Luyện thi rung chuông vàng

Chia sẻ: Phan Van Cong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:133

1
575
lượt xem
163
download

Luyện thi rung chuông vàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về Luyện thi rung chuông vàng, các bạn có thể tham khảo và trả lời các câu hỏi sau đây để có thêm nhiều kiến thức và kĩ năng trả lời câu hỏi để chuẩn bị thi rung chuông vàng. Chúc các bạn có nhiều kinh nghiệm mới và thi tốt nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện thi rung chuông vàng

 1. Ðãng Thái-Vãn Huy 1-Nguêi ®Çu tiªn trªn tr¸i ®Êt bay vµo vò trô? C«ng d©n Liªn X« ng-êi mü:Luri Gagarin vµo ngµy 12-4-1961, anh bay vßng quanh tr¸i ®Êt víi thêi gian 108 phót. 2-Ai lµ ng-êi ®Çu tiªn b-íc vµo kho¶ng kh«ng vò trô? Alecxei leonov vµo ngµy 18-3-1965 3-Sinh vËt ®Çu tiªn bay vµo vò trô? §ã lµ chó chã Laika trªn vÖ tinh spunik 2 cña Liªn X« 4-X-ëng phim ho¹t h×nh lín nhÊt thÕ giíi? Walt Disney 5-§¹i d-¬ng nµo s©u nhÊt? Th¸i B×nh D-¬ng 6-VÖ tinh ®Çu tiªn bay ra ngoµi tr¸i ®Êt? Sputnik1 7-Con s«ng nµo ch¶y qua xÝch ®¹o hai lÇn? C«ng-g«. 8-§µn bÇu cßn cã tªn gäi nµo kh¸c? §µn ®éc huyÒn (tøc ®µn mét d©y). 9-NghÒ lµm giÊy b¾t nguån tõ ®©u? ë Trung Hoa vµo thÕ kû II tr-íc c«ng nguyªn. 10-Ai lµ ng-êi ph¸t minh ra m¸y quay phim? Anh em nhµ Lumieri vµo n¨m 1895. 11-Phim ho¹t h×nh ®Çu tiªn ®-îc c«ng chiÕu vµo thêi gian nµo? §ã lµ phim ho¹t h×nh “Pier« nghÌo khæ” ®-îc c«ng chiÕu vµo ngµy 28-10- 1892 t¹i paris. HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
 2. 12-Tiger cup lÇn ®Çu tiªn ®-îc tæ chøc ë ®©u? Vµo thêi gian nµo? §-îc tæ chøc t¹i Singapore vµo n¨m 1996. 13- Ai lµ cha ®Î cña thuyªt t-¬ng ®èi? A. Anhstanh( A. Einstein). (1879-1955). 14-D·y nói dµi nhÊt thÕ giíi? D·y Andes. 15-Ai lµ ng-êi ®Çu tiªn nghÜ ra tæng c¸c gãc trong mét tam gi¸c b»ng 180 ®é? Nhµ to¸n häc ph¸p Pitagore. 16-VËn tèc ¸nh s¸ng? 299792,458 km/s( xÊp xØ 300000km/s). 17-B¸o ThiÕu Niªn TiÒn Phong thµnh lËp ngµy, th¸ng, n¨m nµo? Ngµy 1-6-1954. 18 Hµnh tinh nµo lín nhÊt trong Th¸i D-¬ng hÖ ? Méc tinh. 19-Phim ®Çu tiªn cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam lµ phim g×? Chung Mét Dßng S«ng ( ®¹o diÔn NguyÔn H«ng Nghi vµ Ph¹m HiÕu Xu©n). 20-Cã bao nhiªu ng«n ng÷ trªn thÕ giíi? 8064 gåm ph-¬ng ng÷ vµ thæ ng÷. 21-S«ng dµi nhÊt trªn thÕ giíi? S«ng Nil 22-Tæng bµn th¾ng ghi ®-îc ë tiger cup 1998? 55 bµn th¾ng. 23-Dßng s«ng lín nhÊt thÕ giíi? S«ng Amazon víi diÖn tÝch 671 km2. 24-Lo¹i c©y cao nhÊt mµ cã hoa vµ lo¹i c©y thÊp nhÊt mµ cã hoa? -c©y B¹ch §µn Australia HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
 3. - c©y BÌo chøng mµ toµn th©n lµ mét khèi h×nh xoan ch-a ®Çy 1 cm. 25-ViÖt Nam ®-îc chÝnh thøc x¸c nhËn lµ n-íc CNXH vµo thêi gian nµo? 2-7-1976, 26-Thêi gian nµo trong n¨m tr¸i ®Êt xa mÆt trêi nhÊt? Ngµy 5-7. 27-N-íc V¹n Xu©n do ai thµnh lËp vµ ®Æt tªn? LÝ BÝ hay cßn gäi lµ Lý Nam §Õ 28-Thµnh Thng Long cßn cã tªn gäi nµo kh¸c? §«ng ®«, §«ng Quan, §«ng Kinh. 29-Thµnh Cæ Loa cßn cã tªn gäi nµo kh¸c? Thµnh cæ Loa x-a thuéc vÒ B¾c Ninh cßn cã tªn lµ Tö Long Thµnh, ng-êi §-êng gäi lµ C«n Lu©n Thµnh. 30-Ai lµ ng-êi ®Çu tiªn t×m ra ch©u Mü? Crixtop Colombo vµo n¨m 1492. 31-Mét c¸i tªn kh¸c cña chïa mét cét? Chïa Diªn Hùu. 32-Quèc gia nµo cã quèc kú x-a nhÊt thÕ giíi? §an M¹ch. 33-D©n téc ®Çu tiªn tÝnh sè Pi tíi 4 ch÷ sè thËp ph©n? Trung quèc 34-¤ng lµ nhµ sö gia thêi Lª Th¸nh T«ng lµm quan tíi chøc lÔ bé thÞ lang kiªm sö viÖn tu so¹n-«ng lµ t¸c gi¶ bé §¹i ViÖt Sö ký toµn th-. H·y cho biÕt «ng lµ ai? -Ng« SÜ Liªn 35-N¨m 1285 tr-íc thÕ m¹nh cña qu©n nguyªn, TrÇn Quèc TuÊn ®· kh¼ng kh¸i nãi nªn “nÕu ®Çu hµng xin h·y chÐm ®Çu t«i tr-íc ®·” lµ nãi víi ai? Th-îng hoµng TrÇn Th¸nh T«ng. 36-Hßn ®¶o lín nhÊt n-íc ta? Phó quèc HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
 4. 37-¤ng tæ cña nÒn y häc cæ truyÒn ViÖt Nam? TuÖ TÜnh. 38-Nhµ th¬ lín cña ViÖt Nam, t¸c gi¶ l¸ quèc kú? Xu©n DiÖu 39-Hå lín nhÊt ch©u phi? Hå Victoria 40-Bµi h¸t tiÕn qu©n ca ®-îc nh¹c sÜ V¨n Cao s¸ng t¸c vµo n¨m nµo? -th¸ng 10-1944 t¹i Hµ Néi. 41-Ai ë n-íc ta ®-îc liªn ®oµn cê vua thÕ giíi trao danh hiÖu “®¹i kiÖn t-íng”? NguyÔn ThiÖn H¶i vµ Tõ Hoµng Th«ng. 42-con c¸ thë b»ng mang, con mùc thë b»ng g×? Mùc còng thë b»ng mang nh-ng mang cña nã n»m trong khoang bông nªn ta kh«ng nh×n thÊy nã. 43-N¨m 1358 thÇy Chu V¨n An d©ng thÊt tr¶m sí bÈy tªn gian thÇn nªn vua nµo? TrÇn Dô T«ng. 44-Ai lµ ng-êi ®Çu tiªn ®Æt ch©n lªn mÆt tr¨ng? Amstrong nhµ du hµnh vò trô ng-êi Mü vµo ngµy 21-7-1969. 45-ChiÒu dµi cña v¹n lý tr-êng thµnh? 6788km ®-îc x©y dùng thêi xu©n khu chiÕn quèc(770-221 tr-íc c«ng nguyªn). 46-Nhµ v¨n Andersen lµ ng-êi n-íc nµo? -§an m¹ch. 47-Trong c¸c lo¹i vËt liÖu, lo¹i nµo cøng nhÊt? Kim c-¬ng 48-Bøc tranh ®¸m c-íi chuét cã bao nhiªu con chuét? 12 con chuét. 49-“¥reka” lµ c©u nãi næi tiÕng cña ai? Nhµ b¸c häc Hy L¹p cæ ®¹i Acsimet. HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
 5. 50-§iÓm cùc nam cña n-íc ta n»m ë vÜ tuyÕn bao nhiªu? -8 ®é 30 phót 51-Trong Th¸i D-¬ng HÖ hµnh tinh nµo xa mÆt trêi nhÊt? Diªm V-¬ng tinh. 52-Ai lµ cha ®Î cña tia X? -nhµ vËt lý ng-êi §øc Wihelm Konrad Ronghen(1845-1923) 53-Ai lµ nhµ sö häc næi tiÕng ®Çu tiªn cña ViÖt Nam? Lª V¨n H-u (ng-êi §«ng s¬n Thanh Hãa). 54-Ai ph¸t minh ra ®Ìn ®iÖn? Edison(1847-1931) nhµ ph¸t minh vÜ ®¹i ng-êi mÜ mµ 12 tuæi ®· ph¶i bá nhµ ®i kiÕm sèng. 55-Ai lµ t¸c gi¶ cña thuyÕt tiÕn hãa vµ di truyÒn? Nhµ b¸c häc anh Darwin 56-Ai lµ ng-êi t×m ra ®Þnh luËt v¹n vËt híp dÉn? Newton( nhµ b¸c häc Anh) 57-Ai lµ ng-êi t×m ra ®Þnh luËt “b¶o toµn vµ chuyÓn hãa n¨ng l-îng”? -nhµ b¸c häc ng-êi Nga Lomoloxop 58-L¨ng B¸c Hå ®-îc b¾t ®Çu x©y dùng vµo n¨m nµo vµ kÕt thóc vµo n¨m nµo? §-îc b¾t ®Çu x©y dùng vµo n¨m 1973 vµ hoµn thµnh n¨m 1975. 59-Ngµy sinh cña Cao B¸ Qu¸t? N¨m 1908-1855. HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
 6. 60-§Þa danh næi tiÕng cßn cã tªn lµ D©m §µm? Hå Ngäc Hµ. 61-Ai lµ ng-êi ®Çu tiªn ph¸t minh ra kÝnh thiªn v¨n? Nhµ b¸c häc ng-êi ý G.Galileo. 62-Ngµy 8-2-1941 lµ ngµy diÔn ra sù kiÖn g× ®¸ng ghi nhí? Lµ ngµy b¸c Hå trë vÒ hang P¾c Bã( Hµ Qu¶ng –Cao B»ng). 63-N-íc nµo cã chung ®-êng biªn giíi víi Indonexia? Papuaniughine vµ Malaysia 64-L¸ cê ®á sao vµng xuÊt hiÖn lÇn ®Çu tiªn vµo thêi gian nµo? Trong khëi nghÜa Nam Kú 23-11-1940 65-Ai lµ t¸c gi¶ cña l¸ cê ®á sao vµng? Nhµ b¸o ®¶ng viªn céng s¶n NguyÔn H÷u TiÕn quª ë Tr¸c V¨n-Duy Tiªn-Hµ Nam 66-Loµi thùc vËt nµo kh«ng cã rÔ? Kh«ng kÓ vi khuÈn vµ nÊm th× ®ã lµ t¶o mét loµi thùc vËt kh«ng cã rÔ. 67-Kho¶ng c¸ch tõ tr¸i ®Êt tíi mÆt trêi lµ bao nhiªu? 149670000km 68-qu¶ sung vµ qu¶ døa cã ph¶i lµ qu¶ kh«ng? Kh«ng, phÇn ¨n ®-îc cña qu¶ døa lµ do b¾p cña côm hoa ph¸t triÓn mµ thµnh, cßn qu¶ sung lµ do ®Õ cña côm hoa ph¸t triÓn mµ thµnh. 69-Loµi thùc vËt nµo nhá nhÊt? T¶o ®¬n bµo ph¶i dïng kÝnh hiÓn vi míi nh×n thÊy 70-¸nh s¸ng mµu ®á cã b-íc sãng bao nhiªu micromet? 0,76micromet 71-Nguyªn tö cacbon cã bao nhiªu electron? 12 72-Hµnh tinh nhá nhÊt trong hÖ mÆt trêi? Diªm v-¬ng tinh. HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
 7. 73-Cleopatre lµ n÷ hoµng n-íc nµo? Ai cËp 74-H-ng ®¹o v-¬ng TrÇn Quèc TuÊn ph¸ qu©n nguyªn n¨m 1285 ë ®©u? -V¹n kiÕp 75-Vua Quang Trung lóc nhá cã tªn lµ g×? Hå Th¬m 76-Cét cê Hµ Néi x©y dùng vµo n¨m nµo? 1804 77-§Þa danh Lª Lîi dùng cê khëi nghÜa Nam S¬n? X· Nam Kinh, huyÖn Thä xu©n, tØnh Thanh hãa. 78-Vòng Tµu cßn cã tªn gäi nµo kh¸c? Vòng Tµu thêi Ph¸p thuéc cßn cã tªn lµ ¤ cÊp. 79-§Êt n-íc ta n¬i hÑp nhÊt lµ ë ®©u? Tõ ®«ng sang t©y réng bao nhiªu km? Chç hÑp nhÊt lµ §«ng Híi(Qu¶ng B×nh) tõ ®«ng sang t©y ch-a tíi 50 km 80-Nh¹c sÜ nµo cã nhiÒu c¸c bµi h¸t hay ca ngîi c¸c anh hïng liÖt sÜ? §¹i t¸, nh¹c sÜ NguyÔn §øc Toµn. 81-¤ng tæ nghÒ ®óc sóng thÇn c«ng cña ViÖt Nam lµ ai? Hå Nguyªn Chõng con trai cña Hå Quý Ly(1336-1407). 82-Hai nhµ v¨n ch©u ¢u mÊt cïng ngµy 24-4 vµ cïng n¨m 1616. Hä lµ ai? Shakespeare vµ Cervantes. 83-Phè cæ Héi An cßn cã tªn gäi nµo kh¸c? H¶i phè, Hoµi phè vµ Hai phè 84- ViÖt Nam x-a kia cßn cã tªn gäi nµo kh¸c? V¨n Lang, ¢u l¹c, V¹n xu©n, §¹i cæ viÖt, §¹i viÖt, §¹i Ngu, §¹i nam. 85-Ai ph¸t minh ra ®Ìn ®iÖn b¸o? Häa sÜ ng-êi mÜ s.f.b MoocSo(1791-1872). 86-Ai lµ ng-êi kÐo cæ thÇn sÐt tõ trªn trêi xuèng ®Êt? Bengiamin Franclanh ng-êi MÜ (1706-1790). HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
 8. 87-Ngµy 7-8-1992 tÊt c¶ c¸c m¸y ®iÖn tho¹i n-íc mü ®Òu ngõng ho¹t ®éng ®Ó vÜnh biÖt ng-êi ph¸t minh ra m¸y ®iÖn tho¹i, ng-êi ®ã lµ ai? Alech Xang Gdo Aramhan Ben(1847-1922). Ng-êi gèc Scotlen 88-Th©n c©y nµo võa m¶nh võ dµi nhÊt trong giíi thùc vËt? Theo s¸ch kØ lôc Guiness 1986 th× loµi t¶o biÓn cã chiÒu dµi tõ 200-300m sèng ë vïng ®Êt nöa Nam mü. 89-Tæng bÝ th- ®Çu tiªn cña ®¶ng céng s¶n viÖt nam? TrÇn Phó 90-R¹p chiÕu bãng ®Çu tiªn cñ ViÖt Nam? Parthe khai tr-¬ng n¨m 1920 t¹i Hµ Néi 91-C¸ lµ ®éng vËt m¸u nãng hay m¸u l¹nh? M¸u l¹nh 92-Trong bèn h×nh cã cïng diÖn tÝch: tam gi¸c ®Òu, h×nh vu«ng, ngò gi¸c ®Òu, lôc gi¸c ®Òu, h×nh nµo co chu vi nhá nhÊt? Lôc gi¸c ®Òu. 93-Kho¶ng c¸ch trung b×nh tõ tr¸i ®Êt tíi mÆt trêi ®-îc tÝnh b»ng ®¬n vÞ g×? Km(150 triÖu km) 94-Trªn b¶n ®å ®Ønh nói Ba v× cao 1281m, ng-êi ta ®o ®é cao cña ®Ønh nói nµy nh- thÕ nµo? §©y lµ kho¶ng c¸ch tÝnh tõ ®Ønh nói tíi ®é cao trung b×nh cña mùc n-íc biÓn ®«ng 95-X¾p xÕp c¸c ®¹i d-¬ng theo diÖn tÝch t¨ng dÇn? B¾c b¨ng d-¬ng-Ên ®é d-¬ng-®¹i t©y d-¬ng-Th¸i b×nh d-¬ng. 96-Khu vùc §«ng Nam ¸ cã bao nhiªu v-¬ng quèc? Cã ba ®ã lµ : v-¬ng quèc Campuchia, Bruney, vµ Thailand 97-ë n-íc ta vô lóa vµo th¸ng 5 vµ th¸ng 10 gäi lµ g×? LÇn l-ît ®-îc gäi lµ: vô chiªm vµ vô mïa. 98-ë thó cö ®éng h« hÊp tØ lÖ nh- thÕ nµo víi kÝch th-íc cña nã? TØ lÖ nghÞch HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
 9. 99-T¸c gi¶ bµi h¸t “Mïa thu Hµ Néi”? Vò Thanh. 100-Nhµ h¸t cung thiÕu nhi Hµ Néi n»m trong phè nµo? Lý Th¸i Tæ 101-TÕt 3-3 ©m lÞch cßn gäi lµ tÕt g×? TÕt Hµn Thùc. 102-S«ng ch¶y ch¶y qua tØnh nµo? Lµo cai-Yªn B¸i 103-§µn nguyÖt cã bao nhiªu gi©y? 2 d©y 104-MÌo nghe ®-îc ©m thanh tÇn sè tèi ®a lµ bao nhiªu? 40000 hz. 105-Ai lµ chñ tÞch quèc héi ®Çu tiªn cña ViÖt Nam? Tr-êng Trinh 106-§¹i d-¬ng nµo hÇu nh- cã rÊt Ýt tµu ®i l¹i? B¾c b¨ng d-¬ng 107-Chñng téc M«-g«-l«-it lµ cña ng-êi cã mµu da g×? Da vµng 108-N-íc nhá m¾t sau khi më n¾p cã thÓ ®Ó ®-îc tèi ®a bao nhiªu ngµy? 15 ngµy 109-C«ng viªn ®éc ®¸o th-êng ®-îc gäi lµ “Thñy V©n” lín nhÊt thÕ giíi n»m ë quèc gia nµo? Hµ Lan 110-M«n bãng ræ xuÊt xø tõ n-íc nµo? The United States Of America 111-Trong thÇn tho¹i Hy L¹p thÇn mÆt trêi cã tªn lµ g×? Hªliot. 112-Nh÷ng c©u chuyÖn vÒ thñy thñ Simbad n»m trong tËp truyÖn nµo? HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
 10. Ngh×n lÎ mét ®ªm 113-Quª h-¬ng cña ®iÖu nh¶y Flamenco? T©y Ban Nha 114-Nhµ th¬ nµo ®· vÝ “Th©n em nh- qu¶ mÝt trªn c©y”? Hå Xu©n H-¬ng 115-V¸cxin Sabin dïng ®Ó phßng bÖnh g×? B¹i liÖt 116-§µn guitarbass cã mÊy d©y? 4 d©y 117-V¾cxin Bcg dïng ®Ó phßng bÖnh g×? BÖnh Lao 118-Khi ph¶n øng h¹t nh©n tæng hîp hÕt khÝ hidro thµnh khÝ hªli th× mÆt trêi trë thµnh c¸i g×? Sao Lïn Tr¾ng 119-V¨n miÕu ë HuÕ cã bao nhiªu bia tiÕn sÜ? 32 120-C¸ch m¹ng t- s¶n ph¸p diÔn ra vµo n¨m nµo? 1789 121-c©y ¤liu ®Æc ch-ng cho vïng nµo trªn thÕ giíi? §Þa Trung H¶i 122-Mét sµo b¾c bé b»ng bao nhiªu m2? 360m2 HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
 11. 123-Cê vua cßn cã tªn gäi nµo kh¸c? Cê Dams 124-§¶o lín nhÊt NhËt B¶n? Honsu 125-TiÒn th©n cña m¹ng internet? M¹ng ARPAnet 126-Ngµy l-¬ng thùc thÕ giíi? Ngµy 16/10 127-§Êt n-íc nµo ë ch©u ¸ lÇn ®Çu tiªn tæ chøc thÕ vËn héi? NhËt B¶n 128-Ngµy quèc phßng toµn d©n? 22/12 129-Ng«n ng÷ cã nhiÒu ch÷ c¸i nhÊt? Liªn Bang Nga(33 ch÷ c¸i) 130-ViÖt Nam trë thµnh thµnh viªn cña Liªn Hîp Quèc vµo n¨m nµo? 1976 131-N÷ hoµng ®Õ duy nhÊt cña Trung Quèc? Vâ T¾c Thiªn 132-§ên ca tµi tö ë nam bé cßn cã tªn lµ g×? C¶i l-¬ng 133-B¶n Sonate ¸nh tr¨ng næi tiÕng do ai ®Æt tªn? Do kh¸n gi¶ ®Æt tªn 134-Con s«ng nµo cã mét bê thuéc ch©u ¸, mé bê thuéc ch©u ¢u? S«ng Curan 135-ë ph-¬ng t©y ng-êi ta kiªng kÞ con sè nµo nhÊt? 13 136-Con mùc b×nh th-êng cã bao nhiªu d©u? 10 HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
 12. 137-Hå lín nhÊt ch©u ¸? Caxpi 138-N¨m 1689 thµnh phè HCM cã tªn gäi lµ g×? Phñ Gia §Þnh 139-NghÖ thuËt c¾m hoa cña nhËt b¶n ®-îc gäi lµ g×? Ikebana 140-Hå lín nhÊt §«ng Nam ¸? BiÓn hå 141-§éng vËt ®Þnh h-íng trong kh«ng gian nhê nh©n tè v« sinh nµo? ¸nh s¸ng 142-§¬n vÞ tiÒn tÖ cña Lµo? Kip 142-Bé trang phôc cæ truyÒn cña NhËt B¶n cã tªn gäi lµ g×? Kimono 143-Trang phôc truyÒn thèng cña ng-êi Hµn Quèc? Hanbook 144-Tªn mãn d-a muèi cña ng-êi Hµn Quèc? Kim chi 145-Ngµy thµnh lËp hiÖp héi c¸c n-íc §«ng Nam ¸(Asian)? 8/8/1967 146-M¹ng th«ng tin toµn cÇu Internet ®-îc thµnh lËp vµo n¨m nµo? N¨m 1984 147-C©y hoa hång d¹i cßn cã tªn lµ g×? C©y TÇm Xu©n 148-Kho¶ng vËt chñ yÕu cña c¸t ë ven s«ng, ven biÓn gäi lµ g×? Th¹ch anh 149-ThiÖp chóc mõng ra ®êi ®Çu tiªn ë ®©u? HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
 13. Anh(1843) 150-§©y lµ con s«ng g¾n liÒn víi cuéc khëi nghÜa cña Hai Bµ Tr-ng? S«ng H¸t 151-VÞnh lín nhÊt thÕ giíi? VÞnh Bengan 152-§©y lµ n-íc ®Çu tiªn thùc hiÖn thµnh c«ng viÖc thô tinh trong èng nghiÖm ®èi víi ng-êi? Anh 153-N-íc cã l·nh thæ dµi vµ hÑp nhÊt trªn thÕ giíi? ChiLe 154-Nh©n vËt thÞ në trong phim “Lµng Vò §¹i ngµy Êy” g¾n liÒn víi tªn diÔn viªn nµy? N÷ diÔn viªn §øc L-u 155-Ngµy thµnh lËp tæ chøc Unesco( tæ chøc V¨n hãa, khoa häc vµ gi¸o dôc cña liªn hiÖp quèc)? 11/4/1945 156-T¸c gi¶ cuèn tiÓu thuyÕt “Ba chµng ngù l©m ph¸o thñ”? Alech-Xang-Duy-ma-Tra 157-Qu©n ta ®· ®Æt mËt danh nµy cho chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ? TrÇn §×nh 158-B¸n ®¶o lín nhÊt thÕ giíi? Arap 159-ChÊt cã vÞ ch¸t trong chÌ gäi lµ chÊt g×? -Ta-lanh 160-Tªn mét hßn ®¶o mang tªn mét ng-êi ë quÇn ®¶o Tr-êng Xa? -Phan Vinh( Ng-êi chiÕn sÜ trªn con tµu kh«ng sè). 161-HÖ sè nµo ®-îc dïng ®Ó ®o ®¼ng cÊp cña vËn ®éng viªn cê vua? -Elo HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
 14. 162-Gen ng-êi vµ gen Tinh Tinh kh¸c nhau bao nhiªu phÇn tr¨m? 1,3% 163-Tr¹m kh«ng gian ®Çu tiªn cña thÕ giíi cã tªn lµ g×? Chµo Mõng 164-Chuån chuån bay víi tèc ®é kho¶ng bao nhiªu? 50km/h 165-Trong ®«ng y mì tr¨n vµ cao ch¨n ®-îc dïng ®Ó ch÷a bÖnh g×? Mì tr¨n ch÷a pháng da, cßn cao ch¨n ch÷a bÖnh nhøc x-¬ng cét sèng 166-Virut HIV cã kÝch th-íc kho¶ng bao nhiªu? 100-120 nanomet 167-ChiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ diÔn ra trong bao nhiªu ngµy ®ªm? 56 ngµy ®ªm 168-NghÒ träng tµi bãng ®¸ chÝnh thøc ra ®êi vµo n¨m nµo? ThÕ kØ XIX (6/10/1863) 169-ChÊt g©y cay ë h¹t tiªu lµ chÊt g×? -Piperin 170-Ng-êi ta b¾t ®Çu dïng ®iÖn th¾p s¸ng c¸c ngän ®Ìn h¶i ®¨ng vµo n¨m nµo? 1852 171-§Ønh nói cao nhÊt ë nam bé(n-íc ta)? Nói Bµ ®en(T©y ninh) cao 986 m 172-§©y lµ t-íc v-¬ng mµ nh©n gäi TriÖu ThÞ Trinh tøc bµ TriÖu? LÖ H¶i Bµ V-¬ng 173-Danh häa ViÖt Nam Phan Ch¸nh lµ ng-êi ®Çu tiªn vÏ c¸i nµy? Con tem 174-Trong c¸c b¶n ®å x-a cña thÕ giíi ng-êi ta ghi tªn vÞ thÇn nµo? Atlat HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
 15. 175-Cã bao nhiªu c¸ch mäc l¸ trªn c©y? Cã ba c¸ch: C¸ch, ®èi, vßng 176-C¸c muèi cña kÏm cã mµu g×? Mµu tr¾ng 177-H×nh chiÕc huy hiÖu ®oµn lµ do häa sÜ nµo vÏ? Huúnh V¨n ThuËn 178-Hå lín nhÊt ch©u ¢u thuéc n-íc nµo? Liªng Bang Nga 179-Ng«i sao trªn l¸ cê CuBa cã mµu g×? Mµu tr¾ng 180-Lo¹i hãa chÊt kh«ng thiÕu ®-îc ®Ó s¶n xuÊt giÊy vµ cao su? L-u Huúnh 181-Mèi quan hÖ gi÷a Nh¹n biÓn vµ Cß? Hîp t¸c 182-Chµ lµ vµ Cam Chanh ®-îc trång ë n¬i nµo trong hoang m¹c? C¸c èc ®¶o(lµ n¬i cã n-íc) 183-TØnh duy nhÊt cña n-íc ta co chung ®-êng biªn giíi víi Lµo vµ Campuchia? Kontum 184-Tªn qu¶ bãng ®-îc dïng trong trËn chung kÕt bãng ®¸ world cup 2002 ? Phi-von-no-va 185-§¹i lôc nµo ®-îc ph¸t hiÖn muén nhÊt? Ch©u Nam Cùc HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
 16. 186-Ng-êi x¸c ®Þnh ®-îc sím nhÊt chu vi tr¸i ®Êt lµ ng-êi n-íc nµo? Ai cËp 187-Ng-êi ®Çu tiªn gi¶i thÝch ®-îc hiÖn t-îng cÇu vång? Issac Newton 188-Theo §«ng y th× rÔ c©y g× cã kh¶ n¨ng lµm ®en tãc? Hµ Thñ ¤ ®á hay tr¾ng? Hµ Thñ ¤ ®á 189-KiÖt t¸c “ChiÕn tranh vµ hßa b×nh “ ®-îc viÕt trong bao nhiªu n¨m? 7 n¨m 190-G©n suèt cuéc ®êi cña m×nh Karl-max sèng vµ lµm viÖc ë ®©u? N-íc Anh 191-Ai lµ ng-êi ph¸t hiÖn ra H¶i V-¬ng tinh ®Çu tiªn? Ga-Li-Lª 192-ChiÕc qu¹t xÕp(qu¹t giÊy) cã nguån gèc tõ n-íc nµo? Trung Quèc 193-V-ên quèc gia C¸t Tiªn n»m trªn ®Þa phËn mÊy tØnh? 4 tØnh 194-V-ên quèc gia C¸t Bµ n»m ë ®Þa phËn nµo n-íc ta? Thµnh phè H¶i Phßng 195-ë n-íc nµo ®· cã b¶n sao cña th¸p epphen? Anh tuy nã chØ cao cã 170m 196-Nh©n vËt nµo tù x-ng lµ Mü hÇu vu¬ng? T«n Ngé Kh«ng 197-Tªn thËt cña Lý Th-êng KiÖt? Ng« TuÊn 198-§µn Guitar cßn cã tªn gäi nµo kh¸c? §µn t©y d-¬ng cÇm 199-Ng· ba §ång Léc thuéc tØnh nµo? HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
 17. Hµ tÜnh 200-Con tem b-u chÝnh c¸ch m¹ng ®Çu tiªn cña n-íc ta ra ®êi vµo n¨m nµo? 1946 201-Ng-êi ta ph¸t hiÖn ra kim c-¬ng c¸ch ®©y bao l©u? C¸ch ®©y kho¶ng 200 n¨m 202-§Ó chØ thêi gian tr-íc vµ sau c«ng nguyªn, trong tiÕng anh ng-êi ta dïng ch÷ c¸i g×? Tr-íc c«ng nguyªn:B.C Sau c«ng nguyªn:A.D 203-Quèc gia ®Çu tiªn sö dông tem th-? V-¬ng quèc Anh 204-Ngµy 29-8-1945 t¹i sè nhµ 48 phè Hµng Ngang –Hµ Néi B¸c Hå ®· so¹n th¶o v¨n kiÖn lÞch sö g×? B¶n tuyªn ng«n ®éc lËp 205-Diªm an toµn ®-îc ph¸t minh tõ n-íc nµy? Thôy §iÓn 206-Nguyªn tè nµo ®-îc ph¸t hiÖn ®Çu tiªn kh«ng ph¶i ë trªn tr¸i ®Êt? Heli 207-§oµn thÓ thao ViÖt Nam tham dù thÕ vËn héi Olympic lÇn ®Çu tiªn vµo n¨m nµo? 1980 208-V× sao s«ng Hång ®o¹n ch¶y tõ ViÖt Tr× tíi Hµ Néi, ngµy x-a l¹i cã tªn lµ NhÞ Hµ? Bëi v× ®o¹n s«ng ®ã cã h×nh gièng vµnh tai, ®Çu tiªn gäi lµ NhÜ Hµ sau ®ã ®äc lÖch ®i thµnh NhÞ Hµ. 209-Héi ch÷ thËp ®á ®-îc thµnh lËp vµo ngµy, th¸ng, n¨m nµo? 8/5/1863, ë ViÖt Nam lµ 23/11/1946. 210-Lo¹i kÝnh nµo xuÊt hiÖn tr-íc, viÔn thÞ hay cËn thÞ ? ViÔn thÞ HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
 18. 211-Hai yÕu tè nµo cÇn thiÕt nhÊt cho sù sèng? N-íc vµ kh«ng khÝ 212-ChiÒu cao cña bøc t-îng n÷ thÇn tù do? 46m 213-Ng-êi s¸ng lËp ra triÒu ®¹i nhµ NguyÔn? Hèt TÊt LiÖt ch¸u cña Thµnh C¸t T- H·n 214-Trong lÞch sö cê t-íng cña Trung Quèc qu©n cê nµo ®-îc thªm vµo sau cïng? §ã lµ qu©n Ph¸o 215-Nh÷ng bµi vÌ do trÎ em truyÒn miÖng th-êng ®-îc gäi lµ g×? §ång Dao 216-S¾t trong m¸u cã hãa trÞ mÊy? Hãa trÞ II 217-S«ng MªKong ch¶y qua s¸u n-íc nh-ng chØ ch¶y qua thñ ®« cña nh÷ng n-íc nµo? Campuchia-Lµo 218-Kim lo¹i cã nhiÒu nhÊt trong Sß biÓn? KÏm(Zn) 219-Trung Quèc cã bao nhiªu d©n téc? 56 d©n téc, nhiÒu h¬n ViÖt Nam hai 220-Cã nguyªn tè hãa häc nµo mang tªn nhµ b¸c häc Einstein kh«ng? Cã, lµ Einsteinium, Z=99 221-Khai gi¶ng ®Çu tiªn cña häc sinh ViÖt Nam vµo n¨m nµo? 1945 222-Bé tr-ëng bé gi¸o dôc ®Çu tiªn cña n-íc ta? Nguyªn V¨n Huyªn 223-Vµo thËp niªn nµo cña thÕ kû XX bét ngät ®-îc ®-a vµo n-íc ta? ThËp kû 60 HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
 19. 224-VÞ chóa TrÞnh cuèi cïng cña n-íc ta lµ ai? TrÞnh Bång 225-ChÊt g©y ra c¶m gi¸c ®au cña läc con ong hay con kiÕn lµ chÊt g×? Axit Fomic 226-Theo c¸ch nãi cña ng-êi Trung Quèc x-a th× tõ Vò Trô bao gåm hai yÕu tè nµo? Kh«ng gian vµ thêi gian 227-Trong thµnh phÇn m¸u cña B¹ch tuéc cã chÊt g× mµ lµm cho nã cã mµu xanh? Muèi ®ång 228-Chïa Bµ ë Hå ChÝ Minh cßn ®-îc gäi lµ g×? Chïa Thiªn HËu 229-N-íc nµo cã nhµ m¸y ®iÖn h¹t nh©n ®Çu tiªn phôc vô cho hßa b×nh? N-íc Nga 230-Nhµ b¸c häc nµo cã c©u nãi næi tiÕng “ Con ng-êi lµ c©y SËy yÕu nhÊt trong thiªn nhiªn, nh-ng lµ c©y SËy biÕt t- duy” ? Pascal 231-NhËt B¶n lµ mét quÇn ®¶o gåm bao nhiªu hßn ®¶o lín nhá? 4000 hßn ®¶o 232-Ng«n ng÷ nµo ®-îc sö dông réng r·i ë Philipinne? TiÕng Anh 233-TØnh nµo ë n-íc ta cã ch÷ H¶i ®Çu tiªn nh-ng kh«ng cã biÓn? H¶i D-¬ng 234-Cèi xay giã lµ ph¸t minh cña n-íc nµo? Iran 235-Ng-êi ch©u ¸ ®Çu tiªn ®o¹t gi¶i v¨ng ch-¬ng lµ ai? Rabindranat Tago -1913 236-N-íc nµo ®· khëi x-íng ®-a bét ngät vµo b÷a ¨n gia ®×nh? NhËt B¶n HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
 20. 237-C¸c nhãm m¸u A,B,O lµ do b¸c sÜ ng-êi n-íc nµo t×m ra ? ¸o 238-Mumbai lµ tªn gäi míi cña mét thµnh phè næi tiÕng nµo ë Ên §é? BomBay 239-§Þa danh R¹ch GÇm –Xoµi Mót thuéc tØnh nµo n-íc ta? TiÒn Giang 240-VÒ mÆt ®Þa lý th× VÞnh H¹ Long, vÞnh B¾c Bé, vÞnh nµo lín h¬n? VÞnh B¾c Bé 241-Nam Cao vµ Hµn MÆc Tö cã cïng quª vµ cïng tªn, hay cïng tuæi? Cïng tªn-ChÝ 242-DÇu thùc vËt mì heo, mì bß, lo¹i nµo cã chøa hµm l-îng chÊt bÐo Ýt nhÊt? Mì bß 243-Khi virut HIV x©m nhËp vµo m¸u, chóng g©y nhiÔm h¹i b¹ch cÇu ? Limphote 244-Trong Th¸i D-¬ng HÖ hai hµnh tinh nµo kh«ng cã vÖ tinh? Sao thñy vµ sao Kim 245-Trong tÕ bµo cã mÊy chÊt h÷u c¬ chÝnh? 4 chÊt lµ Gluxit, Protein, lipit, Axit Nucleic 246-Ai lµ ng-êi ®Çu tiªn ph¸t hiÖn ®-îc quy luËt chuyÓn ®éng cña c¸c electron? Nhµ b¸c häc Borh HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
Đồng bộ tài khoản