Luyện từ và câu Luyện tập quan hệ từ tuẩn

Chia sẻ: Muc Hapgung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
113
lượt xem
3
download

Luyện từ và câu Luyện tập quan hệ từ tuẩn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: - Học sinh nắm các cặp quan hệ từ trong câu và hiểu tác dụng của chúng. 2. Kĩ năng: - Biết sử dụng các cặp quan hệ từ để đặt câu. 3. Thái độ: - Có ý thức sử dụng đúng quan hệ từ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện từ và câu Luyện tập quan hệ từ tuẩn

  1. LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU LUYEÄN TAÄP QUAN HEÄ TÖØ I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: - Hoïc sinh naém caùc caëp quan heä töø trong caâu vaø hieåu taùc duïng cuûa chuùng. 2. Kó naêng: - Bieát söû duïng caùc caëp quan heä töø ñeå ñaët caâu. 3. Thaùi ñoä: - Coù yù thöùc söû duïng ñuùng quan heä töø. II. Chuaån bò: + GV: Giaáy khoå to. + HS: Baøi soaïn. III. Caùc hoaït ñoäng: T HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC G GIAÙO VIEÂN SINH
  2. 1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 3’ 2. Baøi cuõ: - Hoïc sinh söûa baøi taäp. - Cho hoïc sinh tìm quan heä töø trong caâu: Traêng quaàng thì haïn, traêng taùn thì möa. - Giaùo vieân nhaän xeùt – cho - Hoïc sinh nhaän xeùt. ñieåm. 1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi: “Luyeän taäp quan heä töø”. 34’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït 15’ Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi. ñoäng:  Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh nhaän bieát caùc caëp quan heä töø trong caâu vaø neâu taùc duïng cuûa
  3. chuùng. Phöông phaùp: Thaûo luaän - Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi nhoùm, 1. ñaøm thoaïi. - Caû lôùp ñoïc thaàm. * Baøi 1: - Hoïc sinh laøm baøi. - Hoïc sinh neâu yù kieán - Caû lôùp nhaän xeùt. - Döï kieán: Nhôø… maø… Khoâng nhöõng …maø - Giaùo vieân choát laïi – ghi coøn… baûng. - Hoïc sinh trình baøy vaø giaûi thích theo yù caâu. - Caû lôùp nhaän xeùt. Hoaït ñoäng caù nhaân, nhoùm, lôùp.
  4. Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc sinh bieát söû duïng caùc caëp quan heä töø ñeå ñaët 15’ caâu. Phöông phaùp:, Ñaøm - Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi thoaïi, thöïc haønh, thaûo luaän 2. nhoùm. - Caû lôùp ñoïc thaàm. *Baøi 2: - Hoïc sinh laøm baøi. • Giaùo vieân giaûi thích yeâu - Hoïc sinh söûa baøi. caàu baøi 2. - Caû lôùp nhaän xeùt. - Chuyeån 2 caâu trong baøi taäp 1 thaønh 1 caâu vaø duøng a) Vì maáy naêm qua …neân caëp töø cho ñuùng. ôû … b) …chaúng nhöõng …ôû haàu heát … maø coøn lan ra … … c) …chaüng nhöõng ôû haàu heát …maø röøng ngaäp maën
  5. coøn … - Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 3. * Baøi 3: - Caû lôùp ñoïc thaàm. + Ñoaïn vaên naøo nhieàu quan heä töø hôn? - Toå chöùc nhoùm. + Ñoù laø nhöõng töø ñoùng vai - Ñaïi dieän nhoùm trình baøy. 3’ troø gì trong caâu? - Caùc nhoùm laàn löôït trình + Ñoaïn vaên naøo hay hôn? baøy. Vì sao hay hôn? - Caû lôùp nhaän xeùt.  Giaùo vieân choát laïi: Caàn 1’ duøng quan heä töø ñuùng luùc, ñuùng choã, yù vaên roõ raøng.  Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá. Hoaït ñoäng lôùp. Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi. - Neâu laïi ghi moái quan heä töø.
  6. 5. Toång keát - daën doø: - Veà nhaø laøm baøi taäp vaøo vôû. - Chuaån bò: “Toång taäp töø loaïi”. - Nhaän xeùt tieát hoïc.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản