1 mol 0,1 mol ⇒ mmuoái = 0,1 . 180 = 18 g 0,1
 10. Ví duï 3: Hoaø tan heát 5,6 gam Fe trong AgNO3 thu ñöôïc moät loaïi muoái saét. Vaäy khoái löôïng muoái seõ baèng: A. 5,4 gam B. 7,26 g C. 8,32g D Khoâng xaùc ñònh ñöôïc D. Fe Fe(NO3)3 mmuoái = 24,2 g 24,2 Fe Fe(NO3)2 mmuoái = 18 g 18
 11. Ví duï 4: Hoaø tan heát 5,6 gam Fe trong 220ml ddAgNO3 1M ; thu ñöôïc m gam raén moät loaïi muoái saét. Vaäy m coù giaù trò : A. 23,76 gam B. 21,6 g C. 25,112g D. 28,6 g
 12. nAg+ nFe =2,2 =2,2 3 2 Fe3+ Fe3+ 2+ Saûn Fe phaåm 2+ 3+ Fe Fe 2+ Fe Ag+:dö Fe dö ⇒ Ag+ : Heát Ag He ⇒ nAg =n Ag+ = 0,22 mol Ag 0,22
 13. Ví duï 4: Hoaø tan heát 5,6 gam Fe trong 220ml ddAgNO3 1M ; thu ñöôïc m gam raén moät loaïi muoái saét. Vaäy m coù giaù trò : A. 23,76 gam C. 25,112g A B. 21,6 g D. 28,6 g nAg= 0,22 mol
 14. Ví duï 5: Ankan laø nhöõng A. Hidrocacbon maø trong phaân töû chæ chöùa lieân keát ñôn B. Hidrocacbon khoâng coù maïch voøng C. Hidrocacbon maïch thaúng D Hidrocacbon no D. khoâng coù maïch voøng
 15. Ví duï 6: Nhöõng caëp chaát naøo laø ñoàng ñaúng cuûa nhau A. CH3 – CH2 – O – CH3 vaø CH3CH2CH2OH B. CH3CH(CH3)2vaø CH3CH2CH2CH3 C C2H5NH2 vaø CH3CH2CH2NH2 C. D. C3H6 vaø C4H8
 16. Ví duï 7: F C2H5OH OH A +NaOH X +NaOH, xt,to B D↑ E G (C,H,O) 1. X coù theå laø: A. CH3COOCH3 COOCH B. CH3COO CH =CH2 COO =CH C. HCOO C2H5 D. CH3 COO CH = CHCl COO CHCl
 17. Ví duï 7: F C2H5OH OH A +NaOH X +NaOH, xt,to B D↑ E G C,H,O H-CHO !. X:CH3COO CH =CH2 COO 2. E coù % O ( tính theo khoái löôïng) baèng : theo kho ng ng A . 53,33 A B. 34,78 C. 43,24 D. 50
 18. Ví duï 7: F C2H5OH OH A +NaOH X +NaOH, xt,to B D↑ E G H-CHO !. X:CH3COO CH =CH2 COO 3. G coù theå ñieàu cheá tröïc tieáp: A. Sobit A B. Axit oxalic C. Etyloxalat D. Axit axetic
 19. Ví duï 8: Cho 10,6 gam hhA: Mg, Al, Fe phaûn öùng heát vôùi ddHCl. Sau phaûn öùng coâ caïn thu ñöôïc 42,55 gam muoái khan. Theå tích H2 (ÑKC) thu ñöôïc baèng: D. 16,8L A. 8,96L B. 0,08L C. 11,2L
 20. Gôïi yù 1: Kim Loaïi pöù vôùi Axit loaïi 1 nH m Mn+= m M n H+ =2 pö pöù 2 + H+ Mn+ Muoái Muoái M Goác axit m Muoái mMn++ m Goác axit =

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản